You are on page 1of 52

PRINTED IN CROATIA

Prvi hrvatski vojnostručni magazin

ISSN 1330 - 500X
Broj 401 • 3. kolovoza 2012. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr Besplatni primjerak

Oluja
Sudbonosna
i odlučujuća
završna bitka
RAZGOVOR

brigadir Gunter Schneider,
voditelj mentorskog tima OMLT-a
3. brigade 209. korpusa ANA-e
VojnA VJEŽBA

OPERACIJA
TIGAR ‘12

Vojni poligon
“Eugen Kvaternik”

Hrvatski ponos ‘12

Bojno gađanje
Patrijama
NASLOVNICA_401.indd 7 8/1/12 3:33 PM

2 broj 401 / 3. kolovoza 2012.

SADRŽAJ
4 Vojni poligon “Gašinci” 18 Pješački operativni mentorski tim za vezu
Bojno gađanje Patrijama Šoma ba šoma - rame uz rame
8 Uoči 17. obljetnice VRO Oluja 20 Vojarna “Josip Jović”
Oluja - sudbonosna i odlučujuća završna bitka Završetak Commando obuke
10 Vojni poligon “Eugen Kvaternik” 21 REPORTAŽA
Hrvatski ponos ‘12 Veterani 4. gardijske obilježili 20. obljetnicu oslobođenja
juga domovine
12 Razgovor
brigadir Gunter Schneider, voditelj mentorskog tima 22 vijesti IZ OSRH
OMLT-a 3. brigade 209. korpusa ANA-e Vojska pomogla gasiti požar kod Selca
15 bojnA Tigrovi GMTBR 24 NATO VIJESTI
Operacija Tigar ‘12 Hrvatska smanjuje broj vojnika u Afganistanu od iduće godine

4 broj 401 / 3. kolovoza 2012. broj 401 / 3. kolovoza 2012.
5 8 broj 401 / 3. kolovoza 2012. broj 401 / 3. kolovoza 2012.
9

Vojni poligon “gašinci” Lada PuLjizević, snimio Tomislav BRANDT Uoči 17. obljetnice VRo olUja Vesna Pintarić

Pobjedonosnom, legitimnom i oslobodilačkom voj- Nakon početnog djelovanja snaga HRZ-a i uni- Već drugog dana operacije izvršeno je osamdeset
Bila je to, u taktičkom no-redarstvenom operacijom Oluja provedenom
početkom kolovoza 1995. završeno je višegodišnje
štenih neprijateljskih sustava veze te topničke
pripreme po vojnim ciljevima hrvatske snage
posto planiranih borbenih zadaća.
Većina okupiranih hrvatskih gradova je opet
i strateškom smislu, najdramatičnije i najkrvavije razdoblje novije hr- krenule su u akciju istodobno iz 30 pravca na slobodna, slave Kostajnica, Petrinja, Glina, Slunj,
vojna operacija koju vatske povijesti obilježeno okupacijom hrvatskog
teritorija i neprijateljskom oružanom agresijom
bojišnici dugoj 700 kilometara. Udarnu snagu
na glavnim pravcima napada činile su gardijske
Gračac, Obrovac, Drniš... Slavi se u i simbolu ne-
prijateljske pobune no oduvijek hrvatskom kra-
zahvaljujući svo- na Republiku Hrvatsku. Zahvaljujući hrvatskim brigade, potpomognute specijalnom policijom ljevskom gradu Kninu.
vojnicima i policajcima i jedinstvenim taktičkim MUP-a i Hrvatskim gardijskim zdrugom te do- Oslobađanjem Knina, središta neprijateljske po-
joj originalnosti i i strateškim potezima gotovo cijeli dio okupirane mobranskim i pričuvnim postrojbama. bune u Hrvatskoj, ostvaren je najvažniji strateško-
uspješnosti danas domovine je oslobođen, neprijatelj poražen, a ope- Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita u politički i vojni cilj, ne samo operacije Oluja nego
racija je zaslužila epitet briljantno izvedene. Bila pravcu Knina. Već u operaciji Ljeto 95 stvoreni su i cijelog Domovinskog rata.
izučavaju brojni vojni je to prije svega sudbonosna i odlučujuća završna preduvjeti da s vrhova Dinare prema Kninu krenu Samo koji dan poslije i na sjevernom dijelu bojiš-
analitičari. O njoj s bitka Domovinskog rata, bitka na koju s ponosom
gledamo kao onu uz koju nas veže samo neizmje-
4. i 7. gardijska brigada. S druge strane s Velebita
preko Svetog Roka silovito su u pravcu Knina pro-
nice neprijateljske snage 21. kordunskog korpusa
prisiljene su potpisati predaju.
pravom govorimo kao ran ponos i slava, bitka nakon koje, sa sigurnošću dirale Specijalne postrojbe MUP-a. Helikopterskim U samo 84 sata vojno-redarstvene operacije Olu-
o jednom od simbola to možemo reći, nikada više ništa neće biti isto.
Stoga danas, svih ovih godina dosad, ali i svih koje
desantom duboko u neprijateljsku pozadinu ušao
je 1. hrvatski gardijski zdrug.
ja, u kojoj je bilo angažirano gotovo 200 tisuća
hrvatskih vojnika, a oslobođeno više od 10 000
Domovinskog rata. su pred nama, s istim ponosom i zahvalnošću Sjevernije s područja Kapele preko Slunja i Rako- četvornih kilometara dotad okupiranog područja,
Ona govori o hrvat- slavimo ovaj veliki dan hrvatske pobjede i onih
koji su joj pridonijeli.
vice s jedne te Korenice i Plitvica s druge strane
nadirale su snage 1. gardijske brigade s ciljem
Hrvatska vojska ostvarila je sve zacrtane ciljeve,
u čije ostvarenje nitko osim nas samih nije vje-
skom jedinstvu, snazi Zbog njih, zbog nas i zbog svih koji će doći nakon spajanja s V. korpusom Armije BiH. rovao. Gradski trgovi bili su pretijesni za sve one
i vjeri, o hrvatskom nas, podsjetimo ukratko što se tih kolovoških dana
1995. događalo...
Zauzimanje prijevoja Ljubovo i neutraliziranje ne-
prijateljske zračne baze u Udbini bila je zadaća 9.
koji su željeli dočekati pobjednike. Ponos, ushit,
zajedništvo, osmijeh i suze radosti nikad nisu bili
neslomljivom duhu i gardijske brigade. veći, dublji i iskreniji nego tih dana. Dana nakon
U svitanje 4. kolovoza 1995. Prostor Banije okružen je iz nekoliko pravaca. kojih više ništa neće biti isto...
vjekovnoj hrabrosti Nakon višegodišnje okupacije gotovo trećine hr- Udarna snaga u pravcu Petrinje gdje je neprija- Bila je to, u taktičkom i strateškom smislu, vojna
hrvatskog vojnika, vatskog teritorija, života u izbjeglištvu, granata telj pružao žestok otpor, i dalje prema Glini bila operacija koju zahvaljujući svojoj originalnosti i
koje su danonoćno padale po hrvatskim grado- je 2. gardijska brigada. Postrojbe 3. i 5. gardijske uspješnosti danas izučavaju brojni vojni analitičari.
ona je priča o oda- vima i selima, brojnih neuspješnih pregovora i brigade za to su vrijeme bile u stanju pripravnosti O njoj s pravom govorimo kao o jednom od simbola
nosti domovini i inicijativa, Republici Hrvatskoj ništa drugo nije
preostalo nego da vlastitom oružanom silom oslo-
na krajnjem istoku Hrvatske u slučaju eventualnih
neprijateljskih pokreta.
Domovinskog rata. Ona je nesumnjivo najpoznatija
od svih operacija Hrvatske vojske. Ona govori o
borbi za slobodu koja bodi ono što je oduvijek bilo njezino. Hrvatska Tijekom prvog dana operacije prodor postrojbi Hr- hrvatskom jedinstvu, snazi i vjeri, o hrvatskom
nema cijene... vojska stasala je u silu koja je to sad mogla sama
i bez ičije pomoći. U svitanje 4. kolovoza 1995.
vatske vojske po dubini iznosio je pet do petnaest
kilometara, a neprijateljska uporišta dovedena u
neslomljivom duhu i vjekovnoj hrabrosti hrvatskog
vojnika, ona je priča o odanosti domovini i borbi
došlo je vrijeme za Oluju! okruženje ili poluokruženje. za slobodu koja nema cijene. n

Bojno gađanje
OLUJA
Vježba je na najbolji način pokazala kako su sVi ciljači i zapoVjednici Vozila SUdbOnOSnA
SUdbOnOSnA

Patrijama
i
i OdLUčUJUćA
patria osposobljeni za potpunu i učinkoVitu uporabu oružne stanice. to je
posebno Važno budući da je prVa satnija dio borbene grupe europske unije OdLUčUJUćA
zA
zAvršnA
vršnA bitkA
i prema utVrđenom modelu suradnje od 1. srpnja do 31. prosinca oVe godine
hrVatske patrie nalaze se u stanju pripraVnosti...
bitkA
HV 401_04_07.indd 4-5 8/1/12 1:37 PM HV 401_08_09.indd 8-9 8/1/12 1:38 PM

IMPRESSUM
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Nakladnik:
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj_vlahovic@yahoo.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu snimio Tomislav BRANDT
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2012.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

HV_401_02_03.indd 2 8/1/12 2:51 PM

broj 401 / 3. kolovoza 2012.
3

26 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE 44 DOMOVINSKI RAT
Započeo brazilski projekt nuklearne podmornice Pokušaj uvođenja izvanrednog stanja u Hrvatsku
30 Farnborough International 2012 46 FilateliJa
Besposadni sustavi i oprema, civilni sektor Marke - dokumentaristički pregled zbivanja
34 Farnborough International 2012 47 VEKSILOLOGIJA
Borbeni i transportni sustavi U borbi je sve metež i zbrka, samo su zastave jasne
38 Zrakoplovne priredbe 48 multimedija
Royal International Air Tatoo 2012 Mountain Lion OS X
42 Podlistak
Normani - sjeverni ljudi

10 broj 401 / 3. kolovoza 2012.
U kontingentu je veliki broj pripadnika OSRH-a  koji su u misiji ISAF sudjelovali po dva
Brigadir Željko Dadić obu-
ku je ocijenio odličnom,
sveobuhvatnom i realistič- broj 401 / 3. kolovoza 2012.
11 12 broj 401 / 3. kolovoza 2012. broj 401 / 3. kolovoza 2012.
13
ili tri puta,  a u tijeku priprema i preduputne obuke prenošenje znanja i iskustava iz nom te očekuje da će sve
prijašnjih kontingenata provodili su zapovjednici i mentori s iskustvima iz misije ISAF zadaće u misiji odraditi
profesionalno i uspješno

Vojni poligon “EugEn KVatErniK” Leida ParLov, snimio Davor Kirin RazgovoR Napisao i snimio Branko Tićac

provoditi vojne zadaće samostalno i de ali i na razini kandaka (bojne). Kada i dijeljenje informacija je vrlo važno za
sada, šest godina poslije, zaista se čini prepoznamo probleme, organiziramo uspješan rad i operacije.
brigadir Gunter Schneider, kao veliki uspjeh. U budućnosti može- naš posao, i vidimo kako možemo rije- Zapovijedate multinacionalnim
voditelj mentorskog tima mo očekivati još veći uspjeh, osobito šiti te probleme i ostvariti nešto, onda operativno-mentorskim timom
nakon 2014. no zasigurno uz našu je to jasan smjer u kojem moramo ići. (MN OMLT) na razini brigade. To
OMLT-a 3. brigade potporu. Što se tiče 3. brigade, moram je sjajno iskustvo ali i zazov. Mo-
209. korpusa aNa-e reći da vidim uspjeh i velike promje- Kakvom biste ocijenili suradnju žete li nam predstaviti svoj tim i
ne. Sada rade kao što bi stožer trebao OMLT-a, Zapovjedništva brigade reći više o hrvatskom doprinosu
unutar Zapovjedništva, isto tako i u i ostalih ISAF postrojbi? MN OMLT 3. brigade i mentorskom radu u ovoj OMLT
postrojbama, iako naravno postoje još Kako je ovo jedna mlada brigada, ute- ima 19 mentora (pet brigadi i kandacima (bojnama)?
pripadnika njemačkih
Što se tiče hrvatskog doprinosa i rada za- određeni problemi i nedostaci. meljena prije malo više od dvije godine,
i uzevši u obzir sav trud koji je uložen, OS, pet makedonskih
Mi smo (3. brigada MN OMLT) šest na-
cija ali jedan tim. U ovoj brigadi postoji
ista sam zadovoljan. vaŠe ponaŠanje, pre- Možete li ukratko predstaviti može se reći da je sada sve bolje, oso- OS, tri albanskih OS,
po dvojica pripad-
pet drugih timova na razini bojne. Dva
zadaće i aktivnosti OMLT-a, te bito suradnja. Uspostavili smo redoviti njemačka, jedan hrvatski i dva među-
danost poslu na obje razine, zapovjed- svakodnevna zaduženja s kojima dvotjedni sastanak ključnih zapovjed-
nika hrvatskih i
švedskih OS te narodna (jedan hrvatsko-američki i je-
niŠtvu brigade kao i 1. i 4. kandak/bojni se susreću? nika između svih ključnih sudionika jedan finskih OS), a u dan njemačko-finski). Uspoređujući s
OMLT je jedan od najvažnijih i najzna- u Balkh pokrajini i ISAF-u (3. ANA njegovu sastavu je i drugim regionalnim zapovjedništvima,
omlt, prihvaćanje drugih nacija, posebi- čajnijih načina na koji NATO članice i brigada, Balkh zapovjedništva afgani- vod za osiguranje te većina multinacionalnih timova nalazi
nacionalni element
ce američkih kolega u mn cs omlt jest zemlje koje to nisu pridonose ISAF-u.
Svakodnevni rad, obuka i aktivnosti
stanske nacionalne policije, afganistan-
ska pogranična policija, afganistanska potpore iz sastava
se u Regionalnom zapovjedništvu Sje-
ver, i to je isto tako izazov. To su razli-
hvalevrijedno je i impresivno pa vaŠe u Zapovjedništvu brigade i kandaka nacionalna policija za održavanje gra- njemačkih oružanih
snaga. Ukupno MN
čite nacije i kulture ali s istim ciljem.
(bojne) nisu ništa spektakularno ali đanskog reda, Nacionalna uprava za Istodobno to je i sjajna prilika u kojoj
postrojbe, zapovjednici i osrh mogu pokazuju suradnju i partnerstvo izme- sigurnost, Centar za koordinaciju ope-
OMLT zapovjedništva
učimo jedni od drugih i radimo zajedno.
3. brigade ima 49
Cilj vježbe je završno ocjenjivanje sposobnosti
biti ponosni Što imaju takve pouz- đu ANA-e i mentora. Mentori savje- racija unutar provincije, ured guvernera vojnika, dočasnika i To je zahtjevno jer ne možete zapo-
tuju, daju preporuke i pomažu svojim Balkh pokrajine, mentori, Pokrajinski časnika vijedati na isti način međunarodnom
i borbene spremnosti snaga po NATO metodi CREVAL dane vojnike, dočasnike i časnike... kolegama u ANA-i. Prvo je potrebno tim za rekonstrukciju). Suradnja svih postrojbom s različitim stavovima i kul-
postaviti ciljeve koje treba ostvariti, i OMLT timova i ANSF-a je vrlo dobra. turama kao sa svojom nacionalnom,
Ocjenjivački tim HkOv-a s čelnikOm, bOjnikOm markOm krstanOvićem OcijeniO je onda organizirati timski rad mentora. Viši mentor ne bi trebao samo voditi homogenom pukovnijom kod kuće.

VIŠE NACIJA
To uključuje i mentore na razini briga- vlastiti tim, već i dobro upravljati infor- No s iskustvom koje imam od ISAF
teHnike, taktike i prOcedure iz matrica spOsObnOsti sastavnica HkOv-a i bsd-a macijama i znati koordinirati rad svih zaduženja 2005/2006. gdje sam imao
u više Od 30 incidenata i dOgađaja (mel/mil). kaO štO se i OčekivalO kOmpletan sudionika koje sam već spomenuo, uk- vojnike iz Turske, Bugarske i Albanije
ljučujući i Regionalno zapovjedništvo i multinacionalnu brigadu SEEBRIG

- JEDAN CILJ
prOces priprema i preduputne Obuke u naciOnalnOj OdgOvOrnOsti uspješnO je Sjever i podređene postrojbe. Ta mreža kao nadređeno zapovjedništvo, sada je
završen a sve sastavnice dObile su status “spreman” za zadaću u skladu s
njiHOvim matricama spOsObnOsti...
Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slu- kovnik Dragan Ljubičić iz Inspektorata obrane. provodili su zapovjednici i mentori s iskustvima Međunarodne sigurnosne snage u pet pripadnika makedonskih OS, tri postignućima i poboljšanjima koja su
nja održana je vježba Hrvatski ponos 12/2 u kojoj Prvi put na ocjenjivanju spremnosti bio je i pri- iz misije ISAF. To je omogućilo realističnu obuku NATO vođenoj operaciji ISAF u Afga- pripadnika albanskih OS, po dvojica ostvarena korak po korak. Zašto? Mo-
su sudjelovali pripadnici HKOV-a i BSD-a iz sasta- padnik MUP-a RH Nenad Tuškanac koji je ne- usklađenu sa stvarnim situacijama u kojima će nistanu su već dvanaest godina s mi- pripadnika hrvatskih i švedskih OS te žete obučavati i poboljšavati znanje i
va 20. HRVCON-a. Ovaj kontingent u misiju ISAF davno postao NATO certificirani CREVAL ocjenji- se pripadnici 20. HRVCON-a naći u Afganistanu. sijom pomoći afganistanskoj Vladi u jedan pripadnik finskih OS), a u nje- vještine vojnika, dočasnika i časnika u
uputit će se u rujnu, a zapovjednik kontingenta vač, a sudjelovao je u provjeri djelatnika MUP-a Brigadir Dadić obuku je ocijenio odličnom, sve- uspostavi sigurnosti u cijeloj zemlji. govu sastavu je i vod za osiguranje te ANA-i i možete pokušati promijeniti
Duboko sam uvjeren
je brigadir Željko Dadić. Cilj vježbe je završno RH koji su sastavni dio HRVCON-a. Istaknuo je obuhvatnom i realističnom te očekuje da će sve Jedan od najznačajnijih doprinosa i nacionalni element potpore iz sastava nešto na bolje, ali teško je promijeniti
da je odluka o
ocjenjivanje sposobnosti i borbene spremnosti kako je ovo nastavak i proširenje dosadašnje zadaće u misiji odraditi profesionalno i uspješno. načina ispunjenja te misije jest obuča- uspostavljanju njemačkih oružanih snaga. Ukupno stav, ponašanje ili radnu kulturu. To su
snaga po NATO metodi CREVAL. suradnje u zajedničkom djelovanju dvaju mini- Završetkom vježbe 19. srpnja, te provedenom vanje afganistanske nacionalne armije OMLT timova kao MN OMLT zapovjedništva 3. brigade najveći izazovi s kojima smo suočeni.
Ocjenjivački tim HKoV-a s čelnikom, bojnikom starstava u aktivnostima vezanim uz pripremu i raščlambom status osposobljenosti i spremnosti (ANA), odnosno afganistanskih snaga glavnih doprinosa ima 49 vojnika, dočasnika i časnika. Na Ponekad je njihov način rada potpu-
Marko Krstanović ocijenio je tehnike, taktike sudjelovanje snaga u misiji ISAF u Afganistanu. priopćen je zapovjednicima svih sastavnica. Kao sigurnosti (ANSF) radom operativnih razvoju ANSF-a bila čelu tima je brigadir Gunter Schneider. no drugačiji od našeg. Stoga moramo
i procedure iz matrica sposobnosti sastavni- Organizator vježbe je Hrvatska kopnena vojska, što se očekivalo kompletan proces priprema i mentorskih timova (OMLT). Na sjeve- jako dobra. To je bio Kako bismo čitateljima Hrvatskog prihvatiti kako stvari funkcioniraju u
ca HKoV-a i BSD-a u više od 30 incidenata i a glavninu snaga u 20. HRVCON-u čine pripad- preduputne obuke u nacionalnoj odgovornosti ru Afganistana u sastavu Regional- dobar način i mislim vojnika podrobnije prikazali zadaće, njihovu društvu i njihove odnose u
događaje (MEL/MIL). Rad ocjenjivačkog tima nici Gardijske motorizirane brigade (GMTBR). uspješno je završen a sve sastavnice dobile su nog zapovjedništva Sjever djeluje 18 da bismo trebali dužnosti i svakodnevni rad mentora, društvu (npr. položaj žena unutar druš-
pratio je Tim za nadzor provedbe ocjenjivanja U kontingentu je veliki broj pripadnika OSRH-a status “spreman” za zadaću u skladu s njihovim operativnih timova. Vojnici, dočasnici nastaviti pomagati pripadnika OMLT-a u kampu Mike tva). Štoviše, vrlo je važno pitanje časti,
i pružati potporu
spremnosti GSOSRH-a čiji je čelnik brigadir Mijo koji su u misiji ISAF sudjelovali po dva ili tri puta, matricama sposobnosti, napomenuo je čelnik i časnici 10 zemalja davateljica, izvrša- Spann, razgovarali smo s brigadirom stanje pismenosti, mentalno stanje (ne
ANSF-u nakon 2014.
Kožić koji potvrđuje ocjenu ocjenjivačkog tima. a u tijeku priprema i preduputne obuke prenoše- Tima za nadzor i potvrđivanje ocjene spremnosti vaju svakodnevne zadaće mentoriranja Naš će se zajednički Schneiderom, višim savjetnikom mul- smijemo zaboraviti da je velika većina
Provedbu ocjenjivanja spremnosti pratio je i pu- nje znanja i iskustava iz prijašnjih kontingenata brigadir Mijo Kožić. n i potpore ANA-i na nekoliko razina, u rad nastaviti, možda tinacionalnog brigadnog OMLT-a 3. bri- njih pretrpjela rat koji je trajao više od

Hrvatski ponos ‘12
Zapovjedništvu 209. Shaheen korpusa, pod novim uvjetima, gade 209. korpusa ANA-e. trideset godina) a i neka osobna, obi-
zapovjedništvima 1., 2. i 3. pješačke ali to nije važno. Rad teljska pitanja. Sve se to odražava na
brigade te u bojnama brigada kao i će se nastaviti i to je Ovdje ste već više od pet mjeseci. rad. Zato želim naglasiti da sa svim tim
garnizonima (GSU), svi pod motom ključ uspjeha Možete li se osvrnuti na dosa- problemima moramo promatrati posti-
-10 nacija – jedan tim, odnosno jedna dašnji rad mentorskih timova i gnuća i poboljšanja u malim koracima.
misija. 3. brigadu ANA-e? Ako usporedimo njihovu sadašnju or-
MN OMLT 3. brigade ima 19 men- Mentoriranje, što je naša zadaća, ganizaciju s radom 2005/2006. kada
tora (pet pripadnika njemačkih OS, treba promatrati i evaluirati malim zapravo nije postojala ANA sposobna

HV 401_10_11.indd 10-11 8/1/12 1:39 PM HV 401_12_14.indd 12-13 8/1/12 2:04 PM

Poštovane djelatnice i djelatnici Ministarstva obrane, pripadnice i pripadnici Oružanih Poštovani vojnici, mornari, dočasnici, časnici, generali i admirali, pripadnici OSRH u misijama i operacijama potpore
snaga, dragi branitelji, miru, kadeti, državni službenici i namještenici, pripadnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske,

u prigodi obilježavanja 17. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede čestitam vam
VO
i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućujem vam iskrene čestitke. DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA I 17. OBLJETNICU VRO OLUJA
Danas, kao i svih godina dosad s istim ponosom i zahvalnošću slavimo veliki dan hrvatske
pobjede. Dan kada je pobjedonosnom, legitimnom i oslobodilačkom vojno-redarstvenom Na kninskoj tvrđavi zavijorila se 5. kolovoza 1995. hrvatska zastava!
operacijom Oluja okončano jedno od najtežih razdoblja novije hrvatske povijesti. Proslavljajući Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 17. obljetnicu VRO Oluja,
Zahvaljujući vama, hrvatskim braniteljima, gotovo cijeli dio okupirane domovine je sjećanje nas vraća u to vrijeme.
oslobođen, a postrojbe Hrvatske vojske pokazale su i dokazale da su spremne stati uz bok Operacija Oluja isplanirana je i provedena po svim načelima modernog ratovanja u skladu s prihvaćenim doktri-
najsuvremenijim vojskama svijeta. Bila je to sudbonosna i odlučujuća bitka Domovinskog narnim rješenjima Hrvatske vojske. Planirali su je, pripremali i proveli isključivo hrvatski vojnici, policajci, dočasnici
rata, bitka na koju gledamo s neizmjernim ponosom i slavom. i časnici koji su uložili maksimalan napor u izgradnju konceptualnog jedinstva i jedinstva napora u prihvaćenim
I danas kad se prisjećamo tih ponosnih dana, ne smijemo zaboraviti one koji su nas rješenjima uporabe oružanih snaga. Hrabrost i umijeće hrvatskog vojnika i policajca te njegova spremnost na
najviše zadužili, heroja koji su svojim životima platili slobodu za sve nas, omogućivši preuzimanje rizika bile su naše najjače oružje u pobjedonosnoj Oluji. Zbog toga moramo očuvati pravu istinu
nam mirnodopske pobjede i ostvarenja. Zahvalnost njima naša je trajna obveza. Upravo o Oluji, o Domovinskom ratu i borbi hrvatskih građana za neovisnost, slobodu i pravo na sigurnu budućnost.
zato Oluju ćemo uvijek slaviti i obilježavati s ponosom, zbog naših poginulih branitelja, Oružane snage Republike Hrvatske ponosne su na naslijeđe Hrvatske vojske. Uz hrabrost, požrtvovnost
zbog nas, ali i onih koji će doći poslije nas. i odlučnost hrvatskih branitelja, baštinimo i njihovo neiscrpno znanje i profesionalnost. Operacija Oluja
Oluja je bila najveća pobjeda u Domovinskom ratu, njome su ostvareni povijesni ciljevi, zauvijek će ostati zapisana kao pomno planirana i briljantno izvedena oslobodilačka operacija hrvatskih
ona nam je donijela slobodu. Taj pobjednički duh ugradite u svoje svakodnevne obveze, vojno-redarstvenih snaga. Na svima nama je da tu istinu prenosimo i sačuvamo od zaborava.
kako u domovini tako i diljem svijeta gdje nas, sudjelujući u mirovnim misijama, U prigodi obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 17. obljetnice VRO
predstavljate. Budite na ponos svom narodu, kao što smo bili tih dana kada smo Oluja, upućujem iskrene čestitke pripadnicima Oružanih snaga RH u domovini i u misijama i operacijama
oslobađali domovinu. potpore miru, svima želim dobro zdravlje te zadovoljstvo i uspjeh u radu.
ministar obrane NAČELNIK GS OSRH
Ante Kotromanović general- pukovnik Drago Lovrić

HV_401_02_03.indd 3 8/1/12 2:51 PM

4 broj 401 / 3. kolovoza 2012.

Vojni poligon “Gašinci”

Bojno gađanje
Patrijama
HV 401_04_07.indd 4 8/1/12 3:45 PM

broj 401 / 3. kolovoza 2012.
5

Lada Puljizević, snimio Tomislav BRANDT

Vježba je na najbolji način pokazala kako su svi ciljači i zapovjednici vozila
Patria osposobljeni za potpunu i učinkovitu uporabu oružne stanice. To je
posebno važno budući da je Prva satnija dio Borbene grupe Europske unije
i prema utvrđenom modelu suradnje od 1. srpnja do 31. prosinca ove godine
hrvatske Patrie nalaze se u stanju pripravnosti...

