You are on page 1of 5

OBRAZAC ZR1

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU I UPIS U JEDINSTVENI REGISTAR
OBVEZNIKA NEIZRAVNIH POREZA

Obvezno označiti s oznakom „x" zahtijevanu osnovu registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza. „OBRAZAC
ZR1" je zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza za sve osobe koje imaju oavezu ili mogu da se
registriraju i upišu u registar obveznika neizravnih poreza.

Osnova za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
a) Registracija za b) Registracija za trošarinu c) Registracija za obavljanje d) Registracija za obavljanje
PDV vanjskotrgovinskog poslovanja djelatnosti međunarodnog
otpremništva

I OSNOVNI PODATCI PODNOSITELJA ZAHTJEVA
1. Naziv
podnositelja
zahtjeva

2.PIB/JIB/JMB/IB

3.Adresa:
Poštanski
Ulica Br. broj
Općina /
Mjesto Grad Država

E-mail Fiksni i mobilni telefon Fax.

4.Popunjava UNO

II OBLIK ORGANIZIRANJA PODNOSITELJA ZAHTJEVA
5.Vrsta oblika organiziranja podnositelja zahtjeva:
Poduzetnik d.d. / a.d. d. o.o. k.d. d.n.s.o. o.d. Udruženja Zadruga J.P. Ostalo

III POSLOVNE DJELATNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA

6. 2..Popunjava UNO
6.Vrste poslovnih djelatnosti u svezi sa izvozom i uvozom (polje 6.1. se popunjava sa „DA" i/ili „NE")
6.1. Da li je podnositelj uvoznik 6.2.Da li je podnositelj izvoznik sukladno odredbama propisa o PDV
30% i više prometa odnosi Niže od 30% prometa
se na izvoz odnosi se na izvoz

7.Opis oporezivih poslovnih djelatnosti podnositelja zahtjeva 7.4. Popunjava UNO
7.1.

7.2.

7.3. Hoće li se podnositelj zahtjeva baviti maloprodajom? DA NE
(Molimo označite sa „X")

8. Dragovoljna registracija (popunjava se s oznakom „X" samo kod zahtjeva za dragovoljnu registraciju za PDV)

Da

9.Ukupni promet podnositelja zahtjeva u KM
9.1. Ostvareni promet za prethodnu / tekuću godinu
do dana podnošenja zahtjeva
9.2. Procjena za tekuću kalendarsku godinu

10.Broj bankovnog transakcijskog računa s kojeg mogu plaćati neizravni porezi i na koji će se vršiti povrat
1.Naziv i Br
sjedište
b k i
2.Naziv Br
sjedište
b k i
3.Naziv Br
sjedište
b k

1
IV ODGOVORNE OSOBE PODNOSITELJA ZAHTJEVA
11.Prezime i ime i kućna adresa ravnatelja pravne osobe / fizičke osobe- poduzetnika
Prezime Ime JMB

Ulica Br.

Poštanski broj Mjesto/grad Broj telefona fiksne
/mobilne mreže

12. Prezime, ime i kućne adrese drugih osoba ovlaštenih za zastupanje

1 Prezime Ime JMB

Ulica Br.

Pošt.br. Mjesto/grad
2 Prezime Ime JMB

Ulica Br.

Pošt.br. Mjesto/grad

13. Porezni punomoćnik podnositelja zahtjeva (popunjava se samo za slučajeve registracije za PDV iz članka 60. Zakona o PDV-u)
Naziv IB
punomoćnika
Prezime Ime JMB
odgovorne osobe

Adresa Br
punomoćnika
Pošt.broj Mjesto/grad

V OSTALI PODATCI
14. Većinski vlasnici (popunjavaju samo podnositelji zahtjeva za registraciju-pravne osobe)
1 Naziv / ime i prezime, PIB/JMB/IB
kućna adresa i
država
2 Naziv/ i me i prezime, PIB/JMB/IB
kućna adresa i
država
3 Naziv / ime i prezime, PIB/JMB/IB
kućna adresa i
država

