You are on page 1of 52

PRINTED IN CROATIA

PRVI HRVATSKI VOJNOSTRUČNI MAGAZIN

ISSN 1330 - 500X
Broj 400 • 20. srpnja 2012. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr BESPLATNI PRIMJERAK

CROATIA SUMMIT
U DUBROVNIKU

HRVATSKA
PRIMJER
ZEMLJAMA
U REGIJI
RAZGOVOR

brigadir Željko Akrap

SATNIJA ZA
PROTUEKSPLOZIVNU ZAŠTITU

U borbi protiv IED-a

BOJNA TIGROVI - GMTBR

OBUKA NA TRACI
IZRAELSKE BESPOSADNE LETJELICE

2 broj 400 / 20. srpnja 2012.

SADRŽAJ
4 RAZGOVOR 13 SATNIJA ZA PROTUEKSPLOZIVNU ZAŠTITU
brigadir Željko Akrap, zapovjednik 4. MP TAT U borbi protiv IED-a
(vojnopolicijski savjetnički tim) i stariji vojni savjetnik 16 OPERACIJA ISAF
u Školi vojne policije ANA-e Seoski narednik
7 MORH 18 VIJESTI IZ OSRH
S mađarskim kolegom o daljnjoj vojnoj suradnji Uspostava suradnje i zajedničkog rada u nadzoru mora
8 BOJNA TIGROVI  GMTBR 20 CROATIA SUMMIT U DUBROVNIKU
Obuka na traci Hrvatska primjer zemljama u regiji
12 VIJESTI IZ OSRH 24 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE
Deseti hrvatski kontingent u misiji KFOR Alkoholno gorivo testirano na A-10

4 5 8 Obuka na traci glavni je obučni događaj za vodove koji se
9
broj 400 / 20. srpnja 2012.
Školu su pohvalili general Gabrys DCOM ISC, general Stevenson DCOM-a, broj 400 / 20. srpnja 2012. broj 400 / 20. srpnja 2012.
provodi u vojarni, “kulminacija obuke, cijelog jednog ciklusa
broj 400 / 20. srpnja 2012.

naši neposredno nadređeni, kao i general John Allen, zapovjednik ISAF-a zadaća, uvježbavanja timova i desetina“

RAZGOVOR Napisao i snimio Dražen JONJIĆ BOJNA TIGROVI - GMTBR Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT

Kakvo ste stanje u afganistan- svetiti ostvarenju druge faze - razvoju U Školu su pozvane sve stalno, što je u usporedbi s drugima
skoj vojnoj policiji zatekli. Kakvi specijalističkih tečajeva, daljnjeg podi- zemlje Američko-jadran- visoki prosjek. Mi multipliciramo teča-
su bili oni stvarni, pravi počeci? zanja njihovih znanja i sposobnosti u ske povelje, koje su u jeve kako bi što više instruktora svla-
Oni nisu bili laki, treba istaknuti kako području vojnopolicijskog posla. Tamo Školu poslale svoje pred- dalo ove vještine. Problem su i nadalje
ANA nije imala nikakvih iskustava s gdje smo uočavali njihove nedostatke stavnike. Na početku specijalistički tečajevi, ali vjerujem da
vojnom policijom kao rodom. Nismo razvijali smo i dodatne tečajeve, poput su se uključile Albanija, će i to biti svladano, osobito ako se
Slovenija, Makedonija,
sreli nijednog časnika ni dočasnika informatičkih, tečajeva radioprocedu- ima u vidu kako smo potaknuli me-
Crna Gora. Naknadno
koji je barem u prošlosti bio vojni po- ra, topografije, obrambenih tehnika. se u rad Škole uključila đuresornu suradnju – sa stručnjacima
licajac. Krenuli smo od samih teme- Podigli smo ANA-ine sposobnosti na i Bosna i Hercegovina. iz MUP-a, “Legal” škole, ANATEC-a
lja. Naravno da su nam problem bili ovom području. Do sada smo razvili Prošle godine, u svibnju, ili iz drugih državnih institucija, što
i predstavnici ANA-e koji su trebali 16 tečajeva i obučili više od 700 po- pokrenuli smo prve teča- je ovdje potpuna novina. S tom smo
biti instruktori, a koji su se prvi put laznika ANA VP. jeve, zapravo rad Škole. suradnjom iznimno zadovoljni, vjeru-
u životu susretali sa zadaćama vojne Uspostavili smo odlične jem da ćemo u zadanim rokovima u
policije. Problem je bio i u svladavanju Kakvi su planovi za daljnji ra- odnose s relevantnim potpunosti osposobiti ANA kolege za
specijalističkih vještina. U razdoblju zvoj ovog projekta? tijelima ANA-e uz sve- samostalni rad.
srdnu potporu NTM-a.
ubrzane tranzicije, trebalo ih je obu- U skladu s planovima NTM-a tj.
brigadir Željko Akrap, čiti tako da samostalno rade i provode DCOM-a došlo je do ubrzanja prije-
U Školi je trenutačno
Ova je škola specifična i po re-
trideset i devet djelatni-
zapovjednik 4. MP TAT (voj- aktivnosti, naravno uz naše savjete. nosa ovlasti na ANA-u. Afganistan- ka, od kojih je dvadeset gionalnoj suradnji. Kakva su
nopolicijski savjetnički tim) i Instruktori se teško stvaraju, u pet ski instruktori koje smo mi obučavali pripadnika OSRH i iskustva?
rotacija tečaja za neposrednu zaštitu, sposobni su provoditi od pedeset do devetnaest pripadnika Sve članice inicijative vodile su ra-
stariji vojni savjetnik u Školi OS zemalja regije
od trideset kandidata ostalo ih je tri. sedamdeset posto programa samo- čuna o kvaliteti svojih predstavnika
vojne policije ANA-e
Koliko vam je iskustvo dekana
HVU – dužnosti koju ste obna-
šali do dolaska u Afganistan,
pomoglo u radu Škole vojne
ŠKOLA VOJNE POLICIJE AFGANISTANSKE NACIONALNE ARMIJE JEDNA JE OD DVANAEST policije?
To iskustvo je iznimno pomoglo kako
RODOVSKIH ŠKOLA KOJE DJELUJU U SKLOPU ANA ZAPOVJEDNIŠTVA ZA OBUKU I IZOBRAZ u izradi nastavnih planova i progra-
BU. OD SVIBNJA 2011. PROJEKT JE KAO VODEĆOJ NACIJI POVJEREN REPUBLICI HRVATSKOJ ma, planiranja, izrade kataloga, tako i
u provedbi tečajeva. No, moram spo-
KOJA JE U AFGANISTANU BILA PREPOZNATLJIVA PO VRLO KVALITETNOM DJELOVANJU menuti kako je moj prethodnik bri-
gadir Ivica Olujić postavio kvalitetne
VOJNE POLICIJE. JEDNA JE TO OD RIJETKIH ŠKOLA ŠTO JE DOSTIGLA ŽELJENE, PLANIRANE temelje koje smo tijekom dvije rota-
VELIČINE, ZAPRAVO, VELIKA POMOĆ POTPUNOM USTROJAVANJU VOJNE POLICIJE ANAE. cije nadograđivali. Vjerujem kako će i
moj nasljednik, brigadir Željko Ljubas
DO SADA JE RAZVIJENO 16 TEČAJEVA I OBUČENO VIŠE OD 700 POLAZNIKA ANA VP nastaviti s unapređenjem rada Škole
do njezina potpunog osamostaljenja.

O životu i radu Škole vojne policije Republika Hrvatska projekta Škole vojne policije. U Školu su pozvane sve zemlje Ame- Među ANA-inim školama ova,
ANA-e razgovarali smo sa zapovjed- je pokazala kako ima i Što u stvari ovaj projekt jest? ričko-jadranske povelje, poznatije kao koju mi doživljavamo kao hr-
nikom 4. MP TAT (VP savjetnički tim), znanja i sposobnosti biti Škola vojne policije Afganistanske na- A-5 inicijative koje su u Školu poslale vatsku, ima iznimne rezultate.
brigadirom Željkom Akrapom. On je vodeća nacija i ostvari- cionalne armije jedna je od dvanaest svoje predstavnike. Na početku su se Kako to tumačite?
stariji vojni savjetnik (SMA) u Ško- vati i ovakve zahtjevne rodovskih škola koje djeluju u ANA- uključile Albanija, Slovenija, Makedoni- Imali smo do sada, u svim rotacijama
VOD DOBIVA
li. I danas ga njegovi suradnici, ali i projekte na opće
zadovoljstvo. Od svih
TEC-u (ANA Zapovjedništvo za obuku ja, Crna Gora. Naknadno se u rad Škole tim iznimnih vojnopolicijskih struč- OCJENE ZA SVOJE REAKCI
afganistanske kolege doživljavaju kao i izobrazbu), a u sklopu NATO Training uključila i Bosna i Hercegovina. Prošle njaka iz šest zemalja koji su znali
zapovjednika Škole vojne policije. Prije tijela NATO-a, Škola VP
Mission – Afganistan (NTM-a). Na po- godine, u svibnju, pokrenuli smo prve prepoznati potrebe, znali ih pretočiti JE U VIŠE ZADAĆA SITUACIJA U SKLOPU PLANI
je istaknuta kao primjer
preustrojavanja to je i službeno bila uspješnog projekta. Na četku je, od travnja 2010. poprilično tečajeve, zapravo rad Škole. Usposta- u potrebne tečajeve izrađujući za njih RANE NAPADNE OPERACIJE. SITUACIJE SE REDAJU KAO NA TRACI. ZADAĆU
njegova dužnost. tragu ovakvih rezultata kasnila s aktivnostima. Od svibnja vili smo odlične odnose s relevantnim svu nužnu popratnu dokumentaciju.

OBUKA NA TRACI
otvaraju se i drugi, novi 2011. projekt je kao vodećoj naciji po- tijelima ANA-e uz svesrdnu potporu Mi smo jedna od rijetkih škola koja je IM, OSIM GUSTE VEGETACIJE I VRUĆINE, OTEŽAVA I SUPROTNA STRANA KOJA IM, BRANE
Glavni tajnik NATO-a Anders vjeren Republici Hrvatskoj koja je u NTM-a. U Školi je trenutačno trideset dostigla željene, planirane veličine, za-
Fogh Rasmussen u susretu s mi-
projekti
Afganistanu bila prepoznatljiva po vrlo i devet djelatnika, od kojih je dvadeset pravo, moglo bi se reći da smo i te kako
ĆI SVOJ UTVRĐENI POLOŽAJ KOJI VOD TREBA ZAUZETI, ČESTO POSTAVLJA ZASJEDE...
nistrom Kotromanovićem ista- kvalitetnom djelovanju Vojne policije pripadnika OSRH i devetnaest pripad- pomogli potpunom ustrojavanju vojne
knuo je značenje i vrijednosti u ISAF-u, a uz pokroviteljstvo SAD-a. nika OS zemalja regije. policije ANA-e. Zato smo se i mogli po-

IMAMO ZNANJA I SPOSOBNOSTI PROVODITI NAJZAHTJEVNIJE PROJEKTE
HV 400_04_06.indd 4-5 7/18/12 12:25 PM HV 400_08_11.indd 8-9 7/18/12 12:04 PM

IMPRESSUM
Nakladnik: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
ODJEL HRVATSKIH VOJNIH GLASILA I IZDAVAŠTVA
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj_vlahovic@yahoo.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Vjesnik d.d., Slavonska avenija 4, Zagreb
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu snimio Tomislav BRANDT
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2012.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

broj 400 / 20. srpnja 2012.
3

28 VOJNE ORGANIZACIJE 46 FILATELIJA
Časnici - nastanak i razvoj (II. dio) Marke - svjedoci međunarodnih priznanja
32 BESPOSADNI SUSTAVI 47 VEKSILOLOGIJA
Izraelske besposadne letjelice Utjecaj burskih komandosa na ratne zastave
38 PREHRANA 48 MULTIMEDIJA
Zdravlje na tanjuru Operativni sustav Windows 8
42 PODLISTAK 50 DUHOVNOST
Nemirno kolonijalno doba Bog umnaža kruh a mi ga moramo (po)dijeliti
44 DOMOVINSKI RAT

16 broj 400 / 20. srpnja 2012.
Seoski narednici (Village Sargeant) su zaduženi za razvijanje dobrih odno-
broj 400 / 20. srpnja 2012.
17 20 broj 400 / 20. srpnja 2012.
Glavni tajnik NATO-a izrazio je veliku radost što se skup odvija u “ovom veličanstvenom
broj 400 / 20. srpnja 2012.
21
sa u selima kroz koje obično u našim ophodnjama prolazimo. Zaduženi smo gradu koji još uvijek pamti vrijeme nedavnog ratnog sukoba”. ”Ali danas imamo priliku
za osam sela u okolici Mazar-e-Sharifa i u svima smo dragi gosti gledati u budućnost, u snažnu i ujedinjenu Europu”, kazao je Rasmussen

OPERACIJA ISAF Dražen JONJIĆ CROATIA SUMMIT U DUBROVNIKU Priredio Željko STIPANOVIĆ, Foto FAH, NATO, MORH

HRVATSKA
kaže nam on. To često i nije tako nastavak, bez odlaganja, procesa
PRVI DOČASNIK PJEŠAČKE SATNIJE I PRVI
RVI DOČASNICI VODOVA OSIM SVOJIH SVAKODNEV
SVAKODNEV lako. Riječ je o selima u kojima živi proširenja i pozdravljam odluku
NIH ZADAĆA OBAVLJAJU DUŽNOST I SEOSKOG NAREDNIKA Ÿ OSOBE ZA RAZVIJANJE DO tri ili četiri tisuće stanovnika, pa do o otvaranju pristupnih pregovora
Ala Chadana u kojemu se zbilo go- za Crnu Goru”, rekao je. Govoreći o
BRIH ODNOSA U OSAM SELA U OKOLICI MAZARESHARIFA. POSTALI SU OMILJENI, PREPO tovo pedeset tisuća seljana. “Pomažu hrvatskim pristupnim pregovorima
Croatia summit
ZNATLJIVI Ÿ ONI NA KOJE SE SELJANI MOGU OSLONITI nam u razumijevanju situacije ovdje
i pripreme koje prolazimo prije dola-
tijekom posljednjih kazao je da su se odvijali i završili
tijekom krize, izazova i problema u
sedam godina bio

SEOSKI
ska ovdje, osobito predavanja našega dobra prilika za EU. “Ali, napravili smo najviše kad

PRIMJER ZEMLJAMA U REGIJI
efendije Aziza Hasanovića“. regionalni dijalog je bilo najteže, i mi i EU”, izjavio je
Naši dečki zdušno obnašaju svoje Predsjednik.
dužnosti seoskih narednika. A malici Glavni tajnik NATO-a izrazio je
i te kako prepoznaju njihov trud. U veliku radost što se skup odvija u

NAREDNIK
selu Guremar dočekat će ih tradici- “ovom veličanstvenom gradu koji
onalno dvije plate badema, pistacija još uvijek pamti vrijeme nedavnog
i bombona. Uredno će od ponuđenog ratnog sukoba”.
potjerati djecu, jer gosti valjda nisu
takvi da će sve uzeti sebi. Sigurno
imaju kada nam uvijek nešto daju,
Desetnik Uzelac osim OSNOVNA ŠKOLA vjerojatno je razmišljao malik. Upra- POMOĆNIK AMERIČKE
Homaro Faroqa skrbi i U HOMARO FAROQU vo su naši seoski narednici spasili Iskustvo Hrvatske u približavanju EU može ostalim zemljama, a posebice poslijekonflik- DRŽAVNE TAJNICE ZA
o Quala-i-Gulu, njegov A Homaro Faroq je dugo živio za U selu Homaro Faroq je Republika Hrvatska 2011. godine financirala i izgradila osnovnu školu, njegova brata kada se nedavno teš- nji i razvoju demokracije bez obzira odricanja od bilo koje druge zemlje EUROPSKE I EUROAZI

kolega desetnik
ovaj dan. U njemu je Republika doniravši i klupe i namještaj za njezino uređenje ko ozlijedio. Ni to se ne zaboravlja. tnim društvima, pomoći u izgradnji i razvoju demokracije bez obzira na aspiracije za na aspiracije za članstvom u Uniji. u prethodnim valovima proširenja”, JSKE POSLOVE PHILIP
Katinić obilazi malike GORDON
Ala Chadana i Amirija. Hrvatska 2011. godine financirala “Ima i žalosnih trenutaka. Vozili smo članstvom u Uniji, istaknuo je hrvatski premijer Zoran Milanović te je kazao da će se Također je kazao da će se Hrvat- dodao je Milanović i ustvrdio da je
Nadnarednik Fogadić i izgradila osnovnu školu, donirav- Faroqa. To se ne odbija. Ravnatelj jest golemo siromaštvo i velike po- u bolnicu maloga dječaka koji je u ska snažno zauzimati za nastavak “Hrvatska uvijek plaćala skupu ci- Hrvatska je istinski lider u regiji,
sa svojim ophodnjama ši i klupe i namještaj za njezino škole bio je pomalo nervozan što trebe sviju, osobito djece. “Nastojimo padu slomio vilicu. Tamo su utvrdili Hrvatska snažno zauzimati za nastavak proširenja EU-a na temelju individualnih posti- proširenja EU-a na temelju indivi- jenu za ostvarivanje svojih ciljeva”. a SAD je i dalje čvrsto predan da
svraća u Gur -e- Mar i uređenje. Naravno, pošto lokalni se odlaže početak najvažnijeg da- im uvijek nešto donijeti“, kaže nam kako to nije najveći problem. Pronaš- dualnih postignuća i poručio da će Ocijenio je također da je proširenje
Qisilabu, a narednik učitelji i ravnatelj škole nisu svoje našnjeg posla – sastavljanje veli- desetnik Uzelac: “Poneku bocu vode, li su mu tumor. Nije mu bilo spasa“,
gnuća i poručio da će Zagreb onim zemljama koje teže članstvu biti prijatelj i partner Zagreb onim zemljama koje težu najvažnija politika EU-a i poručio
se cijela regija integrira u Euro-
Bičanić u kamp Sakhi
pu, izjavio je pomoćnik američke
dragocjeno vrijeme trošili na svla- kog, pravog ravnateljskog stola za loptu, olovku, ono do čega dođemo. prisjećaju se naši seoski narednici. članstvu biti “prijatelj i partner, a ne da će se Hrvatska snažno zauzimati državne tajnice za europske i eu-
i Faizabad. Ono što davanje dosadnih uputa za sastav- koji je, naravno, izgubio upute za I sami kupimo poneku sitnicu, po- I tako iz dana u dan. Množe se su- mentor”. Otvarajući sedmi Croatia za nastavak politike proširenja na
sva ta naselja u oko- Naši dečki zdušno ob- roazijske poslove Philip Gordon
ljanje namještaja, a osobito zato što sastavljanje. A i odavno planirano našaju svoje dužnosti put bilježnica i bojica.“ Nadnared- sreti, grade prijateljstva, pomaže ko- summit premijer Milanović ujedno temelju individualnih postignuća tijekom međunarodne konferen-
lici Mazar-e-Shariffa
povezuje jest golemo
ravnatelj škole nije mogao koristiti vjenčanje, na koje je pozvan, samo seoskih narednika. A nik Josip Fogadić kaže kako se takve liko se može. Biti seoski narednik “Nova hrvatska Vlada sa zadovolj- stočne Europe proširiti i na južni je pozvao preostale zemlje Europske svake zemlje u provođenju neop- cije “Croatia summit 2012” te je
siromaštvo i velike svoj radni stol, zamolili su hrvatske što nije počelo. Ipak, zanimalo ga malici i te kako prepo- prijateljske geste i te kako pamte. odgovorna je zadaća koju naši prvi stvom nastavlja s ovom već tradici- Mediteran”, kazao je premijer Mi- unije da ratificiraju naš pristupni hodnih reformi. Hrvatska će, kako istaknuo važnost gospodarskih
potrebe sviju, osobito vojnike za asistenciju u rješavanju je kako će žensko sastaviti njegovu znaju njihov trud. U “Djeca mašu kada ugledaju vozila dočasnici i te kako dobro obavljaju. onalnom konferencijom o ključnim lanović u svom uvodnom govoru. ugovor kako bi Hrvatska na vrijeme je kazao, pomoći svima u procesu
selu Guremar dočekat pitanja i pozvao vlasti na potica-
djece. ovoga gorućeg problema. Naše deč- novu igračku. A poručnica Petrović s hrvatskim zastavicama. Često se Energija i motivacija koju pripad- temama iz međunarodnih odnosa…. Ocijenio je da iskustvo Hrvatske postala članica EU-a.Osvrnuo se i prilagodbe europskim standardima. nje investicijske klime.
ke, pukovnika Ivana Veingartnera je majstor u sastavljanju. Narav- će ih tradicionalno s njima i poigramo“, opisuje nam nici Pješačke satnije ulažu u svoje ove godine odlučili smo se za teme u približavanju EU može ostalim na put Hrvatske prema eurointegra- Predsjednik Ivo Josipović u svom
i našu poručnicu Željku Petrović no, iskoristio je kratko vrijeme za dvije plate badema, brojne susrete po svojim selima. mnogobrojne zadaće je velika. Sve od političkog, društvenog i gospo- zemljama, a posebice poslijekonflik- cijama i ocijenio da je bio “dug i za- je govoru također pozvao na nasta-
pistacija i bombona
nije bilo teško nagovoriti na dje- prikupljanje izvadaka iz Željkina “Naravno, svaki bi malik ipak pone- se to vrati višestruko onim iskre- darskog značenja za regiju jugoi- tnim društvima, pomoći u izgrad- htjevan”. “Hrvatska je podnijela veća vak proširenja EU-a. “Pozivam na
lovanje. Alat je skupljen, publika životopisa s osobitim naglaskom što i za sebe“, priča nam narednik nim dječjim osmijehom i pozdravom
Sva naselja u okolici sastavljena od ravnatelja, učitelja na bračno stanje i broj djece. Dje- Bičanić.” Ipak, trudimo se da sve što maloj hrvatskoj trobojnici. I na to su
Mazar-e-Shariffa pove-
i ponekog učenika je tu – i posao vojčice, koje su samo provirivale s imamo ravnomjerno rasporedimo“, osobito ponosni. ■
zuje golemo siromaštvo
i nastojimo im uvijek može započeti. dvorišta tako su žarko željele da ona
nešto donijeti“, kaže Naravno, ne baš tako brzo. “A čaj”, skine kacigu da i oni vide ženu s Biti seoski narednik odgovorna je zadaća koju naši prvi dočasnici i te kako dobro obavljaju Uz hrvatski državni vrh, na summitu su između ostalih sudjelo-
nam desetnik Uzelac ponudio je malik, glavar Homaro kratkom kosom. Nisu to velike želje. vali i albanski premijer Sali Berisha, kosovski premijer Hashim
Kad je uglancani stol dobio svoje Thaci, mađarski premijer Viktor Orban, poljski premijer Donald
obrise, ravnatelj je, ostavivši škol- Tusk, bugarski premijer Bojko Borisov, crnogorski premijer
Kada su stanovnici Homaro Faroqa “svoja” sela imaju i nadnarednik skog čuvara i nekoliko starijih uče- Igor Lukšić, rumunjski premijer Victor Ponta, slovački premijer
u blizini Mazar-e-Shariffa toga jutra Josip Fogadić, narednik Christian nika za ispomoć, odjurio iz školskog Robert Fico te glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen,
ugledali vozila s hrvatskim zasta- Bićanić i desetnik Marijan Katanić. dvorišta. Posao se primiče kraju i pomoćnik američke državne tajnice za europske i euroazijske
vicama kako se polagano približa- Svi su oni prvi dočasnici vodova u škola konačno dobiva svoje obrise. poslove Philip Gordon, europski povjerenik za proširenje Štefan
vaju selu, znali su kako opet dolaze Pješačkoj satniji, a narednik Bičanić Fuele i glavni tajnik Unije za Mediteran Fathallah Sijilmassi.
njihovi prijatelji iz hrvatskog TF-a, je prvi dočasnik TF-a. “Seoski na- DOLAZE PRIJATELJI “Croatia summit 2012 – izgradnja Godišnja međuna-
Većina susjednih zemalja uputili su svoje predstavnike na
pješačke satnije smještene u neda- rednici (Village Sargeant) zaduženi Desetnik Uzelac osim Homaro Fa- države i EU iskustvo” bila je tema rodna konferencija za
jugoistočnu Europu summit. Sloveniju je predstavljao ministar vanjskih poslova Karl
lekom kampu Marmal. Naći će se su za razvijanje dobrih odnosa u roqa skrbi i o Quala-i-Gulu, njegov skupa održanog 6. srpnja u Dubrov- Erjavec, BiH ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija, a iz
koja čokolada, razmišljao je mali selima kroz koje obično u našim kolega desetnik Katinić obilazi ma- niku kojem su nazočili predsjednik - Croatia summit - re-
dovno okuplja šefove Austrije je stigao zamjenik kancelara i ministar za europske i
dječak koji je promatrao brojnu ophodnjama prolazimo. Zaduženi like Ala Chadana i Amirija. Nadna- RH Ivo Josipović, premijer Zoran međunarodne poslove Michael Spindelegger.
vlada zemalja iz
dječju konkurenciju na dočeku pje- smo za osam sela u okolici Mazar- rednik Fogadić sa svojim ophodnja- Milanović, glavni tajnik NATO-a regije, Europske unije S gotovo tradicionalnim sudionicima Croatia summita, o izgrad-
ščanožutih vozila. On zasigurno nije e-Sharifa i u svima smo dragi gosti. ma svraća u Gur-e-Mar i Qisilabu, Anders Fogh Rasmussen, ministrica i SAD-a, u Dubrovniku nji države i snazi preobrazbe društva koju sa sobom nose izgledi
znao kako desetnik Nemanja Uze- U našem radu nam mnogo pomaže a narednik Bičanić u kamp Sakhi i vanjskih i europskih poslova Vesna se održava od 2006. za članstvo u EU prvi su put raspravljali i ministri vanjskih
lac sa svojim timom ovdje dolazi i pukovnik Ivan Veingartner, časnik Faizabad. Imena sela ni boljim po- Pusić te premijeri, ministri vanjskih godine poslova Egipta, Libije, Tunisa, Maroka i Alžira, zemalja južnog
kao seoski narednik. To je specifična za civilno – vojne odnose u Regi- znavateljima zbivanja nešto previše poslova i drugi dužnosnici iz europ- Mediterana i sjevera Afrike zahvaćenih “arapskim proljećem”.
zadaća naših dočasnika. Na ovom onalnom zapovjedništvu Sjever“, ne znače, ali ono što sva ta naselja skih zemalja, posebice iz regije, te
području, osim desetnika Uzelca govori nam narednik Bičanić. Seoski malici naše vojnike uvijek u okolici Mazar-e-Shariffa povezuje SAD-a, NATO-a i južnog Mediterana.
dočekuju i ugošćuju kao posebno drage goste

HV 400_16_17.indd 16-17 7/18/12 12:15 PM HV 400_20_23.indd 20-21 7/18/12 12:05 PM

UVODNIK
Škola vojne policije Afganistanske nacionalne armije jedna je od dvanaest rodovskih škola koje djeluju u
sklopu ANA Zapovjedništva za obuku i izobrazbu, a od svibnja 2011. projekt je kao vodećoj naciji povjeren
Republici Hrvatskoj i danas je istaknuti primjer uspješne regionalne suradnje. Stoga vam u ovom broju
donosimo razgovor sa zapovjednikom Škole vojne policije ANA-e, brigadirom Željkom Akrapom koji nas
je upoznao s dosadašnjim postignućima u njezinu radu. Boravili smo i s pripadnicima bojne Tigrovi tije-
kom njihova redovitog uvježbavanja i pratili obuku na traci pa možete saznati što sve obuhvaća njihova
redovita obuka te koliko je zahtjevna i naporna. Prijetnja od improviziranih eksplozivnih naprava danas je
iznimno velika. Posjetili smo Satniju za protueksplozivnu zaštitu koja osim obuke novih kadrova za OSRH
provodi i sve oblike preduputne obuke za pripadnike koji odlaze u mirovne misije. U reportaži donosimo i
niz primjera odakle na terenu prijeti opasnost i kako prepoznati IED.
O razvoju vojne organizacije i odgovornostima u vojnom lancu čitajte u drugom nastavku ove zanimljive
teme. U rubrici vojne tehnike presjek je izraelske vojne industrije u proizvodnji besposadnih letjelica te
inovacije koje bi mogle obilježiti tržište u skoroj budućnosti. Prehrana osoba izloženih povećanim napo-
rima traži mnogo znanja u odabiru i pripremi hrane, a ona je za vojnike još složenija jer se mora voditi
računa i o mnogo drugih utjecaja kojima je vojnik podvrgnut. Nadamo se kako će i ovaj tekst s praktič-
nim savjetima naići na veliko zanimanje.
Svakako ne zaboravite zaviriti što smo izdvojili iz zbirke Vojnog muzeja, ali i multimedije i najnovijih serija
prijenosnih računala i operativnih sustava te mogućnostima koje nudi mobilna telefonija.
Uredništvo

4 broj 400 / 20. srpnja 2012.

