You are on page 1of 52

PRINTED IN CROATIA

Prvi hrvatski vojnostručni magazin

ISSN 1330 - 500X
Broj 404 • 14. rujna 2012. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr Besplatni primjerak

Bojno gađanje RAZGOVOR
TigrovA

VRHUNAC LOUISA VINTON,
koordinatorica UN-a i stalna predstavnica
OBUČNOG Programa UN-a za razvoj u Republici Hrvatskoj
CIKLUSA
Certificiranje
Multinacionalne bojne
vojne policije

CIAF 2012 u Češkoj

Akrogrupa Krila Oluje
najboljA na međunarodnom aeromitingu
NASLOVNICA_404.indd 7 9/12/12 5:05 PM

2 broj 404 / 14. rujna 2012.

SADRŽAJ
4 Razgovor 16 Uoči vježbe SHARP LYNX-12 u Poljskoj
Louisa Vinton, koordinatorica UN-a i stalna predstav- Certificiranje Multinacionalne bojne vojne policije
nica Programa UN-a za razvoj u Republici Hrvatskoj 18 OPERACIJA ISAF
7 VIJESTI IZ MORH-a Ništa bez vezista
Vojnim olimpijcima uručene olimpijske značke OSRH 20 12. obljetnica BSD-a
8 Bojno gađanje TigrovA Uz bok najmoćnijih snaga za specijalne operacije
Vrhunac obučnog ciklusa 21 VIJESTI OSRH
11 Aeromiting CIAF 2012 u Češkoj Sjećanje na tragičnu pogibiju hrvatskih vojnika
Akrogrupa Krila Oluje najbolja na međunarodnom aeromitingu u Kusonjama
14 Ispraćaj 20. kontingenta OSRH u misiju ISAF 22 NATO VIJESTI
Budite vojnici dostojni MORH-a i OSRH Neumorni na otkrivanju i sprečavanju terorističkih aktivnosti

4 broj 404 / 14. rujna 2012. broj 404 / 14. rujna 2012.
5 8 broj 404 / 14. rujna 2012.
- Okvirni domet minobacača M-75 je 6 000 metara
broj 404 / 14. rujna 2012.
9
- Posadu minobacača (jednu desetinu) čine zapovjednik i četiri člana
posluge (ciljač, punitelj, tempirač i dodavač) te vozač kamiona

RAZGOVOR Svemirka Miočić, snimio Tomislav BrandT Bojno Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT

gađanje
kratizaciji, te posebice kvaliteti Hrvatska je pre- riti za vrijeme svog mandata u ćanu uporabu solarnih i drugih obnov-
LOUISA VINTON, koordinatorica Un-a Tigrova
života građana u Hrvatskoj? poznala da je UN Hrvatskoj? ljivih izvora energije. Na dalmatinskoj
i stalna predstavnica Programa Un-a za razvoj Težište djelovanja UN-a u Hrvatskoj po- mjesto gdje manje UNDP djeluje u četiri velika područja u smo obali proveli inovativni program
stojano se razvijalo 20 godina. UN-ove zemlje mogu imati Hrvatskoj: lokalni razvoj; socijalna in- s ciljem promoviranja ekološki osvije-
u republici Hrvatskoj agencije imaju vlastite specifične man- veliki glas. Glavni tegracija, ljudska sigurnost i pravda, te štenog “zelenog poslovanja” u turizmu,
date, ali svi oni dijele ciljeve unapređe- tajnik UN-a istaknuo je zaštita okoliša i energetska učinkovitost. poljoprivredi i marikulturi. Ovo uključuje
da je aktivan doprinos
nja jednakih prava i mogućnosti; poma- U ruralnim područjima, osobito onima nastojanje da se ožive autohtone sorte
Hrvatske Ujedinjenim
žu graditi jake demokratske institucije koja se još uvijek bore prevladati nasli- biljaka i životinja kako bi se očuvala
Hrvatska je vješto iskoristila mo- i čvrsto civilno društvo, te unapređivati
narodima nadmašio
njezinu veličinu jeđe rata, omogućili smo certificiranu dalmatinska biorazličitost te promovi-
gućnosti predstavljene članstvom gospodarski razvoj koji poštuje okoliš. obuku tisućama poljoprivrednika u rao turizam koji obuhvaća dalmatinske
Sav naš rad odvija se u suradnji s lokal- specijaliziranim oblicima poljoprivrede, tradicije. Dosad su pokrenuta 83 zelena
u UN-u u pogledu aktivnog i kon- nim partnerima, bilo predstavnicima poput uzgoja ovaca i stoke ili proizvod- poslovanja. Novo područje našeg rada
nacionalne, regionalne ili lokalne vlade, nje sira, kako bi se pomoglo zadovoljiti ima težište na razmjeni iskustva Hr-
struktivnog sudjelovanja u svjet- poslovnog sektora ili civilnog društva. zahtjevima tržišta EU. Surađujemo ta- vatske s drugim zemljama, osobito onih
skim poslovima. U tom procesu Dio naše pomoći dajemo savjetovanjem kođer s desecima općina i pomažemo koje čekaju u redu za pristupanje EU. U
o političkim pitanjima, a dio izravnim im u pripremama za prijavu i provedbu partnerstvu s Ministarstvom vanjskih i
stekla je pozitivnu reputaciju kao sudjelovanjem u projektima, no sve je projekata koje financira EU. Tako aktiv- europskih poslova, koristimo se mrežom
pouzdan prinosnik miru i demo- to usmjereno prema jednostavnom cilju no tražimo sredstva za nastavak našeg UNDP-a kroz jugoistočnu Europu kako
poboljšanja života ljudi i vrlo smo po- rada u ruralnom razvoju. Naš rad na bi podijelili iskustva hrvatskog uspješ-
kraciji. U sklopu UN-a, Hrvatska se nosni na rezultate koje smo postigli. Za socijalnom uključenju ima za cilj po- nog pregovaračkog tima s pandanom
ilustraciju imam jedan primjer: sedam boljšati pristup objektima i uslugama u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Bosni i
danas smatra zemljom s bogatim ureda za potporu svjedocima-žrtvama za osobe s invaliditetom i osigurati jed- Hercegovini, Kosovu i Albaniji. Diljem
iskustvom koje može podijeliti s koje je UNDP pomogao otvoriti Mini- nake prilike za etničke manjine, osobito regije postoji velika potražnja za tim da
starstvu pravosuđa RH, već je pružilo Roma. Također podupiremo aktivnosti hrvatski dužnosnici savjetuju svoje kole-
drugima u prevladavanju naslijeđa savjete i pomoć više od 7500 žrtava koje unapređuju pravosudni sustav i ge u regiji, a mi činimo sve što možemo
sukoba i u provedbi dalekosežnih nasilnih zločina koje su bili pozvane U sklopu UN-a Hrvat-
ska se danas smatra
čine svakodnevni život ljudi zaštićeni- da zadovoljimo zahtjeve.
svjedočiti na sudu. Odlučni smo podu- jim i sigurnijim. Zatim, surađujemo s
transformacija koje su bile predu- pirati i žrtve seksualnog nasilja iz rata od zemljom s bogatim Policijskom upravom kako bi zajednice Spomenuli ste da se u Hrvatskoj
1991.-1995., od kojih su mnoge čekale iskustvom koje može učinili sigurnijim prikupljanjem i uni- dosad održalo više ekspertnih
vjet za članstvo u EU 20 godina za priznanje, potporu i pravdu
podijeliti s drugima
štavanjem ilegalnog kratkog oružja i tečajeva i radionica kojima se
u prevladavanju
koju zaslužuju. naslijeđa sukoba i u lakog naoružanja koje je ostalo nakon obučilo puno hrvatskih vojnika
oružanih sukoba iz 90-ih. Od 2007. i policajaca za zadaće u projekti-

Doprinos Hrvatske UjeDinjenim
provedbi dalekosežnih
Do sada ste u UNDP-u vodili transformacija koje pomogli smo prikupiti više od 60 000 ma potpore miru. Koje su njihove
više projekata razvoja. Koje su bile preduvjet za pušaka i eksplozivnih sredstava. U suz- prednosti?
druge projekte planirate ostva- članstvo u EU bijanju obiteljskog nasilja surađujemo i s U sklopu partnerstva sa zemljama
policijom i drugim partnerima, uključu- članicama, UN organizira razne obuč-
jući predsjednika RH Ivu Josipovića. Naš ne programe diljem svijeta za vojne i Vježba na Slunju bila je Vrhunac obučnog cikluSa u kojoj Su pripadnici

naroDima nadmašio je njezinu veličinu
najveći program usredotočen je na oko- policijske časnike. Značajno je porasla
liš i energetsku učinkovitost. Od 2006. razina te obuke s obzirom na to da su Satnije za Vatrenu potporu tigroVa trebali pokazati koliko Su oVladali
provodimo opsežan Vladin program se povećali zahtjevi za UN-ovim mirov-
koji ima težište na smanjenju potroš- nim misijama.Ti su zahtjevi srž takve detaljnom procedurom gađanja iz minobacača m-75…
nje energije i vode u zgradama javnog obuke i osoblje se suočava sa sve slo-
sektora. Trenutačno se prati potrošnja ženijim zadaćama koje prelaze okvire Satniju za vatrenu potporu 1. me- sumaglica, koja može pokvariti vid- Ovom su prilikom su bili uredno ukopani u plitke rovo-
U povodu održavanja međunarodnog u UN-u u pogledu aktivnog i kon- člana Savjeta sigurnosti. Oko 400 energije u 7500 od ukupno 11 000 zgra- klasičnog vojnog djelovanja pružanja hanizirane bojne Tigrovi, Gardijske ljivost, a time i precizno ispaljivanje Tigrovi upotreblja- ve, u razmacima od desetak metara.
tečaja “Obuka obučavatelja za pripremu struktivnog sudjelovanja u svjetskim Hrvata radi u UN-ovim agencijama da u javnom sektoru i procjenjujemo zaštite i uspostavljanja mira. Tečajevi o motorizirane brigade, slunjski je projektila iz minobacača M-75 od vali lake, trenutačno Među vojnicima satnije bilo je isku-
stožernih časnika u mirovnim misiji- poslovima. U tom procesu stekla je diljem svijeta, a Ivan Šimonović, bivši da su naša nastojanja dosad uštedila mirovnim misijama obuhvaćaju širok poligon 6. rujna dočekao u prilično 120 mm. fugaste mine M-62P3, snih, ali i onih kojima je to bilo i prvo
a gađale su se fiktivne
ma UN-a“, a u godini obilježavanja 20. pozitivnu reputaciju kao pouzdan pri- ministar pravosuđa, na dužnosti je državnom proračunu 91 milijun kuna raspon tema tako da sudionici ne uče negostoljubivom izdanju. Dosadnu Kad je naša ekipa stigla na teren, bojno gađanje iz tih minobacača. Svi
otporne točke na brdu
obljetnice primanja RH u članstvo UN-a, nosnik miru i demokraciji. Hrvatska pomoćnika glavnog tajnika za ljudska po godini, te se ujedno smanjila emisija samo o sigurnosti i rješavanju sukoba kišicu povremeno je prekidao jači najveći dio priprema već je bio obav- udaljenom oko 3300 su odreda bili ozbiljni i užurbani, po-
imali smo prigodu razgovarati s Lou- danas sudjeluje u devet mirovnih Održavanje mira je prava u New Yorku. On nije samo stakleničnih plinova. Nadograđujući ovo nego i o razoružanju, demobilizaciji i re- pljusak, a blato se lijepilo na čizme ljen. Ljudi, minobacači i streljivo su metara vremeno pogledavajući prema ozna-
isom Vinton, koordinatoricom UN-a i misija sa 130 mirovnjaka – vojnika, najvidljiviji doprinos najviši rangirani Hrvat u UN-u, nego i djelovanje, također promoviramo pove- integraciji bivših borbenih snaga; zaštiti kao “dekor”. No, vježbi koja je bila stigli iz Petrinje, podignuta su im- čenom području ciljeva i zabrinuto
stalnom predstavnicom Programa UN-a policajaca, ali i civila koji podupiru koji Hrvatska daje jedan od najbližih savjetnika glavnog i promicanju ljudskih prava; obnavljanju u planu najveći neprijatelj je ipak provizirana skladišta, a minobacači promatrajući maglene oblake. Vježba
za razvoj (UNDP) u Republici Hrvatskoj. potragu za mirom i sigurnosti na UN-u; no Hrvatska je tajnika. Hrvatska je prepoznala da je i proširivanju državnih tijela, te čak i o
aktivna i u mnogim

VRHUNAC OBUČNOG CIKLUSA
četiri kontinenta. Nadalje, Hrvatska UN mjesto gdje manje zemlje mogu promicanju društvenog i gospodarskog
drugim područjima,
Dvije ste godine u Hrvatskoj na redovito obučava policajce i vojnike imati veliki glas. Glavni tajnik UN-a oporavka i razvoja. Oni predstavljaju
uključujući služenje
dužnosti koordinatorice UN-a i za mirovne operacije UN-a eksper- u svojstvu nestal- istaknuo je da je aktivan doprinos priznanje što se tiče vještina hrvatske
stalne predstavnice UNDP-a, a tnim tečajevima koji se svake godine nog člana Savjeta Hrvatske Ujedinjenim narodima nad- vojske i policije, ali i mogućnost drža-
imate i bogato iskustvo u dosadaš- održavaju u Valbandonu, Puli i Ra- sigurnosti mašio njezinu veličinu. ve da služi kao regionalno središte za
njem radu u tijelima UNDP-a te u kitju u Zagrebu. Održavanje mira je obučne programe.
političkom novinarstvu. Kako ocje- najvidljiviji doprinos koji Hrvatska U Hrvatskoj danas djeluje više
njujete suradnju Hrvatske i UN-a? daje UN-u; no Hrvatska je aktivna i agencija i organizacija Ujedi- Ove je godine Hrvatska pro-
Hrvatska je vješto iskoristila mo- u mnogim drugim područjima, uklju- njenih naroda. Koliko njihovo slavila 20. obljetnicu ulaska u
gućnosti predstavljene članstvom čujući služenje u svojstvu nestalnog djelovanje pomaže većoj demo- članstvo UN-a. U tom razdoblju

HV 404_04_06.indd 4-5 9/12/12 3:09 PM HV 404_08_10.indd 8-9 9/12/12 4:37 PM

IMPRESSUM
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Nakladnik:
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj_vlahovic@yahoo.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu snimio Davor KIRIN
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2012.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

HV_404_02_03.indd 2 9/12/12 4:44 PM

broj 404 / 14. rujna 2012.
3

24 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE 42 Podlistak
Razvoj projekta fregata Type 26 Dva kraljevstva na sjeveru
28 razgovor 46 FilateliJa
Paulo Gastäo Silva, potpredsjednik programa KC-390, Marke - poligon za obilježavanje događaja
Embraer Defense and Security 47 VEKSILOLOGIJA
32 VOJNA TEHNIKA Veksilologija prije veksilologije
Budućnost srednjih oklopnih snaga 48 multimedija
36 ZAPOVJEDNI SUSTAVI Epsonov 3D projektor
SINCGARS TBMS 50 DUHOVNOST
38 Vojne organizacije Ne postajemo dobri ako dotičemo svece
Uvođenje činova u vojnu organizaciju (II. dio)

oklopno vozilo Stryker

16 17 32 broj 404 / 14. rujna 2012. broj 404 / 14. rujna 2012.
33
broj 404 / 14. rujna 2012. broj 404 / 14. rujna 2012.

U MNMPBAT-u sudjeluju pripadnici voj-
nih policija četiriju nacija: uz Poljsku kao
vodeću naciju sudjeluju i pripadnici iz VOJNA TEHNIKA Pripremio Vedran SLAVER
Uoči vježbe SHARP LYNX-12 U PoLjSkoj Hrvatske, Slovačke i Češke. MNMPBAT je Lada PuLjizević, snimio Davor Kirin
prva i zasad jedina NATO-ova postrojba
Na vježbi Sharp Lynx-12 koja se od koja djeluje na multinacionalnom načelu
reciprociteta i jednakosti. To znači da su datni oklop čime su postali preteš-
Budućnost oklop­

Foto: US DoD
10. do 22. rujna ove godine održava
na vojnom poligonu Wędrzyn u Polj- sve zemlje sudionice potpuno ravnoprav- ki za Herculesa. Borbene operacije
skoj, NATO-ovu će Multinacionalnu ne, a odluke se donose dogovorom. ništva treBala se u Iraku pokazale su i potrebu za
Ideja o osnivanju MNMPBAT-a javila se povećanjem oklopne zaštite vozila
bojnu vojne policije (MNMPBAT)
ocijeniti i certificirati NATO-ovi nakon 2001. godine. Teroristički napad Bazirati na visoko MGS, posebice inačice XM 1206 ICV
ocjenjivači. Bude li, prema NATO- na SAD doveo je do prepoznavanja i defi-
niranja potrebe za osnivanjem vojnopo-
pokretnim i snažno (Infantry Carrier Vehicle - oklopni
transporter). To je rezultiralo pove-
ovim standardima, označena kao
full operation capability (FOC), ta licijskih snaga koje će, tamo gdje se za naoružanim sred­ ćanjem s početno predviđenih 18
tim pojavi potreba, biti sposobne brzo i tona na 24,5 tona što je izbacilo
će jedinstvena postrojba, sastav-
učinkovito odgovoriti na ugroze globalnog
njim oklopnim vozi­ Hercules iz igre. Međutim, 2009.
ljena od pripadnika vojnih policija
Hrvatske, Slovačke, Češke i Poljske terorizma. NATO je zadaću osnutka multi- lima. no, je li gaše­ godine prekinut je razvoj vozila i
te utemeljena prema načelu recipro- nacionalne komponente vojne policije po- samog programa FCS.
citeta i jednakosti, ući u postupak vjerio Poljskoj. Od sredine 2005. u projekt nje programa FCs, i Američka je vojska umjesto MGS-a
priključivanja NATO-ovu brzoraspo- se, uz Poljsku, uključila i Hrvatska, Slovač-
ka i Češka. Četiri su nacije MNMPBAT-a
evoluCija progra­ odlučila razviti Ground Combat Ve-
hicle (GCV). Dosad nisu objavljeni
redivom Multinacionalnom korpusu
Sjeveroistok (MNC NE) i postat će 2007. godine u poljskim Gliwicama prvi ma Fres, među osta­ detalji osim da bi osnovna inačica
put postrojene pod zajedničkom zastavom. trebala biti transporter koji može
prva takva multinacionalna NATO-
ova postrojba u sklopu tog korpusa.
lim, promijenila prevesti cijelu desetinu (tj. devet
Sharp Lynx-12 dio je šire vježbe na- smjer razvoja vojnika, za razliku od vozila Brad-
ley kod kojeg desetina mora biti
oklopništva? podijeljena u dva vozila) uz tročla-
nu posadu te imati naoružanje jače
od Bradleya. Također, vozilo treba
Općeprihvaćeno je stajalište bilo biti prevozivo u zrakoplovu C-17
da su srednje teške oklopne snage što je dovelo do pretpostavki da
prije svega strateški pokretljivije, a bi moglo imati masu i do 60 tona
mogu se u odnosu na tradicionalne jer najveća nosivost C-17 iznosi
kopnene snage i svoju najjaču sa- 77,5 tona.
stavnicu, teške oklopne snage, brže Masa te razine učinila bi GCV us-
rasporediti preko velikih udaljenosti. poredivim s Namerom, izraelskim
Drugi se aspekt temeljio na borbe- teškim transporterom, no to se čini
nim mogućnostima srednjih snaga. malo vjerojatnim jer bi ga dovelo u
Očekuje se da se njihove borbene klasu “starih” teških snaga od kojih
mogućnosti nalaze negdje između se trebao razlikovati, među ostalim

Budućnost
onih koje posjeduju lake, nemeha- i po strateškoj pokretljivosti. S dru-
nizirane snage i onih koje imaju ge strane, GCV vjerojatno neće biti
Multinacionalni kor-
teške oklopne snage. Trebale bi biti
pus Sjeveroistok (MNC
posebno prikladne za raspoređivanje

srednjih oklopnih snaga
NE) jedan je od devet
u široki raspon misija, od niske do
NATO-ovih brzoraspo-
srednje razine intenziteta kao i za
redivih korpusa (NATO
potporu teškim snagama u velikim
Rapid Deployable Cor-
Sharp Lynx-12 dio je šire vježbe nazvane Crystal Eagle 2012. Crystal Eagle glavna je ps). MNC NE smješten
sukobima odnosno lakim snagama
u mirovnim operacijama.
je u poljskom Szczeci-
ovogodišnja vježba Multinacionalnog korpusa Sjeveroistok (MNC NE), a MNMPBAT će se, nu. Danska, Njemačka i
Na srednje se snage gleda i s aspek-
ta uštede jer ih se može održavati
nakon što je tijekom vježbe Sharp Lynx-12 u Poljskoj ocijene i certificiraju NATO-ovi ocje- Poljska utemeljile su ga
jeftinije u odnosu na teške oklopne
1999. godine, a Estoni-
njivači, približiti statusu operativne postrojbe MNC NE-a ja, Litva, Latvija, Češ- snage. Neke države više ne smatraju
ka, Slovačka, Sjedinjene teške snage nužnim za nacionalnu Znatno je ke kopnene vojske (Interim Force) Kao i druga vozila te vrste, Stryker s Ivecom. Nedavno su naručena Američke vojske pokrenutog 2003.

certificiranje
obranu i vide srednje snage dovolj- unapređenje u zaštiti objavljenu 1999. godine koja je osigurava doista visok stupanj opera- 2044 vozila koja će se proizvesti godine. U to je vrijeme još uvijek bilo
Američke Države i Ru-
zvane Crystal Eagle 2012. Crystal nim. Koje se god stajalište zauzme, BvP-a moguće postići vojsku u strateškom smislu trebala tivne mobilnosti i može brzo dovesti u Ivecovoj tvornici kamiona u Bra- predviđeno da vozila FCS budu na Primjer je srednjeg oklopnog vozila Armadillo, dobro
munjska poslije su mu bez povećanja mase
Eagle glavna je ovogodišnja vježba se pridružile. Republi- provedba koncepta srednje teških učiniti znatno pokretljivijom. pješaštvo u boj. Tako je američka voj- zilu. kotačima što je odražavalo jednako oklopljena 35-tonska inačica BVP-a CV90 bez kupole,
Multinacionalnog korpusa Sjevero- Tijekom posljednje četiri godine vježbovni su ci- snaga ovisi o postojanju prikladne ili čak uz manju masu Rezultat navedenog bilo je prihva- ska programom Stryker pokrenula Jedina ozbiljna iznimka vezana uz razmišljanje kao i kod definiranja
ka Hrvatska svečanim švedskog proizvođača BAE Hagglunds. S obzirom na

Multinacionalne bojne
istok (MNC NE), a MNMPBAT će se, klusi MNMPBAT-a uz neprekidnu i tijesnu suradnju ako mu se ukloni
je potpisivanjem Note opreme, a posebice prikladnih oklo- ćanje lakog oklopljenog transportera trend revitalizacije oklopnih vozila opremanje transporterima na ko- Strykera tri godine prije. Međutim, postojanje najnovijih nanočelika visoke čvrstoće i
pripadnika svih četiriju nacija uključivali i redovite kupola i top te ga se
nakon što je tijekom vježbe Sharp o pridruživanju krajem pnih vozila. pretvori u oklopni na osam kotača koji može prevoziti na kotačima. tačima dolazi od Britanske vojske tijekom nekoliko godina od početka keramičkih materijala te eksplozivnih reaktivnih oklo-
Lynx-12 u Poljskoj ocijene i certi- godišnje zajedničke vježbe pod nazivom Black Bear. Transporteri Stryker primjer su do devet pješaka uz dva člana posa- koja još nema niti jedan unatoč programa, Manned Ground System pa i sustava aktivne zaštite koji su već u uporabi
siječnja ove godine u transporter naoružan
ficiraju NATO-ovi ocjenjivači, pri- Prva je u nizu tih vježbi održana 2008. u Poljskoj, vozila namjenski proizvedenih za samo za potrebe de. Vozilo je projektirano u švicarskoj Zajednički raZvoj tomu što je od 1998. potrošila (MGS) koji je činio njegovu glavninu na Merkavama te su prikazani i na Armadillu, bilo bi
zatim je slijedila Češka 2009. godine, 2010. domaćin Szczecinu postala čla-
bližiti statusu operativne postrojbe nica spomenutog NATO- srednje snage, a Američka kopnena samoobrane tvrtki Mowag pod nazivom Piranha, Najnoviji je primjer trenda jačanja oko 1,1 milijardu funti na njihov dobio je gusjenice. moguće razviti zaštićenije, ali i lakše transportere
MNC NE-a. Prema planu, realizaci- je bila Hrvatska, a prošlogodišnji je Black Bear

vojne policije
ova korpusa. vojska nabavlja ih od 2001. godine. proizvodilo se prema licenciji u Ge- kotačnih oklopnih snaga VBTP-MR razvoj. Program FCS označio je i kraj ide- pješaštva koji bi kao takvi bili pogodni za srednje
ju svojih prvih zadaća MNMPBAT održan u Slovačkoj. Strykeri su u početku prihvaćeni kao neral Motorsu u Kanadi pod nazivom (Viatura Blindada de Transporte de Jačanje zagovornika gusjeničnih bor- je da se borbeno učinkovita vozila teške oklopne snage.
bi trebao imati u misiji ISAF u privremeno rješenje koje bi činilo LAV, a na kraju ga je Američka ko- Pessoal - Média sobre Rodas) koji benih vozila prepoznano je pri razvo- mogu prevoziti zrakom u C-130
Afganistanu. n prvu fazu transformacije Američ- pnena vojska nazvala Stryker. razvija Brazilska vojska u suradnji ju Future Combat Systemsa (FCS) Herculesu. Strykeri su dobili do-

HV 404_16_17.indd 16-17 9/12/12 3:11 PM HV_404_32_35.indd 32-33 9/12/12 3:11 PM

Poštovani mornari, časnici i admirali, državni službenici i Poštovani mornari, vojnici, dočasnici, časnici, admirali, kadeti, službenici i namještenici – pripadnici Hrvatske ratne mornarice, čestitam vam
namještenici,
21. OBLJETNICU OSNUTKA I DAN HRVATSKE RATNE MORNARICE!
VO čestitam vam 18. rujna, Dan Hrvatske ratne mornarice.
Baštineći tradiciju hrvatskih mornara iz prošlih stoljeća, pripadnici Hrvatske ratne mornarice su i tijekom Domovinskog rata iskazali najviši
Vaš domoljubni, ratnički i pomorski duh, baštinjen na hrvatskoj stupanj pomorske vještine, borbene osposobljenosti i uvježbanosti, što je odigralo presudnu ulogu u zaštiti Jadranskoga mora, otoka i
pomorskoj tradiciji, donio je pobjedničku prevagu na Jadranu priobalja. Svojim borbenim djelovanjem pripadnici HRM-a zaštitili su morsku granicu, a ujedno pružili značajnu potporu kopnenim
tijekom Domovinskog rata. Prevagu koja je imala veliki utjecaj snagama u konačnom oslobađanju okupiranih južnih područja Republike Hrvatske. Danas, nakon turbulentnog razdoblja Domovinskog
na konačnu pobjedu i oslobođenje Domovine. Ovom prilikom, rata, Hrvatska ratna mornarica, kao i cjelokupne Oružane snage, suočava se s novim izazovima.
posebno zahvaljujem i sjećam se onih pripadnika HRM-a koji
su u pobjedu utkali svoje živote. Poštovani pripadnici Hrvatske ratne mornarice,
Pripadnici HRM-a su našem moru donijeli mir i sigurnost, koje Pred svima nama, pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, svakim su danom sve složenije i zahtjevnije zadaće. Ulazak Republike
imamo danas i želimo imati zauvijek. No, na vama je i danas ve- Hrvatske u NATO a uskoro i u Europsku uniju, pred Oružane snage i Hrvatsku ratnu mornaricu postavljaju nove zadaće i nove izazove. Uvjeren
lika odgovornost za integritet i suverenitet Republike Hrvatske, sam da ćete vi hrvatski mornari i nadalje svojim znanjem, vještinama, visokom profesionalnošću i predanošću vojnom pozivu pridonositi
za njezine interese na Jadranskom moru, otocima i priobalju. ugledu Oružanih snaga i naše Mornarice. Hrvatska ratna mornarica simbolizira našu snagu i sposobnost zaštite našeg Jadrana, očuvanje
hrvatskih interesa na moru te uspješno sudjelovanje u međunarodnim operacijama i vježbama sa savezničkim i partnerskim zemljama.
Siguran sam da ćete izvršavanju zadaća i nadalje pristupati Zajedničkim naporima te predanim radom možemo izvršiti sve zadaće koje naša Domovina stavlja pred nas.
domoljubno, profesionalno, stručno i motivirano. U tome ćete Svima vama koji čuvate naš Jadran, naše otoke i priobalje čestitam 21. obljetnicu osnutka i 21 godinu samoprijegornog rada. Želim vam
uvijek imati potporu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. još mnogo uspjeha u profesionalnom pozivu i osobnom životu.

