Kementerian Pendidikan Malaysia

Pusat Perkem bangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Isi kandungan
BIL. KANDUNGAN
Pengenalan

MUKA S URAT
1

Pembelajaran Secara Konstruktivisme Teori Kecerdasan Pelbagai Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT) Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Kontekstual Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Contoh modul Pengajaran dan Pembelajaran

8 22

29 33 39 48 51 57 64

Unit Pendidikan Seni Visual Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan M alaysia

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

PENGENALA N

Rancangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini terutama yang lebih jelas dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tujuannya untuk melengkapkan keilmuan dan kemahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian, reka bentuk, teknologi dan juga kepada alam kehidupan selepas persekolahan. Kandungan kur ikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual, beberapa kemahiran generik, perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu: 1. Per kembangan nilai diri telah dikenalpasti iaitu: pendidikan dengan aktif. 2. Penguasan kemahiran dan teknologi buatan serta Penghasilan Seni Visual. 3. Per kembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. Modul ini merupakan panduan kepada guru dan jurulatih untuk memberi penerangan tentang kurikulum Pendidikan Seni Visual. Butiran dalam modul ini adalah sedutan daripada beberapa bidang kandungan atau butiran kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Oleh kerana dokumen ras mi untuk memperjelaskan modul adalah daripada Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual, maka guru dan jurulatih sepatutnya memahami dan menghayati dokumen tersebut sebelum menyampaikan kandungan modul in i. Untuk tujuan itu, modul ini dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian 1 Penerangan ber kaitan Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah, Sekolah Menengah dan Elemen Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Bahagian 2 Contoh Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran yang mew akili bidang kegiatan dan kandungan Pendidikan Seni Visual bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Contoh rancangan Pengajaran dan Pembelajaran di antaranya

1

mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. masyarakat dan negara. keindahan seni dan w aris an bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat dan negara. inovatif dan inventif. menghargai keindahan alam persekitaran. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kritis. kritis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keluarga. Sekolah M enengah Matla mat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. kreatif. Membentuk keperibadian Generasi Malaysia/insany ang: • Celik budaya/harmonis • Nilai estetik tinggi • Imaginatif • Kritis • Kreatif • Inov atif • Inv entif/produktif Tingkatkan ra sa: • Kesyukuran • Hargai keindahan • Hargai warisan budaya Menyumbang ke arah pembangunan: • Diri • Keluarga • Masyarakat • Negara 2 . selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sekolah Rendah Matla mat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. keluarga. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. menghargai keindahan alam persekitaran. kreatif. imaginatif. dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL menampakkan strategi pengajaran yang menerapkan elemen generik yang dinyatakan dalam bahagian 1. keindahan seni dan w arisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.

unsur seni dan prinsip rekaan. 1. integrasi maklumat dan aplikasi perisian komputer. 3. kraf tradisional. mental yang merangkumi perasaan. proses pembuatan. psikomotor. manipulasi dan persepsi visual • • Pengetahuan yang dapat dimiliki: Mengenai bahan. alat dan teknik Pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. kaedah dokumentasi. Yang dipentingkan: pemerhatian secara aktif interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan 3 . koordinasi.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL ORGA NISA SI KURIKULUM Sekolah Rendah murid pelbagai kegiatan seni visual 4 bidang menggambar membuat corak dan rekaan membentuk dan membuat binaan mengenal kraf tradisional Memperkembang dan menyelaras persepsi dan konsepsi visual murid untuk menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif Selaras perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. 2. 4.

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Sekolah M enengah 1. Penghasilan Seni Visual Murid berpeluang mengaplikasikan kefahaman dalam penghasilan kerja seni berdasarkan asas seni reka dengan pelbagai alat dan bahan serta teknik. Perhiasan 4 . Seni Bina e. Murid juga dilatih memberatkan pernyataan idea ber kaitan diri. Bidang Penghasilan Seni Visual: a) Asas Seni Reka • Unsur Seni • Prinsip Rekaan b) Seni Halus c) Komunikasi Visual d) Reka Bentuk e) Kraf Tradisional dan Dimensi Baru 2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Bidang in i memberi peluang murid membuat kajian pemahaman terhadap hasil seni dalam budaya tempatan dan negara lain. Peralatan c. Alat Permainan d. masyarakat dna negara dalam berkarya. Pakaian g. Kajian perbandingan boleh dibuat untuk memperlihatkan pemikiran kritis dan kreatif semasa melakukan sesi apresiasi dan kritikan seni. Perkembangan Seni Visual di Malaysia • Seni Halus • Kraf Tradisional dan Pr ibumi b. a. Kenderaan f.

Corak tidak terancang pualaman tiupan titisan Ikatan dan celupan renjisan dan percikan Corak terancang lukisan catan resis cetakan kolaj capan kaligrafi lipatan & guntingan 5 . catan resis stensilan percikan kegiatan menggambar secara kolaj montaj cetakan gosokan gurisan lukisan mozek capan poster 2. Membuat Corak dan Rekaan Peluang murid memahami pelbagai cara menghasilkan corak tidak terancang dan corak terancang serta mengaplikasinya menjadi rekaan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Sekolah Rendah 1. kemahiran dan kemampuan murid dalam kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik. Menggam bar Menegaskan perkembangan persepsi.

