You are on page 1of 20

Ekuacioni i gjendjes - Ligji i Gazit ideal

Për shkak se presioni është shkaktuar nga lëvizja e molekulave, atëherë presioni P është më i madh aty
ku ka më shumë molekula (dendësia ρ është më e madhe), dhe kur ato lëvizin më shpejtë ( kur
temperatura më e madhe T). Marrëdhënia midis presionit, dendësisë dhe temperaturës quhet Ekuacioni
i gjendjes.

Lëngjet e ndryshme kanë ekuacione të ndryshme të gjendjes, në varësi të përbërjes së tyre molekulare.
Gazrat në atmosferë kanë një ekuacion të thjeshtë të gjendjes i njohur si Ligji i gazit ideal.

Për ajrin e thatë (ajri me përzierjen e zakonshme të gazrave, përveç avullit të ujit), ligji ideal i gazit është:

𝑃 = 𝜌ℜ𝑑 𝑇

ℜ𝑑 = 0.287053 kPa · 𝐾 −1 · 𝑚3 · 𝑘𝑔−1 = 287,053 J · 𝐾 −1 · 𝑘𝑔−1.

Ku: 𝕽𝒅 është quajtur konstante e gazit për ajrin e thatë. Në ligjin e gazit ideal duhet të përdoren
temperaturat absolute(K).

Shembulli 1.

Cila është temperatura mesatare (standarde) e sipërfaqes për ajrin e thatë, duke pasur parasysh
presionin dhe dendësinë standarde?

Zgjidhje:

Të dhëna: P = 101.325 kPa, ρ = 1.225 kg·𝑚−3

Gjeni: T = ? K

101.325 𝑘𝑃𝑎
𝑇= = 288.2 𝐾 = 15℃
(1.225 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 ) ∙ (0.287 𝑘𝑃𝑎 ∙ 𝐾 −1 ∙ 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 )

Një ekuacion i ngjashëm i gjendjës mund të shkruhet për avujt e ujit në ajër: 𝑒

= 𝜌𝑣 ℜ𝑣 𝑇

Ku: e është presioni i pjesshëm për shkak të avullit të ujit (presioni i avullit), 𝜌𝑣 është dendësia e ujit apo
avullit ( lagështia absolute), dhe ℜ𝑣 është konstante gazit për avujt e pastër të ujit e cila ka vlerën:
ℜ𝑣 = 0.4615 kPa 𝐾 −1 · 𝑚3 · 𝑘𝑔−1 = 461.5 J · 𝐾 −1 · 𝑘𝑔−1.

Për ajër të lagësht (gazra normale me disa avuj uji), 𝑃 = 𝜌ℜ𝑑 𝑇

Shembulli 2.

Cila është lagështia absolute e ajrit të temperaturës 20 ° C dhe të presionit të avujve të ujit prej
2 kPa?

Zgjidhje:

Të dhënat: e = 2 kPa, T = 20°C = 293 K

Gjeni: 𝜌𝑣 =? 𝑘𝑔𝑎𝑣𝑢𝑗𝑡 𝑒 𝑢𝑗𝑖𝑡 ∙ 𝑚−3

𝑒 2 𝑘𝑃𝑎
𝜌𝑣 = = = 0.0148 𝑘𝑔𝑎𝑣𝑢𝑗𝑡 𝑒 𝑢𝑗𝑖𝑡 ∙ 𝑚−3
ℜ𝑣 ∙ 𝑇 (0.287 𝑘𝑃𝑎 ∙ 𝐾 ∙ 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 ) ∙ (293 𝐾)
−1

Për të thjeshtuar gjërat, një 𝑇𝑣 me temperaturë virtuale mund të përcaktohet për të përfshirë efektet e
avullit të ujit: 𝑇𝑣

= 𝑇 ∙ [1 + (𝑎 ∙ 𝑟)]

ku r është raporti i përzierjes së avullit me ujë [r =(masa e avullit të ujit) / (masa e ajrit të thatë), me njësi

avujt e ujit / ajri i thatë],

a =0.61 kilogram ajri / avujt e ujit, dhe të gjitha temperaturat janë në njësi absolute (K). Në pak fjalë,
ajër me lagështi të temperaturës T sillet si ajër i thatë me temperaturën 𝑇𝑣 .

𝑇𝑣 është më i madh se T sepse avujt e ujit janë më pak të dendura se sa ajri i thatë, dhe kështu ajri i
lagësht vepron si i thatë më i ngrohtë ajrit.
Shembulli 3.

Në një mjedis tropikal të pangopur me temperaturë 35 ° C dhe shkalla e përzierjes së avullit të ujit prej
30 𝑔 avull uji / 𝑘𝑔ajri i thatë , cila është temperatura virtuale?

Zgjidhje:

Të dhënat: T = 35°C, r = 30 𝑔 avull uji / 𝑘𝑔ajri i thatë

Gjeni: 𝑇𝑣 = ? °C

T = 273.15 + 35 = 308.15 K.

r =(30 𝑔 avull uji / 𝑘𝑔ajri i thatë)·(0.001 kg/g) = 0.03 𝑔 avull uji / 𝑘𝑔ajri i thatë

Tv = (308.15 K)·[ 1 + (0.61 · 0.03) ] = 313.6 K = 40.6°C.

Nëse ka edhe ujë të lëngshëm ose akull në ajër, atëherë kjo temperaturë virtuale duhet të modifikohet
për të përfshirë ngarkesa me ujë të lëngët dhe akulli ngarkues: 𝑇𝑣

= 𝑇 ∙ [1 + (𝑎 ∙ 𝑟) − 𝑟𝐿 − 𝑟𝐼 ]

Ku: 𝑟𝐿 është raporti i përzierjes së ujit të lëngët (𝑔𝑢𝑗𝑖𝑡 𝑡ë 𝑙ë𝑛𝑔𝑠ℎë𝑚 ⁄𝑔𝑎𝑗𝑟𝑖𝑡 𝑡ë 𝑡ℎ𝑎𝑡ë ) 𝑟𝐼

është raporti i përzierjes së akullit (𝑔𝑎𝑘𝑢𝑙𝑙𝑖𝑡 ⁄𝑔𝑎𝑗𝑟𝑖𝑡 𝑡ë 𝑡ℎ𝑎𝑡ë ) dhe

a = 0.61 (𝑔𝑎𝑣𝑢𝑙𝑙 𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑡ë /𝑔𝑎𝑣𝑢𝑗 𝑢𝑗𝑖 ).