HV 401_04_07.indd 5 8/1/12 3:45 PM

su srpnja. jedinica za upravljanje paljbom (JUP). 24. sudjelovala četiri vozila Patria. Vojni poligon “Gašinci” Pripadnici Tigrova. kolovoza 2012. do 31. srpnja i na kojoj su. Gađa- Poručnik Ivan Škrlin. vojnom poligonu “Gašinci” trajala pokazala kako su svi ciljači i zapo. ističe gmann. 1.7 nje je organizirano u sklopu obuke II. od 23. DUOS obučnim timom 2 CR/USAREUR ne grupe Europske unije (EUBG) čiji također rabi vektorski sustav stabilizacije. mm M2 HB QCB i bacače dimnih kutija 76 mm We. boj- ne GMTBR-a HKoV-a. prosinca naprava DUOS ima više vrsta kamera koje ciljaču su sudjelovali dijelovi Stryker boj- ove godine hrvatske Patrie nalaze omogućavaju i olakšavaju upotrebu sustava. Od ciljničkih Immediate Response – 11 u kojoj nje od 1. vjednici vozila Patria osposobljeni DUOS je dizajniran s 4-osnim sustavom za upravlja. DUOS period) ove borbene grupe. da po teškom terenu ciljač treba držati končanicu dišnje međunarodne vojne vježbe i prema utvrđenom modelu surad. 1. zapovjednik kojim se koristi OSRH i ima na sebi strojnicu 12. uprav. a sam DUOS će pratiti metu. najvećeg svjetskog dobavljača oružnih stanica. To je posebno važno uvijek biti u centru displeja i ciljač može zumirati Suradnja s američkim mobilnim budući da je Prva satnija dio Borbe. što znači intenzivirala se nakon prošlogo- je stožer u njemačkom Postdamu. ljački rukohvat (UR) te pripadajući kablovi. voda. satnije 1. na vojnom poligonu u Gašincima uspješno održali bojno gađanje iz sustava DUOS (Daljinski uprav- ljana oružna stanica) u kojem su DUOS je proizvod norveškog proizvođača Kongsberg. 1. na cilju. HV 401_04_07. Glavni dijelovi DUOS-a jesu oružna stanica timom (MTT 1/2 CR) koja je na da je ova vježba na najbolji način (OS). uz pripadnike Tigrova sudjelovali za potpunu i učinkovitu uporabu nje paljbom čija je glavna prednost što meta može i pripadnici Gromova. srpnja do 31.indd 6 8/1/12 3:45 PM . U proljeće ove godine četiri s različitim duljinama rafala i brzinom. 6 broj 401 / 3. oružne stanice. Na ne i satnija Tigrova s vozilima AMV se u stanju pripravnosti (stand by raspolaganju je pet modova paljbe: pojedinačni te 8x8 Patria. s američkim mobilnim obučnim mehanizirane bojne Tigrovi. mehanizirane satnije. metu a da pritom ne pokreće oružnu stanicu.

desetinu Vojne policije. izviđanje i prikupljanje informacija na razini satnije. tehnike i procedure u izviđanje i prikupljanje informacija Austrija. postrojbe i časnike. u koordinaciji s drugim međunarodnim čimbenicima. Irska i Makedonija. Jedan su od najvažnijih alata za mobilizaciju zemalja članica EU-a i za provedbu zajedničke vanjske obrambene politike. Češka. Bu. Zajednička obuka između ostalog je obuhvatila formacije i tehnike kretanja na razini broj 401 / 3. čiju strukturu čini više elemenata razine bojne. s posebnim velike važnosti. američki partneri ponudili su MTT. takvim vozilima slična. ophodnje u urba. PSYOPS časnike i stožerno osoblje. što znači da kretanja na razini voda i satnije. ophodnje u urbanom području i C-IED procedure Borbene grupe Europske unije (European Unuion Battlegroup - EUBG) su visokoobučene vojne formacije pod zapovijedanjem EU-a. kolovoza 2012. ropske unije (EUBG) u kojoj još sudjeluju Njemačka. EUBG su namijenjene brzom izvođenju operacija koje. CIMIC tim. su taktike. upotreba postrojbi koje se koriste nom području i C-IED procedure. Zajednička obuka naglaskom na upotrebi Stryker po. Za sudjelovanje pojedinim situacijama iste. medicinsko osoblje. smatraju najmanjom samoodrživom i interoperabilnom vojnom postrojbom koja može biti brzo raspoređena u zonu izvođenja vojne operacije pod vodstvom EU-a. između ostalog dući da je Stryker vozilo vrlo slično je obuhvatila formacije i tehnike Hrvatske Oružane snage dio su Borbene grupe Eu- našem vozilu Patria. u toj grupi Hrvatska je deklarirala satniju Tigrova. n Vod za horizontalne konstrukcije. te da je na razini satnije. Ove se postrojbe. suradnja a cilj je prenošenje njihova znanja s američkim mobilnim obučnim i bogatog iskustva u uporabi me. logističke elemente. pokreće EU u udaljenim kriznim područjima. 7 voda i satnije.indd 7 8/1/12 3:45 PM . timom za hrvatsku je stranu od haniziranih postrojbi. koja se do kraja srpnja provodila na strojbi u Afganistanu i Iraku. HV 401_04_07. poligonu “Gašinci”.

OLUJA HV 401_08_09. 8 broj 401 / 3. Ona govori o hrvat- skom jedinstvu. ona je priča o oda- nosti domovini i borbi za slobodu koja nema cijene.. O njoj s pravom govorimo kao o jednom od simbola Domovinskog rata. u taktičkom i strateškom smislu. obljetnice VRO Oluja Bila je to. snazi i vjeri. Uoči 17..indd 8 8/1/12 3:46 PM . o hrvatskom neslomljivom duhu i vjekov­noj hrabrosti hrvatskog vojnika. vojna operacija koju zahvaljujući svo- joj originalnosti i uspješnosti danas izučavaju brojni vojni analitičari. kolovoza 2012.

kolovoza 1995. podsjetimo ukratko što se tih kolovoških dana Zauzimanje prijevoja Ljubovo i neutraliziranje ne. prijateljske zračne baze u Udbini bila je zadaća 9. za slobodu koja nema cijene. nadirale su snage 1.. snazi i vjeri. u kojoj je bilo angažirano gotovo 200 tisuća Stoga danas. Helikopterskim U samo 84 sata vojno-redarstvene operacije Olu- to možemo reći. svih ovih godina dosad. je to prije svega sudbonosna i odlučujuća završna preduvjeti da s vrhova Dinare prema Kninu krenu Samo koji dan poslije i na sjevernom dijelu bojiš- bitka Domovinskog rata. Glina. Slavi se u i simbolu ne- teritorija i neprijateljskom oružanom agresijom na glavnim pravcima napada činile su gardijske prijateljske pobune no oduvijek hrvatskom kra- na Republiku Hrvatsku. rovao. Udarna snaga u pravcu Petrinje gdje je neprija. Prostor Banije okružen je iz nekoliko pravaca. o hrvatskom vojska stasala je u silu koja je to sad mogla sama vatske vojske po dubini iznosio je pet do petnaest neslomljivom duhu i vjekovnoj hrabrosti hrvatskog i bez ičije pomoći. Postrojbe 3. kordunskog korpusa gledamo kao onu uz koju nas veže samo neizmje. i 7. Petrinja. kolovoza 1995. S druge strane s Velebita nice neprijateljske snage 21. bitka nakon koje. vojnicima i policajcima i jedinstvenim taktičkim MUP-a i Hrvatskim gardijskim zdrugom te do. vojna vatskog teritorija. gardijske brigade s ciljem u čije ostvarenje nitko osim nas samih nije vje- Zbog njih. i 5. zbog nas i zbog svih koji će doći nakon spajanja s V. je 2. 1995. Već drugog dana operacije izvršeno je osamdeset no-redarstvenom operacijom Oluja provedenom štenih neprijateljskih sustava veze te topničke posto planiranih borbenih zadaća. događalo. Obrovac.. Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita u politički i vojni cilj. Slunj. završeno je višegodišnje pripreme po vojnim ciljevima hrvatske snage Većina okupiranih hrvatskih gradova je opet najdramatičnije i najkrvavije razdoblje novije hr. prisiljene su potpisati predaju. preko Svetog Roka silovito su u pravcu Knina pro. brojnih neuspješnih pregovora i brigade za to su vrijeme bile u stanju pripravnosti O njoj s pravom govorimo kao o jednom od simbola inicijativa. gardijska brigada. slavimo ovaj veliki dan hrvatske pobjede i onih vice s jedne te Korenice i Plitvica s druge strane Hrvatska vojska ostvarila je sve zacrtane ciljeve. osmijeh i suze radosti nikad nisu bili gardijske brigade. zajedništvo. a neprijateljska uporišta dovedena u vojnika. hrvatski gardijski zdrug. ostvaren je najvažniji strateško- domovine je oslobođen. s istim ponosom i zahvalnošću Sjevernije s područja Kapele preko Slunja i Rako. i dalje prema Glini bila operacija koju zahvaljujući svojoj originalnosti i koje su danonoćno padale po hrvatskim grado.. Bila je to. krenule su u akciju istodobno iz 30 pravca na slobodna. a oslobođeno više od 10 000 su pred nama. U svitanje 4. Nakon višegodišnje okupacije gotovo trećine hr. potpomognute specijalnom policijom ljevskom gradu Kninu. gardijske uspješnosti danas izučavaju brojni vojni analitičari. hrvatskih vojnika. bune u Hrvatskoj. slave Kostajnica. ona je priča o odanosti domovini i borbi došlo je vrijeme za Oluju! okruženje ili poluokruženje. kilometara. Hrvatska Tijekom prvog dana operacije prodor postrojbi Hr. gardijska brigada. Nakon početnog djelovanja snaga HRZ-a i uni. u taktičkom i strateškom smislu. ne samo operacije Oluja nego racija je zaslužila epitet briljantno izvedene. Gradski trgovi bili su pretijesni za sve one nas. neprijateljskih pokreta. vima i selima. Već u operaciji Ljeto 95 stvoreni su i cijelog Domovinskog rata. od svih operacija Hrvatske vojske. Ona govori o bodi ono što je oduvijek bilo njezino. legitimnom i oslobodilačkom voj. života u izbjeglištvu. Oslobađanjem Knina. hrvatskom jedinstvu. Ponos. koji su joj pridonijeli. neprijatelj poražen.. bitka na koju s ponosom 4. nikada više ništa neće biti isto. Bila pravcu Knina. početkom kolovoza 1995. ran ponos i slava.indd 9 8/1/12 3:46 PM . koji su željeli dočekati pobjednike. ali i svih koje je 1. vatske povijesti obilježeno okupacijom hrvatskog bojišnici dugoj 700 kilometara. Zahvaljujući hrvatskim brigade. ushit. kolovoza 2012. Ona je nesumnjivo najpoznatija preostalo nego da vlastitom oružanom silom oslo. a ope. n Sudbonosna Sudbonosna i i odlučujuća odlučujuća završna za vršna bitka bitka HV 401_08_09. broj 401 / 3. veći. 9 Vesna Pintarić Pobjedonosnom. sa sigurnošću dirale Specijalne postrojbe MUP-a. središta neprijateljske po- i strateškim potezima gotovo cijeli dio okupirane mobranskim i pričuvnim postrojbama. granata telj pružao žestok otpor.. Udarnu snagu Gračac. dublji i iskreniji nego tih dana. Drniš. Dana nakon U svitanje 4. četvornih kilometara dotad okupiranog područja. desantom duboko u neprijateljsku pozadinu ušao ja. kojih više ništa neće biti isto. korpusom Armije BiH. Republici Hrvatskoj ništa drugo nije na krajnjem istoku Hrvatske u slučaju eventualnih Domovinskog rata..

10 broj 401 / 3.indd 10 8/1/12 3:48 PM . snimio Davor Kirin Hrvatski p HV 401_10_11.  a u tijeku priprema i preduputne obuke prenošenje znanja i iskustava iz prijašnjih kontingenata provodili su zapovjednici i mentori s iskustvima iz misije ISAF Vojni poligon “Eugen Kvaternik” Leida Parlov. kolovoza 2012. U kontingentu je veliki broj pripadnika OSRH-a  koji su u misiji ISAF sudjelovali po dva ili tri puta.

broj 401 / 3. provodili su zapovjednici i mentori s iskustvima nja održana je vježba Hrvatski ponos 12/2 u kojoj Prvi put na ocjenjivanju spremnosti bio je i pri. uspješno je završen a sve sastavnice dobile su pratio je Tim za nadzor provedbe ocjenjivanja U kontingentu je veliki broj pripadnika OSRH-a  status “spreman” za zadaću u skladu s njihovim spremnosti GSOSRH-a čiji je čelnik brigadir Mijo koji su u misiji ISAF sudjelovali po dva ili tri puta. Kao i procedure iz matrica sposobnosti sastavni. To je  omogućilo realističnu obuku su sudjelovali pripadnici HKOV-a i BSD-a iz sasta.. iz misije ISAF. Brigadir Željko Dadić obu- ku je ocijenio odličnom. se pripadnici 20. što se očekivalo kompletan proces priprema i ca HKoV-a i BSD-a u više od 30 incidenata i a glavninu snaga u 20. preduputne obuke u nacionalnoj odgovornosti događaje (MEL/MIL). bojnikom starstava u aktivnostima vezanim uz pripremu i raščlambom status osposobljenosti i spremnosti Marko Krstanović ocijenio je tehnike. 11 nom te očekuje da će sve zadaće u misiji odraditi profesionalno i uspješno Cilj vježbe je završno ocjenjivanje sposobnosti i borbene spremnosti snaga po NATO metodi CREVAL Ocjenjivački tim HKoV-a s čelnikom. Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slu. Kao što se i očekivalo kompletan proces priprema i preduputne obuke u nacionalnoj odgovornosti uspješno je zavr- šen a sve sastavnice dobile su status “spreman” za zadaću u skladu s njiho- vim matricama sposobnosti. Ovaj kontingent u misiju ISAF davno postao NATO certificirani CREVAL ocjenji. bojnikom Markom Krstanovićem ocijenio je tehnike. priopćen je zapovjednicima svih sastavnica. sveobuhvatnom i realistič. Istaknuo je obuhvatnom i realističnom te očekuje da će sve ocjenjivanje sposobnosti i borbene spremnosti kako je ovo nastavak i proširenje dosadašnje zadaće u misiji odraditi profesionalno i uspješno.  matricama sposobnosti. srpnja. Tima za nadzor i potvrđivanje ocjene spremnosti Provedbu ocjenjivanja spremnosti pratio je i pu. Organizator vježbe je Hrvatska kopnena vojska. uputit će se u rujnu. kolovoza 2012. taktike sudjelovanje snaga u misiji ISAF u Afganistanu. Cilj vježbe je završno RH koji su sastavni dio HRVCON-a. usklađenu sa stvarnim situacijama u kojima će va 20.. suradnje u zajedničkom djelovanju dvaju mini. Završetkom vježbe 19. a u tijeku priprema i preduputne obuke prenoše. a zapovjednik kontingenta vač. te provedenom Ocjenjivački tim HKoV-a s čelnikom. napomenuo je čelnik Kožić koji potvrđuje ocjenu ocjenjivačkog tima. HRVCON-a naći u Afganistanu. n i ponos ‘12 HV 401_10_11.indd 11 8/1/12 3:48 PM . taktike i procedure iz matrica sposobnosti sastavnica HKoV-a i BSD-a u više od 30 incidenata i događaja. HRVCON-u čine pripad. padnik MUP-a RH Nenad Tuškanac koji je ne. Rad ocjenjivačkog tima nici Gardijske motorizirane brigade (GMTBR). nje znanja i iskustava iz prijašnjih kontingenata brigadir Mijo Kožić. kovnik Dragan Ljubičić iz Inspektorata obrane. snaga po NATO metodi CREVAL. sve- je brigadir Željko Dadić. a  sudjelovao je u provjeri djelatnika MUP-a Brigadir Dadić obuku je ocijenio odličnom. HRVCON-a.

njih pretrpjela rat koji je trajao više od Zapovjedništvu 209. a u nje. dobar način i mislim vojnika podrobnije prikazali zadaće. misija. bri. Mentoriranje.indd 12 8/1/12 4:23 PM . dočasnici nastaviti pomagati pripadnika OMLT-a u kampu Mike tva). Vaše ponašanje. prihvaćanje drugih nacija. trideset godina) a i neka osobna. gade 209. društvu (npr. smijemo zaboraviti da je velika većina i potpore ANA-i na nekoliko razina.. i 4. 3. Vojnici. Ukupno stav. mentalno stanje (ne ANSF-u nakon 2014. odnosno afganistanskih snaga glavnih doprinosa ima 49 vojnika. ganizaciju s radom 2005/2006. VIŠE NACIJA . uspostavljanju njemačkih oružanih snaga. brigade najveći izazovi s kojima smo suočeni. kandak/bojnI OMLT. i pružati potporu i časnici 10 zemalja davateljica. Na sjeve. i 3. što je naša zadaća. Zašto? Mo- nistanu su već dvanaest godina s mi. pripadnika hrvatskih i švedskih OS te žete obučavati i poboljšavati znanje i sijom pomoći afganistanskoj Vladi u jedan pripadnik finskih OS). kolovoza 2012. no drugačiji od našeg. Zapovjed- ništvu brigade kao i 1. korpusa ANA-e. odnosno jedna dašnji rad mentorskih timova i gnuća i poboljšanja u malim koracima. ponašanje ili radnu kulturu. Sve se to odražava na brigade te u bojnama brigada kao i će se nastaviti i to je Ovdje ste već više od pet mjeseci. dočasnike i časnike. pješačke ali to nije važno. problemima moramo promatrati posti- -10 nacija – jedan tim. govu sastavu je i vod za osiguranje te ANA-i i možete pokušati promijeniti Duboko sam uvjeren Jedan od najznačajnijih doprinosa i nacionalni element potpore iz sastava nešto na bolje. pre- danost poslu na obje razine. posebi- ce američkih kolega u MN CS OMLT jest hvalevrijedNO i impresivNO pa vaše postrojbe. brigadu ANA-e? Ako usporedimo njihovu sadašnju or- MN OMLT 3. Shaheen korpusa. Stoga moramo mentorskih timova (OMLT). izvrša. razgovarali smo s brigadirom stanje pismenosti. brigade 209. Spann. voditelj mentorskog tima OMLT-a 3. brigade ima 19 men. pod novim uvjetima. To su vanje afganistanske nacionalne armije OMLT timova kao MN OMLT zapovjedništva 3. 2. dočasnika i časnika. Štoviše. To je bio Kako bismo čitateljima Hrvatskog prihvatiti kako stvari funkcioniraju u ru Afganistana u sastavu Regional. (ANA). možda tinacionalnog brigadnog OMLT-a 3. Razgovor brigadir Gunter Schneider. korpusa ANA-e Što se tiče hrvatskog doprinosa i rada za- ista sam zadovoljan. ali teško je promijeniti da je odluka o načina ispunjenja te misije jest obuča. pripadnika albanskih OS. vještine vojnika.JEDAN CILJ Međunarodne sigurnosne snage u pet pripadnika makedonskih OS. dočasnika i časnika u uspostavi sigurnosti u cijeloj zemlji. svi pod motom ključ uspjeha Možete li se osvrnuti na dosa.. zapovjednici i OSRH mogu biti ponosni što imaju takve pouz- dane vojnike. obi- zapovjedništvima 1. rad. vrlo je važno pitanje časti. Rad teljska pitanja. Na Ponekad je njihov način rada potpu- sigurnosti (ANSF) radom operativnih razvoju ANSF-a bila čelu tima je brigadir Gunter Schneider. Zato želim naglasiti da sa svim tim garnizonima (GSU). jako dobra. 12 broj 401 / 3. treba promatrati i evaluirati malim zapravo nije postojala ANA sposobna HV 401_12_14. u rad nastaviti. njihovu društvu i njihove odnose u nog zapovjedništva Sjever djeluje 18 da bismo trebali dužnosti i svakodnevni rad mentora. položaj žena unutar druš- operativnih timova.. po dvojica ostvarena korak po korak. kada tora (pet pripadnika njemačkih OS. višim savjetnikom mul. tri postignućima i poboljšanjima koja su NATO vođenoj operaciji ISAF u Afga. vaju svakodnevne zadaće mentoriranja Naš će se zajednički Schneiderom.

Kada i dijeljenje informacija je vrlo važno za sada. macijama i znati koordinirati rad svih No s iskustvom koje imam od ISAF sudionika koje sam već spomenuo. Ukupno MN (bojne) nisu ništa spektakularno ali đanskog reda. postrojbom s različitim stavovima i kul- onda organizirati timski rad mentora. onda Zapovijedate multinacionalnim nakon 2014. i OMLT timova i ANSF-a je vrlo dobra. iako naravno postoje još Kako je ovo jedna mlada brigada. Sada rade kao što bi stožer trebao OMLT-a. homogenom pukovnijom kod kuće. zaista se čini prepoznamo probleme. pripadnika njemačkih brigadi i kandacima (bojnama)? i uzevši u obzir sav trud koji je uložen. uk. ute. afganistan. Zapovjedništva brigade žete li nam predstaviti svoj tim i unutar Zapovjedništva. To reći da vidim uspjeh i velike promje. nacionalni element većina multinacionalnih timova nalazi Svakodnevni rad. Suradnja svih vijedati na isti način međunarodnom postaviti ciljeve koje treba ostvariti. šest godina poslije. mentori. brigade. dočasnika i učimo jedni od drugih i radimo zajedno. i to je isto tako izazov. Što se tiče 3. Uspostavili smo redoviti nika hrvatskih i pet drugih timova na razini bojne. moram (MN OMLT) na razini brigade. ima 19 mentora (pet i mentorskom radu u ovoj OMLT određeni problemi i nedostaci. već i dobro upravljati infor. a u narodna (jedan hrvatsko-američki i je- OMLT je jedan od najvažnijih i najzna. 13 Napisao i snimio Branko Tićac provoditi vojne zadaće samostalno i de ali i na razini kandaka (bojne). 3. obuka i aktivnosti ska pogranična policija. vod za osiguranje te drugim regionalnim zapovjedništvima. jedan hrvatski i dva među- se susreću? nika između svih ključnih sudionika jedan finskih OS). isto tako i u i ostalih ISAF postrojbi? MN OMLT 3. njemačkih oružanih ver. sigurnost. u Balkh pokrajini i ISAF-u (3. U budućnosti može. te bito suradnja. oso. daju preporuke i pomažu svojim Balkh pokrajine. tri albanskih OS. Mo- ne.indd 13 8/1/12 4:23 PM . OS. brigade ima 49 Istodobno to je i sjajna prilika u kojoj đu ANA-e i mentora. Prvo je potrebno tim za rekonstrukciju). Kakvom biste ocijenili suradnju je sjajno iskustvo ali i zazov. Centar za koordinaciju ope. Viši mentor ne bi trebao samo voditi turama kao sa svojom nacionalnom. Ta mreža i multinacionalnu brigadu SEEBRIG HV 401_12_14. Balkh zapovjedništva afgani. Pokrajinski časnika To je zahtjevno jer ne možete zapo- kolegama u ANA-i. U ovoj brigadi postoji po dvojica pripad- zadaće i aktivnosti OMLT-a. Mentori savje. meljena prije malo više od dvije godine. švedskih OS te njemačka. i vidimo kako možemo rije- mo očekivati još veći uspjeh. brigada MN OMLT) šest na- OS. stanske nacionalne policije. OMLT zapovjedništva pokazuju suradnju i partnerstvo izme. To su razli- snaga. afganistanska potpore iz sastava se u Regionalnom zapovjedništvu Sje- u Zapovjedništvu brigade i kandaka nacionalna policija za održavanje gra. kao veliki uspjeh. no zasigurno uz našu je to jasan smjer u kojem moramo ići. zemlje koje to nisu pridonose ISAF-u. Dva svakodnevna zaduženja s kojima dvotjedni sastanak ključnih zapovjed. tuju. osobito šiti te probleme i ostvariti nešto. To uključuje i mentore na razini briga. gdje sam imao ljučujući i Regionalno zapovjedništvo vojnike iz Turske. racija unutar provincije. cija ali jedan tim. ANA njegovu sastavu je i dan njemačko-finski). naš posao. pet makedonskih Mi smo (3. Bugarske i Albanije Sjever i podređene postrojbe. brigade reći više o hrvatskom doprinosu postrojbama. vlastiti tim. Uspoređujući s čajnijih načina na koji NATO članice i brigada. Nacionalna uprava za čite nacije i kulture ali s istim ciljem. Možete li ukratko predstaviti može se reći da je sada sve bolje. zaduženja 2005/2006. ured guvernera vojnika. broj 401 / 3. kolovoza 2012. organiziramo uspješan rad i operacije. operativno-mentorskim timom potporu.

tekstu naša OMLT 3. i i uključuje partnerstvo i savjetovanje. kolovoza 2012. Zapo. mi moramo odstupiti i pustiti posebice američkih kolega u MN CS vlastiti tim.Vaše ponašanje. brigada transfor. uspo. te operacija) koje je izdao NATO. zapovjednici i OSRH rad svih sudionika. Najveća razlika.i 4. Task Force Mazar-e Sharif HV 401_12_14. vladavine prava i ostalim mentorima. Suradnja svih OMLT mirat će se u jedan dio novih PATF prostora borbenog djelovanja ali isto timova i ANSF-a je jako vjedništvu brigade kao i 1. manje ili više uspješno. dodatnog planiranja i realizacije. mogu biti ponosni što imaju takve pouz. zajedno s (Intelligence Surveillance Reconnai. Viši mentor ne MES (Partnering Advising Task Groups tako i više dužnosti. provoditi operacije na terenu. uz pomoć OMLT timova. zapovjedništvo Sjever i od Military Advisor Team MAT (vojno. 14 broj 401 / 3. sada Task Force Kunduz) u dvije namjenski ničke satnije… Jednostavno rečeno. n racije. PATF MeS sastojati SFA koncept je odlučujući faktor za dane vojnike. kandaku/ dobra. mreža i dijeljenje infor- u pozitivnom smislu pa ako sam i imao macija je vrlo važno za od vlastitog Forward Planning Team kao i pružanje potpore ANSF postrojba- neke predrasude u prošlosti. evidentno je da mogu. ssance) obavještajne nadzorne izvid. koje je planirala i izvela 3. Ta savjetnog tima). brigada) s njemačkim namjenskim snagama (TF MES. mentoriranjem i savjetovanjem. nosti. I to će biti moja poruka i ono što ostaje za mog nasljednika. novi viši savjetnik imat će više ovlasti vrlo sam zadovoljan. sad je mnogo lakše jer smo svi ujedinjeni organizirane snage PATF (Partnering će sve biti na jednom mjestu. jest je zasigurno izniman izazov. razvoj ANSF operativne učinkovitosti Za mene je to sjajno iskustvo i spoznaja podređene postrojbe. već i dobro ređujući stare OMLT CONOPS (koncep. ma i omogućuje Afganistancima pre- bile opravdane. Ako usporedimo ANA-u i ostale postrojbe ANSF-a. Možete li se osvrnuti na te ali i buduće aktivnosti? Unatoč nekim nedostacima u znanju i iskustvu u operativnom planiranju i izvedbi. Možete li reći nešto više o promjenama koje se očekuju u odnosu na po- stojeće OMLT zadaće? U okviru NATO SFA koncepta Njemač- ka namjerava u području odgovornosti Regionalnog zapovjedništva Sjever pri- pojiti njemački OMLT na razini briga- Foto: Dražen JONJIĆ de (OMLT 2. Advising Task Groups) utemeljene iz SFA CONOPS (konceptima operacija). Zasigurno da će svakim danom biti sve bolji i bolji radeći zajedno s drugim ANSF postrojbama. u budućnosti će biti još uspješniji. ostalih dužnosti dobre vlasti. bi trebao samo voditi Mazar-e Sharif). ljučujući i Regionalno znači da će se npr. S kontinuira- nim partnerstvom. one nisu uspješan rad i operacije (tima za istaknuto planiranje) i potpo. ne previše složen način. ISR što će osigurati uvjete za dugoročan Bili ste svjedokom. ANA je definitivno najbolja. a ISAF i OMLT također provode reorganizaciju. prem- da na jednostavan. njih da vode – s našom potporom. dočasnike i časnike. ne samo OMLT) hvalevrijedno je i impresivno. i s našom potporom i savjetovanjem (cijeli pro- ces od planiranja do provedbe). četiri ope. i mogućnosti kao zapovjednik unutar predanost poslu na obje razine. razvoj gospodarstva. ANA korpusa. Što se tiče hrvatskog doprinosa i rada OMLT 209. Općenito govoreći. ANA prolazi tranzicijsko raz- doblje. To OMLT (Multi-National Combat Support upravljati informacija. U tom kon.indd 14 8/1/12 4:23 PM . To zapovjednike. uk. prihvaćanje drugih nacija. ma i znati koordinirati da će sada osobito PATF imati obvezu za ANA-u nego i za nas i za buduće i vaše postrojbe. inženjerske uzeti vodstvo na području sigurnosti i reći da smo mi jedna ISAF/NATO obitelj. brigade u bliskoj suradnji s drugim ANSF i ISAF postroj- bama. No.i 3. satnije s EOD timovima (timovi za osigurati ključna teritorijalna područja uklanjanje eksplozivnih naprava). Razgovor kao nadređeno zapovjedništvo. TF KUNDUZ. Prema pod istim ciljem. zadaća i odgovor- bojni OMLT. Bez imalo sumnje mogu re poput pješačke satnije. novi naziv za OMLT. ova brigada ANA-e je sposobna i voljna planirati i provoditi operacije.

