You are on page 1of 64

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
DUMITRA RADU • ALINA PERȚEA

M ZICĂ ȘI
MIȘCARE
manual pentru clasa a IV-a
semestrul I

Referen\i: Profesor muzic` grad I, profesor metodist ISMB – specialitatea educa\ie muzical` – Valentina Gavril`
Profesor [nv`\`mânt primar grad I – Mihaela Ada Radu
Redactare: Adrian Cre\u
Ilustrare: Arhiva Aramis, Shutterstock.com
DTP: Liviu Per\ea
Corectur`: Gabriela Ilincioiu
Culegere: Georgeta Haralambie

Descrierea CIP a Bibliotecii Na\ionale a României
RADU, DUMITRA
Muzic` ]i mi]care : manual pentru clasa a IV-a / Dumitra Radu, Alina
Per\ea. - Bucure]ti : Aramis Print, 2016
2 vol.
ISBN 978-606-706-350-9
Partea 1. - ISBN 978-606-706-351-6
I. Per\ea, Alina
371.671:78:373.3

ISBN general: 978-606-706-350-9
Vol. 1: 978-606-706-351-6
Copyright © 2016 Aramis Print s.r.l. toate drepturile rezervate
Aramis Print s.r.l. • Redac\ia ]i sediul social:
B-dul Metalurgiei nr. 46-56, cod 041833,
sector 4, Bucure]ti, O.P. 82 – C.P. 38,
tel.: (021) 461.08.10/14/15; fax: (021) 461.08.09/19.
e-mail: office@edituraaramis.ro; office@megapress.ro
Departamentul desfacere: tel.: (021) 461.08.08/12/13/16;
fax: (021) 461.08.09/19; e-mail: desfacere@edituraaramis.ro
Tip`rit la MEGApress

Deșteaptă-te, române!

#F
Versurile: Andrei Mureșan Muzica: după Anton Pann
,
4
& 4 Œ Œ Œ œœ œ ˙
j œ. œ œ œ œ. œ œ œ
œ œ . œ œ J J
,
1. Deș - teap - tă –te, ro - mâ ne, din som - nul cel de moar - te În

# œ. œ œ j
& J œ œ œ ˙ œ œ . œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ ˙ . œ

# .f œ œ œ ,
œ. œ œ, œ
ca - re te–a - dân - ci - ră bar - ba - rii de ti - rani, bar - ba - rii de ti - rani! A -

˙ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ
& . œ. J J J J œ
,
cum ori ni - cio - da - tă, cro - ieș - te–ți al - tă soar - te, La ca - re să se–n -

#
& œ ˙ œ œ . œj œ œ jœ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ..
œ. œ ˙
chi - ne și cru - zii tăi duș - mani, și cru - zii tăi duș - mani.

2. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume,
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
3. Priviți, mărețe umbre: Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viață-n libertate ori moarte!“ strigă toți.
4. Preoți cu cruce-n frunte, căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ!

3

emisie naturală. sentimente sugerate de fragmente muzicale însoțite de dans Unitatea de învățare II – Elemente de limbaj muzical 1. dicție. în colectiv. Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de Elemente de limbaj muzical 14) Timbrul. 10 accesibile din patrimoniul cultural. sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și al mișcării. Competențe generale și competențe specifice Conținuturi Temă Pag. însoțită de Dinamica (nuanțe) elemente de mișcare cu diferențieri expresive 3. diferențierea instrumentale 54 accesibile din patrimoniul cultural. în colectiv 1. individual 2) Cântarea vocală în grupuri mici. elemente 6) Ritmul – măsura de doi timpi. cu sesizarea unor diferențe de natură Poziție. dansuri. bărbat). Receptarea unor cântece din folclorul copiilor. Cântarea vocală individuală muzicală și de mișcare corporală/scenică ascultarea și preluarea tonului.1. sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și al mișcării. Pauza de o 2. 18 limbaj muzical Melodia – diferențierea octava mică 1. emoții. în colectiv. emoții. Interpretarea de cântece pentru copii.1. în mici grupuri. muzicală de notație – portativ. 10) Genuri muzicale. 4) Evaluare 16 2. 3 și 4 timpi 11) Genuri muzicale: colinde. Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de Cântarea vocală 1) Cum cântăm.1. Cântarea individuală. însoțită de sincronizare cu colegii și/sau elemente de mișcare cu diferențieri expresive acompaniamentul 3. Cântarea vocală în 6 limbaj muzical Cântare vocală. a unor lucrări înconjurător. de divertisment copiilor. a unor lucrări grupuri. genuri 12) Recapitulare 46 clasice/de divertisment 13) Evaluare 48 Unitatea de învățare III – Timbrul. în colectiv. Cântarea individuală. individual sau în grup 3. doime.2. gama DO. 4 Unitatea de învățare I – Cântarea vocală 1. individual sau în grup 3. Nota întreagă 34 și pauze (de pătrime și optime). Manifestarea unor reacții. genuri 42 Genuri muzicale: folclorul clasice. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor. 3) Recapitulare 14 2. Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de Elemente de limbaj muzical 5) Portativul.1. în mici grupuri. cheia SOL. Interpretarea de cântece pentru copii. Utilizarea notației înălțimilor sunetelor și valorilor ritmice ale notelor SOL2 jumătate de timp 26 și pauzelor pentru însușirea unor cântece Ritmul – valori de note (notă 8) Măsura de trei timpi 30 întreagă. Exprimarea unor idei. Dinamica 1. Sunete din mediul 50 limbaj muzical Timbrul – sunete din mediul înconjurător. Interpretarea de cântece pentru copii. 15) Dinamica – nuanțe 58 muzicală și de mișcare corporală/scenică femeie. doimea 22 2. sunete vocale. sunete 1. cu mijloace specifice vârstei instrumente muzicale 17) Evaluare 2.1. colinde. cu sesizarea unor diferențe de natură tipurilor de voce umană (copil. colinde. sentimente sugerate de fragmente muzicale însoțite de dans . cu mijloace specifice vârstei semnal de debut. optimea.2. a anumitor 16) Recapitulare 60 2. pătrime. cu mijloace specifice vârstei note de la sol (octava mică) la 7) Pauza de un timp. Folclorul copiilor 38 măsurile de 2. cheie sol. Manifestarea unor reacții.1. optime) 9) Măsura de patru timpi. Corelarea înălțimilor de sunete și a valorilor de note și pauze cu notația înălțimilor sunetelor. colinde. Exprimarea unor idei. pătrimea.

Unitatea 1 C ântarea vocală Vei afla despre: ð Regulile cântării corecte ð Cântarea în cor ð Cântarea în grupuri mici ð Cântarea individuală Vei reuși: & să cânți & să respecți singur regulile cântării & să cânți & să cânți corecte a unui în dialog cântec în grupuri mici sau în cor 5 .

tu mă ştii.nă: 3.lă. pronunțându-se clar consoanele și vocalele.rii ce-ţi trec pra . controlându-se inspirația și expirația. c) Emisia sunetelor să fie corectă.bă la fe .gul.nă Şi răs . capul îndreptat în față. g) Dacă melodia este însoțită de acompaniament instrumental sau orchestral. Ei în .nei.lor co . so .ur. Pe parcursul melodiei. în de . Cântarea vocală în colectiv Să ne amintim din clasa a III-a Interpretarea sunetelor muzicale cu ajutorul vocii umane poartă numele de cântare vocală.la-i spu . Am a . Toamna și școala Versurile: Ion Serebreanu Muzica: Dimitrie Cuclin 3 &4 œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 1. toam .te bo . • Alegeți dirijorul dintre elevii clasei.ne toam . vor cânta în același timp cu ceilalți.la noas . trebuie să se țină seama de anumite cerințe. a .să mi-i mai ma .tră Toam . de mii de ori A .ră.gă . co . f) Să se realizeze sincronizarea cu colegii.le toam .ţii.na și cu şcoa .reas . Toți elevii vor prelua semnalul de începere și vor porni cântarea în același timp.mori“.ră şcoa . EX ER SĂ M 1.trec de mii.re dra . e) Cântecul să înceapă la semnalul dirijorului.tât de mul .ne . În .la . este nece- sară sincronizarea cântării vocale cu cea instrumentală. Pentru ca o melodie să fie cântată corect.de no . spatele să fie drept. b) Respirația să se execute corect.ziş se . Unitatea 1 – Cântarea vocală Cum cântăm.mori.sagi“. 6 . 2.gul De şco .ur. a) Poziția corpului în timpul cântării să fie corectă. &œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ Şcoa .tră.nei dragi: „Tu porți a . „So . Vân .tul prin frun . Cântați în colectiv melodia Toamna și școala. d) Tonul melodiei să fie preluat corect de la dirijor.ndeam . Stau de vor .ua toam . Score • Respectați regulile cântării în grup.pun .

vă .ri .țăm.va .vă .ță . Cu drag să-n . la.vi . 7 . la. șco . tra. Voevidca.rul vi . tăm.cul . șco . Dragi.lor.cruri bu .la .lor. spatele trebuie să fie drept și capul îndreptat în față. la. 3.lu .ne. Dragi. Noi să stăm cum >œ 2. • Inspirația și expirația trebuie să fie controlate. Transcrie numai afirmațiile adevărate. Dragi. Voevidca 2 œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ &b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ Moderato 1.lor.cul . 2. tra. Și să-l as . la. la. &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Tra. la. la.ne.tăm &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ se cu . ce ne spu . El ne-n .to . Tra. Cântați în colectiv melodia În clasă. • În timpul interpretării unui cântec. la. la. la. tra. Score În clasă (după auz) Muzica: Al. la.mos să stăm. la.ță lu . • Cântecul va începe la semnalul dirijorului. de Al.ne.ne.ri . la.ri .la .lor. la. șco . Și să-l sa . tra.la . Tra.la . Toți fru . la. Emisia sunetelor în timpul cântării nu trebuie să fie corectă. Dragi. Deci s-as .ri . Tra. tăm. la. șco . Când în . • Melodia trebuie să fie sincronizată cu acompaniamentul instrumental sau orchestral.

4. Cântați împreună cântecul Rândunica.

Rândunica
Muzica: Ion D. Vicol

& 24 œ œ ˙ œ œ
Moderato

œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ
1. Rân - du - ni - că, fru - mu - și - că rân - du - nea, De ce fugi din ța - ra mea, din ța - ra
2. Rân - du - ni - că, mi - ti - ti - că rân - du - nea, Mai ră - mâi în ța - ra mea, în ța - ra

&˙ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙
mea? Ori ți-e fri - că, mi - ti - ti - că, Ori ți-e fri - că, mi - ti - ti - că, Că te-a - pu - că iar - na grea.
mea. Fă - ră fri - că, mi - ti - ti - că, Fă - ră fri - că, mi - ti - ti - că, Că te-a - pu - că iar - na grea.

P
O 5. Răspunde la întrebări pe o fișă pe care să o păstrezi în portofoliu.
R a) Ce este cântarea vocală?
T b) Care trebuie să fie poziția corpului în timpul interpretării unui cântec?
O c) De la cine se preia tonul înainte de cântare?
F
O d) Cum trebuie să ne sincronizăm cu ceilalți copii în timpul interpretării melodiei?
L e) Ce este un cor?
I f) Ce fel de coruri cunoști?
U
6. Notează pe caiet regulile interpretării corecte pe care le identifici în imaginea de mai jos.

?

?

?

8

7. Alege, din casetele de mai jos, denumirea potrivită fiecărui cor.

Cor de femei Cor de bărbați

Cor mixt Cor de copii

8. În care dintre situații cântecele sunt interpretate de profesioniști?