Me këto përkufizime, një formë më e dobishme e Ligjit ideal të gazit mund të shkruhet për ajrin e çdo
lagështie:

𝑃 = 𝜌ℜ𝑑 𝑇𝑣

Ku ℜ𝑑 është ende konstante e gazit për ajrin e thatë. Në këtë forma e ligjit ideal të gazit, efektet e
lagështisë së ndryshueshme janë fshehur në faktorin e temperaturës virtuale, i cili lejon që të përdoret
"konstanta e gazit" të përdoret.
Shembulli 4.

Në një mjedis tropikal me temperaturë prej 35 ° C, shkalla e përzierjes së avujve të ujit janë

30 𝑔𝑎𝑣𝑢𝑗 𝑡ë 𝑢𝑗𝑖𝑡 ⁄𝑘𝑔𝑎𝑗ë𝑟 𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑡ë , dhe 10 𝑔𝑎𝑣𝑢𝑗 𝑡ë 𝑢𝑗𝑖𝑡 ⁄𝑘𝑔𝑎𝑗ë𝑟 𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑡ë nga të reshurat e shiut në
shpejtësinë e tyre terminale përmes ajrit, sa është temperatura virtuale?

Zgjidhje:

Duke pasur parasysh: T = 35 ° C, r = 30 𝑔 avull i ujit / 𝑘𝑔 ajri i thatë , 𝑟𝐿 = 10 𝑔 ujë të lëngshëm/ 𝑘𝑔ajri i thatë

Gjeni: 𝑇𝑣 =? ° C

T = 273.15 + 35 = 308.15 K.

r =(30 𝑔 avull i ujit / 𝑘𝑔 ajri i thatë )·(0.001 kg/g) = 0.03 𝑔𝑎𝑣𝑢𝑙𝑙 /𝑔𝑎𝑗ë𝑟

𝑟𝐿 =(5 𝑔lëngu /𝑘𝑔𝑎𝑗𝑒𝑟 )·(0.001 kg/g) = 0.01 𝑔lëngu /𝑘𝑔𝑎𝑗𝑒𝑟 /g air

𝑇𝑣 = (308.15 K)·[ 1 + (0.61 · 0.03) – 0.01 ] = 310.7 K = 37.6°C

Ekuilibri hidrostatik
Siç është diskutuar më parë, presioni zvogëlohet me lartësi. Çdo fetë e hollë horizontale nga një kolonë
prej ajri në këtë mënyrë do të kishte presion më të madh shtytje deri kundër pjesën e poshtme se sa e
shtyjnë poshtë nga maja (Figura 1.12). Kjo quhet gradient i
presionit vertikal, ku do të ndryshojë termi gradient distancë.
Forca neto lart që vepron në këtë fetë e ajrit, shkaktuar nga
gradient presioni, është F = ΔP · A, ku A është zona horizontale e
seksionit kryq kolona, dhe ΔP = Pbottom - Ptop.

Gjithashtu duke vepruar në këtë fetë ajri është graviteti, i cili
siguron një forcë rënëse (peshë) të dhënë nga

Fig. 1. Bilanc hidrostatik i forcave në një fetë të hollë ajri.

𝐹 =𝑚∙𝑔

ku g = - 9.8 m · 𝑠 −2 është përshpejtimi gravitacional. (Shih Shtojcën B për ndryshimin e g me gjerësi dhe
lartësi.) Negativ g nënkupton një negativ (në rënie). (Mos harroni se njësia e forcës është 1 N = 1 kg · m · 𝑠
−2 , shih Shtojcën A). Masa m e ajrit në fetë është e barabartë me densitetin e ajrit herë fetë e volumit;
dmth, m = ρ · (A · Δz), ku Δz është fetë trashësi.

Shembulli 5.

Cila është pesha e një personi me peshë 75 kg në sipërfaqen e Tokës?

Zgjidhje:

Të dhënat: m = 75 kg

Gjeni: F =? N

F = m · g = (75 kg) · (- 9,8 m · 𝑠 −2 ) = - 735 kg · m · 𝑠 −2 = - 735 N

Për situata ku forca gradient e presionit përafërsisht balancon forcën e gravitetit, thuhet ajri të jetë në
një gjendje të ekuilibrit hidrostatik. Korrespondon ekuacioni hidrostatik është:

𝛥 𝑃 = 𝜌𝑔∆𝑧

Ose 𝛥𝑃

= −𝜌 ∙ |𝑔| 𝛥𝑧

Shembulli 6.

Pranë nivelit të detit korrespondon një rritje në lartësi prej 100 m për çfarë ulje presioni?

Zgjidhje:
Duke pasur parasysh: ρ = 1.225 kg · m-3 në nivelin e detit Δz = 100 m

Gjeni: ΔP =? kPa

ΔP = ρ·g·Δz = ( 1.225 kg·𝑚−3 )·(–9.8 m·𝑠 −2 )·(100 m) = – 1200.5 kg·𝑚−1·𝑠 −2 = – 1.20 kPa

Termi hidrostatik përdoret për shkak se ajo përshkruan një bilanc stacionar (statik) në një lëng (hidro)
midis presionit që shtyjnë lart dhe tërheqjes së gravitetit poshtë. Shenja negative tregon se presioni
zvogëlohet me rritjen e lartësisë. Kjo ekuilibër është të vlefshme për shumicën e situatave të motit, me
përjashtim të fuqisë stuhitë me shpejtësi të mëdha vertikale.

Ekuacioni Hypsometric
Kur ligji i gazit ideal dhe ekuacioni hidrostatik janë të kombinuara, rezultati është një ekuacion i quajtur
ekuacioni hypsometric. Kjo ju lejon të llogarisni se si presioni ndryshon me lartësinë në një atmosferë e
profilit të temperaturës arbitrare:

𝑃 𝑧
2 − 𝑧1 ≈ 𝑎 ∙ 𝑇𝑣 ∙ ln (𝑃1 )
2

or

𝑧1 − 𝑧2
𝑃2 = 𝑃1 ∙ 𝑒𝑥𝑝 ( )
𝑎 ∙ 𝑇𝑣

Ku 𝑇𝑣 është temperatura mesatare virtuale mes lartësitë z1 dhe z2.

