You are on page 1of 2

- ·.

1- Ceo;
PROCEDURA ____2 6. IJ J. LU II
~AOriJ<HJ., tJ ' ~'-' J o.>\..,;.. ' • ""' '"" GJ

ZA STICA JE STRUCNIH ISTRAZIVACKIH ZVANJA

lstrazivac, prema Zakon o naucnoistrazivackoj delatnosti ("SI. glasnik RS", br.
110/2005, 50/2006 - ispr., 8/2010 i 112/2015), jeste lice sa najmanje visokom strucnom
spremom , odnosno sa naj anje zavrsenim osnovnim akademskim studijama, koje radi
na naucnoistrazivackim i r zvojnim poslovima i koje je izabrano u zvanje , u skladu sa
zakonom .

U zavisnosti od ostvareni rezultata u istrazivackom radu , istrazivac moze steCi, u
skladu sa zakonom , strucn istrazivacko zvanje:

Strucni saradnik
Visi strucni sarad
Strucni savetnik

Nacin sticanja ovih zvanj ureden je Procedurom Naucnog ve6a "Sticanje strucnih
istrazivackih zvanja".

k izbora u strucno istrazivacko zvanje

Svako lice koje ima najm nje visoku strucnu spremu, odnosno najmanje zavrsene
osnovne akademske studij , koje radi na naucnoistrazivackim i razvojnim poslovima u
lnstitutu IMS moze da pokr ne postupak za izbor u strucno istrazivacko zvanje.

Postupak moze pokrenuti i Naucno ve6e iii izvrsni direktor Centra u kome je lice
zaposleno .

Zahtev za izbor u zvanje p dnosi se Naucnom ve6u.

Postupak izbora u zvanje N ucno ve6e pokre6e najkasnije 30 dana od dana podnosenja
zahteva. Radi sprovodenja postupka Naucno ve6e obrazuje Komisiju od tri clana, od
kojih jedan moze da ima v se strucno zvanje od lica koje je podnelo zahtev , a ostali
clanovi moraju biti istrazivao sa naucno-i strazivackim zvanjem .

Komisija najkasnije 30 da a od dana kada je obrazovana, podnosi Naucnom ve6u
izvestaj. lzvestaj komisije sa rzi : biografske podatke, pregled i ocenu strucnog i naucnog
rada kandidata za prethod i izborni period, ocenu o tome da li su ispunjeni uslovi za
sticanje zvanja, kao i predlo Naucnom ve6u za izbor u zvanje.

Uslovi za sticanje strucnih zvanja su :

Za sva zvanja vazi da naj anje 60% rezultata istrazivanja sa kojima se konkurise za
sticanje strucnih istrazivac ih zvanja bude naucnog karaktera i da lstrazivaci sa
istrazivackim zvanjima iii ni koji prvi put konkurisu za zvanje, u prethodnom
petogodisnjem periodu imaj rezultate 6iji zbir vrednosti rezultata dobijenih primenom
Priloga 3. Pravilnika o po tupku i nacinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju

naucnoistrazivackih rezul ata istrazivaca . lstrazivaci sa istrazivackim i i naucnim zvanjem biraju se u strucno istrazivacko zvanje za koje zadovoljavaju minima ne kvantitativne rezultate u periodu od cetiri godine pre pokretanja postupka za stic nje strucnog istrazivackog zvanja . zajedno sa eventualnim primedbama i sugestijama. U slucaju preskakanja zvanja moraju biti ispunjeni kvantitativni rezultati za sva o zvanje za koje istrazivac nije biran pojed inacno. Prethodno steceno zvanje prestaje da vazi izborom u vise zvanje iii neispunjavanjem uslova za reizbor. najkasnije 30 dana od da a dostavljanja lzvestaja komisije. daje vrednosti M ~ 15. vis strucni saradnik i strucni savetnik sticu se za period od cetiri godine sa mogucnoscu re zbora . i donosi Odluku o izboru kandidata u zvanje. Zvanja stecena do dana svajanja ovog pravilnika vaze do isteka perioda na koji je istrazivac sa strucnim istra ·. vackim zvanjem izabran. postujuci pri tom sledece: M 1O+M20+M30+M40+M5 +M60+M70+M80+M90+M 100 ~ 15 STRUCNI SARADNIK: od toga M20+M30+M51 +( 70)+M80+M90 ~ 4 VISI STRUCNI SARADNIII<: od toga M20+M30+ M51 + 70)+M80+M90 ~ 8 STRUCNI SAVETNIK: od toga M20+M30+M51 +( 70)+M80+M90 ~ 12 Naucno vece razmatra iz estaj. . Zvanja strucni saradnik.