9

Unitatea 1 – Cântarea vocală în grupuri mici.
Cântarea vocală individuală
Să ne amintim!
Când interpretați un cântec în grupuri mici, trebuie să fiți atenți la dirijor. El vă va indica
momentul în care fiecare grupă trebuie să înceapă să cânte.
Tonul trebuie luat corect de toți copiii.
Emisia sunetelor, respirația și poziția corpului trebuie să fie corecte.
Cântarea vocală individuală reprezintă interpretarea de către o singură persoană a unei
melodii sau a unei părți din aceasta. Ea trebuie să respecte condițiile unei interpretări corecte.

EX ER SĂ M
1. Interpretați cântecul Pe baltă astfel:
a) cu toată clasa;
b) pe patru grupe (fiecare grupă va cânta câte o strofă);
c) pe roluri (un copil va interpreta rolul povestitorului, unul,
Score rolul mamei rațelor, iar ceilalți copii vor imita măcănitul rațelor).

Pe baltă
(după auz) *

œ œ ‰ œ œ œ œ œ
& b 24 ‰ Œ œj œ œ œ œ œ ‰ j
* *

J œ
Andante

1. Pe bal - tă, prin - tre tres - tii, Lin, ra - țe - le plu - tesc Și
2. Măi - cu - ța, mult do - ri - tă, Bo - bo - ci - lor - gră - i: „Co -
3. Când veți ve - dea cum u - liul, Ro - tin - du - se în zbor, Pi -

œ œ ‰ œ œ œ œ #œ œ ‰ œœ . œ œ œ œ œ
4. Și ia - tă, vi - ne u - liul De-a - su - pra lor, zbu - rând. De

&b œ œ œ œ J .
când prind vre - un peș - te Vo - ioa - se mă - că - iesc: Li - ti - lic, mac, mac, li - ti -
pii, bă - gați de sea - mă La tot ce voi vor - bi: Li - ti - lic, mac, mac, li - ti -
ti - ți - vă pe da - tă, În tres - tii, bi - ni - șor. Li - ti - lic, mac, mac, li - ti -
fri - ca lor bo - bo - cii În tres - tii se as - cund. Li - ti - lic, mac, mac, li - ti -

œ œ 2.
&b œ œ œ œ œ œ œ ‰ .. œ . ‰
1.

œ œ œ
lic, mac, mac, Li - ti - lic, mac, mac, mac, mac. Li - ti - mac.
lic, mac, mac, Li - ti - lic, mac, mac, mac, mac. Li - ti - mac.
lic, mac, mac, Li - ti - lic, mac, mac, mac, mac. Li - ti - mac.
lic, mac, mac, Li - ti - lic, mac, mac, mac, mac. Li - ti - mac.

10

nă.nă 3. Sus la mun .to .nă. pentru fiecare ilustrație.nă. apoi pe grupe (fiecare Score grupă câte o strofă) şi individual (un copil tot cântecul sau trei copii.tă-n flu . Învățați să cântați melodia Voi i-ați ascultat vreodată? Cântați întâi cu toată clasa.nă Mun .lău.su .so .nul a fluierat j j j j j &b j œ œ œ œ œ œ œ œ 3.ri . 2.ier de ră .ia .nul. Un du . ți .ții pâ . Lân . Fa .gă el. Grup Solist Cor vocal 11 . fiecare câte o strofă).ce-un cal pe j j j j j & b œ œj œ œ j j œj œ œ œ œ œ œ œ > > cat la bla . m (cu gura închisă) sus. în po . Cân .te. Indică. în lu . eticheta potrivită. Voi i-ați ascultat vreodată? Versurile: Demostene Botez (după auz) Muzica: Gheorghe Dumitrescu F> œ >œ œ j j j >œ œ >œ Allegretto 5 & b 8 œJ J J œ œ œ œ J J J œ > > 1. roș - 2. nând i . ba .

œ œ j œ j œ œ œ œ œ j Œ œ œ j œ j œ j œ j # œj œ # œ j œj œ œ œ œ flori fru . j œj œj œj œj j ‰ œ j j œ œ.le . j . . œ. sus pe-o ră .ta.ia: Cu .cu. pe cel al cucului. cu .cu.gea. œ œ .su . 4.cu. notele muzicale corespunzătoare cântecului cucului. Cântați melodia Fata de păstor și cucul astfel: • cu toată clasa. tot cân .ta. .cul.cu.se Cu drag cu . Identifică. .tea. cu .mos j j Uj ‰ j j & œ œ œ œ œ œ œ œ.le păș .te fru .tă. Score • alegeți doi copii din clasă: unul va interpreta rolul povestitorului. œ Cu-cu! œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6. .cu.să.cu. cu . o . . Redă sunetele produse de următoarele păsări. Hei! Iar .ta de păs .cu. pe al cucului). j U & œj œj œ œ œ.bă gra . . mai jos. • pe grupe: împărțiți clasa în două grupe (una va interpreta rolul povestitorului. . iar altul. Cu . j œj œj œ œ œ. Fa . iar cealaltă. œj œj œj œj ˙ Score . cu . œ œ œ 1. . • rolul povestitorului va fi interpretat de un copil.tor.rea. œ œ œ œ œ. . cu . . cu . . . de întreaga clasă. o . Fata de păstor și cucul (după auz) 4 j j j Muzica: Teodor Teodorescu &8 . tot cân . foar . œ glă . j j j j & œ .mu .cu. iar cel al cucului. cu .cu.cu. j j j œ œ œ œ œj j ‰ œ j j Sprinten œ œ œ œ œ . Score Score œ œ œ 5.i . 12 . cu .da .moa . Hei! Cu .

în Franța. fiecare având ca personaj principal câte un animal. Personajele „invitate“ de compozitor la acest carnaval. Lucrarea este plină de umor. 7. celebra lucrare a acestui compozitor. de fapt. Denumește câteva dintre personajele care apar în compoziția lui Camille Saint-Saëns Carnavalul animalelor. în timpul unei vacanțe petrecute în Austria. la Paris. a fost scrisă în 1886. 1835-1921 Audiþie Camille Saint-Saëns – Carnavalul animalelor 8. Răspunde la întrebări. Suita muzicală cuprinde paisprezece momente. Carnavalul animalelor. cu excepția lebedei. caracterele umane și să le ridiculizeze. 1 2 3 4 7 5 6 8 9 10 11 13 . apar în forma unor caricaturi satirice. deoarece Saint- Saëns a vrut să arate. • Cum se numește cel care cântă individual? • Ce reprezintă cântarea în grupuri mici? • Ce reguli trebuie să respecte cântarea individuală și cea în grupuri mici? Camille Saint-Saëns s-a născut pe 9 octombrie 1835. inspirat fiind de frumusețile naturii de acolo. A rămas cunoscut datorită operei cu caracter biblic Samson și Dalila.

c) Cel care dă tonul. b) După modul în care oamenii se grupează pentru a cânta. R T • o strofă să poată fi interpretată de doi soliști în dialog. melodiile pot fi interpretate în ….. 2. P 3. completându-le. O F O L I U 14 . … sau … .. folosind versurile melodiei Fata de păstor și cucul. Transcrie enunțurile următoare. Solist . Mod de interpretare Versuri Cor Fata de păstor odată … Grupuri mici .. Completează un tabel asemănător celui de mai jos. Folosește ilustrația dată pentru a compune versurile unui cântecel astfel: O • o strofă să poată fi interpretată de întreaga clasă. Recapitulare 1. semnalul de început și indicațiile de interpretare se numește … . a) Cântarea … presupune interpretarea sunetelor muzicale cu ajutorul vocii..

na . pe două coloane. 15 . Completează. 4. Fii atent la regulile interpretării corecte pe care le respecți sau nu le respecți când cânți și notează pe o fișă. Alege un coleg din clasă și interpretați împreună următorul cântec: Ariciul Din folclorul copiilor 2 Allegro &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ci . rici. ra .re în spi . ori interpretat de învățător sau de altcineva. ce! 6. dă-i pa . ce? E-un a . îl învăț și mai bine. • Scrie aceste reguli pe caiet. Recitește aceste reguli înaintea fiecărei ore de Muzică și mișcare. re &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Un ghem plin de a . pe caiet. dialogul. 7.. Folosește imaginea de mai jos pentru a-ți aminti regulile interpretării corecte a unui cântec.. Apoi repet versurile și melodia separat. Eu învăț ușor un cântec dacă îl ascult de două-trei Eu . apoi îl pot cânta și singură. re Și-a .ne-i pe că . Când îl repet cu colegii. ? ? ? Score 5.

Scrie trei reguli ale interpretării corecte referitoare la: • respirație. Transcrie și completează enunțurile pe caiet. Stabilește corespondența între coloane. a) Corurile formate din femei și bărbați se numesc coruri … . 7. FB B S 14-15 răspunsuri 11-13 răspunsuri 7-10 răspunsuri corecte corecte corecte 16 . Ce rol îndeplinește dirijorul? 5. • semnal de început. cei care cântă împreună trebuie să se … . cântare vocală grup de oameni care cântă cor interpretarea sunetelor muzicale cu vocea interpretare corectă respectarea unor reguli 2. 6. c) Cântecul trebuie să înceapă la … dirijorului. Evaluare 1. • atenție. Interpretează o strofă dintr-un cântec învățat. alcătuind propoziții pe caiet. 4. Denumește fiecare imagine. Numește o diferență între cor și grup vocal mic. 3. b) Pentru o interpretare corectă.

Unitatea 2 Elemente de limbaj muzical Vei afla despre: ð Portativ ð Cheia Sol ð Gama Do ð Ritm și măsuri ð Octava mică ð Pauze muzicale ð Genuri muzicale Vei reuși: & să identifici notele & să & să & să & să muzicale respecți respecți interpretezi recunoști pe portativ duratele pauzele corect sunetele genuri notelor muzicale redate prin note muzicale muzicale 17 .