Konstantja a = ℜ𝑑 / | g | = 29.3 m /K.

Dallimi i lartësisë së një shtrese të kufizuar poshtë dhe lart nga dy nivelet e presionit 𝑃1 (në 𝑧1 ) dhe 𝑃2
(në 𝑧2 ) quhet trashësia e asaj shtrese. Për të përdorur këtë ekuacion nëpër dallimet në lartësi të mëdha,
është mirë të thyeni distancën totale në një numri i intervaleve të hollë, Δz. Në çdo shtresë të hollë, nëse
temperatura virtuale ndryshon shumë pak, atëherë mundeni përafërsisht nga Tv. Me këtë metodë ju
mund të shumoni të gjitha e trashësisë së shtresave të hollë për të marrë gjithsej trashësia e të gjithë
shtresës.
Për rastin e veçantë të një atmosfere të thatë të uniformës temperatura me lartësi, eq. (1.26b)
thjeshton në eq. (1.9a). Kështu, eq. (1.26b) gjithashtu përshkruan një eksponenciale ulja e presionit me
lartësi.

Terminologjia e procesit
Proceset që lidhen me temperaturën konstante janë izotermale. Ato që ndodhin me presion të
vazhdueshëm janë isobarik. Një linjë në një hartë meteorologjike që lidh pikat e temperaturës së
barabartë quhet një izoterm, ndërsa një që lidh pikat e presionit të barabartë janë një izobar.

Tabela 1-6 përmbledh shumë nga termat e procesit.

Instrumente presioni
Sensorët atmosferikë të presionit quhen barometrat. Pothuajse të gjithë barometrat matin diferenca e
presionit midis presionit atmosferik në njërën anë të sensorit, dhe një presion referimi ne anen tjeter. Ky
ndryshim i presionit shkakton një forcë neto që shtyn kundër një burimi ose një peshë.

Për shumicën e barometrave, presioni referues është vakum (zero presion).

Barometrat aneroid përdorin metalik të valëzuar mund (elementi aneroid) me vakum brenda mund. Një
forcë e detyron anët e palosshme nga jashtë kundër presionit atmosferik të brendshëm force. Inflacioni
relativ i kutisë matet me levat dhe ingranazhet që përforcojnë të voglin devijimi i kutisë, dhe shfaqja e
rezultatit si një duke lëvizur gjilpërë në një barometër ose një stilolaps lëvizës një barograf (një
barometër regjistrimi). Shkalla në një barometri aneroid mund të kalibrohet për tu lexuar çdo njësi
presioni (shih Tabelën 1-3). Barometra Mercury (Hg) (zhvilluar nga Evangelista Torricelli në vitet 1600)
janë bërë nga një tub U-formë qelqi që është i mbyllur në një fund. Fundi i mbyllur ka një vakum, dhe
fundi tjetër është i hapur ndaj presionit atmosferik. Mes vakumit dhe ajri është një kolonë e merkurit
brenda tubit, pesha e së cilës balancon presionin atmosferik. Presioni atmosferik është proporcional me
diferenca e lartësisë Δz midis majës së zhivës kolona në anën e vakumit, dhe lartësia në anën e U-tubit
të hapur në atmosferë. Tipik Shkallët e Δz janë milimetra të merkurit (mm Hg), centimetra të merkurit
(cm Hg), ose inç të merkuri (në Hg). Për të përforcuar sinjalin e lartësisë, kundër-barometra (zhvilluar
nga Christiaan Huygens në vitet 1600) përdorimi i zhivës në njërën anë të U-tub dhe një lëng tjetër
(p.sh., alkool) nga ana tjetër.

Sepse merkuri është një helm, Torricelli moderne (U-tube) barometra përdorin një lëng të rëndë me
silikon në vend të kësaj. Gjithashtu, në vend që të përdoret një vakum si referencë presion, ata përdorin
një sasi të caktuar të gazit në fundi i mbyllur i tubit. Të gjithë barometrat Torricelli kërkojnë korrigjime të
temperaturës, për shkak të termit zgjerimi i lëngut.

Barometrat elektronike shpesh kanë një kuti të vogël me vakum ose sasi të caktuar të gazit brenda.
Devijim e kanalit mund të matet me matës të tendosjes, ose nga ndryshimet në kapacitetin midis lartë
dhe skajet fundore metalike të një përndryshe jo-përçueshëm mund. Barometrat dixhitalë janë
barometra elektronikë që përfshijnë qarkun analog-dixhital, në mënyrë që sinjalet presion mund të
dërgohen në kompjuterët dixhital.

Përmbledhje

Presioni, temperatura dhe dendësia përshkruajnë gjendja termodinamike e ajrit. Këto variabla gjendjen
janë të ndërlidhura me njëra-tjetrën me ligjin ideal të gazit. Ndryshim një, dhe një ose të dyja të tjerat
duhet të ndryshojnë gjithashtu. Presioni i ambientit zvogëlohet në mënyrë eksponenciale me lartësi, siç
jepet nga ekuacioni hypsometric. Shkalla vertikale e presionit është balancuar nga tërheqje e gravitetit,
sipas ekuacionit hidrostatik. Variacioni i dendësisë është gjithashtu eksponenciale me lartësi.
Temperatura, megjithatë, shfaq tre maksimume relative mbi thellësinë e atmosferës, të shkaktuar nga
thithjen e rrezatimit nga dielli. Termodinamik proceset mund të klasifikohen. Standarti atmosfera është
një model i idealizuar i atmosferës strukturë vertikale, dhe përdoret për të përcaktuar atmosferik
shtresa të tilla si troposfera dhe stratosfera. Atmosferik presioni matet me merkur, aneroid, ose
barometra elektronike. Temat A keni zbuluar ndonjëherë një fije të lirshme në tuaj rrobat, dhe duke e
tërhequr atë, gjeti se ajo të çon në vende që nuk prisni? Me këtë analogji, a

Seksioni "Tema" do të shfaqet në fund të secilit kapitull, të lidhin koncepte të reja me kapitujt e kaluar
dhe të ardhshëm, dhe për të përfunduar gjërat.

