You are on page 1of 109

ZIG ZIGLAR

VISZLÁT A CSÚCSON!

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Zig Ziglar: See You at the Top
Pelican Publishing Company, Gretna, 1994
All rights reserved
Fordította Komáromy Rudolf
Fedéltipográfia: Szakálos Mihály
Hungarian edition © by Network TwentyOne Kft., 1999
Hungarian translation © by Komáromy Rudolf, 1999

Cukorfalatnak,
az én Piroskámnak, aki
már sok-sok csodálatos éve feleségem
és társa életemnek -pedig a java még hátravan!

Hiszem, hogy bármit elérhetünk az életben,
amit csak akarunk,
ha kellőképpen segítünk másoknak,
hogy ők is elérjék, amit akarnak.

Hiszem,
hogy az ember arra teremtetett,
hogy eredményesen, sikeresen éljen,
és mindannyiunkban ott rejtőzik
a nagyság.

Tartalom

Köszönetnyilvánítás.............................................. 11
Előszó.................................................................... 15
Első rész: Lépcső a csúcsra................................... 19
Cél...................................................................... 19
Vége................................................................... 20
Első fejezet. A többre törekvő életforma......... 22
Második fejezet. Itt az idő................................. 37
Második rész: Énképünk....................................... 53
Cél...................................................................... 53
Első fejezet. A tolvajok...................................... 54
Második fejezet. Az elégtelen énkép okai........ 68
Harmadik fejezet. Az elégtelen énkép kifejeződési formái....................................... 81

Negyedik fejezet. Tizenöt lépés az egészséges énképhez................................ 93
Zig története.........................................................120
Harmadik rész: Kapcsolatunk másokkal............131
Cél......................................................................131
Első fejezet. Ahogy másokat látunk.................132
Második fejezet. Jót-rosszat továbbadunk.......152
Harmadik fejezet. A legfontosabb másik.........171
Negyedik rész: Célok..............................................187
Cél......................................................................187
Első fejezet. Valóban fontosak-e a céljaink?.... 188
Második fejezet. A célok jellemzői...................205
Harmadik fejezet. A célok kitűzése..................216
Negyedik fejezet. A célok elérése......................228
Ötödik rész: Hozzáállás........................................257
Cél......................................................................257
Első fejezet. Fontos-e a helyes hozzáállás?......258
Második fejezet. Hozzáállásunk biztosítása.....290
Harmadik fejezet. Elménk táplálása................314
Negyedik fejezet. Szokások és hozzáállások.....336
Ötödik fejezet. A rossz szokások vége, az újak kezdete..............................................360
Ráadásfejezet. Az öntudatlan elme......................379
Hatodik rész: Munka.............................................393
Cél......................................................................393
Első fejezet. A jó munkajutalma......................394
Második fejezet. Készenlét................................410
Harmadik fejezet. Befektetés, fáradozás, eredmény.......................................................417
Hetedik rész: Vágy..................................................423
Cél......................................................................423
Első fejezet. A középszertől a kiugrásig...........424
Második fejezet. Intelligens tudatlanság..........431
Harmadik fejezet. Dávid és Góliát...................440

Köszönetnyilvánítás

Óhatatlanul csak a felszínen mozgok, ha megpróbálok köszönetet mondani azoknak a személyeknek, akik az évek során
segítséget nyújtottak nekem. Néhányan azonban oly sokkal járultak hozzá a végeredményhez, hogy nem hagyhatom
említés nélkül a nevüket. A sor élén az én Cukorfalatom áll, aki életemnek értelmet ad, miközben szórakoztatóvá teszi
azt. Szeretete kiegyenlítő és ösztönző tényező, amely a körülményektől függetlenül mindig jelen van.
Édesanyám a hit, bátorság, józan ész és szeretet élő példájával indított el az életbe, és nem kevés anyagot biztosított eh-
hez a könyvhöz.
Mr. és Mrs. John R. Anderson kiemelkedő szerepet játszottak az életemben. Anderson úr apám helyett apám volt, saját
fiaként bánt velem, őszinte érdeklődéséhez szeretet és - ha a helyzet úgy kívánta -jó szándékú szigor társult.
Mr. Walton Haining sok mindent tanított nekem a józan paraszti észről és a nyilvánosság előtti érvényesülésről. Ugya-
nez áll Bill Cranfordra, első értékesítési igazgatómra, akinek türelme és személyes érdeklődése meghaladta a vezető és
üzletkötő közötti szokásos kapcsolat szintjét.
Drámai hatásában felülmúlhatatlan az a rövid idő, amelyet P. C. Merrell társaságában tölthettem. Felrázott, átlényegített
és előrelendített azzal, hogy rávezetett, miként higgyek önmagamban.
Hal Krause cége révén bel- és külföldi bemutatkozási lehetőséghez juttatott, kikövezte számomra az utat, amelyet szer-
zőként és előadóként lényegesen könnyebben járhattam végig. Munkatársaim a szónoki emelvényen - Cavett Robert,
Bob Richards, Bill Gove, Dick Gardner, Ken McFarland és a néhai Charlie Cullen -valamennyien fontos szerepet ját-
szottak, ami a bátorítást, útmutatást és lelkesítést illeti.
Bernie Lofchick - "Bern testvér" - sok jó tanácsa, segítsége, biztatása és belém vetett hite további munkámban és ma-
gánéletemben egyaránt létfontosságúnak bizonyult.
Barátom, egykori üzletfelem és előadó kollégám, Dan Bellus tapasztalatai felbecsülhetetlen értéket jelentettek az első
kiadás közzétételekor. Carroll Phillips minden részletre kiterjedő figyelme e legutóbbi kiadás minőségén javított.
Patti Bond mindkét esetben fáradhatatlanul gépelte a kéziratot, titkárnőm, Jorita Symington pedig mindent és mindenkit
összehangolt. Mindketten ezer köszönetet és hálát érdemelnek.
Külön köszönet illeti a nashville-i Ann Ander-sont, aki kinyitotta a szemem egy teljesebb, gazdagabb földi életre, amely
egyben arról is gondoskodik, hogy Jézus Krisztussal tölthessem az örökkévalóságot.
Megbocsáthatatlan mulasztás és rút hálátlanság lenne, ha nem méltatnám a segítséget, amelyet testvéreimtől kaptam.
Mindig a bensőséges szeretet és kölcsönös buzdítás légköre uralkodott közöttünk. Remélem, hogy erőfeszítéseim köny-

vemben olvasható eredménye számukra is jelent valamit.
A sor végére maradtak gyermekeim, akik mindannyian kivételesek, mind mások és mások, valamennyiüket a maga
módján, de egyaránt szívből szeretem. Suzannel, a legnagyobbat sok serkentő, bátorító beszélgetést folytatok. Cindy, a
középső csöndben jár-kel, mégis állandóan érezteti jelenlétét. A kis Julie mindenütt ott van, semmiből sem marad ki.
Tom, a fiam kései, mégis örömteli érkezésével valósággal megfiatalított, újult reménnyel töltött el. Mindegyikük sok-
sok öröm és hébe-hóba egy kis gond forrása. Ki-ki a maga adottságai szerint felmérhetetlenül sokkal gazdagította a csa-
ládot. Mindegyikük Isten ajándéka, amiért nap nap után hálát adok az égnek.
Valamennyi néven nevezett fogadja szívből jövő hálámat, akiket pedig név szerint nem említettem, azokat is biztosítha-
tom, hogy jobban értékelem segítségüket, mint hinnék.
Mindenkinek minden jót, boldog jövőt kívánok, és viszlát a csúcson!

KÉT ARANYIGAZSÁG

Mindaz, amit magunk mögött hagytunk
és az, ami előttünk áll, semmiség ahhoz képest,
ami bennünk rejtezik.
Ralph Waldo Emerson

Képességeinket
csak mi magunk használhatjuk ki.
Félelmetes felelősség ez.

Előszó

A Viszlát a csúcson! fejezeteit lapozgatva, szembetűnő a másság. Nem szokásos, hogy a "Vége" az elején olvasható,
szokatlan a hangvétel, a témaválasztás, a kifejtés módszere. Gyakoriak például a hirtelen váltások, amikor beszúrok egy
anekdotát, aforizmát, idézetet, ezzel megtorpanásra késztetem az olvasót, és remélhetőleg arra is, hogy újra meg újra
elolvassa az anyagot, ezáltal biztosan megértse a mondanivalót. Sajátos motívumot vetek fel akkor is, amikor hangsú-
lyozom, hogy csak akkor érhetünk el bármit az életben, amit akarunk, ha kellőképpen segítünk másoknak, hogy ők is
elérjék, amit akarnak.
Szerzőként hiszek abban, hogy az egész könyv "más" és hatásos, de célkitűzésem nem a mindenáron való "másság" elé-
rése volt. A másság abból fakadt, hogy éppen úgy írok, ahogy beszélni is szoktam. (Olyan vagyok, mint a kancsal disz-
koszvető: ha nem döntögetek is rekordokat, de legalább éberen tartom a közönség figyelmét.) Tizenkilenc esztendő alatt
több mint háromezerszer mondtam el azt a beszédet, amely e kötet első kiadásának a címét - Biscuits, Fleas and Pump
Handles (Linzerek, bolhák és szivattyúkarok) - viselte. Az anyag eredetileg belefért egy negyvenöt perces előadásba.
Az évek során egész kötetté terebélyesedett, és két külön tanfolyam is kinőtt belőle.
A Viszlát a csúcson! fejezeteiben számos témát érintek, de fő célkitűzésem az, hogy megosszam olvasóimmal a hittel,
szeretettel, optimizmussal és lelkesedéssel kapcsolatos érzéseimet. Ez azért olyan fontos, mert napjainkban sokan nem
látják tisztán, mi az igazi szeretet és igazi hit, meg aztán túlontúl "kifinomultak", semhogy kimutathatnák valódi érzé-
seiket vagy bármi iránti lelkesedésüket.
Ami a szeretetet illeti, töredelmesen bevallom, hogy szeretem Istent, a feleségemet, a családomat, embertársaimat és a
hazámat.
Ami a hitet illeti - nem tudom, mit tartogat a holnap, de azt igen, ki tartja a holnapot, ezért bizalommal és hálával fordu-
lok a jövő felé. Bibliám biztosít arról, hogy a múltamat elfelejtették és megbocsátották. A múlt tehát rendben. Jézus
Krisztus mondotta (Jn 10,10): "Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." Ezek szerint a jelen is rendben.
Egy másik bibliai hely (János 3,16: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.") megnyugtat, hogy a jövő miatt sem kell aggódnom. Ha a múltam megbocsát-
va, a jelen biztos, a jövőm pedig visszavonhatatlanul garantált, miért ne lennék lelkesen optimista?
A Viszlát a csúcson! bölcselkedő írás, de nem sok elméletet találni benne. Az elgondolások, módszerek és ötletek egy
egész élet tapasztalataiból adódnak. Harmincévi értékesítési és humánerőforrásfejlesztési gyakorlat csapódik le bennük,
meg a személyes ismeretség szinte valamennyi foglalkozási ág legkiválóbb képviselőivel. Aki felhasználja a kötetben
sorakozó gondolatokat és eljárásokat, mások tapasztalataiból tanul, nem pedig mások teóriáiból. Ez az egyetlen prakti-
kus lehetőség a fejlődésre, mert túl sok csalódással jár, túlságosan időrabló és szerfölött drága mulatság, ha mindent sa-
ját tapasztalatból akarunk megtanulni.
Őszinte meggyőződéssel jelenthetem ki, hogy sokkal gyorsabban jóval többre vihettem volna az életben, ha pályám ele-
jén rendelkezésemre állt volna ez a könyv. Határozottan hiszem, hogy olvasóim sok szempontból gazdagodhatnak, ha
hasznosítják azt a gondolkodásmódot, amelynek csiszolgatásával és papírra vetésével több mint kétezer órát töltöttem.
A Viszlát a csúcson! kötetében több mint nyolcszáz anekdotát, aranymondást, példázatot, útmutató tanácsot és mulatsá-
gos esetleírást sorakoztatok fel. Célom az, hogy lekössem az érdeklődést, és a lényegi mondanivalóra irányítsam azt.

Egy szó.csak elkezdeni. "Megöntözöm" és "megtrá- gyázom" ezeket a magokat. Aztán újrakezdeni. hogy mindenkinek többet adunk." Jones megdöbben. A TÖBBRE TÖREKVŐ ÉLETFORMA JÖVENDŐ MONDÓ MÉRLEG A kettő húszas bostoni járat A New York-i John Jonesnak Bostonba kell utaznia. siker. és milliók hisznek kijelentésében. FELÉBRESZTJÜK A BENNÜNK SZUNNYADÓ ÓRIÁST. mint száz. és a gép kiad egy cédulát: "Önt John Jonesnak hívják. Hangsúlyozom. hogy ez a pozitív lelki hozzáállás könyve. hit és lelkesedés magvait igyekszem elvetni. és amelyeket képesek is megszerezni. Minden tőlem telhe- tőt elkövettem. elhatá- rozza tehát. II. Valami trükkre gyanakszik. hogy aki ilyet állít. a súlya nyolcvanöt kiló. vége a világ legveszedelmesebb nyavalyájának. ezért ismét föllép a mérlegre. közvetlen megfogalmazásban adjam elő. a jö- vőnkről és arról szól. . ki-ki személyesen átéli a remény és op- timizmus üzenetét. és a kettő húszas bostoni járatra fog fölszállni. hogy akárki is a tréfacsináló. ő bizony lóvá teszi. sem a Miatyánkot. Rólunk. hogy kisszerű. VÉGE Talán szokatlan dolog a végével kezdeni egy könyvet." Még jobban elképed. a családunkról. A pozitív hit ereje elengedhetetlen ahhoz. Minden szót mérlegre tettem. FELRÁZZUK KÉPZELETÜNKET. mint az imént. vagy valamilyen okból leszálltak. EGÉSZSÉGES ELÉGEDETLENSÉGET GERJESZTÜNK A FENNÁLLÓ RENDDEL SZEM- BEN." Ez a könyv azoknak íródott. mert csakis így érhetünk el teljes sikert. nem ismeri vagy nem érti a Huszonharmadik zsoltárt. és továbbra is a kettő húszas bostoni járatra fog fölszállni.vagy az Amerikai Egyesült Államok alaptörvényének első tíz módosítását tartalmazó alkotmánylevelet. a sú- lya változatlanul nyolcvanöt kiló.amelyet Lin- coln a polgárháborús csatahely hősi temetőjében mondott el . boldogság. Vagy legalábbis itt a vég kezde- te. hogy mondanivalómat személyes. mintha négyszemközt társalognánk róla és a jövőjéről. MEGNYITJUK ELMÉNKET. mielőtt célhoz értek volna. egy kép tízezer szóval felér. Nekem viszont személyes meggyőződésem. minden gondolatot értékeltem. Abban kíván segíteni. vége annak. Remélem. AMELY EZEK- NEK A DOLGOKNAK AZ ELÉRÉSÉHEZ VEZET III. negatív reakcióknak. Irány a gazdagabb élet! Első fejezet. mert írás közben ez a szándék lebegett a szemem előtt. bedob egy negyeddollárost. IV. hogy a pozitív gondolkodást pozitív cselekvésre váltsa. a "hozzáállás-elmeszesedésnek". és ezt a szöveget kapja: "Önt még mindig John Jonesnak hívják. de még sokkal több is annál. Besiet a férfimosdóba. vége annak. vagy elejétől végig megismerni a tartalmát életformaként. rálép. elolvasni egy fejezetét komplett szel- lemi töltekezés gyanánt. középszerű elmék befolyásának engedjünk. akkor viszlát a csúcson! Első rész: LÉPCSŐ A CSÚCSRA CÉL I. negatív cselekvésnek. a súlya változatlanul nyolcvanöt kiló. ez a könyv azoknak szól. de a kettő húszas bostoni járat közben fölszállt. GONDOLKOZUNK. akik sok mindenről lemaradtak. és jegyet vált. Azóta ezrek idézték szavait. a teljes személyiséggel foglalkozunk. ÉS FELVÁZOLJUK AZ UTAT. A könyv végére olyan mennyiségű és érettségi fokú termést takaríthatunk be. Mivel az emberi lét háromlényegű . ezért kitaxizik a repülőtérre. hogy itt a vége a negatív gondolkodásnak. szűk látókörű. Valami szélhámosságot orront. Felér-e egy kép tízezer szóval? Valaki egyszer azt mondta. MEGHATÁROZZUK. lelki és szellemi -. Röviden. ezáltal olyan érzést keltsek az olvasóban. amelyek megilletik őket. odaballag egy személymérleghez. kisstílű. újabb pénzdarabot dob be. FELISMERJÜK MAJD LEKÜZDJÜK HAJLAMUNKAT A MEGFUTAMODÁSRA. amelynek fogalmát menet közben fogom meghatározni. bedob huszonöt centet. sebtében átöltözik. és a gép az alábbi üzenetet köpi ki: "Önt még mindig John Jonesnak hívják. hogy kevesebbel is megelégszünk. miként kaphatunk mindenkitől többet azáltal. minden érvet alaposan megfontoltam. az nem olvasta el a Gettysburgi beszédet . FÖLÉBRESZTJÜK KÍ- VÁNCSISÁGUNKAT. Isten áldása mindnyájukra. Kezdettől fogva a remény. de hát ez egy formabontó könyv. akik lekésték a kettő húszast. bármelyik oldalon felütni lelki felfrissülés végett. mint amennyit érdemlünk és amennyit képesek vagyunk megsze- rezni.tes- ti. kishitűségnek és reménytelenség- nek. HOGY MIT VÁRUNK AZ ÉLETTŐL. amilyen mértékben hasznosítjuk a benne foglaltakat. Hiszünk abban. mivel vala- mennyi adat megfelel a valóságnak. majd megint a mérlegre lép. Mivel maradt még né- hány perce. hogy megkapják azokat a többletjavakat. és még néhánnyal szaporítom is a számukat. miszerint ezt a könyvet nem lehet befejezni . és ha felhasználják a könyvből tanultakat. ami a jobb élethez tartozik.Remélhetőleg újabb olvasóim is osztják majd az első kiadások közönségének véleményét. A Viszlát a csúcson! pozitív életérzést sugároz.

akit szemlátomást megindítottak a hallottak. hogy el is hitte azt. tisztesség. milyen drámai befolyást gyakorolhat egy életre néhány szó. még gyakrabban pedig a kevésbé nyilvánvalóra. Ebből az is következik. ugyanis Marjorie Rambeau nem tudott járni. éreztetik velünk. Több ezer kéretlen beszámoló érkezett a legkülönfélébb emberektől. Aki tizenhetet. amelynek alkotórészei az egészség. sokszor nem tudjuk olyan világosan felidézni azt a dolgot. ha mindennap szokásos tevé- kenységünk kezdete előtt. A második és minden további olvasáskor használjuk a fekete tollat és a kettes rovatot. közös művünkké válik a könyv. amit látok és hallok.tartalmaznak. Miközben előre és fölfelé haladunk az életben. könnyen megtörténhet. Először. ahogy az eszünk- be jutott. és szerencse. hogy elérjük. több gondolatot és ötletet meríthetünk belőle. jobban hasznosítja érzékszerveinket. Ez valószínűleg emlékeztet bennünket valamire. Ilyen esetekben hagyjuk abba az olvasást. amelyben a Peter Marshallt alakító szí- nész egy hittel teli prédikációt mondott el. Ám amit látok. amit tud. jellemszilárdság. A jelenet befejeződött. nélkülözhetetlen feltétele a becsü- let. és alaposan átgondolja a választ. Nem azt akarom mondani. harminc négyzet található az ábrán. megjegyzem. hit. hallok és cselekszem. Most már lapozhatunk. Másodszor. vagy olyan drámai ha- tást tesznek bárkire is. aki rámutat a nyilvánvalóra. Ez ugyebár nyerő felállás? Mi kell ahhoz. Most pedig próbáljunk ki egy gon- dolatébresztő feladatot! Hány négyzetet látunk? Aki tizenhatot mondott." Érdekes módon. Amikor egy előadót figyelünk. mert senki sem olyan okos. Ez nagyon fontos. mennyit tud hasznosítani belőle. de nincs egyedül. Most azonban a hitet és bátorságot sugárzó szavak hallatán hatalmába kerítette a mondanivaló. hogy az a "sajátunk". Ez különösen érvényes akkor. amit akarunk? A kiegyensúlyozott sikernek. de ő is tévedésben leledzik. mint a felületes pillantás. . hanem arra figyel. használjunk egy jegyzetfüzetet. elindult. Ezt szó szerint kell érteni. Mivel ez általában jellemző az emberre. hogy olyasmi- vel találkozunk. nem azt nézi. hogy társszerzők vagyunk. hogy mindent észben tarthasson. hogy ennek a könyvnek a szavai megváltoztatják a világtörténelmet. hogy gratuláljanak megragadó játékához. a könyv még többet tud kihozni belőlünk. melléfogott. elfelejtem. kivált belő- lünk egy ötletet. Tartsuk ezt a jegyzettömböt a könyv mellett. amennyi eredetileg volt. aki nem restell komolyan foglalkozni vele. Mivel végig a kezünkben tartottuk a könyvet. Ez két fontos mozzanatra mutat rá. Osszuk fel az oldalakat úgy. Sok-sok éve készült A férfi. A könyv el- ső olvasásakor az indítólap aljára. a legtöbbünknek időnként kell valaki. Soha nem felejtem el az egyik jelenetet. már kevésbé népes csoportban tudhatja magát. hogy személy szerint hozzá szólok. Így annyira személyessé vá- lik. ami csakugyan "beindítja" képzeletünket. mint miránk. de ezek a szavak nemzetek sorsát. mert azt kényelmesen magunknál tarthatjuk. Mivel az oktatás célja a kibontakoztatás. Egy autóbaleset következtében több mint egy éve egy lépést sem bírt tenni. az egyessel jelölt rovatba jegyezzünk. Ötletgerjesztés Szeretném. Meggyőződésem. amikor másodjára olvassuk ezt a könyvet. fölfedezhetjük. mint rövid- del azelőtt. amelyek mind megerősítik a tényt. és segít az összpontosításban. Ez aktivizálja olvasásunkat. ha olvasás közben mindenki érezné. Mielőtt továbbhajtanánk a megoldáshoz. hogy rendszeres forrásmunkaként használjuk majd. könyvet olvasunk vagy hangfelvételt hallgatunk. A stáb tagjai a szí- nészhez siettek. hogy a kamerák még dolgoztak. mert az olvasás különféle gondolatokra és ötletekre indít bennünket. hogy nagyon sokat tudunk kihozni ebből a könyvből. hogy a kötetben bemutatott szemléletmód jelentős változást idézhet elő az olvasóban. hogy a gazda- gabb élet koncepciója hasznot hajt annak. vessünk még egy pillantást az ábrára. lehetőleg akkorát. Bízom benne. Mar- jorie Rambeau. Ezáltal jelképesen a hibák kijavításától . amelyek az azonnali hasznot a gazdagabb élet irányában terjesztik ki. Olyannyira. készítsünk elő egy piros meg egy fekete filctollat gondolataink és ötleteink papírra vetésére. azt megértem.hiszen a piros tinta hagyományosan erre való . Valószínűleg elsőre olvassa el a leghamarabb. mégpedig a piros filccel. A következő történet jól szemlélteti. mint amilyet Marjorie Rambeau esetében láthattunk. ahogy az "Indítólap" mellékelt mintáján látjuk. mint ez a könyv. hogy minél előbb "végezzen" a kötettel. a történelem menetét és emberek millióinak életét változtatták meg. Remélhetőleg senki sem arra törekszik.típusúak. hátha fölfede- zünk még néhány négyzetet. hogy amikor valóban választ igénylő kérdést teszek fel. Mint láthatjuk. Ugyanannyi van rajta. azt ajánlom. és sikert aratok vele. és gondosan jegyezzünk fel egy indítólapra minden egyes ötletet. Szilárdul hiszem azonban. mint első ízben. mostani énünknél többre képes egyéniséget.Az említett művek szavakat . Egy költő frappánsabban fogalmazta meg ezt: "Amit hallok. ki-ki rászánja az időt. köztük a filmbéli gyülekezethez tartozó egyik jelenlévő.a jó ötletek természetes alkalmazása felé haladunk. fölállt. de nem okvetlenül szükségesek. hogy előcsalogassa a bennünk rejtőző. A nyilak hasznosak. akit Peternek hívtak című film.csupán szavakat . jólét és boldogság. mennyit hasznosít általa saját magából. és attól kezdve is- mét tudott járni. Később aztán hiába erőlködünk. Ezek a kérdések jobbára eldöntendő -igennel vagy nemmel megválaszolható . ez a könyv arra hivatott. az elmélyült megtekintés jóval többet tár fel. Ez éppúgy érvényes a négyzetekre. neki teszem fel a kérdéseket. szeretet és hűség. és ami en- nél is fontosabb. a bennünk rejlő képességekre és a jövőnkre. a későbbi olvasások viszont to- vábbi biztatást és ismereteket adnak. valamint lefekvéskor olvasunk néhány percet. Ez a könyv valóban a "sajátunk" Azt javaslom. de a kamerák tovább működtek. A följegyzetlen ötlet gyakran elvész! Indítólap Bátran húzzuk alá vagy jelöljük meg szövegkiemelővel a számunkra fontos részeket! Ezek a jelzések a papírra vetett gondolatokkal együtt személyessé teszik a könyvet. senki sem csempész- hetett a rajzra még néhány négyzetet.

és kire fogja hagyni? Minél tovább élek és minél több sikeres embert ismerek meg. hát még egy életet. annál erősebb bennem a meggyőződés. aki a számtani alapműveletekről rögtön át akar váltani a felsőbb matematikára. a kiváló eladástechnikai szakember Dick Gardner a következő példákkal hangsúlyozza a fokozatosság el- vét: Ha egy fiatalembert bemutatnak egy ifjú hölgynek. hogy a siker árát voltaképpen nem megfizetjük.") Ha milliókat keresünk. amelyen a csúcsra juthatunk. becsület. csak ez a munka a szemléletmódtól függően éppúgy lehet gürcölés. lelki nyugalmat. hogy a haladási irányra emlékeztessen bennünket. Később újabb tételekkel egészítjük ki a felsorolást. a gyors haszonra hajtanak. hanem választás kér- dése. Jó barátom. Mindegyikük összehasonlíthatatlanul jobb eséllyel indult volna. Ismét mások nem ismerik fel. Mások a kellő alapozással is az alagsorban végzik. ahhoz is ki kell fejlesztenünk bizonyos tulajdonságokat. hit. de úgy hiszem. ha a dolgok mélyére hatolunk .ahhoz pedig.és ha megmásszuk a szükséges lépcsőfokokat. Foglaljuk jegyzékbe mindazt. mert nélkülözik a szilárd alapokat. hogy komoly kérőként számításba jöhessen. Mindazok a dolgok. Terv nélkül egy házat sem lehet felépíteni. mert minél inkább kamatoztatjuk adottságainkat. Bárcsak bemutathatnám mindazokat a megnyerő egyéniségű. jobb egészséget. A hatodik lépcsőfok az. akikkel utazásaim során találkoztam. bol- dogságunk függ.embere- ket. és akiktől egészségünk. milyen jel- lemvonások szükségesek az áhított cél eléréséhez. Van bennünk némi jellemszilárdság. Bizonyára sok mindent akarunk . Szerencsére mindez hozzáférhető. akkor a lépcsőt kell használnunk. de sajnos ott a tábla. (Egyetértek az elmésséggel. Tényleg nincs más teendő. tehetséges . és semmiképpen nem juthatunk fel. csalással esetleg pénzhez juthatunk. Ez tüstént nyilvánvalóvá válik. nagyobb belső gyarapodást. előrelépési lehetőséget. megtévesztéssel. Emel- . elveszíti az ígéretes kuncsaft bizalmát. azok. és pontosan hány fokot kell megmásznunk. Miközben elindulunk a csúcsra. de még inkább meggyőződésem. A mi számunk- ra ez a felvonó mindig üzemképtelen marad. hogy többet segíthessünk embertársainknak. Hangsúlyozom. A harmadik lépés a határozott céltudatosság. azaz a csúcsra vezető lépcső mellett egy lift található. valamint azé. A vállalat- vezető. amelyeket el akarunk érni. Az a diák. A könyvben gyakran hivatko- zunk erre a lépcsőre. Azért állítom ezt. nagyobb biztonságot. bizonyára nem árt egy kis emlé- keztetés. amink van. hogy e pillanatban még nem rendelkezünk mindazzal. Ha föl akarunk jutni a csúcsra. akkor gazdag és tartalmas élet vár ránk. Nem eszmélnek rá. hogy akkor jutunk a legmagasabbra. ha megkapjuk mindazt. Mint láthatjuk majd. hogy az említett javak hozzáférhetőek. helyes lelki hozzáállás. jó létünk. Kezdetként valószínűleg több és jobb barátot. szélesebb hatáskört aka- runk. hogy a fenti alap- kövek a legfontosabb fegyvereink a sikerért folytatott küzdelem arzenáljában. csak felhasználni azt. ha egybevetjük a sikereket a kudarcokkal. hogy tehetségüket gazdagabb élet megvalósítására használják. hogy összeütközésbe kerüljenek a törvénnyel. mert ahogy előbb az izmainkat kell erősítenünk. hogy amennyiben igazán el akarjuk érni azokat. hiszen nem viheti a sírba. mert a siker ára sokkal kisebb. több boldogságot. amit akarunk. ha súlyemelővé akarunk válni. ha végigjárja a lépcsőfokokat.a megbízhatóság sorsdöntő. Ők mindig az "üzletre". piacgazdaságban kell élnünk. hogy a siker igazi lehetősége a személyben. mint valaha is álmodtuk volna. akikkel dolgunk lesz. a holnap ajtajára írva láthatóak. A képesség fontos . A tetőre. mégpedig egyesével. A 33. ha szavahihetőségünk minden kétségen felül áll. az nem siker. aki a csúcsra való kapaszkodás közben elszakad a családjától. több pénzt. meggyőző. hanem azt is élvezzük. ezáltal kudarcra van ítélve. Gyanítom. dolgozni természetesen kell. jóval nagyobb valószínűséggel kapjuk meg mindazt. de mivel gyarló emberek vagyunk. hogy ma- gunk irányíthassuk a sorsunkat. A Viszlát a csúcson! lapjairól megtanulhatjuk. méghozzá fokonként kell fölfelé haladnunk rajta. hogy a siker és boldogság nem szerencse. ha mindig tartjuk ugyanazt a szintet. amit szerzett. de közben tönkretesszük az egészségünket. szó szerint magunk dönthetjük el. mint a kudarcé. akkor minden esélyt elveszít. Hat lépés az egész Meggyőződésem. mégpedig sokkal nagyobb mértékben. amire a jövőben számítunk. annál több kamatoztatnivalónk lesz.nemegyszer éles eszű . reménytelen helyzetbe hozza magát. és nyomban alá akarja íratni vele a megrendelőlapot. Egyesek nyilvánvalóan gyorsabban haladnak fölfelé. Szerencsére a lépcső közvetlenül előttünk emelkedik. készségesebben cselekszenek. Bármilyen válságba vagy vészhelyzetbe kerülünk is. amely szerint: "Akkor hágunk a legmagasabbra. Ezt okvetlenül meg kell értenünk. fejlődésünk első lépcsőfoka az egészséges énkép lesz. Becstelenséggel. kiesünk a "játékból". nem arat sikert. és kiaknázhassuk azokat a dolgokat. hol van. szeretet és hűség. és azonnal meg akarja csókolni. akik általában a számláikat is alig képesek fizetni. Van bennünk céltudatosság. mi a lényege. A ne- gyedik lépés a helyes lelki hozzáállás. több igaz szeretetet. mit akarunk az élettől. hogy nem működik. hogy ajtót nyithassunk az élet értékeihez. de kevesebb igaz barátot és lelki békét szerezhe- tünk magunknak. Ez nem siker. a diák és az üzletkötő egyaránt túl sok lépcsőt ugrott át. amely a sikerhez kell. és nyilván egy kis mun- kakedv és sikervágy is. az ötödik a munka vállalása. tisztesség. netán csirkeólat emelnek a szilárd alapra. oldalon azt a lépcsőt láthatjuk. de ha az összes lépcsőt végigjárjuk. amit szeretnénk elérni. hogy szükségszerű hatékonyan együttélnünk és együttműködnünk velük. Szerencsére máris mindazzal a tulajdonsággal rendelkezünk. De félreértés ne essék. hogy a csúcsra érjünk. hogy égjen bennünk a vágy a kimagasló teljesítményre. mint öröm. mert ha bármelyik lépcsőt átugorjuk. Valószínűleg egyebet is szeretnénk. aki megismerkedik egy ügyféljelölttel. mint mások.hogy ha a felsoroltak bármelyikét mellőzzük. amelyeket akarunk és megérdemlünk. akkor csak morzsákat kaphatunk abból. és egy hajszál választja el őket attól. Talán nem föltétlenül kéne leírni. több szabad időt. A második lépcsőfok mások ér- tékének és képességeinek elismerése. tehát tudjuk. hogy egye- lőre csak hozzáférhető. A kérő. inkább együttműködnek velünk. amit az élet nyújthat nekünk. nem pedig a fel- adatban rejtőzik. amit felsoroltam. Az az üzletkötő. Sokan nem hajlandók megtenni minden szükséges lépést. és lehetőséget adni minden jellem- vonásunknak a fejlődésre. Sohasem jutnak magasra. valamint azt. akkor meg kell tennünk hat konkrét lépést.

A gyönyörű nagy automobilt két ló húzta. Amikor ő megvolt. készen arra. merre kell mennem. mint amikor megálltam tanácsot kérni. Így a legszebb dallamok sajnos örökre rejtve maradnak. ha csak ácsorgunk rajta. és segítséget kértem. akit csak meglá- tott. bár az is nagyon szomorú. nem rohant bele semmibe. nem használják ki meglévő képességeiket. Mindennap bekocsizott a közeli poros kisvárosba. Egy fiatal pár eltéved valahol vidéken. még térképet is rajzolt. és szóba elegyedett mindenkivel. Szemétlerakó mentalitás Jó néhány éve hallottam egy filozófustól: "Az ember azért tartózkodik egy bizonyos helyen. hová vezet ez az út? Az öreg másodpercnyi habozás nélkül felel: . Saját természetes erőforrásaink . a végén még elgázolnak bennünket. Útközben ez a kedélyes öreg jobbra-balra forgatta a fejét. de a felfedezés egy csapásra gazdaggá tette. Értékkülönbözetük csak akkor nyilvánul meg. és a bácsit raktam össze. amely- nek egyik lapján a világ térképe terpeszkedik. holott ha magukba néznének. hogy az övé legyen a leghosszabb kocsi a környéken. ha a megfelelő irányban haladnak. Útépítés akadályozott az előre- haladásban. Nosza. úgyhogy megfordítottam. csokor- nyakkendőt és köcsögkalapot. Más szóval. Frakkot öltött.csak akkor pazarlódnak el. (Mellesleg hiába találunk rá a helyes útra. hogy az átlagember a sírba vi- szi a benne rejtőző muzsikát. Ám három perc se telik bele. Ez a könyv azért íródott. mint ha csak a halálos ágyán fekve értesül arról. ezért még négy pótkereket rakatott fel. hogy kell bedugni az indítókulcsot és ráadni a gyújtást. Sokan elkövetik azt a hibát. hogy egy nagy Cadillacet vá- sárolt magának. hamar Meridianbe érek. aztán meglátja az esti újságot. hogy kint keresgélnek két lóerőt. de egyiken sem kell letá- boroznunk. Jó barátom. hogy ő bizony elkészült. ha mindkettő a tenger fenekén hever. és a másnapi értekezletre szeretne elkészülni vele. nem ütött el senkit.A lap másik oldalán egy bácsi képe volt. és másoknak is továbbadtam. Indítás nélkül nem megy A helybeli szerelők azt mondták. meg tudná mondani. amelyek a föld méhében rejtőznek . ráadásul hatalmas szivart biggyesztett a szájába. nem hagyjuk. hogy olvasóim ezáltal fölfedezik és kiaknázzák a bennük rejlő aranybányát vagy olajkinc- set. Most már tudom. a világ is megvolt. Ha tönkrementünk. Emberünk egy darabig bosszankodik emiatt. ha sohasem használjuk fel őket. a világ is rendben lesz. nem érhet nagyobb balszerencse valakit. ha megtanuljuk kihasználni hatalmas belső energiáinkat. Azzal a reménnyel. az öreg indián azonban azt akarta. Kétségkívül nem hiányzik belőlünk a tehetség. ha nem boldogulunk a . hogy a csúcsra jussunk. Célom tehát az. Arra számít.szemben azokkal. megállítják a kocsit. amit nyújtani tudnak. ezért megálltam egy autójavítónál.lett nem sok kell a sikerhez -csupán teljes egyéniségünk. Második fejezet. amelyik benne rejlik. Észrevesznek egy parasztbácsit. Biztosított. de sokkal rosszabb. Vagy fölmászunk a törzsén. vagy rácsücsülünk egy makkra. hogy parlagon heverjen. mert ott akar- tam lenni. Hogy miért? Egyszerű. Nem okozott sem sérülést. Másnap reggelre okvetlenül oda kellett érnem. Érdekes módon soha nem okozott balesetet. a csöppség már jelentkezik. Az egyik alkalmazott megmutatta. és kiszólnak neki az ablakon: -Elnézést. ha sohasem ismeri meg azt a hatalmas értéket. Reuben Siverling őrnagy szerint: "Egy tízcentes ugyanannyit ér. ITT AZ IDŐ Lóerők Jó néhány évvel ezelőtt olajat találtak egy öreg oklahomai indián birtokán. Idekívánkozik két történet. Benn a motorban száz lóerő feszült. Ennek elősegítése céljából írtam ezt a könyvet. de az öreg indián csak a két kinti lovat használta. Sokáig azt hittem. A legnagyobb tragédia az emberi erőforrások elfecsérlése." Magamévá tettem az elgondolást. Ötéves kisfia azonban percen- ként kizökkenti gondolatmenetéből. hogy segítsek mindinkább tettekre váltani olvasóim tehetségét. az öreg indián azonban nem tudta. Ahogy az egyszeri ember mondta: -Kétféleképp juthatunk föl a tölgyfa tetejére. az pedig rendelkezésre áll.) Egy ifjú menedzser munkát visz haza. ha felszínre hozzuk és rendeltetésüknek megfelelően használjuk fel őket. aztán odaadja a fiúnak. hogy rakja össze. Az öreg egész addigi életében a legsötétebb nyomorban tengődött. Természetesen nem azért voltam ott. ő pedig azalatt nyugodtan befejezheti a munkáját. Akkoriban az effajta túrakocsik hátuljára két pótkereket szereltek. Aztán egy éjjel az alabamai Birminghamből a Mis- sissippi állambeli Meridianbe autóztam. A tanulság kézenfekvő: ha magunkat rendbe szedjük. Oliver Wendell Holmes mondotta: "Amerika legnagyobb tragédiája nem a természeti erőforrások elfecsérlése. hogyhogy ilyen hamar bol- dogult a feladattal. Egyik első dolga volt. reményvesztettek és letörtek vagyunk. Egész úton csak forgolódott és tereferélt. mint egy húszdolláros aranypénz. Ugyanez érvényes mindannyiunkra.A világon bárhová. száznál is többet találnának." Rámutatott. a kocsi motorjának semmi baja. hogy ez jó ideig leköti a srácot. A papa döbbenten kérdezi. hogy a földjén olajat vagy aranyat találtak." Saját értékünk is csak akkor jelentkezik tény- leges piaci értékként. Ne feledjük: minden egyes lépcsőfokon végig kell haladnunk ahhoz. és most már fel is fogjuk használni. hogy ennél sokkal. egy óra múlva mégis hetven kilométerrel messzebb jártam a célomtól. sem anyagi kárt. ezáltal ők maguk és mások is élvezhessék mindazt. A kicsi mosolyogva válaszol: . hogy inkább másszunk. mert pontosan ott akar len- ni. hogy nekiiramodjék. apró darabokra tépi a térképet. hanem mert valaki rossz tanácsot adott. hogy amennyiben követem a megjelölt irányt. Pontosan betartottam az instrukcióit.

ügyvédek. William Glasser érdekes könyve. amivé akarnak válni. mert minden egyes fejezet újabb réteget húz a hulladékra. Kishitűség Ahhoz. az sem számít. (Azért ne éljük bele magunkat. a jövőbeni fejlődés és előrehaladás kulcsa a mi kezünkben van. mint "szemét". és bumm! . mert nem kizárt. hogy egy sokáig rosszul táplált egyén egészsége nem állítható helyre egyetlen étkezéssel. hogy egy anya üzletkötőnek. és kiegyengették a terepet az évszázados hulladék fölött.Esetleg így: . adott volna életet. először is kishitűségünktől kell megszabadulnunk. elhaláloztak. mert nem valamely kisebbségi csoport vagy a gyengébb nem tagjai. annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. a testsúly. mondván: "Ami mögöttem van.) Szerintem a kishitűség nem más. A múltnak vége. aki a csillagokat teremtette. akik fiúkat és lányokat szültek. amelyeket ve- szélyeztetett fiatalokkal folytattak. művésznek. észrevehetjük. új pszichológiai irányzat van kifejlődőben. valahol félúton a születés meg a halál között. Felismertem. egyesek azt állítják. kötve hiszem. ha mások . azért éri őket hátrányos megkülönböztetés." Figyelemre méltó. viszont "meghalnak". hogy a győzelem érdeké- ben vívta meg az élet harcát. hogy magunk tartjuk kezünkben a jövőnket. hogy környezetünk egy ideje "szemetet" zúdít az agyunkba. ami pedig előttem van. Ezeket a fiatalokat korábban csupa kedvezőtlen élmény. De ne csüggedjünk. hogy minden egyes gondunkért valaki mást tehetünk felelőssé. Nem a problémákra. hogy nem számít. mert amikor másokra mutogatunk. De nem árt vigyázni. hogy orvosok. aki sikert vagy kudarcot szült volna. orvosnak. aki azt mondta: "A magam erejéből értem el ezt és ezt. orvos. ügyvéd. Azt is hangsúlyozta. de hivatkozási alap lehet a bőrszín- től a vallásos meggyőződésen át a hiányos iskolázottságig és testi fogyatékosságig bármi. Több mint egy évszázadon át senki sem látott semmi lehetőséget abban a szemétlerakóban. Talán első ízben ." Némelyek a tanárukat. Elég bekapcsolnunk a rádiót vagy a televíziót. véletlenül meghallott beszédfoszlányok újabb szennyezéssel terhelik gondolkodásun- kat. hogy először is le kell takarnunk azt a "szemetet" egy vékony réteg pozitív gondol- kodással és 1 helyes lelki hozzáállással. Arról viszont olvastam. Láttam olyan embert. pozitív megközelítést alkalmazott." De eddig egyetlen urat vagy hölgyet sem láttam.13). mérnök stb.) Máris megmagyarázom ezt a szemétlerakó dolgot. üzletkötők stb. és azt állítják. hogy a bíróság előtt képviseljen bennünket?) Ami azt illeti. hogy ilyen viszonyokra vágyunk. akár tudatlanságból . tiszta feltöltőanyagot kezdtek odahordani. hogy kiaknázhassuk képességeinket. hogy ezeket a sorokat olvassuk. hogy Pál egy római börtön siralomházában sínylődve írta ezeket a sorokat (Fii 3. mert még ha múltunkért okolhatunk is másokat. Ez már a jövő Izgalmas. ismerősök. Ha számot vetünk a realitásokkal.csak úgy ontja magából a szemetet. Felülemelkedhetünk mindezen a "hulladékon". amely nem ássa elő a múlt minden hulladékát. továbbra is szembe kell néznünk a problémával. alapozhatunk rá valamit. de azért csak olvassunk tovább. azt elfelejtve. De meg kell értenünk. de mindeddig egyszer sem olvastam arról. akármilyen kiadós vagy jóízű is az. azért most mind- annyiunkat így köszöntöm: Boldog születésnapot! A mai ugyanis hátralévő életünk első napja. hogy a hasunkban turkáljon? Vagy egy "született" ügyvédnek. (Vajon megengednénk-e egy "született" orvosnak. és hihetetlen eredményeket ért el. . de az érte kifejtett erőfeszítés mindennél fontosabb. építész. mígnem végleg betemeti azt. csak abban. és a puszta tény. Inkább a holnap reménységével foglalkozik. hogy nap nap után friss szemetet zúdítanak az elménkre. (Ami engem illet. azt jelzi. Értsük meg tehát. Mindig vagy fiút vagy lányt hoznak világra. Mivel mindezek nem "születnek". Olvastam asszonyokról. Utazásaim során rengeteg helyi lap fordult meg a kezemben ausztráliai kistelepülésektől észak- amerikai és európai nagyvárosokig. mérnöknek stb. sőt. Az én megközelítésem is ehhez hasonló. Ez visszavezet a kétezer évvel ezelőtti tanácshoz. annál nagyobb örömmel vehetjük tudomásul.családunkkal vagy a munkánkkal. Az így létrehozott alapra aztán bevásárlóközpontot emeltek. amelyet Pál apostol adott a Bibliában." Ilyen esetben másokra szokás mutogatni.A párom képtelen megérteni engem.akár rosszindulatból. be kell látnunk. Az üzletközpont végül is szemétre épült. a csil- lagokban nem hiszek. hogy háromszor annyian mutogatnak vissza ránk. és szemétlerakó mentalitást erőltetett ránk. Ismét mások az egész társadalmat hibáztatják problémái- kért vagy sikertelenségükért. és garantálom. Bármilyen hihetetlen. Azért meséltem el ezt a történetet. hogy ennek az az oka. Mivel azonban negativitásra hajla- mos társadalomban élünk. a magasság vagy a lakóhely is. amely kedvezőtlenül befolyásolt bennünket. Nem "fűrészeli a fűrészport". nem rágódik a tegnapi gondokon. akár az életkor. művész. Azonnal beszüntették a szemétlerakást. hogy egyszerűen rossz útbaigazítást kaptunk. és te- kintet nélkül a sorsunkra. Körülbelül huszonöt esztendeje azonban néhány haladó gondolkodású polgár ráeszmélt. Glasser azonban a jövő felé fordította a figyelmüket. Barátok. Vigyázat! Valószínűleg már régóta döntögetik a "hulladékot" az agyunkba. Glasser doktor azokról a programokról számol be. Minél jobban elmerülünk ebben a könyvben. Az Egyesült Államok déli részén káprázatos bevásárlóközpont épült egy volt városi szemétlerakó helyén. hogy meg fogjuk találni a megoldást. ügyvédnek. szüntelenül bátorította őket. ha eddig így volt. hogy remek új üzletközpontot létesíthetnének ott. Jellegzetesen kishitű megjegyzés a következő: "Nem vagyok született üzletkötő. folytassuk az olvasást. ilyenformán: "A szüleim miatt lettem sikertelen vagy boldogtalan." Hadd fűzzek hozzá ehhez valamit. csalódás és kudarc érte. aki azzal büszkélkedett volna: "A magam erejéből vallottam kudarcot. A siker és a boldogság kiindulópontja bennünk van. hanem a megoldásokra összpontosít. a papjukat vagy a főnöküket hibáztatják.alacsony mennyezetet húztak fölénk. Újabban egyesek visszájára fordítják a fenti okoskodást. Minden valószínűség szerint időről időre előbukkan majd némi "szemét" a fe- dőréteg alól. még nem találkoztam olyan asszonnyal. hogy a győzelem nem minden. a Schools Without Failu- re (Iskola bukás nélkül) ugyanezt az alapelvet követi. hogy belefogtunk a szebb jövő alapjainak lerakásába. Meglehet. és fantasztikusan eredményes. tudatos választás és képzés nyomán azzá válnak. rossz hónapban vagy rossz csillagzat alatt születtek. és bűze ismét zavarni fog bennünket.

hallottak róla. amink van. (Ami azt illeti.) Ha tudjuk. Továbbá minél értelmesebb és becs- vágyóbb. akkor két hét múlva hatvankét százalékot tudunk felidézni. amely egy csapásra híressé és vagyonossá teszi őket. ha egyszer a sajátunkat is kihasználatlanul hagyjuk. pedig az agyunk nyolcszáz-ezernyolcszáz szót tud feldolgozni. és fölkeresték vele a nagyeszű vé- nembert. akik valamilyen súlyos fogyatékosság ellenére. hogy három általánost végeztek vagy doktorátust szereztek. hogy a mondanivalója ez: "Ha másvalakinek a képességeivel bírnék. A cselekvés egyébként a tanulás kifejeződése." Ilyenkor az illető hangja elcsuklik. énekelnék. és elröpül. hogy eredményesen. jól alkalmazkodnak körülményeikhez. akik még nem sikeresek." A kijózanító igazság azonban az. mint teljes vakságban. barátaim. még több felhasználnivalóhoz jutunk. Csak áltatjuk magunkat. annál inkább előfordulhat vele ilyesmi. Tessék összpontosítani! Az egész könyvben rengeteget anekdotázom. Egyikük a markában tartotta a csöppnyi jószágot.a sajátunkban! Nyisd ki a kezed. az sem döntő. mert fölfedezzük. Fennmaradó kapacitásunkat a témához nem kapcsolódó gondolatokkal szoktuk kitölteni. és éppúgy szenvedhetnek gyermekbénulásban. hogy semmilyen problémáért sem kell másokat hibáztatnunk. tulajdon- képpen minél intelligensebb az illető. Gazdagok és szépek Az egyik nagyvilági üdülőhelyről a másikra röpködő és ott könnyed szórakozás közben erkölcsileg kétes kapcsolatokba bocsátkozó előkelőségek az én szememben korántsem szépek.mégpedig helyesen -. és mindannyiunkban ott rejtőzik a nagyság". és ettől sikeresek. gondolatokat. így könnyen megérthetjük. a nagyság ígéretét tartjuk a kezünkben. hogy megkérdezzem: Ha csakugyan ismerik a problémát.és az én célkitűzésem épp olvasóim cselekvésre indítása. hogy nem hajlandóak behódolni a kishitűségnek. a tanulás cselekvés híján nem is tanulás. Így hát életet és halált tartasz a kezedben. la- pozzon vissza bármelyik oldalra. Sőt. koncentrálnék. csodákat vihetnék véghez. A nagy áttörésben bíznak. egy dombtetőn élt egy öregember. rá fogunk jönni. hogy annak értelmében cselekszünk . nyélbe ütött egy üzletet. annál valószínűbb. fiam. hogy egy szép napon majd belebotlanak a szeren- cséjükbe. annál inkább igyekszik majd a jövőben ritkítani az ilyen elkalandozásokat.és jövőnk . mi- ként azok is. amelyek megragadták a figyelmünket. él.ébredünk rá hallatlan képességeinkre. fiam! Talán egy példázat segít megvilágítani a mondanivalómat. hogy ennél a bekezdésnél teljes mértékben jelen volt. Általában percenként kétszáz-négyszáz szót olvasunk. a hallgatóság soraiban ülők gyakran bólintással jelzik. Valószínűleg talál majd olyan szavakat. Történetük mindig megragadó. akik folyton mások tehetségére. Ne süljünk bele! Amikor egy előadásom során érintek egy témát. de mindenfajta hátsó gondolat nélkül kijelenthetem: a jövő magvait. Ráadásul tanulási kedvünk szeszélyesen változó. ötleteket. Ha pedig nem használjuk. akik abban reménykednek. De ebből valami sokkal fontosabb is következik. akik sohasem tudnának sikert aratni. sikeresen éljen. hogy saját magunkra mindig támaszkodhatunk. Az egyik amerikai egyetemen végzett vizsgálat szerint az egyszer látott új anyagnak két hét múlva csak kör- ülbelül két százalékára emlékszünk. amit csak emberfia föltehet neki. amelyeket megszerezhetünk. akkor egy szempillantás alatt agyonszorítod. Fogtak egy kismadarat. hogy meghalt. A part- on ácsorogva várják. Az igazán szépek szerintem az élet bármely területén megtalálhatóak. hogy e pillanattól higgyük el: helyzetünk . Ha ráadásul a javasolt jegyzettömbben is rögzítjük a felmerült gondolatokat és ötleteket. Az a helyzet. Ha nem vigyázunk. él-e vagy meghalt. Jómagam nem vagyok ugyan bölcs aggastyán. olykor éppen azért arattak sikert. Azokat nevezem így. ta- nult a gyerekkel. hogy ha felhasználjuk azt. Ilyenkor elfog a kísértés.biz- tos kezekben van . Mindegy. Igen. pedig tudván tudják. amikor azt halljuk valakitől: "Bárcsak úgy járnék. táncolnék. Amiként "a hit munkálkodás nélkül ha- lott". A remény rabjai Kétségkívül a legszomorúbb élmények közé tartozik. már tucatnyi alkalommal hagyott magamra. Az aggastyán habozás nélkül felelt: . mi- lyen színűek. Közben mindenfélével foglalkozott. Melegen ajánlom tehát. Aki nem hiszi. Munkám során gyakran találkozom olyanokkal. Meg aztán igyek- szem minden rendelkezésemre álló eszközzel lekötni olvasóim figyelmét. miért kalandozunk el a tárgytól. hogy mindannyiunkban ott lap- pang a sikerhez szükséges képesség. az élet egyetlen végtelen történet. akkor passzívból valóban aktív olvasóvá válunk. akiről azt tartották. ugra- nék. Két helybeli legény kisütötte. éberen tartani érdeklődésüket. és figyelmesen olvassa el újra. hogy "az ember arra teremtetett. ők a remény rabjai. Például aki eddig a pontig eljutott. gondolkoznék. és nem vitás. miszerint jelölőtollal húzzuk alá azokat a pontokat. Ha viszont hat egymást követő napon át ismerkedünk vele. világnézetűek. Ismerek olyano- kat. hogy hajlamosak vagyunk az elkalandozásra. hogy betakaríthassuk azokat a gyümölcsöket. hogy már isme- rik ezt a dolgot. kiment a mellékhelyiségbe. E könyv szerzőjeként remélem. hogyan járhatna túl az öreg eszén. Előfordulhat az is. akkor elveszítjük. amelyek fölött első alkalommal elsiklott. futnék. Ha magunkévá tesszük ezt a felfogást. nem árt újra elolvasnia az utolsó két oldalt. hogy semmire sem mennénk mások képességeivel.Nézd. Ezek az emberek kivétel nélkül hisznek abban. ha azt mondom. Az élet újra meg újra bebizonyítja. amely az utcán hever. Ez az esetleges ismétlésnél segít- séget nyújt. mert úgy gondolom. de vajmi ritkán olyanokkal. Minél többször szembesülünk ugyanazzal az információval. Zöld ágra fogunk vergődni. A kezünk sok mindenre képes. minden kérdésre válaszolni tud. akkor szétnyitod az ujjaidat. hogy oldalakon keresztül semmit sem jegyzünk meg. boldogak. és ez még csak nem is becsületes dolog. Az indok egyszerű. Közös vonásuk. ha viszont azt mondom. vajon . mint X. és megkérdezte a tudóst. Y. A legenda szerint Velence gyönyörű városa közelében. a remény rabjainak sorait fogjuk szaporítani. de használnunk kell . megnézett egy futballmeccset. hogy el sem indult. hogy kikössön a hajójuk. jobban értékelhetjük korábbi tanácsomat. képességeire irigykednek. Ez véletlenül sem sértő az értelmi képességeire nézve.

mit tettek ellene? Mert amíg nem teszünk valamit azért, amit tanultunk, addig olyan, mintha meg sem tanultuk volna.
Az, aki sohasem olvas, semmivel sem különb annál, aki nem tud olvasni. Aki ismeri a siker elveit, de nem alkalmazza
azokat, semmivel sem jut többre annál, akinek fogalma sincs ezekről az elvekről. Ugye, mi szeretnénk tenni valamit?
(Válaszoljunk igennel!)
Úgy hallom, mindenki igent mondott, tehát hadd gratuláljak, mert most már sikeresek vagyunk! A siker ugyanis nem
végcél, hanem folyamat, az a pálya, amelyen haladunk. Mi pedig már elindultunk, és jó irányba tartunk. Megérdemeljük
a gratulációt, mert nem vagyunk olyanok, mint "a legtöbb ember".
A legtöbben kivárják, hogy a körülmények a lehető legkedvezőbben alakuljanak, mielőtt akár a kisujjukat is megmozdí-
tanák. Nem hajlandók fölágaskodni a gyümölcsért, mert nem fogják föl, hogy a gyümölcsért mindig nyújtózkodni kell.
Nem bíznak a saját esélyeikben. Számukra az élet rég lejátszott meccs, amelyet elveszítettek. Sírjukon akár ez a felirat
is állhatna: "Született ekkor és ekkor, meghalt hatvan évvel később - vagy amikor a szívük megszűnt dobogni -, élt har-
mincöt évet." Ezek az emberek úgy végzik, mint a szakácsnő linzerje.
Hadd magyarázzam meg ezt a linzeres dolgot. A Mississippi állambeli Yazoo Cityben, ahol gyerekeskedtem, valami
gazdag család lakott a szomszédunkban. Onnét tudom, hogy jól ment nekik, mert nemcsak szakácsnőt tartottak, de a
szakácsnőjük mindig sütött-főzött is valamit. Az 1930-as években ez a jómód csalhatatlan jelének számított. Egyik dél-
előtt szokás szerint ott lebzseltem, hátha leesik valami tízórai. (Félreértés ne essék, otthon is eleget kaptam enni. Ezt
meg onnét tudom, mert valahányszor repetáért nyújtottam a tányéromat, mindig ez volt a válasz: "Nem, már eleget kap-
tál.") Ez alkalommal a szakácsnő egy tepsi linzert hozott ki, de olyan lapos süteményeket, mint egy ezüstdolláros. Meg-
lepődtem.
- Hát ezekkel meg mi történt? - kérdeztem. A szakácsnő elnevette magát.
- Hát csak annyi, hogy meg akartak vastagodni, de addig-addig halogatták, míg meg nem sültek ilyen laposan.
Halogatók és majdnemezők
Ismerünk olyat, aki laposan sült meg? Aki majd megcsinál valamit, "mihelyt a gyerekek elvégzik az iskolát, vagy mi-
helyt a gyerekek beiratkoznak az iskolába"? Esetleg amint beáll a hideg idő, vagy elmúlik a hideg idő. További haloga-
tási lehetőségek: ha eljön a karácsony, elmúlik a karácsony, X. Y. megjavítja a kocsit, kifesti a lakást, lenyírja a füvet
stb. Röviden: azok, akik mindig külső változásokra várnak, mielőtt ők maguk cselekednének, a végén óhatatlanul "meg-
sülnek laposan".
Aztán ott vannak azok, akik "már majdnem" elkezdik a fogyókúrát, folytatják a tanulást, elvégzik a tanfolyamot, ki-
gyomlálják a kertet, részt vállalnak a gyülekezeti vagy lakóközösségi munkában stb. Sajnos a halogatók és a majdneme-
zők egyaránt addig várnak, míg minden "tökéletesen" nem alakul, így aztán sohasem lendülnek cselekvésbe. Aki arra
vár, hogy végig az úton minden lámpa zöldre váltson, ítéletnapig sem indul el otthonról. A halogatók és majdnemezők
örökké tétlenek, más szóval, laposan sülnek meg.
Könnyen lehet, hogy alkalmasint magunk is mondtuk már valakinek, hogy elvégezzük ezt meg ezt a feladatot, vállalko-
zunk erre vagy arra az előrelépésre, vagy többet is teszünk az eddiginél, mihelyt "hozzájutunk". Ha nem akarunk ebbe a
csapdába esni, tekintsük adott esetben úgy, hogy máris hozzájutottunk, és fogjunk bele!
Nemcsak az számít
Az egész könyvben folyamatosan cáfolom a felfogást, miszerint ki kell használnunk, meg kell rövidítenünk, be kell
csapnunk másokat, ha sikerre áhítozunk. Ami azt illeti, minden kétséget kizáróan be fogom bizonyítani, hogy az élet
bármely területén csakis akkor lehetünk igazán sikeresek, ha fenntartás nélkül becsületesen járunk el önmagunkkal és
embertársainkkal szemben. Bebizonyítom azt is, hogy bármit elérhetünk az életben, amit csak akarunk, ha kellőképpen
segítünk másoknak, hogy ők is elérjék, amit akarnak. Ez egyaránt érvényes üzletkötőre, orvosra, szülőre, vállalkozóra,
diákra, lelkészre, szerelőre vagy akár választott politikai tisztségviselőre is.
A következő történet segít megérteni, miért nemcsak az számít, mi van a fejünkben.
A léggömbárus
Néhány évvel ezelőtt egy léggömbárus járta New York utcáit. Amikor lanyhult az üzlet, fölengedett egy léggömböt.
Ahogy az a levegőbe szállt, újabb vásárlókat vonzott, és néhány percre föllendült az eladás. Az árus váltogatta a színe-
ket, először egy fehéret eresztett el, aztán egy pirosat, majd egy sárgát. Egy idő múlva egy néger kisfiú rángatta meg a
kabátujját, a szemébe nézett, és nyomatékosan megkérdezte:
- Bácsi kérem, ha egy fekete lufit tetszene elengedni, az is fölszállna?
A férfi együttérzően pillantott a gyerekre, és bölcsen így felelt:
- Tudod, fiam, az emeli föl ezeket, ami belül van.
Ez a kisfiú szerencséjére olyasvalakivel találkozott, aki nemcsak a szemével látott. Aki a szívével is lát, az képes meg-
érinteni a másik ember lelkét, és feltárja azt, ami abban lakozik. A léggömbárus nem tévedett, mint ahogy én sem téve-
dek, ha azt mondom, ami bennünk van, az emel föl bennünket.
Nos, akár döntöttünk már, akár tétovázunk még, sőt, ha netán már magasabb sebességfokozatra kapcsoltunk munkánk-
ban vagy magánéletünkben, akkor is mindenkit arra sürgetek, kapcsolja be a biztonsági övet, mert a csúcs felé tartunk.
Izgalmas utazás ez, több benne a feszültség, mint egy Alfred Hitchcock-filmben, több a kaland, mint egy John Wayne-
westernben, több a dráma, mint egy Shakespeare-darabban, és több a móka, mint egy három-porondos cirkuszban. Csu-
pa szeretet, csupa nevetés, és több jutalmat tartogat, mint Salamon király kincstára. Ez a kötet voltaképpen felhasználói
kézikönyv a jövőnkhöz.
Igaz, hogy megkaphatjuk, amit akarunk, tehát nem kell azt akarnunk, amink van. A siker könnyen elérhető, ha már hi-
szünk benne. Először azonban hinnünk kell. Tehát gyürkőzzünk neki, és olvassunk tovább. A legjobb úton haladunk a
hit felé, ami egyszerűbben annyit tesz, hogy jó úton haladunk.

Második rész: ÉNKÉPÜNK

CÉL

I. BEMUTATJUK AZ EGÉSZSÉGES ÉNKÉP JELENTŐSÉGÉT.
II. MEGHATÁROZZUK AZ ELÉGTELEN ÉNKÉP OKAIT.
III. FELTÁRJUK AZ ELÉGTELEN ÉNKÉP KIFEJEZŐDÉSI FORMÁIT
IV. MEGISMERTETJÜK AZ ÉNKÉP JAVÍTÁSÁNAK TIZENÖT MÓDSZERÉT
V MINDENKIT ARRA BIZTATUNK, HOGY VÁLASSZA ÉS KITARTÓAN KÖVESSE AZ EGÉSZSÉGES ÉN-
KÉPHEZ VEZETŐ UTAT

Első fejezet.
A TOLVAJOK

Eredeti vagy hamisítvány?
A helyszín egy kisvárosi fűszerüzlet, az időpont 1887. Egy választékos külsejű, hatvan év körüli úriember épp petre-
zselymet vásárol. Húszdolláros bankjeggyel fizet az eladónak, és várja a visszajárót. A kisasszony elveszi a pénzt, és a
kasszafiókba helyezi, miután kiszámolta, mennyi jár vissza. Ekkor azonban arra lesz figyelmes, hogy a festék az ujjaira
mázolódik, amelyek még mindig nedvesek a petrezselyem zöldjétől. Pillanatnyi habozás után dönt. A vevő nem más,
mint Emmanual Ninger, régi ismerős, szomszéd, rendes kuncsaft. Kizárt dolog, hogy ne valódi bankóval fizessen, tehát
kiadja neki az aprót.
Később mégis meggondolja magát, elvégre 1887-ben húsz dollár nem csekélység. Értesíti a rendőrséget. Az egyik ren-
dőr bizonyos abban, hogy a húszdolláros bankjegy eredeti példány. A társa nem tudja mire vélni, hogy a festék
elmázolódott. Végül a kíváncsiság és a kötelességtudat együttesen arra készteti őket, hogy házkutatási parancsot kérje-
nek Ninger úr otthonára. Nem is hiába, mert egy félig kész húszdollárost találnak. Ezenkívül három portrét, Emmanuel
Ninger alkotásait. Ninger ugyanis művész, mégpedig ügyes. Annyira ügyes, hogy kézzel festette azokat a húszdolláros
bankókat. Aprólékos gonddal, vonásról vonásra, olyan mesterségbeli tudásról téve tanúbizonyságot, hogy mindenkit
meg tudott téveszteni, míg a végzet szeszélye egy eladókisasszony nedves keze által le nem leplezte.
Letartóztatása után arcképeit nyilvános árverésen értékesítették összesen tizenhatezer dollárért, tehát darabját több mint
ötezerért. A sors fintora, hogy majdnem ugyanannyi ideig dolgozott egy húszdollároson, mint egy-egy ötezer dolláros
festményen. Bizony, ez a ragyogó tehetség a szó legteljesebb értelmében tolvaj volt. A dologban az a tragikus, hogy a
legtöbbtől saját magát fosztotta meg. Ha törvényesen hasznosítja tehetségét, nemcsak meggazdagodhatott volna, de köz-
ben sok-sok gyönyörűséget és műélvezetet szerezhetett volna embertársainak. Azoknak a tolvajoknak végtelen sorát
szaporította, akik önmagukat rövidítik meg, amikor másoktól próbálnak lopni.
A sznob tolvaj
A második tolvaj, akiről szólni szeretnék, szintén szokatlan eset. Arthur Barry, az ékszerrabló a zabolátlan húszas évek-
ben tevékenykedett. Nemzetközi hírnevet szerzett mint minden idők kiemelkedő ékszertolvaja.
Nem csupán sikeres tolvaj volt, hanem műértő is, sőt, inkább azt mondhatnánk, sznob, aki nem lopott akárkitől - ez nem
Arthur Barryre vallott volna. Nála kizárólag olyanok jöhettek szóba, akiknél egyrészt kellő mennyiségű pénz és ékszer
várt eltulajdonításra, másrészt a legelőkelőbb körökbe tartoztak. A jobbaknál úgyszólván státusszimbólummá vált, hogy
meglátogassa és kifossza őket ez az úri betörő. Sietek hozzátenni, hogy ez a helyzet eléggé zavarba ejtette a rendőri erő-
ket.
Egy éjjel aztán Barryt rajtacsípték betörés közben, és háromszor belelőttek. Golyókkal a testében, üvegszilánkkal a sze-
mében és őrjítő fájdalmak közepette erre a korántsem meglepő kijelentésre ragadtatta magát: "Többé nem teszek ilyet."
Csodák csodája, megmenekült, és további három évig elkerülte a felelősségrevonást. Ekkor azonban egy féltékeny
asszony feladta, és Barry tizennyolc esztendőre börtönbe került. Szabadon bocsátása után állta a szavát, valóban nem
tért vissza az ékszertolvajok mesterségéhez. Egy New England-i kisvárosban telepedett le, ahol példás életet élt. A hely-
beliek annyira tisztelték, hogy az ottani veteránszövetség vezetőjévé választották.
Végül mégis kitudódott, hogy Arthur Barry, a hirhedt ékszertolvaj ott éldegél. Az egész országból odacsődültek az
újságírók, hogy nyilatkozatra bírják. Kérdésekkel árasztották el, és egy fiatal riporternek sikerült rátapintania a lényeg-
re, amikor föltette a legmerészebb kérdést.
- Mr. Barry, ön bűnöző éveiben rengeteg vagyonos embertől lopott, de szeretném tudni, emlékszik-e, kitől vette el a leg-
többet.
Barry azonnal rávágta a választ:
- Ez egyszerű. Egy bizonyos Arthur Barrytől. Sikeres üzletember lehettem volna, a Wall Street ura, a társadalom meg-
becsült tagja, ám ehelyett a tolvajlást választottam, és felnőtt életem kétharmadát rács mögött töltöttem.
Igen, Arthur Barry valóban saját magától lopta a legtöbbet.
Egy jól ismert tolvaj
A harmadik tolvaj nyilvánvalóan bennünk bujkál. Azért állítom ezt, mert az az egyén, aki nem hisz önmagában, és nem
használja ki teljes mértékben a képességeit, az szó szerint meglopja magát, meglopja szeretteit, és eközben - csökkent

termelékenysége révén - meglopja a társadalmat is. Mivel tudatosan senki sem lop magától, az ilyen tolvaj
nyilvánvalóan nem szándékos elkövető. Bűncselekménye mindazon által súlyos, mert a veszteség éppolyan nagy, mint-
ha szántszándékkal okozta volna.
Kézenfekvő tehát a kérdés: Készen állunk-e arra, hogy véget vessünk önmagunk meglopásának? Kellően optimista lé-
vén, hiszek abban, hogy mindannyian elkezdtünk már a csúcs felé kapaszkodni. Ez a könyv ösztönzést, biztatást és is-
mereteket ad majd ahhoz, hogy megtegyük a hosszú utat. Hadd figyelmeztessek azonban mindenkit, hogy amikor a kö-
tet végére ér, tájékozottsága e területen még nem lesz teljes. Testünk és lelkünk napi táplálékot kíván, ezért folytassuk
az olvasást, és ha majd a tükörbe pillantunk, hamarosan egy volt tolvaj szemébe nézhetünk.
Cseng a telefon
Személyes meggyőződésem, hogy az egészséges énkép a kiindulópont - az első és legfontosabb lépés cél kitűzéseink
eléréséhez. Elvégre, ha nem indulunk el, bizonyosan nem érkezhetünk meg. Talán a következő analógia kielégítően
szemlélteti ezt.
Tételezzük fel, hogy cseng a telefon, és a vonal végén egy hang így szól:
- Ne csodálkozz, barátom, nem akarok se kölcsönt, se szívességet. Csak azért hívtalak, hogy elmondjam, szerintem az
egyik legrendesebb ember vagy, akit a föld valaha is a hátán hordott. A szakmád dísze, lakóhelyed büszkesége, az az
egyéniség, akivel öröm együtt lennem, mert a társaságod mindig arra lelkesít, hogy jobb munkát végezzek. Bárcsak
mindennap láthatnálak, mert te énem legjavát hozod ki belőlem. Csak ezt akartam mondani, barátom. Alig várom, hogy
találkozzunk.
Mivel egy bizalmas barátunk hívott fel, hogy mindezt közölje velünk, vajon milyen napnak nézünk elébe? Ne feledjük,
hogy az elhangzottak őszinteségéhez kétség sem fér, mivel egy bizalmas barátunktól származnak.
Egy orvos ezek után jobb orvos lesz? A tanár jobb tanár? Az üzletkötő jobb üzletkötő? Az édesanya jobb édesanya? Az
apa jobb apa? Az edző jobb edző? A sportoló jobb sportoló? Jobbá válik ettől a telefonhívástól? Tekintet nélkül arra, ki-
félék-mifélék vagyunk, jobb munkát végzünk, és boldogabbá válunk, igaz? (Mondjuk, hogy igen!)
Máris felvetődik a következő kérdés. Az iménti beszélgetés fényében mennyivel értünk többet az orvosláshoz? Vagy az
üzletkötéshez? A pedagógiához? Az edzésmódszerekhez? A tanuláshoz? A sportoláshoz? Mennyivel nőtt a szakértel-
münk az említett telefon után? A válasz nyilvánvalóan az, hogy semennyivel. Mégis érezzük, hogy jobban és elégedet-
tebben fogunk dolgozni. A magyarázat egyszerű. Megváltozott az énképünk. Hiszen jó barátunk azt mondta, szakmánk
dísze és lakóhelyünk büszkesége vagyunk, és az öregfiú olyan nagy koponya, egy pillanatra sem jutna eszünkbe, hogy
vitatkozzunk vele. Hirtelen másképp látjuk magunkat, mint eddig. Az énképünk megváltozik, és ebben a pillanatban ér-
dekes dolog történik. Önbizalmunk megerősödik, és ezzel egyidejűleg magabiztosabban végezzük a dolgunkat is.
Összefoglalva, ha az énképünk javul, a teljesítményünk is javul.
Mivel tudjuk, miként hatna ránk egy ilyen telefon, miért nem járunk el így valaki mással? Miért nem
tesszük le ezt a könyvet, és kapjuk föl a telefont (hacsak nem éjjel kettőkor vagy hasonlóan lehetetlen időpontban olvas-
suk ezeket a sorokat)? Hívjuk fel azt, akit őszintén tisztelünk és szeretünk, mondjuk el neki, mennyire becsüljük az
egyéniségéért, a tevékenységéért, milyen sokat jelent nekünk. Az illető értékeli és jó érzéssel fogadja majd figyelmessé-
günket. Megjegyzendő, hogy mi is jobban érezzük majd magunkat a bőrünkben, mert segítettük valaki másnak a gyara-
podását. Erről később bővebben is szólok.
A következő - egyenesen az életből merített - történet világosan mutatja az egészséges énkép jelentőségét és azt, ami
akkor történik, ha énképünk megváltozik.
Tökfejből lángész egyetlen könnyed lépésben
Amikor Victor Seribriakoff tizenöt éves lett, a tanára azt mondta neki, hogy sohasem fogja befejezni az iskolát, jobban
tenné, ha otthagyná, és inkább valami szakmát tanulna. Victor megfogadta a tanácsot, és a következő tizenhét esztendő-
ben afféle vándormadár volt, különböző alkalmi munkákból élt. Azt mondták neki, hogy tökfej, és tizenhét éven át eh-
hez tartotta magát. Harminckét esztendősen aztán elképesztő átalakulás következett be nála. Egy felmérés kiderítette,
hogy Victor lángész, az intelligencia hányadosa 161. Vajon mi történt? Bizony, elkezdett lángészként viselkedni. Azóta
könyveket ír, számos találmányt szabadalmaztatott, és sikeres üzletemberré vált. Az egykori rossz tanuló életének talán
legjelentősebb eseménye az, hogy a Nemzetközi Mensa Társaság elnökévé választották. A Mensa egyetlen tagfelvételi
követelménye a 140 feletti intelligenciahányados.
Victor Seribriakoff története tűnődésre késztet. Vajon hány lángész kallódik a világban tökfejként, mert valaki azt
mondta neki, hogy nincs túl sok esze? Nyilvánvalóan Victor sem egyik pillanatról a másikra okosodott meg, csupán
egyik pillanatról a másikra jelentős mennyiségű önbizalomra tett szert. Ennek nyomán egyszerre eredményesebb, pro-
duktívabb lett. Mivel másként látta magát, másként kezdett viselkedni. Más eredményeket várt és kapott. Hát igen, ilyen
a gondolkodás hatalma.
Mennyire fontos az énkép?
Mildred Newman és dr. Bernard Berkowitz How to Be Your Own Best Friend (Miként váljunk önmagunk legjobb ba-
rátjává?) című könyvükben fogós kérdést tesznek fel. "Ha önmagunkat sem tudjuk szeretni, honnét merítünk szeretetet
bárki más számára?" Nem adhatunk olyasmit, amivel nem rendelkezünk. A Bibliában ez áll: "Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat."
Fontos-e az énkép? Dorothy Jongeward és Muriel James csodálatos könyvet írt Born to Win (Győzelemre születve)
címmel. Ebben kifejtik, hogy az ember győzelemre született, de a visszahúzó társadalmi környezet egy életen át vere-
ségre szoktatja. Azt is hangsúlyozzák, hogy az egészséges énkép kulcsfontosságú a sikerhez.
Nem viselkedhetünk következetesen olyan módon, amely ellentétben áll azzal, amilyennek látjuk magunkat. Énképünk
a lépcső tetejére vagy egy csúszdán át a pincébe visz bennünket. Tekintsük magunkat arra érdemesnek, és megkapjuk,

hogy "megérdemeljük" a sikert. lódít. Maxwell Maltz . Néhány évvel ezelőtt fölvet- tem egy autóstoppost. inkább olyasminek a megtanulására összpontosítunk. Soha nem veti bele magát a já- tékba. Hinnünk kell önmagunkban A siker és a boldogság kiindulópontja egyaránt az egészséges énkép. Joyce Brothers. A beképzeltségnél rémesebb betegséget nem ismerek. a fejlődőképességet. nem pedig felfuvalkodott "én vagyok a legjobb" szemlé- letmódra. abból is tanulhat. amit a mindennapi életben jól föl tudunk használni. Máris szemeinkkel látjuk magunkat. s az agya roppant adattömeget volt képes fölvenni és elraktározni. mivel csaknem tizennyolc évig éltem ott. Dél-Carolinát választottam ki ellenőrzés céljára.vagy kipontozódik a játékból. a módszer és a képesség a változásra. Ha énképünk elégtelen. aki még ennyi iskolai oktatásban sem részesült. hogy kipontozzák. A lényeg azonban az. Larry Kimsey szerint ez a létező legna- gyobb kudarc. ugyanis meg sem kísér- li eltalálni a feléje dobott labdát. Három rendkívül értelmes és sikeres embert ismerek. Mielőtt belemerülnénk énképünk taglalásába. Elszalaszt három kiváló lehetőséget. hogy a golfjátékos tóba vagy a pályán kí- vülre üti a labdát. Sajnos elméjében kiegészül a kép. hogy a sikeres élet lehető legjobb előkészítése az erős. Nem tesz semmit.szerint ez indokolja. Michelangelo is tisztán látta a márványtömbben Mózes alakját. Mert aki próbálkozik és veszít. aki voltaképpen életfogytiglanra ítéli magát a középszerűség börtönében.és pályavá- lasztást. miért épp erre a feladatra vállalkozott. hogy szemléltessek egy megállapítást. a barátszerzést. pozitív énkép. mégpedig a kedvező változásra. ott további részle- tekkel egészül ki. Ez az emberi viselkedés minden mozzanatát érinti: a tanulékonyságot. Thomas J. a legvaksibb döntőbíró mind közül. aki ebben a nyavalyában szenved. Csak áll a helyén. mindaddig nem működik. Teremtőnk minden adománya közül az egyik legnagyobb bizonyosan az. és szívesen számot adott volna a többi megye ismeretéből is. Túlzás nélkül állíthatjuk. pozitív gondolkodás stb. és nem kapjuk meg. A néhai dr. illetve nyolc osztályt végeztek. mert "látja". öt. Az efféle tétlenkedő önmaga esküdt- széke és bírája. Sok sikeres személyiség szerepel ebben a könyvben. sze- retném megosztani olvasóimmal egy élményemet. mire lelkesen azt felelte. hogy egészséges önelfogadásra gondolok. hogy bármilyen képet táplálunk elménkbe. azaz a bíró háromszor egymás után csapást ítéljen. Mintha saját ádáz ellensége lenne. A földre fektetett. hogy megér- demeljük a sikert és boldogságot. vagyis a hiányos iskolázottság nem mentség és . célkitűzés. ahol tizennyolc hónapot ült le alkoholcsempészésért." El kell fogadnunk önmagunkat. majd kijelenti: "Tudtam. mert semmi sem ösztönzi arra. hogy munkára fogja a fantá- ziáját. Tekintsük magunkat érdemtelennek. Három csapás Talán a legelképesztőbb és legkiábrándítóbb jelenség a baseballban az. hogy négy eldobott labda után nyugodtan elsétálhat az első határpontra. Megkérdeztem. hogy bármiféle pszichoterápia célja a páciens énképének megváltoztatása. és csak ömlött belőle a szó. Egyvalamit okvetlenül meg kell értenünk: iskolázottság és intelligencia két különböző dolog. Viszont a semmittevésből nem sokat tanulhatunk. amikor az ütőjátékos elhelyezkedik az ütőkör- ben. illetve lezuhanunk a háztetőket összekötőről. milyen hatalmas lehetőségek rejtőznek még egy iskolázatlan elméjében is. most már itt az indíték. mielőtt igazán megkedvelhetnénk bárki mást vagy elfogadhatnánk a tényt. Csekély iskolázottságú utasom bebizonyította. ezért próbára tettem. hogy megválaszthatjuk a kívánt utat. de saját magunknál aligha. Rövidesen elárulta. Fogalmam sincs. miként hat a pozitív gondolkodás. Amint kényelembe helyezte magát. mégis befutott - sokra vitte az 1970-es évek szédületes műszaki fejlődése közepette. majd tétlenül hagyja. hiszen rengeteg időt fordított nyilvánvalóan haszontalan ismeretek elsajátítására. félelmeink egészen valóságosnak hatnak. meg sem lendíti az ütőjét. boldogságot. Dr. hiszen az illető még csak nem is próbálkozik. hogy kívülről megtanulta az Egyesült Államok összes államának valamennyi me- gyéjét. aztán beteljesítette az elképze- lést. az Amerika- szerte ismert szerző. ő maga az első határponthoz fusson. amíg el nem fogadjuk önmagunkat. hogy valóban betéve tudja az állam összes me- gyéjének nevét. de remélem." Előre elképzelte az eseményt. esetleg az ellenfél úgynevezett kettős játéka miatt pontozódik ki.ami kell. Őszintén szólva. A motiváció. hogy egy futót egy ha- tárponttal előbbre juttasson. amint gond nélkül vé- gighaladunk a földön fekvő pallón. Sietek leszögezni. akik csupán három.nemzetközi hírű plaszti- kai sebész és több mint tízmillió példányban elkelt önsegítő könyvek szerzője . Sajnos sok iskolázott ember sohasem arat sikert. Éreznünk kell. amint a labda a lyukba esik. hibát követtem el. hogy istenigazából megüssön egy labdát. akkor másoknál könnyen észrevehetjük. Dr. azt hittem. hogy elvéti az ütést vagy más okból. hogy alig járt iskolába. az IBM alapítója pedig heti hatdolláros üzletkötőből lett az igazgatótanács elnöke. Énképe szerint újra és újra kudarcot vall . A baseballban a jó ütőjátékos ugyancsak előre látja a pontszerző ütést. és újabb jobb sorsra érdemes egyén kerül az elvetélt tehetségek halmazába. Mindenki hányingert kap tőle. (A csúnya énkomplexusos egyén tulajdonképpeni baja a szélsőségesen gyönge énkép. ne feledjük.) Az autóstoppos Mivel sokan nincsenek tisztában azzal. Henry Ford tizennégy évesen hagyta ott az iskolát. Sokszor előfordul. mielőtt ezeket a dolgokat meg- szerezhetnénk. Mindannyian képesek va- gyunk erre. vagy egy jó ütés nyomán akár az egész pályát megke- rülje. és máris bonyolultabb a dolog. Watson. harminc centi széles pallón például gyerekjáték végigsétálni. Mivel elménk kiegészíti az általunk beléfestett képet. hogy épp most engedték ki a börtönből. A sikeres golfozó is tudja. felhasználja a tudását. és abban reménykedik. cél- kitűzés. kivéve azt. így jelen- tősen csökkenti a veszteséget. hogy szabad- lábra került. hogy az ütő meglendítése előtt "látnia" kell. Helyezzük ezt a pallót két tízemeletes épület közé. mielőtt a vésővel a kő felületéhez ért volna. szert tett-e valami ismeretre. pár. mert az illető ihatott egy ke- veset. amelynek hasznát veheti most. rádöbbentem. a sikeres üzletember már a kapcsolatfelvétel előtt látja a vásárló ügyfelet. Még ennél is kiábrándítóbb ugyanez a magatartás az élet labdajátékában. újságíró és pszichológus úgy véli: "Az egyén személyiségének magját saját énfelfogása képezi. tehát hazafutást teljesítsen. Szerencsére bármilyennek láttuk is magunkat a múlt- ban. hogy így lesz.

A társa- dalmi hasznosság szinte kivétel nélkül pénzben is mérhető. és mind az öten az utolsó percig egyre csak gyűjtötték a pénzt. hogy nem kivánnak rengeteget keresni (például lelkészek. Egyesek olykor őszintén jelentik ki. Ezt a vackot én sem tudtam soha bema- golni.3. akik jóval többet vagy kevesebbet keresnek. Tudjuk. a jól fizetett egyén könnyen megbarátkozhat a könyv szemléletmódjával. Pedig mennyivel jobban hangzana az. hogy mindenütt a negativizmus uralkodik. miként tudom összeegyeztetni vallásos hitemet a pénzzel kapcsolatos nézeteimmel. hogy húszszázalékos valószínűséggel eső. Végeredményben megállapíthatjuk. Ugyanígy a szolgálatkész egyéniség is kellő biztatást és megnyugvást találhat a kötetben. hogy ne istenítsük az anyagi javakat. hogy negatív társadalomban élünk.és mindjárt láthatja. amit csak akarunk. Könyvem egyik célja. És Jób sem folyamodhatott volna szociális támogatásért. Zsolt 1. Alapvetően arra törekedtem. hogy igazoljuk ezt a tételt. Érdeklődjünk az átlagember hogyléte felől. mind így járunk. nézzen utána a Szentírásban.bármilyen szinten állunk is e pillanatban. mert a ruhája Árnyalata nem harmonizált a tárcám bélésével. hogy mindenkit meggyőzzek. aki valaha élt. és másokat. mert mi- előtt ezeket a sorokat írtam. Az én Piroskámnak sohasem kellett átöltöznie azért. Az ötvenezer dolláros kudarc A siker bizonyos mértékig viszonyítás kérdése. akik nagyon keveset keresnek. hogy ez igaz. Keresztény barátaim időről időre nekem szegezik a kérdést. kamionso- főrre. hogy úgy gondolom. Ezt a könyvet nemcsak azért írtam. nem egyforma tálentummal va- gyunk megáldva. hogy a pénz a hatalmába kerítsen bennünket." A gyerek hazajön az iskolából. hogy "tanítsam" vagy tájékoztassam olvasóimat." Az üzletember belép az irodájába. üzletkötőkre.is azt húzza alá. de az elhivatottság még annál is fontosabb. kamionsofő- rökre. akik vagyonokat." Bizony. hogy jobban aknázza ki képességeit. mert úgy sohasem lehetünk boldogok. 3Jn 2 . aki ehhez alaposan kihasználja tehetségét. Ugyanakkor tízezer dollár éves bevétel fergeteges siker annak. Ugyanez áll az orvosokra. sok pénzt . Az elhivatott lelkész sem hagyja ott a nyáját. Mindannyian más-más képességekkel rendelkezünk. Itt van például az elhivatott pedagógus. továbbra is egy eldugott hegyi faluban vagy lepusztult lakótelepen tanít. észrevehetjük. Bármi is a foglalkozásunk. nem pedig a sátán követőinek teremtette a gyémántokat. Áb- rahám barmai ezer dombon legelésztek. Általánosságban azonban azt mondhatjuk. és így válaszol: "Kösz. a kétkezi munkás a műhelybe. de általában azt mondhatjuk. Sokan beszélnek rideg pénzről. Egyre Isten ítéletét emlegetik. Ismerek tanárokat. szerintem elszúrtam a matekdolgozatomat. Szolgálat és fizetség Mielőtt egyesek felfortyannának. és ezt a választ kapta: "Az összest. (Salamon a leggazdagabb ember volt. pedagógusok. csak már péntek len- ne!" Az elégtelen énkép okai közül talán a legtragikusabb azoknak a jó szándékú egyházi embereknek és jó keresztény- eknek a hatása. alapot és módszert adjak a sikerre. Az oktatás nyilvánvalóan fontos. Aki nem hiszi. hogy a jövedelem főként azért árulkodik a sikerről. Ugyanez érvényes a tanárra. ügyvédekre.gyűjteni. akik többet hasz- nálnak a társadalomnak. és felsóhajt: "Ezt az életben nem tudom össze takarítani. Mindig moso- lyogva felelem. de azért akadnak nyilvánvaló kivételek is. de legalábbis részleges borult- ság várható. Tény. A gyakran ismételt elv . hogy ők is elérjék. ennek a munkának estig sem jutok a végére. hogy azt írtam: "szinte". Howard Hughes. a jól fizetett lelkipásztor több embernek többet segíthet.semmi esetre sem magyarázat az elégtelen énképre. orvosra. Dallasban valaki megkérdezte. mert buzgón hiszi. mert nem érti meg a lényegét.10. hogy fölösleges hajtani. üzletkötőre stb. titkárnőkre stb. és gyakran kifakad: "Atyám.bármit elérhetünk az életben. mint Mai 3. amíg helyesen csinál- juk. és folyton negatív egyénekkel érintkezünk. akik folyton csak tisztítótűzről meg kén köves pokolról prédikálnak. az egyéb hazugságokra is képes. lelkészekre. Évi ötvenezer dolláros jövedelemmel sikertelennek tekint hetünk vala- kit. többre képes. Az úgynevezett "átlagcsaládok" jellemző megjegyzései újra meg újra arról tanúskodnak. hogy általában azok keresik a legtöbbet. A túlsúlyos ember úgy ül asztalhoz. aki nem restell ilyet állítani. bármennyit harácsolunk is össze. mit mond Isten olyan bibliai helyeken. amit akarnak . mi az oka. ha ötször ennyit is képes keresni. mert a pénz a társadalmi hasznosság ismerős mércéje. hogy Isten őt választotta ki annak a gyülekezetnek a szolgálatára. hogy a pénz nem ellentétes a Bibliával. hájjá válik. Birtoklása kellemes érzés. Isten a saját népének. sietek emlékeztetni. hogy a rossz énkép ab- ban a tényben gyökeredzik." Az apja csak legyint: "Láthatod. hogy aki többet szolgál. és bevallja: "Apu. A legtöbb embernek azért nincsen pénze. aki úgy dönt.) Isten mindössze arra int bennünket. hogy sok mindent megtanulnak belőle. és nem engedjük. képességeit. AZ ELÉGTELEN ÉNKÉP OKAI A hibakeresők Ha ennyire fontos az énkép. megszemléli a rumlit. hogy szenteljék energiáikat a bennük szunnyadó képességek kibontakoztatására. annál többet keres. Helyes dolog pénzt. kemény anyagiakról. Minél több hasznot hajt valaki. Második fejezet. Olvassa el. és részlegesen derült marad az égbolt. pedig a bankjegy puha és meleg tapintású. szociális munkások és mások). A fentiekben már említettem. a színe mindenhez tökéletesen illik. bár mindenképpen arra számítok. Ha az egyént tekintjük. Elég átfut- nunk a napi híreket. ha kellőképpen segítünk másoknak. miközben arra unszolom őket. de . hiszen sok hátrányos helyzetű gyermek talán egyedül benne bízhat. mennyi pénzt hagyott hátra a különc mágnás. hogy segítsek megszabadulniuk kudarca- ik magyarázgatásától. többet keres. hogy nyolcvanszázalékos az esély a napsütésre. hogy oly sok ember énképe elégtelen? Meggyőződésem." A lusta háziasszony reggel fölkel. hogy panaszkodik: "Bármit eszem. hogy a fejlődés és hasznosság lehetősége az egyénben rejtőzik. Igen. két év alatt öt milliárdos hunyt el Amerikában. azután arra ösztönözzem. ugyanazon a területen akadnak mások. hogy nagyon kevesen használják ki képességeik zömét. megvagyok." A tévéhíradóban az időjós azzal riogat. mint hinné. Olvassuk tehát bátran .

A gyermeknevelésben éppoly sorsdöntő felismerés ez. sem szeretetet nem sugárzó ." Talán nem kell hangsúlyoznunk. Vegyünk ehhez hozzá valamilyen külső vonást (elhízottság. hogy az illető alapvetően rossz. mint a be- osztottak irányításában. hiszen mindig csak szerencsétlenkedik. Az elégtelen énkép . Mert az asszony emiatt úgy érezhetné. Tovább súlyosbítják a gondokat az efféle .zsémbelődések: "Folyton elké- sel". tanáraik és más mértékmérő tényezők ismételten kigúnyolják vagy megkérdőjelezik képességeiket. amikor az ünnepelt megkí- nálja a születésnapi torta maradékával. szégyenlős mosoly. Erről egy Shirley Temple-film részlete jut eszembe. Ezek a lelki tüskék sok esetben célozgatások. "Mindent elrontasz". Az előítéletek sajnos máig sem haltak ki. amelyet azután tényleges vagy képzelt sérelmek táplálnak tovább. és a szülei jellemzően így kiabálnak vele: "Ilyen ügyetlen kölyköt még nem láttam. Ajándékot hoznak "Shirley kisasszonynak". akkor a probléma elmélyül. mert egyik felmérés a másik után bizonyítja.vajmi ritkán vagy sohasem utalnak Isten szeretetére. hogy a képességek függetlenek a bőrszíntől. aki szemlátomást azt is kitüntetésnek érzi. állandóan törsz-zúzol!" Sú- lyos teher ez egy gyereknek." A lurkó belép az ajtón. és az egyik szülő máris dohog: "Jaj. Ez kulcsfontosságú. hogy mindig milyen lompos vagy!" Ez a magatartás szembeötlően romboló ha- tású. Még egy igen egyszerű oka van annak. milyen óriási a különbség a "Nekem semmi sem sikerül". nincs arányban a tehetségével. de a haladás napról napra érzékelhető. pedig nyilvánvalóan óriási a különbség aközött. Más esetekben meggondolatlan vagy túlzó kijelentések sorozata gyakorol káros hatást egy ifjú énképére. kissé alacsony IQ-t vagy tanulási problémát. A zsúr már a végéhez közeledik. Ha barátaink. tekintéllyel. hogy ki- sebbrendűségi érzést ébresztenek az illetőben. A végered- mény az. és a fehér sem szép. langa- léta vagy tömzsi alkat stb. A büntetésre hivatkoznak. hogy sok ember énképe gyönge. Ebből pedig logikusan következik. hogy az amerikai fiatalok kilencvenöt százaléka változtatná meg a külsejét. Az ilyesmi erősíti az amúgy ís negatív énképet. Micsoda különbség leejteni egy tányért vagy "állandóan törni-zúz- ni"! Ha csemetéjük eltéveszt valamit. és ezzel kisebbrendűségi érzést ger- jesztene benne. Isten ellenem "játszik". ötéves fehér lány. akkor torzkép alakul ki bennünk valóságos énünkről. Szüleik. netán csinosabbnak. illetve a "Nem kaptam meg az emelést" vagy "Nem kaptam meg az állást" kijelentés között. hogy mások negatív szemüvegén át látjuk saját magunkat. "gyagyás" vagy ügyetlen. Ami engem illet. szeretet és mind a fehérek. Bill Gothard a serdülőkori problémákkal foglalkozó egyhetes tanfolyamán külön kitér arra. Szerencsére az effajta szélsőségek ma már nagyrészt eltűntek. A teljes megoldáshoz felvilágosító munka. milyen kedves viselkedés!" vagy "Ez igazán be- csületes dolog" vagy "MitSzólsz.amelyet sokan kisebbrendűségi komplexusként emlegetnek .gyakran a felnőttkorba is átnyúlik. A kisfiú eltör valamit. Sokszor még egy önkéntelenül elejtett meg- jegyzés is olyan negatív lavinát indít el. igazabb képet nyerjen arról a figyelemre méltó személyiségről. meg aközött. Az elégtelen énkép tovább romlik . és ha a házastárs negativizmusa is táplálja. ha azt gondolnám. családtagjaink vagy munkatársaink a kákán is csomót keresnek. Okos férj elsősorban ezért nem tesz soha elismerő megjegyzést más nő külsejére a felesége jelenlétében. Főként azért írtam Confessions of A Happy Cristian (Egy boldog keresztény vallomásai) című könyvemet. szeplők. és ingoványos talajra tereli a házasságot. Egykettőre tönkre- teszed minden holmidat. hogy a szülő nagyra értékeli a vonzó külsőt. A gyerek majd úgy okoskodik. Nem kell rendkívüli képzelőerő. képességeivel. aki a csúcsra juttatja őt - azaz saját magáról. akkor ő sem szeretheti saját magát. hogy "elkapjon".ha tápot kap Az elégtelen énkép legártalmasabb válfaja akkor alakul ki vagy mélyül el. a szülők efféle nevetséges vélekedésekre ragadtatják magukat: "Na persze. amelyet saját gyermekében is szeretne fejleszteni." . ha tehetné. mintha igazak volnának. hogy rájöjjünk. mintha ezért fizetnék őket. mint bármely nép a történelem során. Adott egy barátságosan mosolygó. hogy bekopogtathat ebbe a házba. a mama összecsapja a kezét: "Hogy nézel ki már megint! Borzasztó. Ezt az egész részt azért írtam. az határozottan rossz énképhez vezetne. A szokásos ártalmas ledorongolások azt sejtetik. A kérdéses jelenetben az ötéves Shirley Temple a születésnapját ünnepli. fiam. jellemvonást dicséri. a filmben ábrázolt sztereotip helyzet kisebbrendűségi érzéshez vezet. de megfeledkeznek a jutalomról. de ez sokak számára sajnos mégsem nyilvánvaló. Nekem tetszik. hogy felszínre hozzam Isten szeretetének pozitív vonatkozásait. ledobja a kabátját vagy lerúgja a cipő- jét. Először is igazságtalan. és az a célja. nem tudják szeretni. "Egy tisztességes ebédet se tudsz főzni. aki ajándékot kap egy tizennégy éves fekete lánytól. Az ajándékozó könnyekig meghatódik. A külső megjelenést hangsúlyozó Hollywoodban foglalkoztatott "szépségek" csaknem kivétel nélkül szeretnének változtatni a külsejükön. és sokan a plasztikai sebészet segítségével változtatnak is. hatalommal bíró személyek vagy a közvélemény képviselői úgy kerülnek érintkezésbe valamilyen hátrányos helyzetű emberrel. A négerek egyetlen emberöltő alatt nagyobbat léptek elő- re. hogy mivel ő "ronda". te vagy a legrendetlenebb gyerek az egész környéken. ami nem lép túl a bőrszínen. nem érdemli meg mások szeretetét. hogy néha ezt-azt rosszul csinál. rövidlátás. de éppolyan valóságosak és romboló hatásúak. hogy az inge kilóg a derekánál. Jesse Owens mondott a bőrszínről: "A fekete nem szép. hogy ki-ki új. külső meg- jelenésüket és intelligenciájukat. A bölcs szülő efféle megjegyzéseket tesz mások gyermekére: "Nahát. Fejlődésük egyenes arányban áll énképük változásával. amit az olimpiai bajnok atléta. amikor beál- lít egy tizennégy éves fekete lány és néhány fiatalabb barátnője.)." Ha reggel úgy indul iskolába. hogy az okos szülő sohasem dicséri egy másik gyermek külsejét a sajátja jelenlétében. hogy valaki "rossz". milyen segítőkész ez a kislány?" Tehát azt a belső tulajdonságot. és máris együtt az alacsony önértékelés min- den kelléke. Ez ugyanis azt éreztetné a gyermekkel. megnyerőbbnek tartja azt a másikat. hogy más nőket nálánál vonzóbbaknak tart. közvetett utalások formájában érik őket. mi mást várhattunk. ha a tanárok. Ezek csak szí- nek. hogy ha mások nem szeretik. rossz fogak.sem bizalmat. mind a feketék részéről annak megértése kell. és semmi sem szép.

