You are on page 1of 3

๔.

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากาหนดรับนักเรียนประเภท สอบคัดเลือก จานวน ๑,๑๑๐ คน ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ ๗๕ ของจานวนนักเรียนที่รับ โดยแบ่งตามแผนการเรียนดังนี้
ที่ แผนการเรียน จานวนที่รับ (คน) หมายเหตุ
๑. วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ๗๕๐
๒. ภาษา–คณิตศาสตร์ ๗๐
๓. ภาษา–ฝรั่งเศส ๖๐
๔. ภาษา–เยอรมัน ๕๕
ยอดรวม
๕. ภาษา–ญี่ปุ่น ๕๕
รับจานวนเท่าเดิม
๖. ภาษา–สเปน ๒๕
๗. ภาษา–จีน ๖๐
๘. ภาษา–เกาหลี ๓๕
รวม ๑,๑๑๐

๔.๑ คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร
๔.๑.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔.๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย
๔.๑.๓ เป็นโสด
๔.๑.๔ มีผลการทดสอบ O–NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๔.๒ วิธีการและขั้นตอนการสมัคร ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
๑.๒.๑ การสมัคร
ผู้สมัครต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเว็บไซต์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กาหนดเท่านั้น คือ http://admission.triamudom.ac.th
หากผู้สมัครนาเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ในระบบการรับสมัคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จะเพิกถอนการสมัครและตัดสิทธิ์การสมัคร
๔.๒.๒ การยืนยันการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกทั่วไปจะต้องยืนยันการสมัคร
ทาง http://admission.triamudom.ac.th ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๔.๒.๓ การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกทั่วไปจะต้องตรวจ
เลขที่นั่งสอบและสนามสอบ ทาง http://admission.triamudom.ac.th
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๕.๐๐–๑๖.๒ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องรายงานตัวในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๓.๓ การสอบประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ผู้สมัครจะต้องไปสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘. ตามสถานที่ ดังต่อไปนี้ แผนการเรียน สถานที่รายงานตัว วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ห้อง ๑๑๑ ตึก ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาษา –ภาษา ห้อง ๑๒๕ ตึก ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ฝรั่งเศส .๔ เกณฑ์การพิจารณาประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาจะพิจารณา ของผู้เข้าสอบ โดยใช้คะแนนสอบคัดเลือกจาก แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๕ และผลการทดสอบ O–NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นสัดส่ว นร้อยละ ๕ (เฉพาะรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) หรือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรับนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถือเป็นที่สุด ๔. ญี่ปุ่น) ภาษา–คณิตศาสตร์ ห้อง ๑๒๖ ตึก ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาษา –ภาษา (จีน .๓๐ น.๓๐–๑๖.๕.๔. การประกาศผลและการรายงานตัวประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ๔.๓๐ น. ๔. เป็นต้นไป ทีส่ นามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยไม่มีบัญชีสารอง ๔. สเปน.๔. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๓.๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔ กาหนดการสอบประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ๓.๒ วิชาที่สอบ แผนการเรียน วิชาที่สอบ วิทย์ – คณิต วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษา – คณิต คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษา – ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ๔.๑ วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘. เกาหลี) หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่โรงเรียน กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้จะ พิจารณานักเรียนที่มีคะแนนลาดับถัดไปแทนที่เพียงครั้งเดียวโดยผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ รับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถือเป็นที่สุด .๕.๓๐ น.๓๐–๑๖. เยอรมัน .

๓๐–๑๖. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยหากไม่ไปมอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่โรงเรียนกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ . การมอบตัว ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมามอบตัวในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.๖.๔.