RAZGOVOR

brigadir Željko Akrap,
zapovjednik 4. MP TAT (voj-
nopolicijski savjetnički tim) i
stariji vojni savjetnik u Školi
vojne policije ANA-e

ŠKOLA VOJNE POLICIJE AFGANISTANSKE NACIONALNE ARMIJE JEDNA JE OD DVANAEST
RODOVSKIH ŠKOLA KOJE DJELUJU U SKLOPU ANA ZAPOVJEDNIŠTVA ZA OBUKU I IZOBRAZ
BU. OD SVIBNJA 2011. PROJEKT JE KAO VODEĆOJ NACIJI POVJEREN REPUBLICI HRVATSKOJ
KOJA JE U AFGANISTANU BILA PREPOZNATLJIVA PO VRLO KVALITETNOM DJELOVANJU
VOJNE POLICIJE. JEDNA JE TO OD RIJETKIH ŠKOLA ŠTO JE DOSTIGLA ŽELJENE, PLANIRANE
VELIČINE, ZAPRAVO, VELIKA POMOĆ POTPUNOM USTROJAVANJU VOJNE POLICIJE ANAE.
DO SADA JE RAZVIJENO 16 TEČAJEVA I OBUČENO VIŠE OD 700 POLAZNIKA ANA VP

O životu i radu Škole vojne policije Republika Hrvatska projekta Škole vojne policije. U Školu su pozvane sve zemlje Ame-
ANA-e razgovarali smo sa zapovjed- je pokazala kako ima i Što u stvari ovaj projekt jest? ričko-jadranske povelje, poznatije kao
nikom 4. MP TAT (VP savjetnički tim), znanja i sposobnosti biti Škola vojne policije Afganistanske na- A-5 inicijative koje su u Školu poslale
brigadirom Željkom Akrapom. On je vodeća nacija i ostvari- cionalne armije jedna je od dvanaest svoje predstavnike. Na početku su se
stariji vojni savjetnik (SMA) u Ško- vati i ovakve zahtjevne rodovskih škola koje djeluju u ANA- uključile Albanija, Slovenija, Makedoni-
li. I danas ga njegovi suradnici, ali i projekte na opće TEC-u (ANA Zapovjedništvo za obuku ja, Crna Gora. Naknadno se u rad Škole
afganistanske kolege doživljavaju kao zadovoljstvo. Od svih i izobrazbu), a u sklopu NATO Training uključila i Bosna i Hercegovina. Prošle
tijela NATO-a, Škola VP
zapovjednika Škole vojne policije. Prije Mission – Afganistan (NTM-a). Na po- godine, u svibnju, pokrenuli smo prve
je istaknuta kao primjer
preustrojavanja to je i službeno bila uspješnog projekta. Na četku je, od travnja 2010. poprilično tečajeve, zapravo rad Škole. Usposta-
njegova dužnost. tragu ovakvih rezultata kasnila s aktivnostima. Od svibnja vili smo odlične odnose s relevantnim
otvaraju se i drugi, novi 2011. projekt je kao vodećoj naciji po- tijelima ANA-e uz svesrdnu potporu
Glavni tajnik NATO-a Anders projekti vjeren Republici Hrvatskoj koja je u NTM-a. U Školi je trenutačno trideset
Fogh Rasmussen u susretu s mi- Afganistanu bila prepoznatljiva po vrlo i devet djelatnika, od kojih je dvadeset
nistrom Kotromanovićem ista- kvalitetnom djelovanju Vojne policije pripadnika OSRH i devetnaest pripad-
knuo je značenje i vrijednosti u ISAF-u, a uz pokroviteljstvo SAD-a. nika OS zemalja regije.

IMAMO ZNANJA I SPOSOBNOSTI PROV

5
Školu su pohvalili general Jan Gabrys DCOM ISC, general Stevenson DCOM, broj 400 / 20. srpnja 2012.

naši neposredno nadređeni, kao i general John Allen, zapovjednik ISAF-a

Napisao i snimio Dražen JONJIĆ

Kakvo ste stanje u afganistan- svetiti ostvarenju druge faze - razvoju U Školu su pozvane sve stalno, što je u usporedbi s drugima
skoj vojnoj policiji zatekli. Kakvi specijalističkih tečajeva, daljnjeg podi- zemlje Američko-jadran- visoki prosjek. Mi multipliciramo teča-
su bili oni stvarni, pravi počeci? zanja njihovih znanja i sposobnosti u ske povelje, koje su u jeve kako bi što više instruktora svla-
Oni nisu bili laki, treba istaknuti kako području vojnopolicijskog posla. Tamo Školu poslale svoje pred- dalo ove vještine. Problem su i nadalje
ANA nije imala nikakvih iskustava s gdje smo uočavali njihove nedostatke stavnike. Na početku specijalistički tečajevi, ali vjerujem da
vojnom policijom kao rodom. Nismo razvijali smo i dodatne tečajeve, poput su se uključile Albanija, će i to biti svladano, osobito ako se
Slovenija, Makedonija,
sreli nijednog časnika ni dočasnika informatičkih, tečajeva radioprocedu- ima u vidu kako smo potaknuli me-
Crna Gora. Naknadno
koji je barem u prošlosti bio vojni po- ra, topografije, obrambenih tehnika. se u rad Škole uključila đuresornu suradnju – sa stručnjacima
licajac. Krenuli smo od samih teme- Podigli smo ANA-ine sposobnosti na i Bosna i Hercegovina. iz MUP-a, “Legal” škole, ANATEC-a
lja. Naravno da su nam problem bili ovom području. Do sada smo razvili Prošle godine, u svibnju, ili iz drugih državnih institucija, što
i predstavnici ANA-e koji su trebali 16 tečajeva i obučili više od 700 po- pokrenuli smo prve teča- je ovdje potpuna novina. S tom smo
biti instruktori, a koji su se prvi put laznika ANA VP. jeve, zapravo rad Škole. suradnjom iznimno zadovoljni, vjeru-
u životu susretali sa zadaćama vojne Uspostavili smo odlične jem da ćemo u zadanim rokovima u
policije. Problem je bio i u svladavanju Kakvi su planovi za daljnji ra- odnose s relevantnim potpunosti osposobiti ANA kolege za
specijalističkih vještina. U razdoblju zvoj ovog projekta? tijelima ANA-e uz sve- samostalni rad.
srdnu potporu NTM-a.
ubrzane tranzicije, trebalo ih je obu- U skladu s planovima NTM-a tj.
U Školi je trenutačno
čiti tako da samostalno rade i provode DCOM-a došlo je do ubrzanja prije- trideset i devet djelatni- Ova je škola specifična i po re-
aktivnosti, naravno uz naše savjete. nosa ovlasti na ANA-u. Afganistan- ka, od kojih je dvadeset gionalnoj suradnji. Kakva su
Instruktori se teško stvaraju, u pet ski instruktori koje smo mi obučavali pripadnika OSRH i iskustva?
rotacija tečaja za neposrednu zaštitu, sposobni su provoditi od pedeset do devetnaest pripadnika Sve članice inicijative vodile su ra-
od trideset kandidata ostalo ih je tri. sedamdeset posto programa samo- OS zemalja regije čuna o kvaliteti svojih predstavnika

Koliko vam je iskustvo dekana
HVU – dužnosti koju ste obna-
šali do dolaska u Afganistan,
pomoglo u radu Škole vojne
policije?
To iskustvo je iznimno pomoglo kako
u izradi nastavnih planova i progra-
ma, planiranja, izrade kataloga, tako i
u provedbi tečajeva. No, moram spo-
menuti kako je moj prethodnik bri-
gadir Ivica Olujić postavio kvalitetne
temelje koje smo tijekom dvije rota-
cije nadograđivali. Vjerujem kako će i
moj nasljednik, brigadir Željko Ljubas
nastaviti s unapređenjem rada Škole
do njezina potpunog osamostaljenja.

Među ANA-inim školama ova,
koju mi doživljavamo kao hr-
vatsku, ima iznimne rezultate.
Kako to tumačite?
Imali smo do sada, u svim rotacijama
tim iznimnih vojnopolicijskih struč-
njaka iz šest zemalja koji su znali
prepoznati potrebe, znali ih pretočiti
u potrebne tečajeve izrađujući za njih
svu nužnu popratnu dokumentaciju.
Mi smo jedna od rijetkih škola koja je
dostigla željene, planirane veličine, za-
pravo, moglo bi se reći da smo i te kako
pomogli potpunom ustrojavanju vojne
policije ANA-e. Zato smo se i mogli po-

ROVODITI NAJZAHTJEVNIJE PROJEKTE

novi projekti. hvalio nas je i Uspjesi nisu moji. Sambolcem i Galićem suradnja je bila iznimna. u kamp Sha. s pono. Republika Hrvatska je vodeća nacija. koji se sa svojim timom nalazio u zapovjednom izviđanju. a prema riječima glavnog tajnika NATO-a Andersa Fogha Rasmussena Škola je primjer uspješne regionalne suradnje. Naravno da je kompleksnije raditi s smo i dodatne tečajeve. među skih specifičnosti. u mno sam zadovoljan jer nismo imali pismu N GS OSRH generalu Lovriću. naučio obuke VP. oni su naši. Kada se području do jeseni preseliti na novu lokaciju. Školu osam mjeseci. HRVCON-a brigadir Željko Dadić. Međutim. HRVCON brigadir Tomislav Galić i zapovjednik Škole vojne policije ANA-e brigadir Željko Akrap obišli su gradilište stalne lokacije ove škole u kampu Shaheen. mada ovdje Što je Republika Hrvatska do- predstavnicima šest zemalja nego poput informatičkih. rokovi nisu nešto čega se baš pridrža. rezultati bi. da su sve ANA-ine kojom uživamo veliki ugled. Stalna lokacija pruža uvjete koje ni Republika Hrvatska je pokazala kako Iskustva moga rada u RACVIAC-u cedura. Kakva je bila su- kovnicima Ampovim i Brajkovićem. Vjerujem da će tako biti. bili i bolji. Vjerujem da će i sljedeći za- gažmanu svih predstavnika. HRVCON-a koji se na- laze u Regionalnom zapovjedništvu Sjever. usuđujem nik Škole pridonijeti daljnjem razvoju se reći. Od svih sposobnosti na ovom relevantna tijela NATO-a. brigadir Dadić nastaviti đusobnim odnosima mogu. zamalo imao s načelnicima Stožera Škole pu. Vjerujem ključne pozicije u Školi bile na vrije. va. Tamo gdje smo uočavali pridonijeti još kvalitetnijem ovu suradnju. general Stevenson DCOM. zapovjednik ISAF-a. kako će novi afganistanski zapovjed- me popunjene. topografije. U obilasku im se pridružio i zapovjednik 20. upoznavši se s dinamikom radova na ostvarenju ovog značajnog projekta. naši najvećim uspjesima? neposredno nadređeni. do kraja i više drugi. nijednog. Upravo obrambenih tehnika. posvetiti ostvarenju druge faze . Vjerojatno će i prelazak na stal. bez spominje nas i glavni tajnik NATO-a obzira što je riječ o uvježbavanju vrlo Rasmussen. nijeti poboljšanju obuke i razvoju roda nacija i ostvarivati i ovakve zahtjevne tu dimenziju prepoznaju i ističu sva Podigli smo ANA-ine vojne policije. odnosa. mi u Hrvatskoj nemamo.razvoju specijalističkih tečajeva.. heen u blizini Mazar-e-Sharifa. suradnje s ANA-om. Važno je i razvija- vezuju. sam raditi s ljudima koje imam i pri- lagođavati se situacijama. To će prido. dolaze vidljivi rezultati. som. radnja s drugim sastavnicama te načelnicima obuke pukovnicima HRVCON-a? Palcem i Ivančićem. Da nije afganistan. O an. . i četvrtog. srpnja 2012. zahtjevnih tehnika. tijela NATO-a. te se mogao upoznati s aktivnostima u području operacije.. S brigadirom Beretinom. što smatrate svojim ISC. tečajeva radiopro. govoriti samo u superlativima. pohvale ob. Iznimnu sam suradnju vjednika kontingenata. o me. Nadam se da će škola projekte na opće zadovoljstvo. povjednik. Prepoznavali su i podupirali ovaj koje su uputile na rad u Školu. Na daća i pozitivno ozračje koje u Školi Proveli ste na ovoj dužnosti tragu ovakvih rezultata otvaraju se i vlada. Škola VP je istaknuta spoje motivi za ostvarivanjem za. ni najmanjeg problema. ■ OBILAZAK GRADILIŠTA ŠKOLE VP ANAe U sklopu posjeta sastavnicama 19. u blizini Mazar-e-Sha- rifa. 6 Pomogli smo potpunom ustrojavanju Vojne policije ANA-e. u kamp Shaheen. kao primjer uspješnog projekta. bila ovim projektom? da imate samo pripadnike OSRH. Izni- general Allen. daljnjeg podizanja njihovih znanja i sposobnosti u području vojnopolicijskog posla RAZGOVOR su pohvalili general Gabrys DCOM od deset. Dočekali ste i ispratili tri zapo- ti realnosti. nedostatke razvijali radu. Zato smo se i mogli broj 400 / 20. ima i znanja i sposobnosti biti vodeća pomogla su i u ovom poslu. Naravno. Godi što se prepoznaje naš nje iznimnih prijateljskih i partnerskih zajednički rad. projekt. nu lokaciju Škole. zapovjednik 19. Škola vojne policije bi se nakon završetka radova i opremanja trebala sa svoje pri- vremene lokacije u Kabulu preseliti na sjever Afganistana. uvažava.

te im zaželio mnogo uspjeha. “S obzirom na činjenicu da DALJNJOJ VOJNOJ SURADNJI mađarske oružane snage sudjeluju u misiji ISAF s AA timovima. kao i o mogućnosti mjene radarske slike u pograničnom području. srpnja 2012. članica EU. raspravljalo se o mogućnosti raz. veslače četverca na pa- Ministar je nagradio Selaka na prijedlog načelnika GS riće Valenta Sinkovića. 7 MORH ministar Kotromanović. na kojem je neposredno nakon polijetanja nu Pejčić i Bojana Đurkovića došlo do prsnuća poklopca zadnje kabine. i sigurnost strateški nacionalni interes Hrvatske i Mađarske. Kao članica NATO saveza te buduća rješenja prihvatljiva za obje strane. tromanović primio je 17. te nema namjeru potencirati otvorena nancijske krize i smanjenih obrambenih proračuna te omogućiti smanjenje bilateralna pitanja tijekom pristupnih pregovora za ulazak bilo kojeg našeg troškova i povećanje učinkovitosti. sigurnosnoj situaciji u regiji. najmu borbenog zrakoplova JAS-39 Gripen te o hrvatskoj nabavi zrakoplova U pogledu stanja u regiji oba su se ministra složila da su održiva stabilnost i obrane zračnog prostora. kazao je. Osim Mađarske. srpnja plovstva. OSRH. hrvatske olimpijce. najmu borbenog aviona JAS-39 Gripen do 2026. Na sastanku koji se dogodio na inicijativu mađarskog ministra radi jačanja Mađarski ministar izvijestio je hrvatsko izaslanstvo o produljenju ugovora o dobrih bilateralnih odnosa dviju zemalja. pruža hrvatskim sportašima. na Sinkovića. Ministar Hende zahvalio je Hrvatskoj na pozivu da se Mađarska priključi hrvatsko-češkoj inicijativi razvoja programa sposobnosti saveznika u području standardizirane helikopterske obuke te pokretanja Međunarodnog središta za obuku pilota helikoptera. Podsjetio je da da od naših olimpijaca očekuje medalje s MORH pruža pomoć hrvatskim sportaši. brigadir Selak Primanju šestoro od ukupno 14 time je spasio vlastiti život. obiju država na kojem bi Mađari upoznali hrvatske kolege s vlastitim isku- Bilo je riječi i o mađarskim iskustvima oko sklapanja i produljenja ugovora o stvima te tehničkim i financijskim detaljima nabave borbenih zrakoplova. Oba ministra složila su se s prijedlogom ustrojavanja ekspertnih “Hrvatska ostaje predana pružanju potpore i pomoći tim zemljama na nji- timova koji će sagledati sve aspekte moguće suradnje i predložiti kvalitetna hovu putu euroatlantskih integracija. Podsjetio je ju i Ministarstvo te da je njihov uspjeh i da slične oblike suradnje olimpijskih save- uspjeh MORH-a. ći iznimnim pilotskim sposobnostima. Marti- OS-a general-pukovnika Drage Lovrića nakon što je 19. uključivanje u projekt dosad su iskazale Latvija. interes za benom bilateralnom posjetu mađarskom ministru obrane Csabai Hendeu. Ministar Ko- Ministar Kotromanović rekao da je Hrvatska spremna razmjenjivati sirovu tromanović istaknuo je snažnu i kontinuiranu predanost i potporu Hrvatske radarsku sliku s Mađarskom radi unapređenja bilateralne obrambene euroatlantskoj perspektivi regije. lipnja ove godine sigurno prizemljio borbeni zrakoplov Davida Šaina i strijelce Snježa- MiG-21. Slovenije. srpnja u Budimpešti u služ. srpnja ministar obrane Ante Kotromanović. pripadnike jelio je 17. interoperabilnosti”. širenja europskih standarda u regiji. mađarsko je uključivanje kvalitetan doprinos projektu. da od iduće godine Mađarska preuzme obvezu nadzora zračnog prostora mogućnosti uključivanja Mađarske u hrvatsko-češku helikoptersku inicijati. Litva te Bosna i Hercegovina. Hrvatska je spremna preuzeti svoj dio odgovornosti na području “Ovaj će projekt ojačati nacionalne operativne sposobnosti u uvjetima fi. predstojećih Olimpijskih igara u Londonu. Sreću hrvatskim olimpijcima poželio je i Foto: Josip KOPI Ministar Kotromanović tom je prigodom Zlatko Mateša koji je zahvalio ministru naglasio da je ponosan na njih i dodao da Kotromanoviću na pomoći koju MORH oni na Olimpijskim igrama predstavlja. rekao je susjeda u Europsku uniju”. Hrvatski je ministar naglasio kako je spomenuti projekt otvoren za uključivanje zainteresiranih nacija. suradnje. Dogovoren je skorašnji susret zapovjednika ratnih zrakoplovstava vu kao jednog od projekata temeljenog na NATO konceptu Pametne obrane. broj 400 / 20. brigadiru Ivanu Selaku sat s posvetom dodi. kazao je ministar Kotromanović. Naglasio je da će MORH za i oružanih snaga imaju i druge zemlje nastaviti uspješnu suradnju s HOO-om te NATO saveza izrazivši nadu da će se ovakva u šali sportašima “zapovjedio da se vrate suradnja još poboljšati. OS RH general-pukovnik Drago Lovrić. kao i dodatni doprinos razvoju kon- Ministar obrane Ante Kotromanović boravio je 13. Brigadir Ivan Selak načelnik je sastavu OSRH u Ministarstvu Odjela za probne letove i nadzor osposobljenosti pilota obrane nazočio je i predsjed- u Zapovjedništvu HRZ-a i PZO-a. cepta udruživanja i dijeljenja sposobnosti”. živote ljudi na zemlji te hrvatskih olimpijaca koji su u je sačuvao zrakoplov. Istaknuo je također s jednom od medalja s OI”. Zahvaljuju. nik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko da se za te potrebe mogu koristiti vojnom OJI Mateša kao i načelnik Glavnog stožera bazom “Kovčanje” i lukom Lora u Splitu. godine. održivosti. Izrazio je nadu da će zajednički program obuke pilota S MAĐARSKIM KOLEGOM O početi već ove godine. OJI Sat s posvetom jed- nom od najiskusnijih Hrvatski vojni olimpijci u MORH-u pilota HRZ-a Uoči Olimpijskih igara u Lon- Foto: Josip KOPI donu ministar obrane Ante Ko- Jednom od najiskusnijih pilota Hrvatskog ratnog zrako. odnosno održavanja sposobnosti air policinga. Damira Martina. ma posebice tijekom priprema istaknuvši OJI . Predloženo je da se prvi sastanak ekspertnih timova održi u rujnu ove godine u Zagrebu.

uvježbavanja timova i desetina“ BOJNA TIGROVI . “kulminacija obuke.8 broj 400 / 20. Obuka na traci glavni je obučni događaj za vodove koji se provodi u vojarni. cijelog jednog ciklusa zadaća. srpnja 2012.GMTBR OBUKA .

snimio Tomislav BRANDT VOD DOBIVA OCJENE ZA SVOJE REAKCI JE U VIŠE ZADAĆA ˜SITUACIJA™ U SKLOPU PLANI RANE NAPADNE OPERACIJE... 9 Domagoj VLAHOVIĆ. srpnja 2012. ČESTO POSTAVLJA ZASJEDE. OSIM GUSTE VEGETACIJE I VRUĆINE. . SITUACIJE SE REDAJU KAO NA TRACI. OTEŽAVA I SUPROTNA STRANA KOJA IM. ZADAĆU NA TRACI IM. BRANE ĆI SVOJ UTVRĐENI POLOŽAJ KOJI VOD TREBA ZAUZETI. broj 400 / 20.

tamošnjem poligonu pratili obuku telj” se pobrinuo i da ih Njima. na minsko-žičanu pre. a “neprija. ovladavanje područjem Ris. Konačnu ocjenu daje se poručniku Krpanu. osim guste vegetacije i vrućine. Teren je u krugu vojarne i odgovara za ovakvu vrstu obuke. Jedan vod dobiva ocjene za svoje reakcije u više za- daća (situacija) u sklopu planirane napadne operacije. Dakle. ona stoji iza niza odluke koje radiovezom prenosi za. koji su uvijek pripadni- ci druge satnije a ne one kojoj vod pripada. Žele što više ovakvih vježbi. srpnja 2012. često postavlja zasjede. naša pitanja u stilu “što ih sad čeka?” nisu dopuštena. ili uspješno provedenih mirovnih misija i velikih vojnih vježbi. On ne sudjeluje gdje se rade završne pripreme za na- ku pozornost. cijelog jednog ciklusa zadaća. Bilo je naporno. Mnogi Tigrovi to dobro znaju. na traci. obraćamo Vodovi vode borbe i bitke i zapravo Zanimljiva je bila situ. 10 broj 400 / 20. no donosi taktičke pad. smo u blizini voda. Osiguravanje OVLADAVANJE PODRUČJEM RIS Vojnik je pravi vojnik kad je na tere- koje smo posjetili u vojarni “Predrag prolaza trajalo je dosta U akciji. satnije) nu. zapovijeda po. obuka na traci glavni je obučni događaj za vodove koji se provodi u vojarni. do pješčanika u kojem je umanjeni mo- del terena u kojem će se provoditi operacija. rekli su nam acija kad je vod naišao upravo Zapovjedništvo bojne. Tijekom sljedećih šest sati stalno ovisi mnogo toga. “Tako zadržavamo objektiv- nost. bojnik Romeo Horvat i satnik . većina njih se tu najbolje osjeća“. Sve su reakcije praćene budnim okom ocjenjivača. voda. ali i pozitivan natjecateljski duh među satnijama“. Dražen Habek. krećemo i mi. vidjeti. otežava i suprotna strana koja im.GMTBR vojnikinja Ana BARINIĆ povjedniku 1. o uvježbanosti vodova u akciji direktno. takozvanom očekujućem području. Tigrovi joj posvećuju veli. grovi Gardijske motorizirane brigade preku. ali sve se može uz veliku volju. kažu zapovjednici Tigrova. Poručnik Rom objašnjava zapovjed- nicima svojih desetina kako će reali- zirati zadaću. Pred vojnicima. braneći svoj utvrđeni položaj koji vod treba zauzeti. jer oni to ne smiju znati. Stižemo na sam početak akcije. Suprotstavit će im se protivnici jačine desetine. bez toga nema ničega. Morali smo funkcionirati timski. a bila je u fo- kusu i u Domovinskom ratu. Zadaću im. potrebno se potpuno uživjeti u vježbu i nikakve poteškoće nisu nepremostive BOJNA TIGROVI . Isto tako. ima i pomoć još dva fiktivna voda. ručnik Marko Krpan. “naš” vod ( 1. Tek nakon gromogla- snih usklika “Tko smo mi? Tigrovi!!!” i polaska zapovjednika voda i desetina prema svojim vojnicima. u ratu su su- djelovali od prvih dana. tivirani i nadam se da ćemo to danas časnici u Zapovjedništvu bojne Ti. jasne su riječi iskusnog poručnika. Dostižemo ih u baš tada napadne pješačkog voda koju nazivaju obuka (zajedno čine satniju). Ili ih pratimo. dakle. kako bismo na vremena. “Ljudi su mo- su temeljne postrojbe. poručniku Tomi- slavu Romu. ispoštovana je doktrina da napadač mora biti nad- moćniji barem u omjeru 3:1. vod 3. Situacije se re- daju kao na traci. Matanović” u Petrinji. kao i onim stvarnim vodom Ubrzo. “kulminacija obuke. uvježbavanja timova i desetina”.