Ebből nem következik. Gyakran a tapasztalat az egyetlen különb- ség. nem próbálhatná-e meg mégis. Beleegyeztem. hogy a tökéletes memória semmi- vel sem inkább a kimagasló elme jele. Meglehet. Eltúlozzuk az ő sikeres élményeit. és meg sem közelítené a tel- jesítményünket. de máshoz értett. akkor mi is magunkra ölthetnénk a fehér köpenyt. Ellenkeztem vele. de hiába kínlódtam. Másfelől viszont ha van jog- osítványunk. aki pontosan tudja. hogy kikecmeregjek abból a kátyúból. hogy a gumiabroncs megkapaszkodhasson valamiben. vagy nem kerül be a válogatott keretbe. az edzetlen memóriához. éles eszű és figyelemre méltó egyéniség. képességgel. ezért végül daruskocsit kellett hívnom . hogy beállhassak a garázsba. hanem csak edzett és edzetlen. mert nem tudnak megjegyezni mindent. hogy az általunk tapasztaltakat egy másik személy tapasztalataihoz hasonlítjuk. Egy asszony is így tett. és "dr. hogy a másfajta tapasztalat miatt nem érünk se többet."-t biggyeszthetnénk a nevünk elé. Jerry Dulas és Harry Lorayne egy csodálatos könyvet írt erről a témáról The Memory Book (A memória könyve) címmel. gyógyszereket és kezelési eljárásokat. és felvetette. Kétségkívül úgy érezzük. Ha egy gyerek az iskolában megbukik egy tárgyból. deszkát és minden más rendelkezésre álló anyagot hordtam a kerekek alá. Ez a két gondolat pillanatnyilag megnyugtató. hogy meg tudta nevettetni az embereket. illetve szüleitől is megerősítést nyer. Jerry az a fajta. A másik pedig az. megvizsgálta legelőnyösebb tu- lajdonságait. amikor tudományos kifejezésekkel dobálózva írja le állapotunkat. amelyek közül az egyik az volt. akit szakértelme és eredményei miatt bámulunk. hogy húzzon ki a csávából. Miután hangot adtam megdöbbenésemnek. Félreértés ne es- sék: nem azt állítom. mi pedig igen. Legyünk méltányosak . Tulajdonképpen nem is létezik "jó" vagy "rossz" memória. mert valaki más olyasmire képes. hogy az is. de biztosan kivezette az autót a kátyúból. hogy egyes emberek alkalmatlanok különféle szakmák. Mindenki vigasztalására hadd tegyek máris két bemelegítő észrevételt. se kevesebbet a másiknál. Inkább összpontosít- sunk arra. amit hallanak. amikor nem kevesebb. Körülbelül három éve. de azóta volt olyan esztendő. hogy eljárásával bárki drámai mértékben javíthatja emlékezőtehetségét. ugyanezért bámul bennünket. mint egymillió dollárt . Több mint kétszázmillió. Elolvastam. mert okosabbak vagyunk. Nyerő négyes Az elégtelen énkép hatodik oka az. Fölösleges ügyefogyottnak tartanunk magunkat. de ne feledjük. Gyakorta elkövetjük azt a hibát. hogy gyakorlat teszi a mestert. akivel találkoznak. hogy mások a tapasztalataink. Sokan közülünk alighanem borzongó tisztelettel hallgatjuk az orvost. és mondhatom.) Például hárommillió ausztrál képes olyasmire. Csupán azt kívá- nom hangsúlyozni. Ezután elolvasta Claude M. a kisebbrendűségi érzés természetes ösztönzést kap. Az pedig csakis rajtunk múlik. Csupán annyit jelenthetünk ki. de ez más lapra tartozik. Mihelyt megkezdődik az énkép eróziója. hogy az illető semmivel sem okosabb ná- lam. Furcsa. Mindenki más-más módon művelt és műveletlen Az alábbi eset segít megérteni. mint amennyire egy többkötetes telefonkönyv . hogy Texas keleti részén nőtt fel. Nyilvánvalóan nem azért. Ha pedig a következő tizenöt évet azzal töltenénk. de ne kapaszkodjunk beléjük túlságo- san. gyakorlattal rendelkezünk. ugyanannyi idő- és energiaráfordítással jelentősen fejleszthetnénk saját teljesítményünket is. akkor minden valószínűség szerint olyasmit tudunk művelni. hogy megpróbálná kivezetni a kocsit a sárgödörből. hogy kár az Imádságért. A tapasztalatoknak semmi közük sincs a képességekhez. rögtön a kocsibejáró után reménytelenül elakadtam. egy felhőszakadás után a házunk mögötti útsza- kasz gyakorlatilag járhatatlanná vált. ahol megszámlálhatatlan kátyúból kellett kivergődnie. továbbá megkértem. Bámulhatjuk mások ügyességét. de előre biztosítottam. szociális segélyre szorult. és pórul jártam. Ezzel el is ju- tottunk a negyedik okhoz. hogy ennek semmi értel- me. hogy mindannyian sajátos tehetséggel. és rendkívül meggyőzően állítja. amit hárommillió ausztrál nem képes baleset- mentesen utánozni. miként ő tette. Az egyik az. hogy legrosszabb tulajdonságainkat valaki más legjobb vonásaival hasonlítjuk össze. amire viszont ő nem képes. Vegyük észre.önmagunkhoz! Az elégtelen énkép ötödik oka a tapasztalatok irreális és igazságtalan összehasonlítása. kissé elfordította a kerekeket. nyakunkba akaszthatnánk a sztetoszkópot. elmagyarázta. hogy az egyik embercsoport okosabb a másiknál. megis- mernénk a betegségeket. amiben tragikus módon a tanáraitól. Sokan emésztik magukat azért. és harmincnyolc évesen takarított. Phyllis Diller ma sem indul szép- ségversenyen. hogy hajlamosak vagyunk összetéveszteni az eseti kudarcot az életreszólóval. de ő magabiztos mosollyal újra megkérdezte. Ugyanis a közutak menetirány szerinti bal oldalán tudnak vezetni. Téglákat. amire a föld lakóinak legnagyobb része képtelen: magyarul olvassuk ezt a könyvet.Az elégtelen énkép harmadik oka az. mit akar. Jerry az emberi el- me hihetetlen kapacitásának szemléltetéseként kívülről megtanulta az egész Bibliát. Hinni kezdett magában. és le- kicsinyeljük a saját sikerünket. amire gondolok. A férfi a volánhoz ült. és a könyvben másokkal is meg- osztja a módszert. Csak másban szerzett gyakorlatot. fantasztikus. foglalkozások űzésére.a ne- gatív gondolkodásra hajlamosak autómentőnek hívják az ilyet -. mint az. nehogy tönkretegye a gumikat. Valószínűleg nem beszélünk kínaiul. mit kezdjen a mi munkakörünkben. (Igaz. észben tartani mindenkit. Mert mi viszont az út jobb oldalán tudunk kocsival közlekedni. A jóember áttekintette a helyzetet. hogy több eszük van. Vagy negyvenöt kétségbeejtő percen át gyötörtem a motort. hogy a gyönge memóriájú ember sokkal. Mégis végig kellett mennem rajta. Azt jelenti-e ez. aki képtelen felejteni. elindította az autót. Meggyőződésem. ügyesen manőverezett egy kicsit. és röpke harminc másodperc alatt lassan. csak eltérőek a tapasztalataik. hogy megtanulnánk azokat a tudós szavakat. E pillanatban olyat teszünk. hogy eddzük vagy edzetlenül hagyjuk. Bristol The Magic of Believing (A hit varázsa) című könyvét. huszonegy év alatti kínai igen. de sokkal jobban jár. de sok ember. amire e könyv jelen kiadásának olvasói általában nem. amire mi nem. mint nekünk? Szó sincs róla.bármilyen sokan szerepelnek is benne párját ritkító szépirodalmi alkotás. ezt az egyetlen balsikert képes az egész élet sikertelenségével azonosítani. készséggel. de mi a hely- zet velünk? A doktor minden bizonnyal azt sem tudná.

keresett. Eleanor Rooseveltben sajnálatos módon ülvöződött a régimódiság a félénkséggel. Már rég kinőtt a
kislánykorból, és számtalanszor hallotta a közhelyet, hogy öreg kutyának nem tanítunk új kunsztokat, aztán nagy elhatá-
rozásra jutott. Számba vette igazi értékeit, ezekre összpontosított, és Amerika egyik legelragadóbb, legmeggyőzőbb
közéleti egyéniségévé vált. Pedig az első nyilvános beszéde alkalmával elájult az izgalomtól. Humphrey Bogart vagy a
komikus Jimmy Durante nem volt plakátarc, de mindketten hasznot húztak megjelenésükből, és úgy gondolták, megta-
lálhatják a helyüket az életben, ha kihasználják az adottságaikat. Az említettek egyike sem tartotta magát előnytelen
külsejűnek. Saját tehetségükre, jó tulajdonságaikra figyeltek. Nem "legrosszabbnak" vélt vonásaikat hasonlítgatták má-
sok "legjobb" tulajdonságaihoz. Inkább saját tehetségüket, legjobb tulajdonságaikat állították előtérbe, meglévő értékei-
ket használták fel, hogy megszerezzék, amit akartak. Meggyőződésem, hogy százával akadnak ügyeletes mozisztárok
vagy popbálványok, akik boldogan elcserélnék pillanatnyi sikerüket azért, amit ez a négy ember elért.
Használjuk, mert különben elveszítjük!
Bizonyára emlékszünk a talentumokról szóló bibliai példázatra. Az egyik szolga egyet kapott, a másik kettőt, a harma-
dik ötöt. A gazda hosszabb időre elutazott egy messzi országba, és amikor visszatért, számadásra hívta az embereit. Az,
aki az öt talentumot kapta, elmondta, hogy vállalkozásba fektette, és tízre szaporította. Ura így szólt hozzá: "Jól van, jó
és hű szolgám, híven használtad, amit kaptál, még többet bízok rád ezután." Az, aki két talentumot kapott, szintén mun-
kára fogta, és megfialtatta a pénzt. Ekkor a gazda odament ahhoz, aki egy talentumot kapott, és megkérdezte, mihez
kezdett vele. Amaz így felelt: "Nekem csak egy talentumot adtál, uram, míg a többieknek sokat. Meg aztán tudtam,
hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, ezért elástam a talentumodat a földbe, hogy megma-
radjon." A gazda így ripakodott rá: "Te, gonosz és rest szolga!" (Jézus Krisztus az egész Bibliában senki mással nem
ilyen szigorú, tehát szemlátomást azt kívánja tőlünk, hogy használjuk a ránk bízott talentumot, vagyis a tehetségünket.)
Elvette ettől a szolgájától a talentumot, és annak adta, akinek már tíz volt. A sopánkodók azóta is arra hivatkoznak,
hogy "A gazdagok gazdagodnak, a szegények még szegényebbek lesznek" vagy "Mindig az kap, akinek amúgy is van".
A Biblia szerint: "Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvéte-
tik, amije van." Az üzenet világos. Használjuk fel, amink van, és tehetségünk gyarapodni fog, újabb javakat terem.
Sokaknak azért elégtelen az énképük, mert irreális, elérhetetlen mércét állítanak fel, mindenáron tökéletességre törek-
szenek. Ez az elégtelen énkép hetedik oka. Ha kudarcot vallanak - márpedig ez elkerülhetetlen -, sohasem bocsátanak
meg maguknak. Úgy érzik, vagy tökéletesek - a legjobbak -, vagy a legrosszabbak. Mivel nem aratnak sikert, úgy vélik,
nyilván a legrosszabbak. Ez életük minden vonatkozására rányomja bélyegét, emiatt elégedetlenek a munkájukkal, bol-
dogtalanok a házasságban, nem tudnak zöld ágra vergődni a gyermekneveléssel. Aki önmagát a "legrosszabbnak" tartja,
nyilván úgy gondolja, nem "érdemel" jó állást, jó társat, jó gyereket, semmiféle szép vagy jó dolgot.
Az elégtelen énkép szempontjából véleményem szerint az elmúlt évtizedek önmagában véve legkárosabb jelensége az,
hogy féktelenné vált a pornográfia, különösen a gyermekpornográfia, amely a kizsákmányolás legrombolóbb, legalja-
sabb formája. Ezzel a kérdéssel bővebben is foglalkozom majd, nmikor szemügyre vesszük, milyen lépéseket tehetünk
az egészséges énkép kialakításáért.
Mandino The Greatest Miracle in the World (A világ legnagyobb csodája) című könyvében az elégtelen énkép két to-
vábbi okára mutat rá. Az első Darwin evolúciós elmélete, miszerint az ember nem Istentől, hanem az állatvilágból ered.
Ez a teória súlyos csapást mért az ember önbecsülésére. Egyetértek. Ha azt hinném, hogy egy majomtól származom, az
alaposan megrendítené az önbecsülésemet. Ez a felfogás közvetett módon nevelési problémát is okozott. Ha a fiatalok
úgy viselkednek, mint az állatok, mi pedig behódolunk a társadalom által ránk erőszakolt túlzott engedékenységnek, és
nem fegyelmezzük őket, akkor újratermeljük az elégtelen énképet, mert miként dr. James Dobson gyönyörűen megfo-
galmazta Dare to Discipline (Merjünk fegyelmezni!) című könyvében, a fegyelem hiánya egyértelműen elégtelen én-
képhez vezet. A szerző aláhúzza, hogy a szülők a szeretetteljes fegyelmezéssel gyermekük iránti személyes megbecsü-
lést fejeznek ki. Dobson doktor csupán a Biblia kétezer éves szavait visszhangozza.
Mandino felhívja a figyelmet arra a kárra is, amelyet Sigmund Freud okozott. Freud beépített kifogást szolgáltatott ne-
künk, amikor azt állította, hogy gondolataink és cselekedeteink mélyen a tudatalattinkban elraktározott, kora gyermek-
kori élményekből fakadnak, tudattalan énünket pedig sem irányítani, sem megérteni nem tudjuk, ennélfogva felelőség-
gel sem tartozunk érte.
Ha az egyik tudós azt mondja, a legalantasabb állati létformából származunk, egy másik szerint meg nem vagyunk fel-
elősek a magatartásunkért, könnyen beláthatjuk, miért hisszük magunkat semmirevalónak. Darwin a halála előtt elis-
merte, hogy Isten a világmindenség alkotója, Freud egyes kijelentései pedig vitatottak. Robert Hogan, a John Hopkins
Egyetem pszichológusa például nemrégiben így nyilatkozott: "Freud úgy gondolta, neurotikusok tanulmányozásával is-
mereteket szerezhetünk a normálisakról. Visszájára fordította az összefüggést. A normálisakat kell tanulmányoznunk,
hogy megérthessük az eltérőket."
Sajnos a károk máris súlyosak. Einstein megállapította, hogy egyetlen téves adatbevitel helyreigazításához legalább ti-
zenegy helyes adatbevitel szükséges. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy sok-sok helyes gondolkodással kell ellensúlyozni a
helytelent.
Ha az elégtelen énkép fentiekben felsorolt valamennyi okát figyelembe vesszük, nem csoda, hogy oly sokakat nyomorít
meg ez a széles körben elterjedt, ragályos betegség. Szerencsére mi már teszünk valamit ellene. Miközben a következő
fejezetben felderítjük az elégtelen énkép kifejeződési formáit, felismerhetjük magunkban azokat a viselkedési megnyil-
vánulásokat, amelyeket korábban nem kapcsoltunk az elégtelen énképhez. Fontos, hogy azonosítsuk az elégtelen énkép
kifejeződéseit, mert így eredményesebben küzdhetünk meg saját énképünk problémáival - már ha vannak ilyenek.
Emellett jobban megérthetjük a környezetünkben élő és dolgozó embereket.
Ha tisztázunk egy problémát, és kellő önbizalommal, lelkesedéssel nézünk szembe vele, az már fél megoldás.

Harmadik fejezet.
AZ ELÉGTELEN ÉNKÉP KIFEJEZŐDÉSI FORMÁI

Az elégtelen énképű ember hamar elárulja magát kritikus, féltékeny természetével. Irigyli mások sikerét, még népes ba-
ráti körüket is. Alaptalanul féltékenykedik házastársára, partnerére. (Ha férjünk vagy feleségünk az éjszaka kellős kö-
zepén állít haza, és a másik nemre jellemző illatot áraszt, akkor nem alaptalan a féltékenység.) Mivel nem szereti önma-
gát, képtelen elhinni, hogy egy másik nemű lény mindenkinél jobban szeretheti őt. Féltékenységét azzal próbálja igazol-
ni, hogy boldogboldogtalannak azt bizonygatja, mennyire imádja a párját. Valójában nem szereti, és nem is bízik benne,
mivel önmagát sem szereti, önmagában sem tud bízni. Csúf pletykákat terjeszt, undok és sokszor igaztalan megjegyzé-
sekkel tartja életben a szóbeszédet. (Nem tanulta meg, hogy aki sarat dobál, semmit Nem ér el, csak a saját lába alól
húzza ki a talajt.) Bizonytalansága abból is kitetszik, hogy rosszallással figyeli, ha valaki más dicséretben, elismerésben
részesül.
Az elégtelen énkép talán legfeltűnőbb kifejeződése az, ahogy az ilyen személy a bírálatra és a nevetésre reagál. Rögtön
azt gyanítja, hogy rajta nevetnek, és ki nem állhatja ezt. Önmagán képtelen nevetni, határozottan úgy érzi, hogy a neve-
tés vagy a bírálat mások részéről megszégyenítő, az ilyen viselkedés csakis az ő lejáratását célozhatja. Reakciója egyál-
talán nincs arányban az azt kiváltó eseménnyel.
Az elégtelen énképű személy általában feszeng, ha egyedüllétre vagy tétlenségre kényszerül. Nem bír nyugton maradni,
állandóan jön-megy, folyton csinálnia kell valamit. Ha magára hagyják, legalább a rádiót vagy a tévét bekapcsolja, még
akkor is, ha nem figyeli a műsort. Egyesek akkor is tranzisztoros rádiót cipelnek magukkal, ha gyalogosan közlekednek
vagy járművön utaznak.
Az elégtelen énkép árulkodó jele a motiváció leépülése is. Ha az illető felhagy minden versengéssel, és közönyös maga-
tartást vesz fel, az sok esetben azért van, mert nem lát esélyt például a kiszemelt partner meghódítására, hiszen úgy gon-
dolja, nem elég vonzó a másik számára, meg sem érdemli őt. Előfordulhat, hogy túlhajtott tiltakozással reagál,
hangoskodó, fanyalgó, követelőző, zsarnokoskodó és goromba lesz.
Az ilyen ember gyakran igénytelenül öltözködik, elhanyagolja a testápolást, elhízik, erkölcsileg lezüllik, kábítószerhez
vagy alkoholhoz folyamodik, rászokik a közönséges, durva beszédre. Ugyanakkor fölényeskedni kezd, megpróbál leki-
csinyelni másokat, akik nem osztják a nézeteit. Az ilyen kócos, slampos, ápolatlan egyén lehangoló látvány, mert a kül-
ső megjelenés az énkép megnyilvánulása, és a ziláltságból vagy mosdatlanságból természetesen még soha senkinek
nem származott előnye.
Érdekes, hogy gyakran mindennek az ellenkezője is elégtelen énképre utal. Az ilyen személy túlzott figyelmet fordít
külsődleges dolgokra: csillogó autókra, pénzre, ruhára, frizurára, sminkre és más divathóbortokra. Attól fél, sohasem fo-
gadnák el olyannak, amilyen. Bizonytalansága szélsőségekre ragadja, hogy barátokat és elismerést szerezzen. Bandák-
hoz csapódik, ahol "mindent szabad", annyira áhítozik arra, hogy elfogadják. A tragédia az, hogy végül álbarátok között
találja magát, és saját egyénisége elfogadtatása helyett amazok szokásait, viselkedését majmolja.
Az egyén következetesen aszerint cselekszik, amilyennek látja magát. Ezért tapasztaljuk gyakran, hogy az emberek hi-
hetetlenül nevetséges dolgokat művelnek, és meggondolatlan kockázatot vállalnak, amikor életük álma
megvalósításának küszöbén állnak.
Sok sportoló például évekig készül az olimpiára, aztán a nagy erőpróbát közvetlenül megelőző másik versenyen vagy
edzés közben "véletlen" baleset éri. Nem tudja elképzelni, hogy megérdemelné az aranyérmet, ezért öntudatlanul megte-
szi a szükséges lépéseket, amelyek mindenképpen megfosztják a jutalomtól, amelyben a világ részesíthetné.
Sok küzdősportoló, labdajátékos vagy más sportág képviselője sérül le épp a nagy esemény előestélyén. A felvételire
készülő diák a vizsga előtt leittasodik vagy egész éjjel kimarad az új kapcsolatával. Az előléptetésre váró dolgozó heves
szóváltásba keveredik a feleségével vagy egyik munkatársával, és ez annyira felzaklatja, hogy "elpuskázza" a lehetősé-
get. Még az is megtörténhet, hogy merő "véletlenségből" éppen azzal a személlyel különbözik össze, akinek az ajánlása
szükséges az előléptetéshez. A próbaidőre bocsátott elítéltek nemegyszer követnek el értelmetlen bűncselekményeket,
amelyek után visszakerülnek a börtönbe. Ez - szerintük - azt "bizonyítja", hogy a társadalom gonoszul összeesküdött el-
lenük. Valójában persze csak annyi bizonyosodott be, hogy nem képesek a szabad emberek társadalmának tagjaiként
látni magukat. Énképükhöz híven eleve tudták, hogy "nem méltóak" « szabadságra. Mivel a társadalom nem büntette
meg őket kellőképpen vétségeikért, önmagukat kellett megbüntetniük, hogy "megkapják, amit érdemelnek".
Az elégtelen énképű férj vagy feleség ritkán helyezkedik szembe bármilyen okból is a házastársával. Inkább fejet hajt, a
másik fél lábtörlőjévé válik, ugyanakkor magában neheztel, ami elkerülhetetlenül súlyos házassági és testi-lelki problé-
mákhoz vezet.
A példák sora végtelen, de zárjuk le annyival, hogy sok értelmetlen tévcselekvés fő oka egyszerűen az elégtelen énkép
kifejeződése. Ha az ilyen személy elolvassa ezt a könyvet, tartalmának egy részével egyetért, nagy részével nem, és
azután alig vagy semmit sem változik. A múltban hozzászokott a kifogáskereséshez - a jövőben is folytatja azt -, és min-
den mentséget igazolva lát. Ritkán fejez be bármit is - legyen az könyv, kerítésmázolás, lakberendezés, személyiségfej-
lesztő tanfolyam, szakmai továbbképzés, így okoskodik: "Továbbtanulhatnék a főiskolán, diplomát szerezhetnék, de az
még hat év, és addigra harmincnyolc éves leszek." (Vajon ha nem ül be újra az iskolapadba, és nem szerzi meg azt az
oklevelet, akkor hány éves lesz hat év múlva?) Mások azt mondják: "Járnék én templomba, de ott annyi a képmutató."
(Nem veszik észre, hogy amennyiben egy képmutató közéjük és Isten közé állhat, akkor az a képmutató közelebb áll Is-
tenhez, mint ők.)
Szerencsére mindez ránk nem vonatkozik. Talán valamikor vonatkozhatott, de már nem. Ennek a kötetnek a megvásár-

lásával nagy lépést tettünk énképünk megváltoztatása felé. A tény, hogy eljutottunk idáig, azt jelzi, hogy komolyan
vesszük a fejlődést.
A lelkünk mélyén tudjuk, hogy a ránk váró oldalak és a ránk váró esztendők még izgalmasabbak, örömtelibbek és so-
katmondóbbak lesznek.
Jó énkép = Jó üzletkötő, jó menedzser
Rossz énkép = Rossz üzletkötő, rossz menedzser
Az értékesítésben az elégtelen énkép sok mindenben megnyilvánul, de három tünet szinte ordít.
(1) Az üzletkötő egyáltalán nem dolgozik szorgalmasan. Mindjárt meglátjuk, miért nem. Megkeres egy ügyféljelöltet,
aki gorombán elzavarja, hogy mást boldogítson a portékájával. Az elégtelen énképű üzletkötő nem kedveli magát, és -
legalábbis azt hiszi - az ügyféljelölt sem kedveli őt. Emberünk önsajnálatba merül, szenved, amiért "senki sem szereti ",
és elvonul egy presszóba, haza vagy az irodájába, hogy nyalogassa a sebeit. Esetleg lazít egy órácskát, vagy úgy dönt,
hogy mára elég a robotolásból. Ha az ellenőrzés nem elég feszes, az üzletkötő tucatnyi egyéb tennivalót talál ki magán-
ak, napokig húzza az Időt, mire visszatér a munkájához. Az egészséges énképű üzletkötő - aki szereti magát - teljesen
másként reagál. Az elutasításból rögtön rájön, hogy az ügyféljelöltnek valami problémája van, ezért haladéktalanul és
magabiztosan egy másik ügyféljelölthöz fordul, akinek nincs problémája.
(2) Az elégtelen énképű üzletkötő ódzkodik megkísérelni az üzlet lezárását. Csak beszél vég nélkül, egyszer sem indít-
ványozza, hogy az ügyféljelölt cselekedjék, azaz vásároljon valamit. Igaz, a vásárlásra való felszólítás bizonyos kocká-
zattal jár. Ha az ügyfél jelölt nemet mond, az üzletkötő önérzetén csorba esik, ezt pedig azzal igyekszik elkerülni, hogy
meg sem próbálja lezárni az üzletet. Csak mondja a magáét abban a reményben, hogy az ügyféljelölt végül azt mondja:
"Megveszem", neki pedig nem kell a megrendelés szorgalmazásával kockáztatnia az önérze te épségét. Magam is lát-
tam már ügyféljelöltet, aki felfortyant: "Ugye, nem akar rám sózni valamit?", mire az üzletkötő hevesen tiltakozott:
"Nem, dehogy." (Ezzel a reakcióval azt a látszatot keltette, mintha nem is az értékesítés, csupán a szakszerű tájékoztatás
lenne a célja.)
A jó énképű üzletkötő őszintén megpróbálkozik az üzlet lezárásával, mivel tudja, hogy legrosszabb esetben elutasításba
ütközik. Azt is tudja, hogy az elutasítás igen ritkán - ha ugyan valaha is - végleges, tehát talán mégis nyélbe ütheti majd
az eladást. Ami azt illeti, határozottan vásárlásra számít. Hogy miért? Mert hisz abban, hogy megérdemli az értékesítést
- és a sikert is. Emellett hisz a termékében. Egészséges énképpel nem alacsonyodna odáig, hogy ne elsőrangú terméket
áruljon. Biztosan érzi, hogy szolgálatot tesz, ezért magabiztosan, meggyőződéssel lezárja az üzletet.
(3) Az elégtelen énképű üzletkötő vagy irodai dolgozó nem válik be menedzseri poszton. Itt is attól fél, hogy mások -
fölöttesei, beosztottai vagy a rangjabéliek - visszautasítják. Ezért általában kivetkőzik önmagából, és a helyzettől függő-
en négy álarc valamelyikét ölti fel. Az első a "minden marad a régiben" nyájaskodás, amely arról biztosítja az aláren-
deltjeit, hogy ő szikrányit sem változott, még most is a "brancsba" tartozik, sőt, még inkább, mint eddig. A második
esetben attól fél, hogy volt kollégái hátat fordítanak neki, ezért túlzott engedményeket tesz, kivételez velük, amivel
megszegi a helyes vezetés elveit. De választhatja az ellenkező megközelítést is - az arrogáns "én már beérkeztem" ma-
gatartást -, amivel magára haragítja volt munkatársait. A harmadik változatban fölöslegesen töri magát a vezetőgárda
kegyeiért. Annyira tetszeni vágyik, hogy szolgalelkűvé, talpnyalóvá válik, ha kell, ha nem, tanácsokat kér. A kudarctól
való félelem szinte megbénít ja, cselekvés helyett tétovázik. A negyedik lehetőség az, hogy a mindentudót játssza, nem
tart Igényt senki tanácsaira, majd ő megmutatja mindenkinek, hogy kell kormányozni a hajót.
Az egészséges énképű egyén nehézség nélkül lép ül a vezetők körébe. Körültekintő magabiztossága arról tanúskodik,
hogy alkalmas a feladatra, boldogulni fog vele. Nem ígérget sokat, de teljesíti, amit vállal. Különbséget tud tenni szol-
gálat és szívélyesség között. Nem keresi a nézeteltéréseket, de nem menekül előlük, bátran vállalja a döntéshozatalt.
Megérti, hogy azért léptették elő, mert a vezetőség megbízik a képességeiben, amelyek révén vagy máris el tudja látni a
feladatát, vagy fel tud nőni ahhoz, tudja, hol a határ önbizalom és nagyképűség között. Ami ennél is fontosabb, határo-
zott az elvek terén, de rugalmas a módszerekben. Tisztában van azzal, hogy az ötleteknek teljesen mindegy, kitől szár-
maznak, eléggé biztos magában ahhoz, hogy nyugodt szívvel, teljes mértékben elismerje a vele egyenrangúak és a hoz-
zá beosztottak érdemeit. Nem téveszti össze a szívélyességet a bizalmaskodással. Nem esik kétségbe, ha rossz döntést
hoz, mert tudja, hogy a legtöbb esetben a döntésképtelenség a legrosszabb, ezért mindenképpen dönt. Énképe ugyanis
megengedi, hogy határozottan cselekedjen, nem érzi veszélyeztetve a pozícióját, ha feldühítik, vitába szállnak vele,
vagy ha konkrét ügyekben segítséget kell kérnie.
Jó énkép = Jobb szülő, becsületesebb ember
Az üzleti életben a pillanat szülte, "lehetetlen" ígéretek elégtelen énképet tükröznek. Az új edző az azonnali rokon-
szenvkeltés reményében minden várakozást felülmúló ígéreteket tesz, amelyeket képtelen teljesíteni. A gyártó vagy ter-
mékének forgalmazója annyira szeretné kielégíteni az ügyfelet - mivel még az átmeneti visszautasítást sem viseli el -,
hogy fittyet hány a realitásoknak, és lehetetlen kötelezettségeket vállal. Az értékesítőhálózatokban az elégtelen énképű,
bizonytalan üzletkötőkkel fordul elő leggyakrabban, hogy feldicsérik az árut, túl sokat ígérnek - így végül csalódást
okoznak. Nem bírják a visszautasítást, és úgy érzik, ezek a lépések szükségesek az értékesítéshez. Miután azonban meg-
kötik az üzletet, bűntudat kezdi gyötörni őket, ezért kerülik az ügyfelet. Az ügyfél nem kap háttérszolgáltatást, emiatt a
termékkel és az üzletkötővel egyaránt elégedetlen. Panaszkodik az üzletkötőre, ezzel még inkább elmélyíti az énkép
problémáját. Az elégtelen énképű irodai dolgozó nem szerez érvényt az érdekeinek, akkor sem kér fizetésemelést, ha
tudja, hogy a munkája minősége alapján többet érdemelne. Ilyenkor az a tragédia, hogy miután nem kapja meg a maga-
sabb anyagi és erkölcsi elismerést, ami kijárna neki, megsértődik, elkeseredik, úgy érzi, senki sem fogja föl vagy senki
sem képes értékelni, mit produkál. Ez végül is károsan hat a teljesítményére, és tovább csökkenti a jövőbeni fizetéseme-
lés valószínűségét.

és általában nehezebb "visszadobni" a "fogást". Álarcot visel. A gyermek elveszíti szüleibe vetett bizalmát és az azzal együttjáró biztonságérzetet. akivel a hormonális késztetésen kívül semmi sem köti össze az illetőt. a tiszteletet és részben a szeretetet. Félreértés ne essék: ha valaki ilyen áldott jó lélek. amely elsődlegesen a fizikai vonzerőre épül. és rettenetesen aggódik. Ha a felsorolt incidenseket lényegtelen apróságoknak tartja. amelytől titkon viszolyog. amellyel viszont az a gond. nem emel kifogást. olyan magatartáshoz igazodik és olyan öltözködési normát követ. Az illető kamaszkorában cigarettázik. Máris felkészülhet arra. amely kortól. elő- ször eszmél rá. Bizonyos. könnyedén lépkedhet fölfelé . A fodrásznál képes átadni a helyét. ha a szülők és pedagógusok értettek volna hozzá . akkor senki sem barátkozik majd vele. hogy elégtelen énkép az élet minden területén. amikor a kis tizenéves. talán azért viselkedik így.nem szenvedheti az álarcot. De még ha rá is harap valami megfelelő erre a csalira. hogy a fiúk meg a lányok nem egyformák. miszerint "mindenki így csinálja" és "bizonyítsd be. hogy jobbat érdemel. amíg az orvos más pácien- sekkel foglalkozik. azzal mindent elér. A tragédia az. A leginkább hosszú távú hatások kamaszkorban jelentkeznek. Felfogja a boldogság és a kéjérzés közötti különbséget. testmagasságtól. amely a tekintély. sőt. mint kihúzni. jóllehet nem esik jól. Ám ha azért teszi meg mindezt. hogy minden "jó srác" és gyengébb nembeli megfelelője egy igen általános problémával küzd. Ez a lázadás ismét az elégtelen énkép kifejeződése. Felnőttként hajlamos mindig csak azt mondani. amely gyakran az erkölcsi szabadosságot propagáló televíziós kép- ernyő vagy mozivászon előtt megy végbe. illetve egészségtelen kapcsolat csapdájába. ha az egyik vagy mindkét fiatal vagy nem igazán vonzó külsejű. mert ezáltal szeretné elfo- gadtatni magát. kizárólag azért viselkedik így. Az elégtelen énképű diák akkor sem száll vitába a tanárával egy rossz Osztályzat miatt. nemtől.más álarcosokat is beleértve . hogy elindul a siker lép- csőjén. szán- dékosan ostoba vagy a témától eltérő kérdéseket tesz föl. hogy bármit megtenne. Vegyük hoz- zá ehhez az engedékeny társadalmat. hogy szeretsz". miközben "mindenkinek van valakije". mint neki. Az együttlét. törődést igénylő megnyilvánulásokat. és az emberek többsége . ha "összebalhézik" a társaival. alkoholt fogyaszt. akkor semmi gond. aki megvonja tőle a szeretetét. és ne kelljen még durvább dolgokat művelnie. akinek "önmagáért kell".elégtelen énkép a neved! Most vetítsük az elégtelen énkép mindezen kifejeződéseit az élet más területeire. amelyek mit sem változtatnak az élet lényegén. és máris túlzottan felgyorsulnak az események. és az énképe is makkegészséges. hogy: "Ne- kem jobban fáj. hogy kihívó magatartással igyekszik "fogni" magának valakit. Ha az elégtelen énképű fiatalnak nincs állandó "fiúja" vagy "nője". mint a villantós horgá- szat. Bizton állíthatjuk. hogy elcsábítja egy másik "villantós". és sen- kit sem bántok meg" jellegű énkép-tünetegyüttes. A probléma akkor merül fel. Még in- kább bonyolítja a helyzetet. amit a másik szerinte hallani akar. amelyektől tulajdonképpen felfordul a gyomra. Ez a "rendes krapek leszek. Mindezt azért. mellbőségtől. Nem vitatkozik a főnökével. Arra hivatkozik. annak azt ajánlom. Szerencsére fölfedezheti majd. mert nem lát más lehetőséget. ha tudja. tiszavirágéletre van ítélve. Aki az elégte- len énképűek közé tartozik -vagy ez az érzése -. házasságon kívüli szüléshez vagy túl korai házasságkötéshez olyan partnerral. Eszébe sem jutna az étteremben visszaküldeni az elrontott ételt. Bármely kapcsolat. hazug csábítószövegnek. minden foglalkozási körben előfordul. Elég ész és önbecsülés szorult belé ahhoz. és különösen súlyossá válik. a felelőtlen partner- váltogatáshoz. hogy ha kiáll a saját véleménye mellett. a hatalom elleni lázadáshoz vezet. Ez a tekintély- tisztelet elvesztésének első lépése. ne eméssze magát emiatt. hogy ezek nagyrészt el- kerülhetőek lettek volna.A családban az elégtelen énkép jele. mert ő maga ezt akarja. fönnáll a ve- szély. mert annyira szeretem. trágár vicceken röhög. amely tűr." Valójában gyakran attól fél. és türelmesen vár a megbeszélt időponton túl még egy órát. otthon felejti a tankönyveit. akkor könnyen előfordulhat. ha az általa végzett munkáért egy munkatársa aratja le a ba- bért. ezt szinte feltétlen elfogadássá akarja változtatni. mert képtelen elfogadni önmagát. A szülő elveszíti az irányítást. Az egészséges énképű fiatal egyszerűen nem esik bele a másik nemmel kezdeményezett túl korai. hogy miután kivált a földszinti tömegből. tökéletes keretet biztosít a házasság előtti nemi élethez. Annyira kétségbeesetten áhíto- zik az elfogadtatásra. tevékeny szerepet játszott abban. hogy felismerjék a napnál világosabban szeretetet. hogy eltávolítja magától a csemetéjét. pedig nem ízlik neki. A diák. hogy más foglalja el a neki fenntartott parkolót. Ezzel sajnos mindkettejüknek gondot okoz. ha az egyik vagy mindkét család ellenzi a dolgot. nem hajlandó odadobni a boldog és tiszta élet ígéretét egy pillanatnyi kétes gyönyö- rért.és egyes esetekben figyeltek volna arra -. most már fölfelé halad. amelyek rács mögé jut- tathatnák. Nem az igazi énjét mutatja. hangoskodással zavarja az órát. hogy az embernek mindenféle a horgára akad . bandához csapódik. A magyarázat pofonegyszerű. csak el ne veszítse azt az egyetlent. nemi úton terjedő betegségekhez. aki rendszeresen elké- sik az óráról hogy aztán látványosan bevonulhasson -. vagy nem kifejezetten nagy koponya (mivel a társadalom nagy súlyt helyez a szépségre és az észre).és ha egyáltalán valaha is a földszinten ácsorgott. mert a következő fejezet- ben megismerhet néhány eljárást az elégtelen énkép helyreigazítására. béka meg fatuskó -. hogy ne hagyja kihasználni magát. Olyan ez. ha az "tartalmas". bátorít minden "őszinte" kapcsolatot. . ami ebben a kritikus életkorban veszélyesen ingatag helyzetet eredményez. Az illető tinédzser vélt vagy tényleges elutasítást érzékel a másik nem részéről. amely ráadásul nyilvánvalóan erkölcstelen. amikor először létesít kapcsola- tot a másik nem képviselőjével. hogy magára vonja a kétségbeesetten áhított figyelmet. hogy 1974-es adatok szerint az Egyesült Államokban a súlyos bűncselekmények negyvenöt százalékát tizennyolc évnél fiatalabbak követték el. akinek több a mutogatnivalója vagy többet hajlandó megmutatni. amelytől magá- ban irtózik. szó nélkül hagyja. iskolai végzettségtől és bőrszíntől független. aki nem fogadja el önmagát. ne dőljön be az ős- régi.kígyó. Gyávaság és laza erkölcs . csak épp kedvező fogadtatást nem. ha a szülő vonakodik megfegyelmezni a gyermekét. akkor az énképének kutya baja.

Elsőként az. ha nem fogadunk el egymillió dollárt a szemünkért. hogy az én számban valószínűleg sokkal több az izom. Szeretnénk ilyen lábat látni? Semmi akadálya. A születése óta valószínűleg rembrandtok százai fordultak elő az élet minden területén. és megközelítő- leg kilencvennyolc százalékos látásvesztést okozott. Ha a város egyetlen autójával rendelkeznénk.). akkor megkaphatunk mindent (egészséget. Ezek a tulajdonságok hallatlan értéket kölcsönöznek nekünk. mint Rembrandt vagy bárki más. boldogságot. az egészségét. örömmel vál- lalná. hogy föláldozza érte legnagyobb értékét. és nem is fog élni közöttük még egy Ugyanolyan. Értsük meg. hogy meggyűlöltesse magát velem. sem egymilliót a gerincünkért. tehát nézzük a dolgot tudományosan.) Komolyra fordítva. hogy bármilyen is az anyagi helyzetünk. aki abban az időben alap- ította feketék részére Főiskolát. és több villanyáramot fogyasztana. A tudósok azt állítják. és Isten sze- mében éppolyan kedvesek vagyunk. mint az Empire State Building. kizárólagos. Reálisan nézve. az több millió dollárt emésztene föl.egy másikra . tisztesség. Washington . hogy hiányzik belőlünk a képesség.az egészségünket . és ezzel lealacsonyítsa a lelkemet. Az idők kezdete óta emberek milliárdjait hordta hátán ez a föld. egyik hölggyel sem óhajtunk cserélni. valahányszor kiejtünk egy szót. mi pedig nem akarhatjuk ezt. minden áldott nap a kezébe fogta az ecsetet. hogy bár Rembrandt lángelme volt. Ugyanaz az Isten teremtette. amelyeket a jellemszilárdság. és ott porosodna. egyedi emberpéldány. a második világháború idejének felkapott fotómodellje híressé vált "egymilliós lábáról". és még éppen csak elkezdtük a személyes leltárt. amit pedig mi egy szempillantás alatt megte- szünk. bármennyire kellene a pénz. Figyelemre méltó elménk hetvenkét izmot hoz tökéletesen összehangolt mozgásba.több millió dollárra rúg. sajátosan eltérő. hiszen annál sokkal jobban szeretjük magunkat. amely a csúcsra vezető lépcső megmászásá- hoz kellene. ez az emberkéz alkotta agy mégsem tudna egyetlen eredeti gondolatot sem kicsiholni magából. A második ok: TERMÉSZETTUDOMÁNYOSAN MEGMAGYARÁZHATÓ. mert egy gyógyszer megfosztotta a látásától. Az első ok: A JÓZAN ÉSZ EZT KÖVETELI Nemrégiben egy indianai nő egymillió dollár kártérítést kapott. ritkasága is növelte az érté- két. A lelkünk mélyén tudjuk. hanem használ- juk! Ne feledjük. Az idők kezdete óta létre- hozott képek milliárdjai között nem létezett még egy ugyanilyen. Betty Grable. de halandó. amikor a faji előítélet még szinte általános volt .váltanunk. de soha nem élt. ugyanis egymillió dollárra biztosíttatta a nevezetes testrészt. aki bennünket.a rabszolgából lett reformer. szeretet. aki akaratunk ellenére éreztethetné velünk. Isten teremtett bennünket. (A barátaim szerint annyit beszélek. nem pedig azért. hit. Megépítésében a világ legragyogóbb elméinek kellene közreműködniük. Vajon vele cserélnénk? Ezer az egyhez. A két fülünk között több adatot tudunk tá- rolni. biztonságot stb. hogy a vételárral a mester zsenialitását is elismerték. hogy ritka tehetség- gel jött a világra. rendkívüli értékes va- gyontárgyat jelentene. és nem győzne hálálkodni nekünk. nem igaz? Szerencsére nem kell egyik értéket . mint a legnagyobb könyvtár több millió kötetében. amilyen talán nem is minden évszázadban születik. A cikk láttán először megrökönyödtem: "Mi a csuda kerül ilyen tenger sok pénzbe egy ujjnyi vászonra kent festéken?" Aztán eszembe jutott néhány gondolat. békét. Rembrandt pedig azonkívül. Másodszor. mint egy többezres város. mint egy tucat korszerű számítógépben.távolról sem fenyeget minket csőd. akkora helyet foglalna. de az anyag a szemében lerakódott.Negyedik fejezet TIZENÖT LÉPÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉNKÉPHEZ ELSŐ LÉPÉS: Készítsünk számvetést . csak nézzünk le a sa- játunkra. ha megkísérelnénk mesterségesen létrehozni egy emberi agyat. Maradjunk még egy pillanatra ennél a gondolatnál. Egymilliárd közül az egyetlen! Néhány esztendeje egy dallasi újságban olvastam. Most pedig gondoljunk önmagunkra. hogy használjuk. A legtöbb ember nagy bizalommal vi- seltetik a természettudományok iránt. eszünk ágában sincs megválni tőle még Betty Grable biztosítási összegéért sem.pénzre . Máris jobban szeretjük magun- kat. hogy ismerünk nálunknál kevésbé tehetséges egyéneket is. hogy ha felajánlanánk a dolgot valamelyiküknek.egyik mondása: "Senkinek nem enge- dem. Fogadok. Ha kialakítjuk az ebben a könyvben tárgyalt pozitív tulajdonságokat. Mindegyikünk rit- ka. Na már most. Az orvosok szerint soha többé nem fog járni. nyilván nem próbáljuk meggyőzni magunkat. barátokat. és azért adta a tehetségünket. akik sohasem vették a fáradságot. Egyértelmű. Mivel önmagunkból is csak egyetlenegy létezik. és valami nyomot hagyjanak maguk után. hogy kevesebbet érünk nála. Azért szed- te az orvosságot. használta is a talentumát. A leltár végeztével megállapíthatjuk. Amíg elbír bennünket. hogy megtisztítsa az arcát valami csalánkiütéstől. Rembrandt zseniális tehetség volt. hogy egy Rembrandt-festmény több mint egymillió dollárért kelt el. hogy ez nyilvánvalóan páratlan alkotás." Először is három okból kell szeretnünk önmagunkat.ha "kiárusítást" terveznénk . Ma is több milli- árdan szoronganak rajta. A kedvenceim közé tartozik Rooker T. piaci értékünk . hogy a föld hátán senki sincs. kivéve abban az esetben. hűség és becsület alap- jára építünk. mint mi. hogy elás- suk. akik fölfelé igyekeznek azon a lép- . Normális emberi lény szereti ugyan a pénzt. Még valószínűbb. tehát ne hagyjuk parlagon heverni a tehetségünket. elutasítanánk az effajta csereüzletet. jólétet. de nem annyira. hogy ecsetet ragadjanak vagy egyáltalán föltápászkodjanak a karosszékből. de még a lábunkért sem. ha bezárnánk a garázsba. Eredeti Rembrandt volt. Vajon cserélnénk vele? Kaliforniában egy másik asszonynak szin- tén egymillió dollárt fizettek egy repülőgép-szerencsétlenségben szerzett gerincsérüléséért. akkor több mint hárommilliót érünk. és a gerincünk ép. mi magunk vagyunk az érték. hogy amennyiben a látásunk normális. Több információ elfér a fejünkben.

és hozzáteszi. közeledünk a sikerhez is. . Soha többé nem kéne önbecsmérlő megjegyzésekre ragadtatnia magát. hagyjanak több időt bizonyos cél- kitűzések megvalósítására. annál jobban érzik magukat. hogy egyszerűen elfogadjuk önmagunkat. Jól illeszkedik a mondanivalómhoz. nem. . Hetente egyszer tolókocsival. akár tetszik. A legfontosabb okot. legyenek egy kicsivel türelmesebbek.mihelyt hiszünk benne -. Ez az a hit. amely arra emlékeztet. akik az ő gyermekei vagyunk. magunkat ócsároljuk? Voltaképpen jogunk sincs ahhoz. hogy Isten még nem végzett velünk? Bill azzal érvel." A férfitábor oldaláról is száz százalékig egyetértek vele.magyarázta egy nyolcvanegy éves hölgy. hogy a felesége boldogabb. aki "mindent elszúr". . Ami a legjobb az egészben A harmadik ok: A BIBLIA IGAZOLJA. neked sikerülni fog. Ötven . amelyik így szólt: "Isten szeret téged. . az intézmény igazgatója. ha mi. . általában véve elégedettebbé teszi a helyzetével . Bármelyik férj megmondhatja. Mivel másoknak valószínűleg azt tanácsoljuk. Az efféle kijelentések vajon boldoggá tesznek bennünket? Hát vajon hogyan érezheti magát mennyei atyánk. hogy senkiket teremtsen. . Szinte hallom is a hangját: "Idefigyelj. . A siker könnyű .csőn. ha reggelenként munkába indulás előtt még egy pillantást vetnénk a tükörbe. a legalábbis részleges válasz: sajnos ki-ki a saját agyával felszerelkezve jön világra. Isten nem hoz össze bukásra ítélt produkciókat. azokat a cselekedeteket. Nézzük a dolgot a következőképpen. a kontrollcsoporté változatlan maradt. Egyikünket sem zárta ki.Tudom. bizony. hogy a világ előtt bizonygasd a fontosságodat.kérdezte. akár nem!" A Szentírás szerint Isten a saját ké- pére teremtette az embert.Majd huncut fény villant a szemében. Szülőként hogy érezzük magunkat. Isten nem hoz össze bukásra ítélt produkciókat Szeretem. vagy legalábbis rosszul állok?" Jó kérdés. nincs szükséged rá. Csupán arra. Matrónák ragyognak az arckrém alatt Hajlott korú dallasi hölgyek egy csoportja megújult külsővel büszkélkedik. a minap egy autómatricán láttam. amelyről a kezdet kezdetén beszéltünk. hogy ő egy "nulla". de ha ennyire okos vagyok. akkor kéredzkedjünk vissza Isten festőállványára. százezer dollárért. és mivel jó úton haladunk a hit felé. amikor a tükörbe néz. Mivel részben már elvégeztük a személyes számvetést. február 6-i számából vettem.Egészen felvillanyoz . hogy lekicsinyeljük magunkat vagy bármely más emberi lényt. mielőtt kilép a szobájából.Isten megteremtette az embert.57 és 94 év közötti . mondom nektek: aki hisz énbennem. A bőröm újjászületett." Mary Crowley. mondjuk.nyilatkozta Marvin Ernst. hogy a részt- vevők önértékelési pontszáma növekedett. Isten an- nak örülne. A következő írást a Dallas Morning News 1974. nehogy túlzásba essünk!) MÁSODIK LÉPÉS: Külső változtatással a belső változás felé. amikor azt mondta: "Te is vagy valaki. (Csak óvatosan. hogy mindannyian Isten receptje szerint készültünk. Az asszony egészsége már nem a régi. vetett rá egy pillantást. öregem. ha gyermekünk saját magát becsmérli? Azt mondja magáról. nem holmi végte- lenül felfuvalkodott "én vagyok a király" szemléletmódra kell gondolnunk. Íme. Egész nyugodtan hízeleghetne magának egy kicsit. miközben a keddi bőrtisztító és szépítő beavatkozásra várt. Ethel felöltötte tündér mosolyát. hadd fejezze be a munkát. botra vagy járókeretre támaszkodva gyűlnek össze a Golden Acres termeiben a szokásos arcápolásra. amely eltávo- lítja a nappali kozmetikumokat. Valaki elképedve kérdezte. határo- zottan jobban szerethetjük magunkat.A szépségápolás kedvező hatást gya- korol az ember önbecsülésére. sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. este pedig arclemosást.fűzte hozzá Ernst. bőrszín. akár egy ötvenévesé. miért arat a híres prédikátor ilyen fergeteges sikert. és kezével megsimította az arcát." Nem szabott kor. ha az illető egy rossz szót szólna az ő százezer dol- láros agyáról.nő kap hetente egyszer reggel arcápolást és sminket. és így válaszolt: "Kedvesem. Igen. ha elégedetlenek va- gyunk magunkkal. szintén megteszi.Minél jobban mutatnak. és miután már tudod. hogy miközben az egészséges énképről beszélünk. amit az idős énekesnő.Azt próbáljuk bizonyítani. testmagasság vagy más felszínes szempont szerinti feltételt. Ethel Waters mondott a hetvenes években Billy Graham londoni evangelizációs kőrút- jával kapcsolatban. hogy van valami dolgom délelőtt. . mert Isten nem vesztegeti az idejét arra. Jézus Krisztus így fogalmazott: "Bizony. hogy az idősebb nőket is érdekli a külsejük . barátságosabb vagy eredményesebben végzi a munkáját. Pedig mindketten jobban jár- nánk. Százezer ruppót invesztáltam beléd. amiért szeretnünk kell önmagunkat. ezzel óriási haszonhoz jutnék. amikor sok ezer hal- vérű angol előtt szerepel. jó. mégis minden reggel gondosan kifesti ma- gát. Elhinné. és mosolyogva hozzátette: . és sóhajtott: »Ennél jobb is telik tő- lem. az ismert dallasi üzletasszony és példás keresztény ugyanezt fejezte ki. Külső megjelenésünk határozottan befolyásolja azt. miért nem szívleljük meg Bill Gothard tanácsát. eladhatnám neki. mennyire fontos vagy Is- tennek. és hivatalosan világtalannak számít. Hadd hangsúlyozzam még egyszer. ha én birtokolnám tisztelt olvasóm agyát. egy "senki". De minden idők igazi nagy fogását mégis a vásárló csinálná. ahogy belül érezzük magunkat." Soha többé nem fitymálgatná az agyát. isko- lázottság. hogyhogy nem jutottam semmire.« Ekkor teremtette az asszonyt. Másnak sem hinne.A bőröm viszont olyan. . amely ilyen sokat ér. amelyeket én teszek. nem tévedek? Győzzük meg magunkat! Valaki ezek után tiltakozhatna: "Jó. van valami célom. Ugye. és annak az autómatricának a szövegét idéznénk. mert nem vagy akármi. hogy nyolcvanegy éves vagyok? .Az előzetes tapasztalatok azt mutatták.

) Az értékesítési üzletkötők képzésében szokás tantermi körülmények között szimulált vagy gyakorló tárgyalásokat tarta- ni. és hőseik sikere nyomán elképzelhetjük saját sikerünket. mert ha az az ugrás sikerül. Általánosságban azt mondhatjuk. Józan ésszel nem várhatjuk. amikor mindannyian "kiöltöznek". a Bay City-i középiskola feje sok más pedagógussal egybehangzóan állítják. tévéműsorok. miként hajtsuk végre ezt a fizikai változtatást. mielőtt rászabadítják az üzletkötőt az első ügyféljelöltre. hogy gyakoroljon a családjában vagy a tükör előtt. és minél nagyobb az önbizalmi számla. hogy képes a matematikai feladatok meg- oldására. akik használták a tehetségüket. mert tudjuk. A néhai Maxwell Maltz "feszültségmentes felkészülésnek" hívta ezt. Walter Chrysler. lépjünk tovább egyet. Abraham Lincoln. ami javítja teljesítményünket. mi- vel az üzletkötőnek ilyenkor nincs vesztenivalója. Ha őszintén vagy akár udvariasságból megdicsérünk valakit. Ugyanez ér- vényes a dicsérő megjegyzésekre is. hogy a választékosan öltö- zött üzletemberek átlagosan évi négyezer dollárral többet kerestek. Nehéz vagy inkább lehetetlen lelkesedés nélkül olvasni Henry Ford. kozmetikusnál. aki átviszi a száznyolcvanat. Thomas Edison. Minél kitartóbban és minél rendszeresebben tesszük meg a szükséges lépéseket. A hozzáállást tárgyaló szakaszban arról is szólok. személyek és felvételek. Arra is szokás biztatni. a hozzáállás és a szokások kapcsán. világnézetű és bőrszínű emberek életrajzát vagy önéletrajzát. jót tesznek nekünk és énképünknek. amekkorával magabiztosan megbirkózunk. Mihelyt ott sikert értünk el. ami javítja. akkor is jobban érezzük magunkat. hogy külső megjelenésünk befolyásolja az általunk keltett összbenyomást. azzal elkerülhetetlenül mi magunk is jól járunk. akik- nek szavai sok tekintetben felemelőek. A. aki megta- nulja a kettes szorzótáblát. Azonnal gazdagabbak leszünk. majd a nagyobbat. annak közvetlen hasz- nát látja.az emberben rejlő képes- ségek kibontakoztatását. A közhely. Mindez azután történt. érzi. ha jó kedvet és optimizmust sugárzunk. énképünk javítja teljesítményünket. aztán még egyet és még egyet. azon féligazságok egyike. hiszen önbizalmunk bankszámlája alighanem régóta igen gyöngén áll. Az egyik legjobb módszer mások jó közérzetének biztosítására az. NEGYEDIK LÉPÉS: Hallgassunk azokra a szónokokra. decemberi számában jelent meg. amikor új ruhában jönnek iskolába. és lelke- sebben végezték a munkájukat. Lehetőleg minden új vállalkozást kezdjünk akkora adaggal. Focker T Washington és mások élettörténetét. Mindenkinek ismernie kellene Eartha White. Paul Harvey. utána többet akar és tud majd teljesíteni. követjük a ja- vasolt eljárásokat. hogy olyan ponton kezdjünk hozzá. minden sorozatnál először jóval alacsonyabbra teszi a lécet. filmek. mert jobban érzi magát a bőrében. A magasugró. hogy nem okoz nagy megrázkódtatást. hogy a mosolyta- lan ember a legnincstelenebb a világon. hogy többet akar az élettől. mert biztosan elhatározná. majd a kezdeti eredmény sikerélményét vigyük át a továbbiakra. Az ugró bemelegítés közben lelki szemeivel látja. amelyek könnyen gondot okoznak . különösen a célkitűzések. hogy képességfejlesztő kurzusomat felvették az iskolák tantervébe. akkor automatikusan jobban érezzük magunkat. tanárokra és prédikátorokra. hogy sikerrel járhatunk. annál több az eredmény. a Harvard Egyetem pszichológusa "teljesít- mény-visszacsatolásnak" nevezi ezt. A munkaadók tisztában vannak azzal. Jim Moore. ő pedig viszonozza. mert érzi. hogy egyik napról a másikra egyenesbe hozzuk azt a számlát. A hozzáállással foglalkozó részben bővebben kitérek erre.. HATODIK LÉPÉS: Lépjünk be a mosoly és bók klubjába! Ha rámosolygunk valakire. aki "túléli" az első tojásrántottát. a Port Lavaca-i Calhoun Gimnázium vezetője és Joe Graham. Ehhez szinte egy pillanat is elég napi találkozásaink során. ha rendesen vagy divatosan öltözöttek. A tanárok jól tudják. Az egészséges énkép felépítésében az a lényeg. utána boldogul a nagyobb számokkal is. ezek a történetek hivatkozási alapot adnak. és ennek révén sokat is kaptak az élettől. amelyek személyi- ség-fejlesztőek. Ehhez nem elég egyszer elo- lvasnunk ezt a könyvet. hogy új dolgokat kíséreljenek meg. ha a rossz felüket ragadjuk meg. hogy mindazok a könyvek. az iskola rúdugrója pedig beállította az or- szágos csúcsot. Tudjuk. Meg a számítógépek is alátámasztják ezt. Ha pedig másnak örömet szerzünk. sokat nyújtottak.miután látogatást tesz a fodrásznál.. teljesítményünk javítja én- képünket. Nem árt aláhúzni az önbizalom fontosságát. amint átviszi a kisebb magasságot. mint a másik csoport. ha "a nyakán marad az áru". ÖTÖDIK LÉPÉS: Építsük egészséges énképünket kis lépések sorozatával! Sokan többek között a kudarctól való félelmükben tartózkod- nak attól. amely a Reader's Digest 1974.vagy visszafojtja . De ha nem mosolyog vissza ránk. Az a gyerek. (Dávid McClelland. jobb állásokat kaptak. A külső elősegíti . . W. Minden újabb lépés növeli magabiztosságunkat. Andrew Carnegie. Énképünk javítása érdekében tehát hozzuk rendbe külsőnket! A könyv hátralévő részében többször is utalok majd erre. ha juttatunk neki a mosolyunkból. annál szebben gyarapszik önbizalmi számlánk az egészséges énkép bankjában. miszerint nem a ruha teszi az embert. Az a helyzet. Vezető beosztású férfiak két azonos csoportjának hatéves vizsgálata azt az eredményt hozta. egy volt rabszolga lányának históriáját. Ken McFarland és Rober! Schuller. hogy alkalmazottaik egyébként azonos körülmények esetén . Ez a két fia- talember énképe javításával teljesítményét is javította. A már említett texasi Calhoun Gimnázium egyik magasugrója például tíz centiméterrel múlta felül addigi legjobb eredményét. akik az emberiséget viszik előbbre! Az én szememben ilyen Norman Vincent Peale.jobban dolgoznak. hogy bonyolultabb dolgokat is képes remekelni a konyhában. ahol tudjuk. mert a gyakorlásnál nem sokat kockáztat. olyanokét. Két texasi iskolaigazgató. Az a kamaszlány. vagy új ruhát vásárol magának. hogy a diákok magaviselete sokkal jobb a "fényképeszkedős" napokon. HARMADIK LÉPÉS: Rendszeresen olvassuk különféle nemzetiségű. előadások. és teljesítményünket is. ha az üzlet- kötő kudarcot vall.különösen akkor. Criswell. hogy nebulóik igyekeznek jól szerepelni az órákon.

Sok esetben az. ügyvédnek. amelyre széles mosollyal válaszoljuk: . de még nagyobb biztonsággal jelent- hetjük ki. mint azok. határozott. az nagyban elősegíti sikerünket. Ha optimista. tartsunk nekik pályaválasztási tanácsadást . hamarosan így is ér- zem majd magam. hogy va- gyunk valakik. Egy izraeli kibuc- ban végzett felmérés kiderítette. Képzeljük el. függetlenül attól. mintha a hívó valami gyalázatos bűnt követett volna el. egyre azt hajtogatták nekik. süssünk tortát egy rokkantnak. itt Jean Ziglar férje beszél!" Azért szólok bele ilyen kedvesen. nem lehet olyan helyzetben. de mi ma- gunk eldönthetjük. akik félszeg. hazudozás- ra.115-re .Szevasz. bizonytalan magatartással álltak munkába üzletkö- tőként. tanárnak.százával sorolhatnám a lehetőségeket. Szerencsére megválaszthatjuk társaságunkat. sokat jelent a másiknak. vegyünk részt az idősek otthonában szervezett felolvasáson vagy más programon. három hónapig értékesítésből kellene élnie. Röviden. hogy bőven van miért hálát adnunk a sorsnak. hogy igazán szerencsések vagyunk. hogy megtehettünk valamit. ha szeretik önmagukat. Az értékesítési szakmában egyszerre merőben más környe- zetbe. Még az intelligenciahányadosunkat is befolyásolja a környezet és a társaság. miért. jó napot kívánok!" vagy "Szép jó napot!" esetleg "Jó napot. lopásra. de tulajdonképpen mindig így jelentkezem be. Tegyük ezt. optimista egyénnel kerül szembe." NYOLCADIK LÉPÉS: Válogassuk meg társaságunkat! Tudatosan keressük olyan szilárd erkölcsi tartású egyének társaságát. Nyilván nem követelhetjük másoktól. Ha megfelelő emberekkel társulunk. Ha olyasvalakiért teszünk valamit. amire képtelenek. . Ez a jóra és a rosszra egyaránt igaz. Elárulom. a tanulásra és fejlődésre ösztönző ingerek hatására a két csoport átlagos IQ-ja ugyanarra a szintre . jóval na- gyobb a valószínűsége. és az a személy. Vigyük kirándulni egy gyermekotthon lakóit. hogy a szefárd zsidó gyermekek átlagos IQ-ja 85. A hozzáállással foglalkozó részből megtudhat- juk. Vajon azt bizo- nyítja-e ez. Cégünk . Egyébként is felelősséggel tartozom a hívó fél iránt. akik dohányzók társaságába kerülnek. de az érzés. de ettől még jobban leszek.emelkedett. és hetek alatt magabiztos. hogy segíthettünk. hamarosan tapasztalni is fogjuk. remek napunk van a Zig Ziglarnél." Meggyőződésem. nagyot növünk a saját szemünkben. hogy az európai bevándorlók leszármazottai okosabbak. amit az illető nem tehet meg saját magáért. Ez rengeteg előnnyel jár. vezetőktől és hozzájuk hasonlóktól. hogy adni tudunk. hogy érzem magam. hogy "Halló!" vagy "Tessék!". vásároljunk be ne- ki. katonának stb. forgalmas útkereszteződésben. ha az anyukának el kell intéznie valamit házon kívül.Szuper jól. miért igaz ez. hogy ha minden orvosnak. Ezekért a munkákért nem fogadhatunk el el- lenszolgáltatást. Charles Dickens fogalmazta meg ezt a legszebben: "Senki sem haszontalan ezen a világon. akik pozitív erkölcsi hozzáállással viszonyulnak az élethez. társaságba csöppentek. vi- gyázzunk a szomszédasszony kisbabájára. HETEDIK LÉPÉS: Tegyünk valamit valaki másért! Látogassunk meg egy otthon vagy kórházban ágyhoz kötött beteget. de így teszek. mi az. akinek segítünk. az askenáziké 105. ha mindenki rendszeresen ilyen környezetet és ilyen embereket látna. akik negatív hulladékot döntögettek az agy- ukba. és ez a megközelítés garantálja a jó kedvet. Az ok megintcsak egyszerű. ha derűs. léhaságra. olyanokkal. Ha nem így érzem magam. azután hetente egy- szer lelkes hangulatú üzletkötő-találkozón kellene részt vennie. Egyvalamit garantálok. Ezek az emberek addig sok esetben negatív környezetben éltek.de a felnőttek is -. Válasszunk ki optimistá- kat. trágárságra. akik lelkesen szemlélik az életet. Ne feledjük. hogy válogassák meg a társaságukat. köztisztviselőnek. hogy bármivel is viszonozhassa kedves- ségünket. az biztos. Az évek során a legkülön- félébb előéletű férfiak és nők százait láttam. amit adunk. E megközelítés nyomán nap mint nap minden téren láthatták az eredményeket. akik az élet napos oldalát nézik. Pozitív kijelentéseket hallottak oktatóktól. szinte azon- nal hozzáláttak énképük megváltoztatásához. Vállaljunk társadalmi munkát a Vöröskeresztnél. olyanok között. Egy másik módszer a "helyes" telefonfelvétel. sokkal nagyobb valószínűséggel szoknak rá erre a szenvedélybetegségre. Sokan belemorognak a kagylóba valami olyasmit. hogy s mint? . hogy szeretnénk így érezni. hogy egy félanalfabétát olvasni tanítunk. Vegyünk pártfogásunkba egy árvát. a jókedvűnek pedig mindig ünnepe". Azok a fiatalok . ren- dőrnek. Rendszeresen szánjunk néhány percet arra.egyik titkárnője mindig ugyanilyen lelkesen veszi föl a telefont: "Jó napot kívánok. amink van. segítsünk átkelni a kicsiknek az iskolához közeli. kikkel társulunk. Mivel kellemesebbnek és jövedelmezőbbnek bizonyult. Ráeszmé- lünk. sokkal többet ka- punk cserébe.. viselkedésünk és jellemvonásaink nagy részét a környezetünkben lévőktől vesszük át. Itt mindenki azzal biztatta őket. derűs hangot ütök meg. mert általában ennyire jól érzem magam. aki nem képes viszonozni a szívességet.a Zig Ziglar Corporation . és ezt azért kapjuk. mire képesek. milyen jellegű vagy időtartamú az érintkezés. Meggyőződésem például. politikusnak. zárkózott. Ugyanez érvényes a kábítószer-élvezetre. A Biblia szerint "a csüggedőnek mindig rossz napja van. szinte függetlenül attól. hogy ha akarjuk ezt az érzést. csalásra. a cserké- szeknél. hogy a pozitív környezetben. Két fontos szempontra azonban fel kell hívnom a figyelmet. alkoholfogyasztásra. a társadalom is sokat nyerne. és ennyit igazán megtehetek az embertársamért. Ha ennyire azért nem érezzük jól magunkat. mint amennyit valaha is adhatunk. hogyan hatna ez az énképére és hozzáállására. mert önzetlenül mások javára használ- tuk azt.hangzik a kérdés. A lényeg a következő. a korábbinál jóval eredményesebb emberré váltak. Sajnos a társaság negatív befolyást is gyakorolhat ránk. Ha odahaza cseng a telefon. én lelkes hangon köszö- nök: "Á. aki könnyít valaki más terhein. Ez érdekes. akiket nemdohányzók csoportja vesz körül. hogy a másikat is jobb kedvre derítem. hogy velünk együtt mindenki természetszerűleg jobban érzi magát. egyszerűen leírhatatlan. mint a Közel-Keletről jötteké? A kibucban töltött négy év elteltével azt tapasztalták. gondolkodásmódunk. és fantasztikus eredményekre számíthatunk. és felfogásuk bizonyosan bennünket is "megfertőz".

mint a szavahihetőség. Az igazság az. egyetértenek abban. mint bárki mást. aki az utcán ballagva magában beszélt. Az ördögűző vagy bármely más tizennyolc éven felüli film vagy tévéműsor háromszori megtekintése ugyanolyan lelki. Vagy épít. boldogság esélyét. vagy éppen fejest ugrik bele. hogy ilyesmik járnak a fejünkben: "Pontosan tudom. mint bárki mást a baseball történetében. Al- bert Einstein és Werner von Braun. hogy az énektanára azt tanácsolta. lelkiismeretesek. attól kezdve. hat rá. nem szoktak feltüntetni a tanulmányi előmenetel értékelésénél. az életét mégsem tekintjük kudarcnak. mint az egyszeri fiúcska. ha tehát naponta horoszkópot olvasunk. Hank Aaron ellen. Nagy a valószínűsége. A pszichológusok szerint Az utolsó tangó Párizsban. Az izzólámpa kikísérletezése közben több mint tizennégy- ezer próbálkozása balul végződött. Az ok egyszerű. Listaírás közben ne feledjük. merre bonyolódik tovább a cselekmény. Kérjük meg barátainkat. A listázás közben úgy érezhetjük magunkat." A horoszkópok hasonlóan magukhoz láncolnak. hogy megtudjuk. meg a kábítószerezésre emlékeztető állapotot. mint a személyes élmény. eszünkbe jut. Ha rendszeresen átnézzük a jegyzéket. amely az egyenletes siker létfeltétele. magunkat pusztítjuk. többször ítéltek csapást. Az említettek pályafutását egyetlen baseballrajongó sem tekinti kudarcnak. és tartsuk a kezünk ügyében a kár- tyát. Walt Disney hétszer ment csődbe. mert ezek az évek során egyre silányodó szappanoperák a vérfertőzéstől és házasságtöréstől a házasság nélküli együttélésen át a fel- eségcserélgetésig mindent felvonultattak már. hogy számos tulajdonságot. mint bárki mást a baseball történetében. mert az én párom. aki egyáltalán emlékszik a balsikereikre. Időnként nem árt büszkélkednünk magunkkal. A gyermekkortól egészen a jelenig terjedjen. Vegyük hozzá ehhez a rettenetes időveszteséget. TIZENEGYEDIK LÉPÉS: Az egészséges énkép kialakításakor néhány dolgot kerülnünk kell. egészen addig. hogy az emberi nem lealacsonyodása láttán ne érezzük saját értékünket is kisebbnek. és csökkenti reményünket a kívánt jövő elérésére. Az olyanokéból. Olyasmikre gondoljunk. egyesek nem vállalkoznak bizonyos döntésekre vagy utazásokra. hogy ez az idő- töltés fatalizmusra szoktat. hogy sorolják föl. mint más. aki megdöntötte Babe Ruth rekordját. hogy a Nap forog a Föld körül. akkor a sátán napi hírlevelét bön- gésszük. gyermeteg szórakozás. és hogy újra megtehetjük ezt. Furcsa. Lehetetlen. és csorbították az önbecsülésüket. azt hadd emlékeztessem. Ez gyarapítja önbizalmunkat. és alig akad olyan. ami az elménkbe jut. A fiú azt felelte. A sikereikre gyakorlatilag mindenki emlékszik. amellyel a sorozat más- napi folytatását várjuk. mit kedvelnek bennünk. Egyéb- ként ez a két legutóbbi lépés azt a tényt bizonyítja. Henry Ford negy- venévesen tönkrement. Belefér minden. de időtöltésnek jó. Azok a dolgok szerepeljenek rajta. Ha- marosan azon kaphatjuk magunkat. illetve a Bibliának. és megkérdezte.KILENCEDIK LÉPÉS: Énképünk építése céljából írjuk föl pozitív tulajdonságainkat egy kartonlapocskára. Arról is tudjunk. mi mindenben arattunk sikert a múltban. akik látták ezeket az alkotásokat. Szerintem ez egészséges énképre vall. hogy a holnapi részben a főhős vagy legalábbis valamelyik cimborája vagy nyakig ül a pácban. vagy rombol. mint a cég üzletkötőinek legtöbbje. ez pedig növeli a siker. A Biblia szerint a horoszkóp a sátán műve. "ártalmatlan" dolog horoszkópot olvasgatni. Enrico Caruso annyira nem bírta ki énekelni a magas hangokat. Ő azonban folytatta. és a kép egyre sötétebb. magunkat is hasonlóan lealacsonyítva érezzük. hogy szexuális izgalmat váltottak ki belőlük. Abraham Lincoln kudarcai legendásak. akkor azonosulunk a helyzetekkel. A legelső a pornográfia. ami javítja az énképet. és a világ legnagyobb tenorjaként ünne- pelték. Ha képzeletünket a véget nem érő. Ha huzamos időn keresztül ilyen negatív nézőpontból szemléljük az életet. az a bestia (illetve gazember) is épp ezt művelte velem. hogy magunkért. (A szokásokról szóló fejezetekből megtudhatjuk. egyszer pedig ideg- összeomlást kapott. Mindezek az emberek a kitartásuk miatt arattak sikert. hogy szívesen beszél értelmes emberekhez. A szó szoros értelmében mindaz. és ugyanilyen romboló hatásúak. ha a horoszkópjuk mást tanácsol. Sokan azt gondolják. és még szívesebben hallgat értelmes embereket. az amerikai űrprogram atyja egyaránt megbukott matematikából. "felnőtt" szóra- kozásként reklámozzák. kitartás. Szép kis tudomány! TIZENKETTEDIK LÉPÉS: Énképünk javítására tanuljunk sikeres kudarcokból. amely korábbi diadalainkra emlékeztet bennünket. Babe Rutht többször pon- tozták ki csapás miatt. Azok. miért csinálja ezt. tudunk éppolyan szorgalmasan dolgozni és buzgón imádkoz- ni. hogy jeles eredményt értünk el valamelyik tárgyból. mert "úgysem hiszem egy szavát sem". Fogadjuk el a tényt. és ha embertársunkat lealacsonyítva látjuk. hogy Isten éppúgy szeret bennünket. hogy lehe- tünk éppolyan becsületesek. csacska tévésorozatok fogyasztására pazaroljuk. . Vince Lombardi a leginkább köztiszteletben álló amerikaifutball-edző lett Knute Rockne óta. hogy eltángáltuk az iskola legverekedősebb srácát. Aki nem hisz Istennek. Szíves tájékoztatásul közlöm. és felkészít bennünket a jövőre. Thomas Edisont nehéz felfogásúnak nevezte a tanára. miközben "lopást" kísérelt meg. érzelmi romboló hatást gyakorol az elménkre. hogy az asztrológia "tudománya" arra a feltételezésre alapult. elhivatottak. amelyek különös örömet és elégedettséget szereztek nekünk. hogy a legtöbb tizennyolc éven felüli filmet "érett" közönségnek való.) Bármilyen meglepő. amelyek valamiképpen tényleg hasonlítanak is a miénkre. hogy az amerikai értékesítőhálózatok kilencven százalékánál a legjobb üzletkötő pályája során több üzletet szalaszt el. mit érez ez és ez a szereplő. TIZEDIK LÉPÉS: Készítsünk sikerlistát. mint Ty Cobb és Babe Ruth. mielőtt rámosolygott a siker. Valaki megállította. de negyvenhárom éves korában még segéd-edzősködött a Fordham Egyetem csapatánál. nem pedig magunk ellen dolgozunk. Cobbot többször dob- ták meg a labdával. vagy kezd kimászni belőle. hagyja abba. miért. Ezek a filmek az ember legsötétebb oldalát mutatják be. és tartós nyomot hagy. és ezt a listát is tartsuk magunknál. szolgálatkészség. holott a legtöbb pszichológus egybehangzó véleménye szerint az ilyesmi éretlen és befolyásolható közönségnek szánt. mint a valaha is a nemzeti bajnokságba jutott játékosok kilencvenkilenc százaléka ellen.

nyúlszáj. amelyik arra érdemes célokat követ. sőt. családi kapcsolatrendszerünk erősödik. amikor lefogytak. az alkoholizmus. Ezen a ponton nemcsak elfogadnak bennünket. és igazi énünk sokkal kedvesebb. hogy ostobaság. különösen olyankor. Mint volt Car- negie-oktató . Lelki szemeikkel látják. praktikus és kívánatos. bár lát- tam nem egy szótlan. hogy fölálljanak az emelvényre és hangot adjanak gondolataiknak. ha benevezünk egy Dale Carnegie. "okoskodnak". Bi- zony. együttérzést. Szüntessük meg a tünetet. és nevetségessé válnak. Kezdetben nehezen bírtuk rá ezeket az embe- reket. akár szociális. és fogadni mernék. Viselkedésünk jobbá változik." Iskolákban végzett munkám során országszerte azt hallom. Amikor igazi énünket elfogadják. hogy álljanak föl és beszéljenek. (Lásd a győzelmi listát a tizedik lépésnél!) Ezután ismételjük el azokat a hízelgő kijelentéseket. és amelyben a részvételhez beszédet kell mondanunk egy csoport előtt. "méltatlanok" rá. Ilyenkor azonban lélektani megfontolások is szükségesek. Szakítsunk naponta néhány percet kifejezetten arra a célra. Igazi énünket fogadják el. esetén igaz. erkölcsünk meg- szilárdul. Mihelyt elfogadjuk önmagunkat. hanem szívesen látnak. hogy a tükör előtt minden adandó alkalommal nézzünk a sa- ját szemünkbe. Minden társadalmi lázadóban ott a kisfiú vagy kis- lány. de megdermednek a félelemtől. az elhízás és a közönsé- ges. sok minden történik. hogy haragudni fogtok rám miatta. miután leadtam tizenhét kilót. becsületet. Az ok egyszerű. ha kerülik a szemkontaktust.csipkelődéstől. a pornográfia. Alkalomadtán beszélgessünk és játsszunk az apróságokkal. hogy a gyerekek jobban fognak szeretni bennünket. "otthon felejtik" a tankönyveiket. hogy láttam már drámai személyiségváltozásokat egy-egy ilyen műtét után. Az énképet fejlesztő szemkontaktus második fázisához gyerekek kellenek.és azóta a saját vállalkozásomnál is . "barátságos" . etnikai hovatartozástól és foglalkozástól függetlenül könnyebben szót értünk másokkal. némelyiknél alig tudtuk elérni. Ha ilyen problémával küzdünk. derűt. hogy észrevegyetek. Ezen a bajon gyorsan segíthetünk. hogy mások elfogad- nak-e. hogy azokat ked- veli. visel- . változtassunk a külsőnkön. hogy ki kell állniuk bármiféle hallgatóság elé. aki egészen kivirult a dobogón. ha egyenesen hozzá beszélnek. Csupán annyit jelent. lógó vagy fejletlen mell stb. a homoszexualitás. és minden alkalmat használjunk ki. csak annak tünete. sportolhattak. magam is így érzek. Amikor pedig megnőtt az önbizalmuk. akik szüleik- kel vagy a társadalmi renddel dacolva akarják a "maguk útját" járni. hogy a legtöbb probléma . jó termé- szetet. elálló fül. és egy átfogó kép keretében látjuk azokat az apróságokat. ha ezek a hóbortok azoknál jelentkeznek." Önbizalmunk bankszámlája gyarapszik. hogy elfogadjuk. ha arra gondol- nak. ha előnytelennek érez- zük a külsőnket. amint hasra esnek.TIZENHARMADIK LÉPÉS: Az énkép és a teljesítmény javításának egyik legjobb. Sokan nincsenek tisztában vele. együttműködő készséget érintő megjegyzésekre.vagy ahhoz hasonló tanfolyamra. Mihelyt elfogadjuk önmagunkat. (Természetesen nem arra gon- dolok. milyen érzést ébreszt a másikban az. kitartást. hogy nektek nem fog tetszeni. mert magabiztossá válunk. aki kétségbeesetten igyekszik va- laki mássá válni. újabb problémával kerültünk szembe.) Az egész eljárás nagyban hozzájárul énképünk fejlesztéséhez. közben nézzünk a szemükbe. Eközben ismételgessünk néhány pozitív állítást azokkal a dolgokkal kapcsolatban. Sok más hóbort is tényleges problémák tünete. házassági stb.persze. és megmenekültek a súlyuk miatti örökös . hogy azok a diákok. vallási. Ettől kezdve faji. TIZENÖTÖDIK LÉPÉS: Ha lehetséges. Összpontosítsunk a tisztességet. Miközben áttekintjük az egészséges énkép kialakításának tizenöt lépését. mint az az álságos konformista. ezért még akkor sem néznek nyíltan a másikra.láttam néhány figyelemre méltó átalakulást. természetű . amelyeket mások tettek rólunk. hogy nézzünk velük farkasszemet. "nem érdemlik meg". profán viselkedés meg a promiszkuitás is csupán mélyebb problémák megnyilvánulási formája. és ha ők elfogadnak bennünket. leggyorsabb és leghatékonyabb módja az. hogy jó mélyen a saját szemünkbe nézzünk. amikor egyenesen a szemébe nézünk mindenkinek. jellemszilárdságot. mennyit javult az énképük. részt vehettek mindenféle progra- mokon. akik egyenesen a szemébe néznek. akár meg is értjük. bárhová megyünk. "Nem izgat föl minden bagatell. akkor mi is könnyebben elfogadjuk saját magunkat. sokkal könnyebb elfogadnunk másokat és mások nézeteit. Egyes esetekben a plasztikai sebészet is sokat segíthet az énkép alakításában. hogy a világon vagyok. Eltűnik belőlünk a feszültség. aki így duzzog: "Eddig nem figyeltetek rám. hogy e sorok olvasója sincs ezzel másként. TIZENNEGYEDIK LÉPÉS: Nézzünk a másik szemébe! Az utca emberétől az egyetemi professzorig szinte mindenki azt mondja. hogy a szemükbe nézzünk. oldjuk meg a problémát! Kétségtelen. hogy a másik szemébe nézhessenek. amikor az érintettek megtanulták. Ez még magabiztosabbá tesz a végső fázisban. viszont a külső megjelenésre csak akkor. szürke egyéniséget.valójában nem prob- léma. megfontoltságot. hogy azt képzelik. ezért most majd csinálok valamit. amelyek korábban aggasztottak. miért éreznek mások így vagy úgy. Nem tagadom. Óriási járulékos előnye ennek az. Vigyázni. ha olyan szervezethez csatlakozunk. amelyeket véghez vittünk. A tizennegyedik lépés harmadik fázisaként koncentráljunk munkatársainkra meg a nálunk alacsonyabb beosztásban dol- gozókra. akivel találkozunk vagy szót váltunk. Még többeknek olyan az énképe.akár gazdasági. a kommunikációs gátak leomlanak. Lehet. mindenben "jópofának" igyekeznek látszani. akik rendszeresen elkésnek az órákról. a leküzdését kezdjük azzal. hogy ennek a lépés- sornak a célja önmagunk elfogadása. A kábítószerezés. Körültekintés és pszichológiai tanácsadás a kulcsszó. A saját énképem is jelentősen javult. vitát provokálnak. Sokan magánbeszélgetésben egészen jól tudják kifejezni magukat. de legalább tudni fogjátok. mélyrehatóan vizsgálni kell az érintett egyén személyiségét. kifulladás nélkül fölszaladhattak az emeletre a lépcsőn. Ezek a megjegyzések hatékonyan fejlesztik az énképet. ha nyilvánvaló. és remek kap- csolatépítő. Ez különösen a szokatlanul nagy vagy hosszú orr. de tény. hadd emlékeztessek arra. Nem szükséges szónokká válni. mert attól kezdve csinosan öltözhettek. Korábban túlsúlyos emberektől folyton azt hallom. már nem élethalálkérdés. az elfogadás nem azonos az egyetértéssel. hogy üljön le és fogja be a száját.

amelyeket az indítólapos tömbbe tettünk! (4) Ha gondot viselünk az autónkra. Jóval azután. Választhatjuk a törpeséget vagy az óriáslétet. hogy a szerző a saját történetével hozakodik elő. Fogadjuk el önmagunkat! Ugyanazzal zárom ezt a fejezetet. Amikor a bonszajmagonc kibújt a földből. Lehetünk mások silány utánzatai. de semmi kétségem. hogy e történet hídként szolgál majd olvasóim énképe és másokkal kialakított kapcsolata között. hogy ilyesmit éreztessenek velünk.meghatározza. visszavagdosták a gyökereit. de mégis miniatűr. amilyenek. Új. szeressetek. és keretezzük be! (2) Csukjuk be előbb a könyvet. Jómagam akkor kezdtem fölfelé kapaszkodni. sokszor végleg tönkreteszi az életet. aztán a szemünket! Lazítsunk egy pillanatig. még mindig bátran elmehetett a bankba. különösen azokat a sorokat. ha elutasítják. hogy történetem sokakéval megegyezik. A kábítószer. hogy elszakadunk a lent ácsorgó tömegtől. édesanyám ott maradt öt kicsi gyerekkel. Már tettünk és teszünk érte valamit. mintha valaki más lenne. Tizenkét gyermekes családba születtem. ahol akaratunkkal meggá- tolhatjuk. ahová kell! Most pedig készüljünk fel a következő izgalmas lépésre a csúcsra vezető lépcsőn! Miközben a csúcsra vezető lépcső első fokára lépünk. az is elvisz oda. kudarcaim és csalódásaim oly sokakéhoz hasonlóak. ismerjetek el. hogy a kábítószer és az ital csak súlyosbítja a gondokat. esőt és napsütést. hogy kevesebbet érünk nála. fogadjatok el. megpróbál a lehetőségekhez igazodni. már nem parancsoló szükségszerűség." Ha igazi értékeinkért elfogadjuk önmagun- kat. legyünk tudatában. a gazdasági válság kellős közepén halt meg. törzsének kerülete huszonnégy méter. Énképünk . Amikor elérjük ezt a pontot. Tragikus esetek ezrei bizonyítják. ahová kell. Kezünkben a választás. hogy mások is elfogadják. Meggyőződésem. és minden tőlünk telhetőt meg- teszünk. hogy az élet egyetemén jelesre diplomázott. Valójában mindezzel mintha azt mondanák: "Vegyetek észre. hogy a történet jobban illik két rész közé. kissé szokatlan. amelyeket aláhúztunk. keményen dolgozunk.kedésükkel egyszerűen elégtelen énképüket bizonyítják. nincs. megal- kudni a helyzettel. amilyennek látjuk önmagunkat . léhaság tünetei. Lehetünk nagyok vagy kicsik tetszés szerint. de a magyarázat komoly tanulságot hordoz. Kifejlett kori mé- retkülönbségük enyhén szólva tekintélyes. Amint valaki elfogadja önmagát.az. Elkezd úgy viselkedni. Shakespeare írta: "Mindenekelőtt magadhoz légy hű. de a saját ké- pünkben lehetünk a legjobbak. Képes anélkül is önmagát adni. Nem tetszenek önmaguknak. Így nevezzük azt a gyönyörű. A példa kedvéért nézzük a drogfogyasztást. Probléma pedig volt. Szerencsére anyám hívő keresztény volt. az "ÉNKÉP" szó mellé jó nagy betűkkel véssük oda a lap szélére. aki akaratunk el- lenére éreztethetné velünk. hogy a történet igazi reményt ad nekik -hihető formában. Ezek egyike Slierman tábornok nevét viseli. egészséges énképű egyéniségünk a jövőben nem fog effélék miatt aggódni. Az eredmény egy faóriás. Nem töri le. Már csaknem elértünk arra a pontra. aki valóban "megérdemli" mindazt a jót. és ha gondot viselünk az énképünkre. amelynek magassága centiméte- rekben mérhető. mint napra éj. A leginkább közkedvelt és köztiszteletben álló asszonyok közé tartozott a Mississippi állambeli Yazoo Cityben. mert ha az ember önmagaként nem képes megállni a helyét az életben. Pedig valaha a bon- szaj és a mamutfenyő ugyanakkora volt.gyönyörű. és arra tanított. Ez talán önzőnek hangzik? Valójában az ellenkezője igaz. elvisz oda. hiszen ember vagyok!" Sok esetben. mit szólnak mások. amikor én- képem megváltozott. amivel elkezdtem . mivé válunk. Az eredmény egy minifa . Ennek eredmé- nyeként eltávolítjuk a kibontakozásunkat akadályozó korlátokat. Mielőtt továbblapoznánk a könyv harmadik részéhez. A magja egyiknek sem nyomott többet egyszázad grammnál. a japánok kihúzták a talajból. hogy hajlott koránál fogva munkaképtelen lett.vagy alkoholfüggők szinte kivétel nélkül elégtelen énképűek. hogy ha bízunk Istenben. zavart támaszt. hadd biztassak mindenkit az alábbiakra: (1) Nézzük meg a következő "lépcső a csúcsra" ábrát. bőven kapott ásványi anyagokat. hogy máris rendelkezünk azzal a jó.arra emlékeztetek. tökéletes formájú fácskát. Sem a bonszaj. és azt képzelik. egészséges énképpel meg minden mással. Édesapám 1932-ben. te- hát vessünk egy pillantást választási lehetőségeinkre. Kaliforniában egész erdőt alkotnak a mamutfenyők. Kényelmes utat ke- resnek a változtatásra. akkor minden jóra fordul. ZIG TÖRTÉNETE Elismerem. hanyagság. akik még nem tudtak pénzt keresni. és a narkotikum vagy a szesz alkalmasnak látszik. E fenséges óriás méreteit azzal is érzékel- tethetjük. Nyolcvanhárom méter magasba nyúlik. / Hogy hamis akkor máshoz sem lehetsz. és első félelmeim. Ez nem szerencsés. Ha elfogadjuk önmagunkat. és képzeljük el. E könyv első kiadásában történetemet az énképpel foglalkozó részbe illesztettem. hogy a föld hátán senki sincs. istentagadás. és megszerezzük az élet javait. Az idők múltán azonban mindinkább nyilvánvalóvá vált. másnak csak hazudhatja magát. ezzel tudatosan akadályozták a növekedését. hogy folyton azon izgulna. ha az ilyen személy nem kap kellő támogatást és elismerést. olyan személyt látunk majd. mert őszintén hiszem. és bármekkora összegű kölcsönt fölvehetett az aláírására. sem a mamutfenyő nem dönthetett a sa- ját sorsáról. hogy mások sem szeretik őket olyannak. hogy ha kivágnánk. ami a sikerhez szükséges! (3) Ismételjük át ezt a részt. és a megjegyzéseket. a látvány kellemesebb lesz. amit az élet adhat. Kezünkben a választás A japánok a bonszaj mesterei. A következő lépés már könnyebb. hogy "JÓ". elegendő anyagot adna harmincöt darab ötszobás ház felépítéséhez. akkor elfogadjuk önmagunkat. mi viszont választhatunk. A mamutfenyő magja a dús kaliforniai talajra hullott. Azért teszem ezt. Ugyanazokat az érzéseket éltem át. aki feltétlen szeretetet adott nekünk. semmivé foszlanak a trágárság. Az iskolából hivatalosan csak öt osztályt végzett. mert valaki más megadta az első lökést. Isten és az igazság szeretetében nem ismert megalku- . / Úgy következik ebből.

szabályt már nem is kell mutatnod". hogy Mr. Mr. amely üzletkötőt keresett évi tízezer dollárért. és kötőféket adott a kezembe. Rengetegszer trak- tált bennünket szép kis szentbeszédekkel. "majd jelentkezik". Kisfiú koromban szombatonként reggel fél nyolctól éjjel fél tizenkettőig lótottam-futottam egy fűszerüzletben. hogy valaki ennyi pénzt kereshet egyetlen év alatt. Kertelés nélkül válaszoltak: nem látnak alkalmasnak az értékesítésre. Végül az győzött meg. Szívesen átnyergeltem volna. Haining azonban elmagyarázta. mikor kezdek. Néhány hónap elteltével egy közeli falatozóban ajánlottak állást. mert csak arra utalt. és annál az embernél dolgoztam. Az elutazásom előtti estén Mr. Mr. tehát rövidebb ideig kellett dolgozni. Tapasztalatlanságomban őszintén azt hittem. Tanév közben elég jól ment az üzlet. nem muszáj belefulladnod. húsboltot nyitok. nem- csak véletlen egybeesés. és hozzá kell tennem. Egyébként konyhai edényeket kellett áru- lni. és elmondtam a feleségemnek. hogy abban a falatozóban sört is árulnak. Mr. Na. és azt firtatta. A következő két és fél évben . Telefonon időpontot kértem. gondoskodó pótapát találtam. egyszerűen nem fogtam fel. természe- tesnek találtam. hogy nem a negyven cent a fontos. hogy kezdettől fogva igazuk volt. Ez az utóbbi mondat csak azért nem igazán humoros . akinek szónoki és értékesítési oktatói képességeit csak emberi nagysága szárnyalja túl. Őszintén szólva. hozzásegít. "Ha példát mutatsz. Vagy friss. és ezzel hatalmas összeget. mert aki takargatja a rosszat. Vigyázó a fűszerüzletben Mivel anyám eléggé szeretett ahhoz. hogy mindez 1944-ben történt. vagy fehér. El sem tudtam hinni. mennyit jelentett az a negyven cent többlet. De ne szaladjunk ennyire előre: miután levetettem az egyenruhát. hogy a háború végeztével visszatérek Mississippibe." Gyermekeink születése után ezek lettek a kedvenceim: "A kicsinyek nem a szavaidra. hogy bevonuljak a hadiflottához. amibe kerül. Walton Hainingnek hívták. Ne feledjük. a fizetés jutalékos rendszerben történt. 1944. Ha vízbe esel." "Aki egy dolgot nem tud megállni. hogy elküldtek. és ma is boldog házasságban élünk. Azt is rebesgették. ahol mint "vigyázó" kezdtem." "Mindig mondj igazat. de 1939-ben egy kisvárosban egy kisfiúnak rengeteget. Úgy éreztem.vást. hogy legyen mivel hazavezetnem a fődíjat. az hazugság. vagy záp. hogy megkaptam az állást. mert nekünk bizony nagyon kellett az a tízezer dollár. A beszélgetés után lélekszakadva rohantam haza. Azt terveztem. ki- nek a szájából hangzik el. hogy nemet mondjon szeszélyeimre. hogy fogalma sincs. Haining utolsó "atyai" beszélgetésre invitált. Mai ésszel elképzelhetetlen. ahonnét elindultam. egy tehenet. Hangsúlyozta. Anderson birtokolta és vezette. én eleget nyomorogtam. nem pedig az.csak azt sikerült bizonyíta- nom. hogy a tojás sohasem "majdnem" friss. John R. Ott délelőtt tízkor kezdődött a munka. amikor megmutatta előző évi tiszta jövedelmét. Bill Cranfordtól rengeteg segítséget kaptam . de a nyári hónapokban pan- gott. aki szemé- lyesen törődött velem. és kitanulom a mesterség minden csínját-bínját. hogy a leszerelésem után térjek vissza hozzá. és döntése megmásíthatatlan volt. amit elkövetett. hogy önállósíthassam magam. Az elveiből egy jottányit sem engedett. Cavett Robert. Ötö- dik osztályos koromtól a tizenegyedik végéig dolgoztam az üzletben. Anderson üzletvezetője- ként tevékenykedett. hogy bizonyítsak. ki vezeti a falatozót. lehetőséget kaptam. és éjfélig tartott. Mivel számtalanszor bizonyította már irántam való szeretetét. és bementem a céghez. Anyámnak esze ágában sem volt hozzájárulni a munkahely-változtatáshoz. ki milyen tapasztalatokat szerzett a nyomorral kapcsolatban.) Anyám elmagyarázta. Neki minden vagy fekete volt. évi tízezer dollárt fogok keresni. hogy az illető azt ígérte. Negyven cent többlet Az alábbi egyszerű eset jól szemlélteti a gondolkodásmódját. ahol nem tudja. saját szeretetén kívül azt is köszönhetem ne- ki. mindenben elbukik. nem na- gyon izgatott az ötlet. Ez az a háttér. és születésemtől fogva engedelmességet oltott belém. amely pontosan 5117 dollárt tett ki. Egy hónap múlva. Haining bizonygatta. beiratkoztam a Dél-Carolinai Egyetemre.legalábbis nekem -. hanem a tetteidre figyelnek". Egyik nap Jean felfigyelt egy újsághirdetésre. és egy napra egy dollár tizenötöt ígértek. bölcsen ál- lapította meg: "Ha vízbe esel. és évi 5117 dollárt keresek. mert túlságosan közel áll az igazsághoz. A gimnázium utolsó évében egy házzal odébb álltam. csak akkor. és tudakoltam. július 1-jén hagytam el Yazoo Cityt. hogy elvégezzem a tanfolyamot. aki Mr. hogy ez esetben is tiszteletben tartsam a kívánságát. Talán rendes ember. Világossá tették azonban. nem mintha nem sokat adtam volna el. hogy éppen évi tízezer dollárért keresnek üzletkötőt. milyen a főnök. enyém az állás. Érettségi után rövidesen behívtak a haditengerészethez. mivel heti körülbelül hetvenöt órás munkáért mindösszesen harminc dollár ütötte a markomat. Nehogy valakit megtévesszen a hangzatos cím. Szolgálati időm alatt megismerkedtem a jacksoni Jean Abernathyvel. kerül. hogy söprögetés közben szólnom kellett az embereknek. továbbra is rosszat cselekszik. mert a fűszerüzletet a buzgó keresztény és pozitív gondolkodó. mielőtt saját húsboltot nyitott. nem kapom meg az állást. Anderson személyében figyelmes. Dehogynem. Biztatott. Jean is fellelkesedett. hetvenöt centet kerestem." . egy John Anderson hatása nem mérhető pénzzel. mikor még mindig hírét sem hallottam munkának. hogy ez igaz. Jó ba- rátom. ha a képzés végén sem látnak alkalmasnak. Azt feleltem. és én is elérhetem ugyanezt. nem muszáj belefulladnod Nem tudom. Anyám döntött. semhogy olyan helyen hagyja dolgozni. Ő is jólelkű úriember volt. Sokszor mondta. Kitartottam. de ő jobban szereti a fiát. levélben megerősítettem érdeklődésemet. mi- kor kezdhetek. hogy ez semmire sem kötele- zi őket. hogy az akarata ellenére járjak el. és két évig dolgozom nála. beleszerettem. melyek efféle ékszereket tartalmaztak: "Az igazság a fontos. egy pilla- natig sem fontolgattam. hogy vi- gyázzanak. Eladtam a kocsinkat meg a bútorunkat. de azt hiszem. (Egyszer elküldött egy nyereménysorsolásra. Ami nem igazság. hogy ha majd visszajövök. és végül újabb egy hónap elteltével beleegyeztek.bár értékesítési igazgatómtól. ha ott is maradsz. esténként pedig a kollégiumi épületekben szendvicset árultam. sohasem szürke. Miután kiképeztek.

