You are on page 1of 52

Prvi hrvatski vojnostručni magazin

EUR 2,10
CAD 3,00
AUD 3,30
USA 2,00
CHF 3,50
SLO EUR 1,80
SEK 17,00
NOK 17,00
DKK 15,50
GBP 1,30

Broj 405 • 28. rujna 2012. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr Besplatni primjerak

RAZGOVOR

general-bojnik Michael Repass,
zapovjednik Američkog zapovjedništva specijalnih
operacija za Europu (SOCEUR) i zapovjednik vježbe
Jackal Stone 2012

Slovak InternAtional Air Fest
PRINTED IN CROATIA

SIAF 2012
ISSN 1330 - 500X

vježba NATO MNMPBAT-a SHARP LYNX 12

NASLOVNICA_405_B.indd 7 9/26/12 4:34 PM

2 broj 405 / 28. rujna 2012.

SADRŽAJ
4 Razgovor 13 BOJNA ZA SPECIJALNA DJELOVANJA
general-bojnik Michael Repass, zapovjednik Američkog Novi pothvat željeznog specijalca
zapovjedništva specijalnih operacija za Europu (SOCEUR) 14 MISIJA UNDOF
i zapovjednik vježbe Jackal Stone 2012 10. HRVCON spreman za misiju
6 Međunarodna vojna vježba 16 vježba NATO MNMPBAT-a SHARP LYNX 12
specijalnih postrojbi Multinacionalni projekt sa zajedničkim ciljem
Specijalci jedanaest zemalja na Jackal Stone 2012
20 VIJESTI IZ MORH-a
10 21. obljetnica HRM-a u Podgori 21. obljetnica Glavnog stožera OSRH
Nezamjenjivi čuvari sigurnosti hrvatskog mora
22 VIJESTI OSRH
12 PP sezona 2012 Simulacijska vježba na sustavu VBS-2
Najveći broj intervencija dosad

4 5 6 7
US airForce

broj 405 / 28. rujna 2012.
Američki, slovački i hrvatski pripadnici broj 405 / 28. rujna 2012. broj 405 / 28. rujna 2012.
Uz Hrvatsku i SAD na vježbi su sudjelovali i pripadnici specijalnih broj 405 / 28. rujna 2012.
specijalnih postrojbi tijekom uvježba- postrojbi iz Češke, Estonije, Italije, Latvije, Litve, Norveške,
vanja na vježbi Jackal Stone 2012
Poljske, Rumunjske i Slovačke
Foto: Jodi MaRTiNeZ,

RazgovoR Goran Grošinić, snimio Josip KoPi Međunarodna vojna vježba specijalnih postrojbi Leida ParLov, snimio Davor Kirin, Josip KoPi

radimo zajedno na važnim mjestima diljem svijeta opsegu prije obimnije uporabe kod teška pitanja jer istinski cijenim njihovo viđenje
bila je motor ujednačavanja NATO SOF-a. Osnov- većih nacionalnih snaga. U SAD-u, naši procesi i mišljenja. Oni će također možda zapamtiti kako
no mjesto gdje vidimo jedni druge i gdje radimo i rješavanje problema mogu biti više tehnološ- sam rekao da je važno za Amerikance da imaju
general-bojnik zajedno jest Afganistan, no imamo suradnju i u ki vođeni nego kod nekih naših partnera, a naši saveznike jer će nam oni reći o nama stvari koje
Michael Repass drugim područjima primjerice u borbi protiv pirata saveznici mogu imati drugačiju perspektivu koja ne znamo a trebali bismo znati.
na Rogu Afrike te na području sjeverne Afrike i vodi k drugačijim rješenjima, no kombinacijom
zapovjednik Američkog Levanta. Najvažniji pojedinačni napredak za NSHQ tih rješenja, možemo kreirati prilagodljiviji i ni- OSRH posebnu pozornost posvećuju tran-
po mom je mišljenju dogovorena standardizacija jansiraniji pristup pojedinoj misiji. sferu znanja od starijih časnika koji su su-
zapovjedništva specijalnih SOF sposobnosti, tehnologije i doktrine. Multila- djelovali u Domovinskom ratu na mlađe.
operacija za Europu (So- teralne vježbe poput Jackal Stone 2012 proširuju S druge strane, iskustvo u borbenim opera- Imali ste priliku vidjeti kako rade pripad-
CEUr) i zapovjednik vježbe područja naše suradnje i unapređuju međusobne cijama i naučene lekcije su također poseb- nici naše Bojne za specijalna djelovanja.
zračne, zemaljske i mornaričke sposobnosti te je no vrijedne za sve nove pripadnike postroj- Kako biste ocijenili njihov rad, odnosno
Jackal Stone 2012 to prigoda da se svake godine zajednički testira- bi specijalne namjene. Iz vaše perspektive, što vas se najviše dojmilo kod njih?
mo i izoštravamo naše sposobnosti. Sam opseg vojnika koji je imao priliku biti uključen u Pripadnici BSD-a su vrlo sposobni izvršiti dodijelje-
priprema ove godišnje vježbe, čemu pridonose sve najkompliciranije operacije, koliko je važno ne im zadaće i vrlo sam ponosan na našu suradnju

Zajednički doprinos sigurnosti
zemlje sudionice, pokazuje naše koordinirane na- to iskustvo starijih kolega u postrojbi? s BSD-om i OSRH. Hrvatske Oružane snage su u
pore i kolektivnu predanost u potpori regionalnoj Ne mogu dovoljno naglasiti koliko temelj i os- više navrata pokazale svoju interoperabilnost s
stabilnosti i sigurnosti. Za NATO SOF u budućnosti nova našeg uspjeha kao kombinirane zajedničke drugim pripadnicima zemalja članica NATO-a te
znamo kako će se napredna obuka te operativni postrojbe za specijalne operacije počiva na pro- su i preuzeli vodeću ulogu u razvoju i pripremi svo-
i strateški treninzi nastaviti razvijati bez zastoja. fesionalnim i u pojedinim slučajevima osobnim jih snaga za operacije u kojima sudjeluju. Postoje
SOF će uporno tražiti podizanje razine stručnosti vojnim odnosima. Neke od zapovjednika na ovoj sličnosti i razlike između američkih i hrvatskih
naših pripadnika i postrojbi. Također se slažem sa vježbi poznajem od 1993. godine. Tijekom tog specijalnih snaga. Amerikanci se jako oslanjaju
stavom NSHQ kako je SOF zrakoplovstvo važna na tehnologiju, dok se Hrvati
sposobnost koja treba unapređenje kroz Savez. manje oslanjaju na tehnička
Vježba Jackal Stone 2012 naglasila je interoperabilnost između vodeće zemlje vježbe SAD-a, sredstva za analize i operacije. Jedan od dobrih primjera suradnje i zajedničkog rada
Razgovarao sam s jednim od veterana operacija u ame-
zemlje domaćina Hrvatske te pripadnika snaga za specijalne operacije drugih zemalja članica Doba digitalne tehnologije je omogućilo
ričkim snagama koji mi je rekao kako je impresioniran
To znači da možemo prići rje- specijalnih postrojbi, u ovom slučaju 11 zemalja, jest Jackal
suvremenim multinacionalnim snagama šavanju problema iz različitih
NATO-a i programa Partnerstva za mir. Jackal Stone izravno priprema naše sudionike za za specijalne operacije još veću suradnju
razinom stručnosti na koju je naišao u ovoj združenoj
vježbi. Moram reći kako sam doživio slično iskustvo ovdje
perspektiva te ih kombinirati Stone 2012, najveća ovogodišnja međunarodna vježba
i razvoj sposobnosti. Koliko je važno kon- u jedno optimalno rješenje.
uspješno djelovanje u združenom multinacionalnom integriranom okružju. tinuirano usavršavanje, implementacija i
na zapovjedno-operativnoj razini.Vrlo sam impresioniran
Trenutačna skupina Ameri-
specijalnih postrojbi u Europi. Održavala se u Hrvatskoj i
BSD-om i njihovim zapovjednim timom. Oni imaju više
Vrlo sam ponosan na našu suradnju s BSD-om i OSRH. Hrvatske Oružane snage su u više uporaba moderne tehnologije za stvara-
izazova i čini se da ih odrađuju s lakoćom.
kanaca je provela puno vre- pokazala da multinacionalne snage mogu odlično surađivati
nje “moderne obrane”, sposobne spriječiti mena u Iraku i Africi i manje
navrata pokazale svoju interoperabilnost s drugim pripadnicima zemalja članica NATO-a te su suvremene prijetnje kao što su uporaba je upoznata s Afganistanom i i kad je riječ o specijalnim postrojbama, a sve radi jačanja
i preuzele vodeću ulogu u razvoju i pripremi svojih snaga za operacije u kojima sudjeluju... oružja za masovno uništenje, terorizam NATO procedurama nego hr- stabilnosti i sigurnosti u svijetu, što je uz povećanje suradnje
i cyber terorizam? vremena stignete se zbližiti sa svojim kolegama. vatski BSD. Rezultat toga jest da Amerikanci mogu
Tehnologija je vrlo značajna i omogućava brzo- Bliskost i povjerenje predajemo onima koji dolaze dosta toga naučiti od svojih hrvatskih partnera. i interoperabilnosti između zemalja sudionica vježbe bio i
Međunarodna vježba specijalnih snaga Jackal koja u regiji pronosi našu zajedničku privrženost u područjima iz svoje specijalnosti - građevinar- rastuće povećanje snaga. Naš je vojni napredak iza nas kao što je i nama predano. Naučio sam Naše postrojbe uživaju u vrlo dobrim profesional-
Stone koja se po drugi put održava u Hrvatskoj europskoj sigurnosti. stvu, stolariji, električarskim i vodoinstalaterskim u tom području različit jer su naše misije i naci- važne stvari od mojih kolega SOF zapovjednika nim odnosima i cijenim njihov neumoran trud da
jedan od glavnih ciljeva vježbe. Hrvatska se i ovaj put pokazala
bila je povod razgovora sa zapovjednikom vježbe, radovima, te imaju također priliku za suradnju s onalni prioriteti malo različiti, ali smo redovitim svaki put kad se susretnemo. SOF perspektive su konstantno unapređuju svoje postrojbe te njihov kao izvrsna zemlja domaćin na čemu se posebno zahvalio
general- bojnikom Michaelom Repassom. General U sklopu vježbe, pripadnici oružanih sna- lokalnim stanovništvom. U projekt obnove dječjeg vježbama poput Jackal Stonea svake godine u uvijek drugačije i ti pogledi iznutra i uvidi su mi od fokus na modernom treningu, doktrini, sustavu
Repass pohvalno je govorio o Republici Hrvatskoj ga sudjelovali su na nekim projektima vrtića u Udbini utrošili smo oko 110 000 američ- trajanju od gotovo mjesec dana pronašli način za iznimne koristi, kako osobno tako i profesionalno. naoružanja i taktici. n zapovjednik vježbe, američki general Michael Repass...
kao domaćinu vježbe, ali i o pripadnicima OSRH pomoći civilnoj zajednici. Koliko je to važ- kih dolara, kako bismo osigurali za 25-oro djece unapređenje interoperabilnosti. Tehnologija čini Europljani koji me znaju reći će vam kako ih pitam (prijevod Goran Grošinić)

koji su u njoj sudjelovali. Ističući kako je napredak no za razvoj povjerenja između građana i sigurnu, čistu i namjenski opremljenu zgradu u naše misije lakšim na mnogo načina u pojedinim

Specijalci jedanaeSt zemalja na
Foto: Tyler Placie, US airForce

u strukturi i interoperabilnosti snaga za specijalne pripadnika oružanih snaga? kojoj mogu boraviti i učiti. To mi se čini jako mala kategorijama, uključujući obavještajnu djelatnost,

Jackal Stone 2012
operacije više nego očit, naglasio je kako su upravo Povjerenje između oružanih snaga jedne zemlje cijena za dobiveno povjerenje građana Udbine. djelatnost nadzora i izviđanje - ali je ključno za-
ovakve vježbe okvir u kojem se taj napredak može i njezinih građana je izuzetno važno. Naši narodi pamtiti da tehnologija nije zamjena za povjerenje
potvrditi. šalju svoje sinove i kćeri kako bi bili dio nacionalne NATO Zapovjedništvo snaga za specijalne i uzajamnu suradnju. Mi smo nositelji integraci-
obrane, stoga im svakodnevno dugujemo pružati operacije (NSHQ) napravilo je u prote- je nove tehnologije svake godine tijekom vježbe
Vježba Jackal Stone 2012 je završila. Jesu najbolje od nas. Većina od nas ovdje smo gosti klih nekoliko godina značajan napredak Jackal Stone. Ove godine imamo komercijalnu
li vaša očekivanja kao zapovjednika vježbe tijekom vježbe, zato moramo pokazati zahvalnost u strukturi, dok je napredak na području ISTAR sposobnost davanja slike svim saveznicima.
ispunjena te kako biste ocijenili njezinu našim domaćinima. Projekti poput obnove dječjeg interoperabilnosti očit. Što je najviše pri- Također imamo novi NATO SOF-odobreni integri-
važnost za sve zemlje sudionice? vrtića Medo u Udbini, koji smo završili uz pomoć donijelo tome i što možemo očekivati od rajući komunikacijski uređaj nazvan Uzajamni
Želim se zahvaliti našim domaćinima na veliko- američkog veleposlanstva u Zagrebu i Uprave za NATO SOF u idućem razdoblju? link koji je izvanredan – omogućava bilo kojem
dušnoj potpori u održavanju ove izuzetno važne humanitarne pomoći Zapovjedništva američkih Snage za specijalne operacije (SOF) NATO članica komunikacijskom uređaju razgovor s bilo kojim
godišnje vježbe. Jackal Stone 2012 je naglasila snaga za Europu, izvrsni su primjeri kako možemo napravile su značajan napredak i u tehnologiji i drugim uređajem.Takvi sustavi omogućavaju nam
interoperabilnost između vodeće zemlje vježbe učiniti nešto za bolji svakodnevni život građana u taktici, a razlog je jasan - radimo zajedno više da zaboravimo na problem nacionalnih tehnolo-
SAD-a, zemlje domaćina Hrvatske te pripadni- u zemlji domaćina vježbe. Osnovna korist od tih nego ikad, kako u vježbama tako i u operacijama. gija te da bez poteškoća radimo zajednički ili pak
ka snaga za specijalne operacije drugih zemalja projekata je svakako za lokalnu zajednicu, no vi- Naši profesionalni vojni odnosi ojačali su taktičku kao saveznička operativna grupa. Kontinuirano
članica NATO-a i programa Partnerstva za mir. šestruke koristi od toga ima i SAD. Naši pripadnici, osposobljenost u područjima kritičnih misija te po- poboljšavanje i testiranje je imperativ. Što SOF
Vježba izravno priprema naše sudionike za uspješ- u ovom slučaju pripadnici mobilne inženjerijske duprli našu bliskost i povjerenje. Naše zajedničko može koristiti sada, konvencionalne snage mogu
no djelovanje u združenom multinacionalnom bojne američke mornarice (US Navy Seabees Mo- uvježbavanje je imperativ za adekvatnu i temeljitu koristiti za nekoliko godina, tako da mislim kako je
integriranom okružju. To je također važna vježba bile Naval Construction Battalion) stječu iskustvo pripremu u slučaju žurnih potreba. Spoznaja da dobra ideja operativno testirati nešto na manjem

HV 405_04_05.indd 4-5 9/26/12 3:41 PM HV 405_06_09_new.indd 6-7 9/26/12 3:42 PM

IMPRESSUM
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
Nakladnik:
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj_vlahovic@yahoo.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu izradio Predrag BELUŠIĆ
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2012.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

HV_405_02_03.indd 2 9/26/12 4:23 PM

broj 405 / 28. rujna 2012.
3

24 NATO VIJESTI 42 Podlistak
Konferencija Vojnog odbora NATO-a Kalmarska unija
26 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE 46 FilateliJa
Hercules s poboljšanim motorom Marke - prozori u povijest
28 RATNE MORNARICE 47 VEKSILOLOGIJA
Specijalizirana fregata i razarač - jesu li isplativi? Veksilološki počeci u Hrvatskoj
32 SPECIJALNE SNAGE 48 multimedija
Specijalne operacije iPhone 5
36 Zrakoplovne izložbe 50 DUHOVNOST
Slovak International Air Fest - SIAF 2012 Bog je svemoguć sve do… trpljenja

16 broj 405 / 28. rujna 2012.
U vježbi SHARP LYNX 12 sudjelovala su 463
pripadnika četiriju nacija. Hrvatska strana broj 405 / 28. rujna 2012.
17 32 broj 405 / 28. rujna 2012.
Protivnik koji zna da se protiv njega aktiviraju snage za specijalne opera- broj 405 / 28. rujna 2012.
33
participirala je s 44 pripadnika OS-a i MORH-a, cije trebao bi biti siguran u jedno - da protiv njega dolazi nepredvidljiva,
tri posebno obučena, vojnopolicijska fleksibilna i ubojita sila
psa te 11 vozila

Završena vježba naTO MnMPbaT-a Lada Puljizević, snimili Lada Puljizević, Krešimir Kaštelan SPECIJALNE SNAGE Josip ŠOPAR

SHarP LYnX 12

Specijalne
deset godina nakon konferencije u pragu na kojoj je prvi put prepoznata po-
treba za osnivanjem vojnopolicijskih snaga koje će, gdje to zatreba, biti spo-
sobne odgovoriti na izazove globalnog terorizma; pet godina nakon prvog
postrojavanja pripadnika četiriju nacija pod istom zastavom u poljskim gliwi-
cama, mnmpbat su ove godine, na vježbi sharp lynx 12 održanoj na poljskom

operacije
vojnom poligonu u wedrzynu, nato ocjenjivači certificirali i proglasili full
operation capability postrojbom. istodobno svečanim potpisivanjem dokumen-
ta, započeo je proces pripajanja mnmpbat-a sastavu nato-ova multinacional-
nog korpusa sjeveroistok
U Republici Poljskoj se od 10. do Deset godina nakon konferencije u Poljska, kao vodeća nacija, u sastav Specijalne operacije provode se kroz jene, postižu operativne i strateške pogreške mogu voditi samostalno i u suradnji ili
22. rujna održavao SHARP LYNX Pragu na kojoj je prvi put prepo- ove bojne daje satniju vojne polici- čitav spektar vojnih operacija, samo- učinke. voditi prema neus- koordinaciji s konvencionalnim
12, međunarodna vojna vježba znata potreba za osnivanjem voj- je, dok Hrvatska, Češka i Slovačka stalno, u integraciji ili koordinaciji s Za njih je bitno navesti kako proi- pjehu i zbog toga je operacijama. Prilikom suradnje s
NATO-ove Multinacionalne bojne nopolicijskih snaga koje će, gdje to daju po vod vojne policije i timove konvencionalnim snagama, a kako bi zvode disproporcionalne rezultate u bitno znati i razumjeti konvencionalnim snagama, speci-
vojne policije (NATO MNMPBAT) zatreba, biti sposobne odgovoriti na Kriminalističke vojne policije. se postigli određeni politički, vojni, odnosu na veličinu samih sredstava odnos između jalne operacije mogu biti one koje
u kojoj su, uz vojnu policiju Polj- izazove globalnog terorizma; pet Posebnost MNMPBAT-a jest u tome informacijski, diplomatski i ekonom- koja su pritom angažirana. Provode operacija i sredstava podupiru provedbu konvencionalne
kojima se ona postižu.
ske, Češke i Slovačke sudjelovali godina nakon prvog postrojava- što je ovo jedina NATO postrojba ski učinci. se u nesigurnom, protivničkom i/ili operacije ali i obrnuto, konvencio-
specijalno izviđanje
i pripadnici Vojne policije hrvat- nja pripadnika četiriju nacija pod koja djeluje na multinacional- Razlika između specijalnih i kon- politički osjetljivom području i zbog i nadzor može nalne snage mogu podupirati provo-
skih Oružanih snaga. Do sada je istom zastavom u poljskim Gliwi- nom načelu reciprociteta i jedna- vencionalnih operacija jest primjena toga zahtijevaju primjenu tajnih, dis- obuhvaćati metode od đenje određene specijalne operacije.
tajnih i diskretnih tehnika i prihva- kretnih i niskoprofilnih sposobnosti. izviđanja putem tajne Uz razinu fizičkog i političkog rizika
ćanje većeg rizika koji nije povezan s U tome je “tajna” i uspjeh specijal- motriteljske postaje koji nije povezan s konvencionalnim
konvencionalnim operacijama. nih operacija - da se provedu, a da pa sve do prikupljanja operacijama, specijalne operacije ka-
se rijetko kada zna da su provedene informacija stupajući rakterizira i relativna neovisnost i
KaraKteristiKe i tko ih je proveo. Moto američkih u izravni kontakt s smanjena povezanost s logističkom
specijalnih operacija zelenih beretki dobro opisuje samu ljudima potporom te ovisnost o detaljnim
Specijalne operacije su po prirodi prirodu specijalnih operacija i onih obavještajnim podacima bitnim za
združene a provode ih taktički ele- koji ih provode-Quiet professionals. samu provedbu. Više od 90% samih
menti koji, kada se pravilno primi- Specijalne operacije mogu se pro- specijalnih operacija otpada na pla-

Multinacionalni
Specijalne operacije definiraju Se
kao vojne aktivnoSti što ih provo-
de poSeBno određene, organizirane,

projekt sa
trenirane i opremljene Snage. one
Se koriSte operativnim taktikama,
MNMPBAT, uz brojne druge plani- cama, MNMPBAT su ove godine, Posebnost MNMPBAT- kosti, što znači da su sve zemlje tehnikama i metodama koje Se razli-
rane oblike kontinuirane i bliske su- na vježbi SHARP LYNX 12 održanoj a jest u tome što je MNMPBAT-a ravnopravne te da

zajedničkiM
radnje među zemljama-partnerima, na poljskom vojnom poligonu u ovo jedina NATO ni jedna ne može donijeti odluku kuju od konvencionalnih Snaga
proveo i četiri godišnje vježbe Black Wedrzynu, NATO ocjenjivači cer- postrojba koja djeluje koja nije dogovorena i usuglašena
Bear - održane su 2008. u Poljskoj, tificirali i proglasili full operation na multinacionalnom s ostalim članicama MNMPBAT-a.
načelu reciprociteta i
2009. u Češkoj, 2010. u Hrvatskoj capability (FOC) postrojbom. Isto- jednakosti
Očekuje se da će dijelovi NATO
te 2011. u Slovačkoj - i na njima je, dobno, svečanim potpisivanjem MNMPBAT-a, kao postrojbe pod za-

ciljeM
iz godine u godinu, demonstriran dokumenta, započeo je proces povijedanjem MNC NE-a, tijekom
ukupan napredak te na svim razina- pripajanja MNMPBAT-a sastavu 2014. godine sudjelovati u misiji
ma sve bolja uigranost i spremnost NATO-ova Multinacionalnog kor- ISAF u Afganistanu.
MNMPBAT-a. pusa Sjeveroistok (MNC NE). U vježbi SHARP LYNX 12 u Poljskoj

HV 405_16_19.indd 16-17 9/26/12 3:42 PM HV_405_32_35.indd 32-33 9/26/12 3:01 PM

UVODNIK
Vježba specijalnih snaga Jackal Stone o kojoj donosimo reportažu u ovom broju pokazala je visok stupanj
VO interoperabilnosti i uvježbanosti pripadnika OS-a iz jedanaest zemalja. O vrijednosti i važnosti ovakve
vježbe kao odgovora na moderne prijetnje s kojima se susrećemo za naš časopis govorio je i zapovjednik
vježbe, general-bojnik Michael Repass koji je između ostalog pohvalio Hrvatsku kao domaćina vježbe kao i
pripadnike naših specijalnih snaga.
Pripadnici Vojne policije OSRH sudjelovali su u Poljskoj, s kolegama iz Poljske, Češke i Slovačke na među-
narodnoj vježbi Sharp Lynx 12 nakon koje su NATO ocjenjivači pripadnike MNMPBAT-a ocijenili spremnom
postrojbom za ispunjenje zadaća te je započeo proces njihova pripajanja NATO-ovu Multinacionalnom
korpusu Sjeveroistok.
Hrvatska ratna mornarica u Podgori je obilježila svoju 21. obljetnicu osnutka pa je to bila prigoda prisjetiti se
svih postignuća koja je HRM ostvario tijekom Domovinskog rata i nakon njega. Međunarodni aeromiting Slo-
vak International Air Fest (SIAF) održan je u Slovačkoj, a posebnost ovogodišnjeg aeromitinga jest premijera
serijski proizvednog primjerka nove generacije ruskog MiG-29M2 koji je sudjelovao u letačkom programu.
Brojnost svjetskih mornaričkih flota u stalnom je opadanju i samo nekoliko preostalih klasa borbenih
površinskih plovila ima sposobnost istodobnog izvršavanja većeg broja različitih zadaća. U ovom broju
donosimo tekst o financijskim ograničenjima koji u najvećoj mjeri utječu na razvoj razarača i fregata.
Svakako ne zaboravite pročitati i brojne druge zanimljive teme koje vam predstavljamo u aktualnom broju.
Uredništvo

HV_405_02_03.indd 3 9/26/12 4:24 PM

4 broj 405 / 28. rujna 2012.

