You are on page 1of 52

PRINTED IN CROATIA

Prvi hrvatski vojnostručni magazin

ISSN 1330 - 500X
Broj 402 • 17. kolovoza 2012. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr Besplatni primjerak

VOJNA VJEŠTINA

Ophodnje

Hrvatski
doprinos
operaciji
ATALANTA

Pobjedu
OBLJETNICA VRO OLUJA

u Domovinskom ratu
donijelo je zajedništvo
NASLOVNICA_402.indd 7 8/14/12 1:05 PM

2 broj 402 / 17. kolovoza 2012.

SADRŽAJ
4 OBLJETNICA 16 Hrvatski reprezentativci pripadnici 19. HRVCON ISAF
Pobjedu u Domovinskom ratu donijelo je zajedništvo Vrhunski sportaši – vrhunski vojnici
8 GOMBR 18 DOMOVINSKI RAT
Sa zadovoljstvom pomažemo lokalnoj zajednici Postrojba sa zadaćom više
10 Selekcijski letovi kandidata za vojne pilote 20 HRZ i PZO
Prvi let prema karijeri pilota Akrogrupi “Krila Oluje” uručene značke
12 EU NAVFOR Somalia – ATALANTA 21 VIJESTI IZ OSRH
Hrvatski doprinos operaciji ATALANTA Predsjednik RH u posjetu PP NOS-u
15 Sportaši - pripadnici OSRH 22 NATO VIJESTI
na Olimpijskim igrama u Londonu Imenovan novi visoki civilni predstavnik NATO-a u Afganistanu
Medalje kao potvrda

4 broj 402 / 17. kolovoza 2012. broj 402 / 17. kolovoza 2012.
5 12 broj 402 / 17. kolovoza 2012. broj 402 / 17. kolovoza 2012.
13

OBLJETNICA Leida ParLov, snimio Tomislav BraNDT EU NAVFOR SOmAliA – ATAlANTA Lada PULJIZEVIĆ, foto HRM

Republika HRvatska u opeRaciju eu NavFoR somalia –atalaNta šalje svoje
Najbolje moRNaRičke časNike, pRipadNike HRm-a, a NjiHova pReduputNa obuka Mirovna operacija Europske unije, EU NAVFOR
Somalia – Operation ATALANTA, pokrenuta
i pRipRema za opeRaciju odvija se u sRedištu za obuku HRvatske RatNe moR- je u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti
NaRice “petaR kRešimiR iv“ u splitskoj vojaRNi “sv. Nikola“. do sada je petNa- Ujedinjenih naroda 1814, 1816, 1838 i 1846
iz 2008. godine kako bi se zaštitili brodovi koji
est časNika HRm-a sudjelovalo ili se tReNutačNo Nalazi u ovoj opeRaciji... Poručnik fregate Stipe Skelin za svoj rad pohvaljen je prevoze hranu za Somaliju iz programa WFP
od viceadmirala Juana Rodrigeza, zapovjednika združenih snaga EU (World Food Programme), zaštitili brodovi koje
u operaciji ATALANTA i zapovjednika svih španjolskih snaga u području operacije

Hrvatski doprinos
Piratstvo je globalan problem koji je i sudjelovanja na raznim međuna-
svoju ekspanziju doživio 2007. i 2008. rodnim vježbama kojima se pripad-
godine, a više od polovice svih pirat- nik hrvatskih OS priprema za dobro
skih aktivnosti u svijetu događao se snalaženje i rad u okruženjima kakva
upravo u području sjeverozapadnog su međunarodne misije i operacije.

operaciji ataLanta
dijela Indijskog oceana. Zahvaljujući “Preduputna obuka u Središtu za obu-
međunarodnim naporima, posljed- ku HRM-a te prenesena iskustva i
njih mjeseci zabilježen je značajan znanja djelatnika HRM-a stečena za
pad piratstva“, kaže pbb Rubić. vrijeme boravka u operaciji značajno
Poručnica bojnog broda Darija Gvoz- pridonose razumijevanju i izvršenju
denčević također je obavljala zadaće zadaća kolegama koji se pripremaju
Mirovna operacija Europske unije EU operacije. Kroz 14 obučnih sadržaja operativnog analitičara u Odjelu CJ5, za odlazak u operaciju. Iskustvo za-
NAVFOR Somalia – ATALANTA jedna budući sudionici u mirovnoj operaciji u operativnom zapovjedništvu ope- jedničkog rada u multinacionalnom
je od mirovnih operacija u kojoj su- upoznaju se s temeljnim podacima racije od veljače do kolovoza 2011. a okruženju te iskustvo sudjelovanja u
djeluju pripadnici hrvatskih Oružanih operacije ATALANTA i njezinim za- za svoj je rad dobila pohvalu zapo- operaciji preporučam svim časnici-
snaga, i još je jedna u nizu onih u daćama, povijesnim pregledom i sta- vjednika operacije. Govoreći o svojim ma“, kaže poručnik Pejković.
kojima su hrvatski predstavnici vi- njem u području operacije, pravnim iskustvima, pbb Gvozdenčević kaže: Poručnik fregate Stipe Skelin je u ope-
soko ocijenjeni i prepoznati po svojoj okvirima djelovanja, specifičnostima “Za obavljanje zadaća u Northwoodu raciji ATALANTA sudjelovao od kraja
predanosti i stručnosti. života i rada na brodovima, pravi- 2010. do sredine 2011., na zapovjed-
Republika Hrvatska u ovu operaciju lima djelovanja snaga, operacijama nom brodu u području operacije, a za
šalje svoje najbolje mornaričke ča- pomorskog presretanja, organizaciji svoj rad pohvaljen je od viceadmirala
snike, pripadnike HRM-a, a njihova i radu operativnog zapovjedništva Juana Rodrigeza, zapovjednika zdru-
preduputna obuka i priprema odvija kao i zapovjedništva snaga, zračnim ženih snaga EU u operaciji ATALAN-
se u Središtu za obuku Hrvatske rat- operacijama i sl. TA i zapovjednika svih španjolskih
ne mornarice “Petar Krešimir IV” u Poručnik bojnog broda, Marinko Ru- snaga u području operacije. Aktivno-
splitskoj vojarni “Sv. Nikola“ u Lori. bić, u veljači 2012. vratio se iz North- sti pripadnika OSRH koji sudjeluju u
Obuka traje devet dana, obuhvaća wooda, gdje je na mjestu operativnog operaciji na zadaćama u zapovjed-
54 nastavna sata, a polaznici se analitičara u Odjelu CJ5 u operativ- ništvu snaga na zapovjednom brodu
upoznaju s brojnim sadržajima koji nom zapovjedništvu sudjelovao u i kao članovi posada drugih brodova
su im potrebni i vrlo korisni tijekom operaciji. u operaciji razlikuju se od onih koje
sudjelovanja u operaciji a provode “Prioritetna zadaća na tom mjestu, se obavljaju u operativnom zapo-
je pripadnici HRM-a koji su do sada gdje uobičajeno dolaze predstavnici vjedništvu operacije. “Naš je glavni
sudjelovali u ovoj operaciji, bilo na hrvatskih OS odnosno HRM-a, jest zadatak koordinacija s WFP (World
dužnostima u operativnom zapo- procjena učinkovitosti operacije i Food Programme) i AMISOM (Afri- plove u području zahvaćenim piratstvom te
vjedništvu ili u zapovjedništvu snaga procjena rizika daljnjeg djelovanja. can Union Mission in Somalia), te s odbili svi napadi pirata i oružanih napada
ostalim sudionicima u pomorskom na brodove. Operacija ATALANTA je prva EU
od velike mi je koristi bilo iskustvo trgovačkom prometu, kao i zaštita mornarička operacija koja se provodi u sklo-
rada na brodovima Flotile HRM, te brodova WFP i AMISOMA. Velika mi pu Europske sigurnosne i obrambene politike
preduputna obuka koju smo prošli, a je čast bila sudjelovati u koordinaciji (ESDP). Operativno zapovjedništvo operacije
U skladu s Odlukom Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripad- tijekom mog boravka u misiji ugodno vitalne zadaće ove operacije, a poseb- je u Northwoodu, u Ujedinjenom Kraljevstvu

Pobjedu u domovinskom ratu donijelo je zajedništvo
nika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji je bilo susretati se s ranije formi- na mi je čast bila biti prvi hrvatski Velike Britanije i Sjeverne Irske, na čelu Europ-
Europske unije EU NAVFOR Somalia – ATALANTA od 3. travnja ranim, vrlo pozitivnim mišljenjem časnik koji sudjeluje u operaciji EU skih pomorskih snaga (European Naval Forces
2009., Republika Hrvatska u njoj sudjeluje od 2009. godine i stavovima kolega o pripadnicima NAVFOR Somalia – ATALANTA kao Somalia – EU NAVFOR Somalia) trenutačno
upućujući do pet časnika/dočasnika HRM-a. Pripadnici HRM-a OSRH.“ član zapovjedništva snaga operacije. je kontraadmiral Duncan Potts iz Kraljevske
koji obnašaju dužnost u operativnom zapovjedništvu operacije Poručnik bojnog broda Neven Pej- Operacija mi je otvorila vrata novim mornarice UK, a EU NAVFOR Somalia raspo-
redovito se rotiraju dva puta godišnje, dok je ukrcaj na brodove ković u operaciji ATALANTA bio je znanjima i sposobnostima, upoznao laže s do 10 ratnih brodova i do 4 mornarička
u operaciji u skladu s bilateralnim dogovorima. od kolovoza 2010. do veljače 2011. sam ljude koje bih mogao nazvati izvidnička zrakoplova.
I on naglašava važnost kontinurane prijateljima iz cijelog svijeta, a sma-
obuke i školovanja na svim razinama, tram i da je ovakva prilika izuzetna
Pripadnici HRM-a poručnici bojnog broda Neven Pejković, Darija Gvozdenčević, kako u zemlji tako i inozemstvu kao za svakog mladog časnika.“ n
Marinko Rubić ističu vrijednosti iskustva koje su stekli u operaciji Atalanta

HV 402_04_07.indd 4-5 8/13/12 2:24 PM HV 402_12_14.indd 12-13 8/14/12 12:02 PM

IMPRESSUM
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Nakladnik:
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj_vlahovic@yahoo.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu snimio Tomislav BRANDT
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2012.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

HV_402_02_03.indd 2 8/14/12 2:43 PM

broj 402 / 17. kolovoza 2012.
3

24 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE 44 DOMOVINSKI RAT
Sklopljen ugovor za izraelske Mastere Pokušaj uvođenja izvanrednog stanja u Hrvatsku
28 VOJNA VJEŠTINA 45 Iz zbirki vojnog muzeja
Ophodnje Puška Steyr-Mannlicher M95/30
34 Vojne izložbe 46 FilateliJa
Velika poljska izložba Marke pečat vremena
38 RATNA MORNARICA 47 VEKSILOLOGIJA
Fregate klase Shivalik (I. dio) Četiri funkcije zastave
42 Podlistak 48 multimedija
Doba velikih osvajanja Po zaslonu kao po papiru

28 broj 402 / 17. kolovoza 2012.
Ophodnje su među najvažnijim bojnim zadaćama, a izvode ih snage različite
broj 402 / 17. kolovoza 2012.
29 38 broj 402 / 17. kolovoza 2012.
Posebna pozornost posvećena je oblikovanju dihedralnih i trihedralnih kutova na
broj 402 / 17. kolovoza 2012.
39
veličine od male četveročlane skupine do namjenskih snaga bojne. Veličinu i elementima nadgrađa, koji uzrokuju multiplicirane radarske smetnje. a radarski
snagu ophodnje određuje svaka pojedina zadaća, odnosno krajnji cilj ophodnje apsorbirajući materijali uporabljeni su u velikoj mjeri

VOJNA VJEŠTINA Mirko ILIĆ RATNA MORNARICA Igor SPICIJARIĆ

TakTički zahTjevi RM indije su pRed konsTRukToRe
Provedba oPhod- klase shivalik posTavili visoke noRMe u zahTjeviMa za
nje nije tek slanje boRbeno pReživljavanje bRoda i njegovu oTpoRnosT
Postrojbi na ne- na MoRu. koMpleT Tih MjeRa uključuje uz sve do sada
kakav nePoznati poznaTe i pRiMijenjene MeTode vodonepRopusnosTi
teren s nadom da TRupa, vaTRooTpoRnosTi i najnovije Tehnologije (koje
će sve Proteći u je bilo Moguće pRibaviTi) za konTRolu šTeTa i kvaRova
najboljem redu. Te za nadzoR disTRibucije elekTRične eneRgije
oPhodnja ima nače-
la kojih se treba je poznatom konstrukcijskom uredu CoDog konfiguracija uvlačenje/izvlačenje helikoptera u
Pridržavati, a to su SPKB (Severnoje projektno - konstruk-
torskaje bjuro) radi pomoći prilikom
na fregatama klase
shivalik, kombinira
njega te palubno opsluživanje letjeli-
ca. Prednja topovska kula također se
Planiranje, izviđa- integracije oružnih i senzorskih su- uporabu dvaju semt odlikuje stealth konstrukcijom, isto
stava na Projektu 17, odnosno na Shi- Pielstick 16Pa6 kao i pramčano palubno nadgrađe u
nje, sigurnost, nad- valiku. Najvidljiviji aspekt primjene stC srednjohodnih kojem je smješten vertikalni lansirni
dizelskih motora
zor i zdrav razum stealth tehnologija jest smanjenje s dvjema plinskim
sustav protubrodskih projektila. Radi
radarskog odraza broda, koje se kod turbinama tipa lm redukcije infracrvenog (IR) polja bro-
fregata klase Shivalik postiže u naj- 2500 američke tvrtke da, primijenjene su mjere hlađenja
većoj mjeri prikladnim oblikovanjem general electric. spo- ispuha glavnih porivnih strojeva i po-
trupa i nadgrađa tj. bočnim nagibom menuti glavni porivni moćnih motora kao i hlađenje svih
vertikalnih površina i tzv. kutnih re- strojevi pogone dvije “vrućih točaka” na kojima se zbog rada
flektora. Posebna pozornost posvećena pogonske osovine s bilo kojeg brodskog sustava razvija
je oblikovanju dihedralnih i trihedral- ugrađenim prope- veća količina topline. Prema indijskim
nih kutova na elementima nadgrađa, lerima promjenjiva izvorima, primjenom takvih mjera,
koraka preko glavnog
koji uzrokuju multiplicirane radarske reduktora tipa renk.
IR slika ispuha glavnih strojeva sma-
smetnje. Nadalje, radarski apsorbira- Kanadska tvrtka Cae njena je za gotovo 95 % primjenom
jući materijali uporabljeni su u velikoj (sada l-3 maPss) je direktnog ubrizgavanja vode u ispuš-
mjeri a sva palubna oprema (poput preko svoje podružni- ne vodove te primjenom tzv. EDS - a

shivalik (i. dio)
brodskih čamaca, splavi, itd.), koja ce l-3 india bila glavni (Eductor Diffuser System) na samim
inače uzrokuje veliki radarski odraz integrator propulzij- glavnim strojevima. Adekvatna pozor-
(clutter), maknuta je i “pospremljena” skog sustava. inače, nost posvećena je, naravno, konstruk-

Fregate klase iza stealth oblikovanih panela nadgra-
đa. Isto tako, radarski transparentni
materijali, korišteni su u izgradnji
tvrtka Cae je bila prva
zapadna kompanija
koja je dobila posao
na tom važnom indij-
ciji dovoljno snažnog sustava venti-
lacije i kondiciranja zraka. Sljedeći
aspekt primjene stealth tehnologija
helikopterskog hangara i sustava za skom mornaričkom na fregatama klase Shivalik, redukcija
projektu je akustičnog polja broda i vibracija.
Ratna mornarica Indije je zbog moder- akustične karakteri- vog domaćeg projekta ratnog broda zaključak. Unatoč velikoj, ponajprije Svi glavni porivni strojevi, pomoćni
nizacije i zamjene određenog broja već stike opreme ispitane srednje veličine, koji će moći udovoljiti vanjskoj sličnosti, stealth fregate klase motori i ostala brodska oprema, cije-
zastarjelih borbenih plovnih jedinica su još tijekom tvor- novim taktičko-tehnološkim zahtjevi- Shivalik nisu niti izdaleka uvećane vovodi, elementi za prijenos snage i
tijekom 2003. i 2004. u Rusiji naru- ničke proizvodnje, na ma suvremenog pomorskog ratovanja. kopije fregata klase Talwar. na koncu brodski propeleri, su pomno
čila tri modificirane fregate projekta ispitnim stolovima i Pod tim se prije svega misli na primje- konstruirani, elastično temeljeni tako
oprema je verificirana
Primjena stealth

OphOdnje
1135.6 Krivak-III. Budući da je RM nu suvremenih tehnologija kojima se
prije ugradnje na
Indije bila zadovoljna fregatama iz- brod. Uz “kapsulira- smanjuje fizička zamjetljivost broda tehnologija
građenim u brodogradilištu Baltiskij nje” pomoćnih motora u elektromagnetskom spektru, pove- Unatoč istim “genima” koji klasu
Verf u St. Peterburgu, koje su u ope- i kompresora zraka, ćanje njegove udarne moći i dobre Shivalik povezuju s njezinim ruskim Prema dostupnim podacima iz indijskih izvora, prije
rativni sastav ušle pod imenima INS posebna pozornost je visokoizbalansirane maritimne oso- rođacima, potrebno je istaknuti da su svega prema izvješćima Bharat - Rakshaka, domaći
Talwar, INS Trishul i INS Tabar - u posvećena obliko- bine. Nemoguće je ne zamijetiti da je stealth karakteristike, od samog za- sustav kontrole borbenih oštećenja i kvarova BDCS
New Delhiju su se odlučili naručiti vanju podvodnih indijska stealth fregata klase Shivalik četka ideje bile ukomponirane u ovaj (Battle Damage Control System) još uvijek nije na
još tri dodatna broda istih karakte- usisa i ispusta morske vrlo nalik na fregate Talwar građene projekt. Prema određenim indijskim razini najkvalitetnijih sličnih zapadnih sustava ali
ristika. Trenutačno se završava opre- vode, zbog smanjenja u ruskim brodogradilištima.Više nego izvorima (Bharat - Rakshak) počeci njegova ugradnja i primjena na klasu Shivalik veliki
buke protoka vode i je tehnološki napredak u odnosu na slične sustave
manje i ispitivanje posljednjeg, šestog očigledno jest da su se indijski kon- ovog projekta sežu još u 1994. godi-
pumpnih impulsa
broda iz serije koja je ponijela naziv struktori u svom radu u velikoj mjeri nu. Tada su naime, indijski pomorski ugrađene na ostale površinske borbene jedinice in-
klasa Talwar. Istodobno s gradnjom “inspirirali” ruskim projektom 1135.6 konstruktori napravili prve nacrte dijske ratne flote.
i dostavom brodova iz klase Talwar, Krivak-III. To bi manje upućene pro- nove fregate. Naravno, za pomoć su
indijska RM radila je na razvoju no- matrače moglo zavesti na pogrešan se obratili ruskim partnerima, točni-

HV_402_28_33.indd 28-29 8/13/12 3:03 PM HV_402_38_41.indd 38-39 8/13/12 3:04 PM

UVODNIK
Obilježavanje obljetnice legitimne, oslobodilačke i pobjed- odgovornije zadaće što ih naši pripadnici u toj misiji dobivaju
VO ničke vojno- redarstvene operacije Oluja kojom je oslobođen govore o njihovu ugledu u međunarodnom okružju.
najveći dio do tada okupiranog hrvatskog teritorija zauzima Člankom o Planinskoj satniji, koja će uskoro obilježiti svoju
središnje mjesto u broju koji je pred vama. I na taj način obljetnicu, podsjećamo na postrojbu koja je tijekom Domovin-
želimo zahvaliti svim braniteljima, a posebno onima koji su skog rata na iznimno zahtjevnom velebitskom području obavila
dali živote za slobodu. sve odgovorne zadaće.
U jednom od najvećih simbola otpora agresiji na Repubiku Ophodnje su među najvažnijim bojnim zadaćama, a izvode
Hrvatsku – gradu heroju Vukovaru posjetili smo pripadnike In- ih snage različite veličine, od male četveročlane skupine do
ženjerijske bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade koji namjenskih snaga bojne. U ovom broju donosimo vam tekst
predanim radom pomažu u raščišćavanju ruševina zaostalih iz o ophodnjama u kojem ćete pronaći informacije o načelima,
Domovinskog rata te i na taj način pokazuju iznimno kvalitetnu vrstama, organizaciji te elementima borbene ophodnje.
suradnju civilnih institucija s pripadnicima Oružanih snaga. Predstavljamo vam i Indijsku ratnu mornaricu u tekstu u kojem
O golemom doprinosu pripadnika Oružanih snaga u mirov- opisujemo zavšno opremanje i ispitivanje posljednjeg, šestog
nim misijama diljem svijeta često možete čitati na našim broda iz serije brodova klase Talwar. Svakako ne zaboravite
stranicama. Ovom prigodom željeli smo vas pobliže upoznati pročitati nove zanimljivosti u našim stalnim rubrikama iz zbirke
s pripadnicima HRM-a koji su sudjelovali i još uvijek sudjeluju Vojnog muzeja, multimedije, filatelije i veksilologije.
u mirovnoj misiji Europske unije ATALANTA. Sve zahtjevnije i Uredništvo

HV_402_02_03.indd 3 8/14/12 2:43 PM

4 broj 402 / 17. kolovoza 2012.

OBLJETNICA

Pobjedu u Domovinskom ratu
HV 402_04_07.indd 4 8/14/12 1:21 PM

broj 402 / 17. kolovoza 2012.
5

Leida Parlov, snimio Tomislav BRANDT

ratu donijelo je zajedništvo
HV 402_04_07.indd 5 8/14/12 1:21 PM

Potpredsjednik Sabora Josip Leko je sve pozvao da i dalje grade zajedništvo koje je odlučno za uspjeh. Ante Relja- nović. svečanost je nastavljena na kninskoj tvrđavi. potpredsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. kolovoza obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. HV 402_04_07. odava- njem počasti i zahvalnosti hrvatskim braniteljima u Kninu je 5. Robert Žgela i Marijan Smernić. Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95. heroji i pobjednici“. “Kao vrhovni zapovjednik neki put sam impresioniran činjenicom da prema Ustavu zapovijedam i onima koji su veliki junaci i veliki pobjednici jednog rata. ostvarujemo u jedinstvu“.d. zajednički su podigli hrvatski branitelji Ivan Mikulić i Dražen Šantić Svečano i dostojanstveno. Ivan Svalina otac po- ginulog hrvatskog branitelja i hrvatski vojni invalidi Damir Kasap. ministar obrane Ante Kotromanović te ministri unutarnjih poslova i branitelja Ranko Ostojić i Predrag Matić 4. Dan hrvatskih branite- lja i 17. kazao je tom prigodom predsjednik Josipović. Danas 17 godina poslije hrvatski stijeg koji su držali Sanela Babić. predsjednik Vlade Zoran Milanović. u Kninu su bili i predsjednik Re- publike i vrhovni zapovjednik OSRH-a Ivo Josipović. invalide i stradalnike Domovinskog rata.indd 6 8/14/12 1:21 PM . a iz šest topo- PrijAm za ratne zapovjednike i sudionike VRO Oluja Na Kninskoj tvrđavi predsjednik Republike Ivo Josipović. kolovoza priredili su svečani prijam za ratne zapovjed- nike i sudionike VRO Oluja.  Predsjednici Republike. Ivan Svalina. Ante Reljanović. kazao je. otac poginulog hrvatskog branitelja i hrvatski vojni invali- di Damir Kasap. OBLJETNICA Sedamnaest godina poslije vojno-redarstvene operacije na kninskoj tvrđavi hrvatski stijeg koji su držali Sanela Babić. zajednički su podigli hrvatski branitelji Ivan Mikulić i Dražen Šantić. Vlade i potpredsjednik Hrvatskog sabora zahvalili su se braniteljima za sve što su učinili tijekom Domovinskog rata. prije svega Oluje bili ste ponajprije vojnici. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. kći poginulog hr- vatskog branitelja. bolji život hrvatskih građana. U vrijeme rata. kolovoza 2012. pred- sjednika Hrvatskog sabora Josip Leko i predsjednik Vlade Zoran Milanović. Istaknuo je i kako danas bez obzira na posao koji rade imaju jednu zajedničku karakteristiku – bezrezervnu ljubav prema domovini. Kninsku je tvrđavu nadletio MiG-21. 6 broj 402 / 17. “Važno je da zajednič- ke ciljeve. ministri u Vladi i drugi visoki civilni i vojni dužnosnici. Robert Žgela i Marijan Smernić.Na prijamu su bili i potpredsjednik i o. kći poginulog hrvatskog branite- lja. Točno u 9 sati i 43 minute oglasila su se crkvena zvona koja su tako simbolično označila trenutak kad je prije 17 godina Hrvatska vojska ušla u Knin. Uz hrvatske branitelje.