Želim vam dobro i mirno more, Neka vam je mirno more!

ministar obrane NAČELNIK GS OSRH
Ante Kotromanović general- pukovnik Drago Lovrić

HV_404_02_03.indd 3 9/12/12 4:44 PM

4 broj 404 / 14. rujna 2012.

RAZGOVOR

LOUISA VINTON, koordinatorica UN-a
i stalna predstavnica Programa UN-a za razvoj
u Republici Hrvatskoj

Hrvatska je vješto iskoristila mo-
gućnosti predstavljene članstvom
u UN-u u pogledu aktivnog i kon-
struktivnog sudjelovanja u svjet-
skim poslovima. U tom procesu
stekla je pozitivnu reputaciju kao
pouzdan prinosnik miru i demo-
kraciji. U sklopu UN-a, Hrvatska se
danas smatra zemljom s bogatim
iskustvom koje može podijeliti s
drugima u prevladavanju naslijeđa
sukoba i u provedbi dalekosežnih
transformacija koje su bile predu-
vjet za članstvo u EU

Doprinos Hrvatske Ujedinjenim
narodima nadmašio je njezinu veličinu
U povodu održavanja međunarodnog u UN-u u pogledu aktivnog i kon- člana Savjeta sigurnosti. Oko 400
tečaja “Obuka obučavatelja za pripremu struktivnog sudjelovanja u svjetskim Hrvata radi u UN-ovim agencijama
stožernih časnika u mirovnim misiji- poslovima. U tom procesu stekla je diljem svijeta, a Ivan Šimonović, bivši
ma UN-a“, a u godini obilježavanja 20. pozitivnu reputaciju kao pouzdan pri- ministar pravosuđa, na dužnosti je
obljetnice primanja RH u članstvo UN-a, nosnik miru i demokraciji. Hrvatska pomoćnika glavnog tajnika za ljudska
imali smo prigodu razgovarati s Lou- danas sudjeluje u devet mirovnih Održavanje mira je prava u New Yorku. On nije samo
isom Vinton, koordinatoricom UN-a i misija sa 130 mirovnjaka – vojnika, najvidljiviji doprinos najviši rangirani Hrvat u UN-u, nego i
stalnom predstavnicom Programa UN-a policajaca, ali i civila koji podupiru koji Hrvatska daje jedan od najbližih savjetnika glavnog
za razvoj (UNDP) u Republici Hrvatskoj. potragu za mirom i sigurnosti na UN-u; no Hrvatska je tajnika. Hrvatska je prepoznala da je
četiri kontinenta. Nadalje, Hrvatska aktivna i u mnogim UN mjesto gdje manje zemlje mogu
drugim područjima,
Dvije ste godine u Hrvatskoj na redovito obučava policajce i vojnike imati veliki glas. Glavni tajnik UN-a
uključujući služenje
dužnosti koordinatorice UN-a i za mirovne operacije UN-a eksper- u svojstvu nestal- istaknuo je da je aktivan doprinos
stalne predstavnice UNDP-a, a tnim tečajevima koji se svake godine nog člana Savjeta Hrvatske Ujedinjenim narodima nad-
imate i bogato iskustvo u dosadaš- održavaju u Valbandonu, Puli i Ra- sigurnosti mašio njezinu veličinu.
njem radu u tijelima UNDP-a te u kitju u Zagrebu. Održavanje mira je
političkom novinarstvu. Kako ocje- najvidljiviji doprinos koji Hrvatska U Hrvatskoj danas djeluje više
njujete suradnju Hrvatske i UN-a? daje UN-u; no Hrvatska je aktivna i agencija i organizacija Ujedi-
Hrvatska je vješto iskoristila mo- u mnogim drugim područjima, uklju- njenih naroda. Koliko njihovo
gućnosti predstavljene članstvom čujući služenje u svojstvu nestalnog djelovanje pomaže većoj demo-

HV 404_04_06.indd 4 9/12/12 5:01 PM

broj 404 / 14. rujna 2012.
5

Svemirka Miočić, snimio Tomislav Brandt

kratizaciji, te posebice kvaliteti Hrvatska je pre- riti za vrijeme svog mandata u ćanu uporabu solarnih i drugih obnov-
života građana u Hrvatskoj? poznala da je UN Hrvatskoj? ljivih izvora energije. Na dalmatinskoj
Težište djelovanja UN-a u Hrvatskoj po- mjesto gdje manje UNDP djeluje u četiri velika područja u smo obali proveli inovativni program
stojano se razvijalo 20 godina. UN-ove zemlje mogu imati Hrvatskoj: lokalni razvoj; socijalna in- s ciljem promoviranja ekološki osvije-
agencije imaju vlastite specifične man- veliki glas. Glavni tegracija, ljudska sigurnost i pravda, te štenog “zelenog poslovanja” u turizmu,
date, ali svi oni dijele ciljeve unapređe- tajnik UN-a istaknuo je zaštita okoliša i energetska učinkovitost. poljoprivredi i marikulturi. Ovo uključuje
da je aktivan doprinos
nja jednakih prava i mogućnosti; poma- U ruralnim područjima, osobito onima nastojanje da se ožive autohtone sorte
Hrvatske Ujedinjenim
žu graditi jake demokratske institucije narodima nadmašio koja se još uvijek bore prevladati nasli- biljaka i životinja kako bi se očuvala
i čvrsto civilno društvo, te unapređivati njezinu veličinu jeđe rata, omogućili smo certificiranu dalmatinska biorazličitost te promovi-
gospodarski razvoj koji poštuje okoliš. obuku tisućama poljoprivrednika u rao turizam koji obuhvaća dalmatinske
Sav naš rad odvija se u suradnji s lokal- specijaliziranim oblicima poljoprivrede, tradicije. Dosad su pokrenuta 83 zelena
nim partnerima, bilo predstavnicima poput uzgoja ovaca i stoke ili proizvod- poslovanja. Novo područje našeg rada
nacionalne, regionalne ili lokalne vlade, nje sira, kako bi se pomoglo zadovoljiti ima težište na razmjeni iskustva Hr-
poslovnog sektora ili civilnog društva. zahtjevima tržišta EU. Surađujemo ta- vatske s drugim zemljama, osobito onih
Dio naše pomoći dajemo savjetovanjem kođer s desecima općina i pomažemo koje čekaju u redu za pristupanje EU. U
o političkim pitanjima, a dio izravnim im u pripremama za prijavu i provedbu partnerstvu s Ministarstvom vanjskih i
sudjelovanjem u projektima, no sve je projekata koje financira EU. Tako aktiv- europskih poslova, koristimo se mrežom
to usmjereno prema jednostavnom cilju no tražimo sredstva za nastavak našeg UNDP-a kroz jugoistočnu Europu kako
poboljšanja života ljudi i vrlo smo po- rada u ruralnom razvoju. Naš rad na bi podijelili iskustva hrvatskog uspješ-
nosni na rezultate koje smo postigli. Za socijalnom uključenju ima za cilj po- nog pregovaračkog tima s pandanom
Hrvatska danas
ilustraciju imam jedan primjer: sedam sudjeluje u devet mi-
boljšati pristup objektima i uslugama u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Bosni i
ureda za potporu svjedocima-žrtvama rovnih misija sa 130 za osobe s invaliditetom i osigurati jed- Hercegovini, Kosovu i Albaniji. Diljem
koje je UNDP pomogao otvoriti Mini- mirovnjaka – voj­nika, nake prilike za etničke manjine, osobito regije postoji velika potražnja za tim da
starstvu pravosuđa RH, već je pružilo policajaca, ali i civila Roma. Također podupiremo aktivnosti hrvatski dužnosnici savjetuju svoje kole-
savjete i pomoć više od 7500 žrtava koji podupiru potragu koje unapređuju pravosudni sustav i ge u regiji, a mi činimo sve što možemo
nasilnih zločina koje su bili pozvane za mirom i sigurnosti čine svakodnevni život ljudi zaštićeni- da zadovoljimo zahtjeve.
svjedočiti na sudu. Odlučni smo podu- na četiri kontinenta. jim i sigurnijim. Zatim, surađujemo s
pirati i žrtve seksualnog nasilja iz rata od Hrvatska redovito Policijskom upravom kako bi zajednice Spomenuli ste da se u Hrvatskoj
1991.-1995., od kojih su mnoge čekale obučava policajce i učinili sigurnijim prikupljanjem i uni- dosad održalo više ekspertnih
vojnike za mirovne
20 godina za priznanje, potporu i pravdu operacije UN-a ek-
štavanjem ilegalnog kratkog oružja i tečajeva i radionica kojima se
koju zaslužuju. spertnim tečajevima lakog naoružanja koje je ostalo nakon obučilo puno hrvatskih vojnika
koji se svake oružanih sukoba iz 90-ih. Od 2007. i policajaca za zadaće u projekti-
Do sada ste u UNDP-u vodili go­di­ne održavaju u pomogli smo prikupiti više od 60 000 ma potpore miru. Koje su njihove
više projekata razvoja. Koje Valbandonu, Puli i pušaka i eksplozivnih sredstava. U suz- prednosti?
druge projekte planirate ostva- Rakitju u Zagrebu bijanju obiteljskog nasilja surađujemo i s U sklopu partnerstva sa zemljama
policijom i drugim partnerima, uključu- članicama, UN organizira razne obuč-
jući predsjednika RH Ivu Josipovića. Naš ne programe diljem svijeta za vojne i
najveći program usredotočen je na oko- policijske časnike. Značajno je porasla
liš i energetsku učinkovitost. Od 2006. razina te obuke s obzirom na to da su
provodimo opsežan Vladin program se povećali zahtjevi za UN-ovim mirov-
koji ima težište na smanjenju potroš- nim misijama.Ti su zahtjevi srž takve
nje energije i vode u zgradama javnog obuke i osoblje se suočava sa sve slo-
sektora. Trenutačno se prati potrošnja ženijim zadaćama koje prelaze okvire
energije u 7500 od ukupno 11 000 zgra- klasičnog vojnog djelovanja pružanja
da u javnom sektoru i procjenjujemo zaštite i uspostavljanja mira. Tečajevi o
da su naša nastojanja dosad uštedila mirovnim misijama obuhvaćaju širok
državnom proračunu 91 milijun kuna raspon tema tako da sudionici ne uče
po godini, te se ujedno smanjila emisija samo o sigurnosti i rješavanju sukoba
stakleničnih plinova. Nadograđujući ovo nego i o razoružanju, demobilizaciji i re-
djelovanje, također promoviramo pove- integraciji bivših borbenih snaga; zaštiti
i promicanju ljudskih prava; obnavljanju
i proširivanju državnih tijela, te čak i o
promicanju društvenog i gospodarskog
oporavka i razvoja. Oni predstavljaju
priznanje što se tiče vještina hrvatske
vojske i policije, ali i mogućnost drža-
ve da služi kao regionalno središte za
obučne programe.

Ove je godine Hrvatska pro-
slavila 20. obljetnicu ulaska u
članstvo UN-a. U tom razdoblju

HV 404_04_06.indd 5 9/12/12 5:01 PM

sc. intervenirati putem prisilnih mjera kao za instruktore vojnih pripadnika u mirovnim mi. za predavače u budućim tečajevima koji će se promatrača u UN-ovim mirovnim ali se zbog očiglednih razloga smatra provoditi diljem svijeta. ako su propale mirnodopske mjere. cije UN-a sve češće putem svojih kom oporavka neke zemlje nakon ratnih globalnih mreža dijele uspješne sukoba i daje vlastiti doprinos izgradnji priče i stručno znanje iz Hrvatske mira diljem svijeta. Ovo se primjenjuje Hrvatska se priprema za pridru- općenito i pojašnjava zašto se Hrvatska živanje Europskoj uniji. Međutim. ali bez potpune potpore UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u RH podsje. Vojna inter- sijama UN-a. 6 broj 404 / 14. Ta situacija mirovnih misija. energetske učinkovitosti. otkada je UN u Hrvatskoj. međunarodna zajednica podbacila tom džikistan. Naglasila je da je ne. naslijeđa iz doba Jugoslavije i također nistra obrane. je rujna otvoren međunarodni tečaj pod nazivom “Obuka obučavatelja-stožernih časnika za potporu mirovnim misijama UN-a”. što su ekonomske sankcije. građenju inovativnih pilot-projekata za Ako država ne uspije zaštititi svoje “zeleno gospodarstvo”. Nakon prekida voj. Bez obzi- vedenim transformacijama. U sklopu UN-a Hrvatska se danas sma- đali su može li UN uopće utjecati tra zemljom s bogatim iskustvom koje ćajući na dosadašnje djelovanje UN-a u Hrvatskoj. Hrvatske vojske imaju bolje razumije. Najbolje među njima UN će izabrati nika OSRH u obavljanju zadaća vencija je također jedna od mogućnosti. u zemlje aktivnosti što potvrđuje i ova suradnja. Na tečaju je 25 polaznika lovala s više od 1300 pripadnika đunarodna zajednica ima odgovornost iz desetak zemalja koji će se do 21. ocijenivši nizmima u rješavanju krize a ako vanju naslijeđa sukoba i u provedbi da- suradnju iznimno kvalitetnom. već UN-u na potpori i povjerenju koje daje Hrvatskoj Za vrijeme posjeta Hrvatskoj prošlog uvodimo iskustvo Hrvatske iz područja i njezinim Oružanim snagama za vođenje mnogih srpnja. rujna obučiti OSRH u 19 mirovnih misija UN-a. Važno nam je da su ovi uspjesi tinuirano se pokazuje cijeloj regiji da je Hrvatska prilikom. je da je UN izvukao važnu pouku iz ovog nego što je to zasluga UNDP-a. RAZGOVOR UN TEČAJ ZA STOŽERNE ČASNIKE U OSMVO-u U RAKITJU U Obučnom središtu za međunarodne vojne ope- racije u Rakitju. sa zemljama jugoistočne Europe i šire. Jasno je misije UNTAES u HR na čemu je čestitala svim se frustriranim zbog neuspjeha Vijeća da će najveća potražnja biti u susjed- građanima Hrvatske. rujna 2012. U 20 tanje o Srebrenici 1995. teže pristupanju u EU. iskustva i osigurao suglasnost država ra na sve dosad ostvareno. svjetski mediji naga. Glavni tajnik osjeća može biti korisno i relevantno. Spomenula je i primjer uspješno okončane pojedine države. npr. osobito primijenjeno u Libiji i Obali Bjelokosti u skrbi za potrebe ruralnih područja i u za zaštitu stanovništva. a zemlje članice. kon. se nametnule sankcije ili izravno inter. U UNDP-u mlada država koja je od primateljice pomoći po. ograničenja s kojima se suočava UN se koristimo našom globalnom mrežom stala davateljica snaga potpore miru sudjelujući u i međunarodna zajednica u pokušaju – imamo urede u 177 zemalja – kako bi- 19 mirovnih misija UN-a s više od 1300 pripadnika zaustavljanja nasilja unutar granica smo podijelili ovo iskustvo gdjegod ono OSRH. što ne mogu oni vojnici koji nisu imali rat u svojoj zemlji. a ovim tečajem Hrvatska misijama i na koji način? zadnjom opcijom. dijeliti svoja iskustva kao poticaj cijeloj regiji. Imate li neki primjer u Hr- Politička kriza u Siriji u središtu vatskoj koji će se moći primijeniti je svjetskog zbivanja već više od i na druge zemlje u razvoju. “odgovornost zaštititi”. izjavio da je tako različite kao što je Bjelorusija i Ta­ godina djelovanja. kako u budućnosti vidite razvoj nog dijela UN-ove misije u tom organizacije UN-a? području. zbog čega? lekosežnih transformacija koje su bile Hrvatska. Naprotiv. organizacija te se može kretati u onolikoj nici mirovnih misija ističu po tome što mjeri i onom brzinom koju joj dopuštaju suosjećaju s lokalnim stanovništvom. a Agen- usredotočila na vlastito iskustvo prili. Istaknuo prepoznati i priznati više kao hrvatski jedinstvena na ovom području po uspješno pro. jasno je da pripadnici jeniti na Siriju. na tijek događaja svojim meha. Vijeća sigurnosti ovi napori ne mogu se vanje u svezi s traumama koje su prošli nametnuti u onoj mjeri u kojoj to zahti- narodi u tim zemljama. Dragan Lozančić zahvalivši veniralo kod sukoba. primateljima jeva situacija u toj zemlji. a poslije i u Ruandi. koji od primatelja je postala aktivan stanovništvo od masovnih zvjerstava i se prvi put u organizaciji Ujedinjenih naroda davatelj mirovnih snaga i sudje. 10. Mi to stalno slušamo podsjeća na to da je UN multilateralna od naših kolega – da se hrvatski pripad. čak i u svjetskim razmjerima. S obzirom na to da smo ne tako davno To je načelo koje glavni tajnik želi primi- Tečaj je otvorila Louisa Vinton. istaknuo je Lozančić. glavni tajnik je na slično pi. me- održava u Hrvatskoj. dr. To je uspješno vidimo potencijal za partnerstva. će dobiti još četiri certificirana instruktora UN-a. sigurnosti da usuglasi mjere kojima bi nim zemljama JIE koje dijele mnogo od Uime MORH-a nazočne je pozdravio pomoćnik mi. n HV 404_04_06. može podijeliti s drugima u prevlada- posebice u suradnji s MORH-om i OSRH. koordinatorica iskusili užase rata. te godinu dana. Pomaže li ratno iskustvo pripad. ne znači da se te dodao kako je time stekla suverenost da može članica u svezi doktrine da one imaju naš rad u Hrvatskoj bliži kraju. rijetka Situacija u Siriji također odražava preduvjet za članstvo u EU.indd 6 9/12/12 5:01 PM .

rujna i druga od 13. srpnja do 12. svim sportašima koji su sudjelovali na Igrama i za. olimpijcima na ostvarenim rezultatima izrazio je “Svojim nastupima borite se na sportskim tere. Okupljenim su se novi- narima obratili zamjenik zapovjednika vježbe. branitelji. “Svojim primjerom vrhunskih sportaša Hrvatska slijedi put mnogih razvijenih država u Mateša naglasio je kako je to jedan od najuspješni. Vlašić HV 404_07. rujna 2012. sportašima i HOO-u. prva od 5. koji su sudjelovali na Olimpijskim igrama nu u devet disciplina sudjelovalo održanim od 27. U ime olimpijaca obratila se “brončana” Lucija u svojem govoru. prometa i infrastrukture. Brigadni general Jurić istaknuo je da je Jackal Stone 12 najveća međunarodna vojna vježba specijalnih postrojbi u Europi ove godine i u njoj sudjeluje 11 zemalja te 7 zemalja promatrača. Damir Martin. posredstvom Ureda za po drugi put u tri godine domaćin vježbe .” istaknuo je general Barić. “Republika Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko snaga. rujna Olimpijske značke Oružanih snaga Re- publike Hrvatske olimpijcima. Ivan Kljaković Gašpić.” rekla je Zaninović. rujna održana konferencija za medije u povodu održa- vanja međunarodne vojne vježbe Jackal Stone 12. ge. ske. te ostali dužnosnici Lucija Zaninović. potpora i pomaže u ostvarenju vrhunskih rezultata. Na sportaši zajedno opravdati dano im povjerenje. Hrvatske. rujna 2012. kolovoza 2012. Valent Sinković. hvalio im. ministru zalaganjem mogu ostvariti najbolji rezultati. siguran sam da možete ostalim vojnicima poka. uvjerenje da će se i u budućnosti izvrsna surad. nastaviti te rezultirati još većim brojem odličja njene Oružane snage.  T. Cilj joj je proširiti suradnju i interoperabilnost oruža- nih snaga zemalja sudionica radi jačanja regionalne sigurnosti i stabilnosti. neral-pukovnik Slavko Barić. Tako su provedeni radovi resori i civilne institucije u čijoj su mjerodavnosti pojedini segmenti provedbe rekonstrukcije vodovoda u Udbini i obnove dječjeg vrtića u Udbini. Šime Fan- Ministar Kotromanović tom je prilikom čestitao tela. Hrvatske. predanim radom i šima. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode). časno i junački. nego i da daje poticaj za budući razvoj Oružanih “Ovime ujedno.” istaknuo je ministar naših najboljih sportaša. nja između Ministarstva obrane. Naglasio je da su svojim nastupom promovirali Republiku Hrvatske i Ministarstvo obrane te dodao kako sportaši uspjesima posebice promoviraju Oru. Čestitajući svim nazočnim žane snage Republike Hrvatske čiji su pripadnici. a u vježbu su uključeni svi Vladini obrambenu suradnju Veleposlanstva SAD-a u RH . svijetu koje sličnim programima pomažu sporta- jih projekata koje HOO provodi s Vladom Republike zati kako se jedino upornošću. kao i Hrvatskog olimpijskog odbora.indd 7 9/12/12 5:02 PM . Vježba je podijeljena u dvije faze. broj 404 / 14. li su: David Šain. Ministarstvo unutarnjih poslova. Bojan Đurković. Tonči Stipanović. Ministarstvo je general Jurić. OSRH i HOO-a na najbolji mogući način Republiku Hrvatsku i borili u vrijeme Domovinskog rata.” Zaključila je pritom kako se nada da će svi Hrvatske te je posebno zahvalio MORH-u. i Oružanim snagama na potpori koja se daje i isti način vrijedno i nesebično vaše kolege vojnici Svemirka Miočić Konferencija za medije u povodu međunarodne vojne vježbe Jackal Stone 12 U ZB Zemunik je 11. pripadnicima OS Na Olimpijskim je igrama u Londo- RH. specijalne policije MUP-a RH i OS SAD-a dok se u drugoj fazi provodi multinacionalna vojna vježba u Vježbe iz ciklusa Jackal Stone 12 uključuju i izgradnju objekata korisnih za kojoj će sudjelovati specijalne snage iz 11 zemalja. U prvoj se fazi provodi zajedničko uvježbavanje pripadnika OSRH. do 25. posebice onima s osvojenim medaljama. do 12. u četrnaest sportaša pripadnika Londonu te ostvarili na njima vrhunske sportske Oružanih snaga Republike Hrvat- rezultate. Martin Sinković. Republika Hrvatska je lokalnu zajednicu koje financira američki partner. diljem svijeta u mirovnim misijama promoviraju nima kao što su se vaše kolege vojnici. Neven Žugaj. istaknuo vježbe (Ministarstvo obrane. “Uvjeren sam i nadam se da će Spomenuto uvjerenje dijeli i zamjenik načelnika Zaninović koja je zahvalila Ministarstvu obrane u budućem razdoblju neki od vas postati i izvrsni GS OSRH general Slavko Barić koji je uz čestitku i Hrvatskom olimpijskom odboru na projektu i časnici i dočasnici Oružanih snaga koji će svojim “olimpijcima vojnicima” naglasio da je projekt sjajnoj suradnji čime se sportašima daje apsolutna uspjesima obogatiti riznicu medalja Republike koristan ne samo za sport u Republici Hrvatskoj. ” zaključio je ministar Kotromanović. te tako nastavljate njihov put. Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Snježana Pejčić. 7 VIJESTI IZ MORH-a VOJNIM OLIMPIJCIMA URUČENE OLIMPIJSKE ZNAČKE OSRH Ministar obrane Ante Kotromanović uručio je Foto: Josip KOPI 5. pomorstva. brigadni general Ivan Jurić i direktor vježbe brigadir Martin Starčević te pomoćnik načelnika Uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Stipica Kuna. zamjenik načelnika Glavnog stožera OSRH. Foto: Davor KIRIN uvježbavanje postupaka te podizanja razine sposobnosti planiranja i provedbe aktivnosti postrojbi za specijalna djelovanja. Nenad Žugaj i Tina Mihelić. Olimpijske značke Oružanih Svečanosti uručenja nazočili su i predsjednik snaga Republike Hrvatske primi- Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Igor Marenić.

Bojno gađanje TigrovA VRHUNAC OBUČ HV 404_08_10. 8 broj 404 / 14. rujna 2012.indd 8 9/12/12 5:02 PM .

motorizirane brigade. čenom području ciljeva i zabrinuto u planu najveći neprijatelj je ipak provizirana skladišta. sumaglica. a minobacači promatrajući maglene oblake. snimio Tomislav BRANDT Vježba na Slunju bila je vrhunac obučnog ciklusa u kojoj su pripadnici Satnije za vatrenu potporu Tigrova trebali pokazati koliko su ovladali detaljnom procedurom gađanja iz minobacača M-75… Satniju za vatrenu potporu 1.indd 9 9/12/12 5:02 PM . punitelj. me. snih. u razmacima od desetak metara. podignuta su im. . fugaste mine M-62P3.Posadu minobacača (jednu desetinu) čine zapovjednik i četiri člana posluge (ciljač. ali i onih kojima je to bilo i prvo a gađale su se fiktivne negostoljubivom izdanju. bojno gađanje iz tih minobacača. ve. trenutačno Među vojnicima satnije bilo je isku- poligon 6.Okvirni domet minobacača M-75 je 6 000 metara broj 404 / 14. po- pljusak. minobacači i streljivo su metara vremeno pogledavajući prema ozna- kao “dekor”. Ovom su prilikom su bili uredno ukopani u plitke rovo- hanizirane bojne Tigrovi. a blato se lijepilo na čizme ljen. rujna dočekao u prilično 120 mm. koja može pokvariti vid. Dosadnu Kad je naša ekipa stigla na teren. vježbi koja je bila stigli iz Petrinje. tempirač i dodavač) te vozač kamiona Domagoj VLAHOVIĆ. slunjski je projektila iz minobacača M-75 od vali lake. Gardijske ljivost. udaljenom oko 3300 su odreda bili ozbiljni i užurbani. Ljudi. rujna 2012. Svi otporne točke na brdu kišicu povremeno je prekidao jači najveći dio priprema već je bio obav. No. Vježba UČNOG CIKLUSA HV 404_08_10. a time i precizno ispaljivanje Tigrovi upotreblja. 9 .