Në këtë kapitull kemi prezantuar meteorologjinë e veçantë sistemi koordinativ i përdorur në të gjitha të
tjera kapituj për të kthyer informacionin e erës në të përditshmen terma që njerëz të tillë si marinarët
dhe pilotët mund ta kuptojnë dhe përdorimi. Ora UTC është përdorur nga shumë organizata që kryejnë
biznes në të gjithë zonat kohore. Meteorologët përdorin UTC në hartat e motit (Kapitujt 9, 12 dhe 13).

Struktura e temperaturës standarde të atmosferës përcakton aftësinë e rritjes së stuhive (Kapitujt 14
deri në 16), dhe kufizon shumë qarkullime të motit për të në fund të 11 km të atmosferës, në
mesatare(Kapitujt 11, 12 dhe 13). Ekuacioni hidrostatik përdoret në kapitullin 10 deri në shpjegoni pse
erërat vertikale shpesh janë më të dobëta se erërat horizontale. Përdoret temperatura virtuale Kapitujt
4 deri 6, 14 dhe 15 për të përcaktuar buoyancy dhe formimi i reve. Marrëdhënia hypsometric ndihmon
në shpjegimin e rrjedhës së avionit, dhe lejon një "termik" era "që do të përcaktohet në Kapitullin 11 ligji
ideal i gazit dhe ekuacioni hidrostatik përdoren në kapitullin 3 për të treguar pse parcelat ajrore bëhen
më të ftohta si ato ngrihen - e rëndësishme për kondensimin dhe shiun.

Terminologjia e procesit përdoret në hartat e motit dhe diagramet termodinamike (Kapitujt 5 dhe 9).

Këshilla

Në fund të çdo kapitulli janë katër lloje të ushtrimet e detyrave të shtëpisë:

• Numerike

• Kuptimi dhe Vlerësimi Kritik

• Web Enhanced

• Sinteza

Secila prej këtyre llojeve shpjegohet këtu në Kapitullin

1, në fillim të nënseksioneve të tyre përkatëse. unë gjithashtu sugjeroni si mund t'i qaseni këtyre të
ndryshëm llojet e problemeve.

Një nga këshillat e para është në "Shkencën e Bërjes" kuti. Këtu unë ju rekomandoj që të shkruani
stërvitjen tuaj zgjidhje në një format shumë të ngjashëm me "Zgjidhur

Shembuj "që kam gjatë këtij libri. i tillë meticulousness do t'ju ndihmojë të fitoni nota më të larta në
shumica e lëndëve shkencore dhe inxhinierike, dhe shpesh do ju jap kredi të pjesshme (në vend të
kredisë zero) për të ushtron ju zgjidhur gabimisht.
Së fundi, shumica e ushtrimeve kanë pjesë të shumëfishta atyre. Instruktori juaj duhet të caktojë vetëm
një nga pjesët për ju për të fituar aftësitë që lidhen me të atë ushtrim. Shumë nga problemet numerike
janë të ngjashme me Solved Shembujt e paraqitur më herët në kapitulli. Kështu, mund të përpiqeni të
bëni shembullin e zgjidhur së pari, dhe nëse ju merrni të njëjtën përgjigje si unë, atëherë ju mund të jeni
më të sigurt në marrjen e përgjigjes së duhur kur të ri-zgjidhet pjesa e stërvitjes e caktuar nga instruktori
juaj. Ri-zgjidhje të tilla janë të parëndësishme nëse ju përdorni një spreadsheet kompjuterik (Fig.1.13)
ose të tjera program i ngjashëm për të zgjidhur ushtrimet numerike.

Ushtrime

Problemet numerike
Këto janë në thelb ushtrime "plug & chug". Ata janë të dizajnuara për të siguruar që ju të jeni të kënaqur
me ekuacionet, njësitë dhe fizikën duke marrë përvoja praktike duke përdorur ato. Asnjë nga problemet
kërkojnë gur.

Ndërsa shumica e problemeve numerike mund të jenë zgjidhur duke përdorur një makinë llogaritëse
dore, shumë studentë gjejnë është më e lehtë të përpiloni të gjitha përgjigjet e detyrave të shtëpisë në
një spreadsheet të kompjuterit. Është më e lehtë për t'u korrigjuar gabimet duke përdorur një
spreadsheet, dhe grafikët komplotues e përgjigjes është e parëndësishme.

Disa ushtrime janë flamur me simbol (§), që do të thotë që ju duhet të përdorni një spreadsheet ose një
tjetër mjet më të avancuar si Matlab, Mathematica, ose Maple. Këto stërvitje janë të lodhshme
llogaritjet për të grafikuar një kurbë ose prirje. Për t'i bërë ato me makinë llogaritëse do të ishte e
dhimbshme. Nëse nuk e bëni di se si të përdorin një spreadsheet (ose ndonjë tjetër më të avancuar
program), tani është një kohë e mirë për të mësuar. Shumica e tabelave moderne gjithashtu ju lejojnë të
shtoni objekte të quajtur kutitë e tekstit, kutitë e shënimeve ose kutitë e fjalëve, për t'ju lejuar të
përfshini paragrafët e përfunduar me fjalë e tekstit, të cilat janë të dobishëm për "Problemin" dhe
"Diskutim" pjesë të përgjigjes.