Mengenal Kraf Tradisional Murid diperkenalkan dengan beberapa kraf. alat dan teknik pembuatan boleh digunakan. imbangan dan kestabilan yang merangkumi objek 3D. Pelbagai bahan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai proses pembelajaran melalui cara seperti pernyataan. Membentuk & membuat binaan arca timbul asemblaj mobail stabail model diorama boneka topeng origami 4. 6 . Antaranya: Kraf Tradisional alat domestik batik tembikar tekat anyaman alat pertahanan diri tenunan alat permainan ukiran perhiasan diri Bidang ini member i kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradis ional dalam budaya tanah air. struktur. puisi. Namun alat. Bahan dan teknik yang akan digunakan murid boleh dipilih alternatifnya berdasarkan suasana dan fizikal tempat atau daerah sekolah ditempatkan. Murid diperkenalkan dengan fungsi. Membentuk dan Membuat Binaan Menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap bentuk. proses dan teknik pembuatan. nyanyian dan penceritaan.corak dan hiasan yang digunakan. ruang.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 3. lakonan. alat dan bahan.

batik. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual a) Perkembangan Seni Visual di Malaysia • Seni Halus – Gerakan Seni Halus. laut atau sungai f) Pakaian – baju kurung. jalinan dan w arna • Prinsip Rekaan – har moni. rupa. w au dan alat muzik tradisional d) Seni Bina – kediaman. penegasan. Seni Halus – lukisan. kontra. arca dan cetakan Komunikasi Visual – reka bentuk grafik dan multimedia. reka bentuk persekitaran (hiasan dala man dan lanskap) Kraf Tradisional dan Dimensi Baru – tembikar/seramik. hiasan kaki dan hiasan pin ggang 7 . penghasilan dan sumbangan • Kraf Tradisional dan Pribumi – tokoh. anyaman. hiasan tangan. baju Cekak Musang g) Perhiasan – hiasan kepala. imbangan. catan. tenunan dan tekat b) c) d) e) 2. penghasilan dan sumbangan b) Peralatan – senjata dan domestik c) Alat Permainan – gasing. bentuk. baju Melayu. Reka Bentuk – reka bentuk industri. Bidang Penghasilan Seni Visual: a) Asas Seni Reka • Unsur Seni – garisan. hiasan leher. kepelbagaian dan kesatuan. ruang. Penghasilan Seni Visual Bidang in i memberi peluang mengaplikasikan kefahaman dalam penghasilan kerja seni berdasarkan asas seni reka dengan pelbagai teknik. gerbang. ukiran kayu.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Sekolah M enengah 1. baju Kedah. pelukis. w akaf. irama & pergerakan. makam dan taman e) Kenderaan – darat. masjid.

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGENALAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME Apakah pembelajaran secara Konstruktivisme? “Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar. Jika tidak maklumat diolah atau dibuat pengubahsuaian skema DEFINISI Konstruktivisme adalah satu faham an bahawa m urid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalam an sedia ada. Pembentukan pengetahuan baru lahir daripada gabungan pembelajaran terlebih dahulu. kita harus mengajar dengan cara mereka belajar”. Pembelajaran ini menggalakkan murid mencipta penyelesaian mereka sendiri dan menguji dengan menggunakan hippotesishipotesis dan idea. Pandangan ini bertolak daripada teori pembelajaran daripada Behavioris me kepada Kognitivisme dan seterusnya Konstruktivisme. diterima. Ciri teori tersebut ditunjukkan seperti di baw ah: Behaviorisme • Menekankan tingkahlaku • Perlakuan boleh dikukuh/dihentikan melalui ganjaran • Pengajaran berdasarkan objektif perlakuan -boleh diukur • Pengetahuan sedia ada dan perubahan yang berlaku dalam minda tidak perlu diambil tahu Kognitivisme Konstruktivisme • Semua idea dan • Pengetahuan imej dalam dibina sendiri oleh minda individu murid secara aktif diw akili melalui berdasarkan skema pengetahuan sedia • Jika maklumat ada baru secocok.idea baru. Pembelajaran secara Konstruktivisme berdasarkan beberapa pandangan baru tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana boleh diperolehi ilmu tersebut. Dalam proses ini. m urid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterim a dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru 8 .

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Interaksi dengan objek atau idea Sintesis pengalaman & bentuk peraturan melalui refleksi Bermakna/tidak Menginterpretasi secocok dengan peraturan Pengalaman/ pengetahuan sedia ada pengetahuan baru OBJ EKTIF Selepas menggunakan modul pembelajaran secara konstruktivis me dalam Pendidikan Seni Visual ini guru dapat membantu murid : 1. membuat interpretasi berkaitan maklumat yang sedia ada dan maklumat baru diterima. 2. 9 . membina kefahaman dan pengetahuan baru. 4. membina kefahaman sendiri dalam pembelajaran seni visual. 5. menyelesaikan masalah berkaitan tugasan melalui kefahaman tentang konstruktivis me. mengaplikasi pengetahuan yang baru dalam kerja seni yang berkaitan. 3.

10 . mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Oleh kerana murid terlibat secara langsung dalam mebina pengetahuan baru.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL CIRI PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME Menggalakkan soalan/idea yang dimul akan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran Mengambilkira dapatan kajian bagaimana murid belajar s esuatu idea Memberi peluang kepada murid membi na pengetahuan baru mel alui penglibatan dalam duni a sebenar Menyokong pembel ajaran secara koperatif Menggalakkan & menerima daya usaha & autonomi murid Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme Menggalak kan murid bertanya dan berdialog dengan murid & guru Mengambilkira sikap dan pembawaan murid Menggalakkan proses inkuiri murid mel alui kajian dan eks perimen Menganggap pembel ajaran sebagai s uatu proses yang sama penti ng dengan hasil pembel ajaran Berfikir KEL EBIHAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME Faham Ingat Yakin Kemahiran sosial Seronok Dalam proses membina pengetahuan baru. Justeru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Oleh kerana mereka terlibat secara terus. menjana idea dan membuat keputusan. mereka akan lebih faham dan boleh mengapliksikannya dalam semua situasi. Murid melalui pendekatan ini membina sendiri kefahaman mereka. maka mereka akan berasa seronok belajar dalam membina pengetahuan baru. murid berfikir untuk menyelesaikan masalah. Oleh kerana murid terlibat secara langsung dengan aktif. yakin dan berinteraksi dengan sihat. ingat. Kemahiran sosial diperolehi apabila berinteraksi dengan rakan dan guru dalam membina pengetahuan baru. mereka faham.