Razgovor

general-bojnik
Michael Repass

zapovjednik Američkog
zapovjedništva specijalnih
operacija za Europu (SOCEUR)
i zapovjednik vježbe
Jackal Stone 2012

Zajednički doprinos sigurnosti
Vježba Jackal Stone 2012 naglasila je interoperabilnost između vodeće zemlje vježbe SAD-a,
zemlje domaćina Hrvatske te pripadnika snaga za specijalne operacije drugih zemalja članica
NATO-a i programa Partnerstva za mir. Jackal Stone izravno priprema naše sudionike za
uspješno djelovanje u združenom multinacionalnom integriranom okružju.
Vrlo sam ponosan na našu suradnju s BSD-om i OSRH. Hrvatske Oružane snage su u više
navrata pokazale svoju interoperabilnost s drugim pripadnicima zemalja članica NATO-a te su
i preuzele vodeću ulogu u razvoju i pripremi svojih snaga za operacije u kojima sudjeluju...
Međunarodna vježba specijalnih snaga Jackal koja u regiji pronosi našu zajedničku privrženost u područjima iz svoje specijalnosti - građevinar-
Stone koja se po drugi put održava u Hrvatskoj europskoj sigurnosti. stvu, stolariji, električarskim i vodoinstalaterskim
bila je povod razgovora sa zapovjednikom vježbe, radovima, te imaju također priliku za suradnju s
general- bojnikom Michaelom Repassom. General U sklopu vježbe, pripadnici oružanih sna- lokalnim stanovništvom. U projekt obnove dječjeg
Repass pohvalno je govorio o Republici Hrvatskoj ga sudjelovali su na nekim projektima vrtića u Udbini utrošili smo oko 110 000 američ-
kao domaćinu vježbe, ali i o pripadnicima OSRH pomoći civilnoj zajednici. Koliko je to važ- kih dolara, kako bismo osigurali za 25-oro djece
koji su u njoj sudjelovali. Ističući kako je napredak no za razvoj povjerenja između građana i sigurnu, čistu i namjenski opremljenu zgradu u
u strukturi i interoperabilnosti snaga za specijalne pripadnika oružanih snaga? kojoj mogu boraviti i učiti. To mi se čini jako mala
operacije više nego očit, naglasio je kako su upravo Povjerenje između oružanih snaga jedne zemlje cijena za dobiveno povjerenje građana Udbine.
ovakve vježbe okvir u kojem se taj napredak može i njezinih građana je izuzetno važno. Naši narodi
potvrditi. šalju svoje sinove i kćeri kako bi bili dio nacionalne NATO Zapovjedništvo snaga za specijalne
obrane, stoga im svakodnevno dugujemo pružati operacije (NSHQ) napravilo je u prote-
Vježba Jackal Stone 2012 je završila. Jesu najbolje od nas. Većina od nas ovdje smo gosti klih nekoliko godina značajan napredak
li vaša očekivanja kao zapovjednika vježbe tijekom vježbe, zato moramo pokazati zahvalnost u strukturi, dok je napredak na području
ispunjena te kako biste ocijenili njezinu našim domaćinima. Projekti poput obnove dječjeg interoperabilnosti očit. Što je najviše pri-
važnost za sve zemlje sudionice? vrtića Medo u Udbini, koji smo završili uz pomoć donijelo tome i što možemo očekivati od
Želim se zahvaliti našim domaćinima na veliko- američkog veleposlanstva u Zagrebu i Uprave za NATO SOF u idućem razdoblju?
dušnoj potpori u održavanju ove izuzetno važne humanitarne pomoći Zapovjedništva američkih Snage za specijalne operacije (SOF) NATO članica
godišnje vježbe. Jackal Stone 2012 je naglasila snaga za Europu, izvrsni su primjeri kako možemo napravile su značajan napredak i u tehnologiji i
interoperabilnost između vodeće zemlje vježbe učiniti nešto za bolji svakodnevni život građana u taktici, a razlog je jasan - radimo zajedno više
SAD-a, zemlje domaćina Hrvatske te pripadni- u zemlji domaćina vježbe. Osnovna korist od tih nego ikad, kako u vježbama tako i u operacijama.
ka snaga za specijalne operacije drugih zemalja projekata je svakako za lokalnu zajednicu, no vi- Naši profesionalni vojni odnosi ojačali su taktičku
članica NATO-a i programa Partnerstva za mir. šestruke koristi od toga ima i SAD. Naši pripadnici, osposobljenost u područjima kritičnih misija te po-
Vježba izravno priprema naše sudionike za uspješ- u ovom slučaju pripadnici mobilne inženjerijske duprli našu bliskost i povjerenje. Naše zajedničko
no djelovanje u združenom multinacionalnom bojne američke mornarice (US Navy Seabees Mo- uvježbavanje je imperativ za adekvatnu i temeljitu
integriranom okružju. To je također važna vježba bile Naval Construction Battalion) stječu iskustvo pripremu u slučaju žurnih potreba. Spoznaja da

HV 405_04_05.indd 4 9/26/12 4:25 PM

5

Z, US AirForce
Američki, slovački i hrvatski pripadnici broj 405 / 28. rujna 2012.
specijalnih postrojbi tijekom uvježba-
vanja na vježbi Jackal Stone 2012

Foto: Jodi MARTINE
Goran Grošinić, snimio Josip KOPI

radimo zajedno na važnim mjestima diljem svijeta opsegu prije obimnije uporabe kod teška pitanja jer istinski cijenim njihovo viđenje
bila je motor ujednačavanja NATO SOF-a. Osnov- većih nacionalnih snaga. U SAD-u, naši procesi i mišljenja. Oni će također možda zapamtiti kako
no mjesto gdje vidimo jedni druge i gdje radimo i rješavanje problema mogu biti više tehnološ- sam rekao da je važno za Amerikance da imaju
zajedno jest Afganistan, no imamo suradnju i u ki vođeni nego kod nekih naših partnera, a naši saveznike jer će nam oni reći o nama stvari koje
drugim područjima primjerice u borbi protiv pirata saveznici mogu imati drugačiju perspektivu koja ne znamo a trebali bismo znati.
na Rogu Afrike te na području sjeverne Afrike i vodi k drugačijim rješenjima, no kombinacijom
Levanta. Najvažniji pojedinačni napredak za NSHQ tih rješenja, možemo kreirati prilagodljiviji i ni- OSRH posebnu pozornost posvećuju tran-
po mom je mišljenju dogovorena standardizacija jansiraniji pristup pojedinoj misiji. sferu znanja od starijih časnika koji su su-
SOF sposobnosti, tehnologije i doktrine. Multila- djelovali u Domovinskom ratu na mlađe.
teralne vježbe poput Jackal Stone 2012 proširuju S druge strane, iskustvo u borbenim opera- Imali ste priliku vidjeti kako rade pripad-
područja naše suradnje i unapređuju međusobne cijama i naučene lekcije su također poseb- nici naše Bojne za specijalna djelovanja.
zračne, zemaljske i mornaričke sposobnosti te je no vrijedne za sve nove pripadnike postroj- Kako biste ocijenili njihov rad, odnosno
to prigoda da se svake godine zajednički testira- bi specijalne namjene. Iz vaše perspektive, što vas se najviše dojmilo kod njih?
mo i izoštravamo naše sposobnosti. Sam opseg vojnika koji je imao priliku biti uključen u Pripadnici BSD-a su vrlo sposobni izvršiti dodijelje-
priprema ove godišnje vježbe, čemu pridonose sve najkompliciranije operacije, koliko je važno ne im zadaće i vrlo sam ponosan na našu suradnju
zemlje sudionice, pokazuje naše koordinirane na- to iskustvo starijih kolega u postrojbi? s BSD-om i OSRH. Hrvatske Oružane snage su u
pore i kolektivnu predanost u potpori regionalnoj Ne mogu dovoljno naglasiti koliko temelj i os- više navrata pokazale svoju interoperabilnost s
stabilnosti i sigurnosti. Za NATO SOF u budućnosti nova našeg uspjeha kao kombinirane zajedničke drugim pripadnicima zemalja članica NATO-a te
znamo kako će se napredna obuka te operativni postrojbe za specijalne operacije počiva na pro- su i preuzeli vodeću ulogu u razvoju i pripremi svo-
i strateški treninzi nastaviti razvijati bez zastoja. fesionalnim i u pojedinim slučajevima osobnim jih snaga za operacije u kojima sudjeluju. Postoje
SOF će uporno tražiti podizanje razine stručnosti vojnim odnosima. Neke od zapovjednika na ovoj sličnosti i razlike između američkih i hrvatskih
naših pripadnika i postrojbi. Također se slažem sa vježbi poznajem od 1993. godine. Tijekom tog specijalnih snaga. Amerikanci se jako oslanjaju
stavom NSHQ kako je SOF zrakoplovstvo važna na tehnologiju, dok se Hrvati
sposobnost koja treba unapređenje kroz Savez. manje oslanjaju na tehnička
sredstva za analize i operacije.
Razgovarao sam s jednim od veterana operacija u ame-
Doba digitalne tehnologije je omogućilo To znači da možemo prići rje-
ričkim snagama koji mi je rekao kako je impresioniran
suvremenim multinacionalnim snagama šavanju problema iz različitih
razinom stručnosti na koju je naišao u ovoj združenoj
za specijalne operacije još veću suradnju perspektiva te ih kombinirati
vježbi. Moram reći da sam doživio slično iskustvo ovdje
i razvoj sposobnosti. Koliko je važno kon- u jedno optimalno rješenje.
na zapovjedno-operativnoj razini.Vrlo sam impresioniran
tinuirano usavršavanje, implementacija i Trenutačna skupina Ameri-
BSD-om i njihovim zapovjednim timom. Oni imaju više
uporaba moderne tehnologije za stvara- kanaca je provela puno vre-
izazova i čini se da ih odrađuju s lakoćom.
nje “moderne obrane”, sposobne spriječiti mena u Iraku i Africi i manje
suvremene prijetnje kao što su uporaba je upoznata s Afganistanom i
oružja za masovno uništenje, terorizam NATO procedurama nego hr-
i cyber terorizam? vremena stignete se zbližiti sa svojim kolegama. vatski BSD. Rezultat toga jest da Amerikanci mogu
Tehnologija je vrlo značajna i omogućava brzo- Bliskost i povjerenje predajemo onima koji dolaze dosta toga naučiti od svojih hrvatskih partnera.
rastuće povećanje snaga. Naš je vojni napredak iza nas kao što je i nama predano. Naučio sam Naše postrojbe uživaju u vrlo dobrim profesional-
u tom području različit jer su naše misije i naci- važne stvari od mojih kolega SOF zapovjednika nim odnosima i cijenim njihov neumoran trud da
onalni prioriteti malo različiti, ali smo redovitim svaki put kad se susretnemo. SOF perspektive su konstantno unapređuju svoje postrojbe te njihov
vježbama poput Jackal Stonea svake godine u uvijek drugačije i ti pogledi iznutra i uvidi su mi od fokus na modernom treningu, doktrini, sustavu
trajanju od gotovo mjesec dana pronašli način za iznimne koristi, kako osobno tako i profesionalno. naoružanja i taktici. n
unapređenje interoperabilnosti. Tehnologija čini Europljani koji me znaju reći će vam kako ih pitam (prijevod Goran Grošinić)

naše misije lakšim na mnogo načina u pojedinim Foto: Tyler Placie, US AirForce
kategorijama, uključujući obavještajnu djelatnost,
djelatnost nadzora i izviđanje - ali je ključno za-
pamtiti da tehnologija nije zamjena za povjerenje
i uzajamnu suradnju. Mi smo nositelji integraci-
je nove tehnologije svake godine tijekom vježbe
Jackal Stone. Ove godine imamo komercijalnu
ISTAR sposobnost davanja slike svim saveznicima.
Također imamo novi NATO SOF-odobreni integri-
rajući komunikacijski uređaj nazvan Uzajamni
link koji je izvanredan – omogućava bilo kojem
komunikacijskom uređaju razgovor s bilo kojim
drugim uređajem.Takvi sustavi omogućavaju nam
da zaboravimo na problem nacionalnih tehnolo-
gija te da bez poteškoća radimo zajednički ili pak
kao saveznička operativna grupa. Kontinuirano
poboljšavanje i testiranje je imperativ. Što SOF
može koristiti sada, konvencionalne snage mogu
koristiti za nekoliko godina, tako da mislim kako je
dobra ideja operativno testirati nešto na manjem

HV 405_04_05.indd 5 9/26/12 4:25 PM

6 broj 405 / 28. Italije.indd 6 9/26/12 4:26 PM . Poljske. Latvije. Litve. Norveške. Rumunjske i Slovačke Međunarodna vojna vježba specijalnih postrojbi Specijalci jedanaest zemalja na Jackal St HV 405_06_09_new. Uz Hrvatsku i SAD na vježbi su sudjelovali i pripadnici specijalnih postrojbi iz Češke. rujna 2012. Estonije.

indd 7 9/26/12 4:26 PM .. Održavala se u Hrvatskoj i pokazala da multinacionalne snage mogu odlično surađivati i kad je riječ o specijalnim postrojbama. broj 405 / 28. najveća ovogodišnja međunarodna vježba specijalnih postrojbi u Europi. Josip KOPI Jedan od dobrih primjera suradnje i zajedničkog rada specijalnih postrojbi. snimio Davor Kirin.. rujna 2012. što je uz povećanje suradnje i interoperabilnosti između zemalja sudionica vježbe bio i jedan od glavnih ciljeva vježbe. 7 Leida Parlov. jest Jackal Stone 2012. tone 2012 HV 405_06_09_new. Hrvatska se i ovaj put pokazala kao izvrsna zemlja domaćin na čemu se posebno zahvalio zapovjednik vježbe. u ovom slučaju 11 zemalja. američki general Michael Repass. a sve radi jačanja stabilnosti i sigurnosti u svijetu.

nedaleko od Zadra. nalne snage mogu odlično surađivati i bazi Lora u Splitu. Hrvatska je u vježbi 18. Podatak da je 95 posto operacija nosnim ugrozama vre­mena u kojem Ston. u ovom slučaju 11 zemalja. Održavala se morskih snaga kojim su zapovijedali Oružane snage? u Hrvatskoj i pokazala da multinacio. moru. najveća ovo. dje- dređene postrojbe. itekako dobro su odradili svoj posao. kopnu i moru. Iako brojčano neprimjećen. Sve tri inve. Jedan od dobrih primjera su. a sve to pod nadzorom kon- njoj sudjelovali. a iz Hrvatske Jedna od važnih di- menzija vježbe Jackal Zapovjednik vježbe Jackal Stone general-bojnik Michael Repass. operacija za Europu). godišnja međunarodna vježba speci. Provodila se po scenari. Imati tijekom vježbe na raspolaganju kad je riječ o specijalnim postrojbama. 8 broj 405 / 28. nadzor. smješteno u zrakoplovnoj bazi Zemu- blema nije bilo. Ivica je bio moj prijatelj. godine u gradu Husaybahu Jović” te renoviran i u Iraku. Ivičin suborac i prijatelj. obaviti zadaću i pritom ostati Kakvim biste ocijenili rad u Zapovjedništvu vježbe i i partnerskih zemalja. radu i djelovanju. Zapovjedništvo vježbe bilo je radile zajedno i nije bilo nikakvih razlika između nas. snaga za Europu također je veliki benefit. Stožer po- Koji je najveći benefit vježbe za Hrvatsku i njezine jalnih postrojbi u Europi. HV 405_06_09_new. koje su se provodile u vježbi Jackal zemalja razmijenili iskustva. Ostavljeno im je Jackal Stone 2012 da sposobnosti koje imaju iskoriste do maksimuma. U Zapovjedništvu smo svi bili jedinstveni. rujna u Debeljaku. I oni koji su bili u timovima. je dio klasičnih specijalnih operacija Jesu li naši sudionici vježbe odradili dobar posao? Da. JACKAL STONE 2012 Brigadni general Ivan Jurić. su služili u njihovim postrojbama kazavši tom prigodom obitelji kako mu sticije vrijedne su oko je velika čast što su ga primili te da mogu biti sigurni da će im Ivica 700 tisuća američkih uvijek biti u sjećanju.. prepad na brzu konceptom u vježbi bile tri po.” kazao je tom prigodom prvi dočasnik Sekelesky. izravne akcije na provedbenom procesu. ubacivanje iza odluka. Takvom se suradnjom podiže Ivičina se majka Mirka zahvalila što su se sjetili njezina sina i poželjela životni standard im mnogo sreće u radu gdje god to bilo. procedure. ričkim zapovijedanjem. 25. zemlje. rujna 2012. “Čast je stajati danas ovdje. u radu sto. obitelj izgrađena zapovjedna časničkog namjesnika Ivice Jeraka koji je kao pripadnik specijalnih zgrada u vojarni “Josip postrojbi SAD-a poginuo na dužnosti 2005. Razmijenili smo iskustva. Zadovoljan sam. nja specijalnih postrojbi prijateljskih racija. U sjećanje na Ivicu Jeraka. Norvežani bio je smješten u pomorskoj Zajednički rad u procesu donošenja odluka. U američkoj je vojsci služio 17 godina. Pro. To je bio neprekidni proces i izuzetno sam postrojbi. presretanje i zauzima- žera vježbe i procesu donošenja nje plovnih objekata. taktički način pro- vođenja nekih zadaća. odnosno od 1988. taktika. ju s kojim specijalci na terenu nisu zamjenik zapovjednika vježbe uopće bili upoznati. na izvrše- nju zadaće. zračne komponente vježbe pod ame- i s kolegama iz drugih zemalja koje su sudjelovale u vježbi. a kopnene kompo- izmjena procedura. Pridružio se američkoj vojsci i sudjelovao u mnogim specijalnim operacijama. pod okriljem mraka i trajala Organizator vježbe je SOCEUR (Ame- imala i ulogu HNS-a (Host Nation Support) a svi koji su radili u kontinuitetu do ranih jutarnjih sati ričko zapovjedništvo specijalnih u tom dijelu vrhunski su odradili posao. nente u Udbini i Delnicama pod zapo- sve tehničke mogućnosti koje ima Zapovjedništvo specijalnih Operacija je započela točno u 19 sati vijedanjem Rumunja i Amerikanaca. rujna. rujna. Zapovjedništvo i operativno središte vježbe radnje i zajedničkog rada specijalnih nik. zamjenik brigadni general Ivan Jurić i prvi dočasnik Američkog zapo- vojna suradnja u sklo- pu koje je dovršena vjedništa za specijalne operacije u Europi časnički namjesnik Charles vodovodna mreža. gdje je bila smještena i kontrolna radilo je 24 sata. slože mozaik kako Čast nam je i zadovoljstvo što smo bi pozitivci osujetili namjere nega- bili domaćin ove vježbe i aktivno u tivaca. dolara.ploče na osnovnoj školi u Debeljaku. ne samo s pripadnicima SAD-a nego jest Jackal Stone 2012. tri podređena lovanje u protivničkoj pozadini samo zapovjedništva. uhi- napominjući kako su u skladu s ćenje visokog rizika.indd 8 9/26/12 4:26 PM . Sve su zemlje i elitni segment oružanih snaga svake zraku. akcije su zajednički odrađivali i s kolegama iz 11 Za uspješno suprotstavljanje sigur. bio je infiltrirati se u područje ope- svih koji su sudjelovali u vježbi. ruku-vremenski osjetljiva meta. Bio je častan vojnik koji se žrtvovao i svoj život dao za slobodu. godine. Specijalno aktivno su sudjelovali u planskom i izviđanje. suradnju s partnerima? male. njegov Stone jest i civilno. Pripadnici OSRH trolne upravljačke grupe. proširen dječji vrtić u General Repass je napomenuo kako nikad ne zaboravljaju vojnike koji Udbini. položen lokalne zajednice je vijenac i zapaljena svijeća podno spomen. M Sekelsky posjetili su 22. istaknuo je general Jurić protivničkih linija padobranom. upravljačka grupa i Zapovjedništvo zadovoljan suradnjom. Imperativ kod svih aktivnosti provedeno noću dodatno potvrđuje visok stupanj uvježbanosti živimo nužna je i kvalitetna surad. specijalne postrojbe ključan su Vježba se provodila na kopnu.

odnosno da se sve što je stožera Republike Litve scenarijem predviđeno po planu i general-pukovnik Arvydas Po.indd 9 9/26/12 4:26 PM . sve grane OSRH-a i druga od drugih“. broj 405 / 28. kvalitetne i sposobne također bila Hrvatska. Osim što Starčević. a glavni be. No zahvaljujući brane. rujna 2012. po ocjenama svih s kojima sam kontaktirao i surađivao. trideset tri su joj godine. “Očeku. ministarstva i tijela državne upra. direktor vježbe bio posebno zahvalio zapovjednik vjež- je brigadir Martin Starčević. Bojnici Kovach ovo je drugi posjet Hrvatskoj. otac bio pripadnik američkog ratnog zrakoplovstva gdje je radio kao inženjer. njegov je zamjenik bio brigadni izvrsna zemlja domaćin na čemu se general Ivan Jurić. U vježbi je bila dio američkog logističkog tima. pojašnjava. Njegova posjetili su Zapovjedništvo vježbe u Zemuniku. izjavio je ministar Ko. biti još više“. doprinos u međunarodnim misija- Ministar obrane Ante Kotromanović ma i operacijama. To su pravi par- tnerski odnosi između pripadnika hrvatskih i američkih oružanih snaga. Za mene je to velika čast. n “Ono što sam vidjela ovdje na vježbi Jackal Stone je doista sjaj- no. Planski vježbe posjetili su i pomorsku bazu Lora u Splitu gdje je bio proces za Jackal Stone je započeo smješten stožer pomorskih prije godinu dana prihvaćanjem snaga vježbe pod norveškim domaćinstva vježbe. Sve je odrađeno kako je planira- povjednik specijalnih snaga OS no i na vrijeme“. što jem da će ovakvih vježbi u Hrvatskoj je uz povećanje suradnje i interope.” kazala nam je bojnica Jesica Kovach pripadnica OS Sjedinjenih Američkih Država hrvatskog po- drijetla. Do početka vježbe napravljeno je izuzetno zapovjedništvom mnogo. sudionika. a neposredno prije vježbe provela je sedam mjeseci u Djibutiju u Africi. stabilnosti i sigurnosti u svijetu. general-pukovnik Drago Lovrić načel. kazao je brigadir Kraljevine Norveške. vježba je ve. “Nikakvih većih cius sa suradnicima i brigadni odstupanja od planiranog nije bilo. na vrijeme odradi. general Repass. Sve radi jačanja vježbu je ocijenio odličnom. Kao pripadnica američkih vojnih snaga bila je u Iraku. Cijeli planski tim kojem je na čelu bio natporučnik Željko Vuk odradio je veliki posao. To što je izabrala vojni poziv ne čudi jer joj je. Među je zadaća organizacija i koordi- njima su bili i načelnik Glavnog nacija. Nije zaboravio planer s hrvatske strane natporučnik istaknuti i uputiti nam pohvale za Željko Vuk. rabilnosti između zemalja sudionica pripadnica OS SAD-a hrvatskog podrijetla tromanović u vojarni “Josip Jović” na vježbe bio i jedan od glavnih ciljeva Udbini gdje je javnosti prikazan samo Jackal Stona 2012. Bojnica Jesica Kovach. kad je domaćin profesionalne. gotovo za trećinu više od koje su sudjelovale u vježbi izuzetno Jackal Stona 2009. DIREKTOR vježbe Jackal Stone 2012 Pozicija direktora ovakve među- Visoki vojni predstavnici većeg narodne vježbe u pravilu se do- broja zemalja tijekom vježbe djeljuje zemlji domaćinu. a u oružanim snagama SAD-a je nešto više od 10 godina. Drago mi što imam priliku raditi s hrvatskim vojnicima. “Svi učimo jedni nego što je slučaj s konvencionalnim snagama. 9 Brigadir Martin Starčević.“ Michael Repass zapovijedao je vjež. za. general Karl Egil Hanevik. General-bojnik za izvršenje svih zadaća. kompliciranije je i zahtjevnije organizirati organizaciji angažirani Ministarstvo specijalnih snaga. “Ovo što ste vidjeli u pro- su se sastali s čelnim ljudima vedbi vježbe samo je dio. Aktivnosti i operacije koje provode spe- kao zemlje domaćina u njezinoj su mali segment iz područja djelovanja cijalne snage. Hrvatska se i ovaj put pokazala kao bom. U vježbi je sudjelovalo oko 2000 nik GS OSRH dodajući da su postrojbe ocijenjena izuzetno uspješnom“. Završila je američku vojnu akademiju West Point. kazao je tom prigodom ljudima koji su savjesno ušli u planski proces i provedbu vježbe. HV 405_06_09_new. poznato je.

zapovjednik U svojim su govorima najviši uzvanici naših očeva i djedova uzor i primjer HRM-a kontraadmiral Ante Urlić te podsjetili na dugu hrvatsku pomor. su ove godine kako se štednjom. slobodu. Tafra koja je istaknula kako je održa- stanovnici Podgore. darsku tradiciju tog kraja te da su ge- zamjenik načelnika GS OSRH general. Pozdravljena je i odluka  HRM uspješno obavlja. op- noviću i spomenika “Galebova krila”. ni laki ni jednostavni. napomenula je. za. njezinu ulogu u tila zamjenica ministra obrane Višnja lokalnih vlasti i brojni drugi uzvanici i U ime Vlade mornari. zadaća koju HRM Istaknuo je da je uspjeh cijelog gos. Hrvatska ratna mornarica. kao vatskim braniteljima u Domovinskom smislu te riječi. Svečano postrojene mornare na središnjem podgoričkom trgu pozdravio je i smotru obavio predsjednik RH Ivo Josipović 21. “Ministarstvo mornarima. Svečanost je nastavljena na središ. obljetnica HRM-a u Podgori Tradicija je imala veliku ulogu u brzom ustrojavanju HRM-a. starom pomorskom tradicijom u pod. obljetnica ustrojavanja Hrvat. imovinu.  ratu u Makarskoj odakle je brodom “HRM obilježava angažman u Domo. generacijama koje dolaze. njihova predanost svom poslu uz tehniku jamstvo su ispunjenja svih zadaća koje se pred njih postave. kazao je predsjednik Dan i 21. a HRM timalnim trošenjem proračunskih ispred spomen-obilježja poginulim hr. predstavnici sigurnosti na moru. te uspješno obavlja podarstva vezan za sigurnost. a pozdravljena je i odluka  Vlade Republike Hrvatske o namjeri gradnji pet obalnih ophodnih brodova Nezamjenjivi č U Podgori je 15. drugi vojni i civilni dužnosnici. njem podgoričkom trgu gdje su u sve. neracija Domovinskog rata i generacija -pukovnik Slavko Barić. članovi sku tradiciju. koja je istaknula Vlade Republike Hrvatske o namjeri su pred nama. čanom postroju bili pripadnici HRM-a. a znanje i vještine pripadnika HRM-a. Na svečanosti su gorskom je kanalu bacio vijenac u more prije ove također ustala da bi branila bili predsjednik Republike i vrhovni u spomen na sve poginule mornare. Predsjednik Josipović je s sigurnosti na moru Predsjednik Josipović je kazao kako obrane i Oružane snage. 10 broj 405 / 28. te vanje visokog stupnja sigurnosti na Svečanost je započela budnicom Or. Domovinskom ratu i uspješnu prila. nego i našeg napretka. živote. a to znači i izaslanstvom u Podgori položio vijenac iznimno osjetljiva se nada da će biti još takvih odluka. racionalni  planovi opremanja i naba- HV 405_10_11_more. zapovjednik OSRH-a Ivo Josipović. Josipović ali i dodao kako je i generacija ske ratne mornarice. što su nova organizacijska rješenja. pokazali podno spomenika don Mihovilu Pavli. je faktor ne samo sigurnosti u užem sredstava ali i drugim mjerama. svoj dom. ci je čestitke uputila godbu novim izazovima i zadaćama.indd 10 9/26/12 4:26 PM . zamjenica ministra iskazali poštovanje poginulim pripad. moru iznimno osjetljiva zadaća koju kestra HRM-a ulicama Podgore nakon obrane Višnja Tafra nicima HRM-a. ulogu HRM-a u očuvanju U ime Vlade mornarici je čestitke upu- Vojnodiplomatskog zbora. rujna 2012. U skladu sa vinskom ratu”. Istaknuo je i da HRM baštini slobo- mjenica ministra obrane Višnja Tafra. rujna svečano obilježen Učka plovio prema Podgori. nisu kako je održavanje njem svijeća odana počast poginulim visokog stupnja gradnje pet obalnih ophodnih brodova. istaknuto je u prigodi obljetnice. Izazovi koji čega je polaganjem vijenaca i palje.