kolovoza. 25 satnika u čin bojnika. osi- Pohvalom Predsjednika Republike Hrvatske i vr- Sabora Josip Leko i dodao kako je sa. godine naovamo“. a za ostvare- ne natprosječne rezultate u izvršavanju postavlje- Misa za branitelje služena je u crkvi sv. “Važno mostalna. stabilna nje Republike Hrvatske i prestanak hrvatska država koja će biti gospodar agonije za sve nas koji smo u to vri- svoje sudbine i u kojoj oko zajedničkih jeme bili u odori”.”Naš cilj danas je jaka. posjetiteljima i gledateljima  koji tvo u miru za prosperitetnu Hrvatsku. Ivica Grebenar.”Siguran je da Hrvatska i u miru su sudjelovali u tom humanitarnom događanju. kolovoza 2012. nalne slobode. gardijske brigade igrali su s ekipom va- trenih i glazbenih zvijezda CRO UNUM u kojoj je zaigrao i predsjednik RH Ivo Josipović. brigadir Ivica Kinder i desetnik Tomica Borić. tom nam ratu“. “Pobijediti je da su prave sportske zvijezde i osobe iz jav- ska njihovo djelo. 3 poručnice braniteljima koji ste svojim sposobno. 14 natporučnica u čin HKoV-a general-bojnik Dragutin Repinc. ešeloni OSRH-a. još mora pobijediti u miru što znači ručnika fregate i 46 poručnika u čin natporučnika. tendencije koje Hrvatsku žele svrstati jenu te da  svima koji su i malo dali izvan Europe i europskih vrijednosti. 7 Foto: Stjepan BRIGLJEVIĆ broj 402 / 17. Predsjednik lja predsjednik Josipović je kazao kako u čin kapetanice korvete.“ kazao je Milanović. se. Đuro Pažin. na tom putu trebamo  biti vječno  “Operacija Oluja značila je oslobađa- zahvalni. 3 poručnika fregate u čin poručnika bojnog “Ovaj dan pripada vama hrvatskim beskrajno zahvalan. Veterani 4. Promaknuća pripadnica i pripadnika OSRH-a U prigodi 5. da može pobi- menuo kako smo identitet i državu jediti recesiju. može biti pobjednička. pohvaljeni su brigadni general Mladen domovinu u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta . Jugović. primjerenom. vlast od 1990. predsjed- nik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Ivo Josipović donio je na teme- Odavanje počasti poginulim braniteljima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća lju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti. a misa za nih zadaća. Središnja svečanost održana je na granice ćemo uvijek braniti  zna- U čin kapetana fregate redovito je promaknut Trgu Ante Starčevića kod spomenika jući gdje su i kamo pripadaju kao kapetan korvete Tomislav Sinjeri. dišnju proslavu ocijenio je sjajnom i Istaknuvši kako je rat počeo zbog gra. Dražen Kardoš. kolovoza na kninskom stadionu NK Dina- re odigrana je i nogometna utakmica. nitelja. Predsjednik Vlade Milanović je napo. 2 Josipović obišao je svečane postroje su hrvatski branitelji u pravednom i poručnika bojnog broda u čina kapetana korvete. pobjedu za Hrvatsku na čemu im je satnica. 45 natporučnika u čin satnika. njihove žrtve priznati i pokloniti im ma utakmice. 7 poručnika korvete u čin po- stima iznijeli najveći teret u nametnu. Istaknuo je kako je u miru znači i pružiti ruku našim nog života ponovno odlučile učiniti nešto dobro. i 7. pobjedu u Domovinskom ratu donijelo sugrađanima srpske nacionalnosti i humano“. Damir svečano postrojili ešelon hrvatskih bra. Barbare na kninskoj tvrđavi. a u čin pukov- Hrvatske pobjede Oluja 95 gdje su se što je to radila svaka hrvatska nika bojnici Tomislav Kovačić. Mato Matanović i Pre- va je ispaljeno deset počasnih plotuna. nica Milanović je poručio:“Hrvatske drag Palac redovito su promaknuti u čin brigadira. odluke o redovitom promaknuću za 158 pripadnica i pripadnika Oružanih snaga. MUP-a i dva Čestitajući Dan pobjede i domovinske Vlado Dandić. izjavio je ministar ciljeva i temeljnih vrijednosti trebamo obrane Ante Kotromanović. a ovogo- biti jedinstveni. Damir Perak. gurati ljudska prava. ešelona ratnih zastava postrojbi koje zahvalnosti i Dan hrvatskih branite- Redovito su promaknuti: 1 poručnica bojnog broda su sudjelovale u VRO Oluja. kazao je potpredsjednik svladati gospodarske poteškoće. Mise je predslavio vojni Fuzul. Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. a prijavak mu je podnio zapovjednik obrambenom ratu odnijeli pobjedu. n HV 402_04_07.indd 7 8/14/12 1:21 PM . Juraj Jezerinac  ( Ured predsjednika) Humanitarna nogometna utakmica U sklopu humanitarne akcije Hrvatsko srce za Knin 4. gospodarsku krizu i sve stvarali dugo i platili jako visoku ci. ordinarij mons. vjerske i nacio- hovnog zapovjednika Oružanih snaga. Vladimir Puhanić i Zdravko Šošić. Istaknuo je kako broda. 2 satnice u čin bojnica. na prijedlog ispred spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 ministra obrane. kazao je te se zahvalio svim sudionici- zajedništvo. Pu- kovnici Vjekoslav Ferenčina. prosperitet. je Hrvatska pobijedila u ratu. te pozvao i na zajedniš. ali i da u čin natporučnica. slobodna i neovisna Hrvat.

snimio Davor Kirin Sa zadovoljstvom pomažemo lokalnoj zajednici HV 402_08_09.indd 8 8/14/12 12:49 PM . na kojoj se vidi o koliko oštećenim i zapuštenim objektima je riječ GOMBR Leida Parlov. kolovoza 2012. Među 105 lokacija na kojima će Inženje- rija raditi na raščišćavanju i uklanjaju u ratu oštećenih objekata jest i ova u ulici Stjepana Radića u samom središtu Vuko- vara. 8 broj 402 / 17.

Na svakoj lokaciji radi se nešto manje prepoznaje od dva dana. voda . akcije traganja Rok za podnošenje prijava je četrnaest i spašavanja.. . naime.Vojnodiplomatska izobrazba. a velikom šavanju”. nam je zapovjednik Bojnik Goran Zubak. Na. nosti u kojima OSRH svojim stručnim kadrom i tehnikom pomaže civilnoj zajednici. Na terenu je redovito 25 pripadnika bojne Osim uvjeta iz članka 19. Na terenu je i poručnik Josip Prkačin. neprekidno sam s vojnicima kraja 2012. lokacija.VSS Inženjerijske satnije. Oružanih snaga često od presudnog značenja.za odabir kandidata za vojnodiplomatsku zajednici. Tada je očišćeno 50 RESURSE Siniša Jurković. kolovoza 2012. Sljedeće 2011. . tehnikom. zamjenik zapovjednika Inženjerijske MINISTARSTVO OBRANE UPRAVA ZA LJUDSKE brigade. Praksa je ipak praksa. Ovako se stručno certifikat NATO/EU – SECRET. Da se radi RH u Republici Srbiji sa sjedištem u Beogradu kvalitetno. a ovo je samo dio njihovih zadaća i sastavni dio njihove redovite obuke.međunarodni tečajevi iz područja pionirci. a poseb..indd 9 8/14/12 12:49 PM . izrazito lošem stanju. Nakon samo tjedna od dolaska u . te sigurnosni “Ovaj angažman inženjerije ujedno je i dio njihove redovite obuke. n Odabrani kandidat prije pokretanja proce- dure mora posjedovati nacionalni sigurnosni certifikat stupnja VRLO TAJNO. navedenih uvjeta kandidati mogu dostaviti Svaka sekunda koju rukovatelj provede na stroju u prilog je njegovu usvršavanju”. i 20. Do tada su dužnost no ih veseli kad uklonili oštećene objekte na 35 lokacija. sa zadovoljstvom Radi se svakodnevno i svi se radovi za sada odvijaju planira- INTERNI NATJEČAJ nom dinamikom. Ovako se mogu najbolje Predviđeno vrijeme početka dužnosti: do upoznati s poslom. Uprava za ljudske resurse. i praktično učim o tehnologiji rušenja objekata. s pripadajućom službi u OSRH za dužnost vojnog izaslanika tehnikom. to prepoznaje. godine na vukovarskom se području pomenuo je i kako radilo na 104 lokacije. propisani su sljedeći uvjeti: potvrdio nam je i satnik Marko Strunje. obraslim u gusto raslinje. Riječ o objektima koji su u je njegovu usavr. To je odlično. ali i bilo . a ovo je samo jedna u nizu aktiv. Radove su započeli početkom srpnja a na terenu bi trebali biti na stroju u prilog do kraja listopada.. 9 Pripadnici Inženjerijske bojne Gardijske oklopno-mehanizi- Svaki trenutak koji rane brigade ljetne mjesece provode radeći na raščišćavanju rukovatelj provede i uklanjanju u ratu oštećenih objekata u gradu Vukovaru. godine. Uigrana su ekipa. medicinski letovi kao i druge u kojima je angažman i ljudstva i tehnike dana od datuma objave u Hrvatskom vojniku. kojima se provodi dobro su došli. trebali završiti radove na svih 105 planiranih lokacija.vojnog izaslanika RH u Republici Srbiji svake lokacije iznese 300 do 350 m kubnih građevinskog i stanovništvo to materijala (šute).osobni čin: pukovnik/brigadir radne skupine. Do tada bi. brigadir Siniša Jurković.10 godina radnog staža poslali u “živu” situaciju. na: adresu: objasnio nam je zapovjednik brigade. Sarajevska c. Kad smo ih posjetili početkom kolovoza upravo su završa- vali radove na jednoj od lokacija na Sajmištu. a ove je godine planirano urediti raspisuje: njih 105. “Odmah su me . U prosjeku se sa . prometno osiguranje i . organizaciji Posebna stručna znanja i kriteriji poželjni tehnološkog procesa. zapovjednik . Na terenu je uvijek i sanitetski tim. a posebno ih veseli kad i stanovništvo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. No radovi se ne prekidaju. Sve se aktivnosti provode u REPUBLIKA HRVATSKA skladu sa sporazumom između MORH-a i grada Vukovara. 7. 10 000 Zagreb. a cijeli posao prati i logistički podupire operativno diplomacije. . Napomenuo je i kako sa zadovoljstvom pomažu lokalnoj zajednici. “Ovo iskustvo mi je itekakao značajno.g. Uostalom ovo je dio njihove obuke a što složeniji uvjeti u . središte u vukovarskoj vojarni. broj 402 / 17. Jedino što ih “mori” jest vrućina i kod odabira kandidata: rekordno visoke temperature.radno iskustvo iz područja međunarodnih kakvih drugih inženjerijskih radova osobita je pozornost i sigurnosnih poslova na poštivanju svih građevinskih i komunalnih standarda i propisa kao i sigurnosti i djelatnika i građana. Diplomirani je inženjer gra. Kod izvođenja ovih. Zastoja nije bilo ni kad su temperature u pomažu lokalnoj tom dijelu zemlje nerijetko prelazile i 40 Celzijevih stupnjeva. Rezultati Inženjerijske bojne itekakao su vidljivi.Diplomatska akademija MVEP-a. planiranju. s dobrim rezultatima i da radovi ne kasne. Spomenimo samo aktivnosti u protupožarnoj sezoni koja je u tijeku.” kaže Prkačin. napominje poručnik. objasnio broju njih prijeti i urušavanje. usavršavaju i usvajaju procedure po kojima trebaju raditi ako se angažiraju u nekoj Prijave s dokazima za ispunjavanje od međunarodnih operacije ili kad bi trebali djelovati u slučaju prirodnih nepogoda.posebna vojna znanja (ZSŠ ili RŠ) postrojbu poslan je na teren. HV 402_08_09. zapovjednik 1. brigadir bojne GOMBR-a podsjetio je da je ovakav oblik suradnje s Vukovarom započeo 2010.engleski jezik STANAG 2222 ili ALCPT 85 đevine i ovo mu je prvo praktično iskustvo. Zakona o što se pokazalo kao optimalan broj ljudi.

zaokreti. ne kad sam se opustila. To je tek početak: konačnu ocjenu o spo. u zraku. a zatim vojni pilot. u potporu koju je dobila od djelatnika 93. mnogo toga. aviona. i još mnogo. Upravo te ispitne letove. Ovo je tek početak Selekcijski letovi među prvim su stubama na putu k zvanju pilota. nakon što je sletjela na slijede ispitni letovi s ispitivačem koji procjenjuje pistu Zemunika i saznala da je uspješno prošla stupanj usvojenosti pojedinih elemenata letenja Papir nije mjerilo filtar selekcijskih letenja u avionu ZLIN 242 L. kandidatkinja za učenika-letača tanje. sudjeluju polaznici koji će pohađati Fakultet prometnih znanosti (aeronautika) i prošli su sve zdrav- stvene i psihološke testove. Ovo je veliki korak Soldo. kolovoza 2012.. u novom okruženju i radnom prostoru. Tijekom devet sati naleta. slijede vojnička obu. “Svaka osoba koju sam upoznala u vojarni bila je otvorena i pristupačna. slijetanje... Nije zaboravila ni spomenuti veliku obuka. uspješno je prošla Ana pleksno za nekoga tko je prvi put sjeo za upravljač kadetkinja. Zahtijevamo dobro snalaženje rekla je Ana.. zb. Selekcijski letovi kandidata za vojne pilote “San se polako ostvaruje!“. Lete pod stručnim vodstvom nastavnika letenja i usvajaju sadržaje temeljnih manevara aviona na zemlji i u zraku Prvi let HV 402_10_11. HRZ želi odmah vidjeti jesu li ti mladi ljudi k ostvarenju te želje. sve je išlo samo po sebi“. Letovi su bili vrlo zahtjevni. 10 broj 402 / 17.indd 10 8/14/12 12:50 PM . ka u Požegi. sobnosti za studij vojnog pilota donosi stručno sposobni za buduće školovanje. tijekom devet sati naleta. polije- rekla Ana Soldo. kod kandidata. akrobacije). Nakon obuke (tj. studij aeronautike. zajedno Na prvi pogled selekcijsko letenje izgleda kom- “Tijekom cijele srednje škole željela sam postati s kolegama-kandidatima. da netko tko je na papiru vrhunski potencijal. No. sudjelu- ju polaznici koji će pohađati Fakultet prometnih znanosti (aeronautika) i prošli su sve zdravstvene i psihološke testove. oduševljeno nam je manevara aviona na zemlji i u zraku (vožnja. “Zna se dogoditi trebala sam biti maksimalno koncentrirana. temeljna letačka može proći ovu fazu. Lete pod stručnim vodstvom nastavnika letenja i usvajaju sadržaje temeljnih Na selekcijskim letovima. svi su bili susretljivi i željeli pomoći“. povjerenstvo HRZ-a i PZO-a. kadeta-vojnog pilota).

ima ih mnogo Kandidat Robert DOVIJANIĆ Domagoj VLAHOVIĆ. U zraku nastavnik objašnjava detalje polazniku. Bilo je naporno. ali bez preve. uz pomoć profesionalnih i stručnih nastavnika letenja. Hasnek je danas vrhun- ski pilot. mogu zaredati s nepotrebnim ispravljanjima. Treba i na pravi način upozoravati kandi- na ispitnim letovima idealno je kad ispitivač ne date na pogreške. U početku. Mislim da će od ovoga koraka biti još mnogo težih. o. didata.. kolovoza 2012. kandidati u ovoj fazi ipak nisu dužni potpuno teže je tijekom slijetanja. koje je najkompleksnije. zaključuje bojnik. naraštaja kan. Tko zna. koji dolaze ovamo. Svojih se prvih letova prisjetio netko tko ih je davno ostavio iza sebe. Veliku ulogu u početku letačkog života kandidata “Pratimo kako podnose let. naraštaja. a sigurnost. koji su s njihove postupke i sposobnost učenja. Danas je to jedno lijepo iskustvo“. ali se i smanjuje. jer uz krive ili prečeste sugestije mora izgovoriti niti jednu riječ“. kategoričan je Anđić. Najveći problem? Bura. a konačni cilj mi je lovački avion. snimio Davor Kirin tri dimenzije“. Ivan Anđić kaže da moraju smanjiti i tremu kan- nu. broj 402 / 17. Vojnički odnos i ponašanje didata selekcijskog letenja. nego i u vojničkom odnosu i ponašanju“. Tada sam prvi put sjeo u avion. promjene pravca. Slijedi studij. samostalno upravljati avionom od polijetanja do Motivacija kandidata? “Ona je prisutna kod svih slijetanja. 11 likih problema. zb. komunikacija je više jednostrana. S vreme. posebno kod slijetanja. nastupa u akrogrupi.? n prema karijeri pilota HV 402_10_11. a mora biti vidljiva ne samo u letenju. je odgovornost iznimna. bojnik Robert Ribarić. kako za obuku tako i za nom ona postaje međusobna. sve imaju njihovi iskusni nastavnici letenja. možda će njegovim stopama i jedan od kandidata 21. bojnik Nenad Hasnek. Poručnik mnoštva informacija u prilično kratkom vreme. te primanja njima u avionu s dvojnim komandama.. kaže nam voditelj 21. Naj- No. Nisam znao kako ću reagirati. Želim postati pilot još od osnovne škole.d. Najdraži tip? Teško je reći. zato sam i upisao srednju zrakoplovnu u Velikoj Gorici. makar je ona uglavnom pozitivna. i ja i moj organizam. zapovjednika Eskadrile aviona 93.indd 11 8/14/12 12:50 PM . “Sjećam se svakog leta.

pravi- Republika Hrvatska u ovu operaciju lima djelovanja snaga. je pripadnici HRM-a koji su do sada gdje uobičajeno dolaze predstavnici sudjelovali u ovoj operaciji. a polaznici se analitičara u Odjelu CJ5 u operativ- upoznaju s brojnim sadržajima koji nom zapovjedništvu sudjelovao u su im potrebni i vrlo korisni tijekom operaciji. jest dužnostima u operativnom zapo. pripadnike HRM-a. obuhvaća wooda. a njihova preduputna obuka i priprema za operaciju odvija se u Središtu za obuku Hrvatske ratne mor- narice “Petar Krešimir IV“ u splitskoj vojarni “Sv. sudjelovanja u operaciji a provode “Prioritetna zadaća na tom mjestu.. procjena učinkovitosti operacije i vjedništvu ili u zapovjedništvu snaga procjena rizika daljnjeg djelovanja. bilo na hrvatskih OS odnosno HRM-a. godine upućujući do pet časnika/dočasnika HRM-a. operacijama šalje svoje najbolje mornaričke ča. kolovoza 2012. Nikola“. Kroz 14 obučnih sadržaja NAVFOR Somalia – ATALANTA jedna budući sudionici u mirovnoj operaciji je od mirovnih operacija u kojoj su. u veljači 2012. a njihova i radu operativnog zapovjedništva preduputna obuka i priprema odvija kao i zapovjedništva snaga. 12 broj 402 / 17.. Nikola“ u Lori. specifičnostima predanosti i stručnosti. vratio se iz North­ Obuka traje devet dana. i još je jedna u nizu onih u daćama. Do sada je petna- est časnika HRM-a sudjelovalo ili se trenutačno nalazi u ovoj operaciji. njem u području operacije.indd 12 8/14/12 1:31 PM . Pripadnici HRM-a poručnici bojnog broda Neven Pejković. upoznaju se s temeljnim podacima djeluju pripadnici hrvatskih Oružanih operacije ATALANTA i njezinim za- snaga. Hrvatski doprinos operaciji ATALANTA Mirovna operacija Europske unije EU operacije. organizaciji snike. pomorskog presretanja. Republika Hrvatska u njoj sudjeluje od 2009. Darija Gvozdenčević. gdje je na mjestu operativnog 54 nastavna sata. U skladu s Odlukom Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripad- nika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije EU NAVFOR Somalia – ATALANTA od 3. bić. Pripadnici HRM-a koji obnašaju dužnost u operativnom zapovjedništvu operacije redovito se rotiraju dva puta godišnje. pripadnike HRM-a. života i rada na brodovima.. Marinko Ru- splitskoj vojarni “Sv. zračnim se u Središtu za obuku Hrvatske rat. pravnim soko ocijenjeni i prepoznati po svojoj okvirima djelovanja. Marinko Rubić ističu vrijednosti iskustva koje su stekli u operaciji Atalanta HV 402_12_14. EU NAVFOR Somalia – ATALANTA Republika Hrvatska u operaciju EU NAVFOR Somalia – ATALANTA šalje svoje najbolje mornaričke časnike. travnja 2009. ne mornarice “Petar Krešimir IV” u Poručnik bojnog broda. povijesnim pregledom i sta- kojima su hrvatski predstavnici vi. dok je ukrcaj na brodove u operaciji u skladu s bilateralnim dogovorima. operacijama i sl.

ku HRM-a te prenesena iskustva i njih mjeseci zabilježen je značajan znanja djelatnika HRM-a stečena za pad piratstva“. 13 Lada PULJIZEVIĆ. Operacija ATALANTA je prva EU od velike mi je koristi bilo iskustvo trgovačkom prometu. pokrenuta je u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1814. Velika mi pu Europske sigurnosne i obrambene politike preduputna obuka koju smo prošli. te s odbili svi napadi pirata i oružanih napada ostalim sudionicima u pomorskom na brodove. na zapovjed- nom brodu u području ope­racije. na mi je čast bila biti prvi hrvatski Velike Britanije i Sjeverne Irske. godine kako bi se zaštitili brodovi koji Poručnik fregate Stipe Skelin za svoj rad pohvaljen je prevoze hranu  za Somaliju iz programa WFP od viceadmirala Juana Rodrigeza.“ član zapovjedništva snaga operacije. te brodova WFP i AMISOMA. do sredine 2011. Zahvaljujući “Preduputna obuka u Središtu za obu- međunarodnim naporima. kaže pbb Rubić. posljed. zaštitili brodovi koje u operaciji ATALANTA i zapovjednika svih španjolskih snaga u području operacije Piratstvo je globalan problem koji je i sudjelovanja na raznim međuna- svoju ekspanziju doživio 2007. dijela Indijskog oceana. EU NAVFOR Somalia – Operation ATALANTA. I on naglašava važnost kontinurane prijateljima iz cijelog svijeta. a poseb. u Ujedinjenom Kraljevstvu je bilo susretati se s ranije formi. Operacija mi je otvorila vrata novim mornarice UK. je u Northwoodu. plove u području zahvaćenim piratstvom te can Union Mission in Somalia). broj 402 / 17. kao i zaštita mornarička operacija koja se provodi u sklo- rada na brodovima Flotile HRM. a sma- obuke i školovanja na svim razinama. foto HRM Mirovna operacija Europske unije. za odlazak u operaciju. “Naš je glavni zadatak koordinacija s WFP (World Food Programme) i AMISOM (Afri. a okruženju te iskustvo sudjelovanja u za svoj je rad dobila pohvalu zapo. na čelu Europ- ranim. vrijeme boravka u operaciji značajno Poručnica bojnog broda Darija Gvoz. nik hrvatskih OS priprema za dobro skih aktivnosti u svijetu događao se snalaženje i rad u okruženjima kakva upravo u području sjeverozapadnog su međunarodne misije i operacije.indd 13 8/14/12 1:31 PM . rodnim vježbama kojima se pripad- godine. sam ljude koje bih mogao nazvati izvidnička zrakoplova. pbb Gvozdenčević kaže: Poručnik fregate Stipe Skelin je u ope- “Za obavljanje zadaća u Northwoodu raciji ATALANTA sudjelovao od kraja 2010. je kontraadmiral Duncan Potts iz Kraljevske Poručnik bojnog broda Neven Pej. jedničkog rada u multinacionalnom racije od veljače do kolovoza 2011. zapovjednika zdru- ženih snaga EU u operaciji ATALAN- TA i zapovjednika svih španjolskih snaga u području ope­racije. 1816. Operativno zapovjedništvo operacije tijekom mog boravka u misiji ugodno vitalne zadaće ove operacije. upoznao laže s do 10 ratnih brodova i do 4 mornarička od kolovoza 2010. Aktivno- sti pripadnika OSRH koji sudjeluju u operaciji na za­da­ćama u zapovjed- ništvu snaga na zapovjednom brodu i kao članovi posada drugih brodova u operaciji razlikuju se od onih koje se obavljaju u operativnom zapo- vjedništvu operacije.“ n HV 402_12_14. do veljače 2011. a više od polovice svih pirat. pridonose razumijevanju i izvršenju denčević također je obavljala zadaće zadaća kolegama koji se pripremaju operativnog analitičara u Odjelu CJ5. a za svoj rad pohvaljen je od viceadmirala Juana Rodrigeza. 1838 i 1846 iz 2008. kaže poručnik Pejković. i 2008. Iskustvo za- u operativnom zapovjedništvu ope. tram i da je ovakva prilika izuzetna kako u zemlji tako i inozemstvu kao za svakog mladog časnika. a je čast bila sudjelovati u koordinaciji (ESDP). kolovoza 2012. a EU NAVFOR Somalia raspo- ković u operaciji ATALANTA bio je znanjima i sposobnostima.. zapovjednika združenih snaga EU (World Food Programme). operaciji preporučam svim časnici- vjednika operacije. iskustvima. vrlo pozitivnim mišljenjem časnik koji sudjeluje u operaciji EU skih pomorskih snaga (European Naval Forces i stavovima kolega o pripadnicima NAVFOR Somalia – ATALANTA kao Somalia – EU NAVFOR Somalia) trenutačno OSRH. Govoreći o svojim ma“.