és hinne önmagában. akit tiszte- lek és csodálok. és Mrs.értékesítési siker után drámai változás következett. Íme a történet. Kedvemet szegte a folytonos pénzszűke. üzenete süket fülekre talált volna. Merrell nem sok eladástechnikát tanított nekem. igen. Szerencsére hittem Mr. igen. Gates jelenlétében. Az igazat megvallva. elszántsága és kitartása csodálatos. B. hogy összehozzam a számláravalót. Ilyen időkben rendkívül fontos. teljes gőzzel hagyd ott!" A Biblia azt mondja: "Bárcsak hideg volnál. Clarence Spence. Ez persze nagyon hízelgően hangzott. egészségre és arra méltó célkitűzések megvalósítására termett. hogy még soha egyetlen értékesítési tárgyalásról sem maradtam távol vagy késtem el. Vézna alkatomhoz félénk természet társult. Ha nem hiszek neki. Most pedig egyszerre valaki. hogy mindenki számára van remény. mint egy bajnok. Mr. Miután befejeztem a demonstrációt. Biztosított. ha leterítik az embert. lelkesítő útmutatásként szolgált. öreg tragacsot vezettem. megveszik az edénykész- letet. vagy forró! Így mivel langyos vagy.Nem az a vereség. Körülbelül arasznyi hó esett. Reggel fél hatkor csörgött a vekker. Mr. és megpályáz- tam az előléptetést. de már rég elfelejtettem. Ötödikes koromtól kezdve a legtöbb délutánt és a szombatokat munkával töltöttem.Maga rendkívül jó képességű . Nashville-ből jött. Még sokra viheti Két és fél esztendei mérsékelt . amihez felnőhettem. zöldfülű kezdő is -. és Mrs. gondolatban annyiszor hagytam ott az üzletkötői pályát. úgy viselkedni. és még később kerültem ágyba. és egyetlen év alatt 5117 dollárt keres. amit csinálnak. meg sem állna a csúcsig. két ügyféljelölt házaspár.bármilyen agyalágyult. aki sikerre. Nem mintha az emlékezetes nap óta minden az én tetszésem szerint alakult volna. hogy igen: . . Elég csenevész gyerek voltam. ké- sőbb pedig az ország legfiatalabb értékesítési ágazatvezetője. visszamásztam az ágyba. és kezdtem úgy gondolkozni. Tizenhét éves koromig nem jártam lánnyal. sportolásra nem nagyon maradt időm. Az IQ-m sem szökött fel ötven ponttal. Félálomban kinéztem az ablakon. adott valamit. C. a kórházi ápolás mindössze hatvannégy dollárba került. és láttam. Énképemben egy kisvárosi. Ha belekezdesz va- lamibe. annyiszor biztos nem hagyták abba. Merrellnek. Anyám szavai is eszembe jutottak: "Ha dolgozol valakinek. Gyakran egyszerre csak öt- ven centért vettem benzint. mi vár rám másnap. -Még sokra viheti. Szóval. de kíváncsi va- gyok. Hogy hozzá nem értésem mértékét szemléltessem és a legügyefogyottabb üzletkötőnek is buzdítással szolgáljak. Sok minden történt. és így szólt: . és önbizalmat. Kissé megütközve kérdeztem. és soha nem láttam még ekkora pazarlást. és karrierem száznyolcvan fokos fordulatot vett. hogy bármivel foglalkoznak is az olvasóim. Gatesék is azt mondták. még sokra vihetem. Csak az előzmények ismeretében érthe- tő. Merrell arról győzött meg. Azt tettem. ha azt mondom. Miután találkoztam Mr. vékonydongájú srác szerepelt. No.úgyszólván nullára mérsékelt . amim volt. Jól adott elő. ha fekve marad. akkor teljes erődből dolgozz. Zig. hogy az ember higgyen valami felsőbb hatalomban. én pedig egy fűtés nélküli. hogy ő is különleges egyéniség. a sok adósság. Ez a szerencsétlenkedéseim tömkelegéből kiragadott példa elegendő bátorítást adhat bárkinek. Az oktató. Csak tengődtünk. Be kell vallanom. Moore columbiai lakásán került sor. azután a kisbaba fél éjszaka nem hagyott aludni bennünket. Némely gyakorlott üzletkötők csoportos főzési bemutatókat szerveztek. azt az első találkát is valaki más szervezte meg helyettem. Ahogy ott feküdtem. akár országos bajnok is lehet. Első főzési bemutatómra Mr." Újra kikászálódtam az ágyból. de az a nap fordulópont lett az életemben. megtettem a dermesztő utat Charlotte-ba. hogy érti ezt. nem szereztem egyik pillanatról a másikra lehengerlő értékesítési ismereteket. Merrell Tennessee államból. felderengett előttem. Bajnoknak láttam magamat .ha hiszünk benne Mr. az olvasó is hisz nekem. Továbbképzésen vettem részt a dél-carolinai Charlotte-ban. Ami engem illet. Két üzletet kellett nyélbe ütnöm. hogy komolyan gondolja-e. Merrell-lel. A rozzant tragacsot luxuskocsira cseréltem. mit jelentett akkor ez nekem. C. meggyőződésem. megdöbbentem. aki egy szép napon majd visszatér abba a kisvárosba. mindkét házas- pár tucatnyi indokot sorolt fel a vásárlás ellen. A siker könnyű . . Anyám példamutató bátorsága. Csak az volt a bökkenő. a középiskola utolsó osztályának alig ötvenöt kilósan rugaszkodtam neki. pontosan mit is tanultam akkor. és ha az élelmiszerüzletben elvétettem az összeadást. aki elkövetett volna ekkora ostobaságot. és ha ez nem megy. ezért úgy döntöttem. a létbizonytalanság. Este visszaautóztam a dél-carolinai Lancas- terbe. erre rögtön felkaptam a fejemet.Szikrányi kétely sincs bennem. de én kétkedtem. valamint Mr. csak az. néha nagyon keservesen ment. Későn vetődtem haza. a csüggedés elválaszthatatlan társam lett. Mr. Egy kis eme- leti lakásban laktunk. teljes gőzzel csináld. Merrell feltűnés nélkül félrevont. M. mellékelek egy megtörtént esetet. van-e rajtam kívül . akinek van annyi sütnivalója. amit bármely értelmes emberi lény tett volna azon a reggelen.Tudja. én azonban azzal vonultam el a színről. hogy használjam azt. két és fél éve figyelem magát. boldogságra. Később mégis összejött az üzlet. üzletkötői készségeim pedig a legjobb esetben is kérdésesek. A következő évben az Egyesült Államok egyik legjobban fizetett értékesítési vezetője lettem. Re- mélem. Bármely épeszű üzletkötő ilyenkor azonnal kitölti a megrendelőlapokat és besöpri a jutalékot.és bajnokhoz méltóan is teljesítettem. hogy írásos útmutatás nélkül kitaláljon egy telefonfülkéből. Amikor legnagyobbik lányunk született. mert az énképem elégtelen volt. hogy ha komolyan munkához látna. sem pedig hideg: kiköplek a számból. Merrell azokat a szavakat intézte hozzám. és sem forró. de az esztendő végére a második helyre tornásztam föl magamat egy országszerte hétezer üzletkötőt foglalkoztató vállalatnál. hogy képes vagyok a sikerre. hogy ennyink sem volt. amikor tényleg felfogtam szavai értelmét. és egészen új életet kezdtem. azt mondta. és a szokás hatalma talpra ugrasztott.magyarázta. hogy képtelenség volt kiszámítanom. amióta Mr. hogy sietnem kell egy másik megbeszélésre. hogy főzési bemutatót tartsak. hogy havazik. én is megpróbálkozom a módszerrel. egy-két tételt ki kellett vennem a kosaramból. egy fűszerüzlet fölött. de végül Spence-ék is. Amikor az aznapi oktatás véget ért.

amit adunk. Azt látjuk mások- ban. Clement Stone. Egy régi történet szerint egy kisfiú hirtelen haragjában azt kiabálta az édesanyjának. P. spanyol. Ez a könyv és a belőle kinőtt személyiségfejlesztő tanfolyam pályafutásom csúcspontja. július 4-től. TISZTÁZZUK. hogy pontosan aszerint bánunk másokkal. úgy arat. hogy előadásokat tartsak diákoknak. mind más és más helyen. Ronald Reagan. hogy bárkit is lenyűgözzek azzal. Pat Boone és mások. hogy megérhettem munkáim francia. hogy egész beszélgetésünk alig néhány tucat szóból állt. HOGY BÁRMIT ELÉRHETÜNK AZ ÉLETBEN. Ezért biztatok mindenkit arra. Hiszek ab- ban. segített abban. Minden helyzetben észre tudták venni másokban a jót. amikor szeszélyesen változott « szerencsém. HOGY ASZERINT BÁNUNK MÁSOKKAL. HA KELLŐ- KÉPPEN SEGÍTÜNK MÁSOKNAK. és öt percig sem tartott. intelligenciát vagy képes- ségeket illeti. utállak. Abban reménykedem és azért imádkozom. Ha ez bekövetkezik. ha az élet minden területén az aratás leg- jobb módját keressük.kiszaladt a házból a domboldalra. Egyéb tulajdonságaik is meglehetősen változatosak vol- tak. MEGÁLLAPÍTJUK. értékesítőhálózatok és egyházi szervezetek munkatársainak. Harmadik rész: KAPCSOLATUNK MÁSOKKAL CÉL I. Több mint hárommillió kilométert utaztam. hogy keresse a jó emberek és jó könyvek társaságát. hogy létezhet nálam "átlagosabb". AMIT AKARNAK. Volt idő. hogy ez a könyv . Nem kell lehozni a csillagokat . Az is igaz. aki valamit nyújtani tud másoknak. Merrell-lé. ami bennünk is megtalálható. de ehhez hasonló szerepet játszhatnék olvasóim életében. W. amelyen könnyedén eljuthatnak önmaguk elfogadásától mások elfogadásáig. amíg ezt a könyvet írtam. Hetven százalékuk legfeljebb tizenötezer lakosú városban nőtt fel. azt veri vissza. Monda- nom sem kell. Valamennyien "jókeresők" voltak.Korántsem. Egyetemes igazság. magyar nyelvű és Braille-írásos kiadását. iskolai végzettségük az általánostól a doktorátusig terjedt. és biztat- ta. aki nagy nehezen bukdácsol előre. német." A kisfiú szót fogadott. akkor minden emberben és minden helyzetben a jót kell keresnünk. dr." Az élet is visszhang. Ezért fohászkodtam egész idő alatt. utállak!" A gyerkőc meghökkent. Ki mint vet. szeretlek. Minden élettörténetben sok ember és tényező játszik szerepet. Továbbra is akadtak hullámvölgyek. japán. olykor egyszerre tizenhatezer főnek. HOGY ŐK IS ELÉRJÉK. Többek között innen tudom. MIKÉNT LÁTUNK MÁSOKAT. de az én esetemben C. II. MEGHATÁROZZUK AZ IGAZI SZERETETET. hogy csordultig van a poharam. és ezúttal egy kedves kisfiú válaszolt a völgyből: "Szeretlek. ahogy látjuk őket. Sok más jó könyv és jó ember bizonyult mentőövnek más sötét időszakaimban. ami a testi erőt. másnak is sikerülhet. mérhetetlen lesz a ju- talmam . akkor Isten művén munkálkodom. de az is kitüntető érzés. Azt kapjuk. hogy többé ne a kisvárosi kissrácnak lássam magamat. És ezért kérem Istent minden előadásom előtt.híd legyen. Peale doktor segített rátalálnom problémáim igazi gyökerére. Daniel James tábornok. ÉS KONKRÉT MÓDSZEREKET ISMERÜNK MEG ARRA.talán a bünte- téstől való félelmében . hanem hogy mindenkit képessé- gei hasznosítására bátorítsak. utállak. Merrell sajátos hatását nem lehet eléggé értékelni. hogy a völgyben egy komisz kisfiú azt kiabálja. AMIT CSAK AKARUNK. hogy utálja. Számomra hihetetlen. amiben részem volt. Nem hiszem. és szólt az anyukájának. csak keresnünk kell. (AZ EGYEDÜLÁLLÓK TUDJÁK A MÓDJÁT) Első fejezet. IV. szeretlek. Nem azért említem mindezeket. Ha tehát nekem sikerült. amelyek jobbá teszik az életüket ezen a világon. utállak!" Odalentről a visszhang azt felelte: "Utállak. amikor életemet Jézus Krisztusnak ajánlottam. Peale. III. egy dologban mégis megegyeztek. Bárkik vagyunk és bármivel foglalkozunk. hogy ha "jót" vagy "tehetséget" aka- runk találni valakiben.A HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN. Paul Harvey. és pályám ismét felívelt. és onnan kiáltozott a völgybe: "Utállak. AHOGY ŐKET LÁTJUK. Mihelyt megleltük a másikban azt a "jót" vagy "tehetséget". Az anyja visszavitte a domboldalra. aki önerejéből lett azzá. Megtiszteltetésnek érezném. máris jobban bánunk vele. HOGYAN KELL UDVAROLNI . hogy utálja. Rávezetett. és a bibliai aranyszabályt kell alkalmaznunk. "Jókereső-nek" lenni tehát jó üzlet és emberséges dolog. Életkoruk huszonegytől hetven évig. Ken McFarland.és különösen ez a fejezet . hogy tegyen ma P. ő pedig jobb teljesítményt nyújt. C. hogy ha olyan gondolatokat osztok meg velük. mint dr. Bob Ri- chards. C. Olyan neves ameri- kaiakkal találkozhattam. hogy én voltam az. visszafutott a házba. hi- vatásos sportegyesületeknek és kereskedelmi kamaráknak. Merrell után megszaporodtak a hullámhegyek. Amit rábízunk. ha bármilyen csekély. AHOGY MÁSOKAT LÁTUNK Jókeresők Évekkel ezelőtt elemzést készítettek száz olyan milliomosról. Aztán . Az egyik hullámvölgyben került a kezembe Norman Vincent Peale Power ofPositive Thinking (Apozitív gondolkodás hatalma) című könyve.elmondhatom. különösen 1972. Art Linkletter. hogy különleges- nek lássam magamat. hogy egy kép nem ér fel tízezer szóval. MEGÉRTJÜK. de Mr. hogy kiáltsa azt: "Szeretlek.

de megkönnyíti előrehaladásunkat az élet országútján. és amint beléptünk.vagy ütemtévesztésnél azonnal fölhívta növendéke figyel- mét a hibára. de a barátai változást kezdtek észrevenni természettől fogva gyönyörű hangján. Tacker így összegzi az eredményeket: (1) A jó tanulók elismerésben részesültek.mondogatta. Hailey megállt a telefonközpontos mellett. Hailey. ügyeljünk rá. vagy előtört belőle egy szép melódia. de pozitív. A legcsekélyebb hangmagasság. Hailey. milyen nagyszerű munkát végez. Zig! Az egész körút nem tartott tovább három percnél. és új módszert eszelt ki arra. Körülbelül négy évvel ezelőtt ismertem meg egy sikeres és dinamikus dallasi férfit.Szeretném elmondani. pontosan erre törekszem. Maga is üzletember Egy New York-i üzletember látta. hogy érdemes képezte tni a hangját. aki valaha létezett. és jól látom. eddig nem ismertem önt. amit hall. szeretném. . (5) A program arra | készteti a tanárokat. mit "követtek el". és sietve fölszállt a metróra. és ez dicséretére válik. és sikeres pályát futott be. nemcsak a rosszat. Hailey odafordult hozzám: -Elnézést. Őszinte elismerését fejezte ki. A bökkenő Fiatal üzletkötő koromban olvastam egy történetet. hogy Walter Hailey jobban érezte magát a látogatás után . Meglátogattuk az egyik ilyen mamutraktárat. Tény. odament a koldushoz . akik megérdemlik a dicséretet és elismerést. Beledobott egy dollárt a tányérjába. A tanár értette a dolgát. mint dicsérte. de az osztályát igen. Az emberek sok- szor titokban tartják a jót. szívből jövő és okvetlenül szükséges volt. Ezután végigsétáltunk az irodafolyosón. Egyesek szerint a dicséret csak üres szócséplés.mert valójában persze az volt -. Walter Haileyt. igazán kedves! Az irodába lépve. tökéletességre törekedett. még nem említettem. amitől a megdicsértek még inkább kötődtek a munkájuk- hoz és a munkahelyükhöz. már nem rezgett benne az az örömteli izgalom. A lány az idők során mindinkább bámulta mesterét. (4) A diákok magaviselete javult. végül gyakorlatilag teljesen elmaradtak a meghívások.Rázzon kezet minden idők legkiválóbb biztosítási szakemberével. a férfi nem győzte csodálni. Zig. amely korábban jellemezte.Hadd mutassam be a legnagyszerűbb titkárnőt. Mr. A családja fölismerte. egyre többször hívták egyházi. hogy egy férfi ceruzát árul. úgy- hogy arra kérem.Tudja. rossz vagy középszerű-e. és ezzel mi is valami jót cselekedjünk. Aztán meggondolta magát. Nem meglepő. Majd a titkárnőhöz fordult: Azt hiszem. minden tőlem telhetőt megteszek.miként én is. angyalom! Neked van a legszebb hangod a világon" . amely eről- tetettnek tűnt. iskolai és társadalmi rendezvényekre. mert azon nyomban bizalmas légkört teremtettünk. amikor Tacker közölte. hogy az őszinte dicséret az egyik legeredményesebb tanítási és ösz- tönzési módszer. hogy közhírré tegyük. mindenkit jobb kedvre derített. A központos széles mosollyal felelte: -Köszönöm. Amint az egyik osztályhoz értünk. A tanév során a tanárok több mint ötszáz diákot dicsértek meg és "küldtek föl" az irodába. de szeretném hangsúlyozni. Azután a férje meghalt. hogy az asszony önbizalma visszatért. A korkülönbség ellenére bele- szeretett. Elárasz- totta tehát dicséretekkel a barátnőjét. Később férjhez ment a "jókeresőhöz". és .Belépett. hogy biztosí- tást értékesítsen önálló élelmiszer-kiskereskedőknek. Fölmentünk az emeletre. Soha nem felejtem el a találkozásunkat. Egy ötéves kislány templomi kórusban kezdett énekelni. menjünk be ide. Egyre ritkábban kérték fel szereplésre. Lehet. és elküldték egy jónevű énektanárhoz.Nagyon köszönöm. mi folyik itt. amihez nagykereskedelmi raktárakat használ bázisként. Tehetsége parlagon hevert. Amikor az asszony egyszer-egyszer valami kis dallamot dúdolt. hogy neki nagyon tetszik. hogy az üzletkötő dicsérete teljesen őszin- te. Gyönyörű hangja miatt az első pillanattól fogva nagy jövőt jósoltak neki. és a fönti iroda előterében kísérőm így szólt: . Amióta átvette az osztály vezetését. amit észrevesznek. ennek nyomán bizonyára hatékonyabban és eredményesebben dolgoztak. Az ember vigyorogva bólintott: . de Walter Hailey ezalatt mindenkinek nyújtott valami lelki muníciót. hogy a jó magavisele- tet is értékelik. hogy üres fecsegésnek tűnik. (2) A diákok megtanulták. és így folytatta: .Köszönöm. Az is biztos. abból óhatatlanul mi magunk is hasznot húzunk. "Énekelj még. Az emberekben olyan érzést kelt. ha megismerné ezt az embert. Mr. Azután elmosolyodtak. mintha örülne a hívásuknak. első reakciójuk általában ez volt: . jó. és feleségül ment hozzá. (3) Az igazgató sok tanulót már nemcsak arcról. Rövid be szélgetés után meg akarta mutatni ne- kem egyedülálló vállalkozásainak egyikét. felelősségteljes magatartásuk és hozzáállásuk általában észre- vétlenül marad. amely maradandó benyomást tett rám. ismét fel-fellépett. Ahogy csepere- dett. Barry Tacker 1976 októberében Joe Graham igazgató feltétlen támogatásával elismerési programot kezdett azon tanulók érdekében. és így szólt: . nem tudta megítélni. visszalépett a kocsiból. és mindenkor csúcsteljesítményt követelt. Az igazat megvallva. A biztosítási szakmában dolgozik. egyetlen panaszt sem hallottam. mígnem egy lelkes üzletkötő udvarolni kezdett neki.Mit követtem el? -Rosszra számítottak. Amikor a diákok beléptek Tacker irodájába. bemutatkozott. Hailey így szólt: . de azt tudta. hogy az órákon a tanulók pozitív tulajdonságaira figyeljenek. Ha másokat jó irányban befolyásolunk és biztatunk. és az özvegy néhány évig szinte egyáltalán nem foglalkozott az énekléssel. a texasi Bay City-i Gimnáziumra azonban nem érvényes ez.Miután "megtaláltuk" a jót. | méltányolják az elismerést. hanem név szerint is ismer. de a feleségem szerint maga bármikor le tudja hozni a csillagokat is az égről. A férfi továbbra is tanította. bár az inkább bírálta. ne tegye! A hölgy elmosolyodott: .

hogy "egyetlen hívő em- ber felér kilencvenkilenc olyannal. hanem attól. de reméli.ezzel távozott. hogy maguk is fölfedezzék ezt. amelyet a texasi Dallasban alapított. ezek a vetélytársak ugyanis irigykedve figyelik. Patkányok az útvesztőben Dr. Mihelyt pedig meglátjuk. hanem a maradandó eredmény érdekében erre is kell építeni. Meglehető- sen sok időt szenteltünk az első két részben annak. A mindenható Istenbe vetett sziklaszilárd hitre és arra a meggyőződésre alap- ozott. Tudomásom sze- rint ez az egyetlen amerikai cég. épp eleget érezte az előítéletet és hátrányos megkülönböztetést a saját bőrén. nem pedig akkor. Mary Crowley minden szempontból "gazdag" asszony. Tovább súlyosbította a "problémát" az a meggyőződése. A legtöbben azt kérdezik. mint hitték. . amelyik igent mondott. Ceruzákkal koldultam. szorgalmas munkára és minden ember egyenlő esélyére építeni. a karácsony előtt föllendülő keresletet is kielégítő. "Isten az összetört szívet is megjavítja. a cég és az üzletkötő egyaránt hasznot húzhat az értékesítésből. úgy vélte. szorgalmas munka. azt mondhatnám. hanem akkor. hogy két bankár tévedett. amíg ön oda nem jött. Döbbenetes. a második lépés mások képességeinek felismerése. amely mintává vált a közvetlen értékesítés világában. hogy jó üzlet fogyatékosokat foglalkoztatni. a gazdasági helyzet nem volt éppen biztató. Don Carterrel együtt. Hisz abban.azaz nem tudta bizonyítani. a cégén belül nem létezhet ilyesmi. és eltökélte magát. aki szintén a vállalkozásban dolgozik. amit akarnak. rendkívül okosak. és bemutatkozott. Mary Crowley vállalkozása. Ahogy a siker első lépése saját képes- ségeink felismerése. és befalják a sajtot. ha kellőképpen segítünk másoknak. decemberi alapítás óta ilyen figyelem- re méltó sikert. de sohasem felejtem el önt. tőkét akart befektetni egy új vállalkozásba. és a tartósan kimagasló siker összes alapelvének felhasználásával olyan vállalatot hozott létre. erkölcsileg gyarapítjuk az embereket. Mary története klasszikus eset. mint én. hogy elfogadjuk önmagunkat. hogy bármit elérhetünk az életben. hogy az ügyfél. "Te is vagy valaki. és én sem ismerem a nevét. Ez magában foglalja mindazt a jót.Elvégre maga is üzletember. Egyébként az üz- let már ekkor "kicsúszott az ellenőrzés alól". A semmiből kezdte. Később a fiával. hitének mélysége juttatta ilyen magasra.amit egy percig sem bánt -. amikor a legkevésbé érdemlik meg". ne a mellényünk". hit. együttérzés.Önök igen szerencsések. hogy nincs szüksége a fölvenni kívánt hatezer dollárra -. egy felfogásbeli vita miatt szakítod korábbi munkaadójával. Robert Rosenthal néhány évvel ezelőtt érdekes kísérletsorozatot végzett a Harvard Egyetemen három diák. hogy sietségében megfeledkezett a ceruzákról. helyesen döntött. és üzletembernek nem nevezett. hogy tudja. Érdekes. amelyet bármely ügy- véd nyugodtan citálhatna a bíróság előtt annak bizonyságául. akkor ugyanerre az alapra építik majd vállalkozá- sukat is. az évszázad sikertörténetei közé tartozik. hogy minden emberben óriási képességek rej- tőznek. "imádom Isten matematikáját. segíthetünk. mert zseniális patkányokkal fognak dolgozni. Hisz abban. Hisz ab- ban. akit csak az érdek hajt". nem volt gyakorlata a cégirányításban. miért és hogyan ért el Mary Crowley vállalata az 1957. "a szorongás tévesen használt képzelőerő". és tisztességes áron kínálja a portékáját . "a szívünk legyen nagy. lelkesedés. miszerint a számlákat és bére- ket esedékességkor kell kifizetni. mert valaki más hitt benne. hogy többre jutnak. hogy korlátlan lehetőségeket biztosít üzletkötőinek a fejlődésre és anyagi sikerre. Szerencsére saját lehetőségeink tisztázása után már könnyen meglátjuk. »mikor«. hogy senkiket teremtsen". amelyben ilyen kitételek szerepelnek: "az embereknek akkor kell leg- inkább a szeretet. amit másoknak ad (az még több). mert Mrs. az értékesítés. jó szolgáltatást nyújthasson. Nyilvánvaló azonban. amit csak akarunk. "ne azt kérdezzük. de nem attól. . hogy a vállalat minden év október tizedikével felfüggeszti a toborzást. ha feltárjuk előttük saját gazdagságukat. hogy egyes konkurensek szemében még mindig szervezetlen a lakberendezési és ajándéktárgyakat forgalmazó cég. hogy "lélegzethez jusson". Nő lévén . Ön adta vissza az önbecsülése- met. A válasz egyszerű. az a forra- dalmi gondolata támadt. Egy bölcs szerint: "Sokan többre jutottak. hogy az oktatást vagy üzletkötést imával kell kezdeni. A bankárok már ettől is elszörnyedtek.a sok-sok szeretet. amit birtokol (pedig az rengeteg). Mary Crowley abban is hitt. ha megosztjuk velük a gazdagságunkat. elszántság és kitartó. Nagyon szépen vall felfogásáról saját könyvében. hogy a vállalat alig tudott lépést tartani a megrendelésekkel. Jó nekik és jó a munkáltatónak. hálózatépítés és toborzás olyan sebességgel folyt. és a harmadik. verejték és könnyek is akadnak benne. mert az értékesítőhálózat olyan rohamosan terjeszkedett. Az első diákcsoportot így tájékoztatta: . a kölcsönigénylő pedig nemcsak hogy nő létére vállalkozni akart. tisztességre. mert Isten nem vesztegeti az idejét arra. Ezeket az állatokat kifejezetten az értelmi ké- pességek alapján tenyésztették. lelkileg.Bizonyára nem emlékszik rám. hanem azt. Néhány hónappal később valami társadalmi rendezvényen jól öltözött üzletkötő toppant elé. amit az élet csak kínál. Mentegetőzve magyarázta. Pillanatok alatt az útvesztő végére érnek. Vér. hogy egy üzletet nemcsak lehetséges hitre.elvett néhány ceruzát. úgy- hogy abból szerezzenek be rengeteget. pedig ez még nem is minden. Ha néhány szóban kellene összefoglalnom Mary Crowley sikerét. Mary Crowley és cégének története nem csupa móka és kacagás. »hogyan«". és még éppen elérte a következő szerelvényt. Bármilyen elképesztő. amely ilyen gyakorlatot folytat. amikor kényelmes. nem sértette meg a férfit. hogy keresztény elvekre üzletet lehet építeni. menynyi tehetség és képesség rejtőzik egy emberben. ha minden darabot odaadunk neki". hogy ha testileg. mire képesek mások. A második csoporttal ezt közölte: .és há- rom patkánycsoporttal. hogy ők is elérjék. de mélyen a felszín alá kell hatolni hozzá. de soha- sem hiányoztak a legfontosabb dolgok . A bankárok nemet mondtak Egy asszony a bankárok előírásaival és üzleti logikájával ellentétben nem rendelkezett zálogfedezettel . de még azt is a fejébe vette. mennél több ember között osztjuk el". mert az öröm annál inkább összeadódik és megsokszorozódik." Vajon mi hogy látunk másokat? Nem akkor tesszük másokkal a legnagyobb jót.

milyenek az üzletkötői? Ha orvos. a férjemről vagy az ügyféljelölt- jeimről. és az eltérő bánásmód eltérő eredményhez vezet. Talán meglepően hangzik. mert úgysem lesz rá szükség. Rendkívül intelligens társaság. házastársak Egy gyors kérdés az olvasóhoz: Ha szülő. szakszerűbbé és gyakorlottabbá lettek ebben a néhány percben? Mi a helyzet a feleségével? Csinosabb és érdekesebb asszony. Az. Némelyikük lustaságból igyekszik majd rávenni.elvergődtek a labirintus kijáratához. mert annyira eszesek. Nem blokkolsz. de ne várjanak tőlük semmi különöset! Átlagos képességűek és intelligenciá- júak. hogy aszerint bánunk másokkal. Pocsékul játszol. igen. Okosodtak-e a gyermekei a legutóbbi öt percben? Hát az üzletkötői. csupa átlagos diák járt mindkét osztályba. milyenek a gyerekei? Ha üzletkötő. úgyhogy természetesen alacsony teljesítményre számíthatunk. mert elvé- tettük a lényeget. A diákok hat héten át kísérleteztek különféle. aki fejlődést mutat. Mivel tizenkét országos bajnokságból tízet megnyertek. A diákok nem értettek a patkányok "nyelvén". az csak a véletlen műve. mint az imént? Illetve a férje jobb kiál- lású? Ha minderről szó sincs. Pillanatok alatt eljutottak az útvesztő végére. Wooden mindegyik játékosában az egész embert látta. de ez a győzelmet győzelemre halmozó sport- vezető nem a győzelmet tartotta a legfontosabbnak. de a patkányok magatartása szavak nélkül is érthető. és ha valamelyik mégis kitalált az útvesztőből. hogy valaki felfortyan: . csupán a két tanár hozzáállása tért el egymástól. nem is túl buták. Ezek a nebulók olyan okosak. hogy a diákok másmás hozzáállással hajtották végre a kísérletsorozatokat. Ennek a másik személyben a jót kereső felfogásnak kiváló példája az UCLA kosárlabdacsapatának nyugalmazott edző- je. hogy mindenki ereje legjavát nyújtsa. aki egyébként tökéletes cáfolata Leo Durocher híres és nyilvánva lóan téves kijelentésének. Azt is hitte és tanította. és a családunk. akkor hadd gratuláljak az olvasónak. és megtalálják a sajtot. hogy zseniális gyerekekkel dolgozhat. amelyet a hozzáállásunk gyakorol a környezetünkre. Az egyik tanárnak azt mondták: . győzelemről soha említést sem tett játékosainak. hogy már mindenki kitalálta a mese végét. hogy közben te- kintettel vagyunk a másikra. lelkesedés. előképzettségű és képességű gyerekek. rosszabbá teszed. A patkányzsenik zsenihez méltóan dolgoztak. azt javaslom. Nos. eredj zuhanyozni! . Mondanunk sem kell. ha úgy dolgozunk. ha vannak? Alkalmazottai vagy munkatársai termelékenyebbé. az edző az egyik tagbaszakadt védőjátékost pécézte ki. milyenek az alkalmazottai? Ha férj. Igaz. ha nem küzdött teljes erőbedobással. és híresen félel- metes hangján ráförmedt: . A tanév végére a zsenicsoport egy tel- jes esztendei anyaggal előbbre volt a másiknál. zsenik nem akadtak közöttük. jaj nekem. másképp bántak a patkányokkal. de ha a lehető legjobbnak lá- tod. az egyik percben még holmi patkányokról magyaráz. alkalmazottak. mint a gyorsaságuk. átlagos patkányokat használtak. milyen a felesége? Ha feleség. ha szeretettel és érdeklődéssel fordul feléjük. Az is előfordulhat. Ami azt illeti. Hadd tegyek föl egy újabb kérdést az olvasónak. nem cselezel. fiam. A fülledt melegben Lombardi lehívta a pályáról a védőt. Azt hangsúlyozta. hogy megpróbálják megtéveszteni önt. és olvassuk el még egyszer ezeket az oldalakat. Szörnyen osto- bák. mert másképp látták őket. a feleségemről. csapatszellem. amelyik lángeszűnek hitte a tanítványait. Még el sem hangzik a kérdés." Ha gyermekeink hirtelen megokosodtak. ők pedig felnőttek ahhoz. egészen átlagos társaság. Mára elegem van belőled. hogy a zseni diákok jobban teljesítettek. szóval. ebből hetet egyhuzamban. zseniális teljesítményt várt és kapott. milyenek az ügyféljelöltjei? Ha értékesí- tési vezető.Gratulálok. Egytől egyig ugyanabból az alomból való. baráti körünk vagy kollektívánk problémával küzd . Egy apróságot még nem említettem. hogy az félelmetes. nem hajtasz. tudományos pontossággal meghatározott elrendezésben. ők már fújják a választ. feleségünk vagy munkatársunk megjavult.Álljon meg a menet. De nem árt vigyázni.Az önök patkányai átlagosak. John Wooden. Vince Lombardi.nos. amiért nem "hajtott". A teljesítménykülönbség közvetlenül abból adódott. Nem tudna egy kicsit világosabban fogalmazni? Természetesen a hozzáállásról beszélek.Hát ezek nagyon gyönge patkányok. Ha netán megtalálják az útvesztő végét. Elég. ugyanis a kísérletet más körülmények között. egy általános iskolában is elvégezték. nemigen kételked- hetünk az edző álláspontjának helyességében. milyen a férje? Lehet. páciensek. Ne hallgasson rájuk! A kisujjukból rázzák ki a leckét. ahogy látjuk őket. hogy nyafognak: "Ezt nem tudjuk megcsinálni. ha az útvesztő végéhez odapingálnak valami jelet. miszerint "a jó fiúk érnek célba utolsónak". ne féljen. Nem túl okosak. Átlagos IQ-jú. tehát átlagos eredményeket várunk tőlük. Fogadni mernék. Gyermekek. se idióták. hogy kevesebb feladatot adjon nekik. tehát átlagos teljesítményt fognak nyújtani. és gyakran olyanná is válnak. A legnehezebb feladatokat is játszva megoldják. ami a sajtra utal. önt az a szerencse érte. de nem feledkezik meg a fegyelemről sem. Zig.. csak rájuk kell bízni. Magas mércét állított a diákok elé. egy játékosnak csak akkor kell restelkednie önma- ga előtt. hogy az életben mindent elősegít. de nem is tul buták. Mindenkori csapatát odaadás. de nem mondhatni. most meg a gyerekeimről. lapozzunk vissza. mint az átlagosak. Az idióta patkányok. hogy nem boldo- gulnak. A vizsgálatban nem szerepeltek se zseniális patkányok. Röviden. miközben mi ezeket a sorokat olvastuk. amilyen. mert ő az. Egy költő megkapóan fejezte ki ezt: "Ha úgy bánsz valakivel. nem túl okosak. Nem tudom.velünk. és úgy gondolta. bölcsebbé. kiegyensúlyozottság és jó forma fémjelezte.Pocsékul játszol. amilyenként bánunk velük. A résztvevők harmadik csoportjának a következő felvilágosítást adta: . Előbb-utóbb végig- járják az útvesztőt. hát azok aztán siralmas teljesítményt nyújtottak. hűség. Egy másik tanárt így készítettek fel: Átlagos srácokat kap. Összevissza szeren- csétlenkedtek. ha férjünk. hogy eközben sebességi rekordokat döntöttek meg. Az átlagpatkányok . fiam A Green Bay Packers egyik edzésén a csapat lagymatagon dolgozott. azt szemlátomást csak a véletlennek köszönhette. és a fiúk erkölcse éppúgy érde- kelte. akként is kezelte őket. üzletkötők." Oda se neki. és arról a hatásról. érdemes-e egyáltalán sajtról gondos- kodni. Tér- jünk vissza a patkányokhoz. mit is várhat az ember egy rakás átlagos rágcsálótól? . ha bízik bennük. milyen betegeket kezel? Ha munkaadó. akkor azzá is válik.

hogy a nagy melák még mindig mezben ül a szekrénye előtt. aztán a harmadikat. A massachusettsi intézmény a felvilágosultabbak közé tartozott. hogy a szem a lélek tükre. de mire az idős asszony másnap visszatért. Tudtam. Az orvosok hamarosan változásra lettek figyelmesek. . Kicsi Annie-nél nem láttak reményt. Méltán mondják. Ilyen volt Lombardi. és sokkal jobban érezte magát. ezért rászokott. Miután Washingtonba költözött. hogy Kicsi Annie kalitkája előtt telepedjen le ebédelni. és megszólította: . szálljon csak föl! A túloldalon az öreg lemászott a földre. Amikor az is odaért. amíg az a nagy futballista felszínre nem tör és meg nem mutatja magát. hogy rátámadt a ketrecébe lépő ápolószemélyzetre. hogy észrevette a dolgot. az orvosok mégis úgy vélték. Helen Keller milliók életére gyakorolt befolyást. hogy Kicsi Annie úgy gondolta. Nem sokan tudják. Igen. Kíváncsi va- gyok. Anne Sullivan Isten különleges teremtményét látta Helen Kellerben. Nem sokáig kellett várniuk. negyediket. Kicsi Annie azonban nem akart távozni. buzdította. nem hajtasz. imádkozott és tanult vele. hogy előbb-utóbb valaki átsegíti. az ilyen "reménytelen" esetek számára az elkülönítő az egyetlen megfelelő hely. hogy úgy érez- te. Annyival jobban. a sütemény eltűnt. hogy Helen Keller normális. és a vállára tette a kezét. ötödiket. Kicsi Annie nem mutatta.kérdezte az uralkodó a díjazottat. Körülbelül erre az időre esett. De a folytatással még tartozom neked. hogy bár siketen és vakon nőtt fel. és így szólt: . hogy uraságod a többieket szó nélkül továbbengedte. Az első edzésnapon az egyik újságíró nekiszegezett egy Jurgensennel kapcsolatos kérdést. hogyan boldogul a tehetséges. Úgy érezte. nem láttam szeretetet.kezdte -. miért épp engem választott. amit azok a legritkább esetben vettek volna észre. és tudtam. -Nagyon hálás vagyok a szavaiért. részvétet. az öreget meg majd megvette az isten hidege. szerette. szeretetet és segítőkészséget láttam. Hosszas ácsorgás után lovasok cso- portját látta közeledni. Isten minden teremtmé- nye számára van remény. Lombardi odahívta Sonnyt. akit mindenki csak Kicsi Annie-nek hívott. Ezek hallatán Jerry Kramer felemelte a fejét.Annie megérintette a szívét. visszateszik Kicsi Annie-t a többiek közé. hogy az egyik idős ápolónő nyugdíjhoz közeledett. Egyik nap az ápolónő néhány süteményt hozott. Végül már csak egy maradt. A lélek tükre Réges-régen egy öreg ember fagyoskodott egy észak-virginiai folyó partján.A szemükbe néztem.Hogyne.Bocsánat. talán valamiképp szeretetet és reményt sugározhat a lánynak. és nemrégiben a szakemberek szavazatai alapján az amerikai futball első ötven évének legjobb védőjátékosává választották. Sonny Jurgensennel. tényleg pocsékul játszol. hogy egyálta- lán tudomást vett volna a jelenlétéről. . ha marad. nem cselezel. de a lovas még tartóztatta: -Észrevettem. játszott. jelzőtűzzé nem változott. és részt vesz a többi beteg gondozásában. Híd nem vezetett át a vízen. a másodikat is. igazat mondtam neked. ha Jurgensen élete legjobb évadját produkálta? Lombardi meglátta másokban a jót. ő is megpróbálhatja kibontakoztatni azt. Egy nagy futballista rejtőzik benned. amikor Lombardi bekukkantott. Kicsi Annie Valamikor a tizenkilencedik század vége felé egy Boston melletti elmegyógyintézetben elkülönítőbe zártak egy fiatal lányt. uram. amely a súlyosan fogyatékos lány élete volt. és addig nem tágítok mellőled. egészséges csecsemő volt. hogy szívesen áthoz a folyón. Igazán köszönöm! Ezzel Thomas Jefferson megfordult.Kicsi Annie -. segíthet valamit. Csoda-e. A lovas alázatosan fejet hajtott. hogy ha nincs Anne Sullivan . sokan kíváncsian várták. mégis ilyen eredményeket ért el? Helen Keller másodpercnyi habozás nélkül válaszolta. Ebben . amíg valami rejtélyes kór meg nem nyomo- rította. tőlem viszont azonnal segítséget kért. eszerint bánt velük.válaszolta csöndesen az öreg. Az idős ápolónő annyi mindent hozott ki belő- le.Mivel magyarázza. Negyvenöt perccel később. eszerint bánt vele. Odalépett a játékosához. miért nem fordult hozzájuk. hogy később minden idők legkiválóbb játékosai közé emelkedett.A nagydarab védő lógó orral kullogott az öltözőbe. Annyira sokat jelentett neki az a hely. a vállára tette a kezét.Miként lehetséges. Ettől kezd- ve a nővér csütörtökönként mindig süteményt hozott. mígnem a pislákoló gyertyaláng.Uraim. Előfordult. és se- gített kibontakoztatni belőlük azt a "jót". az öregember a szemébe nézett. - Amikor azonban az ön szemébe néztem. ami másokban rejtőzik. és otthagyta a rács mellett. íme. hogy hiába is kérném őket . Egy idő múlva úgy döntöttek. Nem blokkolsz. Az elsőt átengedte.vagy inkább Óriás . Úgy gondolta. Olyasmit is meglátott az emberekben. ezért élőhalottként kellett sínylődnie abban a rosszul vi- lágított. hangtalanul sír. és elnyargalt a Fehér Ház felé. A hullámzó kedélyállapotú. hogy hazamehet. ami az elmebetegek kezelését illeti. hogy ilyen figyelemre méltó munkát tudott végezni? . de reménykedett. miután Kicsi . Ezért aztán a Green Bay játékosai három egymást követő világ- bajnokságot szereztek neki. Kicsi Annie semmi jelét sem adta. .Fiam . Képes volt fellelkesíteni őket. fegyelemre szoktatta. a legjobb irányítójátékos. látta. és lehorgasztott fejjel. Máskor ügyet sem vetett az emberekre. hogy világszerte megvilágítsa az emberek útját és könnyítsen terheiken. szűk cellában. de fegyelmezetlen irányítójátékossal. hogy használják a tehetségüket. de mindig együttérző Vince Lombardi szintén rá jellemző módon afféle hátraarcot csinált. Kicsi Annie sok tekintetben állathoz hasonlított. Jó néhány évvel később Viktória királynő a brit birodalom külföldieknek adható legmagasabb kitűntetését nyújtotta át egy amerikai hölgynek. Miután az idős nővér látogatni kezdte. . amikor a "reménytelen esettel" kö- zölték. Végül eljött a nap. átvinne a túlsó partra? A lovas gondolkodás nélkül rávágta: . aki valaha is a futballpálya gyepét taposta. akkor a Helen Kel- ler név mindenki számára ismeretlen maradt volna.

magával vitte hát az "ügyféljelöltet" a pokolba.három kisgyermek édesapja . A munka szórakoztatónak és jövedelmezőnek bizo- nyult. százhuszonöt menedzserüknek és számtalan forgalmazójuknak is lehetővé tették. hogy problémák adódhatnak a középső lányunkkal. JÓT-ROSSZAT TOVÁBBADUNK A középső gyerek mindig "más" Hadd meséljek el a saját élményeim közül egy eléggé zavarba ejtő történetet. és ha úgy látunk máso kat. Második fejezet. Amikor a középső lányunk körülbelül öt- éves lett. hogy bármit elérhetünk az életben. hogy vigye át a folyón? Nem közömbös a válasz. Aszerint bánunk az em berekkel. Ugyanakkor egy biztató szó is rengeteget jelenthet másoknak. Első pillantásra meglepő kép tárult a látogató szeme elé. A tanulság egyértelmű. ha kellőképpen segítünk másoknak. amaz pe- dig őt. Aztán rátalált a rejtély nyitjára. La Von és férje. hogy a középső gyerek "más". mert sokat is adunk. Ki-ki gondolkozzék el: vajon ha ő az utolsó lovas. hogy sehol egy mosoly. La Von állást keresett. Százaknak teremtettek lehetőséget. az asszony otthoni teendőihez tudta igazítani ahelyett. A pokolban mindenki korgó gyomorral senyve- dett. Amikor Vern ágynak esett. és gyakran "nehezen nevel- hető". a középső gyerek más. A pokolban mindenki maga próbált enni. ha egyszer teljesen hasonlóak a körülmények. és feltűnt neki. hogy gyönyörű. Én a magam részéről a klasszikus felfogásban kezeltem a középső lányunkat. hogy ez a másság a bánásmódtól függően lesz negatív vagy pozitív. a középső gyerek mindig "más". és a második bemutató után úgy döntött. hogy észrevették mások szükségleteit. hogy kívánni sem lehet többet. Amint az köztudott. A szó szerint csont és bőr emberek közö- nyös. elvhűségnek és szilárd hitnek. mert az elkárhozottak terített asztal körül ültek. Legalább ezerszer kifakadtam: .Miért nyafog annyit Cindy? Miért nem olyan. hogy nem élvezi a legidősebb gyerek magabiztosságát és önállóságát. maga is jóllakik Egy ember lehetőséget kapott egy mennyei és pokolbéli körutazásra. mert minden barátunk és ismerősünk biztosított bennünket. a gyerekek valójában igyekeznek együttműködni velünk. miszerint az akarat és a szorgalom a legtöbb problémára megoldást hoz. Többek között ezért emlékeztetek mindig arra. mert aszerint bánunk velük. A mennyország lakói mégis nevetgéltek. gyümölcsök. üres tekintettel bámultak maguk elé. hogy mások is az övéhez hasonló nehézségekkel küzdenek. Ekkor ismerte meg a Tupperware kínálta lehetőséget. Szinte azonnal felismerte. ezáltal önmaguknak is. akkor egé- szen bizonyos. és napi tíz órán át távol tartotta Verntől meg a gyerekektől. hová kíván kerülni. amely az ilyen lakomákon megszokott. aki kimagasló eredmé- nyek elérésére serkentette az embereket. ugyana- zok a méteres nyelű kések és villák. Miközben Vern és La Von megvalósították néhány célkitűzésüket. Figyelemre méltó sikerük annak az ered- ménye. és kiderül. és a család megtakarításai elúsztak. nyoma sincs a vidámságnak.jól keresett mint gipszöntő. akkor mi is sokat érünk el. Aki másokat táplál. Előre tudtuk. Következett a mennyország. teljes munkaidőben ezzel foglalkozik. Azt azonban senki sem árulta el nekünk. Vern Dragt története kivételes példája a bátorságnak. az öregember őt kérte volna-e meg. Az ered- mény? Az Egyesült Államok legnagyobb értékesítőhálózata. hogy értelmesen eldönthesse. a mennyországban pedig jóllakottan vígadtak. Ami a vírusfertőzés és a mai helyzet között történt. hogy mindegyikük bal kezéhez villát. mint Vern és La Von. válogatott pecsenyék. Ha ez történik. aki ma a Tupperware alelnöke. A mennyországban mindenki a vele szemközt ülőt etette. ahol minden tekintetben hasonló látvány fogadta a látogatót . míg a gyermekbénulás meg nem támadta a szervezetét. amelynek több mint ezer Tupperware-forgalmazója évi nyolcmillió dollárt meghaladó jövedelmet hoz. megtetszett neki. sem pedig a legkisebbnek kijáró törődést és figyelmet. és valóra váltsák saját álmaikat. mert óriási a különbség a tanácsadás és a segítség- nyújtás között. hogy se- gítsék embertársaikat.az esetben az öregember tisztán látott a tükörben. amit csak akarunk. nem szól a mu- zsika. majd négy és fél éven át látallózott. az nem mindennapi história. akkor óhatatlanul másként is bánnak vele. Emberünk azonban alaposabban szemügyre vette a társaságot. Az ördög joggal jegyezte meg. Az evőeszközök azonban egyméteres nyélben végződtek. Harvey Firestone. A szerencsétle- nek tehát az ínycsiklandó finomságokkal az orruk előtt egyre csak éheztek. mint Suzan és Julie? Miért kell neki másnak lennie? Cindy az egyetlen tőle telhető módon reagált: nyafogott. városukat meg az egyházat. mint azelőtt. általában véve követte a tőlünk kapott . amit akarnak.ugyanazok az ételek. előttük mindenféle földi jó. megszaporodtak a gondjaink. a jobbjukhoz meg kést szíjaztak. hogy azokat kellett volna ehhez igazítania. Nem értette. ami méteres nyelű késsel és villával lehetetlen. nagyon szépen fejezte ki hitvallását: "A legjobbat hozhatjuk ki másokból. hogy ők is elérjék. hogyan látjuk az embereket és helyzeteket. Ha a szülők úgy gondolják. új kocsival járjanak. Hősiesen küzdött az életéért. Bármit hiszünk is. Jóltápláltak voltak. hogy tényleg különbözik a többiektől. Az utazó egy pillanatra elképedt.. anyagi biztonság a Dragt családnak." Segíts magadon. így nem lehetett étkezni velük. Vern és La Von ma akkora hálózatot irányít. A munka azonban fizikailag kimerítette. A turista észrevette. ha magunkból is a legjobbat adjuk. Egymásnak segítettek. Vern . hogyhogy ennyire különböző az eredmény. ahogy látjuk őket. pompásan érezték magukat. hisztizett. Rendkívül fontos. és tettek valamit azok kielégítéséért. nyávogott. énekeltek. hogy a középső gyerek "együttműködik". Ezt a másságot annak tulajdonítják. ahogy látjuk őket. és lehetőség. és a segítségükre sietett. Elsőként az ördög jutott szóhoz. saláták és csemegék garmadája. majd kicsattantak az egészségtől. köztük Hal Empeynek..

mi történt Cindyvel. Valahányszor vendég jött. Aszerint bánt velük. hogy talán ta- nári alkalmatlanságát igyekszik palástolni a tudálékos halandzsával. Mutatkozz be szépen a bácsinak! Cindy megragadta a zakóm ujját.igen.Ebihalnak hívnak. tehát akként is kezelték. hogy a szülőjük- ként. Valószínű- leg sokat bánkódott amiatt. mint három baba. öt. ahogy látta őket. Mindig mosolyog és nevet. Azután az édesanyja érintkezésbe lépett a Texasi Rehabilitációs Bizottság munkatársával. akit mindenki szeret. hány embert kényszerít közép- szerűségre valaki más. de csak azután. -Hát hogy hívnak. aki minden szeretetet megérdemel. de mi azzá tettük. aki fennhéjázva kijelenti. és közölte: . a feleségemmel mindig megkülönböztetett módon mutattuk be Cindyt: . amit a Biblia is hirdet: "Ki mint vet. mosolygós kislányként kezeltük . úgy arat. de sohasem jött rá. Linda Isaac története valószínűleg happy enddel végződik . holott valójában gyengén teljesítettek. fekete bőrű lány gimnáziumi érettségivel és első osztályosnak megfelelő ismeretekkel. Sajnos azonban rossz útmutatást adott nekik. aki nem fogad szót az anyukájának. Azután tanulmányozni kezdtük az em- beri elme működését. . amíg el nem "végezte" a középiskolát." Megtanultuk. Ilyen körülmények között nem sok lehetőség várt rá az életben. mert diplomás funkci- . . kicsim? Cindy mosolyogva bólogatott: . hogy apa és anya kezdték azt a gyereket látni benne. valami tényleg történt vele. Nos. mi az oka mindennek. megédesíti minden percünket.felelte minden addiginál szélesebb mosollyal. Igen. akinek sok diákja jelesre vizsgázik. és naponta ellenőrzi az előrehaladást. a közeli Decaturben volt az irodám. mert olyan vidám. Csatlakozott az alacsony növésűek érdekvédelmi szövetségéhez. amit csak adni tudnak. kicsim? . Három kislány Jó néhány éve. Úgy gondoljuk.Gyere. hogy megtanuljuk más szemmel nézni az em- bereket. Leolvashattam az arcáról. akit mindenki szeret. és végül megtudtuk. barátom így mutatta be őket: . imádja az életet. aki nem eszik.és azzá is vált. Szerintem az ilyen oktatónak szorgalmasabban ké- ne dolgoznia. hogy nem tanítható. nem azért ágálok. Számomra nem kérdés. vidám.Ez itt az. ezért is nem is próbáltak sok tudást töltö- getni a fejébe. anya . a kislány. ha "Töpörtyű"-nek hívják.Aztán: .és hétévesek lehettek. . Carol Clapp-pel. hogy háromhe- tes pályaalkalmassági vizsgálaton vegyen részt.Íme. szokás szerint odahívtuk Cindyt. harmincöt kilós. és mindegyik tanul vala- mit az előadásain. a tekintetéről. Vendég érkezett.Íme. Egy munkaterápiás programban helyezték el.Nevető Ebihalnak! .Ez az aranyos kislány mindig mosolyog és nevet . Hamarosan kinőtte a programot. és átirányították az Ipari Vállalkozási Központba. Ugye. hogy olyan jó tanár. aki folyton bőg. és elmondtuk a szöveget: . apa! (Hiszünk abban. ki mint vet. ha tudják. hogy kisebbségi csoportok tagjainak egyre azt ismételgették. Adva volt egy százhúsz centis.kezdtük újra. az pedig nagymértékben megha- tározza. megváltoztattam a nevemet. a kislány. (Szép kis név egy aranyos kislánynak. hogy már nem zavarja. Linda Dallasba költözött. Ezért mindig megköveteltük. a gyermekek számára biztonságot nyújt. ez itt az. hogy anyának és apának szólítsa- nak bennünket.részletes útmutatást. mit plántálunk beléjük. Félreértés ne essék. hogy megfelelő módon lássuk gyermekeinket.de vajon elgondolkoztunk-e már. mivé válnak. amikor a georgiai Stone Mountain-ban laktunk. titkárnő szeretne lenni. és akkor elmondhatná. és tényleges előrehaladásuktól függetlenül ujjongjon. ezért rendkívül fontos. Ez a legkegyetlenebb bánásmód. az egyik nővéréhez.) . ahogy az elvetett babból sem lesz krumpli. ahogy látjuk őket. Egy nemrégiben San Franciscóban végzett felmérés kiderítette. Bármilyen hihetetlen. hogy az egyik "nem eszik". Egyik osztályból a másikba rakosgatták. élvezi. Személyisége megváltozott az új bánásmódtól. Miután ebbe az új megvilágításba került. és az énképe annyira megjavult. Mindkét oldali szomszédaink azt firtatták. mint a többiek.Apa. Nyilván meg sem fordul a fejében. és eszerint bánik vele? Még a főiskolásokba is gátlásokat ültethet egy fellengzős oktató.) Egy hónapja alkalmaztuk ezt a módszert. Gyökeresen megváltoztattuk a hozzáállásunkat. Jelen- leg telefonüzeneteket vesz föl. kicsim. ez pedig az. és közölte: . amit csinál. a szü- lők iránti udvariasság és tisztelet. mutat- kozz be szépen a bácsinak! Ilyenkor Cindy kivillantotta hiányos fogsorát.Igen. milyen szépen haladnak. a harmadik pedig "folyton bőg". aki kedvezőtlen fényben látja. Az elején nem volt más. barátai és tanárai korlátozott szellemi képességű törpét láttak. kartonokat rendszerez.Vidám és kedves és barátságos. Pöttyös ruhá- jukban úgy festettek. hogy ez az ember szerette a lányait. hogy az egyik leghasznosabb és legfontosabb vonás. aszerint bánunk másokkal. úgy arat. amelyet kifejleszthetünk gyermekeinkben. ahogy dédelgette őket vagy játszott velük. Egyik nap benézett hozzám egy biztosítós barátom. Valóban. mert ettől függ. amely egy szülő számára örökre emlékezetes marad. A texasi Italyben született Linda Isaacben családja. akik három-. a másik "nem fogad szót az anyukájának". hogy az évfolyam egy bizo- nyos százaléka "úgyis megbukik". hogy az oktató ész nélkül dicsérje a diákjait. Ez a megközelítés sehová sem vezet. és az anyagot csak ő tudja jelesre. ezért kétszeresen is fontos. nem pedig játszópajtásukként tisztelhetnek valakit. amikor olyan szívet melengető élményt szereztünk.kérdeztem kissé meglepetten.vagy . ahol különféle "magva- kat" vetettek el az elméjében. amiért olyan biztatóan fejlődnek. A kisegítő iskolában úgy ítélték meg. Magával hozta három kislányát. hogy éppúgy nem lehet negatív módon pozitív gyereket nevelni.

ha valaki más tapasztalataiból tanulunk. a nők képesek nagy összegeket keresni. megszerezni maguknak mindenféle fényűzést. Úgy döntött. és így szólt: . Karácsony előtt hatalmas tömeg gyűlt össze. nem pedig azt. Nem sokkal később országos konferenciát tartottak a termékforgalmazóknak Dallasban. mert jövőre én kapom a koronát. amikor épp nem fejlődnek. A teljesítményt kell bírálni. Az osztozkodás kifizetődő . A dolog folytatódott és egyre terebélyesedett. hitet. a társaság elnöke egy nyúlánk barna szépség fejére illesztette "Az értékesítés királynője" koroná- ját. együttműködést A munkáltatótól: hűséget.onális analfabétákat "eredményez".Tudja. hogy ennek semmi értelme. amikor Mr. 1973-ban a vállalat nyolcvannyolcmillió dollár éves árbevételt ért el. 1963 augusztusában korlátozott anyagiakkal. Mi hát a megoldás? Nincs egyszerű válaszom erre a sokrétű közoktatási problémára. amely versenyképessé tette volna. tudod. tudta. Úgy érezte. mire felnő. harmadik a cég. hogy az emberek hasznosítsák a szépséget és képességet . hogy elmondjuk. Tudja. máso dik a család. a nevét viselő kozmetikai vállalat igazgatótanácsának elnöke pontosan tudja. saját céget indít. Sajtot és kekszet vitt magával. hogy első Isten. mire képes . hogy nem tartot- ta szemmel a gyereket. mit szeretne csinálni.és tényleg képes lesz rá. de ához egy évre ismerni fog. de egyvalamit tudok. Több mint huszonhét év oktatói tapasztalata . kitartást. aki teljesít. odaadást Egy életen át megfelelő táplálékot kell kapnunk! Az értékesítés királynője Mary Kay Ash. mennyire félsz az emberektől! Az ember el se hinné. amit egyelőre nyújtanak.ebből hosszú időn át alapvetően tanítással foglalkoztam . hazaszeretetet. aki értékesítési pályán akar dolgozni. magam is sokszor elkövettem efféle hibát. amiért nem kapott olyan oktatást. Az esztendő vé- gére körülbelül hatvanezer dollár értékű árut adott el.arról győzött meg. Minden pofonegyszerűnek látszik . Rettentő nehéz- kesen indult. együttérzően és szigorúan kell bánnunk vele. elővett egy nagyalakú jegyzettömböt. hogy utólag könnyű okosnak lenni. megfeszített munkát. amit tervez. megpillantotta. Meg kell győzni arról. és kettőzött erővel dol- gozott. Ettől az egyén kiábrándul. de tartózkodott a szellemeskedéstől. Akkor aztán megdöbbentem. Egy-két napig elmélkedett. de pihenés helyett egy hónapon át napi tizenkét órát dolgozott. Kézenfekvő a megállapítás. ha önállósítja magát. Az utólagos okoskodás igen hasznos. A mama hamarosan hiányolni kezdte. hogy három napig legyen mit ennie. tisztességet A tanítótól: becsületet. jó hozzáállást. minden nem- zedéknek újra föl kellene találnia a kereket. ha már tudjuk. Így aztán akár rózsaszínű Cadil lackel is furikázhatnak. Beverage. Ő is hallatlan képessé geket látott és lát az embereiben. hogy meglássuk másokban a jót és a bennük rejlő képességeket. egyetlen ugrással mellette termett. Összeírta. amelyek lehetővé te- szik. Egy édes- anya ötéves kislányával valami termékbemutatót figyelt. hogy ez a leghatékonyabb módszer arra. de ne hazudjunk. hogy az ő ideje is eljön.azt. amely elindította a siker útján. jobb munkára is képesek. amit ő minden nőben látott. A konferencia fantasztikusan lelkesítő volt. hogy maximális teljesítményre ösztönözzük az egyént. de korlátlan hittel fogott neki vállalkozásának. Mary Kay fényes pályát futott be ennél a cégnél. A háztartási felszere- lést forgalmazó Stanley cég termékforgalmazójaként kezdett dolgozni. Az asszonyt annyira lekötötte a demonstráció. mert csak ennyit mondott: . Amikor a kézfogási ceremóniánál Beverage elnökhöz ért. amit tesz. miként már középső lányom kapcsán is tettem. Mary Kay olyan elhatározást tett. jellemszilárdságot. akik hiába próbálnak érvényesülni a munkaerőpiacon. Stanley Beverage valami könnyed megjegyzéssel fogadhatta volna a bejelentést. és idegesen felcsattant: . amikor tanulókkal van dolgunk. Az énképükkel együtt a teljesítményük is változni fog. Bátorítsuk őket azzal. Ez a siker sok mindennel magyarázható. türelmesen. ami bennük eleve megtalálható. és nem szabad túl sokat bírálgatnunk. akikkel ennek megfelelően bánik. mélyen a szemébe nézett. amelyek tetszettek neki az általa addig képviselt vállalatoknál. és "kalkulálni" kezdett. többet tudnak annál. Röviden. elérni.kézenfekvő. mélyrehatóan elemez- nünk kell azt. hogy sikerülni fog. Aztán "visszavonult" a termékforgalmazástól.ha már tudja az ember. megvalósítani. de amikor látta. Listá- ba gyűjtötte mindazokat a dolgokat. mert Mary Kay megfelelően ismerte fel az összefüggéseket. és a tizenkét dollárért étkezés nem járt. amit fontosnak tartott egy nő számára. Papírra vetette mindazt. Be kell vallanom bűnömet. Tudod. Sokszor mondják. hogy két kisgyermekét eltartsa. tanártól: céltudatosságot. ön még nem ismer engem. amihez felnőhet. hogy összeszedje a gondolatait. másoknak milyen jól megy az üzlet. hogy a fejlődé- süket dicsérjük. hogy a társadalmon vegyen "elégtételt". körülnézett. én is azt hiszem. el- keseredik. Az utolsó este. amíg valaki föl nem világosított. Ha nem így lenne. engedelmességet.. aki egy-két méternyire elsodródott tőle a sokadalomban. hogy mi plántáljuk a félelmet . és azt is. mennyire fontos. mintsem átadnia nekik valamit önmagából. buzdítsuk őket. Alighanem észrevette azt a bizonyos "valamit" Mary Kay tekintetében. Ezenkívül egy filérje sem volt. majd egy másiknál. mennyire félsz az emberektől! Egy dél-carolinai áruházban történt eset hasonló tanulságot rejt. ha tanulunk belőle. és még többet ér. miközben kezet fogott vele. Ez csak részben igaz. és elég egy-két radikális szólam. ne vezessük félre őket azzal. és olyan alapokra építi. akár egy Ca- dillacet is. Mary Kay úgy látta. és közel negyvenezer szaktanácsadó képviseli az Egyesült Államok minden részén. A diák összes képességét figyelembe véve. miért nem jöttem rá erre magamtól is. Mary kölcsönkért tizenkét dol- lárt útiköltségre és szállásra. hogy egy ember valami különlegeset látott Mary Kayben. de az egész azzal kezdődött. mennyit ér ez mindkét félnek. sokkal jobb és sokkal fontosabb feltárnia másokban azt. A szülőtől: szeretetet.Jössz ide azonnal. Arra tanítja munkatársait. Adni kell neki va- lamit.Mr. máris készen áll arra. Stanley Beverage. mennyi mindentől tanul meg félni a gyerek. Sikerült is.

huszonöt esztendősen érettségizett. hogy el- jön. Azt is bizonyítja. Azt mondjuk. hogy nem ítélhetünk meg egy könyvet a kötéséről. Igen. mint szabadon. és ezzel vége". Egyvalakinek akart segíteni. csaló. Ez- zel több okból is egyetértek. ha úgy végezzük. Alexander Graham Bell egy célt elvétett ugyan.büszke volt a családjára. Chattaway pedig többé-kevésbé árnyékban ma- radt. valójában azonban a legtöbb esetben nincs vége. szalonzenekaros esemény volt. Óvakodjunk-e a börtöntölteléktől? Társadalmunk furcsán vélekedik az igazságról. de David Smith ebből élt és taníttatta három leányát. További tanulság.. Nagylelkűségének még ma is ezrek és ezrek látják hasznát. a túlnyomó többség nem ad neki második lehetősé- get. amikor a milliomos iga- zán ritka jelenség volt. és újra meg újra ez villan át az agyunkon: "Ez itt egy börtöntöltelék. Egyesült Államok-szerte könyvtárakat alap- ított. mindig is arról ábrándoztam. szélhá- . Érdekes azokra a gyerekekre gondolni. Helyettes védnök David Smith barátom néhány éve fölhívott. Bannister ezzel nemzetközi hírnevet szerzett. aki nagyot- hallott. hogy bár évek óta látom. hogy leggyak- rabban azt a szinte természetfölötti képességét említik. Azt mondjuk ugyan: "Rendben. ezért többet adott nekik magából. Nehezen tudom elhinni. akik többet kapnak az élettől. és megdöbben- ve figyeltük. elvállalnám-e a helyettes védnöki tisztet egy jótékonysági szervezet az évi bálján. elegánsan táncol David. annál több marad meg nekünk is. Ma már tudjuk. azután igyekszünk gyarapítani és kibontakoztatni azt. mert Bell odaadóan igyekezett megoldást ta- lálni valaki más bajára. ha valaki bűncselekményt követ el. mint Bellt? Vajon "véletlenül" nem érint- kezhetett volna az a két elektród? Sohasem fogjuk megtudni. Ezt bizonyítja Chris Chattaway. Felküzdöt- te magát a vállalati ranglétrán. Ha elhallgatja sötét múltját. azt semmi szín alatt nem nevezhetjük kudarcnak. Példa erre Charles Percy. de nem biztos. hogy olvasással töltheti a napot. hogy egyszer helyettes védnök legyek. aki harminckilenc évesen lett a Bell és Howell elnöke. aki szombat délelőttönként Anderson őrnagy otthonába látogatott.Tudod. Nyil- ván sokat tanult. Ez a magatartás átmenetileg háttérbe szoríthatja az embert a reflektorfény helyett. de kissé zavartan fogadta áradozó meg- jegyzéseinket. aztán taníttatta a lányait. hogy vállalkozá- sát nem koronázta siker. Néhány évvel korábban egy Wilhelm Reiss nevű német feltaláló tökéletesített egy vezetékes hangtovábbító eszközt. megszegted a törvényt. akik tanítják a gyerekeket. A kertészkedést nem mindenki tartja fényes karriernek. Nyilvánvaló örömmel. Mókásan azt feleltem. hogy az USA egyes államaiban a szabadságvesztésüket letöltöt- tek több mint nyolcvan százaléka visszakerül a börtönbe. Végül kibökte. Azóta mintegy ötszáz versenyen futották négy percnél rövidebb idő alatt ezt a távot. A sors szeszélyéből alig egy hajszálnyival maradt le a halhatatlanságról. Negyvenhárom milliomos köszönhette neki a vagyonát egy olyan korszakban. és a "volt" szócskáról megfeledkez- ni. Carnegie azonban más módon is segített másoknak. de amit elért. hogy ennyi ember azért záratja ismét be magát.és teljes joggal . . Hajlamosak vagyunk csak az elítéltet látni. A leginkább figyelemre méltó mozzanat természetesen az. A társadalom azonban egy lépéssel továbbmegy azoknak az elbírálásában. Segítenie kellett a testvérei eltartásában. az amerikai függetlenségi háború hőse önzetlenül megnyitotta magánkönyvtárát azon környékbeli fiatalemberek előtt. estélyis.. A legérdekesebb azonban az életkora volt: nem sok ilyen szorgosan dolgozó hatvanhat évessel találkoztam. az egyikük egyetemi diplomát szerzett. aki önfeláldozóan felvezette a mezőnyt. és mások vevők a szolgálataira. de immár mindörökre Chatta- way az egyetlen. a lányai többre vigyék. az óhatatlanul is napvilágra kerül. és története több tanulsággal is szolgál. ha meglátjuk másokban a képességet. büntetést érdemel.továbbra is úgy bánik a volt elítélttel. hogy David azt akarta. és egy helyi politikus megígérte. és elmesélte élettörténetét. Ehelyett millióknak segített. hogy érintkezhessenek. ez az év legnagyobb horderejű eseménye . A társadalom . Ha két elektródot két ezredmilliméterrel közelebb helyez egymáshoz. mert Andrew Carnegie az amerikai történelem egyik legeredményesebb és leggazdagabb egyéniségévé nőtte ki magát. és megkérdezte. David jó munkát végez. Huszonkét éves fejjel ült vissza az iskolapadba.magyarázta a barátom -. hogy tizenhat évesen kimaradt az iskolából. Megerősíti azt az igazságot. Feleségemmel elég korán érkeztünk. Szemlátomást . akik. aki kulcsszerepet játszott az egymérföldes síkfutás négyperces rekordjának megdöntésében. David a kertészünk. és ez nem sikerült. Végül a szenátorságig vitte.Anderson őrnagy. Minden megtakarított fillérét és minden szabad percét erre a munkára áldozta. és az illető gyakran teljesítményétől szinte függetle- nül elveszíti az állását. Nagyszabású. mert jobb szeret a rácsok mögött. vagy tudatlanságból . Érdekes. de az emberiség óriási hasznot húzott fáradozásaiból. Két súlyos fiaskó Egy alig ismert főiskolai tanár arról álmodott. most már kvittek vagyunk. hogy három leánya közül kettő általános isko- lai tanár. de olyan iramot diktált Roger Bannisternek. Elgondolkoztató a kér- dés: mi történhetett volna. akkor tulajdonképpen ő talál- ta volna fel a telefont. rendkívül hálásan fogadta a lehetőséget. Az egyik ifjú. Megtudtuk. egy tolvaj. egy skót legény. Chattaway az első három körben kifullasztotta magát. hogy minél többet adunk tovább másoknak. megfizetted az árát. hogy a lehetőség az emberben. jóformán nem is ismerem. Némi rábeszélésre kötélnek állt. ha Reisst is ugyanaz az indíték készteti munkára. és az ille- tőt annak kiaknázására ösztönzi. milyen kecsesen. akik gyarapítani akarták ismereteiket. közben hírnevet és vagyont szerzett. amellyel felismeri a másokban szunnyadó tehetséget. A lé- nyeg azonban az. ezáltal lehetővé tette az álomhatár átlépését. Végeredményben mindenki jól járt. hogy az áttörhette az áttörhetetlennek tartott négyperces határt. azzal rengeteget segít- hetünk. a "nyúl".vagy roszindulatból. mert David Smith tanult. hogy egy időben társastáncot tanított. Ránézünk az illetőre. Ha egy volt elítélt közli az igazságot reménybeli munkáltatójával. hogy bármilyen becsületes munkának méltóságot ad. hogy szabaddá tudja tenni magát. nem pedig a feladatban rejtőzik. Egyszerű okból. hogy tökéletes hallókészülékkel lepi meg imádott feleségét. szmokingos. akik már veze- keltek a bűneikért. Ráeszméltem. Elmondta.

Valahogy így okoskodnak: "Mindenki tudja. ha időben szerzek egy kis pénzt." És lehajolva tovább írt a föld- re. ezért neheztelést vált ki. de mindenképpen befolyásoljuk a másikat. Az indianapolisi 63. hogy kifejezze a gyermek iránti megbecsülését. miszerint "azok az iskoláskorúak. Sietek hozzátenni. James Dobson oly meggyőzően fejtegeti Dare to Discipline (Merjünk fegyelmezni!) című könyvében.elfogult vagyok. Azt hiszik. és mivel lelkiismeretük vádolta őket. Ha az érintettek becsületesen igyekeznek alkalmazkodni. és erre csak egy mód van. az is véletlenül. amelyet naponta a péktől vásárolt. számú általános iskola kiválóan példázza ennek a megközelítésnek a hatékony- ságát. ha lebuktak volna. figyelmeztessük (azaz büntessük meg). Sok ablakot betörtek. A legtöbben kettős mércével mérünk Egy pék gyanút fogott. 17. A tárgyaláson a bíró elégedetten hallgatta a vádlott védekezését. A U. megrövidíti. ez sugár- zik belőlünk. hogy kellő nézőpontból. Felháborodásában rendőrért kiáltott. ami segít helyreállítani az önbizalmát. ha nyakon csípték volna őket. Az első botlásnál kipenderítenek innét. hogy ha atyánkfia vetkezik ellenünk." Biztosan hallottuk már. Sokkal többen viselnék a volt elítéltek bélyegét. most pedig nézzünk egy megoldást.. mind a felelősséget. Az asszony vádlói továbbra is faggatták. hogy azt látjuk másokban. és ujjával írt a földre. hogy a legerősebb elrettentő eszköz az első ízben elítélt fiatalkorú elkövetők esetében valamilyen munka vagy szabadságvesztés kiszabása. pozitívan vagy negatívan. kövezzék meg. Szürkületkor fiatal férfi toppant be a templom hátsó bejáratán. vagy alkoholos állapotban ültek a volán mögé.. ellensúlynak pedig azt az egyfontos veknit. ha zsenge korban. Egyébként meg is érdemlik. Jó né- hányan nélkülözni lennének kénytelenek a gépjárművezetői jogosítványukat. News and World Report 1976. tehát senki sem bízik bennem. akiket megtanítanak cselekedeteik valószínű követ- kezményeire. Ezzel bizalmat szavazunk neki. Az evangéliumban (Lk. Jobb. de azt hiszem. aki vajat szállít neki. Ekkor pedig sokkal nagyobb a valószínűsége. hogy a gazda. A diákok most tisztelettel együttműködnek tanáraikkal. ha megértenénk. Sok börtönviselt embert főként az különböztet meg a büntetlen előéletűektől.. Jézus először nem válaszolt. amelyet a társadalom tagjaként elkö- vetett. A gazda ugyanis egyéb mérőeszköz híján egyszerű ké- zimérleget használt. merítsünk abból a forrásból. hogyan bújhatnak ki a törvény alól -. és ekként az egyén számára is elfogadható. Először is összpontosítsunk arra.folytatódik a cikk . hogy hamarosan fölváltja egy fiatal. amikor túllépték a se- bességhatárt . hogy azután tekintsük úgy. és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen közületek. Az öreg . mert tudta. Határozottan támogatja ezt az alapelvet az Amerikai Jellemformálási Intézet is. A diákok goromba. június 14-i száma szerint 1970-ig "az épület zavargások sújtotta területre emlékeztetett. nem pedig vele szemben történik. Semmire sem becsülték az iskolájukat". Odavezet- ték Jézushoz. de a méltányosság azt kívánja.ahelyett. az úgynevezett realitásterápia atyja hangsúlyozza. amely megszégyenítette a péket. az elkövető rendezte a számláját. Ez hát a probléma. áthajtottak a piroson. Mint dr. Ami azt illeti. és kész a robbanásveszélyes helyzet." Ne feledjük: aszerint bánunk az emberekkel. Jó vagy rossz irányban. hogy a szülőknek meg kéne érteniük.mos. William Glasser. hogy ez a praktikus megközelí- tés még inkább csökkentené a bűnözést. udvariatlan. újra megszédülök. könnyen előfordulhat. Vegyük hozzá ehhez a vélt és valós sérelmek iránti túlérzékenységet. hanem lehajolt. egy mindenkiért elve látszik érvényesülni. az üveget farostlemezzel pó tolták. bocsássunk meg neki. a Szent Bibliából. Sok függ attól. A börtönviselt egyén valójában sokunknál előbbrevaló. ahogy látjuk őket. S. mélabús dalokat játszott." Ez az érvelés egyenesen a bűnözéshez és a börtönbe ve- zet. az vessen rá először követ. megfelelő hozzáállással szemléljük embertársainkat. a fegyelmezést zárjuk le sze- retetteljesen. hogy felkészítsük az illetőt a társadalomba való sikeres visszatérésre . ami bennünk is megtalálható. hogy a jövőjük kulcsát tartjuk a kezünkben. Nyomatékosan megismétlem: a törvényszegésért szerintem is büntetés jár. ellenséges támadásnak tekinthető. és a gazdát letartóztatták. javító szándékú szeretetnek tekinthető. A büntetés az egyénre irányul. Gondosan ellenőrizte a szállítmány súlyát. és kezeljük ennek megfelelően. Ez lehetővé teszi a szülő számára. A gyakorlott orgonista szomorú. Meggyőződésem. amikor csaltak az adóbevallásnál.a CB-rádió elterjedése óta sajnos a suhancok is tudják. egymás után kimentek. Kérem a kulcsot! Egy öregember ült a székesegyház orgonájánál. A tanfolyamot az óvodától az ötödik osztályig több mint ötszáz oktatási intéz- ményben tesztelték. A Biblia megkapó egyszerűséggel ezt írja: "Azok pedig ezt hallva. sértő han got használtak a pedagógusokkal szemben. megtanulnak viselkedni". hogy a fegyelmezés a gyermek érdekében. Tudták. hogy Mózes törvénye azt parancsolja. A megoldás másik fele megtalálható János evan géliuma nyolcadik részének első néhány versében. a mindenki egyért. csalódások sorozata után gyakran kezdik megideologizálni a helyzetüket.ez a legjobb módja.. Szerepet játszunk mindazok életében. mert minket nem füleltek le. erre módfelett alkalmas a könyvemre alapozott személyiségfejlesztő tanfolyam . és gyanúja igazolódott. amelyhez annyi problémánk megoldásakor nyúlunk. A gyermekkel okvetlenül meg kell értetni a kettő közötti különbséget. erre mód is lenne. a családi otthon falai között már a szülők elkezdenék. hogy az utóbbiakat sohasem kapták rajta. mert ő valamiképp törlesztette az adósságát. és ha megbánja (tehát felismeri a hibáját). hogy mondja meg. ahogy látjuk őt. Keressük másokban a jót . ezért árgus szemekkel figyelnek. amelynek tanári segédletnek szánt tan- folyama arra az elméletre épül. mit tegyenek vele. Másodszor. akikkel érint- kezésbe kerülünk.3) Jézus arra int. Többek között ezért olyan fontos.nem egészen száz dollár értékű üvegkár keletkezett. Ha tehát a volt elítéltben tolvajt látunk. ezért Glasser doktor azt javasolja. hogy magunkban megtaláljuk. a fegyelmezés célpontja a gyermek kifogásolható viselkedése. ami együtt jár vele. hogy ültem. Alkonyodott. hogy képes a tár- sadalom hasznos tagjává válni. "1970 óta . erre fel- egyenesedett.. A következő törté- net gyönyörűen szemlélteti mind az ebben rejlő lehetőséget. hogy csupán megbüntetnénk a hibájáért. Az írástudók és a fa- rizeusok házasságtörésen értek egy asszonyt. míg mi nem." Ez a szemlélet az óvodában és a tizenhat éveseknél egyaránt hatásos..

Hogy mi- ért? Megkísérlek választ adni a kérdésre. hogyan látjuk férjünket Vagy feleségünket? Hogyan látjuk egymást mint házaspár vagy mint család? Nem akarom a szakértőt játszani. Kijózanító gondolat. bánunk vele és értünk szót egymással. . a legtöbb férj és feleség egy idő múltán hozzászokik házastársa közelségéhez. Betöltötte a katedrálist. A nők még azt is kiharcolták. ez a fejezet talán a legfontosabb az egész könyvben. Lelkesen újságolta. az énekesek dalolnak róla. Nyilvánvalóan nem mindig. hogy egyetlen társadalom sem tudott fennmaradni. Ami azt illeti. Harmadszor. december 29-i számában: "A történelemből láthatjuk. Az öreg is ügyesen és nagyon szépen játszott. másodszor szeresd felebarátodat. hogy őszinte szeretetet és figyelmet mutasson házastársa iránt. ugyanolyan kedves dolgokat mondok neki és teszek érte. Harmadik fejezet. A Példabeszédek könyve arra tanít. de végképp semmit sem értettem. mint önmagadat. és így szólt: . (Dr. "vak" hűség bizonyítja. vadi- degenekkel is. Kijelentette. mindenki beszél róla. bizton- ság. egy röpke pillanatra megállt. de a fiatal egyszerűen zseniálisan. a család pedig a társadalom alapja. és emiatt otthon állandóan vihar tombolt. becsülhet és fogadhat bizalmába valakit. és javaslok néhány megoldást annak a harmincegy csodálatos évnek az alap- ján. Ami- kor elhaladt a jövevény mellett. akkor gyönyört és boldog- ságot találok az otthonomban. hevesen udvarolni kezdett a kicsikének. Zig . A korinthusiakhoz írott első levél tizenharmadik része gyönyörű képet ad arról. ez a kapcsolat minden más kapcsolatnál inkább befolyásolja sikerünket és boldogságunkat. Az öreg arcán könnyek gördültek le. és amikor legközelebb ta- lálkoztunk.mondta a barátom -. Termé- szetesen rögtön azt firtattam. Sok ismerősünk régimódian érzelgős.meg- van a maga elképzelése. fölfedeztem. mi történt vele. nem olyan "macerás" a bank- számlák. ami túlmutat saját létünk határain. és napról napra közelebb kerülünk egymáshoz. mert remélem. sőt. Azért említem ezt. Sajnos sok férj és feleség kedvesen. Soha nem hallott muzsika áradt a sípokból. és a fiatal természetesen fel is használta azt a kulcsot. hogy mások jövőjének kulcsát tartjuk a kezünkben. Nehéz elhinnem. Boldogabb. így ha később elválnak. zsebre süllyesztette. Meggyőződésem. bizonytalanságot szül a változó közerkölcs. aki egy önző fráterhez ment férjhez. és lassan megindult az épület végébe. hogy az a menyecske idesto- va tizenöt éve a felesége. olvasóimnak és szeretteiknek is jelentenek valamit. Nos. ha az ember kizárólag a magáénak tudhat. amelyre minden jó házasság épül. jaj. amelyeket kifejtek. ha nem adom oda a mesternek a kulcsot? Természetesen odaadta neki.Tudod. Jé zus Krisztus azt mondta: "Először szeresd az Urat. minden rendben. környezetünk is szítja a problémát. de magányos.észrevette az érkezését. postásokkal." János . a házas- ságon kívüli nemi kapcsolatokat. Feleségemmel mindketten úgy érezzük. Másodszor. mel- lőzött asszonykát. de valójában minden volt. Útjaink néhány esztendőre elváltak.engem is beleértve . Cselekede- teink másokat befolyásolnak. Erre én is rámondom az áment! Ezt a fajta szeretetet a társunk iránti maradéktalan. külön nyilakat tartogatnak a feleségek és anyósok számára. hitelkártyák stb. akként szerethet. az kinyújtotta a kezét. és pompásan alakulnak a dolgok. Ezt nevezem előre beprogramozott kudarcnak. amelyet azzal a gyönyörű nővel tölthettem. mint azelőtt. Először is. akik közül sokakat soha nem is fogunk megismerni. de tapasztalataim és megfigyeléseim alapján a legtöbb házassági problémának három lehetséges okát látom. és gyakorlatilag mindenkinek . hogy házas- ságkötés után hivatalosan is megtarthassák leánykori nevüket. aki folyton félrelépett. mint más nőknek. hogy a szeretet elfedez minden bűnt. amely azonban napjaink legtöbb házassági problémájára megoldást kínál. Ezért kötelességünk. ügyintézése. figyelmesen bánik munkatársakkal. hogy teljesen megnyomorítana bennünket. és játszani kezdett. Ő a legfontosabb személy az életemben. Mivel a házasság a család. a házasság nélküli együttélést. vagy szinte levegőnek nézik a másikat.") Rendkívül fontos. mi lett volna. hogy bármely felelősség- teljes házasember vagy férjes asszony eredményesen és boldogan élhet a párjával kialakított harmonikus kapcsolat nél- kül. . barátomat mintha kicserélték volna. Nem vagyunk egyedül a világon. A világ először ámulhatott Johann Sebastian Bach zenéjén. A városban boldog- nak hitték. ha bármi kétség merülne fel bennünk egymás hűségét illetően. hogy ha figyelmesen és körültekintően bánok a nejemmel. ha ugya- núgy udvarolok. amely elismeri a szabad szerelmet. hogy mi is ez a dolog. hogy azok a gondola- tok. Paul Pepense nyilatkozta a Time magazin 1970. hogy az a legcsodásabb a világon. eladókkal. a merő unaloműzésből folytatott párcserét. A LEGFONTOSABB MÁSIK Rómeó otthon Sok évvel ezelőtt volt egy barátom. lelki béke mind-mind hűséget feltételez. Alaposan kiélvezte megütközésemet. majd a billentyűsorok elé ült. a másikra mindig számíthat. akit Isten szeretnem és becsülnöm engedett. de még a környéket is. helyére illesztette a kulcsot.Kérem a kulcsot! Az öreg átadta neki. kivette a kulcsot az orgonából. ő pedig sietős léptekkel az orgonához ment. Fellélegeztem. a te Istenedet. Úgy gondolja. majd elmagyarázta. puhány dolognak 1 ártja. Humoris- ták kedvenc céltáblája a házasság intézménye. de ő "bevetette magát". titkárnőkkel. miután családi élete leromlott. mit jelent igazán szeretni. nézzük meg egy pillanatra a szerelmet. A költők írnak róla. Újabb kérdésemre egyszerű magyarázatot kaptam. nyugodtabb és sokkal sikeresebb volt.Mi lett volna. Mi is az a szerelem? Mivel a szerelem az a szilárd alap. sok másik pedig csak névleg létezik. hogy a boldogság. csak boldog nem. mert tíz házasságból négy válással végződik. hogy talált magának egy gyönyörű. hogy minden tő- lünk telhetőt megtegyünk mindazzal. a várost. de egymással gyakran vagy kurtán-furcsán beszélnek. hogyan látjuk társunkat.

hogy szüleik szeretik egymást. Dale Car- negie szerint: "Cselekedjünk lelkesen. hogyan tartósítsuk a házasságot. Az igaz szerelem fejlődési és gyarapodási folyamat. ha választania kell a két szülő között. Amikor Jewell kiszállt a kocsiból. ha elég gyakran. hogy a szeretet fizikai kifejezésének és kimutatásának felelőssége a szó szoros értelmében visszahozza az életükbe a szerelmet. a mindenható Istenbe vetett megingathatatlan hittel gyönyörű családot neveltek. hogy soha többé nem válnak el egymástól. Az ok egyszerű. és azon kapjuk magunkat. és fellelkesedünk. amikor szentesítette a csalá- dot. ha mindenki láthatja. kamionsofőrt. Jewell tíznapos utazásból tért haza. Órákon át mulattat kicsiket és nagyokat. majd rövidesen egymás torká- nak esnek.mert bizony. és jól megkapaszkodtak benne. a szerelem az ezüsthöz hasonlóan megfeketedik. a felnőttség küszöbén szökkent szárba. harmincon túl érett meg. fa vagy bokor. Gyakran inkább nehéz. hogy őszintén szeressenek. Erre a kijelentésre lelkesen bólogatni tudok. és a ház felé indult. a tévéképernyőtől és a filmvászontól. milyen a szerelem. mint könnyű. hiszen "Jewell" ékszert jelent. A szerelem a másik iránti teljesen önzetlen érzés. bekövetkezett -. Íme. Ha erkölcsileg felelősség- teljes emberek. hogy a boldog házasság jobb tanárt. lerontja teljesítményüket. majd a házasfelek ismét egymásba szeretnek. a negatívak pedig gyengülnek. érdek- lődés és szeretet kifejeződései. mert énekel. amely ezt az odaadó házaspárt és a család minden tagját összefűzi. Elképzelhetetlen. Hangsúlyozzák. Milyen kár. amely magába foglal minden ismert érzelmet. Hiszem. amely ka- maszkorban csírázott ki. tüstént háttérbe húzódom. A házasélet legszebb megnyilvánulását tizenhárom évvel ezelőtt lelkész bátyámnál láttam. edzőt. Amikor ez bekövetkezett . akkor há- zasságunk pozitív mozzanatai erősödnek. és bár hivatalosan az én kenyerem a beszéd a Ziglar rokonságban. amelyet az jelent. de a modern ember önző és kereskedelmi érdekből folyton összekapcsolja. inkább korlátoz. Manapság annyira egy kalap alá veszik a szerelmet és a nemiséget. Szerette." James bizonygatja. háziasszonyt. mint két kisbaba. rokon értelmű szavak. hogy minden családi otthon- ba eljuthasson! De szép is lett volna. Öt fiú meg egy lány sok kiadást. nem bírják to- vább cérnával. ahogy ezt a spontán érzelmi kitörést láttam. Nem is kell más szórakozás. minél távolabb a nyomtatott sajtótól. A férfi pedig mindenét odaadta neki. tisztelte. még akkor is. Arra sürget. hogy közé- jük férkőzik a házasság legveszedelmesebb rombolója. mint felszabadít. az igaz szerelem. Az indianai Michigan Cityben járt. és mindenben rendíthetetlen hittel és szeretettel támogatta a férjét. Ezek szerint. Pszichológusok és házassági tanácsadók szerint az apa és az anya azzal tehetik a legtöbbet gyermekeikért. A Biblia sohasem említi együtt a kettőt. becsben tartotta. Nyilván nem minden ilyen állítás igaz. amelyet Isten férfi és nő eszményi kapcsola- tának nyilatkoztatott ki. mint derűt. kötelességérzetből újabb udvarlási folyamatba bocsátkoznak. Nyilvánvalóan nem azok. és neki soha nem kell szembenéznie a megrázkódtatással.teológusok és tudósok éppúgy. Még soha- sem láttam ennyi szeretetet és derűt egyetlen kis közösségben. ha kellőképpen segítünk másoknak. Hule átveszi a terepet. mint egy ékszert. valóban bármit elérhetünk az életben. ha ez a szeretet a gyermekekre nem terjed ki. mindannyian azt akarjuk. de a szerelem éppúgy elhervad. és sokszor több gondot hoz magával. problémát. Most fordult elő első ízben. aki akkor szült először. hogy nem jó az embernek egyedül lennie. készséggel elis- merem. az unalom. ha nem ápolják. Be kell vallanom. mint ad. Szavaiból kiviláglik a szeretet. hogy amikor a bátyám mesélni kezd. Bárkit lelkesíthet a nyilvánvaló szeretet. hogy ismerjük el a lehetőséget és a felelősséget. Gyermekkori szerelme és ak- kor már harminchárom éve felesége." Jelen esetben ezt ekként módosítjuk: cselekedjünk szerelme- sen. mint az utca embere -. hanem azért boldog. Crane pszichológus szerint a szerelmet a szerető cselekedetek és megnyilvánulá- sok táplálják. hogy egy jó érzésű. inkább követel. elég határozottan és elég sokáig tápláljuk a szerelmet. hogy az igazán szép szerelmi történeteket nem me- sélték és nem mesélik el. úgy sírtak. sok házaspár annyira magától értetődőnek tekinti egymás jelenlétét. Sajnos. Sokszor úgy érezték. mert boldog. Az asszony gyerekeket szült. hogy a kis vidéki prédikátor és élete párja közötti jelenetet nem örökítette meg filmszalag. Abban is hiszek. és megfogadták. amelyet Isten szánt nekünk. Átélik azokat. Személyes meggyőződésem. hogy egy-egy könyvet vagy filmet "minden idők legszebb szerelmi történeteként" hirdetnek. időt és szerető szigort igényel. A kéjvágy abszolút önző. összeölel- keztek. alig ren- delkezünk valami útmutatással arra nézve. hogy kezdetben az ilyen szerelem is őszinte. és kinyilatkoztatta. hogy anya és apa együttesen biztonságot nyújtanak. lelkészt. Mint láthatjuk. hogy fedezze fel újra a régi értékeket. hogy az én szemem is erősen nedvedzett. az igaz szerelem! Dr. hogy a fizikai kifejeződés mentális elfogadást von maga után. Crane aláhúzza. amely mintha arra intené ezt a megvadult világot. hogy a gyermekek sokkal inkább biztonságban érzik magukat. A későbbi részekben majd alátámasztjuk William James megállapítását: "Az ember nem azért énekel. Egyetértek. hogy ők is elérjék. és mi is őszintén szeressünk vala- ki mást! Amit tényleg elhiszek Gyakran tapasztaljuk. hogy sokan azt hiszik. Bár a szerelem fontosságát egyetemlegesen elismerik . üzletkötőt eredményez. és az élet delén teljesedett ki. hogy szerelmesek vagyunk. hogy a boldogtalan házasság meghiúsítja a házasfelek minden egyéb irányú erőfeszítését. de együtt. Sokan sírig tartó szerelemről szavalnak. udvarolt neki. ha szeretik egymást. hogy a bátyám és a felesége egy időre elváltak. orvost. Ez volt az eset Hule és Jewell Ziglar háza táján is. Az előkertben találkoztak. a bátyám az ajtócsapódás hallatán kisietett. akik meg kívánják menteni házasságukat. csomót kötöttek annak a cérnának a végére. főzött és vasalt a családra. ha tudják. Crane úgy véli. ha nem fényesítik naponta a figyelem. örömet és diadalt.16) a szeretet netovábbját fogalmazza meg. sok házasság holtpontra jut. hogy egyszer megszületett vagy meg fog születni minden idők legszebb szerelmi története. George W. mint egységet. titkárnőt. A szerelem. Szilárd meggyőződésem azonban. amit akarnak. de az is nyilvánvaló. amit csak akarunk. amikor gyűrűt váltanak. szerető férj vagy feleség fejében . ha minden és mindenki más fölé helyezi a társát. A gyermek érzi. ha a gyerekek és unokák összejönnek. eszébe sem jut kiteregetni életét és szerelme részleteit. a lányuk- nál. Ha egy férj és feleség igazán törődik egymással. mint egy virág. Ugyebár. becézte.evangéliuma (3.

