You are on page 1of 3

கனகதாரா ஸ்ததாத்ரம்

அங் கம் ஹரே: புலகபூஷணமாஸ்ேயந்தீ
ப் ருங் காங் கரநவ முகுலாபேணம் தமாலம்
அங் கீக்ோதாகில விபூதிேபாங் கலீலா
மாங் கல் யதாஸ்து மம மங் களரதவதாய:

முக்தாமுஹுே்விதததி வதரந முோரே:
பிரேமத்ேபாப் ேணிஹிதாநி கதாகதாநி
மாலா த்ருரஸாே் மதுகேீவ மரஹாத்பரல யா
ஸா ரம ஸ்ேியம் திஸது ஸாகேஸம் பவாயா:

ஆமீலிதாக்ஷமதிகம் ய முதா முகுந்தம்
ஆநந்தகந்தமநிரமஷமநங் க தந்த்ேம்
ஆரககேச்திதகநீ நிகபக்ஷ்மரநத்ேம்
பூத்யய பரவந் மம புஜங் க ஸயாங் கநாயா:

பாஹ்வந்தரே மதுஜித: ஸ்ேிதககௌஸ்துரப யா
ஹாோவலீவ ஹேிநீ லமயீ விபாதி
காமப் ேதா பகவரதா(அ)பி கடாக்ஷமாலா
கல் யாணமாவஹது ரம கமலாலயாயா:

காலாம் புதாலி லலிகதாேஸி யகடபாரே:
தாோதரே ஸ்புேதி யா தடிதங் கரநவ
மாது ஸமஸ்தஜகதாம் மஹநீ யமூே்த்தி:
பத்ோணி ரம திஸது பாே்க்கவ நந்தநாயா:

ப் ோப் தம் பதம் ப் ேதமத: கலு யத்ப்ேபாவாத்
மாங் கல் யபாஜி மதுமாதிநி மந்மரதந
மய் யாபரதத் ததிஹ மந்த்ேமீக்ஷணாே்த்தம்
மந்தாலஸம் ஸ மகோலய கந்யகாயா:

விஷ்வாமரேந்த்ேபத விப் ேமதாநதக்ஷம்
ஆநந்தரஹதுேதிகம் முேவித்விரஷா(அ)பி
ஈஷந்நிஷீதது மயி க்ஷணமீக்ஷணாே்த்த
மிந்தீவரோதே ஸரஹாதே மிந்திோயா:

இஷ்டாவிஷிஷ்டமதரயாபி யாயா தயாே்த்த
ஸ்ருஷ்ட்யா த்ேிவிஷ்டபபதம் சுலபம் லபந்ரத
திருஷ்டி: ப் ேஹ்ருஷ்ட கமரலாதே தீப் திேிஷ்டாம்
புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கே விஷ்டோயா:

தத்யாத் தயாநுவபரநா த்ேவிணாம் பு தாோ மஸ்மிந்நகிஞ் சந விஹங் கஸிகஸௌ விஷண்ரண துஷ்கே்ம கே்ம மபநீ ய சிோய தூேம் நாோயண ப் ேணயிநி நயநாம் புவாஹ: கீே்ரதவரததி கருடத்வஜ ஸுந்தேீதி ஸாகம் பேீதி ஸஸிரஸகே வல் லரபதி ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி ப் ேளயரகளிஷு ஸம் ஸ்திதா யா தஸ்யய நமஸ்த்ேிபுவயநக குரோஸ்தருண்யய ஸ்ருத்யய நரமாஸ்து ஸுபகே்மபலப் ேஸுத்யய ேத்யய நரமாஸ்து ேமணீய குணாே்ணவாயய சக்த்யய நரமாஸ்து சதபத்ேநிரகதநாயய புஷ்ட்யய நரமாஸ்து புருரஷாத்தம வல் லபாயய நரமாஸ்து நாளீகநிபாநநாயய நரமாஸ்து துக்ரதாததி ஜந்ம பூம் யய நரமாஸ்து ரஸாமாம் ருத ரஸாதோயய நரமாஸ்து நாோயண வல் லபாயய நரமாஸ்து ரஹமாம் புஜ பீடிகாயய நரமாஸ்து பூமண்டலநாயிகாயய நரமாஸ்து ரதவாதிதயாபோயய நரமாஸ்து ஸாே்ங்காயுதவல் லபாயய நரமாஸ்து ரதவ் யய ப் ருகுநந்தநாயய நரமாஸ்து விஷ்ரணாருேஸி ஸ்தியயய நரமாஸ்து லக்ஷ்ம் யய கமலாலயாயய நரமாஸ்து தாரமாதேவல் லபாயய நரமாஸ்து காந்த்யய கமரலக்ஷணாயய நரமாஸ்து பூத்யய புவநப் ேஸூத்யய நரமாஸ்து ரதவாதிபி ேே்ச்சிதாயய நரமாஸ்து நந்தாத்மஜவல் லபாயய சம் பத்கோணி சகரலந்த்ேிய நந்தநாதி சாம் ோஜ் யதாநவிபவாநி ஸரோருஹாக்ஷி த்வத்வந்தநாதி துேிதாஹேரணாத்யதாநி மாரமவ மாதேநிஸம் கலயந்து மாந்ரய யத்கடாக்ஷஸமுபாஸநாவிதி: ரஸவகஸ்ய ஸகலாே்த்தஸம் பத: ஸந்தரநாதி வசநாங் க மாநயஸ: .

த்வாம் முோேிஹ்ருதரயஸ்வேீம் பரஜ ஸேஸிஜநிலரய ஸரோஜஹஸ்ரத தவள தமாம் ஸுக கந்தமால் யரஸாரப பகவதி ஹேிவல் லரப மரநாக்ரஞ த்ேிபுவநபூதிகேி ப் ேஸீத மஹ்யம் திக்கஸ்திபி: கனககும் பமுகாவஸ்ருஷ்ட ஸ்வே்வாஹிநீ விமலசாரு ஜலாப் லுதாங் கீம் ப் ோதே்நமாமி ஜகதாம் ஜநநீ மரஸஷ ரலாகாதிநாத க்ருஹிணீ மம் ருதாதிபுத்ேீம் கமரல கமலாக்ஷவல் லரப த்வம் கருணாபுே தேங் கியதேபாங் யக: அவரலாகய மாமகிஞ் சநாநாம் ப் ேதமம் பாத்ேமக்ருத்ேிமம் தயாயா: ஸ்துவந்தி ரய ஸ்துதிபிேமீபிேந்வஹம் த்ேயீமயீம் த்ேிபுவநமாதேம் ேமாம் குணாதிகா குருதேபாக்யபாகிந: பவந்தி ரத புவி புதபாவிதாஸயா: .