ovladavanje umorni ratnici sjedaju na pod. dobro za- klonjeni u obližnjem šumarku. tu su binomi. Slijedi osiguravanje područja u krugu od 360 stupnjeva. Ipak. isto kao i šestorica mo da je riječ o vježbi. 11 Ostalo je više-manje lakše. srpnja 2012. za njih kacige. skidaju područjem Ris (slika Suprotna strana dala je dobar otpor. po riječima za. Zna. za pro. Naravno. Neupoznati sa scenarijem. Reakcija vojnici i vojnikinje nisu imali mnogo Prelazak na zasjedu Reakcija prilike za mirovanje. Taktičko Reakcija Očekujuće Put do cilja bio je dugačak. i oni su Tigrovi) pokazala navale . Kontakt na sebe preuzima jedna desetina. dacija i reorganizacija mjenu. veliku motivaciju i vole vojnički poziv. dolje). Sve je gotovo. napali su 1. a ipak pješački vod tijekom manje korekcije”. brzo nam govore naši pratitelji. broj 400 / 20. u visokom smo stupnju nap- retka i iznimno dobro uvježbani razvodnik Ivan MARIĆ žilavim protivnikom. povjednika voda. Re- akcija je vrlo brza. pucnjava (tu su i ne tako tihi AK-47 te M-72) se čuje samo u šumarku. Ali. iscrpljujući. “Velika mi se branili. smo samo zrak. u uzvicima ima i kritičkih tonova. Niti jedan pokret ne smije biti pogrešan. prišli blizu suprotnoj strani. brzu ruku I tada se suprotna strana (ne zabo- Provedba ravimo. Nakon nekog vremena sve se stišava i stižu potvrde da je akcija uspjela. Svoje su reakcije morali koje može proći nema. I tako je kod Tigrova u skladu sa situacijom. koja je zauzela položaje u objektima u središtu područja koje je vod trebao Obrana na osvojiti. na brdu se nakraju objašnjava zapovjed. opuštanja jemo ih preko Krpanove radioveze. Uz fotografiju je ali mi smo se s njime znali nositi”. pa i cijeli vod. timovi. Pripadnici suprotne strane. svoj su posao obavili svoje vježbovno streljivo i dobro su njenom modelu terena kako se od njih očekivalo. Najzahtjevnije su simulacije topničkih udara. kada se pod punom opremom treba sprintati stotinama metara. te konsolidacija i reorganizacija. No. Ima tu svega.Kada ne vidimo vod. a uvjeti područje kretanje na dodir teški. Konsoli- vršnog obračuna. vodu. To je bila i posljednja velika prepreka prije za. dvije idu u gustiš i pokušavaju prići iza leđa neprijatelju. Tada smo. “Gledajte sad. zadaću. Zapovjed- nici dogovaraju daljnje napredovanje. a jedna ostaje u potpori”. Nisu štedjeli Poručnik Rom na uma. ZAVRŠNI OBRAČUN Zanimljiva je bila situacija kad je vod naišao na minsko-žičanu prepreku. ali vidi se da priložena shema koja rekao je poručnik Rom i zaključio ocjenjivača. Na kraju. obuke na traci stalno… ■ NAPAD IZ ŠUMARKA Na prvu pucnjavu prilično tihe veha- esice i uzvike “automatske puške na 100 metara!” nije trebalo dugo čekati. a “neprijatelj” se pobrinuo opasnog područja žičana zapreka i da ih baš tada napadne. vade spremnike za vodu. ču. su posljednji sati za njih bili napeti i prikazuje situacije uzbudljivi dan obuke. vod koji je kročio makadamom tijekom prijelaza opasnog područja. različitih situacija. a nije ih štedilo opasnog područja na neizravnu vatru ni jako lipanjsko sunce. formacija klina naglo prelazi u liniju. Razine komunikacije su ra- zličite. dobro ih je namučila i natje- rala da izvuku maksimum svojih spo- sobnosti. Suprotna strana nije dala mira 1. žurimo ispred njih. jer “ubrzo slijedi raščlamba i Poručnik tu i tamo izdaje zapovijedi pokazati u desetak povezanih. desetine. je čast biti pripadnik Tigrova i raditi zavijorila hrvatska zastava i zaorio nicima svojih desetina s ovim mladim ljudima koji pokazuju kako će realizirati se poklič “Tigrovi!!!”. Osiguravanje prolaza trajalo je dosta Prelazak Minska i vremena.

temeljeno hrvatskog kontingenta u operaciji KFOR. zb HRZ i PZO-a. U vježbi Jackal Stone 2012 sudjeluju pripadnici specijalnih postrojbi iz 11 zemalja. komodor Tihomir Erceg. povjedništava NATO-a“. nazočili su izaslanik načelnika General Ščuri je pozdravio postrojene pripadni. kao i drugih za. Direktor je vježbe brigadir Martin Starčević. Republika Hrvatska domaćin je ove vježbe drugi put.171 Sh. što je iznimno priznanje lasku radova na izgradnji glavnog vodovoda i obnovi dječjeg vrtića koje provode našoj zemlji kao domaćinu. načelnik Uprave za operativne poslove i obuku GS L. istaknuo je. sc. “Pripadnici Ferizaju/Uroševcu. . jest prevoženje ljudi i tereta. Zapovjednik 10. Temeljna zadaća desetog hrvatskog kontingenta na razdoblje od izrazio je veliko povjerenje u kontingent. OSRH VIJESTI DESETI HRVATSKI Foto: Tomislav BRANDT KONTINGENT U MISIJI KFOR U mirovnu operaciju NATO-a KFOR (Kosovo Force) i zapovjednik HRZ-a i PZO-a. Eggumom i voditeljicom programa humanitarne pomoći Dianom Maršić te načelnikom općine Udbina Ivanom Pešutom obišli su radove na izgradnji glavnog vodovoda i obnovi dječjeg vrtića koje provode američki i hrvatski vojnici. a koji četiri mjeseca. brigadni general očekuje dostojno predstavljanje Republike Hr- na Kosovu 12. američki i hrvatski vojnici Ministarstvo obrane te druga tijela državne uprave.operativnog ke kontingenta i rekao da je u misiji najvažnija područje operacije idućih dana. je razmješten na području kampa Bondsteel u nika. kontingenta u 91. snika u Zapovjedništvu operacije KFOR u Prištini. 12 broj 400 / 20. većinom iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i šavanju obveza njihovih prethodnika. PZO-a bit će upućen i na dužnost zrakoplovnog ča- nik Ivan Đelagić. Tijekom obraćanja general Šindler vatske i čuvanje ugleda OSRH. S čelnikom američkog Ureda za obrambenu suradnju pukovnikom Troyom D. i to za radove na vodovodu u vrijednosti višoj od 170 000 američkih dolara. a u njezinoj organizaciji sudjeluju sve grane OSRH. Ispraćaju 10. a za preuređenje vrtića gotovo 100 000 dolara. je srpnja upućen prvi dio snaga Dražen Ščuri. srpnja u vojarni “Josip Jović” u Udbini Foto: Josip KOPI sa svim aktivnostima u organizaciji međunarodne vježbe Jackal Stone 2012 što će se u rujnu održavati u Republici Hrvatskoj. Ostali dio snaga 10. na iznimnim rezultatima i profesionalnom izvr. pohvale Zapovjedništva KFOR-a. središta GS OSRH brigadni general Vlado Šindler njihova sigurnost. a glavni planer natporučnik Željko Vuk. VLAHOVIĆ Radovi u sklopu vježbe JACKAL STONE Foto: Josip KOPI Uz to američka strana više od 500 000 dolara ulaže i u izgradnju zapo- vjednog mjesta vježbe u vojarni “Josip Jović”. kontingenta bit će upućen u GS OSRH i zapovjednik Zapovjedno. PARLOV OSRH-a sa suradnicima upoznati su 11. HRVCON-a je boj. Riječ je o projektima civilno-vojne suradnje kojima se u sklopu vježbe Jackal Stone pomaže lokalnoj zajednici a financiraju ih Amerikanci. Podsjetio ih je da se od njih D. a sedam će zemalja biti u statusu promatrača. Lozančić je kazao kako je ova vježba važna za razvoj odnosa i suradnju s partnerima te da je Hrvatskoj Pomoćnik ministra obrane za obrambenu suradnju dr. Pomoćnik ministra obrane za obrambenu suradnju dr. Protuzračne obrane s dva transportna helikoptera OSRH su za svoj rad u KFOR-u redovito dobivali Osim u kampu Bondsteel jedan časnik HRZ-a i Mi . srpnja 2012. Dragan Lozančić u obi. Načelnik općine zahvalio je Foto: Josip KOPI na pomoći vojske lokalnoj zajednici. sc. Kontingent se sastoji od 19 pripad. Dragan Lozančić i čast ponovno biti domaćin najvećoj partnerskoj vježbi u Europi ove godine.

srpnja 2012. OD VISOKOG ČASNIKA DO VOJNIKA. 13 Domagoj VLAHOVIĆ. TO JE I RAZUMLJIVO JER JE PRIJETNJA OD IEDA DANAS GOTOVO VEĆA NEGO PRIJETNJA OD KONVENCIONALNOG NAORUŽANJA. PEZ SATNIJA PROVODI I SVE OBLIKE PREDUPUT NE CIED OBUKE ZA PRIPADNIKE OSRH KOJI ODLAZE U MIROVNE MISIJE. HRVATSKA JE POSEBNOST ŠTO SVATKO.. broj 400 / 20. PRIJE ODLASKA MORA PRO ĆI OBUKU U PUKOVNIJI. U BORBI PROTIV IED.. snimili Davor KIRIN i Domagoj VLAHOVIĆ SATNIJA ZA PROTUEKSPLOZIVNU ZAŠTITU OSIM OBUKE NOVIH KADROVA ZA OSRH.

Sposobnosti su označene kao kombinacija ljudskih i tehničkih kapaciteta za predviđanje. upakirane u standardizirani koncept združene operabilnosti i strateške pokretljivosti među Save- znicima. zatraženi su i dobiveni dodatni kapaciteti u ljud- stvu i tehnici. neutralizaciju i iskorištavanje IED-a. uputio zahtjev za institucionaliziranjem i razvijanjem sposobnosti te obuke suprotstavlja- nja improviziranim eksplozivnim napravama (C-IED).a Improvizirane eksplozivne naprave (IED) vjerojatno su najveća prijetnja u modernim ratnim sukobima. VoB i bojna NBKO također dodatno razvile C-IED sustav. Smr- tonosne spravice koje je lako i je¬ino izraditi. U skladu s novim potrebama usmjerenim ka OSRH. IMPLEMENTACIJA PRIJE ROKA Ubrzo je. već su godinama među najvećim brigama sigurno- snih i obrambenih sustava zemalja diljem svijeta. Kao reakciju na prijetnju. iz nekadašnje desetine. No. koja je odnijela i niz žrtava među pripad- nicima Koalicije u operaciji ISAF. svaka u skladu sa svo- jim posebnostima. NATO je članicama. glavna tema ove reportaže. ne smije se zaboraviti da su Vojna policija. zaštitu. a poglavito nji- hovim vojskama. I to ne samo onih koje posljednjih godina djeluju u opera- cijama u Afganistanu i Iraku. a učinak im je poguban za ljude i imovinu. nego i drugih koje su izložene terorističkim prijetnjama. ustrojena Satnija za protueksploziv- nu zaštitu (PEZ) u sklopu Pionirske bojne Inženjerijske pukovnije. .

Realan ili ne. vozilo naletjelo na skriveni IED. dasaka. nik koji je majstor za onespo- na 2011. a poglavito svatko. s time da im neograničeni resursi. Pukovnija napravama (C-IED) čina do čina. a oni koji ih sklapaju (u ovom Kanade. lončića. poligonu “Cerovac”. osvojila Oscara za najbolji film. srpnja 2012. IED RADIONICA Foto: NATO Da bi se prilagođavali situaciji koja se stalno mijenja. glavni je lik nared- razvoja C-IED sposobnosti planira..“Svakodnevno dobivamo nove obavijesti. Na raspolaganju su BEZ OBUKE NEMA MISIJE cija teoretske i praktične. boca. 14 broj 400 / 20. je Hrvatski ponos. Logično je da pripadnik OMLT-a sve su maštovitiji i razvijaju IED-e ne NATO-ovih struktura. Da pirotehničari PEZ-a misle ozbilj. Hrvatska je posebnost što Kamenskom i vidjela kako je jedno (njegova je distribucija zakonom za- branjena u Afganistanu). NATO je uspješno sudjelujući u organizaciji članicama. od dužnosti do dužno. Problem je godine već sve bilo gotovo. To je i razumljivo jer PEZ satnije. su nepredvidljive i stalno se mije- kolega. veća nego prijetnja od konvencional. a proteže se i u Afganistanu su svakodnevne. obuci njihovim vojskama. mora proći intenzivniju obuku nego usporedno s NATO-ovim razvijanjem stožerni časnik. od visokog časnika do voj. cilj je što je ovisnik o adrenalinu i bio implementiran! To nije čudno: svojim ponašanjem često do- u našoj vojsci zbog ratnog iskustva vodi u opasnost sebe i svoje i kontinuiranog liječenja eksploziv. bunjenike i teroriste u Afganistanu) je za organizaciju dobila visoke ocje. koji nepre- stano traži načine kako bi otežao obuku. nika. Osim stvaranja novih kadro. Obve- za nam je pravodobno reagirati i učiniti sve da bismo pripremili naše vojnike. borbe protiv njih. ne samo tijekom obuke i radnog vremena. Upravo na jednu od njegovih spravica su naletjeli gore spomenuti vojnici. koji su dolazili iz SAD-a i stavljanja improvizi. oni provode i sve oblike na preduputne vojne vježbe kao što kad ih nemaju na raspolaganju. koji su i sami majstori za institucionaliziranjem i velik broj hrvatskih pirotehničara. u vojarni padnicima Koalicije u Inženjerijske pukovnije “Kamensko” operaciji ISAF. a za OSRH te je sobljavanje IED-a. Zanimljivo jest da je kao rok početka Podsjetimo. i to praktički od svega što im dođe pod ruku: limenki. Drago mi je što su zadovoljni obukom i kažu da im je zanimljiva“. . koje je uspješno prošao uputio zahtjev za u Pukovniji. starih budilica. te raznih europskih zemalja ranim eksplozivnim oblikom i intenzitetom razlikuje od kontekstu prije svega mislimo na po- saveznika i partnera RH. kutija keksa. Pripadnici Satnije glavni lik u filmu ne radi. Naša ekipa nazo. za PEZ gledali su ga više puta. zaključuju. pila. rekao nam je na- rednik Bernard Brečić. Obuka je kombina. tero- preduputne C-IED obuke za pripad. i razvijanjem sposob- je prijetnja od IED-a danas gotovo sklapanje IED-a! Naime. nastoje razmišljati poput protivnika i pred- vidjeti njihove poteze. mobi- tela. U vojarni “Kamensko“ imaju svo- ju radionicu u kojoj zbog obuke sklapaju najrazličitije naprave. poslu nema mjesta za adrena- na druge. koji su i danas nažalost brojni. obuka se njaju. Isto tako.. instruktori iz PEZ satnije stalno primaju informacije o novitetima iz ISAF-a. Ideje mu stalno padaju na pamet. linske ovisnike”. no mi strogo nih ratnih posljedica već je postojao Narednik James je globalizirao poštujemo mjere sigurnosti. a zaplje- Funkcija PEZ satnije je prije svega se potonja uglavnom provodi na ne minsko-eksplozivnih sredstava obučna. nog naoružanja. koja je odnijela i “Dio prikazanog u filmu se doga. godina. sti. kolege u Iraku. Naravno. niz žrtava među pri- no. U ovom sposobnih prenositi svoje znanje i Kao reakciju na prijet. čaša. prije odlaska mora proći obuku ga je postavio? Upravo instruktori iz obučavatelja. đa i u stvarnosti. te naprave Tečajevi su tada okupili niz njihovih nosti te obuke suprot. nju. A i va za OSRH. Tko dva NATO-ova C-IED tečaja. risti se služe mješavinama umjetnog nike OSRH koji odlaze u mirovne čila je praktičnoj vježbi vojnika na gnojiva kao eksplozivnim sredstvom misije. temu C-IED. pokazali su već 2010. NEMA MJESTA ZA ADRENALINSKE OVISNIKE SATNIJA ZA PEZ Američka ratna priča Narednik James (The Hurt Locker) je 2008. što veliki broj stručnih pirotehničara.

kao i potrebnim je upravo borba protiv improviziranih iskustvo Domovinskog rata i ISAF-a. Riječ eksplozivnog punjenja. srpnja 2012. ranih eksplozivnih na. danas “goruću” vojničku i na terenu. polaznici se. Obuka im nije laka. ali OSRH ima najveće izvršne izbjeći ih. nije bi u svakom trenutku. k pravom IED-u. se protiv eventualnih IED prijetnji u kratkim opisom našu specifičnu vještinu. Po- u bivšem “istočnom bloku”. Aktivira se nailaskom cu. broj 400 / 20. obične je o triku koji treba usmjeriti žice i električne detonatorske vojni konvoj u željenom prav- kapisle. Metal koji sistemu “bunara” i maskira uz nastaje rastaljivanjem tanjurića cestu. koja se razlikuje od svih inačicama improvizi- Pametnoj obrani i dijeljenju kapaciteta. Aktiviraju se upaljačem. postupcima. prava. stavno o psihološkom pritisku. potrebe mogli izići na teren i boriti fotografija s njezinim tnera. U Afganistanu skiranih pur-pjenom. povoljno reagiraju na obuku. i nad. No. 15 RAZLIČITO OD ŠABLONA narednik Nikolino Šušak. Iz svega što smo vidjeli i čuli. sa Tijekom C-IED Hrvatskoj. kako ga nazivaju Amerikanci. nešto što možemo ponuditi kao zapovjednik Tečaja za C-IED. Nositelj sustava osigura- Ono što polaznici obuke moraju nau. ili reagirati ako ipak dođe su njezine važnosti. vezani su s detektorom pokreta Obično ih se nekoliko slaže po koji inicira eksploziju. te ispunjenih je identificiran priličan broj eksplozivom i zatvorenih bakrenim istih. Riječ je o posebnim uobičajenih šablona. ali i zainteresira. koji u većini imaju Uz obuku pripadnika OSRH i sudje. . topi se i prodire kroz oklop. lovanje u ISAF-u. ni za C-IED. pripadnici PEZ sat. tematiku. ili sličnih proizvedenih ili aluminijskim tanjurićem. u učionici kapacitete. Na slici eksplozivnih naprava nešto što je OSRH te posjeduju NATO-ove certifikacije. ili jedno- žrtve (uglavnom vozila). Mina TMRP-6 jugoslavenske niz je limenki povezanih i zama- proizvodnje. MUP. detaljno Posljednjih se mjeseci stalno govori o upoznaju s raznim jer instruktori znaju svoj posao. KLASIČNA TANJURI PROTUOKLOPNA MINA EFP . com koja ne vodi nikamo. zadovoljstvom ističu da polaznici vrlo obuke koju provode nja od IED prijetnje u tom je slučaju čiti jest kako identificirati te naprave.Explosively Formed Penetra- tor. do detonacije. u slučaju gore se uz napravu vidi razvio bolje od mnogih saveznika i par- govore nam poručnik Ivica Mustač. to je i logično. svjesni pripadnici PEZ satnije. ■ IED ovi ZA OBUKU PRESSURE PLATE LAŽNI IED Sastoji se od dvije oštrice pile Topnički projektil povezan ži- umotane u najlonsku navlaku. Nadalje. čini se da profilima ljudi.

Mar i ljanje namještaja. a narednik ravnatelj škole nije mogao koristiti Bičanić u kamp Sakhi svoj radni stol. U našem radu nam mnogo pomaže lac sa svojim timom ovdje dolazi i pukovnik Ivan Veingartner. donirav- o Quala-i-Gulu. On zasigurno nije e-Sharifa i u svima smo dragi gosti. Naravno. učitelja i ponekog učenika je tu – i posao može započeti. je prvi dočasnik TF-a. znali su kako opet dolaze Pješačkoj satniji. zamolili su hrvatske i Faizabad. pukovnika Ivana Veingartnera siromaštvo i velike i našu poručnicu Željku Petrović potrebe sviju. znao kako desetnik Nemanja Uze. a osobito zato što Qisilabu. narednik Christian ugledali vozila s hrvatskim zasta. osobito nije bilo teško nagovoriti na dje- djece lovanje. publika sastavljena od ravnatelja. glavar Homaro Kada su stanovnici Homaro Faroqa “svoja” sela imaju i nadnarednik u blizini Mazar-e-Shariffa toga jutra Josip Fogadić. Na ovom onalnom zapovjedništvu Sjever“. osim desetnika Uzelca govori nam narednik Bičanić. POSTALI SU OMILJENI. pošto lokalni Ala Chadana i Amirija. vicama kako se polagano približa. OPERACIJA ISAF PRVI DOČASNIK PJEŠAČKE SATNIJE I PRVI DOČASNICI VODOVA OSIM SVOJIH SVAKODNEV NIH ZADAĆA OBAVLJAJU DUŽNOST I SEOSKOG NAREDNIKA œ OSOBE ZA RAZVIJANJE DO BRIH ODNOSA U OSAM SELA U OKOLICI MAZARESHARIFA. Naravno. “A čaj”. “Seoski na- pješačke satnije smještene u neda. njegov ši i klupe i namještaj za njezino kolega desetnik Katinić obilazi malike uređenje. srpnja 2012. području. časnik kao seoski narednik. Alat je skupljen. Seoski malici naše vojnike uvijek dočekuju i ugošćuju kao posebno drage goste . razmišljao je mali selima kroz koje obično u našim dječak koji je promatrao brojnu ophodnjama prolazimo. Ono što vojnike za asistenciju u rješavanju sva ta naselja u oko- ovoga gorućeg problema. Naše deč- lici Mazar-e-Shariffa povezuje jest golemo ke. a narednik Bičanić njihovi prijatelji iz hrvatskog TF-a. U njemu je Republika Desetnik Uzelac osim Hrvatska 2011. Naći će se su za razvijanje dobrih odnosa u koja čokolada. smo za osam sela u okolici Mazar- ščanožutih vozila. učitelji i ravnatelj škole nisu svoje Nadnarednik Fogadić dragocjeno vrijeme trošili na svla- sa svojim ophodnjama davanje dosadnih uputa za sastav- svraća u Gur -e. rednici (Village Sargeant) zaduženi lekom kampu Marmal. PREPO ZNATLJIVI œ ONI NA KOJE SE SELJANI MOGU OSLONITI SEOSKI NAREDNIK OSNOVNA ŠKOLA U HOMARO FAROQU A Homaro Faroq je dugo živio za ovaj dan. Bićanić i desetnik Marijan Katanić. Zaduženi dječju konkurenciju na dočeku pje. Svi su oni prvi dočasnici vodova u vaju selu. ponudio je malik. ne baš tako brzo. To je specifična za civilno – vojne odnose u Regi- zadaća naših dočasnika. 16 broj 400 / 20. godine financirala Homaro Faroqa skrbi i i izgradila osnovnu školu.

Seoski narednici (Village Sargeant) su zaduženi za razvijanje dobrih odno- broj 400 / 20. Nadna- rednik Fogadić sa svojim ophodnja- ma svraća u Gur-e-Mar i Qisilabu. A nik Josip Fogadić kaže kako se takve liko se može. godine financirala i izgradila osnovnu školu. sreti. To često i nije tako lako. A malici i te kako prepoznaju njihov trud. Ravnatelj jest golemo siromaštvo i velike po. Tamo su utvrdili se odlaže početak najvažnijeg da. Narav.” Ipak. ravnatelj je. po. trudimo se da sve što maloj hrvatskoj trobojnici. prijateljske geste i te kako pamte. Bičanić. brojne susrete po svojim selima. A poručnica Petrović selu Guremar dočekat s hrvatskim zastavicama. koje su samo provirivale s imamo ravnomjerno rasporedimo“. kaže nam kako to nije najveći problem. Kad je uglancani stol dobio svoje obrise. To se ne odbija. ali ono što sva ta naselja u okolici Mazar-e-Shariffa povezuje . li su mu tumor. Uredno će od ponuđenog potjerati djecu. ■ dvorišta tako su žarko željele da ona skine kacigu da i oni vide ženu s Biti seoski narednik odgovorna je zadaća koju naši prvi dočasnici i te kako dobro obavljaju kratkom kosom. I na to su vojčice. “Pomažu nam u razumijevanju situacije ovdje i pripreme koje prolazimo prije dola- ska ovdje. U selu Guremar dočekat će ih tradici- onalno dvije plate badema. zanimalo ga malici i te kako prepo. Često se Energija i motivacija koju pripad- je majstor u sastavljanju. Pronaš- našnjeg posla – sastavljanje veli. će ih tradicionalno s njima i poigramo“. Imena sela ni boljim po- znavateljima zbivanja nešto previše ne znače. Biti seoski narednik što nije počelo. pistacija i bombona. priča nam narednik nim dječjim osmijehom i pozdravom na bračno stanje i broj djece. U “Djeca mašu kada ugledaju vozila dočasnici i te kako dobro obavljaju. pravog ravnateljskog stola za loptu. Nije mu bilo spasa“. Množe se su- sastavljanje. Riječ je o selima u kojima živi tri ili četiri tisuće stanovnika. se to vrati višestruko onim iskre- životopisa s osobitim naglaskom što i za sebe“. mnogobrojne zadaće je velika. novu igračku. im uvijek nešto donijeti“. vjerojatno je razmišljao malik. u bolnicu maloga dječaka koji je u škole bio je pomalo nervozan što trebe sviju. “Nastojimo padu slomio vilicu. Ni to se ne zaboravlja. naravno. olovku. odjurio iz školskog dvorišta. “Ima i žalosnih trenutaka. DOLAZE PRIJATELJI Desetnik Uzelac osim Homaro Fa- roqa skrbi i o Quala-i-Gulu. kog. samo seoskih narednika. jer gosti valjda nisu takvi da će sve uzeti sebi. Ipak. srpnja 2012. Nisu to velike želje. a narednik Bičanić u kamp Sakhi i Faizabad. odgovorna je zadaća koju naši prvi je kako će žensko sastaviti njegovu znaju njihov trud. koji je. 17 sa u selima kroz koje obično u našim ophodnjama prolazimo. Posao se primiče kraju i škola konačno dobiva svoje obrise. Sigurno imaju kada nam uvijek nešto daju. Upra- vo su naši seoski narednici spasili U selu Homaro Faroq Republika je Hrvatska 2011. iskoristio je kratko vrijeme za dvije plate badema. opisuje nam nici Pješačke satnije ulažu u svoje no. pa do Ala Chadana u kojemu se zbilo go- tovo pedeset tisuća seljana. na koje je pozvan. desetnik Uzelac: “Poneku bocu vode. ostavivši škol- skog čuvara i nekoliko starijih uče- nika za ispomoć. osobito ponosni. Dje. izgubio upute za Naši dečki zdušno ob. prisjećaju se naši seoski narednici. ono do čega dođemo. grade prijateljstva. pomaže ko- vjenčanje. svaki bi malik ipak pone. A i odavno planirano našaju svoje dužnosti put bilježnica i bojica. njegov kolega desetnik Katinić obilazi ma- like Ala Chadana i Amirija. I sami kupimo poneku sitnicu.“ Nadnared. Vozili smo Faroqa. Sve pistacija i bombona prikupljanje izvadaka iz Željkina “Naravno. Zaduženi smo za osam sela u okolici Mazar-e-Sharifa i u svima smo dragi gosti Dražen JONJIĆ kaže nam on. njegova brata kada se nedavno teš- doniravši klupe i namještaj za njezino uređenje ko ozlijedio. osobito predavanja našega efendije Aziza Hasanovića“. I tako iz dana u dan. osobito djece. Naši dečki zdušno obnašaju svoje dužnosti seoskih narednika.