Një shembull spreadsheet është dhënë në Fig.1.13. normalisht, për ta bërë pamjen tuaj të dukshme, ju
mund përdorni konfigurimin e faqes ose opsionin e printimit për të fikur shtypjen e numrave të rreshtit,
shkronjave kolone dhe rrjetit linjat. Gjithashtu, mund të jenë kufijtë rreth kutive të tekstit eliminohen,
dhe ngjyra mund të përdoret nëse keni akses në një printer me ngjyra. Formoni të gjithë grafikët të jenë
të qarta dhe tërheqëse, me aks të etiketuar dhe me njësi, dheN1. Gjeni drejtimin e erës (gradë) dhe
shpejtësinë (m / s), duke pasur parasysh komponentët (U, V):

a. (-5, 0) d. (6, 6) m / s G. (-2, -10) mi / orë

b. (8, -2) m / s e. (8, 0) nyje h. (3, -3) m / s

c. (-1, 15) mi / h f. (5, 20) m / s
N2. Gjeni komponentët e erës U dhe V (m / s), të dhënë
drejtimi dhe shpejtësia e erës:

a. perëndim në 10 nyje d. 300 ° në 15 nyje G. 110 ° në 8 mi / h

b. në veri në 5 m / s e. lindje në 7 nyje h. 20 ° në 15 nyje

c. 225 ° në 8 mi / h f. në jug në 10 m / s
N3. Konvertoni kohët e mëposhtme UTC në kohët lokale

në zonën tuaj kohore:

a. 0000 d. 0920 g. 1800

b. 0330 e. 1245 h. 2150

c. 0610 f. 1515
N4. (I). Supozoni se një dritare tipike ajrore është rrethore me rreze 15 cm, dhe një derë tipike e
ngarkesave është katror i anës 2 m. Nëse brendësia e avionit është presion në 80 kPa, dhe presioni i
ambientit jashtë është dhënë më poshtë në kPa, atëherë cilat janë madhësitë e forcave që shtyjnë
jashtë në dritare dhe dera?

(Ii). Pesha juaj në paund është forca që ushtroni për gjërat që qëndroni. Sa njerëz të pesha juaj e njëjtë
në këmbë në një dritare ose dyer janë e nevojshme për të barazuar forcat e llogaritura në pjesën a.
Supozoj dritarja dhe dera janë horizontale dhe janë pranë sipërfaqes së Tokës.

a. 30 d. 15 g. 0

b. 25 e. 10 h. 40

c. 20 f. 5
N5. Gjeni presionin në kPa në lartësitë e mëposhtme mbi nivelin e detit, duke supozuar një mesatare T =
250K:

a. -100 m (nën nivelin e detit) d. 25 km g. 2 km

b. 1 km e. 30,000 ft h. 15,000 ft

c. 11 km f. 5 km
N6. Përdorni përkufizimin e presionit si një forcë për njësi zonë, dhe të marrë në konsideratë një kolonë
ajri që është mbi një sipërfaqe horizontale prej 1 metër katror. Cila është masa e ajrit në atë kolonë:

a. mbi sipërfaqen e Tokës. e. midis niveleve të presionit 100 dhe 20 kPa?

b. mbi një lartësi ku presioni është 50 kPa? f. mbi lartësinë ku presioni është 30 kPa?

c. midis niveleve të presionit 70 dhe 50 kPa? G. midis niveleve të presionit 100 dhe 50 kPa?

d. mbi një lartësi ku presioni është 85 kPa? h. mbi një lartësi ku presioni është 10 kPa?
N7. Gjeni temperaturën virtuale (° C) për ajrin e:

a. b. c. d. e. f. G.

T (° C) 20 10 30 40 50 0 -10

r (g / kg) 10 5 0 40 60 2 1

N8. Duke pasur parasysh të dhënat planetare në Tabelën 1-7. (I). Cilat janë shpejtësitë e shpëtimit nga
një planet për secilën prej përbërësve të tyre kryesor atmosferikë?

(Për thjeshtësi, përdorni rrezet e planetit në vend të Rreze "kritike" në bazën e ekzosferës.).

(Ii). Cilat janë shpejtësitë më të mundshme të atyre molekula në sipërfaqe, duke pasur parasysh
sipërfaqen mesatare temperaturat e dhëna në atë tabelë? Krahasimi i këtyre përgjigjet në pjesën (i),
cilat nga përbërësit (nëse ka) kanë më shumë gjasa të ikin?

a. Merkuri d. Jupiter g. Neptuni

b. Venus e. Saturn h. Plutoni

c. Mars f. Urani

Tabela 2. Të dhënat planetare.

N9. Konvertoni temperaturat e mëposhtme:

a. 15 ° C =? K b. 50 ° F =? ° C c. 70 ° F =? K
d. 15 ° C =? ° F f. 250K =? ° F h. -40 ° F =? ° C

e. 303 K =? ° C G. 2000 ° C =? K
N10. a. Cila është dendësia (kg · m-3) e ajrit, e dhënë P = 80 kPa dhe T = 0 ° C?

b. Cila është temperatura (° C) e ajrit, e dhënë P = 90 kPa dhe ρ = 1,0 kg · m-3?

c. Cili është presioni (kPa) i ajrit, i dhënë T = 90 ° F dhe ρ = 1,2 kg · m-3?

d. Jepni dy kombinime të presionit dhe densitetit që kanë një temperaturë prej 30 ° C.

e. Jepni dy kombinime të presionit dhe densitetit që kanë një temperaturë prej 0 ° C.

f. Jepni dy kombinime të presionit dhe densitetit që kanë një temperaturë prej -20 ° C.

G. Si mund ta përcaktoni dendësinë e ajrit nëse jeni nuk kishte një matës të densitetit?

h. Cila është dendësia (kg · m-3) e ajrit, e dhënë P = 50 kPa dhe T = -30 ° C?

i. Cila është temperatura (° C) e ajrit, e dhënë P = 50 kPa dhe ρ = 0,5 kg · m-3?

j. Cili është presioni (kPa) i ajrit, i dhënë T = -25 ° C dhe ρ = 1,2 kg · m-3?