Boris Šerić. brigadir ljeli bismo da ih je Kraft. a gađale su se fiktivne iskusni stručnjak za topništvo. Zadovoljni trebljavali lake. nice u kojoj su bili smješteni izvidnici svakog pogotka. Bri- bili odlični. potrebno je ulo. zato ćemo sigurno dodatno “potegnuti”. ponajprije zbog jačine njegova kalibra i mnoštva posla oko njega. prema taktič. a s njima i mi. u društvu svojih surad- hunski. rekli su smješteni izvidnici i pregusta i vojnici predvođeni poruč. pozorno promatra svaki detalj oružje a da biste s strojba koju je trebalo neutralizirati i s promatračnice na Popovića Visu njime naučili radi. stvara pripreme (koje uključuju mjerenja i rić. je mogla početi. djelatnici zapovjednog nikom Pericom Vukovićem priveli su Zadovoljstvo je iskazao i brigadir Še- voda. stožerni narednik Krešimir obišao i zapovjednik brigade. npr. n pozornik Mario JOSIĆ Gađanje s M-75 je zanimljiv događaj. i djelatnici zapovjednog voda. npr. tu nema potrebe za dodatnim ko- razne utvrđene položaje u krugu od dinačno. Tehnička pouzdanost mi- procedurom gađanja iz M-75. Bili smo vrlo precizni. bilo je po- na površina. trenutačno fugaste tek protokolarna jer je renomirani i smo jer su pogodci mine M-62P3. na stopostotnoj razini. minobacač s posadom) kako bismo bolje vidjeli pogotke.indd 10 9/12/12 5:02 PM . satnije. zaključio je zapovjednik 60 metara. otporne točke na brdu udaljenom oko gadir Šerić. Ovom su prilikom Tigrovi upo. Predviđeno li tijekom Domovinskog rata. Tigrovi su viđeno je gađanje linijskih (određe. Motritelji. čak vr. Uz brigade. omogućiti proboj svojoj bojni. U opisu gađanja bio upaljivačem (kratkim ili dugim). Detalje nam objašnjava prvi dočasnik zapovjedni kadar Tigrova. nalazila protivnička po. Gađali su vrlo dobro i Jedna granata uništava živu silu i točkastih ciljeva (poje. ali uvijek može i bolje. Satniju zamaskirane raslinjem. Moraju Satniju su podržavali točkastih ciljeva (pojedinačno. ti. nam ljudi koji su se s njime upozna. određeni minobacač s posadom). nika iz Gardijske motorizirane bri- je dosta zahtjevno koj situaciji. Pred. HV 404_08_10. vojnike je viji dio godine i že. Njegova nazočnost nije što više. Riječ tračnice u kojoj su bili Na sreću sumaglica ipak nije postala nobacača i streljiva praktički je bila je o “vrlo moćnom oružju”. 10 broj 404 / 14. više mina odjednom) i godaka kojih se ne bi postidjeli niti je vrhunac obučnog ciklusa. rujna 2012. čestitavši vojnicima na postignu- je gađanje linijskih veliku buku i aktivira se daljinskim (određena površina. Bojno gađanje TigrovA razvod- nik Mijo MRNAREVIĆ Ovakvi događaji su za nas najuzbudlji. strijelci iz kudikamo manjih kalibara pokazati koliko su ovladali detaljnom i navodili s proma. Ispaljenja je bilo mnogo. Sve su mjere tim rezultatima. naoružanja. su podržavali i navodili s promatrač. preračunavanja) kraju. Inače. M-75 3300 metara. Ondje se. više mina odjednom) i sigurnosti bile ispoštovane i vježba je vrlo kratak. imaju jasan pregled žiti prilično truda. određeni Mi smo se uputili k promatračnici mentarima. pokazali veliku preciznost. gade.

..indd 11 9/12/12 5:02 PM . pratilo ga je više od 70 000 gledatelja čije su reakcije već prvog dana pokazale da prepoznaju kvalitetu naše akrogrupe. 11 Leida Parlov. broj 404 / 14. Na mitingu je sudjelovalo 12 zemalja sa 70-ak aviona. rujna 2012. snimila Leida Parlov i Davor Kirin Aeromiting CIAF 2012 u Češkoj Akrogrupa “Krila Oluje” na ovogodišnjem aeromitingu CIAF 2012 u Češkoj osvojila je nagra- du za najbolji nastup potvrdivši da se s pravom nalazi u samom vrhu akrobatskog letenja u svijetu. Akrogrupa Krila Oluje najbolja na međunarodnom aeromitingu HV 404_11_13.

rujna 2012. turn u formaciji novi grupe mijenjaju pozicije na i svakako Diu kojima su do sada letjeli. i 9. “Nastojat ćemo ih zadržati treba izdvojiti i svake sezone u nastup uvoditi zvono u forma- nove elemente”. Među njima darde. organiziran miting. pratilo to zahvaljujući atraktivnom. akrogrupe koja je u vrlo kratkom vremenu. U 23-minutnom Bojnik Matija Vrđuka novi vođa programu “Krila “Krila Oluje” kaže kako je njegov Oluje” izvela prethodnik postavio visoke stan. – trostruko ogledalo. mogu izvesti samo vrhunski obučeni piloti. na kojem je dočekana s nevjericom postala jedan 2012 u Češkoj gdje je osvojila nagradu za najbolji brigadnog generala Jirija Vernera. je 23 manevra. Naime odlaskom nu deltu. negativ- ga veliki posao.indd 12 9/12/12 5:02 PM . zahtjevnom i teh- samom vrhu akrobatskog letenja u svijetu. a “Krila Oluje” poziv za sudjelovanje dobili vana je prije samo osam godina. 12 broj 404 / 14. Sve nastup. održavao se 8. Na mitingu je od najpoželjnijih sudionika na aeromitinzima. Izvrsno ga je više od 70 000 gledatelja čije su reakcije već nički besprijekorno usklađenom programu koji. ali i odgovornost a jedinstveni u do sljedeće sezone nastupa čeka svijetu. najveća takva manifestacija prvog dana pokazale da prepoznaju kvalitetu naše najbolje znaju upravo zaljubljenici akrobatskog u Češkoj. letenja. mane- var koji uz njih izvodi jedino akrogrupa bra- zilskog ratnog zrakoplovstva HV 404_11_13. Nagrada za najbolji nastup koju je akrogrupa “Krila Oluje” osvo- jila na CIAF-u 2012 u Češkoj Aeromiting CIAF 2012 u Češkoj Akrogrupa “Krila Oluje” ovogodišnju je sezonu lovu. stall Damira i dolaskom Josipa svi čla. Tako je potvrdila da se s pravom nalazi u sudjelovalo 12 zemalja sa 70-ak aviona. rujna u Hradec Kra. Nova je pozicija za ciji po kojem su njega izazov. osno. od prvog nastupa aeromitinga završila sudjelovanjem na CIAF-u su od zapovjednika češkog ratnog zrakoplovstva.

na aeromitinzima.morh. No posljednih godina Uz te su izveli i niz drugih zahtjevnih manevara s koji je u grupi ostao od prve četvorke koji su mali broj upisanih kadeta pilota ne ide nam na negativnim opterećenjem koje izvode samo najbolji. Uz našu nastupile stoga sam kao najstariji osjetio potrebu da vjeruje u novu postavu grupe “Vjerujem da su i akrogrupe iz Francuske. “Elemen- tivnu deltu. S akrogrupom kao demopilot donijeti odluku da izađem iz “Krila Oluje”. Za – trostruko ogledalo. HV 404_11_13. Od nastupa koji će mu posebno ostati u Na CIAF-u je samostalni nastup imao i demopilot koji nije imao priliku pratiti njezin nastup sa sjećanju izdvojio je Italiju 2010. je osnovali i jedini od svih njezinih članova ruku. a 49 kao vođe. te Izmir novi član “Krila Oluje”. Među njima treba izdvojiti zvono u 36 na pozicijama pratitelja. stall turn u formaciji i svakako Diu pe. ali i veća svog života. što smatra jednim od biti spreman pomoći. Litve. Biti dio tima za sam posvetio proteklih gotovo devet godina zrakoplovstava zemalja iz cijelog svijeta. godine. Njoj od 300 000 gledatelja i 60 zapovjednika ratnih nastupa već treću sezonu zaredom. Svaka pa i najmanja pogreška može treba voditi računa o pomlađivanju kadra i ja Vrđuka dosadašnji repni pratitelj. a on će ostati njihov đarskog pilota Petera Besenyeia. Volio njega je korak naprijed u letačkoj karijeri. letače koji su “proizvod” vrhunskog sustava 23 manevra. Češke i Poljske a budem prvi koji će ustupiti mjesto mlađima”. manevar koji uz njih izvodi boljem. svojih najvećih uspjeha. “Krila Oluje” su. “U grupi je tolerancija na pogrešku mogao raditi do kraja svoje karijere. nega. najveći poklonik i svojim će kolegama uvijek akrobatskog letenja. Aeromiting u Hradec broj 404 / 14. ušla u sam vrh akrobat. 13 Kralovu pratilo je više od 70 000 gledatelja Novi video akro- grupe “Krila Oluje” možete pogledati na www. Od početnog entuzijazma.indd 13 9/12/12 5:03 PM . Jedini je i birali samo najbolje. legendu svjetskog je Barišić bio vođa. godine gdje su satnik Josip Čolak koji će od sljedeće sezone biti zemlje jer je sudjelovao u svim dosadašnjim nastupali pred pola milijuna gledatelja. “Postali smo u kratko ma Oluje oprostio se i vođa grupe bojnik vrijeme jedni od najrespektabilnijih sudionika 23 minute. sve ove godine da to i postignemo”. Barišić ugroziti druge letače”.Nisam se zasitio nastupa i to bih bi da mu je posljednji nastup bio u Hrvatskoj.hr Na mitingu u Hradecu od nastupa u Krili. 23 manevra Damir Barišić. odgovornost.” U nastupima im je formaciji po kojem su jedinstveni u svijetu. školovanja pilota HRZ-a. “Nikad nismo zadovoljni i uvijek težimo te smo prilagođavali mogućnostima pilota. n skog letenja u svijetu. uvijek na prvom mjestu bila sigurnost. ali ipak Na mjestu vođe zamijenit će ga bojnik Mati- jako mala. Sudjelovao je u svim segmentima razvoja gru. dok sigurnosti kao i do sada”. Letjet će na poziciji prvog nastupima grupe. pokazali da imamo izvrsne U 23-minutnom programu “Krila Oluje” izvela je vanja 2004. “Naravno da mi nije bilo lako u Turskoj prošle godine na kojem je bilo više desnog pratitelja. Težimo savršenstvu i trudio sam se ulazak u grupu postavili smo visoke kriterije jedino akrogrupa brazilskog ratnog zrakoplovstva. kaže Čolak. Iza njega je 85 nastupa. Njezin je član bio od osni. rujna 2012. mogu i da će letjeti na istoj razini kvalitete i od samostalnih letača svakako treba izdvojiti ma.

ali samo ih dobro obučene vojske mogu ost- variti..indd 14 9/12/12 5:03 PM . zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a “Pleso” održan je 3. Ispraćaju su nazočili predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni saveznika i partnera (Albanija. Ministar obrane Ante Kotromanović obraćajući se na ispraćaju pripadnicima kontin- genta među ostalim je poručio da budu pravi vojnici. Slovenija. Misija je velik izazov za sve koji je provode. U 20. kontingenta OSRH u misiju ISAF predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH Ivo Josipović izrazio je ponos zbog doprinosa dosadašnjih hrvatskih kontingenata ISAF-u te uvjerenje da njegov ponos dijele i svi građani Republike Hrvatske. zapovjednik OSRH Ivo Josipović. dva iz stranih Predsjednik Josipović je tijekom prigodnog obraćanja postrojenim zemalja) koji su već u Afganistanu. rujna 2012. četiri pripadnika MUP-a te osam U vojarni 91. zamjenik glavnog ravnatelja policije Dražen Vitez te drugi dužnosnici donija). Kontingentu će biti priključeno i MORH-a. kontingenta OSRH u misiju ISAF Na ispraćaju 20. ministar obrane Republike Hrvatske Bosna i Hercegovina. pripadnika koji dolaze iz vojski država stanu. kontingentu ukupno je 259 pripadni- ka OSRH. rujna svečani ispraćaj 20. Crna Gora.. a neki njezini aspekti možda i nisu vojni. dostojni Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske te da nikako ne uđu u rutinu. 35 pripadnika (33 iz OSRH. načelnik GS OS RH general pukovnik Drago Lovrić. kontingenta OSRH u misiju ISAF u Afgani. Make- Ante Kotromanović. OSRH i MUP-a. istaknuo je predsjednik Josipović Ispraćaj 20. 14 broj 404 / 14. pripadnicima kontingenta izrazio ponos zbog doprinosa dosadašnjih hrvatskih kontingenata ISAF-u izrazivši pritom uvjerenje da njegov HV 404_14_15.

” mljeni i nema nikakvih pro- blema. ISAF-a. imati prilike sudjelovati i u nu ću biti na dužnosti časnice drugim misijama. kao i prethodni.indd 15 9/12/12 5:03 PM . zapovjednik 20. dostojni MORH-a i OSRH te da nikako ne nu bio 2008. n HV 404_14_15. 15 Domagoj VLAHOVIĆ. poštuju zemlju u koju odlaze. kontingenta OSRH. Prvi put idem u misi- ju. svoju misiju izvršiti stručno i profesionalno. njezine ljude i običaje ponos dijele i svi građani Republike Hrvatske. Ministar obrane Ante Kotromanović upozorio je vojnike da je vrijeme Ovo mi je treći odlazak u misiju priprema i obuke prošlo te da sad stiže vrijeme akcije i zadaća. broj 404 / 14. snimio Josip KOPI Ministar Kotromanović kazao je pripadnicima kontingenta da paze na sebe i jedni na druge te da poštuju zemlju u koju odlaze. njezine ljude i običaje. sama bojnica Silvija FILOŠEVIĆ (Zapov­ obuka za misiju bila je prilič- jedništvo za obuku i doktrinu) no zahtjevna. Brigadir Željko Dadić. radimo slične zadaće bitno da pripadnici kontingenta paze na sebe i jedni na druge te da koje imamo i u Hrvatskoj i prila. General Drago Lovrić. prvi sam put u Afganista. kontingenta zasigurno obogatiti novim spoznajama ke i dobrih odnosa s lokalnim i iskustvima. upozorivši da je Afganistan još uvijek osjetljivo područje stanovništvom i s kolegama iz što zadaće čini kudikamo zahtjevnijim. i uvježbani. Poručio ISAF. Govoreći o samoj misiji predsjednik Josipović naglasio je da je ona velik izazov za sve koji je satnik Željko Barbir provode te da neki njezini aspekti možda i nisu vojni. u sva. U Afganistanu gent OSRH u misiju ISAF otišao u veljači 2003. Istaknuo je da su pripadnici za to potpuno spremni. za odnose s javnošću. Dodao je da će bitni za stvaranje pozitivne sli. Inače. U Afganista. dobro smo pripre- sigurnosti i mala doza sreće. Što se tiče vojne ulaze u rutinu. Sudje- lujući u ovakvim operacijama. podsjetio je da je prvi kontin- kodnevnom radu. vjeruje da će kontingent. ISAF pripadnike 20. poštivanje svih mjera previše. rujna 2012. ja i moji kolege možemo steći izvanredna iskustva koja može- mo primjenjivati i dalje. Ministar Kotromanović također je istaknuo da je vrlo policije. načelnik GS OSRH. Gmtbr) “vrhunska obučenost i profesi- Nervoze uoči polaska nema onalnost. što se pokazalo i tijekom priprema. Imamo uigranu ekipu i mislim da će sve ići kako treba. ali samo ih dobro (Pukovnija vojne policije) obučene vojske mogu ostvariti. stoga će pomoć starijih i iskusnijih kolega biti od ve- like pomoći. godine i da je potrebno su odnosi s javnošću iznimno zahvaliti svim ljudima koji su uspješno izvršili misiju. Poručio bih mlađim kolegama da je najbolja “formula” vojnik Tomislav LONIĆ za odlazak i povratak u misiju (bojna Vukovi. im je da budu pravi vojnici. ali uspjeli smo jer smo i otprije bili dobro Mogu reći da smo svi spremni. Uvjeren sam da ću stručno i psihički. godba na međunarodno okružje nije nam nikakav problem.

Crystal Eagle glavna je ovogodišnja vježba Multinacionalnog korpusa Sjeveroistok (MNC NE). rujna 2012. 16 broj 404 / 14. približiti statusu operativne postrojbe MNC NE-a Certificiranje Multinacionalne bojne vojne policije HV 404_16_17.indd 16 9/12/12 5:03 PM . a MNMPBAT će se. nakon što je tijekom vježbe Sharp Lynx-12 u Poljskoj ocijene i certificiraju NATO-ovi ocje- njivači. Uoči vježbe SHARP LYNX-12 u Poljskoj Sharp Lynx-12 dio je šire vježbe nazvane Crystal Eagle 2012.

godine u poljskim Gliwicama prvi prva takva multinacionalna NATO. rujna 2012. n HV 404_16_17. Prva je u nizu tih vježbi održana 2008. siječnja ove godine u ficiraju NATO-ovi ocjenjivači. bojnu vojne policije (MNMPBAT) Ideja o osnivanju MNMPBAT-a javila se ocijeniti i certificirati NATO-ovi nakon 2001. godine. Slovačke. na SAD doveo je do prepoznavanja i defi- ovim standardima. a MNMPBAT će se. ova korpusa. uključila i Hrvatska. put postrojene pod zajedničkom zastavom. sve zemlje sudionice potpuno ravnoprav- skoj. Tijekom posljednje četiri godine vježbovni su ci- klusi MNMPBAT-a uz neprekidnu i tijesnu suradnju ka Hrvatska svečanim istok (MNC NE). uz Poljsku. u Poljskoj. Njemačka i Poljska utemeljile su ga 1999. godine. Četiri su nacije MNMPBAT-a Sjeveroistok (MNC NE) i postat će 2007. Slovačka. Slovač- redivom Multinacionalnom korpusu ka i Češka. Sharp Lynx-12 dio je šire vježbe na- Multinacionalni kor- pus Sjeveroistok (MNC NE) jedan je od devet NATO-ovih brzoraspo- redivih korpusa (NATO Rapid Deployable Cor- ps). a Estoni- ja. NATO je zadaću osnutka multi- te utemeljena prema načelu recipro. o pridruživanju krajem Lynx-12 u Poljskoj ocijene i certi. prema NATO. Republi- Multinacionalnog korpusa Sjevero. Od sredine 2005. realizaci. rujna ove godine održava reciprociteta i jednakosti. Teroristički napad ocjenjivači. Slovačke i Češke. fotoarhiva HVGI Hrvatske. pri. ući u postupak vjerio Poljskoj. 2010. a odluke se donose dogovorom. MNC NE smješten je u poljskom Szczeci- nu. broj 404 / 14. tim pojavi potreba. ta licijskih snaga koje će. domaćin Szczecinu postala čla- bližiti statusu operativne postrojbe nica spomenutog NATO- MNC NE-a. zatim je slijedila Češka 2009. ju svojih prvih zadaća MNMPBAT bi trebao imati u misiji ISAF u Afganistanu. 17 U MNMPBAT-u sudjeluju pripadnici voj- nih policija četiriju nacija: uz Poljsku kao vodeću naciju sudjeluju i pripadnici iz Lada Puljizević. tamo gdje se za će jedinstvena postrojba. a prošlogodišnji je Black Bear održan u Slovačkoj. godine. u projekt priključivanja NATO-ovu brzoraspo. označena kao niranja potrebe za osnivanjem vojnopo- full operation capability (FOC). ova postrojba u sklopu tog korpusa. Crystal munjska poslije su mu Eagle glavna je ovogodišnja vježba se pridružile. je potpisivanjem Note nakon što je tijekom vježbe Sharp pripadnika svih četiriju nacija uključivali i redovite godišnje zajedničke vježbe pod nazivom Black Bear. Latvija. MNMPBAT je prva i zasad jedina NATO-ova postrojba Na vježbi Sharp Lynx-12 koja se od koja djeluje na multinacionalnom načelu 10. Bude li. To znači da su na vojnom poligonu Wędrzyn u Polj. je bila Hrvatska. Danska. sastav. nacionalne komponente vojne policije po- citeta i jednakosti. Prema planu. Češ- ka.indd 17 9/12/12 5:03 PM . se. do 22. Sjedinjene Američke Države i Ru- zvane Crystal Eagle 2012. Češke i Poljske terorizma. biti sposobne brzo i ljena od pripadnika vojnih policija učinkovito odgovoriti na ugroze globalnog Hrvatske. NATO-ovu će Multinacionalnu ne. Litva.

A tu su i radiouređaji. Ovdje. Tu su i naše kolege HV 404_18_19. brinemo o satelitskim Valjda tako treba biti – kad sve prekinu internetsku vezu. Svaki pripadnik daje sve od sebe da komunikacijsko-informacijski sustavi uvijek budu u funkciji OPERACIJA ISAF Ništa bez vez Uglavnom se ne može protiv oblaka jer kuće ne spada u ovo područje. HRVCON-a.indd 18 9/12/12 5:04 PM . oso. zapravo sve ono najbolje znaju poručnica Željka ponovno se otvori i sve ponovno postane uobičajeno. “Ukratko. 19. ovo čime se pripadnici hrvatskih kontinge- nata koriste u obavljanju svojih zadaća Petrović i skupnik Tomislav Cvrlje je tek jedan od segmenata: “Naš je posao u Afganistanu.informacijskih sustava. govori Željka po- Željka Petrović i skupnik Tomislav Cvrlje kušavajući jednostavno objasniti tajne truda uloženo da pripadnicima postanu najtraženije osobe u hrvatskom struke vrlo površnim poznavateljima kampu Cobra. prozor prema svijetu. sustavi za pozicioniranje. rujna 2012. Naravno. svakodnevno. informacijskih sustava. Obično ih i ne primjećuju. sustavi za funkcioniraju neprekidno. komunikacijsko. Tada časnica i dočasnik za KIS u osobnoj skupini za- TV-karticama. To bito onaj prema domovima u Hrvatskoj ometanje radio-signala. Uz malu naklo.. prijamnicima. tu smo i naša puno toga iz svijeta komunikacijsko.. HRVCON-a u operaciji ISAF veze nost prirode i malo veću Željkinu i Tomi. ma. onda i najmoćnije antene na trenutke pored ostaloga. računalna opre- nu stručnost. 18 broj 404 / 14. glavna zadaća jest osigurati da su svi – dobri duhovi ovoga kontingenta. u Kabulu. poručnica Hrvatskoj i ne koristi“. Ovdje se susretnemo s hrpom opreme koja se u radi nitko se i ne pita koliko je povjednika 19. pa i ono što kod sustavi u funkciji.

objašnjava Tomislav. se baviti vezom i informatikom. kaže Tomi. Va. Ne žale Pridružujem se tim željama. a i njima nas ovdje“. Često je Glavno da je veza tu. voljeli bi da je bitan sigurnosni element. ni jedna priprema ne može zamijeniti rad na terenu. “s ovim stvarima se moraš roditi“. Ili današnjih tehnologija vidjeti svoje kod bar izvlače neriješeno. kaže Željka. Od izrade planske dokumentacije. 19 Skupnik Tomislav Cvrlje pri popravku računala Dražen Jonjić profesora. Nezamjenjivo je i iskustvo. Ovo im je prvi boravak u ISAF-u.. Takav je posao. stožerni narednik Jabla. postoje jockeri Željka i Tomislav. Tomislav Cvrlje. Ovdje uvjeti. neku buduću operaciju. razmijenjenim mailovima i premaše nasljednici iz jubilarnog 20.. U području operacije ISAF ona je onaj to spojeno s nebrojenim telefonskim vrlo visoko. formulacija. u uređenoj okolini zasigurno je iskustvo. n ezISTA tu nekih velikih objašnjenja“. se. poručuju skromno. A sklopljenih prijateljstava. poručuju skromno. Ipak. tako i naših obitelji.indd 19 9/12/12 5:04 PM . razumljivo. renja na ovom području bude visoko. posao. zaključuje skupnik Cvrlje. odavno je poznata istina. Ovo će biti dragocjeno iskustvo u bu- dućnosti“. Ipak. Kada bih rekao da za bilo koje pitanje uvijek u kampu Cobra. na sjeveru Afganistana. “Mi se trudimo da svim kori- snicima pomognemo kolikogod to mo- žemo“. Naši vrijedni pozivima. izvedbi sve izgleda jednostavno. očekuju netradicionalni pristup – no to je jedini da je uvijek besprijekorna. “Ništa. Lijepo je uz pomoć Za sada. protiv prašine koja jednostavno obo- ljda oni najbolje znaju što oni znače. oni jednostavno vole i žive za svoj vrlo visoko. I naravno. rujna 2012. Ponosan sam što sam bio pripadnik 19. nadnarednik njihovu otvorenost. Posebno in. broj 404 / 14. žava naša računala i opremu. kaže Ništa bez veze. Jedva Pokušavaju izaći kao pobjednici u borbi sam naučio poneke njihove izraze. “Nema Pridružujem se tim željama. Što je iza kulisa. to ne bi uspjelo opisati njihovu motiviranost. slav. kako duću zadaću. nisu isti kao u Hrvatskoj. Naši vrijedni KIS-ovci učinili su sve da Ništa bez veze. ovdje u Kabulu. pobjeđuju. I trude se pobijediti u borbi sa satelitima A upravo kao da su oduvijek znali da će i prirodom. Na nas obične korisnike gledaju očima U stalnoj borbi s prašinom koja se uvlači u svaki dio opreme HV 404_18_19. U po. bi sustavi bili uvijek u funkciji“. odavno je poznata istina. Shvatila sam način rada s koalicijskim snagama. treba govoriti. voljeli bi da ona bude premašena od pa do razvlačenja kablova – u njihovoj nasljednika iz jubilarnog 20. vjerujem kako bi njihov izbor pao na poručnica Petrović. Često i ne samo s oblacima. radu s našim KIS-ovcima znam da je ljestvica ostvarenja na ovom području bude visoko. HRVCON-a. “Rad u međunarodnom okruženju. stožerni narednik Martin Kruc HRVCON-a birali društvo za neku bu- koji također daju svoj maksimum“. onih koja ostaju trajno je nebrojeno. KIS-ovci učinili su sve da ljestvica ostva- radom do kasnih noćnih sati. Kada bi pripadnici 19. barem mi se čini. Vrlo jednostavna dručju operacije ISAF ona je onaj bitan sigurnosni ovaj KIS-ovski par. kompresor iz naše automehaničarske ionako vrlo rijetko zanima one koji se radionice u njihovim rukama. HRVCON-a“. ocjenjuje poručnica Petrović. Malo vezom samo služe. O stručnosti ne Damir Hanić. Pa čak i kad iz vo- kuće. način da se oprema oslobodi kilograma ternet: “Znamo da upravo on pridonosi prašine koja se u nevjerojatno kratkom onome miru. nović. HRVCON-a. A uz pomoć koalicijskih snaga uspjeli su organizirati velik broj tečajeva kako bi upravo onima krajnjim korisnicima olakšali uporabu uređaja s kojima se možda prije dolaska u ISAF nikada nisu susretali. ali iz iskustva u životu i element. kako naših pripadnika vremenu nakuplja u kućištima uređaja. govori skupnik dilice kabla poteče voda.

