You are on page 1of 47

INSTRUIREA ŞI EVALUAREA

Exemplar :

Editia : 1

PERSONALULUI

Revizia : 0

COD : PO­STI­08

Pagina : 1 din 12

.

PROCEDURA INSTRUIREA ŞI EVALUAREA PERSONALULUI PO­STI­08 .

Document controlat Numărul copiei Elaborat Verificat/Aprobat Nume : SAVA MIRCEA BURIAN STELIAN Functia : RMC Director general Data : 05.12.2012 07. reproducerea completă sau parţială a  INSTRUIREA ŞI EVALUAREA Exemplar : Editia : 1 PERSONALULUI Revizia : 0 COD : PO­STI­08 .12.2012 Semnatura : prezentei documentaţii fără acordul scris al SC STERA INDUSTRY  SRL constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată  conform legislaţiei în vigoare. AVERTISMENT: Utilizarea.

: Semnătura şi data de primire şi retragere Nume şi prenume Funcţia Ediţie : Revizie: A reviziei/ ediţiei aplicabile A reviziei / ediţiei retrase BURIAN Director 1 07.12.Pagina : 2 din 12 LISTA DE DIFUZARE Exemplar nr.2012 .

1 STELIAN general 0 .

.

 semnatură ­ Modificat Revizia: Subacapitol şi al ­ Adăugat Data aplicării paginii revizuite .F­STI­01/01 INDICATORUL EDIŢIILOR ŞI REVIZIILOR Ediţia : Nr. prenume. Capitol / Capitol / Subcapitol : Nume.

Elaborat Verificat Aprobat ­ Suprimat 1/0 Toate Toate SAVA MIRCEA BURIAN BURIAN STELIAN STELIAN 07.2012 .12.

F­STI­01/02 .

prezentei documentaţii fără acordul scris al SC STERA INDUSTRY  AVERTISMENT: Utilizarea. reproducerea completă sau parţială a  SRL constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată  conform legislaţiei în vigoare. INSTRUIREA ŞI EVALUAREA Exemplar : Editia : 1 PERSONALULUI Revizia : 0 COD : PO­STI­08 Pagina : 3 din 12 .

 cod F­STI­08/02 10 7 Anexa 3 ­ Formular Fişa personală de evaluare.0. cod F­STI­08/03 11 . cod F­STI­08/01 9 Anexa 2 ­ Formular Proces verbal de instruire. CUPRINS Capitol Denumire Pagina 0 Cuprins 3 1 Scop 4 2 Domeniu de aplicare 4 3 Documente de referinta 4 4 Definitii si abrevieri 4 5 Descriere procedura 4 6 Responsabilitati 7 Inregistrari si anexe 8 Anexa 1 ­ Formular Programul anual de instruire.

 procedura precizează modul de evaluare şi reevaluare a personalului în vederea  determinării evoluţiei competenţei acestuia. a compatibilităţii cu cerinţele postului. prezentei documentaţii fără acordul scris al SC STERA INDUSTRY  SRL constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată  conform legislaţiei în vigoare.  SCOP Procedura are scopul de a stabili modul de instruire şi perfecţionare a personalului din SC STERA  INDUSTRY SRL pentru a se asigura că acesta este pregătit corespunzător pentru îndeplinirea  responsabilităţile ce îi revin. reproducerea completă sau parţială a  INSTRUIREA ŞI EVALUAREA Exemplar : Editia : 1 PERSONALULUI Revizia : 0 COD : PO­STI­08 Pagina : 4 din 12 1. AVERTISMENT: Utilizarea. ierarhizării şi  . De asemenea.