Liniile și spațiile portativului se numără de jos în sus. Cântă sunetele de la DO1 la DO2. cu patru spații egale între ele pe care se scriu semnele grafice numite note muzicale. Ea arată denumirea și locul notei SOL pe portativ. EX ER SĂ M 1. liniile și spațiile. începând pe linia a doua. octava mică Să ne amintim! • Ce este un portativ? Ce se scrie pe portativ? Cum se numără liniile și spațiile unui portativ? Dar cheia SOL? • Câte sunete conține o gamă? Care sunt sunetele gamei DO? Portativul este un grup de cinci linii drepte orizontale și paralele. cheia SOL. precum și cheia SOL. La începutul fiecărui portativ se scrie cheia SOL. 18 . Unitatea 2 – Elemente de limbaj muzical Portativul. DO-RE. SOL-LA și LA-SI? R EȚ IN EM Tonul este cel mai mare interval dintre două sunete alăturate din gamă. Acestea din urmă indică înălțimea sunetelor Score muzicale. Semitonul este intervalul de o jumătate de ton și cel mai mic interval dintre două sunete alăturate. gama DO. RE-MI. • Ce reprezintă scara de jos? • Prin ce sunt reprezentate sunetele muzicale pe un portativ? DO2 SI LA Semiton Ton SOL Ton FA MI Ton RE Semiton DO1 Ton Ton 3. Indică în imaginea următoare portativul. Cum sunt distanțele dintre sunetele alăturate MI-FA și SI-DO2 în comparație cu distanțele dintre celelalte sunete alăturate. Ce notă muzicală este prezentată? Pe a câta linie a portativului este scrisă? & ˙ œ œ œ 5 4 4 3 3 2 2 1 1 2. FA-SOL.

un re . œj œ œ œ œ œ œ œ.Score • Observă cum este scrisă gama DO pe portativ. se numește gamă.giul nu e greu.reu. bă Și spre DO iar am por . EX ER SĂ M Score 4. un lac ne . un fal . la fel cân .nii-n .nic chi . Cântați Cântecul gamei și citiți semnele grafice ce reprezintă sunetele muzicale din care este alcătuită melodia. Mi.că tur .za . bă.un. LA. œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ SOL. un sol . œ jœ œ œ œ ˙ ˙ 1.cul e ro . o mi . 19 .tund. j j 2. Câte sunete are? În ce ordine sunt așezate? Care sunt acestea? Care este primul sunet? Dar ultimul? & w w w w w w w w DO1 RE MI FA SOL LA SI DO2 R EȚ IN EM Șirul de opt sunete muzicale așezate în ordinea înălțimii lor.toar . & œ. Gama care are tonica DO poartă numele de gama DO.fe . Do do . si . Sol. lit n-ai în .nit.mu . re . j ˙ ˙ œ.cem iar la Do.că. Cântă gama DO.ros. RE.it.tă .cund.ti . œ œ œ œ œ ˙ ˙ MI.ge mus .țăr .ni . Fa.tu . Treapta I (întâi) a gamei se numește tonică. Aceasta dă numele gamei.vlea .tro Și ne-n .cios.nă cam voi . sol . Re.pa .ri .că. j œ ˙ œ œ œ œ œ œ Œ œ #œ #œ œ œ œ SI e ul .da . în formă de scară.le-n tort se pun. La. fa . Si. DO e-o doam .ma si .co .chi .tăm me . FA. j ˙ ˙ & œ.mări se as .nul nu-i pă . mig . În ce gamă este scris cântecul? Cântecul gamei (după auz) Muzica: Richard Rodgers & 24 œ .la . œ œ œ œ œ œ œ œ. & œ.dă .țel de trea .

ra -tă iar.mu .vi . melodia Privighetoarea.tar. În mai.a . De exemplu. tă pe-un ne .se . tot o octavă. • Intonați numai sunetele de la SOL la SOL2. 3 &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ „Flin .ghe -toa -rea ’nal -tu-i har. w w w Octava mare Octava 1 centrală Octava 2 mică w w w w & w w w w w w w w w w w SOL LA SI DO RE MI SI DO2 RE2 MI2 FA2 SOL2 LA2 SI2 DO3 FA SOL LA Octava este intervalul dintre două sunete ale gamei la distanța de opt trepte. • Citește denumirea notelor muzicale ale cântecului. iar între SOL și SOL2.tul ne poar . EX ER SĂ Score M 5. până la SOL2. după auz. w w w w & w w w w w w w w Score DO RE MI FA SOL LA SI DO2 RE2 MI2 FA2 SOL2 ȘT IAȚI CĂ …? Dacă liniile portativului nu sunt suficiente pentru notarea unor note foarte grave (joase) sau foarte acute (înalte). Și œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ & œ cân . Privighetoarea (după auz) . Cântați. între DO și DO2 este o octavă. pri . it ho .flin“ ș’-a . • Intonați gama DO adăugând și sunetele noi. se pot folosi linii suplimentare cu o lungime adecvată (ovalului) notei. 20 .

Să . mi . O w ∑ R w w w T w w w w O F core O L w I w w w ∑ U w w w w w w w w w w w w ∑ 21 . raș: Cri. m. Cum râ . m. m. cul gre . co . ha. ha. șa doar . cri.că mi . laș. cul gre . șa joa . Cum doar -me j œ œ œ ‰ œ œ œ &œ œ œ œ œ ‰ j‰ œ ˙ œ œ œ mi . ha. Transcrie portativele pe o fișă pe care să o păstrezi în portofoliu și spune ce octave sunt redate.că 4. Să . laș. ha. ha. ie . cri. ha. la. laș. la. cul gre . ha. pi . șa râ . Cântați melodia următoare. ha. cul gre .de mi . raș: La. &œ œ œ ‰ œ œ œ œ j‰ Œ core œ œ œ œ ˙ œ cri. Cum cân .mi spui tu mie. A . la.mi spui tu mie. co . cul gre . m. cul gre .mi spui tu mie. ha. la. m. la. co . cri. Cum joa . A . cri. raș. la. cul gre . ie . ha. pi .me mi . cri. ie . co . raș. raș. ha. m. A . pi . Denumiți-le.tă 2. cri. raș: Ha. Să . la. la. Score Să-mi spui tu mie. core P 7. ie . pi . mi . șa cân . m. m. m. Să . m. cri. raș. Observați Score notele muzicale de pe primul portativ. cri.mi spui tu mie. 6. la. A . la. la. copilaș (după auz) Muzica: Grigore Teodosiu F Moderato 4 Œ ‰ Œ &44 j œ œ œ œ œ œ∑ ˙ &4 œ œ œ œ œ œ œ 1. cri. ie . ie .tă mi . cri. ie . laș. ie . mi . raș: M. cul gre .de 3. m.

un doi • Repetă de mai multe ori aceste mișcări ale palmei.te vân .za-n dun .gă (Revedere – Mihai Eminescu) 2. Ba . doimea Observăm • Mișcă palma de sus în jos și rostește cuvântul „un“ (format dintr-o silabă).tă . Ce semn îi corespunde fiecărei silabe? Ba .ții mi-i a . în muzică. • Câți timpi durează o silabă? R EȚ IN EM Durata de un timp ține cât o mișcare a palmei (sau a brațului) în jos sau în sus.ții mi-i a .za-n dun . Unitatea 2 – Ritmul – măsura de doi timpi. • Ridică palma în sus rostind cuvântul „doi“ (format dintr-o silabă). • Înlocuiește cuvintele cu silaba „ma“. pătrime și se notează cu următorul semn grafic: sau EX ER SĂ M 1. optimea.lun . însoțite ma – ma de rostirea celor două cuvinte.re .lun .gă Cân . mișcând palma (sau brațul) de sus în jos și de jos în sus pentru fiecare.gă 22 . Durata de un timp se mai numește.tul frun . pătrimea.re . Acestei durate îi corespunde o silabă sau un cuvânt format dintr-o silabă.gă Cân . Rostește fiecare silabă din versurile următoare.tă .te vân .tul frun .

se numește măsura de doi timpi. 3.bi .de pi . Cântați melodia Vrăbiuța pe text. să .lind mă . 5.gă .si .ște gă .ve . Observăm • Mișcă palma de sus în jos și de jos în sus și rostește cuvintele „un-doi“.ță. găr .ța.ha . unindu-se două cu o linie dreaptă: sau . Ea se mai numește optime și se notează cu următorul semn grafic: sau . dră . Că mi-o ve .ie .ti și ea. după cheia SOL. Dar se te .i . mai apăsat)? R EȚ IN EM Grupul de doi timpi. Score 4.gu .ța.ța se dă u .mă . numită bară de măsură.li . Găr . Ar pof .nu .gu .gu .gă . • Ridică palma rostind aceleași cuvinte. Durata de o jumătate de timp este egală cu jumătate dintr-o durată de un timp.ră . Două jumătăți de timp se pot scrie și grupate.cu . 2.ța cu cren . Ciu .gu .cu .ța.ța.ri .ța.ța.ni .ța. pentru fiecare silabă. U . tactând durata de un timp (sau de o pătrime) cu palma.u . Vră . Măsurile se despart pe portativ printr-o linie verticală dreaptă. u . Vrăbiuța Muzica: Corneliu Mereș 2 Andante &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1.ță.ță cu lă . ma-ma – ma-ma • Câte silabe egale ca durată ai rostit pe un timp? • Cât dintr-un timp durează o silabă? R EȚ IN EM • Durata de o jumătate de timp ține cât o jumătate de mișcare a palmei (brațului) în jos sau în sus. un-doi un-doi • Tactează măsura de doi timpi rostind silabele „ma-ma“ (în jos) și „ma-ma“ (în sus).me. Aceasta se notează prin semnul 2 4 scris pe primul portativ al cântecului. apoi pe note muzicale. Scrie pe caiet.cum în po .ța. Care dintre silabe se rostesc mai accentuat (mai tare.bu . Zbori a .ri . apoi citește versurile tactând ușor măsura de doi timpi. primul accentuat și al doilea neaccentuat. 23 . &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Și pri .ță. câte o durată de un timp.ța Și o-n .

Score 8.puri și va .ne Cum să îl stri .na . sunt gră .cul cel fru. Co .me.iaș.bit.să . Cu .cu.pa.le.cu.gra . Cu . Sunt gră . șa de . mos ne spu. le . ră-ți.iaș? Să port șle .cel de pâ .gă . pârâiaș. Cu .EX ER SĂ M 6.sel și poz-na ș. 9.cu. ta . &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Un .bră .le cân .cu. pâ . Mult ești ve . Li . în același timp.șoa-ră. Executați exercițiul ritmic pe două grupe. li .pa.tă Și-a. Cu . 11.cu. cu .poa . Ra-ță. legând câte două optimi cu o liniuță dreaptă orizontală.ca . Cântați melodia Pârâiaș. marcând măsura de doi timpi.bă. 10.iaș.bit Să a .mu .re. ra-ță. pârâiaș Muzica: Dimitrie Cuclin 2 &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Allegretto œ œ œ 1.re .râ . Fi .tit.cioa-ră? 7. cu .râ .re sunt gră .lo sus pe ră .tă. Execută următorul exercițiu ritmic. cu . Ta .cu. găm pe nu . Pârâiaș.re.jung un râu ves .cu. 2. 24 . Pâ .bit.șa fru . R EȚ IN EM • Durata de un timp conține două durate de o jumătate de timp. Citește în continuare silabele însoțite de tactarea măsurii cu palma. Cu . Transcrie pe caiet exercițiul 2.tă mul .te pă . marcând fiecare timp prin mișcarea palmei (sau a brațului) în jos și în sus.cu.de fugi a . Citește câte două silabe pe un timp.mos îm .râ .re .ri . cu . Un-de mergi pe u-li.

ne.tin .vi . iul ma . Căci doi timpi do . tactând măsura de doi timpi. apoi continuă să scrii. da.trimi. & 24 ˙ ˙ ˙ Bim.tăm cum se cu .șa. cea . Observăm • Mișcă palma în jos și apoi în sus rostind cuvântul „doi“ prelungit pe cei doi timpi. pă . pentru fiecare silabă. Citește exercițiul ritmic. nă! R EȚ IN EM O doime are două pătrimi și patru optimi. 2 4 Na . în . • Câți timpi durează rostirea silabei sau a cuvântului? R EȚ IN EM Durata de doi timpi ține cât două mișcări ale palmei (sau brațului) în jos și în sus. EX ER SĂ M Score 12.ni. tactând măsura de doi timpi (câte două mișcări ale palmei pentru fiecare silabă). 25 . Ca să scri-em și do . Acestei durate îi corespunde o silabă prelungită (sau un cuvânt format dintr-o silabă). ni. . i . ui . sul su . Transcrie pe caiet. mea ți . Cântați următorul cântec pe text. na . bam.deți mâ -na. o doime. bam.ne.imea. Score 14. Durata de doi timpi se mai numește doime și se notează cu următorul semn grafic: sau . apoi pe note muzicale.te-a . S-o cân .mii. Doimea Muzica și versurile: Sofica Matei 2 &4 œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ Hai. doooi • Repetă mișcarea palmei jos-sus rostind silaba „ma“ maaa prelungită pe cei doi timpi. bam. 13. pu . & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ da.