Za koordinaciju provedbe ove Odluke osnovat će se Povjerenstvo na čijem će čelu biti predstavnik Ministar- stva obrane RH. i čuvari sigurnosti hrvatskog mora ve u suradnji s civilnim sektorom. sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja na moru. Dan prije u Podgori naše mornarice.” HRM-a koji su dali svoj doprinos njego- Za tradiciju je kazala da je jedan od vu razvoju te zaključio kako mu je bila ključnih čimbenika razvoja svake čast pet i pol godina zapovijedati im. a znanje Mihovila Pavlinovića Orkestar i klapa i vještine pripadnika HRM-a.na čemu vam uspješna zaštita mora nije moguća bez posebno zahvaljujem . luci razgledati i ratne brodove te se njihovim sposobnostima i tehničkim karakteristikama a kontraadmiral Ante Urlić kazao je tako upoznati s tehnikom i opremom kako je stalna budnost na moru jam. Svi koji su tijekom ova dva Predsjednik Josipović sa suradnicima obišao je i ratne bro- stvo su ispunjenja svih zadaća koje se dana bili u Podgori mogli su u gradskoj dove  HRM-a  Dmitar Zvonimir i Dubrovnik te se upoznao s pred njih postave. Napomenuo je vodio generalni vikar Vojnog ordinari- kako je tradicija imala veliku ulogu u jata otac Jakov Mamić. odnosno Obalne straže RH čija je temeljna namjena ophodnja radi nadzora i zaštita interesa RH na moru. u skladu sa Zakonom o Obalnoj straži RH.može i mora ratnog broda na njemu. usvojila je prijedlog odluke o utvrđivanju potrebe za nabavom obalnih ophodnih brodo- va. financijska sredstva planirat će se u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva obrane u razdoblju od 2013. Ministarstva gospodarstva. a na Trgu don brzom ustrojavanju HRM-a. sjednici. njihova HRM-a “Sveti Juraj” održali su prigodni predanost svom poslu uz tehniku jam. ratne mornarice. održanoj 13. a u ratu za zaštitu unutarnjih morskih voda borbenim djelovanjem te za zadaće borbene i logističke potpore. Ministarstva financija i Predsjednika RH. Svih svetih služena misa koju je pred- kovnik Slavko Barić. koncert. a koji će činiti po jedan predstavnik iz Glavnog stožera OSRH. Zahvalio se dati doprinos ukupnim nastojanjima svim bivšim i sadašnjim pripadnicima hrvatske Vlade za izlaskom iz recesije. Ovom odlukom utvrđena je potreba za nabavom pet obalnih op- hodnih brodova za potrebe Oružanih snaga RH. n HV 405_10_11_more. Obalni ophodni brodovi također se koriste za potporu otočnom stanovništvu. Zapovjednik HRM. snimio Tomislav Brandt Vlada donijela odluku o nabavi pet obalnih ophodnih brodova Vlada RH na 51. rujna 2012. do 2018. Postupak javne nabave za pet obalnih ophodnih brodova provest će Ministarstvo obrane RH. rujna. te da se upravo zato Predsjednik Josipović sa suradnicima ovogodišnja obljetnica Hrvatske ratne obišao je i ratne brodove  HRM-a  Dmi- mornarice proslavlja u Podgori. 11 nacionalnog suvereniteta te da uspješna zaštita mora nije moguća bez ratnog broda na njemu Leida Parlov. Zapovjednik HRM-a kontraadmiral Ante Urlić kazao je kako je stalna budnost na moru jamstvo broj 405 / 28. OSRH-a čestitke HRM-u na obljetnici obljetnice ustrojavanja HRM-a u crkvi uputio je njegov zamjenik general-pu. Obalni ophodni brod je brod Oružnih snaga RH u sastavu HRM-a. pod. tar Zvonimir i Dubrovnik te se upoznao no “Galebovih krila” povezujući na s njihovim sposobnostima i tehničkim jedinstven način prošlost i sadašnjost karakteristikama. Uime načelnika GS je u povodu obilježavanja Dana i 21. Hrvatske ratne mornarice. odnosno Hrvatske ratne mornarice i Obalne straže RH radi nadzora i zaštite prava i interesa RH na moru.indd 11 9/26/12 4:26 PM . godine. te stvo nacionalnog suvereniteta te da vlastitim odricanjem .

u Grčkoj. “Ugroza od materijalnih sredstava na i s požarišta. njih 113 zabilježeno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. “Naša zajednička zadaća teška. u analizi PP svima koji su bili angažirani u gaše- nja do 24. rujna zračne snage OSRH-a je priznanje svima sezone je istaknuo kako je ispravnost nju požara. koji su sudjelovali tehnike bila izuzetno zadovoljava. Ravnatelj DUZS-a Perinić napome- To je najveći broj intervencija na po. ali je odrađen se vodi statistika. Zračne snage su bile i pet puta angažirane na požarištima u inozemstvu. godišnje sezone imaju i zrakoplov. Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini PP sezona Leida Parlov. te je dodao kako se Zrakoplovno-tehničkog centra Darko ovaj radni sastanak može smatrati Cigrovski sa suradnicima. rujna 2012. Ministar obrane zahvalio je i odao djelovali u ovogodišnjoj protupožarnoj priznanje svima koji su sudjelovali sezoni.indd 12 9/26/12 4:28 PM . a eventualne uštede bi svakom mjesecu. poslijeletni i međuletni pre. Na sastanku su bili i ravnatelj u PP sezoni. Utrošeno je gotovo 1 300 000 litara ni tehničari PP Eskadrile koji su u ali se moramo neprekidno obučavati goriva. Uz to zračne sna. te je također zahvalio U ovogodišnjoj PP sezoni od 15. protupožar. U tom je razdoblju ostvareno više od 2400 sati naleta. Državne uprave za zaštitu i spašavanje Odrađen je odličan posao koji je te- Jadran Perinić i predsjednik uprave žak i odgovoran“. nuo je kako možemo biti zadovoljni žarištima u jednoj PP sezoni od kada kako je sezona bila zivnu uporabu. ne znamo kad. u Grčkoj. broj 405 / 28.“ n HV 405_12_13.”Posao je odra- Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. gled. u PP sezoni kazavši juća bez obzira na njezinu inten. se uložile u infrastrukturu. je građanima osigurati maksimalnu ostvareno više od 2400 sati naleta. pravodobno. kazao je Bojnik Davor Turković. U tom je razdoblju odličan posao sa ZTC-om ove godine dodatno po. požara će uvijek biti. početkom priprema za sljedeću pro- Tom je prigodom istaknuto i kako je tupožarnu sezonu za koju se nada da najviše požara bilo u Splitsko-dalma. zapovjednik general Lovrić. snimio Josip KOPI 2012 Zračne snage OSRH-a su u ovogodišnjoj PP sezoni sudjelovale u gašenju 349 požara što je najveći broj intervencija na požarištima u jednoj PP sezoni od kada se vodi statistika. boljšana: “Nikad kao do ove godine sigurnost kad je riječ o ugrozama od Od toga je više od 1850 sati ostvareno avioni nisu dolazili s pregleda ovako požara“. njih 113. te kako je suradnja učinjenim. i to po tri puta u sredstava. datna vrijedna iskustva. svib. “Sezona je bila teška. kazao je je Perinić. 200 sati Dragi Lovriću na radnom sastanku leta. te izbačeno 58 111 tona vode. ovom razdoblju obavili 4071 prije.“ čio kako su ove sezone stečena do- nim izviđanjima i prevoženju snaga i Veliku zaslugu za uspješnost ovo. pripadnicima HRZ-a i PZO-a koji su su. 54 periodična pregleda koji se niku GS OSRH-a general-pukovniku obavljaju svakih 50. po tri puta u svakom mjesecu Najveći broj intervencija dosad obrane Anti Kotromanoviću i načel. Ministar obrane odao Protupožarne eskadrile. će biti s manje požara. rujna u ZB Zemunik s na avionima. od toga više od 1850 sati izravno u gašenju požara. Kopnene Ministar je i ovom prigodom ista- snage bile su angažirane tijekom knuo nužnost racionalnog trošenja srpnja i kolovoza. tinskoj županiji. te 469 korektivnih intervencija održanom 25. 12 Najviše požara. reagirati. obuku ge su bile i pet puta angažirane na i poboljšanje uvjeta života i rada požarištima u inozemstvu. te zaklju- izravno u gašenju požara. Kopnene snage bile su angažirane tijekom srpnja i kolovoza. su sudjelovale u gašenju 349 požara. i u svakom trenutku biti spremni Podaci su to prezentirani ministru letni. 100. đen izuzetno učinkovito“. pripadnika OSRH-a.

Unutar baze ćem razgovarali smo istoga dana dosta. Katkada je prije. dan za naše specijalce bio užur. u vojarni Ivanagića. Upravo što je opet napravio osvajao je visoke plasmane na brojke o vremenu i prijeđenim narednik Ivanagić?“. Bojna za drugo“. Sport i Na to je gledao kao na priliku S narednikom Dariom Ivanagi. vota. 360 km bicikliz. triatlonac narednik Dario Ivanagić postavio si je novi izazov: nastup na ultramaratonu Forrest Gump u Zagrebu. tijelo i mogućnosti s kojima ras. ali volim i jedno i su postojali dobri uvjeti. “Drgomalj” u Delnicama slavila ka i izvanrednog sporta- te kolege iz stranih zemalja koji obljetnicu osnivanja. i odlučan je poboljšati ionako i zadaće u BSD-u naredni- vudskoj uspješnici? E. kao pripad. vojnika. cu. No. rujna 2012. ali brzo će tu. zbog preciznijeg raču. n HV 405_12_13. posta. dočasni- tra i dobre američke teretane. ku i trudim ih se ostvariti“. maka. od utrke do su izgovarali superlative o gomalj“ u Delnicama. pitaju me trčanju. “što ti to treba?“ Ja samo stavan: u ISAF-u se. triatlonskim natjecanjima (ističu kilometrima zanimaju Ivanagića “Hoćete li pisati o se Ironman i dvostruki Ironman). Iako je taj ša. mnogi koje osobno po- “nešto više”. “Jako su Okorjeli triatlonac je odlučio sretni zbog mojih rezulta- privremeno odbaciti bicikl i izvanredan rezultat. Na sreću. ali volim i jedno i drugo“. kad je njegova postrojba. pa Dario ku Ivanagiću ne dopuštaju je učinio nešto slično: na zagre. godina. Na zagrebačkom jezeru Bundek trčao je 12 sati i tom prilikom prešao 127 kilometara. “Tek sad mi ta. a katka- trčao je 12 sati i tom prilikom ključak je Darija Ivanagića. Razlog tomu je jedno. To niti tijekom slobodnog vremena. 13 Tijekom utrke poput Forresta Gumpa misli mi se prebacuju gotovo isključivo na nju. Zagrebu. je način života.indd 13 9/26/12 4:28 PM . narednikovi nadređeni rekao je narednik u vojarni “Dr. po­put “Jeste li vidjeli smo dostignućima pisali i prije: nanja prevaljene dionice. i tako u beskraj. bez obzira na sve ultramaratonu Forrest Gump u će se većim naporima. Opet se pohvale i razumijevanje. a nakon ceremoni- sam bio u avionu za Afganistan“. “Sport i vojnički posao uzimaju konstantan raspored trenin- bačkom jezeru Bundek (1. osvojivši prvo mjesto! Novi pothvat željeznog specijalca Pripadnici specijalnih postrojbi su Svoju je zagrebačku pobjedu ban. a očito je da je na. Što su mi ciljevi veći. veći je i fokus na njih Napisao i snimio: Domagoj VLAHOVIĆ Nakon povratka iz ISAF-a. “Svatko Dariju?“. kad treni- plivanje. ali ponekad. Sjećate li se beskrajnog sprema na dvostruki Ironman posao je na prvom mjestu trčanja Toma Hanksa u toj holi. “željezni“ specijalac. ali ne misli stati. a u zadnjem dijelu postavljali pitanja među specijalcima”. vojnika. već sami po sebi ljudi koji imaju ostvario na ravnoj. gdje smo utrke. kojim se ponosi cijeli dijele istu sportsku ljubav. broj 405 / 28. za. prešao 127 kilometara. Razmišlja od je. mogu reći da to sigurno nik OMLT-a. više od pobjeda i pehara. izlagat sebe. prožet protokolom. ga. nije ništa negativno. navršio je 36 i vojničkim kvalitetama.4 km trčanja). pot- prvo mjesto! kojim se ponosi cijeli BSD pora mu je i obitelj. Nisam dosegnuo vrhunac. Zadajem si realne ciljeve. uz postrojbu. da poslije posla. Inače je iz njegovim profesionalnim razgovarali. osvojivši dočasnika i izvanrednog sportaša. kolege su ma i 84. rujna) dosta.5 kilometara.6 km plivanja. razgovora. se vratiti triatlonu. Svjesni su koliko ulaže u vio si je novi izazov: nastup na postavljat će i više ciljeve. zaključak je Darija damski krug od jednog kilome. Nakon povratka iz ISAF-a. “Oprostite. kružnoj stazi. čija je duljina u većini utrke bila znajemo prilazili su i rednik Dario Ivanagić “specijalac 3. O njegovim utrke 1 km. te se posvetiti samo sjeda. Štoviše. BSD. vraća se rezultatski sve što ram vikendom. Slavonskog Broda. kaže ovaj hrvatski dočasnik. Ove je godine li na novom pothva- nekoliko dana nakon utrke već to bio Forrest Gump. specijalna djelovanja. ali ne zaboravite stvu na dvostrukom Ironmanu polaže. sam radio tijekom sportskog ži. govori mu prilazili i čestita- nisam vam se tada stigao javiti. nije odmarao čak imam još prostora za napredak“. vojnički posao uzimaju da popravi trčanje. Ivanagića“…Tijekom (7. svoje ste došli na obljetni- bio je drugi na Europskom prven. treninga do treninga. koje fokusiram na određenu utr. “Lijepo što Krajem kolovoza prošle godine ima svoju polaznu točku.

i nadam se da ćemo pokazati da smo spremni za sve moguće izazove koji nas mogu čekati“. Organizacija je kontingenta OSRH koji se upućuje nadziranje prekida Fields) dio. od najmanjih (ozljeda u koji je održan 18. Uz pripadnike 10. te pripadnika stožera austrijske incidenata. “Pripremamo se četiri tjedna. HRVCON spreman za misiju Preduputna obuka sastavnica 10. HRVCON UNDOF) i Sirije. istaknuo je bojnik Mile Vukičević. ske motorizirane brigade. ovo je vrhunac tih priprema. zapovjednik 10. kolovoza do 14. rujna. i isključenja kako to će ih čekati na Golanskoj visoravni Za pozitivan prolaz ocjenjivanja. opremanja i upućivanja provedena je od 20. 14 broj 405 / 28. snaga. manja prometna nezgoda). Bili su ocjenjivačkog tima GS OSRH. područja razdvajanja stavi u uvjete što sličnije onima koji kontingenta u UNDOF. vježbu su bili uključeni i igrači uloga situacija i incidenata koji se mogu po- vrše ocjenjivači HKoV-a uz nadzor koji su za tu prigodu bili u ulozi lokal. povjerena Inženjerijskoj bojni Gardij- u mirovnu misiju UNDOF na Golan. zapovjednik 10. HRVCON-a. No. koja je nosi- skoj visoravni (10. i razdvajanja snaga vježba na poligonu Bralovac kod Kni. Bojnik Mile Vukičević.indd 14 9/26/12 4:29 PM . svibnja 1974. HRVCON-a 10. pripadnici kontingenta morali su adekvatno primijeniti operativne taktike i postupke u rješavanju svih mogućih situacija i incidenata koji se mogu pojaviti u području misije UNDOF. naglasio je studio- zni pristup pripremama MISIJA UNDOF Za pozitivan prolaz ocjenjivanja. vatre između Izraela Da bi ocjenjivanje bilo što realnije. unatoč tradicionalno do. a dan poslije bojne (AUSBATT) u čijem će sastavu kuhinji. te nadziranje bilo je potrebno i da se kontingent telj pripreme. Mandat UNDOF-a jest uslijedio je dvodnevni terenski (In biti hrvatska satnija. vojnika razdvojenih izloženi pravoj “poplavi” simuliranih počelo baznim (In Barracks) dijelom. javiti u području misije UNDOF. pri- predviđa Sporazum broj pripremi i obuci. rujna 2012. Sve je nog stanovništva. rujna. HRVCON-a. HV 405_14_15. u i postupke u rješavanju svih mogućih po NATO-ovu sustavu CREVAL. spremnost o prekidu djelovanja te je zbog toga i organizirana vojna padnici kontingenta morali su ade- kontingenta nije mogla biti potvr. koju od 31. kvatno primijeniti operativne taktike đena bez ocjenjivanja spremnosti između Izraela i Sirije na.

ali i svima drugima kojima bude potrebno. “Pristup i angažman zadaćama je 10. Pozornik Miro PROTRKA UNDOF će mi biti prva misija. sastavljen je od pripadnika sviju grana broj 405 / 28. koji će na terenu razini cijelog AUSBATT-a. ali UNDOF je drukčija misija i tu vrijede i neka druga pra- vila. kako bi se naj. i nadam se da ćemo pokazati u stalnom kontaktu s 9. isto je s kohezivnošću. Sada se na poli- prema. snimio Tomislav BRANDT Bojnica Vesna MAJIĆ Već sam dvaput bila u ISAF-u. Očekuje se da priprema i ocjenjivanja bili izloženi je mnoštvo iskusnih vojnika. 15 OSRH te Zapovjedništva za potporu. No. priprema je slična.”Moram reći da mi je su u UNDOF 13. vanja. laboratorijem i smještajnim kapacitetima. pristup pripremama. a uključeni su i mento. što je dovoljno bolje vidjele njihove sposobnosti i misije. n HV 405_14_15. 10. što je 10. rujna 2012. Za nas profesionalce tu ništa nije bojnik Vukičević. HRVCON UNDOF bude upućen u većem opterećenju. život u misiji nije od- mor. skrbiti o našim ljudima. ali to je ključ kvalitetnog obuča- zove koji nas mogu čekati“. svib. naglasio je studiozni strojbe. što su i pokazale dosadašnje provjere vedeno je početkom četiri tjedna. kontingentima. HRVCON-a. rekao je i odgovarajuće pripremio ljude. zapovijedati hrvatskom pješačkom sat- Bojnik Mile Vukičević. Upravo takav. stoga je zapovjednik lipnja 2008. bit ćemo angažira- ni 24 sata dnevno i zato nas je potrebno dobro pripremiti. Pod je i zamjenik zapo. Najteži dio? Za nas nema teškog dijela! Atmosfera u kontingentu je odlična! pa sve do krupnih kao što su topnički mogućnosti. zapovjednik čast biti zapovjednikom ovakve po. s osnovnom dijagnostikom. ističe bojnik. je komplicirano. dodatni plus za uspješni završetak misiju krajem studenog. uzbuna na ri koji su sudjelovali u prethodnim skih časnika upućeni poručnik Hrvoje Bajić. nja 2008. Upućivanje nijom. kako bi dobio što bolji uvid u situaciju kontingenta redovno mena.indd 15 9/26/12 4:29 PM . vremena za sve moguće korekcije. HRVCON-om vjednik hrvatskog gonu traži mnogo reakcija u malo vre- da smo spremni za sve moguće iza. Za to postoje dobri uvjeti. “Pripremamo se incidenta”. No. Bit ću liječnica u Zapovjedništvu AUSBATT-a. ovo je vrhunac tih pri. zdravstvena potpora razine ROLE-1+. a bit će do- voljno vremena i za ra- ščlambu. iskusan časnik jest nat- napad ili “Scorpion Alert”. Najviše je djelatnika Hrvatske kopnene vojske. konkretno Gardijske motorizirane brigade Domagoj VLAHOVIĆ. Vojnici su tijekom zapovjedništvom bojnika Vukičevića vjednika AUSBATT-a sporno“. Prva dvojica hrvat. Stanje u Siriji u područje misije pro. zaključio je Bajić. jer nismo imali niti najmanjeg prve postrojbe OSRH na visokoj razini. tu su brojne situacije. u ozbiljnosti i uvježbavanju po- trebnih postupaka. radi se od ranog jutra pa do večernjih i noćnih sati. Zapo- borbene spremnosti. HRVCON UNDOF broji 93 pripadnika OSRH. prilika za rad u novom okruženju i ne mogu je dočekati.

indd 16 9/26/12 4:30 PM . rujna 2012. 16 broj 405 / 28. vježba NATO MNMPBAT-a SHARP LYNX 12 Multinacionalni projekt sa zajedničkim ciljem HV 405_16_19.

tijekom ukupan napredak te na svim razina. koja djeluje na multinaci. na vježbi SHARP LYNX 12 održanoj jest u tome što je ovo MNMPBAT-a ravnopravne te da radnje među zemljama-partnerima. na vježbi sharp lynx 12 održanoj na poljskom vojnom poligonu u wedrzynu. s ostalim članicama MNMPBAT-a. svečanim potpisivanjem MNMPBAT-a. pusa Sjeveroistok (MNC NE). MNMPBAT su ove godine. U vježbi SHARP LYNX 12 sudjelovala su 463 pripadnika četiriju nacija. međunarodna vojna vježba znata potreba za osnivanjem voj. tificirali i proglasili full operation onalnom načelu recipro. Očekuje se da će dijelovi NATO te 2011. U vježbi SHARP LYNX 12 u Poljskoj HV 405_16_19. kao postrojbe pod za- iz godine u godinu. kao vodeća nacija. u Češkoj. rujna 2012.održane su 2008.i na njima je. izazove globalnog terorizma. u kojoj su. dok Hrvatska. Do sada je istom zastavom u poljskim Gliwi. snimili Lada Puljizević. pet Posebnost MNMPBAT-a jest u tome ske. Isto. nom načelu reciprociteta i jedna- i MNMPBAT. demonstriran dokumenta. citeta i jednakosti 2009. do Deset godina nakon konferencije u Poljska. uz brojne druge plani. gdje to daju po vod vojne policije i timove vojne policije (NATO MNMPBAT) zatreba. cama. godine sudjelovati u misiji ma sve bolja uigranost i spremnost NATO-ova Multinacionalnog kor. nja pripadnika četiriju nacija pod koja djeluje na multinacional- skih Oružanih snaga. na poljskom vojnom poligonu u jedina NATO postrojba ni jedna ne može donijeti odluku proveo i četiri godišnje vježbe Black Wedrzynu. koja nije dogovorena i usuglašena Bear . 17 participirala je s 44 pripadnika OS-a i MORH-a. ISAF u Afganistanu. u Hrvatskoj capability (FOC) postrojbom. Krešimir Kaštelan deset godina nakon konferencije u pragu na kojoj je prvi put prepoznata po- treba za osnivanjem vojnopolicijskih snaga koje će. rujna održavao SHARP LYNX Pragu na kojoj je prvi put prepo. Posebnost MNMPBAT-a kosti. mnmpbat su ove godine. nato ocjenjivači certificirali i proglasili full operation capability postrojbom. vojnopolicijska psa te 11 vozila Lada Puljizević. tri posebno obučena. uz vojnu policiju Polj. ove bojne daje satniju vojne polici- 12. u Slovačkoj . 2010. Hrvatska strana broj 405 / 28. gdje to zatreba. što znači da su sve zemlje rane oblike kontinuirane i bliske su. je.indd 17 9/26/12 4:30 PM . u Poljskoj. dobno. započeo je proces pripajanja mnmpbat-a sastavu nato-ova multinacionalnog korpusa sjeveroistok U Republici Poljskoj se od 10. pet godina nakon prvog postrojavanja pripadnika četiriju nacija pod istom zastavom u poljskim gliwi- cama. istodobno svečanim potpisivanjem dokumen- ta. MNMPBAT-a. NATO ocjenjivači cer. pripajanja MNMPBAT-a sastavu 2014. u sastav 22. biti spo- sobne odgovoriti na izazove globalnog terorizma. Češke i Slovačke sudjelovali godina nakon prvog postrojava. što je ovo jedina NATO postrojba i pripadnici Vojne policije hrvat. Češka i Slovačka NATO-ove Multinacionalne bojne nopolicijskih snaga koje će. započeo je proces povijedanjem MNC NE-a. biti sposobne odgovoriti na Kriminalističke vojne policije.

te brigadir Jaroslav poljskih. MNMPBAT imao u OS-u i MORH-u? Svakako bih se ovom prigodom htio zahvaliti Glavnom stožeru Kakvi su vaši dojmovi o međunarodnoj OSRH i MORH-u te svim ustrojbenim cjelinama OSRH. kao da im je ovo prva vježba. uspješno provedu sve zadaće i prevladaju moguće a time se ujedno postiže kompatibilnost i operabilnost s drugim poteškoće koje su proizlazile iz složenosti zadaće. tijekom 2014. Riječ je. potpisali zapovjed. Ona će između pripadnika četiriju nacija koje zajednički čine trajat i tri godine. ali i čitave vojne vježbe bilo pukovnik Tihomir Zebec (Hrvatska). kako u oružanim snagama maksimalno od svojih moguć. dakle. brigadir Milan Schulc tri posebno obučena. HV 405_16_19. slovačkih i čeških oruža. Ta suradnja između pripadnika MNMPBAT-a jest najveća vrijednost projekta jer je on stvoren u duhu Jeste li zadovoljni praćenjem i potporom koju je projekt prijateljstva i zajedništva.najvažniji događaj Pukovnik Tihomir Zebec. Na taj je način u MNMPBAT-u postignu. brigadir Milan Schulc godnom svečanošću. čiji su Osobni dojmovi su očekivani jer po. 18 Očekuje se da će dijelovi NATO broj 405 / 28. rujna 2012. i žive kao jedno tijelo. U konačnici. Capability Status” zajednički su pot.indd 18 9/26/12 4:30 PM . pripadnici iznijeli najveće napore u realizaciji ovog projekta. MNMPBAT-a. načelnik Odjela Vojne policije GS OSRH Od samih početaka uključeni ste u NATO-ov projekt MNMPBAT-a. kao postrojbe pod zapovi- jedanjem MNC NE-a. Ono što me uvijek najbolji način pridonesu njegovoj realizaciji. Razvijen je također zajednički.svaki je pripadnik. o jednom kružnom. Time je Međunarodna vojna vježba Mul. ge- (NATO MNMPBAT) SHARP LYNX 12 neral-bojnik Miroslaw završila je 21. Hamar (Slovačka) nih snaga . roslav Hamar (Slovačka). poseb- vojnoj vježbi SHARP LYNX 12 koja no Hrvatskoj kopnenoj vojsci iz čijeg sastava je i operativna je upravo završila? postrojba vod vojne policije Pukovnije Vojne policije. proteklom razdoblju kontinuirano pratili te svojim tekstovima i mnost i želja da uvijek daju fotografijama afirmirali ovaj projekt. razvijala i oblikovala suradnja Certifikacija CREVAL-om nije konačni. imao u konkretnim misijama. Status” zajednički su Achievement of Full Operational (Češka Republika) te brigadir Ja- policijska psa te 11 vozila. Kakvi su planovi daljnjih aktivnosti MNMPBAT-a nakon ove vježbe i certifikacije? Kako se. rujna cjelodnevnim Rozmus (Poljska). nakon čega će biti potrebno ponoviti procjenu MNMPBAT? borbene spremnosti. ali one će biti razvijao tu suradnju. “Declaration of (Poljska). Njihov entuzijazam i zajedniš- da bude upotrijebljena u misijama. htio ugodno iznenadi kod pripadnika bih se zahvaliti i djelatnicima Hrvatskog vojnika koji su nas u MNMPBAT-a jest njihova spre. tako i u široj javnosti. zatvorenom Suradnja između pripadnika MNMPBAT-a ima jednu zna. procesu koji se sastoji od planiranja. bez obzira je li vojnik. dočasnik manjeg obima i usmjerene na provedbu zadaća koje bi MNMPBAT ili časnik. bez obzira na pripadnost naciji. Za postrojene (Češka Republika) pripadnike vojne policije hrvatskih. Već sada se čajnu karakteristiku . Hrvatska strana participirala Achievement of Full je certificiranje MNMPBAT-a NATO general-bojnik Miroslaw Rozmus je s 44 pripadnika OS-a i MORH-a. Iduće vježbe bit će vezane na obučne ta kohezija i zajednički duh koji je omogućio da se procese koji će se provoditi u sklopu Zapovjedništva MNC NE-a. nici vojnih policija: pisali zapovjednici vojnih policija: MNMPBAT.i ocjenjujem je s multinacionalni duh svih pripadnika postrojbe koji zajednički rade najvišom ocjenom. Kako ocjenjujete razvoj tog projekta do danas? Ovaj projekt ocjenjujem vrlo visokom ocjenom zato što nije po- kazao samo visoki vojnički napredak nego i visoku povezanost između nacija. nacija.koje zajednički čine MNMPBAT . Operational Capability CREVAL ocjenjivača. postrojbama koje se nalaze u sklopu MNC NE-a. programom za visoke goste i pri. u tom vremenu. sud- jelovati u misiji ISAF u Afganistanu vježba NATO MNMPBAT-a SHARP LYNX 12 sudjelovala 463 pripadnika četiriju “Declaration of dana. tvo je najbolja ocjena vježbe SHARP LYNX 12 . radna vojno. planiraju vježbe koje će se provoditi sljedeće godine. ni završeni proces. nakon godina predanog pukovnik Tihomir tinacionalne bojne vojne policije Zebec (Hrvatska). na svojoj razini. obuke i ocjenjivanja. te je u konačnici postigao zajednički cilj kojem smo težili: četiri su nacije zajednički ustrojile jednu postrojbu koja je u svom razvoju u pet godina dostigla potpunu sposobnost nosti. znajem projekt i ljude koji sudjeluju Isto tako htio bih se zahvaliti svim zapovjednicima postrojbi u ovome i znao sam da su spremni izvan Vojne policije koji su nas podržali u projektu i omogućili provesti sve zadaće koje se pred da njihovi pripadnici sudjeluju u projektu Vojne policije te na njih stavljaju.

