You are on page 1of 20

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE

VÂRSTNICE

SERVICII SOCIALE
OFERITE ÎN
CADRUL
CENTRULUI
SOCIAL
MULTIFUNCȚIONAL
PENTRU PERSOANE
VÂRSTNICE

1

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Centrul Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice din
municipiul Hunedoara, str.Rotarilor nr.70, este instituţia cu personalitate
juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Hunedoara, care asigură
asistenţa socială în regim rezidențial a persoanelor vârstnice, în conformitate cu
dispoziţiile normelor legale în vigoare.

Beneficiarii Centrului Social Multifuncțional pentru persoane
vârstnice sunt persoane vârstnice care, datorită unor motive de natură
economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea de a-şi asigura nevoile
sociale sau de a-și dezvolta propriile capacități și competențe pentru integrarea
socială.
Pot beneficia de serviciile sociale oferite prin Centrul Social Multifuncțional
pentru persoane vârstnice, persoanele care au împlinit vârsta legală de
pensionare, au domiciliul pe raza municipiului Hunedoara și se află în una
din următoarele situații:
nu au familie şi nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate
la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe
baza resurselor proprii;
nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru
asigurarea îngrijirii necesare;
nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită
bolii ori stării fizice sau psihice.

2

Urmărește îmbunătăţirea continuuă a condiţiilor de trai şi a serviciilor oferite beneficiarilor din cadrul centrului. Asigură asistenţa medico-psihologică. precum și asigurarea posibilității de afirmare proprie a vârstnicilor. care le va permite rezidenților să se manifeste activ și să-și dezvolte capacitățile individuale creative. îngrijirea şi recuperarea fizică a beneficiarului. Pentru ducerea la îndeplinire a acestei misiuni. Centrul Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice: Pune la dispoziția tuturor rezidenților un ansamblu complet de dotări de cazare. 3 . relaxare și agrement. asigurarea unui trai normal de zi cu zi pentru seniorii municipiului. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE MISIUNEA CENTRULUI MISIUNEA CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA. STR. sprijinul în menținerea autonomiei și independenței personale. conform standardelor minime de calitate.ROTARILOR. NR. Asigură un mediu prietenos și stabil în ceea ce priveşte confortul bio- psiho-social al beneficiarului.70 ESTE: Creșterea calitații vieții persoanelor de vârsta a treia din municipiul Hunedoara.

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Principalele obiective ale Centrul Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice : Găzduirea rezidenților în conditii foarte bune. în vederea diversificării serviciilor de asistență specială. asigurarea cazării. adaptate afecțiunii fiecărei persoane. hranei. Dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizatii neguvernamentale și alți reprezentanți ai societății civile. 4 . Prevenirea și tratarea consecinţelor legate de procesul de îmbătrânire pentru persoanele vârstnice din centru Îngrijirea personală și supravegherea permanentă a rezidenților. Oferirea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea. integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice. Acordarea de sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța rezidenților. Organizarea de activități cultural-educative și de socializare atât în interiorul centrului cât și în afara acestuia. în funcție de discernământul acestora. Elaborarea programelor individuale și de grup. prin programe de ergoterapie aplicate în mod direct și prin terapii asociate. Asigurarea consilierii și informării psihologice. în funcție de realitățile și specificul local. Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor personale a abilităţilor de autoîngrijire în scopul independenţei fizico-psihice în societate. cazarmamentului și condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare. Asigurarea pentru beneficiari a protecției și asistenței în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor. Asigurarea pazei și securității beneficiarilor. Acordarea asistenței și sprijinului pentru rezidenți în exercitarea dreptului la exprimarea liberă a opiniei. precum și întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare. Realizarea activităților de recuperare a beneficiarilor de servicii sociale. Asigurarea îndeplinirii standardelor de calitate pentru serviciilor specifice. Menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice din centru. sociale și juridice rezidenților și aparținătorilor.