Momentul de tăcere care durează un timp se numește pauză de un timp. Œ ? Ó A. Citește exercițiul ritmic următor.ti pauză &4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ ŒÓ 2. Cărei durate îi corespunde pauza de un timp.ti pauz œ Œ œ œ œ Œ & 24œ œ Œ œ œœ Œ Œ œœ œœ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ Œ Score 1 i pauză ti . C. • Cât durează tăcerea? ma — ma — Score R EȚ IN EM Œ Momentele de tăcere din muzică se numesc pauze muzicale. ti pauză ti pauză ti pauză ti . B. marcând cu brațul fiecare durată. Acolo unde nu este silabă. Exersează pe caiet scrierea pauzei de un timp.-ti ti pauză . Semnul grafic corespunzător acestei pauze este . 26 . • Repetă de mai multe ori acest exercițiu. & 24 œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ Œ ti . Unitatea 2 – Pauza de un timp. Pauza de o jumătate de timp Observăm • TacteazăScore măsura și citește fiecare silabă. taci. Apoi taci acolo unde se află pauza de un timp.ti ti pauză pauză ti ti. cât și pauzele.ti pauză ti pauză ti pauză ti . ti pauză ti tipauză . 3.ti .ti . & Œ Œ Ó Score EX ER SĂ M core 1. ti pauză ti .ti .ti . Citește cu voce tare Score atât silabele.

ce . Zum.tăm prin flo .u . Al . ta . Ti . Al . ta .ța mea.ni . Și–a . La moară Popular 2F Repejor.bi . 3. Du . zum.ple sa .bi .rea din e . zum. ta . gra . Ti . Al .ca .ța mea. Al .ni . Transcrie și completează portativul cu notele potrivite ca durată. 4. ca. ca.zoa . ca . Prin câm .tors cu toa . zum. ta. 6.ni . Ti . ră.ră jos la moa . Scrie pe caiet un rând cu durate și pauze de un timp. Ne–am în .năm mie .le Zum. ca. ca.re–n floa . să . zum. Și–am a .du .să. Vi .ce sa .le. Că . Copiază Score & 42 œ Œ œ œ ˙ œ œ œ œ 6. ta.ne fă . Gă .dus mân . 5. ta.ri .lea . ta. Zum.ler . Cântă următoarele cântece tactând măsura. cu haz &4 4 œ œ œ œ œ œ ∑œ œ œ œ œ œ Œ &4 œ 1. ca . ca. zum.sa .dră.ne grâu. ta . cul. Al .re. zum. Score core 4.ța mea. zum. zum. 7. i .ța mea. ră. Ti . ta. Score Score Albinița mea După Delcasso F Moderato & 24 œ œ 4 œ Œ œ œ œ Œ œ œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ &4 Zum. ta. Taci acolo unde se află pauze. să.bi .ță mân . ca.ni . j & 24 ˙ œ Œ Œ œ ˙ 27 . ca.i .ne-o cioa .re-a . Zum. zum. ta .pii și prin ră . Ti . ta .ci . Să ma .bi . 5.ni . zum.te–a .cul plin a .ța mea.ni . Ti . 2. zum.să Score &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ ˙ A . zum. ca. F pe caiet exercițiul de mai jos și completează măsurile cu pauze de un timp. ca.găm din floa .bi .cul um .na cer . se . ca. Hop ș-o ra .ța mea. Al . ca. ca.ca .bi . Zum.re. na. Și gân .

Cioc.c-ar spu . Imitați ciocăniturile cu mișcări ale corpului.rul poc. boc! ScoreScoreScore Score ScoreScoreScore F j ‰ œj ‰ j ‰ Allegretto 2 Muzica și versurile: D. Stancu &4 œ œ œ œ œ ∑œ œ œ œ & 44 œ 1. Cântați melodia pe note muzicale. Cât durează pauza? Toba 2 j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Bum! Bum! Bum. & ‰ ‰ œ œ Œ ˙ œ œ EX ER SĂ M 1. Dă fie . noi să fim Har .te bu . Score •Score Cântați pe cuvinte cântecul. cioc.ra . boc. Semnul repre- zintă o pauză. Exersează pe caiet scrierea pauzei de o jumătate de timp.rul poc. Tactați măsura de doi timpi.ne!“ Cioc. Semnul grafic corespunzător pauzei de o jumătate de timp este . poc! j ‰ œj ‰ &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Cioc. bum. poc. bum! Bum! Bum! Bum. bum.nici să le mâ .ra . 1 &4 ‰ ‰ ‰ ‰ ‰œ ‰œ‰œ ‰Œœ‰œ Œ‰œ‰œ˙ Œ‰œ‰œ˙ ‰Œœ‰œ˙ œŒ‰œ‰œ˙ œŒœ‰œ 2..D. boc! Dă fie .. Respectați pauzele de optime. • Acompaniați melodia cu jucării muzicale. boc. 2.im.ne: „Eu vă fac u .nu . boc. Cioc. Par . bum! Score R EȚ IN EM ‰ ‰ œ œ Tăcerea care durează o jumătate de timp se numește pauza de o jumătate de timp sau pauza de optime. boc.nel . Cioc. poc. cioc. boc. poc. Score Observăm Score • Cântați cântecul Toba și observați cât de lung este sunetul pe silaba bum. 28 .

ti . Copiază pe caiet exercițiul și completează măsurile cu pauzele corespunzătoare care lipsesc.zesc și-i hră .co . Score Score Score 6. Score • Cântați pe cuvinte cântecul. cot. fac și eu ce pot. bas .ră mi . cot.ziți sub a . j j & 24 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5. pu .șo .co .dac.ziți și pă . Ciu . Cot. cot. cot.dac.căl . cot . clonc.co .ri . cot . 7.ii să-mi îm . B.dac. Cot . 3. clonc. cot. Mi-i tot chem. Tactați măsura. Mi-i pă . clonc. și-i a .reu. Cot . 3. j ‰ j ‰ Œ & œ œ œ œ œ œ Score œ œ œ œ œ Că nu-i las nici un pas fă .ne eu. cot. că mi-i tem.ii ma-mei. cât nu pot să spui.dun ce-i mai bun și sea . Și le-a . 4. mă zbâr . Respectați pauzele de un timp și de o jumătate de timp. clonc.i . cot.pac. C. clonc. A. Cloșca Versurile: Elena Farago Muzica: Timotei Popovici 2 j‰ j j‰ j‰ œ‰ Œ Vesel &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1.dorm a . Cântați pe note muzicale melodia Cloșca. În . 2.pa mea. Scrie pe caiet un rând cu durate și pauze de o jumătate de timp. Clonc. Transcrie și completează portativul cu notele potrivite ca durată. pui. Clonc.șa. clonc. clonc. Œ j‰ j &œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ pu .lesc. Cot. cot. pu .gu .co .pac.nesc cât sunt mi .rii mei. cot. cot.lesc și mi-i chem me . clonc. clonc. j j & 24 ˙ œ œ ‰ ‰œ œ ‰ œ Œ‰ ˙œ ˙ œ Œ œ˙ 29 . Ce durate corespund pauzei de o jumătate de timp? Răspunde oral.dac.me să-i îm . tei.ra le spun. clonc.

la.lo . 3 Aceasta se indică prin cifrele 4 . timpul 2 lateral. la. care sunt scrise pe primul portativ.ioa . La. timpul 3 sus.cult a .că. Când ne ex . te și cânt vo . la.te-n lu . la. la.nez iu .văț bi . la începutul cântecului.vă .tă &œ œ œ ˙ Œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ fo . De . &œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ Do si la sol fa mi re do si do. R EȚ IN EM • Grupul de trei timpi cuprins între două bare de măsură. din care primul este accentuat.tor. la.ves . la. la. La. Mă duc la școa . la. la.teș . ne po . la. la.ten .ță .se . la.te As .si . Unitatea 2 – Măsura de trei timpi Observăm • Cântați pe cuvinte melodia Eleva silitoare. la. astfel: timpul 1 jos. iar al doilea și al treilea sunt neaccentuați. la.ne Ce es .lă și în . la. pe sunetele accentuate. se numește măsură de trei timpi sau măsură de trei pătrimi.tor. după cheia SOL. la. • Câți timpi are fiecare măsură cuprinsă între două bare? Pe care timp cade accentul din cei trei timpi ai fiecărei măsuri? Score • Ce este scris la începutul cântecului.pli . cu vârful degetelor. 3 3 3 1 2 Cu ambele mâini se dirijează așa: 2 1 1 2 30 . să: pe-n . după cheia SOL? • Ce credeți că indică aceste numere? Eleva silitoare f Vioi Muzica și versurile: Eugenia Ghiga 3 &4 œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ 1. • Citiți silabele pe care cade accentul. la.me 2. Măsura de trei timpi ( 3 4 ) se tactează cu mâna dreaptă sau cu ambele mâini. • Atingeți banca ușor.

ră ți-o cân .ni - de .da.mii. na . tactând măsura de trei timpi.nu. j j & ˙ œ œ œ œ œ 31 .iul ma .ta nu e vân . când când e e se . Ce mi-s ba .ni. ta. tactând măsura de trei timpi. Hai . 2. &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Score Vân . de . vân -tu’ li .iul ma .tul lin. e e se .tul lin. pu .na.mii.nu.plin.EX ER SĂ M 1. na Și din gu . Transcrie și completează portativul cu notele potrivite ca durată. Nici lu . Cântec de leagăn Melodie populară 3 œ ˙ Allegretto &4 œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œœ˙ 1.te vân -tu’ li .ni. ma te-o le .nu. • Cântați lent melodia pe cuvinte.gă . • Interpretați Colindă de fată Melodie populară (Lipova – Timiș) 3 œ œ œ œ œ &4 œ œ œ œ œ œ œ Andante 1. Score melodia tactând măsura. • Citește versurile pe silabe. pu . &œ ˙ œ ˙ œ ˙ œœ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Că ma . As . • În ce măsură este scrisă fiecare dintre melodiile de mai jos? Score • Cântați melodiile pe note muzicale. nu. na .tul lin. vân . Imitați legănatul unui copil. 2.plin.ni . Hai-da. 3.

be po . &œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ Œ Œ > > > œ œ > œ œ > toți s-au pi .ga . 5. Privighetoarea . tă pe-un ne . Score • Citește notele tactând măsura. it ho .flin“ ș’-a .tit. & œ œ œ œ œ Œ Œ > œ œ œ œ œ > Score Scu . Dansul fulgilor de nea Muzica: Ludwig van Beethoven & 43 œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ > > œ œ > > œ > œ œ œ > œ œ >œ Flo .ri .le gin .mu .pit. În mai.le. • Citește versurile pe silabe. tu .doa .tar.a . tactând măsura de trei timpi. ră ful . Transcrie și completează măsurile cu pauzele potrivite.ghe -toa -rea ’nal -tu-i har. Muzica: Ludwig van Beethoven 3 &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ „Flin . tactând măsura de trei timpi.ra -tă iar.be de nea.vi .na. 6.se .ți .tu .ze . flu .șe au a .Score 4. Iar . j j j j j & ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ 32 . cu al . • Intepretați cântecul. Gâ . • Intepretați cântecul. ti - > fea. • Citește notele tactând măsura. pri .rii.tul ne poar . • Citește versurile pe silabe. Și œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ & œ cân . gii moi de ca .