Kis befektetés nagy haszonnal. mint a saját testüket (Ef 5.még kevésbé ország-világ . milyen hevesen udvaroltunk és milyen sok időt tudtunk szakítani az udvarlásra a házasság előtt? Elevenítsük fel ezt. és a nap folya mán. Hanem lehetőség arra. csak tegyük kellemetlenkedés nélkül. Ezzel nem azt akarom mondani. mielőtt öszszeházasodtunk? Emlékszünk. ismét helyreállíthatjuk. hogy egy férfira hagyhatja a nagyobb döntéseket. Tartsuk észben. mert hazudnék. Kezdjünk és fejezzünk be minden napot a há zastársi szeretet kinyilvánításával. hogy megismerjék egymást. hogy uralkodjék rajta. illedelmesen. amelyet a mindenható Isten szentnek nyilvánított.28). az se jobb. Nem tanultak meg különbséget tenni szerelem és szeretkezés között . De soha ne feküdjünk le este úgy. Ne hagyjuk. Még ha pillanatnyilag megingott is. hogy a férfiak tiszteljék a feleségüket. Alkalmanként csempésszünk egy "szerelmes levelet" a postaládába. közönségessé silányítaná a kötést. hogy vele töltsek öt percet. Ha egy bensőséges. hogy Isten Ádám oldalbordájából formálta az asszonyt. Soha nem válunk el vagy térünk nyugovóra anélkül. Akkor a legjobb kife- jezni párunk iránti érzéseinket. Ha a kéjvágy kifejeződése. hogy házassá- gunkat tartósan megszilárdítsa. hogy szerepét csak szerető jósággal.megfordul jon. Töltsünk együtt zavartalan órákat. 9. Sétáljunk egyet vagy egyszerűen kapcsoljuk ki a tévét. a feleség úgyszintén. biztonságos és védett helyről. ha lehetséges. hogy ennyi éven át építgessük kapcsolatunkat és fölfedezzük." 5. hogyan igyekeztünk a legelőnyösebb ol- dalunkat mutatni. ha az első összezörrenés után búcsút intenek. amely párunk napját kitölti. Ne feledjük. Az oldalából vette ki. Emlékszünk. mert van. és bocsánatot kérünk érte. De az igaz. Mindig lebegjen a szemünk előtt. akkor szép és Isten szándéka szerint való. de szerelemből tesszük szépen. hogy ő a legfontosabb személy az életünkben. úgy a szerelem és házasság is megpróbáltatások közepette halad előre. talán egyáltalán nem. Természetesen nem az ajándék számít. Egy bölcs mondotta. Az őszinteséggel összefér az egymás iránti érzékenység. Fogalmuk sincs. hogy halljuk a másik hangját. 7. szeretem. de az igazat meg- vallva. de meg fogunk lepődni. akár nem. ahol nem a férj volt a család feje. holott még annyi idejük se volt. mielőtt valaki más teszi meg. ha fiatalok vadházassággal vagy kommunaélettel űznek csúfot Isten törvényéből. Nem fogunk jól aludni. Ez a póz kissé kényelmetlen lehet. A nőt sokkalta magabiztosabbá teszi a tudat. meghitt.talán egymáshoz illenek.ellentétben a költő és forgatókönyvíró véleményével . Érdekes. Teremtőnk kinyilvánította. és sze- relmünk most is napról napra erősödik. hogy bárki más . ha hibáztunk vagy tévedtünk. Az udvarlás alatt és házasságunk első éveiben azt hittem. a szerelemről nem is beszélve. Ha a testiség a szerelem megnyilvánulása." Egy másik költő elég ékesszólóan fogalmazott: "A gyűrű és ékkő nem ajándék. és a szent házasságban teljesedik be. hogy a férfi a ház feje. családban és hazában meg abban. Talán ezzel kellett volna kezdenem.. gyönyörű kapcsolatot közprédává tennének. hogy még sok éven át maradhassunk együtt. csupán az ajándék pótszere. nem is a lábából. 2. Most is ő a legeslegszebb. Ha választanom kell. szánjunk három percet egy tele fonra.vagy újjáépítésekor lépésről lépésre követhetünk. Ha nem értünk egyet. Ezért olyan lehangoló lát- vány. figyelmesen. 10. hogy nézeteltéréseinkbe soha nem vegyült rosszindulat vagy keserűség. azután folyton kiújuló problémák forrásává válik. hogy férj és feleség együtt halad- hassanak az élet útján. hogy a másikat helyezzük előtérbe. és kifejezzük szerelmünket. Mint mostanára minden olvasóm rájöhetett. Ha a férfi egyértelművé teszi. régimódi alak vagyok. rendben. November 26-án újabb házassági évfordulót ünneplünk.nem csupán üres szó. hogy mindig mindenben egyetértünk. amiért engedte. 4. mi az igazi szerelem. Csak az az igazi ajándék. mindazonáltal ha- tározottsággal töltheti be. Ne feledjük. 6. az lealacsonyítaná. hogy elsimítanánk a véleménykülönbségeket és megerősítenénk szerelmünket. akit valaha láttam. Azért imádkozunk. de még mindig jobb. vagy valami mást csináljak. Isten arra is tanít. amelyet a boldog házasság fel. Az igaz szerelem gyönyörű és teljesen bizalmas. 3. hogy nincs köz- tünk vita. és eléggé szeretjük egymást. Részemről első látásra vonzód- tam az én gyönyörű Piroskámhoz. mielőtt egymás kezét fogva útnak indulunk az öröklétbe. kanyarok. Ismét hangsúlyozom. aki hisz Istenben. völgyek. az végképp meg- erősíti a kapcsolatot. hogy a beszéd osztozás. Hogy mindket- ten készségesen elismerjük. Hallgassunk figyelmesen. hanem száz-száz százalékos ügylet. 8.elé tárja a számtalan módot. és éreztessük házastársunkkal. előzékenyen és kedvesen viselkedni? Mindez kiváló arra. akár fejre is kell állnunk. legérdekesebb és legizgatóbb nő. hogy a férfi rátaposson. A férjnek azonban arra is emlékeznie kell. Emlékszünk még. de a hallgatás törődés. minden alkalommal ő nyer. Hogy élvezzük egymás társaságát. mit csináltunk.miszerint jóban-rosszban. mi a szerelem. ha mi állunk tótágast. hogy együtt maradva gyara- podjunk tovább. Ahogy a finom acélt csak hideg és meleg edzi meg igazán.nem azonnali érzés. mit jelent két felelősségteljes ember szerelme. A férj száz százalékot visz a házasságba. mint ha a házasságunk fordul fel fenekestül. hogy megértsük vagy kielégítsük párunkat.. akkor állati és önző. és szeressék. csak huszonöt év után jöttem rá. 1. szerelembe torkollik. amellyel kimutatják és meg- osztják a társuk iránti mélységes szeretetet. Mindketten hálásak vagyunk Istennek. akár felfogjuk ezt ebben a pillanatban. Hiszen az is. A szerelem . ha ön- magam egy darabját adom. hogy a mindenható Isten az ő ura. hogy valami megoldatlan ellentét marad közöttünk. Hébe-hóba lepjük meg párunkat valami ajándékkal vagy egy üdvözlőlappal. hogy házastársunk a gyerekeinkkel versengjen a figyelmünkért. . Néhány józan tanács férjnek és feleségnek Lássunk egy módszert. hogy az az eskü . hogy a házasság nem öt- ven-ötven. Nemigen láttam még boldog házassá- got. Vagy ha már itt tartunk. és az országúthoz hozzátartoznak a hegyek. Nem a fejéből. hanem ami mögötte van. és az a tisztázatlanság befészkeli magát a tudatalattinkba. Mary Crowley írja Moments With Mary (Pillanatok Maryvel) című gyönyörű könyvében. . hogy köteles- ségből tesszük jól a dolgunkat. hogy ami alkalmasint kötelesség- ként kezdődik. Ahogy Sir Lancelot mondta: "Az ajándék az ajándékozó nélkül sivár. Hallgassuk végig a tengernyi részletet és apró-cseprő dolgot. Azt sem jelenti. mennyire érdekesek lehetnek azok az apróságok. Szakítsunk időt mindegyikükre.

hogy összeszedetten. Naponta tálaljunk jókora adago- kat. Halmozzuk el azokkal az apró figyelmességekkel. hogy férfi és nő természete jelentősen eltér egymástól. amikor belép. amit hozott. toljuk alá a széket. 4. ha egyszerűen. de soha ne bocsátkozzunk feleségviccek mesélésébe. miszerint az én házam az én váram. viselkedjék. egy csepp kölni vagy parfüm sem árt. Szenteljünk néhány percet erre. Válasszunk szét bizonyos házi munkákat. Legyünk kedvesek. Újra meg újra emlékeztessük Feleségünket. ezzel feleségünket boldogabbá és magabiztosabbá tesszük. Nyilvánvalóan adódhat olyan helyzet. mi a nő szerepe. mint egy nő. frissen fogadjuk. Próbáljuk ki a boldog házasság következő. Ha például feleségünk bevásárlásból tér haza. A ház körül a férfi végezze a nehéz munkát. és természetes módon a másik nemhez vonzódik. keverjünk bele gyöngédséget. Használjuk napi útmutatóként az Ef 4. ha egy kisfiú a mosogatódézsában pancsolva látja az apját. Szórjuk meg bőségesen nevetéssel. Szükségtelenül időzik a munkahelyén meg a presszóban a barátaival és . Rengeteg adat bizonyítja. és nagyra értékeljük. mint zsémbes és bosszús asszonnyal. de szükségünk is van rá. de nejünk tovább emészti magát. 3. melyik fél enged. hiszen mi is szeretjük. Az asszonyoknak sokkal fontosabb a biztonságérzet. gondolkozzék és beszéljen úgy. bocsássatok meg egymás- nak) szavait. nem számít. akik naponta együtt imádkoznak. Ké- szítsük el neki. Társasági összejövetelen maradjunk mellette. az elég baj. szakítsunk néhány percet. bújjunk tiszta ruhába. Ha nem járunk el otthonról dolgozni. mi a férfi szerepe. Feleségek. hogy természetünk a köte- lességek bizonyos megosztását követeli. A nő öltözködjék. határozottan kifejezésre juttatjuk." A modern világban a férj nem hagyja viszonzás nél- kül. ha aszerint bánunk vele. 5. amelyek olyan rettentő fontosak egy nőnek. Imádkozzunk közösen. Sokat jelent. ha dicsérnek bennünket. hogy az anyja férfiszerepet vállal és férfimunkát végez.sajnos . Soha. hogy fontos ő maga és az is. udvaroljatok férjeteknek! 1. ha ő a kenyérkereső. elvisszük szárazon ezeket az aranyos kis feleségvicceket. Éreztessük vele. A férfi önérzetét rendszeresen táplálni kell. Ne feledjük. Ne feledjük. férfit vagy nőt látunk-e. De az a fél több érettségről és szeretetről tesz tanúbizonyságot. akkor nem ismerjük a női nemet. Hogy mi vagy a gyerekek szeretik-e azt az ételt. Egyenjogúság ide vagy oda. viselkedjék. És ha egy percig is azt képzeljük. amikor az elkerülhetetlen nézeteltérés bekövetkezik. Anyám gyakran mondogatta: "A kicsinyek nem a szavaid- ra. A férfi öltözködjék. 4. 3. Biztonságérzetét jelentősen fokozza a szerelem szó ismételt használata. hanem a tetteidre figyelnek. Inkább tegyük az ellenkezőjét. Úgy vélem. 1 csésze szeretet 2 csésze hűség 3 csésze megbocsátás 1 csésze barátság 5 kanál remény 2 kanál gyöngédség 4 liter hit 1 hordó nevetés A szeretetet és hűséget alaposan gyúrjuk össze hittel. és bókoljunk az asszonynak. külö- nösen akkor. mielőtt férjünk várhatóan hazaér. Ha igaz a mondás. mint egy férfi. és otthon vagyunk. Végezzük el az alapvetően női munkákat. 2. Gyorsan fürödjünk meg. mint a férfiaknak." A kisfiú hadd lássa. hogy büszkék vagyunk rá és a munkájára. Újságoljuk el neki részletesen a munkánkkal kapcsolatos jó híreket vagy a nap folyamán történt érdekes eseménye- ket. A kislány hadd lássa. mi vigyük ki a szemetet. Meggyőződésem. irgalmasak. Időnként süssük vagy főzzük neki a kedvencét. Salamon. hogy elmondjuk neki. jóságot és megértést. hogy a szerető férj beszálljon. a járdán haladjunk mellette az úttest felőli oldalon. 12. mint amilyen gyakran egy férfi általában használni szokta. az lényegtelen. viselkedjünk szeretetre-méltóan (ez a férjekre is vonatkozik). és fogjuk a kezét. mert az rendkívül faragatlan ízlésre vall. cipeljük be mi. mert őt szeretjük. akkor a várba király és királynő is kell. amit csinál.11. általában azonban nem tar- tom szerencsésnek. 6. hogy nemcsak akarjuk őt. a válások aránya nem éri el a három százalékot. ez pedig jobb házasságot jelent. Nyissuk ki előtte a kocsiajtót. . Ezt a szeretett nőtől különösen nagyra értékeli. 6. Miután valaki ideges nevetéssel nyugtázta tréfánkat. és természetes módon a má- sik nemhez vonzódik. Melegítsük át napsütéssel. hogy napjaink sok problémájához hozzájárul a nő és fér- fi közötti világos megkülönböztetés hiánya. Ismételten közöljük. amely azt parancsolja. gondolkozzék és beszéljen úgy. garantáltan sikeres receptjét. 13. akkor majd nővé serdül. Emlékezzünk.32 (Legyetek egymáshoz jóságosak. Viselkedjünk most is ugyanolyan figyelmesen. mulatságunk véget ér. mennyire bízunk ben- ne és a munkájában. sem pedig azt. rendes körülmények között a nő mosogasson és ágyazzon. ha egy kislány folyton azt látja.barátnőivel. Ha egy pillanatig is azon kell tűnőd- nünk. Feleségünk örömmel vállalja a királynő szerepét. udvaroljatok feleségeteknek! 1. akkor majd férfivá serdül. a bölcsek bölcse mondta: "Jobb a puszta földjén lakni. Kezdjünk minden napot azzal. 5. hogy azoknál a házaspároknál. nyírjuk a füvet és intézzünk el minden alapvetően férfimunkát. és fejezzünk be minden napot ugyanígy. 2. Sokkal többször kell hallania. Férjek. ha az asszonya zsémbes és bosszús. mennyire szeretjük. adjunk hozzá barátságot és reményt. 14. Hasz- náljuk gyakran. meggyőződésem. milyen büszkén feszítettünk az oldalán házasságköté- sünk előtt.

nem pedig halad. nála érdeklődtek. Negyedik rész: CÉLOK CÉL I. Ha egy nyilat a céltábla közepébe küldött. A reménytelenség. kudarc és kétségbeesés partjain fog szárazra vetődni. mint a jól ismert fordulat: "Mindig is így csinálták. Próbáljuk ki. VALÓBAN FONTOSAK-E A CÉLJAINK? A láthatatlan célpont Howard Hill minden idők talán legnagyobb íjásza volt. hát hogy tudna valaki célba találni. mert a király semmit sem ér királynő nélkül. minden további nélkül lepipálhatta volna Howard Hill nyilazótudományát. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. mi hogy talál- hatnánk el a célunkat. Még nagyobb biztonsággal a céltáb- la közepébe találhatott volna. és körbe-körbe jártak órákon át. Nézzünk jól körül. amit akarnak. mert igazán boldoggá tesszük azt a személyt. MEGMAGYARÁZZUK. hogy állunk ezen a téren? Világ- osak már a céljaink. pedig talán életében nem volt a kezében egyéb. MEGMUTATJUK A CÉLOK JELENTŐSÉGÉT MUNKÁNKBAN ÉS MAGÁNÉLETÜNKBEN. és ez neki épp elég ok. miért akarja a neje levágatni az ürücomb végét. A virágcserép közepére fenyőtűket helyezett. amelyet nem látott. kér- dés nélkül követik a tömeget a sehová sem vezető körben. Ha Howard Hill nem tudott eltalálni olyan célt. mint visszajönni olyan hely- ről. csak azért. hogy ha boldoggá tesszük párunkat. Nos. ha kellőképpen segítünk másoknak. Határozott. úgyhogy a legelső hernyó a legutolsóhoz ért. mint valami gyerekkori játékíj. de akkor aztán tényleg az olvasó is nagyobb biztonsággal talált volna célba. A jóember csodálkozott. Királynővé akarunk válni? Bánjunk a férjünkkel úgy. elég nevetséges az analógia. mint ő. amit csak akarunk. és nem marad más választása. hogy mindenki felfortyanjon: "Még szép. II. amelyeket semmi más nem igazol. amelyik nincs is? Vajon van célunk? Kell. nap nap után. A hernyók elindultak. Miután az atyafi bevásárolt. óhatatlanul magunk is rengeteg hasznot húzunk belőle. Első fejezet. hogy bármit elérhetünk az életben. a hernyók táplálékát. készen arra. miért vágja le mindig az ürücomb . ha nem is lát?" Jó kérdés. Remélem. Annak ellen- ére. Mivel az anyós épp ellátogatott hozzájuk. A megfoghatatlan általánosság nem elég. a következővel szó szerint szétforgácsolta az elsőt. miért nem vágatta le a hentessel az ürücomb végét. már nyugodtan felhághatunk a lépcső következő fokára. MILYEN CÉLJAINK LEGYENEK. Jelentéssel bíró. Jean Henri Fabre. a nagy francia rovarkutató rendkívül szokatlan kísérletet végzett a búcsújáró lepke lárváival. Csak sodródik. akár a kormányát vesztett hajó. hogy legyen. V. MIÉRT NEM TŰZNEK KI A LEGTÖBBEN SOHA CÉLOKAT III." Ebben a tekintetben éppolyan hibásak. tehát bezárult a kör. A következő kijelentéstől sokaknak bizonyára félarasznyit fölszalad a szemöldökük. Olyan módszereket és eljárásokat alkalmaznak. mert az is ugyanott csapódott be. aki a legfontosabb az életünkben. nagyon keveset szereznek meg azokból. A bőséges tápláléktól alig néhány centiméterre szó szerint éhen vesztek.7. pontos. RÉSZLETES MÓDSZERT ISMERÜNK MEG CÉLJAINK ELÉRÉSÉHEZ. a házasság nem ötven-ötven. bengáli tigrist vagy kafferbivalyt. Nos. mert az anyja is mindig úgy csinálta. aztán a kimerültségtől és az éhezéstől mind egy szálig elpusztultak. vagy még elmosódottak? Fáradozás és teljesítés A céltalan ember olyan. mint az egyszeri ember. MEGHATÁROZZUK. mert összetévesztették a fáradozást a teljesítéssel. ha olvasóm jó egészségnek örvend. ahol nem is jártunk. Az asszony azt felelte. Fab- re gondosan körbe rendezte a hernyókat egy virágcserép peremén. KIDOLGOZZUK CÉLJAINK JELLEMZÉSÉT. hogy mindegyikükben kimondhatatlan értékek rejtőznek. a felesége kérdőre vonta. IV. amit az élet aratni kínál. Ott állunk szé- les mosollyal az arcunkon. Hét teljes napon és éjszakán keresztül tartott a körmenet. mint egy királlyal. de tudok egy még jobbat. világosan kitűzött célok híján nem bontakoztathatjuk ki maradéktalanul a bennük rejlő képessége- ket. Ezek a hernyók vakon követik a sorban előttük kúszót. Persze előbb be kellett volna kötni Howard Hill szemét. hanem száz-száz százalékos ügylet. akit a felesége a boltba küldött ürücombért. Ismétlem. hogy ők is elérjék. Ez házastársak között különösen érvényes. innen kapták a nevüket. hogy megtegyük a második lépést. mert vakon. KONKRÉTAN RÉSZLETEZZÜK. aztán egyszer-kétszer meg kellett volna pördíteni a tengelye körül. Egy szál íjjal és nyíllal felfegyverkezve halálos biztonsággal le- terített elefántbikát. Ha komolyan megpróbáljuk. HOGYAN KELL KITŰZNÜNK CÉLJAINKAT VI. hogy mindig pontosan a célba talált. mert nem létező célállomásra eljutni éppoly nehéz. Sok ember követi el ugyanezt a hibát. Meggyőződésem. A híradóban nemegyszer láttam. és emiatt csak töredékét takarítja be annak. konkrét cél kell. nem bánjuk meg.

hogy fölhívják a nagymamát.szerin- tük -meg sem fogják kapni. és tájékoztatjuk: . Végül néhány teendőt átruházunk másokra. ha valaki beköltözik a házba. Azért állítom ezt ilyen határozottan. hogy mind a négy ok elháruljon. A mama azt válaszolta. pajtás. Letesszük a kagylót. és ezzel az emberiség javát szolgáljuk. oldja meg ő ezt a háromgenerációs rejtélyt. mert soha nem győzték meg őket ennek fontosságáról. de rengeteg a dolgom. és kettesben tüstént tanakodni. A cél az. Most tessék kapaszkodni. bár az olvasó alighanem ér- dekelt ebben az "üzletben". A csoportunkkal három napra Acapulcóba mehetsz. hogy elérjük azokat a célokat. ezért inkább nem is kötelezzük el magunkat. különben nem jutott volna el eddig az oldalig a könyvben. ha üresen marad. a repülőt fölszállásra. és az a rács mögé juttat- ta. Rendelkezésünkre áll minden tennivaló és módszer. Holnap reggel nyolckor indulunk. pontosan ehhez látok hozzá. Garantálom. de sokkalta na- gyobb a kockázat.végét. azt tapasztalhatjuk. Jól gondolom? . elégtelen az énképük. Ha a félelem a problé mánk. Mivel a célok annyira fontosak. amíg nem tudjuk. Ahogy a hajót tengerjárásra. tehát most már nyilván jobban sze- retjük magunkat. Mi is okkal jöttünk a világra.az énképpel foglalko zik. ha úgysem érdemlik meg azt. mert "kockázatos". de nem győzték meg őket. vagyis . Ebben a negyedik részben célokat igyekszem elfogadtatni olvasóimmal. akik nem aratnak sikert az életben. átnéztem a dolgaimat. Először azért. hogy nem akarunk rossz színben feltűnni barátaink előtt. hanem akarja is. amit akarnak. A második rész . és egy filléredbe sem kerül. hogyan kell kitűzni azokat.) Irány Acapulco! Tegyük fel. hogy készülhetnék el mindennel az indulásig. hogy közülük csak öt éri el az anyagi biztonságot. hiszen Amerika rengeteg páratlan lehetőséget kínál. öregem. vegyük te hát józanul szemügyre ezt. nem tetézi ezt újabb hibával.Mit tesz ön azért. "kockázatos". mert ha figyelemmel kísérjük ezt a száz amerikai fiatalt egészen hatvanöt esztendős koráig. hogy megérdemeljük az élet kínálta javakat. és azt ajánlja. hogy ő azért szokta levágni az ürü- comb végét. sőt. hogy meggyőzzem az olvasót: máris tennie kell valamit saját céljaiért. a házat pedig lakóhely gyanánt építették. ha nem vállalunk célokat. Vajon azok. attól félnek. Másodszor. és emiatt szégyenkezniük kell. az ember is céllal teremtetett. Nem hiszem. Némelyek azért nem írják le céljaikat. A nagyi rögtön elárulta. eleve bukást terveznek? Nem valószínű.sőt. Harmadszor. Mondták nekik. mit máskor több nap alatt. A főnök visz oda bennünket a magánrepülőgépén. valószínűleg azt mondják majd: . ha igazán nekiveselkedünk. Nem hiszik. hogy hozzá kezdjünk ehhez. hogy leírjam ezt a "figyelmeztetést". hogy semmit sem terveznek. és pontosan megmondom. és úgy néz ki. drága hitvesünknek egy ötlete támad. és még hamarabb elveszíti tengerállóságát. az egyszerű- en azt jelenti.Figyelj. hogy a következő huszonnégy órában annyit végzünk. mint a bankrobbantás Las Vegasban. akkor hát minek bajlódjanak firkálással. A célok kitűzése valóban veszélyekkel jár. aki lelkesen közli: . hiszen nem tűztek ki semmiféle célt. Első reakciónk talán ez: . (A tisztesség megkívánta. Ezután fontossági sorrendbe rakjuk a dolgokat. "biztonságosabb" a házat üresen hagyni. Ezt az okoskodást követve. A nagymamának tehát volt indoka a cselekedeteire. nem fogják elérni a kitűzött cé- lokat. megcsinálja a szerencséjét. Először azt kérdez- zük: . hogy énképünket arra a szintre fejlesszük. és ez tragikus. mert súlyos kijelentés következik! Az ebben a könyvben vázolt szemlélet és módszerek igenis gondoskodnak arról. majd föltárcsázzuk a barátunkat. és föltehetjük nekik a kérdést: . ame- lyen már tudjuk. "biztonságosabb" a repülőgépnek a földön vesztegelnie. amelyet mindenképpen le kellett töltenie. Az ok egyszerű. Miután egy súlyos hibát elkövetett. Csakhogy a hajót a kikötőben is megtá- madják a fúrókagylók. hogy nemcsak bí- zik a képességeinkben. Ez valószínűbb. tervezgetni kezdünk. meg tudjuk szervezni ezt a kirándulást. hogy "biztonságosabb" a hajónak a kikötőben horgonyoznia. és sorban leírunk minden tennivalót. "kockázatmentes" megoldás. Az illető kisebb vagyon gyűjtött azzal.Pompás hírem van. Számukra ez a biztonságos. nem tudják. hogy többet tegyünk magunkért és másokért. Negyedszer. mert sohasem szabad megosztanunk céljain kat senkivel. Mivel az első és leginkább nyilvánvaló lépés az. azt is kije- lenthetjük. voltaképpen az egész kötet . pedig az esélyek ellene szólnak. hogyan kell. ami emberileg lehetséges.Hogyhogy mit teszek a biztos kudarcért? Én a sikerért dolgozom. tehát rajtunk múlik. hogy pár perc múlva visszahívjuk. nem tudom. ha a repülőgép a levegőbe emelkedik. mondjuk a barátunknak. hogy holnap felhív telefonon egy régi és általunk tisztelt barátunk. hogy abszolút biztonsággal kudarcot valljon? Miután első megdöbbenésükből magukhoz térnek. A legtöbben ezt hiszik. "kockázatos". amit az élet kínál. az ő anyja is mindig így csinálta. mert a sütője olyan kicsi. Mielőtt azonban válaszolhatnánk. hogy megérdemlik mindazt a jót. és a ten- gerparti villájában fogunk lakni. Szinte mindenki azt képzeli. Hát nekünk? Út a kudarchoz Vajon a legtöbb ember célokat követ? Szemlátomást nem. és két szabad szálláshelyünk van. inkább kihasználja az idejét. A repülő sokkal gyorsabban rozsdásodik a betonon. Anya. Néhány év- vel ezelőtt például egy gazdag elítéltet bocsátottak szabadon az atlantai szövetségi börtönből. hogy a kudarc oka a lehetőségek hiánya. miért csupán az amerikaiak három százaléka veti ténylegesen papírra céljait? Négy alapvető okból. Ez "félig-meddig" helyes is.Hát ez csodálatos. így kézenfekvő a magyarázat: voltaképpen nem is vallottak kudarcot. mert ha netán "nem jön össze" a dolog. ha a hajó kifut a nyílt vízre. Ezzel eljutottunk a félelem kérdéséhez. A célok által válik lehető- vé. Száz fiatalt is megállíthatunk az utcán.Mit is kell csinálnom? Előkerül a papír és a ceruza. és csak egyetlenegy gyűjt va- gyont. lánya és veje ekkor elhatározták. A baj inkább az. úgy döntött. hogy a fegyintézetben varrodát működtetett. a ház állaga is sokkal gyorsabban romlik. hogy nem fér bele egyben. hogy kibontakoz- tassuk magunkból mindazt.

holott az iránynélküliség a valódi baj. de még nyeretlen kétéves telivér herékre.hanem öngyilkosság.mindennap? Miért nem szedjük sorba következő háromnapi teendőinket? Azután csak úgy kéne eljárnunk.Ez az. Mérgesen kiabálnak: Hogyan játsszanak palánk nélkül? Tudják. mint a kerékpár. Közvetlenül az esemény után - mivel a cél teljesült . Az élet céljai fontosak. Hitt abban a célok elérésénél alapvető tételben is. még csak neki sem rugaszkodott. Sorra járta a helyi istállókat. A néhai Maxwell Maltz írt egy könyvet Psicho-Cybernetics (Pszicho- kibernetika) címmel. sok minden játszik majd a kezünkre. Az adrenalin-szint emelkedik. Ha úgy vágunk neki. és kizárták a versenyzésből. és csak addig tartják meg. de egyszerű. fizikailag készen állnak a viadalra. és megvásárolta Butter Rumot. Heteken át csutakolta. inkább megfoghatatlan általá- nosságok. Azt takarékbetétbe fektet- te.. hadd tegyek föl egy másikat. és mi történt? Semmi. és megszerzi. dolgoztatta és edzette a lovat a nagy bemutatóra.az az érdekes. hogy a saját lányomról szól . majd dühbe vált át. Ahogy a főnököm mondta a fűszerüzletben: "ehhez a fejünkbe kell nyomni a gondolkodósüveget". fiúk. vagy pedig nekigyürkőzünk. Hát nálunk? Vajon mi megkíséreljük-e az élet játékát cél nélkül? Ha igen. hogy a valóságban is elutazzunk Acapulcóba . akkor tennie is kell érte valamit. Hátborzongató cím. akkor határozott célul kell tűznünk magunk elé. vagy elvétették. . mi az eredmény? Az élet érték Érdekes jelenség tapasztalható a nyugdíjasházakban és idősek otthonaiban. rengeteget edzett. hogy az idő agyonütése nem gyilkosság . mintha egyetlen nap alatt kellene elintézni a három napra valót. hozzá sem kezdhetnek a játékhoz. fáradt. és az edző az utolsó lelkesítő szavakat intézi hozzá- juk. mert agyonütjük az időt. amink van. Gyönyörűen befonta a sörényét. Butter Rum jóval többe került annál. Az egész szezon értelme most dől el. Ott aztán megtorpannak. a patkóján hanyatt esett a napsugár.vagy közömbösségből . A játékosok értenek a szóból. csalódott. és azt is elveszítjük. Hogy melyik lesz a kettő közül. az teljesen tőlünk. A nevezetes napon hajnali háromkor kelt. Julie falát elborítják a legkülönbözőbb díjak és valaki négy és félszer annyit ajánlott neki Butter Rumért. és onnan mindig messzebbre látunk majd. Visszatérnek az öltözőbe. Használnunk kell az agyunkat. kiábrándult. megérnek.egy díjnyertes lovat. elolvasott minden hozzáférhető szakkiadványt. hogy gondolkozzunk. Butter Rumra. az égvilágon semmi. Hivatásos trénert is fölhajtott Butter Rum mellé. Részletfizetési megállapodást dolgozott ki. amíg valami cél értékessé teszi. mint a polírozott acél. nem tudják. hogy ismét arról tanúskodik: ha valamit nagyon akarunk.egy cél irányában -. nekigyürkőzik. az ember úgy működik. amit akarunk. tervezzünk és ki- osszunk. Alapos vizsgálat után azonban nyilvánvaló. Ami azt illeti.azonkívül. és másik álomlovat kezdett keresni magának. Julie pedig makulátlan öltözékében úgy festett. mintha nem vallhatnánk kudarcot. és a halálozási ráta felszökik. elkeseredett és boldogtalan volt. A történetben . dühös. Kitartóan dolgozott. ő pedig makacsul visszautasította aput és anyut. amikor a porondra lépett. így hát az akadály nem állíthatta meg. és a földre zuhan. az élet érték. például házas- sági évfordulók és születésnapok előtt meredeken lecsökken a halálozási arányszám. hogy még egy karácsonyt. Cél nélkül nincs játék Hadd szemléltessem a célok fontosságát egy kosárlabda-bajnokság döntő mérkőzéséből vett jelenettel. de most sértődött.a legkisebb ellenállás irányában pergeti tovább napjait. Ünnepek és bizonyos napok. A csapatok elvé- gezték a bemelegítő dobásokat.. és megszerezzük. akkor el- dől. amit akar . betaláltak-e. hogy minden rendelkezésünkre álló percet kihasználunk. kantár és nyereg tisztán ragyogott.de akadt egy kis probléma. Zabla. újsághirdetést adott fel. és végül rábukkant a szépséges. ki futott be másodiknak. az ugratásra képzett ló nem akart ugrani. Az életünk irányt kapott. ha nincs cél. Sokan tűzik ki célul. a szőre csillo- gott. csalódottság esetén vagy a kezünket tördeljük. Igen.Mivel erre a kérdésre igennel kell válaszolnunk. Azután állást vállalt. gyönyörűen megfogalmazott és közérthető kötetet takar. mint amennyiért vásárolta.életkedvük hanyatlik. Annyira feltöltődnek energiával. Kikötötte Irish árát. Mi több.életünk holnapjain. Hamarosan nyerni kezdtek. A tizenhat esztendős és alig negyvenöt kilós Julie Ziglar úgy döntött. mint jelentéssel bíró konkrétumok felé. elérik-e a várt eredményt. akik fedezni akarták a kü- lönbözetet. teljesen összezavarodnak. ellenállt az alkudozásnak és "szakértő" meggyőzésnek. aki úgy gondolja. Az idő ugyanis szövetségesünkké vagy ellenségünkké válhat. mint egy tündér. senki sem emlékszik. ezt gyakorlatilag mindenki tudja. ami rögtön csalódottságba. Ez módot ad arra. felkereste az állatvásárokat. No. céljainktól és attól az elszántságtól függ.vagy ahová csak kedvünk tartja . . Irish. még egy házassági évfordulót. Több száz órányi megfeszített munka és a díj álma vált semmivé Julie számára. Az utca embere azonban tuda- tosan . beugrónak leszurkolta Irish vételárát. ahogy kitódulnak a pályára. A kosárlabdában ez a helyzet. Ha nem halad előre és fölfelé . és gondosan előkészítette Irisht. Senki sem jegyzi meg magának az es- küvőn a vőfélyt. amikor a ló háromszor ellenszegült az első akadálynál. Sok "szakértő" szerint le kéne tartóztatni bennünket gyilkosságért. Irisht. hogy valaki eltávolította a kosárpalánkokat. amit Julie Irishért kapott. és ezt a költséget is maga fizette. mielőtt megkezdődne a játék. ameddig ellá- tunk. hogy kis híján kitépik az ajtót a sarkaiból. Most vagy soha. Ma este vagy győzünk. nem tudják. nem tudják. Mindkettőjük részéről tiszta szerelem volt ez az első látásra . míg meg nem kapta a kívánt összeget. Maltz ebben azt állítja. hogy cél nélkül nem lehet pontot dobni. Miért nem tervezünk másnapra acapulcói kirándulást . a játékosokról lerí a bajnoki rangadóval együttjáró izgalom. Az emberek gyakran panaszkodnak időhiányra. Julie azonban az a lány. ápolta. vagy mindent elveszítünk. még egy nemzeti ünnepet. mielőtt munkához látnánk. Mint egy másik részben taglalni fogom. ha az ember akar valamit. hogy megkeresse a törlesztésrevalót. mert észreveszik. hogy menjünk el addig. Magyarázat: megfoghatatlan általánosságból jelentéssel bíró konkrétumra váltottunk át. A cél lehet díjnyertes ló Julie imádta a kancáját. hogy sokkal többet teljesítsünk. a farka egyenesen műremek lett. hogy célt érjünk. hogy állnak az ellenfélhez képest.

A köpcös. Ez persze nevetséges. Ott- honok ezreit világítják. mert annyira sietett a siker útjára lépni. hogy kijelenti. egy ideig egy építkezési vállalat kötelékében is. és mindig magasabbra tették. de semmivel sem nevetségesebb. egyeseket talán meglep. amit tenni szándékozunk. A hatvanas években Martin Luther King új tartal- mat adott ennek a gondolatnak híres washingtoni beszédében. hogy megvalósítsák az álmukat. aki szereti a vagyont. Lélegzetelállító látvány. mert a legutóbbi két évben öt milliárdos halt meg. hogy szükségleteinknél többet keressünk. Kinek kell cél? A szótár szerint cél az. Lehet. a Mount Everest első megmászóját. hogy cél mindenféle rendű-rangú embernek kell. amikor azt kiáltotta világgá a Lincoln-emlékmű előtt: "Van egy álmom!" Egy másik férfinak is volt egy ál- ma. milyen bő teret szentelek az anyagi céloknak. Sokan és elég gyakran félreértelmezik a Szent- írást. Ezek után hadd húzzam alá. gyermekeket oktattak. és milliókat moz- gatott meg. Dexter elszalasztott egy ösztöndíjat a Yale Egyetemre. olyasmi. egyszerűen mé- terrúd. és ezt válaszolta: "Az összeset. Mivel gondolkodásmódomat joggal nevezhetjük idealistának. utakat építettek. Azóta fejlődésük és sikerük egyenletes. és egyszer csak a világ legmagasabb hegyének tetején találta magát. (Azt nem mon- dom. Már bizonyára fölfedeztük. Salamon. úgy jutott jelenlegi pozíciójához. amint azt magyarázza. rendeltetés. mint Howard Hughes. diáknak. de Dexter és odaadó társa. Akinek eddig még nem volt módja a levegőből megtekinteni. amire valamely törekvésünk irányul. hogy a pénz igen kevés dologgal helyettesíthető. hogy még több pénzt szerezzenek. mint ha azt hisszük. Az előnyök sora szinte végtelen. a kapitány szavait hallottuk a hangszóróban: .háromszoros Gyémántok .megközelítették a csúcsot. lakótelepeket és kórházakat emeltek ennek az új energiaforrásnak az eredményeként. Foglalkozástól függetlenül szinte kivétel nélkül érvényes. balra a Niagara-vízesést láthatják.) Ma már . hogy: "Aki szereti a pénzt. Nem kéne meglepődniük. Aztán egy nap az ember . hogy valaki egy terv alapján kifogott egy részt a Niagara energiájából. és több milliárd kilowattóra villamosságot termelt. hogy életemben először átrepülhettem a Niagaravízesés fölött. amíg külön- féle körülmények folytán . Az egész könyv- ben példákon keresztül valamennyi célt bemutatom. és bármivel jól harmonizál. majd egykettőre jól jövedelmező pattogatott kukoricás bódévá fejlődött.amelyekről tudják. hitbeli. amiben a . és mindezt annak köszönhetjük. anyagi. Mel- lesleg szép a színe. miközben a százméteres magasságba felcsapó permetet figyeltem. mit gondol. gyári munkásnak. a Sears és más cégek értékesítési alkalmazottjaként. Idéztem már az egyszeri embert. A pénz. ha van. Célfajták A céloknak hét különböző fajtája van: fizikai. Az üzletkötőnek cél kell. és konkrét cél felé irányította azt. orvosnak és sportolónak cél kell. hogy könnyű. csupa energia Dexter Yager szeretete kiapadhatatlan forrás. ha a pénz az istenünk. a pénz minden gonoszság gyökere. mígnem egy szép napon ő lett az igazgatótanács elnöke. Ahogy a zuhataghoz közeledtünk. Az acélos álmodó Nagy szónokok évszázadok óta hangoztatják az álmok fontosságát. mint a Niagara.Az energia kiaknázása Évekkel ezelőtt abban a szerencsében volt részem. Évezredeken át megszámlálhatatlan ezermilliárd tonna víz zubogott alá az ötvenméteres mélységbe. vallásos hite sziklaszilárd. számos terméket állítanak elő és hoznak forgalomba ennek se- gítségével. A lehulló víz egy részét egy bizonyos cél felé terelte. de terjedelmi okokból arra kényszerülök. hogy egyébként azonos feltételek esetén jobb. Hogy megértsük a cél szükségességét. családi és szociális.és ez a pénzre is vonatkozik. hogy Isten első parancsolata szerint ne legyen más istenünk. akitől megkérdezték. szellemi. sem a jövedelemmel az. nem elégszik meg a pénzzel. hogy minél többet teljesítünk. mennyit fogunk hátrahagyni. miként volt képes megvalósítani ezt a világraszóló tettet. Birdie mindaddig nem találták meg az igazit. sok tonna élelmet takarítanak be. Néztem a vízesést. akkor bármennyit szerzünk is. Terv. de ha határozott céllal szabadjára engedjük saját energiánkat. szorosan kötődik a csa- ládjához. Vagy a General Motors igazgatótanácsának elnöke azt mondja. bátran felelhetjük: "Ugyanannyit. Ezt kérem most olvasóimtól is. valami megindul. és olyan ember lesz belőle.tervvel a fejében . és raktári segédmunkás lesz belőle. végképp letette a garast az önálló üzlet mellett.el nem jutottak az Amway vállalathoz. roppant erőket. mert ez- zel munkalehetőséget biztosítunk a nálunknál kevésbé tehetségeseknek. aki történelmet csinál. A szabad vállalkozásról szőtt álma egy kancsó hűsítővel kezdődött. amely az ipar fogaskerekeit hajtja." Az édesanyának cél kell. Meglehetős sikerrel tevékenykedett gépkocsieladóként. november 1-jén csatlakoztak. Pedig valójában a pénzimádat minden gonoszság gyökere. annál nagyobb az anyagi elismerés. amennyiben törvényes úton szerezzük. és bár több kilométerre jártunk a természeti csodától. Megfogadtam a tanácsát. sőt. Mondjuk. hogy bármi érdemlegeset megvalósíthatunk konkrét cél nélkül. és meg is valósította. mennyi pénzt hagyott hátra Howard Hughes. a felszálló vízcseppeket. Kötelességünk. a bölcsek bölcse arra tanít a Prédikátor könyvében. nem tudunk betelni vele. Sokórányi kemény munka és hihetetlen lelkesedés tette lehetővé Yageréknek. látványos. fáradjon át a repülőgép bal oldalára. és azt mondják. Tudjuk. és hullámzott tova úgyszólván a semmibe." Ha valaki megkérdi tőlünk. próbáljuk elképzelni Sir Edmund Hillaryt. sőt.Hölgyeim és uraim. Munkahelyeket teremtettek. és egy gondolat suhant át az agyamon. amely az általunk nyújtott szolgálatokat méri. Ki merem jelenteni. C. amelyhez 1965. szakmai. Miután hamar belekóstolt a sikerbe. mint ha nincs. Kérek egy embert cél nélkül. hogy Isten rendezte úgy őket ." Egyszerűen szólva. hogy nem egy egész várost fogunk kivilágítani. hogy csak egy részükre összpontosítsak. hogy ez igaz. és mind az öten utolsó leheletükig arra törekedtek. egy nap ép- pen arra járt. Fenn- tartás nélkül állíthatom. A háziasszonynak. mint az Úr . J. amely felrázta Amerika lelkiismeretét. érzékeltem az odalent tomboló. hogy újra meg újra jelentkezett munkáért.munkára fogta ennek a félelmetes energiának egy hányadát. Penney találóan fogalmazta meg ezt: "Kérek egy raktári segédmunkást határozott céllal." A pénz minda- zonáltal csodás mércéje az általunk nyújtott szolgálatoknak.

mert tudjuk. hogy a csúcson szűkre szabott a hely (leülni nem lehet). azt pedig csak megfelelő célok esetén tesszük meg. és hét boldog. egészséges gyermekükhöz. hogy elrabolják az álmunkat!" gondolata. elegáns autókat. Ha legjobb formánkat nyújtjuk. ahogyan az életet látjuk. ha mindenki figyelmesen olvasná el ezeket a történeteket. A golfozó. amit az Amway keretein belül tett. és dolgozzuk ki céljaink jellemzését. mert szilárd alapra épített. tanuljuk meg. diák. a kocsikölcsönt vagy egyszerűen csak boldogulni. A cél nagyságrendje persze egyénenként változik. mert: "Akinek sokat adtak. az "acélos" álmodó. A cél legyen nagyratörő! Amikor célokat tűzünk magunk elé. meddig juthat el. Washington mondotta: "A telje- sítmény nagysága a cél eléréséhez legyőzendő akadályokkal mérhető.elég nehéz. mert mindegyik példában közvetlenül az olvasóhoz szólok. hogy egészen azonosult vele. Ami Dexter és Birdie Yagert illeti. a végén nem egy marék port kapunk. és egy skatulyába helyezte. Lelki szemeivel réges-ré- gen előre látta a sikert. ameddig ereje megfeszítésével hajlandó elmenni. tehát haladjunk to- vább. hogy valamit tenniük kell saját céljaik érdekében. Ez Dexter Yager. amikor a felkészültség találkozott a lehetőséggel. mert csak a merész cél gerjeszt a megvalósításhoz szükséges izgalmat. A módszer másnak is beválhat. tisztesség és a mindenható Istenbe vetett hit alappilléreire. óvatosan válasszák meg. szeretet. sportoló.). Felvillanyozó a tudat. Mindegy. még közelebb került gyönyörű feleségéhez. és fönn is marad. kivel társulnak. nehogy valaki elrabolhassa az álmukat." Az. Dexter előre tud- ta. Mire végzett a zacskózással. miként tűzhetjük ki és érhetjük el őket. este azzal hajthatjuk álomra a fejünket. Booker T. Egy bölcs mondta egyszer: "Ne szőjj kissze- rű terveket. Feljutott a csúcsra. gyerünk". ebben a felaj- zott állapotban a lehető legjobb teljesítményünket nyújtjuk. varázslatos dolgok történhetnek és történnek is vele . Az izgalom akkor kezdődik. finomacéllá alakítják. amit akarnak. hogy ők is megkapják. háziasszony. és az álom akkor vált valóra. hogy "gyerünk. mert azok nem tudják megragadni az emberek lelkét. hogy "ma mindent megtettem". kiemelt belőle két szem mogyorót. ha képességeink legjavát nyújtjuk. hogy nem Dexter leleménye a "Ne engedjük. a do- . faszenes pörkölőben készítette a mogyorót. lelki. amit a kötet illusztrátora a csúcsra vezető lépcsősoron ábrázolt. amit nyújtani hajlandó volt. és precíziós órák rugóit gyárt- ják belőle. Ugyanez érvényes a po- litikában is. és felis- meri. Második fejezet. bele kell képzelnie magát a másik helyzetébe. Ha a cél . mint középszerű mezőnyben. A pörkölődő kávé és mogyoró részegítő illata szinte mindig tömegeket vonzott." Egyetértek vele. gyémántgyűrűket stb. onnan pedig papírzacskókba töltötte. A CÉLOK JELLEMZŐI 1. mind- egyiknek merész cél kell. ügynök vagy üzletember. Akkoriban öt centbe került egy stanicli. A tulajdo- nosát mindenki csak Joe bácsinak hívta. ahogyan a vasrudat látjuk. Ezután nyugodt és pihentető éjszaka következik. akkor egyszersmind korlátozza. és mit kap majd. amint megnő és megerősödik. Története sok szempontból megtestesíti e könyv szemlé- letmódját. a te- niszező. akkor teljes erőbedobásra késztet. hogy az eredmények rácáfolnak a papírformára. egy kávémérés működött. akkor negyedmillió dollárt hozhat a konyhára. hogy ha a csillagok (a nagy cél) felé nyújtózkodunk. ők már rég acélba fog- lalták az álmukat. Éveken át építkezett a becsü- letjellemszilárdság.múlt megszegett ígéretei hátráltatták őket. és merészen kell megfogalmaznunk a célokat. valami megszólal bennünk. Nagy és izgalmas do- lognak kell látnunk az életet. Határozott tény. attól sokat kívánnak.ezt nyugodtan ígérhetem. A különbség abból fakad. hogy így lesz." Mivel Dexter nem jelölt meg határt abban. mert testi. Joe bácsi kézzel forgatható. Lehet. mert Dexter mindazt megkapta. A Yager-hálózat ma már világméretű és világhírű. ahogy Dexter Yagernek bevált. akkor körülbelül ötven dollárra emelkedik az érté- ke. egy nagy karton- dobozba borította a mogyorót. és ugyanilyen sok múlik azon is. Mindegyik említett személy célokat követett. ahogyan önmagunkat és a jövőn- ket látjuk. amely egy dollárt ér. hűség. hogy a lehető legjobb úton haladunk a nagy cél elérése felé. a futballista.azaz a "verseny" . mert embe- rek százainak segít. úszómedencét. hogy kozmetikus. Mindent megkap az életben. ha odaér. De ha ugyanezt a vasrudat megtisztítják a szennyeződésektől. Kovácsolhatnak belőle lópatkókat. lakókocsit. az vitathatatlan. Yagerék a sikerhez vezető úton minden tőlük telhetőt megtettek. A kö- zépszerűségben semmi izgalmas sincs. el- távolította a korlátokat előbbrejutása útjából. Ami pedig ennél is fontosabb. és fantasztikus dolgokat vitt véghez. és férfiként látta. Fiatal felnőttként ápolta és táplálta ezt az álmot. Csak saját körülményeire kell vetítenie azt. és a korlátok kezdenek kin- yílni. Birdie így összegezte felfogásukat: "Ha az ember megjelöl egy határt. Országjáró előadó körútjai során arra inti hallgatóit. A következő részekben és fejezetekben az élet szinte minden területéről vett sikerpéldákat ismerhetünk meg. amit csak akar. Egy vasrúdból készülhet ajtóütköző. Merész cél kell. az ökölvívó mind hajlamos elkényelmesedni a középszerű vagy lanyha versenyben. Ha magáévá teszi a sikeremberek odaadó céltudatossá- gát. Miért akarnánk lépést tartani "akárkivel"? Csöppet sem izgalmas dolog törleszte- ni a lakáshitelt. Többek kö- zött ezért fordul elő annyiszor a sportvilágban. mit tudunk nyerni belőle. nagymértékben meghatározza. mert az álma sihederkorában fogant meg. ahol mogyorót is árultak. Mostanára alighanem meggyőztem olvasóimat. ahol gyerekkoromban dolgoztam." Garantáltan a legrosszabb A fűszerüzlet mellett. Miután megtöltötte a zacskót. hitbéli vonatkozásokkal egyaránt törődött. Dexter sikere azonban nemcsak annak tulajdonítható. Szeretném. hogy a sportolók jobban teljesítenek szoros versenyben. de ha nem ő eszelte is ki. ezért óhatatlanul rengeteget kaptak cserébe (ezer négy- zetméteres villát. több tízezer tagot számlál. és elérjük a célunkat. Izgalmat gerjeszt. Amikor befejezte a pörkölést. A hatékony célnak merésznek kell lennie.

akiknek egy fillérjük sincs. akik benzinkutat üzemeltetnek. Ha a jelenlegi- nél többet akarunk az élettől. de valójában leginkább mi magunk állunk az utunkban. A menetrend szerint 17. ezért némileg mi is eltértünk a tervezett iránytól. A nagyratörő célokfeltétlenül szükségesek. mielőtt tehetnénk valamit. azon a területen is akadnak vagyonos emberek. Itt jut szerephez az odaadás.bármilyen sú- lyos is . akik jutalékos alapon a város utcáin kínálták a mogyorót. feltéve. lényegében ugyanolyan jellegű területen.és építik . ha minden akadályt előre el kellene söpörni az útból. A táblán csak ennyi állt: "Cromer-féle mogyoró . akkor min- den áldott nap mozgatnia és erősítenie kell az izmait. hosszú távú céljaink kitűzésekor ne akarjunk már indulás előtt leküzdeni minden akadályt! Soha semmi szá- mottevő célt nem érhetnénk el. hogy tegnapi önmagunknál jobbá váljunk. hogy visszatérjen Los Angelesbe.15-kor kellett volna elindulnunk. A táb- lák egyre nőttek. és ismerek benzinkút-tulajdonosokat. Az emberek vigyorogtak. amikor meglátták. mint mi.gát helyett ugródeszkává válhat. menjünk el addig. Soha nem felejtem el a cégért. és velük együtt a vállalkozása is terjeszkedett. hogy végig a csúcsra vezető úton minden lámpa zöldre váltson. Ő is sokat foglalkozott a mogyoróval. A súlyemelő tudja. Bármiből élünk. betegségek. és újból felszálljon. Mr. A cél legyen hosszú távú! Hosszú távú cél nélkül valószínűleg erőt vesznek rajtunk a rövid távú kudarcok. A családi problémák. tudja. de vásá- roltak. A lényeg a következő: amikor egy kicsit eltértünk a kívánt iránytól. hogy valamennyi közlekedési lámpát zöldre állították-e. kereskedelmi ügynö- kök. inkább lassan. milyen foglalkozást űzünk. és onnan mindig messzebbre látunk majd. akkor napi célkitűzéseink között szerepelnie kell az őszinte erőfeszítésnek. a kapitány nem fordította meg a gépet. hogy napi példamutatás által plántálhat csemetéjébe szilárd jellemet és hitet. Megtanulhatjuk majd. Később a mogyorós zacskókra is rányomatta ugyanezt. Joe bácsi szegény ember volt. de nem a mogyoró okozta a baját. A kapitány enyhe pályakorrekciót hajtott vég- re. Hosszú távú cél híján ezek az időleges akadályok szük- ségtelenül csüggesztően hatnak. Lehetünk orvosok. akik ugyanazt a terméket árulták. Elmondták nekem. A néhai Charlie Cullen így fogalmazta meg ezt: "A nagyság lehetősége nem zúdul ránk. szántszándékkal lassítják haladá- sunkat. Cromer idővel egy csomó fiút szerződtetett. Amikor elhagytuk a Los Angeles-i repülőteret. magunknak is változnunk. hogy elér- hessük. de elháríthatatlan okok 18. ameddig ellátunk. amelyeken nincs hatalmunk. tehetős ügyvédeket és nincstele- neket. aki fegyelmezett. A foglalkozás csupán akkor kínál lehetőséget. miként reagáljunk pozitív és negatív helyzetekre egyaránt pozitívan. Találni jómódú üzletkötőket és üres zsebűeket. de vettek a mogyoróból. Ha változtatni. A szülő. hogy ha kimagasló eredményt akar elérni. közlekedési balesetek vagy más tényezők. két ember. Elvész a nagyratörő. Az akadályok leküzdése Miközben ezeket a sorokat írom. Igen. cseppenként csordogál. Cromer megindította a vállalkozását. üzletemberek. bármivel keressük a kenyerünket. egy kis táblára festette fel ezt a szöveget." A nagyság és a majdnem nagyság között gyakran az a felismerés tesz különbséget. amelyek a hatáskörünkön kívül esnek. hogy ha nagyot akarunk. ahogyan ma- gunkat és a foglalkozásunkat látjuk. akadályok lehetnek. ügyvédek. Ha munkába indulás előtt telefon- on érdeklődnénk a rendőrkapitányságon. amelyet Columbiában láttam. Nem a feladaton múlik Egyáltalán nem számít. hogy a megvalósításukhoz vezető napi munkával alapozzuk meg álmainkat. Egy későbbi fejezetben megmutatom. egyesek utunkat állják. joggal hihetnék rólunk. Előre kell látnunk a sikert. Az ábrándozás helyes dolog. és ennek eredménye- ként rengeteg pénzt keresnek. és az is maradt. és onnan mindig messzebbre látunk majd. Miért? Mert addig megyünk el. 3. gazdag tanárokat és szegényeket. legyünk fel- készülve arra. Dallas felé tartottunk. de nem feltétlenül azok. de más-más célt kö- vettek. önfegyelem és eltö- kéltség. Időnként úgy érezhetjük. So- kat foglalkozott a mogyoróval.bozkában több zacskónyi mogyoró gyűlt össze. Az emberek még inkább derültek.mert válnunk kell valamivé. hogy a visszaesés . hogy "nyomás alatt" vagyunk. ítéletnapig sem indulunk el otthonról. Az egyik szegény volt. Minden más akadállyal ugyanígy kell eljárnunk. Az ok egyszerű. hosszú távú cél vagy álom csillogása. lelkészek. hogy amikor Mr. Ismerek tehetős embereket.leginkább a jellemszilárdságot. Vég nélkül folytathatnánk a sort. Hamarosan árusítási jogot szerzett a dél-carolinai vásá- ron és különféle sporteseményeken. de nem akarta annyiban hagyni. Az oldalszél kissé eltért a fel- szálláskor előrejelzettől. Híre és jövedelme nőt- tön nőtt. és ismét Dallas felé haladtunk. de húsz percen belül megváltozott a helyzet. és előtérbe kerül a napi aprómunka. Nem a szakma vagy foglalkozás tesz sikeressé vagy sikertelenné. Ma már gazdag és sikeres ember. mint a mennydörgő Niagara-vízesés. 2. ameddig ellátunk. akkor napi munkával kell célkitűzéseink felé haladnunk. akik jelentősen előbbre viszik azt a szakmát. hogy kisebb iránymódosításokat eszközöljünk! Vigyázat. A lehetőség elsősorban az egyénben és csak azután a foglalkozásban rejtőzik. hanem az. A cél legyen napi! Napi célkitűzések híján ábrándozásba veszünk. hogy a piros lámpákat egyenként kell leküzdenünk. Hosszú távú cél birtokában ez könnyebb. Íme. A napi célkitűzések jelzik . szerető gyermeket akar nevelni -akire igazán büszke lehet -. és akkor egy szép napon célba érünk majd. sokan űzik ugyanazt a mesterséget. Szegénységben élt és úgy is halt meg.03-ig késleltették a felszállást. Adódhatnak olyan körülmények. jobbítani akarunk körülményeinken. ha az egyén is ellátja a maga szerepét. Pontosan tudjuk. Ugyanazt a terméket árulták. Ha arra várunk. köztük a Dél-Carolinai Egyetemen rendezett mérkőzéseken.garantál- tan a legrosszabb a városban". egy DC 10-es fedélzetén repülök Los Angelesből Dallasba. Átmenetileg mások is feltartóztathatnak bennünket -tartósan csak mi magunk. javulnunk kell . A másik is szegény volt. Amikor céljaink felé tartunk. amely segít biz- . miközben célunk felé haladunk. Nem mindenki annyi- ra érdekelt a sikerünkben. A kíváncsiság tudakozódásra késztetett.

Ugyanez történhet bármelyikünkkel. Tekintsünk meg minél több ilyet. Har- madszor. mintha máris vásárolni szándé- koznánk. amikor Detroitban adtam elő. 4. az tisztességtelen. Másodszor.magyarázta kissé bosszús képpel. majd saját konkrét helyzetünkre kell alkalmazni azt.a túl merész vagy irreális célt. Általában azt mondhatjuk. "valami tevékeny- ség" éppoly homályos cél. szeretném megszorítani a kezét. Hat hét százhúszezer dolláros elmaradás a tervhez képest. hanem egy bizonyos fürjet szemel ki magának célpontként. Valószínűleg bedobja majd a törülközőt.Mit műveltem? . a részleteket illetően konkrétan kell fogalmaznunk. si- kertelen fajankónak érzi majd magát. hogy a célkitűzéshez általános információt kell gyűjtenünk. a kudarc mértéke szélsőségesen negatív érzel- mi hatást gyakorolhat jövőbeni teljesítményünkre. mégpedig ebben az évben. hogy rengeteg időt áldozzon ránk különféle házak bemutatásával. gyakorlatlan. becstelen. mindenki ellene fordult. Nézzük mind közül a legnagyobb problémát . A cél legyen konkrét! Korábban már említettem.Mr. Elképzeléseinket vessük papírra. A vadász nem úgy szerez zsákmányt. iskolá- zatlan fiatalembernek. A következő történet ifjú hőse is ilyesfajta problémával küszköd- hetett. hogy soha többé semmiféle erőfeszí- tést sem tesz majd. Ez némi fejtörést okozott nekem. Szárnyát szegjem ennek a hallatlan lelkesedésnek. Ha csak három hétbe telik felhajtania a kétezret. hogy nem fogják "hi- báztatni". feleséggé. hogy vaktában belelő a felröppenő madárrajba. . vagy valaki mást kíván kielégíteni. Hadd szemléltessem még tovább a feladat nagyságrendjét. Néhány évvel ezelőtt. ha nem fogadjuk el a tényt. hogy mindenki rajta nevet. mert évi egymillió dollár csaknem heti húszezret jelent. hogy kiszálljon. ön annnyira felkavart. és tulajdonképpen mások megértésére pályázik abban a tudatban. és az üveggel megsokszorozzuk.Komolyan beszélek . Bizonyára ostoba. valószínűleg három-hat hét kell ahhoz. hogy folytassa. és legszívesebben megállítaná a világot. rosszul öltözött és nem túl iskolázott fiatalem- ber meghökkentő kijelentéssel fordult hozzám. de ne vezessük félre az ingatlanügynököket olyan látszatot keltve. "szép" vagy "nagy" ház. ha komoly eredményt kívánunk elérni. hogy megfoghatatlan általánosságból jelentéssel bíró konkrétumra kell átváltanunk. hogy csúfos kudarcot valljon? Azért beszélek valószínűtlenségről. Sokan szántszándékkal tűznek ki túlzottan nagyratörő vagy a valóságtól elrugaszkodott célt. Ezért hát bölcsebb magas. energia vagy ész szorult belénk. mert ezzel előre gondoskodnak mentségről kudarc esetén. A következő rész szokásokkal foglalkozó fejezetei különösen hasznosak lesznek az építő jellegű napi szokások kialakításánál.válaszolta lelkesen.Nahát. ösztönösen kudarcra tervez. Remélem. és a papírra fókuszáljuk. Először. mit művelt ma velem. Bármit akarunk is. hogy a megvalósítás a mi dolgunk. mégsem okoz tü- zet -amennyiben folyamatosan mozgatjuk. de elérhető célt kitűzni. "magasabb" iskolai végzettség. jellegű és fekvésű telek. Ha viszont mozdulatlanul tartjuk. . (Hány négyzetméter. a szobák száma. kivált hogy még kétezer dollárja sem volt az indulókészletre. amennyire képességeink feljogosítanának. a kapható legerősebb nagyítólencsét és egy doboz új- ságkivágást. és elmondani. -Egymillió dollárt szerzett nekem . Ziglar. hogy megmenekszünk a rosszalló megjegyzésektől. hogy ha huszonöt év alatt nem bírt összekaparni kétezer dollárt. . Képzeljük el a létező legperzselőbb napsütést. és még le is lassítja előrehaladásunkat a részletek kidolgozásában. és joggal gondolja. egy húsz év körüli. Később még konkrétumokkal is fogok szolgálni. Merítsünk ötleteket és el- veket.) Ezután készíttessünk mintarajzot. ha érdeklődési körünkön kívül esik. Addigra nevetség tárgya lesz barátai és rokonai körében. hogy ez különösen fontos. ha irreálisan merész. stílus. mennyi erő. Körülbelül huszonöt év alatt nem tudott összegyűjteni kétezer dollárt. hogy álmunk a holnapunk legyen. vagy hagyjam fáradozni egy való- színűtlen cél ábrándjától vezérelve. .Egymillió dollárt fogok keresni. Ha csalárd módon arra késztetjük a másikat. a "szerencse" nem jön számításba. (Egy művészeti főiskolás valószínűleg minimális összegért kivitelezi. nem valószínű. amelyek saját helyzetünkre vonatkoznak. hogy ezek nem elég konkrét célok. ha három feltétel valamelyike érvényesül. szín stb. Ha nem ismerjük a pontos részleteket. A cél lehet negatív. ami határozottan fékezi . így már lángra lobbantjuk a papírt. Ha más irányítja célkitűzésünket. máris hatva- nezerrel marad el a tervétől.érdeklődtem. Természetesen biztattam. ha nem fogjuk munkára és nem összpontosítjuk kitartóan vala- mely konkrét célra. . hogy megszerezze ezt a pénzt. Óvatos becsléssel arra jutottam. személyiséggé váljunk. akkor kezdjünk képeslapokat és nekünk tetsző házak alaprajzait gyűjteni. Tartsuk a nagyítót az újságcikkek fölé! Bár a lencse összegyűjti a nap sugárzó energiáját. Elma- gyarázom. és valaki másnak a tetszését keressük vele. Annyira lesújthatja az embert. A célkitűzésnek az a titka. mint az. ha hihetetlenül vagy kivitelezhetetlenül nagyratörő célokat tűzünk magunk elé. ha nem sikerül megvalósítania a lehetetlent. teljesen érthető. diákká. akkor munkára fogjuk a napenergiát. hogy "többet" adjunk a köznek. amely alapfeltétele a szóban forgó vállalkozásnak. akkor sohasem érünk el annyit.tosítani. ha valahol parcelláznak vagy építkezési vállalkozók és ingatlanközvetítők mintaházakat mutatnak be. Mindegy. "eredményesebb" értékesítés. de különben sem tudtam volna elhallgattatni. részletesen meghatározott célt választunk ki. milyen méretű. Ez tekintélyes summa egy tőkével nem rendelkező. hogy egyetlen konkrét. nekem is juttat belőle. ha érdeklődési körünkön kívül esik. Lehet-e a cél negatív? A válasz hangsúlyozottan igen. miért. most pedig egyetlen esztendő alatt ötszázszor ennyit akart előteremteni. A "sok" pénz.) A könyv egy későbbi részében majd láthatjuk. "jól fizetett" munka. Aki így jár el. vagy "jobb" férjjé. A "szép" vagy "nagy" ház helyett például a legapróbb részletekig megfogalmazott cél szükséges. ez fantasztikus! Remélem. és bármilyen csekély összeggel elmaradunk tőle. A cél akkor is lehet negatív. Ha a cél irreálisan nagy.

amely lehetővé te- szi. Így a győzelemhez nem elég a másik fél kudarca. A lé- nyeg az. A vezetéstani szakemberek többsége egyetért . Az akadályok összegyűjtése után ter- vet kovácsolhatunk ezek leküzdésére. A sikeres emberek azért jutnak el a csúcsra. jegyezzük fel. vezető poszt a szülői mun- kaközösségben. néhány szabály. mire leírok min- dent. Ha semmi sem választana el a céljainktól. mikor ke- lünk fel és mikor látunk hozzá a produktív munkához. Nyilván egyszerre több célon is dolgozni fogunk. családi. ügyfélszolgálati látogatásokat. Több mozzanat szükséges a megfelelő nyilvántartás vezetéséhez. szakmai. A legpontosabb világtérképpel sem jutunk el sehová. tartsuk nyilván az úgynevezett "szürkületi" időt. mint az első tizenöt napon. Nem árt. A CÉLOK KITŰZÉSE Hol állunk? Most már joggal vetődik fel a kérdés. hogy ezek a példák és eljárások lefordíthatók bármi- lyen szakmára vagy hivatásra. hogy a második tizenöt napon többet teljesítünk. Harmadszor. mihelyt hiszünk ben- ne. Először is. Ebben az esetben fontossági sorrendet kell meghatároznunk. amit szeretnénk. mint a nagy egyedi értékűek (számítógép. kávézással. heti vagy havi szórást. hogy a célokat tulajdonképpen egyszerűbb elérni. az százszor inkább a kurázsi. tehát a példákat fordítsuk le saját helyzetünkhöz illően. Ez alatt a harminc nap alatt kegyetlenül őszintének kell lennünk. Ha harminc napon át napi néhány percet szakítunk nyilvántartásra. magánjellegű telefonokkal és más személyes ügyek intézésével. Kell egy kiindulópont. miként tűzzük ki a célokat. legjobb hónapot és legjobb negyedévet. Mint korábban mondottam. sokat adunk el és sok pénzt keresünk. anyagi. terhelhetőségünkről és időkihasználásunkról. elvégre a jövőnkről van szó. Még jobb. Harmadik fejezet. hogy nagyratörő. ha szerzett már némi gyakorlatot a jelenlegi cégénél. ha azt hisszük. ha nem tudjuk. mennyi időt töltünk a nap folyamán ebédeléssel. Másodszor. Fölfedezhetjük. és meghatározhatjuk az ütemezést. használják a képességeiket. hitbéli. Akárhányan előznek is meg minket egyelőre a sorban. hogy jobb egy hónap múlva fölfelé korrigálni a célt. Az új cél legyen konkrét és a legtöbb esetben a korábbinál magasabb. A verseny gyakran rendkívül hasznos. akkor sokat haladunk előre. Előfordulhat. mert korántsem tart olyan sokáig. hogy a célkitűzések megvalósításához szervezettségre van szükség. mint a szerencse. Ha emellett más is számít. hogy ha legjobb negyedévi teljesítményünket megszorozzuk kettővel. A kis egyedi értékű termékek (kefék vagy kozmetikumok) nem mutatnak olyan jelentős napi. Ne harapjunk le nagyobb falatot. de józan célt tűz- hessen ki. hiszen mindenkit meggyőztem arról. listát kell készítenünk az akadályokról. ajánláskérő látogatáso- kat. mitől óvakodjunk. és rendez- zük sorba a tételeket fontosság szerint. hogy ezek a szabályok szükségképpen többé-kevésbé általános érvényűek. Ami a legfontosabb Nézzük a fizikai. akkor csak idő kérdése. hogy a szerencsétől is függ. hogyan és miféle célokat tűzzünk ki. Feljegyzéseinket kizárólag önmagunknak szánjuk. amelyek az utunkban állnak. például be kell érnünk szerényebb sporteredménnyel és vezető szerep helyett aktív részvétellel a szülői munkaközösségben. amely alatt az ügyféljelöltek kartotékjában lapozgatunk stb. továbbá első hely a vállalati értékesítési versenyben. az az idő. Vessük papírra azt. hol állunk éppen. mert létezése erőteljes kifejeződése annak a hitünknek. úgyhogy vessünk erre is egy pillantást. ami a nyilvántartás vezetésének közvetlen eredménye. hogy a sor elejére érjünk. hogy ez szüksé- ges. de újból hangsúlyozom. mint kitűzni. Mihelyt megállapítjuk a jellemző sajátosságokat. Inkább a sorban közvetlenül előttünk állót igyekezzünk lepipálni. Látni fogjuk. de ne fel- edjük. Íme. legjobb hetet." Meg fogunk lepődni. előre nem tervezett látogatásokat. Hasonlítsuk össze ezeket az adatokat új ütemtervünkkel. Ne keljünk versenyre mindjárt a bajnokkal. mint hinnénk. Szinte hallom a zúgolódókat: "Három napba is beletelik. A negatív cél jele az is. de még nem foglalkoztam azzal. amit akarok. Végül. és mindegyikhez igazodni kell. hogy meg kell alkudnunk. az értékesítési tárgyalás utolsó harminc perce. ingatlan). Először azt nézzük. mint alaposan visszafogni. termékbemutatókat. és az eredmény elkezd fölfelé kúszni. írjunk le mindent. ha állandóan saját rekordunk megdöntésére törek- szünk. már mindenünk meglenne. mert mindegyik cél időráfordítást igényel. mint amekkorát meg tudunk rágni. hogy el tudjuk és el is fogjuk érni. A megfelelően kitűzött célt részben már el is értük. Ha korábbi adatainkat tanulmányoz- zuk. Valószínűleg azt tapasztaljuk. a vásárlóval szemkontaktusban töltött időt és az összegszerűen kifejezett értékesítést. ha kombinált erőpróbára vállalkozunk. akkor valós képet kapunk teljesítőképességünkről. ez csupán legjobb évünkkel lesz egyenlő. Ne feledjük. mikor ébredünk. mert meghatározzák célkitűzéseiket. szellemi és szociális célokat. azaz a sorban előttünk állót és saját eddigi legjobb teljesítményünket próbáljuk túl- szárnyalni. szorgalmas munkával állandóan fejlesztik azo- kat. Az is nyilvánvaló. Az első néhány nap kemény lesz. hogy ha mindig megelőz- zük a sorban előttünk állót. valamint egy gyülekezeti tisztség. Ez persze a terméktől függően nyilván erősen változik. hogy pontosabban "belőjük magunknak" ezeket a célokat. Ismét értékesítési példához folyamodom. Minden győzelem erősebbé tesz bennünket a következő kihívásra. de aztán már könnyebb. kiválaszthatjuk a legjobb napot. és odaadó. mert szokássá válik. Lehet fizikai célunk (a golf- klub házi bajnokságának megnyerése). amit akarunk és várunk. a siker könnyű. Ideértendő az előszobákban töltött idő. ha ed- dig a középmezőnyben mozogtunk. célokat kell kitűznie. jegyezzük fel. de tapasztaltságtól függetlenül szükséges valamiféle nyilvántartás. könnyű javításokat eszközölni. jegyezzük fel az időpont-egyeztető telefonokat. Lépőkövek vagy buktatók? Miután fontossági sorrendbe raktuk céljainkat. Ha az üzletkötő eredményesebben akar értékesíteni.erőfeszítéseinket.

Amikor egy versenyző a hivatásosok közé lép. már meg is dönti a rekordot. de azt a csúcsot soha senki nem fogja megdönteni. ahogy tájékoztatott a pillanatnyi helyzetről. Félbeszakítottam: . hogy komolyan elgondolkozik a dolgon.Tudod. Mihelyt bármiféle sikert tudhatunk magunk mögött.Ez csodálatos. . hogy mennyit tud eladni. Ebből láthatja. de minden esetben tudni vélik. mintha aranyból len- ne. hogy az említett eredmény szabályos körülmények között született. Emlékeztettem. hogy az a rekord nem volt "tisztességes".Miért. de azt akartam. Sok ígéretes öklöző tette tönkre a karrierjét azzal. és ezt tűzze ki célnak az első hónapra. amikor még hiány- zott a szükséges tapasztalata. mert az. fogalma sem volt. a múlt hónapi látogatásom óta pontos nyilvántartást vezettem mindenről. hogy amennyiben megdönti az eddigi abszolút csúcsot. Ugy tűnt. amelyik úgy néz ki. hogy túl kemény ellenféllel szemben állt ki.abban. hogy ha a legjobb hetét megszorozza ötvennel. könnyű mondani. Ezzel az eljárással végül a cég legjobb üzletkötője lett.Hát persze. közben önbizalma és tapasztalatai is gyarapod- nak. hogy megszerezze azt a kezdeti önbizalmat. válasszon az átlagnál valamivel alacsonyabb összeget. Elképesztő. hogy abszolút korlátot merjek meghatá- rozni egy elhivatott ember teljesítőképességének. először a ranglistán fölötte állót hívja ki.Egyszerű. hogy képes vagy rá. aki felállította.felelte fülig érő szájjal -. Ez a fiatalember nem tudta.Mennyit adsz el jövőre? . hogy kap ajándékba egy aranyfazekat vagy legalábbis egy olyat. menynyit keres a hálózat legjobb ügynöke. Semmi "ha" December huszonhatodikán felhívott a lakásáról. Az előző fejezetben szóltam a fiatalemberről. Ez tetszett neki. Ettől némileg lelohadt a lelkesedése. miután azonosítottuk azt. Végül meg- pendítettem. Nem tudják. akkor alighanem éppen időben szerezte be ezt a könyvet. de ahhoz nincs merszem. se azóta nem folytattam ehhez hasonlítható telefonbeszélgetést. Természetesen felébresztette a kíváncsiságomat. továbbá azt ajánlottam. Az önbizalom a siker szolgálóleánya.Céljai elérésében és megvalósításában törekedjék fokozatosságra! . mire nyomatékosan kijelen- tette. Azután arra biztattam. és megcsinálni is könnyű lesz. meglobogtattam előtte néhány várható jutalmat. . egymillió dollárt akart keresni egyetlen év alatt. de megígérte. a fényképét a vál- lalat elnökéé mellé akasztják a központban. hogy ennél többre is képes. Se azelőtt. Augustától a dél-carolinai Columbiáig érezhető volt a fia- talember izgatottsága. Arra buzdítottam a lelkes fiatalembert. Lényegében azt ja- vasoltam. de a tudatlanságból általában fakadó magabiztossággal tudta.. Felragyogott az arca. Ha e sorok olvasója magára ismer. azután még merészebb anyagi célokat tűzhetett maga elé.tanácsoltam a fiatalembernek. a következő évi tervekről beszélgettünk. hová igyekszik. amellyel az ökölvívó jut el a világbajnokságig. mint idén.. hogy a megfelelő célkitűzési megközelítéssel gyorsabban többre jutott. Először is azt. Nem ijedek meg a saját árnyékomtól. másvalaki megdöntheti. hol áll. milyen célt tűzhet ki egyáltalán. elhárítjuk az akadályokat. Ráharapott a csalira. könnyebben elérjük a nagyobb sikert (ha valamit jól csinálunk. könnyebb kiváló szintre emelkednünk). Mindennek a megvalósításához napi lépésekre kellett lebontania ütemtervét. hol tartanak. Ha a célhoz közeledve.Igen. az merőben elméleti kérdés. Azt tanácsoltam neki. ha hiszel benne.válaszolta újabb mosoly kíséretében. Ez még inkább tetszett neki. amely az első cél elérésével együttjár.Hát. Sajnos a legtöbben hasonló cipőben járnak. a vejével is dolgoztatott a saját nevén. A "halhatatlan" eléggé kihívó szó. hogy tudakolja meg a cég üzletkötőinek átlagos jövedelmét. Hogy elérhette volna-e az eredetileg tervezett egymillió dollárt egyetlen év alatt. . Meggyő- ződésem. . nem is tudom . más célok akadályai könnyebben ledőlnek majd. hogy úgysem győzhet. azzal félig meg is oldjuk. A tudatlanság magabiztossága Évekkel ezelőtt egy fiatal konyhaedény-értékesítő ült columbiai irodámban. hogy a motivációt ezzel kipipálhatjuk.Könnyű mondani. érdekes? Szerintem szomorú is.szegeztem a kérdést a fiatalembernek. Alighanem felizzott a drót. amit csináltam. . hogy nem neveztem a célját lehetetlennek. hogy ha kellően meghatározunk egy problémát. hogy mennyivel gyorsab- ban leküzdhetünk egy-egy problémát. mert az ötletszerűen kitűzött és könnyelműen felfogott célt könnyen elvetik már az első akadálynál. és kihívóan hozzáfűztem: . Mivel az ösztönzés a siker lelke. honnan jutott el odáig. . a georgiai Augustából. Ugye. . aki szerintem irreális célt tűzött maga elé. Még mindig nem volt meggyőződve. .közöltem. Idén mennyit adtál el? . de a fiatalembernek továbbra is kételyei voltak. kezdje megelőzni a sorban fölötte állókat. érdeklődje meg.Ha valaki fölállította. és fellelkesedett. Minden egyes győzelemmel följebb lép. hogy a továbbiakban ke- ressen újabb célpontokat a vállalaton belül. hogy lehetne? . Mindezek után hadd emlékeztessek mindenkit. miért olyan biztos ebben. December elején jártunk. a világrengető eredmény azonnali megpályázása helyett válassza inkább azt a megközelítést. Tudom. még én sem. csak a vállalati csúcsot kellene megdöntened . mert a rekord nem tisztességes. Ezután elmondtam. hová mennek. Az ösztönzés a siker lelke A fiatalember teljesítményét az a vélekedés fogta vissza. és boldogabb lett.Egyet garantálhatok . Biztosí- tottam. hogy jövőre többet adok el. Tudni akartam. hogy a fotóját országos hirdetésekben és újságcikkekben használják fel. hány üzletet . híres lesz mint a világ legjobb fazékeladója.Hogyan szeretnéd halhatatlanná tenni a nevedet a konyhaedényszakmában? . Ez nagyon lényeges. Sejtettem.

és kellően megbízunk valakiben. a céltól szó szerint karnyújtásnyira annyira berekedt. Hadd utaljak vissza az ebben a részben már említett figyelmeztetésre. hiszen tíz év helyett immár ti- zenegy év gyakorlata volt. mert a követke- ző év decemberében. Állapítsa meg. Soha azelőtt nem adott el egy évben 34 000 dollárnál többet. Miután az időmérésről áttért az időkihasználás mérésére. hogy egyszer eladjon. hogy pontosan hol áll. . miszerint óvakodjunk másokkal megosztani cél- jainkat. az összes visszamondás levonása után 104 000 dollár értékű konyhaedényt szállított le és fizettetett ki. húsz perc ott hamarosan napi egy-két órává adódik össze. Egyébként a vállalat mindabban a jutalomban ré- szesítette. Vesse össze ezeket az adatokat azzal. ügyfélszolgálatot." Közelebbről meg kell néznünk a célkitűzését. jóval több üzletet kötött. Ez hetente tíz. ha nem robban le a kocsija. hogy nem minden- kinek hatvan perc minden óra. A történetbeli fiatalember (később majd fölfedem a kilétét) a családtagjaival osztotta meg céljait. (10) Mielőtt elkezdte az évet. tartok termékbemutatót vagy veszem elő a mintakollekciót. mint ötven darab nyolcórás munkanap. hogy az orvosa eltiltotta a beszédtől. hogy nagyobb valószínűséggel éri el. Még szerencse. Kihasználtam a pillanatnyi szünetet.Nem. hogy képes elérni a célt. hány ügyféljelöltet kell megkeresnie. Jól beosztotta az idejét. Hasznos. Ezek a döntések nem a sikert határozzák el. Először is. hogy megdönti a rekordot. Egyszerű számolás kérdése az egész. Kifejezetten káros viszont. (8) Szellemileg fölkészült. Nyilvántartása alapján kiderítette. vagyis nem kevesebb. Sokan egész életükben csak fel- tételes döntéseket hoznak. de ezzel még nincs vége. mire az egyetlen járható utat választotta . méghozzá éves. hogy nem mondta. akkor rajta! De nagyon körültekintően válogassuk meg. Nagy cél bármely anyának. de elérhető célt tűzött ki. és megtanulta. ennyivel többet dolgozott-e. (9) Tökéletesen meg volt győződve arról. Ha szükségünk van rá. erkölcsileg és érzelmileg kiegyensúlyozott gyermekeket neveljen. ugyanazzal a termékkel. papírmunkát stb. egészséges. mert az adatoktól szárnyat kap az önbizalma. hogy kifejthesse a mondanivalóját. mert egyszer sem használta a "ha" szócskát. ha nem jön közbe betegség a családjában. Biztosíthatom őket. Másokkal is közölte. és támogatást adtak neki. Aki értékesítéssel foglalkozik.bármilyen hihetetlen - négy-ötszáz óra. hogy a fiatalember felhasználta a cél kitűzésének és elérésének valamennyi alapelvét. Röviden. mert pontosan ez követke- zett be. hogy megdönti a rekordot. ugyanazon az áron. Azt sem mondta. Nem azt mondta. elképzelte magát. Ugyanis szinte azonnal följebb kell emelnie a mércét. mikor kopogok be egy ajtón. nem fogod megdönteni. ha egy "hervasztónak" áruljuk el álmainkat. Mindenki csak annyi idővel számolhat. mire készül. (5) Hosszú távra (egy év) tervezett. aki azt kérdezte. szebb jövő Vegyük a családanya esetét. (4) Magas. mit ér egy munkaórája. Megkapta a sajtónyilvánosságot. amennyit kihasznál. (6) Listába szedte az útjában álló akadályokat. de egyszerűen fogalmazta meg: "Megdöntöm azt a rekordot. Azt sem mondta. és még inkább bátorítanak bennünket. hogy mennyi időbe te- lik egy találkozás megszervezése. méghozzá gyakran jelentős mértékben. mint korábban valaha is. mert ismerte magát annyira. fölfedezte. akik hittek benne. Erre azt felelhetem. telefonálok. Ennek alapján tudni fogja. mire vállalkozott. hogy kellően izgalmas legyen az erőpróba. de az elvek igen. Ez a fiú nem így tett. A következő évben azonban ugyanabban a körzetben. az egyik fivérét is el- temette. hogy a napi csalódások ne szegjék kedvét. Szép jelen. pont. hogy valamennyit okosodott. mégis több ideje maradt magára és a családjára. rájöhetünk. amint eléri a célt. Ha elemezzük a fenti történetet. hogy megtanítsa gyermekeit. amelyről kettesben beszélgettünk. Döntését nehezen hozta. Hány termékbemutatót kell lebonyolítania. ha munkatársaink vagy szeretteink osztoznak optimizmusunkban. Jó. hogy tíz perc itt. A fejezet zárásaként következzék még néhány gondolat. jelenleg hol áll. hogy a célkitűzésnél felhasznált példáim nem illenek minden helyzetre. Az egyik legnagyobb cél bármely anya számára az. huszonnégy óra minden nap és hét nap egy hét. ennyit okosodott-e. és ez még termelékenyebbé teszi. hogy tudja. (1) Nyilvántartást vezetett. évente pedig . ha nem történik haláleset a családjában. és tervet kovácsolt a leküzdésükre. Sajnos kettő is történt. Rájött. ha az nem titok. beleértve az utazást. havi és napi bontásban. mennyit ér egy perc. hogy valamivel többet és bizonyosan okosabban dolgozott. kit avatunk a bizalmunkba. Tisztában vagyok azzal. ami az idő tájt nem is volt rossz. (3) Egészen konkrétan fogalmazott (104 000 dollár). hogy én is szóhoz jussak: . amit kitűzött. ha nem veszíti el a hangját. Azért mondtam ezt. hogy egy személyes találkozást elérjen. és megkapta az aranyfazekat is. hogy megdönti a rekordot. annak ugyanezt kell tennie.kötök. hol áll. miként álljanak meg a saját lábukon egy bonyolult társadalomban. mert már meg is döntötted. Hosszú távú cél lehet. aki csak kigúnyolja el- gondolásainkat és lekicsinyli erőfeszítéseinket. hogy el tudjuk érni céljainkat. Közbejött. (2) Papírra vetette az elérendő célokat. (7) Napi lépésekre bontotta le a célt. hogy fegyelmezetten megtegye a célja eléréséhez szükséges lépéseket. Hány találkozást kell megszerveznie. Ennek eredményeként megdöntötte az abszolút vállalati rekordot. Mások arra kíváncsiak. amely hasznos lehet. egy anyának valami nagy cél kell. hogy boldog. hanem a bukásra készülnek fel. hogyan tűzzön ki egy egész sor célt. hogy a társadalom hasznos tagjaivá nevelje gyermekeit. hogy megdönti a rekordot.tette hozzá leírhatatlanul ujjongó hangon. Mindebből tudni fogja. hogy igazán értékelhessük. Azt sem mondta. egy termékbemutató és eladás. Döntése feltétlen volt. Ésszel és erővel Sokan azt kérdik. Több mint háromszor annyit értékesített. Meg fo- gom dönteni azt a csúcsot! .orvost váltott.

Cooper doktor szá- mottevő kutatásokat folytatott az aerobic kondíciójavító hatásaival kapcsolatban. tényleg hiszek-e abban. ha pedig nem hinnék.Szóval most majd összevissza futkorászol a szomszédságban? . hogy ha- marosan utolérni sem bírtam volna a csemetémet. hogy szakemberhez forduljak. hogy számítógéppel értékelték ki az észleleteket. lebontásra ítélném. megtehetjük. hogyan boldoguljanak egyedül. hogy ez lehangoló. Az apja rámordul: . aki folyton rám szólt. és ráadásnak egy kis lelkesítő beszédet rögtönzött.Az az igazság. az már gond. megszerezhetjük. (Az nem baj. hogy ha hinnék abban. A vizsgálat befejezése és az adatok összegzése után dr. hogy másszuk meg őket . a megfelelő célkitűzési módszerekkel helyükre tesszük azokat a köveket. vagy nehezen tudok a tükörbe nézni. vagyis hogy az illető meddig bírta. hogy mások zavaró kérdéseket fognak föltenni nekem. amelyet dr. egy apának legalább tizenkét éves korukig el kell tudnia náspángolni a gyerekeit. Mi lehetne ennél jobb napi cél egy anyának? Mindannyiunk napi célja lehet. Természetesen tudni akartam. hogy végül valamelyik olvasó azt tudakolja majd. A napi eredmények kövezik ki apránként az odavezető utat.Szóval és tettekkel arra is megtaníthatja őket. Nem győzték töltögetni azokat a kis kémcsöveket. hogy húzzam be a pocakomat . és én leszek a fő beszerzési forrásuk. aznapra jóllakatod. miközben gyalogolok. Zig. Hogy a fentiek jegyében megfelelően kitűzhessük céljainkat. hogy tulajdonképpen figyelemreméltóan jó a fizikai ál- lapotom . ahol életünk hátralévő részét tölteni fogjuk. hogy akkoriban még nem olvas- tam Ann Landerst. és a számok tanúsága szerint nem vagyok túlsúlyos. akkor nem kéne leírnom. arckifejezése drámai változáson ment át. vérbankot nyitnak. már olyasformán éreztem magam. hogy minden tőlünk telhetőt kövessünk el ma egy jobb holnapért. Ráadásul a fiam akkor nyolcéves volt. Végül mégsem ez késztetett arra. Ezután egymás után háromszor teljesen belenyomtak egy víztartályba. hogy önállóságra tanítsuk gyermekeinket. Szerencsére Dallasban működik a világhírű aerobicközpont. Következett a futópad.Ha már egy negyvenhat éves dagi futkos a környéken. amikor leírtam ezt: "Eljuthatunk. Pontosan ez történt ve- lem. Mivel az őszinteség önmagunkban kezdődik. Kimutatták. hogy tisztességes lehetőséget kapnak. A doktor szobájában egyébként csúnya dolgot műveltem. ami nem éppen eszményi arány. hogy pontosan tizennégy centiméterrel alacsonyabb vagyok a kel- leténél. Egy géphez drótoztak. eltulajdonítottam azt az oldalt. Amikor emlékeztettem. hogy megállapítsák a szervezetem zsiradéktartalmát. de én annyinak éreztem.csóválta a fejét. ha épület lenne. . aki kérdez valamit az apjától. Nagyjából ott lyukadtam ki. hogy az öröklétben Jézus Krisztus- sal egyesüljenek. Helyesen mondják a kínaiak: "Ha halat kínálsz valakinek. Bejelentkeztem hozzá. hogy a felvonó nem működik. hogy ez egész jó. mit kell tennem. Én viszont olyan ütemben gyarapodtam. akkor aszerint kéne élnem. Ha rendszeresen és határozottan. de dr. és kérdéseket tettem föl magamnak. a fizikai állapotról árulkodott. ha- nem az én Piroskám.egészen a legfelsőig. a feleségem ezzel fogadott: . és azzá válhatunk. mint a kisfiú.holott már behúztam. Azt hittem. Ennek szellemében azt kérdeztem magamtól: "Tényleg olyan vagy. a szavak könnyedén sorjáztak. Negyedik fejezet. ha magunk- ban beszélünk. Randy Martin. hogyan lássák el és tartsák fenn magukat. Lehet. ha válaszolunk. és végigcsináltam az ötórás vizsgálatot. amit írtam. végül megépítjük a tetőre. amelyiken . így aztán megszégyenültem. hogy nem pont két litert. és hívogatnak. világosan kell látnunk. Martin részletes programot teregetett elém. . és vett valami mutatós futómezt meg sortot és hozzá olyan futócipőt.) Az jutott eszembe. Martin javasolt.Mert annyira azért nem érdekel.Ezzel le az üzletbe. A megtett út hossza. méghozzá fokonként kell fölfelé haladnunk rajta. A jövő az a hely. hogy még csak negyvenhat vagyok. amit akarunk. hogy a testem 23. és bizonyos elégedettséggel állapítot- tam meg.Rémes formában van . legalább tűrhetően nézzen ki! . ahová akarunk. amilyet dr." Tanítsuk meg gyermekeinket. Elgondolkodtam. és elévülhetetlen érdemeket szerzett a kocogás elterjesztésében. hogy figyelhessék a szívműködésemet. mert száznégy centiméteres derékbőségem és kilencvenkét kilóm némileg útban volt. A CÉLOK ELÉRÉSE Legyünk őszinték önmagunkkal! Amikor hozzákezdtem ehhez a könyvhöz. amit akarunk. Ugy véltem. Még be sem fejezte tennivalóim ismertetését. még az sem baj. hogy vagy törölnöm kell a könyvnek ezt a részét. Landers szerint nem ildomos mások képes újságjából lapokat kitépni. legalábbis az elmém- ben. amivé akarunk". Az egyik legszebb napi cél az. és határozottan úgy gondoltam. azaz a csúcsra vezető lépcsőt. egy életre enni adsz neki. simán követték egymást. A lépcsőt kell használnunk. Egy háztömb meg egy levélszekrény Amikor hazaértem.Miért nem anyádat kérdezed? A kisfiú azt feleli: . Kenneth Cooper alapított.9%-a tiszta zsír. Igaz viszont. amilyen lenni akarsz?" Miközben a kérdéssel birkóztam. mindinkább nyilvánvalóvá vált számomra. Igazából persze akkor is tud- tam ezt.hatvanhat évemhez képest. mire dr. mivel mindössze négy másodperccel sikerült átjutnom a "borzalmas" fokozatból a "szimplán ijesztő" alsó régiójába. újra kellett értékelnem a leírt szavakat. úgyhogy nincs jogom az etikettszakértővel takarózni. a vizsgálóorvos behívott az irodájába. Először is levettek két liter vért. Szóval. Szerencsére a lépcsőfokok egyértelműen meg vannak jelölve. Sajnos jó messzire kellett tartanom a papírt. Be kell vallanom. magam elé tartottam a papírt. de mentségemre szolgáljon. Széles mosollyal magyarázta. de ha halászni tanítod. Az is elkerülhetetlennek látszott. Martin kifejtette.Igenlő válaszomra kijelentette: . hogy átte- kintsük az eredményeket. amit leírtam. de ha meghökkenünk a választól.

ellenségnek. Egyébként éveken át szó szerint több száz alkalommal magyaráztam hallgatóságomnak. négy. mígnem egy szép napon az összes háztömböt körbe tudtam futni. Ez sokat segített. Másnap azért már jobban teljesítettem. Senki ne higgye egy percig se. és ugyanúgy kellett lefogynom is. és nemcsak a lehetetlent kísérlem meg. ami egyszerűen annyit jelent. Sajnos optimizmusom magabiztosságba.növelte lelkesedésemet. és ez biztosan igaz. A súlyleadási cél akkor vált elérhetővé. Ma már a katonai fekvőtámaszt is be tudom mutatni.az én esetemben minden leadott gramm . amikor napi részletekre bontottam le. nyolc- vanra és hetvenötre. oly módon rendezzük el. Elkezdtem gimnasztikázni. harminc. hogy elhatároztam magam a futásra és fogyásra. az első nap nyolcat csináltam. mit vitt véghez apa. Amint földerengett előttem. hadd tegyek föl egy kérdést. kipattantam az ágyból. de a szemléltetés végett hosszú távúként kezelem. kivi- harzottam a főbejáraton . hogy a cél lehet túl nagy is. Másnap reggel. és közben tapsolok. legközelebb ves- senek egy pillantást a mellékelt fotóra. minneapolisi esőben és floridai narancsligetekben. kilencvennyolcra. százhúszat. Ez a pozitív visszacsatolás növeli önbizalmunkat. aztán nyolcvanötre. A hosszú távú célok elérésének egyedüli módja az. Biztos mindenki unt már. amely a sajátom volt. és mivel szavahihetőségem forgott kockán. azt javaslom. és következett a gondolatbeli kérdés: "Ziglar. sem lehetetlen. Elkezdtem a felüléseket is. azt senki sem vette volna észre.és egy egész háztömböt lefutottam teljesen önállóan. negyven. így akarsz ki- nézni vagy úgy. mert akkor ráeszmé- lünk. de öt deka az már csekélység. Ez a felismerés optimistává tett. és erről ha- marosan több szót is ejtek. lelki szemeinkkel már látjuk is azt. Ezért annyira fontos. Mindez azt eredményezte. Azoknak. mert a történet magába foglalja a célok kitűzésének és elérésének va- lamennyi alapelvét. amikor a hasonszőrűek még mélyen al- szanak?" Aztán lenéztem száznégy centiméteres derekamra. nyolcvanat. hogy ezt egy egészségügyi szakember útmutatása alapján jelöltem meg. de egy hüvelyk potomság. a de- rékbőségem nyolcvanöt centiméter". A régi mondás szerint egy mérföld megpróbáltatás. így már komolyan számítunk az egyre nagyobb teljesítményre. ami fogyási elhatározá- sommal járt. mindazonáltal ésszerű és megvalósítható. kivéve talán az én Piros- kámat. majd kettő. hogy a testsúlyom apadni. Igen. hogy élveznem is kellett. hogy miközben napi részcéljainkat elérjük. Hat fekvőtámasz. hanem még az egészségemet is veszélyeztetem. aztán tízet. ésszerű határidőt kellett megjelölnöm. mintha maguktól párolognának el -. amíg el nem osztjuk tízzel. Ha a tizenhét kilót tizenhét vagy akár két-három évre terveztem volna. Apránként híztam meg. Aztán az egy háztömbből egy kilométer lett. tíz. Ha csak két kilót akartam volna leadni. Tüstént fölfedezhetik. tényleg izgalomba jöttem. ha barát- nak. akkor túlzottan elhúzódott volna a megvalósítás. Ha viszont tizenhét hétre. A derékbőségem száznégy centiméterről százra. Futottam winnipegi hóban.testhezálló sortot reklámoztak. az álom valóra vált. Kezdtem kellemesebben érezni magamat. hú- szat. kilencvenötre. így aztán egyre többet és többet érünk el. Amikor elértem ezt a mérföldkövet. Ugyanakkor nem volt sem felelőtlen. húsz. óriási erőfeszítésnek tekintettem minden egyes lépést. hogy gyakorlatilag mindennap valamiféle sikert élvezhessünk. ha el akarjuk érni a célun- kat. sokszor azt gondoltam: "Minek akar fölkelni és a háztömb körül futkosni egy negyvenhat éves dagadék. Amikor minden reggel megszólalt az ébresztőóra. Tizenhét kiló jó sok. az egész családot fölkeltettem. és hoz- záláttam a futáshoz. családtagnak vagy vadidegennek erről a hatalmas "áldozatról" beszélhettem. A futásra fordított időm visszatérült nagyobb munkabírásomban. és sikerül. Hogy a cél számottevő legyen. hogy nem távolítottam el magamtól a barátaimat vagy akár a családo- mat. hogy felnyomom magam. és gyarapította önbizalmamat. hogy a képeken nem dagikra aggatják azokat a sortokat. A cél elég nagy volt ahhoz. A cél kitűzésének alapelvei Azért untatom olvasóimat ezekkel a részletekkel. Harmadik nap még egy kapuval továbbjutottam a sarkon. mind köze- lebb kerülünk a hosszú távúakhoz. még nem azt jelenti. A testsúlyom kilencvenkét kilóról előbb kilencvenre csökkent.) Az elhatározástól a könyv kiadásáig tíz hónap maradt. aztán már hárommal. Egy háztömböt meg egy levélszekrényt. A cél világosan meghatározott és egészen konk- rét volt. hús-vér mártírt? Én egyszer már annak éreztem magamat. hogy a tíz hónap alatti tizenhét kilós fogyáshoz naponta öt dekától kell megszabadulnom. nyolcvannyolcra. mert létezik az. (Gyakorlati szempontból tulajdonképpen kö- zéptávú volt a cél. hogy ha el akarunk érni . ami nagyon fontos. és a derekam vékonyodni kezdett. Hitbuzgó fogyókúrát is folytattam (abbahagytam az evést a templomban). A mártír Mielőtt folytatjuk. hogy újra meg újra sikert arathatok. ami lehetetlennek tűnhet. akkor még nevetsége- sebbé válok. és meglep. A fő cél lebegjen szemünk előtt. 1. negyvenet. hogy egy hónapra csak 1. családom és baráti köröm nem fukarkodott a dicséretek- kel. és arra késztetett. hogy az első huszonnyolc napon nem is bajlódtam a megvalósítással. Ami azt illeti. kilencvenre. kilencvenkettőre. mint az a fickó a reklámfotón?" Mivel az előbbi lehetőség nem tetszett. hogy amikor bármiféle célt kitűzünk és elérni igyekszünk. Olyan célt választottam. amit a pszichológusok teljesítmény-visszacsatolásnak neveznek. Ütemtervem tehát nagyratörő volt. akik nem olvasnak sztreccsnadrághirdetéseket.7 már nem annyira. hogy rövid távú célkitűzéseket valósítunk meg. amikor megszólalt a vekker. Tíz hónappal azután. három. a derekam vékonyodni kezdett. nyolcvanötre szelídült. nyolc. hogy egyetlen alkalmat is elmulasztottam. magamra öltöttem csábos futószerelésemet. Láttunk-e már valaha eleven.7 kg jut. Az persze. hogy megvalósítása érdekében alaposan merítsek erőforrásaimból. Minden egyes megtett lépés. hogy igazi kihívást jelentsen. kiszökkentem az ágyból. acapulcói homokban. majd elbizakodottságba fordult. Hosszú távra terveztem. minden részeredmény . Ezalatt tizenhét kilót kellett leadnom. Az egyik korábbi fejezetben hangsúlyoztam. hogy leírtam: "a súlyom hetvenöt kiló. hogy elújságoljam. De komolyan diétáztam. a siker sikert szül. de ne feledjük. Ahogy a dekák elpárologtak . nem úgy éreztem. Egyértelműen a célra összpontosítottam. Hadd magyarázzam meg. de ne feledjük. ami azzal a következménnyel járt. A cél mérete rettentően fontos. a cél elé- résére ösztönző tényező a kitűzéskor eleve fennállt.persze miközben az eltüntetésükért verejtékeztem. energiaszintem emelkedett.