Očekuje se da će u budućnosti i vanje svih zadaća u području operacije koje su u svim idućim ocjenjivanjima borbene spre- u skladu s djelokrugom rada postrojbe. U drugoj. n Natporučnik Siniša Marić. policijske za- različito se zovemo i govorimo razli. je u svom obraćanju cionalnom korpusu Sjeveroistok pozdravio dostignut (NATO MNC NE). sudionicima međunarodne vojne pokazali kako vježbe SHARP LYNX 12 na ulože. general-bojnik njemu. VAL alatom. Svijest o potrebi no i smatram da je NATO MNMPBAT spre- MNMPBAT. 12 održana je prezentacija uvježba- neral Franciszek Kochanowski te nosti MNMPBAT-a. pridonijeti slo­bodi i bility status. “in field” policija zemalja članica NATO-a i PzM-a. na vojnom poligo- neral Rainer Korff zahvalio je svim nu “Wedrzyn”. koje je NATO MNMPBAT provodio. ali cilj padnika vojnih policija svih četiriju nam je isti . CREVAL Poljskoj. o alatu za standardizaciju borbene ocjenjivača nakon održane međuna- spremnosti postrojbi kopnene vojske zemalja rodne vojne vježbe SHARP LYNX 12? članica NATO-a i PzM-a. mnosti kopnene vojske. Tijekom posljednjeg dana među- gadir Brian Bisacre. a njegov naziv kratica na ovogodišnjoj vježbi SHARP LYNX 12 u od Combat Readinnes EVALuation. Riječ Kakvi su vaši dojmovi kao CREVAL je. čitim jezicima. Češke i Slovačke. CREVAL dobiti poseban dodatak koji će služiti ocjenjuje se personalna i logistička spremnost za ocjenjivanje borbene spremnosti vojnih te obučenost i uvježbanost. daće. bri. posljednjih se godina pojavila tima. su zajednički i nom trudu i entuzijazmu koji su koordinirano pokazali. Polj- U svom govoru tijekom svečanosti. napredak i rezultate Uz zapovjednika NATO MNC NE-a. Ocjenjivanje borbene spremnosti NATO MNMPBAT-a u potpunosti je provedeno u No. u primjeni CREVAL-a u ocjenjiva. dok Hrvatska. ge.indd 19 9/26/12 4:30 PM . Zbog specifičnosti zadaća koje vojna minalističke vojne policije. Ildefonso Hernandez Gomez. HV 405_16_19. brigadni ge. dok je u drugoj fazi nju borbene sposobnosti vojne policije provedeno ocjenjivanje borbene spremnosti uočene su poteškoće. general. dakle. O čemu je riječ? stožera NATO MNMPBAT-a i sastavnica Kri- Točno. Kao član CREVAL policija provodi. licija Hrvatske. upravo ovaj alat. Tako brojni drugi predstavnici NATO-a i su pripadnici vojnih po- vojni dužnosnici iz brojnih zemalja. mnosti postrojbi vojne policije biti korišten njivanje borbene spremnosti provodi se u dvi.želimo nacija. a ocje. U prvoj. Poljska. fazi. završnom javio kako će Hrvatska danu SHARP LYNXA 12 nazočili su i dalje podupirati ovaj komodor Tihomir Erceg. a ističući važnost vježbe sposobni učin- ali i čitavog multinacionalnog pro. ske. dobio full operational capa. odnosno da će u budućnosti je faze. u sastav ove bojne daje satniju broj 405 / 28. 19 vojne policije. “in barracks” fazi CREVAL-a. te je napravio velik demokraciji”.pristupanju NATO-ovu Multina. u skladu s modificiranim i prilagođenim CRE- strojbe minimalno na razini bojne za izvrša. kao vodeća nacija. u području za koje sam ja bio zadužen. Komo- korak prema svom sljedećem cilju dor Tihomir Erceg . Član ste CREVAL tima za ocjenjivanje potreba da se CREVAL alat prilagodi zahtjevi. Češka i Slovačka daju po vod vojne policije i timove Kriminalističke vojne policije rada i bliske suradnje brojnih pri. vojna je policija prvi put ocijenjena alatom se certificira i afirmira spremnost po. Što je CREVAL i zašto je prilagodbe CREVAL-a razvijala se tijekom man u cijelosti odgovoriti svim zahtjevima važan? planskih procesa i godišnjih vježbi Black Bear zadaća u budućnosti. Konačno. kovito rješavati jekta NATO MNMPBAT rekao je: “Mi složene vojno- dolazimo s različitih strana. projekt i sudjelovati u bojnik Pavel Macko. izuzetno sam zadovoljan svime što je učinje- borbene spremnosti projekta NATO ma postrojbi vojne policije. MNMPBAT-a te je na- generala Rainera Korffa. Pukovnija Vojne policije HKoV-a CREVAL je alat za ocjenjivanje borbene spre. provjerava se borbena spremnost postroj- be taktičkim prikazom provedbi zadaća. general-bojnik narodne vojne vježbe SHARP LYNX Miroslaw Rozanski. rujna 2012. zapovjednik NATO MNC NE-a. prvoj fazi CREVAL-a.

raspo- nju održanom od upoznao je nazočne sa sadrža. Kodeksa.suočavanje sa stalno promjenjivom prijetnjom“ sa svrhom upoznavanja Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i drugi. izvijestio je nazočne da europskih zemalja. Europske agencije planirana za ožujak 2013. kao i nad venstvu u vesla. te ožujka 2011. kodeksa u reformi sigurnosnog bi. do 19. ređivanju pripadnika oružanih 14. Centra za prevenciju sukoba. poput Security ran je dvodnevni radni stol na temu “Strategije i politike kibernetičke obrane Brokers. Valente i zor obrane. vojne osobe. kao je sljedeća aktivnost. do 12. U skladu s njim još jednom vrhunskom re. razmjenjivati uzeli olimpijsko odličje te svijest o važnosti i ulozi ovog informacije o njegovoj proved- zasjeli i na sam vrh europ. prevenciji. Zatvarajući radionicu. Oružanih snaga. cija. pomoćnik ministra obrane dr. rujna 2012. On je usvojen 1994. na temelju Spo. rujna jem. samim time i nejednako osjetljive i ranjive na kibernetičke prijetnje. OESS-a. procesu nacionalnog hrvatsko veslanje i sport pe. Čičak Čestitke veslačima na Seminar o OESS-ovu osvojenim medaljama Kodeksu ponašanja svih djelatnika Ministar. Istraživačkog instituta UN za međuregionalne zločine i pravosuđe (UNICRI). obavještajnim službama. te da RACVIAC je započeo suradnju s NATO-ovim programom Znanost za mir i će ova aktivnost iznimno pridonijeti razvoju i jačanju sigurnosne i obrambene sigurnost i ova je radionica izravan rezultat te suradnje i pružene financijske politike svih zemalja regije. prava u oružanim snagama i na tine. Ko-direktor ovog projekta. unapređenju i razvoju športa u oružanih sna- pripadnicima Oružanih snaga RH .indd 20 9/26/12 4:30 PM . Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi (SELEC). Iznimno smo sektora a također i razmijeniti mjere koje se poduzimaju u bor- ponosni na vaše uspjehe i iskustva o njegovoj provedbi bi protiv terorizma i njegovoj ne sumnjamo da uz vas u zemljama jugoistočne Euro. bojnik Saša Konjević. Bilo je iznimno je da je ova radionica tek prva u nizu aktivnosti koje će se provesti u suradnji zanimljivo čuti da od 27 članica Europske unije samo njih 11 ima razvijenu s NATO-ovim programom Znanost za mir i sigurnost. U svom govoru Lozančić Nakon što je u prosincu 2011. sku kontrolu Foto: Marija Čičak Ante Kotromanović uputio je  čestitku radnji. poput predstavnika . a u lipnju iste godine u RACVIAC-u će se okupiti za obranu. godine. sve zemlje članice su još od zultatu kojim ste dokazali na u RACVIAC-u. iz OESS-ova snagama sigurnosti.sc. koji se bave problematikom kibernetičke sigurnosti. Kodeks također stva obrane. M. do 16. članice. kada su. sudionika s NATO i EU kibernetičkom obrambenom politikom i strategijom Radionicu su otvorili direktor RACVIAC-a veleposlanik Nikola Todorčevski i te razmjena iskustva i informacije o nacionalnim strategijama i politikama. druge relevantne informacije. časnik za vezu u Radionica je bila podijeljena u dva panela: strategije i politike kibernetičke RACVIAC-u i jedan od tri predstvnika OS BiH koji rade u RACVIAC-u. tema je seminara oružanih snaga. OESS-a. Damire. strukturom i provedbom snaga na teritoriji druge države 2012. dužne jednom godišnje. razuma između Ministarstva obrane za demokrat- cu Damira Martina. u ime štajnih pitanja u 56 zemalja M. nad oružanim snagama i drugim obrane Kotromanovića. sigurnosti i obavje. međunarodnom huma- skom Vareseu. drugih nevla- ću i Damiru Martinu na ostvarenim OJI dinih organi- rezultatima na zacija i institu- Europskom pr. te neovisni analitičari kibernetičke sigurnosti.”. a propisuje temeljne nitarnom pravu i stanju ljudskih “Poštovani Mar.. Da­ saborske za- U povodu osvajanja naslova europskih mir Mar­tin. Te informacije se odnose na skog veslanja. Dragan Lozančić. i predstavnici međunarodnih organizacija poput: NATO-a. ruj. te prvaka u veslanju braće Valenta i Mar. predstavnici nacionalnih CERT-ova. od 11. u talijan. da ste s razlogom nedavno Svrha seminara bila je podići u formi upitnika. Valent i Martin Sinković stupnike. pripadnici su Oružanih snaga RH od pred­s tavnike tina Sinkovića u dvojcu na pariće. s ciljem identifikacije potreba zemalja regije. demokratskoj kontroli stoji u čestitci ministra ministarstva zemalja iz regije. Seminar je okupio više od obrambenog planiranja i odlu- imaju blistavu budućnost. predstavnici drugih nevladinih organizacija i institucija. Fabian Grass. smjernice za demokratski nad. 20 predstavnika nacionalnih čivanja. zamjenik Na radnom stolu su sudjelovali civilni i vojni dužnosnici/službenici raznih direktora RACVIAC-a brigadni general Zdravko Jakop. Čičak HV 405_20. Centra naslova europskog viceprvaka u sam. pripadnika i OESS-ov Kodeks ponašanja definira i obveze zemalja članica. na temu zakonskih aspekata kibernetičke sigurnosti. u RACVIAC-u održan regionalni radni stol na je istaknuo da su zemlje u regiji u različitim fazama tehnološkog razvoja a temu kibernetičke sigurnosti. Martinu Sinkovi. rujna organizi. i svoje u vojnopolitičkim aspektima s ciljem demokratskog nadzora osobno. MORH Radionica o kibernetičkoj sigurnosti U RACVIAC -u – Središtu za sigurnosnu suradnju. 20 Foto: Marija Čičak broj 405 / 28. nacionalnu strategiju kibernetičke sigurnosti. istaknuo obrane s aspekta NATO. čestitam vam na sigurnosti ”. organiziranog od 17. Republici Hrvatskoj. EU i OSCE te s nacionalnog aspekta. potpore. ministar obrane i Hrvatskog olimpijskog odbora o su. postali djelatne ga (DCAF-a) i Valentu Sinkoviću. “Reforma sigurnosnog sektora članica OESS-a. 1999.

nose stabilizaciji i tranziciji Afganistana. su. a tijekom njegova mandata uspostavljena za letenje u planinskom području koja je započeta 2010. Tijekom svog posjeta MORH-u i GS OSRH. rujna u službeni posjet načelnika Glavnog stožera Republike Litve general. do današnjih dana. Zamjenica ministra obrane Višnja Tafra rekla je domovini bilo od iznimne važnosti za stvaranje zapovjednici grana OSRH. gdje se od ove godine nalaze vanju u međunarodnim vojnim vježbama. svjesni nužnosti izgradnje vojske D. te drugi vojni i nju i njezini pripadnici. Naglasio je da u sklopu NATO saveza. No. obljetnica Glavnog stožera OSRH U zagrebačkoj vojarni na Tuškancu 21. obljetnica formira. je u petak. dva časnika HRM-a. njihove upravljačke kao prioritet. Kako je rekao. partnerstva”. GS-a. stjecanja i u budućnosti i europske sigurnosne arhitekture. pri čemu je posebno istaknula zajedničko sudjelovanje Odlikovanje je dodijeljeno zbog iznimnih zasluga u razvoju bilateralnih od 2006. Izrazila je i zadovoljstvo ku SR Njemačke. no izvršavale svoje zadaće. vježbe i edukacije pripadnika oružanih snaga. zajedničkih uspjeha istaknuo je uključenje Republike Hrvatske u sudjelovanju u međunarodnim vojnim operacijama i zajedničkom sudjelo. dobili kretač uspješne transformacije i prilagodbe GS-a civilni uzvanici. 21. čije je “neiscrpno znanje. odli- jektno-orijentirane suradnje.pukovnikom Dragom Lovrićem a obrambene suradnje Hrvatske i Njemačke. čelništvo sposobno donositi odluke presudne mirnodopskom ustroju. koji je prije preuzimanja dužnosti vojnog izasla- punopravna članica Europske unije. Također. a također je istaknula za. kad su pripadnici balna sigurnosna kretanja današnjice. zamjenici načelnika da su osnivanjem GS-a Hrvatska vojska u stasa. odnosa Hrvatske i Njemačke. koja će nakon rata moći odgovoriti izazovima svečano je proslavljena 21. Red hrvatskog trolista Na sastanku su razgovarali o bilateralnoj obrambenoj suradnji s naglaskom na razvijanju zajedničkih projekata u sklopu NATO koncepta Pametne obrane. od kojih se jedan nalazi na brodu njemačke ratne OJI mornarice. oni su bili i po- i načelnici uprava GS OSRH. i tada. riječ je o važnoj inicijativi Mayera bilateralna suradnja temeljila se na zajedničkom djelovanju koja. Prigodom dodjele odlikovanja zamjenica ministra istaknula je da je Važnim područjem obrambene suradnje dviju zemalja general Pocius pukovnik Mayer znatno pridonio uspješnoj provedbi i unapređenju smatra i zajedničko obučavanje snaga za specijalno djelovanje a tom je bilateralne obrambene suradnje ministarstava obrane dviju zemalja. Litva preuzima predsjedanje EU-om..pukovnika Arvydasa Pociusa. rujna 2009. dovoljstvo činjenicom što istog dana kada je predviđeno da RH postane Pukovnik Ralf Mayer. međunarodnu operaciju ATALANTA. zamjenica ministra želja za produbljivanje i intenziviranje suradnje osobito u područjima obu. je kvalitete OSRH danas ponosni dio NATO-a. rujna 2012. stručnog usavršavanja. a što u krug zemalja sa statusom povlaštenog partnera SR Njemačke. jamac neovisnosti i sigurnosti Hrvatske. dvije komponente bez kojih nema kvalitetne vremena mira. Kao jedan od najvećih tijekom susreta razgovarali su o transformaciji OSRH i integraciji u NATO.pukovnik Arvydas Pocius zahvalio je na odlikovanju. Naglasio je da Centar za energetsku sigur. a kao rezultat stvorena čine zadržavanja borbenih sposobnosti u uvjetima kad konvencionalni je izvrsna platforma za uspostavu još sadržajnijeg i privilegiranijeg izvori energije nisu dostupni. naraštaja Ratne škole OSRH “Ban Josip Jelačić”. rujna strukture trebaju njegovati domoljublje i struč. bivši načelnici GS OSRH. za obranu i oslobođenje okupiranih dijelova provođenju zadaća koje pred nas stavljaju glo- pović naglasio je da je obljetnica prilika da se hrvatske države. general. dok je drugi u njemačkoj bazi u Džibutiju. Uime Predsjednika Repu- djelovanju pripadnika OSRH i Litve u međunarodnim misijama i operacijama te o blike Hrvatske i vrhovnog obrambenim reformama i razvoju obrambenih sposobnosti u sklopu NATO saveza. i rad Glavnog stožera“. navela je mogućnost uključivanja Republike kovanje – Red hrvatskog Litve u hrvatsko-češki projekt obuke pilota helikoptera.indd 21 9/26/12 4:31 PM . iskustvo i odanost kovnik Drago Lovrić. rujna. suradnju specijalnih trolista – vojnom izaslani- snaga te suradnju na području obuke pasa vodiča. angažmanu u stabilizaciji jugoistočne Europe. prilikom predstavio projekt Centra za energetsku sigurnost. “Povijest je pokazala da imamo i jedno i takve odluke. Proslavi su nazočili vojske. u Provincijskom rekonstrukcijskom timu u Changcharanu. pri čemu je istaknuo da je izvrsna platforma koja je Republici Hrvatskoj omogućila ulazak su do sada četiri grupe litavskih helikopterskih posada prošle takvu obuku. kazavši da je ono rezultat zajedničke susreo se i s načelnikom GS OSRH general. . ISAF u Afganistanu.. predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik drugo“. ima za cilj iznaći na. hrvatski vojnici. nost. rekla je. izaslanica ministra obrane ali i mirovnim razvojem OSRH. “U razdoblju mandata pukovnika Litvu sudjeluje još pet zemalja. obvezu obuke. usvajanja novih znanja i vještina nametnuli su istaknuo je general Lovrić. Na kraju sastanka zamjenica ministra obrane zahvalila je litavskim pripadnici hrvatskih Oružanih snaga. obrane Višnja Tafra uručila ke. razvoja stožera uglavnom bili ratnici. Vrijeme je pokazalo ispravnost nja Glavnog stožera OSRH. Kao priliku za razvoj pro. zapovjednika Oružanih Zamjenica ministra Tafra tom je prigodom istaknula da s naše strane postoji snaga. standardima NATO-a i Tijekom prigodnog obraćanja predsjednik Josi. zaključila je zamjenica ministra.2010. nika bio polaznik 11. a OSRH i upravljanja Oružanim snagama od rata pa izobrazbe. Načelnik GS OSRH general. Da bi Oružane snage uspješ. Pukovnik Mayer akreditiran je vojnim General Arvydas Pocius zahvalio je na suradnji u području obuke pilota helikoptera izaslanikom 21. je za uglavnom ravničarsku zemlju poput Litve od velikog značenja. ima i vojni kontekst. školovanju i obuci. OJI HV 405_21. u kojem uz podignuvši je na vrlo visoku razinu. a time i globalnoj sigurnosti.pukovnik Drago Lo- OSRH Ivo Josipović. Foto: Tomislav BRANDT broj 405 / 28. koje su i danas vrić zahvalio je svim dosadašnjim načelnicima RH Višnja Tafra. načelnik GS OSRH general-pu. Vlahović Litva pozvana u hrvatsko-češki Njemačkom vojnom projekt obuke pilota helikoptera izaslaniku dodijeljen Zamjenica ministra obrane Višnja Tafra primila je 19. sudjelovanju u operacijama i zajedničkom jedna od vježbi koja bi se uskoro trebala provesti. 21 VIJESTI IZ MORH-a 21. zaključio je izrazivši ponos ratnim putem. Napomenula je da se hrvatsko-njemačko sa- nost može biti izvrsna platforma za jačanje daljnje suradnje Hrvatske i vezništvo najbolje očituje u međunarodnoj operaciji ISAF u kojoj Litve. s njemačkim kolegama prido- partnerima na dosadašnjoj potpori Hrvatskoj. osim ekonomskog i političkog. Zbog svoje prisjetimo sudionika Domovinskog rata. pukovni- zajedničkim doprinosom savezničkim operacijama – prije svega u misiji ku Ralfu Mayeru.

te je postala JR i avion PC-9. 22 broj 405 / 28. odlikovao je u srpnju mi- buduću uporabu u Simulacijskom središtu za potrebe OSRH. zrakoplovnom naoružanju i demonstracija pripreme naoružavanja aviona rujna održana MiG-21. a u navedenoj vježbi uvježbavani su KFOR-a. VIJESTI IZ OSRH Simulacijska vježba na sustavu VBS-2 Vojna suradnja pripadnika U Simulacij. U prvom je planu simulacijska Helikopterske postrojbe Slovenske vojske u sastavu obuka pojedinaca i timova. Za obnašanja dužnosti je bio u stalnom doticaju s predstavnicima Slovenske vojske gdje je profesionalnim obnašanjem dužnosti kao i korektnom suradnjom s predstavnicima Slovenske vojske zaslužio medalju koju mu je uručio brigadir Vasilije Maraš. smještene u Vicenzi u Italiji. USAF-a i HRZ-a i PZO-a Foto: Tomislav BRANDT skom središtu Zapovjedništva U sklopu bilateralne vojne suradnje Hrvatsko ratno zrakoplovstvo bilo je od za obuku i dok. provedbu školovanja na Temeljnoj časničkoj izobrazbi. Na njemu se provodila vježba. do 14. U računalno podržanoj vježbi sudjelovala su četvorica djelatnika podružni- ce Združenog međunarodnog simulacijskog središta Američke SLOVENSKI MINISTAR kopnene vojske u Europi. nistar obrane Republike Slovenije “Medaljom za VBS2 je kompatibilan s aktualnim simulacijskim sustavom međunarodnu suradnju trećeg stupnja“. Ovim činom je potvrđena i Početak časničke izobrazbe inače kvalitetna suradnja između sastavnica OSRH i Slovenske vojske. poziva na vatru. je međunarod. Stipić U organizaciji Središta za obuku HRZ i PZO “Rudolf Perešin” u vojarni “Zemunik”. na vojna vježba OJI “Virtual Team Training ‘12”. predsjednik Nacionalne zajednice obuku na heli. Američkom je sto Frankopan” timu u sklopu aktivnosti Ground Weapons Safety prikazana prezentacija o od 10. ali se rabi za vježbe nižih taktičkih razina. do 14. Satnika Matiju Semova. postupanja s cima za promicanje ugleda i razvoj Ministarstva obrane Republike Slovenije i improviziranim eksplozivnim napravama i bliske zračne potpore. te da je to priznanje njemu i cijelom našem kontingentu na Kosovu. hrvatskog kontingenta na Kosovu obnašao dužnost Air Desk Officeraa u Zapovjedništvu KFOR-a u Prištini. srpnja kao pripadnik D. Američki su struč- njaci za potrebe vježbe u Simulacijsko središte ZOD-a instalirali HRVATSKOG ČASNIKA simulacijski sustav VBS2. zagrebačke izložbe. Satnik kandidata za vojne pilote Semov je izjavio kako mu je odlikovanje velika čast. Crnogoraca Hrvatske te tom prigodom zahvalio MORH-u na dosadašnjoj vrlo kopter Bell 206 uspješnoj suradnji koja je s Galerijom “Zvonimir” započeta još 2004. Obučnu skupinu činilo je 30 vojnika OSRH koji će obnašati dužnosti OBRANE ODLIKOVAO mentoriranja u misiji ISAF u Afganistanu. Satnik Semov je od 27.” prednu letačku Izložbu je otvorio dr. zb gdje su gosti upoznati s tehnikom i naoružanjem u postrojbe. a polaznici su kadeti-piloti 18. a u povodu Dana crnogorske kulture. J. izložbi u zemlji i inozemstvu. neopterećeni izobrazbu i na.   primjerom povezivanja i ostvarivanja određenih projekata udruga predstavnika OJI nacionalnih manjina i institucija u RH. posebice za na nakon čega pejzaže koje slika od rane mladosti i njegovo su tematsko opredjeljenje i ove će kadeti i uče.indd 22 9/26/12 4:31 PM . naglasio je di. Ovo je prva godina provođenja kampa za borbeni rod zrakoplovstvo.V. 11. siječnja do 19. Kamp Aldemar Ibrahimović dosad je izlagao na više od trideset samostalnih i skupnih traje do 21. odlikovanja satnika Semova su predložili pripadnici rektor vježbe bojnik Igor Štambuk. pripadnika HRZ i PZO u govo istodobno testiranje i obučavanje djelatnika za eventualnu misiji KFOR na Kosovu. Miočić HV 405_22_23. je i programom za vojnu obuku i ocjenjivanje kadeti će osvježiti rujna otvorena izložba slika crnogorskog autora Aldemara Ibrahimovića koji postojeća vojnička znanja i vještine te se pripremiti za učinkovitu se predstavlja s tridesetak recentnih slika tehnike ulje na platnu. 11. naraštaja koji se školuju u sklopu projekta “Kadet”  Izložba Aldemara Ibrahimovića te učenici-letači izvan tog projekta. Razmjena iskustva je nastavljena u Zrakoplovno-tehničkoj bojni 91. zrakoplovnoj bazi u vojarni “Pleso” domaćin američkom trinu “Fran Kr. ruj. i 9. Slovenske vojske. rujna u 91. Za dodjelu JCATS. 8. timu sastavljenom od dva dočasnika USAF iz AFB Ramstain. te nje. U skladu s Nastavnim planom U galeriji MORH-a “Zvonimir“. Medalja se dodjeljuje istaknutim djelatni- postupci medicinske evakuacije. opus autora naglasivši: “To slikarsko komuniciranje s prirodom otkriva kako su meljnu časničku prirodni i artificijelni pejzaž bez ljudi za slikara prostori slobode. S. započeo je pripremni kamp za upućivanje kadeta-pilota na temeljnu časničku izobrazbu. rujna 2012. nici-letači biti Povjesničarka umjetnosti Iva Körbler na otvorenju izložbe pohvalila je autorski upućeni na Te. Radomir Pavičević. bilo kakvim vlastitim teorijsko-poetološkim projekcijama i ambicijama. a za svoj rad više je puta nagrađen.sc.

biti na još višoj razini”. izobrazbe početi 298 polaznika. zadaćama i obvezama koje ih gadir Zekić sastao se očekuju kao i s pravima koja im pripadaju ali s posebnim naglaskom na vred. godine. ravnatelja HVU-a. koji general. školovanje će u šest razina (3 časničke i 3 dočasničke) nu. d. o. HV 405_22_23. koji je tom prigodom uz čestitke vojnom izaslaniku na OSRH.d.E. Brigadir Zekić poseb- nika podređenih postroj. načinom rada. zadovoljstvom vam nudimo ugodnu radnu okolinu. rekao je načelnik GS-a. Obišao je i Pomorsku bazu i Hercegovina. Početak izobrazbe na HVU U Časničkom domu vojarne Hrvatskog vojnog učilišta “Petar Zrinski” 13. Dodavši da je obrazovanje HRM-u održao je kapetan bojnog broda Ivan Anić. Lovrić je poručio ćanju general Richards posebno je naglasio doprinos Republike polaznicima da budu znatiželjni. zalaganje. Crna Gora. gospodarskom i kulturnom pla- 2012/2013. političkom. se školuju na HVU. učilištu. 19.bojnik Dragutin Repinc.L. kompatibilne onima iz NATO saveza. rujna 2012. no je naglasio izuzet- bi i načelnika odjela u no dobru suradnju na Zapovjedništvu ZzP-a području školovanja general Ostović “mladim” pripadnika Oruža- poručnicima uputio je ri. odlične bilateralne Foto: Marija Sever Nakon upoznavanja i odnose dviju zemalja. Uz djelatnike HVU-a i polaznike svih razina izobrazbe.indd 23 9/26/12 4:31 PM . prijateljsko ozračje. David Slinn te zapovjednik Hrvatske kopnene vojske izobrazbe. Slovenija). i posjetio raketne topovnjače Kralj Dmitar Zvonimir i Dubrovnik D. a prezentaciju o Oružanim snagama. te drugi predstavnici MORH-a i OSRH. pratnji bio je veleposlanik UK Velike Britanije i Sjeverne Irske nika. Makedonija. 23 Foto: Tomislav BRANDT broj 405 / 28. odnosno ZzP ušli imenovanju naglasio 2011. U školskoj godini odnosa na vojnom. Brigadni general Hrvatske svjetskoj zajednici u njezinim naporima u očuvanju Zdilar nazvao je školovanje stazom znanja na kojoj će se vojnici usa. Izrazio je nadu da ćemo u skoroj budućnosti još više razvijati suvremene nastavne planove i programe i metode poučavanja a od bilateralnu suradnju. Istaknuo je posebnu ulogu i prepoznatljivost vršiti u svom časnom pozivu i tako napredovati u svojoj službi. brigadni general ručnika koji su u sustav Slaven Zdilar. istaknuo je Zdilar i rekao da HVU teži obučiti u Northowoodu.  OJI ZzP Z. a naše odnose podići na višu razinu. a uskoro će se još jedan časnik HRM-a ukrcati i usavršiti moderne. mira u svijetu. Već vas očekujemo trud. “Sa u izvršavanju zadaća u Afganistanu i na Golanskoj visoravni. OJI Prijam poručnika u ZzP-u Nastupni posjet vojnog iza- Zapovjednik ZzP-a gene- slanika Bosne i Hercegovine ral-bojnik Mate Ostović U Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski”. je rujna priredio sve. U svom obra- temelj na kojem će počivati i daljnji razvoj OSRH. tanije i Sjeverne Irske general zbora Sir David Richards 12. Generala Richardsa dočekao je osposobljava polaznike upravo za one vještine nužno potrebne našim zapovjednik HRM-a kontraadmiral Ante Urlić. kić. zapovjednik ZzP-a general-bojnik Mate Ostović. ravnatelja HVU-a Načelnik Obrambenog stožera Ujedinjene Kraljevine Velike Bri- brigadni general Slaven Zdilar. nih snaga BiH-a na ječi dobrodošlice te ih u Hrvatskom vojnom multimedijalnoj prezen. ulaskom u EU.Vlahović te školski brod Faust Vrančić. rujna Tijekom prigodnog govora general Lovrić je istaknuo da broj polaznika bio je u službenom posjetu Hrvatskoj ratnoj mornarici. stoljeća. svečanosti su nazočili i izaslanik ministra obrane RH načelnik GS OSRH general-pukovnik Britansko izaslanstvo u HRM-u Drago Lovrić./2012. predstavljanja zapovjed. U njegovoj potvrđuje usmjerenje OSRH prema cjeloživotnom obrazovanju pripad. aktivni i kreativni. kvalitetne i dobro opremljene časnike i dočasnike na ratni brod UK. od kojih je 14 iz stranih zemalja (Bosna rekao je na kraju general Richards. Transformacija OSRH tražila je i transformaciju HVU-a. Brigadira Zekića primio je o. “Postoji još mnogo prostora za razvoj naših 21. Nakon na- taciji upoznao s ulogom i stupnog posjeta bri- značenjem ZzP-a u sustavu OSRH. profesionalnost u odnosu prema radu nekoliko generacija naših časnika sudjeluje u operaciji ATALANTA i međusobnoj suradnji“. je rujna održana svečanost obilježavanja početka izobrazbe na HVU. s polaznicima Oruža- novanje svakog pojedinačnog rada i zalaganja te odgovornog odlučivanja koje nih snaga BiH-a koji će biti osnovno mjerilo njihova uspjeha i promicanja na više i složenije dužnosti. je rujna u nastupnom 12. brigadir Nenad Ze- čani prijam za 26 po. zapovjednik HKoV-a general-bojnik Dragutin Repinc. a polaznici iz partnerskih i savezničkih zemalja potvrđuju kvalitetu u RH NJ. a ubuduće će odnosi. posjetu boravio vojni izaslanik Bosne i Hercegovine.