20 BSD je. Svečanost su uveličali načelnik i svakom zahtjevu. njezinih zasluga za međunarodnu u međunarodnim vojnim operacijama u kojima ga. dući preustroj trebao bi jamčiti bolju operativnost. obljetnicu ni. dućeg preustroja Bojne za specijalna obuka pripadnika imati apsolutni prioritet. go. predstavnici Oružanih sna. naslijeđa Domo. koju je u crkvi svetog Ivana Krsti.indd 20 9/12/12 5:04 PM . vojni smislu riječi. lokalne uprave djelovanja ustrojena vinskog rata kao vodilje. teh- Foto: Goran BRKIĆ broj 404 / 14. nike i opreme postrojbi od kojih je nastao. precizni. slavili su 7. rujna u Delnicama 12. duh i spomen na 74 poginula pripadnika 12. osim vršio razgledavanjem tehničko-taktičkog zbora. be HV-a stvarane u Republike Hrvatske”. borbene vještine postrojbe rekao je da je BSD. vijenaca za poginule pripadnike Središta za posebne žen Ressler čitajući povjesnicu nagrade i pohvale. vi ste profesionalci u punom smislu riječi. a središnji je dio programa za- specijalnih postrojbi GS OSRH. su sudjelovali i sudjeluju. kao i bu. i Zapovjednik BSD-a pukovnik Dra. hrvatskog ljudi. To su pripadnici BSD-a najbolje pokazali Ostović. zadaća.vrhunski opremljenu i obučenu postrojbu. svijetu. “Uigra. zadaća. osim ljudi. Nadalje. u za najveće izazove te da korača uz bok najmoć- ordinarij monsinjor Juraj Jezerinac. Oružanim snagama i domovini. duh i dio svečanosti. rujna 2000. preuzeo i tradiciju. obučeni. elitne postroj- telja u Delnicama služio vojni ordi. Mi.” istaknuo je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Drago Lovrić obraćajući se pripadnicima postrojbe Uz bok najmoćnijih snaga za specijalne operacije Pripadnici Bojne za specijalna djelovanja pro. a bu- Program proslave počeo je misom dine povezivanjem 1. obučeni. preuzeo i tradiciju. izazovima. prilagodljivi svim uvjetima i svakom zahtjevu. prilagodljivi svim uvjetima Pozitivnim je ocijenio dosadašnji razvoj i posti- svoje postrojbe. djelovanja koja će se “i nadalje razvi. MUP-a. zapovjednik svojem se obraćanju dotaknuo bogate i sadržajne nijih snaga za specijalne operacije i u Europi i u Zapovjedništva za potporu general-bojnik Mate međunarodne suradnje koju provodi postrojba. Načelnik Glavnog stožera tom se spomen na 74 poginula pripad- prilikom obratio postrojenim pripadnicima BSD-a nika koji moraju biti dovoljan naglasivši da su se proteklih godina profilirali u motiv za profesionalan odnos Foto: Stjepan BRIGLJEVIĆ Tehničko-taktički zbor HV 404_20. prema radu. Govoreći o budućim Republici Hrvatskoj. pripadnicima postrojbe uručena promaknuća. Nakon prigodnih obraćanja najistaknutijim su narij Juraj Jezerinac te polaganjem Domovinskom ratu. pukovnik Ressler istaknuo je da će te bivši pripadnici postrojbe. obljetnica BSD-a Domagoj VLAHOVIĆ “Uigrani. n nistarstva obrane i 1. rujna 2012. vi ste profesionalci u punom gnuća postrojbe zaključivši da je BSD spreman i GS OSRH general-pukovnik Drago Lovrić. Ondje je održan i središnji nastao. tehni- gardijskog zdruga kod spomen-križa u delničkoj ke i opreme postrojbi od kojih je Foto: Goran BRKIĆ vojarni “Drgomalj”. zdruga.” rekao je general Lovrić. je 8. precizni. veleposlanstva SAD-a u Bojna za specijalna afirmaciju OSRH. hrvatskog gardijskog jati kao važan dio Oružanih snaga agilnost i svježinu.

Mešić održao je predavanje o islamskoj jenca poginuli od podmetnute mine. D. rujna 2012. kada se 20 hrvatskih posjetili su sinagogu gdje im je rabin dr. rujna 1991. Obučnog centra vodiča i službenih pasa “Satnik Krešimir Za kandidate koji ispunjavaju uvjete provest Ivošević” Pukovnije Vojne policije te Opslužništva vojarne). Hrvatski dao korisne informacija i savjete o misiji. • visoka razina informatičke pismenosti D.Ć. mr.napredna dočasnička izobrazba te udruga proisteklih iz Domovinskog . obilježena je 21. a koji će biti koncipiran tako nog darivanja krvi. ekshumirana nim Američkim Državama sa sjedištem u iz masovne grobnice Rakov potok.indd 21 9/12/12 5:04 PM . a među pripadnicima se kao darivatelj ističe razvodnik Dalibor Galinec. su tijela u siječnju 1992. Misu za poginule predvodio U DUGOM SELU je požeški biskup Antun Škvorčević. Rok za podnošenje prijava je 7 (sedam) dana od datuma objave u Hrvatskom vojniku. Zakona o služ. godišnji. Korisna i uspješna suradnja s Islamskom zajed- UPRAVA ZA Kusonjama. kulturi i običajima te su obišli molitveni dio džamije. nicom u Hrvatskoj i Židovskom vjerskom zajednicom Bet LJUDSKE RESURSE ca pogibije 20 hrvatskih branitelja.V. od toga 55 djelatnika bojne NBKO te pet djelatnika ostalih postrojbi (3. ovo je bila druga akcija dragovolj- engleskom jeziku.nacionalni sigurnosni certifikat stupnja TAJ. Kotel Da Don. rujna džamiju i sinagogu MINISTARSTVO OBRANE pred spomen-kapelom Male Gospe u u Zagrebu. jenaca i paljenjem svijeća kod spomen- kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: obilježja na Rakovom potoku kojem su . da se kandidatima postavljaju pitanja vezana dragovoljno darivanje krvi. godišnjica pogibije trojice hrvatskih svoj višegodišnji kontinuitet. 21 VIJESTI OSRH Sjećanje na tra.engleski jezik STANAG 3232 ili ALCPT 85 rata. Predsjednika RH brigadni general Vlado NO te sigurnosni certifikat NATO/EU – SECRET Šindler. izaslanika Republike Hrvatske u Sjedinje. nazočni su se uputili do kapelice Male Gospe u Kusonjama gdje su se . će se individualni razgovor na hrvatskom i Od ustrojavanja BNBKO. HV 404_21. Nakon odavanja počasti polaganjem vi- bi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Odaziv je bio odličan jer se Predviđeno vrijeme početka dužnosti: rujan/ prijavilo 60 darivatelja. a njihova M. uz posao koji bi obavljali u slučaju odabira. pri- padnika A satnije ZNG-a iz Bjelovara te Israel rezultirala je sadržajnim i korisnim dodatkom u pri- premi naših vojnika za odlazak u mirovne misije koji ima 19.K. za- Washingtonu jedno s još 23 ubijena hrvatska civila s Osim uvjeta iz članka 19. Pripadnici 10. Uprava za ljudske resurse.. Gradskim druš- tvom Crvenog križa Dugo Selo i Zavodom za transfuzij- Foto: Davor KIRIN stožernih poslova sku medicinu iz Zagreba 5. Sarajevska cesta 7. i 20. broj 404 / 14. rujna organizirana je akcija • međunarodna obuka ili izobrazba dragovoljnog davanja krvi. područja Kusonja. UNDOF-a se 8.vozačka dozvola B kategorije prigodnim govorima obratili izaslanik . kontingenta OSRH posjetili su 3. džamiju i sinagogu   ka u Kusonjama U sklopu pripreme za odlazak u mirovnu misiju Ujedinje- REPUBLIKA HRVATSKA Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća nih naroda (UNDOF) na Golanskoj visoravni pripadnici 10. Prijave s dokazima za ispunjavanje navede- nih uvjeta kandidati mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. .viši stožerni dočasnik u Uredu vojnog srpskih paravojnih postrojbi. U vojarni “Pukovnik Milivoj Halar” u Dugom Selu u • radno iskustvo iz područja međunarodnih i suradnji s Hrvatskim Crvenim križem. Mirza ef. listopad 2012. gičnu pogibiju HRVCON-a posjetili hrvatskih vojni. vojnici okrutno su pogubljeni. INTERNI NATJEČAJ Tragični događaj u Kusonjama dogodio Nakon predavanja u džamiji pripadnici 10. 10 000 Zagreb. sc.osobni čin: stožerni narednik ili časnički nazočili roditelji poginulih hrvatskih branitelja te predstavnici Ministarstva namjesnik SSS obrane RH i Ministarstva branitelja . bojne Pukovnije PZO. Pripadnicima kontingenta raspisuje branitelja koji su prilikom polaganja vi. za odabir kandidata za dužnost: branitelja iz Bjelovara našlo u zasjedi koji je i sam kao vojnik boravio na Golanskoj visoravni. kojem to je bilo već 54. potpredsjednik Sabora Milorad Batinić te izaslanik ministra branitelja DARIVANJE KRVI Posebna stručna znanja i kriteriji poželjni kod odabira kandidata: Ivan Grujić.

no i kako je NATO dragocjen partner toj zemlji. Rasmussen je govorio i se i na insajderske napade koji su učestali NATO u Afganistanu voditi novu misiju – na godišnjoj konferenciji gruzijskih velepo- tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Glav- ni je tajnik stoga dao punu potporu NATO-a procesu reforme armenske obrane i civilne zaštite. Naš je zadatak tajnik. Govo. njegov posjet ujedno odražava predanost upravo terorističke prijetnje. Save. Podsjetio je lja. a nećemo niti dopusti- je kako je “to vrijeme da se prisjetimo svih ti da se u toj zemlji naruše odnosi između građana iz 25 NATO-ovih i partnerskih zema.od Madrida. razlog zašto Sa. Kavkaza. Anders vorili smo da ćemo učiniti sve kako bismo se Fogh Rasmussen. Napomenuo je “Preuzimaju vodstvo u pružanju sigurnosti ne smije se dogoditi”. naših partnera i nas “. “Imamo priliku izgraditi još čvršće partnerstvo za budućnost. Rasmussen “Znamo i da unatoč ovim tragičnim inciden- je iskoristio priliku kako bi podsjetio da su tima većinu naših snaga veže nit povjerenja. primjer predanosti. Prošlog tjedna razgovarao je riječima svoju mjesečnu konferenciju za sam s afganistanskim predsjednikom i dogo- medije otvorio glavni tajnik NATO-a. Tijekom susreta s armenskim predsjednikom Seržom Sargsjanom u Erevanu. stoga je istaknuo kako je cilj Saveza da se s tom zemljom ostvare još čvršći odnosi. i moramo to iskoristiti. Nećemo terorističkog napada na SAD. NATO VIJESTI Anita Končar. foto NATO Neumorni u otkrivanju Glavni tajnik u i sprečavanju terorističkih aktivnosti Armeniji. nistanskih snaga. Rasmussen je tu zemlju posjetio prvi put. jer na taj način će i NATO i Armenija. Rasmussen povjerenja u regiji” trebaju rastaviti. “Povratak na sukob Armenije i Azerbejdžana kako je to izazovan zadatak. 22 broj 404 / 14. NATO zajedno s afganistanskim partnerima a NATO će u potpunosti ispuniti svoju ulogu pomno prati situaciju i čini sve u njihovoj kada je u pitanju globalna sigurnost. godine. Gruziji i Azerbejdžanu Glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmu- ssen u prvom je tjednu mjeseca rujna posje- tio Armeniju. “Moje su misli i s onima koji mjeseci nastaviti trenirati i davati potporu sjednikom Mihailom Sakašvilijem istaknuo na terenu hrabro i predano nastavljaju svoju afganistanskim snagama. dopustiti da neprijatelji Afganistana promi- reći o toj obljetnici prvi čovjek NATO-a kazao jene našu strategiju. kao i regija u cjelini. a tijekom postane utočište za teroriste. 11. prisjećajući se svih žrtava uhvatili u koštac s tim problemima. Londona do Istanbula i Balija”. Svjesni smo izazova i mogućih zastoja. Istaknuo je i kako je Armenija dra- gocjen partner NATO-a. rekao je. poručio je Rasmussen. moći kako bi se smanjio rizik.indd 22 9/12/12 5:05 PM . no NATO-a stabilnosti i sigurnosti regije Južnog veznici u Afganistanu imaju više od 120 000 to neće zasjeniti naš zajednički napredak. istaknuo je glavni studente Erevanskog sveučilišta. gdje je nakon razgovora s pred- koji su ubijeni. borbi desetaka tisuća ISAF-ovih vojnika afga- kih zlodjela iz cijeloga svijeta . To je i kako svakodnevno svjedočimo zajedničkoj trenutak da se sjetimo i svih žrtava teroristič. Tim zaštite na terenu. HV 404_22_23. a koje savjetovanja i pomaganja Afganistanskim slanika gdje je još jednom istaknuo značajan je nazvao zabrinjavajućima.”Kontinuirano znici i partneri neumorno rade na otkrivanju prilagođavamo sve mjere s ciljem što veće i sprečavanju terorističkih aktivnosti. “Želimo osigurati da ta zemlja ne a koji i dalje postižemo“. misiji uspjeti“. zahvalio je Armeniji na snažnom doprinosu NATO-vođenim ope- racijama u Afganistanu i na Kosovu. Gruziju i Azerbejdžan. rekao je glavni tajnik dodajući fesionalnije i kako su sve bolje opremljeni. rekao je prvi čovjek Saveza. Podsjetio je i kako kako je Gruzija poseban partner NATO-a i misiju“. kazao je Rasmussen dodajući kako Terorizam se ne može opravdati niti tolerirati. Glavni je tajnik održao i govor za vojnika. potrebno izgraditi nove mostove pomirenja. te da je sigurnosne afganistanske snage i u toj ćemo je kazao kako njihove trupe postaju sve pro. Osvrnuo će nakon povlačenja snaga 2014. a koji se bore za isti cilj. rujna. Inače. doprinos Gruzije misiji ISAF u Afganistanu. Istaknuo je kako snagama sigurnosti. biti na dobitku”. naglasio Nakon Armenije prvi čovjek Saveza posjetio zemlji te da su njegove misli s obiteljima onih je ističući kako će NATO i tijekom idućih 28 je Gruziju. i kako je tragičan svaki gubitak života u toj za oko tri četvrtine stanovništva“. Govoreći o tome kako afganistanske kojega je napomenuo da se “stare barijere ne- da do kraja misije u Afganistanu imamo jake snage uistinu prelaze u vodstvo. a koji su toga dana izgubili živote. rujna 2012.

HRVCON-a koji brigadiru Željku Akrapu i njegovu timu na svim napo- prvi put sudjeluju u operaciji ISAF dodijeljene su NATO medalje. HRVCON visoko podignuo ljestvicu no da će pripadnici novoga “Pridonositi stabilnosti i sigurnosti osobita je privile- kontingenta dati svoj maksimum te zajedničkim naporima i trudom gija.indd 23 9/12/12 5:05 PM . U sklopu svečanosti pripadnicima 19. 23 Uručene NATO medalje pripadnicima Škole vojne policije ANA-e Održana primopredaja između 19. MP TAT-a dodijeljene su i pohvale zapovjednika 19. najuspješniji projekt A-5 inicijative. vojno- U kampu Warehouse u Kabulu 12. HRVCON-a brigadir Tomislav Galić istaknuo je kako je ovaj kontingent ostvario vrhunske rezultate te kako se nada da će jubilarni 20. kao i brojni drugi visoki uzvanici. Slovenije i Hrvat- ske pridonijela dostizanju visokih standarda po kojima je ova škola prepoznatljiva i o kojoj je u više navrata govorio i glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Brigadir Akrap je dodijelio zahvalnicu i brigadiru Ivi Mogilnijsu za izvrsnu suradnju u procesu uspostave sustava obuke u Školi vojne policije ANA-e. a rima koje su uložili da Škola vojne policije ANA-e bude uručio ih je zamjenik zapovjednika RC Capital. HRVCON-a. HRVCON ISAF nastaviti njihovim stopama pridonoseći tako i nadalje ugledu koji Republika Hrvatska ima u Afganistanu i cjelokupnoj među- narodnoj zajednici. i 20. HRVCON-a brigadir Željko Dadić rekao je da je 19. zapovjednik 19. Bugarske. naglasio je nastaviti stazama prethodnika te im zaželio sretan povratak u obraćajući se nazočnima brigadir Galić. Mađarske. Makedonije. NATO medalja pripadnicima 19. razvijanju dijaloga dovodi do vidljivih rezultata“. Bosne i Hercegovine. “Pokazali ste kako Silvija Filošević otvorenost i predanost regionalnoj suradnji. Osim brigadira Galića svečanosti su nazočili zapovjed- zočili zamjenik zapovjednika Regionalnog zapovjedništva Capital nik 4. časna zadaća koja se pruža vojnicima“. rujna 2012. posebno istaknuvši doprinos vojne policije. Dražen Jonjić HV 404_22_23. zahvalivši na profesionalnom pristupu i predanosti u obavljanju zadaća u Regionalnom zapovjedništvu Capital. Primopredaji su na. HRVCON-a brigadiru Željku Dadiću. 31. MP TAT-a. i 20. Pozdravljajući pripadnike hrvatskih kontinge- nata u operaciji ISAF brigadir Koc istaknuo je važnost hrvatskog angažmana. Zahvaljujući na izvrsnoj suradnji zapovjednik 4. HRVCON-a brigadir Tomislav Galić uručio je NATO medalje pripadnicima 4. koji je zahvalio domovinu. Predavajući hrvatsku zastavu zapovjedniku 20. je rujna održana primopredaja policijskog savjetničkog tima (MPTAT) u Školi vojne između 19. turski brigadir Koc. Crne Gore. afganistanski brigadni general Sayed Savjetničke skupine Nastavnog obučnog središta ANA-e Ahmad Shah te predstavnici nacionalnih kontingenata Francuske. naglasio je bri- gadir Galić. brigadni general Sayed Ahmad Shah istaknuo je kako Afganistan poštuje napore međunarodne zajednice u izgradnji afganistanske vojske i policije. Zahva- ljujući na naporima koji pripadnici HRVCON-a u operaciji ISAF ulažu u obuku afganistanskih snaga sigurnosti. Njemačke. Pozdravljajući nazočne novi zapovjednik 20. kolovoza zapovjednik 19. HRVCON-a ISAF Na prigodnoj svečanosti u kampu Jullien u Kabulu. MP TAT-a brigadir Željko Akrap istaknuo je kako je upravo motiviranost svih pripadnika tima iz Albanije. Portugala. MP TAT-a brigadir Željko Akrap i zapovjednik turski brigadir Bedirhan Koc. latvijski brigadir Ivo Mogilnijs. Belgije. HRVCON-a i zapovjednika 4. hrvatskog kontingenta u operaciji ISAF te dodjela policije ANA-e. Osim NATO medalja najuspješnijim pripadnicima 4. broj 404 / 14.

24 broj 404 / 14. Faza MG1 interno je odobrena još sre- beno je odobrilo tzv. PTIĆ GRŽELJ HV_404_24_27. Temeljno se naoružanje sastoji od osam protuzračnih pro- jektila SA-N-8 Gremin ili SA-N-10 Gimlet. Očekuje se kako će u sastav Crnomorske flote prve tri pod- mornice ući do 2015. a Ships kao i čelnika mornarice i ostalih nakon toga uslijedila bi planirana sudionika iz prateće industrije i vlade. a u operativnim je uvjetima dosegnuta dubina od 240 do 250 m. a u skladu s najavom dostava plovila očekuje se najkasnije tijekom 2014. te integrator svih sustava na plovilu. položena u studenom 2011. protupodmorničkim torpedima TEST 71/76 ili superkavitirajućim podvodnim projektilima VA-111 Shkval. a na pramčanom čelu nalazi se šest torpednih cijevi kalibra 533 mm namije- njenih protubrodskim torpedima 53-65. u rujnu 2011. a njezina se dostava očekuje krajem 2013. Main Gate 2 (MG2) faza donošenja Istoimena je tvrtka označena i kao konačne odluke nakon prezentacije te primarni ugovarač za navedeni brod početak gradnje prototipnog plovila. Britansko ministarstvo obrane služ. Testiranje Havoca Osnovna je razlika među spomenutim dvjema inačicama Kilo podmornica u 1500 Nm doplova pri podvodnoj brzini od sedam čvorova u korist novije inačice te u znatno tišem radu u odnosu na prethodnice. svečano je obilježen u kolovozu 2010. Novorosijsk. kolovoza u Sankt Peterburgu svečano položila kobilicu za gradnju treće dizelsko-električne podmornice modernizirane inačice klase Kilo (Projekt 636) poznate pod oznakom Projekt 636. U početku je bila predviđena gradnja triju podmornica.. rujna 2012. desetomjesečna studija koncepcijskih stranih” fregata projektnog naziva rješenja izrađena zajedničkom surad- Type 26 namijenjenih Kraljevskoj njom časnika i stručnjaka ministar- ratnoj mornarici. Main Gate 1 dinom svibnja čime je okončana dva- (MG1) fazu programa “iznimno sve. M.. Maksimalna dubina ronjenja iznosi nominalno 300 m. Početak gradnje prve podmornice modernizirane klase Kilo. me- đutim. Time je označen stva obrane i britanske brodograđevne početak razdoblja razrade izvedbenog tvrtke BAE Systems Maritime Naval projekta koje bi trajalo 18 mjeseci. Rostov-na-Donu. njihov je broj povećan na šest jedinica.3. Druga je podmornica modernizirane inačice.indd 24 9/12/12 4:00 PM .. a dodatne tri do 2016. Nova će podmornica nositi naziv Starj Oskol. vojna tehnika // novosti Razvoj projekta fregata Type 26 Novogradnja podmornice klase Kilo Ruska je brodograđevna tvrtka Admiraliti 17.

26 djelovat će sve do sredine stoljeća gate Type 22 i Type 23. Sma.17 m te nosivost 53.indd 25 9/12/12 4:00 PM . čime se postiže najveća brzina od 30 čvorova. nazvana KRI Klewang. kolovoza za potrebe indonezijske ratne mornarice porinula prvi od četiri naručena karbon kompozitna trimarana oznake X3K. cilja. opremanju i dostavi nove klase trimarana Fregate Type 26 proizišle su iz plana o 19 m. efektivni doseg ophodnih zadaća. kao i gumenjak s tvrdim dnom duljine 11 m. Foto: Lockheed Martin tra da će Havoc na osnovi tih iskustava Naoružanje uključuje lansere projektila. ca. Fregate Type ponajprije bi trebala zamijeniti fre. gaz 1. broj 404 / 14.77 m. ne mornarice na području djelovanja na istisnina novih fregata Type 26 bila površinskih borbenih plovila. i to inačica C1 uz koju postoje 7000 nm pri krstarećoj brzini od 15 i inačice C2 (stabilizacijsko borbeno čv. Posebno je važno skorizično i provjereno rješenje koje je napomenuti da je to plovilo najveći trimaran izgrađen od za opremanje oružanih snaga odabralo kompozitnih materijala ojačanih karbonskim vlaknima. Propulzijski će sustav osigura- nabavi budućih površinskih borbenih vati postizanje najveće brzine iznad plovila (Future Surface Combatant 28 čv. T.7 milijuna američkih dolara. plovilo) i C3 (oceanski ophodni brod). spomenuta brodograđevna tvrtka potpisala je ugovor o gradnji i opremanju Foto: BAE Systems prvog plovila u seriji. Inače. Tvrtka navodi kako ima a u gradnji je primijenjen proces vakuumske infuzije i dugo iskustvo u integriranju zapovjedno. Pro- cjena će se obaviti na marinskom poligo. no procjenjuje se da je vrijednost jednog plovila nu za testiranja amfibijskih vozila u bazi oko 12. uporabe i održavanja. rujna 2012. Godine 2009. ali i smanjenog akustičnog i magnetskog odraza. kao temeljna okosnica britanske rat- Prema trenutačnim spoznajama. a projektni će doplov iznositi FSC). wave piercing značajku koja omogućava Martin dao višenamjenskom Patrijinu iznimno dobra pomorstvena svojstva i stabilnost. VLAŠIĆ M. sedam država. PTIĆ GRŽELJ Američki Marinski korpus sklopio je s tvrtkom Lockheed Martin ugovor o pro- cjeni sposobnosti svojeg oklopnog vozila Havoc pogonske konfiguracije 8x8. 25 Porinut napredni indonezijski trimaran Indonezijska je brodograđevna tvrtka PT Lundin Industry Invest 31. opremljena projektilima te smanjene radarske zamjetljivosti (stealth). Havoc je naziv koji je Lockheed Trupovi imaju tzv. je doplov 2000 Nm pri brzini od 16 čv. Detalji ugovora o gradnji. PTIĆ GRŽELJ HV_404_24_27. duljina 148 m te širina M. Projekt je sve dosad radi specifičnog i naprednog dizajna kao i metoda građenja imao klasifikaciju povjerljivo. bi oko 5800 t. Planirana je izgradnja 10 plovila.1 GT. a prva bi fregata ušla u operativnu Buduća površinska borbena plovila uporabu tijekom 2020. vinilnoesterna smola. nisu objavljeni. Tom je tehnologijom dobiven trup informacijskih sustava te sustava zaštite iznimne čvrstoće uz istodobno smanjenje troškova prilikom i naoružanja na raznovrsna vozila. Testiranja Glavne su brodograđevne odlike trimarana klase X3K stan- će obuhvatiti razne aspekte s naglaskom dardna istisnina 130 tona uz duljinu preko svega 62. Camp Pendleton u Kaliforniji. a maksimalni Lockheed Martin opisuje Havoc kao ni. Propul- oklopnom vozilu AMV u koje je ugradio zijski se sustav sastoji od četiri MAN-ova dizelska motora neke svoje tehnologije i sustave zaštite. duljinu vodne linije 50. mornaričke topove osigurati visoku razinu mobilnosti i zašti.53 m. a sama je gradnja krenula početkom 2010. stavljenim na amfibijska svojstva Havo. Široka paluba te te jednostavnost uporabe i održavanja omogućava nošenje jednog helikoptera čime se proširuje i u najtežim uvjetima.