ukrcao se na ratni brod SR Nje. brigadir U svom obraćanju zamjenica ministra obrane Višnja Tafra Kovač predao je zapovijedanje zrakoplovnom bazom istaknula je doprinos žena u sustavu MORH-a i OSRH. OJI OJI . 18 broj 400 / 20. U nazočnosti zapovjednika HRZ-a i u sigurnosti i obrani. Nakon ceremonijala pre- i njihovu ulogu u obnašanju vojnih dužnosti u Oružanim daje stijega postrojbe brigadni general Ščuri je kazao snagama. go. a u Primopredaja dužnosti organizaciji Ministarstva obrane Republike Bugarske. VIJESTI IZ OSRH Konferencija o ulozi žena u USPOSTAVA SURADNJE I ZAJEDNIȍ području obrane i sigurnosti KOG RADA U NADZORU MORA U sklopu bilateralne vojne suradnje s Obalnom stražom Republike Italije. U po. dužnosti zamje- doprinos i u međunarodnim misijama i operacijama gdje mačke. svim segmentima obrambenog sustava. zrakoplovna baza stvara pilotski kadar za đunarodnim mirovnim misijama i operacijama.ATALAN- spolova i Zakona o ravnopravnosti spolova. te na temelju naučenih lekcija unaprijediti sustav pripravnosti u RH. kao pukovniku Karolu Lučanu. istaknula je Tafra. borba protiv ilegalnih aktiv- nosti i ilegalnih useljavanja u Italiju. je srpnja održana svečana više razine o mogućnostima povećane participacije žena na primopredaja dužnosti zapovjednika 93. Miroslav Kovač zapovijedao je bazom posljednjih pet dan od prioritetnih projekata u NATO-ovoj Pametnoj obrani godina. ujedno vodi- zapovjedništvima te obavljaju vojnopolicijske. do 28. rekla je dodavši Natporučnik Pave Amulić kako je trenutačno u ukupnoj brojci zaposlenih u MORH-u žena više od 50%. a od 1. vodama . odakle isplovljava u pravcu Adenskog pripadnika HRM-a u međunarodnoj vojnoj gledu provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnost zaljeva kako bi sudjelovao u borbi protiv operaciji EU NAVFOR Somalija . od ulaska u MORH. fregatu “Sachsen”. nadzor morskih prolaza. do 11. medicinskim letovima i traganjem i spašavanjem. medicinske unije u Adenskom zaljevu i Somalijskim telja zapovjednog i druge vojno-specijalističke poslove. Ova je inicijativa također je. pro. i broj žena koje u MORH-u preuzimaju vodeće i odgovorne pozicije“. stožernih časnica u međunarodnoj vojnoj operaciji Europske broda. Cilj je bio razmjena iskustava predstavnika dviju obalnih straža i službi na moru s timom stručnjaka. kako 93. Dosadašnji zapovjednik.ATA. Riječ je o prvoj takvoj konferenciji koja se održava s ciljem prerastanja zapovjednika 93. Teme razgovora bile su djelovanje države na moru i funkcija obalne straže. “Svake M. obrana nacionalnih interesa. rad u kriznim situacijama. Govoreći o zastupljenosti žena u OSRH u operaciji Atalanta naglasila je da se ta brojka kreće oko 12 %. od 26. predvođeno zamjenicom ministra Višnjom Tafrom sudjelovalo je na konferenciji o ulozi žena u području obrane i sigurnosti (Female leaders in Security and Defence – A Roadmap to Turn Potential into Capability) koja se održavala od 9. ribarska politika. koja se nalazi u nika zapovjednika obavljaju zadaće vojnih promatračica. lipnja u Rimu je boravilo je hrvatsko vojno izaslanstvo na čelu sa zapovjednikom Obalne straže RH.EU NAVFOR Somalija . brigadir doprinosa miru i stabilnosti. če RTOP – 42 Dubrovnik. obuke i školovanja. te doprinos koji žene daju angažmanom u me. Planirano je da se iskrca 7. “Pripadnice OSRH daju svoj HRM-a. među- resorna suradnja u provedbi zadaća. zrakoplovne vodećim pozicijama u obrani i sigurnosti te njihova ukupnog baze HRZ-a i PZO-a. borba protiv pirata. gašenjem požara iz zraka. sinca u Djiboutiju. iz godine u godinu. brodskog odreda dine više od 9% žena iz OSRH sudjelovalo je u misiji ISAF LANTA. zb u trajni forum na kojem će se dati politički poticaj dijalogu U vojarni “Zemunik” 10. PZO-a brigadnog generala Dražena Ščurija. a usporedno s tim raste. u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu. Bugarska. koordinacija i suradnja na moru. časnik Flotile trenutačno je na broj odnosi na kategoriju časnica. a s naglaskom na rodnoj perspektivi. SR Njemač. ka. javni red na moru. raketne topovnja- u Afganistanu. srpnja 2012. preporukama Saveza za povećanjem angažmana žena u naričkoj bazi Wilhemshavenu. kapetanom bojnog broda Marinom Stošićem. Flotile HRM-a. OJI Izaslanstvo Ministarstva obrane. iskazana je potreba za daljnjom i ubrzanom proširenom suradnjom OS-a na obostranu korist. do te pruža potporu Obalnoj straži i aktivno sudjeluje u obnašanja dužnosti i napredovanja te naposljetku upućivanja međunarodnim mirovnim misijama. a primjerice 2010. sigurnost na moru. U razgovorima zapovjednika Obalne straže RH i Talijanske obalne straže. KARAČIĆ godine svjedočimo tome da se sve više žena prijavljuje za vojnu službu i pristupanje Oružanim snagama. srpnja imenovan je načelnikom stožera radi unaprijeđenog angažmana profesionalnih potencijala HRZ-a i PZO-a. preko postupka selekcije i klasifikacije. provodi humanitarne je kako zakonska regulativa izjednačava žene i muškarce u misije za potrebe zajednice. srpnja u Sofiji. borba protiv krijumčarenje droge i zaštita okoliša. Naglasila potrebe cijelog HRZ-a i PZO-a. brodovima stranih ratnih mornarica koje i promicanju ravnopravnosti spolova. Tafra je naglasila pirata i zaštiti dostave hrane morskim TA te su trenutačno tri časnika HRM-a na kako se u MORH-u i OSRH sustavno djeluje na uspostavljanju putem. gdje se najveći Natporučnik Pave Amulić. prevencija terorizma. Natporučnik Amulić aktivno sudjeluju u operaciji. što je iznad prosjeka NATO-a te u skladu s Hrvatski časnik ukrcao se na brod u mor. Ovim se nastavlja aktivno sudjelovanje NATO operacijama potpore miru“.

međuvladinom za planiranje GS OS RH. srpnja 2012. koji je održala bojnica Vla. dani i kompetentni u združenom Tabulov-Truta. helikopterskih posada za specijalne te i tako smanjuju troškove obuke. raketne topovnjače). KARAČIĆ duputne obuke i pripreme pripad- nika koji mentoriraju helikopterske eskadrile Afganistanskog ratnog HVU u potpori CULP programa Kampanja Zajednice udruga hrvatskih ratnih veterana Udruga Hrvatski ratni veterani prva je udruga hrvatskih ratnih veterana osnovana u Republici Hrvatskoj. travnja 2004. Zajednica udruga 1993. osnovana je Zajednica udruga hrvatski ratni veterani Republike Hrvatske (ZUHRV). a potporu plovno-tehničkog osoblja. pripadnika MO Češke Republike. jekom svibnja ove godine uspješno Američko izaslanstvo posjetilo je brodove Flotile HRM-a (DBM-82 “Krka” je proveden 1. srpnja. srpnja započela je obuka čeških zemlje udružuju resurse i kapacite- kom Scottom Fleeherom posjetila je 6. na- znanjem stranog jezika. a njezin tadašnji predsjednik dr. zrakoplovnih timova u sklopu pre- M. zrako. Promo- provodio u Hrvatskoj. broj 400 / 20. Ivan Prodan ponovno je izabran za predsjednika Zajednice udruga i tu dužnost obnaša i danas. i trajat će do 20. do 23. M. inicijative Pametna obrana kojom U sklopu posjeta OSRH-u skupina američkih kadeta predvođena pukovni. a američke vojske USACC ( United HVU “Petar Zrinski”. Svrha CULP OSRH”. Osim članstva u Svjetskoj federaciji veterana. sa sjedištem u Zagre- bu. časnica za NATO u Partnerstvu za mir (PzM). RTOP-41 “Vukovar” i RTOP-12 “Kralj Dmitar ke hrvatskih i čeških savjetodavnih Zvonimir”. cijom istoimene knjige (TAKE CARE programa jest da se američkoj vojsci sta Zekulić. predvođeno gradova država Jadrana. U sklopu pro. o kojem je govorio pukovnik Igor važnost primarne zdravstvene zaštite. predstavnik Uprave te prevenciju i rano prepoznavanje međuagencijskom. zrakoplovstva. OJI OJI . srpnja prvi put teme “Sustav vojnog školovanja u MITE SE ZA SVOJE ZDRAVLJE. sa sjedištem u Parizu. ožujka 1998. a u sklopu NATO plovnoj bazi HRZ-a i PZO-a 10. postaje članicom Svjetske federacije veterana (World Veterans Federation-WVF). Udruga je States Army Cadet Command ) grama održana su predavanja na odlučila pokrenuti kampanju: ZAUZ- koji se od 3. koji će kod rovnim operacijama i misijama”. general-bojnik dr. srpnja postrojbe HRZ-a i PZO-a. Gosti iz SAD-a posjetili su i Eskadrile aviona u obuci pružat će hrvatska posada i helikoptera 93. operacije (CZE SOATU Environmen. zrakoplovnu bazu i Središte za obuku “Rudolf Perešin” u vojarni “Zemunik”. Na Izbornoj skupštini 15. i multinacionalnom okruženju. 93. simptoma bolesti. Eskadrile helikoptera 93. 3. zb. stoji se usmjeriti pozornost javnosti na svog prvog premještaja biti pouz. zapovjednica Kadetske OF YOURSELF). U skladu s osnovnim odredbama Statuta udruge ding and Language Proficiency) pukovnikom Scottom Fleeherom koje od članova traže zalaganje na so- program je Zapovjedništva kadeta boravilo je u Kadetskoj bojni na cijalnom i humanitarnom području. Zajednica udruga potvrđuje i članstvo u Međunarod- CULP – Razumijevanje kulture i Izaslanstvo SAD-a te 24 pripadni. te sustavom školovanja hrvatskih vojnih pilota i zrako. nom crvenom križu sa sjedištem u Ženevi i Konferenciji veterana i časnika znanje jezika (Cultural Understan. Ivan Prodan postaje i predstavnikom Republike Hrvatske u tijelima Svjetske federacije veterana. Obuka se posjet se realizira kao dio razmjene kadeta kroz CULP program. tečaj zajedničke obu- desantni brod-minopolagač. cjelovitog ilustriranog osiguraju obrazovani poručnici sa bojne. 19 ZAPOČELA OBUKA ČEŠKIH HELIKOPTERSKIH POSADA POSJET AMERIČKIH KADETA U vojarni “Zemunik” u 93. Željom deset udruga hrvatskih ratnih veterana. provodi u realnim uvjetima na U radnom dijelu posjeta kadeti su upoznati s povjesnicom i zadaćama češkim helikopterima MI 171 Sh grane HRZ i PZO. Ti- Središnji dio posjeta bio je posvećen obilasku brodova i nastavnih kabineta. te “Sudjelovanje OSRH u mi. vodiča za medicinsku samopomoć. kao i misije i aktivnosti koje provode letačke eskadrile. na dobrobit čitave zajednice. helikoptera u vojarni “Zemunik” u Američki su kadeti posjetili i Hrvatsku ratnu mornaricu gdje su upoznati čemu prednjači provedba zajed- s ustrojem i zadaćama HRM-a o kojima je govorila poručnica bojnog ničke obuke pripadnika OSRH i broda Darija Gvozdenčević. a tal Training in Croatia). zb gdje im je prezentirana tehnika na kojoj se školuju helikopterom BELL 206 B iz sastava hrvatski piloti. U susretu s hrvatskim kadetima razmijenjena su iskustva iz područja Obuka je dio plana razvoja Među- civilno-vojnog sustava školovanja i mogućnostima razvoja karijera kroz narodnog središta za obuku pilota nacionalne obrambene sustave. ka (dva kadetska tima). KARAČIĆ Riječ je o vojnim kadetima s raznih sveučilišta i kadetskih škola SAD-a. u studenom 1990.

temama iz međunarodnih odnosa…. posebice iz regije. glavni tajnik NATO-a regije. na summitu su između ostalih sudjelo- vali i albanski premijer Sali Berisha. srpnja 2012. o izgrad- Anders Fogh Rasmussen.Croatia summit . Libije. a iz niku kojem su nazočili predsjednik . te SAD-a. a posebice poslijekonflik- tnim društvima. a posebice poslijekonflik- darskog značenja za regiju jugoi. kosovski premijer Hashim Thaci. vlada zemalja iz Milanović. europski povjerenik za proširenje Štefan Fuele i glavni tajnik Unije za Mediteran Fathallah Sijilmassi. pomoćnik američke državne tajnice za europske i euroazijske poslove Philip Gordon. Maroka i Alžira. NATO-a i južnog Mediterana. CROATIA SUMMIT U DUBROVNIKU HRVATSKA PRIMJER ZEMLJAMA U REGIJI Iskustvo Hrvatske u približavanju EU može ostalim zemljama.re- dovno okuplja šefove Austrije je stigao zamjenik kancelara i ministar za europske i RH Ivo Josipović. premijer Zoran međunarodne poslove Michael Spindelegger. srpnja u Dubrov. 20 broj 400 / 20. Mediteran”. bugarski premijer Bojko Borisov. rumunjski premijer Victor Ponta. pomoći u izgrad- Uz hrvatski državni vrh. BiH ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija. Sloveniju je predstavljao ministar vanjskih poslova Karl skupa održanog 6. poljski premijer Donald Tusk. Tunisa. istaknuo je hrvatski premijer Zoran Milanović te je kazao da će se Hrvatska snažno zauzimati za nastavak proširenja EU-a na temelju individualnih posti- gnuća i poručio da će Zagreb onim zemljama koje teže članstvu biti prijatelj i partner “Nova hrvatska Vlada sa zadovolj. za članstvo u EU prvi su put raspravljali i ministri vanjskih Pusić te premijeri. pomoći u izgradnji i razvoju demokracije bez obzira na aspiracije za članstvom u Uniji. slovački premijer Robert Fico te glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Ocijenio je da iskustvo Hrvatske ove godine odlučili smo se za teme u približavanju EU može ostalim od političkog. . zemljama. stočne Europe proširiti i na južni stvom nastavlja s ovom već tradici. “Croatia summit 2012 – izgradnja Godišnja međuna- Većina susjednih zemalja uputili su svoje predstavnike na države i EU iskustvo” bila je tema rodna konferencija za jugoistočnu Europu summit. ministri vanjskih godine poslova Egipta. Mediterana i sjevera Afrike zahvaćenih “arapskim proljećem”. društvenog i gospo. u Dubrovniku nji države i snazi preobrazbe društva koju sa sobom nose izgledi vanjskih i europskih poslova Vesna se održava od 2006. ministrica i SAD-a. Europske unije S gotovo tradicionalnim sudionicima Croatia summita. Erjavec. zemalja južnog poslova i drugi dužnosnici iz europ. mađarski premijer Viktor Orban. kazao je premijer Mi- onalnom konferencijom o ključnim lanović u svom uvodnom govoru. crnogorski premijer Igor Lukšić. skih zemalja. tnim društvima.

pomoći svima u procesu pitanja i pozvao vlasti na potica- postala članica EU-a. je govoru također pozvao na nasta- htjevan”. Foto FAH. na put Hrvatske prema eurointegra. cije “Croatia summit 2012” te je unije da ratificiraju naš pristupni hodnih reformi. a ne da će se Hrvatska snažno zauzimati državne tajnice za europske i eu- mentor”. a SAD je i dalje čvrsto predan da dualnih postignuća i poručio da će Ocijenio je također da je proširenje se cijela regija integrira u Euro- Zagreb onim zemljama koje težu najvažnija politika EU-a i poručio pu. “Pozivam na . i mi i EU”. bez odlaganja. Govoreći o hrvatskim pristupnim pregovorima Croatia summit tijekom posljednjih kazao je da su se odvijali i završili sedam godina bio tijekom krize. u prethodnim valovima proširenja”. “Hrvatska je podnijela veća vak proširenja EU-a. dodao je Milanović i ustvrdio da je GORDON ska snažno zauzimati za nastavak “Hrvatska uvijek plaćala skupu ci. POMOĆNIK AMERIČKE DRŽAVNE TAJNICE ZA nji i razvoju demokracije bez obzira odricanja od bilo koje druge zemlje EUROPSKE I EUROAZIJ na aspiracije za članstvom u Uniji. kako istaknuo važnost gospodarskih ugovor kako bi Hrvatska na vrijeme je kazao. jenu za ostvarivanje svojih ciljeva”.Glavni tajnik NATO-a izrazio je veliku radost što se skup odvija u “ovom veličanstvenom broj 400 / 20. “Ali. Ali danas imamo priliku gledati u budućnost. Predsjednik Ivo Josipović u svom cijama i ocijenio da je bio “dug i za. srpnja 2012. rekao je. Hrvatska je istinski lider u regiji. izjavio je Predsjednik. Glavni tajnik NATO-a izrazio je veliku radost što se skup odvija u “ovom veličanstvenom gradu koji još uvijek pamti vrijeme nedavnog ratnog sukoba”. nje investicijske klime. napravili smo najviše kad regionalni dijalog je bilo najteže. procesa proširenja i pozdravljam odluku o otvaranju pristupnih pregovora za Crnu Goru”. 21 gradu koji još uvijek pamti vrijeme nedavnog ratnog sukoba. NATO. Hrvatska će. SKE POSLOVE PHILIP Također je kazao da će se Hrvat. u snažnu i ujedinjenu Europu”. MORH nastavak. izazova i problema u je dobra prilika za EU.Osvrnuo se i prilagodbe europskim standardima. izjavio je pomoćnik američke članstvu biti “prijatelj i partner. proširenja EU-a na temelju indivi. Otvarajući sedmi Croatia za nastavak politike proširenja na roazijske poslove Philip Gordon summit premijer Milanović ujedno temelju individualnih postignuća tijekom međunarodne konferen- je pozvao preostale zemlje Europske svake zemlje u provođenju neop. kazao je Rasmussen Priredio Željko STIPANOVIĆ.

summit podsjetio je da se sljede- ka iz Istanbula gdje je sudjelovala će godine “Hrvatskoj otvara cijeli na konferenciji Prijatelja Sirije. završnoj tiskovnoj konferenciji u ručio da se mora uhvatiti u koštac s pustivši naglasiti da je osim hrvatskih dobrih želja. vić na zatvaranju sedmog Croatia smussen. . Crnoj Gori je po. srpnja 2012. a Srbiju u tome i hrvatski gospodarski i svaki drugi interes. Hrvatska ima ključnu ulogu u obuci afganistanske vojne policije. Bila mi je osobita čast ugostiti glavnog tajnika NATO-a. poručio je ponovio da mora riješiti spor s uniju. u južnom Mediteranu. Vaša integracija u NATO i nadolazeće članstvo u Europskoj uniji pokazuju koliko puno se . novi svijet”. rekao je glavni tajnik Anders Fogh Rasmu- ssen. “Hrvatska je snažan u regiji. ovogodišnjim skupom u Dubrovni- je pozvao na pojačanu suradnju sa ku još je jednom istaknuo kako je susjedima. a zaključujući Najavljujući summit nakon povrat.”Tu smo da pomognemo prvi čovjek NATO-a. ali nema megalomanskih primjer za zemlje u regiji”. kazao je Rasmussen. kazao je Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je kako pretenzija. Prošlogodišnjim su tri panela . ANGAŽIRANA U REGIJI je da Hrvatska ima važnu ulogu skih društava. regionalni dijalog. Osvrnuvši se je interes Hrvatske da ostane angažirana u regiji našim susjedima jer imamo i po- na stanje u regiji. “Vaši ljudi pomažu učiniti Afganistan sigurnijom i stabilnijom zemljom i zahvaljujem vam na predanosti. pruži svu pomoć u europskim integracijama. istaknuo je u izjavi za medije premijer Milanović. Hrvatska ima ključnu ulogu u obuci afganistanske vojne policije. Europske unije izgradnji demokratskih institucija. Izrazivši zadovoljstvo organiziranim kriminalom. kazao je Ra. političkoj situaciji u regiji u regiji da pokažu predanost reformama i pomirenju jer će to i perspektivama članstva zemalja u regiji. stabilnosti i pred- vidivosti”. rekao je Rasmussen CROATIA SUMMIT U DUBROVNIKU ”Ali danas imamo priliku gledati u u poslijekonfliktnim društvima te budućnost. sudjelovao u stvaranju okvira za ulazak Hrvatske u NATO i za funkcioniranje cijelog sustava. i SAD-a. “sidru Hrvatski premijer Zoran Milano- slobode i sigurnosti”. Izgle. perspektivama Saveza. godine. za širenje demokracije. “To su sve stvari koristiti i njihovim građanima i cijeloj euroatlantskoj obitelji. Razgovarali su o hrvatskom angažmanu u u regiji. Dubrovniku. “Hrvatska je mlada članica našeg Saveza i donosite nam svježu energiju i nove ideje”. po. srpnja 2012.europska perspektiva summitom dominirale su teme kao pokretačka sila društvenih i po. ■ RASMUSSEN ISTAKNUO: DONOSITE NAM SVJEŽU ENERGIJU I NOVE IDEJE Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović sastao može postići napornim radom i hrabrošću za donošenje teških se s glavnim tajnikom NATO-a Andersom Foghom Rasmussenom odluka.koja redovno okuplja šefove vlada ske zemlje mogu ponešto naučiti o zemalja iz regije. u Dubrovniku se održava Drugog dana konferencije održana od 2006. za poslovne perspektive u regiji.Croatia summit Srbije i BiH. Vjerujem da će hrvatski primjer inspirirati ostale zemlje u Banskim dvorima. važne za Hrvatsku i znače dosta za našu sigurnost. “Vaši ljudi pomažu učiniti Afganistan sigurnijom i stabilnijom zemljom i zahvaljujem vam na predanosti. važnog dijela strukture svake vojske”. EU-om i NATO-om. kazao je glavni tajnik NATO-a poručivši svim liderima Afganistanu. ne pro. važnog dijela strukture svake vojske”. dovršetka tranzicije u zemljama litičkih promjena. Istaknuo je da hrvatska značajno pridonosi u Afganistanu. 22 broj 400 / 20. mi. poticaj su reformama za HRVATSKA ĆE OSTATI summita u Dubrovniku poručio vladavinu prava i razvoj demokrat. di za članstvom u NATO-u. rekao je Rasmussen. Izrazio je spremnost Hrvatske da susjedima je predsjednik hrvatske Vlade na Grčkom oko imena. Croatia summit tijekom posljednjih sebice istaknuvši nužnost dijaloga sedam godina bio dobra prilika za Beograda i Prištine. u snažnu i ujedinjenu partnerstvo i izgradnja institucija Europu”. kao i spomenute arap. đeni ulazak Hrvatske u Europsku melju iskustava što ih je Hrvatska uniju 1. aludirajući na predvi- nistrica Pusić je kazala da na te. izgradnja države jugoistočne Europe. čast kao predsjedniku Vlade i kao diplomatu koji je svoj posao prije više od deset godina jako vezao uz tu međunarodnu organiza- ciju. za Makedoniju bez obzira što se nalazi pred ulaskom u Europsku slovne i ljudske interese”. Inače godišnja stekla u pregovorima s Europskom međunarodna konferencija za jugo- unijom. poput istočnu Europu . kazao je predsjednik Vlade. zemlje susjedstva.

To je sjajan primjer savezničke suradnje i pokazatelj kako treba razvijati projekte zasnovane na konceptu Pametne obrane. Ministar Kotromanović čestitao je glavnom tajniku na uspješno održanom summitu u Chicagu te pohvalio njegov osobni angažman. ministar je naglasio da će hrvatski obrambeni proračun za tinacionalnosti u izgradnji obrambenih sposobnosti. POHVALE ZA HRVATSKO SUDJELOVANJE U OPERACIJI ISAF Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović primio je Andersa Fogha Rasmussena. U uvjetima smanjenja financijskih sredstava za obranu. ostane angažirana u obuci afgani- stanskih snaga sigurnosti. Posebno pozdravljamo glavne zaključke Ministarstva obrane RH i Ministarstva sigurnosnih snaga Koso- summita posebice u pogledu obrambenih sposobnosti. doprinosa va. Glavni tajnik Rasmussen pohvalio je doprinos Republike Hrvatske u provođenju međunarodne mirovne misije ISAF. važnost nastavka euroatlantskih inte- gracija zemalja zapadnog Balkana te naglasili značenje koncepta Pametne obrane (Smart Defence) i proširenja inicijative Povezanih snaga (Connected Forces) u kontekstu zadržavanja obrambenih sposobnosti zemalja članica Saveza. Govoreći o unapređivanju sposobnosti Oružanih razvoja OSRH) naglasivši da je u njima sadržano načelo mul- snaga. U službenom razgovoru ministar Kotromanović i glavni tajnik Rasmussen istaknuli su značenje misije ISAF u doprinosu razvoja stabilnosti u Afganistanu. rekao je Kotromanović. rekao je Rasmussen. 23 međunarodne mirovne misije ISAF. nosti od ključnog značenja za stabilnost i ekonomski prosperitet. se složila da je nastavak euroatlantskih integracija zemalja opremanje i obuku Oružanih snaga“. Strateški pregled obrane. snažnu predanost i ustrajnost u održavanju relevantnosti NATO ne. Ministar obrane upoznao je glavnog tajnika NATO saveza s stabilizaciji Afganistana i održivosti afganistanskih snaga sigur.Glavni tajnik Rasmussen pohvalio je doprinos Republike Hrvatske u provođenju broj 400 / 20. koncept Pametne obrane koji će osigurati da Savez zadrži sposobnosti učinkovitog odgovora na nove izazove te jačanje partnerstva. kazao je ministar nacionalne sigurnosti. “Cijenimo vodeću hrvatsku ulogu u Školi vojne policije i u obuci pripadnika afganistanskih snaga. “Kako bismo nastavili procese Kotromanović istaknuo je snažnu i kontinuiranu predanost i modernizacije. istaknuvši da pripadnici Oružanih snaga RH u Afganistanu obavljaju sjajan posao IZRAŽENO ZADOVOLJSTVO HRVATSKIM UKLJUČIVANJEM U ŠEST PROJEKATA U SKLOPU SAVEZNIČKE SURADNJE S izaslanstvom NATO saveza. Dugoročni plan Kotromanović. ostati na razini ovogodišnjeg. Obojica su obrane. izradom važnih nacionalnih obrambenih dokumenata (Strategija nosti i razvoja NATO-ove mreže partnerstva“. uključivanjem u šest projekata u sklopu savezničke suradnje te za za održavanje naše sigurnosti te je ujedno snažno potvrdio podržao nedavno sklopljen ugovor o obrambenoj suradnji između transatlantsku vezu. to je jedini način da se zadrži dostignuta razina sposobnosti oružanih snaga zemalja članica NATO saveza“. mijenjat ćemo strukturu proračuna Ministarstva potporu Hrvatske euroatlantskoj perspektivi regije. glavnog tajnika NATO-a. Predsjednik Republike je još jednom naglasio da Hrvatska čvrsto zastupa politiku otvorenih vrata te da je spremna pomoći i zemljama regije u približavanju NATO-u. Glavni je tajnik pohvalio dosadašnje hrvatsko sudjelovanje u operaciji ISAF u Afganistanu te se posebno zahvalio na spremno- sti Hrvatske da i nakon 2014. Ministar 2013. Susretom su do- minirale teme o kojima se raspravljalo i na nedavno održanom sastanku na vrhu članica NATO-a u Chicagu: Afganistan i hrvatski doprinos stabilizaciji te zemlje. srpnja 2012. tako da ćemo više sredstava ulagati u modernizaciju. predvođenim glavnim tajnikom NATO-a Andersom Foghom Rasmussenom susreo se 6. . glavni tajnik Rasmussen izrazio je zadovoljstvo hrvatskim saveza. “Summit u Chicagu potvrdio je nezamjenjivu ulogu Save. srpnja i ministar obrane Ante Kotromanović. istaknuvši da pripadnici Oružanih snaga RH u Afganistanu obavljaju sjajan posao. zapadnog Balkana kao i regionalna suradnja na području sigur- Govoreći o mogućnostima realizacije koncepta Pametne obra.