N11. Në një vend në atmosferë ku ajri dendësia është 1 kg / m3, gjejmë ndryshimin e presionit (kPa)ju
do të ndiheni nëse lartësia juaj rritet me ___ km.

a. 2 e. 11 i. -0.2

b. 5 F. 13 j. -0,3

c. 7 g. 16 k. -0.4

d. 9 h. -0.1 l. -0.5

N12. Në një vend në atmosferën ku temperatura mesatare virtuale është 5 ° C, gjej lartësinëdallimi
(dmth., trashësia në km) ndërmjet të mëposhtmet dy nivelet e presionit (kPa):

a. 100, 90 f. 50, 40 k. 100, 70

b. 90, 80 g. 40, 30 l. 100, 60

c. 80, 70 h. 30, 20 m. 100, 50

d. 70, 60 i. 20, 10 n. 50, 30

e. 60, 50 j. 100, 80
N13. Emri isopleths që do të tërhiqen në a harta e motit për të treguar rajonet e barabartë

a. presioni b. temperaturë c. mjegullta
d. akumulimi i reshjeve f. shpejtesia e eres h. prirje presioni

e. lagështia G. pika e vesës
N14. Cila është lartësia gjeometrike dhe gjeopolitike, duke pasur parasysh lartësinë geopotential?

a. 10 m c. 1 km

b. 100 m d. 11 km

Cila është lartësia geopotential dhe geopotential, duke pasur parasysh lartësinë gjeometrike?

e. 500 m g. 5 km

f. 2 km h. 20 km

N15. Cila është temperatura standarde atmosferike, presion dhe densitet në secilën nga këto lartësi
gjeopolitike?

a. 1.5 km d. 8 km g. 40 km

b. 12 km e. 200 m h. 25 km

c. 50 m f. 5 km
N16. Cilat janë lartësitë gjeometrike (duke supozuar një atmosferë standarde) në krye dhe në fund të:

a. troposfera c. mesozfera

b. stratosferë d. termosfera

N17. Është e kundërta e një mesatare të numrave të barabartë me mesatarja e inverses e atyre
numrave? (Hint, përpunoni vlerat për vetëm dy numra: 2 dhe 4.)

Kjo pyetje ndihmon në shpjegimin e asaj se ku është hipsiometrike ekuacioni i dhënë në këtë kapitull
është vetëm i përafërt.

N18 (§). Duke përdorur ekuacionet e atmosferës standarde, ri-krijoni numrat në Tabelën 1-5 për 0 ≤ H ≤
51 km. P = 50 kPa dhe T = -30 ° C?

i. Cila është temperatura (° C) e ajrit, e dhënë

P = 50 kPa dhe ρ = 0,5 kg · m-3?

j. Cili është presioni (kPa) i ajrit, i dhënë

T = -25 ° C dhe ρ = 1,2 kg · m-3?

N11. Në një vend në atmosferë ku ajri dendësia është 1 kg / m3, gjejmë ndryshimin e presionit (kPa)

ju do të ndiheni nëse lartësia juaj rritet me ___ km.
a. 2 e. i. -0.2

b. 5 F. 13 j. -0,3

c. 7 g. 16 k. -0.4

d. 9 h. -0.1 l. -0.5

N12. Në një vend në atmosferën ku temperatura mesatare virtuale është 5 ° C, gjej lartësinë dallimi
(dmth., trashësia në km) ndërmjet të mëposhtmet dy nivelet e presionit (kPa):

a. 100, 90 f. 50, 40 k. 100, 70

b. 90, 80 g. 40, 30 l. 100, 60

c. 80, 70 h. 30, 20 m. 100, 50

d. 70, 60 i. 20, 10 n. 50, 30

e. 60, 50 j. 100, 80
N13. Emri isopleths që do të tërhiqen në a harta e motit për të treguar rajonet e barabartë

a. presioni d. akumulimi i reshjeve G. pika e vesës

b. temperaturë e. lagështia h. prirje presioni

c. mjegullta f. shpejtesia e eres
N14. Cila është lartësia gjeometrike dhe gjeopolitike, duke pasur parasysh lartësinë geopotential?

a. 10 m c. 1 km

b. 100 m d. 11 km

Cila është lartësia geopotential dhe geopotential, duke pasur parasysh lartësinë gjeometrike?

e. 500 m g. 5 km

f. 2 km h. 20 km

N15. Cila është temperatura standarde atmosferike, presion dhe densitet në secilën nga këto lartësi
gjeopolitike?

a. 1.5 km e. 200 m N16. Cilat janë lartësitë
gjeometrike (duke supozuar
b. 12 km f. 5 km një atmosferë standarde) në
c. 50 m g. 40 km krye dhe në fund të:

d. 8 km h. 25 km a. troposfera
b. stratosferë c. mesozfera d. termosfera

N17. Është e kundërta e një mesatare të numrave të barabartë me mesatarja e inverses e atyre
numrave? (Hint, përpunoni vlerat për vetëm dy numra: 2 dhe 4.)

Kjo pyetje ndihmon në shpjegimin e asaj se ku është hipsiometrike ekuacioni i dhënë në këtë kapitull
është vetëm i përafërt.

N18 (§). Duke përdorur ekuacionet e atmosferës standarde, ri-krijoni numrat në Tabelën 1-5 për 0 ≤ H ≤
51 km. avion. Sa njerëz nuk mund të mbahen sepse e këtij ajri të tepërt që kryhet në kabinën?

U8. Duke pasur parasysh ajrin e temperaturës fillestare 20 ° C dhe dendësinë e 1.0 kg / m3.

a. Cila është presioni i saj fillestar?

b. Nëse temperatura rritet në 30 ° C në një proces isobarik, cili është dendësia e re?

c. Nëse temperatura rritet në 30 ° C në një proces isobarik, cili është presioni i ri?

d. Për një proces izotermik, nëse presioni ndryshon në 20 kPa, cila është dendësia e re?

e. Për një proces izotermik, nëse presioni ndryshimet në 20 kPa, çfarë është T e re?

f. Në një shishe të madhe, të mbyllur, qelqi që është plot me ajër, nëse rritni temperaturën, çka nëse

çdo gjë do të ruhet (P, T, ose ρ)?

G. Në një tullumbace të mbyllur, të fryrë latex, nëse uleni atë në atmosferë, çfarë termodinamike sasi,
nëse ka, do të ruheshin?

h. Në një tullumbace mylar (që nuk shtrihet), supozoni se ajo është e fryrë për të barabartë me
rrethin presioni atmosferik. Nëse keni shtuar më shumë ajër në të, si do të ndryshonte shteti?

U9 (§). Duke filluar nga presioni i nivelit të detit në z = 0, përdorni ekuacioni hypsometric për të gjetur
dhe komplotuar P vs z në troposferë, duke përdorur atmosferën e përshtatshme standarde
temperatura. Hapi në increments të vogla për të lartësi më të mëdha (presione të ulëta) brenda
troposferës, brenda çdo rritjeje. Si është përgjigjja juaj ndikuar nga madhësia e rritjes? Gjithashtu
zgjidheni atë duke përdorur një temperaturë konstante të barabartë me mesataren vlera sipërfaqësore.
Plot të dy rezultatet në një grafik gjysmë-log, dhe të diskutojnë kuptimin e ndryshimit.