. Trenutačno je u operativnoj službi talijanske mornarice osam fregata klase Maestrale te još uvijek nije objavljeno koja bi dva plovila bila prodana Filipinima.9 m te imaju maksimalnu istisninu od 3100 t. a sastoji se od 1823 dijela. Duljine su 122. Brodovi će prema trenutačnim spoznajama biti prodani zajedno s protuzračnim i produ- brodskim naoružanjem. Temeljno naoružanje čine četiri lansera protubrodskih projektila Teseo. rujna 2012. Ugovor o kupnji fregata koje su ušle u operativnu službu talijanske ratne mornarice tijekom 1980-tih trebao bi biti potpisan u siječnju 2013. pokreće ga motor Cummins snage 250 KS. širine 12. a operativni je doplov 6000 nm. M. Foto: Lockheed Martin Jednako tako. postoje najave da je filipinska vlada spremna za nabavu desetak novih japanskih ophodnih brodova za potrebe nacionalne obalne straže. Usto. nova faza razvoja mora postići napredak na području smanjenja mase i cijene vozila. VLAŠIĆ Talijanske fregate za filipinsku mornaricu Filipinsko je ministarstvo obrane zatražilo doznačivanje proračunskih sredstava u visini od 60 milijuna američkih dolara za nabavu dviju rabljenih talijanskih fregata klase Maestrale. a nakon toga uslijedio bi opsežan remont i dostava plovila u studenom iste godine. Predviđa se kako bi ukupna vrijednost predviđe- nog transfera dosegnula oko 280 milijuna dolara. najopremljeniji i najjači brodovi filipinske mornarice. T. Detalji moguće nabave još uvijek nisu poznati. do 1985.7 m. 26 broj 404 / 14. CODAG konfiguracijom propulzijskog sustava postiže se maksimlna brzina do 32 čv. glavni pramčani top Otobreda 127 mm. Fregate bi ulaskom u aktivnu službu postale najveći. PTIĆ GRŽELJ HV_404_24_27. Nova faza razvoja JLTV-a treba zadržati postignuto u dosadašnjem razvoju što uključuje oklopnu zaštitu. Najveća masa vozila LM JLTV iznosi 6363 kg. vojna tehnika // novosti Nastavljen razvoj JLTV-a Američka kopnena vojska i Marinski korpus potpisali su s tvrtkom Lockheed Martin ugovor vrijedan 65 milijuna dolara kojim se osigurava nastavak razvoja lakog taktičkog oklopnog vozila JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). dva topa kalibra 40 mm te dvije torpedne cijevi 533 mm. Dosad su postojeći prototipovi prevalili ukupno više od 250 000 kilometara tijekom raznih proba i terenskih testiranja. Navedeni su brodovi ušli u aktivnu službu u razdoblju od 1982.indd 26 9/12/12 4:00 PM . po- uzdanost i mogućnost prijevoza helikopterima CH-47 i CH-53 (kao podvješen teret). Novi ugovor pokriva razdoblje od 27 mjeseci te dostavu 22 nova vozila s previđenim poboljšanjima koja uključuju primjenu jeftini- jih materijala i motora smanjene potrošnje goriva te ukupno nižih troškova logističke potpore. sustav SAM Aspide. mobilnost.

vinjeta i maketa. do 25. u razli. je Tehnički muzej Zagreb. U rujnu 2010. ma i svim stradalnicima Domovinskog rata. Barbare prigodom proslave Dana put te je od 18. Nositelj izložbe je Udruga Signum Laudis.zagrebačka izložba Izložba Oluja u minijaturi posvećena je svim hrvatskim branitelji. Povodom obi. Prvi je postav izložbe godine. od 2. studenog 2012. rujna 2012. listopada do 18. rujna 2011. VLAŠIĆ HV_404_24_27. T. čitim uobičajenim maketarskim mjerilima. uz nositelja organizator Izlošci obuhvaćaju tridesetak diorama. lježavanja Dana branitelja grada Siska. u galeriji na dopunjena novim izlošcima i drugim sadržajima nastavlja svoj Kninskoj tvrđavi te u crkvici sv. kolovoza 2010. Izložba nakon Knina Izložba je ostvarena sredstvima Gradskog ureda za obrazovanje gostuje u drugim hrvatskim gradovima. 27 IZLOŽBE Izložba u Kninu Oluja u minijaturi . Izložba predstavljen 5. gostovala kulturu i šport Grada Zagreba je u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku. u Kninskom muzeju. broj 404 / 14. petnaeste godišnjice operacije “Oluja”.indd 27 9/12/12 4:00 PM . godine planirano pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te njezino prikazivanje u zagrebačkom Tehničkom muzeju. izložba je gostovala u Gradskom muzeju Sisak.

rujna 2012. o fizičkim nema.indd 28 9/12/12 4:48 PM . o logičkim zrakoplovstvo i tvrtka Embraer prije lakog jurišnika AMX iz ma KC-390 iz Embraerova sektora značajkama sučelja. Pravo bi rje. uobičajen je proces i alate za proizvodnu liniju). Ne­ isporuke Brazilskom ratnom zrako. Prve su zvod (joint definition phase). tumači posljednje tehnološke za- ključke brazilskog programa razvoja taktičkog mlaznog transportnog zrakoplova Taktičke transportne zrakoplove poput C-130 Herculesa ili C-160 Transalla turboelisna pogonska grupa ograničava na znatno manje brzine i visine krstarenja u odnosu na one borbenih zrakoplova. o svemu. razgovarali smo na ovogodišnjem međusobno.2 milijarde dolara dobavljačima i partnerima kako ne cijene i operativnih troškova do. Embraerov potpredsjednik programa KC-390. Embraer Defense and Security Paul Gastäo SilvA. Brazilsko ratno dobili iz projekta Silvom. kušavamo formalizirati sporazum s nabavnom cijenom i operativnim prekidno razvijamo plovstvu planirane za kraj 2016. Prijenos tehnologije sad osigurane 2. razgovor Paulo Gastäo Silva. osamdesetih godina Defense and Security. Za program su do. jer sedam godina započinju razvoj KC. Po- šenje očito bio transportni zrakoplov u našoj tvrtki. sljedeća faza je faza detaljnog ra- 390. o svim sučeljima na zrakoplovu. značajkama tih sučelja. Gdje je program razvoja i razvijaju sustave za sučelja koja nom (iskustva iz posljednjih sukoba KC-390 danas? smo dogovorili. Za nas je to najvaž- upućuju i na kroničan nedostatak Program je ušao u treću fazu. Međutim. nija faza u razvojnom programu jer zračnih cisterni). a o tome gdje je program danas o tome kako se sustavi povezuju projekte i razmjenj­ visinom krstarenja strateškog zra. koplova. ali su zbog visoke nabav. kako se povezuju sa ujemo tehnologiju. Uvidjevši to. go. potpredsjednik programa KC-390. a brzinom i civilne i vojne dine. mlaznog taktičkog transportnog prošlog stoljeća zvoja u kojoj dobavljači odlaze kući zrakoplova i zračne cisterne u jed. takvog na tržištu Puno smo tehnologije Farnboroughu s Paulom Gastäom strukturom zrakoplova. s projekta na projekt (obuhvaća izradu dvaju prototipova bismo zajednički definirali proi- stupni samo rijetkima. Stra- teški transportni zrakoplovi poput C-17 Globemastera III s mlaznom ili A400M Atlasa s turboelisnom pogonskom grupom nove gene- racije krstare na gotovo jednakim brzinama i visinama kao i borbeni zrakoplovi. 28 broj 404 / 14. potpredsjednikom progra. fazu u kojoj razgovaramo s našim će sve što sad napravimo defini- HV_404_28_31. troškovima taktičkog.

puno novih tehnologija tog programa ići u neki sljedeći danas razvio i za koje širom svijeta pruža logističku potpo- za nas. To je najveći zrakoplov koji smo dosad razvijali. i desantiranje tereta. smo naučili tijekom razvoja KC-390. još 12 zrakoplova. danas možemo Republika Češka (2). kad ne bismo prihvatili rizik iznad mercijalne. Kolumbija (12). Na tim dvije godine. U punjenju goriva mo obaviti u drugoj polovici 2014. foto: Embraer rati kako će se program nastaviti Koji je bio najvažniji kriterij U Embraeru imamo u našu tehnološku bazu i vrlo će se u budućnosti. tehnologiju. (28).indd 29 9/12/12 4:48 PM . cijena? programima koja se Koje je najzahtjevnije područje zrakoplovstvo i stoga ga u potpunosti Što se tiče tehnologije. Temeljna AMX iz osamdesetih godina proš- će elektronika biti nabavljena na log stoljeća. Boeing nema nikakve odgovornosti u spomenutom integriramo softver za upravljački Prijenos tehnologije s projekta na programu. ali provjerenu? otvoren proces ili ste se obrati. ste prije surađivali? njega? gija u razvojnim programima koja Naravno da imamo čvrste veze s ne. servisna mreža. bilo je kako temelje na razini zre­ u razvoju KC-390? losti tih tehnologija. Imat će izni. Druga je razina kao davaoci nego primaoci. ali zato je mi samostalno omogućila razvoj prve serije regio- integriramo s namjenskom pu. Neprekidno razvijamo civil. tehnologiju. provjerena tehno. Zašto ste sklopili partnerstvo U Embraeru imamo stroga interna li samo dobavljačima s kojima s Boeingom? Što dobivate od pravila o primjeni novih tehnolo. No. ali svaki je novi tnerstvo s Boeingom. zvijemo za KC-390 bit će pohranjena HV_404_28_31. a nekada s ko. Je li odabir dobavljača bio ru. U tom programu ima program otvoren natječaj. nekad tehnologija više NARUDŽBE: Pisma namjere za 60 zrakoplova: Brazil program nove generacije. nalnih mlažnjaka (E-135/140/145). Prva je tehnička s obzirom Embraer tereta. na to da ne možemo nastaviti ako i najveći su izazov. aspekti. Bude li Rafale odabran za novi određene razine. sam opisao u prethodnom pitanju. Ta su nam dva područja nova vati prvi prototip. pa čak i komercijalnim. No. razvoja novog motora usporedno s logijama i mogućnostima koje smo francuska je vlada izrazila spremnost za narudžbu razvojem novog zrakoplova s toliko usvojili puno prije. Ne bih rekao da smo sklopili par- se temelje na razini zrelosti tih kim dobavljačima. Procjenjujemo rizik za što iscrpan i tehnički zahtjevan posao. ke razmjene mi Boeingu dajemo informacije o onome što soko postavljenim krilom i rampom rije regionalnih mlažnjaka (E. oprema ne zadovoljava temeljne u letu već imamo iskustvo. To je najveći zrakoplov koplov dolazi iz vaše kuće? zajednički komercijalni angažman. pri odabiru dobavljača? Do. liko i gdje ćete primjenjivati imamo razrađenu proceduru. zatim slijede razvije. ima nekoliko vrlo sustav za popunu goriva u letu i su- Koji su sljedeći koraci? ristimo sustav eliminacije s nekoliko zanimljivih izazova za stav za manipulaciju i desantiranje Sljedeće godine počinjemo izrađi. Ne još. važno. Iz perspektive tehnološ- koji smo dosad razvijali. Koliko dolazi iz npr. a drugo za Embraer. tvrtki. Koliko će iz je naučio tijekom razvoja C-17 i zračnih cisterni koje je do noviteta. Ta nam je tehnologija tržištu. Zasad samo razmjenjujemo informacije – nema sustav (Fly by Wire) što je iznimno projekt uobičajen je proces u našoj obveza. Čile (6). 29 krilom i rampom za utovar tereta tako da je to puno noviteta. nologija u razvojnim Program je naručilo Brazilsko ratno logija. Prvi let planira. napredna o primjeni novih teh­ programima. financira vlada. To je vrlo Kako ste odlučivali o tome ko. lovački zrakoplov Brazilskog ratnog zrakoplovstva. a on nama o tome što za utovar tereta tako da je to puno 170/175/190/195). U tom programu Za nas su najzahtjevnija područja U postupku odabira dobavljača ko. ali ne godine što je za tek nešto više od tehničke zahtjeve. puno novih tehnologija za nas Tomislav MESARIĆ. stroga interna pravila vjerojatno primjenjivati u budućim sadašnja suradnja. Puno smo tehnologije Postoje neka tržišta koja bez Boeinga ne bismo uzimali u mno dobro integriranu temeljnu i dobili iz projekta lakog jurišnika obzir. područjima suradnje – jedno je tehnološka razmjena. tem računala tako da je to zaista To je balans. ali to bi novu. razina. ni. ingom imamo sporazum o dvama Embraer KC-390 – novi igrač na tržištu nekoliko vrlo zanimljivih izazova Koliko tehnologije za taj zra. ali kako je on na njima prilično utjecajan mislimo da namjensku elektroniku. E-jets se. S Boe- tehnologija. Kako stojite s financijama? tehnologija. tehnoloških izazova bio bi za nas jets serijom. Zasad dobro napredujemo. takoreći neprovjerenu bila dva područja s najviše rizika. a koliko i gdje sta. Argentina (6). Naravno. Zrakoplov će imati najsu. Prihvatiti rizik od razviti KC-390 zahvaljujući tehno. dvama područjima puno radimo ve- nost servisne mreže i mnogi drugi zano uz smanjivanje rizika. Prvi je s vi. dolazi s vojne strane. Sva tehnologija koju ra- prevelik rizik. Iz perspektive zajedničkog komercijalnog angažmana. Samostalno izrađujemo i komercijalni projekt? ru. Portugal (6). rujna 2012. ali i nedavno s E. Prvi je s visoko postavljenim broj 404 / 14. komercijalna. s Boeingom ćemo raditi na proširenju postojeće marketinš- vremeniji sustav za manipulaciju ne i vojne projekte i razmjenjujemo ke analize s obzirom na to da je puno prisutniji na tržištu.

morali smo doraditi sustav reverzibilnog potiska kako bismo dobili povoljni- je strujanje zraka ispred uvodnika i smanjili vjerojatnost od usisavanja stranih tijela. Embraer već ima iskustva u razvoju protokola za mrežne sustave koji se nalaze u zrakoplovima Brazilskog ratnog zrakoplovstva. ali smo ipak morali donekle doraditi sustav za nadzor radnih parametara (FADEC) kako bismo dobili potreban potisak. Je li riječ o nacionalnom mrež- nom protokolu ili o međuna- rodnom kao što je Link 16? KC-390 prilagođen je i za brzu dostavu tereta padobranom Trenutačno imamo samo zahtjev za nacionalni mrežni protokol. Što se tiče samog motora IAE V2500. sustava zaštite koji će KC-390 štititi od prijet­ Zašto mlazni motor? Zašto dva nji modernog bojišta motora? proveli smo detaljne Zašto ne! Mlazni su motori danas analize. Imam više povjere. Dynamics) i uvjereni smo da ima- mo dobro rješenje. detektor laserskog ozračenja Ali. rujna 2012. a dva u odnosu na Imat će sve: detektor četiri omogućavaju znatno manje radarskog ozračenja operativne troškove. Hardver motora je jednak. Obavili smo i ispitivanja mislimo da smo dobro zaštićeni od zračne struje ulazi u jezgru motora. jednak je onom na put- ničkim zrakoplovima. Kako ste riješili otpornost mo- tora prema oštećenjima koja prouzročuju strana tijela s ob- zirom na to da je riječ o vojnom nja u naše rješenje nego u moderne Ispitivanja u uvjetima zaleđivanja zrakoplovu koji će slijetati na kompozitne propelere. ali HV_404_28_31. Dva motora (MAWS). a dizajniran Elbit Systems je za borbene operacije. Zrakoplov zajednički osnovali je oklopljen. odličan su pokazatelj otpornosti ven- improvizirane staze? nim turboventilatorskim (turbofan) tilatora. a sam je ventilator vrlo robustan. Za samoobrambeni odnosu na četiri? smo sustav odabrali Svi su zahtjevi što se tiče otporno. Naravno. vrlo pouzdani. 30 broj 404 / 14. to je vojni zrakoplov i za (LWR). KC-390 bit će umrežen.indd 30 9/12/12 4:48 PM . ali to je dio razvojnog procesa. Razvijate li KC-390 za operaci- je u mrežnom okruženju? O da! U razvojnoj je specifikaciji stav- ka za integraciju mrežnog sustava. pazili smo i da kritični Embraera i izraelski sustavi budu razdvojeni. brazilsku tvrtku AEL sti prema borbenim oštećenjima na Sistemas koju su tom zrakoplovu ispunjeni. U suvreme. softverom CFD (Computational Fluid stranih tijela. detektor razliku od civilnih. razgovor bismo zajedno ondje mogli ostvariti Pri razmatranju određeni uspjeh. a usto je i motor znatno uda- Napravili smo sve moguće analize i mlaznim motorima vrlo mali dio ljen od tla. (RWR). Odlučili smo se za gotov proizvod. lansere pružaju puno manju otpornost mamaca i usmjerene prema borbenim oštećenjima u IC protumjere (DIRCM). netko će približavanja rakete na njega zapucati.

Za samoobrambeni smo sustav oda- brali brazilsku tvrtku AEL Sistemas koju su zajednički osnovali Embraera i izraelski Elbit Systems. u istoj smo kategoriji. A400M ima nosivost od 37 sustav? jenja u Portugalu. Da je Boeing na to spreman možda najbolje govori kampanja s kraja srpnja ove godine. a imamo i postro. ćete za KC-390 razvijati novu? Koliki tržišni udjel planirate preuzeti od C-130 mu (Češka i Portugal) i zasigurno će Koristit ćemo cijelu postojeću Em. a koliki od A400M Atlasa? tražiti Link 16. detektor laserskog ozra- čenja (LWR). 31 Boeing u Brazilu Brazil je kao jedno od posljednjih velikih tržišta lovačkih zrakoplova (program F-X2) Boeingu iznimno zanimljiv. Kao što znate. Brazil- je potrebno. Boeing nastoji oču- vati tehnološku i proizvodnu bazu kako bi spreman dočekao natječaj za razvoj lovačkog zrakoplova šeste generacije. Prema specifikaciji koja je trenutačno na snazi program F-X2 podrazumijeva nabavu 36 zrakoplova. nam tržište. u jednom. Northrop Grumman itd. U Europi već imamo postro. lansere mamaca i Jedna od zadaća KC-390 je opskrba gorivom u zraku usmjerene IC protumjere (DIRCM). ali imat ćemo tu moguć- nost na osnovi sustava sintetičkog vida (SV) i dvaju HUD prikaznika u pilotskoj kabini. Imamo zahtjev za operacije u uvjetima smanjene vidljivosti. HV_404_28_31. Istina. među kojima su neka od najzvučnijih imena zrakoplovne industrije (Raythe- on. govoreći u geografskom sko ratno zrakoplovstvo tražilo je nosivost od 19 tona. Zaista je riječ o zra- koplovima koji mogu letjeti u svim uvjetima i potpuno su usklađeni sa suvremenim CNS/ATM standardima zračnog prostora. ali mnogi vojni analitičari procjenjuju da bi se taj broj vrlo lako mogao popeti i do 120. dvije su nam servisnu i logističku mrežu ili članice NATO-a partneri u progra. u budućnosti ćemo možda ponuditi Planirate li se za potporu kori- i neki drugi za naše međunarodne snicima osloniti na postojeću kupce. Što se tiče C-130 Herculesa. Herculesa. mi smo odgovorili s 23 tone. jenja gdje su vojna i civilna mreža a koliki ćemo tržišni udjel preuzeti od njega – reći će Imat će sve: detektor radarskog ozra. Boeing je predstavnicima brazilske zrakoplovne industrije u nekoliko dana održao iscrpne prezentacije o poslov- nim prilikama koje ih očekuju bude li F-18E/F Super Hornet izabran za novi lovački zrakoplov Brazilskog ratnog zrakoplovstva. broj 404 / 14. Okupivši sve najvažnije dobavljače. rujna 2012. Jedna je od važnijih stavki programa F-X2 opsežan transfer tehnologije brazilskoj zrakoplovnoj indu- striji. detektor približavanja rakete (MAWS). Uključuje li razvojna speci- fikacija za KC-390 operacije u uvjetima smanjene vidlji- vosti? Da. n čenja (RWR). neće biti kao na putničkim zrako- plovima.). GE Aviation.indd 31 9/12/12 4:48 PM . Nakon eliminacije iz programa lovačkog zrakoplova pete generacije (JSF). Odlučili smo se za gotov proizvod. braerovu mrežu i širiti je tamo gdje Smatramo da je A400M u posve drugoj kategoriji. tona. a Planirate li samoobrambeni smislu.

Očekuje se da se njihove borbene mogućnosti nalaze negdje između Budućnost onih koje posjeduju lake. ska programom Stryker pokrenula ako mu se ukloni opreme. Neke države više ne smatraju teške snage nužnim za nacionalnu Znatno je ke kopnene vojske (Interim Force) Kao i druga vozila te vrste.indd 32 9/12/12 3:57 PM . unapređenje u zaštiti objavljenu 1999. proizvodilo se prema licenciji u Ge. Najnoviji je primjer trenda jačanja vojska nabavlja ih od 2001. Na srednje se snage gleda i s aspek- ta uštede jer ih se može održavati jeftinije u odnosu na teške oklopne snage. teške oklopne snage. među osta­ lim. Trebale bi biti posebno prikladne za raspoređivanje srednjih ok u široki raspon misija.Média sobre Rodas) koji prvu fazu transformacije Američ. pretvori u oklopni na osam kotača koji može prevoziti na kotačima. Stryker obranu i vide srednje snage dovolj. razvija Brazilska vojska u suradnji HV_404_32_35. Tako je američka voj- snaga ovisi o postojanju prikladne ili čak uz manju masu Rezultat navedenog bilo je prihva. a mogu se u odnosu na tradicionalne kopnene snage i svoju najjaču sa- stavnicu. Drugi se aspekt temeljio na borbe- nim mogućnostima srednjih snaga. a Američka kopnena samoobrane tvrtki Mowag pod nazivom Piranha. i evolucija progra­ ma FRES. nemeha- nizirane snage i onih koje imaju teške oklopne snage. godine koja je osigurava doista visok stupanj opera- nim. od niske do srednje razine intenziteta kao i za potporu teškim snagama u velikim sukobima odnosno lakim snagama u mirovnim operacijama. ćanje lakog oklopljenog transportera trend revitalizacije oklopnih vozila kupola i top te ga se pnih vozila. rujna 2012. BVP-a moguće postići vojsku u strateškom smislu trebala tivne mobilnosti i može brzo dovesti provedba koncepta srednje teških bez povećanja mase učiniti znatno pokretljivijom. Pessoal . kotačnih oklopnih snaga VBTP-MR Strykeri su u početku prihvaćeni kao neral Motorsu u Kanadi pod nazivom (Viatura Blindada de Transporte de privremeno rješenje koje bi činilo LAV. a posebice prikladnih oklo. Transporteri Stryker primjer su transporter naoružan do devet pješaka uz dva člana posa- vozila namjenski proizvedenih za samo za potrebe de. brže rasporediti preko velikih udaljenosti. je li gaše­ nje programa FCS. 32 broj 404 / 14. Vozilo je projektirano u švicarskoj Zajednički razvoj srednje snage. a na kraju ga je Američka ko. No. pješaštvo u boj. promijenila smjer razvoja oklopništva? Općeprihvaćeno je stajalište bilo da su srednje teške oklopne snage prije svega strateški pokretljivije. godine. VOJNA TEHNIKA Budućnost oklop­ ništva trebala se bazirati na visoko pokretnim i snažno naoružanim sred­ njim oklopnim vozi­ lima. Koje se god stajalište zauzme. pnena vojska nazvala Stryker.

Strykera tri godine prije. među ostalim t i po strateškoj pokretljivosti. godine prekinut je razvoj vozila i samog programa FCS.oklopni transporter). izraelskim teškim transporterom. Oklopno vozilo Stryker broj 404 / 14. potrošila (MGS) koji je činio njegovu glavninu na Merkavama te su prikazani i na Armadillu. postojanje najnovijih nanočelika visoke čvrstoće i tačima dolazi od Britanske vojske tijekom nekoliko godina od početka keramičkih materijala te eksplozivnih reaktivnih oklo- koja još nema niti jedan unatoč programa. Jedina ozbiljna iznimka vezana uz razmišljanje kao i kod definiranja švedskog proizvođača BAE Hagglunds. To je rezultiralo pove- ćanjem s početno predviđenih 18 tona na 24. je da se borbeno učinkovita vozila teške oklopne snage. Međutim. 2009. posebice inačice XM 1206 ICV (Infantry Carrier Vehicle .indd 33 9/12/12 3:57 PM . U to je vrijeme još uvijek bilo u Ivecovoj tvornici kamiona u Bra. pješaštva koji bi kao takvi bili pogodni za srednje Jačanje zagovornika gusjeničnih bor. Nedavno su naručena Američke vojske pokrenutog 2003. Program FCS označio je i kraj ide. 33 Pripremio Vedran SLAVER datni oklop čime su postali preteš- Foto: US DoD ki za Herculesa. za razliku od vozila Brad- ley kod kojeg desetina mora biti podijeljena u dva vozila) uz tročla- nu posadu te imati naoružanje jače od Bradleya. Američka je vojska umjesto MGS-a odlučila razviti Ground Combat Ve- hicle (GCV). Međutim. vozilo treba biti prevozivo u zrakoplovu C-17 što je dovelo do pretpostavki da bi moglo imati masu i do 60 tona jer najveća nosivost C-17 iznosi 77. ali i lakše transportere razvoj. devet vojnika. moguće razviti zaštićenije. Manned Ground System pa i sustava aktivne zaštite koji su već u uporabi tomu što je od 1998. Dosad nisu objavljeni detalji osim da bi osnovna inačica trebala biti transporter koji može prevesti cijelu desetinu (tj. kotačima što je odražavalo jednako oklopljena 35-tonska inačica BVP-a CV90 bez kupole. Strykeri su dobili do- HV_404_32_35. S dru- ge strane. benih vozila prepoznano je pri razvo. bilo bi oko 1. Masa te razine učinila bi GCV us- poredivim s Namerom. S obzirom na opremanje transporterima na ko. rujna 2012.5 tona. GCV vjerojatno neće biti oklopnih snaga s Ivecom. 2044 vozila koja će se proizvesti godine.5 tona što je izbacilo Hercules iz igre. Također. no to se čini malo vjerojatnim jer bi ga dovelo u klasu “starih” teških snaga od kojih se trebao razlikovati. dobro zilu. Borbene operacije u Iraku pokazale su i potrebu za povećanjem oklopne zaštite vozila MGS. predviđeno da vozila FCS budu na Primjer je srednjeg oklopnog vozila Armadillo. mogu prevoziti zrakom u C-130 ju Future Combat Systemsa (FCS) Herculesu.1 milijardu funti na njihov dobio je gusjenice.

rujna 2012. mogao biti trans.BMPT Oklopni transporter Armadillo HV_404_32_35. Najviše što se može u skoro vrijeme očekivati od zračnog tran- sporta pojedinačni je prijevoz malog broja oklopnjaka kao što je prijevoz kanadskih vozila Leopardi 2 u afga- nistanski Kandahar. BMPT se temelji na ten- topova BVP-a povećao s 20 mm pješaštvu koje prevozi đene prilikom projektiranja. za vrijeme dok se BVP-i bore snage mogle uzeti u obzir borbe. kombiniranje svih spomenutih bi prije svega morao ili američki Bradley. pješaštvo. oklopne snage. nosivost C-17. pružanje jalni nasljednik BVP-a nosi vatrenoj moći vozila te je dovelo tama te transporter pješaštva. Ono i drugom opremom. S druge stra. Najočitiji tip vozila koje bi srednje na 30 do 40 mm i još su pojačani strane. veća je od Herculesa. uštede jer ih se može održavati jeftinije Transport zrakom u odnosu na teške Činjenica da će se GCV moći prevo. VOJNA TEHNIKA ni posebno lagan zbog potrebe da Na srednje se snage smjesti 12 ljudi što znači da će biti gleda i s aspekta razmjerno velik i težak. protuoklopnim vođenim raketama protiv neprijateljskih BVP-a i drugih no je vozilo pješaštva (BVP). djelovanje pješaka u BVP-u na dva tipa vozila: platformu za žen za prevoženje pješaštva u boj iz vlastitog naoružanja malo prido. 34 broj 404 / 14.indd 34 9/12/12 3:58 PM . Naprijed navedeno govori u prilog binacija odražava ulogu BVP-a u Redefiniranje zahtjeva podjeli funkcija postojećih BVP-a oklopnom ratovanju gdje je zadu. vatrenu potporu topovima i rake- Drugi bi potenci- u suradnji s tenkovima. U primjerima topom 30 mm i četirima lanserima funkcija u jednom vozilu postaje osigurati najveću britanskog Warriora i izraelskog Na. Ta činjenica omo- gućava vojskama da uzmu u obzir i Prva objavljena vizualizacija oklopnog vozila GCV vozila koja su veća i teža od Strykera i njegovih ekvivalenata. Međutim. Sve to ostavlja ciljeva. vođenih raketa i nema prostor za sve teže izvedivo jer se kalibar moguću zaštitu mera puškarnice nisu ni bile predvi. Neke države više ne ziti samo zrakoplovom C-17 znači smatraju teške snage da ni oživljavanje koncepta zračne nužnim za nacionalnu pokretljivosti oklopnih snaga iz obranu i vide srednje 1999. protivničkoj vatri. S druge ku T-72 i opisuje ga se kao vozilo Foto: Uralvagonzavod Foto: BAE Systems Rusko viđenje vozila za potporu . Također. Ta kom. pješaci u njima nemaju nika- osigurava mobilnu vatrenu moć manje mjesta za pješake a BVP čini kvu ulogu i nepotrebno su izloženi srednjeg kalibra i pokretljivost većim i time ranjivijim ciljem. do zatvaranja puškarnica na BVP. nije vrlo vjerojatno jer je broj snage dovoljnim C-17 ograničen kao i broj aerodro- ma i uzletišta kojima bi se mogao koristiti. Prvi vatrene potpore i borbu protiv ne. je tip djelomično najavljen kao ruski prijateljskih BVP-a. porter pješaštva koji ima kao što su njemački Marder BMPT koji je naoružan dvostrukim ne. a i nosivost budućeg glavnog europskog tran- sportera A400M od 37 tona. pod oklopnom zaštitom.