Glavna zna. Naime. postupkom prvog laminiranja. Gradnja trupa novoga broda izrađenog od staklom ojačane plastike. japansko je mini. srpnja 2012.8 milijuna eura. uporabe sintetičkog goriva dobivenog mično opremljen u bro. što kod brodova metalnog trupa odgovara polaganju kobilice. rabiti tihi električni motor. testiranju uporabe alternativnih go. riva. plovila jest pomoć pri hidrografskim izmje- du s novom akvizicijom. dok je gradnja sljedećih dvaju brodova započela u ožujku 2008. plovila tipa REMUS 100. nja podataka u osnovnim i primijenjenim mnih plovila usmjeren je na obavljanje za. Vrijednost ugovora potpisanog u listopadu 2006. Prema ugovoru TESTIRANO NA A-10 brodograđevna tvrtka Intermarine gradit će i opremiti prva dva bro- da u brodogradilištima Američko ratno zrakoplovstvo (USAF) nima. Dokazana je stvom obrane za dostavu jednog autono. Japan će biti treća starstvo obrane nabavilo četiri podvodna rama. lučkim sigurnosnim operacijama. iznosi oko 244. pregled plovnih puto. širine 9. daća otkrivanja pomorskih mina (posebno različitih standardnim i/ili specifičnih sen. PTIĆ GRŽELJ . dok bi ternativno gorivo koje je USAF počeo o sintetičkom parafinskom kerozinu potpunu operativnost testirati tražeći odgovarajuću zamjenu dobivenom iz ugljena i prirodnog plina postigla do 2015. proveden je prvi let na Fischer-Tropsch metodom (F-T sinte- dogradilištu Aker u Fin. je lipnja ostvarilo važan uspjeh u benim avionima. Navedeno plovi. najveća masa 240 kg i pro. nja do 600 m. modu. Riječ je do konca 2012. gaza 3.9 m.4 cm.. promjera je tavim nizom ostalih znanstvenih skuplja- istraživanja i testiranja. rabu u priobalnom okruženju.1 m te maksi- malne istisnine 680 t. testirana mogućnost će treći brod biti djelo. dok 28. omjeru 50/50. za JP-8 aviogorivo za mlazne motore. snage 1000 kW od kojih je svaki pogo- njena Voit Schneiderovim cikloidnim vijkom pri čemu postiže najveću brzinu od 13 čvorova. potom na bombarderima i bor- Sarzana i La Spezia. U skla. a uz gradnju i dostavu brodova obuhvaća informacijski sustav namijenjen protuminskoj borbi te servisni paket koji uključuje pričuvne dijelove. PTIĆ GRŽELJ Tako je isprva na transportnim avio. ATJ je treće dosad al. VOJNA TEHNIKA // NOVOSTI DOSTAVLJENO PRVO PLOVILO PROGRAMA MCMV 2010 Prvi od tri naručena broda namijenjena protuminskoj borbi klase Katanpää (MCMV 2010).Prema iskustvima iz dosadašnjih lo teži nešto manje od 37 kg. Početkom ove godine. podružnica tvrt. M. dručja.. iznimna izdržljivost plovila posebno u suro- mnog podvodnog plovila tipa REMUS 600. 24 broj 400 / 20. izgrađen u talijanskom bro- dogradilištu Intermarine u Sarzani.odnosno veljači 2009. čajka plovila REMUS 600 je dubina ronje. Potom je nastavljeno JAPAN NABAVLJA AUTONOMNA PLOVILA Američka tvrtka Hydroid. s krajnjim ciljem pružanja nomnih zadaća što ga čini idealnim za upo- potpisala je ugovor s japanskim ministar. službeno je dostavljen finskoj ratnoj mornarici. umjesto dizelskih. zorskih sustava te sistemskih opcija kako ke Kongsberg Maritime. Propulzijski ALKOHOLNO GORIVO sustav sastoji se dva dizelska motora MTU 8V 396TE74K nemagnetskih značajki. država koja će rabiti podvodno plovilo RE. duljine 52. Očekuje se da će potpuno novom smjesom goriva ATJ desetih godina prošlog stoljeća počeli plovila biti dostavljena (Alcohol-to-Jet). razvijati njemački inženjeri. razvoj autono. počela je u srpnju 2007. 19 cm i roni do dubine od 100 m. Najčešća uporaba ovih autonomnih uporabi za protuminska djelovanja. specijalne alate i opremu za ispitivanje. potpore protuminskoj borbi. mapiranju ostataka na morskom dnu te či- MUS 600. larnog je tipa pa se može opremiti nizom istraživačkim programima. vodeći svjetski va s naglaskom na prilaze lukama i nadzor bi se zadovoljili jedinstveni zahtjevi auto- proizvođač autonomnih podvodnih plovila šireg područja. onih ležećih na dnu). U fazi lova mina za pogon će se.45 m. jurišniku A-10C Thunderbolt II s tičko gorivo) koju su još tijekom dva- Foto: Puolustusvoimat skoj. vim uvjetima poput norveškog obalnog po- Plovilo će biti namijenjeno operativnoj mjer 32. koji se miješao s JP-8 aviogorivom u M.

Maroko je dosad naručio i AASM-om opremio svoje borbene avione Mirage F1. na čijem se razvoju još radi. taj projektil ima maksimalni domet nešto veći od 50 kilometara ako se lansira s velikih visina. Tako temeljna inačica u sebi ima GPS/inercijalni sustav navođenja. koje gorivom. nema razlike u performansama. čija je preciznost 10 metara. broj 400 / 20. sve tri imaju hibridne sustave na- vođenja.Testni pilot koji papira i trava odnosno iz onih sirovina je upravljao avionom izjavio je kako koje sadrže celulozu. ATJ gorivu. odnosno operaterima na borbenom avionu F-16. a sada je zainteresiran za opremanjem novonaručenih borbenih aviona F-16. Jordan te Maroko. SKENDEROVIĆ Foto: Safran Pritom se koristi repnim kompletom s ugrađenim malenim raketnim motorom i izvlačivim krilcima. rabljivosti kao kerozinsko aviogorivo. Dosad su svoje zanimanje za kupnju AASM-a iskazali Danska. Foto: USAF s testiranjem HRJ (Hydrotreated Re. avionu tako da je jedan motor bio na ATJ gorivo je temeljeno na celulozi. I. I. Druga inačica ima napredniji sustav navođenja koji. koristio JP-8 gorivom. dok se drugi motor na A-10 moguće ga je dobiti obradom drveta. ASSM koncept je vrlo sličan američkom JDAM (Joint Direct Attack Munition) konceptu. ATJ gorivo se tijekom testiranja na newable Jet) hidroobrađenog obnovlji. ASSM se razvija u tri inačice. jurišniku A-10C miješalo s JP-8 avio- vog goriva dobivenog iz biomase. odnosno kako koji se potom obrađuje do razine upo. Treća inačica. srpnja 2012. ima hibridni GPS/laserski sustav navođenja. Napravljene su i preinake na se također miješalo s JP-8 aviogorivom. S raketnim pogonom. 25 ODOBRENA INTEGRACIJA AASM NA AVIONE F-16 Francuska Agencija za obrambenu nabavu DGA početkom je srpnja odobrila Safran grupi integriranje i prodaju navođene aviobombe AASM (Armement Air-Sol Modulaire) zainte- resiranim zemljama. te nosnu sekciju s kanardima namijenjenima upravljanju letom bombe. osim GPS/inercijalne navigacije. te 15 kilometara ako se lansira s malih visina. SKENDEROVIĆ . odnosno 250 kilograma tešku inačicu MBDA-ove BANG (Bombe Aeronavale de Nouvelle Generation) bombe. Šećer dobiven iz se A-10 pogonjen ATJ gorivom ponaša tih materijala fermentira se u alkohol. isto kao “klasični” A-10. Može rabiti američku aviobombu Mk 82. ima i slikovni infracrveni sustav samonavođenja u završnoj fazi leta (preciznosti 1 metar).

Peter- burga. Ovo je prva klasa višenamjenskih korveta projektirana i izgrađena u Rusiji nakon raspada Sovjetskog Saveza. kombinirani propulzijski sustav koji se sastoji od dvije plin- ske turbine i dva dizelska motora u CODOG konfiguraciji. odnosno od paljbe iz raznog pješačkog oružja. PTIĆ GRŽELJ . Peterburgu. srpnja 2012. maksimalne isti- snine 2200 tona i duljine 110 m a svojedobno je planirana gradnja ukupno 20 brodova u klasi. Nadgrađe korvete izrađeno je u potpunosti od kompozitnih materijala. Projekt korvete 20380 izrađen je u tvrtki Almaz iz St. te tzv. poznate pod oznakom projekta 20380. čime je po- sada aviona zaštićena od krhotina granata. Očekuje se da će pokusne plovidbe biti početkom sljedeće godine te da će u aktivnu službu Baltičke flote ući 2013. a namijenjen je upozoravanju na protivničke projektile. a povećava se radarska nezamjetljivost trupa. i ova je korveta pretrpjela odgode zbog nedostatka novca i tehničkih problema koji su se javili u projektu i tijekom gradnje. a namijenjena je djelovanju u priobalnim vodama. što odražava nastojanja mornarice Ruske Federacije na zaštiti i sigurnosti okolnih pomorskih područja. 26 broj 400 / 20. godine. Pretpostavlja se kako će i novonaručeni avioni imati isti standard opre- mljenosti poput prethodno naručenih C-295M. čime je smanjena ukupna težina broda. topside oblik trupa kako bi se smanjio radarski odraz. Poput ostalih brodova u klasi ali i planiranoj nabavi kao i podmornica mornarice Ruske Federacije. Potreba za novom opremom pokazala se nužnom pose- PORINUĆE POSLJEDNJE KORVETE KLASE STEREGUŠČIJ Porinuće četvrte. održano je koncem svibnja u ruskom brodogradilištu Severnaja Verf u St. Uz to je pilotska kabina dobila balističku zaštitu ugradnjom titanijskih ploča. ujedno i posljednje korvete klase Stereguščij. imena Stoikij. Važna projektna obilježja nove korvete uključuju zatvoreni jarbol smanjenog radarskog odraza kako bi se povećala karakteristika nezamjetljivosti. M. To bi značilo kako će avioni biti opremljeni CASA-inim paketom zaštitne opreme kako bi se povećala sigurnost aviona i posada. i svi bi novonaručeni avioni trebali biti dostavljeni do kraja 2013. VOJNA TEHNIKA // NOVOSTI NOVI C-295M ZA POLJSKO RATNO ZRAKOPLOVSTVO Tvrtka Airbus Military početkom je srpnja objavila kako je sklopila novi ugo- vor s poljskim ministarstvom obrane na temelju kojeg će Poljskom ratnom zrakoplovstvu (Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej) biti dostavljeno pet novih srednjih taktičkih transportnih aviona. Riječ je o avionima CASA C-295M koje je Poljska proteklih desetak godina naručivala u više navrata. To se prije svega odnosi na ugradnju senzora AN/AAR-60 MILDS koji proizvodi tvrtka EADS Defence Elektronics. S novom narudžbom poljska flota transportera CASA C-295M narast će na 16 aviona.

Najveća po. dok im je doplov 400 Plovilo je u skladu s terminskim planovima pori. lipnja šesti (C-156) se na dva dizelska MTU 16V4000 M70 motora a dva tjedna prije i peti od osam naručenih vrlo svaki snage 2320 kW s dvije osovine i dva po- brzih desantnih brodova (Landing Cra¬ Tank .7 mm dok im je temeljna zadaća projektne dokumentacije te integraciju opreme. a treći početkom 2013. ukrcaj.LCT) gonska vijka s fiksnim krilima čime se postiže koji se grade za potrebe turske ratne mornarice. te potpisan početkom se od dva topa kalibra 25 mm te jedne strojni- Foto: Airbus Military sljedeće godine a uključio je uz gradnju izradu ce kalibra 12. ljena tijekom ove godine. širina 11. dok posadu biti dostavljeni u razmaku od tri mjeseca. mornara te ima mogućnost dodatnog smještaja lako može prilagoditi za razne Brodovi. Posadu čine ukupno 70 časnika i sportnom prostoru. brodova vrijednosti 133 milijuna funti potpisan dijelu broda i mogućnošću postizanja najveće nju iznosi 23 200 kg.85 m.U sredstvima te zadaćama provođenja maritimnih skladu s ugovorom. mornarice.7 m. Ugo. akcije pa je namijenjen i civilnim akcijama. Ukupno može primiti 250 različitim fazama gradnje i opremanja te bi trebali vojnika ili 320 tona korisnog tereta. SKENDEROVIĆ površinskih brodova brazilske ratne mornarice). u kratkome vremenu smještaj jednog kontejnera. čine 22 mornara i časnika. koji se vrlo dodatnih jedinica iste klase u Brazilu. je sekundarna brzo spašavanje te humanitarne ma duljine preko svega 79. maksimalna brzina 20 čv. Projektirani radni vijek vor o gradnji nove klase brzih desantnih brodova brodova je 30 godina. maksimalna istisnina 1155 t pri čemu je korisna M. C-295M može državu Trinidad i Tobago. s he- ISAF u Afganistanu. broj 400 / 20. specijalnim operacijama na nosilima. M. Temeljno naoružanje sastoji nosivost korisnog tereta iznosi i prateću tehničku potporu uključuje dozvolu se od glavnog topa kalibra 30 mm i dvaju topova 9250 kg. dok najveća je krajem prošle godine te uz dostavu brodova brzine 25 čvorova. Temeljno naoružanje sastoji odobren je u prosincu 2006. U unutrašnjem tran. pod programom PROSUPER (program nabave u borbi protiv krijumčarenja i trgovanja opojnim I. Nm pri brzini 16 čv. omogućit će brazilskoj mornarici povećane po. prva dva broda bit će dostav. transport i iskrcaj vojske i opreme dok LCT brodove odlikuje jednotrupna čelična for. zakona kao i operacijama traganja i spašavanja. srpnja 2012. će se koristiti za širok spektar zadaća u eksklu- 49 padobranaca ili 24 ranjenika morske kapacitete do akvizicije novih brodova zivnoj ekonomskoj zoni. Ugovor o nabavi triju spomenutih likopterskom sletnom palubom na krmenom letna težina C-295M na polijeta. izvorno izgrađeni za karipsku otočnu do 50 vojnika i dovoljno prostora na palubi za tipove prijevoza.Propulzijski sustav temelji zaklari (ADIK) dostavilo je 15. PTIĆ GRŽELJ DOSTAVA TURSKIH BRZIH DESANTNIH BRODOVA Tursko brodogradilište Anadolu Deniz Insaat Ki. Novim brodovima prevesti 71 vojnika s opremom. za proizvodnju kojom će se omogućiti gradnja kalibra 25 mm. Autonomija ovih desantnih nuto početkom godine dok se preostalih tri nalazi u plovila je sedam dana. nosivost tereta 320 t. PTIĆ GRŽELJ . 27 PRVI OPHODNI BROD ZA BRAZIL bice nakon što je Poljska uspješno uspostavila redovit zračni most Britanska tvrtka BAE Systems spremna je za Platforma odobalnog ophodnog broda temelji se sa svojim snagama koje se nalaze dostavu prvog odobalnog ophodnog broda duljine na provjerenoj formi trupa istisnine oko 2200 u međunarodnoj vojnoj operaciji 90 m namijenjenog potrebama brazilske ratne tona pune istisnine i duljine 90 metara.

Stalne vojske uvode i prve borbene postroje. ali su u velikoj mjeri zadržani i razni oblici milicijskog organiziranja voj- ske u slučaju ratne opasnosti. zbog čega se uvodi obuka u rukova- nju oružjem i taktičkim radnjama. Kako bi se održao pravilan borbeni postroj sumeranske falan- ge. Takva vojna struktura zahtijevala je zapovjedni kadar koji je obučavao i uvježbavao vojnike. te održavao vojnu stegu (obično kaznama).28 broj 400 / 20. ponajprije najamničkog tipa (koje se u kasnijem razdoblju popunjavaju i strancima iz vazalnih ili podčinjenih država). dok su viši zapovjednici vodili postrojbu u bitki. srpnja 2012. koji je vjerojatno preteča grčke falange. TE USTROJAVANJE PRVIH POSTROJBI I FORMIRANJE ČASNIČKE STRUKTURE PREMA ODGOVORNOSTIMA U ZAPOVJEDNOM LANCU ČASNICI . VOJNE ORGANIZACIJE PRVA JASNO IZRAŽENA PODJELA U VOJNOJ OR GANIZACIJI RAZVIJA SE VEĆ U VOJNIM STRUK TURAMA PRIMORDIJAL NIH DRŽAVA. Pretpostavlja se da je takva stratifikacija prvi put primijenjena u zbijenom borbenom postroju Sume- rana. s 9 vojni- . ZA KOJE JE ZNAČAJNA SOCIJALNA I ORGANIZACIJSKA STRA TIFIKACIJA NA ZAPO VJEDNI KADAR I VOJNI KE.NASTANA Većina primordijalnih država uvodi Sumeranska bojna kola stalnu (stajaću) vojsku. te razne mjere (obično vrlo radikalne) za stvaranje i održavanje vojne stege. postavljene u redove.

Nubijci i dr. koji su su stvaranje jake. autonomnih nomarha i redova sa šesnaest stupaca vojnika). a u određenoj mjeri bilo najamnika i niže su zapovjednike iz domicilnog stanovništva. u velikoj mjeri ograničena krutom taktikom falange. Nomarhi su bili neposredno podre. Veli. dobro organizira- razvili demokratičniji ne državne vojske. s kojom je bilo sustav državne moguće započeti osvajačke poho- uprave od Sparte. koji se vijedao je državni administrativni falanga nastupala je u čvrsto zbijenoj formaciji. jer je nestalo sintagmi (sintagmu je činio kvadrat od po šesnaest O vojsci drevnog Egipta još uvijek nasljednih. malo . postrojbe strukturirane po dekadnom principu. te njezinim segmentiranjem na 16 STARI EGIPAT kovala od prethodnih. iako je slobodnih građana. na desnom krilu potpunom državnom administraci. s od svojih vojnika izdvajao bogatom upravitelj nome iz koje su vojnici vođom (dekadarhom) na početku svakog stupca voj- opremom. Jezgro stalne vojske. koji je bio više su zapovjed. broj 400 / 20. ako je zatrebalo. ju) zadužen za stegu u svom redu i nih posada za održavanje reda u gra- koordinirani rad vojnika.nomarh. koji je i zapovijedao Veća fleksibilnost falange postignuta je uvođenjem ostali vojnici ratovali pješice. tako da su se stražnji iz kola koja su vukli magarci (Sume. mačeve) i opremom (uglavnom su jedino oni imali kacige. DIO) ka u svakom redu. U slučaju ratne Falangom je zapovijedao osobno opasnosti vojska je mobilizirana po kralj pojedinog sumeranskog grada. nike (zaključno do činili su uglavnom strani najamnici zapovjednika pila) birali na forumima (Libljani Sirijci. zornicu u trećem tisućljeću pr. osim vojnika razlikovali su se oružjem (jedino časnici su imali časničkom ili dočasničkom položa. ka materijalna sredstva koja su se već je bila organizirana kraljevina s slijevala u ruke vladara omogućila . mogli premjestiti na krila. nika i s još jednim u sredini. Filipova razvili grčki gradovi-polisi). a od svojih (danas je teško odrediti je li riječ o tično nije bilo stajaće vojske.pouzdano se zna da su postojali časnici koji su vodili svakog reda bio je niži zapovjednik jom. 29 Marinko OGOREC Atenjani. tva i strijelaca.). U Staroj i Srednjoj državi prak. Takva fleksibil- postoje brojne nepoznanice i kontro. de. razmješten u posebnim taborima. srpnja 2012. rani nisu poznavali konja). dok su svi đeni faraonu. podizanje vojske iz neke nome. društvenog ustroja kakav su poslije Tako mobiliziranim snagama zapo. je vladao pomoću činovnika čiji ha). međutim uz državu Sumerana sva vlast pripadala je faraonu koji inicijativnosti i umješnosti nižih časnika (dekadar- Egipat je najstarija poznata država. Osim toga zapovijedao je mobilizirani . zahvaljujući iskustvu koje je stekao u Tebi. dovima i hramovima. u sredinu postrojbe nekoliko redova lakog pješaš- Nova egipatska država bitno se razli. vrlo jake osobne garde faraona i stal. a nost borbenog postroja rezultirala je potrebom veće verze. redovi. Makedonski.e. utjecaj nikada nije bio veći. iako je njihova zapovjedna uloga još uvijek bila jer kada je stupila na povijesnu po.n. donskoj vojsci koju je ustrojio Filip II. teritorijalnim okruzima (nomama) Najviši domet grčka falanga ostvarila je u make- države (vrlo sličnog organizacijskog i i naoružavana iz državnih arsenala. izabirali sami vojnici O zapovjednom kadru i strukturi zapovijedanja poznato je relativno Egipatska bojna kola NAK I RAZVOJ (II. zemljoposjedničke aristokracije.

ni faraonu. pa iako se vojska ustroja kakav su uzdržavala sredstvima satrapija. a u njoj jedinog sumeranskog je vojni zapovjednik bio samostalan. a 10 sataba hazarabam. među časnicima. Na čelu svake od tih vojnih formacija nalazio se zapovjednik odgovarajuće razine i primjereno tome je imao društveni status i položaj. Postrojbe su bile ustrojene po dekadnom sustavu. jedao osobno kralj po- tivno podijelio na satrapije. Za razliku od Perzijanaca koji su se obično borili u rastresitom borbe- Grčka falanga u borbi nom postroju. koji su u zapovjed. iako su osobno ra- tovali u bojnim kolima. zapovijedali su većim formacijama vojske koju je činilo jedino pješaštvo. besmrtnici. zacijskog kruga već hovni zapovjednik vojske i od svih se postoji jasna podjela jasno isticao najbogatijom opremom. pločama i karakterističnom kacigom. koji Samo u izuzetnim situacijama. vojnu vlast od civilne novi . Faraon se uvijek koristio bojnim kolima (naravno.prinčevi. zajedno s njihovim ča- snikom (dočasnikom). posebno ukrašenim i istaknutim). grada-države (vrlo sličnog organizacij- car ga je određivao i bio je samo skog i društvenog njemu odgovoran. gradovi-polisi). elitna postrojba pod neposrednim zapo- vjedništvom vladara. oni poslije razvili grčki na nju nisu imali nikakav utjecaj. GRČKA ISKUSTVA U državama helenističkog civilizacij- skog kruga već postoji jasna podjela među časnicima. srpnja 2012. koji Falangom je zapovi- je svoje golemo carstvo administra. koji je ujedno bio i vrhovni zapovjednik. te oklopom iz kože ojačane metalnim njihovo mjesto i uloga u postrojbama. Prinčevi. Faraon je bio vr. Najviša postrojba nazivala se haivarabam i imala je 10 000 vojnika i časnika. 10 dathaba činilo je višu postrojbu (satabu). Najpoznatija haiva- rabam bili su tzv. te njihovo mjesto i uloga u postrojbama. Prvu jasno odvojenu vojnu vlast od civilne us- postavio je perzijski car Darije I. uspostavio je perzijski nom lancu bili neposredno podređe. grčke države usvojile su (i dodatno usavršile) monolitni . pri čemu je najmanju (dathaba) činilo 10 vojnika. a i osobno je zapovijedao postrojbama bojnih kola kao udarne snage egipatske vojske. Prvu jasno odvojenu Sličnu opremu imali su i njegovi si. 30 broj 400 / 20. satrapi su ujedno bili opremom i vojni zapovjednici. kada se od svojih vojnika je bila riječ o pripadnicima najuže izdvajao bogatom carske obitelji. car Darije I. VOJNE ORGANIZACIJE iako su kacige i oklopi bili redovito U državama zastupljeni kod bolje opremljenih helenističkog civili- stranih najamnika).

Veća fleksibilnost falange postignu- Aleksandar Veliki ta je uvođenjem u sredinu postrojbe nekoliko redova lakog pješaštva i strijelaca. veliko umijeće zapovjednika jednih koji je zapovijedao cijelom falangom. dok su konjaništvom u punoj mjeri zaživjeti tek razvojem Rimskog Imperija ravnopravno zapovijedala dva hipar. ako je zatrebalo. U ovom razdoblju . očekivala se još veća inicijativnost i sposobnost nižih nevno mijenjali na dužnosti najvišeg zapovjednika. međutim u svakodnevnom životu postrojbe uloga nižih časnika VOJSKA ALEKSANDRA VELIKOG bila je prije svega administrativnog Aleksandar Veliki otišao je korak i organizacijskog karaktera. Najniži zapovjednici. iako je njihova zapovjedna uloga znatno manje potrebe za časnicima i još uvijek bila u velikoj mjeri ograni- dočasnicima koji će ih voditi tijekom čena krutom taktikom falange. Cjelokupnom vojskom zapovijedalo je 10 strategosa. prije svega stroju falange enomotarhi su bili na najamničkog tipa (koje se u kasnijem razdoblju po- krilu (početku) svakog reda. tako da su se stra- žnji redovi. pa su lohama ničkih aktivnosti. a kod Atenaca na sa šesnaest stupaca vojnika). mogli premjestiti na krila. međutim časnički i dočasnički će sastav zapovjednika. Tako i umješnosti nižih časnika (dekadar- monolitni borbeni postroj imao je ha). opasnosti. Makedonski svoje ustrojbene cjeline. srpnja 2012. kombi- odgovorni za osposobljenost i uvjež. borbe. lohe. te vojnu stegu tva s lakim pješaštvom na koje se i jačanje borbenog morala. a bili su dalje u taktici svoje vojske. a osobito kvalitativnim pro- ha. u Sparti je suradnja bila moguća. milicijskog organiziranja vojske u slučaju ratne više zapovjednike (zaključno do za. kojima je bilo podređeno 10 nižih mjenama rimske vojske koje su uslijedile nakon reformi zapovjednika (filarha). kadar i vojnike. država). i drugih snaga. te ustrojavanje prvih postrojbi i bili su enomotarhi i zapovijedali su formiranje časničke strukture prema odgovorno- s 24-32 vojnika. zahvaljujući iskustvu koje je stekao u Tebi. ali su u velikoj mjeri zadržani i razni oblici niji sustav državne uprave od Sparte. a polovicom lohe pentekonter (svaki lo- hag je imao pod zapovjedništvom dva Prva podjela u vojnoj organizaciji javlja se već u pentekontera koji su mu pomagali u vojnim strukturama primordijalnih država. nirajući samostalne udare konjaniš- banost svojih vojnika. činio kvadrat od po šesnaest redova ca na tzv. dok su niže zapovjednike izabirali sami vojnici. jalna i organizacijska stratifikacija na zapovjedni vjerojatno s ovlastima dočasnika. tirala je potrebom veće inicijativnosti kad i političko). koji su razvili demokratič. ■ USAVRŠAVANJE FALANGE Najviši domet grčka falanga ostvarila je u makedonskoj vojsci koju je ustro- jio Filip II. konjaništvo oslanjalo. zahtijevalo se najviše vojno zvanje bilo polemarh. Makedonski. broj 400 / 20. Filipova falanga nastupala je u čvrsto zbijenoj formaciji. te njezinim segmentira- borbeni postroj falange. punjavaju i strancima iz vazalnih ili podčinjenih Atenjani. Gaja Marija. i njegovih oružanih snaga. Takva pile) imala je samo organizacijsko fleksibilnost borbenog postroja rezul- i administrativno značenje (pone. koji su obično činili stima u zapovjednom lancu. s vođom (dekadarhom) na početku svakog stupca vojnika i s još jednim u sredini. Većina primordijalnih jedan red falange. Kako bi takva Do ratova s Perzijancima. te njihova tijesna a niži su zapovjednici bili odgovorni za koordinacija i usuglašavanje zajed- Filip II. U borbenom po. soci- vođenju lohe). država uvodi stalnu (stajaću) vojsku. povjednika pila) birali su na forumi- ma slobodnih građana. 31 (100 vojnika) zapovijedali lohagi. koji su se svakod. ali ne i vojno. Njezina njem na 16 sintagmi (sintagmu je unutarnja podjela (kod Spartana.

miniletjelica. a IAI radi na . sustav baziran na zvod IAI-a. a pogon je može uzlijetati okomito. po- mi. a snaga na odabranom području u svrhu ima novi pogonski Besposadni sustav Panther je proi. a rat.ima težinu od samo 12 kg Razvijaju i Butterfly . a letjelica može zakreta. a poletnu težinu od 65 kg i autonomi. lijeće kada počinju borbena djelovanja i nih na letjelicu.super- snage. bolje rezultate po (prema navodima IAI-a). te Mosquito . povoljnijoj cijeni. može stvoriti stalnu sustav je razvijen iz ju leta 6 sati. Ova se kombinacija sastoji od no zrakoplovstvo dolazi na poziv kao gorivnim ćelijama ti elisu te rabi inovativni sustav za električni pogonjene zračne platforme potpora snagama na tlu. Može ponijeti korisni teret od 20 kg. No. poboljšani sklopivi samo nekoliko jednostavnih klikova letjelica razvijena u IAI-ju je Ghost koji Objašnjenje modela jest da uporaba lanser. 100 m. izviđanje ili druge primjene. kako je nužna prisutnost kopnenih letjelice Bird Eye 650 raju i precizno lociraju. motrenje. Nekima od ovih letećih iskustava dobivenih s Panther . Manja izvedba . Poboljšanja na upravljačkoj konzoli. Izraelska izdržljivosti šest sati automatsku kontrolu letenja kako te zemaljskog sustava koji omoguću- (tri sata u prijašnjoj zrakoplovno-svemirska industrija IAI varijanti). koja maše krilima.mikroletjelicu letjelicom Bird sustava mogle bi upravljati pješačke Eye 400 te autonomiju od dva sata. dominaciju. srpnja 2012.Mini ostaje u zraku tijekom njezina trajanja. Treća postizanje novog modela djelovanja. Mini i mikrobesposadni ostati na sigurnim područjima te se na letjelica koja se može uporabiti za sustavi vrlo su popularni. te samostalnih senzora postavlje. 32 broj 400 / 20. električ. manje je bi se osigurali prijelazi između faza je automatski razmještaj. kablove i razmatra drugačiji pristup i opremu za težine te uključuje leta. lebdećih izvidničkih platfor. Letjelica ima energiju dobiva iz solarnih panela.sustav koji (UAS). zadatke izvršavati na najvećoj visini od postizanja potpune kontrole. Proizvođač besposadnih zrakoplovnih sustava na Bird Eye 650 daju pomoću vrlo tihih električnih motora također razvija Harlim . tako da kopnene snage mogu Sljedeći IAI-ov model je HAV. Panther može uzletjeti nakon upravljačku jedinicu za misije. BESPOSADNI SUSTAVI Panther u letu IZRAELSKE BESPOS Povijest modernog ratovanja pokazuje Nova besposadna pokrenuti kada se ciljevi jasno defini.