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE PRINCIPIILE Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice: Principiile generale care stau la baza activităţii Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice sunt: Respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului. Abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii. Egalizarea șanselor. Egalitatea de tratament în ceea ce privește furnizarea serviciilor sociale Îmbunatățirea continuă a calității serviciilor. Subsidiaritatea. Prevenirea și combaterea discriminării. Protecția împotriva neglijării și abuzului. complementar. potrivit căreia. Libertatea de alegere și controlul asupra propriei vieți. statul. Solidaritatea socială. intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și. Abordarea integrată. Cooperarea și parteneriatul. în situațiile în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale. a serviciilor și formelor de suport de care persoana vârstnică beneficiază. 5 . Confidențialitatea.

Obiective: asigurarea unui standard decent de viaţă. Socializarea are drept scop îmbunătăţirea relaţiilor interpersoanle şi familiale. pastrarea autonomiei de comportament şi dezvoltarea fizică. servicii medicale pentru mentinerea sănătății igiena personală. activităţi de administrare şi gestionare. Serviciile de bază sunt asigurate de către personalul medico-sanitar şi auxiliar al unităţii: infirmiere. igiena eliminărilor. activităţi de menaj. creşterea participării la activităţi domestice: curăţarea camerei. Ingrijire și asistență Rezidenții beneficiază de servicii de: hrănire (masa se serveste la ore fixe. de îmbunătățire a relațiilor sociale. precum și tipurile de servicii sociale pe care le poate asigura: 1 Servicii de bază (ajutor pentru igiena corporală. supraveghere continuă administrarea medicației specifice 2 Servcii de suport şi socializare (efectuarea de cumpărături. în limitele posibilităților). Serviciile sociale de suport au scopul de a asigura condiții de funcționare social- normală a beneficiarilor. de 3 ori pe zi + 2 suplimente. îmbrăcare şi dezbrăcare. dezvoltarea elementelor de comportament autonom. 6 . La oportunităţile serviciilor de suport se ţine cont de diagnosticul medical al beneficiarului. transfer şi mobilizare.comunicare). activităţi de petrecere a timpului liber). sunt compatibile şi inclusive pentru toţi beneficiarii. se ține cont de regimul dietetic prescris de medic. asistent social. precum și de preferințele alimentare. Serviciile de suport si socializare sunt asigurate de personal specializat. însoţirea în mijloace de transport. hrănire şi hidratare. Serviciile sociale de bază au scopul de a menţine beneficiarului capacitatea de funcţionare a organismului necesară unei vieţi normale. Serviciile se acordă în funcţie de grila de evaluare medico-socială şi pe baza Planului Individualizat de Asistență și îngrijire. asistent medical. dezvoltarea motorie şi a limbajului social. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SERVICIILE OFERITE La admiterea în Centrul Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice se încheie cu fiecare beneficiar un „Contract de servicii” care stipulează drepturile și obligațiile fiecărei părți contractante. păstrarea sau pierderea mobilităţii cauzate de vârstă sau boală.

socializare. asistenta religioasa. Activităţi de recreere în cadrul complexului 3. mai încrezători in sine. Consilierea psihologică se acordă celor care au dificultăți de relaţionare cauzate de boală. prevenirea discrimiăarii ocupaționale a vârstnicilor: creșterea responsabilității și a socializării beneficiarior. Serviciile sociale de recuperare si reabilitare au rolul de a modifica structura psihologică și modul de comportament al beneficiarilor pentru găsirea echilibrului psihologic în vederea depășirii dificultăților și dezvoltării personalității optime. educație pentru sănătate. Servicile de recuperare şi reabilitare se desfăşoară în spaţii special amenajate si sunt asigurate de către medic. activități cu voluntari). mai independenţi. 7 .Servicii de recuperare şi reabilitare (psihoterapie. singurătate şi care doresc să devină mai sociabili. Educație Beneficiarii centrului au acces la servicii educaționale. Recuperare servicii de readaptare și socializare terapie ocupațională (diverse activități gospodărești. timpul alocat se face conform Planului Individualizat Personalizat. Concursuri. Programarea si tipul de servicii de recuperare. asistenți medicali și infirmiere. însoțire. consiliere. asistență socială. îmbunătățirea relatiilor interpersonale și combaterea comportamentului retras. terapie ocupațională). mai motivaţi. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Obiective: creșterea autonomiei și independenței persoanei. Programe de divertisment. reprezentare și mediere Activități de relaxare și petrecerea timpului liber Excursii. Integrare și reintegrare socială Centrul Rezidențial asigură desfășurarea activităților de încurajare și sprijin a relației cu familia și comunitatea locală. mai eficienţi în viata de zi cu zi.