Alternativa bi mogla biti i žanja zaštite od kalibra 14. ali je s vremenom ipak narasla od pru- FRES SV (na osnovi Ascod BVP-a). ruski 2S25 Sprut-SD ili novi poljski srednji tenk Anders s topom Ruag CTG kalibra 120 mm. razmatrale razvijanje transportera s oklopom razine onog . n HV_404_32_35. švedski CV 90120. General Israel Tal. nego i prilikom takozvanog “hibridnog ratovanja” u kojem su protivničke snage opremljene jačim oružjem. Maksimalna zaštita Foto: BAE Systems Drugi bi potencijalni nasljednik BVP-a mogao biti tran- sporter pješaštva koji bi prije svega morao osigurati najve- ću moguću zaštitu pješaštvu koje prevozi. Vozilo treba biti prevozivo u zrakoplovu C-17.nasljednika BVP-a . a danas dolazi u izvidničke uloge u odnosu na neke nost do 7000 m ili može lansirati obliku 60-tonskog Namera temeljenog na tenku Merkava.indd 35 9/12/12 3:58 PM . Takvo je poboljšanje oklopne zaštite dovelo do oklopnih vozila koja imaju vatrenu budućim srednjim snagama trebaju povećanja mase vozila s prosječno 20 tona do sadašnjih moć veću od one koju pružaju topovi vozila naoružana tenkovskim topo. zadatak da dovezu pješaštvo do cilja. prototipovi takvih vozila već postoje. minobacač sa stražnjim punjenjem stranama do zaštite od protuoklopnih zrna iz topova srednje snage vjerojatno neće sadr. Moguće je rje. kao što je ruski 2A70 kalibra 100 Vojske Velike Britanije. ali jedino su Izraelci taj koncept ostvarili. ne samo dođe li do manjih sukoba. glavama. ali jednako kalibra 30 do 40 mm. pregradnjom zaplijenjenih tenkova T-55. devet vojnika. za razliku od vozila Bradley kod kojeg desetina mora biti podijeljena u dva vozila) uz tročlanu posadu te imati naoružanje jače od Bradleya. mogao bi Taj top ispaljuje visokoeksplozivne U početku je bilo u obliku 44-tonskog Achzarita nastalog biti manjih dimenzija i pogodniji i za granate mase 13. na tenkovima. trebat će im nešto trije. pješaštvu. inačice temeljene na BVP-u kao što laserski vođene protuoklopne rake. Uz takva oružja nije nužno da RPG-7. Primjer je koraka u tom smjeru Armadillo. 35 Američka je vojska umjesto MGS-a odlučila razviti Gro- und Combat Vehicle (GCV). vima od 120 ili 125 mm. To su npr. Njemačke i SAD-a svojedobno su Kako taj tip vozila vatrene potpore mm u početku ugrađivan na BMP-3. Dobro konstruiran transporter bi trebao imati dobru za- štitu. bilo bi moguće razviti zašti- ćenije. Takva je promjena već bila predložena u ponudi Bradleya bez kupole kao nasljednika ostarjelog M113.ne bi morao a danas i na kineski BVP Type 97.5 mm i to samo na prednjim Budući da. znao je reći da bi transporteri trebali biti bolje oklopljeni nego tenkovi jer je njihov za potporu tenkovima.2 kg na udalje. broj 404 / 14. dobro okloplje- na 35-tonska inačica BVP-a CV90 bez kupole. a tenkovi imaju mo- bi dobro mogao pružati potporu šenje tog problema top lanser raketa gućnost dominiranja nad ciljem dalekometnom vatrom. gotovo prema definiciji. kao što je 120 mm NEMO finske Pa. kalibra 30 do 35 mm kao i raketnih projektila klase žavati tenkove. uključujući i suvremene protuoklopne vođene rakete. 30 do 40 tona pa i više. Znatno je unapređenje u zaštiti BVP-a moguće postići bez povećanja mase ili čak uz manju masu ako mu se ukloni Novi brazilski oklopni transporter VBTP-MR kupola i top te ga se pretvori u oklopni transporter naoru- žan samo za potrebe samoobrane kao što su Achzarit ili Namer. Bez obzira na to. Razina zaštite postojećih BVP-a manja je od one koju su izvidnička vozila M2 Bradley ili te s tandem kumulativnim bojnim imaju tenkovi. “otac” tenka Merkava. švedskog proizvođača BAE Hagglunds. Dosad nisu objavljeni detalji osim da bi osnovna inačica trebala biti transporter koji može prevesti cijelu desetinu (tj. rujna 2012. ali i lakše transportere pješaštva koji bi kao takvi bili pogodni za srednje teške oklopne snage. S obzirom na postojanje najnovijih nano-čelika visoke čvrstoće i keramičkih materijala te eksplozivnih reaktivnih oklopa i sustava aktivne zaštite koji su već u uporabi na Merkavama te su prikazani i na Armadillu. imati prostor za pješaštvo.

Položaji su pre. vodova te jenu jednostavnim Stavke S-TBMS situacijske funkcijama slanja ostalih postrojbi omogućava interak.) dis- potrebne za operativno zapovijedanje obavijesti zahvaljujući vijedanja kojima je potrebna. buiranje informacija o tragovima s XP.indd 36 9/12/12 3:57 PM . rujna 2012. i prikazati na karti odnosno primatelju dojavljeni koji rade na razvoju radijskog uređaja Informacija se distribuira putem radij. Taktičke su je distribuirana s pomoću integrirane HV_404_36_37. svjesnosti Slanje poruka ciju i održavanje cjelovite slike sce. (SPOTREP. učinkovitim i za prim. cijski. na pozadinu s digitalnom kartom te nim GPS prijamnikom. poruka. Prema potrebi može biti pnenu vojsku (primjena na taktičkoj viđena na svim razinama zapovijeda. i prikazati na karti tary Grid Reference (MGRS) ili nekom poruke i drugi podaci mogu se distri- vito rješenje jednostavno za primjenu. ZAPOVJEDNI SUSTAVI SINCGARS TBMS Sustav SINCGARS Tactical Battle Ma. SITREP. satnija. Razvijen je za irsku ko- zimanje svih naprednih sposobnosti. Koristeći ARC-GIS i ugrađeni GPS. potpuna zajednička elektronička ope. trenutačno sobnosti što omogućuje slanje potpune za pisanje izvještaja u formatu MIL ćava elektronsko praćenje i nadzor izvješćivanje i slanje elektronske slike svim razinama zapo. na kartama. freetext i dr. primjenom integrirane S-TBMS sustav je praćenja i slanja kom GeoSolutions kako bi osigurali mrežne sposobnosti. učinkovitim i za primjenu jednostav- SINCGARS ACTS-a (Advanced Tactical distribuirati izravno kazane na digitalnoj karti u pozadini. mogu biti prikladno dojavljeni. pojedinci ili grupe mogu biti praćeni u karti koja se nalazi u pozadini. Softverska izvještaji kao i poruke nadzor bojišnice i srodne aktivnosti šćivanje i slanje obavijesti zahvaljujući aplikacija TBMS povezuje mogućnosti i drugi podaci mogu se vezane uz položaje smještene i pri. tribuiraju se izravno putem borbene na terenu za razinu brigade i niže. Situa- Communications System) s vodećim putem radijske mreže Položaji su prikazani u sustavu Mili. poruka (Command Messages) što S. nim funkcijama slanja poruka. S-TBMS omogućava primjenom integrirane IP mrežne spo. Potječu Sustav podržava stavke taktičkih približno realnom vremenu u odnosu izravno s uređaja Sincgars s ugrađe. lokacijski i drugi Osnovna je značajka sustava učinkovit S-TBMS omogućava trenutačno izvje- narija operacija na terenu. buirati izravno putem radijske mreže Djelatnici tvrtke ITT Industries A/CD mogu biti prikladno đenog u SINCGARS. Za. Informacija distribuirana putem radijskog uređaja vješćivanje zapovjednika. a osigurana je i poruka u realnom vremenu temeljen da TBMS bude optimiziran za preu. uz mogućnost aktivacije alarma PC računalima opremljenim operativ- TBMS je primjeren za praćenje teren. poruke lake za korištenje. odnosno primatelju drugom sustavu izravno s GPS-a ugra. Situacij­ski. skog uređaja. radijske mreže te prikazuju na karti. i upozorenja te spremnost za distri. Informacija je TBMS-u omogućava pravodobno iz. razini) na standardnim ili robusnim Situacijska svjesnost nja. primjenu vojnog znakovlja. lokacijski i drugi izvještaji kao i računalnim tehnologijama u učinko. 36 broj 404 / 14. a predlošci nagement System (S-TBMS) omogu. rativna slika. SINCGARS ATCS usko surađuju s tvrt. povjednicima bojni. nim sustavom Microsoft® Windows skih i sličnih aktivnosti. cizno smješteni i prikazani na digitalnoj pomoću mreže do bilo kojeg čvorišta.

Uključuju meteo sta- nicu. HCDR-a (High Capacity Data Radio) i SpearNet data radijskog uređaja s vodećim računalnim tehnologijama u učinkovito i lako primjenjivo rješenje. SINCGARS TBMS formata slanja vojnih poruka kao i Članovi mreže opremljeni radijskim uređajima prijenosne omogućava prikaz poruka u formatu freetext. S-TBMS u potpunosti podržava NFFI standard te dijeli Blue Force Tracking podatke (BFT) s drugim zemlja- ma i sustavima u združenim operacijama. Čvorovi s S-TBMS-om također ima sposobnost taktičkog sla. šalje ili ne šalje podatke o situacijskoj svjesnosti. Foto: Exelis mrežne sposobnosti uređaja Sincgars te Softverska aplikacija S-TBMS povezuje SINCGARS ATCS s pruža zajedničku operativnu sliku svim vodećim računalnim tehnologijama. Alarmi izvedbe mogu s članovima lokalne radijske mreže (vodovima. naprednog IP networkinga i ugrađenog GPS-a. Ti članovi također mogu biti uključeni poruka. Položaji su precizno broj 404 / 14. S pomoću pomoću opsežne s S-TBMS-om i C-TBMS-om na karti tog softvera manpack radijski korisnici mogu tijekom zadaće omogućava korištenje alata za pla. a internim internetskim modulom povezanim prikazivani tijekom raščlambi. lokalne ili wide area mreže. caja i vizualnu analizu. Softverska se aplikacija S-TBMS može primijeniti ondje gdje gađaja. a rezultat je povezanih sposobnosti ITT SINCGARS-a. Informacija o položaju situacijske svje. Cilj joj je zapovjedni- razinama zapovijedanja uz «filtriranje» cima dati prikaz situacijske svjesnosti u realnom vremenu informacija u skladu sa zahtjevima. Situacijska svjesnost uključuje funkcionalno motrenje prostora i srodne aktivnosti. a omogućeno je i spajanje na uredske sustave te sustave elektroničke pošte (IBM Lotus Notes. ran tako da. distribuciju informacija putem radijskog uređaja. rujna 2012. Potječu izravno s uređaja Sincgars s ugrađenim GPS prijamnikom Marina JURČIĆ. u sveobuhvatni plan situacijske svjesnosti komunicirajući rativne slike s dijskim uređajima Bowman. Povezuje sposobnosti SINCGARS-a RT-1702. mogu sa svim ostalim čvorovima razmjenjivati poruke (slati nja poruka primjenom standardnih ih i primati) kao i informacije vezane uz situacijsku svjesnost. lokaciju u MGRS-u ili bilo kojoj projekciji izravno s GPS prijamnika ugrađenog u Sincgars.indd 37 9/12/12 3:57 PM . Moduli omogućavaju spajanje sustava S-TBMS sa senzorima radi distribucije informacija putem radijske mreže. Stavke interoperabilnosti podržavaju sučelje NATO Friendly Force (NFFI). montiranim na Vehicle Adapter Assembly pune veličine ili u a pomaci mogu biti snimani i ponovno manjoj izvedbi. 37 smješteni i prikazani na digitalnoj karti koja se nalazi u pozadini. prikaz utje. Sustav na računalo opremljeno S-TBMS-om. prepreka) mogu biti generirani svaka mreža ima barem jedan internetski čvor. pojedinih do. biti praćeni sa središnjeg položaja. niranje i analizu bojišta. smještaj i prikaz na digitalnoj karti u pozadini. MicrosoftOutlook i sl. SINCGARS Tactical Battlefield Management System (S- TBMS) zapovjedni je sustav koji se temelji na kartama i pra- ćenju položaja u realnom vremenu. analizu terena što omogućuje pregled Svaki radio u “rupi” situacijske svjesnosti može biti konfiguri- poruka radiorelejnih trasa. ovisno o parametrima koje je zadao zapovjednik. može konfigurirati slanje i distribuciju (slati ih i primati). biometriju (otisak prsta ili sliku). su uključuju automatski. rovi opremljeni dvama radijskim uređajima Sincgars ATCS tical Battlefield Management System). primjenu integriranih mrežnih sposobnosti i prikaz potpune operativne slike na svim ra- zinama zapovijedanja na kojima je potrebna. HV_404_36_37. Zajedno radijskim uređajima s čvorom lokalnog interneta.). Uz alate za šalje se i prima te prikazuje na računalnim terminalima snosti i slanja kreiranje slojeva ponuđeni su alati za bez intervencije operatera. S-TBMS može se koristiti i ra. Sustav pruža sveobuhvatan prikaz situacijske svjesnosti i usluga slanja taktičkih poruka. Ti su čvo- primjenom C-TBMS-a (Command Tac. n Podrška je i internetski protokol (IP) optimiziran za SINCGARS-ov Internet Networking Controller (INC) tehno- logiju. domet. Razni slojevi (situacijski. s mogućnošću slanja vojnih poruka. TBMS je primjeren za praćenje terenskih i sličnih aktivnosti. a korisnik satnijama i bojnama) razmjenjivati izvještaje o položaju zajedničke ope. a može se koristiti preko bilo koje standardne IP taktičke. Spearhead VHF-a.

U to je vrijeme trgovačka aktivnost gradova stavila u promet tolika bo- gatstva da se već može govoriti o začecima europskog kapitalizma koji je daljnji poticaj našao u razvoju ma- (II. Vojne organizacije Landsknechti su posebno velik kvalitativni isko- rak ostvarili na području novače- nja. Novčano gospodarstvo potiskuje na- turalno te prodire i na selo dodatno Uvođenje razbijajući feudalni sustav. rujna 2012. Istodob- no jača i etatizacija europskih država noseći sa sobom razvoj nacionalne svijesti. Novi je tip plaćenika bio ustrojen na načelima švicarskih najamnika i njemačkih Landsknechta.indd 38 9/12/12 3:56 PM . slobodnjaka i avanturista. dio) nufakturne proizvodnje. 38 broj 404 / 14. Pritom je primjenji- vana učinkovita taktika u čvrstom organizaciju borbenom postroju koji ne bi bio moguć bez primjerene stege i jasno definiranih hijerarhijskih odnosa u postrojbi. HV_404_38_41. Novačenje su provodili istaknu- ti ratnici koje je imenovao osobno vladar i dodjelji- vano im je zvanje “pukovnika” čime započinje uvo- đenje činova kao osnovnih obilježja časničkog zbora u vojnu organizaciju Pojavom vatrenog oružja u Europi je započeo nagli razvoj najamničkih vojnih formacija sastavljenih pre- težno od pripadnika raspuštenih vi- teških redova. nižeg i osiromašenog plemstva. na prostoru činova Europe počinje razvoj centraliziranih nacionalnih država koje pokušavaju zaštititi svoje nacionalne interese vojnom silom strukturiranom na osnovama sasvim različitim od se- u vojnu niorsko-vazalnih vojnih struktura razvijenog feudalizma. Drugim riječima.

broj 404 / 14. Svakom je bata- ljom zapovijedao posebni zapovjednik u borbi (bojnik ili major) kojeg bi ne- posredno odredio pukovnik. Tako čava potreba za njihovim primjere- ustrojena pukovnija borila se na već nim školovanjem. se smatra začetkom izobrazbe Nalogodavac koji je podizao vojsku razvoja vojnih stožera Dočasnici su u određenim okolnosti- morao je pukovnicima staviti na ras. i XVIII. Novačenje su provodili ista. četkom XIX. ali prije svega u administra. potpuno (poručnike) koji su uz pomoć dočasnika profesionalan dio pa se sve više uo- operativno provodili novačenje. Pukovnici njihovih postrojbi na niže časničke činove. administrativne dužnosti. pomoćnici za vojnu nih jedinica (satnija). zapovjednim i moralnim osobinama. 39 njemačkog umjetnika iz XVI. razvoja vojnih stožera i stožernog Dočasnici postaju zapovjednici naj- rada. da su uglavnom i potekli iz vojničkog kog zbora u vojnu organizaciju. ponekad i istaknutijim ratnicima zapovjednike vodova). Zbog toga i zapo- opisan švicarski način u kvadratnoj formaciji koja se nazivala batalja (tal. pukovnija imati nižih administrativ. stoljeća HV_404_38_41. ali nije bila bi među istaknutijim su se osobito istaknuli u borbi svojim ratnicima zapovjed- rijetkost ni da posao novačenja obav. ni da posao novačenja Landsknechti su posebno velik kva. opskrbu i sl. što Dočasnici .glavni nositelji sastava te način njihova financiranja. a jednako tako i ustrojbena struktura vojske utemeljena na postrojbama ra. ali i tada im je pojedincima) uz jamstva vladara za za funkcioniranje napredovanje bilo ograničeno samo povrat uloženih sredstava. Pukovnik Landsknechta na slici Virgila Solisa. a ne u taktičkom. vojne organizacije dočasnici sve više Satnici su imenovali svoje zamjenike postaju njezin neizostavan. giments). Stvaranjem bi prvo formirali svoj uži kabinet u masovnih vojski krajem XVIII. poručnik (desno) Osim uspostavljanja sustava činova njemačkih Landsknech- koji je u većini oružanih snaga ostao ta s kraja XVI. namjene i sastava. novačenja. ili satnike) kojima su a u vojnoj su službi morali biti naj- stvima (obično je bila riječ o bogatim dodjeljivali sredstva manje 12 godina). a borave stalno s voj- “pukovnika” čime započinje uvođenje stva vladara za povrat nicima u vojnim objektima. Budući činova kao osnovnih obilježja časnič. nike satnija (kapetane ljaju i sami pukovnici vlastitim sred. je bila riječ o bogatim sitelji vojne stege i provoditelji ste- no vladar i dodjeljivano im je zvanje pojedincima) uz jam. stoljeća mijenja se i nika) bili pomoćnici za vojnu stegu. kakve jačine i stegu. u pruskoj vojsci ako ili kreditnim pismima. Iz svega se navedenog može zaključiti kako je sustavom novačenja Landsknechta stvoren časnički hijerarhijski sustav koji je većim dijelom još uvijek aktua- lan u suvremenim oružanim snagama. i po- kojem su uz zamjenika (potpukov. ili kreditnim pismima. dočasnici su klasno i društve- Pukovnici su uz imenovanje dobivali formirali svoj uži no potpuno odvojeni od časnika koji kabinet u kojem pukovnički patent – dokument kojim uglavnom potječu iz aristokratske su uz zamjenika je bilo predviđeno koliko će njihova (potpukovnika) bili društvene strukture. sredstvima (obično Dočasnici su u to vrijeme glavni no- knuti ratnici koje je imenovao osob. ma mogli biti promaknuti i u časnič- polaganje potreban iznos u gotovini Nakon toga imenovali ke činove (npr. i stožernog rada. javani prije svega kao povjerenici i – satnije (compagnies) i pukovnije (re. i početka do današnjih dana. uloga dočasnika koji postaju glavni opskrbu i sl. bataille) ili bataljon. Satnik (lijevo) i u zličite jačine. Pojavom stajaćih vojski u nacional- tivnom značenju. rujna 2012.indd 39 9/12/12 3:56 PM . stoljeća (slika lijevo) Marinko OGOREC Nastanak prvih Nalogodavac koji je dolazi i do prve jasne podjele zapo- časničkih činova podizao vojsku morao vjednog sastava na časnički i doča- U organizaciji Landsknechta prvi se je pukovnicima staviti snički pri čemu su dočasnici ustro- put javljaju i nove ustrojbene cjeline na raspolaganje potre. Pukovnici bi prvo sastava. a u višim postrojbama (od satnija (kapetane ili satnike) kojima satnije naviše) obnašaju uglavnom su dodjeljivali sredstva za funkcio. ban iznos u gotovini zastupnici vojnika koje su oni i birali. kod Landsknechta XVII. uloženih sredstava. Razvojem niranje njihovih postrojbi. što se smatra začetkom nositelji temeljne vojničke izobrazbe. govnih mjera. Nakon toga imenovali bi među nižih postrojbi (desetina. ali nije bila rijetkost nim državama tijekom XVII. stoljeća ustrojava se stalni dočasnički obavljaju i sami litativni iskorak ostvarili na području pukovnici vlastitim zbor te razvijaju dočasnički činovi.

strukture janjičara njim hijerarhijskim odnosom među (osobito nakon što im dočasničkim zborom. nje braka i osnivanje tovo jednako – ustrojavanjem većeg obitelji) razvodnile su njihovu učinkovitost ili manjeg broja dočasničkih činova jer s mogućnošću os- i položajnih mjesta dočasnika koja nivanja obitelji polako su zahtijevala dostizanje primjerene nestaje janjičarski razine dočasničkog čina. Tako stvore. S obzirom na to da je bila riječ o profe. Zapovjednik orte çorbaci-başi (slika desno) raz- likovao se od svojih vojnika iznimno dugom per- janicom na svojoj janjičarskoj kapi. zatim je uključivao visoke vojne zapovjednike te pripad- nike vjerskog i visokih laičkih druš- tvenih staleža. a janjičarske i razvoj svakog pojedinog čina ima povlastice sve više svoju. Duboke društvene sionalnom dijelu oružanih snaga. jak je bio i utjecaj od pada Zapadnorimskog Carstva. što je riješeno go. Njihova društvena cifičnoj vojno-feudalnoj strukturi čiji raslojenost i unutarnja struktura u su temelj činili sitni vojni feudalci velikoj mjeri odstupaju od uobiča- (spahije) te janjičari kao stalna voj. postaju nasljedno dobro prenošenjem s oca na sina Sultan kao zapovjednik Nagli je uspon Osmanskog Carstva započeo još u razdoblju razvijenog europskog feudalizma prije svega za- hvaljujući specifičnoj organizaciji te države koja je od samog početka ute- meljena na strogo centraliziranoj. uvijek je vladar bio potpuno odgovoran za upravljanje njom te za njezino funkcioniranje. Premda je osmanska država prošla niz HV_404_38_41. način života vezan ne strukture dočasničkog i časničkog isključivo za život zbora ostale su malo promijenjene u postrojbi i za pos- sve do današnjih dana. Odluke je redovito razmatrao divan- ski savjet koji su u početku činili ple- menski starci. Usto. pripadnika derviškog vjer- Osim što su dugo bili jedina stajaća skog reda koji su bili dušobrižnici vojska u Europi. ali konačnu je riječ uvijek imao sultan. života svojstvene razdoblju u kojem ganiziranu stajaću vojsku u Europi su nastali. organizacije. rujna 2012. Zahvaljujući tom utjecaju činje ustrojavanje dočasničkih škola i tečajeva različitog profila. jenih stereotipa vojničkog života i ska. manje ili više burnu. a nastanak trojbu. Ostala oprema bila je jednaka kao kod njegovih vojnika Vojne organizacije uređenja i preustroja.indd 40 9/12/12 3:56 PM . Apsolutistički sustav vladanja i centraliziranost vjerojatno najbizarnije nazive za države prenosila se na niže razine časnička zvanja u povijesti vojne društva koje je bilo ustrojeno na spe. ratničke časti što je vjerojatno svoje- godine pod neposrednim zapovjed. jednako kao i je dopušteno sklapa- među časničkim. ap- solutističkoj vladavini cara (sultana). bektaša. vrlo promjene unutar je brzo uočena potreba i za unutar. Janjičari su ustrojeni oko 1330. vrsna zamjena za norme obiteljskog ništvom sultana i činili su prvu or. janjičari su imali janjičara. povijest. 40 broj 404 / 14.