És egyetlen ok miatt fogyunk le: mert kevesebbet eszünk. hogy a siker azt jelenti. (Olyan megrázó hangon és fájdalmas arckifejezéssel adtam ezt elő. tervet készítettem a súlytöbblet leadására (fogyókúra és kocogás). amelyek drámai súlycsökkenést ígérnek "anélkül. de egyet aláhúzok. Ami azt illeti. ez tény. hogy nyomdába került a könyvem. (A har- mincnapos csodakúrákon semmi mást nem adunk le. ami elengedhetetlen. Nyolcadszor. hogy megérdemeljük a karcsúságot és az egészséget. de sírás helyett nevetve éhezünk. ügyeljünk arra. hogy huszonötezer példányt akarjak eladni. és hosszabb időn keresztül kiegyensúlyozott étrendet tartunk (jó szokás). és mivel egyetlen kiadó sem volt hajlandó foglalkozni vele . miközben kilencvenkettővel döcögök? Bizony. hogy a siker si- kert szül. ön- becsülésünk és önbizalmunk ugrásszerűen javul. Senki ne értsen félre. Igen. alap- os kivizsgálással pontosan tisztáztam. ráébredtem. Amikor elérjük kitűzött súlyleadási célunkat. vagy nem érti. hanem mert a cél kitűzésének és elérésének valamennyi alapelvét szemlélteti. hogy a fogyás a saját ötletünk és saját elhatározásunk. nyilván nem lennének túlsúlyos orvosok sem.terveztem (vagy legalábbis középtávra. Zig bácsi meg ott futkározott. de érdemes a hajat bájra cserélni!" Ettől még éhesek maradunk ugyan. A több tíz kilót sem egyetlen hétvégén szedjük fel. olyanná válhatunk. három kilométeres futásban az amerikai főiskolások kilencvennyolc százalékát lehagyom. mint azt fentebb elmagyaráztam). Másodszor. a szavahihetőségem forgott kockán. sovány orvoshoz menjünk kivizsgálásra. ne szedjünk tablettá- kat. vagy nem hiszi. Ötödször. Ahhoz. Ez tíz hónappal azelőtt történt. Harmadszor. Az istenért. hogy tényleg kelendő -. Mire befeküdtem a kórházba. hogy a fogyás. Nem gyógyszerszedéstől lettünk kövérek . Egyszerre tudtam. hogy éheznünk kellene". nem is az orvos beszélt rá. Negyedszer.Ugye.ötvenévesen -. a cél elég nagy volt . Hetedszer. Kilencedszer. a következő alapelveket kell követ- nünk. Ne feledjük. Először. Tényként vetettem papírra. hogy csak a legerősebbek szemébe nem csaltam könnyeket. Az alatt a négy nap alatt többet szenvedtem. Ha a tabletták használnának. és maradandó karcsúságot sem remélhetünk gyógyszerektől. és pszichológiai megerősítést sem tud adni nekünk. hogy kigyógyítsanak a bajomból. Most . az én Piroskám kissé meg is döbbent. Nem azért meséltem el ilyen részletesen a történetet. a ripsz-ropsz fogyózással két baj van. el kellett szánnom magamat. Vajon elképzelhető. Nem Piroska. hogy a jelentős súlytöbblet cipelése romboló hatású. hogy a súlyom het- venöt kiló. a boldogság (a karcsúság. hogy megerőlteti a szervezetet. hogy mit akarjak. tályog alakult ki a májam alatt. megrepedt az epe-hólyagom. és nyilvánvaló számomra. hogy helyes irányban indulhassunk el. Másodszor. mert megfoghatatlan általánosság helyett jelentéssel bíró konkrétum kell. és véglegesen szeretnénk megoldani azt. egészség. Fi- zetni a kudarcért kell. A doktor azt mondta. . Először az. és emlékeznünk arra.) Komolyra fordítva a szót. de ahogy a fű meg a beton szaladt a talpam alatt. akkor "meg kell fizetnünk az árát". amilyenné akarunk. Negyedszer. hogy élek. hanem élvezzük az árat. Hogy még szebb legyen a dolog. hogy a műtét után még csak fáradt sem voltam. azt egyek. éhesek leszünk. ne fogyasszunk túrót. Hatodszor. amikor hetvenöt kilósnak állítom magamat. hogy mindenkit fogyásra serkentsek. A szabály egyszerű. (Dr. -. hogy nem "megfizetjük". hogy számottevő vagy jókora részt szerzünk mindenféle jóból). hanem élvezzük azt. amikor már úgy látták. A túlsúlyos vagy nem tudja. bizonyosodjunk meg arról. de érdemes a zsírt izomra cserélni!" A lányok írhatják ezt: "Éhes vagy? Nem csoda. majd újbóli hízás romboló hatású az önbecsülésre. mit nem ehetünk. öt-húsz évvel meghosszabbított élet öröme) viszont sokkal tartósabb. csak egy hónapi időt. amit ehetünk. Ha fogyni akarunk. amilyen akkor voltam. hogy a gyönyör (a degeszre tömött has) igen rövid életű. Martin azt mondta.egészen a negyedik kiadásig. ha egy névjegykartonra rányom- tatjuk ezt a szöveget: "Éhes vagy? Nem csoda. Ez az élet minden területére érvényes. napoztak vagy a lányoknak udvaroltak. a cél a sajátom volt. Segíteni fog.valami jelentőset. és tartsuk azt magunk előtt. a cél konkrét volt (ti- zenhét kiló). amikor már csak három kiló választott el a céltól. hol állok (tizenhét kiló súlyfölöslegnél).) Beszéljünk egészen nyíltan. mert azt állítottam. Saját tapasztalataim szerint a túró hizlal. Először is. (Kérdezzük meg a sovány orvost. nehogy bedől- jünk a villámfogyókúra-divatoknak. hogy a cél eredményes legyen. amit csak akarok - azután adott egy listát. Másodszor az. ez pedig életünk sok más területére kihat. hogy ez a futás valahogy "más". Következő megfigyelésem nem tudományos jellegű. A siker árát nem megfizetjük (ne fel- edjük. hogy miért. józan paraszti étrendi alapelvhez. és megtel- tem méreggel. Készítsünk listát. ezt pedig föltétlenül tudnunk kell.) A legtöbb esetben egyetlen ok miatt hízunk meg: mert túl sokat eszünk (rossz szokás). a célt napi ötdekás lépé- sekre bontottam le. hogy kitartsunk a fogyókúra mellett. mint egész életemben együttvéve. a diákok tanultak. Először huszonötezer példányt rendeltem. de azt ajánlom. A hátamon és lábamon csorgott az izzadság. Érdemes visszalapoznunk az énképről szóló részhez is. Végleges megoldás Amennyiben súlyfölösleggel küzdünk. Miért kéne negatívumokkal terhelnünk az agyunkat? Inkább azzal törődjünk. azaz költségemre adtam ki. arra összpontosítsunk. hosszú távra . A fogyás járulékos előnyei megszámlálhatatlanok. amikor valójában még kilencvenkettőt nyomtam. Az or- vos csak négy nap elteltével fedezte föl a problémát. szilárd meggyőződésem. ha célba akarunk érni. és nem valami külső nyomás késztet cselekvésre. Volt vagy huszonöt fok. felépülésemben fontos szerepet játszott kiváló fizikai állapotom. hogy orvosunk pozitív gondolkodó legyen.) Aztán egy verőfényes tavaszi napon a Portlandi Állami Egyetem területén futottam az oregoni Portlandben. milyen csúnyán hangzik? Éppolyan csúnyán fest is. Ne feledjük. annak tudatában. hanem élvezzük az árat. mert csak a kövérek esznek túrót.tizenhét kilós fo- gyás. és nyilván nem olyan akartam lenni. A "csak még egy falat" árt meg.tíz hónapra . Harmadszor. hogy fogyókúrázzak. Hiányzik belőle a kellő meggyőződés. változás szükséges. hogy jobb erőnlétnek örvendek. Azért mondom ezt. mint hu- szonöt esztendős koromban. ne azt hangsúlyozza. Folyamodjunk a jó öreg. saját szakállamra. hogy nem "megfizetjük". a cél erős elszántságot igényelt.

nem hagyja ugyan ab- ba az ugrálást. addig sohasem arathatunk sikert. Ezt nem győzöm hangsúlyozni. hogy csak a második helyért hajtsanak az értékesítési versenyben. Ami- kor John Wooden pályára küldte az UCLA Bruins kosárlabdázóit. akik a siker módszerei helyett a bukás I mentségeit plántálják belé. hogy Jim Sperry tizenöt éve egyhuzamban az első. A lélektani határ A bolhaidomítás legkiválóbb példája Roger Bannister. Belső késztetés hajtja. hogy tudjuk. Véletlenül elég jól ismerem a fiatalember történetét. négy perc alatt ér célba. amelyet Judge Ziglar ad üzletkötői tanfolyamain: . hogy legyünk óvatosak. hogy kiszabadulhasson az üvegből. hogyan kell bolhát idomítani. Ezért ajánlom. mert tisztában van azzal. akit gyakran vádolok azzal. bolhaidomító az. és ne engedjék. Így például amikor Joe Louis volt a nehézsúlyú ökölvívó világbajnok. hogy egy mérföld négy perc alatt meghaladja az emberi teljesítőképességet. hegyet másszon. sorra "negativizálta" ellenfeleit. tovább nem is bír. hogy könyvet írjon. az mindig hallgat a vészmadarakra. mert nem képes rá. és minden esztendőben javított a saját teljesítményén. Tudományos alapon kiszámították. Egyszerű a magyará- zat. Úgy kell bolhát idomítani. annyira "negativizálta" az ellenfelet. nem azért. nem lehetünk boldogok. hogy a többi igazgató úgyis elmarad tőle. Eközben egyre kishitűbbé válik. tehát elsőként sikerült átlépnie az álomhatárt. tehát a miénk is ug- rálni fog. Most következzék a történet kiegészítése arról. Ha valaki nem értette volna a lényeget. mert az ember teljesítő- képessége növekedett. Roger Bannister nem hagyta magát. megüti a bo- káját. és kétséges. hogy ugyanezen célelérési. Az atléták éveken át próbálták négy perc alatt lefutni az egy mér- földet. Negativizálhatóak vagyunk? Az emberre is ugyanez érvényes. ami képessé tette ar- ra. miképpen érjék el céljaikat. Mint vállalatunk egyik vezetője és tanfolyamaink oktatója lelkesen terelget másokat a csúcsok megdöntése és a bolhaidomítás felé. Ismétlem. Mihelyt rászokik. Tudjuk. szívlelje meg a tanácsot. hogyan érte el a kitűzött célt. bol- haidomítási elvek alkalmazásával lett az egyik legkeresettebb értékesítési oktató Amerikában.Négy perc alatt akarja megtenni az egy mérföldet? A szíve ki fog ugrani a helyéből. Rászokott. Rendkívül fontos. rekordot döntsön vagy a köz javára te- vékenykedjék. így aztán "negativizálható" lesz." Az orvos sztetoszkóppal a kezében ugyanezt erősítette meg: . Tessék szíveskedni bólintani. 1973 júniusában a louisianai Baton Rouge-ban rendezett országos atlétikai bajnok- ságon nyolc futó ért célba négy perc alatt! A négyperces lélektani határ megtört. Nekifog. hogyan kell bolhát idomítani. Aki el akarja kerülni ezt a nyomasztó hatást. ez lehetetlen. A lélektani határ átléphetetlennek tűnt. amikor két bolha a hegy lábánál tanakszik. Ő ilyenkor csak vigyorog. vagy kutyára szálljanak?) Ez tény. Nem arathatunk sikert. Érdekes módon. Lépésről lépésre A célok az élet minden területén nyomasztóan hathatnak az egyénre. de nem azért.Bolhaidomítás Ennek a célokról szóló résznek a harmadik fejezetében elmondtam az edényárus történetét. Ha ezután levesszük a fedelet. Ma már országszerte má- sokat tanít arra. mivel az öcsém. hogy az edzők újra meg újra arra tanítják versenyzőiket. hogy csak addig ugorjon. Hosszú távú célt: hogy megdönti a rekordot. Arra is büszke vagyok. Nem. Ez az egyik. Volt napi célja: munkanaponként háromszázötven dol- láros forgalom. hogyan kell? Komolyan beszélek. és nagy célt tűzött maga elé. hogy a fedélig érjen. hanem a kishitűséget is lerázta magáról. de tény. hogy elmeséltem a történetet. Ez az egyik oka annak is. hogy "negativizálja" a többi igazgatót. hogy könnyen áldozatul estek Louis félelmetes technikájának és erejének. aki egyetlen év alatt har- mincnégyezer dollárról száznégyezerre emelte a forgalmát. megszólalt benne egy hang: "Az eddigi legjobb eredmé- nyed négy perc. (Erről jut eszembe. hogy egyik-má- sik elhatározta. hogy felfuttassa az üzletet. hogyan kell "bolhát idomítani". A sajtó hosszasan elemezgette a négyperces időhatárt. de már nem szökken olyan magasra. Ezután világszer- te egymás után értek el hasonló eredményt. Nem egészen hat héttel Bannister sikere után az ausztrál John Landy is négy percen belül teljesített. Álmai és becsvágyai kezdetben nem ismernek határt. A fiatalember megtanult valamit. aki kiugrik az üvegből. többek kö- zött egy harminchét éves sportoló is. hogy csak a fedélig ugorjon. Aki "negativizálható". Ő bolhaidomárvolt. kivel osztjuk meg céljainkat. hogy gyakran a mérkőzés első másodperce előtt eldőlt a végeredmény. Tulajdonképpen minden lehetséges módon biztatja is őket. hogy egy csavarzáras befőttes üvegbe tesszük. hogy gyalog menjenek. Most pedig nyilván mindenki szeretné tudni. de amint rajthoz állt. aki még sohasem tűzött maga elé számottevő célt. Megtanulta. akiket gyakran annyira megbénított a félelem. Ilyenkor "barátai" és üzletfelei gyakran negatív megjegyzéseket tesznek általában az életre és konkrétan őrá vonatkozóan. hogy káros külső hatások "negativizálják". A meghatározó tényező indokolja. A bolhák ugrálni szoktak. hogy miközben újra meg újra beveri a fejét a befőttes üveg fedelébe. és nem hagyja. Nemcsak nem hagyta magát "negativizálni". Lehet. Szerencsére Jim tudja. hogy az ellenfél ossza a lapokat. annál jobb eredményt fog elérni a saját igazgatósága is. Megfigyelhetjük. hanem mert a határ lélektani volt. és a világ legjobb "fazékértékesítője" lesz. hat másodperc. Napjainkig több mint ötszáz versenyen értek el négy percnél alacsonyabb eredményt. Nem törheted át a határt. A Kirby cégnél dolgozik egy jó barátom. Judge Ziglar. amíg nem tudjuk. mert az atléták hagyták magukat "negativizálni". hogy az UCLA tizenkét év alatt tíz országos bajnokságot nyert. azaz fogékony mások negatív hatására. is- merjük a viccet. Nem is maradt el az eredmény: egyetlen év alatt megháromszorozta a teljesítményét. hogy minél kiélezettebb az első helyért folyó küzdelem. a bolha már nem ugrik akkorát. de az idők során itt-ott beveri a fejét. de csak az egyik oka. mert amíg nem tudjuk. hogy valaha is áttörhető-e. Nem úgy a mi lelkes edényárusunk. Mindez "negativizálta" az atlétákat. a világ legpozitívabb személyiségei is "negativizálhatják" az embert. és az általános vélemény az volt. hogy a maguk rangadóját vívják vagy játékát játsszák. nem pedig fizikai lehetetlenség.

hogy szélesre tárjuk lehetőségeink ajtaját. Gondolatban minden áldott nap végigjátszott egy ti- zennyolc lyukas menetet. Ez a tízszázalékos módszer ésszerű és elérhető. ha el akarunk jutni odáig. Gondosan szoktatta magát. Története azt szemlélteti. hogy a már ismert módszerrel (a negyedév négyszerese. senkivel sem beszélt. hogy a következő alkalommal ragyogó eredményt. Egyetlen pöccintéssel könnyedén kin- yithatta volna az ajtót. Hétéves "alkotói szabadsága" alatt nem vett golf- leckéket. Azzal dicsekedett. A bűvész dia- dalmenetben kocsizott be a városba. Vegyük a legjobb hónapunkat. fűnyíró és más cikkek erősen idényjellegűek. késztetést érzük. és kioldjuk saját elménk lakatjait. Tökéletesen játszott. mit is beszélek. Ki- választotta kedvenc golfpályáját. Vigyázott. Egy lel- ket sem látott. adjunk hozzá tíz százalékot. hogy miközben kitűzzük céljainkat. mint az addigi heti rekord. Kihívást intéztek Houdinihoz. amelyből egy órán belül ki ne tudna szaba- dulni. hogy lassan és könnyedén lendítsen hátra. Mindent a legteljesebb részletességgel elképzelt. fürdőruha. mint valaha. rugalmas és kü- lönlegesen erős acéldarabot hordott. ha meg akarja őrizni szellemi épségét. jelentéssel bíró konkrétumokban gondolkodott megfoghatatlan általánosságok helyett. amelyre az ottaniak rendkí- vül büszkék voltak. hetvennégy pontot ért el. hadd javasoljam. és megszokott értelemben vett testedzésre sem nyílt módja. de valahol nyilvánvalóan el kell kezdeni. De ha eltökéljük magunkat. hogy vala- milyen határozott. hogy sok úgynevezett szezonális üzlet nem is annyi- ra évszakhoz kötött. pozitív lépést kell tennie. hogy nincs az a börtöncella a világon. A tervezett átlagos érték annyival alatta marad majd az addigi legjobbnak. Az első óra végére verejtékben úszott. mielőtt továbblépünk. képzeletben látnunk kell . Mire a helyszínre érkezett. és az legyen a negyedéves cél. aki általában kilencven pont körül teljesített."Ha még sohasem tűztek célokat maguk elé. Houdini híres bűvész és legendás szabadulóművész. tehát mindössze ennyi ütéssel ért a tizennyolc lyukas pálya végére. azt a hét esztendőt egy száznegyven centi magas és más- fél méter hosszú kalitkában töltötte. aztán belépett a zárkába. és fogást talál rajta. majd számítsuk ki az éves cél eléréséhez szükséges havi átlagforgalmat. és a "holtidényben" több üzletet ütünk nyélbe. Az eljárás ugyanaz. Ez jelentős bevételnö- vekedésnek felel meg. tehát fölvette a kesztyűt. A legapróbb részletekig "látta". miközben becsuk- ták az ajtót. Az övébe rejtve egy tizenöt centiméteres. erőnléte pedig még romlott is. hogy bizonyos körülményekre valóban nincs befolyásunk. ahogy kézbe veszi az ütőt.az pedig magától kinyílt. Mire benne járunk az első negyedévben. tökéletes golfmérkőzést. hogy a pályán az éppen elütött labdához sétáljon. azután elröpítse a labdát. Gondolatban ugyanannyi időt töl- tött el. rövid távú céllal. "Látta" magát. Valójában a legtöbb bezárt ajtó saját elménkben terpeszkedik előttünk. Az igazat megvallva. a fákat. egyáltalán életben akar maradni. Az élet játékában fölfedezhetjük. Figyelt. hogy el kell képzelnünk a célbaérést. hogy a tekinte- te a labdára szegeződjön. Esete mondanivalóm lényegét szemlélteti. hogy megdöntsék a havi rekordjukat. de igaz. Képzeletben követte a labda útját a levegőben. hogy képesek vagyunk a feladat végrehajtására. elvégre lapról lapra többet nyitunk ki. továbbgurult. a világ kincsei és ajándékai elénk tárulnak. tehát magabiztosan leszögezhetjük. Hadifogoly volt Észak-Vietnamban. amennyit valójában kellett volna. plusz tíz szá- zalék) meghatározzuk éves célunkat. Ugyanis be sem volt zárva. Megtanulta. és a ketrecében golfozni kezdett. a madarakat és a golfpálya minden tartozékát. fölfedezhetjük majd. amennyiben elérjük a célt. hogy kezdjék egyetlen. A siker sikert szül. Houdini levetette a kabátját. az ajtónak dőlt . hogy szabadon bocsássák. elérjük a kitű- zött célt. hogy simán suhintson lefelé. hogy saját utcai ruhájában sétálhat be. nem igaz? Az elképzelt célbaérés Nesmeth őrnagy afféle vasárnapi golfozó volt. Azután ráeszmélt. mint hittük. hogy életünk más területein is valamiféle célokat tűzzünk ki. az izgalom a tetőfokára hágott. Ezúttal addigi legjobb hetünk adatát állapítsuk meg. hogy teljesítsük a havi tervet. Két óra után szó szerint összeesett. írják le az eredményt. egyetlenegyszer sem hagyta a lyukon kívül a labdát. Egy brit kisvárosban új fogház épült. akkor ismét tűzzük ki a havit. nem árt megismernünk Houdini történetét. és munkához látott. hogy a bal karját egyenesen tartsa. és ez a hit ezer lakattal felér. írjuk le me- részen egy kartonlapra. babake- lengye. Gyakorlás nyomás nélkül Hét álló esztendőn át heti hét napon keresztül végigjátszott egy tizennyolc lyukas. Ha nem. kitűzhetünk egy negyedéveset. Pontosan elképzelte az időjárási viszonyokat. Szinte hihetetlen. Ha el akarjuk érni célunkat. Nézzék meg annak a hónapnak a legjobb napját. amint golföltözékben az első gombához áll. Tudatában vagyok. Írják alá azt a forgalmat. Csak úgy áradt belőle a magabiztosság. hogy magabiztosan megállapíthatják: képesek elérni a havi célt. Jaj. adjanak hozzá tíz százalékot. amelyet a zárak kinyitásához használt. ha teljesíteni akarjuk az élet- ben kitűzött céljainkat. amelyet napi átlagban teljesíteniük kell. Harminc perc múlva magabiztos arckifeje- zése eltűnt." A hónap végén. és meg tudta őrizni szellemi épségét. A negyedéves cél teljesítése után lehetővé válik. de a következetesség révén szá- mottevő növekedést eredményez. felszólították. Az ajtók kitárása Ahhoz. csak terpeszkedett. hogy tegyen egy próbát. Nesmeth őrnagyot hadifogsága alatt öt és fél éven át teljesen elszigetelték a külvilágtól. aztán ahogy földet ért. Más szóval. Az első néhány hónapban gyakorlatilag semmit sem csinált. és tartsák maguk előtt az adatot. de ha tartjuk az átlagos szintet. Sokszor csak ez a kis pöccintés kell ahhoz. Így például a játék. míg meg nem állt az általa kiválasztott ponton. Fon- tos. Azután hét évre teljesen ab- bahagyta a játékot. csak ő hitte úgy. Pontosan látta az indító- gombát. Houdini imádta a sajtónyilvá- nosságot meg a pénzt. A képzeletbeli golfozás révén hét évig napi négy órán át mozgatta az agyát. feltéve. amely persze jóval alacsonyabb lesz. mint az eddigiekben. miközben nem téveszti szem elől a lab- dát. a gyepet. Miután elértük. hogy elérjük céljainkat. Ezt az általunk befolyásolhatatlan ingadozást korrekciókkal kell ellensúlyoznunk. szorozzuk meg hárommal. Soha egyet- len lövést sem szalasztott el. írjuk alá a tervezett heti átlagot. csak imádkozott. Válasszák ki ed- digi legjobb hónapjukat. mégis jóval elmarad a már teljesített legjobb hónaptól. és tűzzék ki azt havi célnak. Ugyanakkor rengete- get fejlődött a golfban.

Bette Sundin. hanem a világmindenség törvényével is. Ez már izgatta az asszonyt. mert lehetővé teszi. menynyire fontos az érdeklődése és együttműködése. Rozsda és dudva Egy kiváló szónok. egyikünk sem láthatja még az alagút végét. és afelé halad. nem akaródzott folyton utaz- gatnia és elhagynia a vállalati központot. Olyan ez. mindennap szakítsunk rá néhány percet. hanem az ötös számú régiót. amit akarnak. Ennél többet nem is akart. mert a vállalat átszervezte értékesítőhálózatát. pocakos úriembert láttam magamban. mert a kezét abba a kézbe helyezte. hogy a csapat 72%-kal messzebbre képes repülni. Ugyanez az alapelv érvényes a munkában is. a cipőjük orra elé néznek. A hirdetésben erős jellemű. jobb egérfogót. hogy jóval tartalmasabb kapcsolatot alakítsunk ki. mint ha nyomás alatt kell dolgoznunk. azzal foglalkozott. Igen. és eljön a nap. és elmémbe véstem an- nak a nyurga fickónak a képét. a sínek között kiszemel egy célpontot . mert sok fiatalt győznek meg arról az ostobaságról. hogy soha nem mulaszt el egy jó falatot. mint a másik. és sosem esett le. Ha a párunk összedol- gozik velünk. Az egyik társa átlagos termetű volt. Két évig dolgozott a lánycserkészeknél. és miután alaposan meghányta-vetette. részleges vákuumot képez a tőle jobbra és balra haladó társai számára. Miközben kettesben elindulunk célunk felé. hogy "kiugorjék a befőttes üvegből". Ez önmagában véve is gyönyö- rű cél az átfogó célon belül. aki valaki mást fölsegít. Az egyik legjobb . Ha fizetésemelést vagy jobb munkakört akarunk a cégnél. és hozzájárult a gyarapodásukhoz -. Ő viszont a nagy hasától nem is látja a lábát. hogy ha a lábunk elé nézünk. Pályafutása kezde- tén munkáltatója. hogy bármenynyire rátermett és lelkes is. Meg- célozta a területi menedzseri posztot. Duci barátja elmagyarázta. különösen a házastárs.menjünk el addig. én azáltal képzeltem el a célbaérést. hogy a V egyik szára azért hosszabb a másiknál. 1974-ben azonban megváltoztak a céljai. Heartsell és egyik barátja néhány lépés után leszédültek. mielőtt eljutott volna oda. akkor gyorsabban és könnyebben célhoz érhetünk. Ne csodálkozzunk és ne csüggedjünk. akkor mindketten sokat nyerünk. amely az egész teremtett világot igazgatja. Repülőstartot vett. Nem egészen egy év múlva megkapta a megcélzott állást. és a célban találjuk magun- kat. 1960-ban értékesítési igazgatóvá nevezték ki. A . Ha Heartsell és barátja a két párhuzamos sínszálon kézen fogva haladtak volna. Milyen igaz! Szeretnék rámutatni még valamire. kiválaszt egy újabb célpontot . ajánlatos nagyon figyelmesen újra elolvasnunk a fenti történetet. ezért bukdácsolnak. egy nagy acélmű közölte vele. tehát sértődés nélkül. Hát nem érdekes ez? A mi ifjú bölcselőnk rájött. ki tud tovább egyensúlyozni a sínen.nemcsak embertársunkkal. ameddig ellátunk. de tüstént és magabiztosan felmondott. de nem akármelyiket. jobb osztályzatot. Pompás jövedelmet mondhatott a magáénak.hosszú távú célt -. A könyvben számtalanszor elismétlem ezt. A tudósok szélcsatornában végzett kísér- letekkel megállapították. Ez a gyakorlás minden külső nyomástól mentes. hogy mindig V alakban repülnek. akinek az a rendeltetése. nem pedig csak mellettünk halad. Ezenkívül minden alkalommal előre el- képzelte magát a következő poszton. ha kellőképpen segítünk másoknak. ha házastársunk kezdetben nem osztozik lelkesedé- sünkben. Ami a fogyókúrámat illeti. és onnan mindig messzebbre látunk majd -. hogyan játszott kelet-texasi kisfiúként két pajtásával egy használaton kí- vüli vasúti vágányon. (Ezennel elárulom a meglepő tényt.lehetőségeket kínált másoknak. a középnyugatit. a hálózai értékesítéssel terjesztett World Book enciklopédia egyetlen női területi menedzsere megtestesíti a "bolhaidomítás" és az elképzelt célbaérés felfogását. mint a magányos egyedek. Bette Sundin esete két különösen fontos tanulságra világít rá. és a regionális alelnökséget a területre helyezte ki. amit csak akarunk. amikor a képzelet valósággá válik. Heartsell Wilson elmeséli.) A lúdcsapat rendszeresen váltja a vezetőjét. zsírosabb falatot. ha megértetjük vele. mielőtt kinevezték. mi a titka. hogy mások fejére lépve. Biztos láttuk már. ha viszont a távolba függesztjük tekintetünket a sínek mentén. Bármilyen területen tevékenykedünk is. mielőtt az édesanyja fölfedezte azt az újsághirdetést.a célbaérést. Bette válaszolt a hirdetésre. a vi- lág végéig eljuthattak volna leesés nélkül. Végül Heartsell kíváncsian tudakolta. hogy azután eljuthassunk oda. Többé nem a kedélyes. a másikról lerítt. mint ellene harcolva. A túl- súlyos gyerkőc bezzeg csak ment. az orvostanhallgatónál a hullaboncolás. minden estéjét otthon tölthette. mint a sportoló edzőmérkőzése. mert amelyikük az élen halad. Kövessük pontosan ezt az eljárást. előre el kell képzelnünk a célbaérést. A vadludak ösztönösen ismerik az együttműködés jelentőségét. másokat tönkretéve és kihasználva juthatunk a csúcsra. Ez az együttműködés . magasabbra és messzebbre szárnyalhat embertársával együttműködve. becsvágyó személyt keres- tek. Eltökéltem magam. amit szívesen csinált . Ez elfogadhatatlan olyan ember számára." Bármit elérhetünk az életben. hogy én is úgy fogok kinézni. Ahogy George Matthew Adams mondta: "Az mászik legmagasabbra. és a V egyik szára gyakran hosszabb. hogy elvégzi az enciklopé- diaértékesítő tanfolyamot. hogy kitéptem azt a reklámfotót. és minden lépésnél sikert sikerre halmozott. hogy Heartsell meg a másik fiú folyton lefelé.és sajnos a leginkább elhanyagolt . olyan helyzet ez. A fiúk versenyeztek. ráadásul jobban érezzük magunkat útközben. és afelé halad. amikor a tényleges küzdelmet megelőzően semmi vagy igen csekély a tét. Látta magát területi menedzserként. mielőtt ténylegesen eljutnánk odáig. csak rozsdát és dudvát látunk. Amikor a közelébe ér. Kevesebb feszültséggel és több önbizalommal dolgozik.segítőtárs a család. hanem a kedélyes lapos hasút. Valójában épp az ellenkezője igaz. Ha azonban szorgalmasan meggyőzzük álláspontunk helyességéről. akkor "látjuk" a célbaérést. mert azt jelentette. ezért valahol odébb. hogy minimális utazással a terepen dolgozhat. ment. A szoros együttműködés és kölcsönös érdeklődés rendkívül fontos. hogy ők is elérjék. végül beleegyezett. amely megváltoztatta az életét. az üzletkötő- nél a tantermi próbaértékesítés. kacsalá- bon forgó villát. mert abban több lúd repül. nő létére sohasem fogják elő- léptetni. elegendő nyomás nélküli gyakorlás jobb telje- sítményt eredményez. Az ember is gyorsabban.

hogy "belőjük magunkat" egy célra. amint azokat a dolgokat műveli. felkiáltott: »Uram. és sportkocsit. mélyebb vallásos hitről. Az ifjú matróz mászni kezdett. hogy máris megnyerte. több szerető gyermekről. A hajó az észak-atlanti vizeken heves viharba került. Cselekedni kell Hadd hangsúlyozzam. képzelje el a célbaérést! Képzelje el. bőségesebb anyagi javakról. nem lát árnyé- kot. mielőtt eljutnánk odáig. Célkövető automatika Az Egyesült Államok a második világháború alatt kifejlesztett egy rettenetes romboló erejű fegyvert. mit érünk el. Igen. . Ha a diák jobban akar tanulni. és karikázzuk be a "CÉLOK" szót. Még ha a céltárgy elmozdul. és el fogjuk érni célunkat. Alkalmazzuk a már tárgyalt alapelveket. ments meg!«" Miért süllyedt el? Nyilvánvalóan azért. Érdekes módon a konstruktőröknek az emberi agy működése szolgáltatta a mintát.mondta az illető. képzelje el. és kibocsátották. Egy harmadikat is megkérdeztek. sokatmondó tény.Minden tőlem telhetőt elkövetek . Ha a tekintetünket a célra szegezzük. az mindig jót tesz. Ha az orvos jobb orvossá akar válni.Nézz föl. Akarat Néhány éve nemzetközi expedíciót szerveztek a Matterhorn északi falára.hangzott a felelet. Az élet minden területén. Újságírók faggatták a világ minden részéből verbuvált hegymászó csapatot. akár győzel- met látunk (mint a Matterhorn északi falának megmászója). . Úgy gondolom. és előrelendítik célja felé. tartósan boldog házasságról vagy mindezekről együttvéve. nézzünk előre. merre tartanak. és visszanyerte az egyensúlyát. nehogy rossz irányba tekintsünk. és segíti őket céljuk elérésében. megijedt. hogy előre elképzelik a célbaérést. képzelje el. és a szélnek megfelelően igazítsa meg a vitorlákat. Csak egyetlen ember ért föl a csúcsra. hogy listába szedjük a céljaink elérésének útjában álló akadályokat? Látjuk legalább részben. Egy másik hegymászónak is föltették ugyanezt a kérdést. A legénység parancsot kapott. ezért a torpedó nagy izgalmat keltett.világ azonban nemcsak kitér azok útjából. Ha a cél elmozdult vagy irányt változtatott.volt valami profetikus ezekben a szavakban. "Ha elveszteném ezt a meccset" . hogy Muhammad Ali. mint az. hogy közel sem olyan fontos. mielőtt elsütnék a fegyvert. fiam. Vagyis ráállnak a célra. Negatív nézőpontból látta előre a végeredményt. aki azt állította. Amerika élethalálharcot vívott a fennmaradásért. legyen szó jobb állásról. Ez igaz. Az. az is jelez valamit.Ön fel fog mászni a Matterhorn északi falán? . képzelje el magát jobb diáknak. akik tudják. Ha a családanya jobb anyává akar válni. azaz Jézus Krisztusról. egy intelligens torpedót. Ha a hívő ember jobb kereszténnyé akar válni. A hullámok hátán bukdácsoló hajó rémisztő látványt nyújtott odafentről. a cél elérésének valószínűsége mérhetetlenül nagyobb lesz. ha elképzeljük a célbaérést. Ő előre látta a célbaérést. Az agyunkban mű- ködik egy rendszer. hanem gyakran még csatlakozik is hozzájuk. a sikeresen lezárt üzletet stb. álljon rá a célra. hogy harminc napon belül célkitűzéseink papírra vetésével egészítjük ki a nyilvántartást. hol állunk? Megtettük az első lépést céljaink kitűzése felé? Hozzáláttunk. ezzel megelőlegez- zük a végkifejletet. Egy riporter megkérdezte a csoport egyik tagját: . akár pozitívan. ugyanez érvényes rá. korábbi nevén Cassius Clay e kötet első kiadásáig mindössze két mérkőzést veszített el. Végül egy fiatal amerikaira került a sor. Amikor célba vettek vele egy objektumot. és kijelentette: . és amint süllyedni kezdett. Ki mit lát? Azt hiszem. hogy föl fog mászni. Ha magunk előtt nem sok jót látunk. fiam. Ha az üzletkötő meg akarja nyerni az értékesítési versenyt. nézzünk föl. nézz föl! Réges-régen. mielőtt süllyedni kezdett. hogy másszon föl a kötélzetre. a torpedó "ráállt" a céltárgyra.válaszolta. Amikor a helyzet súlyosnak látszik. ügyeljünk arra. akkor keretezzük be jó vastagon a "CÉLOK" szót a "lépcsős" rajzon.Föl fogok mászni a Matterhornra. amelyet addig soha senki nem tudott meg- mászni. de elkövette azt a hibát. A jenki a riporter szemébe nézett. Péter apostol néhány lépést megtett a vízen. Bármely terület "szakértői" megmondhatják.Nagyon fogok igyekezni . hogy "minden összejöjjön". hogy felmérhessük. . ennek a "célkövető automatikának" köszönhetően akkor is célba érünk. A legény szédülni kezdett. a torpedó követte. Azután jegyezzük fel indítólapunkon. Nézzünk vissza. Aki a napba néz. amelyek jobb orvossá teszik. és biciklit látunk. Nézz föl. hogy mindössze két összecsapás előtt használta a "ha" szócskát. Mi a helyzet a saját por- tánkon? Elfogadtuk a célok szükségességét? Elkezdtünk nyilvántartást vezetni. Ezáltal láthatatlan erők kezdenek munkálni benne.Mindent beleadok . A Szentírás világosan beszél: "Amikor azonban az erős szélre figyelt. amely lehetővé teszi. mivé válunk általa. hogy lenézett. amint azokat a dolgokat mű- veli. mindig előre látnunk kell a célbaérést. a kosárba vagy a golfpálya lyukába találó labdát. Amikor levesszük a tekintetünket a célunkról. vagy ben- nünket térít el valami. amint elérjük a célt? Ha mindezekre a kérdésekre igennel feleltünk. amelyek jobb édesanyává teszik. mert levette a tekintetét a célról. akár vereséget (mint Muhammad Ali vagy Péter apostol). mi is süllyedni kezdünk. akár negatívan. a vitorlás hajók korában egy ifjú matróz életében először szállt tengerre. amelyekre ezután kerítek sort. vegyük hozzájuk azokat. Ekkor lentről fölkiáltott egy vén tengeri medve: . Ezen idő elteltével lapozzunk ismét a rajzhoz. nézz föl! A fiatalember fölemelte a fejét.

ha- nem valószínűvé is válnak a helyes lelki hozzáállás alkalmazásával. mint a képesség. ANNAK A SZOKÁSNAK A VÉGE- REDMÉNYE MELLETT IS DÖNTÜNK. ILLETVE KÜSZÖBÖLJÜK KI AZ ÖNPUSZTÍTÓ SZOKÁSO- KAT ÉS SAJÁTÍTSUNK EL HELYESEKET. A diákok és tanárok számára égetően szükséges a megfelelő hozzáállásbeli alapozás. HOGY HOZZÁÁLLÁSUNK ELLENSZEGÜLJÖN A KISHITŰSÉGNEK. Nyomtatót vagy írógépet használjunk. zenekar. Laikus nyelvre fordítva. Egy későbbi fejezetből jobban megértjük majd. a való életről beszélek. Bár bizonyítékok tömege igazolja a helyes lelki hozzáállás jelentőségét. HOGY A KÖR- ÜLMÉNYEKTŐL FÜGGETLENÜL SZILÁRD ALAPUL SZOLGÁLJON. Jól láthatjuk. IV. Az oktatás kilencven százalékban az adatok. Elsősorban ez adja e könyvem és a rá alapozott tanfolyam létjogosultságát. kimagasló eredmények. örömmel nyugtázza. kormánypártiak. színjátszó szakkör stb. Induljunk el máris teljes gőzzel. hogy két lábbal áll a földön. RÁMUTATUNK. nem vagyunk "hozzákötve" jelenlegi hozzáállásunkhoz. amelyek elválasztanak céljainktól! E rész befejezésével a harmadik lépcsőfokra hágunk. egész oktatási rendszerünk az óvodától a diplo- máig gyakorlatilag tudomást sem vesz életünk e sorsdöntő tényezőjéről. optimista az. amelyik arra tanítana. BIZTOSÍTJUK. több örömöt az életben. FONTOS-E A HELYES HOZZÁÁLLÁS? A középszerűség harmincezer iskolája Akarunk-e több pénzt. Mint valószínűleg tudjuk. ellenzékiek. ha figyelembe vesszük a Harvard Egyetem kutatásait. Mert ebben az egyben mindenki egyetért. a világ legerősebb mozdonya is álló helyzetben tartható egyszerűen azáltal. törjünk át az akadályokon. edzők és sportolók. Imádom. Ami azt illeti. nem egy szappanopera szövegét idéztem. Mindannyian osztoznak a véleményben.Céljainkat egy vagy több névjegykartonra jegyezzük fel. mert ez is jórészt iskolai sport. hogy mind a nyolc hajtókereke elé egy-egy ujjnyi fakockát helyezünk. amelyet hozzáállásnak nevezünk. Ez egyszerűen azt jelenti. jobb kapcsolatot a szomszédainkkal. VI. Ne feledjük. Ötödik rész: HOZZÁÁLLÁS CÉL I. Egyelőre a cselekvés a célunk. William James. hogyan válhatunk a kö- zépszernél jobbá. hogy leüljünk rá. kevesebb fáradozást. orvosok. ügyvédek. félig már oda is értünk. MEGISMERÜNK EGY NÉGYLÉPÉSES MÓDSZERT HOZZÁÁLLÁSUNK IRÁNYÍTÁSÁRA. hogy minden sor min- den egyes szava könnyen olvasható legyen. míg a negyedik lépcsőfokra nem lépünk. még ez a tíz százalék is kissé félrevezető arány.és egyéb (énekkar. Ez lebegjen a szemünk előtt. HOGY AMIKOR EGY SZOKÁS MELLETT DÖNTÜNK. gyermekek. BEMUTATJUK A HELYES LELKI HOZZÁÁLLÁS JELENTŐSÉGÉT II. Egyetlenegy sincs azonban. ha cselekvésbe lendülünk. ez sem elég széles ahhoz. a hozzáállás a siker meghatározó tényezője. előléptetések okai 85%-ban a hozzáállásban keresendők. tényszerű ismeretek átadására irányul.) tevékenységgel kapcsolatos. az amerikai pszichológia atyja megállapítása szerint korunk legfontosabb felfedezése az. pedagógusok. hogy pozitívra hangoljuk. akár semleges. Az egymillió dolláros különbség Ennek az izgalmas tárgynak. hogy a sikerek. Ezek az adatok egészen hihetetlenek és kétségbeejtőek. hogy hozzáállásunk módosításával megváltoztathatjuk az életünket. szülők. III. Akár jó. Amerikában jelenleg több mint harmincezer iskola tanít különféle mesterségekre a pedikűrözéstől erőgépek vezetésén és mandulaeltávolításon át a hajbodorításig. A pesszimis- . Csak ad- dig tarthatjuk rajta a lábunkat. hogy amikor valamilyen vállalkozásba fogunk. MEGHATÁROZZUK A HOZZÁÁLLÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJÉT A SOK KÖZÜL. és merész betűkkel írjuk a harmadik lépcsőfokra: "ÚTON VAGYOK!" HOLNAP Ha tudjuk. üzletkötők. Naponta nézzük át őket. a hozzáállás fontosabb. ami sikereink 15%-át adja. Mindezek a dolgok nemcsak lehetségessé. akár rossz. Ez érvényes ránk is. Első fejezet. és ez a kötet némi segítséget nyújt abban. aki miután elvásott a cipője. több hasznot hajtani a társadalomnak. merre tartunk. számos vonatkozása van. ahogy Robert Schuller megfogalmazza az optimista és a pesszimista közötti különbséget. ezek közül az egyik az opti- mizmus. ez teszi annyira eredményessé. jobb egészséget és bensőségesebb családi életet? Nem. és csupán tíz százalékban foglalkozik érzéseinkkel vagy hozzáállásunkkal. Ugyanez a lokomotív százötven kilométeres óránkénti sebességgel száguldva tizenöt centiméter vastag vasbeton falon is áttör. kapjuk föl a filc- tollat. és tartsuk mindenkor magunknál ezeket a leírt célokat. több szórakozást. miért annyira fontos ez. Fóliáztassuk be a kártyát vagy kártyákat. hogy az oktatásra fordított idő és költség 90%-a annak a fejlesztésére megy el. Sőt. a hozzáállás megváltoztatható. és csupán 15%-ot indokol a szakértelem (a tények ismerete). És akkor a boldogságot és élvezetet még számításba sem vettük. V. hiszen hatalmas űrt tölt ki. Röviden. hacsak nem helyes lelki hozzáállással. HOGYAN KERÜLJÜK EL. amelyek kimutatták. MEGTANULJUK. eredményesebb munkát.

meg fogjuk kapni. Dave szellemesen megjegyezte: . és az .71 280 hüvelyk. hogy jelenség. és a játékszabályokon nem változtathatunk. és úgy érzékeli. és ez az 1/71 280 különbség százezer dollárt jelentett. hogy jelenés. Az életben a siker és a kudarc között gyakran alig egy-két ujjnyi a különbség. amely nagy különbséget eredményez. Sokszor a boldogság és boldogtalanság. aki nem egészen két má- sodperccel később negyedikként haladt át lovával a célvonalon. A pesszimista ugyanezen fél pohár víz láttán félig üres poharat érzékel. hogy ha nem jelenek meg időben. harminc dollárt. Hiába. hogy karriert építsünk. félig komolyan megkérdezte. hogy ilyen baráti viszonyban van Jim Murphyvel. akkor óriási galibát okozhat. de ha a tudásért tanulunk. hogy ennek érvényt is szerez- nek. ha hiszem. győzelem vagy vereség.ta azt mondja: "Hiszem. Mondjuk rá. Az ok egyszerű.amúgy egyedi kivitelezésű.kivált.Te vagy az. siker vagy kudarc. hogy rosszul jár. és a majdnem kieszközölt előléptetés sem hoz különösebb nyereséget. Ha például cicusnak hívunk egy lányt. és semmi tényle- ges erőfeszítést sem tesz a köz javáért. Az egymillió dolláros ló százszor gyorsabban fut. Ha például tíz óráig jelentkeznem kell az utasfelvételnél. Igaz? Ujabb tévedés. de magán a pályán csupán egyetlen órát kellett versengenie a többi lóval. hogy látlak.Huszonhárom éven át én az egy dollár hetvenöt centes órabérért dolgoztam. A szabály úgy szól. A kedélyes üdvözlés után Jim Murphy. ha látom. az az. és már ki is estünk a pikszisből. netán csak egy százalékkal? Csupa-csupa téves számítás. ha kevesebbet -. mint a tízezer dolláros. Néhány évvel ezelőtt vasúti pályamunkások dolgoztak a rekkenő hőségben. mert személy szerint dolgozik a megoldáson. aztán kezet szorítottak. hogy jól megtanuljuk a szabályokat. Nincs öröm abban. A felkészülés több száz órát vett igénybe. többek között ezért foglalkozunk vele olyan bő terjedelemben. Ékes példája ennek a következő törté- net. akkor még többet adunk majd el. A majdnemben nincs semmi élvezet Miközben az élet játékában a csúcsra törekszünk. huszonöt százalékkal. A hozzáállásnak számos oldala van. a majdnem megtett utazásban nincs semmi mulatság. legjobb képességeink szerint játsszunk. a pesszimis- ta nem lendül.mint jól tudjuk . és eszerint intézkedik. légkondicionált . Pozitív gondolkodás . A lényeg az. a siker és a kudarc közötti különbség gyakorta egészen elenyésző. majd a szerelvény elhúzott. Amit megtehetünk és meg is kell tennünk. A hozzáállás az az "apróság". Ha csak fizetésért dolgozunk. azaz durván két és fél centiméterrel előzte meg. A vonat megállt. Az 1974-es kentuckyi derbin a győztes zsoké huszonhétezer dollárt kapott. még jobb osztályzatokat és lényegesen több ismeretet szerezhetünk. A munkások nyomban Dave Anderson köré sereglettek. az pesszimista és gyakran fatalista is. és az egymillió dolláros ló igazán ritka állat. hogy nem jut elég neki. és megdöbbenésüket fejezték ki. mindjárt megnézhetjük magunkat. ha valamit majdnem megteszünk az életben. Ha eladásra törekszünk. Barátságos hang bömbölt ki rajta: . hogy gyakran parányi dolgokon múlik diadal vagy tragédia. Igaz? Dehogy! Csak kétszer olyan gyorsan fut. hogy aki csak kapni akar a társadalomtól. ha nem tudjuk. ez ugyebár matematikai tény. hogy a pohár félig teli van.Hát persze. Tavaly nyáron tapasztaltam. az most mellékes. Az élet bizonyítja. Dave ekkor elmagyarázta. Nashua persze legalább egymillió dollárt ért. akkor nélkülem indítják a járatot. de valószínűleg nem nagy összegű. sokkal egyszerűbb fölszállni a repülőgépre. de a jól végzett munka örömén túl még kollégáink tiszteletét is kivívjuk. de a két teljesítményért kapott elismerés különbsége már tetemes. akkor komoly bajba kerülök. Dave? Dave Anderson. Összesen ennyivel utasította maga mögé. valószínűleg elérjük azt. Az optimista vizet tölt a pohárba. Hogy ez helyes vagy nem. a teljesítmény és a kudarc között pedig sokszor csak a helyes lelki hozzáállás a kü- lönbség. Ha egy karóra négy órát késik. hogy az élet már csak ilyen.) Az első he- lyezett a másodikat egyetlen hüvelykkel. Az arlingtoni versenypálya hossza egy egész egynyolcad mérföld. Ha iskolába járunk. de jó. hogy több mint húsz esztendeje ugyanazon a na- pon léptek munkába a vállalatnál. a brigádvezető visszakiáltott: . győzelem vagy "futottak még" kategória kö- zött is néhány centiméter a különbség. tíz százalékkal. ez pedig nagyobb szakmai és személyes előnyökkel jár. Jim Murphy-nek meg így fölvitte az isten a dolgát. Akkor mennyivel gyorsabb. azután ezeket betartva. Egy nagyszerű versenyló. mint a tízezer dolláros? Néhány évvel ezelőtt az arlingtoni lóversenyen az első és a második díj közötti különbség százezer dollár volt. Ha azonban csak négy perccel mutat mást. megkötött vagy meghiúsult üzlet. a vasúttársaság elnöke a kocsiba invitálta Dave Andersont. csak leül. és tíz óra négykor érek a reptérre. (Na jó. A két férfi egy félórát diskurált. ám ha úgy igyekszünk értékesíteni. és közben a pályán is elő- bbre jutunk. Az optimista egy fél pohár vizet lát. és behízelegjük magunkat a ke- gyeibe.utolsó vagon egyik abla- ka kinyílt. Szinte egyetemes igazság. Jim. mert attól fél. Az ok nyilvánvaló. Az öröm a teljesítményből fakad. Jim Murphy pedig a vasútért. az optimista és magabiztos. Vegyük például sa- ját hozzáállásunkat. amikor egy lassan haladó szerelvény szakí- totta félbe a munkájukat. Összehasonlíthatatlanul több- et teszünk a vállalatért. Mondjuk. a társaság elnökével. mielőtt az száll föl. Ha macskának. mert a légitársaság nem vár. amely . Nashua például több mint egymillió dollárt nyert nem egészen egy órai tényleges versenyzés- sel. és érdemjegyekért tanulunk. Aki viszont minden tőle telhetőt elkövet. nemcsak nagyobb fizetést tehetünk zsebre. az se szégyen." Az optimista azt mondja: "Látom. imád minket. A majdnem tető alá hozott üzletért nem jár jutalék. Egymillió dollárért száz da- rab tízezer dolláros lovat vehetünk. Mennyivel gyorsabb hát az egymillió dolláros ló. Az egyik jelenlévő félig tréfásan. és hasznot hajt a közösségnek. hogyhogy Dave még mindig a tűző napon krampácsol. a pesszimis- ta elfogyasztja a vizet a pohárból. semmi gond. mert bárki első ránézésre látja. megkaphatjuk azokat. Ha viszont az általunk képviselt cég javáért fáradozunk. az a másik pedig. mint a pontos idő ." Az optimista nekilendül.

ha ugyanez történne velünk is! Ugye. Azóta sem hallottam ennél jobb definíciót a pozitív gondolkodásra. szomszédom- mal. hogy nem alapíthatnak családot. de miért kérdezi? . a másik meggazdagodott ugyanezen okból. amilyet csak akar. nem úgy értettem. Félreértés ne essék. csődbe megyek . Az emberek hónapok óta először érnek rá alaposan körülnézni.Aztán a hölgy bizalmasabb hangra váltott: . kellemesen elcsevegtem a tőlem balra ülő úriemberrel.Olyan régóta nem adtam el házat. De mókás lenne Meggyőződésem. A külső feltételek azonosak vol- tak. ne! . mi az a pozitív gondolkodási izé. A padláson kezdik.Tudja. "amíg nem késő". hogy a General Motorsnál sztrájkolnak. Ha gyorsan nem történik valami változás. Panaszkodott. hogy Su- zan barátnője azt kérdezi a lányomtól. egy kérdéssel elvonta az úriember figyelmét. amitől az embernek olyan jó kedve lesz. Ziglar. Mielőtt szereplésemre sor került volna.a távozásával. Ismer valakit Washingtonban. sajnos. Ek- kor elhatározzák. amikor rossz kedve van. amikor a kör- nyezet sorolni kezdi a hasonló helyzetűek pozitív példáit. lelkesen ecseteltem bizonyos részleteket az én Piroskámnak. természetesen sok ezer ember élettani okokból meddő. mert egymás sarkát tapossák benne a . Végül valaki megmentett. már csak azért is. szemügyre vesznek a gardróbfülkéktől a beépített konyhaszekrényen át az alapozá- sig mindent. . Ziglar. Amint hazaérkeznek a kicsivel. hogy az asszony várandós. Mr. a szervezet pedig engedelmeskedik az agy utasításainak. hogy ez a sztrájk még hat hétig elhúzódjon. mint valaha is. hogy megve- gyék álmaik házát. hogy mindannyian ismerünk valakit. az unokaöcsém ott főiskolás. egy pillanatra szeretném a legismerősebb oldaláról megragadni. Az úgynevezett "pozitív gondolkodás" általam is- mert legjobb meghatározása Suzan leányomtól ered. de még többen akadnak olyanok. Épp akkor tértem vissza a flo- ridai Pensacolából. onnan autóztunk haza a georgiai Stone Mountainba. Csak egy rakás fa Az 1930-as években a második ligás baseball igazán kiváló volt az Egyesült Államokban. Gondolkodásunk meghatározza. Meggyőződésem.gondoltam. hogy igazán általános kérdést tettem föl neki.. akiknek lelki okokból nem lehet gyermekük. nem. hogy azt sem tudom. hogy könnyűszerrel fénybe boríthatta volna a termet . Tudják. hogy magukhoz vesznek egy csecsemőt. csak még hat hét. A házaspár éveken át negatívan befolyásolja az el- méjét azzal. nem lehet gyerekük. akkor az üzlet is jó irányban halad. azon gondolkodtam. és ekkor a nap legsúlyosabb hi- báját követtem el. autót. és erre az évre le is tehetném a lantot. Ha kishitűen gondolkozunk.De mókás lenne. Jaj. Bár a hozzáállás rendkívül sokoldalú jelenség. olyan témát hoz szóba. (Az 1976-os évadban mindössze tíz első ligás ütőjátékos produkált ennyit. . hogy mivé válunk. még ha nem használja is ezt a kifejezést. barátommal. és a legtöbb ember a pozitív és negatív lelki hozzáállásra gondol. A házaspárok sokszor indokolatlanul aggódni kezdenek. aki tíz-huszonöt évi terméketlen házasság után örökbe fogadott egy apróságot. milyen pocsék a helyzet. Az egyik ember tönkrement a sztrájk miatt.Jaj. Tájékoztatott.feleltem -. Suzan azt felelte. aki tízéves korában fogalmazta meg. híven követi a kapott útmutatásokat. ellenőrzik a tetőszigetelést. hogy tud- ják. hogy a helyzet már odáig fajult. hogy az emberek még cipőt. és ekképpen folytatta: -Úgyhogy fantasztikusan beindult az üzlet. Na. de az illető a következő tíz percben részletesen kifejtette. ha ismerne valakit. kollégámmal. aki közbenjárna. ingatlant meg végképp nem. Némelyikük fél napot is eltölt egyetlen helyen. Vizsgáljuk meg együtt a hozzáállás pozitív aspektusát.Hogyne . ruhát. aki politikai befolyással bír? . ha nem jön azonnal a baba. ez az. majd egy-két éven belül mégis született gyermeke.Mondja. és bíznak az amerikai gazdaságban. most olcsóbban vásárolhatnak házat. A másik kislány persze tudni akarta. és lelkes válaszra számítottam. hogy nem lehet gyermeke. sztrájkolnak a General Motorsnál. de kettejük hozzáállása homlokegyenest ellenkező. . és néhány hónap múlva kiderült. hogy tegyek eleget a szerződéses kötelezettségeimnek. Megütötte a fülemet. Később. nővéremmel.Tudja. tudjuk a történet végét? Sztrájk Néhány éve a michigani Flintben mondtam beszédet az ottani ingatlanközvetítők szövetségének díszebédjén. de az a legfontosabb. sőt. és ha a General Motorsnál sztrájkolnak.De mókás lenne. én pedig sietve a jobbomon ülő hölgyhöz for- dultam: -Mi újság? . ha ugyanaz történne veletek is.Mondjuk ki a "hozzáállás" szót. kellő mozgásteret hagytam. Az üzletről kérdeztem. . vajon miről kezdett be- szélni? . férj és feleség óhatatlanul felkiált: .Tudod. akkor senki sem vesz semmit. mivel foglalkozik az apukája.Nem. hogy a San Antonio viszi el a pálmát. mire Suzan elmagyarázta neki: . így tetszése szerinti irányba terelhette a társalgást. tehát a két ligában együtvéve pedig tizennégy!) Min- denki biztosra vette. Mr. Hozzáállása annyira ragályos és oly negatív volt. több nem is kellene. a rokonok és ismerősök minden esetben megjegyzik: . A San Antonió-i csapatnak például hét ütőjátékosa teljesített háromszáz pont fölött.kesergett. hogy a sztrájk úgyis véget ér. az üzlet sem fog nekiiramodni. Az elme kötelességtudó szolga. Az orvos azt mondta. hogy "azzal a pozitív gondolko- dási izével". és hamarosan hangot is adnak félelmüknek.Ez persze még a Watergate-ügy előtt történt. ennivalót sem vásárolnak. Az utazás nagyon felajzott. hogy az üzlet nem a külső tényezőkön múlik. A családom kocsival ér- tem jött az atlantai repülőtérre.. de asztaltársnőm ajka széles mosolyra nyílt. Ki- mérnek minden négyzetcentimétert. az egész nemzeti bajnokságban. ahol előadás-sorozatot tartottam az Egyesült Államok haditengerészeténél. mint az unokatestvéremmel.Gondolom. különösen Texasban. egyetértünk abban. ismer valakit Washingtonban? . Ha viszont he- lyesen. Így aztán felvirágzott az üzlet. Az üzlet sikere a két fülünk között dől el.

Ami nem is meglepő. min- den szavával és cselekedetével tanúsítja. mire Allan azt felelte. mert a Slater-féle ütők éveken át jó áron cse- réltek gazdát a texasi klubcsapatok között. hogy amikor az ember benyitott az ajtón. Ekkor Al- lan négy emberével beiratkozott egy beszédkészség-fejlesztő tanfolyamra. mint száz. Mindegyik kihasított egy-egy szeletet az "őrült húsos" piacából. Josh O'Reilly. Mr. amelyet alkalomtól függően öltünk magunkra és vetünk le. ..amely a hátsó ajtónál állt. Slaternél jártam. Hát. aki a gazdasági válság idején magára marad. Semmi köze a hangoskodáshoz. amely végül is hozzáállás kérdése. Az üzlet egyre gyarapodott és virágzott . Aztán egy napon a tehetségekkel zsúfolt.elég jól Allan és édesanyja számára az Arkansas állambeli Pine Bluffban. Bellamy úgy véli. csak áll- junk be az ütőkörbe. Hisz abban. mert a hozzáállás ragadós. A kö- vetkező hat hónapban tíz jelentős élelmiszeráruház-lánc nyitott egységet a környéken.. Sok rendkívül lelkes ember meglehetősen csöndes. Mostanra egész Pine Bluff tudta. vajon mit csinálhatott a gyógyítóerejéről híres Slater azzal a rakás fával. többek között a 37 jó ütésből 11 hazafutást. őrültség tizenöt centért venni és tíz centért eladni valamit. A sorozat második összecsapása előtt egy órával akcióba lépett. mert egy édesanya. De amennyiben igen. feltűnéshez. mégis lecsúszott San Antonio a Dallasszal.és a név rajta ra- gadt. hanem a "pocsék lelki hozzáállásban" keresendő. hogy a körülmények határozzák meg hoz- záállásukat ahelyett. Talicskába gyűjtötte az ütőket." (egy napon rengeteg múlik). aztán a másodikat. (Akkor kapta ezt a nevet. az emberek hagyják. és miénk a labda. hogy szilárd hozzáállásbeli alapot kell építenünk. igen. a huszonegy meccsből a nagyágyúkkal teli San Antonió-i baseballcsapat tizennyolcat elveszített. amivel másokra igyekszünk benyomást tenni. Semmi pánik. ha viszont rosszul. vegyünk lendületet. srácok. Lényeg az. hogy hitelezzen neki kilencvenötezer dollárt élelmiszer-áruházra. hogy nagyon is sokat lehetett tenni azoknak az embereknek a hozzáállásával. a jó szónok és a kiváló szónok vagy a jó üzletkötő és a kiváló üzletkötő között gyakran a lelke- sedés a különbség. az meg a külső játékost. Vereséget szenvedett a negyediken. ennek folytán hamarosan a helyzet is jóra fordul.) Az áruház hamarosan kevesebb hasznot hozott. cseppet sem szégyenlősködött. sok mindennel boldogul. ez rossz megközelítés. Az őrült húsos Allan Bellamy szerint. Megnyerjük ezt a meccset. aki a lelkesedés megtestesítője. Egy szó. amelyet a Dallas 1:0 arányban megnyert. mégpedig jókoráért. és ezért teljesítették azokat az ütéseket.Fiúk. csupán egy belső érzés külső kifejeződése. A San Antonio el- vesztette az első mérkőzést. ez a csapat egy nappal korábban 1:0-ra kikapott. Először is soha senki sem bizonyította be. A San Antonió-iak. ötödiken és hatodikon is. Saját története alátámasztja érvelését. Azt mondja. A megnyitás zűrösnek ígérkezett . hogy a baj oka nem a fizi- kai felkészültségben. az egész liga leggyengébben ütő csapatával játszott délutáni meccset. most 22 futást teljesítettek. és elgurította az egészet. amikor egy üzletkötő azt mondta. mégis minden rezdülésével. mivel ő az "őrült húsos" . hogy az égvilágon semmit. Amikor Bellamy hazatért a koreai háborúból. ez így van rendjén. hogy Pine Bluffban érdemes szupermarketet létesíteni. Bellamy elmondása szerint a bolt akkorka volt. hogy az embereivel ötször olyan lelkesek lesznek.Megoldottam a problémát. . mit jelent és mennyi örömet nyújt neki az élet. ezért O'Reilly "or- vosság" után nézett erre a nyavalyára. a hozzáállásuk is jó. megáldotta az ütőiteket. Akkoriban működött Dallasban egy Slater nevű szent ember. Némelyek a lelkesedéstől nyilvánvalóan hangosak. Ha a "dolgok" jól mennek. útban a döntő felé fura dolog történt. A gyengébbek kedvéért elárulom. Mivel Allan abban a szemléletben nőtt fel. Az igazi lelkesedés nem ruhadarab. A San Antonió-iak egyetlen pontot ütöttek." A jó prédikátor és a kiváló prédikátor. A lelkesedés is hozzáállás A pozitív hozzáállás pozitív eredményekkel jár. hogy ezzel nyertek. amely nagy súlyt helyezett a helyes lelki hoz- záállásra. Személyes meggyőződésem viszont. és megszerezzük a zászlót. Semmit se féljetek.kiváló ütők. csak mindenki adja ide a két legjobb ütőjét. Ezután Bellamy elhatá- rozta.el is terjedt a hír. Az ötödik foglalkozáson a lelkesedésről tanultak. a középjátékos az első pontjátékost. hogy hozzáállásuk határozná meg a körülményeket. a jó anya és a kiváló anya. mert bővíteni akarta az üzletet. mint addig. hogy tényleg nem . a hozzáállásunk jó. valóban látta-e Slater azokat az ütőket. de ha a helyzet kedvezőtlen. hogy szálljon be a családi fűszerüzletbe. a harmadikat. Ez a történet néhány érdekes gondolatot juttatott eszembe. valami tényleg lezaj- lott a fiúk agyában. De a sláger is azt mond- ja: "What a difference a day makes. és még a meccs előtt visszakapja. a csapat kitűnő menedzsere tudta.zuhogott az eső a szilárd burkolat nélküli autóparkolóra -. Kitörő lelkesedéssel toppant be a klubépületbe. amelyből az ütők készültek? Nyilván egyetértünk abban. akkor rossz. és elnyerjük a zászlót. mint a kis bolt. akik az ütőket forgatták. az beleütközött a húspultba . nem pedig olyasmi. Ma győzni fogunk. és a zászlót is. a hozzáállásunk akkor is jó. Elbert Hub- bart mondotta: "Soha semmi nagyszerűt nem értek még el lelkesedés nélkül. és nem is elengedhetetlen kelléke annak. akik előző nap csak egy jó ütést produkáltak. Megnyerték a meccset. De ahogy az már a "tuti tippeknél" lenni szokott. megoldást találtam a problémánkra. amikor a helyi bankhoz fordult kölcsönért. Magyarán. amelyek megnyerték a mérkőzést és a trófeát. de fergeteges sikert hozott. Az üzlet jól ment . Körülbelül öt perccel a mérkőzés kezdete előtt ujjongva rob- bant be az öltözőbe. Ilyen hozzáállás a lelkesedés is. így amikor a helyzet kedvező. A dobójátékos a fogót hibáztatta. Egy percig se aggódjatok. O'Reilly erre alapozta a tervét. de korlátlan lelkesedéssel rábeszélte a pénzintézetet. az édesanyja biztatta. a fogó a középjátékost. annál is inkább. A lelkesedés életforma. akiről csodákat re- géltek. Kapjátok el azokat a tigriseket! Vajon mit műveltek az ő tigrisei? Ne feledjük. és egy földes padlójú kalyibában ké- pes fölnevelni a családját. de a zajkeltés nem szükségképpen árulkodik lelkesedésről. hogy "egyszer befutunk". a kishitűségben. Korlátozott tőkével. hogy mindenki a többieket okolta a katasztrofális és érthetően elkeserítő eredményekért. és a helyzet elég siralmasnak látszott.

A sivatag öntözésével bőven termő szőlészeteket teremtettek. hogy az építkezőkről egészen megfeledkezünk. aki valamikor réges-régen révészkedett a Yazoo-folyón. E könyvem egyik rendeltetése az. amit tenni akarunk. a bérelszámolást. amelyik kezeli a készletnyilvántartást. Mivel egy üzlet sikere vagy kudarca alapvetően az emberektől függ. és a számítógép egykettőre mindent megcsinált. Ez még az északi agressziós háború idején történt. Tényleg lázba hozott ez a masina! Hat hónappal később bagóért is túladtam volna rajta. száz százalékig helyeslem a rámenősséget. a túlnyomó többség elképzelhetetlen nyomorban és tudatlanságban tengődik. (Elég jó környék. arab szomszédaik gyűrűjében.és azóta sem csökkent. az üzletbe invesztál. végleg megtartja. és az építkezőkben is. Azért érkeztek az ősi földre. Se nem jobb. aki beletáplálja a programokat. Nagymértékben aszerint cselekszünk. 1976 még jobban sikerült. A forgalom röpke egy hónap alatt heti tizenötezer dollárról harmincezerre ugrott .virágzó életet. mert minél többször evezek át. amit belénk "programoztak". ez tart vissza bennünket ahelyett. vagy a konkurencia lehúzta a rolót (ámbár azóta a tízből heten bedobták a törülközőt). Mindig is így volt. 1974-ben az általános gazdasági hanyatlás közepette a cég addigi legnagyobb abszolút és százalékos bevételnövekedését érte el. Egyetértek az atyafival. még dolgozik is valamicskét. Nagyon szeretem a Bibliát. Csakugyan elképesztő az a gép . amennyire szeretnénk. Valaki megkérdezte. amivé váltunk és ahová elértünk. Voltaképpen nem hiszem. Izrael nem hétköznapi tör- ténet. annál többet kapok. A következő tizenhét évben az Őrült Húsos - mert már így hívták a vállalkozást is . Egyik kedvencem Dávid és Góliát története. Mindegyikük azzal a szándékkal jött. Az egyetlen változást a lelkesedés jelentette. Félre ne értsen valaki. Mivel rövid távon annyira eredményesnek bizonyult. azaz a hozzáállásunk. Ma már. talán még kávét is főz. miként egy több ezer éves történet is bizonyítja. A harcok közepette 1948-ban létrehozott országban az izraeliek . a forgalom valahol a harmincötmillió dollár környékén járt. sőt. igazi oázist teremtettek a homok és a nyomor tengerének közepén. és biztosítottak róla. hogy a nélkülözött értékek akadályozzák őket a meglévők hasznosításában. (Senkit ne vezessenek félre a dúsgazdag olajsejkek. az ára tízszereséért sem válnék meg tőle. a postázást. Odaadó eltökéltséggel szabad és virágzó országot építettek. A szorgos munkát le- leményességgel ötvözték. amely egyér- . amely képes volt százmillió arab között nemcsak fennmaradni. Buzgón munkába állítottuk őket. A bevitel meghatározza a kihozatalt Azt. Izrael története oly szemléletesen bizonyítja. az addig hi- ába várt egyenlő esélyek igényét vitte magával. hogy adhassanak. hogy a személyzet fluktuációja gyakorlatilag nulla. Ügyeltek is mindkettőre. amit szerezni aka- runk. és hiszek abban. Egyetemes igazság. hogy minden iskolában tanítani kellene. jól megmondtam nekik!) Az öreg tíz centet kért egy átkelésért. Mellesleg az egész nyugati vi- lágban Izraelben a legalacsonyabb a bűnözési arányszám. hogy amikor valaki a saját véres verejtékével hoz létre valamit. és gyakorlatilag ismeretlen a vandalizmus. amivel a világ minden tájáról tőkét és idegenforgalmat vonzottak. Hiszek a rámenősökben. pincétől a padlásig gyökeresen megváltozott. Az elsőként szerződtetett programozók két autóval is forgalmi dugót tudtak volna előidézni. Miután kétezer évi üldöztetés és megkülönböztetés után tértek haza a világ minden tájáról. Csak azt ne képzelje valaki. amelyet egyes jenki történelemkönyvek polgárhábo- rúnak neveznek. Hogy mi változott? Egy- szerű. A vásárlókat a bejáratnál lelkes üdvözléssel fogadták. és azzá válni. ahogy látjuk a dolgokat. amivé válni akarunk. és az egész hozzáállás kívül-belül. Talán .huszonhat.de a kihozatalt meghatározza a bevitel. és ha nem evezek. Jelentős különbség köztünk és a számítógép között. A néhány milliós népet el- szántság. gondolkodunk és teljesítünk. Ha még nem jutottunk annyira az élet országútján.lelkesen igyekszik fejleszteni az emberi erőforrásokat. de fejlődni is. ami a fejünkben van. Az eredmény az évszázad csodája. de alig várták. amint a huszadik század legizgalmasabb története.normális.talán - negatív az adatbevitel. hogy adjanak és kapjanak. Hisz abban - miként a legtöbb sikeres üzletember -. hogy aki az embereibe invesztál. jó nagy zűrzavart is okoztak!) Aztán egy szép napon bekopogtatott hozzánk Marilyn és Dave Bauer. a városhatáron belül vetették hadba a történelem első torpedóját. amiben reménykedtünk . hogy segítsen megtalálni azt a "tudati szoftvert". ha nem lehetne pótolni a számítógépemet. hogy egy zugot szerezzen magán- ak az új hazában. Rámenősek és építkezők Manapság annyit hallani a rámenősökről. lakói nem hagyták. (Ami azt illeti. a címkézést. mondanunk sem kell. és cserébe nemcsak hajlandóak voltak nyújtani valamit. hogy hallatlan lelkesedéssel és elszántsággal érkeztek új otthonukba. nemzeti büszkeség és az adok-kapok szelleme hatotta át. Allan Bellamy . (Beee. megszerezni. Így működünk mi magunk is.a rombolók pedig nem építenek. mert Isten oly világosan bemutatja általa a pozitív és negatív gondolkodás közötti különbséget. Ezen a folyón.illetve sokkal többet. 1979 végén cégem jelentős összeget költött számítógépre. hogy élesen elválaszthatnánk a kettőt. Mindegyikük két évezred szabadságvágyát. amely segít megtenni. ami a fejünkben végbemegy. hogy mi megválaszthatjuk elménk programját és programozóit. egyáltalán mindent elvégez. Eltalálni vagy mellétalálni nehéz? A siker legfontosabb tényezője az.Amennyit csak bírok. talán rossz programot követünk. hogy Pine Bluff lakossága hirtelen a kétszeresére duzzadt. se nem rosszabb annál. kiemelkedően sikeres áruházból álló lánccá terebélyesedett.a Biblia jövendöléséhez híven . Mindenkinek áradoztam erről a csodálatos gépről. Igen.) Bár Izrael rettenetes hiányt szenvedett ter- mészeti kincsekben. aligha fogja lerombolni.) A lelkesedés annyira ragadós. hány utat tesz meg naponta. annak köszönhetjük. Az építke- zők nem rombolnak . hogy előrelendítene. Allan úgy döntött. és elmosogat maga után. hogy a komputerünk hét nyelven fog beszélni. amelyik a mississippi Yazoo City peremén kanyarog.az őrült húsos . semmit sem kapok. Változtatni is azáltal tudunk ezeken. mire azt felelte: .

és gyalázza a mindenható Istent.füstölgött magában Mr. akik együttvéve sem keresnek annyit. Mosolyogva válaszolt: . aki mindig a ma- gam dolgával törődtem. és újra meg újra próbára kell tennünk. de néhány nappal később a golfklubban ebédelt. felzaklatva érkezett vissza a céghez. azért nem olvassák. Alighanem a legjobb kertész volt a kör- nyéken. kocsiba vágta magát.Hadd mondjak el egy kis történetet. ám a törvény hosszú karja utolérte egy dörgedelmes kioktatás és egy büntetéscédula formájában. már rot- hadni kezd." Ed így fejezte be elbeszélését: . Azért is nagyon szeretem a Bibliát. mert úgy gondoltam. ami a mai viszonyok között a többszörösének felel- ne meg. méghozzá olyat. mi történt. hogy eltalálják. Dávid Istennel mérte össze Góliátot. és tudásszomjtól vezérelve. most kellett volna látnia. Értekezletet hívott össze. Fölpattant. a békés. mit tanul- tam a terepszemléből. azóta is szem előtt tartom ezt. és megfe- ledkezett az időről. kétmázsás Góliát viadalra hívja ki Izrael fiait. akik akkor sem dolgoznak tisztességesen. Mr.Több mint negyven éve nősültem. össze kell kapnunk magunkat. hogy kis híján magára öntötte a kávéját: -Jesszusom. hogy a papa bizonyára rengeteget dolgozott. Szeretettel gondozta a kertjét. Miután körbesétáltunk. elvárom. csiszolgatnunk kell. kirobogott a parkolóba. a tizenhét éves. itt állok én. Óránként százötven kilométeres sebességgel száguldott a gyorsforgalmi úton. Úgy hírlett. észreveszed. Azért jöttem ide. éves jövedelme meghaladja a hetvenötezer dollárt. hogy nem tízjavaslatot. de valaminek történnie kellett. és nagyon büszke volt rá. hogy a tanfolyam egyik fiatalabb résztvevője kijelentette. Mr. Amíg zöld. még nem vagyok veszélyes a társadalomra. úgy gondolják. megháborodott. Folytattuk a beszélgetést. és megemlítettem.hebegett az igazgató -. tanultam is az egyik órán. Úgy döntöttem. Nevetséges! Az elnök fel volt dúlva Miután visszaért az irodájába. Azu- tán érdekes analógiával állt elő: . mint ő. amit nem értenek belőle. Több mint két éven át próbáltam tető alá hozni. le- hordta a sárga földig az igazgatót. Egyesek késve jönnek munkába. hogy változtatunk ezen. a fiatalembernek a hozzáállásával van problémája. Majd szétrobbant dühében.Na tessék . mert megkapóan egyszerű és kristálytiszta. de ha a feleségem odabújik hozzám. erre jön ez a fickó. amit nagyon is értenek. Arra is utaltam. hol a király.) Testvérei elmagya- rázzák. hogy az ilyen behemóttal veszélyes megmérkőzni. mint aki- nek elment a józan esze. ami hozzásegített egy sok ezer dollár jutalékot hozó üzlethez. N. Ha a példa jó. . hogy végére jutottak-e már az Armstrong-féle ügyletnek. tíz perc múlva az irodámban kell lennem. emberek. Ed Greennek hívták. hogy a tolvajokat. ha mindenki megfogja a munka vé- gét. hanem az. mennyire jólesett az elismerése. aki látogatóba érkezett fivéreihez. hogy megismerkedhettem egy hatvan év fölötti. törvénytisztelő állampolgár. az aznapi tanfolyamok után beszélgetésre invitáltam. hogy az uralkodó gyengélke- dik. melyik a legfontosabb. mégis mindig élvezem. . hogy amíg a vetemény zöld. hogy Isten és Dávid győztek. és bejelentette: -Na. A helyes lelki hozzáállás oly sok területet ölel fel. mások idő előtt távoznak. kiváló üzletemberrel. N. Minden cselekedetemmel követendő példát kívánok szolgáltatni. betörőket és más brigantikat ül- dözné. Dávid tudja. és túlméretesnek találták az ellenfelet.telműen alátámasztja mondanivalómat. Ed úgy vélte. apám megkérdezte. de miután megérett. hogy nem az a bajuk. hogy megcsókoljam. és megbírságol ahelyett. és fikarcnyi haszna sincs az egészből. (Remélem. adófizető. Meggyőződésem. Zig. hanem tízparan- csolatot adott. Mr.) . csodálkozik. hogy nehéz lenne eldönteni. A háromméteres. abban a kitüntetésben volt részem.ellenhatás Az alábbi példa talán a legfontosabb tanulságot hordozza az egész könyvben. fiam. nekem kell példát mutatnom a többieknek. Mostantól korán jövök be. Amikor végre az órájára pillantott. és őszintén megkérdeztem tőle. Bizonyára észrevettük." Hatás . és úgy elszáguldott. Ha nem jó. észre fogom venni. . amit egész eddigi életemben tanfolyamokra költöttem. Mr. ami gyarapodáshoz vezet! Peter Drucker így fogalmazta meg ezt: "Ismereteinket szüntelenül gyarapítanunk. sikoltó gumikkal nekiiramodott. akit így nyilván törpének talált. Góliát túl nagy ahhoz. Ez egy rendes cég. Góliát olyan nagy. Én bizony csak annyit láttam. Ezután azt kérdezi. hogy a gázra léptem. Kisfiúkoromban apám kivitt a kertünkbe.Nem tudom. és későig mara- dok. szeleburdi legény. A következő tör- ténet ezek közül az egyik leginkább elhanyagoltat veszi célba. Őrizzük meg ezt a lelkesedést az élet dolgai iránt. szüntelenül igyekezzünk olyasmivel meg- mozgatni az elménket. különben elenyésznek. Nyilván összemérték Góliáttal. Isten elég világosan beszél. és fényes jövő vár ránk. El- nök lévén.Tudja. és hirdetésszervezéssel foglalko- zott. Dávid. és ezt is fogom tenni. úgy hátrahőkölt. hogy kövessék. mert nem értik. Egyik este. ő már mind- ezt hallotta. addig érik. N. amíg a helyükön tartózkodnak. igyekezett elterelni a figyelmet késéséről. tanulhatok valamit. Mint oly gyakran az életben. Természetesen felvillanyozott. elégedetlen volt a dolgok folyásával vállalatánál. -. és megteszi a magáét. miért nem fogadja el senki a kihívást. Attól. Erre kissé türelmetle- nül magyarázta: "Azt reméltem. hogy mellétalálni nehéz. akadnak. senkiben nem ébresztet- tem fájdalmas emlékeket. N. Amikor Dávid kijelenti. hogy ilyen egyéniség értékeli a munkánkat. és dühö- sen firtatta. Sokan azt mondják. (A folytatás pontosan igazodik a Szentíráshoz. mire bátyjai közlik. ezért hívatta az értékesítési igazgatót. Őszintén szólva. Ez a jutalék kárpótol mindazért. de kissé ziglaresítettem. szándékai is jók voltak. mit akar tanul- ni három oktatótól. N. Ha valaki azt hiszi. előre tudom. mihelyt követik. Személy szerint úgy vélem. Sőt. A tájékozatla- nabbak kedvéért elárulom. hogy megvív Góliáttal. milyen lesz. érik Amikor a New York-i Dale Carnegie Intézet oktatójaként tevékenykedtem. mert elvesztettük az ügyfelet.

vizsgáljuk meg bizonyos helyzetekben mutatott reakcióinkat. mint itt terpeszkedni. hogy kiteszi a szűrömet. Kinek a macskáját rúgtuk föl mostanában? Hogy segítsek választ adni. azok után. hogy rettentően fel van dúlva. miattam működik. amit tudok a viselt dolgairól.Hát ez mindennek a teteje! Hét évig szívvel-lélekkel dolgoztam.Hát ilyet! Épp neki csináltam valamit. barátságosak és udvariasak hozzánk? Hogyan reagálunk a napfényes időre vagy a csinos pincérnőre. vagy ha az emberek kedvesek. Szegény macska! Nyilvánvalóan a szerencsétlen cirmos volt az egyetlen érintett ebben az eseménysorban. és ha képtelen rá. Vesztére! A fiú megcélozta a cipője orrával.Tűnés innét! Biztos te is valami rosszban sántikáltál. Megszámlálhatatlan túlórát teljesítettem zokszó és egy fillér fizetség nélkül. de föl volt dúlva! Hát még a titkárnő Jaj. és a nappali felé vette az irányt. Nem rejtette véka alá. de hiba nélkül. aki dolgozni is hajlandó. A bajsza alatt dörmögve csörtetett ki: . most aztán tényleg föl volt dúlva! Az igazgató is De ez még mind semmi ahhoz képest.Még hogy rontottam a levegőt! Tizennyolc éven át a lelkemet is kitettem. Ha én nem vagyok. mert én hoztam minden új ügyfelet. . mert hét éve élősködik a vállalaton. de sürgősen! Tudom. Most meg lecsúszok egyetlen nyavalyás üzletről. majd találok mást. és három hétig nincs tévézés. és ráreccsen: .Hányszor mondtam már. hogy kirúg. barátom. még nem kell azt hinnie. de szinte tüzet okádott. Földübörgött a lépcsőn. hogy ti- zennyolc évig ronthatta itt a levegőt. kivel pattog? Meg sem állt a recepciós pultig. hogy valami hasznot hoz. és maga rúgja föl a macskát? Bár akad itt fontosabb kérdés is. ha ő fel volt dúlva. hogy azt mondta. Most meg azzal fenyeget. amit reggel adtam ki magának? . mi folyik itt egyáltalán. ez mindenki- vel előfordulhat. Legépelte a leveleket. de azt se hagyta. amelyik a gyerek nadrágján éktelenkedett. hiszen rajtam kívül senkinek fogalma sincs. egyene- sen a recepciós házához autózik. már rég eltűnt volna a süllyesztőben ez a kóceráj. Ha jól meggondoljuk. Egész idő alatt bíztam benne. becsapta az ajtót. . . amelyik módot nyújt a termékskálánk kiszélesítésére. mi történt. . Még ma postázza el azokat a leveleket. ha Mr. amikor hazajössz az iskolából? Anyád látástól vakulásig gürcöl. mert ilyen körül- . aki a legtöbbet robotolok a legkevesebb pénzért? Egyszerre négyfelé szakadok.Tizennyolc éve fizetem magát. nekem kell kihúznom őket a csávából. erre mit művel? Elpuskázza. miközben fojtott hangon zsémbelődve kiviharzott az értékesítési igazgató irodájából. csak szóljon. aki figyelmesen szolgál ki ben- nünket? Fogadok. Ez a hála? Egyébként is. Ez a Mr. én. és ezt motyogta: . Három másik helyett húzom az igát. El- sőként tizenkét éves fia ötlött a szemébe.Ezeket lesz szíves legépelni. Vagy összeférceli ezt az eladást. pletykálnak meg telefonon trécselnek. Egyébként is tudják. hogy ez különben nem a maga feladata. Hol az igazság? Még mindig magában morgolódva csenget a titkárnőjének. hátul csak kávézgatnak. Baleset volt. még mindig föl volt paprikázva. még nem jelent élethossziglani szerződést. Azután a jókora szakadást. Hogyan fogadjuk a humort? Hát a mosolyt? A dicséretet? Hogyan viszo- nyulunk a kellemes emberekhez? Hogyan viselkedünk. hogy küldje el azokat a leveleket. vagy kereshet másik munkahelyet. hogy kedvesen visszamosolygunk.. Körülbelül ekkor keveredett az útjába a kandúrmacskája. hogy megcsináljuk a nagy fogást. én cipelem a vállamon az egész cé- get. és máris jön ezzel az ócska dumával. Azért. csak díszpinty. akkor mit mondjunk a recepciósra? Majd szétvetette a méreg. már nem emlékszik. Belépett a házba. akkor magát küldöm el. taníttasson téged. hogy talál helyettem mást. hogy ez örökké így marad. ha jót akar! Hű. . Most végre itt a lehetőség. csak ez kellett az értékesítési igazgatónak. és még a háztartás is rám vár.dohogott az üres előtérnek. de a java még csak eztán jön! A titkárnő szeme villámokat szórt. De ez nem nagy érdem. amint a padlószőnyegen hasalva a televíziót nézte. még viccnek is rossz. hogy kétszer ennyiért sem találnak olyan bolondot. Mondok én magának valamit. és valahányszor összegyűlik a restancia. de úgy sincs más dolga. Azonkívül ez most életbevágó. Legfeljebb elvétve mimelnek valami munkát. Mars föl a szobádba! Ma nem kapsz vacsorát. és időnként fölvenni a telefont.Ne próbálkozzon nekem ilyen silány kifogásokkal! . csak mert nem tudok egyszerre kétfélét csinálni. és udvariasak vagyunk. aki elvégezné a munkámat. megértetted?! Te jó ég. és ebből egy egészen egyszerű kérdés következik. N. Hol itt az igazság? Micsoda süket duma. hogy öltözz át játszóruhába.Én nem vagyok hajlandó dolgozni. hogy föl volt dúlva! Azért a legjobban mégis a kamasz volt földúlva.Megmondtam. Nem lett volna sokkal jobb. Tüstént ráförmedt: .Hallottak még ilyet! . és azzal fenyegetőzik. .üvöltötte. N. Teremtőm. hogy megmagyarázzam. és lecsapta a letisztázandó leveleket. Az. A vállalat egész sikere és gyarapodása az én érdemem. Ha én nem lennék. már rég szétesett volna ez az egész vircsaft. Mikor hazaért. hogy etessen. mit képzel. a Hillard-üzlet mindennél előbbre való? Azzal foglal- koztam egész délelőtt. aki semmit sem változtathatott a dolgok alakulásán. . Úgyhogy ha még ennyire sem képes. azok meg ott. A recepciós nemkülönben Persze. Én tartom egyben a céget.Elkészült már azzal az öt levéllel. ha bejön egy üzlet. Na.Nem . ahogy az értékesítési igazgató távozott a nagyfőnöktől.hökken meg a nő -. még ma el kell postázni ezeket a leveleket.

a problémák előnyös oldalát keresi.) Ez pedig valóban azt je- lenti. habo- zás nélkül visszavágunk? Hagyjuk. kétség. hogy ennek semmi köze a személyünkhöz.pozitívan reagál -. rettentően csalódott voltam. Néhány nap alatt ma- gam is meglepődtem. bánat. mert valaki fölrúgta az ő "macskáját"." Cavett hangsúlyozza. Hadd tegyem azonban hozzá. ha jeles helyett közepest kapunk. hogy nincs is macskája."nekünk esik". ha Mr. az eminens diák. amelynek mikéntjét megismerhetjük ebből a könyvből. akkor csekély módosítással nyilvánosság elé vihetjük az eljárást. (Ne lepődjünk meg. Példa: Jómagam egyetlen politikai pártnak sem vagyok tagja. és mindebből megerősödve. mit kéne tennem. hanem őt magát teszi emberronccsá. hogyan térjünk magunkhoz? Először is. ettől némileg le is ereszthetünk.mények között senkinek sem esik nehezére a kedvező magatartás. Amerikával és jómagammal kitolni. Ha egy ide- gen vagy alkalmi ismerős ok nélkül . ameddig leeresztve óhajtunk maradni. hogy érzelmileg kellően aktívak maradjunk. és gyilkos pillantással az öklünket rázzuk? Le- alacsonyodunk az ő szintjére.Hadd kérdezzek egy szokatlan dolgot: nem rúgta fel ma valaki a macskáját? Erre számtalan válasz következhet. Ez a hozzáállás szabályozása. hogy "leeresztettünk". ha kihagynak az előléptetésnél. szabjunk meg határidőt. Amikor Jimmy Carter legyőzte Gerald Fordot az elnökvá- lasztáson.vihart zúdít ártatlan fejünkre . A sikeres ember hasonló vagy gyakran még súlyosabb gondokkal szembesül . hogy az incidensnek valószínűleg semmi köze a személyünkhöz. hogy míg elcsüggedni teljesen normális dolog. Megérthetjük. tanulmányoztam a hivatali apparátus karcsúsítására vonatkozó egyes elképzeléseit. hogy a vereség által kiváltott belső érzelmeinkről beszélek. Mindegyiküket éri kudarc. Örökös rejtély számomra. hogy szörnyű hibát követtek el. vagy mosolyogva azt gondoljuk: Azért. hogyan tükrözzük vissza pozitívan az ilyen és más negatív hatásokat. aki tanul a vereségből. hogy a következő dobásnál belépünk a nyerő körbe. Fel a fejjel! Most vessünk egy pozitív pillantást némely pozitív gondolkodásra. mert egy kicsit elkeseredtek. hogy mások lerángassanak a saját szintjükre. csalódás. Ha házastársunk rajtunk tölti ki a mérgét. November 15-től elkezdtem "jókat" gondolni Carterrel kapcsolatban. mi az. A csavargó azzal válaszol. Nos. Cavett Robert bölcs. hogy a "re- ménytelen" helyzet nagyon ritka. mosolyogva kérdezzük azt: . hogy ok nélkül! . mit tanácsol a Bibliám. udvariatlan pincért? Mi- lyen képet vágunk a forgalmi dugóhoz vagy a nyirkos. úgy maradni egyáltalán nincs rendjén.méghozzá előre. nem kerülünk be a válogatott keretbe vagy a klub elnökségébe? Az ilyen "macska-felrúgós" szituációkra adott válaszunk nagymértékben befolyásolja sikerünket és boldogságunkat az életben. De ami ennél is fontosabb.azt feleli. Természetesen nem arra gon- dolok. Hadd hangsúlyozzam azonban. Kiindulásként hadd javasoljam. amikor megjegyzi: "Senki sem attól vall kudarcot. hanem ha fekve marad. mit teszünk? Hátrafordulunk. pedig mind- két irányban kilométerekre áll a forgalom. hogy a helyzeten próbálok segíteni . "kijár nekem" néhány nap nyavalygás. Vi- selkedjünk éretten és fegyelmezetten. hogy úgy kell viselkednünk. hogy visszalőttük vol- na. de annyira elkeseredtem. epés megjegyzést. de a republikánusokat támogatom. de az alkohol nem a problémáit orvosolja. az önerőből milliomossá lett mágnás és az év nagymamája sok mindenben megegyeznek egymással. amelyet adhatunk magunknak. hogy duzzogjunk. hogy valaki más felrúgta az illető "macskáját". hogy az a másik nem érdemel tőlünk ilyen finom bánásmódot. A teljesítménykü- lönbség az élet negatív megnyilvánulásaira adott eltérő reakcióikból fakad. fontos. sértés. józan és üdítő módon közelít a negativizmushoz. ha ugyan egyáltalán létezik. Talán még igaz is. de a győzelem sem igazán érdekel bennünket. mit szólunk? Milyen reakciót vált ki belőlünk. hogy pozitívan reagálunk a negatívra és kellemesen a kellemetlenre.esetleg némi undorral . Harmadszor.vagy pedig Carterrel. hogy ez az állapot átmeneti. semmi okom.a hangsúly az "ártatlan" szón van -. Képesnek kell lennünk arra. Ez természetes lelkiállapot. olcsó gúnyolódásra vagy egyéb gyerekes viselkedésre ragadtassuk magunkat. az a legtöbb esetben abból ered. de ne feledjük. negyedszer pedig. ha elbukik vagy elkeseredik. hogy nemcsak a veszteséggel nem törődünk. vagy felismerjük. vagy nem veti le a negatív gondolkodást. mint a szelelő gumiabroncs. még sikeresebben kerül ki. Ezzel az új hozzáál- lással nagyobb az esélyünk. A választások után döntenem kellett. valaki fölrúgta a "macskádat". ha nem hívnak meg a szalagavatóra. ha az illető . fájdalom. Biztosra vettem. a polgármester. A vereség kissé kimeríthet. Az élethelyzeteket nem tudjuk testre szabni. tudjunk róla. Meghallgattam a Carter-rajongókat. Tudtam. hogy önsajnálatá- ban az italba menekül. de ez a válasz a legjobb nekünk. . és november 15-ét jelöltem meg a "feltámadás" napjaként. hogy amikor legközelebb valaki . ha elesünk egy jelentős üzlettől. Megtanulhatjuk. édesem? Ha ezt a próbálkozást túléljük (túl fogjuk). Hogyan fogadjuk a gorombaságot. mennyit változott a szememben. tájékoztató anyagokat olvastam. valójában nem veszített. hogy úgy éreztem. Természetes és emberi dolog.No. megtanulhatjuk. A közbeeső időben negatív kijelentésekkel és gondolatokkal bombáztam Carter urat. A csavargó a híd alatt. ismerjük fel. veszekedést. hogy ekkor egy nyilat már kivédtünk ahelyett. Nagykutya lekap a tíz körmünkről. Amikor a kocsisorban mögöttünk veszteglő a frászt hozza ránk a dudájával. nincs is vele semmi baj. mert csak így hasznosíthatjuk tehetségünket teljes mértékben. elutasítást vagy a tohonya. miért gyötri őket bűntudat. miért képzelik egyesek.kezdjük szeretteinkkel . Másodszor. az azt je- lezné. Barátom és kollégám. valaki másnak kellett volna inkább fölrúgnia a más macskáját? Mi csak vé- letlenül keveredtünk a képbe. figyelemmel kísértem az elnök kine- vezési terveit. hogy miatta én is fölrúgjam az enyémet.vigyázat. lelkiismeret-furdalás pusztán azért. értsük meg. és mi megérdemeljük a legjobb bánásmódot. őrjöngjünk. mosolyogva forduljunk felé: . Ha nem így történne. pocsék időhöz? Ha valaki ok nélkül vérig sért bennünket. hogy Forddal jobban jártunk volna. ne feledjük. ha úgy érez- zük. hogy ha valaki méltatlanul sérteget. de azokra adott vá- laszainkat igen .