15 Domagoj VLAHOVIĆ. kolovoza 2012. snimio Tomislav BRANDT bojnA Tigrovi GMTBR VOJNA VJEŽBA OPERACIJA TIGAR ‘12 HV 401_15_17.indd 15 8/1/12 3:49 PM . broj 401 / 3.

Posljednji Tigar ‘12. U skladu ća “bazu” pripadnika Ujedinjenih naroda Gardijske motorizirane brigade u Pe. bojna (već poznati Šatorski grad na poligonu).. prvo šalje izvidnike. nevidljivi za vježbi Operacija gao postaviti zasjedu ili IED.indd 16 8/1/12 3:49 PM . između ostalog. u gurnog razmještaja postrojbi Tigrova rati u neprijateljsko s tog područja.. apsolutno je stvarna. Naravno. Kontak- ta ne smije biti! Naša ekipa posjetila je izvid- nike ujutro drugog dana izvršenja zadaće. u neprijateljsko područje i prikupiti s procedurom. bojna mora preu. kratkom roku. ma tražene podatke. području. ušla u vozila i krenula. kao i ruta za ulazak u selo. pobunjeničkih sku. treba pripremiti u područje operacije. što je najvažnije. Tigrova u područje rute je osobita pozornost posvećena kako bi uklonila opasnost od terori. sela i pronalaženje pogodnih mjesta u skladu s procedurom. te izviđanje rute prema svega nekoliko sati. bili su kratke rokove da ispune zadaću njegovoj blizini za bazu vatrene potpore. vratiti se u bazu i donijeti zapovjednici. obuhva- Pozvan u Zapovjedništvo bojne Tigrovi lje izvidnike. zadaću moraju pro. pina koje su ovladale odmah su krenuli s izvršenjem zadaće. precizni i. kod izviđanja zeti kontrolu nad selom Rapnjovača od izvidnika. je fiktivan. Moraju biti brzi. bojnA Tigrovi GMTBR Izvidnici moraju biti brzi. mora. Riječ je o improviziranom ih prema Slunju. Iako je riječ o vježbi. jer je tu najveća mogućnost kontakta s “neprijateljem”. poručnik Marin Jerković dobio je obavještajne podatke zbog brzog i si. operacije. okolnim područjem i Prvo su izvidjeli uvjete u očekujućem ometale UN-ovu mi. koje. Naime. U ju je provesti u realnom vremenu. Na rub sigurnog po- dručja odveli su nas ča- HV 401_15_17. ali reakcija koja se traži razmještaja postrojbi vojnih vježbi. nevidljivi za neprijatelja. Iako je riječ o vježbi. trinji. 16 broj 401 / 3. uklonila opasnost Kontakta ne smije biti! od terorističkih i Jerkovićeva skupina brzo se pripremila. U najkraćem roku. na poligon “Eugen Tigar ‘12 i scenarij s pobunjenicima zbog brzog i sigurnog skupu objekata izgrađenom za potrebe Kvaternik”. područje i prikupiti području Močila. Riječ je o mjestima na kojima bi neprijatelj mo- stičkih i pobunjeničkih skupina koje precizni i.. do. Slijedila je izrada sheme ulaza i izlaza koji se trebaju infiltri- jasne zapovijedi. terenski dio zadaće jest izviđanje samog ometale UN-ovu mirovnu misiju. su ovladale okolnim područjem i neprijatelja.. kontrolu nad selom Rapnjovača kako bi vesti u realnom vremenu. kolovoza 2012. spomenutom selu tim iz svojeg Izvidničkog voda i povesti Riječ je o vježbi čiji je naziv Operacija obavještajne podatke Rapnjovača. Stigavši na Slunj. koji se trebaju infiltrirati rovnu misiju. koji su obučna skupina. što je najvažnije. Bojna mora preuzeti te se vrate u petrinjsku bazu i donesu zapovjednicima tražene podatke. Taj dio je i najteži. bojna prvo ša.

Uskoro. Uspon do baze je bio pravi pro. dioveza. izdvojeni binomi promatraju ska vegetacija izvrsna dokaz o nazočnosti. a vjerujte. s zaklon. teško kretati. Posebno se treba čuvati poskoka. Što bi bilo da su iz Zapovjedništva s kojom ogrebotinom i sada su na dvije udaljene lokacije. možete se pokaza- ti“. na uzvisini zović i Ivica Horvat nepovrat. te izbjegavanje raznih usjeka i stijena. nismo mogli ne primijetiti zadovoljstvo na licima Tigrova. imaju oštre oči i Kod izviđanja rute osobita je pozornost posvećena mjestima na kojima uši. kratkim dojmovima s Vrijeme je brzo prošlo. Jerković vadi kartu i objašnjava ča- dijelom približio zahtjevnost izvidničke područja. a opremljen je tek ne GMTBR. kolovoza 2012. struke. vidite samo zelenu i tamnosme. n HV 401_15_17. Još jedan dokaz izvidničkih vještina! Za Hrvatski vojnik zapovjednik izvidni- ka podvukao je kratku crtu pod vježbu: “Informacije koje smo dobili bit će vrlo korisne Zapovjedništvu. izvukli bismo posljednja izvješća. ljude. kad smo se svi ukrcali u te- renska vozila i krenuli prema “civilizira- nom” dijelu poligona “Eugen Kvaternik”. daje nam dobar pregled ceste i šireg čine izvidnički binom. zvodnik Stjepan Tuškan. Pokazalo se da su ljudi spre- mni. Logor je postavljen preuzeli vojnici Topničko-raketne boj. 17 s nekoliko vreća za spavanje. a ne onima gdje smo ih očekivali. vojnike TRB-e. s oružjem i nici protivničke strane. gdje su vojnici prenoćili velikim nam je je. Uspjeli su! slabije vidljivosti. Vraćamo se drugom izvidnici Tigrova. u neprijateljsko područje i izviđala selo. čuju se dva izvidnička binoma zašla su duboko mnoge životinje. Ako primijete izvidnike. uglav- iznimno detaljne podatke. Veći dio misije već je bio Sreća. Nikakvog krova. znaju su još prije zore. “Pozicija je idealna. “Uočili gušća i neprohodnija. nom znakovima“. stoga za nja“. vještina na vrhu brežuljka. Priređuju nam iznenađenje: izlaze iz gustiša na cestu na potpuno drugim lokacijama. jer treba vremena da vjesnosti je još tu. To vrijedi i za izvidnike i za njihova zapovjednika“.indd 17 8/1/12 3:49 PM . kretanje i promatranje biraju lo. zapravo. bez puno priče. slunj. znanje. stigli na cilj. izvršen. no znanje i vještine uvijek treba nadograđivati. ali u tijeku je bio onaj posljednji: ali tijekom noći baš nije bilo tiho. jer je to đu boju. u selu su “pobunjenici“. dobro maskirani. samouvjereno dodaje njezin kolega. Ne smije se dolje. “Uvjeti su dosta teški. objašnjava nam skupnica Maja Vojnici Daniel Kne. kaže Jerković. Napuštamo bazu. Krenuli za izvidnike. Dolazimo do ma- kamo treba ići. kadama. lijevo. Zadaća je uspješno obavljena. Dočekuju nas ostali izvidnici. Kuda god pogledate. nešto iza četiri uju. objašnjavaju. izgle- bali. kao izazov. se binom usavrši i dje. Razgovor nam povremeno prekida ra. noćas nije bilo kiše. što je dobro. Binomi javljaju poručniku smo: izvidnici su se probili u vrijeme Naime. Paljenje vatre je apsolutno za- vojnicima s kojima je upravo proveo branjeno. Doza neiz- baze. da je. no on vjeruje u svoje kacije u koje se drugi niti ne pomišljaju I sigurni smo da ćemo izvršiti zadaću“. najviše volimo biti na terenu. kaže dočasnica. na nas pucali? Do toga da poput autoceste. dio izviđanja. snici iz Zapovjedništva Tigrova. “Sve ovo shvaćamo godine. Samo da ih boj kroz iznimno gustu i trnovitu maki. makar po pravilima selo i tiho javljaju podatke. i nije se lako orijentirati. niti većeg drveta za a dočekao nas je poručnik Jerković. Poštivana je i izričita zapovijed da ne smijemo biti pri- mijećeni. Impresionirani Sada uspješnost misije ovisi o njima. No. ali nam izgleda još nikad ne idu dvaput istim putem. broj 401 / 3. gore ili Neprimjetni binom vježbe. ne smije doći! Da ipak Rapnjovači. i veliki dio misije ide u Dolazak do improvizirane patrolne baze Tominac. iako se rutom. Stižemo u selo i pozdravljamo “nepri- jatelje”. čiju su ulogu se prema prethodno opremom na leđima. a naročito divlje svinje. poručnik javlja binomima: bi neprijatelj mogao postaviti zasjedu ili IED “Vježba je gotova. postupke i učinak operacije. ra. Razdvojili su se smo sve što smo tre. da dođu do nas treba im vremena. u tišini. “Komuniciramo uputiti. Moraju biti “nevidljivi”. Nisu vidjeli ni čuli nikoga. desno. Krećemo prema i ubodom. Na kraju. jest. pripad. te mogućnost brzog izvlače. oni jednostavno vole biti na terenu i ondje se najbolje osjećaju. Naravno. rekli su nam koja je temeljito očišćena. koji svakih petnaest minuta šalju luje. ostaviti niti čep boce s vodom. predviđenoj poziciji” Spremnost. U ne primijete! ju. koji nam nakon makije. ali uz trud ništa nije pro- Proboj do patrolne baze blem“. Ide nizbrdo. Tako smo i mi i časnici tro. Raslinje je malo polegnuto. Zajedno su već četiri snicima iz Zapovjedništva bojne tijek. zapucat će.

u kojem su. osim neizbježne prašine zbog koje u retrovizoru nije moguće vidjeti ni vlastita zadnja vrata. u malom kampu Croa- tia smještene različite sastavnice 19. brigade 209.rame uz rame “ Imamo izvrsne odnose 209. mentorima. U dijalogu biramo najbolja rješenja. ugrađuju svoju kockicu u složeni mozaik rasta i sta- sanja 1. kandaka 3. I to sve aktivnosti“. kako bi samostalno mogao provoditi nju zemljovida“. Vi ljivanju kandaka u svim elementima osoblja kandaka u elementarnom čita- uvažavate naše specifič. Vrlo smo mjestu. ovoga kandaka pismeno. govori nam pukovnik nosti. kaže oslikavajući nam dužnosti tima. A siti znanja govori i podatak da je tek zapovjednik kandaka naš hrvatski tim je sastavljen od isku. Gardij. Neovisno o HV 401_18_19. vima pripadnika ANA-e. HRVCON-a. negdje oko dvadeset posto pripadnika pukovnik Ziavodin snih mentora koji svojim afganistan. Svatko u svom području pri- donosi ostvarenju krilatice šona ba šona . goditi program upravo takvim zahtje- mogućnost da u svakoj nistanskih snaga sigurnosti i ISAF-a. Danas smo gosti pješačkog operativ- nog mentorskog tima za vezu (INF OMLT) kojim zapovijeda pukovnik Ivan Miloš. Naša je zadaća pridonijeti osamostaljivanju kandaka u svim elementima kako bi samostalno mogao provoditi sve aktivnosti Pješački operativni mentorski tim za vezu Šoma ba šoma Živa u termometru približavala se na suncu šezdesetom stupnju kada smo preko Marmala i Mazar-e Sharifa do- lazili u afganistanski garnizon Shahe- en. područjima i dovoljno elastični prila- smo od vas dobili jest ovakvi su timovi veza između Afga. Razvili smo situaciji razmjenjujemo Naša je zadaća pridonijeti osamosta. mentoriranje svih sastavnica kandaka (bojne) u pripremi i provedbi zadaća koje kandak dobije. Svakodnevno provo- na svim naporima koje ske oklopno-mehanizirane brigade. mentoriranje svih sastavnica iskusni da primijetimo nedostatak vod minobacača 82 kandaka (bojne) u pripremi i provedbi znanja u pojedinim funkcionalnim mm.indd 18 8/1/12 3:50 PM . Ovdje je on stariji mentor prvog kandaka (bojne) treće brigade Pripadnici Pješač- kog OMLT-a daju svoj doprinos. Miloš. U domovini je zapovjednik 1. Najvrednije što zadaća koje kandak dobije. “Osposobljavanje kandaka je vrlo kom- zahvalni na pomoći i mehanizirane bojne Sokolovi. Dovoljno smo stavili u punu funkciju ning. ovakvi su timovi veza između Afganistanskih snaga sigurnosti i ISAF-a. dimo mentoriranje na svim razinama čine kako bi ustrojili primjerice izvidnike i “Uloga Pješačkog OMLT-a jest tre. a kamoli kolege u drugom vozilu. Dočekuju nas naše cure i dečki. Kako ponekad nije lako preno- je ključ uspjeha“. 18 broj 401 / 3. Pravi čovjek na pravom čemu ih naučiti. skim kolegama imaju što prenijeti i sa svim hrvatskim nalne armije. i po svim segmentima. kratko nas brifira. obuku stožernog iskustva i mišljenja. tečajeve za vozače. Ujedno. kolovoza 2012. Stižemo. korpusa Afganistanske nacio. Dan bez i jednog oblačka. Ujedno. Uloga Pješačkog OMLT-a jest trening. pleksna zadaća. korpu- sa ANA-e.

Naš posjet kolegama na Sjeveru primiče se kraju. satniju teškog naoružanja (Heavy Razvili smo tečajeve za Weapons Company) u kojoj je nekoli- vozače i obuku stožer- ko funkcionalnih cjelina. Nikada nisu pitali je li vani rili kada smo s vozilom koje je dao kiša. Vaši vjednikom brigade. narednik Ivan Ru- kavina. Bili su u pravom našim mentorima otišli na susret s smislu riječi dio nas. Naš je hrvatski tim sastav- ljen od iskusnih mentora broj 401 / 3. iskustvo hrvatskih kogod mala bila. ženi mozaik rasta i stasanja 1. koli- naše specifičnosti. Ziavodinom. Znamo da Hrvatska ma. I to je ključ uspje. Tu je i sto- nog osoblja kandaka u elementarnom čitanju žerni narednik Davor Kotromanović. no volimo zvati hrvatskim modelom Jedna od posebnosti na koju su naši mentoriranja. loša koji je nastavio veliki i kvalitetni vatskih timova. On iskustva i mišljenja. I ovdje rado sjećamo i pukovnika Mi- danas se rado sjeća prethodnih hr. snijeg ili sunce. sve naše zadaće. Vrlo smo i zahvalni na pomoći i ne može pružiti veliku logističku po- na svim naporima koje čine kako bi moć. Satnik Dragan Jurić. brigade 209. uvevši nas u svoj ljudi svim srcem žele pomoći. desetnik pukovnik Ivan Miloš Tončo Šaravanja. ali i slike vod minobacača 82 mm. ponosni jesu i razvijeni simo onu istu finu prašinu. On već ka je vrlo kompleksna dobro govori dari jezik te ga uči pi- zadaća. Svakodnevno sati. korpusa. žele da bu- lubenice i grožđe: “Imamo izvrsne demo u stanju samostalno provoditi odnose sa svim hrvatskim mentori. dobronamjernost. donijeli su nam primjenjivo kovnika Devčića. želja da se stečena znanja provode povjednikom kandaka pukovnikom u praksi.rame uz rame mentor prvog dočasnika kandaka nadnarednik Marin Šlopar unosi energiju u svladavanje čitanja ze- mljovida pripadnika Zapovjedništva kandaka ANA-e. Mentor operativ- nog časnika kandaka satnik Mato Beljan je uvelike pridonio razvoju operativne sekcije kandaka poseb- no u razvoju operativnih planova za provedbu operacija. Vi uvažavate pripadnik Pješačkog OMLT-a daje je primijetio i uvažava svoje zadaće. Na stolu su se odmah našle im je do našega napretka. On je primijetio i uva. Svaka kockica. mentor 1. OMLT-a. pruža onu najvažniju – po. Jedna od posebnosti na pedesetak stupnjeva zapućujemo se svladali i kako bi ustrojili primjerice moć u obuci“. zaključuje simpatični koju su naši domaćini prema Marmalu. Pukovnik Miloš nerado iz. časnika mozaika uspješnog angažmana u ha“. govori nam pukovnik Ziavodin daka 3. Prijašnji OMLT timovi. kolovoza 2012. razvijanju i provedbi planova. a kojih se svi žava iskustvo hrvatskih časnika. 19 koji svojim afganistanskim kolegama imaju što prenije- ti i čemu ih naučiti Dražen Jonjić .indd 19 8/1/12 3:50 PM . posao. iskustvo. značajna je točka najbolja rješenja. osobito onoga pu. Tako operaciji ISAF. Satnik Da- mir Stanušić mentorira dvije pje- šačke satnije. ističe desetnik Leonardo Džidić. pomaže im u obuci. koji svatko u svom području pridonosi ostvarenju krilatice šona ba šona . n HV 401_18_19. Na ipak ugodnijih tome. Imamo sreću što njime. Njega karakteriziraju domaćini ponosni jesu i razvijeni prijateljski odnosi.rame uz rame. iznimno dobri osobni odnosi sa za. To je afganistanskim kolegama se provodi mentorira. U to smo se uvje. odnosi sa zapovjedni. pješačke sat- Osposobljavanje kanda. Za sobom opet no- izvidnike i stavili u punu funkciju pukovnik Ziavodin. U dijalogu biramo svoj doprinos. Sve hrvatske sastavnice i kom kandaka pukov- da u svakoj situaciji razmjenjujemo dvaja pojedince. zemljovida. i te kako simpatično. kan. Najvrednije Mentoriranje kandaka timski je iznimno dobri osobni uspješnog rada mentora iz Pješačkog što smo od vas dobili jest mogućnost posao. nije napravio je iskorak više. svoju kockicu u slo. ističe kako svaki te kako profesionalno ispunjavaju nikom Ziavodinom. Satnik Daniel nje na svim razinama Mihaljević mentorira kompleksnu i svim segmentima. Prekinuo je sastanak sa zapo. stalo ured. No. kakvi bismo mi to bili ako ne oslikavajući nam ono što neformal- bismo doskočili i takvim poteškoćama. radimo s hrvatskim mentorima.

je obuhvaćala vještine snalaženja i preživljavanja na djelovanja na čelu s časničkim namjesnikom cima uime načelnika GS-a naglasivši da se “pripad. Svi su naj- dana i provodila se na području Gorskog kotara. polaznici obuka za specijalna djelovanja“ traje šest mjeseci. Obuka i procjenjivao instruktorski tim Bojne za specijal- Uprave za operativne poslove čestitao je polazni.Takvo stanje je pozorno pratio Brigadir Martin Starčević. vremenskim neprilikama. Vojarna “Josip Jović” Klaudio Simonović. skladu s tradicijom specijalnih postrojbi. otoka Žirja. sastojala se od pet faza. baziran je na izvršavanju dodijeljenih zadaća koji području Delnica.Do kraja su stigli samo psihofizički najizdržljiviji su svladavali u četvrtoj petnaestodnevnoj fazi. izviđanja na Vlatkom Menalom i vojni psiholog. navigaciju. posjedovati. usmjerena je na razvijanje sposobnosti vođenja manje dvije godine u sustavu OS-a i na ulaznom testiranju Kovačeva. Crvena zemlja i strelišta Kovačevo i njezin je zavr. Posebna pozornost Na selekcijsku obuku prijavilo se 85 kandidata koji su željeli postati pripadnici Bojne za specijalna djelovanja. psihofizički najizdržljiviji vojnici. srpnja u vojarni “Josip Jović” na Udbini je bila faza intenzivnog drila u trajanju od mjesec trodnevna vježba. sposobnost funkcioniranja u teškim šetak u udbinskoj vojarni bio posebno dojmljiv i u pomoći te borilačkim vještinama.a i postrojbi dana tijekom koje su polaznici usvajali temeljna polaznike pripremali psiholozi OSRH. heli. topografiji. znački i zelenih beretki novim pripadnicima Bojne za specijalna te im poručio: “Budite uzor svim pripadnicima u OSRH. Prva vu “binom“. kriterije. helikoptera i brodova. vještine i kvalitete. zarobljenički kamp. kolovoza 2012. prvoj upornost. ali i tijekom obuke stjecati određene vali su u trećoj fazi koja je također trajala desetak sposobnosti. su se simulirale okolnosti dubine neprijateljskog teritorija i okruženja (stalne operacije). obuke su preživljavali i provodili zadaće po susta- obuke i pripadnosti specijalnim postrojbama. Commando obuka. n HV 401_20_21. tjelesne i psihofizičke Urbani načini ratovanja (gradska borba). snimio Tomislav Brandt Završetak Commando obuke Završna svečanost dodjele diploma. zamjenik načelnika iz gumenih čamaca. Sve to simulira borbene uvjete u novim pripadnicima ulazak u BSD. Polaznici djelovanja. Posljednja peta faza trajala je tri tjedna i u njoj ističu u BSD-u. Pukovnik Druga faza obuke trajala je desetak dana a sasto. za koju su a nazočili su joj vojni dužnosnici iz GS. minimalnoj logističkoj potpori i zadovoljstvo provedenom obukom te čestitao tijekom nje su polaznici obuke uvježbavali i svla. dali aktivnosti kao što su sijanje borbenih plivača protivničkoj dubini. dugotrajnom boravku u prirodi bez kontakta s Dražen Ressler u svom je obraćanju izrazio ponos jala se od uvježbavanja na vodi (amfibijska faza) i vanjskim svijetom. OSRH. Zbog specifičnosti iz svih vrsta naoružanja. Koncept obuke obuke koja se provodila protekla tri mjeseca na kopterskim desantima. malih timova. odr. i složenim uvjetima.indd 20 8/1/12 3:50 PM . Da bi polaznik nike BSD-a svrstava među najbolje od najboljih“ moru te pripreme desantnih prostorija. TozSD-a mogao funkcionirati kao dio tima mora Osnove alpinizma i planinskog ratovanja svlada. te pripadnici postrojbe. 20 broj 401 / 3. čime bi se dodatno podignula kvaliteta obuke. Na završetku ove faze provedena je žana je 26. poligona obavještajnom i protuobavještajnom radu. tzv. Udbine. padobranskim skokovima. vezi. na moru i obalnom pojasu. minsko-eksplozivnim sredstvima (MESiD-u). Velike Peše i Guslice. taktici. koncipirana da simbolizira posebnosti Temeljna obuka za specijalna djelovanja. od polaznika zahtijeva iznimnu fizičku pripremu. zapovjednik BSD-a pukovnik Dražen Re. teorijska i praktična znanja o rukovanju i gađanju Riječ je o najtežoj obuci koju mogu završiti samo ssler. u hrani i vodi. a i u međunarodnom vojnom okruženju“. Planira se da sljedeća “Temeljna morali su zadovoljiti zdravstvene.

n HV 401_20_21.8 m). godine. lađa se prema pravilniku održava druge subote u kolovozu pod pokrovitelj- na i ostavljena. širina 2. Štoviše bila je čast biti dio ovoga vrijednog projekta u spomen na svijetle trenutke Domovinskog rata. Dužina natjecateljske lađe je 7. 21 Branko Markota Veterani obilježili 20. osuđena na propadanje.Od tada pa do veslom ne kraćim od 3. gardijske brigade . Start ovog vrlo zahtjevnog maratona bio je u Met. u Malom je Stonu lađa izvučena i šlepom prebačena nekoliko kilometara cestom do Stona odakle druga posada nastavlja dalje prema Slanom i Dubrovniku. Lađari ovih dviju udruga izveslali su veslački maraton neretvanskom lađom od Metkovića do Dubrovnika. Maraton ljudi. stare se lađe izvlače iz mulja. u projektu “Tragom pra- gaza bilo pogodno za taj močvarni dio prepun kanala i rukavaca. parićem (dugačkim maraton lađa Metković-Opuzen-Ploče duljine 22. Domagojevi su gusari na ovaj simboličan način podsjetili i na povijest neretvanskih gusara u vrijeme kneza Domagoja. Tijekom 17 sati napornog veslanja prešli su oko 100 kilometara. Lađa je u cijelosti cijele Hrvatske. godine na dva ruba plovila a vesla su tradicionalnog oblika od drveta. no ističu da unatoč teškim uvjetima uz veliki motiv koji ih je vodio ništa nije bilo nepremosti- vo. srpnja Neretvanska lađa autohtono je plovilo u dolini Neretve koje je zbog plitkog Lađari su 2009.gardijske brigade odala po- čast i zapalila svijeće. Pošto je djedova“ i Jadransko more od Neretve do Termolija u pratnji broda HRM-a.60 m. BiH. modernizacijom života nestaje potreba za njom. broj 401 / 3. preveslali kanal La Manche a 2010.podružnice za Dubrovačko-neretvansku županiju i udruga lađara Domagojevi gusari -Vid (među kojima je nekoliko veterana 4. Put nastav- prijeđenih oko 100 kilometara ljaju u ranim jutarnjim satima. obljetnicu obrane i oslobođenja hrvatskog juga i deblokade Dubrovnika. Na obali ih je dočekao župan Nikola Dobroslavić sa suradnicima ali i brojnim turistima koji su sa zanimanjem pratili uplovljavanje u luku. gardijske) na jedinstven su način obilježili 20. Nakon nekoliko sati napornog veslanja i prijeđenih 30 kilometara stižu u Mali Ston. Kostur lađe čine 23 rebra tzv. Kako se ne bi zaobilazio Pelješac. Start ovog vrlo zahtjevnog koviću 6. Cilj godinama služila Neretvanima za prijevoz poljoprivrednih dobara. Uplovljavanje u stari dubrovački Opuzenu je zamijenjena posada i nastavlja se rijekom porat nakon 17 sati upornog veslanja i Neretvom do Blaca gdje je kraći odmor. izrađena od drveta. srpnja. U lađi se nalazi u povodu obilježavanja akcije HV-a “Zelena tabla-Male Bare” održan je prvi još bubnjar i kormilar-parićar koji upravlja kormilom tzv. Dio ekipe iz pratnje u Trstenom je kod spomenika poginulim pripadnicima 4.5 kilometara. privlači ne samo posade iz Neretve nego iz m a dubina 70 cm. u povodu obljetnice te u čast poginulih pripadnika 4. Australije. Nakon ideje za održavanjem utrke stvom Predsjednika RH. Nakon izveslanih 10 kilometara u maratona bio je u Metkoviću 6. kolovoza 2012. čije ime s ponosom nose. popravljaju i 1998.indd 21 8/1/12 3:50 PM . Nastavljaju uz obalu prema Komarnoj zatim dalje pokraj poluotoka Kleka. zatim Italije. Lađa ostaje zaboravlje. U večernjim satima uz plamen bengalke ulaze u Stari dubrovački porat. Odjek bubnja kojim bubnjar udara ritam odjekivao je cijelim zaljevom do Pelješca.56 danas maraton se širi i napreduje. dva simbola koja se nalaze na zastavi i grbu Dubrovačko-neretvanske županije. Na maratonu lađa u lađi vesla 10 veslača koji sjede neretvanskih lađa. izvučena iz zaborava. gardijske brigade koji su položili svoje živote na oltar domovine u borbama na Južnom bojištu tijekom 1992. stoke i maratona lađa je postignut i lađa je spašena. gardijske oslobođenja juga domovine Udruga veterana 4. obljetnicu 4. lukoća.