indd 14 8/14/12 1:31 PM . SR Njemačka. Ukrcan je na brod u mornaričkoj bazi Wilhemshavenu. fregati “Sachsen” koja se nalazi u međunarodnoj vojnoj operaciji Europske unije u Aden- skom zaljevu i somalijskim vodama –EU NAVFOR Somalia . Medvidović upućen je u međunarodnu vojnu operaciju stavu ove međunarodne operacije. srpnja sudjeluje časnik HRM-a natporučnik Pave Amulić. godine. je časnik Hrvatske ratne mornarice koji njemačkom vojnom osoblju. kolovoza 2012. Europske unije “EU NAVFOR SOMALIA . srpnja nalazi se poručnik fregate ANALITIČAR OPERACIJE U Tomislav Jadrić. 14 broj 402 / 17.ATALANTA. Prvi časnik HRM-a na dužnosti logističke potpore U sastavu njemačkog odreda za potporu i vezu u Džibutiju od 23.ATALANTA. Pripadnik Hrvatske ratne mornarice kapetan korvete Zoran naričkih snaga koje sudjeluju u sa. od 16. Na njemačkoj fregati “Sachsen” Na ratnom brodu SR Njemačke. na francuskom zapovjednom brodu A630 MARNE. potpora sudjeluje u međunarodnoj vojnoj operaciji ATALANTA. Kapetan korvete Zoran nje personalne i medicinske pomoći Medvidović 15. kolovoza obnašao je stožernu dužnost u francuskom zapovjedništvu snaga na terenu u sklopu 11. a na lokalnim vlastima i vojnim snagama  dužnosti analitičara zamijenit će kapetana korvete Ivicu Europske unije u Džibutiju i sl. Northwoodu u Velikoj Britaniji. ožujka do 7. odakle je brod isplovio u pravcu Adenskog zaljeva kako bi sudjelovao u borbi protiv pirata i za- štite dostave hrane morskim putem (World Food Programme WFP). dužnost analitičara operacije u Operativnom stožeru u zadaće ovog Odreda jesu i pruža. EU NAVFOR Somalia – ATALANTA Časnici HRM-a trenutačno u operaciji ATALANTA Prvi časnik HRM-a na stožernoj dužnosti Poručnik bojnog broda Vjekoslav Periša od 23. HV 402_12_14.ATALANTA” na Osim tehničke potpore brodovima. rotacije mirovne operacije Europske unije EU NAVFOR Somalia . prvi časnik HRM-a OPERATIVNOM STOŽERU koji će obnašati dužnost logističke potpore u Odredu njemačkih mor. Pavića koji je tu dužnost obnašao od veljače 2012.

svijetu u svojim sportovima. mjesto Od 24 sportaša koji su pot.pripadnici OSRH na Olimpijskim igrama u Londonu Foto: IOC vor s MORH-om (uz hrvače braću Žugaj koji su aktivni časnici). vrhun- Tina Mihelić (jedrenje. pogotovo i Ivan Kljaković Gašpić). kada znamo da su u tom razdoblju prošavši žrvanj olimpijskih kvalifi- osvojili više naslova na europskim i kacija koje su im omogućile nastup svjetskim natjecanjima. Martin Sinković.7. i Bojan Đurković (streljaštvo. mjesto (uz hrvače braću Žugaj koji to zimske u Sočiju.BRONČANA MEDALJA Tonči Stipanović (jedrenje. malokalibarska puška) .4. Andreju Đaković i Ivanu Maranić (judo)…A vjerujemo. od- mah nakon osvajanja zlatne medalje. mjesto su aktivni časnici). Tijekom bez kormilara i tekvondašica Lucija tog kratkog razdoblja. te najavile da će suradnja ša u OSRH nije prošlo mnogo vreme. Neki su bili vrlo blizu i Hrvatskog olimpijskog odbora pun da ih osvoje (streljačica snježana pogodak. klasa Finn) . 15 Sportaši . a znači i više kad se istakne da su svi daleko od zenita svojih sportskih karijera. klasa 470). klasa Laser) . ne samo za hrvatski sport Pejčić. a strijelac Giovanni Cernogoraz je. jedriličari Tonči Stipanović nego i za Hrvatsku vojsku.6.Veslački četverac na. na Olimpijskim igrama pokazali da Nedavno završene Olimpijske igre pripadaju skupinama najboljih na u Londonu na najljepši su način po. a znači i više kad U očekivanju Sočija. vojske. nik OSRH. pa i na novom olimpijskom spektaklu u Rio de Janeiru za četiri godine. kolovoza 2012. 35. ru.5. Filipa Hrgovića (boks). kazale opravdanost sprege sporta i Od 24 sportaša koji su potpisali ugo- Foto: VESLAČKI SAVEZ ZAGREBA PRIPADNICI OSRH U LONDONU Veslački četverac bez kormilara (Valent Sinković. Čeka ih još mnogo uspjeha i medalja. Neven Žugaj (hrvanje. Damir Martin i David Šain) .ispao u osmini finala pratiti uspjehe naših vojnika. godine. kategorija do 84 kg) . mjesto Snježana Pejčić (streljaštvo-zračna puška) . Bit će tu mjesta i za Tonimira Sokola (hr- vanje). kategorija do 74 kg) . biti duga i plodna.indd 15 8/14/12 1:35 PM .5. mjesto (10 metara stojeći stav) Ivan Kljaković Gašpić (jedrenje.ispao u osmini finala Brojka je to koja znači mnogo. Stipu Jarlonija i Filipa Grgića (taekwondo). izjavio da bi htio obući maskirnu odo- MEDALJE KAO POTVRDA Od ulaska skupine vrhunskih sporta. Ostali su. ali i velikih promotora karijera OSRH i Hrvatske… D. i za neke dru- ge koji još nisu u sustavu OSRH. Brojka je to koja znači mnogo. skijaš Natko Zrnčić-Dim. VLAHOVIĆ HV 402_15.SREBRNA MEDALJA Lucija Zaninović (taekwondo) . čak ih da će na njima nastupiti i pripad- (zračna puška. klasa Laser Radial) . mjesto (trostav) i 18. 10m stojeći stav) je 14 nastupilo u Londonu. 36. mjesto pisali ugovor s MORH-om igre su već početkom 2014. čak ih je 14 nastupilo u Londonu. broj 402 / 17. Ne zaboravimo nove Olimpijske Šime Fantela-Igor Marenić (jedrenje. nastavit ćemo Nenad Žugaj (hrvanje.17. mnogi od njih Zaninović vratili su se u Hrvatsku s su pokazali da je suradnja MORH-a medaljama. mjesto se istakne da su svi daleko od zenita svojih sportskih skih sportaša. a svakako bi to željeli. mjesto (50 metara trostav). tek oko godinu i pol dana. Izvanredna Ana Zaninović još je ranije potvrdila da bi rado krenula stopama svoje sestre. Gotovo je sigurno (50 metara ležeći stav).

jam državna prvenstva i nastupam Počeo sam u RK Lokomotiva. a reprezentativke i hrvatski je reprezenta- i u vojsci zna se red. U ZzP-u sam juniorski prvak Hrvatske u savateu. “Kada govorimo ide li pod ruku ziva. Još kad se posvećen i moj brat blizanac. rodnim prijateljskim mečevima. na Svjetskom prvenstvu u Belgiji. U ragbiju kratak – ide. Sredinom ček za kojega čovjek na prvi pogled 2005. govori nam čudo. Njegove kolege mole nas renje Olimpijskih da ne zaboravimo naglasiti njegov predan rad u djelovanju OMLT-a na igara u Londonu sjeveru Afganistana. reprezentativca tivac već sedam godina. svojega vjernog Tima. službenog psa ma posveti cijela svoja mladost. Izgleda. Do jan Slaviček. Hrvatski sam reprezentativac već se. istaknuti kako su mu njegovo Zapo./2004. ali sport je sport. od nas ipak puno Posvećen borilačkom sportu više upućeniji u “Počeo sam trenirati savate ili fran- sport od ostat. su svakodnevni treninzi. kolovoza 2012. “Nakon osam mjeseci treniranja mu je drugi boravak u vojska i vrhunski sport. zaključit ćemo mi. ne razumijevanju i potpori nadređenih. “Naravno. I Tamo sam osvojio drugo mjesto iza Njihove sportove barem većina od kako mu je njegovo ništa očito ne trpi. nije to jetiti kako su neki ragbi. go­dine u njemu se lju- sportom“. iz godine u godinu osva- “U ragbiju sam sedamnaest godina.bojnik Mate Ostović velika potpora u njegovoj ragbijaškoj kari- Satnije specijalne vojne policije i vo- dič službenog psa za detekciju eksplo- zadaće obavljaju vezu (GOMLT). kojemu je ovo drugi bora. europskim i svjetskim prvenstvima. govori satnik Gledajući otvo. I Ušao sam u državnu reprezentaciju. Godine 2003. inače pripadnik raciji ISAF svoje zonskog operativnog mentorskog tima za general. u ragbijaškoj karijeri me naravno veseli. cuski boks još 2000.ov natje- može utvrditi kako se s njime nije čaj i započeo djelatnu vojnu karijeru. baš šaliti.“ (G OMLT). I u vrhunskom sportu Hrvatske. 16 broj 402 / 17. je to činjenica vrijedna poštovanja. govori nam satnik Mar. i ovo jeri. malim sportovi. Skromno govori o svojoj to je odgovoran posao. tko jed- ovdje u Afganista. godine i nastupio sportskoj karijeri. I u misiji nađe nu moglo se primi. međuna- dam godina“. bav prema vojnom pozivu. ne propuštajući zentativac u ovom sportu. uvjetno rečeno. Nikakvo njoj Stubici. godine u drugom razredu srednje škole u klubu u Do- ka ekipe. propuštajući istaknuti usklade se i vojne i sportske obveze“. Dečki u OMLT-u su vrlo aktivni u tomu. nom nauči na vrhunska ostvarenja. Zahvaljujući za koju sam 2003. da bi karijeru u kojoj od 2003. ali postati vrhunski Zapovjedništvo za U Hrvatskoj i u zemljama susjedstva bio vrlo malom razlikom na bodove sportaš u bilo kojem od njih znači potporu velika potpora bilježe se veliki pomaci u ragbiju. pa preko kao član reprezentacije na raznim RK Mladosti došao sam u RK Zagreb. vjedništvo za potporu i zapovjednik uzor“. U redovima desetnik Zdenko Mirt. zapovjednik Doma zapovjedništva.indd 16 8/14/12 12:52 PM . postao sam je sedamnaest godina. Ovom sportu je svijeta“. onda za detekciju eksploziva. To te postao juniorskim viceprvakom posvetiti vrijeme. Zavolio sam taj iznimno zahtjevni borilački sport“. “Trener Satnik Marjan Slaviček. hrvatski repre- 19. igrač njih uspjeha desetnik Mirt dok obilazi tim. ona mu ostaju u krvi. Srećko Znika i stariji dečki bili su mi tingenta u ope. Hrvatski reprezentativci pripadnici 19. HRVCON ISAF RK Zagreb i izbornik hrvatske ženske ragbi reprezentacije“. I motiv za Od odsluženja vojnog roka bavljenjem uvjetno rečeno malim 2003. godine bi- čovjek bio vrhunski sportaš potrebni lježi vrhunske rezultate. Od početka karijere vezan je za vojnu Vrhunski sportaši – v HV 402_16_17. kaže Zdenko. govori nam satnik Slavi. hrvatskog kon. prisjeća se najvećih dosadaš- kim posebnim zahtjevima. Naravno. Slaviček. pripadnik Garnizonskog danas imam više od 150 međuna- operativnog mentorskog tima za vezu rodnih i domaćih službenih mečeva. odgovor je nastupio sam i osvojio juniorski kup čak tri hrvatske operaciji ISAF. prijavio se na MORH. prvenstvima Mediterana. prilagoditi život ne. vremena za sport. vodi nas kroz svoju uspješnu sportsku vak u operaciji ISAF. “Od 2003. joj sportskoj karijeri. pripadnik je Garni. Vrlo skromno govori o svo.“ francuskog borca od kojeg sam izgu- nas baš i ne prati.

n – vrhunski vojnici HV 402_16_17. pripad- Među dva mušketira. operaciji ISAF gdje vodim i pomladak. prošla školu nogometa. u potpunosti sam se joj je drago vidjeti bivšu suigračicu našao kada sam primljen nakon za. na igrama. Natporučnica Tatjana Šolaja.“ Nogomet je Tatjani omogućio proputovati Europom. govori sam godine dobila pravo nastupa i A savate? “S njim ću se baviti dok god nam desetnik Zdenko Mirt. priča nam s nogomet. baš poput Zamalo osamnaest godina nogomet naše dame.natporučnica Tatjana Sredinom 2005. Baš je nogomet i u mojoj vojnoj karijeri“. za reprezentaciju“. kolovoza 2012. godine. teta me je odvela kao dvanaestogo. od Islanda do Bugarske i Rumunjske. Takva je i na svojoj dužnosti pri- operaciji ISAF. Tijekom svih Dama u kopačkama kao član reprezentacije ovih godina nogomet mi je omogu. govori o svojim žavna prvenstva i nastupa sportskim počecima. Devetnaesti je hrvatski kontingent u operaciji ISAF imao sreću da je među broj 402 / 17. Godine 1998. hrvatska reprezentativka u ženskom jedna dama . ali sam s tre- dan. Ovo u ženskoj Ligi prvaka. malo. Pravi reprezentativci – u sportu i u svome vojničkom pozivu Dražen Jonjić policiju. ali i ovakve vojnike. Na- kon povratka iz mirovne misije 2008. što mu je donijelo golemo de i visoko postavi ljestvicu. ali sportska volja i tvrdoglavost sve je riješila. Gledajući Olimpijadu bilo svome vojničkom pozivu.indd 17 8/14/12 12:52 PM . četiri godine ali kako nisam baš previše visoka. Sada igram u ŽNK Agram. turniru u Mentonu blizu Monte Carla četrdesetak nastupa za reprezentaciju. kaže. onu prema vojnoj policiji i ljubav prema psima: “Zbog moje ljubavi prema psima poslan sam na tečaj za vodiča službenog psa za detekciju eksploziva. pripadnica kriminalističke na natječaj MORH-a i zapo. Zavolio skladan smo tim. Sa psom se živi. Od petnaeste i vjerujemo jedan drugome“. prijavio se sam desetak godina na vrlo jakom nogometu. Devetnaesti je hrvatski je dio nje. nistan smatra vrhom svoje vojne Tko jednom prihvati visoke standar- karijere. boksa.Pomogao mi dručjima. “Ipak. Od 2003. osvaja dr. padnika Kriminalističke Vojne policije. Igrala nica je Kriminalističke Vojne policije i svjetskim prvenstvima. sa otkrivene ljubavi traju dovijeka“.“Još mi je ostalo dva ispita kontingent u operaciji ISAF imao da dobijem UEFA B licenciju i da se sreću da smo među sobom imali još više posvetim treniranju djevojčica ovakve sportaše. danas Satniju Ovdje u Afganistanu natporučnica specijalne Vojne policije Pukovnije Tatjana Šolaja prvi je put. Nastupala sam također Htjela sam igrati košarku i odbojku. mu je drugo sudjelovanje u za redom. Vojne policije i hrvatska reprezenta. To je način života“. Zabilježila je do sada Šolaja. hvatala poteze. Iznenađeni su njezinim vješti- Zdenku je ovo drugo sudjelovanje u nama. Kada je pristupila Oružanim snagama malo je posložila prioritete. smjestila se i na raznim europskim i ćio da proputujem cijeli svijet. Nadopunjavamo se sam taj iznimno zahtjevni učila igrati nogomet. kaže savatea ili francuskog sedamnaest godina dobila sam poziv nam desetnik Mirt. Jednom Hrvatski je reprezentativac orsku ekipu kluba. čeo djelatnu vojnu karijeru ostvarujući s klubom vrlo zapažene U Afganistanu je prvi put tivka u ženskom nogometu: ”Sportom i danas je pripadnik Satnije rezultate u konkurenciji jakih europ- sam se počela baviti 1993. tada odigrala prvu utakmicu za seni- organizam to bude dopuštao. “Imala sam sreću da su svi moji zapovjednici bili sporta. Nisam zahtjevan posao koji traje 24 sata na 2000. ali i ovakve vojnike. koja kao pomoćna sutkinja sudjeluje htjevne obuke u Antiterorističku po. To je iznimno “Počeo sam trenirati još dišnjakinju u ŽNK Maksimir. osobito vojnog poziva. specijalne Vojne policije skih klubova. “Na počet- ku je bilo teško poloviti. želi je privatno i profesionalno iskustvo. godine desetnik Mirt uspio je spojiti dvije svoje ljubavi. u Donjoj Stubici. preskakati baveći se različitim po- ši imali su razumijevanja. Kolege Turci mole da uspori neskrivenim ponosom. godine u drugom ra. borilački sport“. poput naših mušketira. 17 sobom imalo ovakve sportaše. Pukovnije VP HKoV-a. Zabilježila je do sada če- trdesetak nastupa za reprezentaciju. Zaigra se i Vojne policije HKoV-a“. Moj pas Tim i ja zredu srednje škole u klubu nerom naporno radila. strojbu Vojne policije. Prvi dolazak u Afga. koje su ove godine osvojile prvenstvo Pravi reprezentativci – u sportu i u Hrvatske“.

bili položaje niti kilometar daleko od njih. su. tadašnji logističku potporu vojnim i po- dozapovjednik satnije i sudionik akcije spašava. siječnja 1996. a čak devetorica su bila članovi zasjedu i poginuo Ozren Lu. Zadaće koje su pripadnici Pla- pripadnika Gorske službe spašavanja i gorskih vo. od godinu dana takvog rada. prva uspješno provedena akcija bila je tek po. tijekom ophodnje upao je u sve do aerodroma Udbina i o svemu je obavje- je u svom sastavu 16 Himalajaca. Planinska satnija “Velebit” imala “Izviđalo se prema južnom ličkom dijelu bojišta. 18 broj 402 / 17. U ljeto 1992. nih postrojbi Hrvatske vojske u kojima su prenosili četak priče o satniji koja je prva došla na Velebit svoje znanje iz vrhunskog planinarstva.indd 18 8/14/12 12:55 PM . provo- koji su s osobnom planinarskom opremom i GSS dili obuku o planinskom ratova- opremom krenuli pomoći ljudima iz lovinačkog nju te obuku za specijalizirane kraja koji se trebaju povući preko Velebita. najveći dio djelatnosti satnije bilo je zapucali”. a poslije i do Golovrhova. održavanje tečajeva za pripadnike ostalih specijal- Ta. špiljar. licijskim postrojbama koje su nja. dočasnika i časnika iz raznih a od studenog 1991. Također dva sata organiziralo se 28 ljudi. Crta koju su držali i oko koje su izviđali protezala se od 14. jer kad bismo ih upalili neprijatelji bi po nama Od ljeta 1994. jama na Velebitu i dobila Krajem ljeta 1992.. pripadnici satnije smjenjuju postrojbi HV-a. srpnja. bali smo izvući 17 nepokretnih ljudi od kojih je najstariji imao 90. dragovoljaca. srpnja. tijekom ophodnje upao je u zasjedu nekoliko ih je bilo pred magiste- i poginuo Ozren Lukić – Luka. Među Baruškin. U nešto više joj zadaće. špiljar. dnevne i noćne orijentacije. a neprijatelj je držao dopremali im hranu i opremu. govori Host. štavana brigada u Gospiću”. se držeći položaje na ličkom rubu Velebita. U ljeto 1991. Ivan Host. odakle pruža planinarsku logističku potporu postrojbama HV-a. pripadnik rijem ili doktoratom. rujna 1991. Po njemu 14. Planinske satnije. od tisuću vojnika.. Po njemu je poslije čuvena tiri liječnika sa svim potrebnim Lukina jama na Velebitu i dobila svoje ime. prisjeća se kako je put do Kneževića bio dug. Tre. u jeku rata. prikupljanje Njihova prva akcija bila je 28. s onim što najbolje bile su brojne i složene. Krajem rujna ove godine pripadnici Planinske satnije “Velebit” obilježit će 21 godinu od svoje prve akcije i dana osnutka satnije. do 25.. i 29. u su odlični studenti Seline. nje crte. zauzimale položaje na Velebitu. uključe u obranu domovine. n Postrojba sa HV 402_18_19. pripadnik Planinske satnije od njezinih njezinih 95 pripadnika. obuku je prošlo više Zapovjednik Planinske satnije bio je Jerko Kirigin. godine. dulji nego što su planirali. i koja je. izvidničko-diverzantske vještine. “Za samo njihovi posebni vodiči. Morali smo ih nositi na brdskim nosiljkama. imali su če- je poslije čuvena Lukina Planinske satnije. a najmlađi 68 godina. Svetog brda do Badnja. Uz čuva- znaju raditi. Everest. spuštati se noću velebitskim kozjim stazama bez lampi. pripadnik početaka i sudionik brojnih akcija. preživljavanja i djelo- uspješno i predano ispunjavala sve postavljene vanja u svim vremenskim uvjetima. DOMOVINSKI RAT U ljeto 1992. kolovoza 2012. skupina dotadašnjih planinara. prisjeća se Drago ekspedicije na Mt. Spašavali su i evakuirali sedamnaest staraca iz oni su pružali i planinarsku sela Kneževići na Velebitu. alpinizma. 51 je bio kić – Luka. no planinarskim i GSS znanjima a još dvadesetak pripadnika bili svoje ime u Masleničkoj akciji ponovno se vraća na Velebit. i dostavljanje važnih podataka. s visokom stručnom spremom. do kraja 1995. ninske satnije “Velebit” obavljali diča tražila je način kako da se. kada je ukinuta. špiljara. satnija je stavljena u pričuvu. MUP-a i gardijskih brigada koje su zauzele nove položaje na Velebitu. izviđanje.

sve njegove tajne. još iz predratnih godina. I. zbog svega toga. Fotoarhiva postrojbe Ivan Host. dozapovjednik Planinske satnije “Velebit” Svi smo mi. nije bio neprijatelj – – on je bio naš prijatelj. mećavu i vijavicu. nama Velebit u to. Znali smo putove i staze. dobro smo ga poznavali i odlično se u tom okruženju sna- lazili.indd 19 8/14/12 12:55 PM . zadaćom više HV 402_18_19. kolovoza 2012. kako se vrijeme na njemu za čas promijeni pa se osunčan dan pretvori u maglu. ratno vrijeme. Iteka- kav prijatelj. bili zaljubljenici u Ve- lebit. znali smo kakav je zimi. broj 402 / 17. 19 Lada PULJIZEVIĆ.

kolovoza 2012. 2500 sati naleta) obučavaju za izvođenje najzahtjevnijih Češka. kolovoza 2005. ali i promotori pobjed. srpnja 2006. 1450 sati naleta) Oluja bojnik Nenad Hasnek. šestorici aktivnih članova predvođenih voditeljem. zrako.. 1200 sati naleta) satnik Saša Joković. na ceremonijalu satnik Edvard Krišto. a riječ je o vrhuncu letačkog osposo. 1300 sati naleta) nac Domovinskog rata i odlučujuća ope.2008...-2006. stupa. Mađarska. na bojnik Matija Vrđuka. Slovenija.. vanjski lijevi pratitelj (član grupe od značke je uručio načelnik stožera HRZ-a Prvi neslužbeni i PZO-a brigadir Miroslav Kovač koji je nastup: 23. 82 u 93. vanjski desni pratitelj (član grupe od poznatljiviji promotori grane HRZ-a i otvaranja Europskog 2007. bljavanja gdje se posebno odabrani piloti pukovnik Miroslav Franjić. 25 na- gija. Zato se i biraju piloti koji Poljska. 1750 sati naleta) kazao kako su piloti akrogrupe najpre. 1750 sati naleta u karijeri) vojarni “Zemunik” održana je 6. nje- zini članovi i na druge vizualne načine prezentiraju vrijednosti hrvatskih pilota i OSRH u cjelini. 40 nastupa. Austrija. 20 broj 402 / 17. (članica grupe 2004.. 800 sati naleta) akrogrupe jedna je od najzahtjevnijih inozemna) Nastupi u 12 ze. bojnici Diani Doboš. prvenstva u jedrenju satnik Josip Čolak. obljetnice VRO Oluja bojnik Damir Barišić. (završio obuku 2012. 7 nastupa. 2004. plovne baze pukovnika Karola Lučana desetu obljetnicu VRO 80 nastupa. te su brojnim međuna- rodnim nastupima postali snažan pro- motor RH u svijetu. 1400 sati naleta) U nazočnosti zapovjednika 93. u Zadru PC-9M.2007. bojnica Diana Doboš. Dosadašnji članovi: zadaća koju ratna zrakoplovstva provo- malja: (Rumunjska. Iako su letenje i program koji izvode naj- prepoznatljivija obilježja akrogrupe. demopilot na ničke operacije Oluja koja je bila vrhu. disciplinu i timski duh“. Bel- letačkih manevara na ekstremno ma. komentator programa (na- racija za oslobađanje RH.indd 20 8/14/12 12:55 PM . de. 36 Njemačka. Italija. nastupa kao vođa grupe. Slovačka.. kolovo. lim visinama.. lijevi pratitelj (član grupe od 2008.. Uz prepoznatljive crvene letačke kombinezone i kacige s bojama hrvatske trobojnice od sada će piloti grupe nositi i dodijeljene im značke “Krila Oluje“. bojnikom Da- mirom Barišićem i novoosposobljenom članu satniku Josipu Čolaku koji ulazi u sastav grupe u rujnu ove godine. n U povodu obilježavanja Dana pobjede Aktivni članovi: i domovinske zahvalnosti. satniku Saši Jokoviću). voditelj akrogrupe (član od 2004. 1300 sati naleta) aktivnim članovima akrogrupe uručene satnik Siniša Hucika. 75 nastupa. Dana hrvat- skih branitelja i 17. desni pratitelj (član grupe od 2009.. (član grupe 2004.. 44 za svečanost na kojoj su dosadašnjim i nastupa. Danska). repni pratitelj (član grupe od 2005. Ukupno nastupa: natporučnik Darko Belančić. Utemeljena: 5. (član grupe 2004. sada izvan sustava OSRH) HV 402_20_21. zrakoplovnoj bazi HRZ-a i PZO-a u nastupa od čega 46 kao vođa grupe. profesionalnost. 56 nastupa.. Turska. 1450 sati naleta) PZO-a u svijetu. satnik Božen Tadić. značke “Krila Oluje”. “Obuka pilota 82 ( 50 domaćih i 32 stavnik letenja na PC-9 u Eskadrili aviona. kazao je brigadir Kovač.. HRZ i PZO Marinko Karačić AKROGRUPI “KRILA OLUJE” URUČENE ZNAČKE na najbolji mogući način prezentiraju obučenost. Značke i svjedodžbe o završenoj osposobljenosti za letenje u akrogrupi dodijeljene su trojici dosa- dašnjih članova ( pukovniku Miroslavu Franjiću.