rábeszélt. fél tizenkettő után remekül. hogy sírnánk miattuk. valóban szamárság. Bármit ültetünk is belé. Olyan. Tanárok. Forduljunk egy problémával a negatív ablakhoz.mindenesetre a leggyorsabb eredményeket ígérő -.Hogy van? Mi: . Mindenki tudja. Akár negatívat. jelenlegi problémánknál pedig ku- darcot fognak jósolni. orvosok. Az ifjú arcán teljes levertség és kétségbeesés tükröződik. Csakis mi határozzuk meg. Forduljunk a pozitív ablakhoz. akár nem . ahol az uralkodik. és megsokszorozza az eredményt. ez a példa segít elfogadnunk kijelentésemet. és vidáman kiáltotta oda a vásznon búslakodó fiatalembernek: "Ne add föl. hogy a helyes lelki hozzáállás fontos. A másik: . hogy őt is megfertőzze. hogy hozzáállásunk irányítsa körülményeinket. Ezután elmélyedünk egy egészen konkrét módszerben. rádió stb. majd tartsuk meg a helyes lelki hozzáállást. Példákat sorolnak ügyességünkre és zsenialitásunkra. akik helyes lelki hozzáállást mutatnak. Ha va- lami tennivalót adunk nekik. fél tizenkettőig negatív lesz. mert a vetés és aratás kö- zött színre lép a képzelet. hogy hajlamosak vagyunk a legutolsó betét helyén felvé- tért folyamodni. Ha helyes lelki hozzáállásra vágyunk. ha fél tizenkettőtől úgyis pozitív lesz. értékesítési vezetők. A patás épp lépett. A betétek képviselik összes élettapasztalatunkat. az megsokszorozódik. megsokasodik. oda menjünk. . A válasz a következő két fejezetben található. A másik: . Ha ilyenek épp nem állnak rendelkezésre. amit mostanáig igyekeztem elfogadtatni az olvasókkal. és addig negatív leszek. szeretném közérthetően elmagyarázni. biztosítanak. és ez biztosít nekünk negatív visszacsatolást. hogy fölmerült ez a kérdés. és lelkesen idézik föl. tekintet nélkül külső körülményekre. más szempontból viszont egészen eltérően.Épp most ért valami csalódás. Valahányszor "el akarunk kapni" valamit. Például akárki vagy akármi .Miért csak fél tizenkettő után? Mi: . milyen sikeresen birkóztunk meg a múltban ennél sokkal súlyosabb gondokkal is.Ez szamárság. hogy felvét céljából mindig a legutolsó betét helyére járulunk. Napjainkban szinte mindenki egyetért abban. Egy-egy babszemet természetesen nem azért vetünk a földbe. hogy csak a pozitív ablakkal kellene foglalkoznunk. még van egy lépésed!" Nekünk is mindig van még egy lépésünk. és hagyja. hogy egy szem babot takarítsunk be . és úgy tűnik. Elmebankunkban két pénztárablak található -mindkettő minden parancsunknak engedelmeskedik. meglátogat va- lakit. de hatékony. akár pozitívat plántálunk belé. miszerint nincs reménytelen helyzet. Az elménk úgy működik. boldog. egyedül mi magunk helyezhetünk el betéteket a bankszámlánkon. Az eredmények ekkor határozottan jobbak. Általában azt mond- hatjuk. ahol elterjedt.pozitív vagy negatív befolyást gyakorolhat elmebankunkra. függetlenül attól. de a követendő eljárás ugyanez. Nyilvánvalóan semmit sem adhatunk ki. meg is kell indokolnunk azt. mint az influenza.Úgy érti. mi- ként működik az elménk.Üsse kő. Igen. A vetés és aratás között hatalmas mennyiségi növekedést várunk.csakis ba- bot. A másik ablak negatív. Azt hiszem. mert nevetünk a problémáinkon ahelyett. Kezdjük azoknál az embe- reknél. akkor forduljunk megfelelő könyvekhez vagy oktatókazettákhoz. ez a pozitív betéteket és felvéteket kezeli. A másik: . kiegyensúlyozott ismerősöm szereti tudni a választ az élet hogyanjaira és mikéntjeire. ki vehet föl akár a bankból.igazunk lesz. Mivel ez a fejezet talán a legjelentő- sebb az egész könyvben . Hangsúlyozom. HOZZÁÁLLÁSUNK BIZTOSÍTÁSA Elménk működése A legtöbb sikeres. ha megfelelő "pénztárnál" történik.Köszönöm. hogy "biztosítsuk" hozzáállásunkat. Paul Mercer. időjárásra. attól kezdve pozitív? Mi: . Az egyik ablak pozi- tív. (Ez ugyanígy van a pénzzel is. Elménk tulajdonosaiként teljes ellenőrzést gyakorolunk valamennyi felvét és a legtöbb betét fölött. nem igaz?) Minden egyes bankműveletnél ki kell választani a megfelelő ablakot. azután felderült. anyák mind úgy látják. hogy az a betét segítő és pozitív vagy bíráló és negatív volt. amely lehetővé teszi. A pénzintézetnél valamennyi felvét csökken- ti a számlát. de képesek és hajlandóak vagyunk-e erre? Ter- mészetes tendencia az. sőt. miért javasolok bizonyos lépéseket és eljárásokat.Kisebb horderejű dolgoknál persze két óra is elég a kesergésre. és valamennyi bankbetét pozitív. A legtöbb esetben való- színűleg így fest majd másokkal való érintkezésünk: A másik: . Bizonyos értelemben az elménk úgy is működik. mint egy bank. Egy híres festményen az ördög egy fiatalemberrel sakkozik. nem nevelhet belőle burgonyát . edzők. hogy világossá váljék. és olyan szilárd alapot épít- sünk. a fiatalember királyára sakk-matt vár. és így tovább? Milyen jó. keressünk fel olyan helyet. nevetséges csacsiság. viszont nyilván a teljes betétállomány határozza meg felvéteinket. Második fejezet. Nyilván tudjuk már. Így működik az elménk is. akár az elménkből. mert akár képesnek tartjuk magunkat valamire. A hozzáállás ragadós. aki már elkapta. a zseniális sakkozó egyszer elidőzött a kép előtt. milyen rosszul viselkedtünk a múltban. Hadd húzzak alá valamit. A kérdés csak az: Hogyan szerezzük. személyekre. az ott felnő. Egyik helyen sem tévednek. ez fogad el minden negatív betétet. ami nem került be.hanem jó sokat. Az elménél a felvétel gyarapodást eredményezhet. és ott majd emlékeztetni fognak bennünket. hogy ha babot vet.tévé. hogy ezen a nehézségen is játszva felülkerekedünk. ne pedig körülményeink a hozzáállásunkat. Vajon az eddigi betétek túlnyomórészt becsületesek vagy becstelenek? Erkölcsösek vagy erkölcstelenek? Konzervatí- .Úgy. és akkor a vállalkozás részesének érzik magukat. nem csupán utasításokat teljesítő alkalmazottnak. Ha az ember influenzát akar. miért nem pozitív máris? Mi: . Töprengve tanulmányozta az állást. mint egy kert.

hogy az erőszakot megtekintő személyek csaknem kétszer olyan erőszako- san viselkedtek. hazánkról. Az Egyesült Államok tiszti főorvosa 1972-ben kétévi vizsgálat után bejelentette. lakóhelyünkről. és kiborítanám a nappali padlójára. most szépen összeszedi a szemetét a földről! Össze is szedném. és még több van úton. a Mayo Klinika orvosai megkérdezték. nézzük meg. hogy bizonyítottan határozott összefüggés tapasztalható a televízióban sugárzott erőszak és a közve- szélyes magatartás között. Tény. Íme. Az azonban már bebizonyosodott. akik az elménkbe borítanak hulladékot? Hogyan reagálunk azokra. ha- tékony betét és biztatás is érkezett oda. . gondolkodását és ennélfogva cselekedeteit határo- zottan befolyásolja. Képzeljük el. Valószínűleg olyan gondosan. egy példa. hogy nyoma sem maradna szemétnek. hogy ez nemcsak magánvélemény. Még hat évet élt. Aki negatívat vet. miszerint munkakezdéskor azonnal látni kíván. hogy akik szexfilmeket néznek. de rengeteg jó. ha felvét céljából közeledünk. A gyermekek a leginkább befolyásolhatóak. és cáfolhatatlan érveket sorakoztatnak föl igazuk védelmében. Mindannyian ragaszkodnak az élethez. Há- rom hónappal később rosszindulatú daganatot fedeztek fel a férfi mindkét tüdőfelében. Érdekes azonban. hogy alighanem fűnek-fának mesélne a fickóról. mint aki a padlónkat szennyezi be. főnökünkről vagy iskolánkról? Hogyan bánunk azokkal. ami az elménkbe jut. Az erőszak bemutatása bárkit még inkább agresszívvá tehet.. mégpedig pozitívat. Ugye. az biztos. Albert Bendura a Stanford. pozitív eredmé- nyeket terem. tiszta. hogy letartóztassanak. ahogy dr. tehát negatívat aratnak. Vagy fizikailag bántalmazna." így sorjáznak gondolataink. hogy amit ta- nulunk. de még náluk is csak az esetek körülbelül tíz százalékánál. hogy az olvasott.Le akartam döfni. Ziglar. viszont egy életet nyerhetett. már bánom is. Szórja csak ide nyugodtan a szemetét! Ha igen. mint azok. hogy negatív magot vetünk el. Leonard Berkowitz pedig a Wisconsini Egyetemen olyan kutatásokat folytatott. mi- ként temethetjük be a negatív betéteket még több pozitív betéttel. Mivel Charles fizikai állapota miatt nem bírta volna ki a műtétet. Az. hogy levert érzelmi állapotban sokkal nagyobb valószínűséggel megkapjuk a náthát. családunkról. de a titkárnője föltartóztat. Ez nevetséges Mindig elképeszt a gondolkodásbeli következetlenség azzal kapcsolatban. Dr.Na. hogy nem tettem. Negatívat vet- nek. vagy rendőrt hívna. hallott vagy a televízióban látott információk akár magaslatokba röpíthet- nek. hogy a főnök távolsági hívást kapott. ennélfogva a leginkább veszélyeztetettek is. hogy a pozitív ablaknál mindig készen álljanak a pozi- tív válaszok. ami az elménket éri. Sietek leszögezni. sokkal nagyobb kárt okoz nekünk. hogy X meg én összevitatkoztunk az irodisták előtt? Vagy talán. hogy az oktatás fontos. Mivel semmit sem veszthetett. Most pedig térjünk rá a konkrétumokra. akik láthatatlan korlátok közé szorítják képességeinket? Mit válaszolunk azoknak. A boncolás nyomát sem lelte daganatnak. utána szexuálisan aktívak lesznek. hogy fölöslegesen aggódunk a nyomtatásban. "Vajon mit akarhat? Talán tegnap meglátta. A náthával kapcsolatos kiterjedt kutatások pél- dául mindeddig semmiféle megbízható adatot sem szolgáltattak a gyógymódra nézve. 1969-ben az iowai Sac Citybe való Charles Ritter egyik veséjét el kellett távolítani.. Erre megindul a gondolkodá- si folyamat. vagy pedig fel- kapna egy konyhakést. mire nem vagyunk képesek. hogy a gyógyszer hat- ni fog. hogy ez a gondolkodás kissé el- lentmondásos. hulladék az agyban Ha egy vödör szeméttel vonulnék be az olvasó lakásába. hogy tesz egy próbát. Bizonyítani vélik azt. Hulladék a földön. és valamennyien hiszik. akik azt magya- rázzák. és rám rivallna: . Ez a bizonyos készítmény állítólag csak hatvan éven felülieknél hatásos. rögtön problémák támadná- nak. amelyek szerintük bizonyít- ják az oktatás értékét. akiknél a gyógyszer hatásosnak bizonyult. Dr. A Mayo Klinika orvosai két általános vonást fedeztek föl azoknál a rákos betegeknél. olvasóim is egyetértenek velem. Ahová szemetet öntenek be. Három dolog történhetne. Berkowitz szerint: "Igencsak biztos. tudja-e. onnét csak szemét fog kijönni. néhány percet várnunk kell. akár negatívan befolyásolhatják úgy motivációnkat.Nagy feneket kerítene az esetnek. Még hónapok múltán is emlegetne: . és ritkán csalódnak. és gyakran negatív aratás a következmény. Charles Ritter beleegyezett. Remélem. és szemetet borított a padlójára. az ott hatást fejt ki. és az íróasztalunkon üzenetet találunk a főnökünktől. azt nagyon-nagyon rosszul tesszük. amelyek kimutatták. . Nyilvánvaló. hajlandó-e alávetni magát egy kísérleti gyógyszerkezelésnek. mint erkölcseinket. Egyik tanulmányt a másik után idézik. filmen vagy a képernyőn terjesztett pornográf szenny miatt. Minden gondolat. akik negatív szemetüket az agyunkba zúdítják? Talán mosolyogva azt mondjuk: .vak vagy liberálisak? Istenfélők vagy önzők? Pazarloak vagy takarékosak? Merészek vagy óvatosak? Lusták vagy szor- gosak? Pozitívak vagy negatívak? Vállalkozáspártiak vagy szociális érzékenységűek? Sietek hangsúlyozni valamit. akik nem láttak erőszakot. mert az ilyesmi nincs hatással az elménkre. mert rákos volt. hogy reggel bemegyünk a munkahelyünkre. mire elvégzi a középiskolát. Mit teszünk azokkal az emberekkel. akik kedvezőtlenül nyilatkoznak termékünkről.Nagyon helyes. engem tulajdonképpen nem zavar. A fejlődéslélektan sza- kértői egyhangúlag állítják. amelyik az elménket éri. valamilyen mértékig hat rá. hogy előbb léptem le? Kíváncsi vagyok. egyházunkról. Az irodájába sietünk. aki hulla- dékot dobál az elménkbe. aki beszemtelenkedett. akkor szívroham végzett vele. dr." Mivel az átlagos amerikai fiatal hozzávetőle- gesen tizenötezer órát tölt a tévé előtt. hogy mit néz. Ugyanezek az emberek furcsamód nem győzik hangoztatni. hogy a negatív gondolkodás egészségtelen? A pozitív gondolkodás viszont. Charles esetében hatott. negatívat arat Negatív környezetünk miatt sajnos a legtöbben mindig a legrosszabbra számítanak. Rengeteg negatív hulladékot döntöttek és döntenek az agyunkba. Norman Vincent Peale már évtizedekkel ezelőtt megmondta.

jóllehet az oltás fájdalommentes. hadd tegyek föl egy kérdést. megtérül az energia-. amely kiküszöböli a negatív gondolkodást. mert amit betáplálunk. eszünk is az agyunkba. eltorzult testek. Ez a Delaware állambeli hölgy súlyos vesegyulladást kapott. Kifejlesztettünk egy védőoltást. hogy . hogy az operációra még sincs szükség. alkoholistákat és bűnözőket hagy maga után. faji. amely minden évben rengeteg áldozatot szedett. és egyes közegészségügyi illetékesek szerint reális veszély áll fenn egy új járvány kitörésére. amellyel megvédi önmagát és munkatársait a rendkívül ragályos betegségtől. sokan a fejüket csóválják. Bármit. az megkapja minda- zokat az előnyöket. garantáltan megújítható. akkor teljesen kínaiakká válunk. Mielőtt folytatnám. Szóval. kínaiul beszélünk és egész életünkben a kínai szemléletmód hat ránk. a dühöngő járványok útját megnyomorodott végtagok. Mindaz a fáradság. Minden ködösítés nélkül kijelenthetem. A megbe- tegedések elenyésző gyakoriságához képest szinte hihetetlen.és életkedv-többletben. mint közhely. sőt.és ener- giaráfordítás a nullánál is kevesebb. vallási hovatartozástól függetlenül támadja meg az embereket. Nem vették ki a veséjét. De hát nem is sétakocsikázásra hívtam. Hogyan vélekednénk arról az egyénről. kellemes. hogy eltávolítsák a fél veséjét.Hadd mutassak még egy példát. Azután dr. amely megálljt parancsolt a halálos kór pusztításának. hogy segít a munká- ban. de hadd szóljak egy másik betegségről. bőrszíntől. javítja a családdal. Elvétve azonban továbbra is előfordul egy-egy eset. hogy annak az embernek nincs ki a négy kereke. Szerencsére gyógyítható. kábítószerfüggőket. Tehát: megkötjük a biztosítást és elfogadjuk a minden megszorítás nélkül azzal együttjáró szolgáltatásokat? Aki igennel válaszol. hogy létezhetnek ilyen állapotok. amely- ben élünk. kissé zavarba jött. hogy az idő-. hogy vajon mi a probléma. a vakcina ingyenes. A legveszedelmesebb betegség Gyermekkoromban rettegett betegségnek számított a gyermekbénulás. hogy ha- nyagolhat el valaki ilyen egyszerű dolgot. hogy meggondolatlan tapló. hozzáteszem. jövedelemnövekedést biztosít. aki naponta érintkezik a gyermek- bénulás vírusával. Ez a kezelés valójában egy biztosítási forma. A kijelentés. viszont az eredmények nagyon is megváltoztatják életformánkat. hogy annyi negatív dolgot táplálunk az elménkbe. mint az összes többi betegség együttvéve. nyilván kritikus szemmel néznénk az illetőt. hogy "jó. hogy nem befolyásolhatja észrevehetően az életszínvonalunkat. mint a wilmingtoni Teresa Jones esete. mert a kedvezményezettek körét kiterjeszthetjük. hogy aki megköti a biztosítást. Legalábbis remélem. Olyan ez. de fáj! Jaj. azt fogjuk hinni. amely csaknem nullára csökkenti a megfertőződés valószínűségét. munkahelyeket szüntet meg. de fáj! Amikor közölték vele. hogy a tanító néni vár a fogadóóráján. amelyeket bemutattam és ígértem. pénz. Nyilván azzal a várakozással szenderült el. és segít elkerülni a hozzáál- lás-elmeszesedést. amelyet erre a biztosításra áldozunk. Talán így fogalmazunk: "Vajon mit csinált már megint ez a gyerek?" Nem szerencsés. és a vele járó szolgáltatások az igénybevételek számával egyenes arányban bővülnek. Egyéni biztosítási módozat. mert személyiségünkben mindaz összegző- dik. Ha ez megtörténik . aki elutasítana ilyen csodaszéru- mot? Bizonyára bölcsen mosolygunk . Az igazat megvallva. több fizikai és érzelmi problémát okoz. de mibe van ez nekünk?". Akárhogy is. barátokkal. lelkesedés. ha hajlandó megtenni ezt az egyszerű lépést. mégis rögtön nyögni kezdett. Jonas Salk és munkatársai kidolgozták a Salk-oltást. És ez még nem minden. gyermekeket tesz árvává. mit gondolnak arról. hiszen az eljárás szinte százszázalékosan hatékony és biztonságos. Minden erre a célra szánt másodperc sokszorosan visszatérül a megnövekedett eredményességben. ha a betegség eddig elkerült bennünket. amelyben hiszünk. ha a szülő vagy nevelő valamilyen okból elmulasztja beoltatni a betegség ellen a gyermeket. jó. nyilván hajlandó aláírni a következő oldalon található kötvényt. Az agyában éppoly valósnak érezte a fájdalmakat. mert mindjárt lehetőséget kapunk az "oltásra". hogy Amerika-szerte körülbelül húszmillió fiatal beoltat- lan. Mit gondolnánk arról a személyről. mi több. nem értik. nemdebár? Talán még azt a kijelentést is megkockáztatnánk. Minden cselekedetünk és minden gondolatunk hatást gyakorol az elménkre. A kötvény egy fillérbe sem kerül. Életkortól. Ráadásul a legfertőzőképesebb betegség mind közül. és a kúra enyhe és súlyosabb eseteken egyaránt segít. aki nem hajlandó beoltatni vagy megvédeni magát a hozzáállás-elmeszesedés ellen. Kisfiúnk üzenetet hoz haza az iskolából. fájdalom- mentes. a tetejében nemcsak védi testi-lelki egészségünket. Kitűzték a műtétet. kezdettől hangsúlyoztam. idegenekkel kialakított kapcsolatokat. mivel a szolgáltatások személyreszólóak. akiket már megtámadott a hozzáállás-elmeszesedés -. (Ne feledjük. Ha például Kínában jövünk a világra. Az anyagi befektetés oly csekély. Akkor lássuk a következő kézenfekvő kérdést. szociális ellátásra szorulókat. mint- ha megműtötték volna. és megállapították. az jön újból ki onnan. Ha ezek után aggódnánk. idő előtt sírba szállt életek jelezték. énünk részévé válik. hogy nem hajtották végre a műtétet. munkatársakkal. amelyet a negatív gondolkodás okoz. bárki legyen is az. ugyanakkor csopor- tos biztosítás is. lefuttatták az utolsó tesztet. Vigyázzunk a válasszal. fel nem foghatom. miszerint ha nem azt az életet éljük. Első gondolatunk az. hogy fájdalmakkal ébred majd fel. és lényegében valami olyasmit mondunk. megnyugtatásul közlöm. mert a megfogalmazással természetesen eleve az általam kívánt irányba tereltem az olvasó gon- dolatait. jóval több. amely minden elképzelhető tekintetben egyedülálló. hanem a csúcsra vezető lépcsőn kísérem fölfelé.kivéve azokat. és számottevő jövedelmet hoznak. házasságokat tép szét.ami hála istennek. amely összehasonlíthatatlanul rosszabb. egyszersmind mi magunk is további előnyöket élvez- hetünk. mégsem hajlandó oltással védekezni a betegség ellen? Ne feledjük. Életük virágjában taszítja sírba az érintetteket. amint magához tért: -Jaj. továbbá fokozza az életkedvet. ami az elménkre hat. és eszerint is viselkedett. Ez a félelmetes ragály a hozzáállás-elmeszesedés. és az illető főnöke fizetésemelést ígért. a derekam! Jaj nekem. de borzasztó! Jaj. nem éppen szellemi óriás. mindenki számára hozzáférhető. ritkaság -. és mindössze huszonegy napon át követi a módszert. hogy ezt mondjuk. Miután elaltatták. de még meg is erősíti? Ha ez mind nem elég. ha ne- tán már megkaptuk.

nincsenek biztonságban. Ez annyira felajz. ha egyik "rossz nap" a másikat követi? Létezik jobb módszer is. nemre. Első lépés: fordított fölkelés Ha lelkesedést akarunk kialakítani. Annak tudatában hangoztatom ezt. Ezt valamelyest enyhíti a tény. Nemcsak mi jutunk számottevő előnyökhöz . annyi örömben lesz részünk. de leszek még jobban is! ÉLETHOSSZIGLANI BIZTOSÍTÁS A NEGATÍV GONDOLKODÁS KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE ÉS A HOZZÁÁLLÁS- ELMESZESEDÉS ELKERÜLÉSÉRE Szellemi képességeim és becsvágyam teljes birtokában. mozognak. Némi rossz és némi jó hírrel szolgálhatok. miként lelkesítjük fel magunkat mindaz iránt. Felelősségem tudatában kijelentem. hasznos. Ilyen indítás után csoda-e. hogy akár kellemes anyagi gondjaink is adódhatnak. és később rendel- kezni is fogunk vele. amelyeket Zig Ziglartől kapok. nyögnek egyet.mint már eddig is . A pszichológusok régóta tudják. hogy egyedül a párunk . több örömet szerzünk magunknak és mindazoknak. és azt morogják: "Jaj. mint egy kisiskolás. akkor melegen ajánlom. csapjuk össze a tenyerünket.részben már az első naptól kezdődően -. igyekszik minél több ada- tot és ismeretet összegyűjteni a témáról. ahogy a legtöbben a napjukat kezdik. dolgoznak. Most. Kezeskedem afelől. hogy merészen hangzik.) Istenien vagyok. de éjjel- nappal segítségül is hívható. hogy nekivágjak.ez egy aktív részvételre alapozott tanfolyam. nyúljunk oda. be kell vallanom. annyi jó dolgot vonzunk magunkhoz. ne.azután az ragad meg bennünket. amely kötelezettségvállalást igényel. Mindez nem elég.) Holnap reggel. nevezetesen vagy semlegesen. Lássuk előbb a rosszat. hogy miközben lelkesedést gerjesztünk. Tételezzük fel egy vonás vagy tulajdonság meglétét. de szeretteink. mindig van valami huncutság". mégpe- dig hamarosan. mintha újabb tegnap lenne.ha van . tartalmas életet éljek. és szembenézni a világgal! Ha száz évig élnénk. Működik a dolog. de biztosan többet. nyilván szívesen vállaljuk. (Ez fontos. hogy hosszú. barátaink. hogy érett felnőttként. a szerződésből fakadó előnyök elfogadásával a mindenkori "díjak" élvezetére számítok. Talán nem azonnal. Másodszor. és hallgattassuk el. ezennel aláírásommal igazolom.Juj. egy munkakör. ismerő- seink. hogy könyvemet . biztosítás. A sok kellemes élmény és a kellemes társaság több élve- zetet és teljesebb sikert hoz. a hajunk a szemünkbe lóg. de jó fölkelni. fiatalok és időseb- . derékbőségre vagy bőrszínre való tekintet nélkül érvényes. Kövessük a javasolt eljárást. sőt. sőt. és hasznot húzzak az élet kínálta lehetőségekből! Most továbbra is képzeljük magunk elé a jelenetet.) Azután nyomban üljünk föl az ágyban. és helyes lelki hozzáállást mindahhoz. Tudom. (Ké- rem a nyájas olvasót. amelyet gyer- mekünk űz. Ez a módszer nemcsak képessé tesz arra. vallásra. hogy követem azokat az útmutatásokat. hogy aláírtuk a kötvényt. ezennel elfogadom mindazokat az örömöket és előnyöket.Ej. akik körü- löttünk élnek. Nem. és láttuk. amit ez a módszer nyújtani tud. sportág. amennyiben eredményekre számí- tunk. hogy a bekezdés hátralévő részében szíveskedjék percenként körülbelül húszszavas sebességre le- lassulni. és ujjongunk: . hogy lelkessé válunk. megdörzsölik a szemüket. ha cserébe több örömet és több pénzt kapunk. hogy a kétkedők és bírálgatók sohasem boldogok. legyen az az élet. amelyek a biztosítás szerves részét képezik. de még tapsikolunk is. mire gondoltunk azon- nal? Ha valami affélére. Először. hogy különös gonddal vegyük át a módszer minden egyes szakaszát. és mondjuk ezt: . a legtöbb helyen nem szívesen látott vendégek. ha lelkesen viselkedünk. és az szembeszökően jobb eredményeket ígér. De lássuk. hogy "rögtön sejtettem. A HIT. Már fölkeltünk. micsoda pompás nap arra. amelyeket ez a nega- tív gondolkodás kiküszöbölésére és a hozzáállás-elmeszesedés elkerülésére élethossziglani biztosítás nyújt. hogy a sok ígéret közepette "elfelejtettem" megemlíteni valamit." Sokan úgy kezdenek minden napot. amikor csörög a vekker. attól a vágytól vezérelve. hogy korra. szomszédainkat. hogy háttal kell kikászálódnunk az ágyból. egyúttal vállalom a lehetőségeket és kötelezett- ségeket.sikeres emberek olvassák. Most jöhet a jó hír. Irányítjuk hozzáállásunkat. oltás vagy ahogy tetszik Aki lelkesen érdeklődik valami iránt. meg kell fordítanunk fölke- lésünk módját. A módszer.. máris föl kell kelni. amíg meg nem hal. REMÉNY ÉS SZERETET JEGYÉBEN Kelt aláírás Szavatolom e kötvény hitelességét. és pontosan ezt akartuk. De hadd hangsúlyozzak valamit. mert valóban rászorulunk valamire. akkor se tudnánk ennél nagyobbat mondani. amikor beállítottuk az ébresztőórát.szerez tudomást róla. kétharmadálomban. A módszer követése közben valószínűleg habókosnak. (Gondoljuk csak végig komolyan. hogy az itt leírt előnyöket maradéktalanul élvezhessem. amit az élet kínál. Abban a tudatban. és mivel a hit a boldogság sarkköve. ösztönöz. hogy megsokszorozhatjuk eredmé- nyességünket. több pénzt keresünk. aki addig kíván élni. talán gyerekesnek fogjuk érezni magunkat. és annyival többet érünk el. Megragadjuk . hiszen még csak most feküdtem le.) Miután elolvastuk az iménti mondatot. ne arra gondoljunk. és nehéz egyetlen dologra korlátozni. sőt vadidegenek is részesülhetnek azokból. amennyiben a szerződő pontosan betartja ajánlásainkat. Az ágy szélén ülünk. vagy visszafelé. hogy azonnali lelkesedést és helyes lelki hozzáállást alakítsunk ki. a sportágat. Azon a módon kell változtatnunk. ter- mékeny. hogy naponta öt percig kissé nevetséges- nek érezzük magunkat. a hazája stb. Felfedezhetjük majd. A lelkesedés idővel életformává válik. így ismerjük meg új lakóhelyünket. boldog. Amikor megszólal az ébresztőóra. hogy "elfelejtettem" szólni valamiről. örömteli. pedig már a tegnapot sem szerették. amit az élet kínál. de szó szerint tanúk ezrei állítják ugyanezt. annyira feltöltődünk tőle. és állandó életformánkká tesszük a lelkesedést.

Vagy ahogy Bruce Norman jó barátom. úgyhogy most foglalkozzunk tovább a módszerrel. mert a lelkesedés fertőzőbb. Ez kialakítja a pozitív tervezés szokását. A logika nem változtat az érzelmeken . Ez még egyértelműbbé válik. De máris nyilvánvaló. mi történik. Amikor reggelihez ülnek. milyen magasra jutunk az életben. érdekes dolog történik. mit te- szünk másnap reggel. mindössze huszonegy egymást követő nap után pedig drámai változásokra számíthatunk. a saját gyerekeim kértek. nyomkodják a gázpedált. ha a lámpák nem működnek." Éneklés a zuhany alatt Ha már fölkeltünk. A házaspár végül együtt. hanem mert hiányzik a zöld. Hadd magyarázzam meg. Szeretném megjegyezni. Az említett cselekedetek járulékos haszna. Az érzelmi érett- ség és kiegyensúlyozottság jele. áthaladási lehetőséget teremtenek. édesem. Egy nap az egész élet kicsiben. mégpedig nem azért. és ez egészen megújította a házasságunkat. mert ak- kor kétszemélyes a komédia. hogy in- kább ne énekeljek vele. hogy komolyan próbálják meg. mert ők tényleg nagyon rászorulnak. amelyeket piros lámpának nevezünk. és lelkendezzenek: "Nahát. Akkor hát miért hívják mégis piros lámpának a közlekedési lámpákat? Azért. ha nevetni tudunk önmagunkon. Fennhangon nem lehetünk negatívak. Másoktól így hallják. Aki magán nem képes nevetni. elterjed a családban és ismerőseink között. Még jobb. akkor különösen ajánlom. Ha a reggeli netán nem sikerült olyan jól. amelyikben láthatjuk. Mellesleg nagyon jó. hogy holnap jobban igyekszik majd. minden esélyünk megvan arra. este tervezzük meg. hogy mielőtt bárhová eljutnánk. milyen nevetségesen festünk. hanem azért boldog. Ez egy csapásra mulatságosabbá te- szi az életet. amelyet férjektől és feleségektől kaptam! Mind azt mondták: "Tudja. hogy hallgassak a templomban. már ké- ső. "Aki tettet vet. William James mondotta: "Az ember nem azért énekel. A gondolat a lényeg. mintha a motor bőgetésével gyorsabb színvál- tásra ösztökélhetnék a lámpát. Ez nyilvánvalóan negatív gondolkodásra vall. Mivel a gondolat megelőzi a tettet. Sem az orgánum. A zuhany alatti éneklés koncepciója igen egy- szerű. megalapozunk egy jó napot. hogy megosszam olvasóimmal a számtalan levelet és telefonhívást. szalonnás tojás és pirítós! Pont erre áhítoztam!" Még ha az elmúlt hatszázhuszonkét napon ugyanezt kaptuk is. és ők is alkalmazkodnak. Mire fordítják a legtöbben ezt a huszonhét órát? Általában háromfélére." Az ok egyszerű." E cselekedetek végeredménye nagyobb. Ez hasznot hajt a családi és baráti körnek is. Képtelenül mulat- ságos. mert az emberek negativizálhatóak. viszont rengeteget nyerhetnek." (A zuhany alatt egyébként is mindenkinek tisztán szól a hangja. akkor a Biblia (Zsolt 118. és két kéz- zel kell kapaszkodnunk belé. mintha azt monda- nák: "Zöld!" Harmadszor. amelyet az ÚR elrendelt. mert nincs piros jel- zés. hogy ez a felkelési eljárás "jó" szokás. Biztatásul hozzáteszem. Mi is elkövettünk már effélét? Talán nem is tudatosan. ha még egy lépést tesznek. nevezetesen a halogatás ellen. aki szokást vet. és nincs az az épeszű ember. hogy kezdettől. és a történelem ismétlődően bizonyítja. először is el kell indulnunk. Aki nem hiszi. és aki jellemet vet. ha van egy nagy tükrünk.) Ennek analógiájára: "Nem azért hagyjuk abba a munkát és a játékot.bek az élet minden területéről. nem pedig egymáson nevet. de a cselekvés igen. mert boldog. sorsot arat. amit javasolok." Férjeknek további előnyt kínál. amely messzeható következményekkel jár. mástól sem tűri el. A forgalom több saroknyira feltorlódik. Jaj. és sok jó napból összeáll egy jó élet. ezekkel az egyszerű módszerekkel kezdhetjük el leküzdeni. Ez egy egyfelvoná- sos bohózat színesben. sőt. Ha egyszer megkaptuk. mint a kanyaró. hanem azért öregszünk meg. de újfajta érzésbe »belecselekedni« igen. emiatt ismét tu- dunk együtt nevetni. hogy az átlag amerikai évente mintegy huszonhét órát tölt ilyen lámpák előtt a megfelelő fényre várva. nehogy a kocsi nekilóduljon velük.például a negativitáson -. csak azt ne kezdje valaki. Ha a halogatás problémáink közé tartozik. hogy továbbmehessen. Tisztában vagyok azzal. Először is. aki ne fakadna harsány hahotára e jelenet láttán. addig nincs olyan valós probléma. Éppen ennyire kézenfekvő. jellemet arat. Sajnálatos tény. és minden jó szokást "meg kell ragadnunk". mert nem dolgozunk és nem ját- szunk. vajon miként vélekedünk a pedálnyomogatósdiról? . hogy hatékony támadást intéznek a csúcsra vezető lépcsőt eltorlaszoló egyik legnagyobb akadály. hogy nevessen rajta. figyelje meg. Saját magunkon nevetünk. így vigyáznak arra. talán már az első naptól érzékelhetünk bizonyos "érdekes" előnyöket. Ha felajzva és lelkesen kezdjük a napot. Ha így gon- dolják. csücsörítenek. sem az énektehetség nem számít. Ha lelkesen kelünk fel és lelkesen ülünk le reggelizni. és meghökkenése önmagában is hasznos. vibrálóbb lelkesedés. ha férj és feleség együtt kelnek föl. Először. E rész végén két fejezetet szentelek a szokásoknak. éppen ez teszi izgalmassá. hangosan énekeljünk egy vidám dalt. Másodszor. az asszony meghökkenve pillant ránk. hogy lelkes hoz- záállással jobb sorsra számíthatunk. ezzel pedig mindenki jól jár. zuhanyozzunk le. hogy egyesek infantilisnek tartják. Vagyis csak nyerhetünk.24) szerint célnál vagyunk: "Ez az a nap. és ez a legfontosabb. hogy mire észrevesszük. jól megmarkol- ják a kormányt. de ha igen. és ha gyerekesnek éreztük a tapsikolós fölkelést. szokást arat. Elvégre semmi vesztenivalójuk sincs. vigadozzunk és örüljünk ezen!" Bárcsak a helyszűke ne akadályozná. és amíg ez a helyzet. Második lépés: szimbólumok alkalmazása Manapság lényegében negatív társadalomban élünk. mit érünk el ezzel az eljárással. Például minden forgalmas útkereszteződésben különféle készülé- kek vannak kihelyezve. amelyet ne tudnánk megoldani. amikor áttérünk a szokásokkal foglalkozó fejezet- re. de nem tudok énekelni!" Én már egy revücsillagtól is kaptam levelet. mert énekel. mert megöregszünk. csapjanak néhányszor az asztalra. a dallasi Delej Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója szokta mondani: "Újfajta cselekvésbe nem tudjuk »beleérezni« magunkat. pedig ezek valójában zöld lámpák. a megállási kényszerre utal. hogy felkelésünk módja nagy szerepet játszik abban. Ugyanakkor minden "rossz" szokás alattomban és olyan apránként kerít a hatalmába. és ha nem alszanak kisgyerekek a lakásban. hogy: "Jó.

A kiska- csa is délre repül telelni. to- vább élünk. négyzeteket. még akkor is. drámai változás következik be. Az emberben is dolgozik egy iránystabilizáló pörgettyű. hogy valaki segítsen elvinni a bőröndöt a folyosón nem messze található irodába. Ugye. de soha senkivel nem találkoztam. nem. Azért tették oda. Harmadik lépés: iránystabilizáció a sikerre Néhány évvel ezelőtt a "Kandi Kamera" egyik epizódja kitörölhetetlen emléket hagyott az elmémben. kitörölhetetlenül tudatalattinkba véssük célkitűzéseinket. akkor kezdődik a móka. Hogyan állítsuk be giroszkópunkat? A válasz egyszerű. Ahogy beállítjuk a magunk vitorláját (giroszkópját). hogy tényleg kell-e ez. észrevehetjük. Annyira pozitív. ha minden más kacsától teljesen elszigetelték. Nekem rakták oda. miközben várakozunk. de a fentiektől különböző. miközben a szabad jelzésre várunk. aki beállította a vitorlát. A föld minden teremtményében születésétől fogva alapfelszerelésként működik egy beépített giroszkóp." Mert valójában ez a lámpa rendeltetése." Azután ír- juk le konkrétan. melyik helyiségbe igyekszik. Valahányszor feltűnt egy férfi. hogy a fent leírtakat művelnénk.. víg kendek és meghevülések Egy jó barátom a kanadai Winnipegben lakik. Hogy haladhatnak ennyiféleképpen. de remélem. és onnan mindig messzebbre látunk majd. Jobban élvezzük majd az életet. hogy néhányszor "meghevült". és határo- zottan ellenállt minden irányváltoztatási kísérletnek. Teljességgel le- hetetlen. Mint fentebb jeleztem. hogy va- laki "fölfedezi" őket. egyes gyakorlott firkálók szertehagyják krikszkrakszaikat abban a reményben. és ráeszmélünk a benne foglaltak gyakorlati hasznára. pe- dig talán még egyetlen telet sem élt meg. nem szoktunk közben firkálgatni. akivel valaha is találkoztam. Így működik az ő beépített giroszkópja. próbáljuk személyessé tenni azt a lámpát. de a bőröndbe rejtett giroszkóp egyenesre volt állítva. hogy többet akar az élettől." Ezzel a megközelítéssel könnyű és egyszerű lesz a harmadik lépés hozzáállásunk irányítása felé. amit valaha is egy firkálmányunkért kaptunk? Az évek során rengeteg emberrel dolgoztam. Ha elkezdünk "zöld lámpákat". bármit csi- nálunk. A hajó menetiránya a vitorla állásától függ. Ő maga be tudott ugyan menni. noha mindegyiket ugyanaz a szél fújja. Zöld lámpák. ha egyszer a szél csak egy irányban fúj? Egyszerű a válasz. mert szükséges volt a sikeréhez. Bárhol járunk. Nézzünk rá. hogy a firkapiac igen korlátozott. fölösleges teljesen megfordulnunk. mert az neki túl negatív. Ez a könyvem az eddigiekben sokak számára a nagyobb teljesítményhez vezető útikalauzként szolgált. ameddig ellátunk. ami azt jelenti. hogy messzebbre mehessek. "felhevüléseket" és "víg kendeket" szőni társalgásunkba és életünkbe. A nő megmutatta. Ennek alapján szilárd meggyőződésem. Ne feledjük. és alighanem a legpozitívabb egyéniség. ha már így fogjuk fel a közlekedési lámpát. Abban a minutumban.. Visszatérünk ennek a könyvnek a lap- jaihoz. Tulajdonképpen több." Ezzel "beállítjuk giroszkópunkat". egy szó vagy tett po- zitív gondolatok sorát váltja ki. nem a nagy dolgok okozzák a nagy különbséget. de vigyázat. Hangsúlyozom azonban. amazok pedig pozitív eredményeket teremnek. Nem jósolhatjuk meg teljes biztonsággal. Egyszerűen csekély módosítást hajtunk végre. és próbáljunk semleges arcot vágni. nem kell. Mi a legtöbb. Másodszor. Ez a létfenntartás törvénye. és több örömünk lesz. Egy filmcsillag ácsorgott egy irodaépület folyosóján. esetleg be is satírozzuk és mintákkal díszítjük ábráinkat? Hogyan értékeljük firkáló-mű- vészetünket? Mint talán tudjuk. aki eladott volna ilyen irkafirkát. és nekünk is szükséges. és arra várt. mint jó barát. Vegyünk egy mókust. és visszatérnünk a kiindulási pontra. a színésznő segítséget kért tőle. megteszem. a feladat kivitelez- hetetlennek bizonyult. beszélgetéseink során használjuk a "zöld lámpa" kifejezést. mert ez a módszer mosolyt csal az arcunkra és nevetést lop a szívünkbe.az iránnyal pedig a sorsunkat. Először. Képes vagyok.Személyre szabottan Gondoljuk át együtt a dolgot. hogy sohasem fázott meg. Ha az élet pozitív oldalára figyelünk. beszédbe elegyedtek. Ilyen a beépített giroszkópja. bár azt nem titkolja. hogy mindenféle irányban mozognak. és a másik személy is elmosolyodik. Mindegyik hajón utazik valaki. Az ember ugyanis maga állíthatja be a giroszkópja forgássíkját. két dolog történik. menjünk el addig. Erre én azt felelem.. Bernie Lofchick- nak hívják. a nap folyamán többször is beállította. Azután a papír vagy a tükör aljára kanyarítsuk oda: "Megteszem. Ha a tengerparton megnézzük a vitorlás hajókat. gyorsabban. könnyebben és biztonságosabban célhoz érhessek. mert a . a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. Sokan talán fintorognak mindezek olvastán. mi minden jöhet közbe a cél felé vezető úton. viselked- jünk egészen másként. Azzá válhat az újabb olvasók számára is. Másrészt azonnal változni kezd a hozzáállásunk. és továbbhaladunk célunk felé. majdnem testvér. de előbb hadd kérdezzek valamit.. A hűvös idő közeledtével mogyorót raktároz télire. Annyira pozitív. megteszem. a lábánál nehéz bőrönd.. hogy sohasem beszél víkendről. és elindult a folyosón a filmsztárral. Amikor hosszas telefonbe- szélgetésbe bonyolódunk. Ahelyett. most ahhoz az olvasóhoz beszélek. mire vagyunk képesek. Ami azt illeti. köröket. téglalapokat rajzolgatni? Ha a társal- gás igazán hosszúra nyúlik. számos előre nem látható esemény és zavaró tényező adódhat.. Két építő javaslatot is megszívlelhetünk. Csekély módosítás a komoly sikerért Emlékszünk még az egyik korábbi fejezetben említett edénykereskedőre? Ő mindennap beállította a giroszkópját. Minden esetben kedvező válaszra lelt. írjuk le újra meg újra ezeket a dolgokat papírlapokra és a fürdőszoba tükrére. ezek a pozitív cselekedetek előfutárai. és írogassuk egymás alá: "Képes vagyok. Egyrészt széles mosolyra húzódik az ajkunk. Névre szólóan. Képes vagyok. többet? (Helyeseljünk!) Szeretném újra hangsúlyozni. ahogy kimondjuk. amelyekre nincs befolyásunk. hanem a kicsik. aki már bizonyította. amely elindította őket. de amikor a férfi be akarta vinni az ajtón a bőröndöt. maradhatunk középszerűek is az ilyen apróságok nélkül. és ez az egysze- rű eljárás volt a katalizátor. és gondoljuk ezt: "Ez az enyém. hogy egészségesebbé válunk. Inkább "víg kendet" emleget. Ahogy az úriember fölemelte a koffert. Ezt igazolja a Példabeszédek köny- ve is: "A csüggedőnek mindig rossz napja van. A cseppet sem jövedelmező firkálás helyett tehát ve- gyünk elő egy tiszta papírlapot. azzal meghatározzuk haladási irányunkat . hogy amikor valami kissé letérít a pályánkról. amelyik minden más mókustól több ezer kilométerre él.

Harmadik fejezet. boldogtalanok voltak és még sorolhatnám. pozitív gondolatokkal. Az átlag amerikai nemcsak mindennap eszik. amik kapnak. ELMÉNK TÁPLÁLÁSA A hozzáállásunk irányítására szolgáló módszer első három lépése rendkívül egyszerű. hogy láthassák Robert Fulton elhaladó gőzösét. ha nincs semmi más dolgunk.és boldogságszerző képessége határtalan? A leg- többen esetlegesen. Nem tudom. alkalomszerűen törődünk a táplálásával. de általában bizonyos rendszerességgel étke- zik. elesettek. hogy azt kellene akarniuk. Biztosíthatom olvasóimat. hogy amit a cél elérésével nyerünk. amikor a Wright fivérek először emelkedtek a levegőbe. Tegyük fel. Jól csinálni tudat alatt Miért pozitívak a sikeres emberek? Megfordítva: miért sikeresek a pozitív emberek? Azért pozitívak. A sikeres emberek azért keresnek évi ötvenezer dollárt. Ehhez képest mit csinálunk? Mindennap megtömjük a hasunkat. hogy ugyanettől az illetőtől a szellemi táplálkozása felől tudakozódunk. amit akarnak ahelyett. és követi az eljárásokat. egészségügy. hogy ujjongjanak. mert tudatosan és rendszeresen táplálják elméjüket jó. hogy akinek összesűrűsödnek a tennivalói. nyakon aluli részünket. hogy a törpék nevettek. mert szellemi étvágy ugyanúgy létezik. Ami azt illeti.módszer követése nem teljesen veszélytelen. hogy ezen a bajon evéssel segíthet. művészet . hogy ma hiába ettünk? Egyáltalán nem. érdekes reakciókat tapasztalhat. ahogy tegnap és ma is. Aki éhes. ha az üres gyomorhoz hasonlóan az üres fej is addig korogna. de a többiek összesereglettek a Hudson folyó partján. Ha mindennap találunk időt százdolláros testünk etetésére. és megkapják azt. ahogy testük táplálására ételt vesznek magukhoz. A legjobb az egészben az. és emiatt kihagy egy étkezést. hogy azok tartoznak a legfelső rétegbe. "Mikor táp- lálta utoljára tudatosan. Holott nyilván fordított az összefüggés. azt a részünket. rendszeresen hallgatnak oktatókazettákat. mert helyes a lelki hoz- záállásuk.ebben biztos vagyok . Nem lenne-e csodálatos. de a többiek Kitty Hawk felé te- kintettek. hogy a téma bőven megér ennyit. összetörtek. ne nagyon izgassuk magunkat a kritizálók miatt! Az írott történelem kezdete óta sehol sem emeltek még szobrot kritikusoknak. Lesznek. illetve tartanak oda. akik csüggedtek. az a mai napra szól. akik képesek kinyitni az élet kincsestárát. Még soha senkivel nem találkoztam. hatékony." Aztán még néhányszor elismétli. Rettentően rászorulnának a lelkesítésre és felvilágosításra. a múlt héten. tudomány. negatívak. akiknek kisszerű világából hiányoznak az élet javai. tegnap annyit lótottam-futottam. azt jelenti-e ez.mi a teendő? Furcsák az emberek. Éppúgy napi étrendjük részévé teszik ezeket. akik a saját erejükből vagy költségükre rendszeresen továb- bképzik magukat.egyaránt igaz. oktatás. Számára nagy dolog elmulasztani egy étkezést. lehangoltak. A negyedik lépés komolyabb elmélyülést kíván. Holnap is szán- dékozunk enni? Ha igen. hiszen évi ötvenezer dollárt keresnek. 2. hogy a nyakon felüli rész táplálása esetén sohasem kell aggódniuk a nyakon aluli rész táp- . de következetesen visszautasítják. amikor Ale- xander Graham Bell lebonyolította történelmi telefonbeszélgetését. hogy tanfolyamokon vegyenek részt vagy jó könyveket olvassanak. az közel sem annyira fontos. hogy amit ma ettünk. mitévő legyek. Némelyikük szinte komikus. Évi ötvenezer dollárral én is pozitív lennék. Tudják. lépés: a "zöld lámpa". másnak bélyegzik. Csak a törpék nevetnek majd. de a többiek . vagy talán inkább a "tragikus" szót kellett volna használnom? Amikor kiugróan sikeres emberekre utalunk. Ez nevetséges. amíg a gazdája bele nem tesz valamit? Az élet minden területén -jog. amikor áthaladunk. Ettünk valamit a múlt hónapban? Hát a múlt héten? Tegnap? Ma? Az érdeklődés nagy valószínű- séggel elképedésre késztet.. Nyaktól fölfelé az ember értékének nincs határa.evés Kérdés következik. Nincs valami ötlete? Mit gondol. mint amivé az elérés közben válunk. és megemlítjük. a száz dollárt sem érő. Ismételjük át az eddigieket: 1. Gyakran arra hivatkozunk. személyiségfejlesz- tő kazettákat hallgassanak. Nevessenek csak a törpék. lépés: giroszkópunk beállítása a pozitív "Képes vagyok" mondatokkal. akik nevetnek rajtunk. kereső.. hogy oldhatnám meg a problémámat?" Valószínűleg soha nem is fogok ilyen helyzetbe kerülni. és ennek eredményeképpen folyamatosan fejlődnek. azon kevesek egyikévé. ahogy beszél. hogy nincs időnk. amikor megkezdjük utun- kat. mennyire optimisták és pozitívak. "meghevülés" és "víg kend" szimbólumok alkalmazása. Minden negatív jelző illik rájuk. és mindenkiben tudatosítani akarja "áldozata" nagyságát. amelynek képességei határtalanok? Sokszor találkoztam emberekkel. mint testi. de hadd hangsúlyozzak valamit. ezért egy egész fejezetet szentelek neki. boldog-boldogtalannak el- meséli: "Képzelje. Természetesen ettünk a múlt hónapban. ihlető forrásokat keresnek. hogy ebédelni sem volt időm. Szellemi éhség . Valóban mássá válik. Megfigyeltem. A törpék nevettek. aki éhségében azt mondta volna: "Mindjárt éhen halok. úgyhogy nem sokra becsülhetik őket. és nem is alaptalanul. Aki magáévá teszi az általamjavasolt gondolatokat. sportvezetés. a sikeresek azért pozitívak. értékesítés. amelynek az értéke. hogy sikeresek és jó a hozzáállásuk. de a többiek felkapták a fejüket. Egyesek bírálgatni fogják. tiszta. ne- hogy elkerülje a másik figyelmét. Nem árt tudni. Testi éhség . ha épp ráérünk. lé- pés: reggeli fölkelés lelkes tapssal.ott szurkolnak majd a célvonalnál. jó könyveket olvasnak. mert évi ötvenezret keresnek." A sikertelen ember azt hiszi. előre meghatározott időpontban az elméjét?" Vajon mit válaszol? Tényleg .mi mit válasz- olunk? Ez nagyon fontos. a balsike- res azt mondja: "Nem csoda. A törpék nevettek. Tudatosan tájékozódnak. Egyszerűen azt jelenti. 3. Az a fura ezekben az emberekben. hogy a legmerevebben ellen- állnak elméjük vagy hozzáállásuk bármiféle táplálásának. hozzáállást. Nyaktól lefelé nagyon kevesen érnek heti száz dollárnál többet. az tudja. nem kéne időt szakítanunk azon részünk táplálására is. Milyen gyak- ran tápláljuk az elménket. Tanfolyamokra járnak.

A vízben mérges kígyók és aligáto- rok nyüzsögnek." Vagy: "Ha nem növeli az értékesítést. hatékony. elbocsátjuk. amiről a két legutóbbi fejezet- ben beszéltünk. miért igaz ez. Autót vezet- ni is tudatosan tanultunk.valaki máris friss hulladékot hány a mi tiszta. Átállítjuk a sebességváltót. Egy megrögzött optimista Ha egy időn át jó. Mire kettőt pislantasz. és hitvány munkát végeztünk. Emlékszünk. Akkor már mindenki szívesen hallgatja . Egy gazdag texasi fényes estélyt rendez. ahogyan valaki hozzá- fog. hogy tanultunk gépelni? Minden mozdulatra ügyeltünk. Ha mélyebbre ásunk a tanulási folyamatban. az ablakokig ér. Ekkor már öntudatlanul gépeltünk. tiszta. méghozzá hosszú távon. de mint oly gyakran. Hozzáállásunkkal kapcsolatos reakcióinkat áthelyezhetjük a tu- datalattinkba. áthelyezzük a tudatalattinkba. A tanulási folyamat alatt rokonok és ismerősök kétségbeesetten igyekeznek tá- vol tartani magukat a zsenijelölt gyakorlásától. John. Korábban már említettem. amit jól csinálunk. Ugyanis: Háromfajta motiváció létezik Az első a félelem motivációja. hát most ez a gond is megoldódott. hogy aki végigússza a medencét. Tökéletes biztonsággal műveltük mindezt. sebességet váltottunk. és kétség- beesve kiáltott neki: .csak finoman. és tessék. Amikor tudatosan megtanulunk valamit. akár egy feltétlen vagy feltételes reflex. mert tudatosan tanultunk vezetni. letekertük az ablakot. hogy teljesen eltemethetjük a régi hulladékot . A több tucat meghívott között nagy arányban szerepelnek házasulandó korban lévő fiatalemberek. kiengedtük a kuplungot. de Johnt nem lehetett megingatni.kivált ingyen. Később már nem gondolkoz- tunk.De. pozitív elménkre. Nem sokkal később már nyom- tuk a gázt. . hogy lesz-e tető a fejük felett. mert elég koszosak.. az a magatartás. de csak akkor csináljuk jól. Mi tehát a teendő? Pontosan az. Benyomjuk a kuplungot. Az idők során úgy kondicionálhatjuk elmén- ket. tu- dat alatt csináljuk. Már tönkrement. mint a pozi- tívakra. amikor tudatosan tanul az adott zeneszerszámon játszani. Végül is a szótár szerint a hozzáállás valamihez való viszony. Azért. amikor ösztönösen vagy öntudatla- nul mozog a keze.Hogyhogy nem is olyan rossz? . A zenész csak akkor játszik ügyesen.Szó sincs róla. nyilvánvalóvá válik. aki a hirtelen jött árvíz elől a háztetőre menekült.Remélem is. A házigazda egyszer csak a medencéhez invitálja a jelenlévőket. Kiengedjük a kuplungot . Ezután követjük az ebben a fejezetben vázolt eljárást: rend- szeresen tápláljuk elménket.rökönyödött meg a szomszéd. Mindazt. Nincs semmi baj.Az igaz. A félelem motivációja olyan.lálása miatt. Ez a magatartás tehát valamiféle célt szolgál.Ott viszi a víz a baromfióladat. akár a következő texasi történet. Picit a gázpedálra lépünk. ösztönző üzenetek- kel.és ilyenek is maradjunk -. Erre a kocsi rángatózni kezdett. belelapozhatunk az újságba. Az ok egyszerű. ez csak vicc. vagy akár véletlenül elkaphatunk néhány beszélgetésfoszlányt.felelte John. bőségesen kell táplálnunk elménket jó. szót válthatunk egy negatív egyénnel. Emlékszünk? Ha sebességet kellett váltanunk. kicsomagoltunk egy rágógumit. John? . . Előre behangoljuk elménket a fölkeléssel. mert a vezetésben át- léptünk a tudatos szakaszból a tudat alattiba. hozzákezd valamihez. és a motor halálsikolyt hallatott. de a legtöbb embernél nem. Jó. de elérhető. Odaadó munka és gyakorlás kell hozzá. Olyannyira áthelyezhetjük. mert rosszallást szül. Közveszélyes hullajelöltként cirkáltunk a közutakon. . Ez vonatkozik a hozzáállásunkra is. . . és mindezzel egyidejűleg csevegtünk a mellettünk ülővel. hogy negatív helyzetekre éppúgy ösztönösen pozitívan reagálunk. Nyilvánvaló. A rendíthetetlen optimista azonban még inkább elvigyorodott." Egyeseknél működik a félelem motivációja.átmegy azon a lassú és sokszor gyötrelmes szakaszon. Szinte minden tanulnivalót tudatosan sajátítunk el. John.Borzasztó ez az özönvíz. de hat hónapja kezdtem kacsákat nevelni. . Tudatosan ütögettük a billentyűket. olyan hozzáállást alakíthatunk ki. Az ötödik rész után található ráadásfejezetben mélyebb betekintést nyerhetünk a tudat alatti elmébe és annak ösztönös vagy kondicionált használatába. nem igaz. mint az egysze- ri gazda. hogy hősünk úgy döntött. már itt úszkálnak mind. hiszen a termésed tönkre fog menni -makacskodott a szomszéd..). csak zongoráztunk. hogy ösztönösen és automatikusan pozitív módon válaszoljon az életben felmerülő negatív helyzetekre. óvatosan lenyomjuk a sebességváltót. A mágnás bejelenti. és jól csináljuk. Az egyik szomszéd ott evezett el a ház mellett. amikor nagy csobbanás hallatszik. A pesszimista tovább próbálkozott. Ezt megígérhetem. és szemügyre veszünk néhány való életből merített példát. majd ez "öntudatlanná" vagy automati- kussá vált. amely szerint: "Ha tizenegyre nem vagy itthon. és jól csináltuk. magunkban soroltuk a teendőket. ebben a hónapban most engedtelek el utoljára. de aztán bekapcsolhatjuk a rádiót vagy tévét. ha már tudat alatt csináljuk. sem azért. még mindig emelkedik a víz. hatékony információkkal tápláljuk elménket. választhat három tekintélyes jutalom közül. amely ellenszegüléshez vezet.Nem is olyan rossz . és "beállítjuk a giroszkópunkat" (miközben telefonálgatunk).emlékszünk a szemétlerakón épült bevásárlóközpontra -. és bumm! . . A bármiféle ingerre adott pozitív válasz olyan. azonosulunk a pozitív szimbólumokkal (zöld lámpa stb. ötszáz hektár kiváló termőföld vagy a leánya keze. hogy ilyenné váljunk . Tudatosan tanultunk meg vezetni. Nem kell szoronganiuk sem az időskorral gyakran összefüggő anyagi nehézségeket illetően. melyik billentyűhöz nyúljunk. Alig hangzik el a kecsegtető ajánlat. hogy több víz kéne a földnek. Minden muzsikus . Szinte reflexszerűvé. rájuk fér már a lemosás.Figyelj. Az est előrehaladtával egyre ol- dottabb a hangulat. a humorban sok az igazság. pozitívan rea- gál a helyzetre. akkor mondták. ahogy percenként körülbelül tizenöt szótagos se- bességgel pötyögtünk.hangszertől függetlenül . múlt héten jártak itt a megyétől. tiszta. majd iszonyatos zubogás után a medence túlsó végén szinte azon- . ame- lyek a következők: egymillió dollár készpénzben.

értem. és magától is iszik. hogy olvasóim számára ez a könyv a "nyalósó". hogy az itt közölt információk a gyakorlati erőfeszítésekkel együtt képessé teszik az olvasót. akikben erős vallásos meggyőződés munkált. a fiatal katona testileg. A résztvevő esetleg eléri úgynevezett komfortzónáját. Ez így szól: "Ha vállalati rekordot ér el. Az egész csak akkor ered- ményes.tegyük hozzá: kedvezőbben . Akkor hát a leánya kezét? Miután a fiatalember ismét nem- mel felel. édesítenünk a répát vagy könnyíte- nünk a terhet.Hát akkor mit akar? . amikor a csapatom jókora előnyt szerez. de akarata el- lenére nem itathatjuk meg. el-elbóbiskolok. amelyen a szamár orra elé sárgarépát lógatnak. és nem lankadnak meg. A füles megy a répa felé. fölkapom a piszkavasat. hogy ekkor pihenni engedjék. a házigazda alig jut szóhoz a csodálkozástól: . miért keseredtek el és zavarodtak össze sokan mások annyira.vágja rá az ifjú -. ahogy magunkat és körülményeinket látjuk.lássa önmagát és körülményeit. amiben valaha hitt.Azt akarom tudni . hogy "megmozgattam". Széltében-hosszában taglaljuk a témát. hogy félresöpörték saját értékrendjüket. nem. Megkérdőjeleztek mindent. ha cselekvésre akarjuk ösztönözni a szamarat. ha a teher nem túl nehéz. ez pedig megakasztja a folyamatot. a lángok általá- ban kialszanak. és nem igényel vagy nem akar több komfortot (sárgarépát). Igaz a régi mondás. Pontosan erről szól ez a kötet is. Kedvencem a következő analógia. mert úgy fogja érezni. Meerlo jó néhány évvel ezelőtt írt egy könyvet The Rape ofthe Mind (Az elme megerőszakolása) címmel. jó. Néhány ilyen beavatkozás után rendszerint "bedobta a törülközőt". és nem törekszik tovább a csemege után. A résztvevők csaknem egy- öntetű meggyőződése szerint minden motiváció önmotiváció. szemhunyásnyi alvás nélkül kellett elviselnie. A huszonnégy-har- minchat órás tortúra alatt a fiatalembert elárasztották kommunista szeméttel. fél szemmel a meccset figyelem. ki-ki elméleteket gyárt. Pedig egy szem fát sem tettem rá. A Har- vard Egyetemen David McClelland pszichológus vezetésével huszonöt éven át folytatott vizsgálat tudományosan iga- zolta. Ez a hozzáállás irányítása. de valószínűleg még nem igazán látta vagy tanulta meg. erejük megújul. hogy ez a célkitűzés kívánatos. Egészen elsajátítjuk.alkalmazásával. mígnem tudatosan látjuk és öntudatlanul érezzük. ezért ösztönösen és automatikusan pozitív módon reagálunk az élet negatív eseményeire. A legnagyobb részét már hallhatta. és a kö- vetkező három példa bizonyítja. fizetésemelést kap. Mindössze annyit csináltam. ami egyben azt is jelenti. ami benne volt. hogy ez a motiváció hatékony legyen. ha változtatunk azon. A Biblia (Ézs 40. és jól megbökdösöm a hasábokat. elérhető. Ha megfelelő teljesítményt nyújt.31) megmagyarázza. Csak azok képeztek kivételt . Ezek a fiatalemberek teljesen tehetetlenek voltak fogvatartóikkal szemben. futnak. féligazságok és szemenszedett hazugságok kotyvalékával telítődött. Mire felébredek. bizonyítékokkal rukkol elő.nal kiugrik egy fiatalember." A "megújul" ige a héberben halaf. Ha három százalékkal javítja a nyereséget. mint a sasok. és igéretéhez híven megkérdezi a csöpögő nyertest. látunk vagy megtanulunk valamit. Végül elérünk egy szintet. maga a répa pedig elég csábító ahhoz. elutasították a piacgazdaságot. hogy ha elég sokáig nyalatunk vele egy sótömböt. némi módosítás válik szükségessé. Időnként. és felüvöltött: "Jó. Bizonyára láttuk már a csacsifogat rajzát. Például meg kell kurtítanunk a botot. Ebben segít ez a könyv. és némi külső "piszkálással" vagy ingerrel aktivizálható. hogy a szamarat munkára bírja. ami több- letoxigént vitt a rendszerbe. amikor a módszer már nem praktikus. mit kíván. Vasárnap délutánonként szeretek tüzet rakni a nappali kandallójában. hogy megmozgassa és lángra lobbantsa azt. Fölkelek. járnak. Több tényezőnek kell együttműködnie. Meggyőződésem . a répát tartó bot elég rövid. miért. hogy hallunk. Természetes optimizmusom azt hiteti velem. Az egymilliót? A fiatalember a fejét rázza. elhiszem. viszont az is igaz. Szinte azon nyomban föllobbannak a lángok. hogy a motiváció megváltoztatható. különben előbb- utóbb kedvét szegjük. ami e pillanatban az olvasóban parázslik. Tovább töltögették a fejébe a szemetet.mivel már eredmények is rendelkezésre állnak -. Változás és változtatás Dr. Nem mindegy. mert senki sem motiválhat másokat. hogy tesz is valamit. Megtanulás alatt azt értem.írja Meerlo -. Joost A. Cseréljük a szamarat versenylóra. és meggyorsította a folyamatot. hiába erőlködik. lelkileg. ha- waii utazásra mehet. miszerint vízhez vezethetjük a lovat. Ilyen- kor mi a teendő? Segít a szomjúság Egyszerű a válasz. hogy felemészti a nyereséget. hogy másképp . A tapasztalat arra tanít. hogy a kiválasztott fiatal amerikai katonát két minden hájjal megkent kommunista szakember tíz-tizenkét órás "agymosásnak" vetette alá. azaz "változik" vagy . Elméje igazságok. Az ötszáz hektárt? Nem. egy kis aktivitást idéztem elő. hogy időnként egy-egy harapást kell engednünk a csacsinak. ki lökött be a vízbe! A második ösztönzési lehetőség a jutalmazási vagy "sárgarépa" motiváció. Arról is beszél. és újra gyönyörködhetem a tűz színpompás látványában. akkor megszomjazik. Meerlo beszámol arról. miután nem hivatalos világcsúcsot úszott. miért vált a koreai háború alatt néhány amerikai hadifogoly köpönyegforgatóvá. A házigazda lelkesen gratulál az ifjúnak. amelyet étlen-szomjan. és Isten segítségével ellenálltak az agymosásnak. mert még nem hasznosítja az értesüléseket a legjobb eredmény érdekében azáltal. Az egy-másfél napos keze- lés alatt." Ez a motiváció a piacgazdaság viszonyai között jóval több embernél hatásos. a fa épp csak parázslik. Ha viszont kap egy falatot. "Szellemi munkatársaimmal" gyakran cserélünk eszmét a motivációról "kanmurijainkon".a belső . A jutalom vagy ösztönzés olyan magas. miért ta- gadta meg a hazáját és maradt Észak-Koreában. akár a kezünk vagy a lábunk. hogy javít a teljesítményén. és csináljunk neki kedvet a futáshoz a harmadik fajta motiváció . hogy teljesen a sajátunkká válik a dolog. és nem fáradnak el. majd egy második és egy harmadik csapat követte őket. érzelmi- leg kimerült. véglegesítjük. "De akik az Úrban bíznak. szárnyra kelnek. Az ebben a könyvben közölt információ arra való. Ebben a szerző elmagyarázza. csak hagyjanak már aludni!" Istentelen kínzóinak természetesen eszük ágában sem volt. és húzza a kordét. fél szemmel a pattogó fahasábokat.

Ne lássuk. érdekes . "ostoba" szavakat olvassuk vagy halljuk.de korántsem túl merész ahhoz képest. sőt. az első lépés tehát az expozíció. akik állandóan beszélnek. hogy az indián nyelv- ek egyikében sincs szó a dadogásra. a kisded csak megfigyelőként van jelen. és tanulni kezdi a vonótartást. miszerint minél nagyobb egy személy szókészlete. Tudjuk. hogy megélesítse a fejszéjét? Gondolkozzunk el: az átlagos amerikai férfi évente több mint kétszáz dollárt fordít . Amikor Istent szolgáljuk. mit enged be az agyába.hát aztán? Lépjünk eggyel tovább. Az első lecke csak két-három percig tart. Mikor és milyen szellemi táplálékot fogyasztunk? Mostanára remélhetőleg teljesen meggyőztem az olvasót. semmint születésünknek tulajdoníthatóak. hogy jövője szempontjából rendkívül fontos. Ekkor Szuzuki körülbelül három hónapig zeneórákat ad az anyának. hogy minden gyermek képezhető. és cseréljük fel a "pozitív"-val. "hazudós". hogyan tápláljuk az agyunkat."felvált". Ez a létező legjobb csere. vajon ez véletlen-e. Na már most. hogy az én Piroskám mennyit költ!) Vajon nem lenne-e értelme legalább ugyanennyi időt és pénzt szentelni a fejünk belsejének kiadjusztálására? Megítélésem szerint a jelenleg rendelkezésünkre álló legnagyszerűbb oktatási és motivációs eszköz a hordozható kazet- tás magnetofon. hogy a szavak elménkben képeket idéznek fel. A gyermekek átlagos élet- kora hét év körül mozgott. már mesterévé válik a hangszernek. Merész kijelentés. hogy szókincsünk gyarapításával több jövedelemre. amilyen hathatós segítséget nyújt ez a készülék az ok- tatásban és motivációban. hogy a hegedülés állítólag bonyolult dolog. hogy a törzsek egyetlen tagja sem dadog. Nemrégiben Szuzuki professzor hangversenyt adott mintegy ezerötszáz japán tanítványával.akárcsak az előnyöké. elménk kiegészíti az általuk felrajzolt képet. hogy érdekes. amelyek ezáltal nyerhetők. ez a bátorítás további próbálkozásra ösztönzi a gyermeket. Úgy tűnik. hogy az Egyesült Álla- mokban élő összes indiántörzset megvizsgálja. ha nem létezik szó a dadogásra. hogy megis- merkedjék a hangszerrel. Ha például a "bu- kás". (Részemről nem is akarom tudni. aztán másik darabbal folytatódik az eljárás egészen a gyermek kétéves koráig. elborzadtam. A kicsi már szavakat használ. azt sen- ki sem tudja. ami sokak szerint korunk egyik csodája. hogy megérthetné. Most gondolkodjunk el a következőn: ezek az emberek akaratuk ellenére váltak egy hazug. ne olvassuk. hogy ha rendszere- sen. hogy kezdetben a legtöbb esetben ellenálltak az idegen befolyásnak. Szeretném hangsúlyozni. vagy az indiánok sajátossága. Viselkedésünket pedig fantasztikus mértékben befolyásolja környezetünk és mindaz. az agy képekben gondolkozik. illatszer stb. mert nem szakított időt arra. azután fokozatosan egyórásra hosszabbodik. A bölcső mellett körülbelül harminc napig újra meg újra ugyanaz a hangfelvétel szól. amit elménkbe táplálunk vagy táplálni engedünk. Meggyőződésem. Hogy az átlagos nő mennyit ad ki erre. elég sok emberből si- került kigyomlálnia a kishitűséget. megváltoztathatjuk egész életünket. erőnket az övére váltjuk. gondoljuk. A kisbabát nagyok veszik körül. amellyel beszélni tanítjuk. hogy ha nem pótolhatnám a saját kazettás magnómat. ennélfogva nincs dadogás. küszöböljük ki a negatív betáplálást! Előbb szorítsuk vissza. az elme nem tudja vizualizálni. mintha puszta kézzel akartak volna megál- lítani egy harckocsit. hihetően hangzik. Beethovent. Az el- tüntethető és mással pótolható szavak sora gyakorlatilag végtelen . de még csak a jelenséget körülíró kifejezés sem akad. Tudományos kíváncsisága arra indította. hogy ezek- nek a gyermekeknek a túlnyomó többsége nem "született" zenei tehetség. képpé alakítani a dadogást. hogy éppoly védtelenek voltak gondolkodásuk átalakításával szemben. Hadd feleljek a kérdésre kérdéssel: hallottunk-e már a favágóról. Szuzuki hangsúlyozza. hiszen am- úgy is annyi a tennivalónk. ez az utánzás. hogy alig boldogulunk.). lássuk és álmodjuk a helyébe a "szeretet" szót. ötezer dollárért sem válnék meg tőle. mert egyedül sok mindent nem tehetünk meg. Ugye. A következő eset érdekes bizonyság erre. mikor szakítsunk időt a szellemi étkezésekre. Az International Paper Company statisztikai adatokkal támasztotta alá állítását. Személy szerint egyetlen önerőből lett milliomost sem ismerek. Hogy is dadoghatna egy indi- án. Vegyük a "gyűlölet" szót. és örömét leli a vele való foglalkozásban. és töröljük szótárunkból. hatékony információkkal és ihlető forrásokkal tápláljuk elménket. tiszta. Ez a finomítás. aki egyre kevesebbet tudott termelni. Változtassuk meg szellemi étrendünket. ha egyszer szava sincs a dadogásra! Erre persze mosolyoghatunk. szabad elhatározásunkból jó. élvezet- re tehetünk szert. pusztító eszmerendszer martalékává. Meerlo könyvéből meggyőződtem arról. borotválkozás. Hisz azonban abban. "kudarc". aki olyasmit művel. Mindent betöltő muzsika Szuzuki Sinicsi rendhagyó japán tudós. ha ugyanazt a módszert alkalmazzuk. de végül áldozatul estek az elméjükre kényszerített ideológiának. Annyira nagyra értékelem a kazettás oktatást és motivációt. ezeket kifejezésekké. Mire a gyermek akkorára cseperedik. miközben még egy betűt sem tud olvasni. mintsem beval- laná . annál nagyobb a jövedelme. ami nem más. Amikor ezekről a hazájuk ellen forduló fiatalemberekről hallottam. ne gondoljunk rá. Klasszikusokat játszottak: Chopint. E könyvem lapjain elejétől végig azt hangsúlyozom. Szuzuki professzor szerint gyakorlatilag bármi megtanulható ugyanezzel a módszerrel. Vivaldit. Háromnégyéves korában már elég nagy a szókincse. majd miniatűr hegedűt kap a kezébe. Távolítsuk el szótárunkból az "előítélet" szót. amit beletáplálunk. de nincs olyan jó. Egyetlen dadogó indiánt sem talált. hogy az életben szerezhető jutalmak inkább viselkedésünknek. A rokonok és isme- rősök dicsérik az igyekezetét. Érdekel- te. abból fan- tasztikus előnyökre tehetünk szert? A következő történet erősen alátámasztja ezt a nézetet. aki ne használná a . Az indiánok nem dadognak Évekkel ezelőtt egy kutató két amerikai indiántörzsnél felfigyelt arra. Ezután a baba beszélni próbál.feje külsejének ápolására (hajvágás. mint ismétlés. fölfedezte. Kézenfekvő a kérdés. Elménk annak alapján cselekszik. amit Istennel együtt meg ne tehetnénk.és jóval több időt. azután gyakorlatilag szüntessük meg a negatív adatbevitelt. Irtsuk ki a "negatív" szót. és helyettesítsük a "megértés"-sel. mondatokká fűzi össze. Írjuk. Néhány hetes cse- csemőknek komolyzenét játszik. tudom .

ha negatív gondolkodó is feljut a fedélzetre. (3) a televízió tetején. köztük az első tizenegy mindennap hallgat motivációs és eladástechnikai kazettákat. öltözködés vagy sminkelés közben. ezért újfajta emlékeztetőkre lesz szükségünk. legkie- gyensúlyozottabb. hogy korlátozott idejéből is tudott szakítani azokra a felbecsülhetetlen értékű javaslatokra. enyhíti a monoton feladatok unalmát. Visszanyerhetjük az utazás közben elvesztegetett időt motivációra és ta- nulásra. akik hivatásuk magaslataira érnek. hazakeverednek-e élve! Mindegyiküknek ren- delkeznie kellett mindezekkel a tulajdonságokkal. amit ten- nünk kell. amit meg kéne tennünk (a jó irodalom olvasásá- ra). Ezek a kazetták tartalmazták az e könyvben olvasható anyag je- lentős részét. oktató jellegű és vallási üzenet felgyorsítja a házimunkát. Remélem. akik a világon a legkevésbé lennének rászorulva. és már sínen vagyunk. hogy tizenkilenc legjobb üzletkötőjükből tizenhét. Azt is megértik. Ha tehát időt akarunk teremteni arra. hogy a Los Angeles környékén élő kétévnyi főiskolának megfelelő anyagmennyiséget sajátíthat el három esztendő alatt. hogy ha fontos táplálni azt. vagy az ellentétes megközelítést választjuk. hanem azért a legjobbak. hogy csak akkor "szükséges" motivációs kazettákat hallgatniuk. Szépen is fes- tett volna. ez a kudarcra készülők üres kifogása. Mindegyiküknek helyes lelki hoz- záállással kellett rendelkeznie. hogy valamennyi űrhajóst az összes elképzelhető vizsgálat után nagyobb gonddal választották ki. Részt vett a szovjet-amerikai közös űrprogramban is. Hadd emlékeztessek arra. Vásároljunk minél gyakrabban olvasnivalót. amely rendkívül sokat segít az életben. akárcsak a test. Nyilvánvalóan meg is kellett őrizniük ezeket a tulajdonságokat. a célkitűzés. Azok. A szükséglet olyankor valóban szembeötlőbb. Nemcsak lehangoltaknak Sokan abban a tévhitben leledzenek. hogy legjobb embereik szinte kivétel nélkül rendszeresen olvasnak és hallgatnak ilyen anyagokat. hogy odafönt rengeteg a hely. de a nemzeti büszkeség eleven jelképei is. Egyre több anyag készül. amely a csúcsra segíti az em- bert. Vegyünk hozzá ehhez még egy jól kidolgozott olvasási prog- ramot is. mint az a tény. autójában a NASA központjába menet rendszeresen motivációs kazettákat hallgatott. Azért hangsúlyozom annyira ezt a kérdést. Amit a sikeremberek csinálnak Szerencsémnek tartom. tapasztalataim szerint a legboldogabb. aki azon tűnődik. aki az elsők között járt a Holdon. hogy ne kölcsönözzünk könyveket. amire most olvasóimat is buzdítom. a helyes lelki hozzáállás kritikus fontosságát. Hangsúlyozta. ami nyakon felül helyezkedik el. hogy az olvasást szokássá fejlesszük. ha szerintem ez azt igazolja. és az előnyök számottevőek le- hetnek. Régóta mű- velik azt. A humoros. (2) a fürdőszobában.motivációban és oktatásban. elszántság és szuperpozitív lelki hozzáállás. Felismervén az énkép. A World Wide Distributors a legnagyobb kanadai háztartásicikk-forgalmazó. ahol tartanak. hogy a létező legnehezebb körülmé- nyek között együttműködjék társaival. Ami azt illeti. mint az írott történelem kezdete óta valaha is bármilyen célra szánt embercsoportot. és a legkülönbözőbb helyen és időben használható fel. hogy a végén rossz szalmaszálnál kötünk ki. Ötleteket és ihletet meríthetünk borot- válkozás. A szokványos magyarázat az olvasás mellőzésére az. amikor lehangoltak. és alakítsunk ki könyvtárat saját jelzésekkel a jövőbeni használat megkönnyítésére. akkor legalább annyira ésszerű dolog táplálékot biztosítani annak. A cég winnipegi konferenciáján a vezérigazgató elmondta nekem. (4) kedvenc fotelunknál. miközben az ötvenkilenc napos űrrepülésre készült. de ahhoz mégis kevés. az amerikai haditengerészet századosát és a NASA űrhajósát. hogy az elme. Javaslom. de azt állítani. Ezek az emberek munkájuk során nemcsak az életüket kockáztatják. önfegyelem. Tartsunk jó olvasnivalót otthonunk stratégiai pontjain: (1) az ágyunk mellett. ami nyaktól lefelé található. Mindegyiküknek erős. . Bean százados. motivációs. ahová el tudunk vonulni. kivétel nélkül felismerik a tényt. ha olyankor is foglalkozunk ilyesmivel. Azt tesszük. mert épp azok keresik és használják a leginkább ezeket az anyagokat. Nyilván nem mindenkinek ugyanannyi az ideje. Az a hajtóerő. Így az időbefekte- tés szinte a nullával egyenlő. Elkeseredésünkben minden szalmaszálba belekapaszkodunk. nagyobb valószínűséggel összpontosítunk a megoldás helyett a problémára. és amit tenni akarunk. Azok. azt mi sem bizonyítja jobban. amikor jó lelkiállapotban vagyunk. úgymint lelkierő. Tudják. Megtiszteltetés szá- momra. hogy nem azért teszik ezt. A szabály a következő: mozgás közben hallgassunk. az értékesítési igazgatók és vállalatvezetők mindenütt arról biztosíta- nak. legérdekesebb embercsoportot alkotják. hogy épp elménk táplálására nincs időnk. (5) egy csöndes sarokban. A magyarázat igen egyszerű. az ameri- kai űrlaboratórium második legénységének parancsnoka volt. Ez te- líti az agyunkat optimista életszemlélettel. Mindegyiküknek képesnek kellett lennie arra. hogy éppen ezért jutottak el oda. Ő is rendszeresen hallgat motivációs anyagokat. Mindegyiküknek céltudatosnak kellett lennie. hogy leüljenek. hogy ennek a tápláléknak fizikai. A Kaliforniai Egyetem vizsgálata például feltárta. mielőtt kiválasztották az űrprogramra. mert így tesznek. de az összesített hosszú távú előnyök tovább gyarapodhatnak. Hogy Alan Bean fontosnak találja ezeket a kérdéseket. hogy programjába iktatta az én felvételeimet is. ha autóvezetés közben hangfelvételeket hallgat. szellemi és hitbeli összetevőkből kell állnia. Az ok kettős. akik rendszeresen hallgatnak helyesen megválogatott kazettákat. egy helyben ülve olvassunk. hogy személyesen ismerhetem Alan Beant. így szellemi és érzelmi téren lépést tarthatunk a napjainkban mindinkább élesedő versennyel. hogy nem érünk rá. hogy benn maradhassanak a programban. Meggyőződésem. Amikor "magunk alatt" vagyunk. egészsé- ges énképpel kellett rendelkeznie. folytonos táplálást és megerősítést igényel. állandó táplálást követel. egykettőre lerövidítjük egyéb teendőink listáját. valamint olyan értékrendet és hozzáállást ad. senki nem tekinti olcsó szóviccnek. hogy ez az anyag kozmikus magaslatokat ért el. emellett széles körű általános műveltséget. ezért hihetetlen lelki teher nehezedik rájuk. és előfordulhat. és összességében sok értékes gondolatot elvetünk. Megértik. amelyekkel még hasznosab- bá tette ezt a könyvet. vagy lélekemelő könyveket olvasniuk. mert ők a legjobbak. Az olvasás tervezést igényel.

amely gazdagabb és izgalmasabb életet ad nekünk. Igen. Az idő azonban megtérül energia. ezért hamarabb megragadjuk a jó ötleteket. A sikert komolyan kell venni Reális ésszel a tapsikolós fölkelés nyilván nem olyasmi. dohányzunk úgy. Sandy Breighner. tanulunk belőle. mi a legjobb módja a folyamatos gyarapodásnak testi. nem pedig úgy. amit egy életen át folytatunk. akik rendszeresen táplálnak magukba motivációs anyagokat. és a megragadott szokás megragad bennünket. hogy kikeveredjünk a kátyúból . lelki. sőt. Ezután tegyünk egy tizenöt perces sétát. amelyet Murray Banks pszichológus a kisebbrendűségi komplexus biztos jelének tart. akit ismerek. megerősíti ezt a gondolatmene- tet. ahol magunkhoz vehetjük az első szellemi falatokat. Elhatároztuk. hogy jó társaságot keressünk. mégis magunkra erőltettük. emelkedett hangulatban optimizmusunk és becsvágyunk állandóan "túlórázik". öntudatlanul cselekedni az elsajátítottak alapján. Erőltessük magunkat. hogy "a bandához tartozzunk". Erőltessük magunkat. ha mindezt "lazán" tudtuk előadni. de nehéz együttélni velük.szavatol. Milyen jó lenne. Hozzáállásunk. Ez még magasabb szint- re juttatja. hogy egy dallasi klinikán tizenegy éven át több mint huszonhétezer . Most éppen egy jó szokást tárgyalok. Nagymenőnek éreztük magunkat. de egy idő múltán három dolgot fedezünk fel: élvezzük. Ismétlem: azok nyerik a legtöbbet. Ez az oka. Most pedig nézzük meg. és olyan drámai eredményeket produkál. amikor megta- nultunk úgy beszélni. amelyeket megfigyelünk. hogy aki sikerre törekszik. hallgassunk oktató. Nézzük a dohányzást. amilyen könnyedén rászokott! Akit akár egy kicsit is aggasztanak a dohányzás ártal- mas hatásai. hogy a könyvek meg kazetták pénzbe kerülnek. se rádió. lel- kesedésünk. tudatában vagyok. hogy mindehhez korán kell fölkelni. Negyedik fejezet. A rossz szokások szinte ki- vétel nélkül lassan és kellemesen kerítenek hatalmukba. hogy a füst közben kitódult a szánkon. és kezdünk ösztönösen.Kedvező lelkiállapotban. Voltaképpen azt javaslom. akik rászoknak a dohányzás- ra. hogy ennyi és ennyi akármilyen gyakorlatot végezzünk el. és sokkalta valószínűbb. italra. se tévé!) keressünk egy csöndes "sikerzugot".és mielőtt bármiféle negatív gondolat vagy adatbevitel érhetné az elménket (se újság. vagy kocogjunk.és életet . és nem lepleződött le. szellemi és lelki értelemben. és mire észbe kapunk. mikor az első füstkarikát fújtuk.de létraként is. aztán egyik füstkarikát a mási- kon át. Válasszunk ki egy lelkesítő önsegítő könyvet. együttműködési kedvünk és a munkáltató számára mutatott értékünk megugrik. hogy följebb hághassunk a középszer ösvényéről. aki értékesítési és motivációs programokat ad el magánszemélyeknek és nagyvállala- toknak. Büszkék voltunk. amely állandóan kéznél van a folyamatos gyarapodáshoz. Miközben tornázunk. azt bizonyára megörvendezteti a hír. Igen. és hozzátesz valamit. akár anélkül . Hát még az milyen fölemelő érzés volt. szellemi reggelivel kezdjük. pedig kezdetben kellemetlen érzéseik vannak ezekkel kapcsolatban. Ezután szenteljünk né- hány percet az orvosunk által előírt testedzésnek. amelyek biztosítják a kellő buzdítást. még többet ért meg. bár gyakran találkozunk olyan emberekkel. az egyik legdinamikusabb és leginkább motivált ember. hogy megmutatjuk a többi srácnak. Felkelés után . és magunkban jegyezzük fel azokat a jó dolgokat. A megoldásra koncentrálunk a probléma helyett. az teljes és tartalmas napot . Mindebből nem az következik. ha az ember olyan könnyedén le tudna szokni.minden napunkat . hogy fordítsunk időt és pénzt arra. Minden porcikánk tiltakozott ellene. hogy tartósan gazdagabb életet élhessünk. Előkészíti elménket arra az ébredési élményre. SZOKÁSOK ÉS HOZZÁÁLLÁSOK Először megragadjuk a szokást Amikor egy szokást kiválasztunk. Képzeletünk felfokozottan működik. a hasunkat se hagyjuk üresen. A jó szokásokat nehéz elsajátítani. mint ők. hogy ezeknek az új elgondolásoknak az alapján cselekszünk. azzal együtt a szokás végeredményét is választjuk. Tegyük mindezt huszonegy napon át. hogy egy bizonyos ideig tartson. hogy újoncok vagyunk a koporsószög klubban. olyasmit is észrevesz benne. Ha napunkat . kábítószerre. Ha ezen az új szinten ismét elolvassa vagy meghallgatja ugyanazt az anyagot. rámutat. már úrrá is lesznek rajtunk. és még többet teljesít. A rossz szokásokat könnyű fölvenni. lelkesedés és állóképesség formájában. Erőltes- sük magunkat. amikor először sikerült fuldoklás nélkül letüdőznünk. tudom. hogy elég energiánk legyen az éppen fejünkbe töltött jó dolgok felhasználásához. A könyvekre és kazettákra fordított összeg nagyobb jövedelmet és sokkalta gazdagabb. mi is vagyunk olyan nagyfiú vagy nagylány. hogy a jó szokás alapján való cselekvésre erőltessük magunkat. Valószínű- leg emlékszünk arra. ami az első alkalommal teljesen elkerülte a figyelmét. hogy így is sok a dolgunk és kevés az időnk. hogy hallgassunk kazettákat. fogyasszunk tápláló reggelit. Miután a fejünket megtömtük.akár tapssal. annak saját szakkönyvtárat kell kialakítania. amelyet úgy terveztek. hogy kövessük a "tapsolós fölkelés" és a "zöld lámpa" gyakorlatát. ami magasabb tudati szintre emeli. motivációs jellegű kazettát. amikor elfogadtuk az első cigarettát. és olvassuk tíz-tizenöt percig. Csak azt szeretném minden- kivel megértetni. értelmesebb életet hoz. szükséges. és sokkal fogékonyabbak vagyunk a képességeinket illető pozitív sugallatokra. Kezdetben viszont azonnali lelke- sedést hoz. Kezdetben talán erőltetnünk kell a napi olvasást és kazettahallgatást. és mint láthatjuk. A következő két fejezetben részletesen foglalkozom a jó és rossz szokásokkal. akár akadálytalanul haladó futószalagként. hogy a motivációs könyvek és kazetták szolgálhatnak lépőkőként. A folyamat általában alig vagy egyáltalán nem fájdalmas. hogy rossz hangulatban ne keressünk motivációs segítséget. talán évekkel meghosszabbodott élet formájában is. amikor az valószínűleg a leg- szükségesebb. de könnyű együttélni velük. és igen.megfelelő tes- ti. Élveztük. Ilyenkor várhatóak a fizeté- semelések és előléptetések. ha rá- szánjuk a huszonegy napos próbaidőt. amely egyenesen a csúcsra visz. Ekkor aztán teljesítményszintünk jelentősen emelkedik. tudom. hogy az ember gyakran olyan sokat merít egy könyv elolvasásából vagy kazettasorozat meghallgatásából. Sandy.

mint napi két-három deka. amire szüksége van ahhoz. fele füstszűrő . miért ellenkeztem annyira. mint megérthető. a bölcsek bölcse filiszteus asszonyokat vett magához. költséges és problémákat okozó szokásokhoz. Az ilyen kapcsolat kialakulhat fogékony életkorban. Az ideologizálás az egész folyamatban teljes gőz- zel halad előre. Ő is bálványokat kezdett imádni. hogy huszonegymillió felnőtt és több mint százezer orvos hagyta abba a füstölést. ott marad. Azután a szokás ragad meg bennünket Ezt bizonyítja azoknak a nagy száma. úgyhogy ez nem igazán "szokás". hogy egyes becslések szerint az amerikai dohányosok alig öt százaléka szokott rá a dohányzásra huszonkét éves kora után. akik bálványokat imádtak. akkor évente akár tíz kilót is. ha holnap koplal. Bár kezdetben kifogásolja vagy teljesen helyteleníti az adott viselkedést. Ha naponta két-három dekát hízunk. ezért sok szülő arra intette gyermekeit. És mégis. partnercserében. Ha az illető továbbra is érintkezik az ártalmas hatásokkal. amíg elhízottságunk feltűnővé nem vá- lik. italozásban stb. a szokások fura dolgok. Az én korcsoportomban nagyon sok a "duci". kivált akkor. és heti néhány deka súlytöbbletben csapódott le. Ez azt mutatja. kérni. amelyek eredetileg annyira taszították. Az viszont inkább tragikus. Sokak számára kissé más a probléma. Ekkor már azt magyaráztuk a barátainknak. Bickel. Ritka kivétellel az a baj. Falatonként gyarapodunk. az esemé- nyek természetes láncolata az eredetileg eléggé berzenkedő személyt mindinkább összeköti az így megismert egyének- kel és más hasonlókkal is. Sámson. továbbra is ráerőltettük a cigarettát. és sokakban olyan mélyen rögzült. kölcsönözni vagy lopni tudnak egyet. A mélyen erkölcsös ember egy szinte pontosan előrejelezhető folyamatban fokozatosan erkölcstelenné válhat.. mert élvezzük . hogy a rengeteg szén- hidrát fogyasztásával ártalmas táplálkozási szokásokat vesznek föl. hogy egyszerűen túl gyakran túl sokat eszünk. amit az adott pillanatban akar. nem is olyan rossz. Az is sokatmondó. A legbölcsebb és a legerősebb Ne áltassuk magunkat. hogy bármikor leszokhatnánk. ami vakságra és rabszolgaságra kár- . erkölcstelenségek. a házasság nélküli együttélésben. Egy deka nem sok. Láttam már egyébként egészsé- ges. lapozzon vissza a célokról szóló rész negyedik fejezetéhez. és már igényelte azt a cigarettát. és nem fogja megoldani a problémát azzal. Ugyanúgy kell orvosolni. ha valamit be szabad mutatni. Végül a szervezetünk megtette az utolsó lépést. akik azt hitték. Ekkor a szervezetünk alkalmazkodni kezdett. ha szoros kapcsolat jön létre az érintett személyek között. A szokás rabjává válik. hogy gondolkodó. és ismételje át. Aki túlsúlyos. hogy nem is tudatosodik bennük. Mi nem zavartattuk magunkat ettől. mindannyiunkat befolyásolhat a rossz társaság. A bűnök. amelyeknek során a "tolerancia" a legfőbb erény mezében tündököl. amíg vásárolni. és egy idő múlva szervezetünk újabb engedménye- ket tett: "Nem is tudom. ha mindent megad- nak neki. amennyiben a csoport valamelyik tagját valamilyen szempontból vonzónak találja. ha akarnánk. A "jó" fiú vagy kislány vélet- lenül vagy elővigyázatlanságból olyan helyzetbe kerül. valahányszor kifogynak a cigarettából. De térjünk vissza a dohányzásra való rászokás kérdéséhez.cigarettát. Ezzel kapcsolatban megállapította: "A pornográfia morális atmoszférát teremt. egyes esetekben hevesen el- lenállt is a dohányzásnak.fele dohány. Még ha a szervezetünk vitézül. (Haha. amely figyelemre méltó alkalmazkodásra és az adott helyzet megideolo- gizálására képes. ahogy előidéztük - falatonként. bulin vagy más társas összejövetelen olyan csoportba keveredhet. Sérvet viszont ezrével. ez vicc volt!) Hogy mennyire érett vagy éretlen szokás a dohányzás. és az ennivaló egyet jelentett a létbiztonsággal. hogy csinálni is szabad. és egyetlenegy daganatos megbetege- dést sem észleltek. Ilyenkor arra gondolok. hogy a rossz szokások mennyire előre kiszámíthatóak és elkerülhetőek. kilencvenkilós férfit reszketeg emberronccsá alacsonyodva sóvárogni egy néhány grammos cigaretta után. hogy ürítsék ki teljesen a tányérjukat. akkor szeretik a gyereket. azt helyeslés. undorodik.) Az elme csodálatosan rugalmas mechanizmus. mert már vagy tízszer abbahagytuk. A dohány- zás esetében a felhasználó tapasztalhatja. Alexander M. akiken nikotinelvonási tünetek jelentkeznek. Vajon mi történt vele? Elméje és ítélőképessége nem sokáig állt ellen a gonos- zságnak. egészen addig. arról árulkodik az adat.emberen próbáltak ki egy új összetételű . engedett az asszony kívánságának. miért is nem az értelem irányít bennünket az érzelmek helyett. ha valamit a társadalom nyilvánvalóan megenged. és a morális at- moszféra a magatartás végső szabályozója. bár nem tetszett neki. azért dohányzunk. Az elfogadást hallgatólagos beleegyezés. kevésbé kifogásolhatóaknak tűn- nek néhány újabb együttlét után. Egy bálon. Aki súlyfölösleggel küzd. a Yale Egyetem jogi karának professzora élesen bírálta a pornográfia hatásait." Falatonként A falánkság szokás. Elfogadta a helyzetet. Ez kiindulhat a jó szándékú. emberek milliói ragaszkodnak rossz. Az erkölcs és az erkölcstelenség is szokás. Ha ehhez "tespedt". akkor az a társadalom kezdi úgy gondolni. akik egy ideig látnak maguk körül dohányosokat. majd aktív részvétel követi. amely hisz a szabad szerelemben. de tíz kiló már igen. és elárulta a titkot. milyen mennyiséget esznek. Hát igen. hogy a szokás láncai csak akkor válnak érzékelhetővé. hogy már él- vezte. hogy megszabaduljon zavaró kilóitól. mert a szüleink keményen küsz- ködtek azért. Azt is hozzátettük. érett emberek. Ugyanez érvényes a pornográfiára is. az nem tegnap szedte föl a fölös kilókat. az ételt elpazarolni bűn. a súlytöbblet még több is lehet.elvégre az embernek kell egy kis élvezet. a dro- gokkal való kísérletezésben. Némelyek annyira vágynak az ízekre és érzéki örömökre. nem veszik föl ezt a szokást. Úgy gondolták. (Madarat tolláról." Még később annyira megszokta. Mindkettő hamarabb megszokható. hogy előteremtsék a mindennapi betevőt. amelytől elborzad. Salamon. A tolerancia fokról fokra elfogadássá változik. Ez a tápláléktöbb- let rendszeressé vált. amióta közvetlen összefüggést találtak a ci- garettázás és a tüdőrák között.. Ha valamit ki szabad mondani. de félretájékozott szülőktől. az erősek legerősebbike megszédült Delila állandó szexuális ráhatásától. testmozgás nélküli életmód tár- sul. amikor már eltörhetet- lenül erősek. amely körülvette.

rontja a távolságérzékelést. különösen a marihuánáról. akik ismerik a családot. hogy én is azt eszem. A fogyasztók sokszor azt hitték. pedig sok év eltelt azóta. mondjuk. egy remek. destruktív helyzetben. környezet- ben.éppúgy. a rendszeres fo- gyasztóknál apátiát idéz elő. Senki sem vágyik heroinfüggőségre A szerfüggőség . inkább sok fehérjét fogyasszon. hogy drogfüggő vagy alkoholista lesz. amikor tizenéves voltam. Dollármilliókat keresett. Ezen munkám során egyetlenegy szenvedélybe- teggel sem beszéltem. mert az igazán nagymenőknek csak az kell. majd arról a speedre. de környezetünk zajaival és illataival szemben is érzéketlenné válunk. A szokás drótkötél . Hamar a pénze nyakára hágott. A Példabeszédek könyve (22. huszonöt éves fiatalembert. aki abból a célból fogyasztott volna marihuánát. Szupersztár volt. akiben a hihetetlen technikai készség és fizikai erőnlét karizmatikus egyéni- séggel társult. az elfogadássá. nemi életében. olyan játékos. hogy ők aztán soha. a befolyása alatt áll és a részévé válik. akkor ellenkezésünk toleranciává. A kemény kábítószerezők legtöbbje ezt a pályát futja be. és legfeljebb magának árt. aki elismerte volna. sem változást. aki felfogja a marihuánafogyasztással járó veszélyeket. és a tragédiáért felelős fiú bűntudata kétségkívül kijózanító hatással lesz mindazokra. Ezek a példák is hangsúlyozzák. mondván. a házunk tizenöt kilométerre állt az olajmezőtől. részvétellé és végül élvezetté alakul át. Még ha mindez igaz volna. de mint már mondottam.hoztatta. .hacsak meg nem áll- tak. Inkább a pénzt A leglelkesebb jégkorongrajongók ma is emlegetik Derrick Sanderson nevét. sejtpusztító hatású. Dr. akit elütött egy marihuánás. Soha senki nem tárta elém terveit. megsokszorozza a veleszületett elváltozások gyakoriságát. amely az ifjúságra valaha leselkedett. hogy a fogyasztó nem érzékel sem veszélyt. ártalmas. a fű ártalmat- lan. Nemcsak azoknak az embereknek a tulajdonságaihoz hasonulunk. de körülötted nem hamburgerezik egy rakás srác. akkor is szomorú. hogy befolyásolja az ítélőképességet. akik cellulóz. A válasza mindent elárult. hogy az bevezesse a kemény kábítószerek élvezetébe. és esküdöznek. A füvezők igen je- lentős hányada idővel felbátorodik. hogy a füvezők . Akkor aztán a csöndre felébredtünk. hogy előre elhatározott szándékkal vált drogfüggővé. mintha a tor- kunkat metszenénk el. és a vonatok éjjel- nappal ott csattogtak el. legalábbis ezt állítják a kérdés legavatottabb szakértői - maguk a kemény kábítószerezők. Azt hiszi. és mind gyakrabban él a szerrel. hogy mondjon le a sok szénhidrátról. A má- sodik világháború idején. hogy ez az elterjedt hiedelem téves. hogy ha elég sokáig tartózkodunk negatív. míg eltéphetet- lenül erőssé nem válik. hogy ez az ő élete. de ugyanezzel a logikával a lábunkat is levághatjuk. sajnálja-e. tönkreteszik az életüket. Azután olyan életkorban vonult vissza. Rövid második ligás szerep- lése idején egy újságíró megkérdezte. Tizenkét éves fiam nemrégiben ebédpénzt kért. annyira megszokják az állandó szagot. öltözködésében. Akkor az az erős kötél a csúcsra húz vagy a mélységhez rögzít bennünket attól függően. a vége ez. Hevesen ellenkezett. hogy már nem is figyeltünk. "Na persze. Tudják. akik más országrészbe költöznek. hogy hero- infüggőségre vágyik. azt nem sajnálom. amikor pályája csúcsán lehetett volna.vagy még egy korty . amire őt igyekszem rászoktatni. az a becsvágya. Imádkozom azért. apa. de gyűlnek az adatok." Ugyanez a csoportnyomás drámai szerepet játszik a fiatalok kábítószerezésében. Ezek persze csak szavak. Egyébként is jó móka. soha ne kelljen egy ártatlan áldozat vigasztalhatatlan szeretteivel szembenézniük. Még mindig sok mindent nem tudunk a kábítószerekről. melyek szerint előbb áttér a hasisra. és egyre nyilvánvalóbbá válik. Egyik bátyám elveszítette legkisebb fi- át. A gyerekek hamar átveszik annak a közegnek a beszédmódját. A szülők gyásza leírhatatlan. Neil Soloman azonban rámutat. amelybe kerülnek.24-27) kristálytisztán szól a rossz társaság hatásáról. a formája is leromlott. mert kevésbé árt. Olyan fiatallal sem ta- lálkoztam. és így befogadja a "banda". megokosodtak. senki másnak. se száma.napról napra újabb szál fonódik rá. Azok az emberek. Egyikük sem fitymálgatta a "füvet". mi volt kez- detben. hogy azoknak. és megindul a heroin felé vezető úton. hogy káros mellékhatásainak se szeri. Az ember a környezetéhez igazodik. de soha. hogy észre sem veszik. mire rámutattam. hogy önmagamat. érzelmi érettség illúzióját teremti meg. Ezt jól érzékelhetik azok a szülők. Az elmúlt né- hány évben jómagam is bekapcsolódtam a drogok elleni küzdelembe. hogy a marihuána relatíve. Igaz.33): "Ne tévelyegjetek: »A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!«" A legjobb példa ebben a tekintetben a beszéd. mert a kábítószer mámorában nem tudta felmér- ni az autó sebességét és a távolságot. Tragikus személyes tapasztalatból állíthatom azonban. de a környezetük nem erősítette meg ezt. ha elhaladtak ." Tragikus. de sajnos rászokott a kábítószerekre. Egy sráctól sem hallottam. A gyerekek minden egyes esetben azt mondják.utáni mindent elemésztő sóvárgás is az első marihuánás cigaretta meggyújtásával vagy az első pohárral kezdődött jó néhány hónappal azelőtt.a legnagyobb veszély. Egyértelmű. Nem számít. Megpróbáltam rábeszélni. akikkel rendszeresen érintkezünk. hogy a pénzt eltékozoltam. a heroinhoz viszonyítva ártalmatlan.vagy műtrágyagyárak közelében élnek. senki sem azzal a szándékkal vág neki. de a szer által okozott változások olyan finomak. mert ahogy egy már majdnem elhamvadt gyufaszál erdőtüzet okozhat. Derrick kertelés nélkül válaszolt: "Nem. Annyira megszoktuk a dübörgést és a falak remegését. ugyanúgy a "még egy adag" . azt sokkal inkább. A füvezés csökkenti a szexuális érdeklődést. a felpörgetett életre. Autókat és százdollá- ros bankókat osztogatott borravaló gyanánt. hogy utoljára pá- lyára lépett. akik a marihuánát ártal- matlannak hiszik. Végül rászokik. nekik több eszük van annál. mint az alkoholisták -gyakran mások életét is tönkreteszik. amíg valaki fel nem hívja rá a figyelmüket. Sok fogyasztó el is jut eddig a szintig. hogy az gyerekes dolog vagy csak átmeneti állomás. hogy fiatalok megnyomorítják magukat. Olykor a fiatalt figyelmezteti egy igaz barátja. hogy jó vagy rossz szokásról van szó. hogy annyi pénzt eltékozolt. mehetett vissza a má- sodik ligába. az erőszakhoz való viszonyukban stb. ha valaki eltékozolja magát. akárcsak Pál apostol. ami- kor ezt írja (lKor 15. végül pedig a heroinra.ideértve az alkoholt is . mit csinál belőlük. csökkenti az éberséget és a bölcsesség.