ZOD. no 100 pripadnika Gardijske motorizirane brigade  OJI U organizaciji Zapovjedništva za pot- poru u Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi od 5. područje oko Selca gdje je vatra prijetila kućama no Tijekom dva sata usklađenog djelovanja zračnih i zbog orkanske bure tijekom dana bilo je onemogu. podijeljeni u posade po četiri. te jednu od mogućih situacija zajedničkog djelovanja nog ispravljanja pogrešaka. dašnjih kontingenata hrvatskih OS u mirovnoj operaciji KFOR.indd 22 8/1/12 3:51 PM . i 21. Obuku su zračne komponente i kopnenih snaga u aktivnostima djelovanja uspješno prošli pripadnici ZzP-a (SzOiDL postrojbi za specijalne operacije u kojoj su sudjelovali i pripadnici Požega. srpnja u RH. sa šest kamiona. vojnim vozilom radionicom i sanitetom koji su na ovom području priskočili u iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih pomoć zemaljskim vatrogasnim snagama. Obuka se izlazak iz vozila svakog člana posade na provodi u realnim uvjetima na češkim helikopterima MI 171 Sh. orijentacija unutar prevrnutog vozila). Teoretski dio Zapovjednik 9. s ci. srpnja i dio je plana razvoja Međunarod- prilikom prevrtanja (bočno za 180˚). Pripadnici 9. kako na suhom tako i u vodi. i 2. BzOLP. nog središta za obuku pilota helikoptera u vojarni “Zemunik”. kontingenta hrvatskih OS provedena je HMMWV – obuka na Roll Over simulatoru uz potporu Office of iz mirovne operacije KFOR Defence Cooperation US Embassy. Posebno je vatrom bilo ugroženo području Selca. nazočili i zapo- SAD i instruktor na HEAT (HMMWV vjednik Zapovjedno-operativnog središta GS OSRH. Pripad- ćeno djelovanje protupožarnih zrakoplova. zapovjednik češkog ratnog zrakoplovstva general Jiři Verner. Glavni koordinator Pred 19 postrojenih pripadnika kontingenta. tingenta izvršene na visokoprofesionalan način. zapovjednik 93.Karačić HV 401_22_23. kontingenta hrvatskih OS koji su tijekom po- ljem obuke posada vozila HMMWV za sljednja četiri mjeseca bili u mirovnoj operaciji NATO-a KFOR pravilno postupanje u slučaju prevrtanja (Kosovo Force) vratili su se 19. Obuku je proveo predstavnik OS zrakoplovnoj bazi Pleso. kao i svih dosa- posade vozila tijekom prevrtanja. do 14. tora SzOiDL i BzOLP. Obuka je započela obukom obu. kopnenih snaga požar je stavljen pod nadzor. dok je general čavatelja (četiri instruktora iz SzOiDL Ščuri svim pripadnicima čestitao na odlično obavljenom poslu. OJI zila uključujući i iznošenje ozlijeđenog. predstavnici GS OSRH dok su češko izaslanstvo predvodili zamjenik načelnika GS-a general Bohuslav oslobađanje od sigurnosnog pojasa. češki vojni izaslanik. Obuka se održava od 10. GS OSRH (BSD). polusatnim trenažom Obuka čeških helikopterskih posada u Zemuniku unutar simulatora prolazili postupke u U 93. izlazak svih na samo jedna koja se postupno razvija u Međunarodno središte za obuku pilota helikoptera. ni general Dražen Ščuri te predstavnici MORH-a i GS OS-a. zapovjednik BSD-a pukovnik Dražen jekom prevrtanja (položaj glave. PZO-a brigadir Miroslav Kovač. NEP). Tijekom praktičnog dijela polaznici su. a u komunikaciju instruktora s posadom sklopu NATO inicijative Pametna obrana. i 24. 22 broj 401 / 3. kod mjesta Perković. zrakoplovnoj bazi HRZ i PZO u vojarni “Zemunik” 18. istaknuo je obuhvatio je predavanje o postupcima potpunu učinkovitost i visoku uspješnost ovog. faza obuke. u Zemuniku poletjela tri Canadaira CL-415. kontingenta. Prezentacijski dio za voj- što je iznimno značajno zbog sigurnosti na nacionalna izaslanstva sadržajno je predstavio tijek pojedinih polaznika obuke i mogućnosti trenutač. srpnja Povratak 9. dardne postupke i koordinaciju u pripremi i neposrednoj provedbi VOB). srpnja bili su angažirani su se dana udari bure smanjili te su s aerodroma na pet požarišta u priobalju i to kod Bikarca i Do. angažirani na požarištu ako se požar opet aktivira. a potporu obuci pruža 93. zapovjednik HRZ-a i PZO-a. iznošenje ozlijeđenih te obvezna hrvatskih i čeških OS koja se na najbolji način potvrdila i nedavno provedenim prvim tečajem zajedničke stalna komunikacija članova posade. zb kao postrojba svoja vrata. ruku. brigad- Joseph Parker Miller uz pomoć instruk. zb pukovnik Karol Lučan. kolovoza 2012. 20. Prezentaciju je također pratio i američki tim Zapovjedništva specijalnih snaga za Europu-SOCEUR. Trnokop M. obuke hrvatskih i čeških savjetodavnih zrakoplovnih timova u HEAT simulator omogućuje stalan sklopu preduputne obuke i pripreme pripadnika koji mentoriraju videonadzor svakog člana posade te helikopterske eskadrile Afganistanskog ratnog zrakoplovstva. M. Pukovnija VP. Idućeg snaga OSRH tijekom 23. VIJESTI IZ OSRH HMMWV – obu- ka na Roll Over Vojska pomogla gasiti požar kod Selca simulatoru Pet protupožarnih zrakoplova Canadair CL-415 Hr- vatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane HKoV-a. koja njeg Polja blizu Šibenika. te kod su se uključila u aktivnosti gašenja požara u širem Medulina i Selca. te  brigadir Milan Polak. odno. general Šindler provedbe aktivnosti bio je satnik Boris je izrazio zadovoljstvo jer su sve planirane zadaće ovog kon- Galić. vozila. je srpnja održan prezentacijski dan obuke čeških različitim situacijama koje su moguće helikopterskih posada za specijalne operacije. Ressler. Nastavak je to dobre suradnje vrata. Galić. Dvořak. B. sno prilikom napuštanja prevrnutog vo. konkretne zadaće u što realističnijim uvjetima djelovanja. bojnik Saša Crnec. HKoV-a Bojne za specijalna djelovanja. mtb GMTBR. te je na nici Gardijske motorizirane brigade HKoV-a ostali su temelju zapovijedi načelnika GS OSRH angažira. a kojima se ubrzo pridružio i četvrti. Cilj je uvježbavanja uskladiti stan- (1. Prezentaciji su nazočili načelnik stožera HRZ-a i Navedene procedure čine postupci ti. Požega te jedan iz BzOLP). Dočeku su u 91. brigadni Egress Assistance Trainer) simulatoru general Vlado Šindler. uz članove obitelji.

zb na Plesu sa školskim institucijama iz Velike Gorice vima. zb koji već niz godina uspješno sudjeluju u provedbi operacije. a upoznati su i s ma Europske unije u Džibutiju i sl. Obuka se odnosila na vode nastavnici letenja obuhvaća sposobnosti više timova SDN-a u odgovoru na postavljene zadaće nastavne sadržaje temeljnih ma- koje se moraju izvršiti ubacivanjem ili izvlačenjem timova zračnim nevara aviona na zemlji i u zra- putem te je tako provedeno ubacivanje padobranima metodom ku (vožnja. Velike  Britanije i Sjeverne Irske .tehničke djeluju u sastavu ove međunarodne časnika HRM-a i to u Zapovjedništvu bojne (ZT) 91.natporučnik Pave Amulić. bio je OJI Budi prvi i SELEKCIJSKO LETENJE vrati se posljednji KANDIDATA ZA VOJNE PILOTE U Eskadrili aviona 93. poručnik fregate Tomislav pomorske operacije EU “ATALANTA” praktične nastave. a djelatni pripadnik HRM. ke u učilištu HRM-a i zapovjednik U 91. te na fran- zrakoplova koji se primjenjuje u HRZ-u i PZO-u. O iznimnoj zahtjevnosti obuke svakako govori će konačnu ocjenu o sposobnosti za studij vojnog pilota donijeti stručno podatak da koristeći se HA-LO metodom pripadnici SDN-a više povjerenstvo HRZ-a i PZO-a. OJI u Hrvatskoj ratnoj mornarici. Jadrić.ka- nastavila se i provedbom dvotjedne studijske prakse studenata nje personalne i medicinske pomoći petan korvete Ivica Pavić. Prvim letovima na avionu ZLIN stičkoj obuci s ciljem usavršavanja osposobljenosti za izvršavanje 242 L prethodila je tehnička učio- namjenske zadaće postrojbe čije je glavno obilježje – Budi prvi i nica i primijenjena teorija tijekom vrati se posljednji. HA-LO (velika visina – nisko otvaranje) s opremom dostatnom za zaokreti. je srpnja LANTA. cuskom zapovjednom brodu A630 posebnostima održavanja vojnih zrakoplova i vojnih zrakoplovnih Po­ručnik fregate Jadrić pripadnik je MARNE . koslav Periša. Osim tehničke potpore brodo. u sastav njemačkog odreda za desetine Zapovjedne satnije. Tre- uspješno završena stručna praktična nastava za učenike srednje potporu i vezu u Džibutiju (Djibouti).fregati “Sachsen” završila 27. i sudionik Domovin. . Poručnik fregate Jadrić je i sustav nadzora kvalitete izvršenih radova. slijetanje. izvršenje namjenske zadaće te fries i spies metode za ubacivanje Na kraju selekcijskog ciklusa provode se ispitni letovi s ispitivačima i izvlačenje užetom iz reljefno ili taktički nepristupačnih djelova koji procjenjuju stupanj usvojenosti pojedinih elemenata letenja. nakon čega dolaze u vojarnu “Zemunik” psihofizičku spremnost. zb HRZ-a i PZO-a U međunarodnu operaciju Europske instruktor brodske elektrotehni- unije EU NAVFOR SOMALIA -ATA. vođenja tehničke skog rata. raciji ATALANTA trenutačno su još tri plova. nadzor jest da su oni operativno samostalni i više tjedana uzasto. potpora brodu SR Njemačke . časnika za održavanje elektronič- dvotjedne prakse učenici su usvojili nastavne sadržaje o organizaciji ske ratne mornarice koji će obnašati kih sustava u Pomorskoj bazi Split. zadaće ovog Odreda su i pruža. a od 2001. sko letenje kandidata za hrvatske Obuka je temeljena na nadogradnji i održavanju sposobnosti koje vojne pilote. su djelatnici SDN-a usvojili u naprednoj padobranskoj i alpini. broj 401 / 3. na ratnom studija “Održavanje zrakoplova” Veleučilišta Velika Gorica koja je njemačkom vojnom osoblju. njemačkih mornaričkih snaga koje su. srpnja upućen je prvi časnik Hrvat. Učeničku praksu proveli su djelatnici Zrakoplovno. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u vojarni “Pleso” 18. osnovnim postup. kolovoza 2012. akrobacije) s 9 sati naleta po polazniku. 23 Prvi časnik HRM-a na dužnosti logističke Praktična nastava za potpore u operaciji učenike i studente u ATALANTA 91. Praktična letačka obuka koju pro- pno te da sve potrebno za to sami osiguravaju. Predstavljen OSRH od 1991. u Nortwoodu u Ujedinjenoj Kraljevini Suradnja 91. mjerama i zaštiti u radu sa zrakoplovima. dužnost logističke potpore u Odredu Osim poručnika fregate Jadrića. srpnja. polijetanje. Metode i taktike djelovanja snaga SDN-a često kojih su polaznici usvojili temeljna su u potpunosti drugačije od metoda kojima se koriste ostale snage teorijska znanja o letenju i teh- Oružanih snaga. Karačić HV 401_22_23. na praktičnu letačku obuku po svim razdjelima letenja. Kandidati koje zadovolje tražene kriterije puta dnevno pretrpe promjene temperature od 20-ak stupnjeva nastavljaju sa studijskim obvezama na Fakultetu prometnih znanosti. srpnja započelo je selekcij- izvlačenje iz područja operacija zračnim putem. zrakoplovne Satnija za dubinski nadzor Vojno-obavještajne bojne HKoV-a kra. nutačno je raspoređen na dužnost Zrakoplovno-tehničke škole “Rudolf Perešin” iz Velike Gorice. OJI M. Studentima je predstavljen sustav održavanja lokalnim vlastima i vojnim snaga. dok područja operacija.indd 23 8/1/12 3:51 PM . baze HRZ i PZO u vojarni “Zemu- jem lipnja provela je obučnu aktivnost pod nazivom Ubacivanje i nik” 24. u ope- cima održavanja te konstrukcijskim sklopovima i sustavima zrako. Jedno od iznimnih obilježja timova za dubinski ničkim karakteristikama ZLIN-a. rada. Tijekom 23. Obnašao je niz dužnosti operaciji Europske unije ATALANTA. što svakako iziskuje posebnu smjer aeronautika-vojni pilot.poručnik bojnog broda Vje- sustava komunikacije te zrakoplovnog naoružanja. četrnaesti je po redu časnik HRM-a u dokumentacije i provođenja mjera zaštite na radu. unutar manje od jedne minute.

24 broj 401 / 3. u navedenom je razdoblju sudjelovalo oružja organizirat će i financirati Marinski kor- godine smanjenje je za 100 vojnika. no i kako je on puno trenirao pa se namjerava u ve zemlje u ispunjavanju uvjeta za je istaknuo kako će NATO i dalje Afganistan vratiti s medaljom.Vlada je donijela Afganistan do kraja 2014. suradnje. HV 401_24_27. koja je afganistanska prvakinja na 100 me. gnut 9. NATO-ova vrata da su dio svijetle strane afganistanske povijesti. Posljednjih je godina napredak u izrazio nadu da će s prvim koraci. Tako će. kao i o opredijeljenosti te zemlje BiH u ISAF misiji u Afganistanu. inicijativama. a transport biti smanjen za 50 vojnika. trebat će još truda i vojne imovine. kal. ožujka ove oružja 455 tisuća kuna bez PDV-a. nisu ništa novo.Tako ove godine na Olimpijskim davajućeg Vijeća igrama u Londonu. Min Sin-Haku. on je vanjskih poslova BiH još 2008. I neki drugi sportovi postaju uspješni. Naime. a što na obrani i sigurnosti. I dok će atletičarski Vershbowom. Marinskom će smanjiti broj vojnika koji će sudjelovati u slala najviše do 250 vojnika. Trenutačni je najesen. godine u Pekingu osvojio brončanu medalju. Ujedno iz brojnih zemalja. a koja je ujedno još jednom istaknuo jasnu opredije. a u drugom dijelu godine. godine. kako je napomenuo prilikom tog pozdravio dogovor političkih lidera pretjerano isticali svoje ambicije.indd 24 8/1/12 3:51 PM . već pozdravlja politički dogovor posti- svom južnokorejskom treneru. kazao je mladi afganistanski sportaš. u suradnji s promovira regionalnu stabilnost te će se kući vratiti s medaljom. dovoljno susreta – najbolje jamstvo za mir i postignut početkom ožujka. veleposlani- svaki atletičar želi biti kandidat za Olimpijske igre. kako je odlučeno. Uz njega se u igru ljenost te zemlje za što skorije pri. a s posebnim naglaskom vraća i Nesar Ahmad Bahawi. nedavno je dogovoreno nije samo sigurnost već ono ujedno atletičari ponosni su što predstavljaju svoju zemlju. pa je tako i hrvatska Vlada donijela odluku da Hrvatska bi do kraja 2013. iz Izvješća o sudjelovanju pripadnika OSRH u trebe obuke njihovih pripadnika. taekwondo prvaka . za daljnje produbljivanje regionalne prvo odličje koje je Afganistan osvojio na Olmpijadi. U skladu s Odlukom Vlade. tada izgubljeno“. žija sastao se krajem Na putu do uspjeha u Londonu će joj društvo praviti i dvadesetčetvero. Vershbow je igrama održanima u Kini. sudjelovalo do 350 pripadnika hrvatskih i odluku prema kojoj Republika Hrvatska da- povlačenje snaga iz te zemlje već je počelo. Zlatko Lagumd- kvalificirati se za Olimpijske igre. ”Savez govori o njihovim mogućnostima. ma Bosna i Hercegovina početi već brio je aktivnosti BiH u regionalnim kriket. a u skladu s odlukom utrošeno 380 milijuna kuna. Afganistanski olimpijski ponos Zamjenik glavnog tajnika Kroz mnoge naraštaje Afganistanci su bili prepoznati po svojim ratišti- NATO-a u BiH ma i borbama. mađarske proizvodnje. koji je odličja osvojio i lani na Azijskim stupanje u članstvo NATO-a. dvadesetogodišnja trkačica vanjskih poslova iz istočne provincije Kapisa. a dodao je i kako su vašeg političkog vodstva“. no sada kada je uspjela želi i pobjedu. U intervjuu za NATO Channel televiziju. godine u Afganistan 7. oba su sportaša odala priznanje stabilnost i to ne samo u BiH. boje svoje zemlje brane afganistanske atletičarke i ministara i ministar atletičari.” Ovo natjecanje za mene je izuzetno značajno. kolovoza 2012. one je prigodom ministar za Rohullaha Nipaha. Masood Azizi. rekao je u BiH svjesni da brzina tih procesa Vershbow dodajući da na tom putu ovisi o njima samima. a želi i postići dobre kom Alexanderom rezultate“. kazao je. Tom dvojac svoje iskustvo prvi put prezentirati na Olimpijskim igrama. Vrijednost je godine. a za što je iz državnog proračuna pus Sjedinjenih Američkih Država. najprije broj Afganistanu od 1. Bosne i Hercegovine tara. postupno Sabora. košarka i ženski boks a novosnovan je i ragbi tim. i afganistanski gumdžija. srpnja sa zamjeni- godišnji kolega atletičar. BiH. kako je rekao La. Na igrama će se natjecati u čitavoj regiji jugoistočne Europe. koji je ujedno i nacionalni prvak na 100 i 200 kom glavnog tajnika metara. Razgovaralo nema mjesta za prečice. a kao i ostali natjecatelji. jer NATO-a. Ohra- atletici vidljiv i u Afganistanu. Ipak. no novi naraštaji sada postaju prepoznatljivi i na nekim Zamjenik predsje- drugim poljima primjerice u atletici. značenje regionalne suradnje. no oni su samo dio onih iz brojnih zemalja za članstvo u NATO-u. u idućim danima pripreme i i dalje su vam otvorena. mogu biti ponosni predsjedavajućim Vijećem ministara ulijeva povjerenje. kazala je kako je željela dr. rujna 2010. ožujka no ujedno izražava- i judo prvak Ajmal Faizad kao i boksač Ajmal Faisal koji je rekao da će Lagumdžija je upoznao zamjenika mo žaljenje zbog vremena koje je od gledatelji na Olimpijadi imati priliku vidjeti poznata lica iz svijeta boksa glavnog tajnika s napretkom njego. Iako tijekom intervjua obojica sportaša nisu je. ruje 1200 komada jurišnih pušaka AK-47. a ujedno je njezinim reformskim procesima te s brzorastućom atletskom kulturom. NATO VIJESTI Anita Končar. Među njima je i Tahmina Kohistani. Inače. Svi se oni nadaju da da premijeri entiteta. Naime. no da biste potpišu dogovor o raspodjeli državne kroz njih i ušli. no kakav god ishod bio. trud koji su do sada pokazali. Prema podacima korpusu Sjedinjenih Američkih Država za po- operaciji ISAF. foto NATO Hrvatska smanjuje broj vojnika u Afganistanu od iduće godine Iako će snage međunarodne koalicije napustiti prošloj je i u ovoj godinu. Ovi su sportaši ujedno elita koja se uspjela početak primjene Akcijskog plana pomagati Bosni i Hercegovini u kvalificirati za Olimpijske igre. do 31. Izrazio je za- se i o aktualnoj političkoj situaciji u hvalnost NATO-a za sudjelovanjem BiH. Oružanih snaga.62x39 mm. u 988 vojnika. i to već u prvom dijelu 2013.” Članstvo u NATO-u fokus na Olimpijskim igrama.

HRVCON-a neće susresti. Uvjerio sam se svih sastavnica 19. u kojem je Hrvatska 19. Svečanosti je osim mat Shahu uručili pukovnik mr. hrvcon-a 19. brigadir Željko Dadić i članovi i 20. Jonjić HV 401_24_27. časnik HRVCON-a naglasio je također ulogu hrvatskih mentora tima dobili su potpuni uvid u OJI u obuci ANA-e te satnije za osiguranje koja djeluje na sjeveru Afganistana. Brigadir Rahmat Shah zahvalio je na cjelokupnoj nacionalne armije pri. HRVCON. padnici 7. broj 401 / 3. koordinator za planove kolege iz Afganistanske i programe obuke. HRVCON-a darove vodeća nacija. benog časnika u 7. vanje vojne policije. sc. licijskog savjetničkog tima (MP Kako bi obradovali svoje TAT)) i časnički namjesnik Damir Suknaić. obilovao emocijama s obzirom je časničkog namjesnika Capela s rasporedom i aktivnostima pova u Kabulu i Mazar-e-Shari. Prvi su dočasnici razmijenili iskustva o djelovanju do. tako i u Zapovjednik 19. Škole vojne policije u kojoj je Hrvatska vodeća nacija. Prvi dočasnici naglasili su važnost ovakvih susreta i razmjene mišljenja i iskustava koji pridonose daljnjem jačanju uloge dočasničkog lanca potpore osobito u multinacionalnom stručnA literaturA DONIRANA okruženju. HRVCON-a s prvim Zapovjednik 20. HRVCON-a. Stožerni narednik Škokić upoznao nistanu. srpnja dvjesto priručnika i udžbenika u trideset naslova. većinom prevedena na tima za vezu (GOMLT) na čelu s pukovnikom Marinkom Žužom dari jezik bit će velika pomoć u predali su darove za osamnaest najsiromašnijih pripadnika Postroj. Pukovnik Ivančić upoznao je brigadira Shaha da se su osigurali vlastitim priprema još jedna donacija koja obuhvaća doktrinarne dokumente sredstvima. HRVCON-a brigadir Željko Dadić sa svojim način funkcioniranja i smješta- ja. je primio prvi dočasnik ISAF-a časnički namjesnik Thomas R. te lanca potpore u OSRH. gadir Tomislav Galić upoznao HRVCON-a na dužnosti proved- “Impresioniran sam ustrojem i načinom djelovanja dočasničkog je članove tima 20.indd 25 8/1/12 3:51 PM . GOMLT-u. 25 zapovjedno izviđanje Sastanak prvog dočasnika 20. voditelj Odsjeka hammad i drugi časnici i za obuku i instruktažu vojnopo- dočasnici ove postrojbe. Donaciju su hrvatski GOMLT. HRVCON-a stožerni narednik Boris Škokić i voditelj NEP-a bojnik Bruno Spann u Mazar-e Sharifu dogo- posjetio je 25. pripadnici 7. Jonjić školi vojne policije ana-e Predstavnici Obučnog savjet- ničkog tima (4. MP TAT) u Školi Donacija pripadnicima ANA-e vojne policije ANA-e koja djeluje u Kabulu. Nova stručna zar-e Sharifa.HRVCON-a u vjednika kampa “Croatia” koji kako je on u Hrvatskoj dosegnuo visoke standarde“. garnizonskog operativnog mentorskog literatura. D. osobito s djelovanjem fu zapovjednik 20. garnizonskog opremanju i operativnom radu Škole izražavajući spremnost za operativnog mentorskog daljnjom suradnjom s Obučnim savjetničkim timom sastavljenim tima za vezu u sastavu od pripadnika OS zemalja članica A-5 inicijative. Jonjić D. kolovoza 2012. Capel. donirali su 25. svakodnevnom radu afganistan- be za opću potporu (GSU). sklopu NATO-a i ISAF-a. Jedna je to od postrojbi koju mentorira skih vojnih policajaca. Obilaskom svih kam. gdje ga Špoljar tijekom srpnja proveo je dila se nesvakidašnja situacija. vezanih za djelo- Na prigodnoj svečanosti 17. Prvi do. Cijela akcija organizirana je u suradnji sa Sekcijom zapovjedniku Škole brigadiru Rah- za religijska i kulturna pitanja kampa Shaheen. srpnja u kampu Shaheen u blizini Ma. zapovjedno izviđanje u području naime. HRVCON-a bri. HRVCON-a kom rotacije snaga između 19. Marijan Ivančić. Tijekom posjeta kampu Mike Prvi dočasnik 19. Susret je prvi dočasnik ISAF-a Capel. rekao je području operacije ISAF u Afga. dosadašnjoj pomoći hrvatskog mentorskog tima u ustrojavanju. broji 100 pripadnika. D. Ivan Špoljar koji je u sklopu 19. bojnik Bruno Špoljar i bojnik časničkog lanca potpore kako u nacionalnoj strukturi. susrela su se dva brata. srpnja Zapovjedništvo ISAF-a u Kabulu. u što sam se uvjerio tijekom boravka a sa zadaćama i razmještajem istodobno i na dužnosti zapo- na vježbi i konferenciji održanoj u Hrvatskoj. operacije ISAF u Afganistanu. na to da je poznato da se prili- hrvatskog kontingenta u operaciji ISAF. hrvatskih mentora nazočio i zapovjednik GSU brigadir Nayema Mo. te okruženja u kojem djeluju dočasnikom ISAF-a timom u kojem su bili vodi- telj NKISE bojnik Danko Vuk sve sastavnice 19. potrebne za rad Škole.

je uključuje tehničku potporu u projektiranju i gradnji nenukle. Francuska pružit će potporu u projektiranju trupa podmornice HMAS Adelaide za potrebe australske a koji će graditi domaća tvrtka Itaguaí Construções Navais. a kobilica je položena naoružanje koje će se sastojati od protubrodskih projektila točno godinu dana poslije. vojna tehnika // novosti Započeo brazilski projekt nuklearne podmornice Brazilska ratna mornarica 6. tnog prostora. pomorske baze i četiriju dizelskih električnih pod- Porinut drugi aus mornica tipa Scorpene kao i transfer tehnologije francuskom Španjolska brodograđevna kompanija DCNS i lokalnom partneru. Helikopter će težine na polijetanju. Australski Spomenute tvrtke zajednički će upravljati brodogradilištem projekt temelji se na postojećem dizaj- Itaguaí u blizini Rio de Janeira. Posebnost pokretati dva turbovratilna motora predstavljenog prototipa jest u či. srpnja porinula drugi desantni brod arnih dijelova predložene nuklearne podmornice. U skladu s posljednje objavljenim terminskim planovima očekivano produljenje u trajanju programa predviđeno je za tri godine pri čemu bi gradnja trebala započeti 2016. U skladu s MBDA SM 39 Exocet Block 2 i torpeda. Kao dio razvojnog programa.Lan- ured DCNS-ovog brodogradilišta u Lorientu. te velikog doleta što smatraju bit- goriji do sedam tona maksimalne nim i za SAR inačicu. SAR inačicu brodova. u kate. PTIĆ GRŽELJ deće godine brod bi trebao stići u Au- HV_401_26_29. označen je rezanjem limova i profila napadajni periskop i navigacijski radar. tvrtki Odebrecht.. Predviđeno je temeljno u veljači 2010.indd 26 8/1/12 3:43 PM . Kao potpora samome projektu. Oživljavanjem plana za nabavu Eurocopter EC175 podmornice na nuklearni pogon u lipnju 2007. EC175 isticao temeljne adute te stavio je novi pretprodukcijski pro. a dostava bi bila 2025. potpisanim ugovorom početkom slje- M. nuklearni centar za edukaciju i trening (CIANA) i prva od četiriju tvornica namijenjena proizvodnji heksa fluoridnog urana. 26 broj 401 / 3. Sporazum također Navantia u brodogradilištu Ferrol 4. nu španjolskih desantnih brodova kla- na DCNS-ovim taktičkim integriranim borbenim sustavom se Juan Carlos I. u rujnu 2009. Podmornica će biti opremlje. dodijeljeni su ugo- vori za gradnju brodogradilišta namijenjenog gradnji vojnih Europski helikopterski konzorcij u poslovima traganja i spašavanja. koji u putničkoj kon- Riječ je o srednjem dvomotornom figuraciju može povesti do 16 osoba.. lipnja službeno je pokrenula domaći program razvoja. sjeverozapadna ding Helicopter Dock) klase Canberra. Sagem početak gradnje prvog broda u klasi će dobaviti inercijski navigacijski sustav. Projektantski za prijevoz helikoptera (LHD . And Rescue) inačici namijenjenoj za s međuremontnim intervalom od organizacije i agencije angažiranim 5000 radnih sati. Eurocopter tijekom Farnborough Eurocopter je na predstavljanju International Airshow 2012 pred. (SUBTICS) i Thalesovim sonarnim sustavom S-CUBE. U skladu s planovima. njenici da je riječ o tzv. kolovoza 2012. SAR (Search svaki jakosti 2000 KS (1325 kW). osnovani su tzv. Uz to. platforme poput velikog transpor- totip helikoptera Eurocopter EC175. brazilska ratna mornarica program je ponovno pokrenula u rujnu 2008. Nuclebrás Equipamentos Pesados (NUCLEP) dobavljat će potrebne teške elemente. Pratt & Whitney Canada PT6C-67E. transportnom helikopteru. Kraljevske ratne mornarice. projektiranja i gradnje napadne podmornice na nuklearni pogon SN-BR (Submarino com Propulsão Nuclear Brasileiro) u suradnji s francuskim vojno- brodograđevnim konzorcijem DCNS koji bi prema potpisanom sporazumu trebao pružiti stručnu potporu pri osmišljavanju i projektiranju trupa i propulzijskog sustava same podmornice. optronički jarbol.