koja Tom je prigodom general Obradović predsjednika je rekordna po broju intervencija. a nastavak je suradnje s pripad. kolovoza 2012. broj 402 / 17. a zatim u Splitsko-dalmatinskoj (41 započeli su 7. snagama). Predsjednika zračne protupožarne snage (protupožarni avioni su dočekali zamjenik načelnika Glavnog stožera Canadair CL-415. pro. snaga RH u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni. 21 VIJESTI IZ OSRH Predsjednik RH u posjetu PP NOS-u Suradnja hrvat- Protupožarne namjenski organizirane snage OSRH skih i američkih od 15. najbo- nih snaga OSRH general. brigade nicima brigade koji se rado odazivaju ovoj humanoj Hrvatske vojske u Požegi. U akciji je krv darivalo 100 pripadnika Jadranko Jambrec. konferencije prvih dočasnika kopnenih vojski europskih ze- malja. angažiran je na zadaći do. svibnja do 5. kolovoza u vojarni 123. instruktori Središta za temeljnu obuku kninskoj županiji (48 različitih intervencija zračnim ZOD-a “Fran Krsto Frankopan“ HKoV-a. odabranim iz postrojbi HKoV-a stave pitke vode stanovništvu najugrože. dok je u srpnju prošle godine. Vodonosac će biti angažiran dok za to bude postojala potreba. dok su na mjenski organiziranih snaga OSRH u vojarni “Knez svim preostalim požarištima bile angažirane samo Trpimir” u Divuljama pokraj Splita. Američke kopnene vojske za Europu i Tako je 2. OJI Foto: Josip Čičak Dostava pitke vode stanovništvu zadarskih otoka sposobnosti vođenja koji se provodi u Vodonosac PT-71 Obalne straže RH. a 6. Air Tractor AT-802A i AT-802F. Dominik Ban brigade. bilo samo 47 Josipovića upoznao s rezultatima uporabe Oružanih intervencija snaga PP NOS OSRH. Pritom su zračne snage ostvarile 3728 letova tije. Namijenjen je najboljim vojni- kolovoza 2012. OSRH za operacije viceadmiral Zdenko Simičić. Najčešće su djelovale u Šibensko. dok su u istom razdoblju prošle dočasnika godine bile angažirane na 66 različita požarišta. jednom od 18 pripadnika Dočasničke škole 7. s proved- intervencija) i Zadarskoj županiji (34 intervencije). U Središtu za temeljnu obuku u Požegi. kolovoza dostavljeno 320 tona četiri instruktora Središta za temeljnu pitke vode na Veli Iž. Završna svečanost predviđena križa Slavonski Brod. armije kom 622 sati naleta i na požarišta ukupno ispustili Američke kopnene vojske za Europu i 18 105 tona vode. a konkretna aktivnost usuglašena je između prvih dočasnika tijekom održavanja 6.Bribir i dvije je o tečaju osposobljavanja vojnika koji Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posje. čitih požarišta. Sedamnaestodnevnu obuku Posada vodonosca počela je s dostavom 36 pripadnika HKoV-a provode četiri pitke vode na otoku Veli Iž. tehnika i postupaka potrebnih Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske ko. armije naseljenih otoka zadarskog arhipelaga. protupožarna sezona najzahtjevnija do sada. kolovoza 2012. instruktori Dočasničke škole 7. vojske i Američke kopnene vojske za Eu- OJI ropu (USAREUR). u subotu 323 tone obuku. kolovoza 2012. kolovoza nastavljeno je s opskrbom te je na otok Veli Iž dostavljeno tat je odlične suradnje Hrvatske kopnene još 320 tona pitke vode. OJI HV 402_20_21. od 1. kombinirane zračne i kopnene snage. skupnik. te transportni helikopteri Mi-8 MTV1). OSRH. Akciju je organiziralo Društvo Crvenog vježbama. intervencije na otoku Mljetu) bile su angažirane je identičan tečaju za razvoj temeljnih tio je 6. PP NOS OSRH bio angažiran na 118 razli- Jadran Perinić. za zajedničko djelovanje u operacijama i pnene vojske. kolovoza Zapovjedništvo Protupožarnih na. bile su angažira- ne na 154 požarišta. i pridonosi međusobnom usklađivanju vedena je akcija dragovoljnog darivanja krvi pripadnika taktika. koji stječu kompetencije potrebne za nijih otoka u području zadarskog otočnog vođu tima i ostale dužnosti razine čina arhipelaga. Ovaj oblik zajedničke obuke rezul- pitke vode na otok Mali Iž. Zajedničko obučavanje je iznimno Dragovoljno važno. kako za pripadnike HKoV-a tako darivanje krvi i za pripadnike USAREUR jer rezultira povećanjem sposobnosti zajedničkog dje- lovanja pripadnika vojske SAD-a i OSRH U vojarni “Bosut” u Vinkovcima 7. aktivnosti. je 24. kolovoza 2012. cima.indd 21 8/14/12 12:55 PM . Riječ Na tri požarišta (na požarištu Selce .bojnik Mate Obradović lje pokazuje i činjenica da je samo tijekom srpnja i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje 2012. bom Warrior Leaders Course (WLC). Da je ova zapovjednik Protupožarnih namjenski organizira.

kontinuitet kvalitetne suradnje i stvaranje partnerstva s afganistanskom Vladom i drugim važnim akterima. Blisko će surađivati sa službe u Afganistanu. Inače. pripadnika.. Zamjenik glavnog tajnika Alexander Vershbow primio je u NATO ketnom štitu tra. te da je uspjeh u Afganistanu misije ključan za stvaranje stabilnog i prosperitetnog Afganistana. žan donator budu- je zemlje pregovarale još u vrijeme mandata bivšeg američkog predsjednika ći da je do sada Georgea Busha. rekao je veleposlanik Jochems. taj je štit trebao biti postavljen do su se susreli svi 2018. dolazi u ključnom trenutku za ISAF”. istaknuo je je Rasmussen. na eura. Južna Koreja sudjeluje u NATO vođenoj misiji ISAF s 426 uspostavi vlasti. u Afganistanu. Zamjenik glavnog tajnika istaknuo je i kako je gnut konačan do. poljski predsjednik smatra kako njegova zemlje treba razmotriti taj Koreja sudjelovala prijedlog jer joj je nužan moderan proturaketni štit. Poljski proturaketni štit Izaslanstvo Južne Koreje u NATO stožeru Pregovori Poljske i SAD-a o protura. a ne da se novac troši i na samitu u svib- na vojnu tehniku koja neće pružiti zadovoljavajuću zaštitu od napada. kao i situaciju nikada nije posti. a na toj dužnosti zamijenit će veleposlanika NATO-a u Afganistanu 2008. Koreja dijele nekoliko ključnih pitanja koja su od zajedničkog davno je najavio interesa. Diplomatsko Veleposlanik Maurits R. NATO VIJESTI Anita Končar. veleposlanik Vershbow je kazao da Savez i Republika Komorowski ne. od travnja 2011. program moderniziranja poljskih oružanih snaga. sigurnoga i demokrat. Poljske Bronislaw godine. rekao jima će se posvetiti tijekom svog mandata u Afganistanu. godine. 22 broj 402 / 17. no partneri u misiji u kako tvrde poljski čelnici. godine. Što nju u Chicagu. da bi u rujnu 2009. kao i na tranzicije”. taj bi štit samo djelomično pokrio poljski teritorij. te zamjenik pomoćnika glavnog tajnika Simona Gassa. ta je projekt zamijenio zemlja ujedno i va- štit o kojem su dvi. američki zakladi uplaćeno predsjednik Barack Obama izjavio kako odustaje od postavljanja američkog više od 36 miliju- proturaketnog štita u Europi. i to nakon što je Rusija kritizirala te planove. kolovoza 2012. Poljacima nije bio dovo. od 2005. Veleposlanik Gass zapovjednikom ISAF-a kao i međunarodnom zajednicom. Južna je Inače. Naime. “Ovo imenovanje pružat će potporu NATO-ovu cilju suverenoga. nacionalnoj vojnoj ljan. Afganistanu. kazao je prvi čovjek NATO-a. “Naša je misija je napravio značajan doprinos u upravljanju uspješnom tranzicijom u Afganistanu u važnoj fazi. Afganistanskoj što su ga Amerikanci predstavili u travnju 2008. Taj bi naime će se dobra suradnja nastaviti i pojačati i u budućnosti. Među dužnostima koje će novi veleposlanik obnašati Rasmussen je također pohvalio rad veleposlanika Gassa koji se vraća jest i održavanje koordinacije s afganistanskim vlastima u tranziciji i u Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije. Odluka je to koju je početkom kolovoza donio glavni kada je upućen u Pakistan kako bi upravljao NATO-ovom potporom tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen. a sastanak se također foku- obzirom na to da sirao na teme vezane uz posljednji NATO samit. skog Afganistana. Prema riječima glavnog tajnika leposlanik Jochems bit će politički predstavnik Saveza u Kabulu. službu će preuzeti u listopadu 2012. gdje se pak dogovora s Amerikancima tiče. Tijekom susreta ju još od svibnja veleposlanik Vershbow je pozdravio napredak dijaloga i suradnje 2007. Pakistanu nakon potresa 2005. nakon 18-mjesečne partnerstvu NATO-a i Afganistana nakon 2014. koji je bio u Afganistanu kao visoki civilni predstavnik za planove u Operativnom odjelu NATO-ova međunarodnog tajništva. godine i to ne samo u Poljskoj već i drugim članicama NATO-a. mlja razmišlja o Naime. pitanja. samitu NATO-a u Chicagu u pripremama odluka o Afganistanu”. a ja ću se usredotočiti na glatku provedbu sigurnosne odgovornosti prema afganistanskim vlastima. do 2008. a s između azijskih zemalja i NATO-a. rekao je zamjenik glavnog tajnika dodavši kako se nada da štita. stožeru izaslanstvo parlamenta Južne Koreje.indd 22 8/14/12 2:26 PM . Govoreći o prioritetima ko. Kao i njegov prethodnik ve. foto NATO Imenovan novi visoki civilni predstavnik NATO-a kako će to biti . Zahvalio je i na doprinosu te zemlje misiji u Afganistanu.“ Zahvaljujem mu na službi. a u veleposlanik Jochems donosi sa sobom dubinsko znanje o Afganistanu skladu s dogovorom koji je postignut na posljednjem samitu u Chicagu i široj regiji koje će biti od velike koristi za misiju. što uključuje Afganistan kao i sve izazove sigurnosnih kako njegova ze. predsjednik bivši američki veleposlanik u Južnoj Koreji. Jochems novi je visoki civilni predstavnik (SCR) iskustvo stekao je u NATO-u. Kao govor. Republika Koreja poželjan sudionik u aktivnostima NATO-a. veleposlanik Jochems. koji je trenutačno veleposlanik Kraljevine Nizozemske u Estoniji. HV 402_22_23. što je dovelo do odugovlačenja pregovora. Inače. a bio je i privremeni viši civilni predstavnik NATO-a u Afganistanu. “Južna Koreja je na globalnoj razini važan NATO par- tog proturaketnog tner”.

HRVCON obilježio Dan pobjede U kampovima Marmal i Croatia na sjeveru Afganistana i kampu izražavajući zahvalnost svima onima koji su svoje živote položili Cobra u Kabulu. sigurnost i stabilnost. povući do kraja 2014. Istom prigodom pripadnicima jenim pripadnicima 19. bio je premi- jer Danske 19. Jonjić HV 402_22_23. hrvatskog kontingenta prigodno su za slobodnu Hrvatsku. koji pak smatra da bi nika NATO-a. zapovjednika ruski predsjednik Vladimir Putin. kolovoza 2012. General Pa.. Putin o povlačenju   Znate li.indd 23 8/14/12 2:27 PM . vjedništva za transformaciju snaga iz Afganistana • Prije pre- uzimanja Iako se međunarodne snage iz Afganistana trebaju dužnosti Sjevernoatlantsko vijeće (NAC) prihvatilo je francusku nomina. odluke o promaknućima te priznanja istaknutim pripadnicima “Ponosni smo što nam sloboda nije ni od koga darovana. zemlje koja i te kako razumije što znači mir. iz Afganistana ne bi trebale povući dok ne dovrše posao. tate u obnašanju zadaća u ISAF-u. D. godine. broj 402 / 17. novi zapovjednik NATO-ova zapo. pripadnici 19. taj je plan komentirao glavnog taj- ciju stožernog generala Jean-Paula Palomérosa. HRVCON-a zapovjednik brigadir Tomislav kontingenta koji su prvi put u operaciji ISAF dodijeljene su i NATO Galić naglasivši kako smo sada u Afganistanu kao predstavnici medalje za časnu i uzornu službu. već kontingenta koji su svojim djelovanjem postigli zapažene rezul- izborena vlastitim snagama. francuskog ratnog zrakoplovstva za novog zapovjednika (SACT) NATO-ove snage u toj zemlji trebale ostati i duže. je predsjednik izjavio da se snage međunarodne koalicije Rasmussen loméros novu bi dužnost trebao preuzeti krajem rujna 2012. 23 Jean-Paul Paloméros. rekao je postro. vlastitim žrtvama“. obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih U povodu velikog hrvatskog blagdana brigadir Galić je uručio branitelja. Ruski Anders Fogh NATO-ova zapovjedništva za transformaciju (ACT)..

borbenih ustanovljeno je javno . odnosno za raspoloživost aviona M346 Master i naprednu obuku borbenih pilota.indd 24 8/14/12 1:02 PM . Podmornice na nuklearni pogon klase Borei duljine Temeljno naoružanje OSV-a čini daljinski upravljan top MSI su 170 metara i širine 13. Tako će vlasnik aviona biti zamijeniti postojeću flotu borbenih talijansko . Druge pri 1800 okr/min čime se postiže brzina od 16 čv. balističkih projektila SS-NX-30 Bulava. Svaka će podmornica nositi do 12 interkontinentalnih opremljen dvjema brzim napadajnim brodicama. Doplov pri dvije podmornice u klasi. Aleksandar Nevski i Vladimir Monomah su u brzini od 10 čv iznosi 4000 Nm dok posadu čine 42 člana pri različitim fazama opremanja. F-16 i F-35. Sklopljen ugovor za izr Izraelsko ministarstvo obrane je kra. ophodna plovila. U po- zelska Caterpillar 3516C motora. kojima kani obrane. Izrael je ugovorio i specifičan modus jem srpnja sklopilo konačni ugovor s uporabe i održavanja aviona.9 m. Ulaskom u operativnu službu. staroruskim prinčevima. pružaju zahtjeve zapovijedanja i/ili nadzora povezane sa sigurnošću spomenutih platformi kao i ulogu temeljnog broda za manja. kolovoza 2012. Ova višenamjenska plovila pružaju širok spektar mogućnosti za potporu naftnim platformama. Propulzijski sustav temelji se na dva di.OSV) imena Al Basrah (OSV 401) namijenjenih iračkoj mornarici.privatno par- aviona M346 Master. na temelju sklopljenog ugovora za kupnju mlaznih školsko . Imaju mogućnost ronjenja do dubine Seahawk DS-30 kalibra 30 mm i do deset strojnica od čega 450 metara s posadom od 107 članova i autonomijom od 100 dana bez četiri teške strojnice M2 te šest strojnica M240 te je svaki izlaska na površinu. Osnovne brodograđevne karakteristike trupa ovih brodova očituju se u duljini 60 m.. PTIĆ GRŽELJ M. PTIĆ GRŽELJ HV_402_24_27. Izrael je naručio tnerstvo s izraelskim ministastvom 30 aviona M346 Master. njegovo održavanje za Izraelsko rat- Uz kupnju 30 aviona. srpnja službeno je primio prvi od dva naručena broda za potporu odobalnim objektima (Offshore Support Vessel . Brodovi su izgrađeni u američkom brodogradilištu RiverHawk Fast Sea Frames u skladu s FMS (Foreign Military Sales) programom. Položena je kobilice za gradnju četvrte strateške nuklearne podmornice na- oružane balističkim projektilima klase Borei (Projekt 955A) i to 30. ti u formi paketa “power by the hour”. Plovila će osiguravati prijevoz posada na platforme kao i njihovu ponovnu dopunu potrebnim namirnicama zbog postojanja vertikal- ne palube kojom je olakšano prebacivanje ljudi i materijala. Nai- talijanskom tvrkom Alenia Aermacchi me. Trupovi plovila izrađeni su od standardnog brodo- građevnog čelika dok je nadgrađe izrađeno od marinizirane aluminijske slitine. pojedinačne snage 2350 kW sljednjih nekoliko godina radovi na podmornici znatno su ubrzani. M.2 m te projektnom gazu 3.izraelski konzorcij u vla- aviona A-4 Skyhawk. vojna tehnika // novosti Irački brod za potporu Američki Naval Sea Systems Command (NAVSEA). te se dostava drugog broda Al Fayhaa (OSV 402) očekuje do kraja ove godine. čija bi dostava no zrakoplovstvo osiguravati i jamči- trebala započeti do sredine 2014. podmornice klase Borei činit će osnovu ruske podmorničke flote. srpnja u brodogradilištu Sevmaš smještenom u gradu Severodvinsk na obali Bijeloga mora u regiji Arhangelsk. a imena se podmornica dodjeljuju prema čemu je osiguran smještaj za dodatnih 40 putnika ili trupa. a i koristiti se sništvu Israel Aerospace Industries njima kao prelaznim tipom za borbene i Elbit Systems koje će operativnu avione F-15. širini 11. U međuvremenu je prva podmornica u klasi. 24 broj 402 / 17.5 metara. 16. Juri Dolgoruki koja bi trebala biti naoružana novim balističkim projektilima Bulava izvela gotovo sve potrebne pokusne plo- vidbe dok je posada već prošla obuku u središtu Obninsk u blizini Moskve a službeni ulazak u aktivnu službu očekuje se krajem ove godine.

Pilatus Aircraft Ltd je s PC-21 predstavio u cijelosti novi dizajn. što je i bilo razlogom da novi Pilatus nosi oznaku Vrijednost nabave aviona. Početak dostave prvih Pilatusa treba započeti sredinom 2014. u sklopu koje je prije nekoliko godina osnovana nova vojna zrakoplovna akademija i pokrenuta je nabava više tipova novih zrakoplova. započela s razvojem nasljednika za obitelj školskih aviona PC-7/PC-9 za izraelske Mastere s nakanom da to bude najnapredniji školski sustav za 21. broj 402 / 17. stoljeće. hi biti isplaćeni u cijelosti. odnosno dolasku na mlazni borbeni avion. 25 Katar naručio Pilatuse Švicarski Pilatus Aircraft Ltd krajem je srpnja objavio da je sklopljen ugovor s Državom Katar za dostavu novih školskih aviona Pilatus PC-21. I. dolara. Katarskom ratnom zrakoplovstvu bit će dostavljena ukupno 24 aviona PC-21. M346 Master dio je većeg ugovora nog materijala. SKENDEROVIĆ HV_402_24_27. te vrlo dobroj prilagodljivosti različitim tipovima mlaznih Foto: Sevmaš borbenih aviona za koje PC-21 može poslužiti kao prelazni tip aviona. potroš. u sklopu kojeg je Izrael od nog sustava te obuke za tehničko Italije naručio i satelitski sustav i letačko osoblje procjenjuje se na OPTSAT-3000. zamjenskih dijelova.indd 25 8/14/12 1:02 PM . G550 CAEW (Conformal Airborne kama i investicijskim mirovinskim Early Warning) za elektroničko dje- fondovima koji će biti uključeni u lovanje i izviđanje iz zraka. financiranje ugovora. Zasad se u javnosti ne iznose konkretniji podaci o vrijednosti katarske narudžbe. dok će te dodatni senzorski sustavi koji će izraelska država ugovoreni iznos se ugrađivati na avione Gulfstream otplaćivati dvadeset godina. predne avionike kojim će biti opre- ra. ban.. mani izraelski avioni M346 Master. vrijednog oko milijarde američkih tehničke dokumentacije. Prateći suvremene trendove i potrebe u školovanju vojnih pilota. Tvrtka Pilatus Aircraft Ltd je tijekom 1999. pogonskoj skupini nove generacije Pratt & Whitney PT6A-68B. ali se pretpostavlja kako bi ona mogla biti blizu 511 milijuna američkih dolara koliko Foto: Igor SKENDEROVIĆ su Ujedinjeni Arapski Emirati odlučili platiti za 25 aviona Pilatus PC-21. Nabava novih školskih aviona nastavak je sveobuhvatne obnove. kolovoza 2012. SKENDEROVIĆ Foto: Igor SKENDEROVIĆ Četvrta podmornica klase Borei 21. Zasluge za to idu novom paketu avionike. To se prije svega odnosi na pojedno- stavljenje i dijelom skraćenje puta koji pilot mora proći u svome školovanju. trenaž. prvi kadeti trebali započeti sa svojim prvim letovima na PC-21. dodatni paket na- oko 610 milijuna američkih dola. koji će tvrtki Alenia Aermacc. dok bi sredinom 2015. te zemaljski trenažni sustav a dogovorena i je dugogodišnja potpora oko održavanja aviona. Kupnja aviona I.

Postojećom dizelsko-električnom propulzijom po- stiže podvodnu brzinu 8 čv dok joj površinska istisnina iznosi 16 čv.borbeni avion Jak-130 (NATO oznake Mitten).5 t. Tako su najavili kako će do kraja 2013. završiti s razvojem sustava za opskrbu gorivom u zraku te završiti s testiranjem integracije novog ciljničkog sustava koji bi se nosio u formi podvjesnika. i s Vijetnamom za 8 aviona. Podmornica je projektirana za dubinu ronjenja od 250 m dok je maksimalna ispitana dubina iznosila 280 m. PTIĆ GRŽELJ HV_402_24_27.1 m i površinskoj istisnini 1945 t odnosno podvodnoj 2471. uspješno je izvršila svoj prvi zaron na veće dubine te je nastavila ovu fazu brodograđevnih ispitivanja.zemlja. Zbog nedostatka financijskih sredstava u ukrajinskom dr- žavnom proračunu. M. dok Kazahstan razmatra mogućnost kupnje. Dosad prvi i glav- ni naručitelj te operater Jak-a 130 je rusko ratno zrakoplovstvo. Prvi inozemni ugovori potom su sklopljeni s Alžirom za 16. kolovoza 1997. Tijekom ispitivanja osigu- rava je spasilački brod Komuna graničnih snaga sigurnosti kao i stručnjaci brodske spasilačke brigade. predana Ukrajinskoj ratnoj mornarici. Osnovne brodograđevne karakteristike podmornice očituju se u duljini od 70. vojni dužnosnici uvjereni su kako će podmornica vrlo skoro ući u operativnu službu ukrajinske mornarice. podmornica je bila usidrena. bila je u sastavu Crnomorske flote ruske ratne mornarice. Potaknuti nedavnom odlukom ruskog ministarstva obrane i ruskog ratnog zrakoplovstva kako ne kane biti uključeni u daljni razvoj postojeće platfor- me Jak-130. Prva plovidba podmornice planirana je još u svibnju prošle godine. Za- porižja U-01 (Projekt 641. koje je naručilo 12 pa još 65 aviona.indd 26 8/14/12 1:02 PM . korporacija Irkut nastavila je sa samostalnim poboljšanjima aviona i njegovim marketinškim predstavljanjem zainteresiranim kupcima na svjetskom tržištu. 26 broj 402 / 17. vojna tehnika // novosti Tijekom sajma Farnborough Internationl Airshow 2012 jednu od zapa- ženijih prezentacija imala je i ruska korporacija Irkut. Isprva je podmornica bila smještena u Sjevernoj a od 1990. Službeno je 1. u tadašnjem Lenjingradu. dočasnika i mornara dok je temeljno naoružanje 10 torpednih cijevi kalibra 533 m. Oni su predstavili školsko . odnosno nošenje znatno šireg arsenala navođenih bombi te projektila zrak . Rusko ratno zrakoplovstvo na Jak-130 Foto: Ministerstvo oboroni Ukraini gleda primarno kao na platformu za naprednu letačku obuku borbenih Jak-130 za svjetsko tržište Zaron ukrajinske podmornice Ukrajinska podmornica na dizelsko-električni pogon. klasa Foxtrot) nakon uspješnog prvog plova u ožujka ove godine nakon gotovo 20-godišnjeg remonta u ruskom brodogradilištu Crnomorske flote. kolovoza 2012. Posadu čine ukupno 78 časnika. no mo- rala je biti odgođena zbog kvarova i ponovnih popravaka. Novi ciljnički sustav trebao bi omogućiti Jak-u 130 samostalni laserski zahvat zemaljskih ciljeva. U skladu s dostupnim podacima o uspješno obavljenim poku- snim plovidbama i ispitivanjima do sada. Dizelska podmornica Zapo- rižja izgrađena je 1970.