ćelijama koje su se pojavile na tržištu garanjem koji pogoni mali električni prije nekoliko godina. a sam rotor ima promjer od 1. Maksimalna tate. šest sati (tri sata u prijašnjoj varijanti). AirMule je dužine 6. Moderna tehnologija broj 400 / 20. visina leta 3600 m. Europi i Aziji. DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO. s letjelicom Bird Eye 400. autonomiju pelerima koja može automatski uzlijetati i slijetati te ćelija kao energetskog izvora u tijeku. srpnja 2012. te precizno lebdjeti na mjestu. ima dvostruko manju težinu te dvostruko veću snagu Pripremio Marijo PETROVIĆ IAI panther IZRAELSKA JE INDUSTRIJA JEDAN OD PIONIRA U PROIZVODNJI BESPOSADNIH LETJELICA. brzinu 65 km/h.besposadna platforma s kanaliziranim pro- IAI-a navodi kako je uvođenje gorivnih poletnu težinu od 4 kg. uzlijetanje i slijetanje. rotora.8 m. operativni domet od 4 km. može iznositi 1400 kg. a pozornost je kg i biti sposoban za napajanje u traja. a najdominantnija komponenta jest motor. težine 771 kg. generator koji pak puni akumulatore za elektromotorni pogon elise. ali sporije nego što se očekivalo. a vrijeme se u SAD-u. a litij. analitičke metode omogućuju još veće sma- njenje težine. Hibridni energetski izvor voljnijoj cijeni. takve male platforme. Poboljšanja na Bird Eye 650 daju bolje rezultate po po- usmjerena k baterijama i hibridnim nju četiri sata. ako je usporedimo s tehnologijom iz 1960-ih. ran na gorivnim ćelijama izdržljivosti dustrije rad na razvoju hibridnog ener.2 m. Letjelica je pogonjena motorom Kvaliteta ovih baterija poboljšala se torom te je sposoban za automatsko Turbomeca Arriel 2 od 940 KS koje ostvaruje na vratilu tijekom godina te postižu dobre rezul. Današnji su materijali mnogo bolji. Tvrtka Urban Aeronautics izradila je prototip naziva IZVORI ENERGIJE Letjelica Ghost ima maksimalnu AirMule . INOVACIJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA REZULTIRAJU RAZVOJEM NOVIH INOVATIVNIH KONSTRUKCIJA KOJE BI MOGLE OBILJEŽITI TRŽIŠTE U SKOROJ BUDUĆNOSTI OSADNE LETJELICE naprednom propulzijskom sustavu za getskog izvora koji će težiti manje od 9 manje je težine te uključuje poboljšani sklopivi lanser. . trajanja leta 5 sati. Ghost je širine 2.2 m. Američko 650 ima novi pogonski sustav bazi. 33 turbina. leta od 25 min. a sustav je razvijen iz iskustava dobivenih sustavima te alternativno gorivnim baziran je na motoru s unutarnjim iz. minihelikopter pogonjen elektromo. a maksimalna poletna težina ion baterije su rješenje za male letjelice. ratno zrakoplovstvo zatražilo je od in. Hibridni energetski izvori razvijaju Nova besposadna letjelice Bird Eye brzina iznosi 180 km/h.

Obljetnice. Čerinina 23 Tel. 34 broj 400 / 20.Poslovne ručkove .hr www.Toplo . 01/4627-792 Fax: 01/2300-729 e-mail: catering@pleter-usluge. u odnosu na helikop- stav može biti razmješten na terenu tere slične veličine. Prijenosni sama se letjelica može zemaljski kontrolni sustav omogućuje jednostavno i bez automatsko vođenje letjelice i uređaja. u prtljažni prostor nu komunikaciju.Coctail party . Sikorsky CH-53 oterminala i zemaljskog kontrolnog elementa.hladne buffete .elektroop.o.hr S nama ste u plusu i u vlastitom domu . kontrolni sustav te izvor energije i buke i radarski odraz komplet za popravke. a uz pomoć samo dvije osobe. slijetanje u uske prostore. Cjelokupni su.Banqueting Obratite nam se s povjerenjem: Pleter – usluge d. bilo u urbanim tržištu gdje postoji područjima ili za izviđanje u pozadini.o. proslave i svečanosti . srpnja 2012. prijenosni zemaljski nisku emisiju topline. Skylark II je projektirana za prikupljanje podataka Minibesposadni helikopter Ghost i označavanje ciljeva na maksimalnoj Za vas organiziramo: .pleter-usluge. očigledna korist za Sustav čine tri platforme . Tako je tvrtka Elbit System kompletirala serije operativnih ispiti- vanja letjelice Skylark II koja je oda- brana kao sustav za potrebe kopnenih snaga na razini brigade. Letjelica ima tički i IC uređaji.Domjenke za prigodne svečanosti .Svadbene svečanosti . Neki od sustava u uporabi su u Izrael- skoj vojsci.catering-plus. BESPOSADNI SUSTAVI Letjelica Bird Eye 650 omogućuje AirMule je većinom prikupljanje dnevih/noćnih snimaka namijenjen vojnom u realnom vremenu.hr www. Sustav se daljinski transportera Lock- heed Martin C-130 ili upravlja pomoću prijenosnog vide. rastavljanja utovariti a podatkovni link omogućuje digital.

7 kg. Robustan. 2.od arktičkih brda”. njim postrojbama za bliska izviđa. Tvrtka BlueBird Tvrtka Innocom se kasno pojavila u nudi SpyLite izraelskoj proizvodnji besposadnih le. pa do velikih mode- je opremljen noćnim termalnim CCD Aeronautics Defense Systems je brzo. Ugovor uključuje obuku i logi. metara te može ostati u zraku dva jastuka vim vozilom opremljenim ugrađenim Tvrtka je sklopila ugovor vrijedan 40 sata.letjelicu težine 1 kg i izdržljivosti naopačke uz U razvoju je miniletjelica Skylark ili 6. letjelica leti na visini oko 330 dobrana i zračnog vodi kako se letjelica koristi pokretlji.9 m.dnevne CCD kamere u boji. Izraelska vojska noćnu uporabu. Skylark I-LE svim bojnama kopnenih ska opremit će Micro Falcon pomoću Tvrtka je demonstrirala potpunu ope. praćke ili lansirne Ovaj minisustav namijenjen je ma. broj 400 / 20. za više sustava.2 m. sastoji se od tri senzo.1 kg za dnevne misije . računalo Naviator. Elbit Skylark I-LE ima raspon krila od kg. Micro Falcon može sletjeti naopačke te dvostrukom naprednom zemalj. Skylark I Orbiter 2.slične težine pomoć padobrana I-LE . Projekti.mini. tranja preko brda.izvedenica letjelice Skylark I. Sen.4 m te se može prizemljiti kombi. kar. Peruanska voj- skom kontrolnom postajom. s kutijastim i srednjoj visini za snimanje visoke na je Controp žiro-stabilizatorima za nacijom padobrana i zračnog jastuka. Prvi ima raspon krila od kusne letove. krilima. a može se jedan sat. lansirati iz ruke. vrijeme leta od tri sata. od 2. od mini i prenosivih inačica. maksimalnu poletnu težinu od te se pokazao uporabljivim i u teškim 7 kg te trajanje leta od 3 sata. masu 9 kg i autonomiju 4 sata. 2. a nudi dva tipa Razne aeronautičke tvrtke u zemlji rade na razvoju pokrivenost područja. a sve to uz cijenu oko D-STAMP s CCD kamerom za dnevnu najlakši sustav danski ovješen. te ovisno o zahtjevima. težina iznosi 6. Skylark I-LE propulzija stvara vrlo malo buke. Dostava će se uporabu i U-STAMP s kamerom koja tvrtke Innocon. Maksimalna poletna BlueBird također proizvodi i MicroB con može sletjeti oblaka uz mali rizik otkrivanja. SpyLite POGLED “PREKO BRDA” ima raspon krila Micro Falcon je najlakši sustav tvrt. te Boomerang . termalne kamere treće generacije. noćne odvijati u sljedećih nekoliko godina ima ugrađen nehlađeni IC senzor za teži oko 6 kg. može prizemljiti ran za misije promatranja “preko kombinacijom pa- udaljenosti do 60 km. Operativna je visina 2700 m. a električna Besposadni se sustavi pojavljuju u raznim veličina- sigurni podatkovni link. postoji mogućnost zaštite zračnim nja.3 kg za noćne misije. 100 milijuna dolara. kontinuirano miniletjelica: Orbiter 1 i nešto veći novih projekata. sustavom za lansiranje i prihvaćanje milijuna dolara s Izraelskim mini. SpyLite ima raspon krila od sata. letjelica leti na leta je 4500 m uz poletnu težinu od zračnih i pomorskih snaga. . do ekvatorijalnih. la kao što je IAI-ov Heron TP (poznat i kao Eitan) koji senzorom koji teži samo 0.5 m. sustav maksimalne poletne težine 8 visini oko 330 metara te može 65 kg. a drugi . 50 km.4 m te se ke Innocon. može postići visinu leta od 4800 m.minisustav mak- tjelica. Projektiran za laserskog označivača. Maksimalni plafon relanom vremenu između kopnenih. teži oko 6 kg. a neke nove letjelice već izvode po- praćenje pokretnih ciljeva. Controp stabiliziranog korisnog tereta rativnost letjelice Skylark II uz samo stičku potporu te ima otvorene opcije (STAMP) koji može biti u dvije verzije: Micro Falcon je dva operatera. a prijenos podataka omogućuje jastukom prilikom pada. ra . te ope. a opremlje. zorska oprema omogućuje vrlo veliku besposadne letjelice. Micro Fal- kvalitete i operativno izviđanje ispod opremu i uređaje. Svaki od žiro-stabi. starstvom obrane kako bi dostavila uz pomoć padobrana. Senzorski komplet. rampe. Izvođenje misije rabi Skylark za pribavljanje obavje. snaga. Tvrtka Elbit na. trajanju od 4 sata. trajanja leta do tri sata te dometa ostati u zraku dva navodi kako propulzijski sustav ove 2. a raspon krila je 6. a prodala je svoj Micro Falcon simalne poletne Peruanskoj vojsci uz vlastito letno težine 8 kg. s kutijastim krilima. Tvrtka BlueBird nudi SpyLite . srpnja 2012. liziranih korisnih tereta ima težinu misije proma- moguće je do udaljenosti od 60 km u štajnih podataka te koordinaciju u manju od kilograma. meteorološkim uvjetima . 35 Letjelica Micro Falcon 3 m. Robustan. trajanja leta do tri sata te dometa 50 km. letjelice omogućuje letove na maloj rativni radijus od 15 km. ma. rastuća izraelska tvrtka koja proizvodi ima raspon krila kao kod manjeg putničkog aviona.

spora. a Izraelska je vojska inicirala istraživački letenja kako bi se gonjena unutrašnjim rotorima nije najdominantnija komponenta jest uspostavili prijelazi i razvojni program usmjeren na stva. za vojne potrebe. ako je usporedimo s tehnologijom iz podizanje teških tereta. iako će on biti ograničen visinom leta i težinom tereta koji se prenosi. Pa Mikroletjelica Butterfly pomoću helikoptera. Neznatno drugačiji su helikopteri koji su preinačeni za let pomoću ‘crne kutije’ (na daljinu upravljani elektronički uređaji sa servomehanizmima) umjesto pilo- ta. ima dvostruko manju težinu dobio ugovor za razvoj teretnog sustava jednostavnih klikova trošila je mnogo goriva. poput padobrana koji se napuše pod utjecajem strujanja zraka. Pan- novi koncept. Paleta se učvršćuje na aerodinamičnu (tekstilnu) strukturu. automatsku kontrolu uzlijetanjem i slijetanjem (SVOTL) po. ali i nove varijante besposadnih platformi koje imaju kratko okomi- to polijetanje i slijetanje. Čini se da je Elbitov prijedlog odabran zbog svoje jednostavnosti i predviđenog vreme- na za raspoređivanje takvog sustava. BESPOSADNI SUSTAVI ali trajanja leta od tri sata i lansiranja pomoću katapulta. pomoću vrlo tihih tova ponuda bazirana je na paleti za električnih motora terete s montiranim kotačima. helikopteri su ograničeni velikim otvorenim rotorom čineći ih nepovolj- AIRMULE nom opcijom za sanitetsku evakuaciju Kako bi se pokazala preciznost let. nestabilna i 1960-ih. 36 broj 400 / 20. Današnji su materijali kontrolni sustav je manevrirao tako inovativni sustav za Jednomotorna letjelica s okomitim mnogo bolji. analitičke metode omo- dugo dok lopta nije dotaknula zemlju. Besposadni sustav Među vrlo inovativnim zrakoplovi. koncept unutarnjeg rotora vrije- prikvačena košarkaška lopta. ranje lebdeće platforme sposobne za ther može uzletjeti stirala sličnu letjelicu 1950-ih godina. ili let u uskim područjima. zoli. nog kontrolnog sustava. Potre- ba za takvom platformom proizlazi iz Prikaz moguće uporabe lekcija naučenih tijekom drugog rata letjelice AirMule . gućuju još veće smanjenje težine. Testiran je helikopter Bell 212. konopcem je Panther može ma nalazi se i AirMule koju izrađuje No. Projekt je bio nazvan na upravljačkoj kon- Flying Elephant (leteći slon) s namje. Američka je vojska te. zaključeno je da je konver- zija transportnog helikoptera najbolja opcija. a koja bi se mogla natovariti tonom tereta. između faza leta. a projekt je te dvostruko veću snagu. a pošto je Elbit nakon samo nekoliko ali je bila velika. u Libanonu gdje su borbene postrojbe vrlo brzo završio u ladici dajući pred- imale poteškoća s dobivanjem zaliha nost superiornijem helikopteru. a pogon je nom opskrbe snaga na prvoj crti. Elbi. Leteći slon moći će preletjeti određenu kilometra- žu te će imati GPS navigaciju. a servosustav osigurava njegovu aerodinamičnu strukturu. IAI radi na razvoju besposadnih helikoptera za logističke zadaće i medicinsku eva- kuaciju. Moderna tehnologija turbina. Nakon razmatranja različitih prijedloga. motor. di razmotriti. srpnja 2012. a letni zakretati elisu te rabi izraelska tvrtka Urban Aeronautics. ipak.

rezervacije: Hotel Veli Jože. ■ PLETER – USLUGE d. Bečka 9. Moguća je promjena pozicije bez naginjanja. 052/223-455. a otvoreni ispusti na prednjem trupu koji su agresivno zaobljeni omogućuju generiranje značajnog uzgona pri brzini od 180km/h.hr www. Sva nastojanja u tom pogledu bit će provedena u sljedeće dvije godine. Postavljanjem stražnjih propelera na letjelicu čini letjelicu bržom. srpnja 2012. a drugi je u tijeku izrade. broj 400 / 20.00 kn po osobi. AirMule je većinom namijenjen vojnom tržištu gdje postoji očigledna korist za slijetanje u uske prosto- re. Računalno kontrolirana krilca omogućuju kontrolu smjera bez potrebe kretanja letjelice. godine. HOTEL VELI JOŽE.pleter-usluge. Kontakti – informacije . a može ostati u stabilnom položaju u slučaju snažnih udara vjetra. Kada letjelica rabi napredni FBW letni kontrolni sustav dobije se prva letjelica na svijetu koja se može slobodno kretati u šest osi neovisno jednih od drugih. navodi tvrtka.hr www. a sama se letjelica Lansiranje besposadne letjelice SkyLite može jednostavno i bez rastavljanja utovariti u prtljažni prostor transportera Lockheed Martin C-130 ili Sikorsky CH-53. 052/551-182 Fax: 052/214-240 e-mail: velijoze@pleter-usluge. 37 Sljedeća inovacija je mreža krilaca kojima se usmjerava potisak iz propelera (rotora). Premda još nema narudžbi tvrtka je sigurna u uspjeh kada obje pokusne letjelice započnu slobodan let koji je u planu pri kraju 2012. ali još treba provesti ispitivanja u letu i dobiti što više sati provedenog u zraku. Izrađen je samo jedan prototip letjelice AirMule. PULA Bilo da putujete u društvu dragih prijatelja ili sami tražite kutak za odmor.o. nameće se problem s brzinom. Pošto je problem izdržljivosti i stabilnosti riješen. Iz ponude hotela izdvajamo povoljne sedmo- dnevne aranžmane na bazi noćenja s doruč- kom za djelatnike MORH-a i OSRH i njihove obitelji po cijeni od 980. Sve radi kako je predviđeno.hr . Letjelica ima nisku emisiju topline.veli-joze. 52 100 Pula Tel. buke i radarski odraz u odnosu na helikoptere slične veličine. nudimo vam ugodan smještaj u neposrednoj blizini središta 3000 godina stare Pule.o.

banana ili šalica narezane banane. čija konzumacija osim o dobi ovisi i o voća. 38 broj 400 / 20. veća izgleda. kao voćni sok. broj serviranja iz određene skupine. člancima i mo jesti voće? Ono to je voće. U ovoj je skupini sve voće te 100% svega vitamin C. Broj serviranja na. šalica na- vremenjena i znatno jednostavnijeg Ovaj slikoviti pristup nutricionizmu rezane svježe ili kuhane jabuke. Što je ustvari znatno pojednostavljuje pojam urav. PREHRANA Vizualni prikaz pet osnovnih skupina namirnica ZDRAVLJE NA TANJURU Ljudi su danas zatrpani bezbrojnim Zašto u stvari treba. žaj tanjura dobro posloži. obiluje nutrijentima nalaze se na velikom tanjuru te je nika. a je pojasniti što se krije iza osnovnih reklamnim porukama. Američko Ministarstvo nego namirnice iz drugih skupina. znuto. veća naranča ili šalica s kriškama. oglasima. potrebno šalica voćnog soka. itd. spolu i fizičkoj pristup osnovnim postulatima pravil. a to su prije skupina namirnica. povrće. veća breskva. aktivne muškarce jest dva serviranja poljoprivrede (USDA) izradilo je 1992. povećava se i voća? Jedno serviranje voća je u stvari je 2010. žitarice i proteini. No da se sadr. skupina namirnica. o tome što bi i kako trebalo jesti. Voće može biti svježe. folna kiselina Uravnotežena prehrana kojoj težimo i vlakna dodatak velikom. u obliku tanjura. srpnja 2012. konzumira u mnogo manjoj mjeri aktivnosti. Što je veća ranja voća. Njezin se spolu i fizičkoj aktivnosti. na manjem su tanjuru. Peta VOĆE Pregršt različitih informacija stvara tijelu. mliječni pro. nedoumicu kako izabrati ono pravo. Što su u stvari serviranja izgled i sadržaj godinama mijenjao te fizička aktivnost ljudi. to prikaz pet osnovnih skupina na. Preporuka za odrasle slabo- ne prehrane. savjetima prijatelja i pozna. mirnica. smr- kalij. manja jabuka ili pola veće. . godine preoblikovana i osu. konzervirano ili sušeno. a žene jedan i pol do dva servi- godine piramidu prehrane. Četiri skupine namirnica. izvodi. na koju je dnevno potrebno unijeti u već u stvari i ne tako komplicirani da ovisi samo o dobi te se kao takav organizam ovisi o dobi. neophodnim našem istaknuto intenzivnim bojama. Količi- nije samo puko računanje kalorija mirnica iz skupine mliječnih proizvo. tanjur o kojem govorimo? Vizualni je notežene prehrane.

Pri zube i desni zdravim. klicom (bogata antioksi- šljive. NA VELIKIM VRUĆINAMA I EKSTREMNOJ STUDENI Zašto trebamo jesti voće? Ono obilu. je nutrijentima neophodnim našem dnevno i tjedno? pahuljice. skupina namirnica. Koliko povrća treba stenina. do dvije i pol šalica i proteinima). dobi. Vlakna se sve svoje obroke. a za žene pet do šest otežanim serviranja. riboflavin. dok je preporuka za muškarce Prehrana u šest do osam. tome se gube vrijedni nutrijenati. zobena kaša. Stoga treba uključiti voće u i folna kiselina) i željezom. NA TERENU. zob. o rafinirane. tortilje. kukuruz i ječam ovisi o spolu. spolu i tjelesnoj zrno.Nađite balans između hrane i fizičke aktivnosti . ali je dobro opskrbiti se i smrznutim broj 400 / 20. pomažu povrća dnevno je brašno dobiveno od cjelovitog zrna.Poželjno je kupovati svježe sezonsko povrće. tjestenina od cjelovi- osjećaj sitosti uz malo kalorija. kukuruz od ćuju bolju probavu i smanjuju pojavu cjelovitog zrna. dodaju naknadno. srpnja 2012. zajedno s ovojnicom (bogata aktivnosti. neaktivne žene dvije dospermom (bogata ugljikohidratima gulaciji kolesterola u krvi i mogu sma. Folna kiselina sudjeluje u stvaranju a to je željezo. Taj vitamin je vlakna. Jedno serviranje je jedna uvjetima kriška kruha. trebaju dvije i pol do minerala). a najbolji primjer za to njiti rizik od srčanih bolesti. couscous. krupica proizvodi su od tijelu. tog zrna. Ovisi. bijeli jer unošenje adekvatne količine folne kruh. treba zadovoljiti osnovne postavke zdrave NEKOLIKO SAVJETA prehrane . dobi i fizičkoj aktivnosti. zobena kaša. sok od šljiva. ali neka bude s niskim sadržajem masti Foto: US Army .Obratite pozornost na voće i neka ono zajedno s povrćem čini polovicu vašeg tanjura .Neka većina žitarica koje jedete budu integralne . vitamini B skupine te crvenih krvnih stanica. pola šalice kuhane riže. HRANA ZA VOJNIKE JOŠ JE DODATNO SLOŽENIJA JER MORA VODITI RAČUNA O PREHRANI I U NAJTEŽIM UVJETIMA. a to su prije svega vitamin C. folna kiselina i vlakna. Treba uzimati raznovrsno povrće i učiniti svoj obrok zanimljivijim Jelena KOLAK PREHRANA OSOBA IZLOŽENIH POVEĆANIM NAPORIMA ZAHTJE VNA JE I TRAŽI MNOGO ZNANJA U ODABIRU I PRIPREMI HRANE. kukuruz kokičar. dinje.Uzmite hranu bogatu kalcijem. niacin razvoja. tri šalice. krekeri od pšenice konstipacije (zatvora). Rafinirane Vitamin C je antioksidans te pomaže žitarice su samljevene. kod formiranja stolice pa tako i omogu. Preporučeni unos žitarica Pšenica. a odstranjena kod rasta i oporavka svih tkiva. bijela riža. kod im je ovojnica radi dobivanja bolje zacjeljivanja rana te održava naše teksture i dužeg roka trajanja. vitaminima B i tragovima neaktivni muškarci bogato ovim mineralom jesu banana. a odrasle dansima te vitaminima B i E) i en- Dijetalna vlakna iz voća pomažu u re. Minimalan broj serviranja za slabo aktivne odrasle muškarce i žene je tri. 39 povrćem koje će se brzo i lako skuhati i u mikrovalnoj pećnici. Vlakna nam daju cjelovitog zrna. kruh. Većina ih kiseline smanjuje rizik od poremećaja je naknadno obogaćena vitaminima neuralne cijevi za vrijeme fetalnog B skupine ( tiamin. Odrasli gulaciji normalnog krvnog tlaka. riža. ubrajaju se u skupinu žitarica a tje. Žitarice dijelimo na cjelovite i kalij. tjestenina. smeđa riža.Voće vlaknima.Jedite nemasno kada jedete proteinsku hranu . Neki su proizvo- di mješavina rafiniranih i cjelovitih ŽITARICE žitarica. Cjelovite sadrže cjelovito Prehrana bogata kalijem pomaže u re. Primjeri rafiniranih žitarica osobito važan kod prehrane trudnica jesu bijelo brašno.Birajte različito povrće . kao i kod drugih njih.

srednje veliki kuhani ili dobi. Odra. a odrasle neaktivne Leguminoze 1 1/2 do 2 1-1 1/2 tova sirove ili kuhane cvjetače. Povrće fizičkom aktivnošću. velika rajčica. i zubiju te održava serviranja) serviranja) šalica narezane sirove ili kuhane mr- ća trebamo dnevno i tjedno? To ovisi. . vlakna. zeleni grah. Priprema modernog terenskog 40 broj 400 / 20. glavni izvor kalcija pečeni krumpir. a to je: Tamnozeleno povrće: brokula. ša- meso i ribu mogu ovo povrće računati element naših kostiju (broj (broj lica kuhanog ili dvije sirovog špinata. ljudi koji redovito konzumiraju Kalcij je gradivni Muškarci Žene sjeckane kuhane ili sirove brokule. jedna mala tortilja itd. Hrana dobivena iz mlijeka koja sadrži kalcij pripada ovoj grupi. zelena ba- nana Ostalo povrće: artičoke. sok od rajčice. sušeno (dehidrirano) i može biti cjelovito. mrkva. šalica kuhanog gra- Mliječni proizvodi su 1 1/2-2 1 1/2 kao i kod drugih skupina namirnica. patlidžan. bundeva Leguminoze: grah. gljive Izuzetak u ovoj skupini jesu grah i gra- šak jer se oni nalaze u skupini protei- na. vitami- ne A i C. cvjetača. šalica žene dvije do dvije i pol šalice povrća Škrobno povrće 5-6 4-5 nasjeckanog svježeg ili kuhanog luka. blitva. a siromašno je mastima. kao dio iz skupine povrća. kelj. zelena salata Crveno-narančasto povrće: rajčica. a posebno pa je tjedna preporuka: povrća? Ekvivalent tome bio bi: šalica se to odnosi na kalij. Poželjno je kupovati svježe sezonsko povrće. Povrće može biti kuhano. Povrće nema kolesterola. bogato nutrijentima ne- jesti povrće iz svih podgrupa dnevno Što znači jedno serviranje iz skupine ophodnim za naš organizam. a broj serviranja se povećava s Ostalo povrće 4-5 3 1/2-4 šalica svježih ili kuhanih gljiva. Tamnozeleno kve. Koliko povr. zeleni grašak. smanjuje neophodnim za naš organizam rizik od pojave bubrežnih kamenaca te pomaže u smanjenju gubitka ko- štane mase. je. celer. šparoge. luk. konzervirano. soja Škrobno povrće: krumpir. o povrće ha ili graška. kao i voće. grašak. kukuruz. srpnja 2012. crvena paprika. Vitamin A održava naše oči i kožu zdravima te pomaže u borbi protiv infekcija. s obzirom na nutritivni sastav. 20-ak srednje velikih Crveno-naran. No. 5 1/2-6 4-5 1/2 sli neaktivni muškarci trebaju dvije i často povrće krumpirića (pommes frites). spolu i tjelesnoj aktivnosti. bogato nutrijentima u snižavanju krvnog tlaka. Nemoguće je po. Uzimajte raznovrsno povrće i učinite svoj obrok zanimljivijim. Podi- jeljeno je u pet podgrupa. izrezano i zgnječeno. koštanu masu. pro- kulice. špinat. svježe. kao i voće. zelene paprike. POVRĆE U ovu grupu ubraja se sve povrće i 100% sok od povrća. dok hrana koja ima malo ili uopće nema kalcija. smrznu- to. MLIJEČNI PROIZVODI Većina mliječnih proizvoda trebala bi biti niskog sadržaja masti ili bez masti. dnevno. skupnog obroka UGR-E PREHRANA pola šalice kuhane tjestenine. šalica cvje- pol do tri šalice. leća. Konzumacija povrća bogatog kalijem može pomoći Povrće je. ali je dobro opskrbiti se i smrznutim povrćem koje ćete brzo i lako skuhati i u mikrovalnoj pećnici. O funkcijama vitamina C već je pisano u skupini voća.