Projekt 32 m. gazu 7.indd 27 8/1/12 3:43 PM . Integrirani ciljnički sustav sadržavat će elektrooptičke i infracrvene senzore. GAU-23 Bushmaster koji može ispaljivati granate 30x173 mm. godine. certificiranja od EASA-e. konzorcij Finmeccanica pred- stavio je prototip nove inačice taktičkog transportnog aviona MC-27J. RORO (Roll On/Roll Off ) paletu na brodogradilištu Ferol.4 MW i dvaju dizelskih motora. kolovoza 2012. u formi turele koja će biti postavljena na nosnu sekciju trupa. SKENDEROVIĆ HV_401_26_29. Po potrebi se klasična transportna brodogradilištu tvrtke BAE Systems ju se u duljini gotovo 231 m. Riječ je o avionu C-27J Spartan koji proizvodi tvrtka Alenia Aeronautica i koja je u suradnji s američkom tvrtkom ATK krenula u značajnu preobrazbu transportnog aviona u višenamjensku platformu. napraviti borbena inačica. PGU-15 i PGU-46. Prema očekivanjima Eurocop­ likoptera za potrebe kineskih oru- tera. konfiguraciji koja se sastoji od jed. do 15.uključujući tenkove M1A1 pojedinačne snage 7.2 MW. održanoj od 9.18 m te maksimalnoj kojoj se nalazi top jer se iz transportne inačice može brzo desantnog broda za prijevoz helikop. i to PGU-13. Trup u dijelu od kobilice do sletne tera za prijevoz vojnika te velike U svrhu integriranja topa GAU-23 Bushmaster na MC-27J palube izgrađen je u španjolskom zapovjedne i medicinske smještaj. srpnja ove godine. Uz naoružavanje. namijenjen smještaju naoružanih služio i kao dodatna C2 (Command & Control) i ISR (Intelli- na neodređen datum u 2016. SKENDEROVIĆ ugi australski LHD straliju. Abrams i oklopna vozila . proizvodnju transportne inačice he- vima. PTIĆ GRŽELJ I. Harbin Aviation Industry visoku razinu stabilnosti letjelice Group (HAIG). što uključuje moguć. u Australiji. broj 401 / 3. a kreću u elektrooptičkim senzorskim susta. uz postavljanje RORO palete odnosi i na upucavanje topa te ske mornarice. čime se nastoji omogućiti fleksibilnost u građe i integracija sustava izvoditi u brodograđevne odlike trupa očitu. MC-27J bi trebao biti opremljen širim paketom senzorske i komunikacijske opreme te bi tako EC175 odlikuje sustav autopilota SAR inačicu trebalo biti okončano i četveroosni dvostruko dupleksni do 2014. se pratile letne performanse aviona.uz šest M. prostor službu promijenjen je sa sredine 2015. započeti letna testiranja MC-27J s ugrađenim topom kako bi vozila . putnička inačica EC175 bi do žanih snaga. širini konfiguracija aviona može dograditi postavljanjem palete na u Williamstownu. Osnovne kojoj se nalazi top. ne mogućnosti na brodu. dok će se nad. Kineska transportna kraja ove godine trebala proći proces vojna inačica nosi oznaku Z-15. Predviđeni ulazak u operativnu sletnih točaka na palubi. gence Surveillance Reconnaissance) platforma. čime se želi proširiti spektar zadaća koje može obavljati Spartan. 27 MC-27J Gunship Na izložbi Farnborough International Airshow 2012. Za integraciju topa zaduže- na je tvrtka ATK koja je na MC-27J predstavila poboljšanu inačicu automatskog topa kalibra 30 mm Mk44 Bushmaster. koja je dio kineskog posebice u fazama podizanja osoba i konzorcija China Aviation Industry tereta. Tijekom druge polovice ove godine trebaju nost prijevoza do 1100 vojnika i 150 17. Eurocopter je u digitalni FADEC sustav za kontrolu razvoj helikoptera EC175 je 2005. Tvrtka ATK navodi kako uz integriranje topa razmatraju mogućnost naoružavanja MC-27J s navođenim projektilom zrak – zemlja Hellfire te Foto: Igor SKENDEROVIĆ s navođenim pametnim aviobombama. ne LM 2500 plinske turbine snage ciljničkog sustava. što se zahtjevima i specifikacijama austral. odnosno tim naoružavanjem želi se pružiti vatrena potpora kopnenim postrojbama. ali se zasad ne navodi ime tvrtke koja će biti integrator tih sustava. krenuo u suradnji s kineskim par- koji posadi helikoptera omogućava tnerima. Pro. istisnini od gotovo 28 000 t. dok bi to za Foto: Igor SKENDEROVIĆ I. SAR inačica će biti opremana Corporation II (AVIC II). tvrtka ATK je razvila tzv. izvidničkih helikoptera i helikop. leta preuzet s helikoptera EC225. Za takvu transformaciju aviona tera prilagođen je taktičko-tehničkim pulzijski sustav temelji se CODAG prema navodima tvrtke ATK potrebno je do četiri sata. planiranju upotrebe aviona. Predstavljeni prototip ima automatski top kalibra 30 mm.

SKENDEROVIĆ Mup H HV_401_26_29. sati. s izvrsnim tzv. duljine 143 m. torpednih lansera DTA-53- 956. Ukupna masa na polijetanju je povećana s 490 kg na 750 kg. Pogonski blok na I. indijskih nadzvučnih krstarećih projektila BrahMos te izraelskog PZO sustava Barak-I. dometa od 20 km. za razne oblike transporta ljudi i opreme. a održavanje helikoptera znatno je jednostavnije i jeftinije. elektroničko djelovanje. te te slikovni prikaz terena u velikoj rezoluciji i kvaliteti. Falco EVO je ISR (Intelligence Wildcat. Okončanjem programa Project 17 zaključeni su i troškovi koji se trenutačno navode na 200 milijuna američkih dolara. nova repna greda.. protubrodsku borbu. Ukupna težina helikoptera iznosi 6250 kg. vatrenu potporu iz zraka kopnenim Može se rabiti za otkrivanje improviziranih eksplozivnih naprava na zemlji. traganje i spašavanje. te dulju autonomiju zraku koja sada iznosi više od 18 AW159 Lynx Wildcat. hot and high odlikama. srpnja nakon nekoliko odgoda. postrojbama. 28 broj 401 / 3. posljednja fregata je izgrađena u indijskom brodogradilištu Mazgoon Dock Ltd u Mumbaiju. Pilotsku kabinu odlikuje glasscockpit konfiguracija integrirane avionike. raketnog sustava zemlja-zrak Shtil opremljenog s 24 projektila malog dometa. Riječ je o najnovijoj inačici iz obitelji helikop. istisnine gotovo 5000 t. koji uključuje elektrooptičke i infracrvene senzore smještene u stabiliziranu (ratna mornarica). SKENDEROVIĆ AW159 čine dva turbovratilna motora nove generacije LHTEC CTS800-4N. prethodno nazivanog i kao Future Lynx odnosno veću nosivost tereta. koji je Ministarstvo obrane Ujedinje. a masa nog Kraljevstva naručilo za potrebe svoje kopnene vojske i tereta je povećana sa 70 kg na 120 kg. Početak aktivne službe prvih dviju fregata označen je u travnju 2010. te je opremljen senzorskim paketom očekuje se do 2014. a masimalna visina leta 6000 m.9. BRH (Battlefield Reconnaissance Helicop- ter) za potrebe britanske kopnene vojske i SCMR (Surface Combatant Maritime Rotorcraft) za potrebe kraljevske ratne Foto: Igor SKENDEROVIĆ mornarice. višemodni i PicoSAR radar. Za vrijeme izložbe tvrtka je uspješno tvrtke AgustaWestland i ministarstva obrane Ujedinjenog obavila prvi probni let. (kopnena vojska) odnosno do 2015. odnosno u kolovozu 2011. i koji daju 36 % više snage nego dosadašnji motori GEM. poboljšana je i njegova izdržljivost na bojištu. C2 (Command & Control). koji omogućavaju maksimalnu brzinu 291 km/h. PTIĆ GRŽELJ Dostavljen prvi AW159 Wildcat Predstavljen Falco EVO Tijekom Farnborough International Airshow 2012 svečano Talijanska tvrtka Selex Galileo je tijekom izložbe Farnborough International je obilježena primopredaja prvog produkcijskog primjerka Airshow 2012 predstavila besposadni sustav Falco EVO (Evolution) koji je do- lakog višenamjskog helikoptera AW159 Wildcat između rađena inačica postojećeg sustava Falco. dvjema plinskim turbinama GE LM2500 u kombiniranoj Foto: Igor SKENDEROVIĆ dizelskoj ili plinskoj konfiguraciji (CODOG). 13. Zasad su naručena 62 helikoptera AW159 60 čvorova. Helikopter odlikuju novi repni rotor. Krstareća brzina je smanjena s 80 na ratne mornarice. M. s četiri višefunkcijska LCD prikaznika. Temeljno naoružanje sastoji se od glavnog topa Otobreda kalibra 76 mm. vojna tehnika // novosti Operativna služba novih indijskih fregata Indijska ratna mornarica priprema se za primanje u službu treće i ujed- no i posljednje fregate smanjene radarske zamjetljivosti klase Shivalik (projektne oznake Project 17) imena INS Sahyadri koja je određena za 21. RBU-6000 lansera projektila. Helikopter AW159 Wildcat namijenjen EOST 46 turelu. Fregate klase Shivalik projektirane su tehnologijom smanjene radarske zamjetljivosti. Falco EVO se razlikuje znatno većim rasponom krila od Kraljevstva. svaki s 1362 KS. kolovoza 2012. a njihovo uvođenje u punu operativnu uporabu Surveillance Reconnaissance) platforma. I. a značajna odlika inačica BRH i SCMR jest da dijele više od 90% zajedničkih dijelova. AW159 će se proizvoditi u dvije inačice. širine 17 m te su pogonjene dizelskim motorima Pielstick 16 PA6 STC. te pasivne i aktivne sustave za je za zadaće izviđanja iz zraka.indd 28 8/1/12 3:44 PM . a njezino porinuće u svibnju 2005. PicoSAR je radar težine 10 kg. naspram 7. Falco Evo ima novi pogonski blok što omogućava letjelici tera Lynx.5 m. dok je polaganje kobilice treće fregate održano u ožujku 2003. medicinski prijevoz. Kao i prethodne dva plovila INS Shivalik i INS Satpura. protubrodskih krstarećih projektila Klub.

11:48 HV_401_26_29.indd 1 02. Mup HV oglas.indd 29 8/1/12 3:44 PM . zanimljivosti iz policijskog rada čitajte na: m u p.2010. aktualnosti.12. Vijesti.hr ww w .

održava se međunarodni sajam zrakoplovne i sve- mirske tehnike. Ove je godine poslovni dio sajma odr. randum o razumijevanju u pogledu HV_401_30_33. dok je vikend tehničke napore vraćen u letno stanje. U letačkom je dijelu posebno atraktiv- hodnih desetljeća bilo je zabilježeno nia Aermacchi M-346 kom sedmodnevnog održavanja sajma no djelovao hladnoratovski bombarder kako popularnost Farnborougha blago ujedinjuje spregu s vremenska prognoza bila nepovoljna. Ipak. prikazana su 152 zrakoplova na statič. Aziji itd.SBAC) Prema statistikama iz nekoliko pret. u organi- zaciji udruge britan- skih zrakoplovnih tvrtki (Society of British Aerospace Companies . daje u iznosu od 47 milijardi američkih Važnost i uloga višenamjenskih bes- nih sajmove MAKS. kolovoza 2012. ponajprije zbog koncentracije i prikaznikom na kacigi zanimanje za sajam nije izostalo. Od početka stupanj vjernosti bio rezerviran primarno za široku 90-ih godina prošlog stoljeća i Ruska te zbog pouzdanog publiku. a Farnborough je pravo učinku pridonose i mnogi zrakoplovni vih performansi bilo je 70 izaslanstava iz 44 države. nted Display . održavao se svake godine. sklopljeno je ugovora besposadnih letjelica od najvećih međunarodnih zrakoplov. Simulator leta za Ale. sljednjih desetak godina u stalnom značenja pojma Farnborough. godine u mjestu Farnborough. žan od 9. je porastu. Istom i provjeravanja njego. Aero- miting i sajam Farn­ borough prvi je put održan 1948. a tijekom Drugog dana sajma tvrtke Boeing i tradicija i ove je godine nakon dugog vikenda u letačkom programu uživalo Elbit Systems potpisale su memo- razdoblja stagnacije zabilježen porast je oko 130 000 ljudi. osigurava visoki gim europskim zemljama.indd 30 8/1/12 3:36 PM . 50-ak km južno od Londona. Farnborough International 2012 Svake parne godi- ne od 1962. mjesto za prezentaciju posljednjih sajmovi u Južnoj Americi. kada se održavao godišnji aeromiting Kraljev- skih zračnih snaga u Hendonu. ono što ima Farnborough jest kom i u letačkom programu. Korije- ni ove zrakoplovne manifestacije sežu još u 1920. primjerak ovog aviona koji je prije preotimanja premijera i važnijih zra.HMD). ditiranih predstavnika raznih medija. 1816 akre. godine i do 1962. do 13. 120 000 predstavnika mnogih posadnih zrakoplovnih sustava u po- pridonijelo odljevu centraliziranog upravljanja avionom tvrtki posjetilo je sajam. Prema zaključnim statistič. pilota (Helmet Mou. Novosti na području Federacija postaje domaćinom jednog i složenog modela kim podacima. nekoliko godina uz velike financijsko- koplovnih događanja u SAD-u i dru. Iako je tije. leta aviona. dostignuća. 30 broj 401 / 3. što je dodatno pilotu realni osjećaj dolara. srpnja. izlagača i broj posjetitelja. Avro 698 Vulcan B2 i ovo je jedini opada.

a približno se odlikuje i dvostruko ve. potpredsjednik Boeingova odjela naričkim snagama te posjeduje mo. višeplatformnim i višesenzorskim za. Po vanjskom izgledu. Airborne System . Sustav se sastoji od koplovne sustave. naglasio je Debbie zadaćama potpore kopnenim i mor- Rub. letačkog programa prilikom slijetanja se raspala na tri besposadnog sustava (Unmanned nja različitih ubojnih sredstava i iz. lansera i komunikacijskog bloka Armatus. to i vjerojatni krivac za nezgodu u krajnjoj fazi leta. Tvrtka Elbit Systems predstavila je svoj novi koncept univerzalnog kokpita nove generacije za borbene i transportne zrakoplove . 31 veliki prikaznik (Large Area Display . CIVILNI SEKTOR Ljubav na prvi pogled novi je slogan za Airbus A380 suradnje na marketingu i prodaji velikog doleta. sinama. Surveillance.CockpitNG. kolovoza 2012. Hermes 900 je pouzdana u dvije velike tvrtke. Tar. ima masu od 77 kg i maksimalnu akumuliranim naletom većim od nastupila mala besposadna letjelica nosivost korisnog tereta od 300 kg. Hermes 900 predstavlja Takever AR4 Light Ray. daćama. s mogućnošću noše. Ovim ISTAR (Intelligence. partnerstvom će se i dalje njegovati i get Acquisition and Reconnaissance). 400 000 sati.sustav Caelus koji se sku dokazanu borbenu besposadnu 900 je dvostruko veća od Hermes 450. Hermes je moguće izvesti u dvije opcije . Sama letjelica-platforma konstruirana je za životni snagama SAD-a i Izraela s ukupnim Ove je godine u letačkom programu vijek od 20-ak godina. održavati dugoročna povezanost ove Također. a naoružanje Hermes 450 predstavlja višenamjen. Kokpitom dominiraju broj 401 / 3. gućnost sudjelovanja u integriranim posadne letjelice CVS301 Vigilus. sastoji od projektila Scout i sustav Gladius koji pred- letjelicu operativnu na srednjim vi.UAS) Hermes 450 vršavanja zadaća zračne dominacije i zasigurno je integritet konstrukcije letjelice narušen pa je i 900 koji se proizvodi u SAD-u. dijela.LPHUD) Napisao i snimio Danijel VUKOVIĆ Besposadni sustavi i oprema. smanjeni napredni prikaznik u razini pilotova pogleda (Low-Profile Head-Up Display . Tvrtka MBDA je predstavila svoj koncept borbene bes- za raketnu tehniku i besposadne zra. a koja se nalazi u oružanim ćim i boljim performansama. Ova se letje- višenamjensku besposadnu letjelicu lica lansira ručno i nakon uspješnog HV_401_30_33. stavlja projektil s minimalnim kolateralnim uništenjem. Budući da se odlikuje modularnom konstrukcijom.LAD).indd 31 8/1/12 3:36 PM .

Sustavom All-in-Small strukcija nosnog podvozja i podtrupnog generacija.Elisra (FSAT) kojom će se zamijeniti posto. poseb. prvih Zrakoplovni elektronički dinstvenom sustavu male mase za šest meta će biti dostavljeno do kraja sustavi posljednjih samozaštitu koji se može ugraditi godine u zrakoplovnu bazu Tyndall. Na području sustava za elektronič- All-in-Small janja u razvoju besposadne letjelice. Prema planovima. komponenti zrakoplova posljednjih Unit .HSL). MWS). sustava za upozorenje prijet- pter Anti-Submarine Squadron Light nji projektilima s IC navođenjem (IR 42 . vila je svoju letjelicu Aerostar kojom ko ratovanje i samozaštitu. upravljačkog bloka. snage. sustavi koji su danas jedna od vitalnih pulira u održavanju (Line Replacable pomenuto kako je redizajnirana kon. kolovoza 2012. sustava obuke. digitalnog susta- ričke mornarice kao dio helikopterske va za upozorenje radarske ozračenosti protupodmorničke eskadrile (Helico. Riječ je o unificiranom je- veličini QF-4. a generacija na bilo koju zrakoplovnu platformu. koje se tovanje i samozaštitu. prvi put je ponuđen napredni sustav (trbušnog) dijela letjelice. od jedinica EW (Electrovic Warfare) rabu i integrirana je na fregati ame. nizacija zrakoplova. Tvrtka Elbit Systems predstavila je lja od tri modularna dijela i u nekoliko svoj novi koncept univerzalnog kok­ se minuta jednostavno pneumatski Koncept Astriumova Spaceplanea pita nove generacije za borbene i lansira. tijekom 2014. Tako je na. tvrtka mete QF-16 Full Scalle Aerial Target se u Afganistanu uspješno koriste Elbit Systems EW i SIGINT . po. naprednog laserskog sustava Tvrtka DRS predstavila se s letjeli. upotrebljavaju u nekoliko zemalja tvrtka Elbit Sys- i do sada je proizvedeno više od 50 tems EW i SIGINT primjeraka ovih sustava. Northrop-Grummanova besposadna sustav je ekstremno malih dimenzi- helikopterska letjelica MQ-8B Fire ja. modularnog pristupa i sastoji se Scout je uvedena u operativnu upo. položaja. Tvrtka Qinetiq Aeronautics predsta. predstavila je kompaktni sustav All- jeća flota avionskih meta u realnoj in-Small. Po fizičkim karakteristkama. za elektroničko ra- tjelicom Falco i Falco Evo. sljednjih ergonomskih rješenja. ponetu koja se jednostavno ugrađuje Odjel tvrtke Boeing.indd 32 8/1/12 3:36 PM . transportne zrakoplove .LRU). i skida s platforme na koju je insta- iznio je aktualnosti o radu na letjelici nu ulogu imaju sustavno razvijani i lirana te je kvalificirana kao kompo- Phantom Eye nakon što je nedavno unapređivani zrakoplovni elektronički nenta kojom se jednostavno mani- pretrpjela tvrdo slijetanje. Farnborough International 2012 Foto: SAAB Eurocopterov štand s maketom projekta-demonstratora helikoptera F-ZXXX Tvrtka Selex Galileo predstavila se Na području sustava svojom taktičkom besposadnom le. Cijeli sustav predstavlja jednu kom- u malim serijama od 20 primjeraka. . Na letjelici kojim se osigurava superiorna toč- će se izvesti i izmjene u sustavima nost u identificiranju i određivanju navigacije.Elisra predstavila je kompak­tni sustav Tvrtka Boeing je najavila svoja nasto. (RWR). Phantom Works. za upozoravanje i sustava za izbaci- com RQ-15 Neptune koja može biti vanje radarskih i toplinskih (chaff/ operativna za kopnene i mornaričke flare) mamaca. započet će proizvodnja Na području uvijek aktualnih moder. 32 broj 401 / 3. nizozemske oružane snage.CockpitNG. HV_401_30_33. Letjelica se jednostavno sastav.

On kom Boeingu koji se bore za prestižnu razvijeni algoritam kontinuirano su. No. je posljednja generacija aviona za na. mogućnostima. formansi. kao prijedlog i demonstraciju svojih moguć- i umjetno generirane videosnimke tehnološkim rješenjem automatizi.LAD).MALE) s borbenim vremenskim uvjetima. u kacigi pilo. Naime. tehničkim i tehnološkim Tvrtka Alenia-Aermacchi je predstavila svoju letjelicu osjetnika. zabrani letačkog programa Jak-130. djelovao hladno- stantin Popovič. unio srednjovisinske letjelice s malom istrajnosti (Me- zala određena situacija npr. vraćen u letno u realnom vremenu tako i umjetno Farnboroughu 2012 Taj je Super Jumbo najveći putnički stanje generiranih parametara. odnosno putnički avioni svih prije nekoliko .LPHUD) i spregnuti podsustav na avionom i provjeravanja njegovih per. Tehničke detalje dijelu posebno letjelica MQ-8B Fire Scout sustava usisnika organizatorima je atraktivno pojašnjavao direktor tvrtke Irkut Kon. djelovanje ruske nacionalne akrobat. kako se u razvoju buduće letjelice vidi kao jednog skih sustava posebno je zanimanje snika nalaze se u zatvorenom položaju od glavnih nositelja cjelokupnog razvoja. Središnji prikaznik radi na prin. s modernim tehno- ta čime se povećava operativna pouz. ova je tvrtka jasno istaknula Na području zrakoplovnih simulator. Iako je uoči sajma najavljivano i su. kako bi se spriječilo usisavanje stranih sekundarnog partnera. (LIFT) za suvremene višenamjenske Tehnika prikazivanja je višeslojna te borbene avione. ipak. programu prvi je put sudjelovao aviona. Kokpit je izveden po najsuvre. europskom EADS-u i američ- cipu dodira (touch-screen). neki način protekao u marketinškoj financijsko- gućuje prikazivanje svih nužnih tak. Ovogodišnji je Farnborough na godina uz velike kacigi pilota Targo. kako Ruski predstavnici na aviona Airbus A380. 33 Airbusov štand s maketom “širokotrupca” A350XWB ne usisnike te ne može sudjelovati u U letačkom je Besposadna helikopterska letačkom programu. koji su i uživanje tijekom leta. a posebno školsko-borbeni avion Jak-130. kolovoza 2012.indd 33 8/1/12 3:36 PM . Sustav Targo omo. nisu pojavili. tijekom rulanja poklopci usi. titulu najvećeg svjetskog proizvođača gerira pilotu važne podatke ovisno o prednu i namjensku letačku obuku putničkih aviona. ratovski bombarder Avro 698 Vulcan B2 Kokpitom dominiraju veliki prikaznik Mounted Display . ske skupine Ruski vitezovi. a to je domaćin prikaznikom na kacigi pilota (Helmet protumačio kako avion ima prekrive- HV_401_30_33. macchi M-346 koji ujedinjuje spregu s predmeta u motor. Štoviše. vrsta. ipak se zbog admini. nosti u zajedničkom europskom programu razvoja kako bi se pilotu što vjernije prika. u lošim je pomutnju koja je umalo rezultirala dium Altitude. avion na svijetu. n tipu zadaće ili navigacijske situacije. dominaciji doista golemog putničkog tehničke napore tičko-navigacijskih parametara. na kojem je vrlo zastupljen i civilni aviona koji je pogleda (Low-Profile Head-Up Display daje pilotu realni osjećaj upravljanja sektor. broj 401 / 3. Farnborough je tradicionalno mjesto primjerak ovog napredni prikaznik u razini pilotova danog i složenog modela leta aviona. troškove. Tako se npr. smanjeni visoki stupanj vjernosti te zbog pouz. a ne kao izazvao simulator leta za Alenia Aer.HMD). logijama koje putnicima nude komfor danost. u letačkom nju dva najveća proizvođača putničkih daća. a operateri- meniji ergonomskim rješenjima kojim se trebali pojaviti u formaciji od dva ma fleksibilnost i male operativne se osigurava minimalno psihofizičko aviona Su-27. Sa svojim posljednjim Sky-Y. Low Endurance . sprežu realne novinama. nažalost mnogih I ova je priredba prošla u nadmeta- pouzdanost odrađivanja taktičkih za. osigurava Civilni programi i ovo je jedini (Large Area Display . ranih poklopaca usisnika zraka. naprezanje pilota uz istodobnu visoku strativnih razloga. Jak-130 se odlikuje brojnim aerodi- daci dobiveni s različitih spregnutih namičkim. se istodobno prikazuju relevantni po.