a tratamentului degradant sau inuman. sexual. neglijării. optimizarea comportamentului și mobilizarea efortului personal în vederea atingerii scopurilor personale. persoanelor instituţionalizate aici asigurandu-li-se confidenţialitatea datelor. disciminării. se acţionează atunci când se sesizează apariţia unor modificări semnificative în ceea ce priveşte starea fizică şi psihică a acestora. aspect prevazut și în Regulamentul intern. financiar-material). creșterea nivelului de conștientizare a persoanei și a capacității de autocontrol Evaluare inițială și reevaluări periodice Echipa multidisciplinară a Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice efectuează o evaluare inițiala a fiecărui beneficiar. psiholog. 8 . psihologic. precum și reevaluări periodice. Informaţiile despre beneficiari sunt păstrate în mod corespunzător. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE terapie de dezvoltare a autonomiei personale (educație perceptivă. igiena personală. Protecție împotriva abuzurilor și neglijării Beneficiarii sunt protejați împotriva abuzului (fizic. creșterea rezistenței la frustrare. consilier juridic). În cadrul Centrul Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice se realizează o monitorizare strictă a persoanelor aflate în îngrijire şi. împreună cu personalul de specialitate . autogospodărire Obiective: reducerea anxietății. a potențialităților latente. În baza evaluării iniţiale efectuate de echipa pluridisciplinară (medic. în baza cărora se stabilesc serviciile ce vor fi asigurate beneficiarului. valorificarea resurselor personale. asistent social. se întocmește planul individualizat de intervenție în care se menționează serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor.

Valoarea totală a proiectului este de 3.815.608. CENTRUL ENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL MULTIFUNC PENTRU NTRU PERSOANE VÂRSTNICE DESCRIEREA CENTRULUI Bătrânețeaea generează genereaz de-aa lungul timpului aprecieri distincte. însă îns indiferent de gradul de înțelegere în cu care se raporteazăă societatea la problemele bătrâneții.30 lei reprezintă valoarea totală eligibilă. începând cu data de 29 ianuarie 2013. instituțieinstitu ce funcționa ționa la capacitatea maximă de numai 30 de locuri. 9 .870.110. care nu mai pot sa îșii realizeze singure nevoile zilnice ale vieții vie și a căror ror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu.43 lei. nr.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea șii echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.52 lei. ii.107. numărul num mare de solicitări ări în ceea ce prive privește instituționalizarea în Căăminul pentru ru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara.1.813. Îmbătrânirea trânirea demografică și creșterea speranței ei de viață viaț a populației municipiului Hunedoara. Născut scut ca o necesitate a facilitării facilit rii accesului la servicii de asistență asisten și îngrijire în regim rezidenîial pentru persoanele vârstnice din municipiul Hunedoara. finanţarea area nerambursabilă acordat acordată este în cuantum de 2. atât pentru persoanele vârstnice cât șii pentru familiile acestora. un lucru este cert : ultimii ani ai vietii se întâlnesc cu cele mai dificile încercări șii crize. Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea „Îmbunătă irea infrastructurii sociale”. din care 2.87 lei. Domeniul de intervenţie interven 3. Proiectul s-aa derulat pe o perioadă perioad de 35 luni. iar contribuţia contribu Primăriei riei municipiului Hunedoara este în sumă de 110.521. strada Castelului . au făcut f cut ca dezvoltarea serviciilor sociale în regim rezidențial ial pentru persoane vârstnice să s fie o prioritate în agenda Administrațieiiei Publice Locale a municipiului Hunedoara. Proiectul „Centru social multifuncțional multifunc pentru persoane vârstnice” a fost finanţat finan de Uniunea Europeanăă prin Regio – Programul Operaţional ional Regional 2007 2007-2013.