2 Instruirile cerute pentru fiecare post precum şi cele prevăzute a se desfăşura cu personalul din  subordine sunt înregistrate la SRU. prezentei documentaţii fără acordul scris al SC STERA INDUSTRY  AVERTISMENT: Utilizarea. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplică întregului personal din SC STERA INDUSTRY SRL.5 Propunerile de tematici sunt centralizate de SRU. Cerinţe SR EN ISO 9004:2010 ­ Sisteme de managementul calităţii. 2.2  Abrevieri STI ­ SC STERA INDUSTRY SRL RSMC ­ Responsabil cu SMC/Şef comp.1. legislaţia în vigoare Fişa postului DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 4. reproducerea completă sau parţială a  SRL constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată  conform legislaţiei în vigoare. Principii fundamentale si vocabular SR EN ISO 9001:2008 ­ Sisteme de managementul calităţii. .1.1 Definiţii Procedura utilizează definiţiile şi simbolurile specificate în manualul calităţii – MC­STI­01 şi în  documentele sale de referinţă: 4. Ghid pentru îmbunătăţirea performanţelor MC­STI­01 ­ Manualul calităţii Codul muncii. Tipurile de instruiri ce se desfăşoară cu personalul organizaţiei sunt: Instruire în vederea obţinerii unei noi calificări. 5.1.4 La sfârşitul fiecărui an calendaristic şefii de compartimente fac propuneri de tematici pentru  instruirea personalului din subordine pentru anul următor.1.3  Instruirile se efectuează atât în interiorul societăţii cât şi în afara acesteia.1 Directorul general şi şefii de compartimente stabilesc programa de instruire precum şi nivelul de calificare şi experienţa cerute pentru personalul din subordine. 5. DOCUMENTE DE REFERINTA SR EN ISO 9000:2006 ­ Sisteme de managementul calităţii. 5.1. formular cod: F­STI­08/01 şi îl supune aprobării directorului general. 5. care elaborează pe baza lor Programul anual de instruire.negocierii contractului individual de muncă. managementul calităţii RMC ­ Reprezentantul managementului pentru calitate SMC ­ Sistemul de management al calitatii SRU ­ Şef resurse umane (din compartimentul asistenţă managerială) DG ­ Director general PD ­ Persoană desemnată SCp ­ Sef compartiment DESCRIERE PROCEDURĂ Instruirea personalului 5.

 Instruire privind cunoaşterea unor noi limbaje şi tehnici de programare. 5. Instruire privind cunoaşterea standardelor din domeniul de activitate.INSTRUIREA ŞI EVALUAREA Exemplar : Editia : 1 PERSONALULUI Revizia : 0 COD : PO­STI­08 Pagina : 5 din 12 Instruire privind calitatea produselor/serviciilor. în baza unor programe întocmite de SRU şi puse de acord cu  prestatorul acestui serviciu.1. Instruire privind cunoaşterea şi aplicarea prevederilor documentelor sistemului calităţii. . după caz.6 Cursurile se desfăşoară. Instruire pentru efectuarea unor operaţii specifice de execuţie şi  control.

Evaluarea personalului se face pentru fiecare angajat în parte şi constă în analiza activităţii desfăşurate  de acesta în anul precedent şi completarea ” Fişei personale de evaluare” cod F­STI­10/03 (anexa 3). după caz. rezultatele  fiind consemnate de către lector.1. media acestor note generând calificativul acordat  salariatului pentru pregătirea profesională. organizate de  firme de specialitate.1.2. 5. formular cod: F­STI­08/02. 5.5. După consemnarea datelor personale în fişa personală de evaluare. Ponderea evaluării privind pregătirea profesională este 0. reproducerea completă sau parţială a  . ­capacitatea de autoperfecţionare şi spirit creator – permanenta preocupare în acumularea cunoştinţelor  noi şi inventivitate în domeniul de activitate. Directorul general şi şefii de compartimente evaluează nivelul de  calificare profesională şi stabilesc necesarul de instruire al acestora. ­calitatea lucrărilor executate – lucrări executate în conformitate cu clauzele contractuale încheiate şi cerinţele de calitate impuse de standardele în vigoare.5 din evaluarea totală.10 Reprezentantul managementului pentru calitate completează subpunctul din Programul anual de instruire. referitor la instruirea în domeniul asigurării calităţii pentru anul  următor. după caz. la nivelul fiecarei entităţi organizatorice se constituie o comisie de  evaluare. SRU şi directorul general. ­randamentul în muncă – rapiditate şi calitate în execuţia sarcinilor individuale.3 Evaluarea disciplinei muncii Evaluarea disciplinei muncii se determină având în vedere următoarele criterii: ­respectarea programului de lucru – punctualitate şi utilizare eficientă a timpului de lucru. 5.2.1  Comisia de evaluare Anual. în Procesul verbal de instruire. AVERTISMENT: Utilizarea.9 Personalul societăţii participă la cursuri de instruire profesională în afara societăţii. 5.1.2. autorizări. formată din şeful entităţii organizatorice. ­complexitatea lucrărilor executate – capabilitatea angajatului de a executa alte lucrări solicitate de şeful entităţii organizatorice. Pentru fiecare criteriu se acordă note de la 4 la 10. Evaluarea personalului 5.8 În cazul angajaţilor noi. după caz. formular cod: F­STI­08/02. 5. dobândite în timp şi în urma instruirilor interne şi externe planificate.7 Cursanţii sunt testaţi. profilul moral. procesul de evaluare se continuă  luând în considerare următoarele direcţii: pregătirea profesională. la începutul lunii martie. în urma cărora se primesc certificate/atestate şi.2 Evaluarea pregătirii profesionale Evaluarea pregătirii profesionale se determină având în vedere următoarele criterii: ­cunoştinţe profesionale – cunoştinţe teoretice necesare desfăşurării activităţilor specificate în fişa postului. disciplina muncii.1. pe parcurs şi/sau la încheierea cursului de pregătire.2. 5.