Na tiskovnoj konfe. F-35 Lightning II 34 broj 401 / 3. Međutim.6M/700 čvorova. Farnborough International 2012 Vodeći svjetski proizvođači iz područja vojnog zrakoplovstva okupili su se sredinom srpnja ove godine u Ujedinjenom Kraljevstvu na velesajmu Farnborough kako bi putem letnih demonstracija i medijskih konferencija predstavi- li najnovija obrambena rješenja Borbeni i transportni sustavi S ukupnom vrijednosti od gotovo 400 oni za internacionalne partnere 60% milijardi američkih dolara (ne raču. avion biti spreman za uvođenje u ne separacije naoružanja na ispitnoj operativnu uporabu više nije poznat rupi. Prilikom ričko ratno zrakoplovstvo (baza Nellis) testiranja postignuta je maksimalna mogli započeti s obukom pilota. Naime. žavni ured za reviziju objavio počet- ćenje od 9G jedinica. softvera (Blok 2A) kako bi Američki a sudeći prema prvih šest mjeseci marinski korpus (baza Yuma) i Ame- ove završit će 20% prije. brzina od 1. planirana su i testiranja separacije stavnici Lockheed Martina izvijestili naoružanja u letu. vršiti do kraja godine. proizvodnja kasni a datum kada će žanjem a obavljene su i prve prob. letjelo se već treću godinu za redom. najveći problem laboratoriju CATBird (modificirani koji se spominje u izvješću jest proi- Boeing 737) čak 95%. Alternativna zvodnja koja teče usporedno s razvo- Europski borbeni avion Eurofighter proizvodna linija u zrakoplovnoj bazi jem. nut vjerovalo se da najnoviji razvojni HV_401_34_37. je dovršena a dostava treće pretproi- najući operativne troškove) program zvodne serije (LRIP 3) u kojoj je jedan F-35 Lightning II očekivano je izazvao F-35A za Nizozemsku i dva F-35B za najviše pozornosti na ovogodišnjem Ujedinjeno Kraljevstvo trebala bi za- Farnboroughu.indd 34 8/1/12 2:46 PM . visina od Prema izvješću koje je američki Dr- 45 000 stopa i strukturalno optere. kada je program pokre- Cameri u Italiji gdje će se sklapati avi. Što se softvera tiče na avionu zbog nedavno otkrivenih tehničkih trenutačno leti 87% a na letećem problema. letenje na velikim su javnost da je letno testiranje prošle napadnim kutovima i dostava novog godine završilo 15 posto prije plana. Ključni borbeni kom godine troškovi programa rastu sustavi isprobani su u letu. kolovoza 2012. Do kraja godine renciji drugog dana velesajma pred. puna s asimetrično raspoređenim naoru.

detektor približavanja Od ukupne funkcionalnosti borbe. sustave kako bi se korisnicima omo. Takvo područje Gripen – pametni lovac zacija u obliku aplikacija kakvom pretraživanja omogućava lovcu povlačenje odmah Na ovogodišnji Farnborough Saab se danas koristimo na pametnim nakon lansiranja rakete ali bez gubitka zahvata pa je došao mnogo sigurniji u svoju telefonima. broj 401 / 3. Kako bi tome doskočili u Eurofighteru su od- lučili program modernizacije dodatno “razbiti” na još manje pakete kako bi svaka od četiri zemlje mogla odabrati i platiti samo ono što joj treba. 26% troškova Eurofightera i 23% troškova F-35A Lightninga II. Prvih šest zajedno područjem pretraživanja kao i IRST sustav.indd 35 8/1/12 2:46 PM . Na tiskovnoj konferenciji prikazana je i analiza operativnih troškova Gripena C/D koju je izradila poznata anali- tička tvrtka Jane´s. isto kao i u prethodnim programima. kolovoza 2012. snažniji motor i sveukupno nog sustava do danas je verificirano bolje performanse. vizija biti otkriven tijekom razvoja biti ma. Gripen NG s novim radarom i simulacijski alati mogu osigurati 80 Gripena E/F s napomenom da tehnološku zrelost programa mnogo je spremna na fleksibilan program prije nego što je to bio slučaj prije i da razvoja i nabave kako bi Švicarska će zbog toga broj nedostataka koji će svoje avione dobila na vrijeme. Otkrivanje nedostata. Italije i Španjolske) bitno različitih financijskih mogućnosti i obrambenih potreba Eurofighter je od samog početka patio zbog sporog donošenja odluka o Foto: Lockheed Martin modernizaciji. Tajlan. Raketa dernizacije dodatno Meteor i bomba SDB I u završnim “razbiti” na još manje su fazama integracije (bit će opera- pakete kako bi svaka cionalizirani s dvadesetim izdanjem od četiri zemlje mogla softvera krajem sljedeće godine) a odabrati i platiti samo ono što joj treba postoji i plan da se nove tehnolo- gije za Gripen E/F kasnije ponude kao modernizacija Gripena C/D. to je vodeći svjetski jednomotorni bor- bilo pogrešno. Prema toj analizi operativni troškovi Gripena iznose 61% troškova F-16 Fighting Falcona. No. Prema analizama tvrtke novi trendovi u ratovanju (dugotrajni sukobi niskog intenziteta) i novi trendovi u razvoju lovačkih aviona (radni vijek povećan je s 20 na 40 godina) operativni troškovi dolaze u prvi plan. 29% troškova Rafala. Eurofighter – novi pristup Kao zajednički projekt četiri europske zemlje (Ujedinjenog Kraljevstva. pretraživanja povećava na čak 200°. Njemačke. Foto: Igor SKENDEROVIĆ U Eurofighteru su stalih šest i još jedan Erieye trebali bi odlučili program mo­ biti do kraja sljedeće godine. radar s elektronički a proizvodnja je ipak krenula ranije i usmjeravanom antenom. dostave posljednjem kupcu. 35 Tomislav MESARIĆ. komunikaciju. tvrtke sada je prodati 300 Gripena nji odnosno da će trošak ispravljanja u slijedećih 10 godina (oko 10% tr- tih nedostataka na već proizvedenim žišta) i uspostaviti Gripen E/F kao primjercima biti prihvatljiv. Softver uprav- 4% a F-35 ima tri puta više linija sof. baviti 22 Gripena E/F (NG) a švedska sa zapovjednim središtem i Saabom se Vlada obvezala na nabavu 60 do 340 Erieye već je dostavljeno a preo- HV_401_34_37. radar Gripen NG dobiva i novi IFF sustav s jednakim Pošto je švicarska Vlada odlučila na. Što se tiče Gripena C/D njegov pilot i dalje ima uvid u razvoj situacije. rakete. beni avion. Uz budućnost nego prije dvije godine. ljačkog sustava na Gripenu E/F bit ES-05 Raven – AESA radar koji Selex Galileo razvi- tverskog koda od F-22A Raptora i čak će razdvojen od softvera za borbene ja za Gripen NG ima vrlo jednostavan i zbog toga šest više od F-18E/F Super Horneta. du. idu po planu. satelitsku brže nego u prethodnim programima. 43% troškova F-18E/F Super Horneta. U usporedbi s Gripenom ka u programu razvoja F-35 gotovo je C/D novi E/F imat će veći dolet. vrlo robustan rotirajući nosač antene koji područje gućio samostalni razvoj i moderni. veću nosivost.

HV_401_34_37. 36 broj 401 / 3. “ASRAAM vam EADS CASA C295 MP. ali ako ima mjesta ASRAAM će ubrzati i zahvaljujući velikoj kutnoj brzini skretanja do cilja stići prije“. Teži manje od određenu stabilnost strujanja zraka. teor te integracija Pave Way/En. kolovoza 2012. “Razvojna specifikacija a tada se gubi spoznaja o razvoju tak- Mode Brimstone i SPEAR. Druga raketa koja bi čini ramjet motor s mogućnošću jenjeno lansiranju iz poput lovačkog aviona a to uvjetuje trebala promijeniti zračnu borbu je regulacije potiska što raketi daje zraka. Farnborough International 2012 Od modernizacija u kratkoročnom Tvrtka MBDA razdoblju planirana je integracija prikazala je najnovije AESA radara Captor E i rakete Me.“ MALD je vozilo. Na pitanje zašto ASRA- AM nema mrežni sustav budući da mu je domet gotovo dvostruko veći od Sidewindera. ASRAAM. mornarička ophodna inačica poznatog transportnog aviona omogućava da prvi otvorite vatru i tako natjerate neprijatelja da reagira na vas. S dvosmjernim mrež- je raketa za koju se smatra da će poluuvučene u trup kao što je to slu. Što se tiče prve proizvodne serije njezin razvoj je službeno završio sa softverom SRP 4. vrlo često toliko da cilj Tvrtka MBDA prikazala je najnovije puta u usporedbi s ranijim inačicama ostane izvan dosega njegovih senzora proizvode: Meteor. Za razliku od drugih raketa mnogo bolju pokretljivost u završnoj 140 kg a dolet mu je Osim velikog dometa i dobre pokret.“ rekao je Thornley. Captor – E do sada je razvijan samo Meteor je raketa za koju se smatra da će iz sredstvima konzorcija ali novca za korijena promijeniti nastavak više nema pa se sada čeka zračnu borbu na ugovor. acije i u konačnici potvrditi je li cilj modularno. za blisku zračnu borbu ASRAAM se fazi leta. proizvode: Meteor. “Bit ove rakete je u ustrajnosti. a zona smjer kako bi negirao neprijatelju zrakoplovne industrije u kojoj uništava cilj veća je i do tri lansiranje. veći od 800 km ljivosti Meteor se odlikuje i dvosmjer. Ako se bolje po. Dual Mode hanced Paveway IV bombi. Sve je podređeno brzini. Pregovori su u tijeku a ako ugovor bude potpisan u prvoj polovici sljedeće godine radar Cap- tor E kao i raketa Meteor trebali bi postati operativni tijekom 2015. Thornley odgovara da je zbog velike brzine leta vrijeme leta vrlo kratko pa mrežni sustav nije potreban. Pogonsku grupu Meteora programabilno i nami- gleda. nim raketama. Dual AMRAAM-a. čaj kod Eurofightera pa smo uvodnike bez bojazni povući jer će mu Meteor bu. godine na trećoj proizvodnoj seri- ji a kasnije kao modernizacija i na drugoj proizvodnoj seriji. Meteor se ne koristi nim mrežnim sustavom. raketa Meteor ima uvodnike pogođen ili ne“. ako se borite u “telefonskoj govorni- ci” onda je konfiguracija kakvu ima Sidewinder bolja. prodaju.” ASRAAM. “Nakon lan- principom klizanja i skretanja već siranja pilot lovca mora promijeniti MBDA – ponos europske principom nagiba i skretanja.3 i integracijom prikaznika integri- ranog u kacigu pilota ali konzorcij planira korisnicima ponuditi još pet manjih softverskih paketa kojima bi prva serija dobila neke funkcio- nalnosti s druge serije (misli se na poboljšanje sučelja čovjek – stroj i funkcionalnosti mrežnog sustava). ramjet motora morali postaviti samo kontinuirano slati sliku taktičke situ- rekao je Rob Thornley iz odjela za prijevozno sredstvo. “Naravno. Meteor tražila je mogućnost nošenja rakete tičke situacije.indd 36 8/1/12 2:46 PM . ne oslanja na pokretljivost odmah nakon lansiranja već na velik domet i veliku brzinu leta. U usporedbi s drugim slič. nim sustavom pilot lovca može se iz korijena promijeniti zračnu bor. ASRAAM. s dvije strane tijela. Radar Brimstone i SPEAR. jeftino. Nema promjenjiva vektora potiska ni pred- njih stabilizatora – samo tijelo i krilca na repu.

Ugradnjom Od projektila za gađanje ciljeva na tlu tvrtka MBDA je na ovogodišnjem Saab 340 u inačici pomorskog ophodnog aviona Farnboroughu premijerno predstavila SPEAR. Uz modernizacije postojećeg. Na taj bi se način raketa mogla ispaljivati iz svih postojećih lansera a dobila bi se nova protubrodska funkcionalnost“. Kod MALD-C je ključno da korisnik sam može proizvode odlučio ponuditi nekoliko lansiran kada on tamo dođe. Tiskovnu va na moru nije jer mu je domet velik temeljnu inačicu Raytheon planira razviti MALD-J namije- konferenciju vodio je potpredsjednik a brzina leta mala tako da brod koji njenu elektroničkom ometanju i MALD-C koja ne bi imala sektora Sustava za zračno ratovanje. jeftino. oružje vrlo slično Raytheo- novoj SDB II bombi ali uz dodatak mlaznog motora. Razvoja WiPAK-a na- ručilo je Francusko ratno zrakoplovstvo a do sada je integriran samo na lovački avion Rafale. bez promjena vanjske konture oružja čime bi se uštedjelo ili časnik za navođenje na zemlji. Planirajuća bomba JSOW C-1 već je opremljena mrežnim sustavom i ima glavu za navođenje ali joj prema analizama Gripen C tijekom letačkog nastupa Raytheona domet ipak nije dovoljan za nove prijetnje koje su se pojavile u posljednjih nekoliko godina. Od novog naoružanja predstavljene su naj- Raytheon spektivniji za modernizaciju prepo. prijevozno sredstvo. Raytheon je uz nove zu pozicije prema kojoj je Tomahawk tržištu. Sa SPEAR-om te opasnosti nema jer joj je domet veći od 100 km. Teži manje od kih aviona ali i nekoliko programa dokazano oružje ali za gađanje brodo. broj 401 / 3. Kao što znate F-35 nije jed- nako “nevidljiv“ iz svih kutova pa bi ga relativno mali domet bombe SDB II u pojedinim situacijama kao što su nepovoljan vjetar ili velika elevacija cilja mogao natjerati da se previše izloži a to nije poželjno. Sidewinder i bombe SDB Američka tvrtka Raytheon predsta. znati su krstareća raketa Tomahawk te dva vrlo zanimljiva proizvoda: MALD i WiPAK. kolovoza 2012. da bi joj domet mogli povećati sa 125 km na više od dvosmjernim mrežnim sustavom nologije u koje je u posljednje vrijeme 500 km. ne motore. Ono što razviti teret odnosno senzorski paket. 140 kg a dolet mu je veći od 800 km.“ rekao je Schulte. n HV_401_34_37. multimodalne senzorske na troškovima integracije na avione na kojima je ona već glave i mrežne sustave. certificirana“. gađanje ciljeva na tlu Tomahawk je mabilno i namijenjeno lansiranju iz zraka. plovi 15 čvorova više neće biti ni bli. modularno. Kao najper. 37 WiPAK je Raytheonovo rješenje za integraciju nao- ružanja bez ulaska u arhitekturu borbenog aviona. “Kraljevsko ratno zrakoplovstvo smatra da SDB II ne zadovoljava njegove potrebe pa je od nas zatražio razvoj oružja s većim do- metom. senzore i kao takva bi se lakše prodavala na “osjetljivom” Harry Schulte. progra- namijenjene petoj generaciji lovač. Sustav se temelji na kratkodometnom mrežnom su- stavu poput bluetootha koji se dodaje na bombu i spaja s tablet-računalom koje pilot nosi na bedru. mi nudimo jest naš multimodalni tragač koji bi se mogao ugraditi u nos rakete a ne mijenja joj se fizički izgled.“ rekao je Thornley. “Za je vozilo. Za tablet-računalo razvijen je poseban softver koji omogućava vrlo jednostavno programiranje azimu- ta i kuta udara bombe u cilj. programa modernizacije postojećeg minijaturnog raketnog motora u Raytheonu smatraju programabilnom bojnom glavom i naoružanja oslanjajući se na tri teh. Prema sadašnjim planovima SPEAR će kao i SDB II biti opremljen mul- timodalnom senzorskom glavom. “Namjera je ugraditi minijaturni raketni motor kako bi je mogao preusmjeriti pilot najviše ulagao – minijaturne raket.indd 37 8/1/12 2:46 PM . “MALD vila je nove generacije naoružanja i planirajuća bomba JSOW C-1. novije inačice raketa AMRAAM.

jest poslovično visoka novnog otkazivanja priredbe. vrijeme. Oni nastupaju sti u pripremi i provedbi zrakoplovne pljuskovima i izuzetno niskoj naoblaci u formaciji od šest školsko-borbenih priredbe. Black Eagles. Ove je godine to RIAT ima u zrakoplovnom svijetu. Vulcan To The Sky je godine tijekom oba dana održavanja kog programa. (The Spirit of Great regije. Takav se stav na zadovolj- ble Trust Enterprises (RAFCTE) svaki pio na RIAT-u jedini posjetitelja. kada je jest otkazivanje sudionika. ne samo iz Uje. rade na prijevozu. na žalost bio slučaj s akroskupinom samo vojnom. koji redovito dolaze.indd 38 8/1/12 3:35 PM . Kraljevskog saudijskog razina profesionalnosti i organizirano. Iako na granici po. kako posjetitelji od ranog jutra unatoč ratnog zrakoplovstva. kolovoza 2012. vlasništvu zaklade zrakoplovne priredbe jest vrijeme. uz a i sudionicima letačkog programa je boljšana izvozna inačica aviona BAE HV_401_38_41. onika u programu i broju posjetitelja RIAT-a bilo pretežno kišno i hladno Uz probleme s lošim vremenom. sljednji trenutak. boravku i sigurnosti desetina tisuća priredbe. Posebna činjenica. organizatorima aviona BAW Hawk Mk 65. koja podsjećalo na prilike iz 2008. i unatoč prohladnom i bombardera na održao renome priredbe kao jedne od najvećih izazova organizatora i same mokrom jesenskom ugođaju oba dana svijetu. Ove bilo je po osam sati vrhunskog letač- To se prije svega ogleda u broju sudi. što je po- od 2000 do 3000 volontera koji. Britain) koji je nastu. ne rao biti otkazan. No unatoč tim velikim stvo više od 130 000 posjetitelja i te put ulaže goleme napore kako bi se je letni pimjerak tog nastojanjima. Dobrotvor. uz tek povremena i kratka drugi veliki problem za organizatore dinjenog Kraljevstva nego iz Europe i sunčana razdoblja. južnokorejska akroskupina na T-50B izvodi završni element u programu Pobjednički razlaz Zrakoplovne priredbe EIIR formacija koju je činilo 27 aviona BAW Hawk 1/1A Royal International Air Tatoo 2012 Glavni organizator RIAT-a. i to u po- je zaslužna za ugled i značenje koji RIAT prvi put u svojoj povijesti mo. Avro Vulcan XH558 vozni park javnih prijevoznika iz šire preostalo jedino da se pouzdaju u svoju na zaklada Kraljevskog ratnog zrako. cjelodnevnom odlučnost i spremnost za održavanje plovstva (The Royal Air Force Charita. nezaobilazno jedan od kako isplatio. 38 broj 401 / 3. što je itekako svih zrakoplovnih priredbi u svijetu ostatka svijeta. Tako je u prosjeku angažirano i dalje uporno pristižu. vidjevši Saudi Hawks. i nalazi se u najvažnije i svakako najveće u svijetu.

kada je na RIAT-u bilo 535 godina od Bitke za Britaniju. Južne RAF i RAFCTE itekako ponosni na inačicu MiG-29UB.Iako je teško ponoviti uspjeh (RAF – Royal Air Force) ili pak 70 napor oko dovođenja je Skylift 2012. vode te raznog vojnog ma- tlu. koji je bio posvećen iz 2003. i 54. a zbog operativno. u nacionalnu boju HV_401_38_41. aviona koji se podjednako uspješno pomoć ministarstva obrane Ujedinje. Organiza. kavši veliku pozornost posjetitelja ne ra. U knjizi narudžbi za Airbus A400M Atlas ovoga trenutka je ubilježeno 174 aviona koji će biti proizvedeni za potrebe zrakoplovstava Francu- ske. pora koja je zaslužna da su proteklih pilo na RIAT-u s dvije na RIAT-u. odnosno temu II Regina (kraljica Elizabeta II. Proteklih desetljeća je USAFE (United States Air Forces nog Kraljevstva s kraljičinim grbom uloženi su veliki napori. glavni operater zrakoplovne baze prigodno obojeni u zastavu Ujedinje. na tema Dijamantni jubilej kojim se ratno zrakoplovstvo kako je bez uporabe zrakoplovne kom- kođer impozantna brojka. Luksemburga i Malezije. opera- prošlogodišnji atraktivni debitanski ce Kraljevskog ratnog zrakoplovstva RIAT-a je ulagao veliki tivna. podtrudili su se da i prizor u zrakoplovstvo nastu. Turske. Španjolske. ove godine u Englesku prvi put došla sti za britansko društvo i tradiciju. Dodatna. operativna. pa nego i zbog shema u koje su bili mogu eksploatirati za zadaće prijevoza nog Kraljevstva. MiG-29A prevezeni milijuni vojnika. koji je na svoje solo letačke programe privu. milijuni ford. EIIR postroj tipovima aviona. što je ta. Ovogodišnji nastup Airbus A400M Atlas na RIAT-u dodatno će ostati zapamćen i zbog priređenog krštenja. koji je početkom 2010. ali i finan- in Europe) odnosno 501. proslavlja 60 godina vladavine kraljice na statičkom dijelu ponente oružanih snaga nezamislivo tori su zadovoljni činjenicom kako su Elizabete II. dok bi britanski RAF svoj prvi Airbus A400M Atlas trebao dobiti tije- kom 2014. terijala i tehnike. Ove je borbenog aviona ulozi i značenju taktičkog i strateškog MiG-29. Ove se godine različitih zrakopolova. priredbe izložilo je uspješno vođenje oružanih sukoba. godina organizator četvornih kilometara. letački program macije a potom i nastup u programu Na RIAT-u je bio predstavljen Airbus A400M Atlas s produkcijskom oznakom MSN006.). zrakoplovni na vertikalnom stabilizatoru. obljetni. Iako je riječ o bazi na engleskom Shorts Tucano T1 i BAE Hawk T1A. tona hrane. obilježje. i to Francuskom ratnom zrakoplovstvu. svoju dvosjednu Pritom je uz borbenu komponentu ratna zrakoplovstva Kolumbije. zemlja koje su nastupile imenu. kada su započela F-16 Nizozemskog kraljev­skog letna testiranja dobio od svojih posada. odnosno logistička pot- 52. Naime. posvećen ulozi i značenju taktičkog i strateškog zračnog prijevoza Napisao i snimio Igor SKENDEROVIĆ Najveća vojna zrakoplovna priredba na svijetu Royal International Air Tatoo (RIAT) imala je na zapadu Engleske. koji je produkcij- ski testni avion. transportnih aviona i zračnih tanke- taj način svojevrsni domaćin organi. Prvi produkcijski avion s oznakom MSN007 trebao bi biti dostavljen tijekom 2013. ili pak hibridnih rješenja odnosno zatorima priredbe a to je RAFCTE uz samo zbog atraktivnosti svojih nastu. sivne tzv. Skylift formacije koju su koja se na određeni način prožima ženost formiranja i držanja takve for- kroz cijelu priredbu. Njemačke. što je od goleme važno. godine. Slo. obojeni. organizatori RIAT-a Svako održavanje RIAT-a ima dodatni odnosno kraticu koja znači Elizabeth ove su godine priredili prelet impre- slavljenički kontekst. Sama zrakoplovna priredba zraku poprimi slavljeničko kraljevsko jednosjedne inačice sedamdesetak godina diljem svijeta održava se u zrakoplovnoj bazi Fair. i 8. Tako su dva aviona RAF-a. obojen godišnjem je RIAT-u dobio svoj službeni naziv Atlas. svjetskog rata bilo oko 220 aviona i helikoptera iz cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo vrlo važ. Slovačko do danas potvrđuje se kao konstanta više od 20 zemalja svijeta. Kako bi iska- Dijamantni jubilej 27 aviona BAE Hawk T1 i T1A. čime su oni postali kraljevski pridjev koji nose u svom dok je Poljsko ratno transportna.. u okrugu Gloucestershire. 39 bio je Skylift 2012. tema ovogodišnjeg RIAT-a bio nastup. izveli cijska sredstva.indd 39 8/1/12 3:35 PM . Slavljenički prizor na nebu je ljudi. ove je godine godine ne samo za RIAT nego i za taj trud dvostruko zračnog prijevoza. i statički prikaz.teh. Posljednjih godina su Tijekom proteklih zahtijevao je prostor u zraku od 100 ničkih razloga nisu mogli ponoviti svoj dominirale teme poput 90. a na ovo- ratnog zrakoplovstva. Od II. Ujedinjenog Kraljevstva. isplatio. 7. 53. kolovoza 2012. Dodatna. srpnja svoje novo izdanje Hawk Mk T1A. dosad je Airbus A400M nosio dodatni neslužbeni na- ziv Grizzly. opreme i tehnike ili za zadaće upotpunila impresivna formacija od opskrbe gorivom u zraku. od podjednako vitalne važnosti i ona Koreje i Japana. koji zali zasluženu počast i zahvalu tim i Skylift 2012 su u zraku formirali tzv. u razvoj dediciranih puk za borbenu potporu. Belgije. tema ovogodišnjeg RIAT-a broj 401 / 3..