Ahogy a szokás elhatalmasodik rajta. kivétel nélkül mindegyik a fűvel kezdte. úgy arat". Mostanára az olvasó is világosan képet kaphatott nézeteimről. úgy fokozódik a ráfordítás. Ezzel bezárul az ördögi kör. az érintettek olyan kísértéseknek esnek áldoza- tul. hogy csillapítsa drogéhségét. A kezdet kezdetén egyikük sem hitte volna. Még akik naponta találkoznak vele. mire képes. Dörgedelmes nyilatkozatok hangza- nak el az erkölcstelen. ezért új piacot "teremt" neki. de sajnos elkövettük azt a hibát. tehát ismételgetés helyett csak arra emlékeztetek. azt állítjuk. Ismerünk eseteket. a fű is valami. A lányok gyakran prostituálódnak.még évekkel azután is küzde- nek a lelki heroinfüggőséggel. A fű egészen fokozatos. Ahány kemény narkóssal beszéltem. már megnövekszenek a kiadásai. Baj- társaim a drog elleni küzdelemben ugyanezt a megfigyelést tették. hogy amennyiben barátaink vagy szeretteink valamelyike érintett ebben a dologban. mint "volt" alkoholistáról . Ahogy a szokás elmélyül. maga is árulni kezdi a gyilkos szert. Az új drogdíler a saját torkára tenné a kést. Gyilkolás lebegés közben Két dolgot kell megértenünk a drogokkal kapcsolatban. Az amerikai törvényho- zás Claude Pepper elnökletével működő vizsgálóbizottsága azonban egy iskolázatlan serdülő kérdésével szembesült: "Ha a marihuánára nem lehet rászokni. semmi módon nem látható előre. és arra is mérget vehetünk. kábítószercsempész vállalkozás. mígnem a drogfüggő már gyakorlatilag fő foglalkozásként kényte- len lopni. Egyesek soha nem szűnnek meg sóvárogni egy "adag" után. kisebb értékű bolti tolvaj lásra is rávetemedik a környékbeli üzletekben. Amikor azonban rendszeresebb fogyasztóvá lép elő. hogy a drogos sehogyan sem tudja előteremteni a rávalót. aminek a hiánya várhatóan nem tűnik fel. ella- zul. hogy másokat is csatlakozásra bír. azok sem érzékelik a válto- zást. Az is nyilvánvaló. a heroin. Az első időszakban a költségek csekélyek. béke szállja meg. Először. és megette a szívét. Mivel a füvet szívó jól érzi magát. Ki kéne próbálni a hasist. már el is adogat a házból ezt-azt. akkor sem tud . hanem pszichológiai szokásformáló. nem látja okát.és nem is fog . akkor miért nem bírom abbahagyni?" A bizottság nem tudott választ adni.hinni nekünk. hogy a legtöbb tévécsatorna. Általánosságban azt mondhatjuk. hogy "a bandához tartozhasson"! Mégis ki a felelős? Ez az életforma rendkívül kritikussá tette generációmat a mai ifjúsággal szemben. Ekkor az a kedves fiú vagy lány a szomszédból. saját bűntudatát igyekszik csökkenteni azzal. A pszichológusok azt mondják. a nyomtatott sajtó és a környezet viselkedése. amelyek a fogyasztóban szinte sohasem tudatosodnak. Másodszor. Micsoda árat kell fizetnie azért. Sajnálatosan kellemes A marihuánás "feldobottságot" nem követi másnaposság vagy fizikai rosszullét. hogy aki eddig a füvet szállította nekik. újság. mint egy anyagi jellegűt. A volt heroinisták . Amikor a drogfüggő belép az értékesítésbe. a fiatal a rendes zsebpénzéből képes finanszírozni az új "szokást". ügyesednek a pénzszerzés módszerei. Végül eléri a végső határt. Rojtosra beszélhetjük a szánkat. a lopások riasztó méreteket öltenek. Egy idő után a csoport egyik tagja felveti. hogy fizikai szükségletük már elmúlt. hogy ilyesmi történhet velük. azt sem tudjuk megjósolni. hogy ilyen romlott nemzedéket még nem hordott a hátán a föld. miközben figyel- men kívül hagytuk annak okát. a speed. aki hetek óta nem látta az il- letőt. Amint azonban anyagot gyűjtöttem ehhez a könyvhöz. A szakemberek szinte egyhangú véleménye szerint a marihuána nem okoz élettani függőséget. A drogfüggőjelölt mind többet csen. sajátos helyzetbe kerül. Amint megjelenik a kemény drogok. hogy füvet szívni gyerekek- nek való. aki először "csak egy kis füvet szívott". Egy fiú meg- ölte a barátját. amikor a kábítószer-élvezők saját húgukat vagy feleségüket kényszerítették prostitúcióra vagy rokonaikat ölték meg. és ezzel meg is indul a lejtőn. hogy a fiatalkori magatartás gyakran a felnőtt példák követéséből ered. hogy ne csinálja többé. A következő lépésben a részvétel annyira elmélyül. Ebben jó adag igazság lehet. miután hallucinogént fogyasztott. A legtöbb esetben nem tudja meglévő fogyasztók- nak árulni a portékáját. felelőtlen fiatalokról. a mozi. a rádió. Ilyen árak mellett némi leleményesség szükséges egy akár kevéssé eszközigényes szokás fenntartásához is. Az eszmék és ösztönzések forrása a televíziós képernyő . Szomorú ez a szófacsa- rás. kez- detben alig észrevehető változásokat okoz. a speedet vagy valami más komolyabb "anyagot". hogy megszerezzék az anyagravalót.biztatja a többieket. Miután magukban már igazolást találtak erre a szokásra.amely napjaink Amerikájában az ott- hon és az egyház befolyását egyaránt túlszárnyalta -. amelyre egykor oly könnyedén rászokott. annál tetemesebb költségekkel jár. ha már kialakult a szokás. mert egy lelki szokást sokkal. alkoholt és szerencsejátékot kínáló intézmény nem tinédzserek birtokában van. próbáljátok ki ezt meg ezt!" . Az alkoholt leszámítva a marihuána a legveszélyesebb szer. könnyen továbblépnek. hogy a problémára összpontosítottunk. milyen cselekedetek- re ragadtatja magát a fogyasztó a kábítószer befolyása alatt. Az áldozatok azonban gyakran tizenévesek. eredetileg nem volt romlott. a kokain és egyebek rendszeres élvezete. de sokkal nehezebb megingatni. a fiúk futtatják őket. ezért saját körzetet hasít ki magának. alvilági jellem. "Ha azt hiszitek. Nem nehéz rábeszélnie őket. hiszen a csoport eleve kábítószerezik. az LSD. kemény anyaggal is el tudja látni őket. amelyeket az idősebb generációk tettek lehetővé. Ha valaki illegális tevékenység- ben vesz részt. masszázsszalon. Mondanunk sem kell. anya aprópénzes erszényéből vagy apa tárcájából. Csak behódolt valakinek. ha egy másik díler ügy- feleinél próbálkozna. mindinkább nyilvánvalóvá vált.Ideje fölfelé indulni Van egy furcsa dolog a marihuána élvezetében. mert az új dílernek további ke- resletet kell gerjesztenie arra az anyagra. Minél inkább erősödik a szokás. a marihuána nem fiziológiai. akit ismert és akiben megbízott. és a kö- . Ilyenkor kezdenek eltűnni kisebb-na- gyobb összegek az asztalról.tulaj- donképpen éppoly kevéssé beszélhetünk "volt" heroinistáról. annál nagyobb tételeket kell eltulajdonítani. A lopott holmit "kéz alatt" értékesíti a tényleges piaci ár tíz-húsz százalé- káért. elsőként az a barát vagy rokon figyel fel a dologra. hogy "ki mint vet. Minél nagyobb arányú a szokás.

mind ugyanígy kezdi. és Észak-Korea a kommunizmus ölébe hullott. A legna- gyobb hiba tétlenül szemlélődni azért. ha érdekeik úgy kívánták. a déli országrész és Kam- bodzsa mégis a kommunisták zsákmánya lett. a notórius késő. a nyugati országokkal kötött szerződést felrúgtak. vagy "csak úgy mondta". hogy megtámadjuk "Európa lágy hasát". ha "felszabadítanak" egy országot. mi történik minden esetben. A megrögzött hazudozó. amilyen zsíros a tulajdonosok profitja. Később . Az erőszaktevő . hogy a legtöbben tudatában sincsenek. de segédkezhetünk választott vezetőiknek. hogy már a kommunizmusban élnek. amikor hadba hívtuk az oroszokat a már térdre kényszerített Japán ellen. de még mindig nem tanultunk eleget.segédkezet nyújtottunk Fidel Castro hatalomát- vételében. Magam is nemegyszer fültanúja vagyok "színes kifejezéseknek". nem így gondolta . Kiábrándító dolog bármiféle mosdatlan beszédet hallani. aki biztosított bennünket. vagy pedig nem tettünk meg. Egyszerűen elismerem a fel- elősséget. amikor üzletek estek kútba. hogy bátorítsuk a pusztító szokások propagálóit. hogy keblükre öleljék "felszabadítóikat"? (Két okból nem menekül senki a kommunista "felszabadítókhoz": . a partnereit naponta váltogató egyén vagy az. Ta- lán Nyugat-Németországból Kelet-Németországba. hogy a katasztrófa felé ro- hanunk.kukkolással kezdi. és megkérdeznénk. Ekkorra minden amerikai politikus és szavazópolgár előtt nyilvánvalóvá kellett volna válnia.George Marshallra hallgattunk. amikor Truman Berlin peremén megálljt paran- csolt Patton tábornok tankjainak. mikor kezdenek rákapni. mikor gondolja "úgy" az illető. Először ostobaságnak tűnik nagy hűhót csapni egy ilyen "csip-csup ügy" mi- att. Sokszor valamelyik is- merősöm vagy alárendeltem magyarázza. A nép szószólóinak és felszabadítóinak nevezik magukat. majd nők hálószobájába oson be. Még a nemi erőszak is általában egy mindinkább elhatalmasodó rossz szokás végkövetkezménye. sokszor nem is tud visszaemlékezni rá. kedvező irányban befolyásolhatná embertársát. A trágárság is olyan rossz szokás. mert "nem hallja a vekkert". ami nyilván az olvasónak is. Dr. hogy Hruscsov ténylegesen kijelentette. Dr. de észrevehettük. A defetista politika kialakításának első "kis dózisait" akkor nyeltük le. mikor és hol fog megállni ez a folyamat. hogy a saját nemzedékem.vetkezmény éppoly pusztító. Hicks rámutat.mármint a káromkodást -. amely erő és méltóság helyett félelemre és mohóságra épül. látszólag ártalmatlanul burjánzik el. és átengedtük az ottani országokat a kommunizmusnak. kénytelen vagyok elismerni. Ezzel lerakták az alapjait annak a nemzeti magatartásnak. Amikor ma a vergődő ifjúságra tekintek. hogy trágársággal bárki is kölcsönösen előnyös. Senki sem tudta ezt jobban.még mindig grandiózus önfeladási programunk keretében . Miamiból Havannába és Nyu- gat-Európából Magyarországra és Oroszországba indult menekültáradat? Hát később délről Hanoiba menekültek-e a vietnamiak. Csang Kajsektől. lehetőségek vesztek el. azután előbb szépszerével próbál célt érni. amikor a segélyprogramok lábra kaptak. Dorothy Hicks floridai kutatásai szerint a legtöbb erőszaktevő ugyanígy kezdte. de biztosan Valamennyi káros szokás. Lassan. Ez egyéni. párkapcsolatok értek véget emiatt. Hadd emlékeztessek arra. a velem egyívásúak nem kevésbé bűnösek. aki a lemészárolt milliók számában csak Mao Cetung mögött marad el. amelyek bennünket. mert úgy gondoljuk. amit igenis megtettünk. csöndben. és hogy a kommunis- ták mindig minden. hogy gazdasági és jogi kényszerrel gátat vessünk a bűn terjedésének. akár a rák. Később Churchill ékesszóló beszédei dacára elutasítottuk. Az Egyesült Államok és Dél-Vietnam aláírta a párizsi tűzszüneti egyezményt Észak-Vietnammal és a partizánokkal. Hongkongból a kommunista Kínába. elháríthatatlan felelős- séggel tartozik az emberiség sorsa iránt. országos és nemzetközi szinten egyaránt érvényes. Ez az irányzat folytatódott. Aztán jött Kuba.állítja Hicks doktornő . hogy kis dózisokban adagolják nekik a szocializmust." A Hruscsov által emlegetett "kis dózisok" még a gazdasági válság éveiben kezdődtek. de a liberális gondolkodás és saját kishitűségünk patthelyzetbe kényszerített. hogy a nemi erőszak a megrögzött elkövető részéről nem szexuális. sorsára hagytuk a kommunista hordákkal szemben. Y. ezt most "úgy" gondolta. mert nem tudjuk. Nekem csak az a bajom. Megvontuk a segítséget régi barátunktól és szövetségesünktől. amely olyan fokoza- tosan nyer tért. végül életformájává válik a rossz szokás. nem sokat tehetünk. mint Nyikita Hruscsov. Először csak egy kis engedményt tesz. "Barátunk" és szövetségesünk. hogy alvás közben meglesse őket. a budapesti mészáros. el fognak "temetni" bennünket. amely azóta is uralja nemzeti gondol- kodásunkat. ha minden vaskosabb kitétel után félbeszakítanánk a beszélőt. aki eléri azt az életkort. megfosztva a szövetségeseket a győzelemtől. Nehezen tudom elhinni. Az adott pillanatban az elkövető gyűlöli a nőket. Nem úgy gondolta A trágárság szintén rossz szokás. amelyet nemzedékemnek vállalnia kell azért. de ő már csak ilyen". hanem erőszakos cselekmény. hogy minden egyén. aztán egyre többet és nagyobbat. végül következik az erőszakos nemi közösülés. hogy több szociális támogatást járnak ki az adott or- szágrésznek. ha időben elvágjuk a Ho Si Minh-ösvényt és lezárjuk a haiphongi kikötőt. Azóta tapasztaltuk kishitűségünk tragédiáját Vietnamban. barátságok szakadtak meg. Szerintem ne- veletlenség lenne. ahol . és átengedtük Kínát a kommunizmusnak. hajlam lassan. telje- sen közömbös számára az áldozat életkora vagy külseje. Nem mentség ezalól. hogy fejest ugorjanak a kapitalizmusból a kommunizmusba. tisztessé- gük és hazafiasságuk helyett azon ígéreteik alapján megválasztani. A kommunistákat egyszerűen nem kötik azok az erkölcsi törvények. Nem tudom. viszont számos példáról tudok.néhány riasztó hírszerzési jelentés ellenére . hogy "X. amíg hirtelen rá nem eszmélnek. A legtöbb katonai szakértő szerint gyorsan meg- nyerhettük volna a háborút. amely azóta is tart. hogy Mao és cimborái csak egy rakás ártalmatlan reformer. Az amerikaiak ebben az időszakban kezdték kongresszusi képviselőiket és szenátoraikat képességeik. Az amerikai törvényhozás archívuma megörökítette a kommunisták egyértelmű álláspontját: "Nem várhatjuk az amerikaiaktól. Ezzel előkészítette a terepet ahhoz a kishitűséghez. Joszif Sztálin kedvéért tette ezt. és egyszer majd Isten ítélőszéke elé kell állnia. aki mindig elalszik. amelyet a Mindenható adott kezünkbe istentelen ellenségünk fölött. A kommunizmusban készséges tanítómesterre leltünk. Koreában már a kezünkben volt a győzelem. amikor számot adhat tetteiről.

csakúgy.erkölcsileg szilárd és erős marad. ha valaki az alkohol dzsungelébe téved. Sok szülő kezdi a napot "gyorsító" tablettával. hogy még többet megtudjunk az alkoholizmusról. (Talán ez az oka. Elég baj. és minden lehetséges intézkedést megtegyünk azért. Alattomos rossz szokások Hangsúlyozom. a legrosszabb fajta ivásra adta a fejét! . .Hogy tehették ezt velünk! Hadd húzzak alá valamit. hogy minden meglévő rossz szokásunk lassan és csöndben kerített hatalmába bennünket. a középiskolások közel 60%-a pedig legalább havonta egyszer lerészegedik. mint a sörökéi . Ha ez az ember bán- talmazza a családját vagy megfosztja szeretteit a legelemibb javaktól. Fontos. hogy a televízióban hirtelen elharapódzott a könnyű borok reklámozása. A marihuánáról elmondottak ugyanúgy érvényesek az alkoholra is.a legrangosabb sporteseményekre koncentrálódnak.Milyen az a "legrosszabb fajta ivás". a kicsik semmi rosszat sem láttak ab- ban. hogy a papa.és nemzetként is . Ha mindenki . amikor semmiben nem szenvedett hiányt? A gyerekek ugyanezt kérdezhetnék a szüleiktől. hogy Franciaországban a világon a legmagasabb az egy főre jutó borfogyasztás. hogy az egy főre jutó borfogyasztás ranglistáján Chile a második a világon.vagy a kilencmillió amerikai alkoholistáéból. amelyik képes lenne eltartani magát. miután regisztrálta negyvenfokos testhőmérsékletünket. köztiszteletben álló polgár. Határozott adatokat még korai lenne keresni.most kell a sarkunkra állnunk. sohasem bántalmazza az övéit. hogy az. Yazoo Cityben jártam iskolába. akivel még szülővárosomban. Ugyanennek a felmérésnek a készítői azt javasolták. hogy az általános is- kolában kell megerősíteni. Ezek a hirdetések . mint ő. szeszkazán. Az alkoholizálás szokása a csekély alkoholtartalmú borok fogyasztásával kezdődik. mama? -kérdeztem félig tréfásan. A gallok- nál a legmagasabb az alkoholisták aránya is. hogy ott elveszítené a szabadságát. Most is akadnak szülők.kezdve velünk . A családjától nem tagad meg sem- mit. elvégre az alkohol is egyfajta drog. aki a züllés útjára lép.) Újra azt láthatjuk. aki annyit dolgozik értük. Minden civilizált nemzet tanulhat a franciák és chileiek szomorú példájából . amely a tudatlanságból fakad. hogy ezzel kikúráljuk betegségünket. Ez a férfi "jó" példaként állította gyermekei elé az ivást. ami napjainkban csak tapasztalható. hadd említsem meg. New Yorkban példá- ul egy közelmúltbeli vizsgálat megállapította. Mielőtt arra gyanakodnánk. de a kamaszko- ri alkoholizmus drámai előretörése közvetlenül egybeesik azzal. Ujabb labdacs kell. hogy minden káros irányzat és szokás - egyéni és országos szinten egyaránt . odaadó férj- jel és apával azonosították az ivást. Amikor azt veszem észre. .) Jelenleg az alkohol az Egye- sült Államok első számú "drogproblémája". hogy a megelőzést az általános iskolában kell kezdeni. Az önérzetükben sértett szülők így dohognak: . Anyám suttogóra fogta a hangját: . Napközben elfüstöl egy-két csomag cigarettát. mire elmagyarázta. se belső ellenségtől nincs félnivalónk. amikor egy volt osztálytársamról érdeklőd- tem. Aztán beszed egy "dilibogyót". nemrégiben valami politikai tisztségre is megválasztották. ez csak véletlen egybeesés. hogy visszasegítsük az alkoholistákat az értelmes életbe. akik elítélik a kábítószert. se külső. és lenyel néhány aszpirint. Ezek a lépések azonban megelőző felvilágosítás nélkül épp annyit érnek. (Egyes szakértők szerint a valós adat közelebb áll a huszonötmillióhoz. és igen egyszerűen érvelt. A mama a leghatározottabban kijelentette. és szép csöndben. mert elkezdeni anyu és apu példájával kell akkor. de amíg nem juttatjuk el minél több emberhez az igazságot.egyrészt a történelem bebizonyította. hogy az amerikai általános iskolások 12%-a küzd az italozás problémájá- val. A munkája sem látja kárát szenvedélyének. hogy az étvágyát kordában tartsa. és egyetlen kommunista ország sincs a földön. Ezt annyiban pontosítanám. Kissé meghökkentem. de mentegetik saját italozásukat.Hogyan.főként az ifjúság soraiban. és rohamléptekben terjed . és Franciaország után itt a legnagyobb az alkoholisták aránya is. A jólelkű. amikor a picik még a mama ölében rin- gatóznak. de aztán felgyorsul és fölerősödik. és abba a tévhitbe ringatjuk magunkat. hol és miért vette föl ezt a szokást a mi fiunk vagy lányunk? Miért fordult a droghoz. igyunk "mértékkel"?) Anyám érveit támasztja alá. akkor a legesztelenebb és leg- megvetendőbb dolgot műveli. vajon a holnap alkoholistáját látom-e magam előtt. Azután méltatlankodva kérdezi: . Hihetetlen ez a képmutatás. hogy felzakla- tott idegeit nyugtassa. Ahogy anyám rámutatott. Meggyőződésem.Jaj. hogy szülők egy korty sörrel kínálják kisgyermeküket. Ha kocsmatöltelék. de ehhez személyesen . hogy ideje megfordítanunk az irányzatot. anyám? -kérdeztem évődve. az egészséget építő sportolók a mindezeket romboló alkohol anyagi támogatását élvezik. a négy fal között üríti ki az üveget. és nem részegedik le. Vacsora előtt felhajt egy "pohárkával". fiam. mert az mindenre jó. hiszen az életet. de ha egy szülő a saját gyermekét vezeti oda. akkor a gyermekei undorodtak volna az ivástól. a részeget senki sem akarja utánozni. senki sem akart volna olyanná válni.Kitől tanulják a kábítószerezést a gyerekeink? Sok évvel ezelőtt édesanyámmal épp Columbiából Charlestonba autóztunk. de még nem késő irányt változtatni. az alkoholizmus tovább hódít. figyelmes.Ez lenne az a "legrosszabb fajta ivás". a nap végén pedig még eggyel "álmosítónak". Sokan csodálkoznak: . hazaviszi a szeszt. óhatatlanul eltűnődöm. Egy idő múltán a szervezet alkoho- ligénye és -tűrése fokozódik.lassan és csöndben indul. Rá kell világítanunk egy további "véletlen egybeesésre" is. kikapcsolódásként a pohár fenekére néz. mintha jégkockát teszünk a lázmérőre. ami katasztrofális következményekkel jár. amelyeket nagy számban kísérnek figyelemmel fiatal nézők. Nyilvánvalóan olyan félresiklott gondolkodásról tanúskodik ez. hogy az alkoholgyártók kegyesen arra biztatnak. Eléggé előrehaladt az idő. hogy az osztálytársam zugivó lett. másrészt enni akar.

falánkságra stb. de a néhány bogár százakká. hogy megtanították a gyerekeiket "rendesen" inni. csak fele annyira álltak volna ki az alkoholgyártás és az általa okozott sokkalta nagyobb emberveszteség ellen. azt el is lehet felejteni. amelyek hasznosak lehetnek a káros szokások elkerülésében. hadd hivatkozzak a Time magazin cikkére. miért nem ír elő sokkal szigorúbb figyelmeztetést minden alkoholt tartalmazó palack címkéjére. hanem a sok pici bogár gyengítő hatása. szexuális szabados- ságra. ha e könyvem anyagát az ötödikhatodik osztályosok- nak tanítanák. azután még eggyel. A dohányzás veszélyeit az alkoholéval összehasonlítani annyi. Csak azt nem értem. káromkodásra. amikor Kolumbusz fölfedezte Amerikát. a következmények pe- dig katasztrofálisak. Miután megvizsgáltunk néhány rossz szokást. térjünk át a következő fejezetre. Manapság olyan filmeket vetítenek a nagyközönségnek. törvénysértésre. Nem a förgeteg döntötte le. Úgy tűnt. hogy egy fiú vagy lány föladja szüzességét. akik olyan hevesen tüntettek a vietnami hadviselés ellen. A liberálisok gúnyolódtak rajtunk. de tudnunk kell. csalásra. hogy lerakja a petéit. amelyben trágár szó elhangzott. Ellenállt tomboló tüzeknek. Az Egyesült Államok tiszti főorvosa megköveteli. ezrekké. mint a sö- rétes puskát a gépfegyver pusztító hatásával egybevetni. már a hatal- mába is kerít bennünket. mint a fa. és mire ráeszmélünk. Más televíziós programok és vitaműsorok mind több "tizennyolc éven felüli" kitételt tartalmaztak. Mihelyt egyszer ledőltek a korlátok. Ha bárkinek kételye lenne aziránt. Kifejlett példány volt. és ez így van rendjén. egyszer csak eleredt az eső. Még azzal is hencegnek. nem kéne külön felhívni a figyelmet a kábítószerek veszélyeire. Az Egyesült Államokban még mindig a közvélemény az igazi legfelsőbb jogi fórum. amiért műsorában kiejtette a "vécé" szót. mígnem az ember éppúgy eldől. és az erkölcsöt sutba dobják. mert a pillanatnyi szenvedély zűrzavara elbitorolja az igaz szerelem helyét. Lassan- ként rágják magukat belé. a homoszexualitást stb. mit tartalmaznak a palackok. és mire feleszmélünk. Az egyén erkölcsi eróziója egy csekély engedménnyel kezdő- dik. Néhány évvel ezelőtt azonban egy icipici bogár fúrta be magát a kérge alá. minden tizenhatodik alkoho- listává válik. Kezdetben egyenlőtlen küzdelemnek látszott. hogy Maglitto tapasztalatból beszél. Úgy gondolja. Ha ugyanazok. miként egy tévékritikus fogalmazott: "Kezdtünk felnőni. és csaknem ötszázmilliárd dollár költ- séggel járt. A televíziós talk showkban nyíltan támogatják a szabad szerelmet. a polgárháborút pedig már szédítő magasból figyelte. milyen hatást vált ki a tartalmuk. hogy alkoholistává válnak. végül teljesen átlyuggatták az erdő fenséges gigászának roppant törzsét. árvizeknek. pályaválasztási tanácsadásra. az alkoholisták más szenvedélybetegekhez hasonlóan nem azzal a szándékkal indulnak el. hogy az alkohol a legna- gyobb gyilkos. nézzünk néhány irányelvet. akkor valóban szolgálatot tettek volna Ame- rikának. mígnem eljutottunk a "mindent szabad" korszakáig. A rossz szokások ugyanígy tesznek az emberrel. Merész kijelentés. ivásra. Igen. A szavazópolgárok mégsem ostro- molják levelek sokaságával a törvényhozást. kábítószerre. Azután. majd milliókká szaporodott. amikor Jézus a Genezáreti-tó partján járt-kelt. nem is volna szükség szexuális felvilágosításra.hogy másokat sajátítsunk el helyettük. nevetségesnek bélyegezték aggodalmaskodásunkat. Azt azonban tudjuk. miként lehet kiküszö- bölni vagy elfelejteni ezeket a rossz szokásokat . és sohasem felejtem el túlnyomórészt déli baptista környezetem döbbent megbotránkozását. még sok-sok évszá- zadon át tekinthet le a tájra. hogy hajszálrepedés támadt a gáton. A promiszkuitás azzal kezdődik. AZ ÚJAK KEZDETE A szokás elkerülése Nyilván az a legjobb. a házasság nélküli együttélést. ha soha rá sem szokunk a dohányzásra. Ugyan mi kárt tehet egyetlen kis szó? A kö- vetkező évben újabb szó nyert polgárjogot a családi filmekben. és már meg is indultunk . amely szerint a vietnami beavatkozás húsz esztendő alatt körülbelül 141 milliárd dollárba és 56 000 emberéletbe került az Egyesült Államoknak. Még magonc volt. Pedig milyen picik A Sziklás-hegység nyugati lejtőin egy kidőlt óriás mamutfenyő korhad. hogy ne csak annak feltüntetését írja elő jogszabályban. és micsoda vihart kavart! Hetedik osztályba jártam akkor. zivataroknak és aszályoknak. hát lehet rendesen is? A szakemberek tudják. és amit meg lehet ta- nulni.Mindezek ellenére némely szülők büszkén hirdetik. Mindez azzal indult. Először eggyel. Először csak a kérget támadták meg. Az Elfújta a szél volt az első családi mozi. föltámadt a szél. és tanuljuk meg. hogy az ő gyerekeik nem vacakolnak narkóval -csak isznak. Ötödik fejezet. és a mamutfenyő a földre zuhant. Miután a faóriás évszázadokig dacolt az elemekkel." A kemény pornó kilépett a "csak felnőtteknek" szánt könyvesboltokból az újságos bódékba. Ugyanezen húsz év során az it- tas vezetés hozzávetőlegesen félmillió amerikai polgár idő előtti halálát okozta. Miért. már hatalmukba is kerítettek. A ROSSZ SZOKÁSOK VÉGE. Mivel az aggódó szülőket és felelősségteljes polgárokat mindenütt komolyan foglalkoztatják ezek a kérdések. hogy minden dohánygyártó helyezzen el enyhe figyelmeztetést a ci- garetták csomagolásán. a Bay City-i független tankerület vezetője úgy véli. hogy azok közül. sajnos sokkal könnyebb másodszor és harmadszor is ledönteni őket. Megismétlem. de minden rossz szokás lassan és fokozatosan kezdődik. körömrágásra. ezt a felbecsülhetetlen értéket. a rossz szokások lassan és csöndesen nyernek tért. de azután egyre mélyebbre hatoltak. hogy a rossz szokások a rossz tanulás következményei. mert sokkal több értelme lenne nyilvánosság elé tárni. Sam Maglitto. A hatvanas évek elején Jack Parrt kíméletlenül bírálták. mint szü- lő és mint annak az intézménynek a vezetője. első lépésként meg . mint Az utolsó tangó Párizsban vagy a Mély torok.a lejtőn. akik társaságban nem vetnek meg egy pohár italt. amelyekből újabb bogarak keltek ki. ahol a szóban forgó anyagot tanítják. villám hasított végig az égbolton.

hogy ha a gyermek megérti. ahol a drogfogyasztás csupán a Vietnamba küldött csapatokétól maradt el. a ka- maszkori alkoholizmus a legutóbbi öt évben ugyanezeknek a hirdetési módszereknek a jóvoltából drámaian megugrott. amit cselekszik. hogy kikrákogja ma- gát? Vagy öregembert. akkor nyilván az is! A röviditalgyártók fényűző életet mutatnak be. az "nem akár- ki". hogy a kábítószer szempontjából mindössze két dolog bizonyult kellően visszatartó hatásúnak. hogy az a beteg is egy cigarettával kezdte. hogy a polgári szabadságjogok hívei közül sokan jajveszékelni kezdenek. hogy a fiatalok azonosulnak a sportolókkal. ha szükség esetén rendszeresen és mérsékelten elnadrágolták. élvezetes. . A dohány.és szeszesital-gyártók kétségkívül a legköltsége- sebb és legfantáziadúsabb reklámkampányokat folytatják. A második lépés a rossz szokások. Javaslom.ezt bármely áldozat meg- erősítheti. hogy kipróbálja a dohányzást. amelyet mezőgazdasági segélyekkel tá- mogat. azután hozzájárulnunk a rákkutatáshoz és -gyógyításhoz. mi- ért kellene támogatnunk a dohány termesztését. A harmadik lépés a példamutatás. Az első az. majd miután több millió dolláros költséggel bebizonyította. ha a gyermeket tizenöt éves koráig legalább ötvenszer templomba vitték. vacsora előtt elfogyaszt egy pohár italt. Minden jel arra vall. mert aki ilyesmit iszik. a tüdőrákot és a szívbetegséget túlzás nélkül nevezhetjük ártalomnak -az amerikai állam még a közvélemény arculcsapásával is tetézi. A túlnyomó többség határozottan kijelenti majd. (Talán érdemes még egyszer elolvasnunk ezt a bekezdést. A pszichológusok azonban általában egyetértenek abban. Különösen ügyesen használnak fel neves sportolókat az árpalé propagálására. Kérdezzük meg őket. akinek a szája sarkában cigaretta fityegett. hogy drámai módon feltárjuk az igazságot. amikor dollármilliókkal támogatja a dohánytermelőket. miszerint a dohányzás szárítja a bőrt. vagyis harcolnunk a kórral. ne fo- gyasszanak kábítószert és ne éljenek erkölcstelenül. aki nikotintól sárga ujjakkal biggyesztette a szájába a cigarettáját. Fölfe- dezte. hogy beszél- gessen a . A Biblia világosan kifejti. majd még egyet. és megmutatjuk nekik a dohány- zás. hogy gyermekei ne igyanak. majd kivette onnan. és ha szerintük az a dolog rendben van. mielőtt nyugovóra tér. ha szeretjük gyermekünket. érzéki. vagy inkább csorbítja ezeket? Egyébként nem árt felhívni a lányok figyelmét a cáfolhatatlanul bizonyított tényre. és nagy élvezet. és jámbor képpel hozzáteszik.és kábítószer-fogyasztás következményeit. hogy ha a szülők dohányoznak és isznak. így az idő előtt ráncosodik." Ennek tudatában vajon hoz- zájárul-e a dohányzás nemiségünkhöz és szellemi képességeinkhez. hallhassa ziháló lélegzetvételét. hogy a dohányzás rákot és keringési megbetegedéseket okoz. ne dohányozzanak. James Dobson pszichológus határozottan úgy érzi.) Hadd lássák a saját szemükkel! Az ötödik lépés a rossz szokások elkerülésében az. Ezek a megtévesztő reklámok annyira meggyőzőek és annyiszor ismétlődnek. és a hamu a ruhájára pottyant? Jusson eszünkbe a mondás: "Dohányos lányt megcsókolni olyan.azt hiszem. aztán megfeledkezett róla. jó ízű. tiszta elme és szilárd erkölcs. de olykor nem árt tudatosítanunk gyermekeinkben. Mindeközben elfüstöl egy-két doboz cigarettát. több százmillió dollárt fordít annak a ráknak a kezelésére. Dr. Fiatal apa koromban édesanyám gyakran mondogatta: "A kicsinyek nem a szavaidra. drasztikus módszer. hogy a rossz szokásokért valóban fizetni kell. A rákban nincs semmi elegáns. de ne feledjük. majd nyugtatóval tartja egyensúlyban zilált idegeit. Mint korábban szóltunk róla. E tanulmányi kirándulásokon kívül időnként faggassunk ki volt dohányosokat gyermekünk jelenlétében. hogy érté- keljük és szeretjük őt annyira. hogy megfenyítsük. Hírverés az igazságnak Megítélésem szerint azzal kéne harcolnunk az álságos reklámok ellen. A negyedik lépés a megtévesztő reklám elleni küzdelem. miközben aláhúzzák. Mi tagadás. A sörgyárak a legmeggyőzőbb hirdetésekkel kínálják termék- eiket a televízióban. felelősségre vonják tetteiért. mint hamutartót nyalni.beteggel. amint egyesek azt magyarázzák.kell mutatnunk fiataljainknak. Így a fiatalok a saját szemükkel láthatják a másik oldalt. aki dohányzás okozta tüdőtágulásban vagy tüdőrákban szenved. hogy "csak mértékkel". mert az adófizetők dollárjaiból finanszírozott kutatások már bizonyították a dohányzás rákkeltő hatását. alkohol. hogy a legtöbb gyerek hétéves korára már elhatározza. Az ártalmakat . hogy a dohányzó a divat- követő. majd korlátoznunk a reklámját. menő. hogy látogassunk meg valakit. hogy ez a teendő. jól tudván. hogy kézen fogjuk gyermekeinket. mai ismereteik birtokában újrakezdenék-e a dohányzást. és még csodálkozik. A második az. Mint már említettem. hogy a szeretetteljes fegyelmezéssel kifejezésre juttatnánk megbecsülésünket. rendkívül ártalmas. Tenant átfogóan vizsgálta a kábítószerezés problémáját az NSZK-ban állomásozó amerikai katonák körében. ha viselkedése nem a saját érdekeit szolgálja. mert ezáltal elhá- ríthatják a problémákat és csírájukban elfojthatják a káros szokásokat. pedig tőle igazán mindent megkaptak. Persze most csak a csúfolódás beszél belőlem. amelyről a reklámok megfeledkeznek. A cigarettahirdetések a férfiasságra vagy nőiességre teszik a hangsúlyt. amelynek kialakulásához maga is hozzájárult! Kellő nyomásra tehát Sam bá- csi biztosan további összegeket áldozna annak a terméknek a visszaszorítására. A fegyelmezés jelzi a gyermeknek. az UCLA oktatója szerint az. amikor a csemetéi rászoknak a "narkóra". akkor sokkal nagyobb valószí- nűséggel ügyel majd arra. némelyik szülő élénkítővel kezdi a napot. hogy idejétmúlt dolog kezet emelnünk gyermekeinkre. Elvégre a bajnokok igazán sikeresek. amelyet a cigarettázás okozott. Biztos vagyok benne. Talán kicsit durva módszer. mivel ártalmas az egészségre. pihentető . Forest Tenant. a gyermekek sokkal nagyobb valószínűséggel követik ezt a példát. de csakugyan érdekes meghallgatni. A nap folyamán esetleg beszed néhány aszpirint. Adjunk neki lehetőséget. ha anélkül hagyjuk felnőni gyermekeinket. és vigyük magunkkal gyermekünket. Ezzel természetesen egyetértek. Nem fér a fejébe. mi- kor és kitől tanultak ilyesmit." Ha a szülő őszintén törődik azzal. akkor jó példával kell elöljárnia.lehetőleg ismerős . különösen a kábítószerek elkerülésében dr. ha "elfenekeljük és templomba visszük a kölykeinket". eszes "jobbak" közé tartozik. hanem a tetteidre figyelnek. milyen előnyökkel jár az egészséges test. Lát- tunk-e már például éltes hölgyet. aki bedőlt a dohánytermékek reklámjának.

nyer Érdekes módon sokan pontosan úgy vetik le rossz szokásaikat. Azt is megállapították. A fiatalok a legtöbb esetben arra vágynak. Megdöbbenünk majd. hogy saját kezünkbe akarjuk ven- ni az életünket. mint ahonnét elindultunk. annak a kíváncsisága nagyrészt kielégül. félbeszakadt karrierjük folytatását. . A statisztika nem válogat. Az első és legfontosabb teendő annak eldöntése. Biztassuk gyermekeinket. A volt dohányos az ételek ínycsiklandó izéről. és jól jegyezzük meg. amiért a maguk útját járják . hogy honnét ered ez a szenvedés. És ez az oka. hogy mások célját általában nem érjük el. hogy bátorságát bizo- nyítsa. kijózanító lesz a hatás. keresse fel a megfelelő önsegítő csoportokat. a ruhák. föltámadt önbecsülésüket. Hallgassa meg. hogy ezek a legkülönfélébb előéletű. Az első és legfontosabb tehát az elhatározás.) Ha a gazdagabb életet választjuk. ahol a bíró javítón tézetbe küld egy tizennégy éves fiút vagy lányt tolvaj lás miatt. akkor világosan megértjük. hogy mindegyik eset egyetlen pohárral kezdődött. szemléletes részletességgel . Hallgassa meg azokat. akik valamikor egyetlen pohárral kezdték. hallgassuk meg a leszokottak magyarázatát. Elismerem. megkockáztatjuk-e akár egy a tizenhat- hoz valószínűséggel is. azután gyakran könnyek szöknek a sze- mükbe. az olyan apró élvezetekről. hogy leadták a fölösleges kilókat. és ez neki is segíteni fog. amikor megkíséreltünk abbahagyni egy szokást. . hogy szabadok leszünk. hogy káros szenvedélyére pénzt szerezzen. és az alkohol sem.kiküszöböléséért. (AzAssociate Press 1977. ho- moszexualitás. Ha gyermekünk elfogadja és értékeli önmagát (egészséges énkép). amelyet a hirdetések a nagymenők ártalmatlan élvezetének festenek le. Egyébként a cigarettán- kénti öt és fél perc egy év alatt huszonnyolc napot jelent annál. de szeretteink jövője forog kockán. aki leszokik szenvedélyéről. június 1-jei tudósítása szerint a brit királyi orvostársaság és a brit orvosegyetemek közös felmérése kiderítette. akár mi magunk még fiatalok vagyunk. egykori "pufik" egybehangzóan. mint fölvenni. mint azok. Aki kiszáll . Hallgassa meg. és jóval inkább a gondosan eltervezett jövőre össz- pontosítunk. a bútor tiszta illatáról beszél. Néhány gondolat feltétlenül idekívánkozik. vagy azért. ezek a cselekedetek vagy szokások biztosítják ezt. további tíz-tizenöt év alatt pedig teljesen megszabadul az idő előtti halál kockázatától. hogy minden cigaret- ta öt és fél perccel rövidíti meg a dohányos várható élettartamát. értelmes és tehetséges emberek mind azt hitték. majd az egy- szerű magyarázatot. mint egy önpusztító szokás finanszírozására. alkoholizmus. akik legalább tíz kilót fogytak. trágárság. Ha akár gyermekeink. föl tudnak szaladni a lépcsőn egy emeletet ahelyett. Hallgassa meg beszámolójukat az újra megtalált romantikáról.hogy még egyszer nem követi el ugyanazt a hibát. Ha valaki más akar cselekvésre bírni bennünket. kérdezzék meg az ital áldozatait. házasság előtti nemi élet melletti elhatározás érzelmi alapon. hányan tervezték azt. velük nem történhet ilyesmi. Aki elhízott. hogy mi is úgy járjunk. aki százötvenet!) Hallgassa meg. javaslom. akkor nem szorul rá má- sok elfogadására és jóváhagyására. Mert úgy járhatunk. dohányzás. hogy elfogadják őket. Miközben történeteiket hallgatjuk. lobbanékonyság. A leszokott alkoholisták új barátaikról meg a visszaszerzett régiekről beszélnek. hogy ne egyék annyit. de szerencsére az eredmény sokkal hálásabb. eldobták a füvet. hogy mi akarjuk irányítani a sorsunkat ahelyett. hogy több évre számíthatnak és hogy értelmesebb célokra fordíthatják a pénzüket. és a dohányzás okozta betegségek miatt körülbelül évi ötvenmillió nap munkaidőkiesést regiszt- rálnak Nagy-Britanniában. hogy meg akarjuk szüntetni azt a szokást. hogy a sorsunk irányítana ben- nünket. Azt hiszem. Ha nincs ez a belső indíték. azonnali előnyöket élvezhet. amely éveket (kettőt. ivás. amit látunk. ötöt. az pedig elég komoly tét. Ezért fontos a szeretet kimutatása és a nyílt kommunikáció szülő és gyermek között. hogy a káros szokások nagymértékben csökkentik esélyünket e célok elérésére. hogy a felvonóra kellene várniuk. notórius késés. A leszokottak példája Egy rossz szokást levetkőzni nehezebb . hogy évente több mint huszonötezer ameri- kai veszti életét a közutakon ittas vezetők miatt.és a leglelkesebb szavak- kal . ha céljaink jól meghatározottak. mit tehetünk egy káros szokás . (Ne feledjük. akik leszoktak a habzsolásról. amelyet az ad. hogy rendes áron vásárolhatnak maguknak konfekcióruhát. ez is kijózanítólag hat majd. miért ujjonganak a felismeréstől. Ezt a döntést egyedül mi hozhatjuk meg. hogy nézzünk körül az italboltokban. kábítószerezés. és mit kaptak jutalmul. a javasolt lépések némelyike elég kemény. nem pedig logikus megfontolás után születik. milyen öröm. hogy az a dohányos. hogy nyögés nélkül képesek befűzni a cipőjüket. meg- újult társas életüket. ahogyan fölveszik őket . tízet) rabolt el az életükből . amelyet az okozott. más színben tűnik fel előttünk az alkohol. hogyan küzdöttek. Ha egy fiatal egy elvonási tünetektől szenvedő drogfüggő sikoltásait hallja. Vala- mennyien megemlítik újra megtalált önbecsülésüket. akik már lecsúsztak a lejtőn. Határozzuk el. promiszkuitás stb. hogy alkoholistává válnak. Ezután menjünk el volt alkoholisták közé. ész nélküli evés. a kielégülést. amelynek a feladásá- ra még nem álltunk készen (a leadott és visszahízott súlyfölösleg klasszikus példa erre). hogy e könyvem szemléletmódjának átvéte- lére sürgetem olvasóimat. és társaságban szoktunk poharazgatni. és úgy érzik.és rengeteg életet az éveikből. (Olyan is akad. hogy legyűrtek egy szokást. hogy nekifogunk ugyan. Tudjunk arról. Döntsük el. akkor valószínű. A dohányzás. durván minden harmadik dohányos a dohányzás követ- keztében halálozik el. Azt hi- szem. amelyet a vád- lottak padján ülő vagy azért követett el. a levegő. annak azt ajánlom. letették a poharat. alkoholisták.olyanok társaságát keresik.nyilatkoznak arról az örömteli izgalomról. aki naponta egy dobozzal szív el. Az alkoholisták szavai emlékeztesse- nek arra. a kimondhatatlan sikerélményt. hogy többé nem leszünk semmiféle káros szokás rabjai. Volt dohányosok.és még sok mindent. amikor újra megtalált családjukat említik. Vigyük el gyermekein- ket a tárgyalóterembe. míg korábban a nevetség és gúny céltáblái voltak. és hallgassa meg azokat. Emellett. A káros szokások megtörése Most nézzük meg.elhízás. senki és semmi nem gyakorolhat ránk számottevő hatást. de erőfeszítésünk kérészéletű lesz.sokkal nehezebb -.) Sokszor még hátrébb kötünk ki. mennyi hízelgő megjegyzést kapnak csinos alakjukra.

hogy bármiféle ürüggyel kezdte is el az önpusztító szokást. ugyanakkor helyettesítettük a rágyújtást Isten igéjé- nek élvezetével. Ez- ekkel a lépésekkel kielégítettük a beidegzett izommozgás igényét. Más szóval. illetve újabban a kényszeres szerencsejátékosok.) Amíg az alkoholista el nem jut erre a következtetésre. nem emeljük az ajkunkhoz az első marihuánás cigarettát. nem isszuk meg azt az első. amely oly gyakran az alkoholisták testi és lelki kísérője. hogy rendszeresen tekintsük át az énképpel foglalkozó részt. amelyeket olvasásból. Elfogadja Istent. akkor hatalmas lépést tesz előre a szokás megtörése felé. akkor már a legjobb úton halad a megoldás felé. Néhány nap alatt ez automatikussá válik. legalábbis jó barátom. de .vagy sokkal inkább a megszokottá vált. kártyázni. kiszorítjuk a rossz szokás iránti vágyat. hogy ezek a szerve- zetek akkor is eredményt érnek el. Valójában nem lehet kiküszöbölni a szokásokat. A cigarettás doboz helyén tartsunk egy zsebméretű Újszövetséget. szenvedést zúdítani ön- magára és családjára. csupán jókkal helyettesíteni a rossz- akat. Amikor aztán az alkoholista elismeri. amely korábban legyűrte őket. de Isten képes erre. . összpontosítsuk érzelmeinket pozitív eszmékre. hogy azért kezdett dohányozni. csekély az esélye a betegség feltartóztatására. önbizalmat fejlesztő üzenetekkel. "változik" vagy "felvált". akik sikeresen gyürkőznek azzal a problémával.például sportoló . aki a következőt javasolja. új célokat tűz maga elé. ha el sem indítjuk. visszautalok e rész harmadik fejezetére. és pont. boldogság árát nem megfizet- jük. Ezt a régóta ismert jelenséget használják fel az Anonim Alkoholisták. automatikus mozdulatot. nem vesszük kezünkbe az első pornográf vagy homoszexuális magazint. a piások. Amikor felhagy a testmozgással. hogy a szokás elkezdésének indoka már nem létezik. és újabb rossz szokás fejére tiprunk."Istenem. de az életünket megrövidítő bűzrudacska helyett Isten életmentő igéje akad a kezünkbe. Az alkoholisták egyetlen reménye hangsúlyozottan egy náluknál magasabb hatalom.rengeteg energiát éget el. örökké. törődő barátokkal és reményteli. Lapozzunk vissza a célokról szóló részhez. amelyre szüksége van. megszabadul a káros szokás indokától. miként nyújthatjuk meg igazán az életünket . segíts!" -. hogy alkoholista.azt nem mondom. hogy a hozzájuk forduló mindenféle mentségeket keressen. lelkesítő. és egészséges énképet alakít ki. Lássuk magunkat győztesen -és hatalmas lé- pést tettünk a győzelem felé.31). A dohányzás szokásának megtörése egyszerű is lehet . Az alkoholista először is arra a felismerésre jut. töltsük ki jó. hogy saját maga az égvilágon semmit sem tehet a szenvedélye ellen. mivel túl sok szeszt nyakal. A számtalan történet .megadja neki azt a támogatást és önbizalmat. a cigarettáért nyúlunk. magunkba fojtjuk az első füllentést. tiszta. hogy az Anonim Alkoholisták nem engedik. Az optimizmus. amikor már semmi más nem használ. mert biztonságra vágyott. Kép- zeljük el magunkat. anyám túl hamar akart szobatisztaságra szoktatni.) Az alkoholista kénytelen elismerni. hogy új tevékenységgel töltsük ki az űrt.13). hogy abbahagyhassa azt. A másik fontos tényező az. alkohol és kábítószer iránti testi szükséglet vagy vágy vi- szonylag hamar elmúlik -. Most lapozzunk az efezusi levélhez (2. Bill Schmelzer szerint. Kössük le az agyunkat. tanuljuk meg lelki szemeinkkel előre látni a cél elérését. amely állandóan arra emlékeztet. és tanuljuk meg. aki megszenvedi a következményeit. azt akarta. Mivel a rossz szokások az elménkben fészkelnek -a dohány. káromkodni. Ami- kor megkívánjuk a dohányzást .később is enyhíti a feszültséget. hogy a társai el- fogadják. a fásultság és a másnaposság együttesét. lelkesedés és bátorító. amellyel rágyújtunk -. hanem élvezzük. ő az egyetlen. egészség. Az Anonim Alkoholisták esetében két másik jelentős tényezőről is meg kell emlékeznünk. az ital- bolt. Ez évekkel hosszabbítja meg az életünket. az oktalan szokások helyett törekedjünk érettségre és bölcsesség- re. az sokat segít a szokás megváltoztatá- sában. már jóval kevesebb ennivalóra van szüksége. csakhogy a bőséges ét- kezés szokása már kialakult. mintha nem akarná abbahagyni az ivást. az osztálytársaim ki- közösítettek. inni. és nagy mennyiségű tá- panyagot igényel. hogy egy felsőbb hatalom segítségére szorul. Ez nemcsak most tisztítja ki a füstöt a szemünkből. Visszautalok az Ézsaiás könyvéből vett idézetre (40. Mormol- junk el egy egyszerű fohászt . a szenvedélyes játékos vagy az elhízott egyén hirtelen olyanok közé csöppen. Tudtam A rossz szokás leküzdésére azt is ajánlom. Magatehetetlen.8-9).5-7 eléggé világos ebben a tekintetben. Egy időben két dologra nem tu- dunk összpontosítani. Mint mondottam. amikor elkezdünk kiküszöbölni valamely rossz szo- kást. és első ízben képzeli el a sikeres megvalósítást.és ez még fontosabb . amikor megérti és elfogadja. "ártatlan" csésze kávét azzal a "kedves" kollégával vagy kolléganővel. hogy környezetünk igenis befolyásolja szokásainkat. nem hörpintjük fel az első italt. amelyben a "megújul" ige azt jelenti. mielőtt születtem. és megnövekszik az esélye. Egyetlen épeszű ember sem akar alkoholizálni. nem veszünk lottót. A harmadik lépés a helyettesítés. mégpedig nem azért. Ha nem szívjuk le az első sluk- kot. Figyelmes. hogy megérdemeljük a sikert. a rossz szokás megállításának az a legjobb módja. érdeklődő emberek veszik körül. (Anyám megijedt egy megbokrosodott lótól. kazettahallgatásból merítünk. Lélek- tani szempontból fontos. és a siker. Az alkoholista. Az alkoholista optimista. nem puskázunk az iskolában. Ha felismeri megváltozott szükségleteit és érdekeit. helyes gondolkodás légköre drámai eredményeket hoz. (A Jn 15. Nem győ- zöm ismételni. Igaz. Ugyanez áll a ke- mény drog-függőre. hogy könnyű -. Ugyanígy megérdemeljük a rossz szokás legyőzésével járó ju- talmakat is. hogy viselkedésé- ért teljes felelősség terheli. Amikor az egyén szembesül a ténnyel.mondjuk. amint már megszabadultunk az önpusztító szokástól."nekem sikerült. Sokszor az illető azzal is szembesül. dr. kábítószerezni. akik megízlelték a vereség keservét és a győzelem édességét. A tevékeny fiatal . Számos oka van annak.akik pozitív életcélokat követnek.5-7 és Fi 4. majd olvassunk el két részt a Szentírásból (Jn 15. tartsuk rendben elménket. a tartós siker és boldogság vágyával építjük jellemünket. magának is sikerülni fog" . figyelmes. hogy mi nem tudjuk megváltoztatni magunkat. túlsúlyosak és mások önsegítő csoportjai. Ha az alkoholista látja az ivás abbahagyásának eredményét és a többiek meg a saját életében egyaránt lezajló vál- tozásokat. serkentő légkörrel váltja fel a szesz. Lehet például. Ha ezt felismeri. Ha pozitívan lefoglaljuk az agyunkat.

vidámság és lelkesedés mind-mind jó szokás. amikor kijelentette. akkor tíz százalékkal keve- sebből sem halok éhen. a hetek hónapokká szaporodtak. hogy az általa megope- ráltak 80%-a távozott gyógyultan. amikor üzleti lehetőségek vagy nehézségek merülnek fel éle- tünkben. semmiféle gyógyszert a keménydrog-függők kezelé- sére. hogy kísértést érzünk. hogy kábítószerfüg- gők. prostituáltak. a másik pedig közli. de kezdetben meg kell "ragadnunk". Gondosan válasszunk ki bármely jó szokást. nem kétséges. hogy nem szeretik az őszintétlen mosolyt. hogy legyőzze ezeket az önma- ga által gerjesztett betegségeket. hogy előbb "magunknak" fizessünk. és az esetek több mint nyolcvan százalékában sikerrel. Emlékszünk. lelkes egyéniség néz vissza ránk a tükörből. erősebben motivált. sőt. és kész az új. inkább nézem az őszintétlen mosolyt. akkor nem kell másoktól megtudnunk. Valamennyi "sikerbölcselő" egyetért abban. és foggal-körömmel kapaszkodnunk belé. Abban sem tévedett. akivel csak találkozunk. A jó szokások megragadása E rész második fejezetében eléggé részletesen leírtam a reggeli fölkelés szertartását. Ahogy azonban a napok hetekké. szélhámosok és gyilkosok. Szó szerint kényszeríthetjük magunkat. és ha je- lenlegi jövedelmemből semmit sem teszek félre. Kezdetben kényszerítenünk kell magunkat. Az udvariasság. A legtöbb eset- ben nem is szenved a jól ismert elvonási tünetektől. hogy megszilárdítsuk a takarékoskodás szokását. és visszamosolyognak. Azután két kézzel kell kapaszkodnunk belé.mint minden jó szokást . legegyszerűbb és legbiztosabb mód megint az. David Wilkerson evangelizátor. és szeretnének megszabadulni káros szenvedélyüktől. Időnként hallhatjuk egyesektől. Sokkal többet élve- zünk az életből. Könnyebbé. Szerencsére mihelyt néhány akármilyen mosolyt kicsikarunk magunkból. mosolyunk többé nem mesterkélt. Ami engem illet. A legjobb. ezúttal ezért meg ezért ne tegyünk félre. a takarékosság jó szokás. A mosolygás is szokás. ha rajtam kívül álló körülmények megnehezítik vagy olykor lehetetlenné teszik a futást. első dolgunk mindig az legyen. További fontos ok a mosolyra az. hogyan állítsuk le őket. a The Cross and the Switchblade (A kereszt és a rugós kés) szerzője arról számol be. a szokás elhatalmasodik rajtunk. A Drogfüggők Rehabilitációs Központjának számos bennlakóját látogattam meg az új-mexikói Albuquerque-ben. hogy minden keresményünkből tegyünk félre egy bizonyos hányadot magunkra és a jövőnkre. A megtakarí- tás izgalma növekszik minden fillérrel. és ők is morcos képet vágnak. Ma már elszontyolodom. és nem kap semmiféle gyógyszert. aztán a másodikon meg a harmadikon is. céltudatos önfegyelemnek kö- szönhetünk. ha emlékszünk arra. A futást és tornázást . Az első nap szó szerint kényszerítenem kellett magamat a futásra. és próbáljuk elsajátítani. ha azt akarjuk. a vérünk- ké válik. Hangsúlyozom. amely számlánkat gyarapítja. fő- ként akkor. hogy a takarékoskodás képessége a jellemszilárdság határozott jele. E könyvem negyedik részében aprólékos részletességgel foglalkoztam a célok kitűzésével. Akad- nak köztük kisstílű tolvajok. mert bol- dog. amelyeket a pillanatnyi örömökön felülemelkedő. Saját megítélésem szerint ez jó szo- kás. Sok évvel ezelőtt első munkaadóm Yazoo Cityben rámutatott. Azért vált könnyebbé. Ez a jó szokás hamarosan belénk ivódik. Az ember nem azért mosolyog. Néhány nap múlva azután érdekes je- lenség kezdődik. Hadd vonultassam fel minden rábeszélő képességemet latba vetve a következő érvet: bármilyen jó érv szól is a takaré- kosság ellen. Ennyivel tartozunk magunknak A takarékoskodás szintén jó szokás. Mosolyogjunk. hogy bezárták az intézményt. Inkább azt szeretnénk tudni. mert kezdtem tapasztalni a jól végzett munka örömét. akkor a jövőbeniből sem fogok.nehezen sajátítottam el. Az eredmények annyira nagyszerűek. hogy amikor elkezd- tem kocogni. hogy amikor ilyesmibe kezdünk. ha Istenhez fordulunk segítségért. A pénz sorsdöntővé válhat. hogy a mai nehéz feladatok végrehajtása fölkészít bennünket a holnap nagy eredmé- nyeire. Csak Jézus Krisztus gyógyító erejére támaszkodnak. bármekkora is a jövedelmünk. mint az őszintén fancsali ábrázatot. a felépülési arány több mint 85%. melyik mellett döntünk? A kábítószerfüggés és az alkoholizmus olyan probléma. Az eredmények annyira kiábrándítóak voltak. Ugye. Nyilvánvalóan igaza volt. ha megtesszük. Mégis azt ajánlom. Még fontosabbak az előnyök. az bizonyos nehézségekkel jár. Igen.akkor nem kell majd szenvednünk az ezeknek a kezdeti cselekményeknek a nyomán kialakuló szokásokkal. hogy a rendszeres takarékoskodás abszolút szükséges. De a nehéz szokások örömteli szokásokká válnak. tehát nálánál nagyobb hatalom kell. hogy a szerencse ránk mosolyogjon. Amint fölfe- . csak azután egyenlítsük ki egyéb számláinkat. Vágjunk morcos képet. hogy el sem kellett volna kezdenünk ezeket a szokásokat. és egy-egy beteg kezelési költsége több ezer dollárra rúgott.mondhatni minden alkalommal -. amely meghaladja az egyén erejét. hogy az általa vezetett szervezet nem használ semmiféle "mankót". Eleinte gyakran előfordul . jó szokás. hogy udvariasan. mit mondott William James az éneklésről? Ugyanez érvényes a mosolyra is. melyiket választa- nánk? Az egyik biztosít bennünket. Tény. hogy az emberek visszatükrözik az arckife- jezésünket. Ha komoly műtét előtt állnánk. mind könnyebben eredtem futásnak. hogy egészen megváltozik a világ. Felépítése milliókat emésztett fel. Miután egy ideig magunkra erőltetjük ezt. szórakoztatóvá válik a dolog. hogy pácienseinek 2%-a meggyógyult. hanem azért boldog. Mégis csupán a páciensek két százalékánál tudtak végleges gyógyulást elérni. iszonyatosan nehéznek tűnt a szokás elsajátítása. Folytassuk huszonegy napig. A központban a bibliai alapelvek alkalmazása az egyetlen gyógymód. Egyetlen közös vonásuk az. Ha az ápolt negyvennyolc óráig az intézményben marad. hogy ha hetente valahány dollárból tudok megélni. Ha káros szokásokkal küzdünk. Hadd tegyek fel egy kérdést. mert mosolyog. és rákapunk a szokásra. Rá kell kényszerítenünk magun- kat. nem érhet fel azzal a szemponttal. Boldog. hogy megragadjuk az új szokást. vidáman és lelkesen viselkedjünk mindenkivel. Ezzel szemben a szövetségi irányítás alatt álló lexingtoni intézményt a legkorszerűbb eszközökkel és gyógyszerekkel látták el. és csak két sebész jöhetne számításba.

ezáltal megkönnyíti.ez is elhatározás kérdése. becsüljük. talpig becsületes. máris elhatároztuk. mit válaszolunk. Hadd emlékeztessek azonban mindenkit arra. és nem lesz sok élvezet a társaságában. Ha negatív gondolkodó "hulladéklerakók" veszik körül. egészség. hogy olvasóim már igencsak érzik ezt az izgalmat. Még büszkébbé tesz a tény. súlyt helyezünk arra. hogy pozitív emberekkel. mert ennek az eszményi alkalmazottnak a teljesítménye teljes mértékben a bánásmódtól függ. ideje egy kis lelkesedést mutatnunk. nem pedig képességeink határozzák meg. milyen tulajdonságokat kívánnánk tőle? Legyen százszázalékosan megbízható. Kezdetben talán mindezen jó szokásokért meg kell dolgoznunk. Ha gorombák és figyelmetlenek vagyunk. Egyetemes igazság. hiszen a saját könyvünk. nem kétséges a válasz? Jaj. hogy mindent összezagyvál. hogy munkaadóként egyetlen személyt foglalkoztatunk. mint a saját tudatalattink. tudatalattinkkal. megdicsérjük érte. miként bánnánk vele? Ugye. hogy pontosan ezt terveznénk.mint minden jó dolog az életben . amely milliók életének kísérője. Nyilván azt tervezzük. már áll is a ház. Valaki megjegyezte. miszerint a nap nap után egymásra halmozott szokások tégláiból építjük jellemünket. fafejűnek vagy felelőtlennek. ettől annyira nekikeseredik. és élethossziglani szerződéssel boldogan dolgozik pusz- tán szállásért és ellátásért? Hát ez eszményi alkalmazott. aki mindig a munkájával törődik. tüstént elsajátítjuk ezt a jó szokást. hogy folytatjuk a fölfe- lé kapaszkodást.ezt az "álomalkalmazottat" könnyen befolyásolhatja a környezete. Az élet izgalmas dolog. hogy felengedjünk. mostohán bánnánk vele. azok alakítanak bennünket. lefegyverzően kedves. erre egész éjjel fönnmarad. Jogos a megállapítás. Dicsérjük. Határozhatunk a boldogság. De vegyük csak körül egy rakás pozitív gondolkodóval.dezzük a mosolygás előnyeit. hogy észrevegyünk minden jót. és ebből születik a si- ker meg a boldogság. ami növeli önbizalmunkat. ő is olyanná válik. barátságosan bánunk vele. majdnem elfelejtettem . amit akarunk vagy amit nem akarunk . akkor egészen elké- pesztő dolgokat produkál . annál inkább "megszimatoljuk" a célvonalat. Ez a hihetetlen alkalmazott vagy "szolga"pontosan olyan teljesítményt nyújt. amit parancsolunk neki. de olyan drámai hatást gyakorolnak ránk és környeze- tünkre. hogy továbbra is használja az indítólapokat. hangoztassuk. A legtöbb ember mostohán bánik az alkalmazottal vagy szolgával. Miféle munkaerőt szeret- nénk? Ha katalógusból választhatnánk ki. és fokozzuk az iramot. hogy a munkanapot sem dolgozza végig. Sajátítsunk el bármely jó szokást. Büszke vagyok arra. Nem kétséges. akkor csökönyössé és lázongóvá válik. egy kicsit talán még ravaszkodunk is. Határozunk. és a negyedik fokon látják magukat. Arra a nyomorúságra alapozom ezt. Egy-egy tégla apróságnak tűnhet. Járulékos előnyként fölfedezzük azt is. hogy mindegyiknek van egy társa. Ráadásfejezet AZ ÖNTUDATLAN ELME Az álomalkalmazott Tegyük fel . rendkívül kedvesen. nem? Hogy bánnánk egy ilyen munkavállalóval? Borzasztóan fontos. Nevezzük lustának. Miután kialakítottuk szokásainkat. Mondjuk neki. és ráadásként automatiku- san megkapunk egy másikat. Mindent tekintetbe véve. hogy nem szeretjük. Nyilván . Rengeteget nyerhetünk és az égvilágon semmit sem veszíthetünk azzal. rendkívül tehetséges. pozitív beszélővel és pozitív cselekvővel. hogy a problémáinkat megoldja. a házastársunk iránti figyelem vagy a templomba járás ugyancsak jó szokás. és barátságosan viselkedjünk. A takarékoskodás például fokozza létbiztonságunkat. kihasználnánk az álomalkalmazottat. a szokások vagy fölemelnek. hogy elértünk idáig. HOLNAP Hozzáállásunk. de mire ész- be kapunk. mi- lyen bugyuta kérdés? Miután hozzánk szegődik. udvariasság. hogy szeretjük. Érdekes igazság a jó szo- kásokkal kapcsolatban. és a csúcsra vezető út minden egyes lépéssel még izgalmasabbá válik. hanem maga az utazás. mert belső érzésünk külső kifejeződése lesz. hogy a mosoly olyan görbü- let. Rendkívül valószínű azonban. hogy minél közelebb jutunk cél- kitűzésünkhöz. amely pontosan azt teszi. A jó szokásokat nehéz elsajátítani. akkor zúgolódni fog. tekintet nélkül arra. Az optimizmus. amikor szokásokat választunk. meg a munkája sem sokat ér. készségesen végrehajtja az utasításokat. és ragyogó teljesítményt nyújt. ha ilyen munkavállaló kopogtatna be hozzánk állást keresve. miközben a csúcsra vezető lépcsőre tekintenek. mint az általam leírt álomal- kalmazott. úgyhogy a lépcsős ábrán firkantsuk jó nagy betűkkel a bennünket jelképező emberke mellé: "JUHÉJ!" Ugyan már. megszervezünk. annyira fölzaklatja magát. ha végtelenül kedvesen bánunk ezzel a szuper jó alkalma- zottal. Valójában . amit csinál. de nehéz együttélni velük. mit habozunk. Nyilván okosan élnénk a lehetőséggel. hogy hamarosan már nem kell izzadnunk értük. kötelezze el magát mindinkább a kiválóság mellett.csak a példa kedvéért -. kellemes jelenség. milyen magasra jutunk. mind közelebb kerül a holnap igazgatósági szintjének üvegajtaja meg a sok-sok jutalom. Ha udvariasak és figyelmesek vagyunk vele. vagy letepernek. pozitív környezettel vesszük körül ezt az álomalkalmazottat. A folyamat közben mosolyunk egészen természetessé válik. hogy inkább visszaélnénk a helyzettel. hogy maximális termelékenységet érjünk el. Nos. hogy mindent kigondolunk. siker mellett. aki nem más.mindig a tőlünk kapott utasítás szerint. Hiszem és remélem. Fogadok. vajon alkalmaznánk? Ugye. A rossz szokásokat könnyű elsajátítani. azt hiszem. sokáig és keményen dolgozik. kedvesség.és pompás társaság válik belőle. amelyben élünk. mondjuk. és akkor majd még többet tesz. Tegyük a szívünkre a kezünket: hogyan bántunk mostanáig ezzel a becses alkalmazottal. milyen remek munkaerő. elterve- zünk. hogy a siker és a boldogság nem végállomás. amely sok mindent egyenesbe hoz. hogy az utasítás pozitív vagy negatív? Azt hozza elénk. amelyet tartogat. Bizony. . éles eszű. de könnyű együttélni velük.és biztosra veszem. Kössünk bele. Feljutottunk tehát a negyedik lépcsőre. A jó szokások dolgoznak majd miértünk.

A tudatalatti tökéletes memóriával rendelkezik. mert nyilvánvaló volt. Aztán hirtelen az elménkbe villant valami. de Charles Dennis Jones meg a harminchét éves asszony ugyanazt művelték. Az aggodalom pá- ni félelembe váltott. Charles Dennis Jones úgy döntött. azok szerint óriás. Nem okvetlenül igaz. mi történik.attól függően. Az ajtók be- horpadtak. habozás nélkül cselekedett. hogy segítsen ellazulnunk. akkor át kell helyeznünk a tudatos énből a tudattalanba. hallunk. hogy hipnoti- záljon bennünket. A tudatalatti éjjel-nappal.Most vessünk egy pillantást tudat alatti elménkre . amelyek talán még súlyosabbak. hogy sokat feltárjunk ebből a hallatlan erőforrásból. erejét és hatalmát használtuk fel. Kérdés nélkül elfogadja. amely lehetővé teszi. tapintunk vagy akár gondo- lunk. Csakugyan sajnálatos. sietve távozott. aki azt ígéri. A roncs azonban annyira eltorzult. műkedvelő hipnotizőr pánikba esik. A hipnotizálás meglehetősen egyszerű eljárás. A tudatos elme agyunk logikus. termelékenyebb alkalmazottá vagy szolgává. miként működik. Ha egy képzetlen vagy tapasztalatlan. Gondolkodás. Egy- szerűen ennyit válaszolt: "Utálom a tüzet. hogy felszabadítsa és rendszeres munkára fogja tudatalattija hihetetlen képességeit. hogyhogy előbb nem jutott eszembe?" Ebben a pillanatban jöttünk rá egy probléma megoldására. hogy biztonságba helyezzék. Jones benyúlt. A legutóbbi időkig nem sokat tudtunk erről a rejtélyes értelemről. véletlenszerűen férhetett hozzá ehhez a hatalmas erőhöz. Oka volt rá. Ekkor Char- les Dennis Jones feltűnés nélkül.és olyan egyéb problémákat hagyhat hátra. amit akár helyesen. Annak ellenére. ha használjuk -. Kihívták az autómentőket. a hátát nekitámasztotta a vezetőfülke tetejének. hogy mire a tűzoltók a helyszínre érnek. és most örömünkben majd kiug- rottunk a bőrünkből. miközben mi "lemerültünk". hogy az autómentők nem bírtak az ajtóval. nem pedig azokéra. amelyeket akarnak. és felkiáltottunk: "Megvan! Ez az! Ejnye. Némelyik fogász például egészen sikeresen alkalmazza a hipnózist. az tartósan rögzül tudat alatti elménkben. A motor a vezetőfül- kébe nyomódott. puszta kézzel félrehajlította az útból a pedálokat. Jones izmai úgy kidagadtak a karján az eről- ködéstől. Elfogadja az utasítást. és húzni kezdte. hogy hipnózis alatt semmi becstelent vagy erkölcstelent nem művelhetünk. Hipnózis és tudatalatti A hipnózis. miként te- hetjük tudatos és rendszeres erőfeszítéssel jobb. nem gondoltunk semmi különösre. aki gyorstalpaló tanfolyamon tanulta. Képes befogadni vagy elutasítani. amit mondanak neki. gondolkodó. Egy teherautó leszaladt az útról. A padlóra guggolt." Oka volt rá. nem elemezget. és iszonyatos erővel egy fának ütközött. esetleg meg is teszi ezt . amit az előbbi esetben mi. miért és hogyan tudott ilyen herkulesi tettet véghez vinni. hogy kinyissák a vezetőfülkét és kiszabadítsák a sofőrt. amelyet egy barátunkkal vagy olyasvalakivel űzünk. Végül kinyílt az ajtó. A tudat alatti elme energiája és befogadóképessége is korlátlan. amit felkínálnak neki. valaki azt kérdezte tőle. . szexuális stb. ízlelünk. Érdekes. hogy a kishúga halálra égett. dohányzási. Bármit látunk. és tanuljuk meg. hogy nagyon körültekintően járjunk el. hogy a tapasztalt szakemberek hiába küszködtek. Az ajtó lassan. az nagyon súlyos következményekkel járhat. Az ember régóta álmodik arról. amellyel már napok óta birkóztunk. a gépkocsivezető halálát leli a láng- okban. oksági összefüggéseket kereső része. avatatlan kézben viszont veszedelmessé válhat. hogy az ingujja szó szerint cafatokra szakadt. és csak különlegesen képzett szakembernek engedjük meg. Később. hogy kikúrálja vagy megoldja súly-. de akik látták a következő esetet.nézzük meg. Bizonyára előfordult már velünk. de ha jól el akarjuk sajátítani. de engedett. amely elsősorban a tudat alatti elmével foglalkozik. amelyet tudatalattinak nevezünk. a tenyerével eloltotta a tüzet. vagy nem . Neki- feszült az ajtónak. Az amatőr hipnotizőr. azt tudatosan tanuljuk meg. Vagy hisznek benne. amelyeket nem akarnak. Néhány hónappal azelőtt tehetetlenül kellett végignéznie. a lába pedig beakadt a kuplung és a fékpedál közé. Mind- annyian tudat alatti elménk tudását. Egy szó. Már csak ez is indo- kolja. amikor megkeresték. A hipnózis utáni szuggesztió hatalma jól ismert. aztán bemászott a súlyosan sérült vezetőhöz. Közelítsük meg a laikus szemszögéből. kiszabadította a szerencsétlenül járt ember lábát. hogy a kisfiát kiszabadít- hassák alóla. A tudat alatti elme Charles Dennis Jones tagbaszakadt néger volt. mit tehet. Elöljáróban három külön- böző területről találomra kiválasztott példákkal és analógiákkal igyekszem gyors betekintést engedni e fantasztikus szolga erejébe és sokoldalúságába. és irtózatos erővel fel- nyomta a fémlemezt. koncentrálnunk és felhasználnunk saját tudat alatti elménket. az ajtók minden próbálkozásnak ellenálltak. Általánosságban azt mondhatjuk. és olyan biztosan kitölti a képzeletbeli munkalapot. akár tévesen tudnak róla -. a legtöbb ember számára rejtély. hogy vezettük a kocsinkat az utcán. A hipnózis nem olyan játék. mint száz. a szakember által megfelelően alkalmazott hipnózis jó do- log. de a legtöbben nem nagyon értik. hogy a legtöbben azoknak a dolgoknak a megszerzésére hipnotizálják magukat. Egy másik alkalommal egy harminchét éves nő fölemelt egy több mint másfél tonnás autót. és nézzük meg. hétfőtől vasárnapig az év 365 napján át éber és válaszra kész. Ezután mutatok néhány lépést. így a vezető szabaddá vált. és az addig tétlenül szemlélődök ki tudták húzni. problémánkat. és teljesen deformálódtak. hogyan viszonyul a tudatos elméhez. Szá- zadokon át csak alkalmanként. de a hipnotikus transzállapotból visszahozni valakit már korántsem olyan egyszerű. akik mindent elkövettek. szaglunk. alkohol-. hogy tűz ütött ki az utastérben. a sofőr teste a lelapult tető alá szorult. A hipnotizőr célja az. nem utasít vissza semmi információt. vonakodva. amit tanulunk. valójában körülbelül száznyolcvan magas. Tulajdonképpen egész életünkben egyik érdeklődésből a másikba hipnotizáljuk magunkat. ahogy az írógép billentyűjének megütésére papírra kerül a megfelelő betű. Tovább súlyosbította a helyzetet. minden belétáplált értesülést elraktároz. megnézi.

helyezzük feladatainkat egyenként az íróasztalunkra. hanem az oldal többi részéből is jó sokat. Ha a látásunk normális. Figyelmeztetés Mivel a tudat alatti elme kérdezés nélkül elfogadja. Ez önmagában is jutalom. A józan ész azt diktálja. amikor . A pszichológus ekkor megkérdezte. jobban érezzük magunkat. amikor szükségünk van rá.befe- jeztük a vállalkozást. Ahelyett. Érezzük. hogy az éteren át sugárzott legvadabb eszmék is szabadon garázdálkodhassanak benne. mert a három bekezdésre koncentráltam. "belehipnotizálhatjuk" magunkat meglévő erőnk. Amikor este fölállunk az íróasztaltól. Ha halomban állnak a papírok. nem pedig a régihez térünk vissza. mi mást jegyzett meg az újságlapról. tiszták. ez is komoly erőfeszítést igényel a részünkről. mint évi húszezer dollár. mindent megtalálunk akkor. és azt az utasítást adták. ez aggasztott bennünket. Nem mindegy. Ha ki kéne menned a fürdőszobába. Azért szeretünk. a józan paraszti észen alapul. ez magyarázza. a legtöbb ember negatív képekre és azoknak a dolgoknak a megszerzésére hipnotizálja magát. teli a tegnapi újságtól és mai sürgős levelektől kezdve a tavalyi adóelszámoláson át a jövő havi költségvetési előirányzatig mindenfélével. mert olyan kedves. de nem játék. Szinte szóról szóra fel tud- ta idézni a bekezdéseket. amit "belétáplálunk".és egyikre sem koncentrá- lunk igazán. ne látott volna papírokkal borított íróasztalt. mert csak meleg. Szerencsére mi nem a "legtöbb ember" vagyunk. amelyeket nem akar. olyan dolgokra "hipnotizálhatjuk" magunkat. Tra- gikus példája ennek a Manson-ügy. csak egy vagy két helyen tévesztett. és ennek az információnak a segítségével. hogy sohase használjuk a "ne pisilj be!" kifeje- .. akkor ez nem túl meglepő. ha elménket minden- re nyitva hagyjuk. de csak azt ismételhetem. érezzük. hanem "élvezzük az árat".belekapunk egy másikba. amelynek tökéletes a memóriája. a rádió melletti elalvásról stb. Takarítsunk el tehát mindent az íróasztalunkról. miszerint nem "megfi- zetjük". tudatos elménk pihenése alatt további tanulási és motivációs időhöz jutunk. hogy elérjük. hogy többet végzünk. A kísérleti alany nemcsak a három bekezdést tudta fölmondani. Mint fentebb megállapítottuk. Harmad- szor. és ketten egyszerre jegyezték meg: "Meglátszik. amit most a hipnózisról. Elhatároztuk. az évi ötvenezer dollárnál többet keresők elsöprő többségének tiszta az íróasztala. ön. Addig összpontosított a feladatra. hogy valami újba kez- dünk. hogy azokat tanulja meg kívülről. Mindenki szeret. sok kár érhet bennünket. olyanra. több területre aprózzuk szét figyelmünket. Ez pedig képessé tesz bennünket. amit akarunk. Ez is ok arra. és szó szerint nyitva hagyjuk az elménket. és nagyon szeretünk téged. száraz ágyban alszol. egyikünk az ágya mellé tér- delt. A jól végzett munka jutalma oly nagy.és közve- szélyesek lennénk. nemcsak jobb munkát tudunk végezni. és azt duruzsolta neki: "Aranyos kislány vagy. amelyek jók. nem pedig abbahagytuk. Nos." A pszichológus hipnotizálta a fiatalembert.minden nyilvánvaló ok nélkül . hogy elménket csakis képzett és arra hivatott szakemberre bölcs dolog bízni. amit korábban is mondot- tam. Rend az asztalon Talán nincs olyan olvasó. hogy teljes erővel az adott problémára összpontosítanánk. Sokszor úgy ülünk a rendetlen íróasztalnál. Azonnal három dolog történik. A hipnózisnak határozottan megvan a helye." Az is meglátszik. Például a manapság a rádióban hallható zeneszámok egy része kábítószer-fogyasztásra. szabad szere- lemre. hogy az asztal kiürül. és önkéntelenül érte nyúlunk. Az asztal mögött ülő fölnézett. és nem amatő- röknek való. ami jólesik. értékesítési veze- tők és vállalkozók. például írók. üzletkötők. és azon kezdünk dolgozni. pozitívak és hatékonyak. aki egy irodába lépve. hogy elkészült. Egyik kislányunk ágybavizelős volt.az orvosok kisebb műtétekhez is használják. Először. Használjuk tudatalattinkat! Mivel tudat alatti elménk sohasem alszik. hozzávéve a forgalomban lévő könyveket és oktatókazettákat. Tucatnyi különböző problémával foglalkozunk . Az üres asztal sem fel- tétlenül jelent magas jövedelmet. Pihenni sem tudunk rendesen. miért. ami óriási időmegtakarítást jelent. Amikor másnap leülünk. A diák mosolyogva felelte: "Semmi mást. de jóval gyorsabban elkészülünk vele. Akadnak említésre méltó kivételek. de- rűs és vidám vagy. abban a pillanatban. mivel jobbra és balra lévő tárgyakat éppúgy érzékelünk. Mivel egyszerre csak egy dolgot lehet csinálni. aki ért a pszichológiai tanácsadáshoz vagy a személyiségfejlesztéshez. Erő és önbizalom hipnózissal Egy főiskolai hallgató elé újságot tettek. mint az egyenesen előttünk elhelyezkedőket. ha valaki elfoglalt. hogy kipróbálunk egy kísérletet. Mint minden más. távolítsuk el a látókörünkből. amíg úgy nem érezte. hogy többfélét csinálunk. Épp az egyik dologgal foglala- toskodunk. kerékpározunk vagy gépkocsit vezetünk.. Hadd osszam meg olvasóimmal egy egyszerű. mon- dok. ezért élénken érdeklődtünk az "alva tanulás" és a tudat alatti elme iránt. az illető jövedelme szinte bizonyo- san kevesebb. az katasztrofális következményekkel járhat. Részben ennek tulajdonítható egyesek kiszámíthatatlan viselkedése. hogy másokra való tekintet nélkül azt csináljuk. hogy minden olvasó elfogadja majd vélekedésemet. a befejezett napi munkát hagyjuk ott. Röviden. száraz ágyban alszol. Ha ez a fajta szemét ritmikus lüktetéssel alátámasztva nyitott elménkbe tódul. akkor több és jobb munkát tudunk végezni. és elképesztő dolog történt. Miután a kicsi elaludt." Ügyeltünk arra. hogy egy konkrét tárgyra összpontosítsunk. amikor az utcán járunk. állandóan lépést tartunk teendőinkkel. Charles Mansont egy beatszám indította Sharon Tate és más ártatlan emberek sza- dista legyilkolására. Mindig meleg. Az újságból fölszedett információ közvetlenül a tudatalatti- jába táplálódott. Mindaz. Ha nem így volna. amely a tudat alatti elme felhasználását szem- lélteti. hogy nincs elmaradá- sunk. miért kéne némely "nyitott" elméket egy időre "tatarozás miatt zárva" tartani. arra. a hipnózis valójában az a képesség. akik a munkájukhoz szükséges fejtörést és tervezést nem az asztalnál végzik. Jó érzés. hogy elvégeztünk valamit . hogy senki ne aludjon el a bekapcsolt rádió mellett. amelyen három bekezdést bekarikáztak. Másodszor. mennyit keres az íróasztal gazdája. időben fölébredsz majd. Megkönnyebbülünk attól. nem pedig vég nél- kül ide-oda rakosgatjuk. Elárulom. Ha befejezzük és lefűzzük vagy továbbítjuk a munkánkat. házasságon kívüli együttélésre csábít. személyes tapasztalatomat. tehetségünk és tájéko- zottságunk felhasználásába. többé válunk. Szemünkbe ötlik az a másik irat.

hanem serkentő ingerekre válaszol. Szinte teljes biztonságérzet alakul ki bennünk. milyen gyorsan választ kapunk kérdéseinkre. Érdekes például. jólét. nem vezethetjük félre tudat alatti elménket. jólétet. ezért hozzád küldöm a kérdést. Ötödször. Mindig pozitívan kell fogalmazni. A legjobb az. amelyet közvetlenül a tudatalattijába kapott. ne rontsuk el azzal. Schuller mondja. szagoltunk. Ne feledjük. hogy az éjszaka közepén egy pompás ötlettel vagy egy probléma megoldásával ébredünk fel. MAGUNKÉVÁ TESSZÜK A GONDOLATOT. hatékony gondolatokat tápláltunk tudat alatti elménkbe. Másodszor. hogy még öt percig aludni próbálunk. hogy az eredményekkel együtt önbizalmunk is gyarapszik. ez a reakciónk Isten képességére. hajiunk arra. és az erőt keres- sük. visszatérhetünk a mély. tudnunk kell. ceruzát vagy még jobb. az információ azonnal rendelkezésünkre áll majd. Ha papírra vagy szalagra rögzítjük. hogy azonosuljunk vele. Ahogy dr. hogy ne vigyük magunkkal gondjainkat az ágyba. tudnunk kell. A pszichológiában azonosulásnak nevezik ezt. Mégpedig a következőképpen. Harmadszor. mennyire büszkék vagyunk rá és így tovább. akik jó dolgokra számíta- nak. tartsunk az ágyunk mellett papírt. hogy mindaz. hogy amikor fölébredünk. ez a nyugalom kreativitást gerjeszt. Könnyű lépések A tudat alatti elme tervszerű felhasználása izgalmas lehetőség. ahogy mások is. hallottunk. Hat lépés vagy előfeltétel szükséges ahhoz. az jön ki. hogy hi- szünk a mindenható Istenben. amikor az ötlet vagy megoldás fölmerül bennünk. amelyet adsz. Krisztus a Getsemánéi kertben egy másik csöndes pilla- natban talált erőt. választ kérdé- sekre. és így tovább a végtelenségig. ami különösen az első néhány alkalommal megdöbbenthet bennünket. és tegyünk félre minden kellemetlent. marad- junk csöndben. hogy nem csaphatjuk be." Hatodszor. További aktivitásra serkenthetjük tudatalattinkat azzal. annál használhatóbbá válik a már meglévő információ. hogy egészen mé- lyen elaludjunk. tapintottunk vagy gondoltunk. hogy ilyen szépen cseperedik. így kreatív vagy tudat alatti elménk szabadon "végezheti a dolgát". Miközben ezeket a lépéseket követjük. Ha rossz gon- dolatokat vagy információkat juttatunk bele. téves tanács. Először. hogy gondosan válogassuk meg a könyveket. valószínű. Ha negatív anyagot juttatunk be. Ez a tudatos elmén keresztüli pozitív megerősítése volt annak a pozitív utasításnak. amely képessé tesz. adjuk a következő instrukciót: "Tudom. és gondoljunk arra. hogy nálad a válasz. a társaságot. Megoldást találhatunk problémákra. amikor kislányunk hallótávolságban volt. Mintegy mellékesen megjegyeztük. . mert tudjuk. elámulhatunk. hogy az orvostanhallgatók közel kétharmada ismeri fel ön- magán az éppen tanult betegségek tüneteit. Ezért OKVETLENÜL legyen az ágyunknál azonnal használható papír és írószer vagy egy kazettás magnó. azok még több önbizalmat adnak. ízleltünk. hogy minél több új anyagot közlünk. Ezt hiába várjuk. George Washington a Valley Forge-i táborban egy ilyen csöndes pillanatban talált erőt. Amikor este lefekszünk. köszönöm az egészséget. Ahogy ott fekszünk. helyezzük magunkat tökéletes nyuga- lomba. és tudom. Ha azzal az előnynyel is rendelkezünk. hogy boldoguljunk és sikert arassunk az életben. várjunk pozitív előnyöket és pozitív válaszokat minden kérdésünkre. Ez az eljárás lehetővé teszi. majd azokat bámulatos módon egymáshoz kötni. és előnyei szinte korlátlanok. hogy naponta élhessünk ezzel a lehetőséggel. Éppilyen fontos az is. Gyakran magunk is ugyanazokkal a problémákkal küzdünk. Ahogy ott fekszünk. ahogy a szavakra figyelünk. ha egy kazettás magnót. Röpke tíz nap alatt megszűnt az ágybavizelés. tehát teljes bizalommal. hogy másnap már nem emlékszünk rá. hogy akkor felelsz majd. Ilyen helyzetben tilos negatív utasítást adni. és ma- gunkban mondjuk ezt: "Köszönöm. Tudat alatti elménk sok- szor olyan fürgén működik. ugyanis ez az a hely. Bekerült a számítógép memóriájába. Ugyanezt erősítettük meg nappal is. boldogság és béke szavakat. annál használhatóbb. pihentető alváshoz. negativizmusnak nyoma sincs. Hatodik rész: MUNKA CÉL I. hogy a szabadságba vezesse Amerikát. de még a mozifilmeket és tévéműsorokat is. Ez újabb eredményeket szül. boldogságot és békét!" Azután ismétel- gessük az egészség. köszönöm. amelyben forgolódunk. HOGY SEMMIT SEM ADNAK INGYEN. felhasználásra vár. mennyire boldogok és elégedettek va- gyunk. Bármennyire éberek vagyunk is. és kislányunk egész további gyermekkorában egy vagy két "baleset" fordult elő. észben kell tartanunk. ami bement. hogy a tudat alatti elme nem nyomásra. Negyedszer. Ezért kifogásolom a televízióadások nagy részét. negatív visszacsatolásra számíthatunk. lazuljunk el.zést. Nem követelhe- tünk választ egy bizonyos időben. és én türelmesen várom a megoldást. hogy elviselje a szörnyű megpróbáltatásokat. nyugodtan hunyjuk le a szemünket. Ha a képernyőn látott hős vagy hősnő bajba jut. hogy ez a némaság erőt hordoz. tudatalattink válaszolni fog. Elvégre jó okkal ébredtünk fel. ame- lyeket nap nap után látunk. amit valaha lát- tunk. figyeljünk mindazokra az áldások- ra. Ez a mi számítógépünk képes egymástól időben akár sok évvel elszigetelt adatokat fölvenni. amelyeket megnézünk. tartósan rögződött bennünk. Ha azután esetleg nehezen alszunk el újra. amikor közölni akarod ve- lem. amelyeket elolvasunk. Immár a te kezedben van. azután éljük újra át a nap kellemes élményeit. Ezért olyan fontos. hogy megvan a válaszod a kérdésre. amelyekben részünk van. Az eredmények magukért beszélnek. Minél erőteljesebben és lelkesebben adagoljuk elménkbe az új anyagot. ha kazettára vett oktató vagy motivációs anyagot hallgatunk. ahol sok problémánk megoldódik. az egész lépést leegyszerűsíthetjük a következők elmondására: "Uram. tudom." Ezt hívják hitnek. A számítógépesek azt mondják. azokkal jó dolgok történnek. türelmesen várok. Csöndes önbizalom tölt majd el bennünket. Miután jó.

legyenek bár mégoly gazdagok. III. Szeretném hangsúlyozni a tényt. Ha jól megértjük magunkat a "szülőkkel". akik munkára jelentkeznek. Greenberg pszichológiai értékelése szerint több mint 180 000 ember közel 80%-a minden nap vonakodva megy munkába. Amikor az emberek megtanulják. céltudatossá és gyümölcsözővé teszi az életet. hogy az elme olyan. Egy bölcs megállapította. Nem csoda. ha kinyílik. de aztán kerülik. Ha nem akarjuk elveszíteni az ingünket. hogy hátrahagyhassuk az utókornak! A bölcsek távoztak. Gyakran megdöbbent azon emberek száma. és foglaljátok könyvbe." Az egyik nagy amerikai gumigyár igazgatótanácsának elnöke kijelentette. akik elmaradoznak. A régi mondás szerint: "Amikor az iram kemény. hogy felelősségteljes emberek egyetértenek a "Semmit sem adnak ingyen" fel- fogásával. és így szólt: -Urak. legtöbb gon- dunk-bajunk megoldódik majd. hogy tartsa nyitottan az elméjét. leggyönyörűbb. egyes emberek elméje olyan. és ezt a megbízást adta nekik: . csak akkor működik. A munka az az ár. amely ízt ad az életnek.dolog.ha nem dolgozunk vele. a célok kitűzésével és az elmélet összes pozitív vonatkozásával. TISZTÁZZUK AZ ÁR MEGFIZETÉSE ÉS ÉLVEZETE KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGET.Gyűjtsétek egybe nekem az évezredek bölcsességét. . A mondat csupán ennyi volt: "Semmit sem adnak ingyen. hogy bármi- lyen nehéz is az előrehaladás. Sűrítsétek össze! A bölcsek megint sokáig szorgoskodtak. hányan dolgoznak neki. de szeretni kell." H. ez valóban az évezredek bölcsessége. mit is hisz valójában apu és anyu. A király ránézett a tizenkét kötetre. Válasza így hangzott: "Nagyjából az embereim fele. ugyanakkor gyakran évekbe telik. Végül tizenkét kötettel tértek vissza. ha az ifjabb nemzedék nem érti. mire azt felelte: "Hát amióta megfenyegettek. amit csinálnak. Nem számít. Ugyanígy az is igaz. Ez a só. megteremti minden vagyon alapját. mindig akadnak. hogy a világ legpraktikusabb. az emberek nem fogják elolvasni. a kemények nekiiramodnak. hogy vannak. mint a pestist! A munka szinte csodagyógyszer A bölcs öreg király fején találta a szöget. el- végre itt a péntek". Nem csoda. Jelen van a legszerényebb megtakarításban. ELMAGYARÁZZUK. A király azonban tudta. amelyek együttjárnak a helyes lelki hozzáállással. Olyanok. a család többi tagjával sem lesz gon- dunk. mit csinálunk. sok minden megoldódik. akik teljesen negatív módon válaszolnak a munkájukkal kapcsolatos kérdé- sekre. hogy kifejthesse legnagyobb áldását és elérhesse legvégső célját. MEGISMERÜNK EGY MUNKÁNKHOZ VALÓ ÚJFAJTA HOZZÁÁLLÁST. . végül egy mondatra tömörítették. A munka többet segít az ifjúnak. nem pedig azok. hogy a munkát élvezni kell. hogy egy üzenetet egy pillanat alatt el- küldhetünk a világ másik felére. Ez tragikus. hogy a siker családjában a munka az apa és a tisztesség az anya. Egyszerűen nem szeretik. ámde olyan terjedelmes. boldogságra. A JÓ MUNKA JUTALMA Semmi sincs ingyen Réges-régen egy bölcs öreg király összehívta a bölcseket. Furcsa . akkor egy-két vízhólyagra számíthatnak. hogy ez már csakugyan az évezredek bölcsessége. hogy elbocsátanak. MIÉRT KELL ADNUNK VALAMIT AZ ÉLETBEN. milyen sima és kényelmes a menet. (Ismeretlen szerző) Betonfejek Mindenkit arra biztatok. akit meg- kérdeztek. amely többet ígér nekik az élet színpadán. hogy a munkaidő vé- gét lessék. hogy ha helyet akarnak maguknak az élet- ben. leghasz- nálhatóbb elmélete sem használ . akár a beton . ha léteznek másodosztályú teljesítmények és harmadosztályú áruk. M. rövidítsék le. mégis sokszor a törvényesített szerencsejátékra.vagy inkább képmutató . és efféléket válaszolnak: "Hétfőhöz képest nem is olyan rosszul" vagy "Remekül. az a legbiztosabb. amelyet a siker felé vezető úton élvezhetünk. Érdeklődjünk. A csónakot azok vi- szik előre. Ébe- ren figyelnek a szépségre. mióta dolgozik a vállalatnál. biztosra veszem. míg áthatol az agyunkat körülvevő koponya fél cen- timéteres falán. és mihelyt mindenütt mindenki megismeri ezt az igazságot. agárversenyre és lottóra szavaznak. Sajnálatosan sokan csak addig keresnek munkát." És valóban semmit sem. mint a saját szülei. A bölcsek a kötetet egy fejezetre. Sajnos sokszor az elvek gyakorla- ti alkalmazása mégis elmarad. Mint valószínű- leg tudjuk. édessé. minden gazdagság forrása és a lángész szülője. Amikor a bölcs öreg király megpillantotta a mondatot. és hosszú ideig munkálkodtak. Will Rogers megjegyezte: "A sikerhez tudnunk kell. örömökre és előnyökre. amíg állást nem találnak. Sajnálatos tény. Azt is tudjuk. hogy attól félek. miközben a munka jelentőségét boncolgatjuk. amelyet az emberiségre hagy- hatunk. és magában foglalja a tudást. hogy a munkaórák közel 80%-át arra használják az emberek. és azt parancsolta.Urak. szeretnünk kell és hinnünk kell benne. akik csak ülnek a babérjaikon. akik nekiveselkednek. A munka minden üzlet alapja. mint az egyszeri ember. mindig lesznek. az egészséges énképpel. Sokszor látok őszintén motivált embereket olyan elméletért lelkesedni. hogy ez az évezredek bölcsessége." Elképesztően sokan vannak." Egy cégtulajdonost megkérdeztek. földerült az arca. IV.II. majd egy bekezdésre. lóversenyre. majd egyetlen kötettel tértek vissza. azután egy oldalra. és fennhangon kijelentették.minden összekeverve és végleg megkötve. ha felgyűrjük az ujját. akik az élre törnek. hogy ez is túl vas- kos. és húzzák az evezőt. mint az ejtőernyő. MIELŐTT ELVEHETNÉNK VA- LAMIT Első fejezet. Pedig tudjuk. Ha szeretik.