electricitate. propus În prezent. 1 cameră camer de 1 loc şi 1 cameră camer de 3 locuri. săli recreere. Centrul Social Multifuncțional Multifunc ional pentru persoane vârstnice dispune de 27 de camere cu 55 locuri de cazare la parter și etajul 1. săli li pentru asistenți. dotările ă şi echipamentele necesare necesar funcţionarii ţionarii în siguranţă siguran şi la cele mai înalte standarde de calitate în concordanţă concordan cu destinaţia ţia propusă. asisten infirmieri. termoficare – centrale termice -gaz). 10 . Centrul Social Multifuncțional Multifunc ional pentru persoane vârstnice își desfășoară activitatea în două pavilioane (foste dormitoare militare) ca spaţii spaţ pentru cazare şi asistenţă. amenajate în cele 2 pavilioane – dormitoare– ale fostei cazărmi militare.va fi găzduit un numărr maxim de 28 de persoane distribuite în 12 camere de 2 locuri. spații administrative. CENTRUL ENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL MULTIFUNC PENTRU NTRU PERSOANE VÂRSTNICE Pentru realizarea acestui centru s-au s revalorificat clădirile ădirile fostei caz cazărmi 733 a UM 01933 Hăşdatăşdat din municipiul Hunedoara conferindu conferindu-le acestora o destinaţie socială.. consiliere. apă. săliăli TV. Astfel: În Pavilionul 28 (BLOCUL BLOCUL I)I . sal sală calculatoare. Centrul Social Multifuncțional Multifunc ional pentru persoane vârstnice dispune de toate utilităţile ile (alimentare cu apă. canalizare. gaz. dotate cu mobilier mo pentru spațiile iile de cazare.

La parter sunt urmatoarele spații: cabinet medic specialist geriatru 2 băi (medic+pacienti) 11 .parter şi etaj are o suprafaţă construită de 411.00 mp suprafaţa desfăşurată fiind 822. Pavilionul 27 parter şi etaj are o suprafaţă construită 411. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Pavilionul 28.00 mp .00 mp. suprafața desfăşurată fiind de 822.00 mp. La parter sunt urmatoarele spații: birou Director CSM secretariat 2 băi 4 camere cu câte 2 paturi 2 băi pentru beneficiari( 1 baie pentru 2 dormitoare) cu toaletă și duș sală de zi beneficiari sală de socializare 2 toalete vizitatori birou infirmieri 1 baie personal de îngrijire birou asistent social La etajul 1 există: 1 cameră cu trei paturi 1 baie beneficiari(toaletă+duș) cabinet asistenți medicali 1 baie personal CSM birou consilier juridic 8 camere cu 2 paturi 1 cameră cu un pat 1 cameră pentru izolator 5 bai beneficiari(toaletă +duș) 1 baie personal CSM BLOCUL I PARTER: 4 CAMERE BENEFICIARI = 8 PATURI ETAJUL 1: 10 CAMERE BENEFICIARI = 20 PATURI În Pavilionul 27 (BLOCUL II) -va fi găzduit un număr maxim de 27 de persoane asistate în 12 camere de 2 locuri şi 1 cameră de 3 locuri.

CENTRUL ENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL MULTIFUNC PENTRU NTRU PERSOANE VÂRSTNICE 4 camere cu câte 2 paturi 2 băii pentru beneficiari( 1 baie pentru 2 dormitoare) :toaletă :toalet și duș sală de zi beneficiari sală de socializare 2 toalete vizitatori birou infirmieri 1 baie personal de îngrijire Cabinet psiholog CSM La etajul 1 există: 1 cameră cu trei paturi 1 baie beneficiari( toaletă+duș) toalet cabinet asistenți ți medicali 1 baie personal CSM birou contabilitate 8 camere cu 2 paturi 5 bai beneficiari(toaletă beneficiari(toalet +duș) birou administrator+referent+gestionar 1 baie 1 cameră pentru izolator BLOCUL II PARTER: 4 CAMERE BENEFICIARI = 8 PATURI ETAJUL 1: 9 CAMERE BENEFICIARI = 19 PATURI 12 .