Duboke društvene promjene unutar strukture janjičara (osobito nakon što im je dopušteno sklapanje braka i formiranje obitelji) razvodnile su njihovu učinkovitost jer s mogućnošću osnivanja obitelji polako nestaje janjičarski način života vezan isključivo za život u postrojbi i za po- strojbu. ovisno o razdobljima u štena ženidba i stvaranje obitelji. a dijelio se u taktičke postrojbe je ujedno bio i najvažniji razlog da orte (orta je mogla brojiti od 100 do im do XVI. kod janjičara to je uz posebnu ceremoniju. ocak. vekil-harç – “knjigovođa”). poznat po svojim putovanjima po Maloj Aziji janjičare se u određenoj mjeri može kotla održavane su sve najvažnije čak usporediti sa srednjovjekovnim vojničke ceremonije i savjetovanja. (Op. dansko-njemački umjetnik iz XVI. çorbaci-başi – u doslovnom prijevodu “čorbadžija” ili “glavni pripravitelj juhe”). Zapovjednik svih janjičara bio je janjičarski aga (yeniçeri ağasi). Janjičari oko kotla Sukladno takvoj društvenoj organi- Vojnici su živjeli isključivo u vojarna. oda. a janjičarske povlastice sve više postaju nasljedno dobro prenošenjem s oca na sina. sultani ih dijele po odredima i šalju u udaljene pogranične utvrde gdje se postupno stapaju s lokalnim stanovništvom i definitivno gube svoju vojničku učinkovitost. Tomu je u najvećoj mjeri pripomoglo streljačko oružje koje postaje osnovica daljnjeg razvoja vojske u cjelini kao i cjelovita promjena načina ratovanja. rujna 2012. n HV_404_38_41. Orta se dijelila kolektiv trebao postati zamjena za na ode (sobe) sastavljene od 8 do 12 obitelj pa je osobito velika pozornost desetina. ognji- trenutku biti spremni za akciju. vekil-hardž (tur. (naravno. Oko orte nazivao se čorbadži-baši (tur. Svaka je desetina imala posvećena kolektivnom stanovanju i svoj kotao i teretnog konja. ako se postrojba nalazila u ri ostala i do današnjih dana. kojima je ustrojavana i konkretnim Zbog takvog je stila života vojnički ratnim potrebama). ašči-baši (tur. taktike.indd 41 9/12/12 3:56 PM . i svaka je oda imala vla- najvažniji oblik janjičarske socijali. Ostala su časnička zvanja također imala neobične nazive. stoljeća nije bila dopu. 3000 vojnika. Za razliku od većine europskih petka donosila posebno pripremljena zemalja u kojima je glavna svetinja hrana iz sultanove glavne kuhinje postrojbe bila. stoljeća. Turskog janjičara (slika desno) i spahiju (slika krajnje lijevo) broj 404 / 14. strategije te sustava vođenja i zapovijedanja. ratni Istanbulu) i zajednički se objedovalo stijeg ili barjak. U takvim okolnosti- ma janjičari sve više postaju politička grupacija koja u svojstvu pretorijanske garde znatno utječe na sultana te sve češće i intenzivnije nameće svoje političke interese. 41 ovjekovječio je Melchior Lorck. cjelokupni janjičarski korpus ma jer su janjičari morali u svakom nazivao se odžak (tur. kao što su npr. U to vrijeme većina europskih zemalja već uvodi stajaću (regularnu) vojsku. To šte). Kako bi se zaštitili od njihove samovolje.başi – u prijevodu “nadglednik sobe”).) njegov gubitak u borbi bio je najveća sramota za janjičarsku postrojbu. stiti veliki kotao u kojem se svakog zacije. Zapovjednik bio kotao za spremanje hrane. a. a njegov zamjenik bio je oda- baši (tur. a uz svoju je osnovnu dužnost zapovijedao istanbulskom policijom. aşçi-başi – “glavni kuhar”) i saka-baši (tur. saka-başi – “glavni vodonoša”). a u određenoj mje. a viteškim redovima. zaciji. Osim kolektivnoj prehrani koja je postala desetina.

sto- ljeća. godine potpunom ljevine Norveške koja vrhunac svoje dovela je na norveško prijestolje njihova pobjedom monarhista. prosječnih vla. do XIV. rujna 2012. U na Sjevernom moru postupno prelazi u razvojem feudalnih odnosa jer u Nor- bitci je poginuo i sam ruke Nijemaca. Tijekom tih stoljeća sudbine dviju država bile su isprepletene međusobno. XII. njega vine kralja Haakona zemlja se stabili- I. Nakon aristokracije. utemeljena je stabilna sukcesija nje dugo razdoblje unutarnjih nemira je i cijela zemlja pala u interdikciju (ne. 42 broj 404 / 14. U bitki kod Stiklestada 1030. vladara. stoljeća. nakon du- gog razdoblja unutarnjih borbi pleme- na koja su naseljavala norvešku obalu. ka. pod dansku vladavinu “Hrvatskog vojnika”).. ali je pouzdano utvrđeno kako se. Podlistak Dva kraljevstva na sjeveru Od IX. se utopio. protiv krupne feudalne i crkvene pomirbe. Olafov sin Magnus I. S druge strane.Veliki nakon čega od najvećih sukoba u vanjskopolitičkom planu pa trgovina prouzročila rezultirali su specifičnim Norveška postaje danski posjed. Haraldsson kojem nije bila suđena duga vladavina jer Danska nije odustajala od svojih ekspanzionističkih ciljeva. Pobijedio ga 1030. Ne postoje relevantni pisani podaci o ustroju kraljevine. nestabilnosti obilježila je velika seljačka Norveške postavio je svojeg sina koji Neovisnost je vratio buna koja je buknula u drugoj polovici Personalna unija je bio. današnjem Trondheimu. Pobjeda Birkenbeinera u seljačkih buna i građanskog rata koji je toga počinje samostalni uspon Kra. za guvernera koja nije dugo trajala. Tijekom vlada- moći dostiže u vrijeme kralja Sigurda favorita Sverrea Sigurdssona. dugom i vrlo krvavom građanskom ratu okončan tek 1228. najblaže rečeno. ali time nije završilo razdoblje svojeg zadnjeg kralja Olafa II. se popravljaju i dolazi do međusobne veli Magnusa I. Ujedinila je niže plemstvo Dolaskom na vlast mladog kralja Haa- darskih sposobnosti. Prijestolnica se nalazila u priobalnom gradu Nidarosu. Nakon njegove smrti na norveški prostor prodiru Danci i ostvaruju svoju dominaciju pa je samostalnu norvešku kraljevinu na samom kraju X. Danski kralj Knud II. je stradao. No. Hakonssona odnosi sa Crkvom feudalci protjerali i na prijestolje do. Tryggvason. čemu je posebno prido. Međutim. stoljeća trajalo je razdoblje punog razvoja srednjovjeko- vnih kraljevstava Norveške i Švedske. Bitka kod Stiklestada i potpune destabilizacije Norveške kao milost) Rimske kurije. veškoj seljaštvo nikada nije došlo u norveški kralj Olaf II. tzv. prethodni broj kmetsku ovisnost kakva je postojala u Prva je danska vladavina bila vrlo krat. Razdoblje najveće drugim europskim zemljama. Olafssona. Jorsalfarea. kao i sa sudbinom susjedne Danske Razvoj norveške države bio je jednako buran i isprepleten ratovima ranog feu- dalnog razdoblja kao i u ostalih skandi- navskih susjeda. u pomorskoj bitki kod otoka Svölda udružena flota Danske i Švedske porazila je norvešku flotu. kona IV. pa zirala. inače sina Norveške ma). Birkenbeine. uspon i destabilizacija Država je uskoro pala nio Hanzeatski savez (v. Norveški su ga čija vladavina znači u savez sa seljaštvom. Njegovom smrću poči.indd 42 9/12/12 5:05 PM . Tijekom vla- davine Olafa I. povijesti Norveške. i razdoblje uspona re (u prijevodu: ljudi s brezovim noga. godine jedan je države. Harald I. stoljeća uspio ponovo uspostaviti Haraldov pra- unuk Olaf I. Monarhija sve više slabi i na ta seljačka buna i građanski rat koji je je danski kralj Knud II. a Olaf I. na norveški prostor pro- dire kršćanstvo. je Katolička crkva ekskomunicirala. ustrojena je državna admini- HV 404_42_43. Ljepokosi ustoličio kao prvi norveški kralj u drugoj polovici IX. Naslijedio ga je sin Olaf II. godine Olaf II.

Haral- uniji. nomski jača. a zatim i plemena međusobni konflikti i savezništva sa stanovništvu kršćanstvo. U Švedsku prodire Norveška stupaju u personalnu uniju. (najvjerojatnije po uzoru na Teutonski prirodni resursi dalnom uređenju uslijedilo viteški red). sukobi svojom brutalnošću i beskom. Spomenuti XIII. Normani koji su Harald I. a mlađe su žene Knuda II. Za vrijeme Kako se ionako vladavine kralja Olafa Skött. stoljeća. ili početka XI. nakon pogibije norveškog kralja u bitki 1389. Švedska i malo namirnica konunga. Kralj Haakon V. su konflikti uglavnom imali kao regent vlada jarl (plemićka titula Potrebno je naglasiti kako su ovi ratni obilježja feudalnih i dina. Sredinom sjevernih Gota. kako nije imao muških nasljednika. početkom XI. ujedinjuje skandinavske zemlje flotu Švedska (tada Svea Rike) bila je država kod Stiklestada. IX. a seljaštvo masovno napušta zemlju ili postaje znatno ovisnije o plemstvu i kleru nego što je dotad bilo. Magnusova izrazita favorizacija Švedske prouzročila je niz unutarnjih pobuna u Norveškoj zbog čega je kralj bio prisiljen predati prijestolje svojem sinu Haakonu VI. Smrću drugog Olafova u Kalmarsku uniju. Novčić s likom švedskog kralja Olafa broj 404 / 14. Njegov nasljednik. vladavine Magnusa VII. Anund 1389. ne bi trošilo na kršćanstvo. a norveški je teritorij proširen pripajanjem Grenlanda i Islan- da. na Erik osnovana je dinastija Folkung stoljeću nastaju male kraljevine pod stoljeća manskih pohoda švedski se Varjazi šire koja je preuzela prijestolje pa dolazi vodstvom lokalnih vođa (hövdingar). početkom stvaranja Kalmarske tim ni predaje. preselio je prijestol- nicu u Oslo i dodatno ojačao utjecaj Norveške u Skandinaviji. Na. Jakob. rujna 2012. a samim Sköttkonunga. Sin Olafa pljačkaški upadi Danaca koji prestaju robljavanja. Švedska ulazi Švedska državotvornost (za ono vrijeme) demokracije. drugoj polovici IX. nakon njegove smrti prijestolje je 1319. i X. U međuvremenu je cijelu Skandinaviju pogodila strašna epidemija kuge od koje je u Norveškoj umrlo više od trećine cjelokupnog sta- novništva. naseljavali prostor današnje sjeverne ustoličio se kao prvi na skupštinama svih stanovnika. previranja izazvanih dinastijskim su- dinavskih zemalja.) rješavana kobima obiteljskih klanova Stenkil. Takvo je demografsko i društveno zaostajanje oslabjelo i državu. Dinastijskim brakom kla- te svojevrsne državotvornosti. ulazi u savez s unije. prije svega prema istoku odnosno na do stabilizacije stanja u zemlji. ustrojivši vojnički vrlo Švedskom tijekom. godine naslijedio njegov unuk. savez se raspada 1030. čime je uspostavljen temelj dalekog sjevera. godine izu- provincija s vrlo visokim stupnjem mire dinastija Inglinga. stijskih sukobljavanja. inače kći danskog kralja Valdemara.. tijekom ovladava velikim teritorijem današnje činjavaju sva ostala plemena u obla. ustrojena kao federacija autonomnih sina Edmunda Starog 1060. 43 Sköttkonunga. a sve veći problem stvaraju učestali zarobljenike. Norveška i Švedska time sklapaju personalnu uniju. vremena njegove vladavine Marinko OGOREC stracija i osnovana je prva prijestolnica u gradu Bergenu. Radikalne promjene na političkoj bitke kod Svölda 999. dje. a zemlja eko. švedski kralj Magnus Eriksson VII. Udružena nekog naselja bili likvidirani. Varjazi koji ruska područja. aut. norveški kralj u lokalni su vođe (langmani) samo bili prijestolje. u Švedsko-novgorodskom ratu i pri- tove na prostoru rane Prodor jestolnicu preseljava u novoosnovani srednjovjekovne kršćanstva grad Stockholm.) Birger koji osvaja južni dio Finske promisnošću nadilazili sve ostale ra. su naseljavali prostor oko Uppsale pod. Potječe s kraja X. porazila je norvešku odvođene u roblje. Međutim. kraljevine Danska i Norveška. razine grofa ili britanskog earla – op. pa Norveška sve više dobiva podređenu ulogu u personalnoj Prikaz pomorske kon bitke svi su preostali muškarci. Dolazi do velikih migracija. stoljeća izmjenjuju se njihovi zapadne Finske te nameće lokalnom sti jezera Mälaren. norveškim kraljem Olafom II. radne obveze i sl. No. a Sverker i Erik koji su pretendirali na Švedske vrlo su rano formirali elemen. Sveti poduzima pohod na istok.indd 43 9/12/12 5:05 PM . flota Danske i Švedske krajnje surov način. ca i starije žene poraženog plemena ili dssonom kako bi se zajedno oduprli sceni uslijedile su smrću Haakonova godine. ključna pitanja (stanje rata i mira. stoljeća jača kraljevska vlast. Sva su u razdoblje nesigurnosti i unutarnjih Za razliku od primjera ostalih skan. nije bilo. obično na osvajačkim planovima danskog kralja sina Olafa kad njegova majka Margare. ta. Nakon što su ustrojene Erik IX. Kralj Nizom vrlo krvavih sukoba. Europe. n HV 404_42_43. a snažnu Kraljevinu Švedsku (Svea Rike). Već u IV. Razlog su Konačno je formiranje kralj Magnus I. za. “prvi među jednakima”. ustrojava viteški red bili vrlo oskudni švedske države na feu. Tijekom nor. stoljeća tijekom švedske regularne vojske. Ljepokosi porezi.

84. gradjanski rat. Srba u Kninu odlučilo odvojiti od Republike aktivnosti koje su za cilj imale Stvorena situacija pogoduje esklaciji prisu- Hrvatske. priložena zapovijed govori o očekivanih iznenađenja: Dragišići i Bribir (općina Šibenik) (Izvješće Us 1) Bezbednosna situacija u zemlji izmiče svakoj RH. i jačanim mjerama zaštite od mogućih. te mjesne zajednice U skladu sa sadržajem nepovjerenje sigurnosnih tijela JNA prema Međare. o pripajanju Opštini Knin donijele mjesne sa “separatističkim procesima u Jugoslaviji”. Ždrapanj. 975. inž. istog dana kad se vodstvo pobunjenih i veze medju pripadnicima JNA i na teritoriji. va i na sve izraženiju mogućnost “građanskog Skupštine SAO Krajine” donijela Odluku o 200. pvojin.. ko rv i pvo. a u njoj se upozora- “Skupština općine Knin u funkciji dijela 155. ožujak 1991. I taj dokument svjedoči da je JNA već tada zajednice s područja općina Drniš. Iako je bilo očito “građanskog rata”. 177. bv i 333. U skladu sa sadržajem dotadašnjih “Informa.. bilješka 34). Čista Mala. Zapovijed je potpisao načelnik spomenutog započela s pripremama i provedbom aktiv- nik: mjesne zajednice Miočić. Aktivirali su sve svoje pozicije mjerice. 18. 423. i 5. izbjegavaju. Biočić. da se aktivnostima dijela Srba u Hrvatskoj Strani faktor preko stvorenih oslonaca i age- ugrožava teritorijalna cjelovitost Republike JNA se nastoji prikazati kao nata i nacionalističko-separatističkih snaga Hrvatske. bat) o zadacima u svezi međuetnički sukob odnosno “građanski rat”. Plastovo. 672. pukovnik Slobodan Rakočević. zapovjedni je vrh JNA o pokušajima neutralan čimbenik čija je upravlja ukupnom krizom i utiče na njen “separatizma” govorio općenito. Sinj i Šibe. a u njoj se upozorava i republičkih vojski i politika svršenog čina svoje postrojbe i vojnike pripremiti za od. pa i moguće oružano djelovanje. a istog su dana Odluku i 322. rasplet u konačnom razbijanju Jugoslavije. “sprečiti razbijanje SFRJ” stva i delovanju stranog faktora i nacional- HV 404_44_45. nica Otišić (općina Sinj). ilegalno naoružavanje i nezamijećene u zapovjednom vrhu JNA koji stvaranje stranačkih paravojnih organizacija je nizom “Informacija” i “Zapovijedi” nastojao faktor”. da je JNA već tada započela sledećeg poteza rukovodstva JNA i Štaba vr- posvetio protuhrvatskim aktivnostima. s pripremama i provedbom hovne komade. ožujka 1991.. vo. i 5.. SFRJ”. (1. i 350. rujna 2012.. a da je veštajno-izvidjačkim akcijama i utvrdjivanju pozornost. 171. “separatističkim procesima” kontroli. Ante NAZOR. neutralan čimbenik čija je zadaća spriječiti RH. 250. Tako je 18. Separatistički procesi koji se nezadr- Dakako.. i na sve izraženiju mogućnost doveli su zemlju do ustavnog haosa i pred govor na takvo djelovanje. Cicvare. Gračac. Gorica. spomenute aktivnosti nisu ostale koje je prouzročio “strani živo odvijaju u zemlji. 97. 14. Bobodol (općina Drniš). 285. “Organ bezbed.. pričuvnih ratnih postrojbi te potrebu za po- tiškovci. “organa”. Raskršće. anc. ći istaknuti odgovornost pobunjenih Srba u zadaća spriječiti međuetnički Aktivnost VDP i DKIP u zemlji poprimila je Hrvatskoj za pogoršanu političku situaciju.. abr. Žažvić.. ravnatelj Centra Pobunjeni su Srbi u Hrvatskoj nastavili svoju nosti Komande RV i PVO” uputio je zapovijed cija” o stanju u državi. mjesna zajed. 3. vva.. i 130. 165. 44 broj 404 / 14. 321. nosti koje su za cilj imale “sprečiti razbijanje Tepljuh. Sonkovići. sc. Štikovo. Istodobno. rbr pvo. 399.. 3. 258.. I taj dokument svjedoči OS SFRJ sa težištem na agresivnošću. 474. vnc.. 151. čini se da je gotovo potpuno ignorirao rat”. sukob odnosno “građanski sve forme organizovanog delovanja protiv Zapravo. ja” o stanju u državi. Istodobno. ožujka 1991. rp pvo. ali i Velika Glava. JNA se nastoji prikazati kao odvajanju od Republike Hrvatske (Izvješće Us 492. Bra- dotadašnjih “Informaci. dio mjesne zajednice vojnim obveznicima i zapovjednom kadru Skradinsko polje – zaselak Pavasovići.indd 44 9/12/12 5:05 PM . Jednako tako. i spomenuta zapovijed politiku destabilizacije Hrvatske i odvajanja “organima bezbednosti” podređenih postrojbi govori o “separatističkim procesima” koje je dijela teritorija. bilješka 37). Pri. rata”. 161. dokument pokazuje i Hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s Hrvatskim vojnikom objavljuje autentične dokumente i memoarsko gradivo vezano uz Domovinski rat Pokušaj UVOĐENJA STANJA U H Izvješća “organa bezbednosti” JNA o sigurnosnoj situaciji. DOMOVINSKI RAT dr. 15.. oba- “Odluke” vodstva pobunjenih Srba. prouzročio “strani faktor”.

a posebno dokumentovanje de- snaga u zemlji.indd 45 9/12/12 5:05 PM . ugrožavanje moralnog 5. separatističkih snaga u zemlji. Težište imati na praćenju aktivnosti VDP i bilo kakvog iznenadjenja. objektima. komandama i na teritoriji i onemogućivanje vojni obveznici i rezervne starešine ratnih je. a posebno iz plana dinicama. “Žeravica”. Kontraobaveštajnu aktivnost OB težišno podrške separatističkim snaga­ garnizonu.00 časova. kao i medju Veliki broj operativnih podataka upozorava da u celini. Težište imati Dva puta dnevno i sa najznačajnijim zaključ- na izdvojenim slučajevima po stranom faktoru zacije na partijskoj i stranačkoj cima. provodjenje propisa o Eskalirali su napadi. osnovi. Efikasno otkrivati i pratiti aktivnosti stranog danje operativnom situacijom u jedinicama. lizma i separatizma. tivnosti. obaveštajne i agenturne ganizovanja svih mera i aktivnosti. 45 separatističkih profašističkih partija i pokreta katora koji bi mogli ugroziti moral Armije. kradje članovima porodica stalnog sastava. 1. Odmah pristupiti ažuriranju postojećih KO a pojedine partije na vlasti Na svim nivoima obezbediti ažurno KO proce- procena i definisanju težišnih zadataka i ak. neprijateljska delatnost protiv JNA. usmeriti na otkrivanje i praćenje svih indi. sa težištem na zaštiti sredstava RON materijalne. koje do- prema licima od kojih se očekuje ekstremna mere na pružanju materijalne. podacima izveštavati OB KRV i PVO. 3) Planskim rukovodjenjem i usmeravanjem U ovoj situaciji nisu isključene i razne vrste i njihove sprege sa ekstremnim nacionalistima OB na svim nivoima uz punu ekonomiju i ra- subverzivnih i DTA protiv JNA. radi otkrivanja i pra. verskoj sistem RiK. I dalje će biti zadejstvovan operativni tim OB jedinica težišno angažovati na dnevnom u OB KRV i PVO u cilju neprekidnog praće. rujna 2012. Obezbediti stalnu eksploataciju OTS po svim nja ekstremnih nacionalističko-separatističkih sprege sa ekstremistima na teritoriji. je u završnoj fazi proces vojnog organizova. bezbednost objekata. Ažurirati KO procenu ratnih jedinica. kao i po. po osnovi kolaboracije i ekstremnog naciona- što se mora imati u vidu kod planiranja i or. onemogućilo bilo kakvo iznenadjenje. Zbog poznatih bezbednosnih uslova u zemlji faktora usmerene na razbijanje SFRJ i JNA. delatnosti i na ažuriranju evidencija i mera VVA i PJ sačinjavati do 13. 6. latnosti prema VDP i DKP i drugim indiciranim stvorile su paravojne organizacije na partij. a moguća je gru. sredstva RON preko stvorenih oslonaca i veza u reonu i u i političkoj osnovi. a po potrebi i vanredne nacionalistička i druga izdajnička i razbijačka obaveštajne i subverzivne koje dostavljati odmah. naoružanja i izvodjenje sabotažnih i DTA i 7. cionalizaciju snaga obezbediti potpuno vla- pojedinačna izdajstva kod vojnika i starešina. Intenzivirati rad sa saradničkim pozicijama i otkrivenima i institucijama. sa ENJA IZVANREDNOG U HRVATSKU težištem na proceni stanja operativnih pozicija i izvora i njihovo usmeravanje na otkrivanju i praćenju bezbednosnih pojava u ovim jedi- nicama. Ekstremna emigracija nalističko-separatističke i druge neprijateljske preduzima organizovane Sumarne dnevne izveštaje OK (OK) korpusa. Posebnu linijama rada. i MES. ca i komandi. a pojedine partije na vlasti pažnju obratiti na bezbednost letelica. šta i zaštite tajnosti. Sa sadržajem ove depeše upoznati sve OB u 3. integritet i b/g jedinica i komandi JNA. broj 404 / 14. kako bi se delatnosti imati u prioritetu rada. postojeće i pratiti ostale indikatore koji uka. i vezama pripadnika JNA sa nosiocima nacio. fazi proces vojnog organizova­ praćenju bezbednosne situacije unutar jedini- nja operativne situacije i izveštavanja o svim nja ekstremnih nacionalističko. a moguća su i i grupama u JNA. a KOG RV i PVO na ofanzivnom bezbednosnim pojavama i problemima u je. ma u zemlji (Izvornik. stavljati OB KRV i PVO. Intenzivirati mere KOZ objekata porodica preduzima organizovane mere na pružanju na težišne KO zadatke. kušaja agenturnog i obaveštajnog delovanja protiv SFRJ i njenih OS. i lica. obaveštajne i subverzivne podrške ćenja indikatora kojima se ugrožava moralni i MES objekata RiK i vezu izdvojenih skladi- separatističkim snagama u zemlji. drugih nelegalnih naoružanih sastava i snaga 9. komandama i teritoriji. strojopis. inostranstvom i striktne primene propisanog pna i organizovana ekstremno-nacionalistička zuju na aktiviranje paravojnih organizacija i i naredjenog režima bezbednosti. a komandante jedinica izvorno. skoj i stranačkoj osnovi. pokušaje grupnih bekstava. na nacionalnoj. 4. Ekstremna emigracija i drugim izvorima saznanja OB i usmeriti ih 8. latinica. Pravovremeno i efikasno otkrivati i ažurirati odnosima pripadnika Armije sa strancima i i borbenog integriteta JNA. delatnost protiv i medju prpadnicima JNA. slabljenje i razbijanje borbene gotovosti jedinicama i komandama JNA.) HV 404_44_45. 2. stvorile su paravoj­ne organi­ nu koju sa operativnim podacima dopunjavati. radu sa svim saradnicima. DKP u kom cilju aktivirati “Putnik”. Izdvojene slučajeve dinica predstavljaju posebnu nepoznanicu. Formirati potreban broj operativnih timova 2) U vezi sa navedenim zaključcima iz procene Veliki broj operativnih poda­ za pružanje efikasne operativne podrške OB odmah preduzeti sledeće: taka upozorava da je u završnoj što će biti naknadno regulisano. shodno nastaloj situaciji.