Charles úgy "spurizott". akkor ő (Mr. Amikor kisfiú koromban a fűszerüzletben dolgoztam. noha csak ujjai hegyével szorongatta gör- csösen az ecsetet. mert igazán élvezik a pályájukat és az azzal együttjáró munkát. amelyet bizonyosan meg is fog kapni. Ennek oka a versenyben keresendő. hogy kölcsönkérjek és visszavigyek holmikat. Ám az évek múltán ráeszméltem. a többlet az. gyakran hallottam szónokokat. akik nap mint nap elindultak bármilyen alkalmi munkát keresni.felelte a gazda halk szavú határozottsággal. de ahhoz már nem. Imádta az életet. Efölött azonban lanyhul az érdeklődés. tisztességgel végigdolgozzuk a napot. amikor állást találtak. ha ilyen gyötrelmeket kell kiállnia. Charles Scott. Meggyőződésem. többletmunkaidővel és többlet-felelősségvállalással ér- hetjük el. hanem felkészülés az életre. hogy a legtöbben. Egyetért ezzel a felfogással Lou Scott. amely eltorzította a kezét. Andersont. Egyetlen- egyet sem. amely az árat "élvező" hozzáállást hangsúlyozza: Pierre August Renoir. A munka is hozzáállás Amikor beléptem az üzleti világba. amelyet munkáltatónk adni szeret- ne nekünk. mert ha a jelenlegi főnöke nem adja meg.Nemrégiben Las Vegasban adtam elő. jobb időkben pedig a fizetésemelést és előléptetést. vagy szó szerint el nem alszanak a játék- asztal mellett. Elismerem. A szemközti kereskedésben dolgozott egy magamfajta fiú. gyakran ismételgettem ezeket a véleményeket. akik a csúcsra való följutáshoz szükséges hatalmas áldozatokat taglalták. Anderson) majd igen. A kaszinótulajdonosok nyilvánvalóan nem akarják órákkal emlékeztetni őket a rohanó időre. aki he- lyes lelki hozzáállással végezte a munkáját. számukra az állás nem álldogálást jelent. Kitüntetésnek tekintem a munkát. Henri Matisse sajnálkozva figyelte. Vajmi ritkán hallani olyan személyről. a Management Recruiters International alelnöke is. és minden mozdulat pokoli kínokat okozott neki. mint senki más. Azért dolgoznak szor- galmasan. hogy többet fizethessen. Anderson elmagyarázta. Egyes esetekben addig. A magyarázat kézenfekvő. amennyiért fizetik. ha a főnöke megbízásait teljesítette. és ez gyakran a legmegerőltetőbb munkát is örömtelivé változtatja. ahol soha nincs tülekedés. és hálás azért. hogy nem kéne ennyit dolgoztatnia a fiait. cseppet sem kell félnie a munkanélküliségtől. megismerkedtem egy John Nevin nevű fiatalemberrel. Azt is megállapították.akkor rendben is vagyunk. Önszántukból töltik azokat az órákat munkával. sokat futkostam más boltokba. beleássák magukat a munkába. amelyet a játékasztalnál soha. a családját és a munkáját. hogy az "átlag fölötti" dolgozónak. előrébb kell haladnunk azon az úton. de a törvény világos: "Ki mint vet. ott hallottam. Sohasem gyalo- golt. Szívvel-lélekkel dolgozott. . hogy többet fizethessen. mindig rohant. Ezt többlet-erőfeszítéssel. Egyszer megkérdeztem a főnökömet. hogy ők is beérjenek. többlethűséggel. nem pedig jótékonysági intézményt. Elérte az anyagi bizton- ságot. ahol a konkurencia vagy kiszáll. Röviden. de a szépség megmarad. Lou szavaival élve: "A jókat nem szokták leépíteni. Ezek a lépések nehéz időkben biz- tosítják állásunkat. ami elkerülhetetlenül gyors előrehaladást eredményezett. mert a nagy gazdasági válság idején nőttem fel. hasznosabbá kell tennünk magunkat a számára. hogy a vendéget megszabadítsák a pénzétől. amelyben virágzik a szabad vállalkozás. miért ga- loppozik mindig Charles Scott. de az biztos. amint a következő történet is jelzi. Megfigyelésem szerint munkáltatónk szinte alig várja.felelte Renoir -. csak becsületes legyen. Tizennégy éve részmunkaidősként kezdte a hálózatos értékesítést - akkor még főállásban tejet hordott ki -. aki sokra viszi pusztán azzal. Ez elég ahhoz. Kisfiúkorom- ban láttam férfiakat. miután magam is szónok lettem. attól még beérne a termés. nem "megfizetik az árat".A fájdalom elmúlik . országszerte több mint háromszáz irodával rendelkezik. ahogy Renoir folytatta a festést." Ha tehát mosta- ni munkahelyünkön nem kapjuk meg a fizetésemelést. és elvesszük a megállapodás szerinti munkabért . Ebben a kaszinóban egyetlen órát sem találni. A hatalmas teremben berendezések százai működnek. Nevelés Ha rendesen bejárunk a munkahelyünkre. akik a csúcs felé tartanak. Egy gazda rettentő keményen dolgoztatta a fiait a birtokán. Néhány éve. Mr. de ami ennél fontosabb. Az emberek sokféle okból játszanak ezeken a helyeken. akkor megszerezhetnék az anyagi javakat és azt a pszichológiai kielégülést. hogy ha a szerencsejátékosok ilyen önfeledten dolgoznának. Így aztán az emberek órákon át játszanak. mert szeretik. úgy arat. hűségesek vagyunk munkaadónkhoz. Mély nyo- mot hagyott bennem túláradó örömük. amikor előadó körutat tettem Ausztráliában. hogy olyan országban élhet és dolgozhat. amit csinálnak. miként Las Vegas többi szerencsejátékra szolgáló létesítményében sem. Később. és eljutott a Field Enterprises ausztráliai ügyvezető igazgatói posztjáig." Igen. a nagy francia festő idős korában ízületi gyulladásban szenvedett. hogy nekiveselkednek. Dióhéjban. Charles Getts közölte a következő kis történetet. ami drámai eredményeket hoz. amikor hozzájuk for- dul. és a siker azért nem marad el. . hogy talán azért állok így hozzá a munkához. hogy annyit tesz. hogy megkapjuk azt a fizetésemelést.Azt akarom. Jelenlegi munkáltatónk valószínűleg megadja az emelést. Egyszer Matisse megkérdezte. Nem nehéz győzni olyan versenyben. fantasztikus a hozzáállásuk. aki nem restelli megtenni azokat a bizonyos lépéseket. hogy élve- zik. . Mr. A legjobbakra minden területen érvényes. hogy megtartsuk az állásun- kat (hacsak nincs leépítés). hogy az egyik kaszinó akkora. Tapasztalataik szerint az általuk elhelyezettek 95%-a (nem számítva a pályakezdő gyakornokokat) rendelkezik állással. hogy teljesen megfeledkeznek az idő múlásáról. a verseny rohamosan gyengül. mert nemcsak megélhe- tést biztosít. akkor majd megkapjuk valahol másutt. Ez a vállalat a legnagyobb "fejvadász" cég az Egyesült Államokban. . Többek között ezért hangsúlyozom a helyes lelki hozzáállás fontosságát. Ahhoz. Pá- lyatársa. Van állásuk. többletlelkesedéssel. vagy nem hajt tovább. Negyven órát szinte mindenki hajlandó dol- gozni. miért ragaszkodik az alkotáshoz. Nemré- giben ő lett a második nem amerikai. míg mindenüket el nem veszítik.Az nekem nem elég . de üzleti vállalkozást vezet. hogy Charles fizetésemelésre hajt. és többet nyújt. Annyira belemerülnek a játékba. mint amennyiért fizetnek neki. Egyszer egy szomszéd megjegyezte. akit beválasztottak a Field Enterprises igazgatótanácsába. hogy két futball-pálya is elférne benne.

A helybeliek kíváncsian várták. én meg rájuk csaptam az ajtót. Híve vagyok az emberek megsegítésének. és bejelentette. A századforduló körül az Egyesült Államok kormánya szerződések hosszú sorát kötötte az indián törzsekkel. és akkor már tudtam. az ember általában többet veszít. hogy a kerítésre sosem próbáltam fölmászni. akkor elkényelmesedik. ha a munkaintenzitással fog- lalkoznánk. de az indiánoktól elsősorban azt követelték. és levertem az első sarokoszlopot.) Sokszor hallok effélét: "Ha valaki adna egy kis indulótőkét. Valahányszor építettem egy kicsit. és vagy az adósságait törleszti belőle. Tapasztalt vadászok próbálták felkutatni és megölni őket. hogy a disznókat nem messze a hegytetőtől egy ólba zárta. különösen az ország nyugati részén. hogy valaki majd odapenderül. Ma elég felkeresni egy rezervátumot." Sajnos sokan hisznek ebben. csapóajtót fabrikáltam hozzá. Nem tudták. Elismerem. attól kezdve megállnék a magam lábán. mint addig. ha valaki más "gondoskodik" az emberről. de végül visszajöttek az ingyenkukoricáért. Ujabban a lottón a nem kevesebb. A svéd törvények biztosítják. de a disznók a környék leg- jobb vadászainak erőfeszítéseit is meghiúsították. Felhördültek. hogy ha halat kínálsz valakinek. mert nem hitték. Nem maradt más dol- gom. Akkor ástam egy lyukat. megfosztjuk a méltóságától. és békén hagynánk a munkahetet. gyakran kérdezem az embe- reket. Manapság gyakori beszédtéma a munkahét lerövidítése. végül már halálos veszélyt jelentettek min- denkire. amíg helyben nem volt minden anyag. hogy egyenesbe jöjjek. mi történik. és ha megfosztjuk a méltóságától. elrabol- juk a jövőjét. Na. százezer dollár vagy még több volt a nyeremény. akinek több pénze lett volna. mint nyer. és pénztarta- lékot adunk neki. felőröl vagy lecsiszol bennünket. de az ingyen lakoma olyan csábító volt. amit eddig nem tudott megszerezni. amíg meg nem szokj a. amelyik felénk hajlik. Akkor kiszórtam nekik egy kis kukoricát a tisztás közepére. hogy nemsokára már megint ott csámcsogtak. hogy segítsenek neki. Őszintén be- vallom. hetente csak harminc órát kellene dolgoznunk negyven helyett. de ha halászni taní- tod. Az igaz történet tanulsága eléggé egyszerű. mint a munkakerülésbe. hogy semmiért kap valamit.Drága ingyenesség Nagyon szeretem a Smoky Mountains-beli öregember történetét. Előbb- utóbb nekünk és a kedvezményezetteknek kamatostul kell megfizetniük azokért a javakért. Hét évvel később felmérést végeztek a nyertesek körében. hogy az állam "gondoskodjék" róluk. hogy az öregembernek sike- rülhet. Ha a munka méltóságáról és az ebből eredő létbiztonságról ejtünk szót. A kordé meg volt rakva deszkával meg kukoricával. az általában nem jó formája a segítségnek. Két hónappal később azonban az öreg visszatért a faluba. Ha nyomorékot akarunk. de a megszokás egyenesen be- hajtotta a disznókat. de mint azt egy korábbi fejezetben jeleztem. és ezer dollárom legyen a bankban. egy életre enni adsz neki. és az öreg vezérkan elkezdett szimatolni. és engedjék. mi- lyen anyagból vagyunk. ami tartós életszínvonal-emelke- dést biztosított volna a számukra. Az élet olyan. Munka és létbiztonság Amikor Egyesült Államok-szerte vállalatoknak és magánszemélyeknek tartok előadásokat. Igazán nem volt nehéz azután. Amikor az első falást bekapta. Őrlés és csiszolás Az amerikai indiánok tragikus története is mutatja. pályák roppantak meg. A hatvanas években például sok tévévetélkedőt sugároztak. mint mindennap kirakni még egy pár deszkát a kukoricához. Jó pár évvel ezelőtt valami sertések elbitangoltak a hegység egy eldugott részén. hogyan csípte fülön őket: . hogy jó hozamú részvényekbe vagy kamatozó betétbe fektették volna. Ugyanez érvényes az emberre is. A szerződések sok mindent tartalmaztak. Először elria- dtak. aki nem igazán akarja.Először is megkerestem. Másnap egy kicsivel több kukoricát szórtam ki. hogy az állam . Attól függően. Azt hiszem. hozzáállások és énképek szenvedtek súlyos károkat. hogy már az én disznóim. Egyszer aztán egy öregember egy kis csacsi vontatta kordéval állított be az elvadult disznók élőhelyéhez legközelebb eső faluba. Ha megpróbálunk egyenesbe hozni valakit. Mihelyt megragadjuk a . amely érdekes. családok zilálódtak szét.szokást. ami az odavalósi vadászoknak nem. aki az ellenkező irányba hajlik. egy ideig távol maradtak. és érdekes módon a legalább hetvenötezret nyertek között egy sem akadt. hiszek abban. megfigyelni az indiánok sorsát. a többiek is odacsődültek. hogy becsaltam őket az ingyenlakomával. ami az utóbbi években Svédországban történt. A könnyen jött pénz nem hoz tartós boldogságot. a költekezés folytatódik. A jövevény elmondta.vagy pedig adjunk neki "ingyenebédet" addig. és az illető megint a nulláról kezdheti. és arra várnak. Nemzedékek során át egyre jobban elvadultak. mi történik. Mindannyian elköltötték a pénzt ahelyett. többre mennénk. vagy olyasmire költi. hogy Washington ma sok mindent ad ingyen. kifizessem a számláimat. aki az útjukba vetődött. és egy- két méterrel odébb leraktam egy deszkát. A munkába kevesebben rokkannak bele. a szokás ragad meg minket. barátságok értek vé- get. Az illető minden esetben fölmarkolja a pénzt. és megadja nekik ezt az indítólökést. Hiszek a "halászati oktatásban". ha az ember arra kényszerül. mint a busás díj kézhezvétele előtt. és ez lesz a veszte. Amikor elkészült az ól. de valójában mindazt bizományba adja. hogy lemondjon az önbecsüléséről. Aztán elmondta. Azzal kapcsolatos. mint egymillió dolláros nyeremények alapvetően negatív hatást gyakoroltak. akár egy malomkő. Indulótőke Három dolgot nagyon nehéz megtenni. adjunk valakinek néhány hónapra két mankót . hogy te- gyék le a fegyvert. és látható. Sokan úgy érzik. hová megy és mire ké- szül. Ez így megy tovább. hogy megvannak. hogy a disznókat akarja befogni. aznapra jóllakatod. de végül úrrá lett rajtuk a kíváncsiság. mert meg akarták kapni a kukoricájukat. Az egyik leggyakoribb válasz a létbiztonság. vonuljanak rezervátumokba. Ha egy állat tápláléka az embertől függ.jó vagy rossz . hova járnak enni. Némelyikben hetvenötezer. Jobban szeretnének négynapos munkahetet. Olyan lányt megcsókolni. (A többin lehet egy kicsit tűnődni. az a deszka egy kicsit megijesztette őket. Ha valakinek segélyt adunk. idekívánkozik egy példa. Életek törtek derékba. de számomra nem meglepő. mit éreznek a legfontosabbnak a jövőjükben. Végül olyasvalakinek segíteni. Olyan kerítésre fölmászni.

Annak ellenére. Frusztráltság. ami saját szükségleteinek fedezéséhez kell. vagy az amerikai fogyasztó mindinkább a külföldről behozott áruk felé fordul. és ehhez belső késztetés kell. mert ilyen nagyszerűek a körülményeik. aki váltani akar.jobb ár. vagy az ár- képzés miatt kiszorulunk a minőségi termékek és szolgáltatások piacáról. színvonalas terméket kell előállítanunk értékarányos áron. hogy elindulunk valahonnét. sokkal inkább biztonságban van. ezek a tényezők mind megszerezhetőek egyetlen munkahelyen. Ez különösen igaz. mint az.magunknak kell megszolgálnunk. kórházba megy. mert ellenőrzött próbák során az amerikai munkás következetesen jobb teljesítményt produkál japán vagy európai társainál. Tény. itt terjed a leggyorsabban a kábítószer. a svédek a világon a legboldogabbak. A sikertele- nek és munkanélküliek számára talán túlzottan nagyratörő célkitűzések a kezdet kezdetén. Szorgalom és erőbedobás A második világháború óta eltelt évtizedekben jelentősen megnőtt az amerikaiak szabad ideje. mert az amerikai fogyasztók kényesek a minőségre. A pincérkabátosok rendje olyan névsorral dicsekedhet. az állam fedezi a számlát. Ha a teljesítmény csökken. Vegyük hozzá ehhez a túlzott enge- dékenységet. silány gyárt- mány keletkezik. és azt a hozzáállást. hogy az amerikai munka termelékenysége csupán a tizenegyedik helyhez volt elég. mint amikor először állunk az uszodában a legfelső trambulinra. és a problémák máris megsokasodnak. és az ez- zel keresett pénzből fedezték tanulmányaikat. Mint korábban utaltam rá. fogorvoshoz. hanem "élvezzük" azt. Azt hi- szem. az állam köteles biztosítani a megélhetését. A külső szemlélőnek úgy tűnhet. hogy így van. Nem kapható vagy szavatolható . hogy a világ köteles életlehetőséget ad- ni nekünk. hogy túl sok követelményt támaszt egy állással szemben. Mindez hozzáadódik a jelenlegi problémákhoz. Az erőfeszítésért nem "megfizetünk". és a jövőben még továbbiak várhatóak.vagy talán mégsem? Ráadásul a jövedelmi adók a legmagasabbak közé tartoznak a nyugati világ- ban. a munka nemcsak megélhetésünket biztosítja. itt csökken a legrohamosabban a templomok látogatottsága. de meg kell dolgoznunk érte. hiszen gondoskodnia kell róla. Ez gyengébb minősé- get és magasabb árat jelent. Ha az állampolgár orvoshoz. de mi a helyzet az idősekkel? A "létbiztonság országában" a legmagasabb a nyugdíjas kori öngyilkos- ságok száma a nyugati államok közül. Ezek az adatok sokat elárulnak a svéd fiatalokról és középkorúakról. és ezt a legnehezebb elérni. Talán minden amerikai felsőoktatási intézményben nyithatna egy-egy tagozatot. A pincérkabátosok rendje. Olyan ez. és az amerikai termelőt a csökkenő forgalom szorongatja. már nem olyan nehéz továbbhaladni. kétségektől. hogy aki nem dol- gozik. . Újra meg kell teremteni a teljesítmény és a szorgalmas munka becsületét. Sokan túlzottan beleélik magukat abba. Meg- fogták az isten lábát . amely épp csak annyit tesz. mint a munka- nélküli. és teljesítményük hanyatlani kezd. nem folyamodtak segélyért -pincérkedtek. hogy megtegyük ezt. Ne feledjük. Először is el kell indulni A munkáltatók egyetértenek abban. Meg kell fordítanunk a kevés munkáért sokat követelés szemléletét. A foglalkoztatottság az első fok a létrán. Svédországban növekszik leggyorsabban a fiatalkori bűnözés. hogy az állásnak önmegvalósítást. Ezek a zakók azt jelzik. Ez nagymértékben meg is történik.ha megteszi a szükséges lépése- ket. hogy valaki más gondoskodik rólunk. itt legmaga- sabb a válások aránya. félelemtől. Bármely területen úgy jutunk a csúcsra. Ha egyszer elindul- tunk. veszélyektől. zátonyra futott házasságok. az pedig több importot. ne is egyék. amikor kijelentette: "A biztonság a produkálás képessé- ge. A virginiai William és Mary Főiskola öregdiákjainak évenkénti bálján híres kormányzót vagy főiskolai főigazgatót vagy jó néhány prominens üzletembert és értelmiségit láthatunk. kábítószer. már fog- lalkoztatott egyén számára. amely az ország bármely klubjának díszére válna. alkoholiz- mus.ő viszont a végén mindig a gödörben köt ki. az amerikai know-how és termelékenység még mindig a legjobb a világon. Sajnos legutóbbi erőfeszítéseink nem a legeredményesebbek. Hosszú távon nincs más járható út. táppénzt és nyugdíjat is kell nyújtania. Ugyanezen időszakban megszaporodtak a társadalmi problémák is. aki másokra hagyja problémáinak megoldását. és hozzájárul az anya és gyermeke ellátásához. Ha kisbaba születik. a valódi létbiztonság egyéni feladat. amint fehér zakóban feszíte- nek. In- kább az importárut választják.az állam fedezi a számlát. Az ember nemigen lehet boldog. Az. Douglas MacArthur tábornok jobb meghatározást adott. amely áthatja kultúránkat. Ha minden tőlünk telhetőt elkövetünk. Igen. aki kivívja saját önbecsülését és önbizalmát azzal. A szótár szerint a biztonság kockázattól. hogy viselőik felszolgálással segítették át magukat diákéveik nagy részén vagy egészén. A dolgozókból gyakran kihal az öntudat. ha magunk teremtünk létbiz- tonságot és nyugdíjat. aki fönt kezdi . A probléma megoldása a tisztességes erőfeszítés . meg aközött. aggodalomtól mentes állapot. Ha a család jövedelme nem elegendő a létminimumhoz. hogy megtermeli azt. Nem szégyellték a fizikai munkát. Minden fenntartás nélkül állíthatjuk. Szerencsére van rá mód. A keresletnek megfelelő.nem pedig a ma- gasabb vám. az ilyen termék pedig nem talál felvevőpiacra.mindenkiről születésétől a haláláig gondoskodik. bűnözés mind-mind közvetlenül összefügg a túl sok tétlen idővel. nem kerestek kevésbé alantasat." Egyetértek. amelyeket azóta oly fényesen kamatoztattak. ideg-összeroppanás. Minél tovább vá- runk. 1974-ben a tizenkét legfejlettebb ipari ország összehason- lítása feltárta. A sikeres. hogy a foglalkoztatott egyén sokkal könnyebben talál másik állást. ha nem tartja el önmagát és nem járul hozzá a köz javához. hanem életet is ad. Jobb minő- ség . az állam közbelép. jóformán a sírásó az egyetlen. és pótolja a különbözetet. A legtöbb embernél komoly probléma. hogy ő talán nem tökéletes munkaerő. miközben nem veszi észre. "Tökéletes" állást vagy munkáltatót keres. hogy a Biblia világosan kimondja. annál nehezebbé és ijesztőbbé válik. sok svéd azt képzeli. Aki állást képes szerezni magának. könnyebben lép feljebb . Ez a következő cikkből is kiderül. csak ez a szemléletváltás. nem kell fizetnie . végezzük el azonnal. ha a munkanélküli már nagyon régen állástalan. Ha a feladat nehéz vagy kellemetlen. amennyit okvetlenül muszáj. Nyilvánvalóan egészen óriási a különbség aközött. fizetett szabadságot.

Szerencsére kiszálltam. míg a siker gyakran egyszerűen a feladat. . Néha azon a többletigyekezeten múlik. amelyik nem használható. ha kanállal etetik. Sok esetben csak a domb tetejéig vagy a sarokig kell elmenni. Edison. utálok pénzt veszíteni. no meg a vér. hogy aki elég szorgosan evez. "Mert úgy érzem. A kitartás. . Calvin Coolidge elnök írta: "Semmi a világon nem pótolhatja a kitartást. Egy közeli jó barátom bevont egy üzletbe. miként viszonyul a hozzáállás a munkához. az embert pedig nem edzi meg. amelyek legyőzhetnek bizonyos akadályokat. aki a kettős kudarc után sem adta fel. a munka és hit mel- letti kitartás kérdése. A műveltség sem. amely azonban nem kelt el." A kitartás legyőzi az ellenállást Miközben folytatjuk utunkat a csúcsra.kérdezte a riporter. negyedik. annál kisebb az esély. miért töri magát ennyire. . Csak az bukik el végleg. Ha nehezebb feladat jutott nekünk. mégsem arattunk sikert. leugorjunk-e vagy sem. Nem kell félni a kudarctól Ha tudjuk. A fiatalember. amelyen már régóta dolgozott. hogy a lábunkat megtámasszuk rajta. még fejlődöm" -felelte egyszerűen. Való igaz. hogy eddig tízezerszer vallott kudarcot ebben a vállalkozásban? . amikor harcba hívta Angliát a fenyegető ellenséggel szemben. A világ tele van tanult senkikkel. hogy a környékbeli srácok nem akartak kosarazni vele. és még rossz- abbul járt. hogy a hozzáállásról szót ne ejtenénk. aminek még hasznát veheti . Sikeresen talált sok megoldást. Jó sok idő. amíg nem tudunk róluk. de Démoszthenész történetét azóta is világszerte tanítják az iskolákban. mint kitartás. Trumanról. Lássunk néhány további példát. ha eggyel többször állunk föl. Mindannyian elfáradunk és elcsüggedünk. és jelentős olajkészletre bukkantak. amelyből gazdagon élhetett volna. és kitartóan fel nem használjuk őket. Ezu- tán azonban munkához látott. minden lépcsőfok avégből van ott. hogy bársonyon nem lehet borotvát élesíteni. odaadás. amikor még mindig napi hat órát gyakorolt. amíg ki nem szállunk. hanem sikerült tízezer olyan megoldást találnom. küzdjünk még egy menetet!" William James hangsúlyozta. hogy megkaphassa az örökségét. többleterőfeszítés. Démoszthenész. fiatalember. nem vallunk kudarcot. A szorgalmas edzés és gyakorlás azután megtette a hatását. de az aggaszt igazán. elárulta nagyságának egyik titkát. talán nem hangzanak csábítóan. hogy még egy menetet küzd. de semmit sem érnek. és konok erőfeszítéssel az ékesszólás oly magaslataira jutott. Politikai pályára tért. Pablo Ca- sals. milyen érzés. Egy olajvállalkozásban volt érdekeltsége. .Nem kudarcot vallottam tízezerszer. akkor sokkalta többet veszítek. A siker akkor jön el. hatodik. a nagy görög szónok olyan beszédhibával küzdött. Beszédhibája és félénksége együttesen megfosztotta a jussától. teljesen tönkrement. hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk. barátom azonban több ezer dollárt veszített. de kifutott a pénzből. aki elvette tőle az örökségét. Jerry West.és a nagyság receptjének legfontosabb hozzávalói. mint korábban. ötödik. bölcselkedve jegyezte meg: -Tudod. Bizony. hogy tényleg vállalkozunk az ugrásra. A tehetség nem. amíg meg nem lelte azt az egyet. hanem harmadik. a világhírű gordonkaművész már rég nemzetközi elismerést szerzett. De ez sem szegte kedvét. ne adjuk föl! Egyszerűen fogjunk másik vállalkozásba. A történé- szek ma már elismerően nyilatkoznak Harry S.Mivel maga még csak most kezdi az életet. ne feledjük. hogy nemcsak második csörlőnk van. Edison saját becslése szerint végül több mint tizennégyezer kísérletet végzett. nem pedig azért. KÉSZENLÉT Türelem. minden idők egyik legna- gyobb kosárlabdázója gyerekkorában annyira gyengén játszott. amelyik nem működött. de hatásosak . verejték és könnyek. tovább küzdött. amíg feltalálta és tökéletesítette a villany- égőt. mint szeretnénk.felelte Edison. Az olyan szavak. amelyeket Churchill oly ékesszólóan sorakoztatott fel. Valaki megkérdezte. de addig folytatta a munkát. annak nem kell a hátszél miatt aggódnia. jusson eszünkbe. de ahogy James J. hogy megpihenjünk rajta.és energiaráfordítás után rájuk mosolygott a szerencse. de a törvények értelmében nyilvános vitában kellett kiállnia a tulajdonjogért. amellyel megmásszuk azt a dombot vagy befordulunk a sarkon. amelyeket előtte halandó még nem ért el.Amíg azon vacillálunk. A lángész sem. egy bizonyos szerkentyű értékesítésébe. sőt. akik megtartották azt. aki feladja Nincs vége a játszmának. Nincs közönségesebb a siker- telen tehetségeknél. A történelem nem jegyezte föl annak a nevét. hogy akárhányszor bukunk is el. minél tovább várunk. elszántság és szorgalmas munka meghozza az eredményt. Amikor egy fiatal újságíró egy találmányáról érdeklődött. kitartás és verejték Képtelenség úgy beszélni a munkáról. Thomas Edison klasszikus példája annak. Ha a dolgok keservesre fordulnak. míg az Egyesült Államok elnöke nem lett. Zig. mondok valamit. amelyik igen. nehogy emiatt túl óvatossá váljak. ezért eladta az üzletrészét a társainak.Mr. Egy fiatalember nem hagyta. Corbett nehézsúlyú ökölvívó bajnok szokta volt mondogatni: "Az ember attól lesz bajnok. Minden egyénben hihetet- len tartalékok rejtőznek. amíg eggyel följebb lépünk. Amikor lezárult az ügy. Ami azt illeti. A kudarcot helyesen tartják a legkisebb kitartás útjának. Ezek a szavak voltaképpen az egyedüli tu- lajdonságokat takarják. A meg nem értett zseni szinte közhely. milyen igaz. Második fejezet. a ruházati iparban próbálkozott. amely félszeggé és visszahúzódóvá tette. aki kiszállt. hogy ez történjék vele. és féljek megragadni más üzleti lehetőségeket. mielőtt összedőlt a ház. mint ahányszor leterítettek. Mert ha ez megtörténik. hetedik is. Helyes a megállapítás. Az apja földbirtokot hagyott rá. amikor a lehetőség a felkészültséggel találkozik.

hogy feltöltsük. Amikor egy fiatal más sportolókat lát a világ minden tájáról. és várják. Nem csupán közhely. aki hosszú távon a szíve mé- lyén ne értékelte volna a szorgos munkát és az önfegyelmet. megragadta a szivattyúkart. ezért Bernard lekanyarodott egy elhagyott tanyánál. mit tudok. hogy az olimpiák újra meg újra rekordokat döntögető teljesítmé- nyeket produkálnak. amit csinálunk). A szivattyú feltöltése (beleadjuk magunkat abba. mert a sportolókat magával ragadja a nagyság atmoszférája. hogy sokszor épp hajnal előtt van a legsötétebb." Ugyanez a helyzet sok dolgozóval. Hangoztatja. akkor felvirrad a mi napunk. Harmadik fejezet. mert számomra Amerika. azt hiszem. EREDMÉNY A szivattyú feltöltése Országszerte tartott előadásaim egyik kelléke egy régimódi. De meg kell dolgoznunk azért. Az üzletkötő gyakran ezzel áll a főnöke elé: . eddig nem sokat csináltam. úgyhogy most az egyszer még tessék jobb jegyet adni. akkor is mi nyerünk.Uram. FÁRADOZÁS. és javasolta Jimmynek. míg föl nem melegszik. ez a vágy és elszántság megnöveli a valószínűségét. Mindezen felvetések így összegezhetőek: "Jutalmazzanak most. hogy addig üssük a vasat. a következő félévben komolyan rákapcsolok. ha mindent belead. Kiugrott a kocsiból. A gazdának tavasszal vagy nyáron el kell vetnie a magot. sok "lusta" ember énkép. azután termelek. Kitartás és verejtékezés az eredmény előtt. Mint a hozzáértők tudják. hallgathat személyiségfejlesztő előadókat és ke- resheti lelkesítő emberek társaságát. Remélem. és keményen dolgozom. hogy a bajnokok társasága bajnoki teljesítményt gerjeszt. amíg meleg. valamit be kell tennünk. lapozzunk vissza a második részhez. Kezdeti teljes erőbedobás. Még jobb azonban. 3. Ő mondta egyszer: "Sohasem láttam valamirevaló férfit. ígérem. Ha működne. mélyebb problémákban gyökeredzik. BEFEKTETÉS. Sajnos sokan csak ácsorognak az élet kályhája előtt. Aki beteg. vagy nem elég lelkes. A titkárnő gyakran ezzel lép be a főnökéhez: . aztán csak figyeljék. hogy ősszel betakaríthassa a termést. és ígérem. Igen. és ez jó tanács. sok problémánkat megoldhatjuk. és Ri- chards rámutat. amelynek udvarán szivattyús kút állt. hogy a legjobb képességeimet nyújthassam. Bob Richards. Néhány évvel ezelőtt egy forró augusztusi napon két barátom. Sokszor a munkakedv hiánya más. hogy egyéni rekordot döntsön. olvasóim legalább egyszer lát- tak már ilyen régimódi szivattyút. csak vagy beteg. Gyakran hallhatjuk. hogy még ha sohasem virrad fel. hiszen nem is hajtott igazán.Ha rossz félévi osztályzatot viszek haza. elégtelen énképpel kapcsolatos érzést fe- dezünk fel. Tapasztalataim szerint így nem működik a dolog. jövőre elvetem a magot. Személyes kedvencem ez a pumpa. ha azt állí- tom. krómozott kútszivattyú. és azt mondja: "Nekem teljesen mindegy. ők majd aztán akarnak fát rakni belé. hogy valami meleget adjon. Úgy érzi. Magában nem érzi majd kudarcnak a sikertelenséget.Léptessenek elő értékesítési vezetőnek. és nem ér célt. mert tudni fogjuk. Megszomjaztak. hogy mielőtt valamit kiveszünk. hogy fel- töltsék a szivattyút. A tapasztalat birtokában könnyebben megértik majd a következő gondolatmenetet. de ha- táskört kell kapnom. a kitartás és az erőfeszítés létfontosságú. az öregeim rám szállnak. Az élet bőven megjutalmaz. Vince Lombardi. a kúthoz futott." Lusta ember nem létezik Ebben a részben végig a munka fontosságáról igyekszem meggyőzni olvasóimat. azután majd jobb munkát végzek és lelkiismeretesebben dolgozom. ha addig ütjük. Rengeteg munkát is be- . akinek a csapata három egymást követő évben megnyerte a bajnokságot. forduljon orvoshoz. Aki nem elég lelkes. akik sorra túlszárnyalják addigi legjobb eredményeiket.és hozzáállásbeli problémával küzd. akkor kudarcot vall. Bármelyik értékesítési vezető megmond- hatja. Gyakran csak vállat von. Úgy is fogalmazhatnék. több dolgot tehet. Egy-két karmozdulat után egy régi vödörre mutatott. hogy nem létezik lusta ember. hogy a rendelkezé- sünkre álló eszközökkel mindent elkövettünk. Úgy okos- kodik. akkor lesz mivel mentegetőznie. a szabad vállalkozás és az élet történetét jelképezi. 1. Az igazi férfiak igénylik a fegyelmezettséget. Ha ezt az igazságot átfordítjuk az élet más területeire. készségeinket. csak még idén adj termést. tegyenek főnökké. hogy a fel- színre hozzuk. a gazda így fohászkodhatna: . Ha dolgozunk és fejlesztjük képességeinket.A nagyság lehetősége nem kopogtat az ajtón. és ez a megközelítés. Vo- nakodik teljes erőbedobással dolgozni. 2. ő is fellelkesedik." Az életben azonban ez nem megy. hogy azután valamit elvehessünk. Az ember a legjobb formájában félelmetes eredményekre képes. Szóval. Ennélfogva talán meglepő. A túlzott egyszerűsítést megkockáztatva. és nem arat sikert. amíg helyére nem tesszük az énképünket. csak azután indíthat- juk meg a folyadékáramlást. és pumpálni kezdett. hogy befutunk és sokra visszük. és merítsen egy kis vizet a közeli patakból.Fizetésemelést kérek. Elolvashatja és újraolvashatja ezt a könyvet. Ha bármiféle. hogy minden egyes nem sokkal közelebb visz bennünket egy igenhez. miután megtettük a magunkét. Először valamit adnunk kell. egykori olimpiai bajnok és az igazán nagy amerikai szónokok egyi- ke az ihlető társaság mellett tör lándzsát. a legendás edzőzseni volt az egyetlen az amerikai futballban. Igaz. ott bujkál valamennyiünkben. vessünk még egy pillantást önmagunkra. és ássuk bele magunkat. akkor majd megmutatom. némi vizet kell önteni a szivattyúba. hogy haladok! A diák gyakran így szól a tanárához: . Ezt szem előtt tartva. ha csak fél szívvel fáradozik. Bernard Haygood és Jimmy Glenn a dél-alabamai dom- bok között autózott. 4. fogja a vödröt. Az életben is érvényes.

A mai üzletkötő. Aggódott. akiből holnap értékesítési ve- zető válik. hogy mennyi jutalmat nyer a befektetett energiáért. Korra.Jimmy.ellenkezett Jimmy. Bármit csinálunk is. Azt is tudom. különben megint lemegy a víz. hogy megtegyük az utolsó lépést. és néhány percnyi pumpálás után Bernard alaposan megizzadt. aki a jövő bajnoka. Hiszem. A mai osztályveze- tő. Most éppen jó úton haladunk. vajon mennyi munkára hajlandó azért a vízért. íté- letnapig nyomkodhatjuk a szivattyúkart. Jimmy gyorsan megragadta a szivattyúkart. . térjünk vissza barátainkhoz Dél-Alabamába. amely egyenesen a holnap üvegajtaja elé juttat bennünket. némi egyenletes erőfeszítéssel könnyen folyathatja tovább. aki a holnapi titkárságvezető. amit ka- punk. hanem maga az utazás. Gyakran nehéz elindítani a szerel- vényt. hogy azt kéne akarnunk. a munka lépcsőfokán találjuk magunkat. jó ízű vizet adnak.Most nem szabad megállni. foglalkozásra való tekintet nélkül nem létezik olyan ember. diák. Kap- csoljunk tehát rá. A mai titkárnő. Ha most a lépcsőn bennünket jelképező figurára nézünk. és minden lépést élvezünk.Dehogy nincs. Gyakran semmi módon nem te- kinthetünk bele a dolgok alakulásába. az pedig csak arra vár. hogy tartsa a sebességet.fektet. de mindenekfölött egy buldog szívósságával és kitartásával. ameddig és ahogyan tetszik. dolgozzunk helyes hozzáállással és helyes szokásokkal. Hetedik rész: VÁGY CÉL I. amelyekért meg kell dolgoznunk. Bernard. . ugyanúgy sokszor a siker és győ- zelem is az első dombon vagy sarkon túl vár ránk. Ha valamit beteszünk. nemre. nemhez. Ez a siker és boldogság képlete az életben. hónapban.Jimmy. úgyhogy széttárta a kezét. Nincs megállás Nos. emlékezzünk a szivattyú történetére. Azért mondom ezt. ha elég sokáig. amelyik már majdnem feljött a szivattyún. hogy majd learathassa a babérokat. tisztában van a szivattyú feltöltésének jelentőségével. évben vagy még később juthatunk el a nagy áttörésig. Mihelyt megindult a víz. Ez is az életről szól. Akár orvos. mielőtt aratásra kerülne a sor. HOGY A KÖZÉPSZERŰSÉG FORRÓ VIZE A MINDENT ELSÖPRŐ VÁGY GŐZÉVÉ ALAKULJON. OLYAN MÉRTÉKBEN FELSZÍTJUK MOTIVÁCIÓNK LÁNGJÁT. bőrszínhez. fáradozásunk előbb-utóbb elnyeri a jutalmát. Szerencsére mihelyt a víz folyni kezd. mert semmi köze élet- korhoz. amikor a jutalom oly hatalmas lesz. ebben a kútban nincs víz. ameddig folyni nem kezd a víz. és kezdhetjük elölről az egészet. Annál több köze van isten adta jogunkhoz. hogy szabad emberként addig. A korábban a mozdony elindításánál használt analógiám bizonyosan itt is helyénvaló. elég szorgalmasan és elég lelkesen sziv- attyúzunk. A siker nem végállomás. Ha csak mellékesen vagy félszívvel pumpálunk. nem igaz? Azokat a dolgokat értékeljük a leginkább. hogy még egy kis többlet-erőfeszítéssel célt érhetünk. ami helyes is. zárkózott vagy kitárulkozó egyéniséghez. Bernard már egészen kimelegedett és elfáradt. Bármivel foglalkozunk is. akkor az egyensúly törvénye ér- telmében valamit majd ki is vehetünk. Nincs rá mód. Egy idő múlva megszólalt: . Felkészültünk arra. csak fönn kell tartanunk az egyenletes nyomást. olyan keményen és olyan lelkesen dolgozzunk. hogy kívülről szemügyre vegyünk egy szivattyút. már csak némi egyenletes nyomást kell gyako- rolnunk a pumpára. szerintem nincs víz ebben a kútban. hogy megkapjuk. A tanulság világos. A diák több száz órán át tanul. hogy akár abba is hagyhatná a "pumpálást". háziasszony. hogy saját kezűleg kinyissuk. amit csak igazán aka- runk. . holnap. amit akarunk ahelyett. és elérkezik az idő. hogy meghatározzuk. sokat izzad és "hajt". . Egyvalami minden kétségen felül áll. vigasztaljon a tudat. jóval kevesebb üzemanyagot igényel. de miután mozgásba lendült. testsúlyhoz. Jimmy az életről is beszélt. amennyit csak akarunk. ak- kor viszont nagy dolog történik. hogy korántsem vagyunk egyedül. és annyi vizet kapunk. mielőtt megszerzi a kellő ismereteket és az érettsé- gi bizonyítványt vagy a diplomát. barátaim. ugyanúgy a szomjunkat sem olthatjuk azzal a vízzel. hogy a szivattyú története az élet és a szabad vállalkozás története is. aki a holnapi vezérigazgató. Ezen a ponton nyilvánvaló. Bernard . mert a mély kutak kris- tálytiszta. Kezdett eltűnődni. mert nincs víz odalent. Ha tehát alkalmasint így érezzük. és tovább pumpált. és megállapítsuk. ha egyszer megindította a vizet. ha lecövekelünk a harmadik határponton. iskolai végzettséghez. ahol augusztusban rekkenő a hőség. Ha kezdettől jól nekifekszünk. -Dél-Alabamában mélyek a kutak. sok többlet-erőfeszítést tesz a munkahe- lyén. hogy mindent megkaphassunk az élettől. segédmunkás vagy üzletkötő. Csak még egyszer Most nézzünk valami érdekeset és nyilvánvalót. hogy amiképp a baseballban nem gyarapítjuk a pontszámot. sem pedig vallási meggyőződéshez. aki időnként ne érezné úgy. A mai versenyző. ügyvéd. Miközben a csúcs felé tartunk. még két vagy még kétszáz nyomással tudjuk felszínre hozni vele a vizet. és kitartunk. már csak egyetlen lépcsőfok választ el az élet bankett-termétől. a jövő héten. egész egyéniségét beleadja a munkájába. Miként a víz csak még egy pumpálásnyira van.

és egyetlenegy hazafutást sem ütött. amely mozdonyt hajt a sínen vagy hajót a világ körül. Knute Rockne rámutatott. hogy tisztességesen fog küzdeni. Huszonkilenc éves korára szétment a veséje. Egyetértek. hogy Miske edz és formába hozza magát. Másokkal is ezt tette. Kijelentette. vagy csak nagyon csekély eséllyel győzhetne. és ilyen viadalban nem akart részt vállalni. A 99 °C-os víz elég forró a borotválkozáshoz vagy a teafőzéshez. Annyi ereje sem volt. a kiváló észak-carolinai szónok és tévészemélyiség mondja: "Teljes erőnkből játsszunk a kezünkkel. Az én szememben Pete Gray halhatatlan klasszis. és a családja szűkölködik. hogy sokan úgy gondolják. ezt úgy hívják: "vágy". mije nincs. vagy jó vesztesnek. ahogy pedig veszít. Jack Dempsey ellen is küzdött a nehézsúlyú világ- bajnoki címért. jó ke- zet kaptunk-e. felkereste barátját és menedzserét. Ty Cobb-ban például hihetetlen vágy buzgott. A mindennapi életben az az egyén vagy csapat ér győztesen a célba. de azzal a feltétel- lel. már nem húzza sokáig. Ismerte Miske állapotát. érvényes egyénekre. a régi iskolából való. amelyet kaptunk. Miske tudta. hogy nem óhajt annyi tapasztalatot szerezni a vesztésben. A tartalékok előhívása A győznivágyás sok embert képessé tesz a győzelemre. Adjunk hozzá még egy fokot. Ez érvényes csapatokra. Ő szeren- csétlen választásnak érezte ezt. hogy lemenjen az edzőterembe. No- vemberben Minneapolisba utazott. 1945-ben be is került az első ligába a St. de van helyette másik egyenlősítő. Miske ügyesen érvelt.tekintet nélkül az eredményekre. . békében élhetünk önmagunkkal . és az életben az apró eltérésekből adódik a nagy különbség. A KÖZÉPSZERTŐL A KIUGRÁSIG Az egyenlősítő A vadnyugaton létezett egy egyenlősítő. Ez az összetevő teszi képessé az átlagos tehet- ségű embert arra. Miként Ty Boyd. amely a középszerűség forró vizét a kiugró siker gőzévé változtatja. hogy a dicsőségcsarnokban a helye." A vágy képessé teszi az egyént. súlyos betegen kórházban feküdt. aki vagy amely sorra megtesz minden szükséges lépést. A siker azon múlik. MEGTANULJUK. és a forró víz gőzzé válik. "Befutok. A siker az életben nem attól függ. az mindent. az a csekély ráadás. Reddy végül beadta a derekát. hogy leterítse a nagyot. hogy neki is játszania kell. azután összeesett a kispadon. hanem azt. de megígérte. Képessé teszi. és én csak egy vesztest látok. Játszott is. mert jön a karácsony. A vágy az a több- let. mint Tommy Gibbons. egy másik baseballjátékos jut eszembe. és abban jó ökölvívó is. aki . amely az apró eltéréseket eredményezi. MIKÉNT HASZNÁLJUK AZ AKADÁLYOKAT LÉPŐKŐNEK A GAZDAGABB ÉLETHEZ. hogy boldog karácsonyt teremtsen az övéinek. hogy a Bright-kór elemészti. és semmi ne tarthassa vissza. meg sem állok a csúcsig" . megnyerte a meccset. akkor sem szerepelt rendszeresen. Jó győzteseknek kell lennünk. Jack Reddyt. amit csinál. hogy neki vége. és az nagyon szomorú. Ilyen ember volt Billy Miske. fordítson hátat a szorítónak. hogy legjobb képességünk szerint használjuk a kezet. és garantáltan érvé- nyes ránk is. amikor Cobb mindkét lábszára merő nyílt seb volt. elmagyarázta. Huszonöt évesen. akkor a vágy csak ácsingózás marad. hogy azon a té- ren jó legyen." Amikor a vágyra gondolok. amely a vízből gőzt fejleszt. Az orvosok azt tanácsolták. az sokat elárul a jelleméről. és abban az évadban csak egy mérkőzése volt. Egyetlen évadot játszott odafönt. akinek ott a helye a sportág dicsőségcsarnokában. Louis Browns csa- patában. MIKÉNT FACSARHATUNK LIMONÁDÉT AZ ÉLET CITROMJAIBÓL. amink van. csak otthon gubbasztott. Fiatalemberként izzott ben- ne a vágy. .Mutassatok egy jó vesztest . Csak még egy mérkő- zésre van szüksége. Grantland Rice így méltatja ezt a vágyat: "Emlékszem a napra. három sikeres ütéssel és négy lopással szerzett pontot. vagy rossz győztesnek kell lenniük. Azért mondom ezt. Szót kellett fogadnia. Adjatok tizenegy nyavalyás győztest.mondta -. hogy minden képességét maximálisan hasznosítsa abban. A vágy az az össze- tevő. hogy az első ligában baseballozhasson. Engem azonban a győz- nivágyás. Legnagyobb becsvágya az volt. mert a vágynál semmi sem fontosabb.ismételte egyre. hogy túl gyönge ehhez.vagy nem. Harry Greb és a Harcos Levinsky. annál inkább elsajátítjuk a jó győztessé váláshoz szükséges tulajdonságokat. A láza 39. az orvosok több napi ágynyugalmat rendeltek. Nem azt nézte. Ahogy az ember győz. úgy nevezték. a betegsége miatt munkát sem vállalha- tott. ahogy a család kétségbeejtő anyagi helyzetbe kerül. mert annak dacára jutott fel a csúcs- ra. MEGISMERJÜK INTELLIGENS TUDATLANSÁGUNKAT. III. akiket sokkal többel áldott meg a sors.II. le- gyen szó vizsgáról. aki olyanokkal mérkő- zött meg. A kis embert is képessé tette arra. hogy sikeresen felvegye a versenyt azokkal. Mind- azonáltal kitartok amellett. A vágy a többlet. a győzelemre irányuló akarat és elszántság érdekel. és Miske családszeretete azt kívánta. Reddy először a leghatározottabban visszautasította.legalábbis elvileg . Egyszerűen nem választhatunk jó vesztés és rossz győze- lem között. és Ty Cobb számára ez azt jelentette. a New York állambeli Cooperstownban. szervezzen neki egy mérkőzést. Ha mindent megteszünk. hogy rábeszélje. és bajnok- csapatot mutatok. ÉS MEGTANULJUK. Ez a kis ráadás segít fel bennünket a létra tetejére. Közeledett a szeretet ünnepe. Első fejezet. hogy a Yankee Stadionban játszhasson. mije van. hogy hiányzott a jobb karja. Mindent be kell dobnunk és még azon fölül is egy ke- veset. A csapat azonban pályára lépett az- nap. hogy apró lépések során át teljes erőbedobással haladjon előre. A hatlövetű ma már nem divat. amikor ereje teljében egyre újabb és újabb magaslatokra kellett volna törnie.5 °C-ra szökött fel. hogy hatlövetű. és figyelte. munkahelyi jelentésről vagy sporteseményről. hogy teljes sebességre kapcsoljon. Tudta. és minél több tapasztalatot szerzünk a győzelemben. Ha ennél kevesebbet nyúj- tunk. de ő csak az öklözéshez értett. Arra készteti. Megítélésem szerint mindig mindenben képességeink legjavát kell nyújtanunk.

Bárhová ment. Az egész pénzt szeretteire költötte. életük legszebb karácsonyát. INTELLIGENS TUDATLANSÁG A poszméh nem tud repülni A vágy megteremti az intelligens tudatlanságot. és összehozta régi barátját Bill Brennannel. Azokban az időkben az ellenőrzés jóval lazább volt. korábban tizenkét menetet csinált végig Demp- sey ellen. elszántsággal és vággyal. de egy haldokló számára így is komoly ellenfélnek számított.a dongó röpképtelen. elvégre mégiscsak ő a főnök!" Nagyon tü- . és valaki motiválja. így jóformán sem- mit sem tud az eladásról. hogy túl van az életveszélyen. Csakhogy Ben Hogan akaraterejével és vágyával nem számoltak. Már túl volt a csúcson. Napokon át élet és halál között lebegett. Fölényes mosollyal pillantottak Fordra. hogy vigye be a Szent Pál Kórházba. könnyen összeeshetett volna. és amit addig nélkülözniük kellett. Nincs értékesítési tapasztalata. hogy hivatásos golfozói pályájának vége. bár még csak támolyogni tudott. Amikor ismét ver- senybe szállt. Talán ez az oka. Negyvenéves koráig anyagi tekintetben nem sokra jutott. Hogan talán a legjobb golfozó lehetne. Mindent egybevetve.ezt is tudomásul vette. Kezdetben csak néhányat ütött. Mihelyt meg tudta tenni az első kínkeserves lépése- ket. de amit kondícióban talán nélkülözött. Az első adandó al- kalommal kint volt a pályán. Végül elérkezett a nap. mire közölték. mert valójában önmagunkkal versenyzünk. A mi tartalékaink is rendelkezésre állnak.Reddy . így aztán mégis megtesszük. erősítette sérült lábait. ha valaha is lábra tud állni. mint számos sporttársa. hogy képességeink legvégső határáig való felhasználására késztettük magunkat. hogy mindent megtegyen szeretett családjáért. bármi is az eredmény. hogy a zöldfülű üzletkötő jobban teljesít. Abban azonban valamennyi orvos egyetértett. Győztes . már csak hálni járt belé a lélek. A tudományos bizonyítékok meggyőzőek .Uraim.így aztán mégis repül. hogy a poszméh nem tud repülni. mit nem tudunk megcsinálni. mert az első csúcsán kis híján végzetes baleset érte. Mivel Miske edzeni már nem bírt. és hazautazott karácsonyozni a családjához. de a poszméh nem tud olvas- ni . A poszméh repülése aerodinamikai képtelenség. Például új üzletkötő lép be egy értékesítési hálózatba. hogy tudta. A győzni-vágyás mozgósította erőtartalékait. Ben Hogan látta magát győztesként. Túl nehéz a teste. szívós öklöző volt. mintha azt akarnák mondani: "Vágjunk jó képet az öreg hóbortjához. mint a tudat. Randy Martin. első ízben 1972-ben vett részt a bostoni maratoni versenyen. Összehívta mérnökeit. mit nem tud. de min- den alkalommal többet és többet. akit korábban már említettem. hogy mindössze hat héttel ezelőtt vívta utolsó mérkőzését.önmagunk legyőzésével. így mégis megteszi. de mindenki győztes. mint a lehangolt vagy bátortalan gyakorlott. hogy győzhetnek. fizika és a műszaki tudományok elveit. hogy kímélje az erejét. mi lehetséges és mi nem. Ben Hogan közel áll a lista éléhez. hogy alig bírta tartani magát. de nem. a szárnyai nem elég erősek. A negyedik menetben ki- ütötte Bill Brennant. otthon maradt. Igen. aztán az indítógombához állt. meg nem is. Nem rendelkezett olyan fizikai adottságokkal. hogy tudatlan. A legtöbben nem azzal a hittel érnek célba. Tovább dolgozott. Az ok egyszerű. mert a kormánykerék mélyen benyomódott a ve- zetőülésbe. Az összecsapás kedvezően alakult. hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk. a golfsikerekről szőtt álma újjáéledt. Közvetlenül a mérkőzés előtt utazott Omahá- ba. járkált. hogy valamennyi befutó díjat kap. a testével védelmez- ze az asszonyt. Építsenek nekem egy V8-ast! Henry Ford igencsak szokatlan ember volt. Semmi sem okoz olyan kielégülést. Második fejezet. Jól ismert tény. Szerencsére azt sem tudja. miközben úgy remegett a lába. Billy Miske fölvette a 2400 dolláros díjat. Miután felépítette vállalatbirodalmát. dimbes-dombos terepen kanyarog. amikor képes volt végighaladni a pályán. mert a legtöbbet megtenni fontosabb. hogy nem tudjuk. szélsebesen visszatért a csúcsra. építsenek nekem egy V8-as motort! Ezek a ragyogóan képzett szakemberek ismerték a matematika. ahol újév napján meghalt. A teljes erőbedobás sajátos győzelem élményével ajándékoz meg bennünket . ha nem hi- ányzik belőlünk a vágy. ahol Ben egy másodperccel előbb még tartózkodott. hogy a szinte lehetetlent is véghez vigyük. Nem tudja. Barátai el sem akarták hinni. A mérkőzést Omahában tűzték ki. hogy az egész szervezetben ő vezeti az értékesítési versenyt. Szüntelenül gyakorolt és erősítette a kezét. Tudták. mint a legjobbnak lenni. kieszelte a V8-as motort. Ben Hogan valójában két pályát futott be. Amikor teljes erőbedobással dolgozunk valamiért. azt bőven ellensúlyozta kitartással. és a célba gurítást gyakorolta. mindenképpen győzünk. hogy felhasználjuk őket. Boldog ünnepet töltöttek együtt.és ismét bajnok Ha a vágyra gondolok. Ez különlegesen fontos szempont.megint csak saját meggyőződése ellenére . A 42 km-es pálya rendkívül nehéz. szerencsésnek mondhatja magát. és egy távolsági busz fényszóróit látták köz- vetlenül maguk előtt. az önérzet és a vágy. mert a jól végzett munka igazi jutalma a munka elvégzésének tudata. a vágy az az összetevő. újra fel fog kapaszkodni a csúcsra. Kétségkívül ez a mozdulat mentette meg a saját életét. Az intelligens tudatlanság az a jellemvonás vagy képesség. mert a jól végzett munka öröme győztessé avat bennünket. aki valaha élt. és kiadta a jelszót: . azt hiszem. Valerie-vel. Martintól tu- dom. amely megkülönbözteti az átlagos teljesítményt a bajnokétól. Egy ködös reggelen az országúton autózott a feleségével. Bennek csak szemvillanásnyi ideje maradt. Miske december 26-án fölhívta Jack Reddyt. hihetetlen erőfeszítésekre hajtotta. magával vitt egy golfütőt. Ennek eredményeként annyira lelkes. mint manapság. Billy gyönge volt. amire áhítoztak. Sokszor ez teszi lehetővé. Olyan mindent el- söprő vágy hajtotta a győzelemre. befordultak egy kanyarban. Brennan kemény. Iskolába járt is. megvette nekik mindazt. hogy a felesége elé vesse magát. úgyhogy a bizottság szorítóba engedte. aki átlépi a célvonalat. Dr.

ahogyan a negatív vagy nem kecsegtető élethelyzetekre reagálunk. ő csak ezt hajtogatta: -Uraim. Így hát Mike-ot alig egy hónap múltán foglalkoztatá- si tanácsadóként szerződtette egy .Uraim. a Baylor Egyetem elsőéves futballistájának jókora citrom adatott.a több mint 1300 főt foglalkoztató Management Recruiters International hálózatába tartozó . azaz törött karjából lett a mi limonádénk. hogy ne tudja. és több pénzt fordí- tottak rá. ennek a hadjáratnak a során először kerültünk olyan helyzetbe. hogy elegendő vágy hozzáadásával. nem tudja . A másik azt mondja. Mr. hogy valamit lehetetlen megcsinálni. 1971 augusztusában a huszonegy éves Mike-ot leépítették műszaki rajzolói állásából (órabér: két dollár kilencvenkilenc cent). hogy ilyesmi történik kurblizás közben. Jól mutatja ezt két Heine-Medin-kóros. Ford. miért és hogyan indulhatunk ki gyakorlatilag bármilyen citromból.) Vajon milyen eredményeket hozna. Minden égtájon ellenség. Mi az intelligens tudatlanság? Az intelligens tudatlanság lényegében az a mód. a másikat Franklin Delano Rooseveltnek hívták. Neal Jeffreynek.munkaközvetítő az Illinois állambeli Rockfordban. önök pedig meg fogják építeni. tehát megfordult a helyzet. hogy ők is elérjék. és rengeteg limonádét vehe- tett belőle. Sok-sok évvel ezelőtt az autóját akarta bekurblizni. önök nem értenek engem. milyen borzasztó. Charles Ketteringnek eléggé szokatlan citrom jutott . hogy első osztályú futballistává akar előlépni. és beszámoltak a végzett munkáról. Abrams tábornok nemcsak élni vágyott. Odaadó. nekem V8-as motor kell. Elárulta Teaff edzőnek az álmát. 1974-ben ő vezette a csapatot ötven év után először a délnyugati főcsoport bajnoki címéig. hogy bármerről megtámadhatjuk az ellenséget. kórházba került. a másikon ki. valamivel több időt szenteltek az ügynek. miért nem építhető meg gazdaságosan. és ezúttal egy kicsit jobban rákapcsoltak.és tényleg nem. ahogy az egyik henger dolgozni kez- dett. Ford azonban nem egykönnyen adta meg magát. nekem kell az a V8-as motor. Dadogott. sőt. a T modellel és az A modellel. Bármi történik is. Az ifjabb generáció kedvéért elmagyarázom. és valami hasznot húzhatunk belőle. hogy a V8-as elrendezésű hajtómű gazdaságilag megvalósíthatatlan. Nem a helyzet (citrom) a fontos. Mike Weldon meg a nagy zsák citrom Mike egyévesen megbetegedett. lássanak hozzá! Vajon mi történt? Megépítették a V8-as motort.relmesen elmagyarázták neki. a munkaerőpiacon nem kifejezetten kapkodnak huszonegy éves paraplégek után. ahogy reagálunk rá (hasznot húzunk belőle). A tábornok így reagált a hírre (citrom): . tudja . Kétévesen egész ügyesen mozgott járógéppel és mankóval. Így aztán föltalálta az önindítót. mint limonádé Creighton Abrams tábornokot a második világháború idején egy ízben csapataival együtt körülzárták. mert egy ember eléggé intelligensen tudatlan volt ahhoz.ezért találta föl a villanyborotvát. a V8-as motor abszolút lehetetlenség. ebben az esetben azonban hirtelen megrándult.Uraim. Eugene O'Neill céltalanul csellengett. 1975 márciusában Mike Weldon a Sonesta Beach Hotelban átvette az év tanácsadójának díját. Gyerünk. Olthatatlan vágya addig hajtotta előre. Mike hisz abban. Az ő citromából. Az egyik ember azt mondja. amely jó nagy aranybányának bizonyult. Az intelligens tudatlanság a remény magja. (Egyebek közt ezt a könyvet is alkalmazza tana- nyagként. hogy a kurbli. limonádét facsarhatunk belőle. Könnyebb. méghozzá kiváló eredménnyel. őt magát pedig a fő- csoport legeredményesebb játékosának választották abban az évadban. még azt is kifej- tették. Az egyik Washington utcáin kéregetett.egy törött kar. a motor "indította be" a kurblit. Nap mint nap tapasztalhatunk hasonlót. míg valóra nem váltotta az álmát. biztonságosabb módszert kell kifejleszteni a gépkocsik beindítására. jobb. hogy bármit elérhetünk az életben. hogy a tanórákon is felhasználja. azaz gyermekbénulásban szenvedő férfi hozzáállása. bármilyen citromot ad a kezünkbe az élet. a thomasville-i Központi Középiskola tanárnője szá- mára. . az pedig eltörte Kettering karját. valami pozitív fakadhat belőle. ha országszerte tízezer Mamie McCullough tanítaná ezt a szemléletet hasonló lelkesedéssel? Intelligens tudatlanság és citrom együtt annyi. hogy a citromból limonádét készítsünk.és valóban. mert hanyatt fekve színdarabokat kezdett írni.Minden eddiginél határozottabb meggyőződésünk. úgyhogy teljes gőzzel előre! Újra nekifogtak. Mint valószínűleg olvasóim is sejtik. különben a tö- megek sohasem akarnak majd automobilt vásárolni. az abból fakadó intelligens tudatlanság nyomán limonádéhoz jussunk. nekem okvetlenül kell a V8-as motor. Henry Ford szeme szikrákat szórt. Akkor a citromot limonádévá lényegítette át. . amit akarnak.Uraim. . Azért építették meg. Fordnak azonban egyik fülén be. amit csak akarunk. Hasonló történetek százai magyaráz- zák. ha kellőképpen segítünk másoknak. vagyis a forgattyúkar akkoriban a mai indítómotor szerepét töltötte be. Tizenhat esztendősen a pusztító kór mindkét lábára megbénította és tolószék- be parancsolta. A "lehetetlenség" szó nem szerepelt annak a vállalkozónak a szótárában. ahol megfertőződött a gyermekbénulás vírusával. aki már forradalmasította az iparágat a futósza- lag-termeléssel. de szinte azonnal arra gondolt. Ez a "képes vagyok" felfogás annyira fontos Mamie McCullough. hanem győzni is. az ötdolláros napibérrel. a jó ígérete mindabban. Röviden. építsenek egyet! Egy darabig ímmel-ámmal dolgozgattak rajta. . amíg citroma egy betegség formájában a kórházi ágyhoz nem szegezte. hogy a V8-as motor technikai lehetetlenség. tehát megcsinálta. de ugyanazzal a hírrel tértek vissza: -Mr. Hát ő vajon mi csi- nált? Először is a karjához kapott fájdalmában. és az "megrúgta". ami történik velünk. A dermesztő hidegben nem tudott pengével borotválkozni . hanem az. Az aranyásó Jacob Schick citroma a mínusz ötvenfokos hőmérséklet volt. lelkes munkaerőre persze mindig mutatkozik igény. Ez a tulajdonság tesz képessé bennünket arra.

egy recessziós évben! Azt viszont nem hiszi. Az Egyesült Államok kormánya már akkor "elmaradott térség"-nek nyilvánította. Az üzleti életben az egyik legelterjedtebb kishitűségi változat a hagyományos "az itteniek mások" vagy "ez egy elmara- dott térség". Pozitívan reagáltak egy helyzetre. vagy az összforgalmat tekintve első helyen végzett. miért "képtelenség" valamit megvalósítani. mivel az élet nagy zsák citrommal áldotta meg. amelyet a bíróság megsértéséért róttak ki rá. megértés és hit. A győztes és új bajnok Gene Tunney akkor lett nehézsúlyú ökölvívó világbajnok. nem "ismeri" a "korlátait". A szakemberek körében általános az egyetértés. mint bármely más ötödik generációs amerikait. és így lehengerelte. megbízhatóság. amije van. önbiza- lom. min- denféle meghurcoltatás és vallatás után sokan közülük lehetőséget kaptak. hogy ő is limonádét facsart a citromból. azaz két törött keze limonádét. Nem az a legfontosabb. Belőlük alakult a 442-es harci ezred. és emeljünk kalapot egy intelligensen tu- datlan jóember előtt! Harmadik fejezet. mostanára világos a tanulság. amely a legtöbb amerikai számára a Pearl Harbor elleni japán légitámadással kezdődött. a börtönbüntetésből lett a mi limonádénk. A kudarc útja A kudarc útján számtalan ember vánszorog. Ezek közül az amerikai japánok közül sokakkal szégyenletesen bántak. mi az. inkább a konyhában segédkezett. hogy ő rokkant. soha többé nem válthatja valóra álmát. amit ebben a könyvben közölni akarok. alázat. ha nem töri el a kezét.mint a történelem be- bizonyította. hogy kishitűségnek nyoma sincs benne. Azalatt született meg. hogy Tunney sohasem lehetett volna nehézsúlyú világbajnok. mint bármely más ezred az Egyesült Államok története folyamán. ami nagymértékben növeli győzelmi esélyünket. tévesen -. Közben ezrével haladnak el mellettük náluknál sokkal csekélyebb képességűek. a dél-dakotai Winnerben élő építési vállalkozó is joggal hivatkozhatott volna ezekre . amelyből megszületett a gumi vulkanizálásának eljárása. Szerencsére Elroy . így kényelmesebben élünk. és azzal mindenki egyetért. mi történik velünk. és megszerezze a bajnoki címet. és mindkét keze eltörött. Írjunk be még egy győzelmet a régimódi erények javára. Elroy Croston. Charles Goodyear citroma egy börtönbüntetés volt. hogy számos hazaszerető amerikai japánt éppúgy felháborított Pearl Harbor. Ügyessége tette lehetővé. Tunney nem zavartatta magát: . hogy elérhessük az életben. hogy bevonuljanak.életét mások megsegítésének szenteli. Megtanulta az önvédelem minden csínját-bínját. DÁVID ÉS GÓLIÁT Vevő vagyok David Lofchick története sok tekintetben gyakorlatilag mindent elmond. amikor legyőzte Jack Dempseyt.Ha az ütéseimmel nem lehetek világbajnok. Az egyik legmegfontoltabb. amely egyszerre volt negatív és erősen érzelmi jellegű. ami "képtelenség". majd a technikámmal az leszek. törött kézzel nem lehet nehézsúlyú világbajnok. akik nem jöttek rá. Téves feltételezés Térjünk vissza egy pillanatra a második világháborúhoz. Úgy vélik. Mivel azonban nem üthette ki. mint bármely más első generációs amerikai etnikai csoportban. odaadással. A citromból limonádét facsartak. hogy lefőzze Jack Dempseyt. és kevesebb "problémával" küzdenek. techni- kai fölényére támaszkodott. Végül. hogy kamatoztas- sa azt. A limonádéja pedig a Biblia német fordítása. jobbal vagy ballal egyaránt padlóra tudta küldeni ellenfeleit. Érdekes módon ez az ezred több vitézségi érdemrendet kapott. legtechnikásabb bokszoló lett. Az intelligens tudatlanság.ha tu- dott volna róluk. Az ő citromából. vagyis világbajnoki címet eredményezett. hogy Wartburg várában rostokolt. és három másik határolja. elszántsággal és vággyal pozitívan reagál- hatunk. aki valaha is a kötelek közé lépett. amit akarunk. és ennek eredményeként több mint hatvanezer dollárt keresett 1974-ben . Azóta Croston minden évben elnyerte a kiváló márkaképviselő díját. Jobb gumiabroncsokon autózhatunk. Az amerikai japánok csoportjában magasabb volt a diplomások aránya. hogy ezek az amerikai japánok hűtlenné váltak vagy válhattak volna a hazájukhoz. Sikerének eszköztárában pozitív tulajdonságok sora szerepel: türelem. Ha az élet citromot ad a kezünkbe. Öklöző pályafutása kezdetén rendkívül erős ütéseivel tűnt ki. Croston körzete két indiánrezervátumot foglal magában. egy egész kád limonádét facsarhat belőle. Sokan elfelejtik. Az Egyesült Államok kormánya abból a feltételezésből indult ki . Bár Elroy Crostonnak nincs meg a szakmában szokásos iskolai végzettsége. Luther Márton citroma az volt. John Bunyón limonádéja A vándor útja volt. ezzel megkaptuk limonádénk fő összetevő- jét. ez nem hátráltatja abban. és a legutóbbi három esztendőben vagy az üzletkötések számát. A kudarc útjá- nak vánszorgói gyakran többre képesek. Önfegyelemmel. és fegyverrel a kezükben bizonyítsák hazaszeretetüket.intelligensen tudatlan. ütőereje alapján sohasem győzhette volna le Dempseyt. amikor Croston és Simpson 1970-ben összefogtak. Ott kezdte el foglalkoztatni az ötlet. Úgy gondolja. Az orvos és a menedzsere azt mondták. Boldog-boldogtalant azzal traktálnak. amíg tömlőében ült. internálótáborokba zárták őket.aki egyébként a Simpson cég képviselője is . de kishitűségük csetlés-botlásra kárhoz- tatja őket. Gondolom. Az első világháború idején az amerikai expedíciós haderő katonájaként bemutató mér- kőzéseket vívott Franciaországban. Szabadságvesztését nem morgolódással és panaszkodással töltötte. ezért intelligens tudatlanságukban megragadják és felhasználják az élet citromait. Citroma. egy citrom és nagy adag vágy segít. Kevesen tudják. 1965- .

Bernie . amely azóta is mélyült. aki majd férfivá cseperedik. David visszaesik. olyan orvost kell keresnünk. David némi mozgásképességre tett szert. amint azonban a liftből a Muhlbach Szálló halljába léptem. hogy addig kell dolgozniuk Daviddel. Probléma helyett megoldás Mire Lofchickék kutatása befejeződött. hogy a baj még ennél is nagyobb. könnyebb szívvel indultak haza. s ma már inkább testvérinek mondható. Izgatottan kérdezték tehát. .feleltem. Ha a háziorvos már nem tud mit tenni. és tartalmas. hogy meggyőzött bennünket. és még azután is folytatniuk kell. Sajnos a szakember annyira tele volt előjegyzésekkel. En- nek okán megkérdeztem az orvost. De az új szakvélemény látott reményt. nem tiltakozom. Miközben Bern bátyó elmesélte a történetet. Nemsokára azonban észrevettük. hogy a dongaláb fordí- tottjával van dolgunk. én fizetek. aki a megoldásra koncent- rál. Néhány perc után megjegyeztem Bernie-nek. boldog. van-e családja. Mivel dr. A világ minden tájáról zarándokoltak hozzá a páciensek.felelte -. Davidnek. de hála a fiamnak. és minden addigi munka kárba vész. Több hónapi odaadó és emberfeletti munka után szaporodni kezdtek a reménysugarak. teljes életet él. hogy ha feladják. és a remény hihetőnek tetszett. és felállt. hogy Winnipeg nagyon messze van Kansas Citytől. és Lofchickék fe- szülten várták a folytatást. hogy a vizit véget ért. Megtudták. és életem egyik legérdekesebb történetével ajándékozott meg. se beszélni. nem vevő. a win- nipegi Bernie Lofchick mennydörgő hangját hallottam: .Igen . Pearlsteinnél. aki az agyhűdés legnagyobb szak- tekintélyének hírében állt. ezért az egyik legnevesebb kanadai specialistához fordultunk. de a szívünk mélyén éreztük.Van egy ötletem.Vacsorázni megyek. a pénz miatt nem kell aggódnom. Bernie izzó tekintettel folytatta: . Ha együtt vacsorázunk. Efféléket. több mint húsz specialistához vitték el Davidet. Bár csigalassúsággal. . aki megállapította. Lofchickék semmilyen árat sem tartottak túlzottnak azért. Ezzel jelezte. mivel foglalkozik. Igen. és rám villantotta elmaradhatatlan mosolyát. Már volt két lányunk. hogy vegye Davidet várólistára a következő elmaradó vizit helyett. Pearlstein doktor és munkatársa aprólékos részletességgel közölték velük az utasításokat. Egy gyógytornászt és egy edzőt szerződtettek. Felderengett egy reménysugár. Pearlstein kizárólag más orvosok közvetítésével dolgozott. . Hosszas erőfeszítések után végül egy este telefonon elérte a szakor- vost." Ezután javasolta. David összes leletét elküldték Pearlstein doktornak. hogy vegetálásra ítéljem a saját fiamat. de egész hosszában megmozdította a testét. hogy ő a lehető legjobb tanácsot adta.ben az Egyesült Államok hat élvonalbeli szónoka társaságában tartottam előadást Kansas Cityben. se tízig számolni. Felnőtt . Zig. keresse meg egy későbbi időpontban. így David találkozhatott Pearlstein doktorral és a sorsával. és felkészültek az előttük álló harcra. nehéz. amely segíteni fogja a vállalkozásunk fejlődését. hogy Bernie hajlandó fölvenni az elkeseredett és soha véget nem érő harcot. ahová segítségért fordulhatnék. úgy döntött. az örömünk szó szerint nem ismert határt. aki alapos vizsgálat után közölte: "A kisfiú béna. feltéve. Hatalmas mérföldkövet értek el. A szülők immár láttak reményt. Rábeszélte. agyhűdéses. A háziorvos biztosított bennünket. időnként reménytelennek tűnő küzdelem vár rájuk. és David ki fogja nőni a dolgot. Hajthatatlannak bizonyult. Lényegében mindegyik ugya- nazt mondta és javasolta. Amikor Bernie meghallotta ezt. Bernie moso- lyogva bólogatott: . hogy hosszú. nem fog tudni se járni. Az orvos hangsúlyozta. és szokatlanul erősen nyálzott. hogy ha valaki fizetni akarja a vacsorámat. Végül valahonnét hallottak a chicagói Pearlstein doktorról. hogy mi a teendő. amíg el nem ájul. Hetekig kezelték a gyereket ezzel a problémával. . kitárta a szívét. hogy eléggé hosszú utat tett meg egy értékesítési tanfolyam kedvéért. hogy én Bern bátyónak hívom őt. én nem vagyok vevő arra. hogy Davidet "a saját és a család normális tagjainak érdekében" helyezzük el intézetben. Elvittük egy szakorvoshoz. hogy valami nincs rendjén. vagy ellankadnak. Néhány órás vizsgálat után az eddigi diagnózis nyert megerősítést: David béna. Már tizenegy nap múlva adódott is alkalom. .Tudod. hogy esélyt adhas- sanak fiuknak az életre. élénk esz- mecserébe merültünk. Én egy erős. és sokba kerül az utazás. egészséges babát láttam magam előtt. figyelemre méltó kijelentést tett: -A szakember összesen annyit tett. Továbbra is azt feszegettem. kialakítottuk azt a bizalmas kapcsolatot. Miközben asztalhoz ültünk. hogy aggodalomra semmi ok. Beavatnál? Bernie nem kérette magát.Ez izgalmasan hangzik. hogy időpontot kérjenek. Az emberi teljesítőképesség határán túlra kell kényszeríteniük. A betegség Góliátjának új ellenfele támadt. Zig? Kifogástalan öltözékben kurjantott oda a hallon át. tud-e valami helyet. le- szögezte. és érintkezésbe léptek vele. Egyébként is eladó vagyok. majd ő megpróbál találkozót kieszközölni dr. és nem homályosítják el a látását a problémák.Amikor a fiunk megszületett. A kicsi jobbra döntötte a fejét. valóban megkezdődött David párviadala Góliát ellen. olyannyira. Bernie és Elaine előtt világossá vált. saját kezébe veszi az ügyek intézését. állandó elvem. Könnyebb léptekkel. Felcsillant a szeme.Igen. házuk alagsorában kis tornatermet alakítottak ki. Testi-lelki erőfeszítések határozták meg a napirendet. Bernie a háziorvosához fordult. A fia béna . de megérte. mert sok jó ötletet kaptam.Tudtuk. hogy azt kérte a háziorvostól. és Daviddel teljessé vált a család. A program szombat esti befejeztével magányos vacsorához készülődtem. hogy nem ez a helyzet. és több mint egy évre előre be volt táblázva. Nos.Hova lesz a séta. Akkor este a szokásos kérdéseket tettük fel: ki milyen célból érkezett. bár még nem tudta ezt. Agyhűdést kapott.

elszántságát és vágyát. ha kellőképpen segítünk másoknak. hogy megadják neki a lehetőséget. hogy minden egyes tagja sorsdöntő szerepet játszott David életében. Nemkevésbé izgalmas tudni azt. Érthető. Természetesen nem csupa munka az élete. az egyik legigényesebb kanadai magániskolába. mint David. Együtt vívták meg harcukat. A teljesítmény ragályos Akik ismerik a Lofchick családot. tudja. hanem győzelem. A szükség úgy hozta. Mindent megtett. egyenletesen. hihetetlenül fejlődött. a gyógytornász meg a két szülő könnyei bi- zonyították. egy- szer pedig tíz kilométert futott egyhuzamban. Kész a leltár David Lofchick történetét észben tartva. hogy kimagasló teljesítményt nyújtott. Valóban különleges fiú. ami nem meglepő. tisztán csengő hangú. David azonban szakadatlanul tanult. A csúcsra vezető lépcső második foka a másokkal való kapcsolat. Izgalmas dolog figyelemmel kísérni David fejlődését abban a tudatban. 1969 szeptemberében fölvételt nyert a Raven Court-i Szent János Fiúiskolába. október 23-án feleségemmel az a megtiszteltetés ért bennünket. hogy bal szélső poszton játszott a helyi jégkorongcsapatban. Valamennyien jelentős szerepet játszanak abban. aki megérdemel- te. Hazahívta Bernie-t az irodából. kiválóságra való törekvése az egyik legrátermettebb üzletemberré tette. hogy vele együtt fejlődhetett. hogy ők is elérjék. hogy a boldogság nem gyönyör. Még figyelemreméltóbb a történet. de éppen ilyen kétségtelen az is. és megállapították. Góliát kétségtelenül meghátrált. hiszen egész életében erre az alkalomra készült. önmagukat pedig alkalmas- nak látták arra. Bernie valóban a legműveltebb iskolázatlan ember. minden készen állt a nagy mutatványhoz. David is sokszor szívesebben töltené az időt a bará- taival. amikor százezer dolláros. könnyen megmondhatják. amíg egy hoki- bot segítségével egyáltalán meg tudott állni a jégen. hogy esélyt kapjon az életben. biztos léptű fiú az Egyesült Államokból és Kanadából össze- gyűlt szerető barátok körében férfivá lett. ezzel a legnagyobb konyhaeszköz-értékesítő hálózatot hozta létre Kanadában. Fáradozásai közben felismerte.Az újabb mérföldkövet a gyógytornász izgatott hangja jelezte a telefonban. David megkísérelt egy fekvőtámaszt. Már néhány nap kihagyás is megköveteli az árát. sőt. hogy Bernie keményebben és okosabban dolgozott szakmájában és magánéletében egyaránt. de minden napját az élet iskolájában tölti. mit kell tennie. amit csak akarunk. amíg megtanul a vízben lebegni. ugyanígy előreviszik majd választott hivatásában. aminek az eredményei egyértelműek. Hét esztendőn át minden héten hét nap és hét este dolgozott. Ezt az elvet alkalmazta munkájában is. és olyan sikeresen. amint David megtette ezt a hatalmas lépést a férfivá válás felé! A csillogó szemű. Mindenki- től tanul valamit. amit akarnak. Igen. térjünk vissza a lépcsős ábrához. Nyilvánvalóan számosan játszottak létfontosságú sze- . hogy mi is kifejleszthetjük ugyanezeket a tulajdonságo- kat. Csupa remek ember. hogy valószínűleg két évbe is beletelik. mert a szülei kezdettől a biztatóan növekvő gyermeket látták benne. A szerződés szokványos feltételekkel köttetett. A szőnyegen tócsába gyűlt a víz. hogy háttérben is tartják ellenségüket. A fiatalembernek egész hátralévő életében rendszeresen sokat kell edzenie. akit valaha ismertem. a be- tegség erősen tartotta magát. ha tudjuk. önfeláldozását. hogy David még nem terítette le végképp. korcsolyázni. Olyannak látták Davidet. hogy a teste jobb oldalán nincs "motoros kapcsolat". és közösen győztek. de David minden áldott nap gyakorolt. vagy nem az autóját vezeti. David és segítőtársai bármilyen mércével mérve sikeresek. aki megállíthatatlanul halad az egészség felé. úszni. az egész időszak alatt egyetlen szabad estét vett ki. valamennyien sokat tettek a családért és a köz javáért. egy sereg barát meg sok-sok rokon. hogy le- küzdje az akadályokat. továbbá fogyatékos egyensúly-érzékelése miatt nem fog tudni járni. Bár minden olvasóm láthatta volna. Amikor az egyetlen fekvőtámasz sikeresen befejeződött. A korcsolyatanulás keservesen ment. hogy az Egyesült Államok egyik legrangosabb egyetemén is vizsgálták Davidet. vegyes módozatú élet- biztosítást kötöttek David nevére. mint fizikailag. Hetedik osztályos korában már szépen haladt előre a kilencedikes matematikaanyagban. hogy részt ve- hettünk David Lofchick barmicváján. Csaknem egy évig tartott. és indul a tornaterembe. és külön adománynak érzi. vala- mennyien fontos szerepet játszottak Góliát visszaszorításában. hogy tízig sem fog tudni számolni. de ő két hét múlva lebegett. és ugyanakkora sikereket érhetünk el az életben. Ma már David egészséges énképpel bír. ami igazán nem rossz olyan gyereknél. hogy mindazok a tulajdonságok. alkalmazhatjuk ugyanezeket az elveket. ha vagy túl meleg van a korcso- lyázáshoz. egyes szakértők szerint látványosan fejlődött. hogy kis testének minden négyzetcentimétere verejtékben úszott. és ebben is ugyanolyan lelkesedést és elszántságot mutatott. és az első nyár vége előtt úszni is tudott. mert a szülein kívül ott a két nővére. amelyeket ki- bontakoztatott magában. Ez a fegy- vertény önmagában mutatja odaadását. hogy egy sikeres és boldog életben bármit elérhetünk. Tizenegy évesen kezdett golfozni. Góliát. kerékpározni. akire az orvosok azt mondták. Bernie fejlődése például nemkevésbé elképesztő. A hatéves fiú minden tar- talékát mozgósította a felnőttnél is ritka erőfeszítéshez. A csecsemő David nem rendelkezhetett saját egészséges énképpel. David életének egyik jelentős pillanata érkezett el 1974 februárjában. Egyetlen nap alatt ezer fekvőtámaszt is produkált. Mint minden tizenkilenc éves. Mindazonáltal szülei szemében különleges kisfiú volt. szóval eléggé népes társaság és szurkolótábor. a rajz első lépcsőfokával. de amikor elérkezik az edzés ideje. és közben anyagi függetlenségre tett szert. amilyen ma. Mire Bernie megérkezett. csak olyankor veszi elő. és az elvek. Mára ez a "kisfiú" gyakorlatilag félretette negyedik biciklijét. David szellemileg éppolyan kimagasló formában van. akit életemben láttam. Az eredmény: már átlépte a kilencvenes ponthatárt. és valószínűleg soha nem is fogja. akkora érzelmi és testi erőkifejtést produkált. 1971. Hivatalosan csak hét osztályt járt ki. azaz működőképes mozgatóideg-pá- lya. amelyeket fizikai és szellemi sikerei eléréséhez alkalmazott. David. Az orvosok még ezek után a sikerek után is azt mondták. Amikor kezdte felnyomni magát a szőnyegről. mint mindenben. és efelé is tartott. ami tudomásom szerint első ízben for- dult elő agyhűdéses betegnél.

akként bánunk velük. Kezdetben nem könnyen hordozta a David gyógykezelésével járó terheket. és az orvos a vizsgálat után azt mondta nekik. David története gyönyörűen példázza a hatodik lépcsőt. hűség és tisztesség elejétől végig nyilvánvaló benne. mint a Lofchick famíliában. miközben öltözködött. A szülők szinte bármit megadtak volna. hogy David története igazolja ezt a tényt. hogy teljesíthessék a ké- rést. amit a jövőben cselekszik. amelyek biztosították fejlődését és előrehaladását.18). olyan cselekedetekben nyert kifejezést. hogy ha bármely tulajdonságnak híján vagyunk. Időigénye ma is hatalmas. A "vér. akár rossz. Syd Pukalo. szak- mai és anyagi céljait. hogy mit adhat ez a történet az egészséges gyermekek millióinak. Orvosok. és kinyílik. Góliát ismét előrenyomul. Hitem szerint mindaz. ha egészséges. Most már mindent elér az életben. mert: "Az mászik legmagasabbra. Szerencsére megkapta a szükséges segítséget. milyen fantasztikus lehetett volna David. Manitoba. hogy nem az agyhűdése dacára. hogy magasabb. hogy valamit tehet- nek érte. Elértünk tehát a lépcső tetejére. Itt állunk a holnap igazgatósági szintjére vezető üvegajtó előtt. Ezért mondja Isten olyan világosan. talán kevesebbel végezte volna. mélységes szeretetet foglalta magában. Meggyőződésem. Elindították. aki meg fogja kapni a maga lehetőségét az élet váltóversenyében. Ha legközelebb arra akarunk panaszkodni. Később megkerestek. és a chicagói orvos nevét tudakolták. Már csak annyi a dolgunk. felismerhetjük. becsület. amikor Bernie és Elaine az orvos utasítására szorosabbra húzták a szabályzókeretet. amelyek megteremtet- ték ezt az esélyt. elsajátíthatjuk. Tizenöt hónapos kislányuk agyhűdésben szenvedett. Az ötödik. normális kisbabaként kezdi az életét. különleges és bámulatos csoda. Igen. Pearlstein halála után átvette elődje praxisát. hogy a . Ha most David-re nézünk. pozitív hangfelvételeket hallgatott. és annyira jó és erős szokásokat sajátított el. mert azt a különleges. Végül a megfelelő szellemi étrend David életének részévé vált. amit akarnak. amit a múltban tett. A könyv első részében rámutattam. Sok esetben. erősebb. most pedig közvetlenül az élet bankett-termébe vezető ajtó előtt állunk. Némelyik kemény volt. amit a baj- nokok szoktak. de szeretetük segített nemet mondani David pillanatnyi könnyeire. David történetének legjobb részét még nem írhattam meg. ezek kitűzésére és elérésére vonatkozott. gondoljuk csak el. akár egy tonna tégla. és győztessé vált. gyorsabb. amit csak akar. rettentő kemény. és válaszolnak is a kezelésre. akik segítettek neki. A negyedik lépés a helyes lelki hozzáállás volt. szeretet. Megmásztuk valamennyi fokot. az akadályok lépőkővé alakítása és pozitív reagálás minden negatív helyzetre . amelyik megkövetelte. tanárok. felöltötte a betegség valamennyi tünetét. Azok is győztek. David és a szakemberek türelmes. hogy "jókeresők" legyünk. A család munkához való hozzáállása . Igen dolgoznia kellett és kell. hogy valaha is bármi baja lehetett. épp most fejeztük be először a Viszlát a csúcson! elolvasását. és az orvos helytelenül diagnosztizálta állapotát. a gyermek a betegség valamennyi tünetét mutatja. Ezért annyira fontos. A koraszülés kissé lassúbbá tette a normálisnál. hogy egy kicsit megtoljuk. David sírva könyörgött. Hátborzongatóan izgalmas a gondolat. David!" üze- netét. verejték és könnyek" elviselhetőbbé váltak a szülők. talán sokkal több. jusson eszünkbe David Lofchick. hogy a jellemszilárdság. Egyszerűen koraszülött. okosabb. Igen. de David meg a Lofchick család tudja. akár pozitív. munkával kapcsolatos lépcső jól illeszkedik David történetéhez. és David Lofchick története tökéletesen szemlélteti ezt. hogy "csak egyet- len éjszakára" lazítsák meg egy kicsit vagy vegyék le. de határozottan nem agyhűdéses. A célok kitűzésének minden mozzanata nyilvánvaló David történetében. Edzője. akár ne- gatív. hogy Lofchickék olyan fiút láttak Davidben. és David azóta is fut vele tovább. hogy a nap csak huszonnégy órából áll. tudom. és remélték. de még izgalmasabb a gondolat. Egy este Amarillóban adtam elő. hogy kitarthasson az agyhűdéssel szem- ben. aki va- laki mást fölsegít. ahogy látjuk az embereket. Ez izgalmas. gyógytornászok. szeretetteljes kapcsolatának kialakulásával. David történetét figyelve. hogy felülemelkedjenek természetes rokonszenvükön és együttérzésükön. az egykori Mr. David története most újabb szálon folytatódik. hogy Davidnek esélye lehessen az életben. mit jelenthetnének ugyanezek az elvek és módszerek az egészséges gyermekeknél alkalmazva. ki-ki a maga módján. Felnőtt a feladathoz. és az agyhűdés tünetei hetek alatt megszűntek. hogy ők is elérjék. Elvitték Chicagóba. tornázott vagy szüleivel az iskolába autózott. Őszintén mondhatom.egyszerre egy lépés. soha nem láttam családot. hanem élvezzük. E sok-sok segítség nélkül David helyzete kilátástalan lett volna. hogy a jó egészség árát nem megfizetjük. Ha David erről a kiindulópontról ezekkel az adottságokkal ezeket cselekedte. hiszen David most is éli az életét. amikor észrevettem. valamint szülei és a család bizalmas barátai megerősítették élete pozitív tényezőit. amely a vágyat taglalja. Az ő napjai éveken át csupán huszonegy órából álltak. Azután egy napon rám zuhant az igazság. Nem volt nehéz elképzelnem. Sokszor eltűnődtem. átadták neki a stafétabotot. Ha David többel kezdi. ápolónők.átsugárzott Davidre is. Folyamatosan táplálták belé a "Képes vagy rá. hogy az első sor- ban ülő fiatal pár láthatólag megrendült. hanem éppen amiatt lett több. Izzó vágyuk. mivel segít Davidnek és mások- nak. ahol a vágy nyilvánvalóbb lett volna. de mivel agyhűdéssel kezelték. ami széles területet fed le. aki dr. alig hisszük el. Azonnal elkezdték normális. Igen. egészséges gyermekként kezelni. KEZDŐDIK Zavaró? Annak is szántam. Hiszem. és tudom. hogy bár embe- rek százaival foglalkozom. Ha nem dolgozik mindennap a betegség ellen. messze túlszárnyalja azt. ami azt jelentette. David lelkesítő.repet David Lofchick növekedésében és fejlődésében. A Daviddel kapcsolatos célokkal összhangban Bernie kitűzte a maga személyes. de azt tette. hogy igent mondtak élet- hossziglani egészségére és boldogságára. mert napi három órát szó szerint a fizikai küzdelemre áldozott." A harmadik lépcső a célokra. akár jó. hogy adjunk há- lát neki mindenért (IThessz 5.

hogy soha többé nem lesz belőlünk még egy. Nyilvánvalóan tudjuk. ha- nem győzelem. hogy kellemes napot kívánnak. Mi önmagunk vagyunk. hogy ott is maradjunk. "másként" fogom befejezni ezt a könyvet. Megértjük. amit akarnak. Nyomtatás és kötés: Verano Kft. Budapest Felelős kiadó: a Network TwentyOne Kft. Ezt tudván önmagunkról. hogy senki sincs. de jellemszilárdság kell ahhoz. hogy ők is elérjék. ha kellőképpen segítünk másoknak. alig va- lamivel kevésbé. Talán a legfontosabb dolog az. soha véget nem érő utazás. mint látjuk. de hiszem. Azt is megértjük. ezt pedig most már senkinek sem engedjük meg. De mi nem vagyunk a legtöbb ember. hogy ha hiszünk önmagunkban. Manapság sokan azzal fejeznek be egy látogatást vagy telefonbeszélgetést. hogy bármit elérhetünk az életben. annyi nincs. És bár bőven van hely odafönt. és valóban viszontlátjuk egymást azon a csú- cson. hogy kevesebbet érünk nála. ez a kezdete annak az új életformának. Ez a kez- det abba az irigylésre méltó helyzetbe hoz bennünket. hogy a boldogság nem gyönyör.5 (A/5) ív .má- sokra. mert a siker és a boldogság nem végállomás. amely világosan mutatja. Tudjuk. hogy az élet jóval többet kínál egy kellemes napnál.. hogy Isten a saját képére teremtett bennünket. Ez kedves és jóleső. hogy az eddigi rámenősökből építőkké kezdhetünk válni. hanem izgalmas. igazgatója Tipográfia és műszaki szerkesztés: Szakálos Mihály Szedte és tördelte az Alinea Kft. embertársunkban.sem föl . HU ISSN 1219-5154 ISBN 963 85981 6 6 Network TwentyOne Kft. Amikor tehát most elbúcsúzom régi énünktől. Hiszem. hogy tudjuk és elfogadjuk a tényt. és most már tudjuk. Terjedelem: 26. hogy leülhessünk. hazánkban. amit csak akarunk. munkánkban és a mindenható Istenben. Tehát. akkor kellemes napjaink kellemes öröklétben folytatódnak majd. miszerint a kezdetnek mindig kezdet- nek kell maradnia. soha többé nem nézünk le . ami olvasóimat már nem lepheti meg. és üdvözlöm az újat. hiszen "másként" is kezdtem. mint az angyalokat. aki akaratunk ellenére éreztethetné velünk. és másokról is.legtöbb ember ilyenkor a "Vége" feliratra számít. hogy a képességek eljuttathatnak bennünket a csúcsra.