­respectarea normelor de protecţia muncii. SRL constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată  INSTRUIREA ŞI EVALUAREA Exemplar : Editia : 1 PERSONALULUI Revizia : 0 COD : PO­STI­08 Pagina : 6 din 12 ­respectarea sarcinilor de serviciu – îndeplinirea sarcinilor de serviciu în condiţii de eficienţă maximă. media acestor note generând calificativul acordat  . ­gestionarea patrimoniului din dotare – grija privind evidenţa. exploatarea şi întreţinerea bunurilor din  dotare. în vederea prevenirii accidentelor. Pentru fiecare criteriu se acorda note de la 4 la 10.prezentei documentaţii fără acordul scris al SC STERA INDUSTRY  conform legislaţiei în vigoare. protecţia mediului şi prevenirea stingerii incendiilor –  cunoaşterea şi aplicarea normelor specifice.

salariatului pentru disciplina muncii. rezultat prin medierea  notelor obţinute pe cele trei direcţii analizate.99 5÷6.99 7÷8.5 Evaluarea finală Evaluarea finală pentru fiecare angajat este determinată de calificativul general. Pentru soluţionarea contestaţiilor.3 din evaluarea totală. media acestor note generând calificativul acordat  salariatului pentru profilul moral. NESATISFĂCĂTOR SATISFĂCĂTOR BINE FOARTE BINE EXCEPŢIONAL 4÷4. Pentru fiecare criteriu se acordă note de la 4 la 10.2. depune la SRU contestaţie pentru rezultatul obtinut  în urma evaluării iniţiale. în vederea înregistrării şi gestionării. directorul general dispune reevaluarea persoanei în cauză. 5 zile de la data luării la cunoştinţă. Ponderea evaluării privind disciplina muncii este 0. fişa personală de evaluare se semnează de comisia de evaluare şi titular.2 din evaluarea totală. ­responsabilitate – asumarea  răspunderii deciziilor luate. ­disciplină – promptitudine în executarea ordinelor şi stăpânire de sine în condiţii de stres ­intregrare în  colectiv – altruism şi spirit de dăruire spre binele celorlalţi.50÷10 5. în termen de max. Salariatul care solicită reevaluarea fişei personale. După completare. Rezultatele obţinute în urma reevaluării. şefii entităţilor organizatorice predau fişele personale de evaluare la SRU.2. . reproducerea completă sau parţială a  prezentei documentaţii fără acordul scris al SC STERA INDUSTRY  SRL constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată  conform legislaţiei în vigoare. 5. Ponderea evaluării privind profilul moral este 0. se comunică în scris de SRU factorilor implicaţi.4 Profilul moral Profilul moral se determină având în vedere următoarele criterii: ­loialitate – devotament şi corectitudine în relaţiile cu superiorii şi colegii.49 9.50÷09.2.49 8.6 Reevaluarea personalului Reevaluarea personalului se face numai pentru situaţiile în care sunt contestate fişele personale de  evaluare. AVERTISMENT: Utilizarea. La finalul  procesului de evaluare. 5.