penyelidikan serta penyiasatan. Mencungkil pengetahuan sedia ada murid mengenai sesuatu konsep. Memberi peluang kepada mur id berfikir bagi membina hubungan-hubungan dan mencipta metafora-metafora antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. Pengajaran guru harus diseimbangkan dengan pengetahuan sedia ada murid. bahan-bahan interaktif dan fizikal. Menekankan pembelajaran berpusatkan murid melalui konsep-konsep pendedahan. Membenarkan murid memberi sambutan kepada pelajaran gerakan (drive lesson). menghor mati idea-idea. mengalik strategi-strategi yang bersifat ajaran atau bimbingan serta mengubah kandungan pelajaran. ‘meramal’ dan ‘mencipta’ dengan berleluasa bila hendak merangkakan sesuatu tugas. Menggalak murid membuat siasatan melalui soalan-soalan yang penuh dengan fikiran (thoughtful) dan tidak terhad (open-ended) . Menggunakan ter minologi kognitif seperti ‘klasifikasi’. Menggunakan data mentah dan sumber-sumber asas bersama dengan manipulatif-manipulatif. Menggalak murid terlibat dalam dialog dengan guru dan sesama rakan dan membina pengetahuan personal. 11 . ramalan. ‘analisis’. menggalakkan fikiran bebas murid dan menerima autonomi serta initiatif murid. Melibatkan murid dalam pengalaman yang akan mencabar atau bercanggah dengan hipotesis-hipotesis per mulaan mereka dan menggalakkan perbincangan serta belajar daripada kesilapan diri.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL STRAT EGI-STRAT EGI PENGAJARAN GURU • • • • • • • • • • • • Menggalak. Membantu murid memperoleh identiti intelek dan memupuk perasaan hak milik (ow nership) mereka sendiri.

dinding. harmoni. warna. emosi. Susunan • Pengetahuan fizikal ruang dan gubahan rekaletak hiasan dalaman serta tentang unsur aksesori yang sempurna akan memberikan kepuasan fizikal dan seperti garisan.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Contoh pertam a: Tingkatan 4 Reka Bentuk Hiasan Dalam an Contoh: Kandungan – Reka Bentuk Hiasan Dalam an Definisi ruang dalam an (interior space) Ruang dalam diertikan sebagai ruang kongkongan (dw elling) yang terbina melalui unsur-unsur asas seperti tiang. dan prinsip rekaan seperti imbangan. ke satuan dan reka letak. Antaranya murid tentu akan fikirkan tentang im bangan. siling dan atap yang dikenali sebagai ‘Architectural Design of Ruang kediaman Building’. Imbangan asimetri mengguna dan menggabungkan serta menyusun ele men hiasan yang tidak serupa sama ada dari segi je nis. kontra. Bagaimana mereka mengolah dan menyusun idea untuk mendapatkan imbangan (sama ada simetri atau asimetri) dalam reka bentuk hiasan dalam rumah di ruang-ruang tertentu. Lakaran idea diterjemahkan dalam bentuk visual dengan pelbagai sudut pandangan. keselesaan serta keselamatan penghuninya. saiz dan kualiti. Dalam hal ini murid akan mengaitkan pengalaman tentang prinsip rekaan dalam pemikiran mereka untuk menggubah reka bentuk hiasan dalam yang ditugaskan guru. • Membuat keputusan • Menggubah satu reka bentuk hiasan dalaman yang mengambilkira pelbagai faktor estetik dan fungsional termasuk faktor ergonomik. Kemahiran melakar atau melukis dengan perspektif sebenar. 12 . Konsep aw al yang mereka akan bentuk dalam fikiran mereka ialah: • apakah elemen dan prinsip yang mempengaruhi reka bentuk hiasan dalam an? • Pengetahuan yang diterima: • Konsep reka bentuk hiasan dalaman bagi ruang terpilih. Pengetahuan baru: • Mengolah dan menyusun objek utama dan juga aksesori secara terancang. Mungkin begini………………. ter masuk ruang anjung kediaman. Konsep ‘interior design’ bertujuan menggunakan Ruang awam elemen-elemen hiasan untuk mengubah dan menaikan status Pengalaman sedia ada: ruang yang didiami. ruang. Interpretasi mereka perlu secocok dengan disiplin reka bentuk hiasan dalaman itu sendiri.

Mungkin gambar di baw ah boleh membantu murid membuat refleksi terhadap keadaan sekitar dan pengalaman sedia ada mereka untuk menjana idea bagi memperolehi pengetahuan baru berkaitan penegasan dalam hiasan dalaman. penegasan juga per lu difahami konsepnya. titik penegasan dapat diw ujudkan melalui perbezaan saiz. Kontras rupa boleh menarik perhatian pada sesuatu komposisi. Tanpa elemen ‘unggul’ sesuatu rekabentuk akan membosankan. Seperti imbangan. ruang dan rupa menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan perspektif. Secara amnya. Dengan ini murid bukan sahaja cuba memahami pengertian imbangan malah mengukuhkan kefahaman lain yang berkait dengan reka bentuk hiasan dalam itu sendiri. 13 . w arna dan nilai. Dengan bantuan guru. Satu lagi perkara yang berkait dengan reka bentuk hiasan dalaman ialah pr insip penegasan. Sesi penerangan guru boleh menggunakan bahan sokongan bagi memudahkan murid membuat tanggapan ber kaitan konsep yang ingin ditonjolkan. Dalam hal ini guru perlu memahami ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa menimbul sebarang rasa tercabar peranan guru sendiri. murid mungkin diminta mendapatkan beberapa contoh berkaitan kefahaman mereka mengenai penegasan (emphasis). rupa.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Im bangan asimetri Dalam masa yang sama. sewaktu konsep imbangan dipelajari. lakaran murid turut boleh diarah kepada nilai garisan.