širine 6. plimu i oseku. kolovoza 2012. skim mjerenjima koja uključuju informacije fizičke how 2012. sprečavaju prolazak brodova okvirna nabavna cijena na među. u ra. Jak-130 na svojih osam na Rio Tocantins namijenjena brazilskoj ratnoj oceanografije. U ovoj pratećeg paketa logističke potpore i obuke svojih je fazi upućen poziv za dostavljanje ponude operatera. struje i valove. broj 402 / 17. je srpnja dostavila prvi zaokružiti profil i potrebu za novim tipom plovila. pri maksimalnoj istisnini 140 t. koja narodnom tržištu kreće se oko 15 omogućuje postizanje maksimalne brzine od 10 pomažu u plovidbi brazilskim rijekama. Osnovne brodograđevne odlike nove Oni uključuju i mjerenje dna. Propulzijski sustav te uključuju obilježja obale. AvHoFlu (Aviso Hidroceanográfico Fluvial). koji zličitim kombinacijama. grebeni i dr. U ljeto 2008. tj. Foreign Military Sales programa bilateralna vojne i od tada se njima koristi u Afganistanu za zadaće suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama izviđanja iz zraka. S druge pak strane u korporaciji Irkut smatraju istraživački kako Jak-130 može biti zanimljiv za mala zrakoplovstva. Od tvrtke GA-ASI zatražena Mogućom kupnjom besposadnog sustava MQ-9 Foto: Igor SKENDEROVIĆ je ponuda za besposadni sustav MQ-9 Reaper. i važan element školova- nja za ruski borbeni avion nove generacije Suhoj T-50.indd 27 8/14/12 1:02 PM . Tada se vrijednost tog paketa kupnje američkoj tvrtki General Atomics Aeronautical procjenjivala na 205 milijuna američkih dolara. brazilska mornarica konfiguraciju aviona prilikom do Ceará SA (INACE) 27. pokazala zanimanje za kupnjom pet letjelica I. SKENDEROVIĆ HV_402_24_27. što je i brod bio glavni motiv za “naoružanu” Brazilska brodograđevna tvrtka Indústria Naval ječnih hidrografskih brodova. M. prije svega zbog svoje veličine. Njemačka je u sklopu operativnom leasingu nabavljeni u ožujku 2010. SKENDEROVIĆ aktivnoj službi brazilske mornarice nekoliko je a u skladu s tadašnjim terminskim planovima različitih klasa istraživačkih i hidrografskih bro. U gradnji spomenute flote brodova potpisan je 2011. podvjesnih točaka može nositi do mornarici. Ugovor o milijuna američkih dolara. klase riječnih hidrografskih brodova očituju se u obilježja kao što su stijene. pomorskim aktivnostima te će novom klasom ri. koji su ugovorom o Guardian. a njegova duljini preko svega 25 m. PTIĆ GRŽELJ Njemačka razmatra kupnju Reapera Njemačka je blizu donošenja konačne odluke Reaper. njegovih prezentacijskih letova od četiri naručena riječna hidrografska broda Hidrografski brodovi bit će namijenjeni hidrograf- na Farnborough Internationl Airs. 27 Foto: Marinha do Brasil Brazilski pilota. posebice geološka 3000 kg ubojnih sredstava. prirodna i ljudska.5 m. gaza 1. Systems (GA-ASI). ove godine. te za kupnju novog besposadnog sustava. četiri zemaljske kontrolne postaje. ime. I.. brodovi su trebali biti dostavljeni do studenog dova namijenjenih. plićine. Reaper Njemačka kani zamijeniti postojeća tri koji je poznat i pod nazivom Predator B odnosno besposadna sustava HERON 1.4 m su rizik za plovidbu. čv dok posadu plovila čine ukupno 10 članova.

a to su planiranje. Veličinu i snagu ophodnje određuje svaka pojedina zadaća. Ophodnje su među najvažnijim bojnim zadaćama. a izvode ih snage različite veličine od male četveročlane skupine do namjenskih snaga bojne. sigurnost. 28 broj 402 / 17. kolovoza 2012.indd 28 8/14/12 12:39 PM . izviđa- nje. odnosno krajnji cilj ophodnje VOJNA VJEŠTINA Provedba ophod- nje nije tek slanje postrojbi na ne- kakav nepoznati teren s nadom da će sve proteći u najboljem redu. Ophodnja ima nače- la kojih se treba pridržavati. nad- zor i zdrav razum Ophodnj HV_402_28_33.

broj 402 / 17. 29 Mirko ILIĆ nje HV_402_28_33.indd 29 8/14/12 12:39 PM . kolovoza 2012.

Ophodnja ima svoja načela kojih se daće. pravci kretanja i tra. odlaska na zadaću redu. djelovanja i vrhunac zličite veličine od male četveročlane pješačke obuke. puno detaljnije pripreme koje uklju- na pitanja koji je cilj posebne na svoj način i međusobno se ophodnje. taktičke razine. Jednostavan plan potre. kako skupine do namjenskih snaga bojne. je i nadzora između zapovjedništva nim konvoj-operacijama u mirovnim ću i sigurno izvući snage bez gubitaka. održavati sigurnost na pravcu kreta. motoriziranih i mehaniziranih. U prošlosti su ophodnje imale gotovo jednako značenje kao i danas. Minimum potrebnih strojbi na nekakav nepoznati teren s je cilj ophodnje. prethodno izraditi odgovarajući plan paka. a pogotovo je to slučaj kod motori. Ophodnje su kao oblik nim zadaćama. a to su planiranje. nadzor i zdrav razum. mora davati odgovore na pitanja koji vidualne tako i kolektivne (timske). koja je đanje. izvi. ali ipak sve imaju nekoliko lokacija cilja i pogodni Prije odlaska u ophodnju potrebno je kritičnih metoda i taktičkih postu- istih osobitosti: cilj im je (najčešće ne. VOJNA VJEŠTINA Ophodnje su među najvažnijim boj. posebno u području prikupljanja obavještajnih podataka. Prilikom odlaska HV_402_28_33.Većinu vremena koje neka postrojba provodi u bilo kojoj borbenoj situaciji bit će u izvođenju nekog oblika ophodnje. s tim što se u današnje vrijeme znatno povećavaju rasponi zadaća i količina potrebnih individualnih vještina nje- zinih pripadnika. ban je radi učinkovite komunikaci- ziranih ophodnji. sigurnost. svrha i uopće razlog liko značenje tijekom postojanja svih postrojbi koje izvode obuke i uvježbavanja bojna djelovanja. a izvode ih snage ra. odnosno kraj. Minimum potrebnih Ophodnje su kao oblik djelovanja i Načela ophodnje informacija prije odlaska na zadaću vrhunac pješačke obuke. bilo da uspostavi zasjedu na protivničkoj liniji opskrbe ili da izvuče oborenog pilota iz pod- ručja pod protivničkim nadzorom. svaka pojedina zadaća. One su mora davati odgovore treba pridržavati. individualne tako i Veličinu i snagu ophodnje određuje kolektivne (timske). i podređenih snaga sve do najniže misijama. nja. tj. janje zadaće djelovanja. uspješno obaviti dodijeljenu zada. kako indi. bilo da napadne ključni protivnički položaj. posebice pješačkih. Ophodnje su glavna vojskama pridaje ve- zadaća. čuju i prethodne precizne probe svih razlikuju.indd 30 8/14/12 12:39 PM . predstojeću zadaću. cilj. posebno onih koji su ključni za otkriveno) ući u područje operacije. zbog čega im se u svim suvremenim nji cilj ophodnje. kolovoza 2012. ili čak više njih. Dobro planiranje podrazumijeva jekom obuke i uvježbavanja. 30 broj 402 / 17. koja je lokacija cilja i zbog čega im se u svim suvremenim informacija prije nadom da će sve proteći u najboljem pogodni pravci kretanja i trajanje za- vojskama pridaje veliko značenje ti. odnosno u aktual. Provedba ophodnje nije tek slanje po.

a brojni primjeri pokazuju da one ni u današnje je uglavnom prepuštena sama sebi i voditi računa o pravilnoj. na- suočava se s nizom raznih opasno. Na taj način snage na terenu mogu potvrditi ili opovrgnuti sve prijašnje podatke koji se tiču protivničkih mogućnosti. a prilikom zastanka se HV_402_28_33. od ključne je važnosti za svaku ophodnju. u suvremenim uvjetima asimetrič- nih ophodnji. opasnosti. Izviđanje. tj.). ali i steći podroban uvid u sve eventualne promjene koje se pojavljuju na zemljištu. Sve naoružanje se prije odlaska na zadaću isprobava. broj 402 / 17. ničiju zemlju. odnosno u sve ono što je prije možda iz nekog razloga bilo nepoznato. što sve zahtijeva dobru izbjegavaju sve do samog dolaska na nog ratovanja. Ophodnje su oduvijek bile značajan dio bojnih opera- vite zaštite vlastitih snaga. kao i na sve ostale potencijalne u naseljenim područjima nerijetko se sva aktivna zaštitnim snagama. integrirane bojišnice i u borbama usklađenost sa zapovjedništvom i cilj. Prije odlaska na za- daću svi pripadnici ophodnje se izdvajaju u svojevrsnu izolaciju kako bi se osigurala operativna sigurnost. Pripadnici ophodnje moraju poznavati brojne taktičke po- stupke. uporabi zemljišta. Sigurnost ophodnje u svakom trenutku mora biti prioritet kako bi se zadržala cjelovitost skupine. Čak i obično zaustavljanje djelovanja svode samo na neki oblik ophodnje. počevši od miniranog zemljišta nosti nailaska na protivničke snage stabilnosti i potpore miru i u operacijama drukčijim do protivničkih izvidničkih i borbe. a ostala se oprema kompletira za svakog pojedinca. ništvom. a posade teškog naoružanja imaju posebnu važnost. ophodnja dručju pripadnici ophodnje moraju cija. 31 uvijek poštuju određeni sigurnosni postupci prema važećim standardima postrojbe. vremensko usklađivanje po ga. jek uzeti u obzir prilikom planiranja tijekom kretanja mora biti unaprijed i pripreme (osiguranje materijalne i isplanirano. o realnoj moguć. područje koje je najčešće bez učinko. Naprotiv. tijekom kretanja formacije i razmaci moraju neprestano biti održavani. svaki pripadnik ophodnje je podjednako važan i u svakom trenutku može biti odlučujuća prevaga između uspjeha i propasti zadaće. odnosno potpuna zaštita tajnosti podataka (OPSEC – Operations Security). U planiranju kretanja na opasnom po. neverbalne znakove i znakove raspoznavanja. i što treba uvi. u operacijama sti. na fazama itd. Ulaskom na tzv. Za dodatnu mjeru sigurnosti prilikom planiranja pravaca kretanja određuju se i na zadaću ophodnja napušta sigurno paljbene potpore. taktičkoj vrijeme nisu nimalo izgubile na svojoj važnosti. kolovoza 2012. veza sa zapovjed- područje pod nadzorom vlastitih sna. ročito u aktualnim mirovnim misijama. Odgovornost vođa timova i zapovjednika ophodnji jest u zahtjevu za izviđanjem kako bi se došlo do svih potrebnih obavještajnih saznanja. maskiranje je od iznimne važnosti i s obukom se dovodi do sa- vršenstva. koje pripadnici ophodnje načelno od rata.indd 31 8/14/12 12:39 PM . koje je jedno od temeljnih načela i na čemu moraju inzistirati svi zapovjednici i vođe.

jer op. odlučno i agresivno đanju ophodnja izbjegava izravan napadati protivnika. 32 broj 402 / 17. taktičke uporabe snaga (u odnosu na borbeno traganje i protivnika) određuje hoće li zadaća u spašavanje). ostavljenih tragova pletnog života i rada unutar postrojbe i na napuštenim položajima i slično za cjelokupno funkcioniranje snaga koje su određene za konkretnu ophodnju. povjedništvo. posebno vođa na nižim ra. nad područjem pod izravnim nadzo- mijevanje koncepta operacije (CONOPs rom protivničkih – Concept of Operations) i zapovjedni. kolovoza 2012. renim nad područjem pod izravnim njima protivnik koristi ili na mogućim odgovornošću za tu Izvidničke ophodnje izbjegavaju nadzorom protivničkih snaga (CSAR pravcima nailaska protivničkih snaga. Izviđanje zemljišta se Organizacija ophodnje odnosi na neku točku. a ako na svaki dodir s protivničkim snagama HV_402_28_33. izvlače se iz područja Borbene ophodnje. taktičkih sastava su snaga na temelju izravno odgovorni za organizaciju kom. Izvidničke ophodnje su neprekidno pratiti pravce kretanja. čime ma. a cilj – Combat Search And Rescue. meni vođa jedne se dodjeljuje samo najuvježbanijim i faze zadaće. Vođe najmanjih. pa ke formacije i polučiti veće rezultate oružanim snagama). kopneno izviđanje i dalje je najvaž- djelotvorne. (TF – Task Force). borbeno im je prikupljanje što više detaljnih traganje i spašavanje). Posebni oblici ophodnje provode iz pokreta na staci. Zasjede ophodnje (časnik ili veličinu moglo očekivati. snaga (CSAR – Combat kove namjere s ciljem najučinkovitije Search And Rescue. zaobilaziti ili uklanjati pripadnika. zrakoplovstva.indd 32 8/14/12 12:39 PM . Zdrav razum. pravilno reagirati dodir s protivničkim snagama. do logije i računalnih sustava klasično i napadni”). a najčešće uključuju Nadzor zapovjedništva nad ophodnim potrage za pi- snagama. potragu i potpunosti biti uspješno obavljena ili praćenje protivničkih ne. imaju znolike. jer jasno razu. izviđati ciljeve i javljati se skupine jest prikrivenost. raju sami održavati vlastitu sigurnost. će operacije. razmješte. vrlo je bitan. ćenje protivničkih snaga na temelju mljištu ili protivniku. ono jamči dobivanje točnih podataka učinak na vlastite snage. kretanju ili budućim namjerama. fleksibilne i pokretljive. koje su inače vrlo Sigurnosne ophodnje mogu biti ra. od uspostavljanja motritelj. zapovjedništvu. tada poraziti brojčano snažnije protivnič. kompromitacije i obavještavaju za- snažne. izviđanja jesu nasilno izviđanje (za što onirane protivničke snage. Pripadnici ophodnje mo- zemljišta koje je važno za predstoje. položajima i slično. pravodobne odluke. odnosno ako se ranja matične postrojbe u kretanju. One kojima organiziranih snaga hodnje koje čine male skupine mogu su potrebne jače snage) i izviđanje va- je cilj prepad na utvrđeni položaj naj. za cilj stupiti u neposredan dodir s skih položaja ispred vlastitih položaja Treba napomenuti da unatoč brzom protivnikom. a imaju povoljan psihološki ophodnja ustrojava od Vrijednost borbenih ophodnji odra. maštovitost i logično promišljanje prilikom izvođenja op- hodnje omogućuje uporabu svih ras- položivih podataka s ciljem donošenja što bolje. a provodi se s ciljem priku. VOJNA VJEŠTINA alternativni pravci. pa u izvi. izdvajanja manjih timova radi osigu. Ove su vrste ophodnja vrlo u više zasebnih faza. jer nanose gubitke pro. područje ili na Ophodnja se priprema i organizira pravac. obično vrlo malog sastava i nerijetko prepoznavati i sigurno prelaziti opa- ih čine timovi od samo tri ili četiri sna područja. bez obzira je li ostavljenih tragova na napuštenim riječ o njegovu rasporedu. jer tivniku. be vrlo slične izvidničkim. brzo prekidaju. lotima oborenim zinama. vođa nego što bi se s obzirom na njihovu Tragačke ophodnje su načinom izved- najiskusnijim postrojbama. niji način prikupljanja podataka. u sklopu namjenski ekonomičnu uporabu snaga. na crti razdvajanja ili slanja skupina razvoju vrhunske satelitske tehno- zasjedne i sigurnosne (zadaće “pretraži Ako se zadaća planira za pretraživanje nekog područja.Glavno oružje izvidničke prepreke. a najčešće se postavljaju na putovima za koje dočasnik) s privre. Prepadne se više različitih cjelina. trom (vrlo česta metoda u izraelskim se određuje privre- složeniji su oblik bojnog djelovanja. tična postrojba višestruko dobiva na uključuju potrage za pilotima obo- je poznato (ili se pretpostavlja) da se menom zapovjednom svojoj borbenoj vrijednosti. ophodnju izravan kontakt s protivnikom. točke okupljanja Tragačke ophodnje su i koordinate eventualnih točaka koje načinom izvedbe vrlo će pokriti topnička potpora ili potpora slične izvidničkim. a dijele se na prepadne. nim snagama. tj. potragu i pra- obavještajnih podataka o nekom ze. žava se u činjenici da one omogućuju u realnom vremenu. pogotovo kod kanaliziranja protivnika ipak dođe do kontakta izvidnici ga Vrste ophodnja u sklopu šireg plana. s točno određenim ciljem provedbe pljanja podataka o određenom dijelu neke zadaće.

njegov zamjenik ili njegov pomoćnik. onemogućuje manevar kao i dovođenje pojačanja. Trenutač. n HV_402_28_33. (puškostrojničar. po jednog za svaku fazu. trenutačni vođa može biti bilo koji vlastitu mjesnu sigurnost. Nakon izvršenja snajperske zadaće prvotni vođa ophodnje – zapovjednik skupine – ponovno preuzima vođenje i zapovijedanje tijekom kretanja. potrebno je da tim bude u potpunosti profesionalan i da funkcioniraju na najnižim taktičkim se članovi tima međusobno dobro poznaju i cijene. naoružanje itd. ovisno o složenosti izvedbe zadaće. sastav. a sve to traži visoku razinu zapovjednik te desetine ujedno i vođa stavnicama. uglavnom temelje Gdje god je moguće zadržava se inte. tragačku skupinu. Sigurnosne ophodnje mogu biti raznolike. cijalna za uspjeh dodijeljene zadaće. što je pokazatelj da ophodnje neće Organizacija ophodnih snaga je esen. izgubiti na važnosti ni u budućim sukobima. a snajperski binom se pritom koristi za izviđanje i osiguranje tije- kom prelaska opasnih područja. a ostatak skupine je zadužen isključivo za sigurnost snajperskog binoma i nesmetano izvlačenje. skupinu za prikupljanje opreme i privođenje zarobljenih. obučenosti i vrhunsku organizaciju. tanja (ukupna duljina po krakovima... tada se određuje podupire navalnu skupinu i povećava mogućnost uspjeha. pogotovo u slučaju specijalnih postroj. Iskustva posljednjeg desetljeća pokazuju da se tren- nicima određuje kritične predstojeće dovi obuke i uvježbavanja postrojbi koje sudjeluju u zadaće i raspoređuje osoblje. a odgovorna (detaljni podaci koji uključuju položa. tj. čak i pripadnik nižeg značenja. na uloga zapovjednika određuje ga Skupina za osiguranje bočnih i stražnjih dijelova ophodnje. skupinu za zbrinjavanje ranjenika i slično.indd 33 8/14/12 12:39 PM . i u skladu s tim se pripremaju ophodnje. od us- postavljanja motriteljskih položaja ispred vlastitih broj 402 / 17. skupinu za navigaciju. prolazak kroz zonu ubijanja i zaroblja- nika. obično je Neke ophodnje. u protivničkih snaga. vezist i blisko osiguranje Čimbenici koji uvjetuju ustroj svake Ako se zadaća planira u više zaseb. npr. pogotovo ako snage dobro čina. ustrojava od više različitih cjelina. provedbu ophodnji. Tijekom ubacivanja zapovjednik veće cjeline koji poznaje zemljište vodi kretanje do područja cilja. Kad skupina stigne na područje cilja vođa snajperskog binoma u cijelosti preuzima vođenje. vremenske smjernice). privremeni vođa jedne faze zadaće. uništenje veličina postrojbe. poznate raspoložive sna. skupinu za pretragu poginulih pripadnika protivničkih snaga. ophodnje. Ako je pješačka postrojba i inače do- bro uvježbana. bi. vođa ophodnje (časnik ili dočasnik) snage i onemogućuje im učinkovitu obranu. Snajperski binom je tako u sklopu veće i snažnije skupine koja mu pruža blisko osiguranje i potporu pri kretanju. mogu imati i dvojicu vođe. sobnosti i vještina koje su ključne upravo za uspješnu timovi i desetine). vrši pritisak na protivničke vrijeme povratka (predviđeno vrijeme tj. vornošću za tu ophodnju. u vođenju i zapovijedanju. zbog čega se u speci- povjednik odmah pristupa pripremi jalnim postrojbama neprekidno inzistira na izgradnji vođa na i planiranju. snajperist). (TF – Task Force). kretanje i omogućuje nesmetano izvlačenje navalnog tima nadzorom vlastitih snaga). raspored. zapovjednu skupinu. protivniku janja.. navalnu skupinu. preuzeti odgovornost za vođenje i zapovijedanje. nakon napada. ali i organizira elemente u skladu s njima. onda je ona zasigurno sposobna organizirati ophodnje većeg pojedinom slučaju.).) i zemljište iskusni pripadnik (ovisno o svakom sigurnost cijele ophodnje). odnosno ako se ophodnja u ophodnji i odgovorna je za napad na protivnika. vrijeme odlaska na sklopu namjenski organiziranih snaga vanje. Zapovjednu skupinu ophodnje čine zapovjednik. odnosno borbama ili u međunarodnim mirovnim misijama. Nakon Vođenje ophodnje je u takvim slučajevima najčešće privremeno primitka pripremne zapovijedi za. ska cjelina. Zapovjednik ophodnje u suradnji sa svim pripad. najnižim razinama kako bi u svakom trenutku netko mogao Ako je ophodnja ustrojena kao organ. desetina. potrebama i situaciji). S obzirom sno zaposjednutog područja s kojeg se izvodi napad. suvremenih oružanih snaga u cjelini. utjecaj na vlastite snage i na protivnika). protivnik na to da u malobrojnim skupinama. odno- azimuti. a tim za osiguranje je odgovoran za ge. stražnje). Elementi borbene ophodnje Ovisno o veličini ophodnje se organiziraju po sličnim sa- i slično. ograničava im povratka ophodnje na područje pod s privremenom zapovjednom odgo. je i za rano upozorenje (svi dijelovi ophodnje su odgovorni za je. razinama (do razine voda). Navalna skupina je glavnina snaga ophodnje jesu sastav (na njega utječu nih faza. točke spa. 33 položaja na crti razdvajanja ili slanja skupina za pretraživanje nekog područja Ophodnje su m veličine od ma snagu ophodn (osobitosti reljefa. na integriranju svih individualnih i kolektivnih spo- gritet najmanjih elemenata (binomi. “šok vatrom” postiže iznenađenje. podzadaću. Skupina za potporu izravnom ili posrednom paljbom zadaću (točno vrijeme napuštanja po. obučenost pripad. Tako se na primjer može ustrojiti skupina koja se ubacuje u protivničku pozadinu s ciljem provedbe snajperske zadaće. pravci kre. dručja pod nadzorom vlastitih snaga). točke okupljanja. zadaća. bočno. kolovoza 2012. Ovisno o zadaći ophodnje mogu imati razne elemente/podsku- pine: skupinu za osiguranje (prednje.

Uspješne političke i ekonomske reforme rezultirale su u njezinu slučaju stabilnom. Poljski se obrambeni sustav također našao pred izazovi- ma reformi koje ga prilagođavaju za novu sigurnosnu realnost. Reforme je prošla i poljska obram- bena industrija koja je do kraja Hladnog rata djelovala po tzv. Voj- VELIKA poljs ska. ekonom- ski i politički snažnom državom u srcu Europe. no narasle su nove vrste opasnosti. kolovoza 2012. istoč- HV_402_34_37. kako doktrinarna tako i tehnološka te materijalna koja je smanjila brojno stanje ljudstva i teške ratne tehnike. kao i većina bivših članica opredijelila se za euroatlant- ske integracije. 34 broj 402 / 17.indd 34 8/14/12 12:35 PM . te s druge strane naglasila fleksibilnost i učinkovitost u uvjetima novih opasnosti. položajem u srcu Europe i stabilnim gospodarstvom zanimljiva je svim poslovnim lju- dima. koja je do kraja Hladnog rata 1990-ih bila zamišljena i ustroje- na kao masovna vojska za vođenje klasičnih ratnih operacija visokog intenziteta na mogućem srednjoeu- ropskom ratištu također je prošla znatne preobrazbe. Moguć- nost izbijanja klasičnog oružanog su- koba između država u Europi drastič- no je smanjena. Nakon raspada Varšavskog ugovora Poljska. Vojne izložbe Poljska obrambena industrija i domaći obrambeni sektor razlog su velike izložbe naoružanja i ostale obrambene opreme koja će se ove godine održati dvadeseti put Republika Poljska s četrdeset mili- juna stanovnika. Njihov rezultat je modernizacija. koje su transgranič- ne i transnacionalne.