U10. Përdorni ligjin ideal të gazit dhe eq. (1.9) për të nxjerrë ekuacioni për ndryshimin e densitetit me
lartësi, duke supozuar temperatura konstante.

U11. Cila është temperatura standarde atmosferike, presion dhe densitet në secilën nga këto lartësi
gjeotenike (km)?

a. 75 b. 65 c. 55
d. 45 f. 25 h. 5

e. 35 g. 15 i. -0.5

U12. Ligji ideal i gazit dhe ekuacioni hypsometric janë për gazra të ngjeshura. Për lëngjet (të cilat janë i
papërmbajtshëm, në rendin e parë), dendësia nuk është një funksion e presionit. Krahasoni profilin
vertikal të presioni në një lëng të temperaturës konstante me profili i një gazi të temperaturës
konstante.

U13. Në presionin dhe temperaturën standarde të nivelit të detit, si krahasohet shpejtësia mesatare
molekulare në shpejtësinë e zërit? Gjithashtu, a ka shpejtësia e ndryshim i shëndoshë me lartësi? Pse?

U14. Për një atmosferë standarde nën H = 11 km:

a. Dalin një ekuacion për presion si një funksion e H.

b. Dalin një ekuacion për densitetin si një funksion e H.

U15. Përdorni ekuacionin hypsometric për të nxjerrë një ekuacioni për lartësinë e shkallës për presion,
Hp.

Web-Enhanced Questions

Këto pyetje ju lejojnë të zgjidhni problemet duke përdorur të dhënat aktuale, të tilla si imazhet
satelitore, moti harta, dhe vrojtimet e motit që mund të shkarkoni nëpërmjet internetit. Me të dhënat
aktuale, ushtrime mund të jetë shumë më emocionuese, me kohë dhe relevante.

Pyetje të tilla janë më të paqarta se të tjerët, sepse ne nuk mund të garantojmë që ju do të gjeni një të
veçantë fenomeni i motit në çdo ditë të caktuar.

Shumë nga këto pyetje janë formuluar për të inkurajuar ju merrni informacionet e motit për vendet
pranë vendit ku jetoni. Megjithatë, instruktori mund të sugjerojnë një vend tjetër nëse një shembull më i
mirë e një ngjarjeje moti po ndodh diku tjetër. Edhe nëse instruktori nuk sugjeron vende alternative, ju
duhet të ndiheni të lirë për të kërkuar vendin, kontinentin, ose globin për shembuj të motit që janë më
së miri për stërvitjen.

URL-të e internetit (adresa e përgjithshme e burimeve) janë shumë të përkohshme. Web faqet vijnë dhe
shkojnë. Edhe a faqja e vazhdueshme mund të ndryshojë adresën e saj të internetit. Për këtë arsyeja,
pyetjet e zgjeruara në internet zakonisht nuk janë jepni faqen e URL-ve për ndonjë ushtrim të veçantë.
Në vend të kësaj, ju pritet të jeni të aftë me internetin Motorë kërkimi. Megjithatë, ende ka mundësi
mund të jenë rastet kur të dhënat nuk ekzistojnë kudo në internet. Instruktori duhet të jetë i
vetëdijshëm për këtë eventualitete, dhe të jetë tolerant për studentët që nuk munden plotësoni
ushtrimin në internet.
Në shumë raste, ju do të dëshironi të printoni motin harta ose imazhi satelitor për t'u kthyer me detyrat
e shtëpisë tuaj. Instruktorët duhet të jenë tolerantë për studentët të cilët kanë qasje në printerë vetëm
bardh e zi.

Nëse keni printime të zezë dhe të bardhë, përdorni një ngjyrë laps ose stilolaps për të nxjerrë në pah
veçorinë e veçantë ose isopleths me interes, nëse është ndryshe e vështirë të dallohen midis të gjitha
linjave të tjera të zeza në shtyp.

Duhet të shënoni gjithmonë adresën e URL-së dhe datën që e keni përdorur atë nga e cila keni fituar të
dhënat ose imazhet. Kjo është sikur të citosh libra ose revista nga biblioteka. Në fund të çdo rrjeti
ushtrojnë, përfshijnë një "Referencat" seksioni që rendit adresat e internetit të përdorura, dhe
komentet që kanë të bëjnë me to cilësinë e vendit.

W1. Shkarkoni një hartë të presionit të nivelit të detit, të tërhequr si isobars, për zonën tuaj. Bëhuni
familjar me njësitë dhe simbolet e përdorura në hartat e motit.

W2. Shkarkoni nga faqja e internetit një hartë afër sipërfaqes temperatura e ajrit, e tërhequr është
izoterma, për zonën tuaj. Gjithashtu, shkarkoni një hartë të temperaturës së sipërfaqes të lëkurës të
vlefshme në të njëjtën kohë, dhe krahasoni temperaturat.

W3. Shkarkoni nga interneti një hartë të shpejtësisë së erës në një lartësi afër 200 ose 300 mb (= 20 ose
30 kPa) jet nivelin e rrymës. Kjo hartë e erës duhet të ketë isotak tërhequr mbi të. Nëse mund të gjeni
një hartë që gjithashtu ka erë drejtim ose rrafshon përveç isotakëve, që është edhe më mirë.

W4. Shkarkoni nga faqja e internetit një hartë të lagështirës (p.sh., lagështia relative ose çdo lloj tjetër
lagështie), mundësisht tërhequr është isohumes. Këto janë shpesh gjenden në lartësi të ulëta, të tilla si
për presionet e 850 ose 700 mb (85 ose 70 kPa).

W5. Kërkoni në internet informacion për atmosferën standarde. Kjo mund të jetë në formën e tabelave,
ekuacioneve, ose tekst përshkrues. Krahaso këtë me atmosferë standarde në këtë libër, për të
përcaktuar nëse atmosfera standarde është rishikuar.