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Setelah beberapa prinsip difahami. murid mula membuat lakaran yang menggunakan garisan. Sekali lagi mereka terpaksa memikirkan fungsi garisan dan cara mana untuk mengaplikasikan dalam bentuk lukisan. Sekali lagi ia melibatkan struktur intelek mur id. Irama yang terbina melalui kefahaman konsep perspektif akan memandu mur id membuat lakaran dan lukisan menterjemahkan idea. 14 . Proses semasa membuat lakaran dalam pembelajaran secara Konstruktivis me adalah proses murid membuat interpretasi supaya secocok dengan aturan dan peraturan yang dikehendaki dalam mereka bentuk hiasan dalaman.

15 . Kemantapan ruang dari aspek estetik dan fungsi juga bergantung kepada ruang yang dipilih. Kefahaman tentang konsep rekaan dengan berpandukan struktur asas akan memudahkan kita melaksanakan tugasan. Proses merekabentuk (design process) ruang dalaman (interior space).Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Kombinasi daripada elemen-elemen di atas dapat menghasilkan satu rekabentuk hiasan dalaman yang mantap. Perlu membuat pertimbangan dalam kriteria ‘design’ seperti: Membuat analisa ruang • saiz ruang • jenis ruang • kenalpasti pengguna • siapa pengguna • jumlah pengguna • kenalpasti perabot • jenis perabot • jumlah perabot • kualiti dan w arna Katakan lakaran begini telah dibuat. bagaimana kita akan memulakan kerja membuat model hiasan dalaman? Apakah bahan yang akan digunakan? Saiz pula bagaimana? Warna pilihan antara perabot dengan w arna dinding dan lantainya? Semuanya ini akan menyebabkan kita berfikir dan konstrukkan dalam fikiran sebelum memulakan kerja.

siput dan banyak lagi. tetapi ingatkan tentang pelajaran lukisan yang telah diajar oleh guru .yang hendak dikonstrukkan ialah dipermudahkan dan kena cuba beberapa kali dengan pelbagai jenis hidupan laut. Mula melukis dengan membuat lakaran mudah. ikan. Hidupan laut seperti sotong. 16 . Hidupan laut mungkin sesuai untuk kali ini. klik New Ruang kerja terpapar di skrin Melihat tajuk…. udang. susunan motif dan rekaletak. ketam.kenalah fikirkan lakaran motif yang sesuai. Klik File. • Konsep rekaan yang boleh dikawal su sunan serta perancangannya Pengetahuan baru: • Aplikasi perisian komputer • Mengolah dan menyusun imej bebas menjadi corak terancang • Membuat keputusan • Menggubah rekaan corak dengan pantas dan memanipulasi gaya rekaan dan rekaletak Kita mulakan dengan mengingatkan semula cara menyediakan ruang kerja. • Kemahiran melakar atau melukis • Memilih Pengetahuan yang diterima: • Cara menggunakan perisian grafik dalam kerja seni visual.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Contoh kedua: Tingkatan 4 Mem buat rekaan corak im bangan susunan cerm inan dan selari menggunakan warna anlogous Dengan aplikasi perisian Adobe Photoshop Pengalaman Sedia ada: • pengetahuan tentang unsur dan prinsip rekaan seperti prinsip warna.

Kemahiran ini amat penting kerana pilihan yang betul akan memudahkan kerja seterusnya dalam proses rekaan.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Mula melukis beberapa hal benda berdasarkan tema menggunakan pencil tool dan gunakan spray tool untuk dapatkan ton Ini agak baik…pilih yang inilah Motif sotong dipilih dan disusun secara bebas dalam beberapa kedudukan Dalam usaha membuat susunan motif yang sesuai kita mendapat satu lagi kemahiran iaitu kemahiran memilih atau membuat keputusan. Semuanya difikir semasa perancangan aw al 17 . susunan dan w arna yang akan digunakan dalam gubahan. Pengetahuan baru di sini ialah mengaplikasikan pengetahuan unsur dan prinsip seni dalam struktur rekaan dengan menyesuaipadankan antara motif.

Guru akan menerangkan konsep ini. Prmilihan warna . Kefahaman konsep baru ini akan dapat memahami tentang w arna analogous. 18 .warna analogous Mungkin kita akan dapatkan set-set w arna analogous lain setelah kita memahami konsep w arna analogous.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengenalan kepada roda warna Pengetahuan baru seterusnya ialah mew arna analogous.

19 . Menentukan w arna analogous yang sesuai antara latar dan muka juga satu pengalaman baru yang akan kekal dalam ingatan bila menjalankan kerja-kerja di lain masa.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Susunan motif menjadi corak Masukkan warna analogous dalam gubahan corak Panduan warna ana logous Hasil rekaan corak Kemahiran mew arna digunakan.

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Hasil mengikut susunan cerminan Bagaimana susunan cerminan ini dilanjutkan perulangannya untuk beberapa kali ke kiri / ke kanan dan ke atas / ke bawah. Elok cuba dan dapatkan kesan yang boleh diingat lama. 20 . Hasil gubahan secara ulangan selari Ini pula susunan selari. Kombinasi warna analogous dengan gubahan motif yang disusun selari menampakkan kesinambungan arah.

Sturktur ini berkait dengan Kognitif.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Rum usan Kita akan mengingat kembali bahaw a pendekatan konstruktivis me mengajar kita untuk menyusun satu tanggapan dan konsep serta pengetahuan baru jika dirancang dan disusun dengan teliti. bahaw a kerja yang dilakukan sendiri akan menguatkan Struktur Minda manusia. Ingatan dan Luahan Semula (Memory and Retention). Ini sesuai dengan pandangan Hilda Taba. Pemikiran Bertumpu dan Penilaian 21 . Pemikiran Bercapah.