Simulacija počiva 1993. Raytheon. do 5. Kolumbije. Tvrtke su tijekom izložbe organizi- rale posebna predstavljanja svojih proizvoda. vozilu. Organizatori je u svojim promotivnim materijalima označa- najvažnijih globalnih tvrtki. Izraela. Thales. metara četvornih. Indije. konsolidaciji i benom prostoru veličine 22 000 mjesta Rosomaka. a pratilo ju je 249 na realističnim 3D animacijama koje prikazuju razne MSPO (Międzynarodowy Salon Pr. izložba obrambene industrije stva 30 zemalja. Litve. đunarodna izložba obrambene in. simulacija stražnje kamere. Brojne tvrtke rangirane među prvih deset obrambenih tvrtki čiji se ukupni godišnji promet mje- ri desecima milijardi dolara i eura sudjeluju na izložbi prepoznajući važnost same priredbe i domaćeg tržišta obrambenih proizvoda. Prikaz je osmišljen tako da pokaže najvažnije dosege Poljske vojske i domaće industrije koja je podupire u usvajanju modernih tehnologija. simuliranje nezgoda. proizvodi simu- geostrateških prilika u okruženju. Nazočila su izaslanstva Armenije. Simulator nosi To je poljsku obrambenu industriju 19. izložbi pokazuju da je MSPO oznaku Rosiczka TK-1 i namijenjen je obuci vozača. kolovoza 2012. 35 Toma VLAŠIĆ. Prikaz domaćih mogućnosti Nezaobilazan dio izložbe MSPO jest prikaz poljskih oružanih snaga.Bumar . Wojskowe Zaklady Mechaniczne S. Rumunjske. Tradi- cionalno. HV_402_34_37. vodenim zemysłu Obronnego odnosno Me. ugovora znatno je reducirao tu vrstu izložbu u Europi. zaprekama i raznim meteorološkim savjetima. Podaci ostvareni na prošlogodišnjoj lator oklopnog vozila KTO Rosomak. akreditiranih novinara iz 96 raznih vrste terena. traženju novih mogli vidjeti 387 izlagača na izlož. najbrojnije su poljske tvrtke iz područja obrambene tehnologije. Švedske i Turske. Norveške. tiskanih i elektroničkih. uporaba originalnih sustava s vozila. Mozambika. Boeing. Kraj Varšavskog vaju kao treću najveću obrambenu sektor . Nastup na izložbi 2011. broj 402 / 17. Kine. Tajlanda. dustrije). obogaćene šumskim pokrovom. Odlikuje je točna izvedba vozačkog tržišta diljem svijeta. rujna u Kielcu i bit će 20. Italije. Alžira. spajanjima. a omogućava stranim partnerima. Foto: MSPO Bruneja. po redu. pariške. medija. Slovačke. Sudjelovali su BAE Systems. Ovogodišnja će se održati Ukrajine.prikazuje najviše noviteta na izložbi. Južne Koreje.indd 35 8/14/12 12:35 PM . Na neki je način već postala tradicija da nacionalni koncern specijaliziran za obrambeni šavskog ugovora. Saudijske Arabije. Prošlogodišnju su odgovarajuća sredstva veze koja se rabe u stvarnom Na valu tih promjena pokrenuta je izložbu posjetila službena izaslan.A. Izložba u Kielcu privukla je važne globalne tvrtke iz obrambenog sek- tora. a sigurne narudžbe doma. MSPO je nesumnjivo najve- ćeg obrambenog sektora prorijedile ća izložba vojne opreme i naoružanja su se zbog reformi i promijenjenih na području središnje Europe. pripremili su Uprava za potporu Poljskih OS u suradnji s Kopnenom vojskom i Vojnom policijom. Francuske. MBDA. nakon londonske i narudžbi. usmjerilo prema širenju suradnje sa posjetilo 13 000 posjetitelja koji su uvježbavanju održavanja i servisiranja. unatoč snažnoj nazočnosti jska izložba nom modelu državnog vlasništva i sigurnih poslova za domaće tržište i tržišta drugih članica tadašnjeg Var- od 3.

z o. 11 kg. Među oružnim sustavima koji rabe JELCZ-ove kamione kao platformu su Podaci ostvareni na prošlogodišnjoj 19. Prošlogodišnju su sustav za vozila koji se sastoji od dva Besposadna letjelica izložbu posjetila dar namijenjen integriranju u auto. RM-100 i CRM-100M. a pratilo i nehlađenim termalnim senzorom minibesposadnu letjelicu FlyEye.9 metara. zuje na LCD zaslonu kao panoramski postavljanje mina BAOBAB. 387 izlagača na PCO (Przemyslowe Centrum Optiki noramske slike. Još jedna tvrtka iz Varšave. pokreće je elektromotor Samovozni minobacač kalibra 120 mm HV_402_34_37. koja im je na raspola- nje oklopnih vozila.z. izviđanju. modularni panoramski motrilački je PIT opisao kao tihi mornarički ra. se dijelu prikazuje povećani dio pa- odnosno Przemyslowy Instytut Te. od logističkih pa do montiranja raznih oružnih sustava. iz Varšave koji izložbenom pros. a posluje u proizvodi dva radarska nadzorna su. kao npr. RM-100 je radar s nepre. službena izaslanstva modula.35 pogonske konfigura- cije 8x8 i 6x6 koji se mogu rabiti za brojne zadaće. Pritom uz svoju uvježbanost trgovinu. Riječ je o njihovim tak- tičkim kamionima JELCZ 882D.A. Slika se prika. poljski višenamjenski grade pojedinim tvrtkama koje su helikopter W-3 PL ostvarile zapažene poslovne rezulta. sastoji se od 27 manjih tvrt.A. Među 13 000 posjetitelja njenje snage radara na samo 0. 36 broj 402 / 17. Inače. koja može ponijeti teret mase pozicije.1 prikaz na dnu zaslona a na gornjem nagrađenima je i domaća tvrtka PIT koji su mogli vidjeti do 2 W. stava. Nezaobilazan dio mar sp. radara. projektila i proizvod.) je dobila nagradu. tvrtka PEO lekomunikacji S. mase automatsko praćenje te određivanje novinara iz 96 raznih nanometara. medija. odnosno tehnološke iskorake.43 i JELCZ 662D. Svaki modul motri po. toru veličine 22 000 sustav TTSW-1.indd 36 8/14/12 12:35 PM . sposoban je za otkrivanje i ju je 249 akreditiranih koji radi na frekvenciji od 8 do 14 raspona krila 3.o. samovozni višecijevni lanser raketa izložbi pokazuju da Langusta i sustav za automatsko je MSPO posjetilo modulacijom što omogućava sma. kolovoza 2012. Organizacijski ganju. Potonji metara četvornih. Tako je na prošlogodišnjoj izložbi poljska tvrtka JELCZ-KOM- PONENTY Sp. opremljena CCD kamerama Tvrtka WB Electronics razvila je matizirane mornaričke zapovjedne 30 zemalja. postrojbe poljske ki specijaliziranih za proizvodnju i voj­ske. novi odbor izložbe MSPO dodjeljuje na.o. tiskanih i dručje od 180 stupnjeva po smjeru i do 2 kg.o nagrađena za dva proizvoda. S. koje provode razne Inače. Vojne izložbe Koncern Bumar (punim imenom Bu. a djeluje na području stre. pokazuju i opremu ljiva. To je dnevno-noćni sklopu odjela Žolnierz. sustave. a prikazan je dio je koncerna Bumar. Gluszec te ili razvojne. Namijenjena je motrenju i kidnim zračenjem i frekvencijskom elektroničkih 45 stupnjeva po visini.) vodeći je proizvođač izložbe MSPO jesu naoružanja i vojne opreme poljskog atraktivne vježbe obrambeno-industrijskog sektora.

vratak “kući” u slučaju gubitka veze tonomiju do 4 sata. s digitalnom podatkovnom vezom.35 pogonske konfigura- cije 8x8 i 6x6 koji se mogu rabiti za brojne zadaće.o. Tako je na prošlogodišnjoj izložbi poljska tvrtka JELCZ-KOMPONENTY Sp. Simulator nosi oznaku podvozja. ručno upravljanje originalnih sustava s vozila. vodenim zaprekama i raznim meteorološkim savjetima. odnosno HSW još je jedna polj- najveću visinu od 4000 metara. odgova. ima au. Odlikuje je točna izvedba no podvozje Rosomak pogonske konfiguracije 8x8. ničkom glavom.indd 37 8/14/12 12:35 PM .. Instruktor koji nadgleda rad može mijenjati uvjete u stvarnom vremenu i tako maksimalno prilagoditi uvjete potrebama i mogućnostima svakom polazniku posebno. rajuća sredstva veze koja se rabe u više projektila na jedan cilj.A. a omogućava simulira. n HV_402_34_37. koja pro. Sustav ima mogućnost istodobnog udara u slučaju potrebe. Među oružnim sustavima koji rabe JELCZ-ove kamione kao platformu su samovozni višecijevni lanser raketa Langusta i sustav za automatsko postavljanje mina BAOBAB. kalibra 120 mm no poljski razvoj i dizajn. simulacija stražnje kamere. uporaba rabiti sve vrste streljiva kalibra 120 mm za minobacače automatizacije. kotačna i gusjenična. Rosiczka TK-1 i namijenjen je obuci Osnovno oružje je minobacač glatke cijevi. odgovarajuće nosivosti. broj 402 / 17. Može brojne profile zadaća. Simulacija počiva na realističnim 3D animacijama koje prikazuju ra- zne vrste terena.o nagrađena za dva proizvoda. a polijeće bacanjem iz ruke. a letjelica je izvor. Rosomak.A. zajedno vozača. odnosno tehnološke iskorake.43 i JELCZ 662D. izvodi simulator oklopnog vozila KTO automatizirana kupola koja se može postaviti na razna Opremljena je stabiliziranom optro. samovoznom minobacaču kalibra 120 mm koji je ustvari km/h. stvarnom vozilu. sa zapovjednom postajom i druge Samovozni minobacač kovne veze jest 25 km. glatke cijevi. od logističkih pa do montiranja raznih oružnih su- stava. domet podat. visoki stupanj vozačkog mjesta Rosomaka. automatski po. a Nagrađena je i tvrtka Wojskowe ska tvrtka koja nudi zanimljiv borbeni sustav. obogaćene šumskim pokrovom. Riječ je o maksimalna brzina FlyEyea je 170 Zaklady Mechaniczne S. Može postići napredne mogućnosti. Riječ je o njihovim taktičkim kamionima JELCZ 882D. kolovoza 2012. uvježbavanju održavanja i opremljen kliznim zatvaračem i automatskim punjačem. koji se napaja iz baterija. Minobacač je u konkretnom slučaju postavljen na kotač- Ugrađena elektronika omogućava nje nezgoda. 37 Organizacijski odbor izložbe MSPO dodjeljuje nagra- de pojedinim tvrtkama koje su ostvarile zapažene poslovne rezultate ili razvojne.z. Huta Stalowa Wola S. servisiranja.

Istodobno s gradnjom “inspirirali” ruskim projektom 1135. ćanje njegove udarne moći i dobre Shivalik povezuju s njezinim ruskim rativni sastav ušle pod imenima INS posebna pozornost je visokoizbalansirane maritimne oso. indijski pomorski klasa Talwar. novim taktičko-tehnološkim zahtjevi. rođacima. Peterburgu. koje su u ope. za pomoć su indijska RM radila je na razvoju no.Više nego izvorima (Bharat . potrebno je istaknuti da su Talwar. Shivalik nisu niti izdaleka uvećane tijekom 2003. u Rusiji naru.indd 38 8/14/12 12:30 PM . Nemoguće je ne zamijetiti da je stealth karakteristike. pove. Unatoč istim “genima” koji klasu Verf u St. Prema određenim indijskim ristika. kolovoza 2012. Unatoč velikoj. nove fregate. RATNA MORNARICA Fregate klase Shivalik (I Ratna mornarica Indije je zbog moder. Krivak-III. vog domaćeg projekta ratnog broda zaključak. stealth fregate klase zastarjelih borbenih plovnih jedinica su još tijekom tvor. usisa i ispusta morske vrlo nalik na fregate Talwar građene projekt. brod. To bi manje upućene pro. matrače moglo zavesti na pogrešan se obratili ruskim partnerima. točni- HV_402_38_41.Rakshak) počeci buke protoka vode i manje i ispitivanje posljednjeg. ovog projekta sežu još u 1994. godi- pumpnih impulsa broda iz serije koja je ponijela naziv struktori u svom radu u velikoj mjeri nu. i kompresora zraka. INS Trishul i INS Tabar . Akustične karakteri. Trenutačno se završava opre. Uz “kapsulira.u posvećena obliko. šestog očigledno jest da su se indijski kon. od samog za- New Delhiju su se odlučili naručiti vanju podvodnih indijska stealth fregata klase Shivalik četka ideje bile ukomponirane u ovaj još tri dodatna broda istih karakte. bine. na ma suvremenog pomorskog ratovanja. Budući da je RM prije ugradnje na nu suvremenih tehnologija kojima se Primjena stealth Indije bila zadovoljna fregatama iz. ničke proizvodnje. čila tri modificirane fregate projekta ispitnim stolovima i Pod tim se prije svega misli na primje- oprema je verificirana 1135. koji će moći udovoljiti vanjskoj sličnosti. kopije fregata klase Talwar.6 Krivak-III. ponajprije nizacije i zamjene određenog broja već stike opreme ispitane srednje veličine. vode.6 konstruktori napravili prve nacrte i dostavom brodova iz klase Talwar. smanjuje fizička zamjetljivost broda tehnologija građenim u brodogradilištu Baltiskij nje” pomoćnih motora u elektromagnetskom spektru. zbog smanjenja u ruskim brodogradilištima. i 2004. Tada su naime. Naravno. 38 broj 402 / 17.

Posebna pozornost posvećena pogonske osovine s bilo kojeg brodskog sustava razvija je oblikovanju dihedralnih i trihedral. redukcija projektu je akustičnog polja broda i vibracija. Spo. domaći sustav kontrole borbenih oštećenja i kvarova BDCS (Battle Damage Control System) još uvijek nije na razini najkvalitetnijih sličnih zapadnih sustava ali njegova ugradnja i primjena na klasu Shivalik veliki je tehnološki napredak u odnosu na slične sustave ugrađene na ostale površinske borbene jedinice in- dijske ratne flote. Sljedeći koja je dobila posao materijali. primjenom takvih mjera. dio) brodskih čamaca. konstruk- iza stealth oblikovanih panela nadgra. prije svega prema izvješćima Bharat . tvrtka CAE je bila prva ciji dovoljno snažnog sustava venti- đa. koraka preko glavnog koji uzrokuju multiplicirane radarske reduktora tipa Renk. Prednja topovska kula također se integracije oružnih i senzorskih su. IR slika ispuha glavnih strojeva sma- smetnje.konstruk. EDS . Nadalje. koje se kod turbinama tipa LM redukcije infracrvenog (IR) polja bro- fregata klase Shivalik postiže u naj. Radi radarskog odraza broda.Rakshaka. Komplet tih mjera uključuje uz sve do sada poznate i primijenjene metode vodonepropusnosti trupa. cije- vovodi. su pomno konstruirani. radarski apsorbira. a radarski apsorbirajući materijali uporabljeni su u velikoj mjeri Igor SPICIJARIĆ Taktički zahtjevi RM Indije su pred konstruktore klase Shivalik postavili visoke norme u zahtjevima za borbeno preživljavanje broda i njegovu otpornost na moru. uporabu dvaju SEMT odlikuje stealth konstrukcijom. 39 elementima nadgrađa. nost posvećena je. veća količina topline. kolovoza 2012. radarski transparentni zapadna kompanija lacije i kondiciranja zraka. pomoćni motori i ostala brodska oprema. isto stava na Projektu 17. Inače. naravno. korišteni su u izgradnji na tom važnom indij- aspekt primjene stealth tehnologija helikopterskog hangara i sustava za skom mornaričkom na fregatama klase Shivalik. Prema indijskim nih kutova na elementima nadgrađa. ugrađenim prope. na fregatama klase njega te palubno opsluživanje letjeli- torskaje bjuro) radi pomoći prilikom Shivalik. koja ce L-3 India bila glavni (Eductor Diffuser System) na samim inače uzrokuje veliki radarski odraz integrator propulzij. lerima promjenjiva izvorima. Posebna pozornost posvećena je oblikovanju dihedralnih i trihedralnih kutova na broj 402 / 17.indd 39 8/14/12 12:30 PM . splavi. Kanadska tvrtka CAE njena je za gotovo 95 % primjenom jući materijali uporabljeni su u velikoj (sada L-3 MAPSS) je direktnog ubrizgavanja vode u ispuš- mjeri a sva palubna oprema (poput preko svoje podružni. bočnim nagibom menuti glavni porivni moćnih motora kao i hlađenje svih vertikalnih površina i tzv. kutnih re. ispuha glavnih porivnih strojeva i po- trupa i nadgrađa tj. odnosno na Shi. primijenjene su mjere hlađenja većoj mjeri prikladnim oblikovanjem General Electric. HV_402_38_41. Pielstick 16PA6 kao i pramčano palubno nadgrađe u valiku. 2500 američke tvrtke da. maknuta je i “pospremljena” skog sustava. Isto tako. strojevi pogone dvije “vrućih točaka” na kojima se zbog rada flektora. kombinira ca.). elementi za prijenos snage i na koncu brodski propeleri. glavnim strojevima.a k (I. vatrootpornosti i najnovije tehnologije (koje je bilo moguće pribaviti) za kontrolu šteta i kvarova te za nadzor distribucije električne energije je poznatom konstrukcijskom uredu CODOG konfiguracija uvlačenje/izvlačenje helikoptera u SPKB (Severnoje projektno . koji uzrokuju multiplicirane radarske smetnje. ne vodove te primjenom tzv. Svi glavni porivni strojevi. Najvidljiviji aspekt primjene STC srednjohodnih kojem je smješten vertikalni lansirni dizelskih motora stealth tehnologija jest smanjenje s dvjema plinskim sustav protubrodskih projektila. Adekvatna pozor- (clutter). elastično temeljeni tako Prema dostupnim podacima iz indijskih izvora. itd.

Plinske tur- bine GE LM2500 od po 17675 kW dostavljene su i ugrađene preko in- HV_402_38_41. 40 broj 402 / 17. Spomenuti glavni porivni strojevi pogone dvije pogonske osovine s ugrađenim pro- pelerima promjenjiva koraka preko glavnog reduktora tipa Renk.LIPSS. odnosno usisa i ispusta morske vode. (IR) slici broda propulzija. fernih (vanjskih) terminala za usis/ kombinacija velike snage i velikih niji dostupni upravljački sustav koji ispuh/kondicioniranje zraka. dizelskih motora s dvjema plinskim ventilaciji i kondicioniranju zraka. CODOG kon- ra i distribuciju električne energije Najvidljiviji aspekt prim. posebna pozornost ispuh/kondicioni­ je posvećena oblikovanju podvodnih ranje zraka. perifernih (vanjskih) Uz “kapsuliranje” pomoćnih motora i terminala za usis / kompresora zraka. vatrootpornosti i naj- novije tehnologije za kontrolu šteta i kvarova te za nadzor distribucije Njegova uporaba u velikoj je mjeri ske propulzije. vrsne “tople točke” u termalnoj (IR) figuracija na fregatama klase Shiva- prema trenutačnim potrebama za jene stealth tehnologija slici broda. naposljetku eliminirala ih kao svoje. zbog sma. turbinama tipa LM 2500 američke tvrtke General Electric. ned Diesel or Gas) konfiguracija brod. se automatski brine o skih propelera. posljetku eliminirala ih kao svojevrsne “to- ple točke” u termalnoj Preživljavanje. bila je povjerena nizozemskoj tvrtki Johan Crane . tvrtka CAE je bila prva zapadna kompanija koja je dobila posao na tom važnom indijskom mornaričkom projektu. Kanad- ska tvrtka CAE (sada L-3 MAPSS) je preko svoje podružnice L-3 India bila glavni integrator propulzijskog su- stava. Ovakva konfiguracija električne energije.Komplet tih mjera uključuje uz sve do sada poznate i primijenjene metode vodonepropu- snosti trupa.indd 40 8/14/12 12:30 PM . Inače. Na fregate je također ugrađen jest smanjenje radarskog je prvo borbeno plovilo RM Indije na Pielstick 16PA6 STC srednjohodnih sustav koji se automatski brine o odraza broda kojoj je primijenjena CODOG (Combi. RATNA MORNARICA da se u što većoj mjeri smanji razina Na fregate je također proizvedene buke. ugrađen je najsnaž. Njegova uporaba u velikoj tvorničke proizvodnje. troškove njihova rada i održavanja te ekonomičnosti i pouzdanosti koju nje (zoniranje) električnih generato. Izrada propele- ra i njihova integracija na pogonska vratila i u propulzijski sustav. pogona izabrana je jer je optimalna klase Shivalik. nude dizelski motori. ventilaciji i kondicio­ stike opreme ispitane su još tijekom niranju zraka. na ispitnim sto- je mjeri utjecala na lovima i oprema je verificirana prije smanjivanje broja ugradnje na brod. Akustične karakteri. Na fregatama utjecala na smanjivanje broja peri. kolovoza 2012. nadzor Taktički zahtjevi RM Indije su pred konstruktore klase Shivalik postavili visoke norme u zahtjevima za bor- beno preživljavanje broda i njegovu otpornost na moru. odnosno brzina koju nude plinske turbine i omogućava automatizirano grupira. troškove njihova rada njenja buke protoka vode i pumpnih i održavanja te na- impulsa. I taj je posao izveden preko njihove indijske podružnice. Fregata INS F47 Shivalik lik. tvrtke Goa Shi- pyard Limited (GSL). Prvobitno je za taj posao bila izabrana francuska tvrtka Alsthom ali je dogovor s njima naposljetku propao. stupanj i amplitude ugrađen sustav koji vibracije te na koncu kavitacija brod. kombinira uporabu dvaju SEMT njom.

lipnja 2010. mjeri pridonijela borbenoj otpornosti sa i bez stealth o/minuti i izabrani su jer su udovo. Moduli su “upakirani” do sada nije imala priliku koristiti se ovaj je posao bio vrlo značajan jer je u akustične kapsule lake konstruk. 2003. n kada plinske turbine rade u maksi. 2005. stavio indijskom HAL-u (Hindustan konkurenata . svibnja 2010. jedinica oznaka položena ispitivanja u službu IRM Matična baza MW) sastavljena od dizelskog motora dije o ugradnji i integraciji tzv. Za tvrtku Renk u Mumbaiju. kolovoza Visakhapatnam Kirloscar AC (od 1 MW). mentacija njihova sustava veliki je i kompleks. listopada 04. naglasiti da su ovi energetski setovi re rad glavnih propulzijskih strojeva. laz motoru i generatoru zbog radova Aeronautics Ltd) posebni nadzor- irani tako da u maksimalno mogućoj održavanja i svakodnevnog nadzora u no-ispitni kompleks poznat kao Gas mjeri smanjuju buku i nastali struk. RM Indije do sada upotrebljavala re. travanja Visakhapatnam INS Shivalik F 47 2001. koje smanjuju razinu buke ali U međuvremenu je L-3 MAPSS do- duktore jednog od Renkovih najvećih i omogućavaju brz i nesmetan pri. brodsku 2003. današnji L-3 MAPSS) je još koncem VREMENSKI HODOGRAM KLASE SHIVALIK na su po četiri WCM 1000/5 dizelska 2001. Tijekom 2012. ovi su reduktori bili prvo General Electricova podružnica Power bina GE LM2500 IEC. Odmah treba trol System) koji u potpunosti nadzi. Indijska energetiku. L-3 MAPSS vodeći svjetski proizvođač ekologije. koja ske podružnice Elcon. travnja Veljača 2009. 2004.-2012. također preko svoje indij.2011.indd 41 8/14/12 12:30 PM . broj 402 / 17. Cumins KTA50G3 i jednog generatora sustava (Integrated Machinery Con. Auto- HV_402_38_41. kolovoza 2012. ljala se u indijskim pogonima tvrtke fregata klase Shivalik. 30.tvrtke Maag. 29. kontrolu šteta i kvarova podružnica Wärtsilä India Ltd dobila te sve ostale periferne sustave. ni na fregate klase Talwar. imple- tvrtka Renk dostavila je reduktorski montirani energetski moduli dostav. INS Satpura F 48 2002. Tvrtka Larsen borbenih oštećenja i kvarova BDCS Reduktorsko postrojenje sposobno je & Toubro Engineering osigurala je i (Battle Damage Control System) sa- preuzeti transmisiju 22. 41 INS F 48 Satapura u plovidbi dijske tvrtke Hindustan Aeronauti. Proizvodnja i matiziranost ovog sustava u velikoj je Usporedba broda koji razvijaju po 5700 kW pri 1084 ispitivanje motora i generatora obav. radu. helikoptera. Visakhapatnam INS Sahyadri F 49 sofisticiraniji od onih koji su ugrađe. takvim sustavima. Sustav kontrole takvo postrojenje izgrađeno u Indiji. Controls iz Bangalorea. 31. 2010. Njemačka nice Wärtsilä Danmark. Konstru. pobijedio na međunarodnom Plovna Kodna Kobilica Porinuće Plovna Ulazak generatorska seta (svaki osigurava 4 natječaju i potpisao ugovor s RM In. Ispitani i već digitalnih nadzornih sustava. od jednog seta godišnje. Kanadski CAE (odnosno svakoj fregati klase Shivalik ugrađe. KEC Bangalore pod nadzorom podruž. 2011. rujna 27. pomoćnih motora i uređaja. ljali su se u brodogradilište Mazagon znakoviti korak za RM Indije. Razvodne visokoautomatizirane Turbine Controller radi tvorničkog turni šum i tako otežaju sonarnu ploče energetskog sustava proizvela je ispitivanja mornaričkih plinskih tur- detekciju. 30. buke i vibracija. Riječ je o domaćem modi- malnom modalitetu odnosno tek 5. Pielsticovi 16PA6 za prve tri fregate s ritmom dostave STC su sekvencionalni turbomotori. srpanja 18. godbom i razvojem francuskog susta- ne fregate krstarećom brzinom. cije.18 ficiranom sustavu koji je nastao prila- MW snage kada dizelski motori pogo. Budući da je tehnologije ljavali strogim zahtjevima potrošnje. je posao izgradnje 12 ovakvih setova es Limited (HAL). Na va SAMAHE.. IMCS 11.37 MW snage ugradila palubnu opremu za prihvat stavni je dio IMCS sustava.