pentru activitățile activit țile de petrecere a timpului liber al beneficiarilor centrului Pavilionul 31 . bănci b șii mese individuale cu câte 6 scaune. pomi și gard viu. parter. ții. un alt pavilion . În plus. 13 . Platformele si aleile sunt dotate cu mobilier de exterior. suprafaţă construităă 113. Centrul Social Multifuncțional Multifunc ional pentru persoane vârstnice dispune de adaptări adapt specifice pentru persoane cu dizabilități: dizabilit intrările rile în unitate sunt prev prevăzute cu rampe de acces. s-aa amenajat un pavilion -pavilionul 26 -(fosta (fosta popotă) popot ca bucătărie cu anexe şi sală de mese. ma mașini șini de gătit. s-auau amenajat zone verzi. aparaturăă pentru prepararea şi păstrarea strarea alimentelor. Suprafa Suprafaţa construită a Pavilionului 26 este de 356. Amplasarea unitățiiii permite utilizatorilor acces liber la toate serviciile și ții facilitățile comunității.30 mp. g instalaţii frigorifice. ă şi atelier de modelaj. CENTRUL ENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL MULTIFUNC PENTRU NTRU PERSOANE VÂRSTNICE Intre pavilioanele 27 si 28 au fost realizate platforme de odihnă odihn delimitate cu gard viu.20 mp. legătura între ele fiind făcută f de alei pietonale.Pavilionul 31 (fost atelier mecanic) a fost amenajat ca atelier de tâmplărie. iar băileile de la parterul celor 2 blocuri sunt adaptate nevoilor ăile speciale ale acestor categorii de beneficiari. Deasemenea. De asemenea. dotate cu mobilier. întrucât există exist căii de acces circulate de mijloace de transport în comun în direcția direc unitatii noastre. cu trandafiri.

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 14 .

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FACILITĂŢI Centrul Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice pune la dispoziția beneficiarilor următoarele facilități/utilități: În cameră: -pat cu saltea -noptiera -dulap -masă -scaun -cuier -jaluzele verticale pentru menținerea unei temperature optime -scaun cu rotile pentru beneficiarii dependenți Spații comune club de lectură pentru seniori sală de socializare sală polivalentă atelier pentru lucru manual Curtea centrului parc de recreere zonă grădinărit pentru rezidenți. asistenti medicali infirmieri. îngrijitori 15 . bănci de lemn mese cu scaune scaune cu rotile rampe de acces pentru scaune cu rotile PERSONALUL CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE medic specialist geriatru. asistent medical principal.

socializare ÎNGRIJIRE ZILNICĂ ŞI ÎNTREŢINERE 5 infirmiere care asigură și sunt responsabile de: toaleta zilnică (nevoi fiziologice. îmbrăcat). evaluarea zilnică a stării de sănătate prin vizite medicale și măsurarea parametrilor fiziologici. distribuirea lenjeriei de pat şi a hainelor 3 îngrijitori curățenie care asigură și sunt responsabili de: curățenia la nivel de unitate. în cazul în care problematica medicală și psihică depăşeşte posibilităţile complexului. schimbul scutecelor. curățenia toaletelor curățenie curte 16 . schimbul lenjeriei. consiliere socială. asistenţă medicală non-stop. RECUPERARE. mediere. însoțire. SOCIALIZARE ŞI EVALUARE psiholog asistent social consilier juridic referent Se asigură: evaluare psihologică consiliere şi terapie psihologică. tratament medical conform diagnosticelor medicale. reprezentare. servirea mesei 1 spălătoreasă –care asigură şi este responsabilă de: spălarea hainelor. spălarea lenjeriei. beneficiarii sunt direcționaţi către cabinete medicale de specialitate. spălat. calcatul hainelor. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Se asigură: fişă de evaluare iniţială medicală la internare.

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE PREPARAREA ȘI SERVIREA HRANEI 3 bucătari ADMINISTRATIV 1 Director CSM 1Administrator 1 Contabil 1 Angajat întreținere 17 .