Linda Campbell . preceiving and understanding life’. OBJ EKTIF TKP berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisi konsep kecerdasan yang releven dalam pendidikan hari ini. Gardner juga mengatakan bahaw a kecerdasan bukanlah semata. dan (c) kebolehan membuat sesuatu atau menaw arkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. TKP berkembang mengikut konteks penggunaannya.mata diw arisi. (b) kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. dan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan TKP. ii. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa dan istimew a. Dr.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Pengenalan Teori Kecerdasan Pelbagai ini telah diperkenalkan oleh How ard Gardner (1983). Kajian terhadap kanak-kanak istimew a mendapati ada di antara muridmurid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah profesional. Dalam kajiannya How ard Gardner mendapati `seven ways of know ing. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai bodoh mengikut ukuran IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga bodoh. 22 . Bruce Campbell dan Dee Dickinson merumuskan definisi How ard Gardner sebagai:(a) kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ TEORI KECERDAS AN PELBAGAI OTAK KIRI BAHASA FORMULA MATEMATIK LOGIK NOMBOR URUTAN LINEAR ANALISIS ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ OTAK KANAN BENTUK DAN CORAK RUANG IRAMA DAN APRESIASI MUZIK IMEJ/GAMBAR IMAGINASI BERKHAYAL DIMENSI Di akhir modul ini guru boleh:i. begitulah juga sebaliknya. Otak kanan dan kiri mempunyai fungsi yang berbeza namun menurutnya manusia tidak boleh dianggap menggunakan sebelah otak sahaja. juga kelo mpok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimew a (special population). memahami kepentingan TKP dalam meningkatkan potensi murid. Roger Sperry turut menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu.

dididik dan ditingkatkan CIRI-CIRI TEORI KECERDAS AN PELBAGAI Boleh dipindahkan – contoh kecerdasan interpersonal ke linguistik CIRI-CIRI Satu atau dua kecerdasan berkembang sepenuhnya Tidak berkembang seiring Boleh dirangsang Tidak boleh dinilai berasingan Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik JENIS-JENIS TEORI KECERDAS AN PELBAGAI Intrapersonal Visual-Ruang Kinestetik Interpersonal Muz k i 23 .Individu mempunyai 8 kecerdasan Boleh dipelajari.

KECERDASAN VERBALLINGUISTIK

Seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini berfikir menggunakan perkataan untuk menyampaik an sesuatu secara berkesan samada dalam bentuk lisan atau penulis an. Mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat serta suka kepada makna yang kompleks. Mudah mengingati maklumat dan boleh meyakini orang lain. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Indiv idu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat. Dapat mengenali objek, bentuk, w arna dan corak dalam persekitaran. Seseorang individu juga dapat berfikir dalam bentuk gambaran dan bayangan serta secara tiga dimensi. Berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui. Bijak menghubungkaitkan antara objek dalam ruang. Kecerdasan visual-ruang ini membole hkan seseorang mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruahan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan lain-lain. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. Kecerdasan muzik pada seseorang membole hkannya mengesan bunyi tanpa lisan, muzik serta ir ama yang terdapat di persekitaran. Individu dapat menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik. Selain daripada itu seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo dengan mudah. Individu dapat mengenali diri sendiri secara mendalam serta mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan dir i sendiri. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tin ggi terhadap kebolehan diri sendiri. Pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan dan prinsip serta azam yang kuat dan boleh berdikari. Secara keseluruahnnya seseorang itu kelihatan murung dan mengelamun tetapi sentiasa berw aspada dan bew aw asan. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Individu ini

KECERDASAN LOGIKMATEMATIK

KECERDASAN VISUAL-RUANG

KECERDASAN KINESTETIK

KECERDASAN MUZIK

KECERDASAN INTR APERSONAL

KECERDASAN INTERPERSONAL

24

dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Dapat memberi motivasi kepada orang lain.
KECERDASAN NA TURALIS

Seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora, fauna dan galian dengan mudah. Lebih menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna. 1. Petunjuk kepada potensi murid. 2. Menjadi petunjuk kepada guru untuk merancang pengajarannya. 3. Membolehkan guru menjalankan pengajaran mengikut lapan kecerdasan. 4. Membangun bidang akademik dan ko- kurikulum pelajar. 5. Membangun bidang bakat dan kebolehan pelajar. 6. Mempelbagaikan cara penilaian. 7. Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan FPK dan keper luan murid. 8. Mew ujudkan suasana kolaboratif di sekolah 9. Menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat lima model yang dicadangkan dan guru boleh memilih kesesuaian murid, bilik darjah, mata pelajaran dan topik yang diajar, iaitu: SISIPA N Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung. Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran matematik. Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran.

KEPENTINGAN KECERDASAN TKP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JARINGAN
BAGAIMANA MELAKSANAKAN TKP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JALINA N

PERKONGSIA N Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran. KESEPADUA N Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan.

25

MODEL SISIPAN Tahun 1 Bidang Tajuk
CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL

: Mengenal kraf tradis ional : Membuat model tembikar

Guru mengajar murid menghasilkan model tembikar menggunakan plastisin. Secara tidak langsung murid menggunakan kecerdasan kinestetik yang menekankan aspek koordinasi dan keseimbangan. Kecerdasan Visual-Ruang juga dipupuk melalui aktivit i ini. Tingkatan 1 Bidang Tajuk : Penghasilan Seni Visual : Garisan

Guru membaw a murid-murid keluar bilik darjah untuk mengenali tumbuhan serta alam persekitarannya. Secara tidak langsung menggunakan kecerdasan naturalis murid- murid. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengenali pelbagai jenis garisan yang w ujud dalam ciptaan Tuhan. Apabila berinteraksi dengan guru dan rakan sebaya dalam sesi perbincangan murid- murid menggunakan kecerdasan verbal-linguistik serta interpersonal. Apabila idea tersebut digunakan untuk mengubah sesuatu, murid- murid menggunakan kecerdasan visual-ruang masing- masing. MODEL JA RINGA N Tingkatan 4 dan 5 Bidang Tajuk : : Komunikasi Visual Multimedia

Dalam penghasilan cerita beranimasi yang bertemakan fauna, sekumpulan murid yang terdir i daripada lima orang harus menggunakan kesemua kecerdasan untuk menghasilkan cerita tersebut.