W6. Kërko në ueb për rregullimin e ndotjes së ajrit autoriteti në vendin tuaj (siç është EPA në SHBA), dhe
të gjejnë përqendrimet e rregulluara të ndotësit më të zakonshëm të ajrit (CO, SO2, O3, NO2,
paqëndrueshme komponimet organike VOCs, dhe grimcat).

Krahasoni me rezultatet në Tabelën 1-2, për të parë nëse rregulloret janë përditësuar në SHBA, ose nëse
ato janë të ndryshme për vendin tuaj.

W7. Kërko në internet për vëzhgimet e stacioneve të motit të motit për zonën tuaj. Kjo mund të jetë një
sipërfaqe harta e motit me simbole të stacionit të komplotuar, ose a tabelën e tekstit. Përdorni
temperaturën dhe presionin e raportuar për të llogaritur densitetin.

W8. Kërko në ueb për informacione të përditësuara në përshpejtimin për shkak të gravitetit, dhe si
ndryshon ajo Vendndodhja në Tokë.
W9. Qasja nga hartat e motit të internetit që tregojnë trashësia midis dy sipërfaqeve të presionit. Nje
nga më e zakonshme është 1000 - 500 mb trashësi tabelë (dmth. tabela e trashësisë 100-50 kPa).
Koment mbi se sa trashësia ndryshon me temperaturën ( shembulli më i dukshëm është ulja e
përgjithshme e trashësisë më larg nga ekuatori).

W10. Access from the web an upper-air sounding (e.g., Stuve, Skew-T, Tephigram, etc.) that plots
temperature vs. height or pressure for a location near you. We will learn details about these charts later,
but for now look at only temperature vs. height. If the sounding goes high enough (up to 100 mb or 10
kPa or so) , can you identify the troposphere, tropopause, and stratosphere. W11. Often weather maps
have isopleths of temperature (isotherm), pressure (isobar), height (contour), humidity (isohume),
potential temperature (adiabat or isentrope), or wind speed (isotach). Search the web for weather maps
showing other isopleths. (Hint, look for isopleth maps of precipitation, visibility, snow depth, cloudiness,
etc.) Synthesis Questions These are “what if” questions. They are often hypothetical — on the verge of
being science fiction. By thinking about “what if” questions you can gain insight about the physics of the
atmosphere, because often you cannot apply existing paradigms. “What if” questions are often asked by
scientists, engineers, and policy makers. For example, “What if the amount of carbon dioxide in the
atmosphere doubled, then how would world climate change?” For many of these questions, there is not
a single right answer. Different students could devise different answers that could be equally insightful,
and if they are supported with reasonable arguments, should be worth full credit. Often one answer will
have other implications about the physics, and will trigger a train of related ideas and arguments. A
solved example of a synthesis question is presented in the next page. This solution might not be the only
correct solution, if it is correct at all. S1. What if the meteorological angle convention is identical to that
shown in Fig. 1.2, except for wind directions which are given by where they blow towards rather than
where they blow from. Create a new set of conversion equations (1.1 - 1.4) for this convention, and test
them with directions and speeds from all compass quadrants. S2. Find a translation of Aristotle’s
Meteorologica in your library. Discuss one of his erroneous statements, and how the error might have
been avoided if he had following the Scientific Method as later proposed by Descartes. S3. As discussed
in a solved example, the glass on the front face of CRT and old TV picture tubes is të trasha në mënyrë
që të përballojë ndryshimin e presionit në të gjithë. Pse xhami nuk është aq i trashë në anën tjetër pjesë
të tubit foto, të tilla si qafa e ngushtë pranë pjesës së prapme të televizorit?

S4. SCM. (1.9a) dhe (1.13a) tregojnë se si presioni dhe dendësia zvogëlohet pothuajse në mënyrë
eksponenciale me lartësi a. Sa e lartë është lartësia e atmosferës?

b. Kërko bibliotekën ose web-in për efektiv lartësi për krye të atmosferës si përvojë nga automjetet
hapësinore që hyjnë në atmosferë.

S5. Cila është "ideale" për ligjin ideal të gazit? Janë ka ekuacione të shtetit që nuk janë ideale?

S6. Po sikur temperatura të përcaktohet nga eq. (1.5) ishte nuk varet nga pesha molekulare e gazit.
Spekuloni se si përbërja e Tokës atmosfera mund të ketë evoluar ndryshe që nga ajo u formua për herë
të parë.
S7. Kur përdorni një pompë dore për të fryrë një biçikletë ose makina, pompë zakonisht nxehet pranë
daljes hose. Pse? Që nga presioni në gazin ideal ligji është proporcional me inversi të virtuale absolute
temperatura (P = ρ · ℜd / Tv), pse duhet pompë gomave temperatura më e ngrohtë se ambienti?

S8. Në përkufizimin e temperaturës virtuale, pse avulli i ujit dhe uji i lëngët kanë shenja të kundërta?

S9. Si duhet ekuacioni (1.22) për temperaturën virtuale të modifikohet për të përfshirë edhe efektet e
aeroplanëve dhe zogjtë që fluturojnë në qiell?

S10. Meteorologët shpesh konvertojnë stacionin aktual presionet në ekuivalentin e "presionit të nivelit
të detit" nga duke marrë parasysh lartësinë e stacionit të motit.

Ekuacioni hypsometric mund të aplikohet për të këtë punë, duke supozuar se temperatura mesatare
virtuale eshte e ditur. Çfarë temperature virtuale duhet të jetë përdoret poshtë terrenit për ta bërë
këtë? Cilat janë kufizimet e rezultatit?

S11. Duke filluar me Tokën tonë dhe atmosferën si në të pranishëm, çfarë nëse graviteti do të bëhej
zero. Çfarë do të ndodhte në atmosferë? Pse?

S12. Supozoni se tërheqja gravitacionale midis dy objekte bëhen më të mëdha, jo më të vogla, si
distanca midis dy objekteve bëhet më i madh.

a. A do të ishte marrëdhënia midis gjeometrike lartësi dhe ndryshim geopolitik në lartësi?

Nëse po, cila është marrëdhënia e re?

b. Si do të ishte gradimi i presionit vertikal në atmosfera të jetë e ndryshme, nëse në të gjitha?

c. Do të orbitën e Tokës rreth diellit të preken? Si?