sutra i u budućnosti. prehrane jer o tome izravno ovisi nji- ni. 41 Foto: Virginia National Guard Foto: US Army ugljikohidrate i masti. morski plodovi larnih bolesti. puding. 12 koji. kobasice te neke ma. list. Vitamin D pomaže u održavanju ve. hot-dog. 15 g sjemenki suncokreta ili bunde- ka. vitaminom na to kako se osjećate danas. kiselinama jesu losos. jaja. a to se odnosi na masne o hrani. sku. puretina). Tri serviranja iz skupine za muškarce šest. i riba (som. načinom života. enzime. janjetine. kikiriki. grašak i grah. tiamin. B vitaminima (niacin. važna i zahtjevna aktivnost. svinjetina. željezom. Oni. bundevine sjemenke. broj 400 / 20. te izgradnji kostiju. a može prouzročiti zdravstvene tegobe izvor kalcija. guska. E. teletina. voditi računa o kvaliteti i kvantiteti jesu kalcij. Jedno i dr). kostiju i zubiju te održava koštanu odrasle slaboaktivne žene jest pet Neodgovarajuća i nepotpuna prehrana masu. svinjetine. za izgradnju kosti. Količina koju bi trebalo kon. dovoljno namirnica iz ove skupine. kolesterola te ih također treba ogra- mlijeka. Jedno serviranje iz te je osiguranje kvalitetne prehrane mliječnih proizvoda mogu poboljšati ove skupine je 30 g mesa. Grah i grašak dio su i skupine Jaja i iznutrice imaju visok sadržaj serviranje iz ove skupine je šalica povrća. srpnja 2012. 24 pistacije. žlica maslaca od kikirikija. a korisne su u prevenciji kardiovasku. Jogurt. Namirnice ove skupine bogate su koncentracije kalcija i fosfora u krvi proteinima. haringa. Većina ljudi jede blagotvorno utječu na smanjenje itd. smanjuju rizik od kardio. mlijeko ribe. zumirati ovisi o dobi. daju energiju. Orašasti plodovi i sjemenke ¾ šalice svježeg sira. ■ i sojino mlijeko bogati su izvori kalija no jaje. Koliko je. Izbor hrane i fizička aktivnost utječe na zdravlje. nih proizvoda važno je zbog izgradnje ali trebaju voditi više računa o izboru ali zbog velike kaloričnosti treba ih zdravih kostiju. je najviše u ribi i morskim plodovima. hrskavice. patka. stvari i ne tako Sojino mlijeko obogaćeno kalcijem orašasti plodovi i sjemenke (bademi. haringe i dr. kalij. Osim toga proteini grade kunić. uz . cinkom i magnezijem. peradi ili za vojnike u svim uvjetima iznimno sastav koštane mase. Dnevne preporuke za odrasle žene i ša. ne pripada. jed. Prehrana bogata jesti u malim količinama. divljač). janjetina. Cink težimo nije samo je neophodan u nekim biokemijskim puko računanje reakcijama i pomaže kod pravilnog kalorija već u poput krema i maslaca. funkcioniranja imunološkog sustava. Fizička ak- osteoporoze. Kalcij je gradivni element naših potrebno konzumirati? Preporuka za hova sposobnost obavljanja zadaća. rizika od kardiovaskularnih bolesti. sterola (LDL). pastrva. Oni snižavaju rizik od nemasnijeg mesa. jedan puding fizičke aktivnosti. Konzumiranje mlijeka i mliječ. sir. perad (piletina. muškarce jest tri serviranja. brancin. losos. sabljarka inćuni. vitamin D i protei. pistacije. jogurt. postulatima ove skupine najčešće se konzumiraju kija. pomaže badema. Savjeti i preporuke su samo polazišna točka i mogu PROTEINI Proteini djeluju kao građevni blokovi pomoći započeti s pravilnom prehranom i zdravim U ovu skupinu ubrajamo: meso (go. fizičkim naporima osobito moraju Nutrijenti kojima je bogata ova hrana slaninu. u održavanju normalnog krvnog tla. Osobe izložene povećanim povezuju se s nižim krvnim tlakom. ¼ kuhanog graha ili graška. dijelove govedine. kože i krvi. EPA i DHA su omega-3 kiseline kojih komplicirani pristup osnovnim također ubrajamo u ovu skupinu. Mliječni produkti su glavni serviranja namirnica ove skupine. hormone i vitamine. masnoćama diže razinu lošeg kole. sladoled. snije dijelove patke. maslac od kikiri. 45-60 g sira. srdele. Ribe bogate omega-3 sl. Iz lješnjaci. spolu i razini ničiti. pastrva. kao što smo već istaknuli. Uravnotežena Magnezij sudjeluje u izgradnji kostiju prehrana kojoj i otpuštanju energije iz mišića. vedina. riboflavin i B6). Preporučene količine ovise o dobi. i suncokret sjemenke). mišića. tivnost je neophodni nastavak priče vaskularnih bolesti i dijabetesa tip 2. bakalar. jedan jogurt. 7 polovica oraha. pravilne prehrane mlijeko. u stvari.

pa već 1806. kontinentu. godine dolazi do micilnog pučanstva. a služili do veće reorganizacije indijske vojske Tek sredinom XVIII. Madraske i Bombayske. a DOLAZI DO NJIHOVE nebritanski časnički sastav sveden je POBUNE I VELIKI USTANAK PRVE POBUNE U na minimum. stoljećem. Konjaništvo je čini- britanska Istočnoindijska kompanija lo elitni dio indijske vojske i do 1784. Nakon 1784. međutim VEĆ 1806. Počeo je up- ravo pobunom vojnika godine novačeno je po feudalnom su- IZRAŽENIJIM NEZA postaja. kolonijalnim utjecajem. kako ga danas na. pa se indijske postrojbe kompanije dolazi i do prvih ozbiljnih problema. pod kojim su rat za neovisnost. Hajdarabadski kontingent i Punjabski zivaju Indijci. ili Prvi indijski vlasti i vazalnih indijskih feudalaca. dolazi DOVOLJSTVOM INDIJ je kadar bio iz lokalnog stanovništva. PODLISTAK NEMIRNO R AT N A POVIJEST INDIJE Počevši s XVIII. PA dolaze britanske regularne postrojbe Istočnoindijske ske. stavljaju pod njihovo zapovjedništvo. srpnja 2012. Najpoznatije takve postrojbe bile su BRITANSKA KOLONI ustrojavane i indijske oružane snage.Tijekom . stoljeća u Indiju su u vojsci britanske koja se sastojala od tri armije – Bengal- SKIH VOJNIKA. vođen je JALNA VLAST RE Prve indijske postrojbe ustrojila je već između 1857. koje bi mogle osi. daljnji razvoj Veliki indijski usta. čiji su etnički korijeni stavu sildehara. a i časnički bili na Indijskom pot. ZULTIRALA JE SVE s ciljem zaštite njihovih trgovačkih godine. te održavano o trošku nili domicilni najamnici. lokalnih vladara. pogranični odred. njihove prve pobune u Velloreu. vojnika. i 1858.42 broj 400 / 20. Te su postrojbe uglavnom či. gurati funkcioniranje kolonizatorskih Indije tekao je pod snažnim britanskim nak. GODINE u većem broju. Neravnopravan odnos Britanaca i nji- Daljnja kolonijalna ekspanzija dovela hova kolonijalna vlast rezultirali su sve VELLOREU je do potrebe za ustrojavanjem većih izraženijim nezadovoljstvom indijskih garnizonskih postrojbi novačenih iz do.

a svoju kulmina. kastinske i vjerske pripadnosti. Osim toga. udaljenoj lokaciji. koji je započeo 10. stoljeća (1844. anglo-burmanskog rata (1824. zbog čega Britanci dovlače nove snage Mnogi su Indijci od- iz Kine i Irana. naznaka. ustanak je u potpuno- sti ugušen. Postrojbe s Indijskog Ukidaju se dotadašnje armije. Gurkhama svjetskog rata započinje novo. uključuje i razvoj oružanih snaga pobune koje ubrzano izbijaju sredinom će indijske časnike u Deolaliju (poslije u novostvorenim državama. Imenovanjem Horatia Kitchenera (tada već proslavljenog pobjednika u . 43 XX. stanovništva bila hvatio postrojbe Bengalske armije u ve. a indijske postrojbe pod njezinom ingerencijom podređene su britanskim kolonijalnim snagama. potkontinenta u XX. preseljena u Ketu). ■ ustanku 1857. je česta britanska ćem broju provincija gornjeg Gangesa i praksa. a ratničkih naroda (Sikhima. gdje su iskazale iznimnu vanje u pohodu. niji. postrojbe a takva ih reputacija prati sve do današnjih se popunjavaju ljudstvom različite et. Tako reorganizirane postrojbe indij. Isticale su se indijska. Postrojbe topništva i tehničke službe popunjavane su jedino Britancima. pukovniji). i II. 1849. Kako bi se dodatno razbilo moguće vojnim vještinama. počinje gašenje ustanka. u sastavu britanske nim brojem britanskih vojnika.) Burskom ratu) za zapovjednika indij. u 66. indijska pukovnija je i Patanima). stoljeća. pobunjenika no tek osvajanjem grada Laknaua u ožujku 1858. u oba principu. Do kraja 1858. svjetskom ratu u sastavu britanskih indijske pukovnije odbile su sudjelo. U ogorčenim borbama bijali boriti se protiv Britanci su povratili Delhi tek 14. godine meno razdoblje Indije koje svakako pobijena. pješačkoj pukovniji. ske vojske. pobunjenici zauzimaju Delhi postrojbi ili na nekoj u kojem nije bilo britanskih postrojbi. kad god bi došlo do pobune. rujna. koji nakon njegova gušenja u kolonijalno doba potpunosti reformiraju indijsku vojsku i kolonijalnu administraciju.. te su- XIX. strojbe se ustrojavaju na teritorijalnom stoljeću su se. postrojbi sastav. dana ničke. Kompro- mitirana Istočnoindijska kompanija je rasformirana 1874. 1850. jedinstvo indijskih vojnika. Proslavljeni lord Kitchener došao je u Indiju početkom broj 400 / 20. pukov. međutim to je već dio suvremene. suvre- gotovo cijela 47. ali su nastavljene borbe s pobunjenicima koji su započeli gerilski rat i trajale sve do travnja 1859. 1905. Provođeno je dijela središnje Indije. Ustanak je za. Sve indijske postrojbe postaju svjetska rata. No to nije zaustavilo daljnje otvorena je prva vojna škola za budu. podlistku. pješačkoj pukovniji i Razoružavanje HRABRO U SVJETSKIM RATOVIMA znatno poznatije indijske ratne po- 1852. u 22. ili do njezinih gog dana ustanka. SMIRENJE I REFORMSKI PROCESI Ustanak je bio ozbiljna opomena Bri- tancima. na tri vojske. velikom hrabrošću i nik. – 1858. dolazio je jedan britanski voj. borile mješovitog sastava sa znatno poveća. bilo u samoj svibnja. zbog čega su Britanci procesa kojim se postrojbe popunjavaju kvalitetu na gotovo svim bojištima poduzeli iznimno radikalne mjere – ponajprije pripadnicima tradicionalno gdje su bile angažirane. Nakon II. vijesti nego dijela prikazanog u ovom ciju doživljavaju u velikom Indijskom ljenih od domicilnog ske vojske sudjelovale su u I. srpnja 2012. svi vođe pobune su javno povješani. a po.-1826. u 38. Već tijekom dru. pobuna izbija u 34. dolazi do novih reformskih snaga. Brzo i uspješno proveo je temeljitu reformu i reorganizaciju tamošnjih postrojbi Marinko OGOREC I. kobe na Indijskom potkontinentu.

uz potpunu na zahtevnom nivou. bez politike svršenog čina. moralnu čvrstinu vojnih kolektiva i pored jakih vu. VO za PR i PP general-potpukovnik U vremenu stavljanja jedinica u stepen pot. To je postupanje suprotno sigurnosne situacije u Hrvatskoj. Bitno je da se u aktuel. 6046) na miran. VO” u Predsedništva SFRJ dosledno sprovodtiti sve krivično delo. oblasti podređenim postrojbama dostavila istovremeno podrazumeva da će se Naredba nost u vojnoj organizaciji predstavljaju “Informaciju o stanju na teritoriji 5. stišale se strasti sredstava javnog informisanja u Hrvatskoj. separatističke i secesionističke politike. a postoje dokazi koji u vezi toga proizlaze. ravnatelj Centra Nastavak dokumenta iz prethodnog Uprkos takvom opštem dobrom stanju. DOMOVINSKI RAT dr. to Pokušaji vrbovanja ili pozivi za neposluš. Sve to će se realizovati Armije i zemlje. radi preduzima. vojne oblasti 28. Kao i prethodno navedenu. Još jednom ukazujemo da je neophodno poje. VO i zadacima mao već više meseci polazile su od stava da sada su pritvorena dva AVL. bilo je i Sa sadržajem informacije upoznati sve stare- broja Hrvatskog vojnika (“Informacije” ima pojedinaca koji su prihvatili kolaboraciju šine i GL na službi u JNA. oružane snage. rezervne milicije u Hrvatskoj i povratka je- brigu za bezbednost ljudi. DIO) lica koja su činila krivična dela. uključujući i za AVL. se problem nelegalnih oružanih sastava reši o umešanosti u te prljave izdajničke rabote. 93 od 26. potvrdjeno kod svih gradjana Jugoslavije. Nije se uspelo u pokušaju razbija. siječnja 1991. srpnja 2012. danta 5. zadaci su čvrstine i borbene gotovosti komandi i jedinica Posle sednice Predsedništva. za obezbedjenje što je bio jedan od glavnih ciljeva razbijača otpadnici pripadaju. (Izvornik. održavanje čvrste oseća se izvesno zatišje. u suštini. i jed- roditeljima. dili su postupke političkog podzemlja. onih koji se zalažu za Jugoslaviju kao zajedničku informisanja ljudi i potrebu stalnog uvida u i ovu informaciju potpisao je pomoćnik K- federativnu državu. pomoći Oružanih snaga SFRJ. a na odgovarajući koju je Komanda 5. na zakonu zasnovan i za još nekoliko pripadnika JNA. U svoju armiju – a to je JNA“. Zbog prihvatanja kolaboracije do informisane i sa stanjem u 5. trati sastavnim delom ove informacije. (VII. a još teže je krivično delo kojoj se. Armija je dobila podrš. Ante NAZOR. sebno je zapažen povećan broj širenja glasina pretpostavka za visoku motivisanost ljudi i a i dobronamerni gradjani u Hrvatskoj osu- i dezinformacija medju vojnicima i njihovim borbenu gotovost. kut. Medjutim. nja potrebnih mera u cilju održavanja moralne Ivo Tominc: pune ili povišene borbene gotovosti.” postrojbama): primenu terorističkih i drugih oblika oružane U toku sutrašnjega dana K-de jedinica bit će Sve inicijative i mere koje je SSNO preduzi. latinica. I ovom prilikom ukazujemo na izuzetan značaj žao hrvatsku TO. Komanda 5. stanje medjuljudskih odnosa.44 broj 400 / 20. govori “o smirivanju političko- formirani i razoružani. odgovaraće datoj svečanoj obavezi i. dostavila podređenim razbijanju Jugoslavije i Armije. da se odmah rasčisti i takvi učinioci pozovu one su podređene zapovjedništvima JNA). HR-HMDCDR. Dobro organizovan rad. vodstva isključena iz sustava zapovijedanja i odlučno postupanje JNA. rasformiranja izvršavani savesno i odgovorno. sa snagama koje su direktno angažovane na način je koristiti u radu s vojnicima i to samo siječnja 1991. bt. odgovoran i dosledan odnos ljudima da to shvate. januara sma. Po. provedena reorganizacija i demokratski način. pobune. prošlonedeljna atmosfera dostigla svoj vrh. aktivnosti sa narodom i narodnošću kojem ti SFRJ i rukovodstva JNA.. U tom procesu sva neposlušnost. navod da “sve naše republike i pokrajine imaju JNA će. sc. dinstvo” prije 1990. da . Nikako ne dozvoliti poisto. a ako je to čvrsto opre. Treba odmah izvršiti kraće analize Telegram str. Pripadnici naše vojne oblasti. Posebno je ciničan uporno. Bitno je saznanje i ovih dana i sagledati iskustva za rad u sličnim uslovima. vojne politički najprihvatljiviji način. razoru- miran tok društvenih reformi i izlazak iz krize. strpljivo i dosledno. i drugim aktivnostima u jedinici. kad se zna da je vati svoj deo obaveza u stvaranju pretpostavki koliko je to izraz nedovoljne informisanosti i upravo na inicijativu vodstva JNA planom “Je- da se izlazak iz krize društva ostvari na miran nepoznavanja suštine ciljeva nacionalističko. da je upravo vojni vrh u svibnju 1990. učvrstilo je i povećalo deljenje pojedinaca. mira i sigurnosti sasvim su dovoljne postojeće Jugoslavije. Jer. dinačno razmotriti svaki slučaj kolebljivosti. pov. osnovna su i uzbunjenja. kojom su republička Takav principijelan. Splasnula je i antiar- psihološko-propagandnih pritisaka preko nekih discipline i profesionalan odnos prema obuci mijska medijska kampanja. slabljenju HRVATSKI MEMORIJALNO”DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA U SURADNJI S HRVATSKIM VOJNIKOM OBJAVLJUJE AUTENTIČNE DOKUMENTE I MEMOARSKO GRADIVO VEZANO UZ DOMOVINSKI RAT POKUŠAJ UVOĐENJA IZV STANJA U HRVATSKU U SIJEČNJU 1991. preduzeti energične mere snagama TO (protivno Ustavu SFRJ iz 1974. njen ugled u narodu. Nije bilo slabosti i nim društveni uslovima neutrališu i spreče dinica Armije na redovan život. Potom je 29. strojopis. nakon što je postupaka koji bi bitnije narušili jedinstvo i podele u vojnim kolektivima po bilo kom osno. s namjerom promidžbenog dok nelegalni oružani sastavi ne budu ras. ustavan. prihvatanje kolaboracije i odazivanje na djelovanja. te ku svih gradjana Jugoslavije koji su zalažu za na odgovornost. 2. zervnog sastava policije“. izdaja antiarmijske kampanje te rasformiranju re- u skladu sa zakonom. dakako. većivanje nosilaca terorističko-kriminalnih nodušno podržavaju stavove Predsedništva nja armijskih kolektiva na nacionalnoj osnovi. kao i do sada dosledno i potpuno izvrša.

Informaciju proraditi sa svim AVL i TEHNIČKI PODACI Pred nama je vreme strpljivog rada i GL na službi u JNA. “prelome” prema gore.VO podsticalo na nova pregnuća. ustanova. Proizvodnja je moral i sveukupnu borbenu spre. da nam je to u amanet . Mladen KORADE taja na gradjane. upornost. kut. te je kroz bradavicu probušena samo rupica od oko dva milimetra. do mnost. tiva. dostojanstvo i ponos vaspitanje i svakodnevni uticaj na što pripadamo armiji svih naših na. srpnja 2012. pojedinaca i kolektiva u neuporedivo pravljeno je 77 155 s naše strane nije bilo ni primera iza. se ne bez ra. 5006) Kapacitet bubnja: šest metaka . Bio je u kalibru . zivanja konfliktnih situacija i nasr. verskih i osta. zakreće za jedno ležište metka). čime smo pokazali To nalaže još intenzivnije moralno istinsku zrelost. Utvrdjen uvida u stanje medjuljudskih odnosa. Bez obzira na tako mali ka- se odvijalo bez zastoja.. inicijativa. nalazi inicijalna smjesa.drug Tito. tvrtka Smith & Wesson i sve ono što je ona učinila na disciplina. a na- zloupotrebe komandovanja. zrelost. istrajan i odgovoran rad. Jer. a koristiti je i za Kalibar: . Takodje.6 nisu izostali u jedinicama. zalaganje. strojopis. obu. Ona ostaje izvan re. a konkretnoj situaciji. nesporazume i konflikte sa Naime. su revolveri punjeni crnim barutom i zrnom s prednje povišenog stepena borbene gotovosti. motivisanost. Takodje. neobično je značajno da se SMITH & WESSON je Ustavom SFRJ. tualne podele u vojnim kolektivima Bilo koja priča o razvoju revolvera. odnosno progresivnih i demokratskih štitnik i radio je samo jednostrukim djelovanjem rešine i gradjanska lica na duznosti snaga Hrvatske. strane bubnja.Do tada svakog našeg pripadnika za vreme grupa i pojedinaca.32 s obodnim paljenjem (paljenje baruta realizovan zadatak oslikavaju i sme. omogućeno je brzo punjenje i pražnjenje revolvera. potrebno je stalno i rifle). 2 je uvećana inačica Modela 1 u kalibru Mnogo je atributa koji ovaj primerno zloga ističe. apolitičnog ponašanja jačanju redova. na zbijanju i vojnicima Unije u Američkom građan- poslušnosti. se vrši udarcem na obod metka. Valja inten. a i trajala od 1859. latinica. a streljivo je postalo manje osjetljivo na atmosferske utjecaje. Uostalom. uz ana. A to je JNA. izvadi se bubanj. baš kao radnji. Model. komandi i ostalih niko ne bi smeo osporiti pravo da sa donje strane bubnja te se cijev i bubanj subjekata dao veoma dobre rezultate.22 (5. Uvođenjem jed- IZVANREDNOG nodijelnog metka s metalnom čahurom napravljen je golem iskorak u oružarstvu i primjeni revolvera. godine. Dužina: 270 mm zivirati saradnju sa stanovništvom (Izvornik. Smith & Wesson otkupljuje patent konstruk- ozbiljnost i velika želja da se u izvrša. čije ležište nije u potpunosti probu- Pravovremeno reagovanje organa ko. opšteju- Ukazujemo i na izuzetan značaj informisanja ljudi i potrebu stalnog REVOLVER goslovenski karakter JNA jedna je od njenih centralnih odrednica. valja polaziti od ponašanja 1874. pre svega ličnim primerom. čenost. travnja 1855. Nismo zabeležili ni slučajeve slabosti. složenijoj situaciji od ove – s kojom primjeraka. zapleta i raspleta. na otklanjanju svega skom ratu te dobiva i naziv Army koje bi se negativno odražavalo na što smeta postizanju još boljih efek. moralno vaspitanje vojnika. HR-HMDCDR. čenosti.22 long „u hodu“. VO nije uporno raditi na daljem učvršćiva. Ispoljena je borbena osposobljenost luje u trasiranju budućih odnosa u a čahure se potisnu iz ležišta pomoću naših sastava i moralno jedinstvo. Dužina cijevi: 152 mm i tamo gde su ti odnosi utihnuli. bubanj se puni je dosledan. a da se ne spomene Umešnost. mišljanja većine hrvatskog naroda. ljude. nosilaca terori. roda i narodnosti. Treba sprečiti. zemlji. ne smeju delovati na popularnom streljivu . mm) s obodnim paljenjem.32 s obodnim paljenjem stvaranja takve klime koja će dopri. otponac nije imao ma i komandama. broj 400 / 20.. U oceni budućih rezultata. iskazane crne koju se stavlja kapisla. Smith & Wesson Model 1. što je vojnike. radilo se i komandovalo tvareni rezultati. u koliko se pojave odredjene nedore. prožima celokupno biće naše Armije i ne može se dovoditi u ovim aktuelnim društvenim okol- nostima neutrališu i osujete even- NO 2 OLD MODEL u pitanje. to je i dužnost naših osovine bubnja. sti sa narodima i narodnostima. publičko-pokrajinskih rasprava ali joj tako da se otvori brava na rami s prednje vojnika. U 5. upozoravamo da os. oružanih snaga. U šeno. čime se bubanj svakako i ona koja govori o tome da razvoju Armije. gdje se štaju u kontekst uspešnih vojničkih Istovremeno. pozicija nacionalnih. drugim progresivnim snagama sude. starešina. Tako. 2. U JNA. tora Rollin-a White-a od 3. libar (7. već je sa stražnje strane bubnja bradavica na mandi iskazano je i ovom prilikom. radni polet. Otuda je izuzetno na udarač (pritiskom na otponac vrši se samo u 5. Prvi takav revolver nosi prikladan naziv – mnogobrojni primeri valjanog rada namere pojedinaca nisu i način raz. sta.65 mm) revolver je izdavan bilo ni jednog primera otkazivanja nju moralnog stanja. Masa praznog oružja: 580 g nositi razrešenju krize. stičko-kriminalnih radnji i aktivo. a za svaki sljedeći metak po- Medju najznačajnijim ocenama je kao nezamenjiv kurs u delatnosti i trebno je palcem zapeti udarač. polju oružarstva jest priča bez uvoda. a tim pa- vanju složenog i odgovornog zadatka lih pripadnosti i energično sprečiti tentom su postali monopolisti na prava proizvodnje postigne što bolji rezultat – stalno su svako revanšističko ponašanje i ne revolverskog bubnja s cilindrično bušenim ležištem bili prisutni u delovanju i ponašanju dozvoliti poistovećivanje ekstremnih jednodijelnog metka s metalnom čahurom. a sve uspavljujuće. Smith & Wesson Model zrelost i čvrstina. ostavio . efikasno i energično. bi mogli biti suočeni u budućnosti. lizu primera iz vlastitog okruženja. samopregor. bitno ukazivanje na jugoslovenstvo opaljenje metka. po bilo kom osnovu. 45 IZ ZBIRKI VOJNOG MUZEJA sve naše republike i pokrajine imaju svoju armiju.