ta. Score Score 8. Citește silaba ta tactând cu mâna măsura de trei timpi. 7. ta. Copiază pe caiet următorul exercițiu și împarte-l în măsuri de 3 folosind bara de măsură. & 43 œ œ œ ˙ œ œœœ œ 4 œ œ ˙ œ œ œ œ (Semnul > indică timpul accentuat. Atenție la culori! Desenează-le pe o fișă pe O care să o păstrezi în portofoliu. & 43 œ œ œ ˙ œ ˙ œ P 10. 3 4 ta.) > œ 3 &4 œ œ œ > œ œ ˙> œ > œœœ œ > ˙ œ > œ œ œ > œ > > > > > œ œ œ œ Score &œ œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ Œ ˙ œ œ œ œ œ &œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ ˙ Œ 9. ta. ta. Combină notele pentru a obține măsura de 34 . continuând-o pe cea începută. Compune o scurtă melodie. R T O F O L I U 33 . Exerciții ritmice.

bră . 2 1 3 EX ER SĂ M Score Score 1. • Pe care timp cade accentul în fiecare măsură? • Atingeți banca ușor. Unitatea 2 – Măsura de patru timpi. 34 . dreapta. astfel: jos.mă . cu degetele. 4 Măsura de patru timpi se tactează cu mâna dreaptă. pe sunetele accentuate. 4 4 b.gim prin dum . stânga. Să fu . Pri . a) Transcrie primul exercițiu ritmic și trasează sub fiecare notă săgețile care indică tactarea măsurii. Vi . Citește următorul exercițiu ritmic tactând măsura de patru timpi.va .năm flori din po .vioa . • Câți timpi are fiecare măsură? • Din câte în câte silabe cade accentul? 4 œ œ &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1.ia .no iar la noi în ța . Nota întreagă Score Observăm • Cântați melodia următoare pe cuvinte și pe note. Pri .va . a.ră.ră. sus.du . 4 Œ Œ Ó 4 2. Folosește silaba ta. Măsura de patru timpi este reprezentată prin cifrele 4 .mă .nă! R EȚ IN EM • Grupul de patru timpi între două bare de măsură.ră. b) Transcrie al doilea exercițiu ritmic și scrie sub fiecare semn durata corespunzătoare. S-a . din care primul este accentuat. care sunt scrise la începutul 4 cântecului pe primul portativ. după cheia SOL. se numește măsură de patru timpi sau măsură de patru pătrimi.ră! 2.

Observăm • Citește ritmic notele muzicale ale cântecului Nu lăsa pe mâine tactând măsura de patru timpi.cu’ Chiar a . mit! R EȚ IN EM Score • Durata muzicală w Score care ține patru timpi printr-un oval gol.nă da . Transcrie pe caiet exercițiul următor în măsura de patru timpi și împarte-l în măsuri. astfel: se Score numește notă întreagă. pul ei! mul . & 44 ˙ ˙ w œ œ œ œ w œ œ ˙ œ œ œ œ w w œ œ œ œ œ 35 . Tim . Score • Ce notă este scrisă în ultima măsură? Care este durata acesteia? • Cântați melodia pe note muzicale. Aceasta se notează & w EX ER SĂ M 3. Și când lu . Să o faci la 3.ne. Vei fi cel mai &œ ˙ ˙ w œ ˙ chiar a .sa pe mâi . Score Mul .vit. țu . Nu lăsa pe mâine Muzica: Edith Wiski Score 4 Allegretto &4 œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ 1. Folosește silaba ta. nu! Ce poți fa . apoi pe cuvinte. w w w Score 4 4 4.că vrei.bă bu . trasând bare de măsură.țu .pul ei.ce 2.pră .cru-i is . Nu lă . Trea . Citește exercițiul ritmic următor tactând măsura de patru timpi. cu’! tim .mit.

țe. nă-n bă . Începe să cânte prima grupă. trâ . împreună. dih . Score 7. Vorobchievici & 44 œ œ œ œ œ œ ˙ Moderato œ œ œ œ œ œ ˙ Să cân . A B ? C D E F 6. După ce prima grupă va cânta prima măsură și-și va continua cântarea. țe &˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ A . ne . Să ne ți . Fiecare grupă va continua să cânte melodia până la sfârșit. Vorobchievici & 44 ˙ Repede ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ Ci . re-o . re . 5. Alege grupările de note care. A și B. iar după două măsuri cântate de aceasta. ne lu .ne-n ton. Interpretați în canon melodia Să cântăm. cră-n ti .tăm toți în ca . Se numește cântare în canon. ne . va începe să cânte a doua grupă. Să cântăm Muzica: I. 36 . va începe să cânte și grupa B. Cântați pe note și pe cuvinte cântecul următor tactând măsura de patru timpi. astfel: Împărțiți clasa în două grupe. au durata unei note întregi. Cine lucră-n tinerețe Muzica: I. Score • Împărțiți clasa în două grupe.non.nem bi .

te.cim.mă ma .roa .re Se por . Ți .pii la să . Respectă măsura de patru timpi.uș. & œ œ œœ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ Score œ œ œ œ œœœ œ Din . Ține Baba Iarnă sfat Muzica: Liviu Comes 4F œ Miscat .re. completându-l cu duratele și pauzele potrivite.tin pe brânci 3. Țara noastră o iubim œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ j‰ Muzica: A. con .șul Pro .ne Ba .lo . 10. În bâr .te sunt sub soa .oa . ta.pă .ra noas -tră o iu .mi pa .dă și ghe . Că-i ză . Bi . bum și vi . Transcrie portativul.că.ba Iar .ra lirrr.ni .sul dâr .ba bum. ta.dă Îm . ce nin .ioși mun .re.neș . bum. ta.dâr. Continuă melodia cântecului de mai jos după ce o scrii în caiet.nă sfat Cu Ză .pa .dră floa . Petrovanu & 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ța .mo . 9. Score & o trom pe .gu-i de sub stânci In . oa . Și în sat e lar .tre câ . Orchestra veselă 4 &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w Cân .re.tră Moș Mar . 4 j &4 œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ 37 .ți .că. Score Score 8.re. bum.ca .tru ea vo . Fi . Hai co .for.re. fră . Ea e cea mai mân . &4 4 œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ ∑ œ œ œ œ œj ‰ &4 1.rat 2.ne-mi pa .bim.pa . Pen . ta. tă .tă to .ba .re. bi-ne .tra . Căci ce vi .soa .re ce să fa .e .țuș & œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ Score Și cu Mo . Cântați pe note și pe cuvinte cântecele următoare tactând măsura de patru timpi.

Folclorul copiilor Să ne reamintim Folclorul cuprinde totalitatea creațiilor literar-muzicale și coregrafice ale oamenilor din popor care sunt transmise din generație în generație.că le .te coar -ne bo . Compozitorul și dirijorul rus a dedicat o parte din compozițiile sale frumuseții naturii.re Și bea a .nân . Folclorul muzical cuprinde folclorul copiilor. melc Din folclorul copiilor & 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ Cu voioºie œ Melc.bu .uș . co .ie pe buș . plante. cântecul cu stea. Audiþie Nikolai Rimsky-Korsakov – Zborul cărăbușului 1844-1908 38 . Cântecele din folclorul copiilor se referă la animale. anotimpuri. Unitatea 2 – Genuri muzicale. școală.tean Și mă .pă cal .nă . cântece care se referă la obiceiuri și la tradiții (colindul. Cântați melodii din folclorul popular care se referă la animale și la plante. melc. EX ER SĂ M Score 1.do-belc.re &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Și te su . Scoa . sorcova și altele). în Rusia. familie.dă &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Și te du la Du .tă Și bea a . joc etc. Nikolai Rimsky-Korsakov s-a născut pe 18 martie 1844.pă tul .tean. Zborul cărăbușului este una dintre acestea.rești &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Și te du la bal . Melc.u .

Hai .șa: 2.la . dormi u . A .ma? Es .cru mi-e pe plac. ne spu .rii fru .gri . di .ma! Nani. Ci .i .ra . pu .re 3. șor.că .ni.ge a . 3. mi .ne vă iu .te 2. Cos și nas . ˙ Score ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ .ceș ..beș . &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ „Bu .ma! Ci .te Ci .tă Și e în . la .la. na . pu .nă-i me .șor.a mea“. na .ni.te? Vă dați sea .chi . ji .de am o floa .nu .Score Căldărușă plină Din folclorul copiilor 2 œ œ Allegretto &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Score 1.de în gră .la .vesc. Tra .țe .tru a vă creș .ne-a .te ma . Mama Din folclorul copiilor 2 Andante &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1.ma? Es . șor. Na .se &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Refren Score Pen . Cântați unul dintre cântecele din folclorul copiilor despre familie.ră ți-o cân .te ma .turi la pal .ti .ni.ton.me mi .șor.ma. Na .gă . Na .nic.nă-i me . ni.ton.ma. Cos și nas .ma te-o le .dă . „Bu .cul har . Tra .la. Un .tă.ge a . Și-a .că ma .nă.se . 2.ce lu . na . Da .gând.ne po . 3.le ti .ni.la .na .tel. ma .ri .a mea!“. mi .. 2. ma .ma. A .teș .ni.na Și din gu . Cos un pe . dormi u .ni.tec sau fes . Căl . ma .la.pi .ța du .că e stro .ti .moa .șă pli .nă. Eu sunt cel mai har -nic ac. Eu cio .ru .ves . © 39 .re Ce-o să cres .la .pii îi cârpesc Și ro .pă el.se .. ma . la .ton.cul har-nic.tel.ri .nă-i me .la. Tra .geș .ler .la . Interpretați acest cântec din folclorul copiilor care se referă la muncă. Că ma .te? Zi de zi mun . nani Muzica: Ion Filipoiu & 24 œ œ ˙ œ œ . Na .la. Ori . Andante œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 1. Tra .dră .ma.te? Ci .ru .ieș . la .te? Ju . Bas .a mea“. „Bu . 2.ri .te? Vă dați sea .se .la.ta: & .ne vă-n .turi la pal . Acul Din folclorul copiilor & 24 œ œ œ œ œ œ œ Potrivit œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1. Tra .ne dă .pă el.ța du .la .i .

mâ -.te pân .re.te și doi î .ra dră ni -.de de ci . j‰ j‰ & œ œ œj ‰ œ j‰ œ œ œ œ j ‰ 2. De la mun . & .șa se joa . la.mea es ho -. la. la.ră nori. la. la. Acestea sunt strâns legate de ritmul melodiei. la. la. la.dem ho .că la . Așa s-a ajuns astăzi la o diversitate Score de dansuri. Tra.pi . la.ra Nu-i în ța . la.le pe se . Cât 2. Joc 1. la.poi. la.mâ ho ra .că te .roc. mai lin. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Tra.căm ho . Să ne amintim Muzica i-a făcut pe oameni. Hora F Moderato j‰ Din folclorul copiilor 2 j ‰ &4 4 œ œ œ œ œ œ ∑œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &4 œ œ œ œ œ 1. 4. j ‰ Tra.ra ma .ias să . la. la.ra pe la noi.œ 2.ra ța -.na . la. unul dintre cântecele următoare. Tra.nin. la.mă ro nu -.mân Să . Score la. Score tribale. De la lu . la. Audiþie 1889-1949 Grigoraș Dinicu– Hora staccato 40 .tră ra Nu-i în mân Ho . la. dar și de versuri. œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ ˙ œ œ .ra ma . Ca soa . încă din cele mai vechi timpuri. ma . la.te ho . la. Doi pași î . Pe câm .nea scă.că Ho. Tra. Tra. la.ra ni .mă . la. Și s-a . Joc & 242 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Melodie populară œ œ œ œ Allegretto &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ia.na .re Să în . Compozitorul și violonistul român Grigoraș Dinicu a devenit cunoscut în lumea întreagă pentru compoziția sa din 1906. 3.vem me .na . Să ju . Interpretați.nu ..ia. să se miște ritmic.mea e mun .la ma .in . la. 2.re. la.ra tin --dem dră ro -. . la.re . Tra.ra pe loc. . De la dansurile primitive.șa cum lu ..ra pe la noi.te să -tră pân ias . Doi pași î . Vezi a . la.re fă .ză ver . la. la. 3.ma re Ho în . Tra.. 1. Joc a .gem ho .nea scă. la. la. la. oamenii au evoluat spre mișcări specifice. mai lin. Hai să tra .te ˙ œ œ ˙ Vezi a . la. Frun . & œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ ˙ œ œ œ œ œși doiœ î .re.a cea cu flori. Cât ae . la. Hora staccato.tin . la. dar și pentru talentul său deosebit ca violonist. 3. la. la. Tot mai lin..poi.că Ho. 1. la alegere. la. la.reu no .na . la.in . œ œ œ j ‰ ‰ &œ œ œ œ œ œ œj Score œ œ œ Că e soa .șa cum es .șa se joa .coa -re.