26

MODEL PERKONGSIAN Tingkatan Bidang Tajuk Tema : 4 : Komunikasi Visual : Risalah : Alam Sekitar Guru berbincang dengan murid mengenai keindahan alam semulajadi ciptaan Tuhan. intrapersonal dan interpersonal digunakan untuk menghasilkan persembahan yang menarik. Guru memperjelaskan bagaimana kefahaman tentang perkara ini boleh disampaikan dalam bentuk risalah yang boleh memberi kesedaran pada 27 . verbal-linguistik ketika interaksi antara guru dan murid berlaku.Tahun 4 Bidang Tajuk : : Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Guru yang membimbing murid membuat boneka dapat mencungkil kecerdasan visual-ruang. Semasa sesi apresiasi.matematik diperlukan untuk mengukur boneka dengan tepat dan kecerdasan kinestetik digunakan secara tidak langsung ketika memanipulasi bahan. kecerdasan muzik. Mur id-murid diminta member i pendapat tentang aktivit manusia yang memberi kesan negatif terhadap sistem ekologi alam semulajadi yang seterusnya turut menjejaskan kehar monian kehidupan manusia. kecerdasan logik. Murid boleh mengaplikasikan kecerdasan vis ual ruang ini dalam mata pelajaran lain seperti geografi dan sains. iaitu bercerita atau persembaan drama. Murid menggunakan kecerdasan visual-ruang untuk melukis garis an grid dan corak. Kesedaran naturalis pula digunakan ketika penghasilan boneka yang berasaskan motif dari alam semulajadi. Perbincangan dibuat tentang garisan grid yang terdapat pada pelbagai objek buatan manusia dan pada alam semulajadi. MODEL JALINAN Tingkatan Bidang Tajuk : 1 : Prinsip Rekaan : Gar isan Grid Guru menerangkan konsep garisan grid.

RUMUSAN 28 . visual-ruang dan naturalis. Guru mengajar perancangan ruang lanskap dengan menggabungkan elemen alam semulajadi dan objek buatan manusia. Kesemua lapan kecerdasan dimiliki oleh semua individu tetapi tahapnya adalah berbeza. guru boleh memupuk kecerdasan tersebut dalam dirinya sendiri dan juga dalam muridmuridnya. MODEL KESEPA DUA N Tingkatan Bidang Tajuk : 4 : Rekabentuk persekitaran : Lanskap Guru dan murid membincangkan penggunaan ruang lanskap dan fungsi tumbuh-tumbuhan pada lanskap.murid menggunakan kecerdasan naturalis dan visual-ruang dengan pemahaman berkaitan sains (fungsi tumbuhan) dan penggunaan ruang berkenaan. Murid akan menggunakan kecerdasan verballinguistik. Per kembangan di atas menunjukkan bahaw a dimensi TKP sentiasa berkembang mengikut konteks penggunaannya yang merentas pelbagai disiplin pendidikan atau mata pelajaran sama ada kecerdasan ini dilihat sebagai cara atau gaya berkaitan. Murid mengaitkan pemahaman mereka dalam bidang sains dengan Pendidikan Seni Visual. Oleh sebab itu.masyarakat. Murid.

1. Untuk menyediakan w arga pendidik seni visual dalam menghadapi perkembangan ICT masa kini dan akan datang. DEFINISI ICT dalam Pendidikan Seni Vis ual lebih merujuk kepada kemampuan teknologi itu sendiri. ICT DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL RASIONAL PENGGUNAAN ICT 29 . 2. yang berfungsi sebagai satu alat kemahir an yang member i sokongan kepada mur id. panitia serta organisasi sekolah bagi menyempurnakan tugas serta kew ajipan yang ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran serta sebagai salah satu kaedah melaksanakan kegiatan Seni Visual yang terancang dan menarik. Untuk menyediakan murid dengan pengetahuan seni digital yang telah menjadi salah satu jurusan yang diminati serta kompetitif di IPT. Persoalan seperti kenapa. perisian apa dan bila ICT perlu digunakan mestilah sesuai dengan keperluan sesuatu topik pengajaran Pendidian Seni Vis ual supaya dapat membuahkan hasil kerja seni yang dinamik dan memuaskan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL PENGENALA N Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Maklumat atau ICT dalam Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah merentas kandungan kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri. Sebagai satu tar ikan serta salah satu cara penyelesaian masalah seni reka dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mudah. pantas dan berkesan. Pendekatan ICT yang terbaik apabila ICT digunakan secara bijak dan terancang mampu meningkatkan proses keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendid ikan Seni Visual. 3. guru. Penggunaan ICT mestilah dilihat sebagai satu tambahan kepada alat Pengajaran dan Pembelajaran atau Teknologi Pengajaran yang berkesan. Penggunaan ICT juga mampu menghasilkan kerja seni yang diberi nilai tambah dan juga kerja seni digital bermutu dalam komuniksai visual dan bukan dilihat sebagai alat untuk menggantikan penggunaan media secara manual dalam Pendidikan Seni Visual.