dreptul de a fi consultați la toate deciziile care îi privesc. 8. de a-și gestiona cum doresc resursele materiale. la dorința beneficiarului.de a-și dezvolta talentele și abilitățile. intim. 13.CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DREPTURILE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE OFERITE ÎN CADRUL CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 1. 5.de a beneficia de intimitate. de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate. 11.de a nu fi exploatați economic – abuzuri privind banii. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contract. 2. de a fi anunțați în scris și de a putea fi audiați cu 20 de zile lucrătoare în avans dacă vor fi excluși de la accesul şi activitățile Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice – cazuri de transfer. conform legii. 10. religioase. 14. aparitia unui focar de infectie epidemica. 4. 15. de a beneficia de confidentialitate privind datele personale si informaţiile medico – psihice. 9. pretenții ce depășesc taxele convenite pentru serviciile oferite. pentru comportamente ce prejudiciază rutinele zilnice ale activităților centrului in cazuri de forta majora – cataclisme naturale. abandonați. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar. 18. 16. neglijați. pentru ceilalți beneficiari sau pentru salariați. 18 . 12. de a-şi exprima liber opţiunile. 7. de a nu fi abuzați. hărțuiți sau exploataţi sexual.de a fi tratați și de a avea acces la toate serviciile fără discriminare. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil.de a-și utiliza cum doresc lucrurile personale. de a fi excluși/transferați din centru numai : din rațiuni de ordin medical. proprietațile. sexuale. de a beneficia în mod egal de serviciile oferite de complex. sigur. de a gândi şi acţiona autonom. 3. de a-și manifesta liber orientările și interesele culturale. 6. 17. pedepsiți. etnice. funcțional.de a face reclamaţii si sugestii fără teama de represalii. ori rezilierea unilaterală a contractului de servicii.

opiniile exprimate. 4. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 19. Să foloseasca cu atenție și grijă bunurile Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice 7. dreptul de a primi cadouri sau donații OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE BENEFICIARILOR 1. 10. Nerespectarea acestor obligații va atrage măsuri punitive din partea unității până la externarea beneficiarului cu respectarea normelor legale in domeniu. 24. curățenia. 8. Să nu agreseze fizic sau verbal beneficiarii sau salariații. 20. de a fi informați cu privire la toate activitățile ce se desfașoară în cadrul centrului 21. Să respecte ordinea.Să nu fure. dreptul la corespomdență 27. 25. dreptul la intimitate 28. 19 . igiena personală și igiena camerei unde locuiesc. PROCEDURI DE EFECTUARE ȘI REZOLVARE A RECLAMAŢIILOR Centrul Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice pune la dispoziţia beneficiarilor Registrul de sesizării şi reclamaţii. Angajații Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice vor respecta drepturile beneficiarilor întocmai. sexual. Să respecte programul zilnic de îngrijire. Să respecte drepturile celorlalți beneficiari. Să nu se întoarcă din învoire în stare de ebrietate. de a nu desfățura activități lucrative împotriva voinței. 6. 3. de a accesa toate spațiile și echipamentele comune.Să respecte regulamentul de ordine interioară al unitatii. de a primi răspuns a toate solicitările. 26. Să manifeste un comportament civilizat față de ceilalți beneficiari. 9. psihic. 5.Să nu abuzeze fizic. 23. Să nu consume băuturi alcoolice. de a fi tratați individualizat. 22. 2. economic ceilalți beneficiari. 11. orice abatere sau incălcare va atrage după sine măsuri administrative până la concediere cu respectarea legislației în vigoare. Să respecte intimitatea celorlalți beneficiari. de a practica cultul religios dorit. de a primi vizite. 12.

GENICA BERBENIȚĂ ASISTENT SOCIAL ONUTE DANIELA MARIANA 20 . La admiterea în instituţie beneficiarii sunt informaţi cui trebuie să i se adreseze dacă doresc să reclame anumite servicii sau moduri de comportament a personalului. Reclamaţiile din partea beneficiarilor sau familiilor acestora vor fi trecute în „Registrul pentru reclamaţii”.S.M. DIRECTOR C. acestea vor fi trimise şi soluţionate de către forurile superioare competente. Dacă sesizăriile şi reclamaţiile depăşesc sfera de influenţă a complexului Centrului Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice.Reclamațiile si sesizările pot fi făcute verbal sau în scris. Sesizăriile şi reclamaţiile vor fi adresate directorului instituției care va lua măsurile ce se impun şi va oferi răspuns în maxim 10 de zile lucrătoare. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Instituţia are stabilite clar procedurile de reclamare cu privire la activităţile şi serviciile oferite de acest centru. Toate reclamaţiile urmăresc anumite etape care sunt explicate de către persoanele răspunzătoare beneficiarilor şi familiilor acestora. Centrul Social Multifuncțional pentru persoane vârstnice încurajează beneficiarii să sesizeze anumite nereguli ale personalului asupra căruia se iau măsuri prompte.