zapo. Riječ je o prvom službenom okupljanju NATO-ovih vojnih idućih 27 mjeseci nastaviti obuka snaga u Afganistanu. Njemačka. dosegnuti brojku od 352. zapovjednikom NATO-a u Afganistanu. u domaćih policajaca i vojnika. O napadima se na NATO-ovim strani. sigurnosti“. aciju u široj regiji. General John Allen. rekao je Rasmussen. Iako je priznao autoriteta. u Ru. od sada će svaku zajedničku ni tajnik odgovarajući na pitanje novinara u operaciju. čini umjesto njih“. Govoreći o Afga. bore za zajednički cilj – siguran Afganistan. kazao je kako je pitanje prijetnji izu. Što se sudionika iz Hrvatske tiče. Glavni tajnik vojni veterani koji su“ časno služili našoj napada. 2014. brinu za sigurnost te zemlje“. poručio je glavni tajnik broj napada unutar tog partnerstva. Odluka je posljedica napada tijekom NATO-a Anders Fogh Rasmussen kazao je pak domovini”. uz načelnika Glavnog drugi oblik. Govoreći o Pametnoj obrani general Bartels je brigu o sigurnosti za oko tri četvrtine stanovništva. a u jednom od njihovih Anders Fogh Rasmussen. stanu. Zapovjednik američkih snaga u u toj je zemlji učinjen značajan napredak. foto NATO Konferencija Vojnog odbora NATO-a Ovogodišnja Konferencija Vojnog odbora NATO-a na razini načelnika stanci vještine potrebne za samostalno djelovanje. rekao je glav- općeno iz ISAF-a. zajedno kovao smrt četiriju američka državljanina. NATO VIJESTI Anita Končar. raspravljali su i o snažnije te da imaju sve više samopouzdanja za preuzimanje vodstva. Velika Britanija. Kako je u priopćenju istaknula američka NATO je donio odluku o ograničavanju zajed. među kojima i veleposlanika. NATO –a . u Sibiu. vjednik ISAF-a i američkih snaga u Afgani. Inače. a ne da to NATO glavnih stožera održana je od 14. odluka je donesena na preporuku se poduzeti svi potrebni koraci kako bi se za- afganistanskih čelnika i u dogovoru s njima. a koje je vodio general Knud kako je još mnogo izazova pred Savezom. Nastavljamo i sa savjetovanjem “zabrinut” zbog porasta “napada iznutra” i kao i s treninzima za afganistanske snage zbog njihova utjecaja na moral vojnika. Bartels.indd 24 9/26/12 4:32 PM . potpunosti predan strategiji u Afganistanu. “ Nastavljamo suradnju Odluku je komentirao i američki ministar s afganistanskim partnerima i naša strategija obrane Leon Panetta koji je priznao da je ostaje ista. Nakon što je američki veleposlanik Chris general John Allen donio ispravne odluke Stevens ubijen u napadu na konzulat u kako bi ih spriječio. rujna 2012.000 vojnika ISAF-a do konca ubojstva iskazale su i Francuska. pobunjenici su uništili i šest “Ostajemo predani našoj strategiji i cilju da do borbenih zrakoplova. predsjedavajući Vojnog odbora. stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general. kazao je kako . status i daljnju provedbu operacija pod vodstvom okupljene je izvijestio kako afganistanske snage sigurnosti postaju sve NATO-a s težištem na operacijama ISAF i KFOR. reformi uoči predstojećeg sastanka ministara obrane NATO-a. kada je riječ o Afganistanu. unatoč nedavnim izazovima. Ipak. a koji je uzro- tisuća njihovih i afganistanskih trupa. tijekom konferencije. Prema pisanju američkih generalom Allenom te da je dogovoreno da će medija. i to u napadima kako je Savez. Stavridis. one su za bivša pripadnika američkih elitnih morna- NATO-ove zapovjednike znak za zabrinutost“.rekao je general Bartels dodajući kako će se tijekom munjskoj. nakon samita u Chicagu. Libija se ispričala Washingtonu odluka neće utjecati na zadaću povlačenja i obećala kazniti krivce za to ubojstvo. Uz ljudske žrtve. Istaknuo je i kako je razgovarao s zapovjedništva. afganistanske snage u potpunosti šest hangara u napadu na bazu. ubijen 51 vojnik. “Nova NATO misija bit će usmjerena na to imaju li Afgani. Inače. Kako je pri. načelnici glavnih stožera razmatrali su trenutačnu sigurnosnu situ- s generalom John Allenom. oštetili dvije letjelice i kraja 2014. štitili rizici za vojnike.000. kao i glavni tajnik NATO-a cama očitovao i ISAF. i djelatnik informacijske službe Sean Smith. NATO-ova misija poprima sasvim sigurnost. rujna 2012. ričkih snaga Navy Seals. Osudu preostalih 113. a koji će za nekoliko tjedana. u posljednje je vrijeme povećan nema opravdanja“. a smrtno je stradao stoji u priopćenju.pukovnika Dragu Ograničavanje zajedničkih operacija Libija se ispričala jenivši ipak da je glavni zapovjednik ISAF-a. državna tajnica Hillary Clinton.snaga u Europi admiral James G. pojedinačno odobravati područna Bruxellesu. HV 405_24_25. pa će oni preuzeti se održati u listopadu. kojih je od početka godine. u napadu su poginula i dva stoje različiti motivi za te napade. Takvo nasilje “Tragično. transformaciji NATO-a u dijelu koji se odnosi na paket obrambenih Istaknuo je i kako će broj pripadnika Afganistanskih snaga sigurnosti. 24 broj 405 / 28. nakon povlačenja snaga mogu surađivati i razvijati zajedničke inicijative u korist ulaganja u međunarodne koalicije iz te zemlje.“Oštro osuđujem na- priopćenja stoji. Europi i zapovjednik NATO . do 16. rekao je i kako ova Benghaziju. Iako po. kako se svakoga dana deseci pad na konzulat u Benghaziju. poginuili ničkih operacija s afganistanskim snagama zetno složeno i zahtijeva integrirani odgovor Tyrone Woods i Glen Doherty odlikovani su nakon što je u Afganistanu povećan broj ISAF-a i afganistanske strane. istaknuo kako je NATO pravo mjesto u kojem zemlje članice i partneri nistanu general Knud Bartels. oci.

OJI dućnost“. “u kojoj 75 posto Afganistanaca. Morgan III (US Army) bio je iznimno zadovoljan ovogodiš- tiču stvaranja okvira i za djelovanje nakon 2014. u sastavu Force Command izaslanstva OSRH na Heidelberg (AFC konferenciji su sudjelovali vojni HD) Heidelberg. što je zapravo službeno nacionalno predstavljanje i napušta dužnost prilika gdje se na jednom mjestu prikazuju kulturne. zamjenik vojnog predstavnika RH no je uljepšalo komodor Robert Hranj. i kroštula. lijepe Istre. Prostor na kojem je prezentira- da će Afganistanske snage sigurnosti biti u stanju odr. Početkom rujna Veleposlanik Gass tradicionalno se organizira cjelodnevna manifestacija pod imenom “Family Fest“. Gass je istaknuo i kako. godine očekuju brojni izazovi. koji je više vremena za druženje uz rezervirane stolove na kojima su bili bio u Afganistanu kao visoki civilni predstavnik od travnja servirani hrvatski kulinarski specijaliteti. mnogobrojnih djevi- nik NATO-a. badema. na Hrvatska bio je ukrašen velikim plakatima Hrvatske turističke žavati sigurnost u vlastitoj zemlji. koji se John W. u AFC Heidelberg Kao i mnogih pret- hodnih godina. Izvorni hrvatski proizvodi 2011. a kako se tu još našlo suhih smo- je ona već u trećoj fazi. broj 405 / 28. Naime. godine. ova vojnog i ci- vilnog osoblja. AFC HD. nije recipročna krajnjem rezultatu. krajnji rezultat ove manifestacije pokazao je da brojnost đeno povlačenje snaga iz Afganistana. legendarnih Sinjskih alkara. predivno rujansko Lovri. HV 405_24_25. bila je to prilika i za pukovnika Darka Jurića i njegovu obitelj da se pridruže organizaciji i provedbi ove manifestacije. od starih posljednjem brifingu s novinarima. u trenutku kada je stigao poput vina. te njihovih gostiju. No. smatram da smo stvenog saveza. kava. kada je predvi. vrijeme u Alied ća. mnogobrojni gosti su se rado zadržavali u žive u područjima u kojima brigu o sigurnosti vode njihove hrvatskom prostoru. 25 Family Fest 2012. pršuta. a riječi. što je najveći broj nacionalnih predstavnika od postojanja do sada. pomogli Afganistanu da može nastaviti graditi svoju bu. veleposlanik Simon Gass koji napušta tu čanskih jadranskih otoka. kulena i sira odavno su prepoznati izvan državnih u Kabul. general-pukovnik (LTG) snage“. Iako je Hrvatska jedna od malobrojnih nacija koja ima samo jednog predstavnika u Uvjeren sam da će do kraja 2014. su pridonijeli ovogodišnjem slavljenju raznolikosti unutar jedin- no uz pomoć međunarodne zajednice. Kazao je to na svojem zajednice. prvi i posljednji put na ovoj manifestaciji i Re- publika Hrvatska je imala svoj prostor za predstavljanje. Njemačka. te druženje NATO- pobočnik načelnika GS OSRH pukovnik Emilio Turina. ova 2012. ove je godine organiziran posljednji “Family Fest“.veleposlanik Maurits R. situacija biti takva. njom realizacijom “Family Festa“ i srdačno se zahvalio svima koji “Afganistan i nakon 2014.indd 25 9/26/12 4:32 PM . Kako slika govori više od tisuću visoki civilni predstavnik (SCR) NATO-a u Afganistanu. Zapovjednik AFC HD. a sada granica kao kvalitetan proizvod. Ove godine. do neponovljivih čarobnih dužnost. tako je našem malobrojnom nacionalnom timu ostalo puno na toj će dužnosti zamijeniti veleposlanika Gassa. i što je to ujedno zadnji put da se ta mani- festacija slavljenja obitelji i raznolikosti organizira u Heidelbergu. Naglasio je i kako je zadovoljan dogovorima. kulinarske i sve druge vrijednosti NATO članica koje imaju svoje predstavnike u tom Zapovjedništvu. antičkih naselja.) godine biti zatvoreno zbog strukturalnih i organizacijskih promjena u NATO-u. visoki civilni predstav. načelnik Uprave za planiranje i vedro službeno GS OSRH kapetan bojnog broda Marileo Staničić. još nije bila započeta prva faza tranzicije. S obzirom na to da će navedeno Zapovjedništvo do kraja sljedeće (2013. dodat- nik Mirko Šundov. zaključio je Gass. Jochems novi je prirodnih ljepota Like i Slavonije. godina ostat će za Zapovjedništvo NATO snaga u Heidelbergu upamćena i po tomu što je na jednom mjestu okupila 19 nacija. prikazujući bogatu raznolikost hrvatske zemlje. rujna 2012. godine. predstavnik RH za NATO i EU general. Kako OSRH od prošle godine ima i svog predstavnika u AFC HD.boj.

je modifikacija Series 3. rujna 2012. a prema objavljenim fotografijama da se zaključiti da F-60/J-31 sliči američkom F-22 Raptoru. Njegova je tvornička oznaka. vojna tehnika // novosti Novi “nevidljivi” lovac Prema pisanju specijaliziranih internetskih stranica u Kini je 15. no vidljivo je da je manji od J-20. odnosno početkom siječnja 2011. SKENDEROVIĆ motorom Američko ratno zrakoplovstvo danost. turbopropelerskog motora T56 koji Dosadašnji su testovi pokazali da pokreće transportni avion C-130H. Komentari navode da je riječ o modernom lovcu.5 8% manju potrošnju goriva. I. Zasad nema podataka o dimenzijama. riječ je o zemaljskim testovima. Dodu- i razvijena je da se poboljša pouz. dva vertikalna stabilizatora nakošena prema van i bočnim usisnicima. HV_405_26_27. 26 broj 405 / 28. Prema nepotvrđenim podacima novi F-60/J-31 razvija tvrtka AVIC Shengyang Aircraft Corpora- tion (J-20 razvija tvrtka Chengdu Aircraft Industry Group). še. rujna prvi put viđen još jedan lovački avion smanjene radarske vidljivosti (stealth). Nema ni podataka o motoru. goriva i tako smanje operativni le su letna testiranja modificiranog troškovi tijekom radnog vijeka. To je nakon malo više od godinu i pol predstavljanje potpuno novog kineskog lovca. sa sličnom općom konfiguracijom. a špekulira se i s vojnom oznakom J-31. odnosno smanji potrošnja (USAF) i tvrtke Rolls-Royce započe. Prvi je put J-20 viđen krajem 2010.5 postigla Modifikacija nosi oznaku Series 3.indd 26 9/26/12 4:22 PM .. navodno. F-60. Hercules s a internet trenutačno vrvi prvim špekulacijama koje idu od toga da je riječ o konkurentskom projektu postojećem J-20 poboljšanim pa do toga da je J-31 ustvari dopuna većem J-20. dva motora.

M. Plovila postižu maksimalnu brzinu od 40+ čv Brodovi klase Nyayo su brzi jurišni brodovi izgrađeni u te na krmenoj palubi nose helikopter. Da bi se to sve postiglo skladu s najnovijim spoznajama Rolls-Royce je uporabio postojeća što je omogućilo bolji protok zraka znanja i komponente iz drugih voj. USS Fort Worth (LCS 3) prije ljeta uspješno je okončao petodnevni program primopredajnih ispitivanja nakon čega je uslijedilo službeno primanje u operativnu službu američke ratne mornarice. projektna tvrtka Gibbs & neko vrijeme radi na osnaživanju svoje ratne mornarice. lopatice turbine te je izmijenjena manse motora u uvjetima “vruće unutarnja konstrukcija turbine u i visoko”. Specifičnost ovih brodova duljine 114. već brodogradilište Marinette Marine Corporation. izgrađenog u Lockheed Martinu. naručitelj je obustavio plaćanja u lipnju 2005.7 m i istisnine 450 t te koje su redovito dom sve jačih podmornica. LCS plovila su jedinstveno dizajnirana. U rujnu 2006. U tom je trenutku brod bio 90% završen te je usidren u španjolskoj luci Ribadeo. Uporabljene su nove bi trebala omogućiti i bolje perfor.LCS) klase Freedom. kolovoza. Izvršena su operativna ispitivanja komunikacijskog i navigacijskog sustava. zbog ugovornog spora i tuž- be između kenijske Vlade i tvrtke Euromarine Industries te podugovaratelja. odobalni ophodni brod KNS Jasiri (P3124) namije- njen kenijskoj ratnoj mornarici doplovio je u Mombasu 29. Modifikacija onskih motora. dobavljači te integratori U kolovozu prošle godine u operativnu su službu vraće- opreme i sustava. mina i brzih malih plovila. Ugovor o gradnji i opremanju broda potpisan je u srpnju 2003. Cox te preostali domaći i inozemni projektanti. izvedeno iz aluminijske slitine. širinu 13 m. te je povukao svoje službenike mjesec dana poslije. I. postižu najveću brzinu od 40 čv a osiguravaju smještaj za M. Osnovne brodograđevne odlike ophodnog plovila jesu uz spo- menutu duljinu 85 m.9 metara.indd 27 9/26/12 4:22 PM . vrijednosti 52 milijuna dolara pa je prema tadašnjim terminskim planovima trebao biti dostavljen u kolovozu 2005. i učinkovitije sagorijevanje goriva. španjolskog brodogradilišta Astilleros Gondan. zbog pojačanih aktivnosti somalijskih pirata. Fort Worth je prvi put zaplovio snagom vlastitog kombiniranog dizel i plinskog propulzijskog sustava u vremenu od četiri sata pri maksimalnom opterećenju u Green Bayu na jezeru Michigan. sustava namijenjenih za specifične zadaće i njihovu potporu kao i sustava zračne potpore. nakon 3000 tona jest u poludeplasmanskoj formi čeličnog trupa dok je nadgrađe opsežnog remonta u brodogradilištima tvrtke Fincantieri. kenijska Vlada šalje stručni tim na pregled broda u Španjolsku koji donosi zaključak kako je plovilo potrebno opremiti naoružanjem te provesti pokusne Foto: Rolls-Royce plovidbe i obuku posade.. inačice poludeplasmanskog monotrupca projektiranog te od 60 do 81 člana. britanskome brodogradilištu tvrtke Vosper Thornycroft te namijenjena ratovanju protiv prijetnji XXI. PTIĆ GRŽELJ HV_405_26_27. nih i civilnih programa razvoja avi. USS Fort Worth je drugo plovilo u postiže maksimalnu brzinu 28 čv a brodom upravlja posada klasi Freedom. Duljine su 56. rujna 2012. istisnine na dva ophodna broda. stoljeća u priobalnim vodama dostavljeni 1988. broj 405 / 28. Ugovorni partneri u gradnji plovila su Kenija. Međutim. PTIĆ GRŽELJ 45 članova posade. propulzijskom sustavom no rezultat ohrabruje. SKENDEROVIĆ Treći LCS Treći obalni borbeni brod (Littoral Combat Ship . 27 Kenijski ophodni brod Nakon gotovo sedam godina od službenog porinuća u Špa- njolskoj. KNS Nyayo i KNS Umoja.

Javljaju britanske Kraljevske djelovanju (ili fregate)? Domet i klasa Lattore ili fregate oznake FFG- se nove zadaće. kao onima Zanimljivo je i dostupnih financijskih sredstava. dok je u trenutku ulaska u operativ- europskih zemalja u koj raketnoj obrani (Ballistic Missile ispunjavanju zahtjeva podmorničke) fregate. nju. smanjio se na 19 nutačno nude na tržištu. Broj (Anti Air Warfare. Stoga mogu li korisnici sustava nje sigurnosti na moru su. djelovanjem. dijeliti plovilu namjenu protuzračne namijenjenima protuzračnoj obrani razmotriti različite Kakvo značenje imaju termini poput obrane ako nosi borbeni sustav SM-1 pristupe pojedinih proširuju se funkcije prema balistič. za protuzračnim protubrodskom djelovanju i AAW opravdana (npr. ssard. zapravo. postaju upitne zbog smanjene eskortnih brodova zarač. namije. Kini i Indiji svoje najčešći zadaci za fregate. francuska klasa Ca- njene protupodmorničkom djelova. danas podrazumijeva projektilom URAGAN u Rusiji. inferiorni u odnosu na ono što se MR. otprije nepoznate ratne mornarice mogućnosti projektila koji se tre. kao što zemlja-zrak SM-1 MR koji su čak GRIZZLY) usporedive s onima SM-1 su pomorske interdikcije i osigurava. rujna 2012. namijenjen protuzračnom poneki japanski razarači. talijanska klasa de la Penne. poput SM-2 karakteristike ruskih raketnih susta- ma. protu. ASW (Anti Surface Warfare. RATNE MORNARICE Brojnost svjetskih mornaričkih flota je u stalnom opadanju i samo nekoliko preostalih klasa borbenih površin- skih plovila ima spo- sobnost istodobnog izvršavanja većeg broja različitih zadaća Razarač Type 45 Dauntless Specijalizirana fregata i razarač jesu li i Nekim klasama plovila. namijenjene nu uporabu ona bila u potpunosti Defence . Manje zahtjevne uloge. 28 broj 405 / 28. Također treba uzeti u obzir da su ratnim mornaricama kao i fregata. čileanska percepcije mogućih prijetnji. 7).indd 28 9/26/12 4:27 PM . rakteristikom ili kao borbene brodo- bi dati odnos operativnih zahtjeva Stoga je vjerojatno danas krivo do. nadmašuju mogućnosti projektila (SHTIL/ SMERSH/URAGAN i URAL/ pada. Odgovor kratkog dometa.BMD) dok druge. potpore borbenih jedinica Block-III ili ASTER-30 definitivno va NATO oznake SA-N-7 i SA-N-12 do 2012. protuzračne) ra. poput RIM-162 brodove označiti protuzračnom ka- za optimalnu kombinaciju trebao ESSM ili ASTER-15. poput stabilizacijskih. ve opće namjene? HV_405_28_31_new. specijalnim snagama i kopnenih na.

poput Type 45. rujna 2012. sustav namijenjen bliskoj bor- bi. poput protupodmorničkog stajališta gledano. opre- maju i dostavljaju s brojim funkcija- ma u “potencijalnom” statusu tj. Sljedeći aspekt koji treba uzeti u ob- zir u stvaranju nove flote jest da se neke jedinice. Broj eskortnih brodova britanske Kraljev- ske ratne mornarice smanjio se na 19 borbenih jedinica do 2012. desantni brodovi. Iako je izvorno planirano 12 razarača Type 45 samo ih je šest izgrađeno. mogućnošću odvajanja da. značajne performanse u drugim brodova projektirane su da omogu- HV_405_28_31_new. vode u izazovne vode priobalja. tankeri itd. Međutim zanimljivo je razmotriti različite pristupe pojedinih europ- skih zemalja u ispunjavanju zahtjeva za protuzračnim djelovanjem. plovila klase Type 45 (Ujedinjeno Posjeduju dalekometne projektile ze. veliči. razarači Type 45 Brodovi namijenjeni protuzračnom ili protubrodskog. Razarači Type 45 su više obećanje broj 405 / 28. Temeljna funkcija eskortnih snaga je dugo vremena nim 3D pretraživačkim radarom i zozemska). eu- namijenjenih borbenom djelovanju (Danska). F124 (Njemačka). bilo protupodmorničko djelovanje. Osim ovog smanjenja. 29 za budućnost nego plovila spremna za sveobuhvatna borbena djelovanja Pripremila Maja PTIĆ GRŽELJ će druge funkcije. Horizon (Francuska i mlja-zrak potpomognute dalekomet. Japan. pability) sustav. DDG-51 (SAD) te razne ropske se mornarice ne susreću s opasnošću napada koji je u mogućnosti obavljati kom. Kraljevstvo). lekometnih ili volumnih pretraži. mnogo druge opre- me zadržano je u statusu “produljene rezerve” (nosači zrakoplova. Južna Koreja). podmornička prijetnja (ili barem zračne obrane. Drugo. kako u sustavu senzora tako i oružja. rabi se štedljivo rješenje “pripremljeno za Foto: BAE Systems ali i ne sa”.indd 29 9/26/12 4:27 PM . neprijateljskih podmornica. izvedenice (SAD.). osim u nekim vrlo specifičnim pleksne i brzo razvijajuće taktičke Unatoč razlikama u istisnini. razaračima Type 45 manjkaju protubrodski pro- jektili. ECM. što zahtijeva značajne zarača i fregata također pružaju vačkih radara. Italija). s tehničkog protuzračno djelovanje lovanja. posebice u pro- tupodmorničkom djelovanju dok je svojstvo napada na kopnene ciljeve (dalekometni napadni projektili i/ ili potpora mornaričkim topovima) definirano nacionalnom politikom. nalnija površinska borbena plovila. Danas se situacija visokofunkcionalan sustav podataka Australija/Norveška). Dakle. Ivar Huitfeldt promijenila zbog dva vrlo različitih razloga. sve navedene klase promjene. plovila spremna za sveobuhvatna su uobičajeno najveća i najfunkcio.AAW) Većina današnjih plovila namijenje. F100/F310 Španjolska. protupodmornička torpeda te CEC (Cooperative Engagement Ca- i isplativi? Specijalizirano glavnim područjima borbenog dje. vrsta borbenog rog kontinenta. ono što je ostalo od nje) premještena je iz dubokih plavih Istodobno većina protuzračnih ra. Trenutačno. su više obećanje za budućnost nego djelovanju (Anti Air Warfare . nih protuzračnom djelovanju čine borbena djelovanja. LCF (Ni. scenarijima ograničenim na velike dubine daleko od Sta- kombinacije združene sa zadacima ni raketnih bitnica. Prvo. sustava.

samostalnu dalekometnu protuzrač.indd 30 9/26/12 4:27 PM . razarača nisu u mogućnosti pružiti leko od Starog kontinenta. skupocjene i u namijenjena protuzračnoj obrani dalekometna zračna obrana je često gata. Umjesto toga će francuska mornarica flotu plovila namijenjenih protuzračnoj Razarači klase Arleigh obrani upotpuniti dvjema FREMM FREDA fregatama Burke američke ratne mornarice imaju iznimnu sposobnost napada na kopnene ciljeve rabeći pritom taktičke dale­ kometne napadne projektile Tomahawk. ali bit će imple. razarači serije IIA postaju višenamjenska plovila s inkorporiranim helikopterom (SH-60). dar tehnologijom elektroničkog ske. opoziv svih osam inačica Trupno ugrađeni sonar ju flotu fregata FREMM (trenutačno lističkim projektilima. združena sa sposobnošću ili barem vanja svih devet protupodmorničkih tehničkim zahtjevima. proširujući namijenjenih kopnenim ciljevima i srednje frekvencije dio šest naručenih s velikim upitnikom ulogu tih borbenih plovila znatno umjesto njih dodati dvije nove pro. FREDA će biti opre. brodova može pružiti relevantne rješenja s ciljem ispunjenja zahtjeva bila efikasna. mogućnošću osiguranja obrane ba- jedinica. Prvo. europske se mornari- Dok Horizoni rabe višenamjenski mentirano u čitavoj floti. Rješenje je stoga ničko djelovanje. no većina protuzračnih cuskoj). mora bom za drugačijim višenamjenskim sposobnosti na drugim područjima za protuzračnom obranom. podmornička prijetnja (ili barem ono Razarači namijenjeni protuzračnoj obrani klase Horizon francuske i talijanske ratne mornarice primjer su najmodernijih ali i najskupljih protuzračnih brodova. mjene (ukupno šest ili deset plovila). Italija se za implementaciju u svo. kometnim projektilima ali bez mo. Kada je opseg izvornog francuskog mornarice djelovat će četiri plovila denim razmatranjima jest da danas ponekad izuzetno programa smanjen sa 17 na 11 fre. razloga. rujna 2012. nekim vrlo specifičnim scenarijima Zapovjedni sustav će također biti Većina nespecijaliziranih fregata i ograničenim na velike dubine da- modificiran kako bi upravljao dale. organskim minolovnim sposobnostima kao i balističkom raketnom obranom namijenjenom zaštiti priobalnih zračnih pojasa i luka HV_405_28_31_new. niranja i prihvat projektila ASTER-30 je dugo vremena bilo protupodmor- tila ASTER-15 i ASTER-30 ali ne i na svim fregatama. Dodatak nave- specifične značajke. naričkih zadaća. RATNE MORNARICE Francuska i Italija posjeduju svaka po dva moderna plovila namijenjena protuzračnom djelovanju. nakon što je program Horizon otkazan u obje dr- žave nakon izgradnje i dostave dviju jedinica (izvorni plan bila je izgradnja šest plovila u Italiji te četiri u Fan. Uspoređujući ih s razaračima klase Uključuje modernizirani EMPAR ra. U sastavu francuske ratne borbenog djelovanja. uključujući ce ne susreću s opasnošću napada radar EMPAR. (Fregates Defense Anti-aerienne). sadržavati određene radarom. Pri tome su iznašla različita mornička fregata dalekometnog radara i stoga potre. suprotnosti s ostalim (dva Horizona i dvije FREDA). je uobičajene opreme na dodatne četiri jedinice) opredije. Lovci podmornica Horizon. osim u mljena radarom HERAKLES. Međutim od razarača oznake DDG 79 pa nadalje (prikazan USS Bainbridge DDG 96). Temeljna funkcija eskortnih snaga mljene istom kombinacijom projek. konačna inačica je bilo zadrža. borbenih plovila fence) inačicu. zbog čega je izvorni plan od četiri (Francuska) i šest (Italija) smanjen na dva plovila po morna- rici. Danas se situacija dalekometnim radarom S-1850M moguće usporediti s onime što će i promijenila zbog dva vrlo različita tvrtki BAE Systems/Thales. Kako bi protupod­ gućnosti iskorištenja performansi nu obranu. Drugo. više od izvornih i tradicionalnih mor- tuzračne inačice nazvane FREDA većine površinskih lila za ESD (Enhanced Surface De. Francuska dosegnuti. protupodmorničke i jedinice opće na. 30 broj 405 / 28. neprijateljskih podmornica. nove će fregate biti opre.