Trageți hora Melodie populară & b 24 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. la. la.ții.că pe la noi! Doi pași î . Mân .bim.tăm.cul Ha .ne și pă-mân-tul b œ œ œ 2.că pe la noi.na .in .cul. A . măi. măi. vezi: a . la. te! Câ .nă. la.șa se joa . măi! Și su .ză ver . Ho .na și mij . la. &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ .se . Tărășelul Melodie populară b œ œ & b 24 œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Allegro œ œ 1. Strân . 2.nați din zur .că pe la noi.lăi.ne.in . œ Și-a . Și să nu mai ste .de.ra s-o ju . Ro .te u .mâ .ge-mi mâ .ra noas . Tra. ie jo . ții î© . la. la. Hai. poi cu to . Câ . 2. &b œ œ œ œ œ .na .te.na . Tra. la. vezi: a . Tra . j œ œ œ œ ˙ . Și doi î .căi. la. Se joa .poi! Tra. Toți. 4. 3. măi. la. la.că pe la noi.ma.ra s-o-nvâr . la. la dreap-ta și la stân-ga Ve . 41 .tim.zim. la.seli să săl .ga .in . la.. măi.poi.ve .na.mai să iei bi .geți ho . flă .de.in .mâ . măi! Și cu ea ne-n . mâ -nă-n mâ . œ œ œ œ œ ho .ge . la. Na .te.țe . la. voi .te. la.ceș . Frun . măi! Doi pași î . măi! Doi pași î . Score Tra.de.de cu mi . ca fra . Frun . la. măi.na . ‰ .ză ver .șa Se joa . 'na .cul. Ho ..gă .nu'. Și doi î .nă.. œ œ œ œ œ œ œ œ œ.mă de mâ . la. șa. Tra. ‰ œ œ œ œ œ œ œ Vioi 1. 3.lim.. poi.na . Și doi î .tră ne-o iu . Mândru-i jocul Hațegana (fragment) 2 Muzica: Gheorghe Șoima &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1.poi. la.ni . Când mai joci ba .ză ver . &b œ œ œ œ.de.in . tă .nă.dru-i jo . la. Tra.șa se joa . na .poi.ra.te.ză ver . Strân . te și pe sub mâ .na . la.na . Vezi: a . Și doi î . ne sea .lo . la.căm. Frun .in . Să tot joci o săp . Score &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Nu .te doi b la joc să-l tre . nă bi .șa œ œ œ ‰ Frun .te. la.neș . Vezi: a . &b œ j œ œ œ ˙ . Doi pași î .ne.na .te Ba-te-ți bi . œ œ œ œ.

te.ci . Flo .tă . tori. Florile dalbe (după auz) . Flo .ze în frun . ri . lați voi mun .tâți bani în bu . Că vă vin co . Melodie populară culeasă de Timotei Popovici 2 œ œ &b 4 œ œ œ œ Moderato œ œ œ œ œ œ œ 1.ci . Score Plugușorul (după auz) Melodie populară œ.tea. te. ri . œ œ œ œ œ. Flo . de divertisment A.șo . Colindele Să ne amintim Colindele sunt cele mai cunoscute cântece care însoțesc obiceiurile tradiționale legate de sărbătorile de iarnă (începând cu Ajunul Crăciunului și până la Bobotează și Sfântul Ion) sau de cele pascale. ri .le dal . ri . 3. Flo .nul se 'no .zu . gă. Unitatea 2 – Genuri muzicale: colinde. ‰ & œ œ œ.be. hăi. ri . œ œ œ œ œ. pe la cân . &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ia scu . A . Plu . œ œ œ œ.gu . Flo .le dal .tori.nați. Cântați următoarele colinde. să . hăi. Ia scu .nă . œ œ œ œ œ.be. veți de toa .șo .neș . 42 . Noap .te frun . Câ . Mâ .te.să. Via . hăi.le dal .ne a .be. ‰ œ œ œ œj œ .rul se por .le dal .le dal . măi.gu .te.tă tres . lin . ta . tori. . Mâi .ti-e pe ca . Câ .nar. hăi. 2.răm s-a . Flo . ri .be. Plu .zar.lați voi mun .rul cu doi boi. A . 2. genuri clasice. & b 43 œ œ œJ Allegretto J J J 1.ieș . EX ER SĂ M Score 1.be. b œ œ j œ.dă .tâți bani fie pe ma .ță lun .tori. Vă u .be.le dal .să.

tul ma .da.Score Mâine anul se-nnoiește (după auz) Melodie populară #2 œ œ j œ.da de sub plug. Plu . Să tră . Allegro 1. b) Unele cântece tradiționale de Anul Nou conțin urări de belșug și sănătate adresate celor care sunt colindați. Sorcova (după auz) Melodie populară 2 j &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ .ne bu .ne a .tru braz . & .rul se por . d) Colindele fac parte din tradițiile poporului român. a) Versurile unor colinde povestesc despre Nașterea Domnului.ra. nul se-n . Plu . Sem . Ca un fir de tran .tra.re. ca un păr. Iu . Fiți tari ca fie . să-m .rul. Iar .no . Mâi .ce .gu .nat de noi.te ca să . 2. Sem . Și în . Sor .șor mâ .ne bu .șo .gea . Pen . ne de bel . Ca un măr.la.niți. œ œ œ j œ œ œ œ œ.. œ œ œ œ œ‰ Allegro & 4 J 1. Pe la ca .co .. 3.bă . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .te.se a u .lul.ne a . 2.. ve . pe a brăz .fir.gu Score . 5.te. o .trâ .na-i grea.iți.gu .șug. 4.tru boi.da .se . Plu . Stabilește oral corespondența între colind și momentul potrivit. Iu .te ca o .neș .va. c) Colindele se cântă în orice moment al sărbătorilor de iarnă. 3.ieș .nul a . Fiți tari ca pia . Transcrie numai enunțurile adevărate.mă . Plugușorul Ajunul Crăciunului Sorcova Crăciunul Florile dalbe Ajunul Anului Nou Steaua sus răsare Anul Nou 43 .țe . 2.re.șor cu pa .ta.

este considerat unul dintre cei mai mari compozitori ai lumii. Un exemplu în acest sens este simfonia.B. Acesta se dansează pe melodii special Samba este un dans ritmic brazilian. de Piotr Ilici Ceaikovski Beethoven Dansuri de societate (1770-1827) În anumite cercuri sociale. compozitor german. de Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach. 1685-1750 44 . compuse. cu mișcări în trei timpi. petrecerea timpului liber presupunea cunoașterea unor dansuri. corul robilor evrei din opera Nabucco) sau pentru balet. Audiție – Simfonia a V-a. muzica clasică este instrumentală. De obicei. Dansuri de societate R EȚ IN EM Muzica clasică Din muzica clasică fac parte acele compoziții care redau anumite stări și sentimente pornite de la realitatea oferită de natură sau de viața oamenilor. Menuetul este un vechi dans francez. Ludwig van Vizionare – Lacul lebedelor. de Ludwig van Beethoven Unele compoziții clasice au fost create pentru spectacole de operă (de exemplu. Audiție – Samba florilor Audiție – Menuet. Genurile clasice. partea I.

au apărut și dansurile specifice. Edward Tanner 45 . Dansurile moderne R EȚ IN EM Odată cu evoluția societății. Formele acesteia s-au îmbogățit treptat. Dintre dansurile moderne. După serenadă (interpretată de poeți-cântăreți care călătoreau din loc în loc. Mozart – What a Wonderful World. Mihai Constantinescu Concomitent cu muzica.C.A. la începuturile sale. de W. Michael Jackson – dans hip-hop. le amintim pe cele de mai jos: rock and roll breakdance disco hip-hop Vizionări – Heartbreak Hotel. Elvis Presley – breakdance – Black or White. Muzica de divertisment. numiți trubaduri) s-a făcut trecerea spre jazz (specific. interpreților de culoare) și muzica ușoară. Audiții – Mica serenadă. Louis Armstrong – O lume minunată. a apărut și muzica de divertisment.

țe. Dă-i un titlu potrivit. ri . Transcrie pe caiet cântecul Ceasul. Compune un cântec pe versurile de mai jos. Să zbu . & 24 Zboa .te-n. 4. ră mân .nă a . Toamna & 24 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Toam . re do . & Score Toam . răm și noi cu e . apoi completează notele muzicale care lipsesc. re .na e bo . dar în linie melodică descendentă. Transcrie pe caiet și completează cântecul cu aceleași note muzicale. 3.u .căr . folosind măsura de doi timpi. ni .ga . uă a .ca . dre pă . Ceasul 2 &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Tic tacScore tic tac cea .Score Recapitulare 1. să .sul ma . bu . Dul .te ta .ce-i a ta vi . le. ve . le. 2. Transcrie pe caiet cântecul Toamna și completează al doilea portativ pentru a obține o melodie.re Tic tac tic tac ba . Veverița & 24 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ve .tă. lu . notele și duratele muzi- cale învățate. 46 .tă. e. De fruc. pentru a termina melodia.re. ța în lă . ri . țe & ˙ ˙ ˙ ˙ Score A . e.

œ œœ œœ ˙˙ œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ œ œ œ œ P 6. R T 7.. Documentează-te despre unul dintre compozitorii ilustrați mai jos și realizează o fișă de pre- O zentare a acestuia. & ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ . Caută informații suplimentare despre un dans modern și prezintă-le colegilor. însoțite de imagini O potrivite. F O L I U Wolfgang Amadeus Ludwig van Bee an Bach thoven Johann Sebasti Mozart Grigoraș Dinicu George Enescu 47 . Greierașii & œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ & œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ Score Score œ œ & œœ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ & œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ Merge barca & œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ŒŒ . Transcrie portativele și scrie măsura potrivită. œœ œ œ œ ˙˙ ŒŒ œœ œ œ œ ˙˙ ŒŒ & ..Score Score 5. & .