Slavonije te drugih hrvatskih Marka koju je franjevcu Luki Ujedinjenih naroda. 2007. godine u svijet koji je u načelu i sama po. Također. s konvencijom Svjetske poštanske skom Carstvu nakon osvojenja Bo. iako je o.S V J E D O C I I H P R I Z N A N J A MEĐUNARODN OBILJEŽILI POVIJEST I DO GA ĐA JI KO JI SU LOMN NA MARKAMA SU PRIJE IGODNIH MARAKA NA KO JIMA SU NEZAOBILAZNI MOTIVI DA LA NE KO LI KO PR NEKE ZEMLJE. I ove je godine izdano na deset- li o životu hrvatskog stanovništva u tetovirali na tijelu. obljetnica Ujedinjenih Ukrajinski poštanski blok izdan u svib- “Glavni uzrok našeg sadašnjeg gu. Ovaj je događaj trajno zabilježen česta tema na poštanskim marka. Ukrajini. godine a kasnije i Herce. nogometu koji čak i nekoliko godi- Bosne Srebrene su redovito. nju 2012. fra Bono Benić u va u posljednjem ratu. 2002.). stvari na svijetu” dodatno se pro- u Carigrad pisanu korespodenciju nog za vrijeme govora u UN-u. grb miče pogled na nogomet kao oblik nosili i bosanski franjevci ili ujaci UN-a i hrvatsku trobojnicu. Naime. Posebice poštanske marke. Ljetopisu sutješkog samostan piše: mlade policije i vojske RH pružen je 2010. Prema podacima Svjetske udru. izdanim 1993. Universal sanskog Kraljevstva 1463. Ulazeći u Organizaciju prednjače zemlje domaćini konti- govine. pularnija sportska disciplina je vrlo izričito u tu svrhu poslan u Carigrad. TAKO JE I HRVATSKA IZ NJ EZ IN E PO VI JE ST I. u nekoliko je na- Milodražu prilikom osvajanja Bosne. tiskan u nakladi od samo bitka i troškova je/u tom/što nismo nom diplomatskom aktivnosti no. Ujedinjenih naroda koja u skladu bosanskih franjevaca u Osmanlij. Stvaranjem lježava obljetnicu postojanja (npr. obljetnice organizacije Ujedinje. eng. Jedna od njih je i hrvatska je ponekad i nekoliko mjeseci bu. vrata izdala marke kojim UN obi- Za godinu 1760.) ili svoju nama – temeljni dokument kojim Prijam Republike Hrvatske u Uje. nih naroda. nogometno prvenstvo u Poljskoj i Samo putovanje do Carigrada trajalo markama RH. Starom kontinentu . svijet koji zagovara na ranije putem poštanskih maraka svake promjene sultana. Poštanska marka Ujedinjenih naroda kojom se 2010. na nost te kulturni identitet. U izdanju nogometnih maraka sne 1463. je bila teška borba i veliki broj žrta. štanske marke kojima podsjećaju ke nogometnih maraka kojima se BiH. HPT je izdao marku u povodu nja pozitivnog natjecateljskog duha. drugih vlastodržaca koji su odlučiva. godine do danas izdano je u svijetu izdana u lipnju 2012. Hrvatska je ušla nentalnih i svjetskih prvenstava u krajeva pod tursku vlast. raka na temu “najvažnije sporedne Malo je poznato da su od 15. ■ . 30 tisuća. Njemu su prethodile stoljetne borbe unije (kratica UPU.Španjolskoj vlastice. na dvjema prigodnim poštanskim ma. Franju Tuđmana snimlje. je postići međunarodno priznanje Sport odnosno nogomet kao najpo. prikazuje pokal namijenjen kod sebe imali povelju novog sul. “Prva obljetnica primanja Republi. srpnja 2012. godine: “5. I sama Poštanska uprava legitimirao prisutnost i djelovanje United Nations) jedno je od naj. vezira i ma putovali i njihovi župljani koji i njezine političke ideale. promoviralo ovogodišnje Europsko otad je prošlo petnaest mjeseci“. a uspješ.. Anto Dobretić bio – prijam u UN. PRIJAM U UJEDINJENE NARODE rodima (Švicarska. godine: ge za razvoj filatelije (kratica WADP. stoljeća vatske dr. nakon magala graditi. dugu tradiciju u njima (Portugal. Vrlo često su s franjevci. je islamsko-osmanski zakonodavac dinjene narode (kratica UN. eng. 46 broj 400 / 20. NEISCRPNA TEMA najboljoj nogometnoj reprezentaciji na tana. go- dine obilježila 60. ropskom nogometnom prvenstvu“ opasnosti. najavljuju ova natjecanja. The World Association for the poštanska marka “Hrvatska na Eu- dući da su na putu vrebale različite ke Hrvatske u Ujedinjene narode“ i Development of Philately). putovali u Carigrad radi nošenja na svoj pristup Ujedinjenim na- dokaza i dobivanja povlastica (Ahd. Motiv na drugoj marki prikazuje Stotinama različitih poštanskih ma- PO POVLASTICE U CARIGRAD prvog predsjednika Republike Hr.) koje im za opstojnost i političku samostal. nakon pada Bo. obljetnica UN-a FILATELIJA R K E na Omotnica prvog da M A obljet- izdana u povodu 5. blike nice primanja Repu N Hrvatske u OU . 50. od 2002. JEDAN OD NJIH JEST I IZ NAJZNAČAJNIH DATUMA ZABILJEŽENI NEKI OD U UJ ED IN JENE NARODE Ivo AŠČIĆ E HR VATS KE PRIMANJE REPUBLIK više od 350 razli- nja Republike Hrvatske u OUN“. vjere u BiH. bi radi sigurnog prijenosa poruke I brojne druge zemlje izdale su po. čitih maraka na temu nogometa. međunarodnog jedinstva i razvija- kako ih zovu vjernici rimokatoličke 1995. naroda). važnijih međunarodnih priznanja. eng. franjevci Ibrišimoviću HPT posvetio 1998. 2005. – 65. herojski otpor neprijatelju. vonastala država Hrvatska uspjela NOGOMET. Postal Union) ima pravo izdavati je zajamčio Sultan Mehmed II. obljetnica prima. kojom se potvrđuju naše po.

Zastava se sastoji od dvostruke svili ratovanjem. rijskim resama 4 cm dužine. knuta ispred pripadnika postrojbe u borbi. uvježbavali obrana od osmanlijske opasno. kula između dva dvostruka ljiljana i krunom na primorani odustati od tradicionalnih odora i po. Veličina zastave je mjenom uloge zastave na bojištu. molimo javite na zastavehv@gmail. postrojba djeluje na bojištu oko Novske. saznanja o nastanku i uporabi zastave. Znak je oblika konveksnog trokutastog snaga. se gasi 31. BRIGADA”. u tradiciji koja simbolizira plavim tiskom na bijeloj podlozi. Tradicija vojnih zastava nastavlja se samom početku ustrojavanja. Krajem zastave postrojbe koju ona ima prilikom obuke i S obzirom na to da je agresija uslijedila već na 1991. Lovorove grančice simboli su državnog grba gore aplicirani su grbovi dvaju brze pokrete. bez uniformiranog. slična po obrascu drugim u svijetu zabilježenim zastava u uporabi. Zastavni rukav dobiven tradicije u francuskim oružanim snagama bile je posuvraćivanjem zastavnog polja. brigade je između mnogih takvih primjera. Oko su svoje umijeće preciznog ciljanja iz zaklona. koja se kroz duga rove grančice i gore troplet. Pripadnici burskih snaga bili su po. Oblikova- utjecaja na razvoj ratovanja općenito. da je velika većina zastava iz Domovinskog rata Dodatne informacije o zastavama postrojbi OSRH. No. Burske su temelje se na nacionalnoj. niti stotinu godina koje su Među zastave ovog tipa mogu se ubrojiti i zasta. brigade HV “R” – Koprivnica Željko HEIMER Burski ratovi koje je britansko carstvo vodilo pro. broj 400 / 20. JNA napustila vojarnu u Koprivnici. narice – s obzirom na to da su zastave duge natpis “117. Sličan obrazac slijede i neke druge skupine “samoniklim” zastavama postrojbi. podmornice.com. fotografije be same. Sjajnocrvene bri. a danas se nalazi u zbirci zastava nošena velika zastava jarkih boja. KOMANDOSA NA Gotovo polovica zastava iz Domovinskog rata i velika većina onih izrađenih nakon njega slijede taj obrazac – na zastavnom polju jedne boje RATNE ZASTAVE smješten je znak postrojbe. Koprivnice i okolnih naselja. Lijevo grb grada Križevaca: trostruki križ četi se koristiti prikrivnim bojama. a većina pripadnika prelazi u od sustava koji su u Europi bili ustaljeni. bez utjecaja zvijezde. godine takvih zastave postrojbi francuske ratne mor. brigada i razvija u svim zemljama i dalje. Među poznatim su primjerima zlatotiskani inicijali “HV” iznad ukrštenog mača rata u Europi već od njegova početka 1914. ponosno ista. Ranije jasno postrojbe mornarice (brodovi. i maslinove grančice. boli su obrane. brigade uključene su ranije orga- u samoj borbi. izrađeni tanske odore pružale su izvrsne ciljeve burskim obrane. tako da sve sudionice I. srpnja 2012. Prikrivne boje koji drže dvije savijene ruke. VEKSILOLOGIJA Većina zastava burskih postrojbi slijedi jedin- stven obrazac – jednobojnog zastavnog polja s UTJECAJ BURSKIH oznakom postrojbe u sredini. stava. Štit je vodoravno Obično bi sami između sebe birali zapovjednika. tijekom strana je zastava opšivena zlatnim pozamante- Ovakva promjena taktike rezultirala je i pro. kao i ispravke te ostalo što bi moglo pomoći u izradi cjelo- kupne povijesti zastava naših postrojbi. BRIGADE tiv doseljenika nizozemskog podrijetla u Južnoj Zastava 117. a mač i maslinova najvažnijih gradova s područja kojih je brigada britanske snage nisu imale. ZASTAVA 117. Među zastave ovog tipa mogu se ubrojiti i zastave postrojbi OSRH. elaboriranog ostavljeno postrojbama samim da se snalaze sadržaja i drugih pojedinosti zastava postrojbe. odora zamijenile su ranije šarene i blještave odore a lijeva u rukavu. 47 Foto: Branko ŠENK. Jedan od primjera je zastava 117. Hrvatske (tj. svjetskog središnje vlasti. U svoju funkciju označavanja položaja postrojbe zastave sa znakom postrojbe. od ceremonije i razvoj borbenog duha pripadnika Brigada je utemeljena nakon što je 30. i križevačka oklopljena ruka sim. i u zaglavlju dvije šestokrake u gotovo svim europskim vojskama u sljedećih zastava koje su “iznikle” iz postrojbi. cipalnoj i vojnoj heraldici. desna oklopljena. a u plavom zaglavlju štita rabe jednobojne odore zagasitih tonova. za razliku snage imale su mnogo prečih problema od izra. štita obrubljenog zlatotiskom: dolje dvije lovo- viti pušku i konja i biti raspoloživi za slučaj rata. škole 140×240 cm. ceremonije. jednoobraznog su. Burski doseljenici imali su obvezu naba. sastav 117. rujna tada se ostavlja u stožeru. godine istaknuti podravski slikar Josip branskom principu i koristili su se gerilskim dvaju gradova nisu samo lokalni Gregurić. nizirane postrojbe ZNG i Narodne zaštite iz prošle od tada nisu izblijedile simboličnu ulogu ve postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske. . Vojna zastava gubi postrojbe.. grančica simboli su Ministarstva mobilizirana: Koprivnice i Križevaca. kako znaju i umiju. U podnožju štita u plavom polju su desetak godina. kamuflažu itd.) samoinicijativno kreiraju svoje zastave za Glavnog stožera OSRH. ■ zirani i propisani što se tiče oblika. vrhu. muni. mlade oružane Reorganizacijom sredinom 1992. brigade HV “R” – Koprivnica jedna Africi krajem XIX. sve značajke koje vojničke slave. svjetskog rata. stoljeća imali su značajnog Oznake na zastavi 117. itd. XX. Križevaca. 2009. No. prethodna stoljeća očitovala kao trobojan crveno-bijelo-plavo s grbom Republike Uglavnom farmeri u vrijeme mira. Unaprijed zahvaljujemo. a s vanjskih SAMONIKLE ZASTAVE POSTROJBI propisane samo za kopnene postrojbe. I ove najčešće imaju oblik jednobojne 1991. gradski simboli već u sebi sadrže i slične sintetičke poliesterske tkanine plave boje znati pod afričkim nazivom Kommando odakle oznake dugotrajne vojne tradicije polja u kojem je na obje strane apliciran znak današnji uvriježeni naziv za pripadnike specijalnih ovog područja. organi. sti. Stoga su Britanci ubrzo bili mirom (maslina). stoljeća. Grbovi 1991. de sustava zastava te je ovo pitanje uglavnom novoustrojene postrojbe. a osobito nakon II. Stoga se ne čini neobično kod burskih komandosa zastave izrađuju postroj. I koprivnička kula postrojbe. Desno grb grada strijelcima odjevenim u odjeću koja ih je dobro mjerodavnosti nad ratom (mač) i Koprivnice: iz zidanog kruništa izrasta zidana skrivala u okolini. središnji dio državne zastave). godine. srpnja. nje znaka i zastave postrojbe izradio je tijekom snage bile organizirane na svojevrsnom domo.

dowsi imaju mnogo ekonomični.99 do- pristup sučelju prethodno smo gdje se sinkroniziraju fotografije. heart rate monitora ili speed/cadence kalorija i slično. jektnom prometu. Windows 8 Pro te Windows RT koji će ponajprije biti namijenjen a Windows računalima i tabletima na ARM Store – online trgo- arhitekturi. lju koordinate službi pomoći i nutačnom stanju na cestama. Kontaktnim centrom koji je pravcima u RH. Sat u sebi ima integrirani GPS prija. zanje sistema) u odnosu na rativnog sustava Windows 8 na Windows 7. nostavno plaćanje parkiranja GPS lokacija dok se za uslugu id – HAK 2. V funkcionalnosti gdje korisnici na mogućnost nadogradnje na osmišljen za rad s novim ope- ju uporabu sistemske memorije preko Virtual Machine Managera Windows 8 i to tako da sačuvate rativnim sustavom. će ugrađen u OS. puno redizajniranim On donosi radikalne promjene Internet Explo- u odnosu na dosadašnje verzije rerom 10. Bit će dostupni u tri verzije i to Windows 8. Avanturistički Garminov sat Tvrtka Garmin. ke podatke za slova i “živog” sadržaja. Novi Win. Microso¬ je mogli vidjeti na Windows Phone datoteke. prikaz praćenja rute definirane u Garminovu sof- mnik te nekoliko drugih instrumenata – mjerač tveru na računalu i uporaba funkcije TrackBack. i to bilo svoj novi 10-inčni tablet s 32 dobro prihvaćenom. Sučelje ima grafički entuzijaste. srpnja 2012. svladanog uspona. 48 broj 400 / 20. velikih integracija s Microso¬ Live ID mogu uprav. Fenix također podržava Tu je također i mogućnost praćenja performansi u spajanje vanjskog temperaturnog senzora (Garmin planinarenju: brzine. popis intere. Ovakav (Microso¬ Account) računima ljati svojim virtual. potrošnje tempeTM). poznata po satelitskim naviga. predstavila je sat za sve avanturističke uređajima putem Bluetootha. poziva servisa pomoć na cesti je novu verziju svoje mobilne nalnosti – mParking za jed. Dolaze s pot- tržištu pojaviti krajem listopada. Bilo da ste lara. vina za prodaju aplikacija. popis najbližih ben. jer je u potpunosti prilagođen ekranima osjetljivim na dodir preko novog korisničkog sučelja u Metro stilu. koje verzije. senzora. Window. samo 39.0 razvio je zagrebački o ograničenjima i zabranama pod nazivom “Gdje mi je auto?” Infinum a istodobno je Hrvatski prometovanja na cestama kao . ili 64 GB prostora za pohranu. Novitet je i opcija HAK 2. bit će vam ponuđe.alat za pomoć u pronalasku autoklub predstavio novi su- i slike uživo s više od 150 ka. snih točaka. pomoć na moru SMS-om ša- sada davala informacije o tre. te pregled prosječ. Microso¬ovu oblaku kao i Hyper.0. tu je i mogućnost Microso¬ WinDaysima. jednobojne površi. pri čemu se šalje i trenutačna aplikacije za iPhone i Andro. graničnim prijelazima i tra. MULTIMEDIJA Operativni sustav Windows 8 Microso¬ je službeno potvrdio da i znatno ubrzan boot (podi- će se nova verzija njihova ope. tlaka i kompas. Omogućena je sve korisnič- ne četverokutnih oblika. visine. dostave na moru EmergenSea. nih cijena goriva u europskim Kao i prvu verziju aplikacije. informacije zemljama. nagrađen na ovogodišnjim mobilne aplikacije vozačima Osim toga. MOBILNE APLIKACIJE HRVATSKI AUTOKLUB Hrvatski autoklub predstavio nudi sedam novih funkcio. . 7 platformi koja se pokazala jako na vašem Skydrive prostoru u sa Viste ili Windowsa 7. predstavio i Surface. Metro UI sučelje od. nim strojevima. Aplikacija je do SMS-om. bit likuju velike. bilješke i ostali sadržaj korisnik Windowsa XP. Nova verzija ka navigacija do automobila. Tu je i mogućnost povezivanja s drugim cijama. zinskih postaja. svog automobila parkiranog u stav za upravljanje HAK-ovim mera na najbitnijim cestovnim nepoznatoj sredini te pješač.

Jedino što joj nedostaje jest veća preglednost. Touchpad je značajno uvećan. baterija oštru sliku. no uporabom BSI stražnje kamere s osam-mega. Koristeći se novom tehnologijom. broj 400 / 20. plava.3 Gingerbre- ranom posebno za Huawei. Snima video razlučivosti 1080p HD. fotografije su većinom portretne ili pozerske. Ima kameru s 3. Ekskluzivne ASUS tehnologije poput Super Hybrid Engine II instant on. starim fotografijama uz www. Zahvaljujući snazi NVIDIA GeForce 600 serije grafičkih kartica.5 GHz te operativnom osjetljivim na dodir i razlučivost 480x320 piksela. Stranica je iznimno dopadljiva i lijepo dizajnirana. optimizi. Ascend fona. koji će vas odvesti u viktorijansko doba i na put diljem svijeta. tehnologija viktorijanskog doba nije omogućavala brze fotografske reakcije na bojištima. s lakoćom nadmašuje svoje pret- hodnike u igrama i multimediji. Uređaj se potpuno napuni već za samo 90 minuta.2 megapiksela. a tipkovnica je dodatno ojačana. Njegov P1 je na dvojezgrenom procesoru TI OMAP 4460 “brat”. Osim što su an- tikne. crna i indigo.0+ Ascend Y200 karakterizira njihovo iznimno brzo po. 49 Pripremio Mladen PALIĆ Osvježena K serija ASUSovih prijenosnika Nova ASUS K serija prijenosnih računala donosi širok spektar naprednih mo- gućnosti i atraktivnih dizajna. bijela.1 ‘surround sound’ tehnologija omogućava uži- dizanje sustava – od trenutka paljenja do potpune vanje u zvuku iz originalnih slušalica ovog tele- funkcionalnosti. a ističe se u br- dodir. rezolucije 960 puta zini obavljanja zadanih operacija. Ujedno. natprosječno izražajnih boja. pokreće operativni sustav Android 2. Dijelovi su izrađeni od čvrstog aluminija. 540 piksela prekrivenim Gorilla Glassom uz vrlo zahvaljujući HSPA internet vezi. jer su britanski vojnici tada bili gotovo pa svagdje. što omogućava precizniju kontrolu i olakšava uporabu gestova s više prstiju. Ascend P1 i razlučivosti 1. ružičasta.com Sadržaj stranice pokazat će vam se odmah nakon upisa URL-a i ENTERA. nova K serija ima dizaj- nerska poboljšanja koja olakšavaju uporabu. “Kraljičini vojnici” su virtualni muzej s britanskim vojničkim fotografijama iz viktorijanske ere. redizajnirana K serija pruža unaprijeđene grafičke performanse i ubrzava intenzivan rad s više zahtjevnih programa istodobno. Uživajte u velikim. što može pred- stavljati problem zbog gomile sadržaja. IceCool i SuperBatt pridonose da korisničko iskustvo bude podignuto na višu razinu. Dolby Mobile 3. Na će korisnicima omogućiti snimanje fotografija žalost. Zaslon je osjetljiv na ad. srpnja 2012. između ostalog. uz dodatak prednje kamere smartphonea iz kineske tvrtke Huawei. sustavu Android Ice Cream Sandwich. Super AMOLED qHD. čime im je unaprijeđena prenosivost i izdržljivost a na izboru je i širok spektar boja – crvena.5.soldier- sošhequeen. Ascend Y200 s 3.3 megapiksela.soldierso®hequeen. lijepe i zanimljive.com! D. ASUS je u K seriju integrirao treću generaciju Intel Core procesora. 5. treba im samo pet sekundi. SonicMaster Lite tehnologija donosi profesionalni kvalitet zvuka. kompanija nije objavila cijene uređaja. fotografije su popraćene i odgovara- jućim podacima. kao i unapređenim procesiranjem signala. WEB-INFO www. Zadržavajući prepoznatljiv izgled ranijih modela. KINESKI PAMETNI TELEFONI Krajem kolovoza na hrvatsko tržište dolaze dva nova pikselnim senzorom.inčnim LCD ekranom Cortex-A9 radnog takta 1. VLAHOVIĆ . uključujući i Core i7. Uporabom većih zvučnika i jačih materijala koji smanjuju vibracije i distorziju zvuka. Naravno. uvjeravaju da će biti konkurentne.

ne treba moliti Boga da On udijeli svjetina je odbacila Krista. prije nego je učinio čudo. čudo umnažanja kruha čovjek učini sve što je u njegovim svojega bližnjega.115 BOG UMNAŽA KRUH A MI GA MORAMO žPOŸDIJELITI Ivanovo Evanđelje u 6. pita Filipa: Gdje da kupimo kruha je povezano s (ne) ukrasti. zapravo. To Nebo se pripremamo zemaljskim GANDHI odricati se sve dok ne oblikujemo je apsurd: ali. kršćanin Krist odbacio svjetinu: no. velika nesreća. Bila je to najveća tragedija jednog banu Jelačiću uklonjen sa osvajanju Iwo Jime. Indianapolis je dobio još U samom torpediranju poginulo je lih. Ostali su prepušteni ni napad morskih pasa na ljude u po. a treći je a u njoj je stradalo 880 mornara. Ova 30. srpnja 1947.Na suđenju je dočekali. Na golemom živjelih prenesena je sva strava tih zadatku. 26. kolovoza 1944. svjetskom ratu. završava da ovi blaguju? Dakle. osim po broju strada. ali ga nisu dale bude prorok novog načina života. 30. posve sam. Ako Isus plodovima nesreće) i radimo kako Bog ne čini čudo jer nedostaje ras. Pošto je dolomce tek je četvrti dan pronašao mornara. Kada se činilo da je mislio da ga Japanci žele prevariti. neuspje- šan atentat na Hitlera sudbina bojnog broda Indianapolis. naime. jasno je da. priznala Hrvatsku rat gotov. bogoljubnu dužnost raditi. kada znamo da smo u 20% svjet. Suprotstavimo se svim našim si- matične situacije. Tereza iz Kalkute. Bog čeka da Tko ne živi da bi učinio sretnim Svakako. nije istina Ako posjedujemo i samo naše sebičnosti. Isus učini čudo zahvaljujući dje. a da se istodobno neg. nije istina da Božja ljubav nema nismo ukrali. Prvi zapovjednik nije ca. mogućnostima. upamćena je i kao najveći masov. godine 20. svemoći. čini čudo oslanjajući se na dar bismo promijenili kvalitetu života položivost za prihvaćanje Njegove skog stanovništva koje iskorištava jednoga dječaka. Brod je prošao mnoga bojišta Tihog utvrđeno je da se od prva tri broda koji su primili poziv upomoć nitko nasred Pacifika japanska podmorni. darivanje? Možemo li ostati mirni čakovoj velikodušnosti. povukao ponovno u onome što činimo bližnjemu. On odlučno (Ne) posjedovati (imati) nikada ne može staviti u službu Follereau. a kod Okinawe dopustio telegrafistu da ga uzne- američkog broda u II. a nakon toga je moru. apsurdni s Bogom. na milost i nemilost nepreglednom vijesti. štoviše ne. poglavlju mirni pred prizorom modernoga koje im je stavio na raspolaganje oslobodi od sebičnosti koja priječi govori o čudu umnažanja kruha. Narod je. To je poziv koji razočaran: kako je dojmljivo ovo pročitati 25. Prevezao je dijelove oko tristo ljudi. na raspolaganje: samo je jedan dje. vanjem (koja je već urodila obilnim zbog toga ako nema prave vjere. vidio laku zaradu ništa zajedničko s ljubavlju prema nije potrebna. spomenik oceana. a niti krpanje jedne dra. ■ . srpnja 1945. još nije zapo- otkriva da je Isus zabrinut i za ma. rasipno. već je kršćanin Svatko od nas može razmišljati o Ako je ovo istina. 50 broj 400 / 20. pravedno poučavati. VREMEPLOV Leon RIZMAUL POTOPLJEN INDIANAPOLIS Američki bojni brod Indianapolis potopila je 30. poruke. ali u svjedočanstvima pre. središnjeg zagrebačkog trga ga je čak direktno pogodio zrakoplov mirava. poglavlje iz Evanđelja ka i osobito od nas. Da Što trebamo učiniti? promijeni svoj život: rekla je Majka goru. počeo jedan zadatak. Isus se. naše lijenosti. kriterij Isusove prosudbe svake promatrajmo Isusovo ponašanje. gladne i žedne bro- moći utvrditi točan broj napadnutih krenuo prema Filipinima. Litva s kamikazom. nažalost. 1. osobe: odnos prema bližnjemu! On. koliko puta smo i mi djelima. kruha gladnima. zamje- onome što govorimo Bogu već u Ako želiš ljubiti siromašne. svijeta? Je li opravdano da živimo jedan dječak. mjera ljubavi Božje nije u savjest dijeljenja. Ivan. Čudna je i nesretna bila nije znala njegov kurs. pri. trpjeti i mjere da ga postavi za kralja. najprije ćuje sv. Prema tome. ali koja nam sredstava da se nahrani čitavo čo. Bio je ogorčen i bismo se u to uvjerili dovoljno je Što Bog očekuje od svakoga čovje. Najvjerojatnije su i pravednu preraspodjelu dobara te Čudo u Božjem poimanju nije de. ona se može vječanstvo. mnoge druge osobe sa sobom na da svakome od nas da snage da monstracija sile. srpnja 1944. većina savezničkih jedinica prostranstvu mnogi spasitelje nisu trenutaka. srpnja 1991. gdje je točno određen dar vjere? Slijedimo Evanđelje i evanđeljem. veliki ustanak u varšavskom prvih atomskih bombi iz San Fran. jednu stvar koju prvobitno danas u svijetu postoji dovoljno Narod nije prihvatio poruku čuda. Sve ovo znači da jednom gorkom konstatacijom. srpnja 2012. Božja svemoć se čeo živjeti: mudro je rekao Raoul terijalnu glad čovjeka. Čudo je znak. Raštrkane. odgajati djecu u mnoštvu zabave čak bio raspoloživ za dijeljenje. Božja poruka: kada je cilj života obveza. nije pokazivanje dje drugdje umire od gladi? Je li put ponijele kruha. SRPNJA 1945. drugi je bio pijan. da se vjera brine samo o Nebu. 83% svih resursa našeg planeta? nego što i sam djeluje. značajnu je ulogu odigrao u nije odazvao. Istina je suprotna: za smatrati ukradenom. služenje. a još manje u službu Evanđelje. možemo li ostati hvaća pet kruhova i dvije ribice taj koji treba moliti Boga da nas ovom i iz ovoga nešto i naučiti. Nikada se sa sigurnošću neće getu cisca do Guama. I lama utrci za sve većim posjedo- Božje znamenje. kojima je dao se izvanredno slaže s Isusovim Božje razočarenje! Čini se kao da je po Mateju. ■ DUHOVNOST fra Marko MEDO IV 6. zbog opasnog tereta bio na tajnom izvidnički zrakoplov. prije predlažući novost života za druge. a mi imamo presvetu i i pomislio iskoristiti Krista do te bližnjemu.

Juraj” .Najbolje od klape Hrvatske koračnice Domovini s ljubavlju www.hr . Juraj” .5 minuta za sjećanje Suvremeno oklopništvo Krila oluje Hrvatski vojnik u službi zajednice Zanimanje vojni pas Mirovna misija Chad Čuvari svjetskog mira Fotomonografije Oluja .Najbolje od klape CD Klapa HRM “Sv.hrvatski-vojnik.5 minuta za sjećanje Mirovna misija Chad 15 godina operacije Maslenica Od branitelja domovine do čuvara svjetskog mira Kadetski bal Vojska pobjednika – s ponosom u budućnost Klapa HRM “Sv.Tiskana i audio-videoizdanja MORH-a odsad možete kupiti po pristupačnim cijenama u trgovini vojnom opremom “Hrvatski vojnik“ u Zvonimirovoj ulici 5 u Zagrebu Knjige DVD Pozdrav iz Chagcharana Hrvatska kopnena vojska 10 godina sudjelovanja RH u međunarodnim 20 godina Tigrova mirovnim misijama Bljesak .

Snimio Tomislav BRANDT www.hrvatski-vojnik.hr .