20 komada. stoljeća) u stičkim zbirkama te postao predmetom samom početku ustrojila glasničku Hrvatski domobrani izlaganja. Radi promicanja tog. činom podsjetili na junačku prošlost Venecijanski glasnici stora nije izgradila ni metar puta. poštanski promet taj je tip zrakoplova XV. tiv na marki model zrakoplova Jenny mjeri osjetio i dio hrvatskog naroda. iako je ratu. službu. godine dovića (1196. do. uglavnom morem. nazv ana Američka je pošta ra Pr va je “z ra čn a ma štansku marku.) upućenog papi promet marku s motivom odlikovanja Petar Krešimir IV. velik je broj sa susjednim državama. filatelističkih proizvoda koji prate ke u Americi ne bi bila zanimljiva da se Kako bi što bolje provodila svoju po. a tiskana je u arcima od Americi. Greška na marki primijećena Mletačka je Republika organizirala i ko. domobranske pukovnije Petar Krešimir četverac za gotovo tri milijuna ame- najčešće besplatno. u kojem spominje i mle. i znamenja hrvatskog domobranstva. važan čimbenik bez kojeg ni Povodom obilježavanja 125. obljetnice jedna država nije mogla funkcionira. Priča oko “zračne” mar- njezina zaleđa. među najsku “Preokrenuti Jenny” uredu 22101 Šibenik dana 14. godine. marku saznat će se o ulozi hrvatskih nije dogodila greška prilikom tiskanja litičku vlast i gospodarske interese u domobrana tijekom Prvog i Drugog kad je motiv zrakoplova okrenut za 180 zaposjednutim hrvatskim krajevima. kolovoza Nažalost.” Žig je bio u uporabi u poštanskom ričkih dolara. n HV 404_46_47. sile. do XVIII. Prijenos pisama je zahtjev Hrvatska pošta izdala pri. Šibenski su filatelisti tim višestoljetne vlasti na dijelu tih pro. Iz svjetskom ratu. prosinca 1868. godine na aukciji u New Yorku dolara necija – Zadar – Kotor. Osim što su pisma s prigodnim ske komunikacije te ratnih sukoba pošta u njezinu okruženju bila ustroje. obljetnica 15. Zračni se prijevoz pošiljaka u Ameri- sko-hrvatskog kralja Emerika Arpa. utemeljenja hrvatskog domobranstva “Preokrenuti Jenny” među ti. a sa svakom hrvatskih otoka i gradova te središnje rata podsjetilo je i Društvo filatelista i “Preokrenuti Jenny” prodajom cijena joj je vrtoglavo rasla. Marku je dizajnirao akademski slikar neviđenog načina prijenosa pošiljaka u godine te njegove posljedice. FilateliJa mark e . Mletačka Republika tijekom 2012. dotad tačko-križarsko osvajanje Zadra 1202. uglavnom bio namijenjen za obuku gospodarila najvećim dijelom istočne ishoditi svoju zasebnu vojsku nazvanu američkih i kanadskih pilota u Prvom strane Jadranskog mora te dijelom hrvatskim imenom: domobranstvo. numizmatičara iz Šibenika. Jenny” prodan za više od 500 000. do XVIII. Na njihov 2005. pustio u mobranske pukovnije ci počeo primjenjivati 1918. na relaciji Ve. Također.” između Washingtona. Do uvođenja u Posebice se to odnosi na razdoblje od Hrvatska bila u sastavu Austro-ugarske. žigom putovala po svijetu. Tom je prigodom izdana štansku marku namijenjenu zračnom mogli funkcioniranju vojne i političke i omotnica prvog dana te prigodni list. Markom lanje državne korespondencije između tradicije domobranstva iz Domovinskog se ubrzo počelo trgovati. prosinca 1993. 2007. – 1204.indd 46 9/12/12 5:06 PM . nije hrvatskih domobrana u Domovinskom Kao posljedica diplomatske i trgovin. stoljeća kad je Venecija kad Hrvati uspijevaju 5. obljetnica 15. otvorila ni jedan poštanski ured. 1993. na kontinuitet stupnjeva. . operater 5. svjetskog rata. Mletačka je na više stoljeća. vrijedi pola milijuna vlasti. Hrvatske. Ivica Šiško. Američka je pošta tiskala po- Venecijanski glasnici znatno su pripo. stva. Potvrda o osvajanju tuđih teritorija kao prve hrvatske moderne oružane Prigodni poštanski žig najskupljima je u svijetu među ostalim je i sadržaj pisma ugar. “Venecija – umjetnička i kulturna baština na “125 godina hrvat- skog domobran- UNESCO-ovu popisu”. Odabrani je mo- vlasti Venecije čiji je utjecaj u velikoj Marka podsjeća na nastanak hrvat. a sastavljene od domaćeg stanovništva. Philadelphije i Inocentu III. prijenosu pošiljaka. jedan je primjerak marke “Preokrenuti odvijao se korištenjem brodova i posade godni poštanski žig “20. po. New Yorka. IV. skog domobranstva u vremenu dok je JN-4 iz 1915.p o l i g o aja n za obiljež ava n j e d o ga đ pošiljaka zrakoplovo m ja pr vo g pr ije no sa di predstavljan rka” u Americi. njih završio u pomno čuvanim filateli- Republika (od IX. 46 broj 404 / 14. hrvatski je nacionalni poštanski “20. hrvatske državnosti i očuvanja časne je tek kad je puštena u promet. godine. poštanska štanska marka Republike marka Republike Italije. tiskala prigodnu po Ivo Aščić pl jim a u sv ije tu . rujna 2012.

a ili sa svim dodacima odvojeno.) VEKSILOLOGIJA Velike pomorske sile u XIX. U zastavu pozamanterijskim resama duljine oko 5 guće naći ih u izvornom. Uz nacionalne su ukršteni zlatni mač i zastave trgovačkih i ratnih mornarica. pa onda i ratnih flota u industrijaliziranom europskom društvu XIX. bori Britanski priručnik pod naslovom Flags and Si. i Le Gras. Brigada je koristila nad. Među najvažnija dručna i lokalna simbolika te simbolika danas se nalazi u zbirci zastava GS OSRH. vodeći njemački heraldičar naći puno pogrešaka u usporedbi s temeljnim i sedmo iz 1990. koji zauzimaju gornji ko- pretacija mogla imati i političke i ekonomske po. BRIGADA. oznaka izrađena prema tad već postojećoj Oluja. n HV 404_46_47. heraldičkih interpretacija povijesnih i 1991. ratoborne inačice tradi. Kvaliteta crteža. Njemačke.. Preko 8. a takva su izdanja u pravilu imala dodatke koji su Iznad je u luku ispisano stoga i na snazi identifikacije pripadnika postrojbe se objavljivali svakih nekoliko godina. manjeg opsega i kraćeg suvremenih simbola u hrvatskoj vojnoj miniranja vojarni JNA na svojem području vremena ažuriranja. Radi u suradnji s međunarodnom srebrnom folijom čine izdanje znatno moder- počinje izlaziti već 1858. veksilološkom zajednicom. pljeni dio tvoreći trokut sljedice. a koji su se HRVATSKA VOJSKA.indd 47 9/12/12 5:06 PM . laktičnu oznaku ovalnog oblika koja je se na Ličkom bojištu. Tradicionalna ceremonija u mor. 47 Naslovnice pomorskih albuma zastava (Hounsell. danas je gotovo nemo.. 1873. Zastava 119.. 119. danje iz 2000. godine. Mobilizirana u pu- gnals of All Nations počeo je 1873. 1995. stoljeća. izvorima iz tog doba. Novo iz. Španjolske. izrađuje kapetan bojnog broda visokokvalitetan višebojni tisak sa zlatnom i Slična publikacija francuske ratne mornarice du Payrat. same postrojbe Primjer je najuspješnijih Brigada je formalno ustrojena 29. stoljeću počinju opremati svoje brodove priručnicima koji prikazuju naj- različitije zastave na koje brod može naići u plovidbi. Fran. danas uređuje glavni broda Pierre. 1939. Nakon aktivnosti preuzimanja i raz- ali slične su publikacije. U sredini plavog brodovima te druge zastave odnosno signale koji polja nalazi se heraldički su značili pravilnu interpretaciju broda iz daljine prikaz jarca – svojevrsne u vrijeme prije uporabe radijskih uređaja. u tim su zelena grančica – varija- knjigama prikazane i zastave koje označuju pri.. stoljeću od 3×3 polja koji zauzima počinju opremati svoje brodove priručnicima koji 3/4 njezine širine. poda. cionalnog istarskog grba. u standardne obrasce i time dobiva na prepoznatljivosti. ci o konstrukcijskim pojedinostima zastava i kraljevski veksilolog Graham Bartram. 1858. rujna 2012. godine izdavati sadržavala iste elemente Čini se da je nom sastavu. Zastavni rukav dobiven je posu. po. Pretisak Neubeckerove knjige iz 1995.cm. godine Osmo izdanje iz 1955. koje uređuje kapetan bojnog i veksilolog XX. veksilologiji. vojna. a od sljedeće godine postaje služ. a u donjem uglu slobodnog bijelim kvadratima. je tako uklopljena nacionalna. a s vanjskih strana slično albumu. Budući da su takve knjige bile kraja ispisan je datum kad je postroj. od siječnja 1992. ba mobilizirana. objavljivana do sedmog izdanja 1930. ispod lijepili u njih ili umetali umjesto izvornih stranica. brigade HV-a “R” – Pula tifikacijom sve većeg broja zastava koje su brodovi mogli susresti. 1991. s čak 30 izdanja dopuna. Dimenzije zastave iznose 95×185 cm. cija simbola Ministarstva sutnost visokih državnih i vojnih dužnosnika na obrane. Rusije i Švedske. pješačka brigada Pula. Najkvalitetnijom pu. Ottfried Neubecker. 200 prikazuju najrazličitije zastave na koje brod može naići u plovidbi svjetskim morima. imale i neke druge zemlje. godine (Flaggenbuch) koje je pripremio koji je i danas pomno proučavaju i ne uspijevaju Slijede izdanja iz 1889. 1923. javila se i potreba za iden. Izrađena je od plavog narici i običaji pomorskog prava zahtijevali su od platna s velikim kvadra- kapetana pravilno pozdravljanje ili odgovaranje tima crvene i bijele boje na pozdrav drugih brodova. 9. broj 404 / 14. nijim u odnosu na četiri koja su mu prethodila villions kapetana fregate Le Grasa. sudjeluje u operaciji George Hunsell. Stoga velike pomorske sile u XIX. ipak su iznimno važne i prethodnica su suvremene veksilologije Veksilologija prije veksilologije Željko Heimer Povećavanjem značenja trgovačkih. 07. S obzi.. Ugašena je tijekom 2000. a deveto potpuno prerađeno izdanje iz 1989. a pogrešna je inter. izdanja pripadaju ona iz Velike Britanije. šahiranog polja prikazani Foto: Branko Šenk. srpnja cuske. stoljeća. Već je tada blikacijom tog tipa veksilolozi gotovo jednoglasno od 1893. zastavi.i obuke pripadnika. Uz redovita ažuriranja. kao Album des pa.Ova zastava jedna je od onih koje se ne mogu lako uklopiti rom na to da se zastave s vremenom mijenjaju. 1978. dobiva signaturu BR20 pod kojom je serija poznata.Pravna joj je sljednica potpuno pričuvna nova su izdanja uz nešto promijenjene nazive vraćivanjem zastavnog polja s crvenim i 635. 1965.zastava je opšivena narančasto-žutim stvarni uporabni predmeti. izrađena kao mapa s mehanizmom tako da se smatraju izdanje njemačke ratne mornarice iz učinio ju je dostupnom širem krugu veksilologa stranice koje se ažuriraju mogu lako zamijeniti. nekorigiranom obliku.. 1954. Iako takve publikacije nisu veksilološki radovi u današnjem znanstvenom smislu. bena vladina publikacija.

među njima posebno se ističe OPlayer. dynamic. Split- screen funkcija omogućava istodobno gledanje slike s dvaju različitih izvora – idealno za brzu provjeru sportskih rezultata ili pregled TV ka­ nala.0 te je spreman da se na njega samo one unutar Full HD okvira. Sučelje OPlayer ima mogućnost uređivanja datoteka mu je jednostavno i jasno. multimedija Epsonov 3D projektor Epson je na sajmu IFA 2012 predstavio EH- TW550 – cijenom povoljan. Projektor je kompatibilan s aktivnim Radio Frequency 3D naočalama koje se mogu puniti preko USB-a te koristiti do udaljenosti od deset metara. u razvoju i nije toliko funkcionalan. primjerice gledanje sportskih prijenosa.. glavne se teka ili drugih koje su trenutačno u optjecaju. Svoju to znači da je moguće gledati filmove pohra­ je popularnost stekao zahvaljujući Appleovim njene na osobnom računalu ili nekom serve­ uređajima.1 Dolby TrueHD prijenos MED500X2. MEDE8ER – skup najnovijih tehnologija novosti nalaze ispod poklopca koji olakšava Opremljen je naprednim tehnologijama kao ugradnju tvrdih diskova kapaciteta do 3 TB. TXT. M2TS. WiFi Upload odnosno što se prikazuju reklame. a moguće DIVX AVI.4 pan kao dodatna oprema. HD-Ready 3D projektor koji prikazuje sliku širine 720 p. ASS. SRT. mene tehnologije! MOBILNE APLIKACIJE OPlayer . FTP i SAMBA verzija za tablete. noviji multimedijalni zvučnik MED1000X3D. Realtek nadogradi Fast PCIe WiFi koji će biti dostu­ RTD1186 procesor na 750 MHz i HDMI 1. ASF.. televizijskih programa. RMVB. MED1000X3D po­ sučelje podržavaju Full 3D/Side By Side/Top država i HD Audio. Usto.1 DTS Master i 7. rujna 2012. Reprodukcija boja može se optimizirati u odnosu na vrstu uporabe i okružja uz četiri sheme boja: living room. Zahvaljujući tankom kućištu jednostavno ga je prenositi iz jedne u drugu prostoriju ili premještati. Projektor idealan za sve vrste obiteljske zabave. Sanji Electronics predstavlja naj­ pohranjene sadržaje tako da više neće biti zvuka na AV prijamnike. a za Androidove je platforme još ru bez prebacivanja na smartphone ili tablet.. Videodatoteke je moguće na velikim ekranima. poteškoća s reprodukcijom BD 3D ISO dato­ Med1000X3D ujedinjuje vrhunske suvre­ Osim novog zaobljenog dizajna. Drugim riječima. 48 broj 404 / 14. HV_404_48_49. filmova te videoigre. a što je najvažnije. TS. Nakon vrlo popularnih modela MED500X i & Bottom/Frame Sequential i Frame Packing 7.indd 48 9/12/12 3:31 PM . je i uređivanje popisa za reprodukciju.) kao i podnaslove (titlove) SMI. Ukratko. brisanje ili premještanje svih podržava sve popularne videoformate (XVID/ datoteka prebačenih na uređaj). a RTSP/MMS/FTP/SAMBA streaming). theatre i game. MKV. a dostupna je i HD preko mrežnog preglednika. WMV. jednako snažan izlaz bijele svjetlosti te one u boji do 3000 lumena jamče živopisnu repro­ dukciju boja i preciznost detalja.. Epsonova 3LCD tehnologija. H264. što su brzi gigabitni mrežni priključak i su­ Novi Mede8er podržava 3D sadržaje i to ne perbrzi USB 3. podržava i AirPlay kao i TV out za gledanje na SUB. a postavljanje uređaja brzo je i jednostavno.aplikacije za pregledavanje videosadržaja Brojne su aplikacije za pregledavanje video­ client za daunlodanje s istih servera ili HTTP/ sadržaja na smartphonima i tabletima. (preimenovanje. i to najbolje od najboljeg. OPlayer može se isprobati više načina prebaciti na uređaj: (USB Syn po­ u lite verziji koja se razlikuje od full po tome vezivanje s iTunesom.

thealamo. a prilagod­ HD. Kućne mreže. broj 404 / 14.5 GHz. Fiksni telefon na Androidu Gigaset je predstavio novu stra­ cijski uređaj ili dođe li do nasilnog tegiju razvoja koja tvrtku od pro­ ulaska u stambeni prostor. PureMotion Lens – kako bi korisnici pronaš­ povezani su. veličine 4. 49 Pripremio Mladen PALIĆ Prvi smartphone s Windows Phoneom 8 Nokia Lumia 920 ima dvojez­ za Windows Phone postoji jim informaci­ greni procesor Snapdragon S4 više od 100 000 aplikacija koje jama.5 inča. Idući izvođača fiksnih telefona pretvara su koraci u razvoju sustav za sigur­ u davaoca cjelovite usluge komu­ nost stana ili kuće te omogućavanje nikacijskih rješenja temeljenih na uštede električne energije.org Prvi pogled na stranicu muzeja posvećenog utvrdi Alamo neće oduševiti ovisnike o vizualnom dojmu.indd 49 9/12/12 3:31 PM . Kad je već riječ o Teksasu. svakako neka klikne na History gdje će dobiti zanimljiv povijesni pregled i saznati da utvrdu nisu obranili samo Davy Crockett i Jim Bowie. puno će zamijeniti vašu navi­ na SkyDrive za što je integrirano bežično punjenje gaciju. najnoviji viti nove standarde fiksne telefonije. Međutim.texasmilitaryforcesmuseum. vrijedi pogledati www. a nedostaje joj i multimedije.org. najbolji je li više informacija o pojedinim ljivost početnog zaslona i zaslon za Nokia pametne tele­ lokacijama. vrlo zanimljivu stranicu muzeja vojne povijesti Teksasa. Trenutačno pojaviti željene točke s detaljni­ tehnologije. radnog takta 1. bateriju omogućuju bogatije i kvalitet­ omogućeno je kapaciteta 2000 mAh. su dodatak Gigasetovoj strategiji Opremljen je multitouch ekranom maksimalnog umrežavanja. Najmo­ i operativnim sustavom Android derniji senzori (Gigaset elements) koji povezuje VOIP i SIP protokol povezani s aplikacijom za pametni s podrškom za videokonferencije telefon obavještavat će korisnika (HDMI i ugrađeni projektor). giga­ nije korištenje nekih osnovnih automatsko uči­ bajt ugrađene memorije koju mogućnosti uređaja. Nokia Drive pot­ u punoj rezoluciji uz pomoć utora za microSD. o tome je fiksni telefon kojem je omogućen kad je potrebno uključiti klimatiza­ pristup na Google Play Store. umrežavanju. a prvi ako je prozor ostao otvoren. Potrebno je samo ikona na njemu trebali bi fone te omogućuje korištenje usmjeriti Lumiju 920 prema že­ korisniku omogućiti izni­ uređaja izloženog izravnom ljenoj lokaciji i na zaslonu će se man doživljaj suvremene Sunčevu svjetlu. Osim navigacije. Fatboy i tehnologiju NFC primjenjuje tehnologiju pro­ ne poruke te poruke i te stražnju kameru PureView s širene stvarnosti – Nokia City komentari s Facebooka osam megapiksela. Pisa­ tzv. nego i drugi vojnici koji su postali simbolima američke vojne i ratničke povijesti. rujna 2012. Stranica nije pretjerano grafički atraktivna. D. Također. Vlahović HV_404_48_49. Za svakog je od njih naveden barem kratak životopis. telefon koji će posta­ kad se ne nalaze u njemu. ali i puno tavanje fotografija je moguće proširiti do 32 GB više od toga. uređaj osigurano 7 GB. Za one koji znaju više o opsadi utvrde Alamo zanimljiv će biti klik na Alamo Myths posvećen povijesnim nesuglasicama ve­ zanim uz tijek bitke. web-info www. koje Gigaset je na IFA sajmu predstavio i povezuju ljude s njihovim domom model SL 930. zanima li koga povijesni kontekst bitke koja se odigravala u sklopu Teksaške revolucije.

Svetost postaje dio bez ljubavi prema bližnjemu. mene samo onda kad je počnem živjeti. a znači svesti muškarca i ženu samo na tijelo. Nije bez razloga rečeno da je čistite vanjštinu čaše i zdjele. Prije svega prostitucija. zatim se u životu i u srcu vladamo potpuno drukčije. Istodobno su pomorsku blokadu pjesnik i političar blokada počela je 17. – Bitka na kako su je ironično nazivali hrvatski kraja 1991. pustili su Vis i Lastovo.rujna 1944. hrvatska je vojska koordinira- jugovojska svojom ratnom mornari. HV 404_50_51.”(usp. pokušava nagomilati dobra koja će ostaviti umjesto da stvara dobro koje moja savjest je čista i nemam više obveza prema njima. n DUHOVNOST fra Marko Medo Mk 7. Isus podsjeća na težinu grijeha primjećuje da Židovi njegova vremena postavljaju pravu zamku kako bi preljuba jer preljub iznutra uništava sveti plan koji je htio sam Bog: obitelj. Kaže: Ništa On. Isus nas upozorava: Ne cijelim jednim ozračjem prijezira prema životu.23. Isus. U proljeće 1992. a Dalmaciju 1991. Iako su dijelovi ski prostor. jugo. Do hrvatskim primorskim gradovima 26. kaže: Ta iz srca čovječjega izlaze zle namisli. s vrlo velikim problemom korupcije u vjeri. i ne postajemo nepošteni dajući svoju ruku nepoštenoj osobi. nedostatak pravednosti.za tijelom. baze od Ploča pa do bitnica obalnog u crnogorske luke.. A sveti Ivan piše: Tko god mrzi brata svoga.rujna 1371. Danas je prostitucija postala dio mentaliteta. Vremeplov Leon Rizmaul Počela blokada hrvatskog mora Potkraj ljeta 1991. Bog istine. skida masku s tog besmislenog razmišljanja i “Imaj malo.rođen no su teškom položaju bili hrvatski no porazila jugoslavensku mornari- triput blokirala hrvatske luke. Ovo je trebalo činiti. a propuštate rađaju u našem srcu i zagađuju naš život. nego što iz čovjeka izlazi – to svojim. no ubojstvo je pripremljeno uvijek loše prekrajati i interpretirati djela bližnjega. To daju do znanja Bogom. Zadar nja uporišta u Hrvatskoj. Isus ozračje lakoće i izlaganja samih sebe.poginuo agresorima.1-8.21-23 Ne postajemo dobri ako dotičemo svece Isus se poslužio lažnom sablazni koju uprizoruju neke osobe te se suočio proizlaze milosrđe. ovako razmišljaju: Sve ono što moram dati svojim onoga koji se želi pokazati pravednijim nego što je. hrvatski otoci jer je njihova opskrba ovisila cu. u srpsku agresiju 14.bila je vrlo ranjiva. tj. pismoznanci i farizeji! da bi bio konkretan.15) Nakon tog poziva na istinu i dosljednost u vjerskom životu. Zlo je u vama i ovisi o vama. gliseri Odreda naoružanih brodova topovima pojavili pred najvećim lokomotiva u Hrvatskoj mornarica “bez kopna i bez plivača”. Zbog toga ne tražite zlo izvan Evanđelist Matej o toj temi donosi druge Isusove riječi koje još bolje sebe. Njezino je zapovjedništvo Marici branitelji. Time se na njihova zaleđa okupirani. Isusu jer je židovska tradicija određivala pranje ruku prije uzimanja hrane.indd 50 9/12/12 5:06 PM . koja je zapovijed najveća u Zakonu?”A Isus brani apostole i raskrinkava licemjeran način življenja vjere. broj 404 / 14. u Splitskom kanalu u studenome na Hrvatsku otvoreno se uključila i prvi partizanski pilot Franjo no blokirati i napasti. dalmatin. nim napadima s obale i otoka potpu- com. Kluz dovesti u potpunu izolaciju. . u svjetlu ovog nauka. U Isusovoj misli vjera nije istinska i Zbog toga Isus zaključuje svoje poučavanje pozivom na obraćenje srca. topljen. a prisvajanje nečega što nam ne pripada.14-15. 50 17. će ostati. U poseb. Zato ih je trebalo dodat. A tumače Nje­ govu misao. prijevara da bi se izbjeglo dati ono što se mora dati. Svi smo braća i sestre na riječima! No u praksi: zavidni. Međutim. budi puno!” Prihvatimo Gospodinov poziv za promjenu našeg srca da na kaže: Ne! Ne može se častiti Boga puštajući bližnjega da pati. vjernost. koja je od rujna do studenoga 18. a bližnjega svoga kao sebe samoga.39) Boga se ne može prevariti. U bitci hrvatska zastava. Jednog su dana pitali Isusa: Učitelju. 23. Napadi na Šibenik. prinosim Gospodinu. nego je krađa i nepoštenje na poslu. Danas preljubu pogoduje cjelokupno sa središnjim problemom vjere odnosno s najvažnijom zapovijedi. Isus zaključuje popis grijeha ludošću. jugomornarica je doživje- i lukama. Prva Vlado Gotovac. zlobni. oltare ili svete slike. jer su učinjeni bez ljubavi. da živimo vjeru dobrih Ne može se molitvom davati hvalu Gospodinu ako iz nje ne djela. svoja posljed- djelomičan uspjeh. rujna 1991. On ne spašava čovjeka kad je svedena samo na izvanjsko. Krađa nije samo 24) Koliko se puta služimo gestama koja nas prikazuju na jedan način.rujna 1930. kao što je i dobro u vama i ovisi o vama. Slijepi vođe! Cijedite komarca.rujna 1988. Isus donosi popis grijeha podsjećajući nas da se ti grijesi Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima. milosrđe. Lk 11. O tim dvjema zapovijedima visi sav ga onečišćuje. GUSTAVE THIBON prvo mjesto stavimo Zapovijed ljubavi. spremni Ubojstvo: najveća povreda života našeg bližnjeg. pakosti. ne Kršćani smo samo onda kad nas ljubav Božja potiče da više ljubimo bližnjega: postajemo dobri ako dotičemo svece. ubojica je. (Mk 7. izbjegli obveze četvrte zapovijedi koja kaže: Poštuj oca svoga i majku svoju. U Bibliji je nazvano ludim držanje Ljudi. i humanitarni konvoji Libertas. a gutate devu! (Mt 23. i Split te pokušaj invazije na Šoltu bili cijelom hrvatskom Jadranu zavijorila ski su se gradovi uspjeli oduprijeti su porazni za agresorovu flotu. života dok vam je nutrina puna grabeža i jezik ubojitiji od mača. njezini su njezini izolirani i nemoćni ostaci na- i srpski odmetnici postigli su samo brodovi imali sve skučeniji manevar. (1 Iv 3. bez oklijevanja. odgovori: Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti. Lažne sablazni: skupina ljudi Izvanredan nauk! Koliki onda izrazi i očitovanja vjere nisu dobra djela pred primjećuje da apostoli uzimaju hranu neopranih ruku. da bi izigrali zapovijed. . dobrota i bratska ljubav. rujna 2012. Isus se suočava Preljub: to je izdaja vlastite obitelji. Tih dramatičnih dana JNA topništva na Žirju i Zečevu. – umi- o pomorskoj povezanosti s drugim oko Dubrovnika neprekidno probijali kada su se ratni brodovi s uperenim rovljena posljednja parna otocima i obalom. rujna 1991. a ne samo dobrih riječi. Lud je i onaj čovjek koji roditeljima.15) To bi značilo: ne postajemo zli dotičući lošu hranu Zakon i Proroci. A kako je Gospodin važniji od mojih roditelja. dakle svesti život na samu strast ono ne propuštati. Što je to? To najvažnije u Zakonu: pravednost. Nakon la potpun neuspjeh te se okrnjena i s zaprijetilo kako će svaki brod koji što su oslobođene pojedine pomorske oštećenim brodovima morala povući pokuša isploviti biti napadnut i po.36-40). (Mt 22. Isus kaže: Jao vama. ljubav prema Bogu velika je laž i čista obmana. Isto tako.

ministrom Anto m Kotromanov ela i s izaslanstv ićem ko om MORH-a pred vođe koje je bilo u služb đeni enom posjetu NR m Kini Klapa HRM-a oduševila Peking i na ki je na ila je nesk kine skom om HRM M-a nast -a na upila stup cje-- apaa HR Klap Kl je je po po to to m održ m od alaa cje ržal br od oduu Pu Pu tia tia n n te te sk ih ih tn ratn ra om om br in otin stot aa ki ki ne ne sk ed vi pred ertt pr ncer še st više love lo čern veče konc rnjiji ko ik aa u u vo vo jn jn oj oj bazi ba zi sn ik Šangaj snik časn doča ča ikaa ii ča sn jnik vojn vo a. broj 404 / 14.indd 51 9/12/12 5:06 PM . Ističu kako su bili dočekani uz visoke državne i vojne počasti. kolovoza gostovala u Narodnoj Republici Kini.. Održano je nekoliko koncerata pred vojnim i državnim vrhom u Pekingu i Šangaju. slažu se svi u klapi. Svaki je nastup.. rujna 2012. pamtit će cijeli život. a jedinstvenost ovog po- sjeta. Domaćin je bio i orkestar kineske vojske HV 404_50_51. ističu. a Kinezi su se potvrdili kao jedinstveni domaćini. do 31. bio poseban doživljaj. vratili su se u domovinu prepuni pozitivnih dojmova. 51 Publika je tijekom nastupa mogla na monitorima pratiti tekstove svih pjesama prevedene na kineski jezik Članovi klape “Sveti Juraj” koja je od 23. Djelić atmosfere poku- šat ćemo prenijeti fotografijama s Klapa se tijekom gostovanja susr njihova nastupa. oduševivši pritom svojom glazbom publiku na nastupima u Šangaju i Pekingu. do ika.

To će Gripenu osigura- Gripen ima najbolji omjer broja mogućih ti vodeću poziciju na području perfor- letova zrakoplova u određenom vreme. tek kao obećanja.com životnog vijeka. koja njihovi konkurenti mogu ponuditi ju i istinsku multifunkcionalnost. mansi i mogućnosti borbenih zrakoplova nu (Sortie Generation Rates).40. Saab i njegovi međunarodni industrijski plova Gripen u punoj je upotrebi diljem partneri isporučuju sustave sa svojstvima svijeta. objedinjujući vrhunsku tehnologi.indd 52 9/12/12 3:30 PM . najveću još dugo nakon 2040.indd 2 09-02-27 09. godine. KAKVA GOD BILA VAŠA PROŠLOST BUDUĆNOST JE GRIPEN NOVA GENERACIJA borbenih zrako.01 HV_404_52.gripen. fleksibilnost slijetanja i najveću borbe- nu učinkovitost i sve to za samo djelić Više o Gripenovoj priči o uspjehu operativnih troškova tijekom cijelog svog možete naći na www. u usporedbi s drugim sličnim borbenim zrakoplovima. www.com GRIP-043_Aeronautikax2.saabgroup.