3. Score Score 2. 6. 7. a) Sunetele muzicale sunt reprezentate în scris prin … . Transcrie și completează spațiile punctate pe caiet. b) Notele muzicale se scriu pe … . Alege o melodie și prezintă în fața colegilor un dans potrivit. c) optimea. b) doimea. Score Score Score Score c) La începutul portativului se scrie … . Copiază în caiet semnele de pe portativele de mai jos și scrie ce reprezintă. a) pătrimea. Transcrie pe caiet și pune bara de măsură acolo unde lipsește. Scrie o strofă dintr-un colind preferat. Scrie pe caiet semnul grafic pentru fiecare durată. Evaluare 1. Interpretează un cântec din folclorul copiilor. FB B S 19 răspunsuri 13-18 răspunsuri 8-12 răspunsuri corecte corecte corecte 48 . Score & 24 œ œ œ œ œ œ ˙ & 43 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ & 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ 5. & &Œ Œ& ‰ Œ&‰ 42 Œ œ &œ 43 Œ & 44˙Ó Ó Score Score 4.

Dinamica Vei afla despre: ð Sunete din mediul înconjurător ð Sunete vocale ð Sunete instrumentale ð Nuanțe Vei reuși: & să identifici sunete & să & să recunoști &să recunoști interpretezi plăcute diferite sunete produse cântecele mai și zgomote voci de diferite tare sau mai instrumente încet 49 . Unitatea 3 Timbrul.

miau! Un .ra! œ œ.pii! Să ne amintim! Tot ce se aude în jurul nostru poartă numele de sunete.te . După timbru.ia zi .ga! Pân . Unele dintre ele. 50 . Sunete din mediul înconjurător.iți. miau. Gâs . mac! Bi . œ œ œ œ œ œ J ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ 1. • Fiecare voce sau instrument are o sonoritate proprie. • Care dintre ele sunt plăcute? Care nu ne plac? Score • Cântați. Unitatea 3 – Timbrul.vei zi . prin care se deo- sebește de celelalte.la râu cum aș zbu .ce: miau. bărbați) și voci de copii. Mâ .ce: mac. numită timbru.nu . Instrumentele au și ele timbru diferit. Corul poate interpreta o melodie singur sau împreună cu un solist. astfel: a) doamna învățătoare c) o fată e) la un instrument muzical b) un băiat d) toată clasa Cum vorbesc animalele Vivo (după auz) Muzica: Al. mac. Alte sunete plăcute sunt produse de instrumente muzicale sau de vocea umană cultivată și se numesc sunete muzicale.ce: be . melodia Cum vorbesc animalele.piu .ce: ham. sunete instrumentale • Observă imaginile și imită sunetele pe care le produc elementele ilustrate.he .pii .de-un os. ham.de-i lap . ne e să-n .ce: ga .he! Cum ați tuns voi lâ . trio. sunete vocale.ga . Oa . plăcute auzului. j & b œ. sunt produse de animale.ța zi .ța zi .na mea! 3. le să-l iau! 2. vocile se diferențiază în voci de adult (femei. ham! Cum aș roa . Dinamica Timbrul.noți pe lac! Pu . după auz. co . Voevidca œ. Sunetele neplăcute auzului se numesc zgomote. cor – pentru voci – sau orchestră – pentru instrumente). dar n-am! Ra . œ œ œ œ œ J ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ Gri . j & b 24 œ .ca zi .pii! Nu ne chi . Un interpret poate cânta singur cu vocea sau la un instrument (solo) sau împreună cu alți interpreți (duet.ii zic: piu .

la.cul ro . sul in . Con .t-a . la. 2.t-a . toți în ma . &˙ œ œ œ œ œ ˙ . te . la. la. JO C Un elev legat la ochi trebuie să ghicească vocea unui copil (coleg) care cântă o melodie. ta. bum. lir. lir. lir. Re .re su . To . • Dacă aveți un instrument muzical și știți să-l folosiți. astfel: • prima strofă fetele. Cântați melodia următoare. la. la. la.sul cân . men .șul cân .șa: lir.ne oi pă . Cântați melodia Drag mi-e jocul românesc. œ cor.ne de nu l–oi por .pe . a doua băieții.nesc. 51 . vum.șa: ta. la. la. la.ra . 2. Scorela. bum. la. bum.ba &œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ . bum. Glasul instrumentelor Andante Muzica: Alexandru Hrisanide & 24 œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ 1.ta cân . la.joc. ta. ta. Flu . La. la. bum.și .Refren œ œ ˙ œ œ pe . vum.. la.tra ba . vum. • Se poate proceda la fel ghicind un instrument folosit de voi. lir. ta. &œ œ œ ‰ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ la. EX ER SĂ M 1. vum. Hei! Tra. la.mâ . La. Nu te ui . redați melodia cu el. Drag mi–e jo .șa: vum. La. Drag mi-e jocul românesc Din folclorul copiilor 2 j‰ j œ œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ ‰ œ œ Cu haz &4 œ œ œ œ œ œ œ 1. la. Gla . la. j 3. vum. Ci te ui ..ie . stru .ți.nesc. a treia toată clasa.șa: bum. la. la.ni. Dar nu știu cum să–l por . la. la. lir. la. imitând sunetul instrumentelor. Eu ru . lor. Hei! Tra. la.tă cum mai joc! Hei! Tra. la. Bi .tăm.t-a . la. ta. Iar trom - 2. la. la. bum. Score Remarcați diferența de timbru dintre fete și băieți. la.n-a .ta la co . ta.

Prezintă-le colegilor aceste informații și decideți împreună cum vă O L puteți proteja în clasă de zgomote. • sunete din mediul înconjurător. • sunete muzicale vocale. referindu-te la: • sunete plăcute. și a omului. M U Z I C A L E Z G O M O T E B Ă R B A T I N S T R U M E N T M E D I U 4. în F general. Caută informații despre efectele pe care le pot avea zgomotele asupra viețuitoarelor. Alcătuiește enunțuri despre imaginile de mai jos. • sunete neplăcute (zgomote). I U 52 . în special. 3. • sunete muzicale instrumentale. Scrie pe caiet definițiile cuvintelor care apar S U N E T E în rebus. P O R T O 5.

dum. ta. Toată ziua aș cânta Multe cântece cu ea. ta. 53 . ta. bum. dum. O trompetă mică mi-ar plăcea. Toată ziua aș cânta Toată ziua aș cânta Multe cântece cu ea. Desenează fiecare instrument la care se face referire în versurile de mai jos. pe caiet. Multe cântece cu ea. dum. O vioară mică de-aș avea. Caută și citește Legenda privighetorii. ta. Realizează. dum. bum. Instrumente Instrumente Instrumente de percuție cu coarde de suflat 7. un tabel asemănător celui dat. O tobiță mică mi-ar plăcea. dili. Ta. O trompetă mică de-aș avea. bum. ta. Bum. Multe cântece cu ea. Toată ziua aș cânta Multe cântece cu ea. Dili. O tobiță mică de-aș avea. bum. Completează tabelul și cu alte instrumente muzicale (denumire sau desen). O vioară mică mi-ar plăcea. 8. ta. bum. Interpretează câte un cântecel cunoscut pentru fiecare animal prezentat în imaginile de mai jos. 6. dum. Realizează un desen potrivit și expune-l în clasă. bum. ta. în rubrica potrivită. Toată ziua aș cânta Toată ziua aș cânta Multe cântece cu ea. ta. bum bum.

puternic p Fortissimo ƒ P Mezzo-forte nu prea tare ƒ Mezzo-piano P foarte tare FF Pianissimo p p ƒƒ PP nu prea încet foarte încet EX ER SĂ M Score 1.ra . respectând indicațiile.tă me .re su . numite Score termeni de nuanță. bum. To .dă.dă. bum.nă ta . &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Al . bum. 54 . 2. Interpretați cântecele următoare. Bum.re. Această tărie poartă numele de intensitate sau nuanță. bum. bum.mea să ne va . bum. bum. bum. ca la pa . F p ƒ Nuanțele se indică la începutul cântecului cu anumite cuvinte sau cu inițialele lor. bum. bum. Toba * & 24 * * œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1. Acestea sunt: Forte f F p Piano încet f F p ƒ tare. bum.gem toți. bum.e n-a . bum.se .ba ma .tă lu . bum. bum. Bum. f F p Acestea sunt: încet (cu voce slabă) f F p ƒ tare (cu putere) potrivit de tare ȘT IAȚI CĂ …? În muzică sunt folosite anumite cuvinte de origine italiană care indică intensitatea (tăria) cu p ƒ P care vor fi interpretate cântecele. Mer . Score Unitatea 3 Dinamica – nuanțe Să ne amintim Cântecele se deosebesc între ele prin tăria cu care sunt interpretate. bum. bum. Bum. bum. bum.re. Bum. bum. ri . Toa .

i .rul fa . ta .ca.ne &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- - Și dă boa .ca. ta . ta . Crescător &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. La bru .ca. na .ni. ● De ce crezi că a procedat așa compozitorul? 55 .ca. ta .ca ti. na . Score Cântec de leagăn Muzica: Corneliu Mereș F p ƒ P 3 œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ &4 œœ˙ 1.ca ti.ca. Mi .da. ta .nă fă . ta .ră ți-o cân . Trageți hora Nani.pii! f p F ƒf p 2.œ œ- Ta .ța cân . Hai la moa .iul ma .tă .ni.ca. co .pii! Ta . ta .nă.tar o duc a . Hai-da.tă pen . ta . na Și din gu . Unele melodii au indicații de interpretare care diferă de la un rând melodic la altul.ra ma .ră .ca.ci .ta .ca. Mo . dragi co .poi.na . Ta .ca. Moara Score Muzica: Corneliu Mereș 2F Potrivit &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1.i . ta .mii.ca.nă Și mo .ci .tru noi. ma te-o le .ca. ta .ca.ra ma .coș. ta .ce pâi .reș .ri . ta .tă bu . ta . Iar bru .ca.nă fă .rul toar .nu .ca.ra .mii. Moa . Ta .nă-n coș. Hai . nani Ține Baba Iarnă sfat 3. ta . pu .nă. ta . hai.gă .ca. Pof .be la co .ca. ta. &œ ˙ Score œ ˙ œ ˙ œœ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Că ma .ră. ta .te 2.ca.ca. ta . Moa . Stabilește oral corespondența între indicațiile de interpretare și cântecele sugerate.iul ma .ca.ca. ta . pu .

ța-n sus. bi .pioa . 56 . iesc.te 5.tel.poi la um . &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Stau cu ca .te. • Care dintre aceste nuanțe este cea mai potrivită pentru fiecare cântec? Rățuștele mele Muzica: N. un .le me . Gany f F p ƒ P Moderato 2 &4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ 1.tă în iaz.gând că . du .le.ri .că.tre ca .țuș . Cloș .pă al .le.va . U . astfel: a) tare.le mă . Dau din a . 4.pă al .țuș .pă s-au dus.te .ta joa .re Și fac ma .noa .dih .te . Mer . Ră .i . Foa .mea a ve .tu . Pe a .tâ .iesc.ța-n sus.s-au ple . nit. Au mân .cat mult peș . 4. Și s-au să . di .p’a .pu’n a . Spre ca . poi la um . ta.că. Du . • Cântați melodiile Rățuștele mele și Lui.pă Și co .gând că .pu’n a .șo .le mă . 3.rat.ță &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ și-i tot spu . Și Score por .cu . na du . Drept la pes . re Și fac ma .noa . Ră . E . lui.țuș . te.ta. U .ti . E .re haz.tâ . Stau cu ca . it. &œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Pe a . pioa . nesc. Foa . pă Și co .gă el Și-l în .bră Și se o .cu .că . na du . bră Și se o . 2.tre ca . s-au ple . c) potrivit de tare.că . Score b) încet.ca șa . nesc gră .ru-i mi .cat mult peș .pă s-au dus.p’a .să.ne Gră . Drept la pes . Dau din a . Du . Stau a .re haz.le me .te Și s-au să .tă în iaz.re să a . Ră .te . Î . Au mân . ri .nit. Mer . cat. cioa .di . rat. it.dih . ne.le me .le. Spre ca .bi . cat. Î . Stau a .te .țuș .să. Ră .tu . nesc.de lân .le. Puișorul * & 24 œ œ œ œ œ œ ˙ * * œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ Pu .mea a ve .nesc gră .le me . Și por .ta joa .

tră lup . 6.ma . la începutul primului portativ.nă.toa . Transcrie cântecul de mai jos și notează. pe o coloană.peas .viți.bi.tă . bi .la . Pe cei ce vor să ne ro .du .ră. 57 .re Îi va zdro .beas .ta noas .ră Ar .ta .duri se a .net de fan . trom . Pri . &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Și tre -ce-n su .ru .șii-n rân . Armata noastră Muzica: Constantin Zamfir 2 Miºcare de marº &4 œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1.pu .că.tră po .că Și li . ● Argumentează alegerea făcută.i . Os . indicația de tărie pe Score care o consideri potrivită.tea s-o ră . Ar . 5.ta .ta su . iar în dreapta notează indicațiile de interpretare adecvate.ta noas .ber .re.nă 2.pii. denumirea fiecărui eveniment.pe .fa . Scrie pe caiet.ma .toa . co .