Razarači klase DD19 japanskih pomorskih samoobrambenih snaga su brodovi koji se vode nespecijaliziranima kako bi se izbjegla inherentna ograničenja broj 405 / 28. Posjeduju bateriju dalekometnih nim senzorom. krmeni dio FREMM fregate bile ograničene na jedan helikopter te đene specifične značajke. će i povratak gumenjaka s tvrdim mornički specijalist: britanske Type 23. dok su (poslije opozvani) protukopnene bila efikasna. sustavom torpedne projektila zemlja-zrak potpomognutih dalekometnim dojave te mogućnošću uporabe pro. ponekad prostora protupodmorničkih fregata dvije besposadne letjelice. kao i u Aziji gdje se vodi potrebom za nadzorom disipacije utrka u podvodnom naoružanju. dok talijanske inačice samo neke osnovne mjere (tj. Na primjer. dok većina flota treba kvencije jest dio uobičajene opreme dojave SLAT. protubrodskih projektila zamijenje. nižim brzinama. lakim torpedima. dva he. sonarom koji se spušta iz letjelice te jalne snage. kao i lanseri namijenjeni lakim pro. Dodatna vrata krmenog hangara sugeriraju da se uz helikoptersko spremište nalazi i spremište besposadne upravljane letjelice koj borbi imaju dodatne zahtjeve za tegljenim sonarom s pripadajućim Brodovi namijenjeni protuzračnom djelovanju uo- vitlom i opremom za rukovanje. čajan prostor na brodu (a i skupa Protupodmorničke fregate FREMM opremljene su dvama Kako bi protupodmornička fregata su) koja su često u sukobu s drugim helikopterima. (nastavlja se) Foto: US Navy Talijanska inačica fregata FREMM su plovila namijenjena protuzračnoj obrani (aktivni radar EMPAR. Nadalje. Velika većina fregata konfigurirana je kao protupod- tupodmorničkim torpedima ili heli. portugalska i čileanska) klasa M. prioritetima. 2x3 protupodmornička torpeda MU-90 Impact i jednim topom 127mm/54 Oto Melara HV_405_28_31_new. rujna 2012. kopterom opremljenim specijalnim dnom duljine 11 m koji rabe speci. propulzijskim sustavom brzo razvijajuće taktičke kombinacije združene sa značajne promjene. UMS-4249 i sustavom torpedne na nekoliko specijaliziranih plovila. bičajeno su najveća i najfunkcionalnija površinska stavom obrane od torpeda s teglje. Kod tih bodova. su. a buke.indd 31 9/26/12 4:27 PM . n vila namijenjena protupodmornič. 3D pretraživačkim radarom i visokofunkcionalan što je ostalo od nje) premještena je iz tumjera. dva helikoptera. protubrodski projektili TESEO. nim sustavom THALES CAPTAS sobnosti na vjerodostojno visokoj razini ali su ograničene Trupno ugrađeni sonar srednje fre. specifično teme- sigurno drugačija u indopacifičko. što zahtijeva likoptera. na pramčanom dijelu broda. njemačke F123. podmornice su trenutačno nabavno Sva navedena rješenja iziskuju zna- težište mnogih tamošnjih mornarica. imaju potrebu za održavanjem protupodmorničkih spo- s ostalim tehničkim zahtjevima. Situacija je za. senzora tako i oružja. nizozemska (i belgijska. mora sadržavati odre. stanja materijala itd. nju koji je u mogućnosti obavljati kompleksne i smeđe) vode priobalja. borbena plovila. kako u sustavu koji emitira manju razinu buke pri zadacima zračne obrane. se protupodmorničkim specijalistima. većine površinskih borbenih plovila FREMM fregata umjesto navedenog torpeda i helikopter). na je dalekometnim protupodmor. specijalizirana plo. polovica te naravno francuske i talijanske FREMM frigate. daleko većom me bazenu. projektili ASTER-15 i ASTER-30) uz naprednu protubrodsku opremu. trupno ugrađenim sonarom sustav podataka namijenjenih borbenom djelova- dubokih plavih voda u izazovne (tzv. 31 koja proizlaze iz konačnih mogućnosti jednog područja borbenog djelovanja. japanski razarači klase Takanami i Murasame smatraju S druge strane. ljenim strojevima. ničkim projektilima MILAS. Danas europske mornarice izuzetno skupocjene i u suprotnosti FREMM je uvelike ispunjen sonar. posjeduju krmenu rampu za porinu. trupno ugrađen sonar.

One se koriste operativnim taktikama. 32 broj 405 / 28. tehnikama i metodama koje se razli- kuju od konvencionalnih snaga HV_405_32_35. rujna 2012.indd 32 9/26/12 4:29 PM . trenirane i opremljene snage. SPECIJALNE SNAGE Specijalne operacije definiraju se kao vojne aktivnosti što ih provo- de POSEBNO određene. organizirane.

tajnih i diskretnih tehnika i prihva. koji ih provode-Quiet professionals. u integraciji ili koordinaciji s Za njih je bitno navesti kako proi. broj 405 / 28. odnosu na veličinu samih sredstava odnos između jalne operacije mogu biti one koje informacijski.da protiv njega dolazi nepredvidljiva. koja su pritom angažirana. Više od 90% samih menti koji. Moto američkih u izravni kontakt s smanjena povezanost s logističkom specijalnih operacija zelenih beretki dobro opisuje samu ljudima potporom te ovisnost o detaljnim Specijalne operacije su po prirodi prirodu specijalnih operacija i onih obavještajnim podacima bitnim za združene a provode ih taktički ele. a da pa sve do prikupljanja operacijama. obuhvaćati metode od đenje određene specijalne operacije. samu provedbu. politički osjetljivom području i zbog i nadzor može nalne snage mogu podupirati provo- vencionalnih operacija jest primjena toga zahtijevaju primjenu tajnih. kretnih i niskoprofilnih sposobnosti. samo- jene. protivničkom i/ili operacije ali i obrnuto. nih operacija . speci- se postigli određeni politički. pjehu i zbog toga je operacijama. specijalnih operacija otpada na pla- HV_405_32_35. kada se pravilno primi. 33 cije trebao bi biti siguran u jedno . Provode operacija i sredstava podupiru provedbu konvencionalne kojima se ona postižu. ski učinci. fleksibilna i ubojita sila Josip ŠOPAR Specijalne operacije Specijalne operacije provode se kroz čitav spektar vojnih operacija. Protivnik koji zna da se protiv njega aktiviraju snage za specijalne opera.indd 33 9/26/12 4:29 PM .da se provedu. vojni. a kako bi zvode disproporcionalne rezultate u bitno znati i razumjeti konvencionalnim snagama. diplomatski i ekonom. Prilikom suradnje s konvencionalnim snagama. Specijalne operacije mogu se pro. postižu operativne i strateške učinke. se u nesigurnom. konvencio- Specijalno izviđanje Razlika između specijalnih i kon. motriteljske postaje koji nije povezan s konvencionalnim konvencionalnim operacijama. izviđanja putem tajne Uz razinu fizičkog i političkog rizika ćanje većeg rizika koji nije povezan s U tome je “tajna” i uspjeh specijal. rujna 2012. Pogreške mogu voditi prema neus- voditi samostalno i u suradnji ili koordinaciji s konvencionalnim stalno. specijalne operacije ka- se rijetko kada zna da su provedene informacija stupajući rakterizira i relativna neovisnost i Karakteristike i tko ih je proveo. dis.

. geoloških.DA) snaga za specijalne kolateralne štete se na lociranje i napad na ciljeve koji . nje i nadzor. Zbog toga je pogreška kada snagama već djeluju inicijativom u neposrednom kontaktu definiranih i obično vremenski osjet- dođe do krivog razumijevanja ovog zasebno. i operacije štete).izviđanje okoline . nisu zamjena za njih. snage za specijalne specijalne operacije. Stoga ove operacije upot. zbog čega Specijalno izviđanje i nadzor može navođenje određenih sustava s ci- Takve pogreške mogu voditi prema i same moraju biti obuhvaćati metode od izviđanja pu. povećanje sposobnosti savezničkih metodama prikupljanja podataka ne u trajanju i opsegu. dobro ni ili konvencionalnim operacije.SR) ključne karakteristike sti na cilj kao i procjenu eventualne suradnju). na način na koji ljivih rezultata). a u rješavanju ljaju prijetnju na prijateljske snage maksimalno smanjenje kolateralne pogreška nastaje kada se to dogodi. jenjenoj operativnoj utvrđivanja učinkovitosti uporabe zultirati preuzimanjem kontrole nad cial Reconnaissance and Surveillan. a obično uključuju planirano povlače- punjuju konvencionalne operacije a i načina djelovanja. razvoj kreativnosti . ljem napada na metu.Vojna pomoć (Military Assistan. se karakteriziraju kao povoljne prilike. rujna 2012. spašavanje i ja i sredstava kojima se ona postižu. a ne sukoblja. I jedni i drugi imaju svoje po. koristeći se vlastitom prosudbom i ciljem postizanja specifičnih.procjena ciljeva . protiv asimetričnih tehnički sustavi ne mogu. npr. nja s ciljem ostvarivanja zadaće uz biti zamijenjeni od druge strane. geografskih i ki kontroliranog područja). lj­anja asimetričnim drografskih.Specijalno izviđanje i nadzor (Spe. i nadzor ciljem uvida u rezultate borbenog Odnosi se na prikupljanje informaci. Konvencional. me. njihova podređivanja do prikupljanja informacija stupajući ciranje. matska i/ili politička ograničenja. Pokušaj tem tajne motriteljske postaje pa sve operacije povrata (odnose se na lo- razumjeti odnos između tih operaci. Ona se može okarakterizirati kada postoje određena geografska. kao pružanje jednostavne vojne obu- HV_405_32_35. ce .identifikacija. nad plovilima-boarding (nepoštivanje podijeliti na tri glavne zadaće: improvizacija i brza lociranje i procjena ciljeva s ciljem međunarodnih sporazuma može re- prilagodba promi- . operacije punjavati i pomagati. SR koji provode snage za nje s područja ili objekta djelovanja. One su samo dio cjelokupnog vojnog sustava i integralni dio savezničkih Zbog specifične struk. povrat osoblja i/ili osjetljive opreme Poznat je određeni rivalitet između snagama umanjilo Specijalno izviđanje i nadzor uključuje: ili elemenata važnih za savezničku bi njihovu sposob- “konvencionalnog” i “specijalnog” nost suprotstav. snaga. 34 broj 405 / 28. kli. navođenje (identificiranje mete te vođenju operacija.MA).izviđanje nakon udara . One se bore s određenim ciljem. plovilom ili platformom koja odbija ce . ima prednost što Izravne akcije uključuju: prepad. fisticiranog ili specifičnog naoruža- sebne ciljeve i zadaće koji ne mogu neophodno potrebne tivničkih elemenata koji predstav. zadaća razliku od tehničkih sustava za izviđa.prikupljanje hi.priku. SPECIJALNE SNAGE niranje i pripremu dok najmanje otpada na sam čin provedbe.Izravne akcije (Direct Action . kampanja. operacije preuzimanja kontrole Specijalne operacije mogu se uvjetno jer su fleksibilnost. Izravne se akcije odnose na precizne a obično za cilj ima eksponencijalno đutim može se nadopuniti s ostalim operacije koje su većinom ograniče.indd 34 9/26/12 4:29 PM .određivanje pro. metode. Vojna pomoć podrazumijeva djelova- Prije svega je to prikupljanje podataka Izravne akcije nje tijekom čitavog spektra konflikta putem ljudskog izvora (HUMINT). ture. Vojna pomoć ja operativnog i strateškog značenja. prijetnji. konvencionalnim u izravni kontak s ljudima.procjena prijetnji . terminalno (finalno) odnosa koji vodi krivoj uporabi i pro. operacije i presudne u . borbeno izviđanje (odnosi . postavljenih zadaća. ­ . neuspjehu i zbog toga je bitno znati i takve. Za ve strateškog ili operativnog značenje. sigurnost iz osjetljivog ili protivnič- međutim jedni druge trebaju nado. za- ne operacije imaju svoj cilj i sredstva operacije nikad nisu može omogućiti pravodobnu analizu sjeda i izravni napad (provode se s kojima se provode kao i specijalne podređene jednoj gra. borbi protiv prijetnji pljanje informacija o procjeni štete ne odnosi se na posebno određeni cilj kojima se danas nakon borbenih djelovanja te procje. već potencijalne ciljeve na koje se Specijalno izviđanje suprotstavljaju na efekata pojedine vrste streljiva s naiđe tijekom izviđanja). situaciji na terenu oružja i učinke koje mogu proizve. djelovanja. aviona). prijetnjama i kočilo meteoroloških informacija preciznog uništavanja (uporaba so- vati se. identificiranje. Usmjerene su na točno određene cilje.

asimetrične vođenju većih borbenih operacija. krize ili rata.odnosi se kojih drugih konvencionalnih snaga i operacija. One se bore protiv asimetričnih prijetnji. U tome je “tajna” i uspjeh speci- jalnih operacija . Pokušaj njihova podre- cije i zaštita civilne populacije. prikupljanje informacija putem ljudskog izvora preko specijalnog izviđanja.faction i brza prilagodba promijenjenoj operativnoj situaciji na terenu ključne karakteristike snaga za specijalne opera- cije i presudne u borbi protiv prijetnji kojima se danas suprotstavljaju. HV_405_32_35. Zbog svog širokog spektra obučenosti. vanja. snage. To ni u kom pogledu ne umanjuje vrijednost i ulogu bilo im omogućiti samostalnu obranu i stavljanje NKBR oružju .indd 35 9/26/12 4:29 PM . n Specijalne operacije su po prirodi združene a provode ih taktički elementi koji. ili osiguranja NKBR naoružanja i/ timalni učinci. zbog izolacije prijetnji od civilne popula. SOF može pružiti vrijednu potporu prilikom uspostavljanja odre- đenih grupa za vezu. te savjetovanje. zadaća i načina djelo- provođenja taktičkih operacija od je izuzetno kompleksna te zahtije. diskretnih i nisko profilnih sposobnosti.COIN) i protuterorističke aktivnosti prijetnje. Za njih je bitno navesti kako proizvode disproporcio- nalne rezultate u odnosu na veličinu samih sredstava koja su pritom angažirana. zapljene i/ se pravilnim razumijevanjem uloga mogu postići op- samostalnog razvoja vojnih vješti. operacija potpore miru. Operacije potpore miru kao i operacije protiv iregularnih prijetnji mogu obuhvaćati neku ili sve zadaće specijalnih operacija dok se tijekom velikih borbenih operacija one ke pa sve do pripreme i angažiranja jetnji . Provode se u nesigurnom.da se provedu. nisu sve snage za specijalne zasebno. odnosi ili sposobnosti i postrojenja vezana nekonvencionalnog. na obostranu korist konvencionalnog i na i vođenja. kočilo razvoj kreativnosti neophodno potrebne u rješava- Mogu biti raznovrsne. odnose ponajprije na SR i DA. pot. operacija protiv iregularnih prijetnji . 35 liaison. mogući segment je i suprot. nju postavljenih zadaća. metode. ova zadaća po samoj prirodi Zbog specifične strukture. Zatim. . Ovo je jedna od najvećih prednosti specijalnih operacija i snaga koje ih provode .većinom se odnose na pro. jer su fleksibilnost. tehnici i postupcima koji će . neutraliziranja prijetnji. borbu protiv više do izražaja jer su one po svojoj prirodi idealne za sno obučavanje domicilnih snaga u terorizma i pobunjenika (CT i COIN) suprotstavljanje takvim oblicima ugroze. lokalnih uvjeta i osoba koje se u njoj nalaze. protivničkom i/ili politički osjetljivom području i zbog toga zahtijevaju primjenu tajnih. Tijekom mirnodopskog razdoblja specijalne operacije najviše su usredotočene na vojnu pomoć te ranu iden- tifikaciju potencijalnih prijetnji. broj 405 / 28. stavljanje skupina za vezu . racije spašavanja taoca ili pak uspo. sposobnost suprotstavljanja asimetričnim prijetnjama i Dodatne aktivnosti Tijekom povijesti izvođene su i ope. Uporaba specijalnih operacija Specijalne operacije mogu se upotrijebiti tijekom mir- nodopskog razdoblja. se na aktivno sudjelovanje tijekom uz njih. To se može odnositi na svjesnost okoline i kulture u kojoj se nalazimo.mira. snaga kojima se pruža pomoć u pro. kada se pravilno primjene. Jedino zaštitu od prijetnji te sposobnosti na operacije zabrane. (Counter Terrorist . provedbu ovakve vrste zadaća niti đivanja konvencionalnim snagama umanjilo bi njihovu ih sve provode. a da se rijetko kada zna da su provedene i tko ih je proveo. odno. improvizacija pora borbi protiv neregularnih pri. tupobunjeničke (Counter Insurgency Danas su najveće prijetnje neregularne ili tzv. Upravo specijalne operacije ovdje dolaze sve Vojna pomoć uključuje obuku. snage za specijalne operacije nikad nisu podređene domicilnih snaga s ciljem jačanja va posebno obučene i opremljene jednoj grani ili konvencionalnim snagama već djeluju sigurnosti. rujna 2012. operacije sposobne i opremljene za čega i same moraju biti takve.CT). taktici. kao npr.konstantna mogućnost angažiranja i uporabe tijekom svih razdoblja .asimetrične prijetnje i velikih borbenih operacija. postižu operativne i strateške učinke.

tom L-29 Delfin. Ovom prigo. Aircraft). potvrda dolaska predstavnika nove generacije MiG-29M2 osigurala je svojevrsnu ekskluzivu Zrakoplovne izložbe SIAF 2 Slovak International Air Fest Već po prvim najavama na službenoj Belgijske zračne programa u oba dana bio obilježen Letački program stranici uoči slovačkog aeromitinga. vremenska progno. gotovo identičan uz manje izmjene pektabilni zrakoplovni godišnji doga. tako i sa znatno manjim operativnim HV_405_36_41. u pri- belgijskih zračnih vrijedilo je pratiti koga sve Slovaci po. snaga sudjelovao je u poznati američki strateški bombarder vatnom je vlasništvu. 36 broj 405 / 28. đaj. avion koji se posljednjih godina spo- priredbe u tijeku. mitinga. su tradicionalno nom naoblakom. Dvodnevni letački program bio je bilo je razvidno kako se sprema res. programu. u Sliač su počeli Započinjao bi u 10. Tako je među prvima stigao i mlažnjak u bivšoj Čehoslovačkoj. rujna 2012. tijekom kišnog vreme. je prigodan natpis “Ministar obrane na suvremene lovačke avione.indd 36 9/26/12 4:18 PM . snage nastupile sunčanim vremenom s tek povreme. ali je zato na stajanci bio L-159 ALCA (Advanced Light Combat titi obećavajući zrakoplovni spektakl na. Ovaj prvi proizvedeni Brogel. pouzdani školsko-borbeni jest. Jedino što je moglo poreme. Florennes i Kleine pristizati već nekoliko dana uoči aero. Budući da je vodilja organizatora su bazirani u bazama godišnjem SIAF-u. Nakon nekoliko mjeseci uporne organizacije i iščekivanja. i prilagodbu meteorološkoj situaciji. na za obavljanje zadaća Air Policinga s s povremenom kišom nad Sliačem desnoj strani trupa ispod kabine imao ograničenim mogućnostima u odnosu uzelo je maha tek nekoliko sati pr. Najavljivano promjenjivo vrijeme gostovanja u Slovačkoj. svojim F-16AM koji Zrakoplovi koji su sudjelovali na ovo. kao i uvijek kada su zrakoplovne kvalitetu izvođenja dom na trupu je imao prigodnu ozna. dok je ostatak Slovačke Martin Glváč”. Agusta A109 koji se također održao u gradu Sliač. što nije utjecalo na dostupan posjetiteljima. ali isto vog dana aeromitinga. Također.00 sati ujutro le- bila nadmašiti prošlogodišnji SIAF. ku u povodu svog prvog slijetanja i minje i kao potencijalna platforma za. Susjedna Češka zivaju ove godine te kakav se program letačkom programu B-52H koji nije sudjelovao u letačkom predstavila je u letačkom programu sprema.

na europskom tlu. F. potvrda dolaska predstavnika nove generacije MiG-29M2 osigurala je svojevrsnu ekskluzivu. rujna u gradu Sliač u središnjem dijelu Slovačke. Tijekom dvodnevnog letačkog programa dominirali su upravo domaćini sa svojim avionima MiG-29 kojima je Sliač matična baza. bazirani u bazama Florennes i Kleine i entuzijazma. je prikazana utjecalo na kvalitetu izvođenja. tradicionalno svojim F-16AM koji su stupanj slovačke zrakoplovne kulture Nadalje. Zlin 226M (obojen u shemu demonstrator MiG-29M2 sudjelovao je na aeromitinzi- mu tijekom kišnog vremena. Češke zračne snage na- stupile su u letačkom programu i s prigodno obojenim Mi-24M baziranim nastupio je Mi-171 demonstrirajući mogućnost nošenja i operativnog djelovanja s fleksibilnim vjedrom Premijera RSK MiG-29M2 Nakon nekoliko mjeseci uporne organizacije i iščekivanja. ciju zračne bitke iz Drugog svjetskog tvrtke RSK MiG Stanislav Gobunov i Aleksandar Pelik. Bernaz. koja ima izvedenicu kao višenamjenski borbeni avion MiG-29M (jednosjed) i MiG-29M2 (dvosjed). inačica M2 se odlikuje znatno većim resursom. Jak-52. stitucijama u protupožarnim i me. a posebnost ovogodišnjeg SIAF-a jeST premijera serijski proizvedenog primjerka nove generacije ruskog MiG-29M2 koji je sudjelovao u letačkom programu 2012 troškovima. zrakoplovnoj te agilnost vatrogasaca u izvlačenju kojima je ovaj avion najpoznatiji. Tijekom službene ceremonije dicinskim zadaćama. vrhunsko odr. MiG-29M2 ne ispušta gusti crni helikopteri Mi-24 i Mi-35. rujna 2012. Mohorović. Snimili: D. i 2. Visoki pokrovitelj SIAF-a 2012. Avionom su upravljali probni piloti su operativnu spregu s civlnim in. U odnosu na slovačke bazi gdje se nalaze svi češki borbeni unesrećenih iz opožarenih područja. rata. Muller JAS-39D i L-159ALCA na stajanci SIAF-a 2012. Međunarodni aeromiting Slovak International Air Fest (SIAF) održan je 1. Naime. Riječ je o unificiranoj inačici prvotno razvijenoj za mor- naričke potrebe. broj 405 / 28. Razlog je bolja tehnologija izved- Belgijske zračne snage nastupile su Sky Team iz Košica najbolje dokazuje be motora RD-33MK s bezdimnim komorama izgaranja. a na SIAF-u 2012.indd 37 9/26/12 4:19 PM . P. Prije desetak godina tehnološki snaga sudjelovao je u letačkom progra. Zlin 226MS i ma u Austriji i Poljskoj. MiG-29M2 nastupio je u 16. Zlin 526AFS (obojen u shemu MiG-3) serijski proizvedena inačica M2 koja je time debitirala Slovačke zračne snage demonstrirale simulirala je i dočarala tipičnu situa. Agusta A109 belgijskih zračnih žavana i čuvana četvorka u sastavu u “slaganju” avionike. 37 Napisao: Danijel VUKOVIĆ. što nije Messerschmitt Bf 109). Tom prigodom otvaranja aeromitinga SIAF 2012. D.20 sati i izveo 10-minutni letački program ispunjen manevarskim osobinama po u Náměšt nad Oslavou. HV_405_36_41. Slovačka povijesna eskadrila Retro dim iz svojih mlaznica. bio je predsjednik Slovačke Ivan GašparoviČ. Vuković. i ranije verzije 29-ke. ergonomskom izvedbom kabine i modularnim pristupom Brogel.

prema poznatom aerodinamičaru mađarskog podrijetla. S oznakama nacionalnog avio- prijevoznika Malev.ovaj Li-2 nosi i naziv Theodore von Kármán. unesrećenih iz a dvojac je u letu demonstrirao na.indd 38 9/26/12 4:19 PM . letački program izvodio je mađarski povijesni Lisunov Li-2. 38 broj 405 / 28. demonstri. medicinskim zada­ Upečatljive zvijezde letačkog pro. rujna 2012. Poljske zračne snage nastupile su i s akrobatskom skupinom Orlik Team koja nastupa na istoimenom avionu domaće proizvodnje PZL-130 TC-2 Orlik. U zajedničkom preletu publici su de- monstrirali letenje u paru s maksi- malnim i minimalnim kutem strijele krila. i operativnog a Poljaci su jedini korisnici ovog avi. opožarenih područja pad na zemaljske ciljeve. ćama. Zrakoplovne izložbe kojoj su nazočili ministar obrane. Slovačke zračne snage koji je 1995. Schweizer S300C tvrtke Heli Company HV_405_36_41. djelovanja s flek- ona u Europi i tek jedni od nekoliko sibilnim vjedrom te agilnost vatro- preostalih korisnika u svijetu. Zoltán Veres. Na gasaca u izvlačenju SIAF su došla ukupno tri Su-22M-4. operativnu spregu s civlnim institucijama rao je svoje letačko umijeće i ujedno u protupožarnim i predstavio avion Skybolt. što je i osnovna zadaća ovog jurišnika. mogućnost nošenja onima bliži kraj operativnog vijeka. Tom prigodom grama na SIAF 2012 bili su poljski nastupio je Mi-171 predstavnici s dva Su-22M-4 i to demonstrirajući ponajprije zbog toga što se ovim avi. Poznati mađarski akrobatski pilot i kapetan Boeinga 737. godine uvršten među 12 demonstrirale su najboljih pilota na svijetu. Poljska akrobatska načelnik glavnog stožera slovačkih skupina Orlik Team oružanih snaga te zapovjednik slo- vačkih zračnih snaga.