 SCp DG.INSTRUIREA ŞI EVALUAREA Exemplar : Editia : 1 PERSONALULUI Revizia : 0 COD : PO­STI­08 Pagina : 7 din 12 6. RESPONSABILITATI 6. DG SCp .1 Instruirea personalului SRU RESPONSABILI ŞI PARTICIPANŢI SCp DG.

 PD PROCES  VERBAL Program  DE INSTRUIRE anual de  APROBARE instruire cod  NU F­STI­08/01 PROGRAM PD DA ÎNREGISTRAR Evidenţa  E / ARHIVARE  SRU instruirilor DOCUMENTE  PD SELECŢIO DESFĂŞURARE NARE  CURS PERSONA L DE Program curs  INSTRUIT de instruire SRU FORMULAR E ŞI ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PIESE  PROCEDURII SCRISE ELABORA Program  RE  Evidenţa  curs de  PROGRAM instruirilor instruire E Dosare personal STABILIRE NECESAR DE CURSURI INSTRUIRE Propuneri tematici instruire Proces verbal  de instruire  cod F­STI­ 08/02 PROPUNERI TEMATICI DESFĂŞU INSTRUIRE PERSONAL RARE  CURSURI Program anual de  Proces verbal  instruire cod F­ de instruire  STI­08/01 ÎNTOCMIRE PROGRAM ANUAL cod F­STI­ 08/02 DE INSTRUIRE MENT:  parţială a  acordul scris al SC STERA INDUSTRY SRL Utilizarea. AVERTIS completă sau  aţii fără  INSTRUIREA ŞI EVALUAREA Exemplar : . ÎNTOCMIRE  SRU.  prezentei  constituie o violare a drepturilor de autor şi va reproducerea  document fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare.

Editia : 1 PERSONALULUI Revizia : 0 COD : PO­STI­08 .

Pagina : 8 din 12 6.2  Evaluarea personalului RESPONSABILI ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL FORMULARE ŞI ŞI PARTICIPANŢI .

PROCEDURII PIESE SCRISE SRU ELABORARE FIŞE DE Fişe model­proiect EVALUARE A PERSONALULUI .

 APROBARE . AVIZARE.Fişa personală de evaluare ANALIZĂ.

DG FIŞE DE EVALUARE cod F­STI­08/03 NUMIRE COMISIE DE EVALUARE Decizie .

COMISIA DE COMPLETARE FIŞĂ DE Fişa personală de evaluare EVALUARE EVALUARE/REEVALUARE cod F­STI­08/03 .

COMISIA DE ACORDUL Fişa personală de evaluare NU PERSOANEI EVALUARE .

cod F­STI­08/03 EVALUATE CONTESTAŢIE .

.

DA SRU Fişa personală de evaluare ÎNREGISTRARE­ARHIVARE cod F­STI­08/03 .

 cod F­STI­08/03 7.4 Alte documnte care atestă instruirea. .1 Anexa 1 ­ Formular Programul anual de instruire.  ÎNREGISTRARI ŞI ANEXE 7. calificarea.7. autorizarea personalului.3 Anexa 3 ­ Formular Fişa personală de evaluare.2 Anexa 2 ­ Formular Proces verbal de instruire. cod F­STI­08/02 7. cod F­STI­08/01 7.

 reproducerea completă sau parţială a  prezentei documentaţii fără acordul scris al SC STERA INDUSTRY  SRL constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată  conform legislaţiei în vigoare. AVERTISMENT: Utilizarea. INSTRUIREA ŞI EVALUAREA Exemplar : Editia : 1 PERSONALULUI Revizia : 0 COD : PO­STI­08 Pagina : 9 din 12 .

Tipul şi Numele Perioada Loc de Lector Observaţii crt. tematica participanţilor . Nr.Anexa 1 APROB DIRECTOR GENERAL PROGRAM  ANUAL  DE  INSTRUIRE anul………….

instruirii desfăşurare .