Să dau tonul de cântare. c) Sunetele plăcute pot fi produse de …. Ascultați de dirijor. .. Transcrie versurile cântecului Melodie și scrie în dreptul lor cum trebuie să se cânte.. b) Sunetele din jurul nostru pot fi … sau … . Sunete Natură Oameni Instrumente Zgomote . Grupează. Recapitulare 1. ... . a) Sonoritatea proprie a fiecărui sunet se numește … . copii. Hai. Vai de mine! Ce-ați făcut? Mult prea tare-ați început! 58 . … sau … . 3.. sunetele sugerate de imaginile de mai jos... Dar să nu strigați prea tare. Transcrie enunțurile pe caiet și completează-le. cântați în cor.. 2. într-un tabel.

Aram Haciaturian O F Primăvara (Anotimpurile). • medii. Numește trei animale care produc sunete: • subțiri. în ordine. • medii. T Bolero. alege-le pe cele cu care poți produce și sunete: • subțiri. Johannes Brahms I U Lacul lebedelor. Maurice Ravel Dansul săbiilor. Dintre instrumentele și jucăriile muzicale de mai jos. 7. Desenează pe caiet trei instrumente muzicale. Dmitri Șostakovici 59 . • groase. 4. Piotr Ilici Ceaikovski Al doilea vals. Johann Strauss Hungarian Dance. indicațiile de tărie pe O R care le identifici. Aaron Copland O L Radetzky-Marsch. Antonio Vivaldi Primăvara apalașă. Audiază una dintre compozițiile menționate mai jos și notează. 5. 6. Alegeți-vă câte un instrument pe care îl puteți imita și interpretați o melodie cântând fiecare ca instrumentul respectiv. • groase. P 8.

timbru C. durată c) Vocile de copii pot fi. alege-le numai pe cele care reprezintă elemente care produc sunete plăcute. groase B. Scrie pe caiet. medii 3. subțiri C. durata C. FB B S 9 răspunsuri 6-8 răspunsuri 3-5 răspunsuri corecte corecte corecte 60 . Evaluare 1. Alege varianta corectă pentru fiecare enunț. sonoritatea b) Tăria cu care se cântă un cântec este definită de: A. A. sunete muzicale instrumentale oameni zgomote instrumente sunete muzicale vocale obiecte 2. Dintre imaginile de mai jos. a) Timbrul muzical se referă la … sunetelor muzicale. care este corespondența dintre coloane. de obicei: A. nuanțe B. sub formă de propoziții. înălțimea B.

œ œ œ œ œ . stând pe iar . œ œ œ œ ˙ œ cu . œ œ œ œ œ . . o .tunci s-a spe . cu .ni în fu .cu-a tot cân .fle-n sat. Câți ani voi tră . j j j j j .moa . cu .cu.su .ta. cu .i . tot cân .se bă .ni - j j j j j œ . œ. cu . cu . .gea.cu-a . Fa .tă.da .at Și por .cu.cu. . cu . . U1.re ca să-l a . . œ. Hei! 61 .mă . œ œ œ 1.ce . Fa . U & œj œj œ œ œ..cu. Fa . că -tre cuc. . cu . . Cu .ta de păs . j j j j j j & œ œ œ œ œ #œ œ j j œ œj œj œj œUj ‰ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.cu.zând.mu .ta 'nu .tat. cu .cu.cu.i: Hei! Cu . œ œ œ. œ œ .se Cu drag cu . tat. o .mos j j Uj ‰ j j fii pro . cu . œ j œj œ j œ j œ œ j & œ .ta. œj œj œ œj œ œ j j & œj œ j œ œ œj œj œ j œ j œj ˙ œ.ri . œ œ œ œ œ ˙ in . œ glă .cu n-a mai U & œj œj œ j j œj j j œj j œ j œj # œ j ˙ j j œ. cu. gră . .cu. .du .le păș . Hei! cu .cu.at și-n pă .cu .bă gra .fru .rea.rat. œ.tea.cu. . . râ . tat. cu . în .să. j j j j j j j j j j j j 2. cu . cu .cul. Cu .cu. œ œ . j j j #œ œ œ œ œ. cu .ga ma . œ. cu . Cu .re a zbu . .cu-a tot cân . œ œ œ œ œ œ œ œ j Œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ flori .ta.ta mâ .tor. œ œj œ œ œ œ œ œj ˙ œ. .cu. foar . œ .fet. j .i? & œ œ œ œ œ œ œ œj œj œ j œ œ œj œj œ j œ j œ j j ‰ œ j j œ.cu. .rat. cu .tat: cu .Score Repertoriu de cântece Fata de păstor și cucul 4 j j j (după auz) Muzica: Teodor Teodorescu j j j j j‰ œ j j Sprinten &8 . .. Fa .cu. tot cân .le . j ‰ œ 2.le să-mi j & œ. U j j œ . cu . .țul și-a lu .bă. .cu. œ œ .ia: Cu . Hei! Iar .du .cu.te fru .ta su . sus pe-o ră . œ.cu.

ne .tu .rul se por .te Plu . a .lu'.raș.ci .tâți bani fie pe ma . frați. hăi. & b 43 œ œ œJ J J J 1.șo .no la mi . Câ .ne. ne. ‰ Plu .raș. Ci . Alunelul Melodie populară 2 œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ œ & b 4 œ nœ œ œ bœ œ œ œ œ œ Cu veselie œ œ A .neș . nă mi .ti . œ Score œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . fluturaș Din folclorul copiilor 2 &4 œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ Andante œ œ ˙ ˙ Flu .ne A .tâți bani în bu . Mâ . Că n-am mă .lu . Mâi .lu'. re se va fa ce. Ci .te.gu .zu .mâ . œ œ œ œ œ œ A .gu . œ œ œ œ œ. A .tați Și la stân . &œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ Score ˙ ˙ ˙ Să mă joc cu ti .lu . 62 . Câ . să ne fi .. hai la joc.lu . Zboa .lu'. ‰ œ œ œ.tel. ne.lu .re. hăi.ca și el Să ră .tu .e cu no . œ œ œ œ œ.nar.deți.roc.ne .ră . flu . & b .rul cu doi boi.ta. hai . j œ œ œ œj œ .te frun . ne.tă tres .ne-n ho ră o să joa -ce Ma .nați. Și vi .ne n-o ju .șo . hăi.tie pe ca .e. & b œ œ œ œ œ.zar. 2. a .ne . hăi.lu'. ma .ră sus de pe bu ..să.no la mi . măi. œ œ œ œ.taș Și vi . Plugușorul Melodie populară œ.nul se 'no .ga și la dreap .ieș .ze în frun . A . sus săl . Fluturaș. œ œ œ.să. Să ne fi .ne .

brad fru . O. œ œ œ Œ & J œ œ œ œ brad fru .de. Pen .ța la Moș A .tă.tă. o. Sem .za ne . Cu ce .gu . brad fru . pe a brăz .șor cu pa . o. Cu frun .gâi tu.mos. O.nă di .mos. Jœ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ 1. ța la Moș A .G.ta .ju . 5. & 4 œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Bu .nă di . œ œ . Kiriac œ œ œ ‰ j œ ‰ j œ . brad frumos Melodie germană # Maestoso 3 j & 4 Œ Œ œ œ .na tot ver .ti . œ ești co . 63 .de. Bu . Mâi .na tot ver . la Moș Ajun! #2 . brad fru .re.nul a .re. Mă & J J J œ œ.mos .rești în . œ œ œ œ œ‰ J Score 1.te.ieș . Bună dimineața.mos .mos.nea .jun! Ne dați ori nu ne dați? Ne dați ori nu ne # & œ œ œ œ œ . Ce frun . ne de bel . # œ.mi . schim . œ œ.ba . 4. Cu frun .tul ma . Tu # œ j œ œ.pa .da. o.Score Mâine anul se-nnoiește Versurile: N.se a u .jun! O. Și în .rul se por .tru braz .cul cre .ne a . Sem .tă . Iar .na-i grea. mă faci du . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ dați? Ne dați? Ne dați? Am ve . œ œ œ œ. Stroe și Aurel Felea Melodie populară #2 j œ. œ œ. Plu . o . œ œ . nul se-n .ne a . œ œ .da .ra. Plu .te.ce .șor mâ . tă. œ œ œ œ 2. brad fru . O.te.te.nă . O. Muzica: D. ba .mă .gu .te La co .mos.nul sfânt să # & œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ Œ Score ne a .ne bu .nea . Dom .vrigi și la nuci mul .ti . U mân ..tă.șug.gu .neș . Cu ce .mi .nit și noi o da .ne bu . o. ‰ . de. La un an cu să .schim . œ œ œ œ.nat de noi.za nu și-o pier . brad fru .da de sub plug. Pe la ca .din .mos. Plu .cios.șo . brad fru .ios Și mă-n . 3.mos. 2.tru boi.za ne . brad fru .no . œ œ œ j & 4 œ œ œ œ œ œ œ.

.............................................................................................. 58 Evaluare.......................... genuri clasice....... 48 Unitatea 3 – Timbrul........ doimea....... octava mică................................... 22 Pauza de un timp........................... optimea............... Sunete din mediul înconjurător............................................................................ 14 Evaluare............................................................................................................................................ 61 64 ......... 46 Evaluare............................................. Cântarea vocală în colectiv............................................ 16 Unitatea 2 – Elemente de limbaj muzical Portativul................ 6 Cântarea vocală în grupuri mici................. sunete instrumentale........................................................................................................................ pătrimea... de divertisment......... Dinamica Timbrul............ 34 Genuri muzicale............ 42 Recapitulare......... 18 Ritmul – măsura de doi timpi. Pauza de o jumătate de timp.............. Cuprins Imnul de stat al României. 30 Măsura de patru timpi.............. Nota întreagă........ sunete vocale............................................................. gama DO........................................................... 50 Dinamica..... 26 Măsura de trei timpi............. 10 Recapitulare.............................................................................3 Unitatea 1 – Cântarea vocală Cum cântăm.......................... Nuanțe............................ cheia SOL........... Cântarea vocală individuală.................................................................................... Folclorul copiilor. 54 Recapitulare......................... 60 Repertoriu de cântece................. 38 Genuri muzicale: colinde...............