Lockheed Glavni organizator TriStar. Lockheed Hercules C4. Slovačko ratno zrakoplovstvo na statičkom dije- lu priredbe izložilo je svoju dvosjednu inačicu MiG-29UB. 40 broj 401 / 3. Bio je to jedan od najiščekivanijih i najzapa- ženijih nastupa u cijelom programu. Zrakoplovne priredbe činili avioni BAC VC10 K3. bi se održao renome Velika posebnost bilo je i to da se u priredbe kao jedne od Skylift formaciji nalazio Airbus A400M najvažnije i svakako Atlas. Time se željelo istaknu- ti koliko su velika očekivanja od tog aviona. nova transportna stabilizatorima nosili slike i imena strateška uzdanica dvojice poljskih pilota koji su u Dru- gom sjetskom ratu tijekom Bitke za HV_401_38_41. Dobrotvorna C-17 Globemaster III.indd 40 8/1/12 3:35 PM . Ove se godine taj trud dvostruko isplatio. Airbus Voyager zaklada Kraljevskog KC1 te Airbus A400M Atlas. kolovoza 2012. Tijekom proteklih godina organizator RIAT-a je ulagao veliki napor oko dovođenja bor- benog aviona MiG-29. Hrvat u letačkom programu Letački dio programa je tijekom oba dana bio ispunjen naizmjeničnim pojedinačnim ili pak skupnim nastu- pima helikoptera i aviona. Dodatna ratnog zrakoplovstva posebnost ove formacije jest da je za (The Royal Air Force Charitable Trust avion BAC VC10 K3 ovo bio posljednji Enterprises (RAFCTE) nastup na RIAT-u prije njegova po. Jedan poljski MiG-29A je cijelo vrije- me bio izložen na statičkom dijelu pri- redbe. Posebnost poljskih “dvadesetdevetki“ Airbus Military A400M bila je da su na svojim vertikalnim Atlas. dok je Poljsko rat- no zrakoplovstvo nastupilo na RIAT-u s dvije jednosjedne inačice MiG-29A. svaki put ulaže vlačenja iz operativne uporabe što će goleme napore kako započeti tijekom 2013. Boeing RIAT-a. dok je drugi tijekom oba dana nastupao u letačkom dijelu. avion koji se još uvijek ne nalazi najveće u svijetu u operativnoj uporabi niti u jednom zrakoplovstvu. odnosno htjelo se još jednom istaknuti značenje programa razvoja aviona u koji je uključeno više zemalja. godine.

letjeli sa svojim mentorima od- of Great Britain) koji je nastupio na nosno članovima akroskupine Frecce RIAT-u jedini je letni pimjerak tog Tricolori. koji nosi RIAT-u bit će zapamćen po još jednom nje ukupne težine aviona te ugradnju ime i sliku Hrvata dijamantnom slavljeniku.1 tijekom 1956. započela dodatna povezanost s Italijom ogleda svoju vladavinu. te RAF-ovi Boeing Chinook HC2. Nakon pogibije oca u Prvom svjetskom ratu. eskadrile RAF-a. rođenog 17. Tijekom Bitke za Britaniju Miroslaw Ferić je letio na Hurricaneu I. kolovoza 2012. Avro Vulcan XH558 (The Spirit 2011. plovstvo uložilo u nastup na RIAT-u pokazuju i činje- pi skupina Al Fursan i Black Eagles. Njihova Miroslawa Ferića kada je kraljica Elizabeta II. Koliko je truda i resursa južnokorejsko ratno zrako- pozornost privukli i debitanski nastu. Ove je godine u letačkom programu nastupilo šest akroskupina. u Travniku (Bosna i Hercegovina) od oca Hrvata i majke Poljakinje. Južnokorejski Black Eagles bombardera na svijetu. na obuku u talijansku bazu Rivolto počinje uvoditi u operativnu upora. a osnivanja u proljeće 2010. broj 401 / 3. Poljski MiG-29A koji je nastupao u letačkom dijelu tijekom oba dana nosio je sliku i ime Miroslawa Ferića. za gorivo na vrhovima krila. 41 Britaniju bili neki od istaknutijih pri- padnika 303. ni avion Eurofighter Typhoon FGR. Kako bi dodatno obilježio uspomenu na Miroslawa Ferića. a nakon njemačke okupacije Poljske Ferić se sa skupinom pilota uspijeva prebaciti do Velike Britanije gdje do svoje pogibije u veljači 1942. Riječ je o posebnoj inačici transportni helikopter Boeing Chinook HC2 i borbe- prikazao je nevjerojatnu aviona koja je prilagođena za akrosku. strateški bombarder se i u činjenici da su vrlo brzo nakon Avro Vulcan je imao svoj prvi let. i Lockheed Martin. na kojem je posti- gao šest potvrđenih zračnih pobjeda. stva. na sjeveru Italije. MiG-29A Poljskog ku i ime njihova oca odnosno djeda. koja se brine o njegovu održavanju koji je proizveden u suradnji tvrtki i nastupima za što im na godišnjoj KAI (Korea Aerospace Industries Ltd) razini treba oko dva milijuna britan. kojima su pripremili malu svečanost uz avion koji nosi sli. da bi ih potom sklopili i započeli robatic Team). lipnja 1915. upućeni RAF Avro Vulcan B. Tako su uz standardno atraktivne Red Arrowse. listopada 1938. transportni helikopter Na avionima su uklonjeni spremnici HV_401_38_41. nice kako su Crni orlovi svoje putovanje započeli još Skupina Al Fursan (Vitezovi) nastupa 11. n skih funti. svibnja kada je deset rastavljenih aviona T-50 na sedam školskih mlaznih aviona (8 uz dva pričuvna) prebačeno u četiri transportna Aermacci MB339 NAT (National Ae. koja je nazvana imenom Tadeusza Kości- uszka jer je velik dio pilota i tehničara služio u istoimenoj eskadrili u domo- vini. organizatori su na RIAT doveli njegova sina Philipa i unuku Antoniu. i nalazi se u (Crni Orlovi) nastupili su u formaciji vlasništvu zaklade Vulcan To The Sky od osam aviona T-50B Golden Eagle. Nagrade za letačke nastupe način sedam Ujedinjenih Arapskih dobili su Black Eagles za skupni nastup. aviona Boeing 747. simbolizirajući na taj s trenažnim letovima. u polj- skoj regiji Wielkopolska. gdje su do početka bu. diplomirao je na vojnoj pilot- skoj školi. Kao pripadnik poljskih oružanih snaga 15.indd 41 8/1/12 3:35 PM . a prove.4 pokretljivost za teški pine Frecce Tricolore i za Al Fursan. Iste godine sustava za generiranje dima. leti za britanski RAF. dene su i određene dodatne prerade ratnog zrakoplov­ Letački program na ovogodišnjem aviona koje podrazumijevaju smanje. s majkom se seli u Ostrów Wielkopolski. Emirata.

te intenzivna suradnja na goto. vrlo to Sredozemlja). stirale moćne. u slučaju neposredne ratne opasnosti Skandinavija! Već sam pojam danas rodovskih i plemenskih zajednica. tet plemenskog vođe i načelnika sela.Tada kvom autoritetu. U većini seobi naroda. sjever manskih plemena. u vrlo nepogodnim klimatskim asocira na jednu od najmirnijih i suvremenoj arheologiji te su zajedni. Europe bilježi tek naznake boravka razvijali bez većeg vanjskog utjeca. Slično kao i većina ostalih predeta- potkontinenta da i ne govorimo) egzi. u značenju “sjeverni na. nije dostigla krajnji sjever Europe. južne međusobno razumijevanje i uvažava. No je li u posljednjih stotinjak svemu sudeći. u predetatističkom razdo- HV 401_42_43. U ja. Po iznimno dobri pomorci i ribari. moreplovci. cijskim artefaktima. taj prostor nije bio za. uvjetima. kom niza stoljeća. u predetatističkom raz­ doblju razvoja društva vojna organizacija uglavnom počiva na spontanom okupljanju ratnika pod vodstvom plemenskog ili rodov­ skog vođe. a koristili su se kopljima. 42 broj 401 / 3. Glavno naoružanje Normana bili su dugački. na ce poznate pod zajedničkim nazivom života na neplodnom tlu. s vrlo oskudnim civiliza. Normani su bili narodi germanskog tističkih zajednica tijekom povijesti. postavši stvorili njihovi suvre- vo svim društvenim. kolovoza 2012. Brončana kultura nordijskog kruga. politički i administra. Vrlo nje. Umjetnička djela s nom pojasu današnje Danske.najjači i najhrabriji autor Britanac oscar drevnog Egipta (o prostoru Indijskog Wergeland rod” ili “sjeverni ljudi”. pa je gotovo svaki ratnik nosio kacigu i bio zaštićen žičanom košuljom i velikim okruglim štitom Podlistak Normani R AT N I Č K A PROŠLOST S K A N D I N AV S K I H . gospodarskim menici su rijetka. Vođa. Normani su skupinu zemalja čije međusobne re. je mnoštvo. ali izolirani od ostalih ger. područje današnje njih Normani su o starosjediocima europskog sjevera neovisni i nepovjerljivi prema bilo ka- Skandinavije dugo je bilo potpuno prikazani kao snažni. Osobnoj zaštiti posvećivala se posebna pozornost. potiču tek iz ranog feudalizma. razvili svoja naselja samo u priobal- gionalne odnose odlikuje tolerancija. Naime. podrijetla. uključujući i autori- nepoznato. pa prvi pouzdani podaci zajednicama od nekoliko obitelji.sjeverni ljudi ZEMALJA rani su stanovnici Skandinavije u ratu bi­ rali najhrabrijeg vođu i pokoravali se njego­ vim odlukama. živjeli su u malim oduvijek bilo tako? godina stvoreno ih nimljiv za naseljavanje niti u Velikoj plemenskim (bolje rečeno rodovskim) Za razliku od ostatka Europe (osobi. u ratu su birali najhrabrijeg vođu i tivno potpuno uređene države. široki mačevi i bojne sjekire. U početku su se pokoravali se njegovim odlukama. Teški životni uvjeti Norveške i južnog dijela Švedske.indd 42 8/1/12 3:52 PM . Tije- i kulturološkim područjima. mrgodni ih se spominje pod zajedničkim na. skih ratnika koja su Ekspanzija Rimskog Carstva nikada su se rano otisnuli na more. Upravo zbog teških uvjeta najuljuđenijih europskih regija. Drugim riječima. No. Primjer zivom Normani (od germanske riječi dok su na području Mezopotamije i je gornja slika čiji je Northman). te lukom i strijelom. prikazom norman. Naime. brkati.

na kojem bi podigli utvrđeni kamp (gardr). jer su kao rasa menskog ili rodovskog vođe. Nakon podizanja utvrde. S branitelji snađu. obično bi zaposje- dali prikladni otok u blizini obale ili na ušću rijeke. Istodobno jednog vođe storu. te po osobnoj hrabrosti. broj 401 / 3. Prije napada na kopno. tj. što je omogućilo i masovnije i sadom 50 do 70 ljudi Normani ostajali na osvojenom pro- pod zapovjedništvom istovjetne zajednice s prostora južne dulje pomorske pothvate. kako bi se izbjegao više su birani po svojoj tjelesnoj snazi organizirani otpor. Metode ove ekspanzije sa svojom društvenom strukturom. poznavali su gotovo identičnim uvjetima. u slučaju razvijeni tek u XIX.indd 43 8/1/12 3:52 PM . kolovoza 2012. iako su na nekim pohodima jahali male. i povratka u svoju matičnu zemlju. obično u osvit zore. jer su pada nije bila detaljnije planirana niti primarno bili borci koji su ljude vodili strateški komplicirana. s vikinškim konjima. Ako iznenadni pre- druge strane. a u jesen bi se vraćali u svoja naselja s osvojenim plijenom. a borba krajnje i kondiciji. Stoga su gotovo sve opsadne sprave i tehnike. većina tih zajednica bila pad nije uspio. a ne umješni i takvih koji su svjedočili o prilično vojskovođe. čvrste konje. ih ostali europski narodi poistovjetili Za pohode na veće uvjeta života. imajući u vidu da su se razvijale u toč izbjegavanju opsade. jeziku i uspjele konsolidirati obranu. Društveni i ekonomski razvoj pri. s po. već masov- no iseljavanje u svrhu traženja boljih blju razvoja društva vojna organiza. vještinama. pa su posade utvrda je vrlo slična u mentalitetu. boreći se kao pje- šaštvo. jačanje centralizirane vlasti i prodor s lokalnim stanovništvom. što je u VIII. izgledom HV 401_42_43. Zbog toga sve do ranog razvijenoj organizaciji i vojničkim srednjeg vijeka nije niti došlo do ve. s posadom 50 do 70 ljudi pod zapovjedništvom jednog vođe. su u pravilu napuštali opsadu. Una- vo. n Napadi na priobalne gradove Nakon zime obično su poduzimali po- morske pljačkaške pohode. napadaju- ći priobalne gradove sjeverne Europe. Normani su izbjegava- ćeg profiliranja različitih plemenskih i li tvrđavsku vojnu. Tako su za. veške nazivane Vikinzima. su formirali flote od uobičajenih pljačkaških pohoda. 43 Marinko OGOREC kršćanstva. podižući naselja i miješajući se Švedske Varjazima. stvorili su kritičnu masu nezadovoljnika među njima. To je potpuno razumlji. Većina na- nego po drugim kvalitetama. Za- pravo oni nisu više bili uobičajeni pljačkaški prodori. osim jednice koje su nastanjivale područje donio je ujedinjavanju Normana u 60 do 150 brzih ratnih što su umjesto prikupljanja plijena današnje Danske i jugozapadne Nor. brutalna i nemilosrdna. stoljeću u Tiro- neposredne ratne opasnosti. On je služio kao baza za daljnja osvajanja. plemenski ili rodovski vojni vođe brzi i neočekivani. prije nego što se koja bi mogla imati obilježja naroda. lu). Za pohode na veće udaljenosti formirali su flote od 60 do 150 brzih ratnih brodova dra- kara. napadali bi priobalna naselja. Nova vrsta pohoda udaljenosti Normani nisu se u većoj mjeri razlikovale od smatrajući ih narodima. Napadi su bili uvijek iznenadni. nastojeći upasti rodovskih zajednica u veću zajednicu u grad prikriveno. Normani načinu života. stoljeću dovelo do velike voj- no-pomorske ekspanzije u povijesti poznate kao Normanski pohodi. iako je bilo osobnim primjerom. Gentilni. koje su pojedini sjeverni narodi (osobito Vikinzi) vršili radi prikupljanja plijena. veće zajednice s kneževima (jarl) na brodova drakara. vrlo slične austrijskim Haflingerima cija uglavnom počiva na spontanom ( Haflingeri nemaju ništa zajedničko okupljanju ratnika pod vodstvom ple. a gotovo čelu. privre- meno skladište za plijen ili sklonište u slučaju povlačenja.

pobunjeni Srbi jasno po. primorala je hrvatsko vodstvo da 15.. Isključene su telefonske na hrvatsko vodstvo da obustavi jačanje je iz Vojne pošte br. DOMOVINSKI RAT dr. otpora naroda okolnostima. “Poljana” na Plitvicama. o kojoj je također bilo ta “Matras”. Plitvicama i izvršiti pretres po kućama u cilju saveznim institucijama pojačali pritisak ma pojačanog obezbedjenja objekta“. bila je i Lika. godine gradjana. snaga SFRJ ili organa unutrašnjih poslova i Dana 15/16. smeniti posto- Tim više jer su istodobno. upućene Hrvatima i hrvatskoj vlasti treba čije je vodstvo.. poštu i vilu “serijom“ mitinga po Hrvatskoj (u Kninu. 21.. veljače 1991. Hrvatske. Stojanov Petre). ravnatelj Centra Početkom 1991.). skršću kod Borja. Dalju. Dat Skupštine Republike Slovenije o prijedlogu mere obezbedjenja. No. sv. publičkim zakonima. 1991. 02. 02. okupljanja naoružanog naroda u Korenici. živanje SFRJ. formirati policijsku stanicu na i prosrpski članovi predsjedništva SFRJ u Primjerice u “Izveštaju o preduzetim mera. Nićiforović Nenad. a u povodu primitka Rezolucije benoj zgradi su takodjer preduzete potrebne merama koje preduzimaju redarstvenici. nicu na Plitvicama i nakon što je došlo do sovno da se okuplja. Plitvica. “SAO Krajini”. prihva- ali i odvajanje dijela teritorija Republike Hr.. te da su je vodstvo pobunjenih Srba željelo pripojiti zauzele bivšu milicijsku stanicu. jeće ljudstvo. u Karlovcu. tako da je veza narušena. na područjima gdje su pri. Ante NAZOR. Pre podne hitno je održana sednica Skupštine 1991. do 09. koje prikupljanja oružja. sa naoružanjem.02. 44 broj 401 / 3. februara preduzete su mere Predsedniku Vlade R. sc. je telegram upozorenja Predsedništvu SFRJ. dodje do oružanog sukoba. opštine i Saveta za NO. Iz. Boboti. Trpinji. siječnja zaštite nakon što su sredinom veljače 1991. Narod je počeo ma- SFRJ da se u roku od 10 dana moraju “ra. Angažirane su snage Vukovaru. Sabor RH noseći odluke koje su za cilj imale odvajanje na sjednici sva tri vijeća “svojih” institucija od središnjih hrvatskih.. tj. Predsjedništva postrojbe MUP-a RH zauzele policijsku sta. Bezbednosna situacija u je i rok da se isti povuku do 17. djelovanje hrvatske policije radi oko 150 redarstvenika sa l0 kampanjola i 1 Mirkovcima. (por. Komandant i uži deo komande mu je ukazano na izuzetno nepovoljnu bez- riječi u prethodnim brojevima Hrvatskog su boravili u jedinici neprekidno od 06. Poslat zoružati i raspustiti sve oružane formacije. tio Rezoluciju o prihvaćanju vatske.00 jer u pro- HV 401_44_45. o čemu sku stanicu u Titovoj Korenici. U prethodnim brojevi. prateći razvoj događaja na Zadatak je najverovatnije bio zauzetni policij- ozbiljno shvatiti. Plitvicama poduzelo određene mjere. Dumbelović G.00 16. početkom 1991. istodobno su izvanrednog stanja. sv. posebice područje Plitvica. Borovu Selu. Spomenuto je i da je u takvim Djekić Slobodan i sv. Belom Manastiru. svjedoče dokumenti JNA. nje poslove SAO Krajina“ 4. poduzimane i određene policijske zoni odgo- ma Hrvatskog vojnika već je spomenuto da radnje. te suprotstavljajući se demokratski postupka za razdruživanje izabranoj vlasti u RH. vodstvo “SAO Krajine“ SFRJ i o mogućem udruživa- nastojalo je isprovocirati žestoku reakciju nju u savez suverenih republika hrvatske policije. 1991. nisu u stanju kontrolisati organi vlasti i da cijske naravi. godine u jutarnjim Hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s Hrvatskim vojnikom objavljuje autentične dokumente i memoarsko gradivo vezano uz Domovinski rat Pokušaj UVOĐENJA IZV STANJA U HRVATSKU Izvješće JNA o događajima na Plitvicama u veljači 1991. godine pobunjeni Srbi u za sporazumno razdru- Hrvatskoj nastojali su zaoštriti situaciju.00 snage MUP-a R Hrvatske su otkazalo poslušnost MUP-u RH. iako se ono upućeno “komandantu“ Vojne pošte 7940 civilni objekat na Plješevici je takodjer stav- provodilo u skladu s važećim saveznim i re. Saveznom sekretaru za unutrašnje poslove.indd 44 8/1/12 3:52 PM . 9595 iz Svetog Roka linije sa Plitvica. Jedno od takvih područja Dana 15. vornosti jedinice je vodstvo pobunjenih Srba u Hrvatskoj u jetnje ustavnopravnom poretku RH je bila izuzetno nepovoljna. Naredba od 9. čime bi se Jugoslavenskoj te Rezoluciju o zaštiti ustavno- narodnoj armiji (JNA) omogućilo uvođenje ga poretka RH. koje nisu u sastavu jedinstvenih oružanih vješće je potpisao “kapetan” Djuro Dragičević. a policijskih snaga u Hrvatskoj. Kninu osnivanjem “Sekretarijata za unutraš. koje satima oko 03. siječnja 1991. i političke i poli. unutrašnje poslove R. U stam.1991. nije prošlo bez reakcije srpskoga jedna isturena patrola sa 3 policajca na ra- kazali da odbacuju Ustav RH i da prijetnje stanovništva i snaga JNA na tom području. U telegra- saveznim propisima”. govori se o pojačanim mjerama ljen van funkcije deo koji koristi PTT.. Do.30 bednosnu situaciju i okupljanje naoružanih vojnika. u prva osiguranja javnog reda i mira na području autobus koje su stacionirane na Plitvicama i tri mjeseca 1991. mogućnost nastanka situacije koju poduzme određene mjere. a zapravo ultimatum. bile izraženije. Dakako. Hrvatske. kolovoza 2012. Ministru za čija organizacija nije utvrđena u skladu sa maksimalnog obezbedjenja skladišta i objek.

Tokom dana jedna pa- trola koja je bila kod Borja je razoružana i pritvorena u Korenici i sprečeno je da im narod sudi.). bezbednosti time da je sprijeda. la- bilizaranjem dela rezervnog sastava tinica) u pojedinim opštinama i pojačanje Ubrzo nakon toga. Mladen KORADE na šapki počeli nositit šahovnicu. početkom ožujka policijskoj stanici u T. koja je kasnije prekidni kontakti sa pretpostavlje- nom komandom. oficirom. kolovoza 2012. s desne strane rame kočnica koja blokira mehanizam žane mase približno 700 naoružanih redjenjima pretpostavljene komande za opaljivanje. M57 (jugoslavenski nje da su pušteni nakon reakcije opreza. a Održavani su potrebni kontakti sa maksimalno opterećeno i naprezanja da bi se proširila ponuda Štabom TO u T. područje NP Plitvička jezera. a krajem ožuj- provokacija bilo koje vrste. došlo je do oružanoga sukoba U neposrednoj zoni odgovornosti između hrvatske policije i srpskih skladišta nije bilo opserviranja. mniku dorađena je i rama samokresa koje je smešteno kod nas”. straha. koji su takodjer boravili u jedi- Samokres Crvena zastava M70 U poduzeću Crvena zastava razmišljali su o proizvodnji samokresa manjih protežnosti i manjeg kalibra od. piću /sa šahovnicom/.. Pojedinci koji su došli sa kursa su no. ušao je u serijsku proizvodnju ali je broj izrađenih komada mali. Brzo je shvaćena pogreška žanog. Ramljanima i Pe- rušiću. Ovaj me- đumodel označen je kao M67. na mjestu gdje bi bilo zrno metka uložena. K-dantom kasarne u Otočcu. staje službeno postrano oružje u 19. nici. JNA i miliciji bivše države. Model s ovim preinakama Situacija je rešena na miran način i jer se praktično svakog dana menja dobiva službenu oznaku M70 i po- redarstvenici su se povukli negde oko i tako je i cenimo. Korenici i SUP-om u ljudstva su izuzetno velika u skladu napravljena je inačica u T. organom OB i dež. govornosti jedinice i preduzimamo navlaci te alka koja povezuje cijev i ramu). u TT podaci zinformacija o preduzetim merama. s naroda samoorganiziranog i naoru. U T. telj u Domovinskom ratu (Krvavi Masa praznog oružja: 740 g Napominjemo da su održavani ne. jer je čega su specijalne snage MUP-a RH na HTV tek kasno navečer izneta de.indd 45 8/1/12 3:52 PM . da TT). op. izmjene već postojećeg samokresa . vrlo dobar. Spremnik je po visini skraćen ali mu ljudi iz susednih opština Krajine i i naredjenjima komandanta skladišta je duljina ostala ista kao za metak 7. potrebne mere u skladu sa datim na. izbačen je mehanizam saveznog SUP-a sa ciljem prevazila. Do toga Bezbednosnu situaciju sada cenimo tako da je uvodnik i ležište spremnika nije došlo. Duljina cijevi: 94 mm stanje stvari. mo sa potrebnim organima na Ličkoj nosti pogodne za uporabu metka kalibra ta i mogućnost da pojedine grupe regiji za koje procenjujemo da nam 7. U posetu su se spreči iznenadjenje bilo koje vrste. njemo da nam nedostaje l0 vojni. na spremniku. Ovaj samokres je pušten tima koje su nasilno zauzeli. do puštena (u izvješću se ne spomi. Korenici. cijev s navlakom i rukohvat. vot i rad u jedinici se odvija normal. nema pojava nediscipline. i nepredvidivom. modela. ka po MF i da je postojeće ljudstvo u prodaju građanstvu. izvršavaju se postavljeni zadaci. Rezultati su došli brzo jer je primijenjen princip hrvatske policije.M57. a dodana je. kojoj je poginuo pripadnik Jedinice Kalibar: 7. bravljenja cijevi s navlakom (rebra na cijevi i utori na ženja krizne situacije.30. a. strojopis.65x17 mm. niti naruša- 28 redarstvenika je pojačano u Gos. zbog tako da se nisu ni uzbudjivali. srpski teroristi zauzeli su Većina naroda je bila neobaveštena. niti terorista u Pakracu. a takodjer je u procenu uze.65x17 mm Informacija je bila netočna za one za posebne zadatke “Rakitje” Josip Duljina: 165 mm koji su znali kako se odvija pravo Jović. Uskrs). broj 401 / 3. a na regiji sa K-dantom u PG Gospić koji je imao u pripravnosti jedinicu ojačanja. bezbednosti i samozaštite. a uz promjene na spre- dodju “tražiti oružje ŠTO T. sa konkretnom situacijom. u cilju jačanja budnosti. Takodjer kontaktira. metalna pločica čija je uloga spre- IZVANREDNOG čavanje pomicanja metka u spremniku. kalibru 9x17 mm koja Značajno je istaći da su pojačane Unatoč svega napred navedenog ži. java kolebljivosti. suženo. uočena su velika oštećenja na objek. kidno pratimo situaciju u zoni od. Iz tog razloga nisu mijenjane protežnosti ležišta spremnika. Kapacitet spremnika: 8 metaka HV 401_44_45. Skraćeni su stigla i dva vozila sa delegacijom iz Značajno je napomenuti da nepre. boravio u jedinici sa užim delom komande. je zadržala istu oznaku snage MUP-a u Gospiću i Otočcu. po visini. bile primorane na intervenciju. Moral cenimo vrlo visokom ocenom SUP Krajine je izdao naredbu za mo. Korenica mogu pomoći u datoj situaciji. (Izvornik. prvi poginuli hrvatski brani.62x25 mm TT. Preduzete su sve potrebne mere tada u oružane snage usvojenog. Korenici i Gračacu. nema po- umesto zvezde petokrake. Pretila je opasnost direktnog i samozaštite. 45 Iz zbirki vojnog muzeja tivnom se ne može garantirati miran rasplet dalje situacije. Teren je detaljno pretresen i Takodjer i ovom prilikom napomi. 1991. krajnje složenom. koji je smanjen na protež- konflikta. Korenicu su prikupljene naoru. ka 1991. vanja medjuljudskih odnosa.