.....Data: ……………...... Întocmit SRU............ ..

INSTRUIREA ŞI EVALUAREA Exemplar : Editia : 1 PERSONALULUI Revizia : 0 COD : PO­STI­08 Pagina : 10 din 12 Anexa 2 APROB DIRECTOR GENERAL . reproducerea completă sau parţială a  prezentei documentaţii fără acordul scris al SC STERA INDUSTRY  SRL constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată  conform legislaţiei în vigoare.F­STI­08/01 AVERTISMENT: Utilizarea.

 ………………………….. Urmatoarele persoane au participat la instruire şi semnează pentru însusirea conţinutului tematicii  prezentate: Nr. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Subsemnatii: 1. 2. Am efectuat instruirea privind: ………………………………………………………………………………………….PROCES  VERBAL  DE  INSTRUIRE Nr…………………din……………. Calificative . Numele si prenumele Funcţia Compartiment Semnatura Observaţii crt. …………………………………………………………………………………………. …………………………. Documente de referinţă: …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

Semnaturi: 1. …………………………. 2. reproducerea completă sau parţială a  prezentei documentaţii fără acordul scris al SC STERA INDUSTRY  SRL constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată  conform legislaţiei în vigoare. INSTRUIREA ŞI EVALUAREA Exemplar : Editia : 1 PERSONALULUI . F­STI­08/02 AVERTISMENT: Utilizarea. ………………………….

CRITERII . Calificative / note    NS S B FB E Numele şi crt.5) Nr.__________din data____________ Numele şi prenumele __________________________________________________ Marca __________ Entitatea organizatorica ________________________________ Vârsta ________ Vechimea în munca ______ Vechimea în societate ____________ Postul ______________________________________________________________ I.Revizia : 0 COD : PO­STI­08 Pagina : 11 din 12 Anexa 3 FIŞA PERSONALĂ DE EVALUARE Nr. Pregatirea profesională (x 0.

Cunostinţe profesionale Calitatea lucrărilor executate 3 Complexitatea lucrărilor executate 4 Capacitatea de autoperfecţionare şi spirit creator 5   Randamentul în muncă TOTAL Media____________Calificativul______________ II. Respectarea programului de lucru Respectarea sarcinilor de serviciu 3 Respectarea normelor de .3) Nr.4 5 6 7 8 9 10 semnătura şef entitate org.   CRITERII 4 5 6 7 8 9 10 semnătura şef entititate org. Disciplina muncii (x 0. Calificative / note   NS S B FB E Numele şi crt.

INSTRUIREA ŞI EVALUAREA Exemplar : Editia : 1 PERSONALULUI Revizia : 0 COD : PO­STI­08 Pagina : 12 din 12 . protectia mediului si SU Gestionarea patrimoniului din dotare TOTAL Media____________Calificativul ____________ AVERTISMENT: Utilizarea. reproducerea completă sau parţială a  prezentei documentaţii fără acordul scris al SC STERA INDUSTRY  SRL constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată  conform legislaţiei în vigoare.SSM.

2) Nr. 1 Loialitate 2 Responsabilitate 3 Disciplină . Profilul moral (x 0. CRITERII 4 5 6 7 8 9 10 semnătura şef entititate org. Calificative / note NS S B FB E Numele şi crt.III.

3M2+0.4 Integrare în colectiv TOTAL Media____________Calificativul_________________ MG = (0. Semnătură salariat__________________Data_____________ .2M3)/3 Media generală___________________Calificativul general____________ DG SRU SC _____________ ___________ ____________ Am luat la cunoştinţă de media generală şi calificativul general şi sunt de acord. Semnătură salariat__________________Data_________ Am luat la cunoştinţă de media generală şi calificativul general şi nu sunt de acord.5M1+0.

 reproducerea completă sau parţială a  prezentei documentaţii fără acordul scris al SC STERA INDUSTRY  SRL constituie o violare a drepturilor de autor şi va fi sancţionată  conform legislaţiei în vigoare.F­STI­08/03 AVERTISMENT: Utilizarea. .