Vrhunac akro- batskog letenja demonstrirala je reno- mirana talijanska akrobatska skupina Frecce Tricolori na Aermacchi MB- 339. a ova organizacija. eskadrile su u letačkom programu sa svojim snage nastupile pukovnik Martin BUKER Bukovský Eurofighterom koji je za ovu prigodu su i s akrobat- doletio iz matične baze u Zeltwegu te skom skupinom na Sliač nije slijetao. Tvrtka raspolaže s dva helikoptera S300C Schweizer (jedan je za VFR i obuku temeljnih manevara. upravo provodi prvi korak u obuci budu- ćih pilota vojnih helikoptera za potrebe slovačkih zračnih snaga. PZL-130 TC-2 Druga eskadrila bazirana na Sliaču Orlik je sastavljena od školsko-borbenih mlažnjaka L-39. eskadrile pukovnik Roman ‘LOLO’ Poláček. Riječ je o moderniziranim osnovnim broj 405 / 28. Poznata civilna Orlik Team koja nastupa skupina Flying Bulls bazirana u Han. Simbol 1. dok je drugi opremljen avionikom za IFR uvjete letenja). Nakon određenog broja sati naleta na Schweizerima. Na mjestu zemaljskog komentatora trenutačno se nalazi satnik Andrea Soro koji je Heli Company . navigacijskih i identifikacijskih uređaja i standarda Manevarske sposobnosti MiG-29AS Austrijske zračne snage nastupile Poljske zračne demonstrirao je zapovjednik 2. piloti prelaze na Mi-2 i onda ko- načno na Mi-17. eskadrile – bijeli tigar HV_405_36_41. Helikopterom je upravljao direktor Heli Company Peter Korba. Škola se nalazi u neposrednoj blizini he- likopterske baze u Prešovu. rujna 2012. u letačkom programu nastupio je he- likopter Schweizer S300C (OM-ARS) koji se nalazi u sastavu civilne helikopterske pilotske škole (FTO) Heli Company u Prešovu. U letačkom programu na SIAF 2012. bivši vojni pilot na Mi-17. Točnije. eskadrila sa Sliača sastavljena od MiG-29AS i MiG-29UBS.pilotska helikopterska škola iz Prešova Na SIAF 2012. riječ je o verzijama L-39CM (modernizirani za obuku) i L-39ZAM (modernizirani laki borbeni). 39 inačicama MiG-29A/UB koje je Slovačka modernizirala u skladu s NATO-ovim zahtjevima u pogledu komunikacijskih. koja je ugovorno vezana sa slovačkim ministarstvom obrane. na istoimenom garu-7 na salzburškom aerodromu avionu domaće nastupila je s helikopterom TAH-1F proizvodnje Cobra i oldtimerom P-38 Lightning. definitivno je dominirala 1. U letačkom programu mogućnosti L-39ZA demonstrirao je zapovjednik 2.indd 39 9/26/12 4:19 PM . Njihov letački program dodatno je začinjen i svojstvenim nastupom komentatora na zemlji.

te izbacivanje toplinskih jem su obostrano bila naslikana dva mamaca. na aeromiting. Inače. Ovakva jedinstvena promo. njegov transport. Vrhunac letačkog programa bila Bystrica. Velika rezerva snage shemom bojenja i plišanim bijelim njegove pogonske skupine i “brzi pri. kojom se obilježava 10 godina opera- je demonstracija zračne borbe koju su cija i reklama za aeromiting zahtije. uz dva aviona. rujna 2012. Nešto dalje od njega nalazio što je i rezultiralo odlukom i ugovorom Posebnost MiG-29 u preusmjeravnja nosa aviona prema se i češki dvosjed JAS-39D u shemi za njihovu modernizaciju 2004. Slovačka nije za- nemarila dugogodišnja iskustva steče- na na zrakoplovima ruskog podrijetla. doveli i kada iz tog položaja talnoj” shemi bojenja s umjetničkom počinje s penjanjem mljen i obojen u nacionalnu shemu osnovnu inačicu pokaznog simulato- interpretacijom bijelog tigra (inače bio izložen ispred trgovačkog centra ra. demonstrirao zapovjednik eskadrile avion leti malom Organizacija stajanke za SIAF 2012. trud se isplatio Tijekom izvođenja dogfighta avioni su i SIAF 2012 je ukupno posjetilo više demonstrirali sinkronizirano izvođe. na vertikalnom repu aviona na ko- skim topom. poznate vježbe zračnih snaga NATO ne. godi. Naime. čehoslovačkog heroja iz Drugog svjetskog rata jedrilicama L 23 Super Blanik “Očov- ski Bačovia”demonstrirala je svoja umijeća grupnog letenja. a onda i tišek FRENKIE Pytlik. eskadrile. nje temeljnih i naprednih borbenih Domaćini su na SIAF 2012 izložili manevara. napadnom kutu te je jedan MiG-21MF posebno pripre. Česi su se predstavili i s L-159T1 simbola eskadrile) na vertikalnom Europa u obližnjem gradu Banska ALCA obojenom u posebnu shemu repu. uz letački program. Dva MiG-29AS u demonstraciji lovačke zračne borbe – dogfighta hvat” nakon pomicanja poluge sna. Riječ je o modernizira- nim osnovnim inačicama MiG-29A/ UB koje je Slovačka modernizirala u skladu s NATO-ovim zahtjevima u pogledu komunikacijskih. remontiranju i modernizaciji. Posebno je kutu te kada iz tog položaja počinje bio izložen i MiG-29UBS s prigodnom s penjanjem. Švicarske zračne snage također su debitirale na SIAF-u 2012. godišnjice rođenja pilota general- u situacijama kada avion leti ma. manevarskoj borbi protivniku. Posebnost MiG-29 u mane. n Mup H HV_405_36_41. Vrhunske manevarske sposobnosti dolazila je do izražaja zemalja Tiger Meet. sudjelujući u letačkom programu s F-18C. eskadrile u prigodnoj shemi u povodu obilježavanja 90.indd 40 9/26/12 4:19 PM . No. neletećeg primjerka MiG-a. tigrom – simbolom 2. eskadrila sa Sliača sastavljena od MiG-29AS i MiG-29UBS. simulacije djelovanja pro. svoj L-39 s umjetničkom shemom jektilima zrak-zrak i 30-milimetar. dodatno izmamio komentirajući ci- jeli program na slovačkom jeziku. tivne uporabe ovog aviona u češkim izveli dva MiG-29AS kojim su pilotirali vala je dosta truda i rada oko pripreme zračnim snagama. L-39 iz 2. godišnjice Jedinstvena akrobatska skupina na rođenja pilota Otta Smika. bojnici Martin ‘MAT’ Kuterka i Fran. različita motiva u čast obilježavanja varskoj borbi dolazila je do izražaja 90. njihovu održavanju. od 50 000 ljudi. Zaključili su kako treba iz MiGova-29 izvući maksimum prije uvođenja budućega borbenog aviona. a pokraj njega aviona MiG-29 u samostalnom letu je u situacijama kada Raspored stajanke i JAS-39D švedskih zračnih snaga. Vrhunac letačkog programa bila je demonstracija zračne borbe koju su izveli dva MiG-29AS kojim su pilotirali bojnici Martin ‘MAT’ Kuterka i František FRENKIE Pytlik Zrakoplovne izložbe ovacije publike. Dominacija slovačkih MiG-29AS U letačkom programu na SIAF 2012 definitivno je dominirala 1. brzinom pri velikom započela je već uoči aeromitinga kada glavnih sponzora SIAF-a 2012 te su leteći na MiG-29AS u posebnoj “digi. naviga- cijskih i identifikacijskih uređaja i standarda. omogućuje mu su bile zastupljene s JAS-39D Gri- brzo penjanje s mogućnošću brzog pen. Mađarske zračne snage na stajanci ge prema naprijed. 40 broj 405 / 28. po kojem danas lom brzinom pri velikom napadnom baza u Sliaču nosi ime. tvrtka SAAB je bila jedna od pukovnik Marián BUKER Bukovský. bojnika Otta Smika.

Vijesti.12. zanimljivosti iz policijskog rada čitajte na: m u p.indd 1 02.hr ww w . Mup HV oglas. 11:48 HV_405_36_41.indd 41 9/26/12 4:19 PM .2010. aktualnosti.

tu prili. u dvoboju. Engelbrektov ustanak Kraljičina inicijativa Prva veća destabilizacija Kalmarske Margarete. te je stvorena unija nazvana sku uniju. nižih staleža u Švedskoj. stoljeća sve tri skandinavske kraljevine odrekle su se svoje suverenosti. ske unije. Za svega nekoli- HV_405_42_43. osobito na unu- tečom zajednice vrlo specifičnih odnosa garete (1353. relativno brzo ska unija nije bila niti blizu tome. Nasljednik če sina švedskog kralja Margarete.indd 42 9/26/12 4:33 PM . baštine bi proistekao iz tog ujedinjenja. Kopenhagena (slika regenti su bili prilično autonomni na đunarodne suradnje.). s Švedski plemić Engel. Poginuo predvođenog nižim plemstvom. odrekle su se svoje suverenosti. Prije desetak godina nakon nakon ujedinjenja do izražaja je došla svega. Unijom je vladala jed- između susjednih zemalja sjeverne Eu. a oblik je gotovo idiličnog suživota i me. Pomeranijom. kći danskog kra. po kojem je i ustanak Ulaskom u uniju sve tri kraljevine dobio povijesni naziv. osobito na unutarnjem planu. Njezi. kuća Skandinavije. Unijom je vladala jedna kraljevska kuća. Međutim Kalmar. (slika lijevo). nije riječ katedrala je danas pod To je izazvalo nacionalne i feudalne o volji pučanstva za ujedinjenjem zaštitom UNESCO-a kao frustracije kod ostalih članica. rujna 2012. kraljice Mar. ponajprije seljaštva zemalja.). gore). no u svakoj zemlji čla­ nici uspostavljeno je regentstvo Pojedini politolozi i povjesničari Kal. Lik osnivačice Kalmar. 42 broj 405 / 28.a.. sebno favorizirala kraljica Margarete. Danas poznata “skandinavizacija” u Roskildeu blizu članici uspostavljeno je regentstvo.. Neizdrživi nameti doveli navršenih godina života – (op. Dakle. Podlistak Kalmarska unija Ulaskom u Uniju krajem XIV. No. Sarkofag je. pod je 1436. Doduše. prvog ustanka koji pučanstva Erikovom vladavinom.. Holsteinom. unije nastala je izbijanjem tzv. ali su zadržale neo­ visnost. En- lja Valdemara IV. po gradu Kalmaru u kojem je potpisan u vrlo sumnjivim vodstvom nižeg plemića Engelbrekta sporazum o ujedinjenju 17. kralj Erik Pomeranski vo- Magnusa IV. (ina. podanicima nametao sve veće pore- obzirom na to da je udana sa samo 10 berkt Engelberktsson ze i namete. vođa su do općeg nezadovoljstva švedskog na inicijativa naišla je na potporu vla. posljedi- za norveškog i švedskog ce krajnjeg nezadovoljstva srednjih i kralja Haakona VI. Mecklenburgom i personalnom unijom. okolnostima Engelbrektssona. tarnjem planu. nastala je stjecajem okolnosti i kraljičine smrti. udajom gelbrektova ustanka 1434. Doš- dajućih kuća svih triju skandinavskih je uzdrmao Kalmar. koju je po- to dinastijskim brakovima vladarskih kipar Johannes Junge. ali su marsku uniju još uvijek smatraju pre.-1412. lo je do ustanka. lipnja 1397. unutarnjem planu. zbog čega je svojim ku uočila je tek u svojoj zreloj dobi.) uočila je dio je učestale ratove sa susjednim priliku ujediniti svoju germanskim kraljevinama Schleswi- zemlju s norveško-švedskom gom. prikazan na njezinu na kraljevska kuća. a po- i eventualnim prosperitetom koji dio svjetske kulturne sebno Švedske. zadržale neovisnost. no u svakoj zemlji sarkofagu u katedrali rope. izradio dominacija Danske u Uniji.

. Pridobivši na svo- plemstvo izborom Engelbrektova biv. Na prego. ali na slici. ustrojio No s druge strane. Gotovo proglašava švedsku protestantsku cr- na prijestolju. Štokholmska krvava poraza morao odreći švedske krune. rujna 2012. Karl Knutsson (umro 1470. studenog 1520.) Gustava Vasa proglasio za kralja i da. više ili manje prikri. koje bi nastijskog rata unutar Kalmarske unije. time nisu mogli biti dugoročno zadovoljni. Norveška i Danska ostale su Švedsku. Politička likvidacija? Uskoro su ponovno počela neprijatelj- stva. koji je dao završni to nije bilo dugog vijeka. S druge se 1523. pa nakon smrti Karla Knutssona šved. jer dolazi do ojačao središnju državnu vlast. odmah nakon izbijanja ustanka dolazi kvu državnom. dok su seljački zahtjevi zanemareni. kako bi se mogao suprot- venim rivalstvom između Švedske i Povod novom švedskom ustanku bilo je staviti pomorskom i gospodarskom Danske oko dominacije u uniji. pa je Kalmarska unija nastavila postojati s permanentnim.. a Švedska je istupila iz Kalmarske ziju. Gustav Vasa ustoličio hanzeatskim gradovima i 1544. njegov nasljednik Christian II. a u povi. I danas mnogi povjesničari sumnjaju da je namjerno likvidiran iz političkih razloga. ju stranu gotovo cjelokupno plemstvo. te sklopljen novi ugovor kojim su švedsko plemstvo i gradovi dobili samo manje privilegije. švedskom ustanku ponovno je preuzeo krunu 1520. planirano pogubljenje 80 vodećih šved.indd 43 9/26/12 4:33 PM . državnosti Kal­marska unija je i formalno prestala vrijeme velikih ratova. slavi kao švedski Dan državnosti. nakon smrti Erikova nasljednika “Stockholmska krvava kupka”. 1448. za švedskog kralja Gustava I. kako bi Nakon pobjede. osigurava nasljedno kraljevsko pravo.. pobjedom dan. Na cijelom prostoru sjeverne Eu- izabrali Christiana I. kim prostorima ponašala kao prema vorima je Engelbrekt postao državni ski regent Sten Sture nastavlja borbu. oduzima trgovačke privilegije kralja pod imenom Karlo VIII. službeni jezik postao danski. Dan kada je švedski parlament rope složene su sve okolnosti za jedno Vasa proglasio za je ubrzo dovelo do nove radikalizacije kralja (6. ali nije uspio odvojiti državu od Kalmarske unije Marinko OGOREC ko mjeseci ustanak je zahvatio čitavu ske strane. koja se prema norveš- kojeg će se voditi pregovori. Gustav I. Kralju je jedino preostalo pro. raskida političke veze Politički “vakuum” koji je tom prilikom do odlučujuće bitke kod Västeråsa 29. n HV_405_42_43. postao i švedski kralj. te strane. navodno zbog zdravstvenih problema. No. nasto- Jedan kralj previše koje je zapovjedio Christian II. Odcjepljenjem Švedske se zajedničkim imenom moglo nazvati Sukob je završio 1454. Nakon njegove smrti ponovno su pokrenuti pregovori s kra- ljem. Pobunjenici su krenuli u osvajanje utvrda koje je danski kralj još imao na švedskom teritoriju. postojati. a vodstvo nad ustaničkom voj- skom je uz Engelbrekta dobio i Karlo Knutsson. Christophera Bavarskog. nakon čega je Christian I. podlistak HV 403). kolonijalnom vlasništvu. utjecaju Hanzeatskog saveza (vidi skih plemića. Kasnije je postao švedski kralj pod imenom Karlo VIII. Naravno. lipnja 1523. jeći ostvariti švedske ekspanzionističke Do novog žestokog sukoba došlo je jesti je ostalo zabilježeno pod nazivom ciljeve na prostoru Baltika. koji se zbog vlast centralizirana u Kopenhagenu. otpor Šveđana u personalnoj uniji. Ubrzo je jedini namjesnik i svojim je ovlastima sazvao U bitki kod Brunkerberga 1471. kupka (studeni 1520. i danas se službeno nas se službeno slavi kao švedski Dan nestabilnosti i stalnih sukoba. godine nametnuli Uniji svog vladara. 7. Krvava kupka u Stockholmu mornarice. No Engelbrekt je bio sve više podređen Karlu koji je imenovan maršalom. u kojoj su švedske snage zine velike posjede.) bio je najbliži suradnik Engelbrekta broj 405 / 28. To parlament Gustava unije. Otišao je u dvorac Orebro na oporavak i tamo ubrzo poginuo u dvoboju s plemićem Magnusom Bengtssonom zbog osobnih razmirica. šeg suradnika Knutssona za švedskog drikom Slagheckom i osvojile Västerås. Danci su pod velikim utjecajem čime je započela vladavina dinastije stvara preduvjete za švedsku ekspan- visokog plemstva Holsteina za kralja Dan kada je švedski Vasa. pobje. Osim toga. potpuno porazile Dance predvođene Di. Gustav I. s Katoličkom crkvom i konfiscira nje- nastao pokušalo je iskoristiti švedsko travnja 1521. 43 Engelbrektssona. nacijom Danske. s izrazitom domi- glasiti jednogodišnje primirje tijekom danskoj dominaciji time nije završen. no Gustav I. a sva je švedsku skupštinu koja je obuhvaćala đuju snage Christiana I.. pa se povukao iz operacija. bila je povod Ipak. Raskid s Katoličkom crkvom u zamjenu za mnogo veće parlamen. Kalmarske unije regenta Gustava Vase 1521. – 10. na je na kraju priznala kraljevu vlast. Oldenburškog. te do podjele među samim Šveđanima. relativno dugo razdoblje permanentne dansko-švedskih neprijateljstava i di. sporazum je doveo udarac opstojanju novog ustanka pod vodstvom švedskog stajaću vojsku s 15 000 pripadnika.). Skupšti. započeo razvoj snažne ratne i trgovačke Njime su uglavnom ispunjeni zahtjevi bogatijih slojeva koji se iz nacionalnih razloga pridružio pobuni. znatno šire slojeve pučanstva. je odmah nakon ustoličenja tarne ovlasti u upravljanju zemljom.

dobivenim terenskim radom pripadnika raznih se njihove ostavke trebaju prihvatiti jer više novinar iz Karlovca. Medju pripadnicima SDS na ovom tere. Uspostavljeni su bili kon. pa čak i zarobljavanjem. obezbede kvorum ove se nisu slagali s ekstremnom politikom SDS-a. Predsednik SDS-a za okrug službi. Ante NAZOR. sc. godine probijen obruč ustaša koji su bili dović Dmitra da hitno sazove vanrednu sednicu potvrđuje činjenica da je srpskom stanov. Inače. opkolili narodni zbeg. saopštena oko 22 časa okupljenom narodu ispred opštine. 1991.45 časova. nisu u stanju rukovoditi narodom. opština Vrginmost. da se ne šalju dobrovoljci u Korenicu. SDS narod na pobunu i odcjepljenje dijela hrvat. Odluka je prihvaćena Skupštine opštine Vrginmost na kojoj su pod na dohvat ruke. lovca i rekao je da su specijalci odveli pravoslav- Hrvatski Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s Hrvatskim vojnikom objavljuje autentične dokumente i memoarsko gradivo vezano uz Domovinski rat Pokušaj UVOĐENJA IZV STANJA U HRVATSKU Izvješće pripadnika SDB-a od 1. Vojnić i Topusko. na terenu Vrginmosta odakle su ga vratili isprebijanog. žrtve. nakon Pripadnici SDS-a su bili spremni da pod pretnjom na tom području bilo uglednih pojedinaca koji saopštavanja odluke Predsedništva. pripadnici Službe državne bezbednosti V. . nekoliko meseci. koje je sa MILOM DAKIĆEM u Vojniću. spomenika. HV 405_44_45. U 19. u 18 časova održao svoj sastanak nakon kojega skih ekstremista. dijela srpskog stanovništva na događaje u Dana 31. Promociju je vodio Dmitar Obradović koji obruča u koju se uključila i Srpska pravoslavna na tom području te odluci SO Vrginmost o je član Jugoslovenskog inicijativnog odbora ove crkva. DOMOVINSKI RAT dr. i nu postoji strah da će ova stranka pokupiti im nog sveštenika iz Slunja i vodili ga do Plitvica N. s tim što su po odluka o odcepljenju od Republike Hrvatske koja je na tom području nije prihvatila i podržala. koji su u svojim izvješćima iznosili zapa. travnja 1991. Kontaktirali su je bio već unaprijed izvršio pritiske na delegate da skoga teritorija od Republike Hrvatske. Istodobno. već dopremljeno na teren Vrginmosta. Uz to. većina njihovih sunarodnjaka toga. Jedno od takvih je “Obavještajno izvješće o sigurnosnoj situaciji u Dana 30. magistar. doneo odluku sile. selima uspostavljene seoske straže. godine održana je sednica Pripadnici SDS-a stalno ističu da im je oružje su strpljivo čekali rezultate. bilo je okupljeno oko 500 ljudi. O njihovim ostavkama nekada je radio u ‘’Rudjeru Bošković’’ u Zagrebu. godine na Petrovoj Gori. Skupštine opštine na kojoj da donesu odluku o ništvu već tada dostavljeno oružje za borbu takti sa SDS Vrginmost i Vojnić a okupljanja su odcepljenju od Republike Hrvatske i priključenju protiv legalno izabrane hrvatske vlasti. 1991. sakupilo se oko 300 članova ove Dana 01. nažalost.. Na ovaj teren često dolazi LAZIĆ MOMIR. ovom akcijom. 200 dobrovoljaca koji su bili spremni odmah da samo jednog delegata hrvatske nacionalnosti. 44 broj 405 / 28. 04. glase podizanje narodnog ustanka. Pojedinci iznose da je ono po kafanama i kućama. Na Ključaru se prijavilo bilo oko opštine počela sa radom u 21 čas uz prisustvo na sjednici “Skupštine opštine” u Vrginmostu. P. rujna 2012. ono pokazuje da je i među Srbima krenu na Plitvice. Govorio je i pravoslavni sveštenik iz Kar- odcjepljenju od Hrvatske”. 1991.. kao i političke prilike među Okupljanje je bilo na mestu ‘’Ključar’’ gdje je inače su izvršili pritisak na predsednika opštine Obra- srpskim stanovništvom na tom području. i da je pitanje vremena kada sa oduševljenjem i nakon toga narod se razišao pritiskom SDS-a podneli ostavke predsednik će im biti podeljeno. 1991. 04. održana i u tim mjestima. Svi su čekali odluke pisao pozive delegatima skupštine a posredstvom predstavnici srpskog naroda poticali srpski Predsedništva Jugoslavije i bili su spremni da pro. Rukovodioci u opštini su mišljenja da ljudi. tako da je sednica Skupštine i proglašeno u noćnim satima 1. stranke iz sela Slavsko Polje. ravnatelj Centra U prošlim brojevima prikazani su dokumenti opštine Obradović Dmitar. godine. zapovjednik policij. opštinsko rukovodstvo. Inače. nakon što su na spomenutom području veći broj pristalica. raz. ali je Dakić oko 22 časa. narod se razišao kućama. miti za odgovor na djelovanje “separatista”. travnja 1991. zagovor. održana je komemoracija proboja nicima oružane pobune srpskog stanovništva djana. 03. Karlovački. 03. koji “Dana 29. SAO Krajina. od 15 do 02 sata ujutro.“Informacije” i “Zapovijedi” – kojima je vrh ske stanice u Vrginmostu Samar i kompletno Predsednik SDS-a je CREVAR RADE. koje su dostavili stranke. žanja s pojedinih područja. SK-PJ za opštinu Vrginmost uz mali odaziv gra. a jedna u Plaškom gdje U spomenutom izvješću navode se reakcije je ubijen Srbin od strane milicionera-Srbina. Obradović je na- spomenuto izvješće potvrđuje da su pojedini je inicirala ovo okupljanja. te 1942. raspravljaće se na narednoj sednici Skupštine U odboru SDS-a su uvučeni učeni-intelektualni “Informacije” su često temeljene na podacima opštine. Na sednici Skupštine opštine doneta je no njih. na inicijativu SDS-a Nacionalnom parku Plitvička jezera. koji je rukovodio se moraju odazvati. Situacija na Plitvicama tzv. kod općinama Vrginmost. Takodjer je 1.indd 44 9/26/12 4:33 PM . godine održana je promocija 01. već postoje formirane ćelije ove stranke od prije izneo da su u toku jučerašnjeg dana pale tri govarali s većim brojem ljudi. SDS ovi pozivi su hitno raznešeni po selima. G. dva u Plitvicama. Tek nakon sednice. godine SDS u Vrginmostu je intervencije snaga hrvatske policije protiv srp. 03. travnja 1991. nakon Vojnić i Vrginmost. JNA nastojao svoje jedinice i vojnike pripre. 1991.

ovde više nema straha od even. a ima i na iskustva hrvatskih nizovan bataljon ljudi. Zagreb. prema srpskim selima. 1997. likovnih. da i Glina. nije hteo dostaviti rešenja. izneo nam je. ali se prije toga ogradio od U Topuskom je formirana Policijska politike SDS-a. pa ko preživi. jedan policajac koji je sme- šten u Topuskom. na. nik: Dalibor Jelavić. Za postrojbu je spremnost iskazalo 248 književnika. 03. ali su slabo funkciju predsednika HDZ u Topuskom. koji sada živi u selu Čremušnica. već je napisao dopis. rešinskog kadra. inače je podpredsednik Split. 1991.“ Autor: Ante Rašić postaja-odelenje koje je podčinjeno (Hrvatski memorijalno-dokumenta. da je usmeno naredje. da gube po. Pekić ima godine o sledećem: Mobilizacijskim veliku podršku naroda. Izvor ka. koji movinskom ratu. iznose da rat treba početi hvatala sva sela iz opštine Vrginmost le u maksimirskom što prije. listopada formirana je Satnija hrvatskih umjetnika Inače. rujna 2012. U novije vreme. zagovara oružanu borbu. duboko pro- Obradović Miloš. skupštine opštine Vrginmost. poluautomatsku pušku za Ilovačak. obučenosti sta. nastanjena hrvatskim stanov. bez obzira što je ovom terenu dalje pogoršava. na jednom mitingu u Boviću i držao JEDINICA HRVATSKIH UMJETNIKA je govor. niji ABRAMOVIĆ MILAN. koje pripada opštini Glina. Izvor: Satnija Hrvat- zborištima. vara ekstremizam. 45 Iz zbirki vojnog muzeja U kontaktu sa izvorima. Samo u jednoj turi je prodao 25 u toku ovih dana /za Uskrs/ pucalo komada ovog oružja. 700 DM. i RADE BULAT. izražava spremnost da nastaviti naoružavanje i neizvesna je vog niza različitih sa narodom se bori na strani Armije situacija i njeno razrešenje. MILE. 20. umjetnika u obrani naoružani. Zagreb. Hrvatski branitelji automatske puške sa 150 metaka za Podatak proveravamo. predsednik opštine. postaje sve aktivniji ali ne zago. NIKOLA. parku podijeljena u su na rubu izdržljivosti. koji radi na bojišta operativnih zašto nije pustila da se medjusobno kao direktor srednješkolskog centra zona Osijek. a automatsku puštu za 1200 inače nastanjeno hrvatskim življem. penzionisani general. listopada 1991. činovima i sl. u prostorijama Društva hrvatskih književnika u Zagrebu. prvoborac ovog kraja i narod- da takve podatke ne može davati bez ni heroj. godine prevarenima i da sada moraju sami iz ovog sela krenule su koljačke grupe Zbor hrvatskih umjetnika formacija je utemeljena pot- pisivanjem Deklaracije o osnivanju 4. imali ogromno po. ali se često pojavljuje i penzi. retko se saglasnosti JNA. ali formira opština Topusko koja bi obu. HDZ u Topuskom radi na tome da se koja je nakon postro- tualnog rata. ali nikada nije iz automatskog situaciju. linijom HDZ je dobio telefaks koga je instalirao u stanu. I ranijih jer su kako ističu. koji živi u Beogradu. renja. hrvatski umjet- nici stavljaju domovini na raspolaganje svoje intelektu- alne i fizičke moći”. a sada se iznosi. što mu narod zamera. Vrginmostu. se dostave izvještaji do 26. Iznosi se podatak o jednom Naš penzionisani starešina Kopač Ste- meštaninu koji je svojim kolima po vo. da će ona rešiti ovu pušaka. da onisani general PEKIĆ DUŠAN. jer 1941. Na ovom terenu sve konce vuče DAKIĆ življenih autentičnih izneo nam je. Već da razmišljaju o svom naoružavanju. ured- cionalnoj strukturi. Ovde se očito radi o pojavljuje na ovom terenu jer se ne prikupljanju tajnih vojnih podataka u slaže sa politikom SDS-a. Meštani Čremušnice strahuju verenje u Armiju i zbog toga se osećaju od meštana Ilovačka. starešinskom kadru. Penzionisani general VIDOVIĆ traženi izveštaj. navodi se na početku teksta Deklara- cije s nakanom osnivanja postrojbe koja bi djelovala na prvoj crti bojišta. SO Vrginmost. Naša je ocena da se opšte stanje na domovine pridonijela Rukovodstvo opštine. javanja ispred Mogi- i prvoborci. da više nemaju živaca. svjedočanstava o Do- no linijom Ministarstva odbrane. Na ovom planu je najaktiv. tri skupine i upućena Armiju zašto se mešala u Plitvicama. filmskih i dramskih umjetnika. Neposredna rat- U selu Slavsko Polje i dalje je orga. IZVANREDNOG “U ratu za slobodu Republike Hrvatske. godina se iz ovog sela puca iz običnih vjerenje u Armiju. što do Inače je narod u suštini nenaoružan sada nikada nije bio slučaj. da će se su i nastajanju čita- pod ostavkom. broj 405 / 28. . se noću iz automatskog oružja. naprotiv mladji ljudi.umjetnici 700 DM. Prema neproverenom cijski centar Domovinskog rata) Tisak u boji Veličina: 705 x 500 mm HV 405_44_45. traži umerenija  Marijo Reljanović kom opštine Vojnić. u Topuskom. prvoborac ovog kraja i pokretač ustan.indd 45 9/26/12 4:33 PM . došli smo do saznanja da ljudi iz Vrginmosta odlaze na teren Knina gdje kupuju podatku. Letos je bio PLAKAT ZHUM / ZBOR NARODNE GARDE / cilju sprečavanja mobilizacije. Ljute se na ništvom. iznosi da u dogovoru sa predsedni. da iz sela vao oružje. ski umjetnici. DM. Zagreb i pokolju. terenu Vrginmosta razvozio i proda. 1991. oružja. umjetničkih ostva- ukoliko bi bila napadnuta.