“ na- za pisanje pisama ali isto tako strpljivo ziv je prigodne poštanske marke RH su čekali odgovore. slučaju neuspjele dostave. Lujzinska cesta prikazana je na hrvatskom bloku iz 2008. nedodirljiva za trećega. 46 broj 401 / 3. nad Turcima. Izgrađena je 180 god ine i u to je vrij eme bila jedna od najboljih cesta u Europi. Slava im i hvala!“ ruskom caru te vojskovođe Napoleona za povijest njihova naroda i države. Znatan broj država izdao je poštanske branitelji postali simbolom i zalogom sandroviča Bakunjina (1814. donijela je Na području današnje Hrvatske prvi Bonaparta u bitci kod prekretnicu u odnosu snaga između se žig koristio u Rijeci 1755. stoji u prigodnom tekstu koji prati ovu Bonaparte (1769. koji pred. FilateliJa i Po Napoleonovoj supruz marke Mariji Lujzi prozvana je cesta od Karlovca do 7. Vojskovođa Napoleon Krbavskom polju (1493. lipnja 1593. a nakon oluje. i zastavu bana Josipa Jelačića se obraćao um umu. godine uvedena je online aukcijske kuće eBay.-1876. n Pisma slavnih nova serija poštanskih maraka RH: Uporaba poštanskih žigova. značajno je utjecalo na razvoj “Bitka na Krbavskom polju“ i “Pobje- put.indd 46 8/1/12 3:53 PM . k i p r eg l e d z b iv a n j a .dokumentaristič RH: “Hrvatske maraka a je no va serija poštanskih ak- Sredinom 1993. Rijeke. za razliku od one na godine a bio je u uporabi u Veneciji. trobojnica koja zajedno s hrvatskim bavnika.-1727. kolovoza 2012. naši su mijeru.-1796. ruske kraljice Katarine je godine nastala i hrvatska zastava.) tenzijama na hrvatsko područje. Trafalgara na marki Re. “Bitka za Kretu” na a o zanimljivosti ove teme govori grčkoj marki iz 2011. Motiv na marki prika- pisana pisma. dostojanstveno i ponosno prine- prijenosa pisanih priopćenja.). dana iz 1993. da kod Siska“ koje podsjećaju hrvatski sena žrtva na oltar Domovine. znamo. Svjesni već pošiljke u prijamni poštanski ured u Bitka kod Siska 22. godine izdala marku: “400.1848.) engleskom pre. Uz po. Bljesak moć žigova lakše je pratiti kretanje i narod na dvije velike bitke iz svoje je najavio oluju. U ovoj austrijsko-ugarskoj ona moreplovca Kristofora Kolumba. tada da žive u povijesnom vremenu. i povlašteni pripadnici društva. nadajmo se posljednji mjestu. brzinu prijenosa ali isto tako povratak prošlosti. (1727. hrvatskog naroda i države.) marke koje podsjećaju na važne bitke naše budućnosti. revolucionara Mihaila Alek. Oni su oceanu) iz 2005.12. u pobjedonosnoj bitci kod Moora u Neka od poznatijih pisama bila su Mađarskoj. izravno upućena jednoj zuje detalj kolorirane litografije: Beč osobi. tako oduprla velikomađarskim pre- fizičara Isaca Newtona (1642. marku. a srce srcu. ob lj et ni ca vojno-redarstvenih poštanska marka jveće bitke u povije sti povijesne bitke”. uglavnom bili pismeni i imali vremena “Bitka kod Moora 30. indijskog oca nacije Mahatma povijesnim grbom izražava identitet Gandhia (1869. obljetnica bitke kod Siska”. uvijek svane sunce. bitci Hrvatska se priklonila Beču te se kraljevskom dvoru iz 1506. godine. Bila su to rukom izdane 1988. Tako ne po ds je ća na na ja” izdana 2005. Tom cija Bljesak i Oluja prikazane su na dvi- pošiljke određenog dana u određenom prigodom tiskane su dvije marke: je marke RH i četiri privjeska iz 2005.) svojoj supruzi. Marka je izdana u hrvatskom arku od 25 maraka i pet privjesaka HV 401_46_47.) jednom od svojih lju. obljetnica vojno-redarstvenih ak- stavljaju svojevrsni dokaz o prijamu mentaristički pregled zbivanja. godi torija do međunaro dno cija “Bljesak” i “Olu a ok up ir an og te ri ciljem oslobođenj Ivo Aščić hrvatskog naroda s publike Hrvatske priznatih granica Re i podatak kako se više od tri tisuće Hrvatske povijesne bitke maraka na temu “bitke“ prodaje preko Sredinom 1993. O važnosti ove Zbog složenog načina naplate i skupe publike Nauru (otočna bitke govori i podatak da je Sloveni- poštarine dopisivali su se samo bogati državica u Tihom ja 1993. “Bitka na Krbavskom “Bitka kod Siska” na polju” na hr. kršćana i Osmanlija.-1821. II. godine. “Hrvatske povijesne bitke” kao doku. i sanjajući slobodnu Hrvatsku. Iste svojem kolegi. slovenskoj vatskoj marki omotnici prvog iz 1993. Najstariji kojom je ostvarena velika pobjeda bez zadrške se žrtvujući za Domovinu do sada pronađeni žig potječe iz 1458. “Još jednom je. u kojima 1848. go di ne uv ed en RH “10. “10. zar ne.-1948.

nje zastave na koplje. godine. odnosno Logistička baza Operativne fotografije zastava u uporabi. Zastavni rukav dobiven je po- novi kraljevskog doma.. je 100×205 cm. samo su zasta- ve jasne. je 100×205 cm. a od 2000. negdje zadržavaju zbog tradicije. nosi i uporabi zastave. skog primorja i Istre ispred koje je lijevo vito ubijati na daljinu (npr. bila premještena gmail. špa. Zastava je izrađena 1994. desno sivi magarac natovaren zastavnik postaje i suviše očit cilj za cuski cornette prema istoimenoj vrsti principima izrade smeđim tovarom i dvama ukrštenim neprijatelja. molimo javite na zastavehv@ i zastava 305. mušketa). poput: Alfirević. a ukrštene 1992. n HV 401_46_47. otud i vremeno osobno ra. Rusiji već s prve oznake polja. kao itd. nosti zastavnika. Polj. opisuje ulogu zastave na bojnom polju: “U borbi je sve metež i zbrka. uvedenomu crveno-bijelo šahirano polje 8×4 i dolje tom metežu i zbrci) te zastavnik mora u Hrvatsku sredinom XV. a danas se nalazi u snika zaduženog za zastavu – zastavni. držati uzdignutu zastavu cijelo vrijeme kapetana se javljaju harambaše i alfi. Zastavno polje te. baze – Rijeka Osnovana kao Pozadinska baza Rijeka Dodatne informacije o zastavama postrojbi OSRH. a s vanjskih strana je zastava pomoćnika. njolski alférez prema arapskom al-faris ovog područja i su.. iznad trobojne vrpce na kraju nije odustalo od otvorena isti. izvodi se iz naziva za zastavu u mnogim vatskoj nacionalnoj bijelo računalo s tastaturom i zaslonom Kako se razvijalo sve bolje vatreno europskim jezicima. Zastava je žutom tankom uzlaznom u Gospić a 2005. praporščik i kornet. samo su zastave jasne Željko Heimer Ako se u obzir uzme da su zastave bile raznim područjima ti su nazivi varirali. Veličina zastave mjenika (lieu tenant) – poručnika. kada de iz 1990. slovenski praporščak čunalo simboliziraju kada je I. No u svim se Fändrich prema Fahne – zastava. u dnu u luku žuti natpis RI- žrtava među zastavnicima. STU- ipak spustiti oružje i predahnuti načas. nje. dvije tanke crvene vrpce za očvršćiva- općenito uz kapetana ima njegova za. Veličina zastave broj 401 / 3. kolovoza 2012.indd 47 8/1/12 3:53 PM . a to s vremenom simbolici.” Znak je u obliku crnog tro- jasno je zašto Sun Cu za zastavnike želi a koja jasno naznačuju zastavničko zva. JEKA. postoje ili su donedavno postojali i u potporu. iako se i dalje po. Češkoj praporčik.. Srednjovjekovna vojna organizacija počinju reliktni nazivi činova sa zna. što je dovelo do velikih pješačke trokutaste zastave. opšivena zlatnim pozamanterijskim zi i u vojskama stoljećima poslije. Među zastavama postrojbi iz Domovin. fran. Vojni tradicionalnu i su. Naravno. Unaprijed zahvaljujemo. Zastavniković i mnogi drugi. ukinuta. moglo pomoći u izradi cjelokupne povijesti zastava naših postrojbi.e. tovarna životinja i iznad u crnom zaglavlju žuti natpis u vremenima osobita čast pridavala duž. koji je morao biti časnik prema prapor – vojna zastava. luku “305. sna karta prikazuje kav s obje strane otvora nalaze se po čin. kutastog konveksnog štita obrubljenog najjače vojnike. godine. 47 Foto: Branko Šenk. kao i ispravke te ostalo što bi likovnim rješenjem zastavnog polja jest naziv 305. Tako su u hrvatskim prezimenima uz donji rub trobojnog polja ispisano je imaju prilike ponekad u samoj bitki sačuvani mnogi oblici dobiveni prema srebrno obrubljenim slovima “27. Zemljopi. a u istom se položaju nala. Rukavina izradio ovaj znak zastavnika. da bi 2004. U rimskoj vojsci Švedskoj kornett. 2008. canja zastava na bojišnici. Zastava je izrađena 1994. postaje i naziv za vojni čin. te ča. u zaglavlju.com. Na primjer. brigade prema sličnom ranijem zna- dokazanih vrijednosti. od travnja 1993. Barjaktarević. zbirci zastava Glavnog stožera OSRH. U sredini šahiranog polja znak je baze. Uz zastavni ru- najniži časnički ili najviši dočasnički se zastave već dugo ne nose u borbu. stoljeću pr. sve dok se ensign prema latinskom insignia odno. DENI 1991. logističke proizvođača: Prvi barjak “Matić”. varirano u na kojem crnim obrubljenim slovima oružje. sno kasnije ensignes. gore velikih dimenzija (da se dobre vide u U banderijalnom sustavu. logističke baze – Rijeka. saznanja o nastanku skog rata koje se odlikuju originalnim zone Rijeka. ruke. njemački Fänrich. a bez predaha. prugom dijagonalno podijeljena. u raznim vremenima i na Zastava ima uz koplje ušivenu oznaku Zastava 305.n. puške simboli su suvraćivanjem zastavnog (šahiranog) zastavnik je bio jedan od centurionovih skoj chorąży. dok kopljanik i strijelac ri. a danas se nalazi u zbirci zastava Glavnog stožera OSRH VEKSILOLOGIJA Poznati kineski pisac Sun Cu u svojem Umijeću ratovanja još u VI. stoljeća. Naziv za časnika zaduženog za zastavu melji se očito na hr.. resama 7 cm dužine. se nalazi žuta zemljopisna karta Hrvat- prije razvoja oružja koja mogu učinko. skladu s najboljim piše HV. koplja se daju nižima. Portugalu alferes Zbora narodne gar.. Norveškoj fenrik. Tradicionalna grb RH između žutih natpisa “19 / 91”. Tek se u dvadesetom stoljeću.. lukovi višima.“ Spominje i kriterije za nošenje zastave: “. a kraljevske su činovi izvedeni iz naziva za zastavu vremenu logističku ku Zlatka Ružića i Nenada Devića iz standarde nosili prinčevi ili drugi čla. područje odgovor. puškama.” U borbi je sve metež i zbrka. logistička baza. sne veksilološke po. engleski prepoznatljive i ja. čenjem zastavnik polako izbacivati iz nosti postrojbe. brigada. npr. uz koso trobojno crveno-bijelo-plavo polje. LOGISTIČKA BAZA”. zanimanjima ili nadimačka prezimena. Egiptu svaka je satnija imala svojeg alfir u hrvatskom). iznutra trobojnom vrpcom unutar koje Izbor zastavnika bilo je važno pitanje džaktar. čija je preciznost bila sve veća. San. u starom – konjanik (zadužen za zastavu. a zastave jakima. vojne terminologije. ka.

HV_401_48_49. VoIP Ostali se detalji odnose na poslanih tekstualnih poruka aplikacija za iOS. i Mountain Lion uređajima koje ima korisnik.5 milijardi minuta po- koji smartphone čuli su nost slanja grupnih poruka. Notifications sustav izgleda kao sa iOS-a.Mountain Lion. a tu je i vibracijski motor koji najavljena je cijena od 199 dolara. Reminders iPada omogućuje sada i MAC-u slanje slike tako da do sada najsigurniji operativni su- aplikacija sada dobiva višu dimenziju jer s ekrana na vaš TV. dostupan preko Mac App Stora po cijeni od 19. čeličnom kućištu s mogućnošću odabira bijelih sijom. aplikacija već poznata s je velika pozornost sigurnosti – Gatekeeper. laptop i mobilne uređaje kao što su iPhone i iPad. nim pozivima i porukama. Displej je napravljen tehnologijom ima šest gumbića koje je moguće programirati Mirror polymer network LCD (96x96 pixel).0. Uz još bolju integraciju stav postaje još bolji. a s integracijom iOS-a uredno sinkronizira sadržaj među svim iOS iClouda sam OS donosi brojne novosti. 4s (iOS 5+). Meta watch je taciju u prostoru i senzor osvjetljavanja. Pokreće kompatibilan s Android OS 2. u Mountain Lionu posvećena jeljenje sadržaja na te društvene mreže nikad Airplay Mirroring. HD pozive kako bi se još više na vaš iOS. multimedija Mountain Lion OS X Apple je službeno objavio svoj najnoviji ope- rativni sustav . Smartwatch je trenutačno dostu- pohvaliti mogućnošću bežičnog povezivanja pre. Yahoo i Google Talkom. služi za skretanje pozornosti korisnika. iPhone ga ultra-low-power MSP430 microcontroller. Win- kacija za besplatne pozive poboljšala kvaliteta poziva. od 1. izuzetno štedljiv. kolovoza 2012. uređaj i uživajte u besplat- mobilnih uređaja. u pozivima i određene iz. oblikovanog po iOS-u. Ovaj ručni sat može se ili crnih detalja.2 za iOS i skog imenika. Nakon integracije Lanchpada. a tako se i ponaša. Meta Watch Osnovani od dva voditelja Fossil’s Watch Techno. a ima i funkcionalniji. poboljšanu kvalitetu zvuka svaki mjesec! Ako se njime BlackBerry i Windows Pho. Android. ih 200-tinjak. posje- ne. još uvijek ne koristite. Android.indd 48 8/1/12 2:43 PM . žiroskop za orijen- na isti način kao što je Pebble.3 ili novijim. S ukupno 90 milijuna mjene unutar sučelja. među kojima korisnika pokazuje podatak podatkovnom vezom. ziva i više od dvije milijarde već do sada za Viber. pan samo za programere a kada počne prodaja ko Bluetootha 4. novoj verziji 2. MOBILNE APLIKACIJE Novi Viber Svi koji posjeduju bilo i dugo očekivanu moguć. U svojoj nja slika osobama iz telefon. pa prema vlastitim potrebama i dolazi u poliranom je ekran iako stalno uključen i s visokom reflek. dows Phone ili BlackBerry i slanje poruka između a tu je i mogućnost dodava. Novi tite Viber službene stranice korisnika Viber je postao update također uključuje i i instalirajte ovu aplikaciju jedan od standardnih apli. Sustav je zbližio stolno računalo. Apple je nastavio s prilagodbom stolnih računala iOS-u tako da je sad tu dugo očekivani iMessage koji će zamijenuti iChat dok i dalje ostaje osigurana kompatibilnost s ostalim messengerima kao s AIM-om. Twitter i Facebook su sastavni dio operativnog sustava i nalazi se posvuda – di. Kako je Viber Ne zaboravite da se Viber za Android dobio je određena prihvaćen kod smartphone svoje funkcioniranje koristi poboljšanja.99 do- lara. Mali banneri će se pojavljivati s desne strane ekrana u slučaju novih obavijest i tu stajati pet se- kundi. Postoji i logy Division. 48 broj 401 / 3. nije bilo jednostavnije izvedeno. Metawatch je razvio smartwatch nekoliko ugrađenih senzora.

I na kraju. procesor DIGIC 5. a završni rezultat ostavlja dojam profesionalno obrađenog filmskog zapisa. Umjesto širenja dodatnim Premium uključivat će 20GB spremišnog prostora izbornicima. no vrlo je pregledna. snimanje u oblak.hr.branitelji. alate za izradu weba i HD na u novom Officeu definitivno je orijentacija web-konferencije. Office 365 Home ljučujući tablete.indd 49 8/1/12 2:44 PM . cloud).hr Usporedno s preustrojem iz kojeg je nastalo Ministarstvo branitelja. broj 401 / 3. Microsoft predstavio Office 2013 Microsoft je predstavio novu verziju uredskog taka SkyDrive. web-info www. Poseban je dio posvećen pronalaženju i informa- cijama o nestalim osobama. Cijelo je sučelje 365 Small Business Premium dizajniran je za “metroizirano”. dostupan u nekoliko paketa. Novo izdanje ima dizajn put. mišem i tipkovnicom dijeliti određeni podaci i fajlovi. Stranica se ne ističe šarenilom niti bogatstvom multimedije. u potpunosti ispunjava svoju funkciju. bi manje zbunjivalo korisnika. Dakle. stvorena je i nova stranica ministarstva s adre- som www. prvi tvera . a zanimljivo je i što stranica na jednom mjestu nudi više podlinkova koji mogu biti korisni braniteljima. EOS M omogućuje jednostavan prijelaz na sni- manje Full HD videozapisa sa stereozvukom. Njezina glavna namjena jest informirati branitelje i njihove obitelji o njihovim pravima. ribbon je sada odmah smanjen i i 60 minuta mjesečnog razgovora Skypeom.Office 365. U prodaji bi trebao biti od jeseni po cijeni od 800 dolara s kit objektivom EF-M 22mm.600). velikim klijentima.6 IS STM sa standardnim zumom. uz vrhunske rezultate. te nova kompaktna bljeskalica– Speedlite 90EX. Integrira se s većinom koji radi odlično na ekranima osjetljivim na poznatih društvenih mreža putem koje se mogu dodir ili sa stylusom. Da bi se koristili “standardni” Canon EF objektivi potrebno je kupiti EF-EOS M adapter. Primjerice.800 (proširivom do 25. kolovoza 2012. a uz njega su predstavljena i dva nova objektiva model EF-M 22mm f/2 STM i model EF-M 18-55mm f/3. Office može se proširiti po potrebi. D. odnosno pojednostavljeno kako poslovnjake pa će uključivati napredniji email. sjajno bijeloj. uk. dijeljenje kalendara. Naravno. vaš dokument će biti pospremljen na opcije oblačnog računalstva koja mogu zatrebati Microsoftov online softver za pohranu poda.branitelji. no standardna opcija je. stisnete li dizajniran je za korporacije i omogućava napredne ‘save’. 49 Pripremio Mladen PALIĆ Canon predstavio EOS M S ovim novim modelom fotoaparata Ca- non ulazi na tržište mirrorless fotoaparata u kojem su Olympusov PEN i Sonyjev NEX iznimno popularni. Riječ je o fotoaparatima bez zrcala i optičkog tražila koji donose kvalitetnu fotografiju u kompaktnom pakiranju. Fotoaparat ima 18-megapikselni hibridni APS-C CMOS senzor. lokalni tvrdi disk. srebrnoj i crvenoj boji. te raspon ISO-a od 100 do 12.5-5. Office 365 ProPlus na oblak (eng. EOS M dostupan je u crnoj. Vlahović HV_401_48_49. sve se može snimiti i na paketa Office 2013 te online verzije istog sof. Video Snapshot vas vodi kroz postupak stvaranja uzbudljivih videozapisa na samom fotoaparatu. dok se sa stražnje strane nalazi 3 inčni Clear View LCD zaslon osjetljiv na dodir. Najveća promje. s čestim obnavljanjem vijesti i fotogalerije. zakonima te ostalim vijestima i aktivnostima vezanim uz njih. Office 365 bit će i to na svim novim Windows uređajima.

ako je želi slijedi. projektili. Uskoro se Zenta 4. Krist. U prilog Kristu ono što vjera nije. vu. još dugo brod s početka stoljeća. Na to je su se jedva domogli obale.Uskoro je nastao pakao: usamlje. zavijena u crno. Ova se ljudsku glad: potrebna je i druga hrana. kolovoza 1715. A zatim. dajte mu tu hranu i svi će biti zadovoljni. Pošto je pozvao narod da govorili: Zašto Isusa ne postavimo za kralja? Zašto ga ne imenujemo dobro razmisli o motivu zbog kojeg ga slijedi. Na opkoljenoj je Zenti. siromah. Bog je pravednost. hrabrih dalmatin- tako našla i u Kini u vrijeme Bokser. obraćajući se godini života. Svi su primjećujemo! Evo nas u središtu poruke. Često nazivate religijom ono što je ide svjedočanstvo Alberta Schweitzera. koji odbili napad Turaka čeličnom bujicom nije bilo spasa. a iznad svega a inteligencija.A i onih koji kažu da narod traži samo “kruha zbog različitih motiva: ali nisu svi pravedni. kolovoza 2012. Ponekad se iza Božjeg imena stidljivo Evanđelja! A s njim i beskrajno mnoštvo muškaraca i žena koji su skriva vaš ponos. Kada pronalaze Isusa u blizini se utopiti u ništavilu. tko živi samo za izobilje. dovršava djelo nesreće. namijenje. Kad su odjeknule skog ustanka. Sinjani minuta jedna je francuska krstarica šala spasiti preživjele.26). Krist osuđuje materijalizam si put prevalio? Zašto smo morali tako dugo pješačiti? Isus odgovara: uime čovjeka koji je stvoren za neizmjerno (beskrajno) veće ciljeve. ljudi govore Isusu: Učitelju. Koliki imetak svojoj djeci. Isus Ne donosi nasilje revoluciju već i otišao u Afriku da bi se posvetio najnapuštenijima. Đavao i najneugodnija u cijelom kršćanstvu: ovdje je korijen svih progona je predložio Isusu da kamen pretvori u kruh ili da se. Isusov odgovor je bio odlučan: nasititi samo izobiljem: dakle.odmah je tek su na Pachlerovu zapovijed sko- poginuo snimatelj Gordan zapovjednik Paul Pacher ubrzo je na Lederer zapovjedio bržem razaraču da otplovi čili u more.27). Preživjeli mornari 10. Dalmacija.indd 50 8/1/12 3:53 PM . njih 139. vaša sebičnost. vođom naroda? Isus se povlači u osamu. potrebno je vidjeti motiv zbog odlučujućoj točci. a zatim golemu prema Boki kotorskoj. britan- izgradnja Berlinskog zida brodova. Ovdje se javlja nepopravljiva ali ne za hranu propadljivu. Isus kaže narodu: Budite oprezni! uistinu slijedili: Franjo Asiški bi nam mogao reći koliko je istinita riječ Ne dovodi traženje Boga k Bogu. kolovoza 1961. već nudeći Koliko je aktualan ovaj Isusov poziv! Koliko imamo E. Boga se Tko je u pravu? U prilog Kristu ide propast svakog materijalizma. mora sačuvati čistoću duha. potrebe pročistiti našu vjeru: a često to uopće ne kad bismo to mogli konačno razumjeti! HV 401_50_51. baci s vrha Hrama. Isus nastavlja: Radite. a sa svojim nije pamtilo da pobjednik prepušta 13. prije ili kasnije će Odlazi od mene. kolovoza 1914. O. Tražite me. 16. nego za hranu koja ostaje za život vječni razlika između dva načina promišljanja Boga (dvije teologije!) te po. Nakon iz. dakle. Boga se može tražiti na različite načine i da bi ga se učinilo sretnim. kolovoza 1914. Kada je dotukao francuski bojni brod Courbet “Prema nama svom snagom plove toga kobnog jutra Zentin zapovjednik svojim plotunima. Odgovor je hrabar. u samo nekoliko riječi. uzvratio je paljbu. Sotono! To nije Božji put!. ravno.(Iv 6. Siromah je Božji dar za radost našeg života. obitelj koja se brine samo kako će umnožiti Kafarnauma. Zar to ne primjećujete? Osvrnite se oko sebe i i ništa više. ih upozorava: Vi tražite božansku moć. Zentin uočio savezničke brodove. britanski i francuski brodovi”. Vremeplov Leon Rizmaul junaštvo broda Zenta na ponajprije stranim krstarenjima nu krstaricu zasuli su teški topovski s osnovnom zadaćom pronošenja za. ali ne želite vjerovati dušnom. skih pomoraca. ali ne stoga što vidjeste znamenja. koristi i prednosti: to je religija upotrijebljena za osobnu korist. na vrhuncu blistave karijere. posadi od 350 mornara. Zapravo.Kalkute koja je izjavila: Najvažnija osoba na svijetu je niti mijenjati svoj život. ujutro 16. Ovim riječima Isus poučava da nije dovoljan kruh da nasiti sljedično tome između dva načina shvaćanja ljudskog života. ali njegovi slabi ga rata. kolovoza 1991. upire prstom u slažu. Ostale je Zenta je bila već zastarjeli ratni Zenta ponosno izvjesila ratnu zasta. s oružjem u ruci u Peking.24-35 Blagostanje ne stvara nadčovjeka već siromaha Nakon umnažanja kruha oduševljenje naroda je bilo nezasitno. Vjerom često nazivate ostavili sve i pronašli radost koju im je Gospodin obećao. 8 oklopljenih krstaša i više ma protivničkih grdosija. vaša bijeda.U prilog Kristu stoji i svjedočanstvo Majke Tereze iz život.. na javan i spek. Boga se može tražiti zbog i igara”: dakle. kolovoza 1995. ali razlika pojavila već u Evanđelju o Isusovoj kušnji u pustinji. 50 broj 401 / 3. li ratni materijal za Srbiju. Pred ovakvom 14. liječe se umnažajući propadljivu hranu. može se tražiti Boga potaknuti prijezirom prema bližnjemu: čitajte novinska izvješća! U prilog Kristu ide i mir svih onih koji su ga to je religija koja postaje rasizam. signalima zatražila predaju. upravo suprotno od religije. bijanja Prvog svjetskog rata Zenta je topovi nisu mogli naškoditi nepri- dok je mala austrijska krstarica Zenta upućena u Bar u blokadu crnogorske jateljskom čeliku. Ova tvrdnja je najizvornija. MOUNIER drugačiju hranu: onu koja ostaje za život vječni. počela neprijateljsku eskadru od 12 bojnih malim brodom ostao je pred ždrijeli. ostavio sve onima koji su vidjeli čudo i njime se oduševili. oplakivala! n DUHOVNOST fra Marko Medo Iv 6. Njezini su mornari ušli prve granate. a ne božanski svetost. sebičnom svijetu. nemoćne brodolomce moru. igru jer je Bog istina. Postoji mišljenje koje se suprotstavlja Evanđelju upravo u ovoj strašnu ranu: nije dovoljno tražiti Boga.kršćanstva.Tolike krize i tolika razočarenja mladih i starih ne ti. U ovom tromom. koji je u 30. Bog ne može pristati na vašu tost je jedina valjana revolucija. iz izviđanja obale do koje su Francuzi doprema. i može tražiti zbog razočaranosti: to je religija upotrijebljena kao utočište teorijskog i praktičnog. sve. Iako se do tog vremena obzoru ugledao dim. bilo više od Putovala je Dalekim istokom pa se 90 posto Hrvata. počela mirno plovila pučinom. pretvorila u nepokretnu metu koju je hrvatska vojno-redarstvena je dojurio brzi razarač Ulan i dojavio: operacija Oluja 95. zapovjednik Pachler Na samom početku Prvoga svjetsko. u stave Carevine po dalekim zemljama. U 8 sati i 50 sko-francuska eskadra nije ni poku- krstarica i razarača. Bog je ljubav. nego stoga što ste jeli od Radi točnosti moramo priznati da postoje i oni koji se s Kristom ne onih kruhova i nasitili se (Iv 6. Ima onih koji tvrde da je čovjeku dovoljno dati jesti kojeg se Bog traži. Vi tražite povlastice u vjeri. kada si ovamo došao? tj. govori da se čovjek ne može takularan način.

indd 51 8/1/12 3:53 PM .5 minuta za sjećanje Mirovna misija Chad 15 godina operacije Maslenica Od branitelja domovine do čuvara svjetskog mira Kadetski bal Vojska pobjednika – s ponosom u budućnost Klapa HRM “Sv.hr HV 401_50_51. Juraj” .5 minuta za sjećanje Suvremeno oklopništvo Krila oluje Hrvatski vojnik u službi zajednice Zanimanje vojni pas Mirovna misija Chad Čuvari svjetskog mira Fotomonografije Oluja .hrvatski-vojnik.Najbolje od klape Hrvatske koračnice Domovini s ljubavlju www. Tiskana i audio-videoizdanja MORH-a odsad možete kupiti po pristupačnim cijenama u trgovini vojnom opremom “Hrvatski vojnik“ u Zvonimirovoj ulici 5 u Zagrebu Knjige DVD Pozdrav iz Chagcharana Hrvatska kopnena vojska 10 godina sudjelovanja RH u međunarodnim 20 godina Tigrova mirovnim misijama Bljesak . Juraj” .Najbolje od klape CD Klapa HRM “Sv.

– danas i iza 2040. www.gripen.saabgroup. U operativnoj uporabi širom svijeta IME GRIPEN DUŽNOST VIŠENAMJENSKI BORBENI AVION Gripen donosi veću operativnu raspo. www. onda zaista aviona. BUDUĆNOST JE GRIPEN AKO JE BORBENI avion nove genera. KAKVA GOD BILA VAŠA PROŠLOST. veću fleksibil.com HV_401_52.indd 52 8/1/12 2:43 PM .com nost baziranja i osjetno manje opera- tivne troškove u usporedbi s bilo kojim suvremenim borbenim avionom njegove kategorije. Definirajući buduće mogućnosti borbenih cije tehnologija koju tražite. Kako biste saznali više posjetite PODRUČJE DJELOVANJA ZRAČNE OPERACIJE loživost za borbene misije. Gripen ostaje ispred konkurencije postoji samo jedno rješenje – Gripen.