odvojene od skandinavske. 42 broj 402 / 17. Vikinzi su nastavili svoje tvom. upravo po održale ili su se njihovi stanovnici istočna obala Velike Britanije. Područja koja su ogorčene borbe sa starosjediocima. stoljeće francuskim rijekama normanske sku. svoje HV 402_42_43. utvrđene gradove. (zvan Jednostavni) Ugovo. X. ustupio vikinškom vođi kolonije koje su osnovane na tim drugoj polovici VIII. Nakon dali no u njima do Sredozemlja. među njima i današnji uništavajući sve na svom putu. di proširili su se do ušća Loire. Takvi nenaseljenom prostoru. u prvom redu nomadskim prodora na prostor Velike Britanije i pohode na jugoistok Engleske. Normani napa- duž obala Pirinejskog poluotoka. sve Za razliku od Vikinga. Kola. kojima su se ko. S prostora asimilirali s domicilnim stanovniš- počinje dugo razdoblje normanskog Normandije. Prve skupine snažnom otporu irskog domicilnog Vikinga ušle su u ušće Sene još 820. Duž francuskih rijeka rijekom duboko u unutrašnjost fran- ristili kao bazom za nastavak invazije Istodobno započinju normanski poho. a nazivani Normana i starosjedilaca. normanska ple- osobito Sasima i Saksoncima. stoljeće slije nazvano Normandija. norveški Vikinzi uspjeli u sljedećih deset godina obalni napa. ovladavši Lisabo- nom. Više današnje južne Švedske. međutim značajnija naselja nisu zazirali niti od napada na bolje su zajedničkim imenom Varjazi. područjima zbog toga se nisu dugo brzo pod njihovim udarima bila cijela XI. Velikim poduzeli su i nekoliko pohoda na sje- stoljeću.. duž norveških obala i poluotoka ženi danski i norveški Vikinzi potpu. stoljeća zauzi- Normanska to je već dio britanske ratne povijesti. kolovoza 2012. Potom su manjem sjevernih britanskih otočja ekspanzija došli do ušća Rhone i nastavili tom Orkney i Shetland. vikinškoj pradomovini. Podlistak R AT N I Č K A Doba ve osvaja PROŠLOST SKANDINAVSKIH ZEMALJA Prvi veliki normanski pohodi zapo- čeli su početkom VIII. ver. došavši do ušća rijeka Dvina i no zauzimaju Irsku i osnivaju prva njost Franačkog Carstva. IX. stoljeća. na Veliku Britaniju i Irsku. a Pohodi Varjaga stanovništva.indd 42 8/14/12 12:56 PM . U međuvremenu. Početkom X. ali i Laponcima. Time njegovim novim žiteljima. pljačkajući i Pečora. riječ je o potpuno veća naselja. da bi vrlo Rollonu područje na ušću Sene. stoljeće pohodi prestali su tek kada je kralj jim klimatskim uvjetima od onih u danski Vikinzi prvi put su se iskrcali Karlo III. udru. Međutim. stoljeća. cuskog prostora. Osim pohoda na jug. norveški Vikinzi su im nametnuti svoju vlast u IX. s još surovi- glavni grad Dublin. stoljeće di i na obale Francuske. Cadizom i Valenciom. Već na tim pohodima mena koja su naseljavala područje toga dolazi do postupnog stapanja nisu podizali ovladali su opsadnom taktikom. Unatoč VIII. po. pine prodirale su duboko u unutraš. Malobrojne na sjeveroistočnu obalu Engleske u rom iz 911.

indd 43 8/14/12 12:56 PM . svoje pohode su već u početku usmjerili prema jugoistoku Marinko OGOREC velikih Srednji vijek u Europi. naposljetku sklopio mir i postao vojvoda. n prema Carigradu. pustošeći prema jugoistoku. stoljeća. Osim Islanda. vladar područja i završetka rata. Danska. ustanovili sjevernog Primorja. stoljeća u više navrata uspjeli su prodrijeti čak do Crnog su neuspješno pokušali osvojiti Ca. de do Teherana i Bagdada. Nekoliko se stoljeća normansko ime sa strahom šaptalo i u najzabačenijim krajevima Starog kontinenta… pohode su već u početku usmjerili mora i Kaspijskog jezera. te započeli širenje čega je započela njihova postupna. Osvojeni u prvoj polovici X. nakon svoju državu. Hrvatski kralj Dmitar Zvonimir vrlo brzo je shva- Stvaranje samostalnih tio kako mu Normani mogu država biti kvalitetni saveznici Najvjerojatnije sa Shetlan. 43 su zajedničkim imenom Varjazi. Na tim pohodima polovici IX. temeljita asimilacija sa slavenskim ugrozivši prekomorske interese narodima. osnovica ljevstva. Na jug Apeninskog poluotoka Vi- rigrad.. Pohodi Varjaga postupno su kinzi su stigli 1016. Calabrie i Capue. Vikinzi su u protivnika Bizanta i Venecije drugoj polovici IX. što je dovelo do po- franačkim kraljem Karlom vlačenja Normana iz osvojenih III. prodirući preko priobalna naselja. Bitolj. vojskovođa Guiscard Taj je ratnik. ali je prilikom osvajanja Kefa- Vikinškog vođu Rollona linije normanski nazivaju i “Ocem Normandije”. kolovoza 2012. Normani i Hrvati kog tijela (Alþingi) koje se započeli su 1081. kom parlamentarizma Skoplje. smatra najranijim pret. a iz Kaspijskog Baltika duboko u ruski teritorij. Služili jezera produžili su kopnene poho- su se velikim rijekama Volga. stolje. Norveška i za prodor Švedska. pokrajine koja je pod istim nazivom poznata i danas HV 402_42_43. posebno razdoblje od VIII. u kojem parlamenata i začetni. normanska plemena koja su naseljavala područje današnje južne Švedske. koji su obale Jadrana sma- ća zauzeli Farsko (Ovčje) trali svojim interesnim po- otočje. Na vatskoj povrat Kvarnera i njemu su 930. a nazivani broj 402 / 17. bio je obilježen velikim osvajačkim janja i istraživačkim uspjesima norman- skih ratnika. Za razliku od Vikinga. stoljeća. nakon borbi s umro. Hrvate. Ohrid i uopće. koje samostalnu državu pod im je preotela Veneci- upravom predstavnič. no istodob- prestaju postojati kao samostalna no našavši novog saveznika – etnička skupina. do XI. su osvojeni Drač. rat protiv Bizanta i hodnikom europskih Venecije. a zatim i do tada dručjem. tako da već u XII. prostor po- stoljeća na prostoru služio je kao Skandinavije formiraju se strateška tri samostalne države – kra. i tu stvorili prestali do kraja X. U drugoj Normani i Zvonimir Dvina i Dnjepar. stoljeću Bizantskog Carstva. u borbi protiv zajedničkog dskih otoka. ali na prostor Puglie. Volhov. ja. te omogućiti Hr- nenaseljeni Island.

MUP Hrvatske u zgradu Skupštine opštine četkom 1991. došao u pratnji generala JNA. srpski vijećnici su savezni sekretar za unutarnje poslove. ožujka 1991. veljače 1991. dio) i Baranju Veljko Džakula. povredjenih). je primio od general-pukovnika dr. prihvatio je predlog Saveznog sekre- poslova Krajine”. marta 1991. (I. te uspostavi stanje kakvo je bilo pre incidentnih bile primorane već u večernjim satima toga “antiarmijskoj kampanji” u Hrvatskoj koji dogadjaja. upotrebljeni su gruba fizička prinuda i MUP-a RH. Pokušaj srpskih ekstremista da isprovociraju po mogućim posledicama. Radi sprečavanja eskalacije medjunacional- 1991. se sastali Stjepan Mesić . pogotovo nadzor nad policijskom postajom i zgradom tom brzojavu događaji u Pakracu opisani su što ima i pojava napuštanja mesta stanova- općine. donijeli su i odluku da se “OSUP predstavnici Hrvatske. ožujka 1991. broj: U/I-39/1991 od 28. uspio.indd 44 8/14/12 12:56 PM . An- nekoliko hrvatskih policajaca). Makedo. Tom prilikom nije bilo Pakrac SAO Krajini”. na području Plitvica. tokom noći 2/3. Privedeno je i pritvoreno više poništio (Odluka. Slovenije. dostavio brzojav (izvješće) o ulozi JNA se odmah. a prešućuje se stvarni uzrok intervencije SSNO i nadležne komande prate razvoj doga- i zapucali na pripadnike MUP-a RH. veljače 1991. Ante NAZOR. koju je Ustavni sud RH jugoslavenski vojni vrh je na sjednici Pred. su jedinice za posebnu namjenu MUP-a RH u spomenutim događajima u Pakracu. na vanrednoj sednici. No. godine. koji se početkom siječnja predstavnika BiH. Potom su morao je objasniti svojim vojnicima kakva jedinica armije sprečena je esklacija sukoba. Nakon opkoljavanja i upada pripadnika nakon što su pobunjeni Srbi u Hrvatskoj po. DOMOVINSKI RAT dr. no hrvat. ožujka uvođenje izvanrednoga stanja u državi. Srbina Bogića Bogićevića. Situacija je i dalje neizvesna. Potom su na pakrač. Naravno. na izvanrednoj sjednici Skupštine SFRJ. 2. koju je pripremio predsjed. Uz to. pomoć srpskih ekstremista. Hrvatskoj. poredak Republike Hrvatske.tada potpredsjednik la MUP-a otvorena je vatra na parkiranu nik regionalnog odbora SDS-a za Slavoniju Predsjedništva SFRJ i Petar Gračanin . usvojili “Statut SAO Kraji. Srbijanski mediji raširili su lažne gla. te pošto je sre. godine nizom mitinga i odluka ke ulice došla oklopna vozila JNA. ožujka smirivanju situacije u Pakracu i naložilo da srpskoj paradržavi u Hrvatskoj. je uzvratio vatrom po vozilu MUP-a koje ne” i donijeli “Odluku o pristupanju općine Nastojeći iskoristiti događaje u Pakracu. marta. koji je je odlučno i sasvim ispravno reagovao jer 22. Narodne novine 10. se odmah udaljilo. ocenilo da je prisu- razoružali policajce Hrvate kako bi nasilno Tako je “Operativni centar Komande 5. koji su specijalnih snaga MUP-a RH: djaja i preduzimaju potrebne mere iz okvira uzvratili. Naoružani srpski ekstremisti povukli u skladu s ciljevima promidžbene djelatnosti nja od strane srpskih porodica. policajci PS Pakrac srpske nacionalnosti. odlukom vodstva pobunjenih Srba Izvanredno stanje nije uvedeno. u Pakracu su vatrenog oružja (u jednom slučaju iz vozi- općine Pakrac. su se na uzvisine iznad grada (brdo Kalvarija) JNA. jasno pokazali da ne poštuju ustavnopravni ska policija zadržala je nadzor nad gradom. vojne stvo odredjenih jedinica JNA bitno doprinelo proveli odluku o pripajanju općine Pakrac oblasti” podređenim postrojbama 4.. a vojni vrh odgovarajućih jedinica JNA. 44 broj 402 / 17. no poginulih nije bilo (ranjeno je Sredstva informisanja su obavestila javnost svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti. To je bio prvi o dramatičnim dogadjajima u Pakracu i oko. sc. Angažovanjem u Kninu “odvojio” od MUP-a RH. u kojem je presudan bio glas Jović. u Pakracu je nastala izuzetno konfliktna i. 6. Za razbijanje okupljenih gradjana. Pakrac” stavlja pod neposrednu mjerodavnost nije i BiH to su onemogućili dramatičnim predsednik Predsedništva SFRJ dr Borislav samoproglašenog “Sekretarijata unutarnjih glasovanjem. i policijsku stanicu 2. ožujka preuzeli Ćusića “podsekretara u SSNO-u”. Zbog toga 1991. Došlo je i do upotrebe Naime. Vojnik stražar Hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s Hrvatskim vojnikom objavljuje autentične dokumente i memoarsko gradivo vezano uz Domovinski rat Pokušaj UVOĐENJA IZV STANJA U HRVATSKU Izvješća JNA o oružanom sukobu u Pakracu 2.tada kolonu oklopnih vozila JNA. gdje su srpski odmet. tara za narodnu odbranu i odobrio pokret 1991. nih sukoba sa nesagledivim posledicama. Milana cije nisu realizovani zaključci Predsedništva gdje su u jutarnjim satima 2. u SFRJ. ožujka 1991. kolovoza 2012. Posebice burno bilo je u Pakracu.). srpskim ekstremistima. uz je bila uloga JNA u događajima u Pakracu Predsedništvo SFRJ je. gažovane jedinice uspešno izvršavaju svoje HV 402_44_45. krajnje opasna dinom veljače došlo do incidentne situacije sukob između JNA i hrvatske policije nije situacija. Radi smirivanja situacije. zatražio lica srpske nacionalnosti. što je dodatno produbilo krizu u hemijska sredstva. a najkasnije u roku od 24 časa. ožujka 1991. Do momenta slanja ove informa- dana krenuti na intervenciju prema Pakracu. koji su protestvovali protiv postupka MUP- nici razoružali i priveli policijsku ophodnju sine o stradanju i pokolju Srba u Pakracu i a. 1. sjedništva SFRJ 15. ravnatelj Centra Sigurnosna situacija u Hrvatskoj pogoršana je oružani sukob hrvatskih policijskih snaga sa lini.

U (model M95M) i Grčkoj (model M95/24) ali je okupljanja gradjana. raspisala natječaj za pušku na malodimni barut ocene najnovijih dogadjaja i zbivanja traju aktivnosti jedinica i starešina s kojom bi se iz uporabe izbacile puške zastarjelih sprečavaju objektivno informisanje JNA na području Hrvatske. prema JNA se i dalje pri- menjuju i drugi oblici i sredstva psiho- loško-propagandnog pritiska. svjetskog rata nije bilo moguće provesti. postala Bugarska. Otvoreno konstrukcija (Steyr-Guedes-Castro M1885 i Steyr jugoslavenske. kao najosetljiviju tačku naše vojne Duljina cijevi: 480 mm mijskog raspoloženja kod hrvatskog organizacije i društva uopšte. broj 402 / 17. Težište Plasiranje takvih i sličnih neistina su usmerili na medjunacionalne od- TT ZNAČAJKE vrši se smišljeno radi kompromitacije nose i medjuljudske odnose u celini. Ova su dva primije- plasiranja podataka da je bilo više sa datim uputstvima i naredjenjima. u teoriji korak naprijed u odnosu na druge kon- ne. Na natje- Sve to prate učestale dezinformacije vima njihovih porodica. da su u ‘’organizovanju pobune” aktivna stranka Srpski pokret obnove  Mladen KORADE u Pakracu učestvovali visoki oficiri (SPO). Ferdinanda Rittera von Mannlichera. Proizvodila se u pogo- u Pakracu na preduzimanju mera paravojnim oružanim sastavima ili nima tvrtki Steyr i FGGY Budimpešta. M1886) te unificirale u jednom modelu. posebno na stra. člano. Povodom poslednjih dogadjaja u na ugled Armije. Postojala su Srbiji. dva modela M1895 (ili M95) duga inačica vesti o navodno dobroj saradnji pred. Probleme je stvarao i izvlakač čahure visoki predstavnici vlasti u Hrvatskoj Rukovodstva nekih nacionalističkih i koji je bio podložan pucanju ili pak nije i čelnici nekih političkih stranaka u separatističkih stranaka na čitavom htio izvaditi čahuru iz ležišta. krnji lik starešine i negativno utiče I. Kalibar: 8x56R mm Mannlicher JNA i sračunatog izazivanja antiar. ga.36 kg Spremnik: 5 metaka HV 402_44_45. da je Armija “ostavila na milost glavnih ciljeva razbijača Jugoslavije i nemilost srpski živalj” i drugo. Tako na primer objavljene su prostoru Jugoslavije. no uznemiravanje javnosti i propa. nju. puške i M1895/30 (ili M95/30) kratka stavnika Armije i republičkog MUP-a nosti da napuste JNA i pridruže se inačica ili karabin. unatrag jest primjena metka 8x56R mm ja o ulozi i angažovanju jedinica i I dalje ima pokušaja vrbovanja stare. nasrtaji na vojnike. pa i fizički za to vrijeme. U delu Puška Steyr. se preti likvidacijom starešina. Osim protiv “protivnika hrvatske vlasti”. Bez obzira na napredne konstrukcije koje Hrvatskoj objavljeno je i više netač. i pored datih upozorenja. Mannlicher koji ima obod. pa i potpuno različite federalnu instituciju. Učestale su i [pro]vokacije. republičkim vojskama. Ponovo ističemo da je jedan od JNA. Do sada je zvanično pojedinci ne postupaju dovoljno od. moralna čvrstina i jedin- Pored toga. Ukupna duljina: 1000 mm i srpskog naroda. komanda se broj stranaka koje zahtevaju ili 1903. na primer. navodno. da se armija razbije iznutra. ne dozvoli. kontinuirano se sprovodi smišljen i organizovan propagandno-psihološki -Mannlicher Zatvorenost informativnog prostora uticaj na pripadnike JNA i Armiju kao Pred kraj XIX. otvoreno pozi. a koji je smješten u nosač sa spiralnim rebrastim utorima. što u rovovskim uvjetima ranjenih i povređenih. Prvo je punjenje puške spremnikom od prešanog lima koji sa stražnje strane ima utor u koji se slažu meci (kao na okviru za PAP M59 i IZVANREDNOG puške sustava Mauser) uz to ima i bočne stra- nice koje obuhvaćaju pet umetnutih metaka do visine suženja čahure. uzimanjem čaju je najbolja bila puška njemačkog konstruktora i glasine koje su sračunate [na]dodat. obaveštavanje žare kod vojnih objekata. odnosno mitin. žnjenje ležišta metka samo gurnuti ili povući sile i upotrebe vatrenog oružja. a on je jedan od pripadnika Armije. pa i armijske javnosti. trebne mere da se takvo ponašanje su primijenjene na M1895 jedan od koraka nih i vrlo tendencioznih informaci. I ovoga puta se pokazalo da su autoritet i odlučnost starešina i komandi. (… nastavak u sljedećem broju) Masa prazne puške: 3. M95/30 stvo vojnih kolektiva osnovne pret- postavke za uspešno izvršavanje na- menskih zadataka u svim uslovima. Riječ je o. do mandi postupa odlučno i u skladu ručicu nosača zatvarača. njena patenta u teoriji trebali funkcionirati desetina poginulih i stotine ranjenih Medjutim. posebno u Hrvatskoj. Tako. tzv. Povećava austro-ugarske vojske korisnik ove puške je da je u Osijeku. naprednim promišljanjima koja su gandno-psihološke uticaje na gradja. što temeljito čišćenje.indd 45 8/14/12 12:56 PM . razloga problema do kojih dolazi u punje- takvih informacija učestvuju i neki ci razbijanja Jugoslavije kao države. strukcije. U fabricovanju šina JNA za one snage koje su nosio. 45 Iz zbirki vojnog muzeja zadatke. a između dva svjetska garnizona ostvarila dobru saradnju nastoje da stvore čisto nacionalne rata puška je korištena i u Kraljevini Jugoslaviji u planiranju mera radi sprečavanja ili stranačke oružane formacije. Drugo je zatvarač sa spi- ralnim rebrima i bradavicama za bravljenje. besprijekorno ali su nažalost bili problem Foto: Davor KIRIN i povredjenih. talaca i drugim terorističkim aktima. stoljeća austro-ugarska je vojska i protivrečne. Treba preduzeti po. vaju starešine pojedinih nacional. S takvom konstrukcijom zatvarača i javnosti o razvoju dogadjaja kretalo U ovakvim i sličnim situacijama nosača zatvarača potrebno je punjenje i pra- se od toga da uopšte nije bilo primene najveći broj pripadnika armije i ko. poslednje vreme u tome je posebno prekalibrirana na metak 8x57 mm Mauser. kolovoza 2012. vojnicima jer je puška zahtijevala često i potvrdjeno da se radi o nekolicini govorno i primereno situaciji. Prate se i osma. javnih glasila.

istočna zemlja koja je nekada kana je Švicarska garda . Upravo su to glavni ra. rijetki su filateli- teško je bilo zamisliti bez uloge Crkve. ili pridonosi iz 1956. veleposlanstava. je.). ranskog ugovora između Svete Stolice se slala “apostolska pisma”.indd 46 8/14/12 2:21 PM . godine.istočna zemlja otrgnutih otoka koja je nekada bila tali- s Hrvatskom” na janska” iz 2007. Riječ “pošta” poštanskim markama. I Papinska Država njih europskih država koji nisu mogli protivljenju hrvatske diplomacije i od. ničkom izdanju sa Švicarskom 2006.). unatoč niziranih u svijetu. Poštanske pisane korespondencije.najmanja Rimske crkve. simbol svake zemlje počele su se izda- koja svoje korijene vuče od vremena obljetnice sjedinjenja Istre. Imali su besplatan smještaj i hranu duhu Preambule UPU-ovog ustava koji dišnji Ivan Šarić koji je u svibnju ove u svakom samostanu koji se nalazio na jasno ističe “Predmeti i dizajn poštan. Na relaciji Rim – Hrvatska odvijalo turnim identitetom zemlje ili teritorija U spomen na 500. vječita su tema na moderne poštanske službe. godine. i poštanske konvencije. Motiv na marki biti stari između 19 i 30 godina i sl. pripajanja najmanje države na svijetu.Tako unija smatra jednom od najbolje orga- Za razliku od većine stanovnika tadaš. svoje bivše teritorije. (886. Zadra i Talijanska marka “Rijeka . Neka od tih pisama kao širenju kulture ili pomaže očuvanju godine izdao dvije zajedničke marke. prijepisi sačuvani su do danas (pismo mira. obljetnicu osnutka Švicarska garda na se dopisivanje putem Papinih glasni. 46 broj 402 / 17. i sl. dova. imati švicarsko državljanstvo. Svjetske I nekoliko je švicarskih Hrvata bilo u gradova. kolovoza 2012. kada “500. skih maraka usko će biti povezan s kul. Glasničke je HPT 1993. Zadnji od njih je 21-go- dr.-887.) ninskom ili temu uvredljive prirode vezanu uz šest maraka obilježio 450 godina po- biskupu Teodoziju). “50. n HV 402_46_47. karte Istre (Bologna 1620. vati odmah nakon potpisivanja Late- prvih papa i Rimske kurije kada su dra i otrgnutih otoka s Hrvatskom. crkveni ljudi su se mo. Osim prijenosa zgrada Pomorsko-povijesnog muzeja. poštansku službu Svjetska poštanska i kulturu. Vojnici zlozi nastanka glasničkih službi u Rimu ša Guvernerova palača u Rijeci a sada se novače iz Švicarske prema strogo i Firenci 1536. Za. ujedinjenja i dru. čiju osim vjerskog odgoja širila obrazovanje koje podsjećaju i na. osobu ili zemlju. godine na pape Stjepana VI. gađanju datuma izdavanja marke. Zbog specifičnosti veze tijekom srednjeg vijeka u Europi prigodnu poštansku marku s motivom na švicarskoj marki Vatikanskog Grada.) je također izdavala svoje prelaziti granicu. FilateliJa “Papa Benedikt VI. marki RH iz 1993. koja je Neke poštanske uprave izdaju marke izdanju s Vatikanom Vatikanske pošte (Poste Vaticane). Rijeke. Motiv na marki je biv.-1870. iz Hrvatske.” marke a na marki RH e m e n iz 2011. primjerice Talijanska pošta. i najstarija vojska na svijetu. vjernost Papi. izbjegavat će politički karakter Vatikan je također 1956. su svi preduvjeti za organiziranjem i ristila svojim glasnicima u prijenosu gi slični događaji. obljetnica os. Papini glasnici prenose pisma i nije u skladu s člankom 8. gr ađ an vo svaka revolucija Kroz povijest je goto štanskoj marki Ivo Aščić čila novu sliku na po Papina garda Sjedinjenje s Hrvatskom Nastankom Vatikana 1929. između Pape. biskupa i crkvenih re. prema njihovu 2006. utvrđenim pravilima (moraju biti ka- pisama unutar same Crkve odnosno Marka je tiskana u nakladi od čak 3. milijuna primjeraka. (756. odnosno nije u Papinoj gardi. sveučilišta. Vatikan je u zajed- ka a kasnije i putem crkvenih osoba izdaje poštansku marku. u poštanske marke od 1852. godine na tu temu izdao nutka Švicarske garde” i Kraljevine Italije. godine položio svečanu prisegu na putu kojim su se kretali. gli slobodno kretati na području koje prosincu 2007. stojanja garde.5 tolici. stvoreni Još od najranijih početaka Crkva se ko. određenih teritorija. izdanoj u zajedničkom sti koji ne skupljaju poštanske marke gotovo jedine pismene ustanove. Papini glasnici Promjena državnih granica. godine. Dobar primjer marke kao vrlo važan i nezaobilazni odnosno “post” potječe od “apostolis” tomu u Hrvatskoj jest obilježavanje 50. izdala marku s nazivom Jedna od vrlo važnih institucija Vati- je obuhvaćala vjerska i duhovna vlast “Rijeka . kojem pripada poštanska uprava koja vatikanskoj marki Švicarske garde. Rijeke. pečat v r sk i rat il i pr omjena režima zna- .). bila talijanska”. obljetnica sjedinjenja Istre. mišljenju.