15. PIB većinskog vlasnika podnositelja zahtjeva iz 14
PIB/JMB/IB

16. Sudjelovanje u kapitalu drugih poslovnih subjekata; fizičke osobe-poduzetnici vlasništvo nad poslovnim subjektima/izdvojenim
poslovnim prostorijama
1 Naziv PIB/IB Vlasnik
kapitala %
2 Naziv PIB/IB Vlasnik
kapitala%
3 Naziv PIB/IB Vlasnik
kapitala %

17.Računovođa podnositelja zahtjeva
1. Pravna osoba / Fizička PIB/IB
osoba-poduzetnik
2. Naziv računovođe- JMB
građana (certificirani
računovođa)
Ime i prezime Ulica (za 1 ili Br.
određenog računovođe 2)
iz 1.
Poštanski broj Mjesto/grad Telefon
računovođe
2
18. Prethodna poslovna evidencija podnositelja zahtjeva:
Da

Ne

19.1 Podatci o preuzetom subjektu (ako je odgovor "Da" na prethodno pitanje 18.)
Datum preuzimanja
Naziv preuzetog poslovnog subjekta
PIB/IB preuzetog subjekta
Naziv tvrtke ili prezime i ime vlasnika preuzetog poslovnog
subjekta
JMB/PIB/IB vlasnika preuzetog subjekta

19.2 Podatci o promjeni pravnog oblika (ako je odgovor'''Da'' na prethodno pitanje 18.)
Datum promjene pravnog oblika
Prethodni naziv pravne osobe
Prethodni PIB/IB pravne osobe

20. Registrirana djelatnost vanjskotrgovinskog poslovanja (popunjava podnositelj zahtjeva koji traži upis po osnovi
vanjskotrgovinskog poslovanja i međunarodnog otpremništva, ako je zaokruženo „DA“, upisati broj rješenja)
DA NE Broj i datum
rješenja

21. Registrirana djelatnost međunarodnog otpremništva (popunjava podnositelj zahtjeva koji traži upis po osnovi danoj pod d)
DA NE Broj i datum
rješenja

22. Lokacija za podnošenje carinskih prijava CI/CR na GP i prezime i ime osoba koje će podnositi carinske prijave (popunjava
podnositelj zahtjeva koji traži upis po osnovi obavljanja djelatnosti međunarodnog otpremništva)
1. Naziv
Lokacije
Prezime Ime JMB

2. Naziv
Lokacije
Prezime Ime JMB

3. Naziv
Lokacije
Prezime Ime JMB

4. Naziv
Lokacije
Prezime Ime JMB

5. Naziv
Lokacije
Prezime Ime JMB

23. Registracija po osnovi trošarine, popunjava osoba koja podnese zahtjev za istu

Vrsta prihoda Naziv trošarine Početak obavljanja djelatnosti
715411 Trošarina na naftne derivate
715412 Trošarina na duhanske prerađevine
715413 Trošarina na domaći alkohol i alk.pića
715413 Trošarina na domaće vino
715414 Trošarina na domaća bezalk.pića
715416 Trošarina na domaće pivo
722534 Naknada za ceste iz cijene naftnih derivata
722536 Naknada za izgradnju autocsta iz cijene
domaće nafte i naftnih derivata
3
715421 Trošarina na uvoznu naftu i naftne derivate
715422 Trošarina na uvozne duhanske prerađevine
715423 Trošarina na uvozni alkolohol i alkoholna pića
715424 Trošarina na uvozna bezalkoholna pića
715425 Trošarina na uvozno pivo
715426 Trošarina na uvoznu kavu
722533 Naknada za ceste iz cijene uvozne nafte i naftnih derivata
722535 Naknada za izgradnju autocesta iz cijena
uvozne nafte i naftnih derivata

24.1. Uvoz trošarinskih proizvoda 24.2. Proizvodnja trošarinskih proizvoda (popunjava UNO)

Datum početka uvoza Prijave za trošarinu od:

Bosanski
25.Jezik kojim podnositelj zahtjeva želi komunicirati sa UNO u Hrvatski
budućnosti:
Srpski

26. Prilozi

Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da su navedeni podatci točni.

Datum Prezime i
Ime

Poslovni Potpis
pečat

4