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL CIRI-CIRI PENGGUNAAN ICT 1. copy. 30 . Mendapatkan contohcontoh unsur seni dan motif-motif seperti jalinan. Penggunaan ICT dalam Pendid ikan Seni Visual boleh dibahagikan kepada 4 bahagian utama. 1 Aktiviti Penghasilan Seni Visual 2 Penghasilan Seni Digital (Computerbased art work) 3 Sejarah dan Apresiasi Seni (internet. cut dan paste dsb. clip art dan lain-lain daripada program. Penghasilan Seni Visual Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Penggunaan ICT 2. Penggunaan ICT adalah merentas kurikulum Pendidikan Seni Visual yang mengandungi dua bidang iaitu Penghasilan Seni Visual dan Sejarah dan Apresiasi Seni Visual. cakera padat. hasil imbasan daripada mesin pengimbas atau kamera digital. muka taip. Dalam kedua-dua bidang utama ini ICT boleh digunakan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. sumber elektronik dan m edia lain ) 4 Pengurusan Bilik Seni 1 Aktiviti Penghasilan Seni Visual Peringkat aw al Peringkat Pertengahan Proses eksperimentasi dan perkembangan idea menggunakan kemudahan dari menu dan tools sesuatu program untuk membuat arahan seperti mew arna.

sumber elektronik dan m edia lain) • • • • E-mail Laman Web CD E-book E-m ail dan Laman Web. program seni visual sepanjang tahun. guru dan sumber luar sama ada dalam negeri mahupun di luar neger i. 4 Pengurusan Bilik Seni Minit mesyuarat. CD dan E-book Kemudahan komunikasi dan perolehan data dan maklumat berkaitan seni visual secara elektronik antara murid.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 2 Penghasilan seni digital (computer-based art work) • • Digital catan Digital grafik Peringkat awal/pertengahan Adakalanya perlu menggabungkan keduadua teknik/kemahairan manual dan ICT atau hanya menumpukan kepada ICT sahaja Peringkat Akhir Hasil kerja seni digital catan ataupun grafik mesti dicetak menggunakan pencetak (printer) 3 Sejarah dan Apresiasi Seni (internet. JPU. perancangan pengajaran. stok/inventori terurus dengan baik 31 . data pelajar. rekod mar kah.

Guru mudah membantu dan berbincang tentang prinsip rekaan yang digunakan murid. atau pun susunan motif menjadi corak. Dengan ICT. 32 . sama ada teknik batik lukis atau teknik blok mengikut proses yang berkaitan. Rekaan yang siap boleh diterjemahkan atau dipindahkan kepada cara membatik yang dipilih.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Contoh Pengajaran dan Pembelajaran Tingkatan 4 Bidang : Kraf Tradisional dan Dimensi Baru Tajuk : Batik (Corak berulang) Pengajaran ICT boleh diterapkan di baw ah tajuk ini dengan memberi penekanan kepada cara mendapatkan maklumat berkaitan dengan perkara batik seperti sumber rekaan atau motif dan corak. kemudahan untuk menjalankan aktiviti rekaan juga akan menjadi mudah dengan memahami beberapa perisian dan manipulasi cara mengaplikasinya. w arna yang sesuai untuk sesuatu fungsi batik.

Proses pembelajaran ini dapat memotivasikan murid ke arah sikap kendiri. 1. 5. Persekitaran pembelajaran yang sesuai perlu disediakan kepada murid untuk memenuhi keperluan. Kemudahan yang membolehkan murid belajar secara bersendirian atau dalam kumpulan. Pembelajaran lebih fleksibel. cara dan gaya pembelajaran masing-masing. PAK memberi latihan secara tidak langsung kepada murid untuk belajar berdikari serta berfikir secara kritis dan kreatif. 3. 1. Mengenalpasti bahan yang sesuai mengikut kebolehan dan minat masing. tahap serta gaya masing-masing. 2.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Pengenalan Pembelajaran akses kendiri merupakan satu pendekatan pembelajaran yang membolehkan mur id mengakses sumber pembelajaran dan memperolehi pengetahuan dan kemahiran secara berdikari. Belajar mengikut keperluan dan gaya pembelajaran sendiri. minat. Mempunyai autonomi dan bertanggungjaw ab ke atas pembelajaran sendiri. Membolehkan pembelajaran mengikut kadar dan kemampuan murid. selesa dan tanpa tekanan. 4. Pemilihan bahan dan aktiviti pembelajaran yang luas. Membolehkan mur id mentaksir pencapaian sendiri. 2. 7. Memperoleh kemahiran belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Vis ual. PAK adalah satu pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang memusatkan kepada murid. Berusaha memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari. 6. 3. PAK bertujuan melahir kan pelajar yang bertanggungjaw ab serta berautonomi. 4. minat. 6. DEFINASI PEMBELAJARAN AKS ES KENDIRI (PAK) OBJ EKTIF CIRI-CIRI 33 . PAK menghasilkan murid yang bertanggungjaw ab terhadap pembelajaran mereka Pendekatan ini memberi kebebasan kepada murid memilih bahan yang sesuai untuk pembelajaran mengikut keper luan. Murid belajar sendir i dengan menggunakan akses di baw ah pengaw asan dan bimbingan guru. 5. Bahan PAK dan bantuan fasilitator mudah diakses. Mentaksir sendiri pencapaian mereka. PAK dilaksanakan di bilik atau sudut yang dikhaskan dan pusat mudah alih.masin g.

Murid menentukkan sendir i apa yang hendak dipelajari mereka.manila kad .a) Baca arahan yang di beri b) Hasilkan satu topeng menggunakan media pilihan. a) Pembelajaran secara individu PENEKANAN Program pembelajaran yang mengambil kira keperluan dan apa yang diminati murid. 2. Lakar rupa topeng berdasarkan prinsip a) Imbangan b) Ruang 3.Topeng -4 . 1. Guntin g rupa topeng . Contoh Tugasan: Bidang C Topik/tajuk Tahun Tujuan .Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Program PAK memberi penekanan kepada 3 aspek penting. hidung dan mulut kemudian tebuk bahagian tersebut.Membentuk dan membuat binaan .Membentuk topeng makhluk fantasi Contoh Arahan . Ambil bahan yang sesuai dengan aktiviti seperti : . Lukis mata. gunting. kertas kotak (box board). 34 . gam dan media w arna. 6. Buat kemasan dan hantarkan hasil kerja. Mew arna dan menghias menggunakan bahan yang disediakan mengikut kreativiti. c) Pembelajaran Sendiri Satu proses pembelajaran yang murid bertanggungjaw ab sepenuhnya atas semua keputusan ber kaitan dengan pembelajarannya. b) Pembelajaran Arah Kendiri Satu proses pembelajaran di mana murid bertanggungjaw ab terhadap pembelajaran mereka dan belajar bagaimana untuk belajar. c) Hantar kan hasil kerja kepada guru. 4. 5.