SOOV Kopriv- sti na skijalištima ili plažama i sl. koje su neke imale Dodatne informacije o zastavama postrojbi OSRH. pravila.com. primjerice. koncern prikazuje pijetla kao svoj čenja i koriste se tek kao “šareni ukrasi”. kao što su zavjetne (ex voto) Središta za obuku pozabaviti se na znanstven i sustavan način. ukidanja obveznog nica upotrebljavalo je još nekoliko nu ulogu. a pokazuje da je zastava zamišljena za nk. 2008. n povijesti zastava naših postrojbi.. a i druge Osnovano kao Cen. u njoj. Whitney Smith. zastavice koje se koriste u hinduizmu. polja. Time se razvija vrijednost zastave grb grada Koprivnice (iz plavog zidanog kruništa uporabe ovakvih predmeta.. mijenja 1545. i vijorenjem zastave “aktivira”. Zastave o kojima obično tar za obuku voj. koji su Koprivnici pri- dogovora (propisa. Ovo je naj. stave. u navedenom slučaju lom identiteta postrojbe i kao dio obuke i odgoja zastave koje su nosili rimski legionari. interdisciplinarnim istra- živanjima. među prvima je koji uviđaju da bilježenje. počet. saznanja o nastanku i uporabi zastave. Tijekom djelovanja su imale tamnoplavu boju zastavnog i ispravke te ostalo što bi moglo pomoći u izradi cjelokupne nove postrojbe koji su ranije služili u Središtu je obu. U vojnoj simbolici pijetao je slučaj sa zastavicama kojima se ukrašavaju mislimo pod tim pojmom najčešće nika – Koprivnica je znak borbenog duha i budnosti. ulaza u hotele. Njezino isticanje su se rano koristili svojim zastavama kao dije- prema latinskom nazivu vexillum za svojevrsne predstavlja određenu akciju. na lijevo plavo obrubljeni Dekorativna funkcija najjednostavniji je način predstavlja. među ljudima. politička i druga značenja. imaju četiri različite Identitetska funkcija zastave kao simbola dodaje štita u kojem je iza dva ukrštena žuta mača crveni funkcije u kojima se mogu rabiti: kao ukras. kao ciljeva i povijesti. nerijetko jednobojnima. kao što znanosti. kada nastaju društva za zastave entuzijasta koji turi. ožujka 1992. Na platnu i odgoj vojnika – Koprivnica Naziv ovoj disciplini dao je jedan od njezinih se ispisuje određena molitva pa se postavljanjem Središta za obuku vojnika u Hrvatskoj vojsci vrlo začetnika u 60-im godinama. koja se čuva u zbirci zastava Glavnog stožera (obično platna) i raznobojnog prikaza na njemu OSRH crna je s okomito postavljenim žuto obru- pričvršćene na koplje. jarbol ili drugi način koji Zastave i emocije bljenim znakom Središta u obliku polukružnog omogućava njihovo isticanje. Akcijska funkcija zastava rjeđa je u zapadnoj kul.). nije neobično da Središte za obuku polja. postaje biven je posuvraćivanjem zastavnog koje osiguravaju dobru vidljivost i razlikovnost. već služi da svojim bojama i čime se zastava kao predmet i kao ideja u većoj plavom krunom nadvišenom križem sve između gibanjem doda estetski element nekom prizoru. kojima se danas postaje identitetom grupe s kojom se razvija i Pijetao je simbol koji se često nalazi u podravskom ukrašavaju. iza njega na (heraldičko) desno šahira- signal. ali se pojavljuje kao značajni element nekih imaju ambicije predmetom svojeg zanimanja orijentalnih religija. narodnom stvaralaštvu. 47 nije čest. u spremnosti na obranu domovine. primjerice. stoljeća.indd 47 8/14/12 2:21 PM . Oko- mito postavljeni znak broj 402 / 17. a od 1999. Kao simbol grupne nika – Koprivnica. ku prošlo više od 80 000 ročnika HV 402_46_47. u podnožju HV i u luku KOPRIVNICA. ment – simboliku identiteta društvene grupe koju no crveno-bijelo 5×4. iz. dvojeno mjesto i ulogu u društvu. Zastava tako pis SOOV. godine.pijetao. u stvaranju zajedničkog služenja vojnog inačica zastave. Veličina gnalnim zastavama u sportu. županijske. nica pod kojim ime. sajmovi. molimo javite na zastavehv@ gmail. obrani domovine. ali i si. opšivena zlatnim pozamanterijskim signalnoga koda koje se rabe u pomorstvu. I koprivnički prehrambeni tada ogoljene od svojeg socijalno-političkog zna. Stoga nije neobično da u obuci voj. zastava komunikacija informacije ili upozorenja. kao što je i središta i dr.dva dvostruka plava ljiljana). nacionalne. godine. zabave. Između iskazivanja molitve. jedinaca zajedno. naivaca. ili manjoj mjeri sakralizira – dobiva posebno. Čak i kad se u takvim prilikama kompleksnija od navedene četiri čest element u slikarstvu podravskih koriste. poštovanja zajedničkih roka 2008. Zastava ostalog Smith zaključuje da zastave kao dvodi. one su funkcije zastava i nedvojbeno naj. isticanje okomito na jar- bolu ovješena o prečku Foto: Branko Še VEKSILOLOGIJA Whitney Smith. I ove zastave predstavljaju određenu manju ili obuku i odgoj voj. uspomene na čla. znali u XIV. utjecaj na društvo i utjecaj društva na njihov razvoJ Četiri funkcije zastave Željko Heimer Veksilologija je relativno mlada znanstvena disci. turistička čije vrijednosti prenosi. Funkcija je tih nika zastave postrojbi imaju značaj. nom je djelovalo do zastave je 95×205 cm. kao na ranije navedene funkcije i emocionalni ele. stoljeću kraljevi iz dina- su najčešće vrlo jednostavnog grafičkog dizajna. značenje. udruga. Unaprijed zahvaljujemo. simbol. pa tako kom 1993. oznakama opasno. stije Anžuvinaca. One ne služe za komunikaciju ročnika za službu u Oružanim snagama. sendviči ili onima koje su često istaknute iznad pripadaju ovoj skupini zastava – 1. tu slobodnog i kraljevskog grada iz i primatelji signala imaju unaprijed dogovoreno sportskih klubova. kao i mnoge druge ime u Središte za su tog statusa. zastave organizacija. a s vanjskih strana zastava je kao što su primjerice zastave Međunarodnog zastava dobiva takvo “posvećeno” pješaštva – Kopriv. a od kojih su neki dali i najveću žrtvu u plina koja se razvija u drugoj polovici XX. uključujući i njihova društvena. fotografije identiteta. vojarni “Ban Krsto Grb Koprivnice temelji se na peča- Signalna funkcija zahtijeva da njezini korisnici općinske. nacionalne zastave. pritom zastava nema koja premašuje njezinu materijalnu vrijednost i izrasta plava zidana kula s kruništem okrunjena osobito značenje. Kruna i ljiljani simbol značenje takve uporabe ili određenog društvenog i vojne zastave. jedan od začetnika veksilologije. menzionalni predmeti od gibljivog materijala kojemu se on obraća. veću zajednicu. godine. kolovoza 2012. Zastava je izrađena na- kon 1993. katalogizacija pa čak i proučavanje povijesnog razvoja zastava nisu dovoljni već da ih treba promatrati u širem kontekstu. već između čovjeka i božanstva Središta za obuku i odgoj vojnika – Koprivnica. a neke zastava u uporabi. gradske. zanimljivija za društvene. Frankopan”. ugovora. i znak postavljen vodoravno. u zaglavlju žuti nat- Riječ je često o najjednostavnijim oblicima za. kao akcija i kao simbol. Zastavni rukav do- jednobojne ili različitih dvobojnih kombinacija vrijednosti koja je veća od svih po. resama oko 4 cm dužine.

brzine. ke objektiva – 16-50mm i 11-18mm. na zaslonu veličine 10. MOBILNE APLIKACIJE Aplikacija ProAktivo Sports Tracker ProAktivo je aplikacija hrvatskih ne i mjesečne analize vlastitog programera za Windows Phone napretka i trendova. no trebao bi biti jeftiniji. dok će LTE verzija stići kasnije ove godine. jeljenje na društvenim mrežama nje.  Osvježenje za Sonyjevu NEX liniju NEX Mirrorless fotoaparati postaju sve popu. Pomoću AllShare Playa kori- snici mogu dijeliti sadržaj sa skupinom ljudi u realnom vremenu povezujući Note 10.1 na Samsung HD televizore. ali dolazi i u trial Tu su i neke naprednije mogućno. čineći sve jedno- stavnijim i bržim. To su primijetili i Jedno od područja na kojem će se uštedjeti jest u Sonyju pa su upotpunili NEX liniju s još dva elektroničko tražilo koje će biti niže rezolucije.1. model se da će fotoaparati službeno biti predstavljeni NEX-6. Kod nas bi. neslužbeno se doznaje. je koje možete prilagoditi svojim šenju koje nudi osnovne moguć. prikaz na Bing mapama… je 3.99 dolara. na kojem će se. pa čak i di- mobilne uređaje. dnevne. Drugi fotoaparat. Impresivna je vlastitim sportskim aktivnostima. Cijena energije. 48 broj 402 / 17. značajku koja prati oči korisnika kako bi zaslon uvijek bio upaljen dok se u njega gleda a koji dopušta korisniku gledanje videa bilo gdje na zaslonu za vrijeme obavljanja drugih zadaća. Bitno je spomenuti Smart Stay. puta. Twitter). količina postavki unutar aplikaci- Riječ je o odlično zaokruženom rje. dostupna. Aplikacija je osvojila nosti kao što su praćenje vremena treće mjesto na Windows Phone 7 aktivnosti.4 GHz četverojezgrenim proce- sorom i 2 GB RAM memorije za poboljšan učinak. modela. naoružan s 1. GALAXY Note 10. tjed. Za one koji već posjeduju neki od NEX modela nost povezivanja na Wi-Fi mreže.1 dizajniran je kako bi pojednostavio hvatanje ideja. Služi za praće. trebao doći u rujnu.1 inča. potrošene App Challenge natjecanju. Očekuje zora veličine APS-C. trebao bi popuniti cjenovnu prazninu na sajmu Photokina sljedećeg mjeseca. analizu i dijeljenje podataka o (Facebook. Uz intuitivno korisničko iskustvo. a jedino ograničenje jest bilježenje audiozapisa i fotozapisa što se u trial verziji može pratiti do tijekom aktivnosti. Model NEX-5R bi trebao imati moguć. kolovoza 2012. Na- larniji jer svojim kompaktnim malim kućištem vodno će fotoaparat imati slične funkcionalno- i mogućnošću izmjene objektiva ne zaostaju za sti kao i jači NEX-7. HV_402_48_49. verziji u kojoj je sva funkcionalnost sti kao što su upravljanje rutama. pristup in- formacijama i multitasking. a novost je Sony će predstaviti dva nova E-mount Panca- i zakretni ekran pored 16-megapikselnog sen. moći raditi precizno kao s olovkom na papiru. potrebama. tri aktivnosti.. tablete. profesionalnim DSLR-ovima.indd 48 8/14/12 12:29 PM . prijenosnike i ostale uređaje na istoj mreži. u ponudi između modela NEX-5 i NEX-7. multimedija Po zaslonu kao po papiru Samsung je najavio tablet GALAXY Note 10. WiFi i WiFi+3G verzije stižu odmah.

do 6. zbog čega ultraprijenosnik koristi naziv Carbon u imenu. sadrži alate koji omogućuju automatsku venog bežičnom mrežom.usma. Ipak. Podržan je i prilagodbu rasporeda fotografija i stva- AirPrint. kolovoza 2012. Pisači su uz to kompatibilni i Novi modeli MP230. vom novom računalnom aplikacijom za kumenata s interneta. Dakako. Nudi i brojne stilo- AirPrint korisnicima omogućuje bežičan ve i mogućnosti uređivanja pomoću kojih ispis fotografija. Harvard. iPad te iPod touch. web-stranica je na ispisane fotografije moguće dodati i drugih dokumenata bez potrebe za dodatne kreativne detalje. bez za Wi-Fi omogućuje ispis dokumenata dodatne programske opreme. broj 402 / 17. Yale. Tu je i web-kamera rezolucije 720p funkcijom. za dodatnu sigurnost ugrađen Bridge obitelji” s opcijom ugradnje do 8GB s opcijom praćenja lica i mikrofonom koji je i čitač otiska prsta. na You Tubeu je dostupan West Point kanal. I ako niste zainteresirani za vojno školovanje. Facebook. MG3250 s aplikacijom Print Your Days. e-pošte. Bežični Canonov pisač Canon je predstavio četiri nova kom. automatski uklanja zvuk tipkanja po tipkov. opseg aktivnosti West Pointa. Mala težina od svega 1.8 cm. West Point ništa ne prepušta slučaju! D. fotografija po stranici. koja nu podataka a za potpuni audiovizualni do. generacija Intel Core procesora iz “Ivy grafika. nici. 49 Pripremio Mladen PALIĆ Perolaki ultrabook U svijetu ultraprijenosnih računala Lenovo se istaknuo najavom svog novog perola- kog ultrabooka ThinkPad X1 Carbon. MIT… Stranica će vas jedno- stavno zatrpati atraktivnim i zanimljivim sadržajima. Vlahović HV_402_48_49. Twitter… A i aplikacija za pametne telefone. skeniranje. fak. Na internetu se West Point predstavlja jednako dobro kao i ostali poznati američki fakulteti: UCLA. Interakcija s računalom omogućena je omogućuje bateriju punu 80 posto u samo življaj zadužena je tehnologija Dolby® Home preko tipkovnice s pozadinskim osvjetljenjem nešto više od pola sata punjenja. Aplikacija i fotografija s bilo kojeg mjesta pokri. Canono- i MG4250 optimizirani su za ispis do. ostali smo impresionirani. olakšalo slanje i ispis fotografija izravno sionalne kvalitete. Pokretat Theater™ v4 i integrirana Intel® HD 4000 i staklenim touchpadom s multidodirnom će ga 3.600 x 900 piksela). toliko su zanimljivi da ćete mu sigurno posvetiti nešto svojega vremena. tu su i ostale društvene mreže: Flickr. web-info www. instaliranjem upravljačkih programa za paktna višefunkcijska pisača PIXMA. za usporedbu s ultraprijenosnicima “ultra malih veličina”. koji omogućuje izravan ispis ranje jedinstvenih kolaža uz ispis do pet s uređaja iPhone. koja je osmišljena kako bi se siranje i kućni ispis fotografija profe.3 kg postignuta je pomo- ću ugljičnih vlakana u izradi kućišta. Facebook.edu Nakon pregleda web-stranice najpoznatije vojne akademije na svijetu. bit ćete ugodno iznenađeni.indd 49 8/14/12 12:29 PM . ako ste skloniji informirati se preko videa. uređaje. Debljina mu je samo 1. MG2250.3 sati s funkcijom RapidCharge. Vjerujte. mada istodobno posjeduje ekran veličine od 14 inča (rezolucije 1. čiji su ekrani između 11 i 13 inča. kao i njegova prošlost. Autonomnost mu je RAM-a i 128GB ili 256GB SSD-om za pohra. Ugrađena podrška s Facebooka na pisače Canon PIXMA.

stigao u Split HRT-a bila je prisutna domoljubna Slobodan Milošević na jednome sa- stručnjaci. a objavio malenima (Mt 11. U vjeri. ni u jednom čovjeku se nikada neće moći Tko dolazi do vjere? Tko može prihvatiti Isusa kao Sina Božjega i. za slučaj napada na RTV centar na zlostavljano njih oko 170. Ja jesam (Iv 8. Već 2000 godina Isusove riječi skandaliziraju i Božjega.indd 50 8/14/12 3:03 PM . puno posvećen obrani zemlje i za. živi od ljubavi. Samo do listopada 1991. Ali. i gnjev. vidio je i Oca. vrijeme kušnje. Republiku Hrvatsku važnu ulogu pruski kralj Friedrich II. ja sam Odgovor na vaše probleme. ima vječni koji tražite. Naime. a ranjeno je ili 24 sata i kao stalni izvor informacija zrakoplov JNA u Domovin. Za onoga koji ne vjeruje. kolovoza 1995. zatvaranje pred nego za hranu koja ostaje za život vječni (Iv 6. dolazi k meni (Iv 6. bez kraćenja prikazivao i izvještaje matelji RTV centara i dopisničkih koja se u obrambeni rat uključila uspješan pokušaj državnog jugoreportera i stranih dopisnika o radiopostaja. Problem naše vjere nije Krist? drugima kao što Bog i u Kristu u odnosu prema istini. tehničari. sve je bilo spremno i ratnih izvjestitelja. ali svi ne odgovaraju vas svaka gorčina. odgovorili na potpuno novu svjetlost koju je Bog upalio vi…“ (Ef 4. kuca na vrata. osjećaju neizlječivu bijedu ljudskog života. bez straha su izvješta- svim raspoloživim sredstvima. je 29. dakle. . ali ne za hranu propadljivu. neobjašnjivi. na području Hrvatske ubijeno je 14 štiti stanovništva. Izvanredne su riječi F. dopušta da kažu “ne”. 26.41-51 Krist je velika Božja ponuda Radite.51). Božjom ponudom.9-10). naime. dakle. . ja sam Život Isus kaže: Da. Krist ostaje zagonetka. Što znače je s neba sišao (Iv 6. skoj. Mnogi novinari. Gospodaru neba i zemlje. A Božja karakteristika jest: jasan i postojan. . . povjesničari. vozači odla- rati mozaični program “Za slobodu“. a ne ruši ih. 22. broj 402 / 17. Isus kaže: Ja sam Sin Božji. Na ekranu su se vrlo rođena Majka Terezija “Moja domovina“ koja je poticala dobila je medijski rat!“ n DUHOVNOST fra Marko Medo Iv 6. HV 402_50_51. opakošću! (Ef 4. kolovoza 1991. osuđujući svakoga umjesto da se udara našeg suvremenika. i čin slobode. Tih dana nezaobilazan je bio zili su na teren izlažući se smrtnoj organiziran kao megamagazin pot. i srdžba. milosrdni. kolovoza 1991.ne. primijetio je inteligencije: vjera je odgovor cijele osobe i cijeloga života. dakle. kolovoza 1964. Isus govori ovako: pošteno.32. snimatelji. 5. objava neprijateljstva.25). vjera bez ljubavi je mrtva i ne može nikoga spasiti. opasnosti. On Evo dakle vjerskog ponašanja: u svoja prsa zbog vlastitog trajnog obraćenja. HTV udara u Moskvi drami na prostoru bivše Jugoslavije vali s lica mjesta. moleći. ali je Kako živjeti to vrijeme? životu. Za onoga koji vrijeme iščekivanja. ja te upoznah (Iv 17. očaranog Kristovim misterijem. Živeći ljubav osjeća se Kristova prisutnost i vjera je živa: među njima? Židovi su počeli mrmljati. . ugasiti iščekivanje nečega što nadilazi ovaj život: tako Kristovu riječ potvrđuje dati jedan sasvim novi smisao svom životu? Isus daje uputu koju vrijedi iskustvo čovječanstva svih vremena. i vika.Vlak pozicija opremljenih za autonomnu narodnog priznanja Hrvatske 1992. natrag. Svi su pozvani Sveti Pavao kaže: Ne žalostite Duha Svetoga: daleko od a Evanđelje svjetlo koje se ne može objasniti. napisao je: Zemlja nije dovoljna čovjeku. liječnici 27. Božji dar. Oče. Program je trajao Bogdanovaca srušen prvi gi odašiljači. preko produkciju. vjerno i skromno u odnosu na Boga. Posebno je odjeknula pjesma stanku rekao: “Hrvatska televizija i psiholozi. Maleni. HTV je Prvi ratni izvjestitelji. Tko god čuje od Oca i pouči se. i hula sa svakom koji ne vjeruje u Krista. fričkoj Republici i ratni program Hrvatskog radija. pušta im da se vrate Albert Camus. ja sam ono što nedostaje vašem miru. 50 29. On kaže: Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me priskrbiti hranu koja traje za život vječni? Isus tvrdi: Ja sam kruh živi koji posla. što si Tko je vidio mene. Njegov život i Njegova se nudi. život i smrt ostaju vjerom. židova. Blaise Pascal. oni će prepoznati Isusa kao Sina nije tvrdio da je Sin Božji. oni koji se ne uspinju ni na kakav Nikada nijedan čovjek nije govorio ovako. kako živjeti vjeru? Smisao njegovih riječi je jasan. Veliki koja je proglašena uzbuna. Za onoga na vjeru. Utvrđeno je više pričuvnih “Za slobodu“ emitiran je do među- taciji u novim ratnim okolnostima. optužujući svih.30-31): tko živi odmjeravajući bližnjega. Vjera. dobili pravo glasa u Južnoa. kolovoza 1991. 24. moli: Vratite nam Krista. Bog i on ateist.umro ažurno ispisivala imena mjesta za dodatni zanos u borbi za slobodu. Na svim programima Prema riječima svjedoka i sam je u program su se uključivali vojni Knina. mrmljanje znak odbijanja vjere.crnci te reagiranja svijeta na rat u Hrvat. ateist. svijet te nije upoznao. Ali kako možemo produbiti. predlaže. a ne nameće. Program uvelike pomagao ljudima pri orijen.ljubavi. Nikada nijedan utemeljitelj religije pijedestal ponosa te ponizno traže istinu….27). Za nas je vrlo važan ovaj Isusov poziv: podsjeća nas da vjera nije čin fasciniraju: Krista su voljeli do obožavanja i mrzili do ludosti. ove riječi imaju vrlo točnu potvrdu u Vjera je.2). U drugoj prilici Isus će reći: Prije negoli Abraham ove riječi? Isus kaže da u Njega vjeruju samo oni koji su već izabrali živjeti posta. A na Posljednjoj večeri.pokraj Kako su uništeni ili blokirani mno. ali u velikoj krizi. skom ratu Prisavlju. smrt pripadaju i nama.58). Osim dopisnika iz cijele Hrvatske slobode iz Zagreba. Vremeplov Leon Rizmaul Počeo s emitiranjem program “Za slobodu“ Tijekom velikosrpske agresije na 17. kolovoza 2012. kolovoza 1991. U naknadnom objašnjenju. praštajte jedni Duha Svetoga jer ne živi vjeru. kolovoza 1910.25). već iznad svega u odnosu prema Kako su odgovorili Židovi na Isusovu objavu? Kako su nama oprosti. Isus pušta Židove da mrmljaju. Filipu odgovara: drugom prilikom. počeo emiti. to je volja Oca mojega da tkogod vidi Sina i vjeruje u njega. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. oni koji ne inače zbog samih djela vjerujte (Iv 14. taj žalosti Budite jedni drugima dobrosti- je izjavio: Ja poznajem samo jedan problem: Tko je Isus vi. novinari i sni- odigrala je Hrvatska radiotelevizija 19. Isus će reći: Slavim te. Hodite u ljuba. kolovoza 1786. rekao bi Pascal. Roger Garaudy. vrijeme sazrijevanja. Werfela. postoji za vas. ja sam Očev Dar život vječni: i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan (Iv 6. A u Bibliji je naime. 44-45). ne prisiljava. vjernika i nevjernika. glazba. Oče pravedni. vjeruje u Krista. ako ovo sakrio od mudrih i umnih. .40).

Najbolje od klape CD Klapa HRM “Sv.5 minuta za sjećanje Suvremeno oklopništvo Krila oluje Hrvatski vojnik u službi zajednice Zanimanje vojni pas Mirovna misija Chad Čuvari svjetskog mira Fotomonografije Oluja . Juraj” .hr HV 402_50_51.indd 51 8/14/12 3:03 PM .Najbolje od klape Hrvatske koračnice Domovini s ljubavlju www.hrvatski-vojnik. Tiskana i audio-videoizdanja MORH-a odsad možete kupiti po pristupačnim cijenama u trgovini vojnom opremom “Hrvatski vojnik“ u Zvonimirovoj ulici 5 u Zagrebu Knjige DVD Pozdrav iz Chagcharana Hrvatska kopnena vojska 10 godina sudjelovanja RH u međunarodnim 20 godina Tigrova mirovnim misijama Bljesak .5 minuta za sjećanje Mirovna misija Chad 15 godina operacije Maslenica Od branitelja domovine do čuvara svjetskog mira Kadetski bal Vojska pobjednika – s ponosom u budućnost Klapa HRM “Sv. Juraj” .

indd 52 8/14/12 12:27 PM .hr HV_402_52.hrvatski-vojnik. Snimio Tomislav BRANDT www.