dine HPT je izdao tri hrvatski vojnici razlikovali su se i po poštanske marke u­ specifičnom odjevnom detalju. Zagrebu dodjeljuje Hrvatskoj i Zagrebu tijekom austro. rupcu ­bloku s motivima kra­ koji su na poseban način vezali oko vate. rubca hrvatskog voj­ poslovnog čovjeka s kraja 20. teško ranjen. godine Zagreb postaje je osmislio akademski rubca hrvatskog vojnika izdane su manskim kaptolom. što kom Tridesetogodišnjeg rata (1618. ske palače u Zagrebu. građanskih dužnosti.1648. izgrađene 1904. go­ odori koju je nosila. Ivo Aščić Za gr eb u. U to se vrijeme viti poštanski promet prema Beču. a među njima gdje je i umro. i Švedska borile protiv Njemačkog predvodio hrvatsku vojsku . još dvije marke s motivom kravate U znak zahvalnosti. kraja 20. u Čazmu. Mongoli su nastavili Osijekom a od tridesetih godina 19. te bitke na Prvi su glasnici taj posao jest i ona s motivom rupca hrvatskog rijeci Šajo u Mađarskoj 11. stolje- nika izdane su još Zlatnu bulu čime postaje slobodni ugarske vlasti govori i podatak kako ća. U seriji maraka “Cravata – Croata” odvijalo često dopisivanje između Budimu. slikar Lovro Artuković. Uskoro je i ostala francuska koji je dao veliki dopri­ vojska i kraljevski dvor prihvatila no- nos općoj povijesti odi­ šenje takvog ovratnika. hrvatski herceg koji je nimanje. la se od ostalih francuskih postrojbi Stjepana u Zagrebu. godinu dana O važnosti poštanske djelatnosti u osim marke s motivom engleskog Dandya iz 1810. stoljeća u kome su glasničke službe. Izdane su i dvije doseljavanja Hrvata koji su stekli poštansku marku s motivom poštan. - uspio je pobjeći u Zagreb. Od kraja 18. Između ostalog. Od 1848. imao vima kravate. godine motivom rupca hrvat­ napretka pod imenom kravata. postoji redo. godine HPT je izdao i obrtništva ali i povoljan tri poštanske marke u bloku s moti- Zagrebački glasnici zemljopisni položaj. hrvatskoga izuma koji Tijekom tatarskih pohoda na Euro. 46 broj 405 / 28. i kravate poslije.indd 46 9/26/12 4:33 PM . sto.). u kojem su se Francuska brat Koloman. Naime. godine maciju. ata” prikazuje i rubac i hrvatska pod imenom “Royal . stoljeća blokom. u Francuskoj su formirane 24 i konjanike. hrvatskoga izuma vrata. osim marke s motivom pape te pape sa zagrebačkim i čaz. rujna 2012. zapalivši pri tome crkvu sv. biskupije” iz 1994. koji postupno jevanja i mode.pješake ljeća Zagreb je poštanskim vezama Prigodni blok RH iz carstva. godine Zagr ko j i Za gr eb u ti je poštanske djelatno sti u Hrvats ov e go di ne iz da la poštansku marku s je Austrijska pošta govori i podatak kako e 1904. iz gr ađ en palače u motivom poštanske Rubac hrvatskog vojnika grada. Hrvatska pukovnija razlikova- 1630. obljetnica Za­ kirgistanskoj greba i Zagrebačke marki iz 2009. i kravate vrste FDC-a (jedan s nizom i jedan slobodu te stanovnika iz Mađarske. “Cravata – Croata“ koje vro Artuković. godine. je za posljedicu formiranja je dao veliki doprinos općoj povijesti pu sredinom 13. Bela IV. povezan s Kanjižom u Ugarskoj i 1995. Marke su izdane u arcima od 20 dvije marke s motivom kraljevski grad što ima za posljedicu je Austrijska pošta ove godine izdala kravate engleskog Dan­ maraka i u bloku. “Cravata – Cro­ konjaničke pukovnije. glavno središte pošta za Hrvatsku. ali i po Početkom 1995. . dya iz 1810. godine. posebice trgovine Početkom 1995. O va žnosti gl av no sr ed iš eb postaje kom austro-ugarske vlasti Od 1848. a njegov im nije bilo osnovno za. travnja obavljali kao neku vrstu vojnika iz 1630. po načinu ratovanja. n HV 405_46_47. vojnim poštohodima. godine. tije- 1241. Daljnji razvoj godine. zahvaljujući već uhodanim hrvatskog vojnika iz vattes”. FilateliJa markeijest prozo r i u p ov te po šta za Hrvatsku. Jedna od maraka stradali milijuni ljudi. odijevanja i mode. Jedna ulazi i u civilnu modu kao simbol od maraka jest i ona s Zagreb na austrijskoj marki iz 2012. ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. U seriji maraka koje je osmislio akademski slikar Lo- kralja i hrvatskih velikaša i rimskoga Slavoniji i Vojvodini. oružju. “Vojnik s dječakom” na Marke RH iz serije “900. skog vojnika iz 1630. stoljeća.Cra- progoniti kralja koji se sklonio u Dal. poslovnog čovjeka s s blokom). te prigodni list s nizom i Njemačke i Italije. Trstu i Rijeci te Dalmaciji.

5. u kojoj su se istaknule hrvat.com. godine koji kra. na baterija ZIS 76 mm. koso prolazi crni prikaz topovske ci. Autor ovog priloga ob­javio Aralice ili četiri sveska niza Hrvatsko ratno znakov- 1902. metrično je raščetvorena u bijela prikazuje tradicio­ ven je posuvraćivanjem zastavnog telj Arhiva. Laszowski opisuje je niz članaka o raznim hrvatskim lje. a druge nim je slovima ispisano u pet redova dvije po želji zagrebačkog biskupa. koji je djelovao do ukidanja gmail. šahovnici. puno ime diviziona. a s vanjskih strana zastava je članak o zagrebačkoj zastavi. prirodan simbol opšivena zlatnim pozamanterijskim temi kasnije piše i Rudolf Horvat gore ostavljajući donju prugu oko topničkih postrojbi resama oko 4 cm dužine. Unaprijed zahvaljujemo. protuoklop­ velika brojka 5 sastavljena od crve. kvadratu na slobodnom kraju srebr- varaždinskoj župnoj crkvi. lipnja 1993. To je kratka Većim brojem radova ističe se kusto. sica zbirke zastava Hrvatskog povi. sa zlatnom šesterokrakom zvijezdom u preustroju u rujnu 1999. rujna 2012. a u crvenom se čuvati u zagrebačkoj katedrali i adekvatno vrednovanje. protuoklopni topničko. stoljeća. zastavama u znanstvenim časopisi. i srebrnim polumjesecom.indd 47 9/26/12 4:33 PM . Zastavni rukav dobi- heraldički stručnjak. divizion PO topničko-raketni – naših postrojbi. Od 15. od koje je 5. nih i srebrnih kvadrata preko koje listopada 1991. mješo- Dodatne informacije o zastavama postrojbi OSRH. tvoreći kvadratno nalni izgled topovske polja. Prema kraljičinoj veksilološke baštine još uvijek čeka je kratica postrojbe crnim 5. godine. nim zastavicama postrojbi. Izuzet- narodu” daruje četiri pruske zastave no bogatim naslijeđem povijesnih zarobljene u opsadi Schwednitza iste i suvremenih zastava vatrogasnih godine. suvremena veksilološka istraživanja uz koplje nalaze se simboli postrojbe: Jezgra postrojbe bila je 1. kasni. a čuva se u iz područja čisto povijesnog ulazi u pravokutnom polju u gornjem dijelu zbirci zastava Glavnog stožera OSRH. tadašnji ravna. Ipak. Svojevrsni pionirski rad koji četvrtine širine zastave. a o istoj crveno polje na slobodnom kraju cijevi. U bijelom zastave je 100×200 cm. na međunarodnim veksilološ- junaštva vjernom svom hrvatskom kim kongresima i drugdje. zastava 1993. protuoklopnog topničko Zagreba i dizajn teme­ postrojbe koji je izrađivan u Zagrebu ljen na nacionalnoj poznata. već u vrijeme Laszowskog raketni divizion – Zagreb Uz gradske simbole iste elemente kao i nadlaktični znak lokacija ovih zastava nije više bila Zastava 5. godine. jest rad Josipa Luetića o uporabi za- ljenih u suvremenoj znanstvenoj stave Dubrovačke Republike iz 1967. moguće je naći i u publikacijama koje se bave voj- bilješka Emilija Laszowskog. sve veliko bogatstvo hrvatske nih inicijala HV. ustrojen i uporabi zastave. 2008. viti protuoklopni topnički divizion – fotografije zastava u uporabi. jeg ravnatelja Zemaljskog arhiva. Veličina 1939. Ivan Bojničić objavljuje i crvena polja. čiji je posljednji svezak isključivo posvećen stol- dokument iz 1757. broj 405 / 28. poput niza Hrvatski ratnici Tomislava i Višeslava objavljena u Arhivskom vjesniku janović. Uz nju je stilizirani plavi prikaz Zagreb. godine. saznanja o nastanku jevi. Iste godine drugi poznati raketnog diviziona – Zagreb nesi. nom povijesti i vojnim identitetom u širem smislu. VEKSILOLOGIJA Veći broj radova koji se bave zastavama pojavljuje se tek u 90-im godinama XX. n HV 405_46_47. POtrd i želji po jedna od zastava trebala primjerenu znanstvenu pozornost i ispod sitnije ZAGREB. 47 Foto: Branko Šenk. jesnog muzeja Jelena Borošak Mari. Zastava sadrži Nažalost. Zanimljive podatke za proučavanje vojnih zastava o vojnim zastavama. kao i ispravke te ostalo što bi moglo pomoći u izradi cjelokupne povijesti zastava kule s tri tornja i otvorenim vratima je 5. postrojbi bavi se Biserka Vlahović. kada kustosi pojedinih muzeja objavljuju kataloge zastava iz zbirki svojih muzeja i znanstvenih i stručnih radova koji se na njima temelje. formiran 21. molimo javite na zastavehv@ iz zagrebačkog gradskog grba. praćen Zagreb. ljica Marija Terezija “za priznanje ma. Ispod znaka ispisana bana Nádasdyja. sve veliko bogatstvo hrvatske veksilološke baštine još uvijek čeka primjerenu znanstvenu pozornost i adekvatno vrednovanje Veksilološki počeci u Hrvatskoj Željko Heimer Jedan od najranijih radova objav. literaturi koji se tiče zastava govori godine. iznad cr- ske postrojbe pod zapovijedanjem Ipak.

U mogućnosti je snimati 1080p video. Sa svoje dvije jezgre iPhone 5 je redova ikonica i odnos stranica 16:9. što dokazuje je izdržljivija. Možete odmah tvitati njem unaprijed definiranom porukom. iOS čak i ako ste u tom modu. Apple TV-a. a novost je npr. može pokretati aplikacije i raspolaže s ga je ignorirati ili obavijestiti pozivatelja sla- puno više informacija. moguće iPadu. na 21Mbps. nija i stakla u bijeloj i crnoj verziji. Kamera mogućnosti. HSPA+ Dual Carrier na 42Mbps sami kažu. 4s i 5. dvera i softvera. ostalih kon. đaja najvišeg ranga i LTE.0 inča. U potpu. Mac-a… Mailove možete pokon moguć preko 3G signala. i novi operativni sustav iOS 6 koji u pot- novom A6 čipu dva puta brži od prijašnjeg Zbog većeg zaslona iPhone 5 sada ima 5 punosti iskorištava sve njegove hardverske 4S modela. a rezolucija mu je 1136 x 640 Predstavljanjem iPhonea 5 predstavljen je 18% tanji i 20% lakši a zahvaljujući točaka. Nazvali su ga Lightning. a ne samo nadogradnju već instaliranih. 48 broj 405 / 28. fanja. Također. kako kurentskih ure. sljedeće brzine prijenosa podataka: HSPA+ stavio. “Javit ću ti se kasnije. kao navigaciju na iPhoneu. Kako kažu. Dijagonala zaslona i tanjim ulazom. iPhone 5 podržava je pred. rujna 2012. U email napokon možete ubaciti i fotku ili stava za mobilne uređaje iOS6 donosi mnoge video direktno iz mail aplikacije. Ako imate dolazni poziv. Predstavljen je i novi kabel s manjim nosti je napravljen od alumi. Tu je i dijeljenje Photo Stream odabrati koje će pozive vaš uređaj preuzeti ljen za uporabu pa tako sada više ne trebate fotografija s prijateljima preko weba. Apple najavljuje bolje rezultate prilikom snimanja u tamnijim uvjetima i 40% brže okidanje.” Novom opcijom diti Siri. multimedija Sa svoje dvije jezgre iPhone 5 je brži od svih ostalih konkurent- skih uređaja najvišeg ranga na tržištu . što dokazuje da nije stvar u sirovoj snazi već u savršenoj optimizaciji hardvera i softvera iPhone 5 ima senzor od 8 megapiksela i  f/2. MOBILNE APLIKACIJE Appleov iOS6 Najnovija verzija Appleova operativnog su. Facetime je na. dok prednja kamera snima video u 720p rezoluciji. promjene (njih 200-tinjak). upisivati password za besplatne aplikacije ili uređaja.indd 48 9/26/12 4:14 PM . ali i karte za avion ili kino. podržava 225 sati najbolji iPhone koji su da nije stvar u sirovoj snazi u standby modu te 8 sati razgovora ili sur- dosad ponudili”. već u savršenoj optimizaciji har. Baterija “najtanji. kroz koju će vas vo- ili fejsati direktno iz aplikacije. odmah ili u određeno vrijeme te Store je potpuno redizajniran i pojednostav- iCloud Tabs. Apple donosi i iznimno kvalitetnu lozinke. dakle ponovno s 326 ppi gustoćom. s čime bi klasični GPS navigacijski mogućnost dijeljenja tabova između desktop “Ne uznemiravaj” moguće je prigušiti pozive uređaji mogli postati stvar prošlosti.4  otvor blen- de. a maksimalno do 100 mbps. Tu je i nova označiti kao VIP: kada dobijete email on će preko WiFi-a kao prije ali samo za iPhone aplikacija Passbook u koju ćemo spremati se pojaviti u posebno odvojenom inboxu. je 4. od kojih se neke možete označiti zastavicom poruke koje že- posebno ističu. Siri je sad podržan i na novom lite pratiti. App računala i telefona: tu novost Apple naziva i obavijesti. Dodana je i nova brži mogućnost snimanja panoramske fotografije Apple od svih s ukupno 28 megapiksela. HV_405_48_49. najbrži i na tržištu .

po cijeni od 270 dio uređaje s različitim memorijskim dolara i u paketu s igrom Uncharted kapacitetima. zračnim brodovima. a Sony je dosad nu- na tržištu 25. kao i na udarce i prašinu. Ipak. Stranice će biti razumljive velikom broju naših čitatelja. otporna je na vodu dubine do 5 me. Druga ćem modelu koji ne donosi ništa novo inačica doći će 30.s 250 i 500 GB.. 5x digitalnim zoo. Dolazi s 5 megapikselnim CMOS telefona koji je prihvatio Miracast. nom od 300 dolara i igrom Assassin’s nji i 25 posto lakši od prethodnika. web-info www. Vjerojatno najzanimljiviji po- datak o ovoj kameri jest cijena od 130 do- lara po čemu je najjeftinija u toj kategoriji. je zaslonom od 2 inča. tableti i televizori a nosit će oznaku WiFi Certified. PlayStation 3 . Samsung je najveći proizvođač pametnih manja. ranijem pokušaju Intela renom. i to PS3 otkad je pušten u prodaju (kra- u dvije inačice .net.zeppelin-museum. 30 dolara za digitalni sadržaj. Šteta. nereflektirajućim koja također pokriva tehnologiju kao što je WiFi Direct.de www. te stabilizatorom slike.airships. a drugi u Neu-Isenburgu. Ver. godine). LG-ov pametni telefon Optimus G. Ipak. Jedan je u Friedrichshafenu. koja je ipak nešto bogatija. raznim platformama. No. broj 405 / 28. posebno izloženi predmeti koji potječu iz vremena procvata zračnih brodova. Prvi tanji model zija slabijeg kapaciteta pojavit će se pojavio se 2009. Vlahović HV_405_48_49. a koji bi trebao zamijeniti senzorom s BSI tehnologijom. te simulacije unutrašnjosti cepelina. dok je utor za kartice kompati- bilan s microSD/SDHC/SDXC memorijskim karticama. Uz LED bljeskalicu tu je i op- timizacija za rad pri slabom svjetlu od 2 luksa. jem 2006. jer muzeji izgledaju zanimljivi. WiFi Alliance je predstavila svoj certifikacijski program Mira- porna videokamera za uporabu na otvo. U budućnosti možete mom. rujna. Opremljena telefoni. inačica s 500 GB 3: Drake’s Deception: Game of the dosad je najveća. ne bismo ih mogli proglasiti atraktivnima niti detaljnima. cast koji se zasniva na WiFi Directu. 49 Pripremio Mladen PALIĆ Vodootporna kamera Standardizacija bežične veze Toshibina Camileo BW20 nova je vodoot. puno opširniju i slikovitiju stranicu privatnih entuzijasta.zeppelin-museum-zeppelinheim. ni za nezadovoljne nema brige: ako su vam stranice oba muzeja nedovoljne. s cije- u performansama ali je 20 posto ma. Ovo je drugi redizajn za Dolazi s većim čvrstim diskom. iznimka je tek inačica muzeja u Friedrichshafenu.de U Njemačkoj postoje dva relevantna muzeja posvećena ce- pelinima. posjetite www. Dizajnirana je da izdrži izazovne da standardizira brzu bežičnu vezu za prijenos videa među uvjete koji bi mogli nastati prilikom sni. D. listopada. Full HD AirPlay od Applea.još tanji i lakši Sony ima potpuno redizajniranu Year Edition te vaučerom vrijednim PlayStation 3 konzolu! Riječ je o tre. LCD-om osjetljivim na dodir s grafičkim sučeljem. Oba su grada blizu Frankfurta. Za sada su certifikate za kompatibilnost (1920x1080) snimanjem. očekivati Miracast-certificirane uređaje kao što su pametni tara. jer postoje inačice na njemačkom i engleskom jeziku.indd 49 9/26/12 4:14 PM . a od priključaka tu su miniHDMI i miniUSB. rujna 2012. Creed III. elektroničkim s Miracastom dobili Galaxy S III i Echo-P TV prijamnik.

kako se u narodu ne bi zapalile zlobnika on zapada u krizu straha. . ku Margaret Thatcher njegovu blagajnu i sve osobne pred. Prkosan kao neprijatelja. jer je nama. No ne moramo izgubiti… u ovom svijetu koji prolazi! No. kojoj je i umro na doživotnoj robiji. Bogu se jasan: Bog je na strani poniznih. Već ovdje dolje! HV 405_50_51. na makedonskog predsjednika kovi panduri bili su zastrašujućeg mificirano tijelo. je svjestan ove izdaje i bori se protiv nje onaj koji se u Boga pouzdaje neće biti spasit će ga (Mk 8. listopada 1984. Pandurski je odred svojim toga Trenka odvela pred austrijski Posavine bojišnicama tadašnje Europe. – ubijen dati. ogrnuti listopada 1749. osvajao 11. P. tj. Njegov odgovor je odgovara s jednim Da ili Ne. Po glavu znači izgubiti. upozorio sam vas. čov­jekov dobitak! Ne zaboravljajući Ovdje postoji jedna spoznaja koja još i To su vrlo oštre riječi: ni Juda nije bio jed­nu vrlo važnu sitnicu: dajući život danas razlikuje kršćanstvo od drugih nazvan sotonom. te je sveo Mesiju na političkog ravljamo da nam koja je sva prožeta ovom sigurnošću: sebičnost uzrok nesreće. A naš život.atentat turisti mogu vidjeti golemo mu. toliko je postavio Petar od odlučujuće važnosti. je izveo kod Zarowa u Češkoj gdje je na Trenka i njegove pandure. n DUHOVNOST fra Marko Medo Mk 8. rekao: Lude. U te. što znači Božjim postajemo sretni već ovdje dolje. Ra. turski državnik i vojskovođa iznenadnim prepadom osvojio tabor gi je ustrojena pandurska postrojba u tovao je poput današnjih komandosa.27-35 Bog je svemoguć sve do… trpljenja U Evanđelju Isus svima postavlja jedno dobar da dopušta čovjekove udarce i A problem je slijedeći: pobjeđuje li odlučno pitanje: A vi. a tko izgubi riješi zemaljske probleme Izraela. Petar je iznad svega poznavao Bibliju poziva da iziđemo iz sebičnosti. sotono. naoružani tamnice u Špilberku. To znači da je problem koji se izabiranje sebičnosti podudara s toliko strpljiv.Dan stanovništvo. 8. Petar zaboravlja da se su sve uložila na blagostanje Isus bi prilagodio ideju Mesije. dati ono što se lažne nade. darovavši sve. – IRA pruskoga kralja Friedricha i zarobio starim odorama. je odbio želju carice Marije Terezije nenadmašan četovođa u pozadini o raskidu svih državnopravnih ma. Posljednji veliki pothvat Trenk Hrvatskoj se i danas čuva uspomena je gradove. U Pože- linije i plijenio gdjegod je mogao. što vi kažete tko neposlušnost. Tko hoće život vođu. listopada 1579. ona je put spasenja. glasnogovornik pa kaže: samo milosrđe koje tjera da se utroši kaže: Ti si Pomazanik – Krist! (Mk 8. Isus bi nam danas rekao iste riječima! Petrova vjera je još nepotpuna strah od poniženja. mete. Pa ipak. u Kristu je Bog ohol ili ponizan čovjek? Trijumfira li sam ja? (Mk 8.. jer ti nije na pameti što se za vječnost: a to je jedini istinski 8.35). pognuti Mesija. Hrvatske vojske često izvodi poznatu Uvijek je bio prvi u napadu. sam neobuzdana neovisnosti nestao je u plamenu jer se odbio pre. onako kako mi slijepljeni svaki s Bogom nikada ne gubi. ima Bog u razuzdanoj zabavi ili u žrtvi? već odgovorili na njega! Bogu se ne vrijednost. hrvatski crvenim kabanicama. strah od trpljenja. 50 4. Zavist osobnih pandura čiji su ratni pothvati pro. listopada 1995. dati život znači pravi misterij Svoje osobe i stoga pravo ljudima male vjere.Ondje.pad Bosanske u svijetu.31). moli razočaran u vječnosti. Tren- 3.povije- načinom ratovanja utjerao strah u ratni sud.33). listopada 1858.29). gdje je umro 4. Jurišali bi uz Trenk. A zatim otkriva narodu tom strahu Petar je vrlo sličan nama. listopada 1749. Štoviše. nedaleko od Kiru Gligorova izgleda – obrijane glave.indd 50 9/26/12 4:34 PM . služiti znači izgubiti. već Na Isusovo pitanje odgovara Petar te je. Isus radimo za dobro. listopada 1992. a posljed. počiva barun Franjo Stjepan Sarkotić. narod je Postajemo za. slavu ali i loš glas. Pritom je često stradalo i civilno da zatraži pomilovanje. strah od gubitka. presijecao neprijateljske Mehmed-paša Sokolović. Božje lice: I poče ih naučavati kako Sin dugo čekati na Isusov odgovor: Nosi se izgubivši sve. a ne za slavu. i uvijek radije je izabrao tamnicu u i bijesnim jurišima. to se tebi na ono što uistinu vrijedi i ostaje za No kakva se pogreška krije u Petrovim ne smije dogoditi!“ Kod Petra prevladava vječnost. Neobičan ratnik prezirno rezijanskim ratovima iskazao se kao sna odluka Hrvatskog sabora kosti Prusima. 11. Petar Izgubiti život! Kako? Oprostiti znači apostole da nikome ne kažu da je On se boji: pred boli nemoćnika i nadmoći izgubiti. . Gospodine! Ne. dok život svoj poradi mene i evanđelja. posjeduje znači izgubiti. . Bavarcima i Francuzi. Grad Cham. Isus. . Naime. MAIIOLARI u ime Božje istine. je Božje. U karaktera i velike hrabrosti. primjerice. Isus nas danas težimo prilagoditi vjeru u Boga put kada zabo. Uzmimo ovo pitanje sam došao da bi trpio za nas: i od tog bahatost ili poniznost? Nalazi li se zaozbiljno i ne zavaravajmo se da smo trenutka ljudska bol ima smisao. 6. Vremeplov Leon Rizmaul umro barun Trenk U kripti kapucinske crkve u Brnu nji kad je trebalo uzmaknuti. dok religija: Isus nam je pokazao da je Bog protivnikom. Iznenadnim prepadima veza s bivšom SFRJ . koju je sam svojim rukama iskopao. kao i uvijek. prije svega. Ne usrećuju zabave. spašava Čovječji treba da mnogo pretrpi (Mk od mene.29). a puhački Orkestar pokušala atentat na premijer- koji udaraju iznenada i bespoštedno. dakle odgovara čitavim životom. rujna 2012. toliko ponizan. Sve mu je to donijelo veliku “Trenkovu koračnicu”. izgubit će ga. Bože sačuvaj. S Bogom se nikad ne gubi pobjednik će biti ponizan čovjek koji kakav odgovor daje na Kristovo pitanje? Kakva je bila reakcija apostola? Petar vjeruje u Boga. stvari: pred neuspjehom društava koja i iznad svega nije čista. neustrašiv vođa slavonskih vojskovođa divlje povike i svirku zviždaljki i bub. osudom na nesreću. listopada 1991.rođen kuburama i handžarima. broj 405 / 28. nego što je ljudsko! (Mk 8.Srbi ušli njeva što je bio začetak vojnih glazbi neprijatelja naposljetku je silovi- nijeli slavu hrvatskoga oružja na u Bosanski Brod. 4. na revolucionara pozvanog da Bog povjerava da Prije ili kasnije bezbožnik u jamu pada svoj spasiti. Isus je kategoričan.

5 minuta za sjećanje Mirovna misija Chad 15 godina operacije Maslenica Od branitelja domovine do čuvara svjetskog mira Kadetski bal Vojska pobjednika – s ponosom u budućnost Klapa HRM “Sv. Tiskana i audio-videoizdanja MORH-a odsad možete kupiti po pristupačnim cijenama u trgovini vojnom opremom “Hrvatski vojnik“ u Zvonimirovoj ulici 5 u Zagrebu Knjige DVD Pozdrav iz Chagcharana Hrvatska kopnena vojska 10 godina sudjelovanja RH u međunarodnim 20 godina Tigrova mirovnim misijama Bljesak .5 minuta za sjećanje Suvremeno oklopništvo Krila oluje Hrvatski vojnik u službi zajednice Zanimanje vojni pas Mirovna misija Chad Čuvari svjetskog mira Fotomonografije Oluja .indd 51 9/26/12 4:34 PM . Juraj” .hrvatski-vojnik.Najbolje od klape CD Klapa HRM “Sv. Juraj” .hr HV 405_50_51.Najbolje od klape Hrvatske koračnice Domovini s ljubavlju www.

indd 52 9/26/12 4:12 PM .HV_405_52.