a) Baca arahan yang di beri. Hiaskan pasu menggunakan teknik cetakan dengan menggunakan bahan-bahan seperti berikut : a) mata pen b) penutup pen c) paku d) skru e) klip kertas dan lain-lain 5. Melakar bentuk tembikar yang seimbang 2.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Contoh Kedua: Bidang D Topik/Tajuk Tahun Tujuan Kraf Tradisional Tembikar 4 Membentuk sebuah pasu bunga hiasan menggunakan teknik lingkaran dan picitan. Ambil bahan yang sesuai untuk membuat tembikar. c) Hantar kan hasil kerja Tugasan 1. 3. Arahan. Membentuk tembikar menggunakan teknik lingkaran dan picitan. (rujuk gambarajah) 4. 35 . Keringkan dan hantar kepada guru. b) Hasilkan sebuah pasu tembikar menggunakan teknik lingkaran dan picitan.

Buat garisan secara raw ak. Ambil bahan-bahan yang diperlukan seperti krayon. c) Hantarkan hasil kerja kepada guru. Lukiskan pelbagai teknik garisan disetiap ruang kosong menggunakan pelbagai media. 5. pastel. 3. Buat kemasan dan hantar hasil kerja kepada guru. 36 . Tugasan 1. Pilih w arna berdasarkan w arna sejuk. b) Hasilkan satu corak menggunakan pelbagai teknik garisan. w arna air dan pensel w arna. 2.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Bidang Topik/tajuk Tahun Tujuan Arahan- - Menggambar Garisan 1 Menghasilkan pelbagai jenis garisan a) Baca arahan yang diberi. 4.

Tugasan 1.Menghasilkan sebuah bakul Arahan-a) Baca arahan yang diberi. Potong lapan bilah rotan berukuran 60 c m setiap satu. Untuk kemasan pilih salah satu teknik di baw ah.Penghasilan Seni Visual . c) Hantar kan hasil kerja kepada guru. Susun bilah rotan rapat-rapat 4. 3. ( rujuk gambarajah ) 5. Ambil sebilah rotan panjang yang telah dibasahkan/ direndam seketika Tandakan dibahagian tengah untuk proses menganyam seterusnya. Anyam sehingga siap seperti bentuk yang dikehendaki. 2. ( rujuk gambarajah ) 37 . Susun rotan seperti gambarajah di baw ah. Ambil rotan untuk anyaman.Kraf Tradisional/Dimensi Baru – Anyaman -4 . b) Hasil kan sebuah bakul untuk hiasan/ gubahan bunga.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Bidang Topik/Tajuk Tingkatan Tujuan . 6.

7. Pacakkan bersebelahan dengan bilah asal. Hantar hasil kerja kepada guru.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Potong bilah rotan mengikut bilangan dan saiz yang mencukupi. 38 .

Melalui Pembelajaran Masteri murid diber i peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. menarik dan mengembirakan. Menerangkan dan melaksanakan langkah Pembelajaran Masteri dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Vis ual DEFINIS I OBJEKTIF Pembelajaran Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembela jaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum ke unit pembelajaran seterusnya. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkaitan. 39 . Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai aras masteri. Keupayaan dan Pencapaian dinilai semasa aktiviti Pembelajaran. berkesan. 2. dan diikuti dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Setelah dibuat penilaian. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah bermakna. iii. Hasil pembelajaran per lu ditentukan. 1. Menyatakan konsep Pembelajaran Masteri. cara melaksanakan Pembelajaran Masteri bagi beberapa tajuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. dan disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran. Model Pembelajaran Masteri dimulakan dengan Penentuan Hasil Pembelajaran. Semua murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru. vi. iv. v.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Pengenalan Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. i. PENDEKATAN PEM BELAJA RA N MASTERI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Modul ini mengandungi penerangan tentang Pembelajaran Masteri. DEFINIS I ii. Tujuan menentukan hasil pembelajaran murid adalah untuk memastikan murid semua berjaya menguasai pengetahuan dan kemahir an yang diberikan dengan kadar kemampuan biasa seseorang murid di tahap tersebut. murid yang telah menguasai akan diteruskan dengan aktiviti pengayaan dan bagi murid yang belum menguasai akan diteruskan dengan aktiviti pemulihan. Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkualit i serta berpandukan tahap penguasaan mur id.

Antaranya: 1. Langkah tersebut digambarkan melalui model berikut : Unit Pembelajaran 1 Penent uan hasil pembelaj aran Pengajaran & pembelaj aran Penilaian MODEL PEM BELAJARAN MASTERI YA Tindakan susulan akti v iti pengayaan TIDAK Murid sudah menguasai ? Tindakan susulan akti viti pemulihan Unit Pembelajaran 2 Dalam pengajaran dan pembelajaran masteri. Untuk itu. Masa yang diperuntukan Dengan mengetahui kebolehan dan keupayaan mur id yang berbeza. beberapa perkara perlu diketahui oleh guru. Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri. Contoh bagaimana pembelajaran masteri berlaku dalam mata 40 . murid akan dapat menguasai ilmu pada kadar kemampuan mereka. Kemudahan yang ada 4. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza 3. guru seharusnya mengenali murid mereka. Dalam Pembelajaran Masteri terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan.bagai bagi memudahkan murid menguasai ilmu yang disampaikan. Kebolehan dan keupayaan murid yang berbeza 2. Dengan merujuk kepada kadar penerimaan dan kesanggupan. guru dapat merancang kaedah pengajaran yang juga berbeza dan berbagai.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL CIRI-CIRI PEM BELAJARAN MASTERI : vii.

Penentuan Hasil Pembelajaran i) Mengenal pasti jenis-jenis garisan ii) Mengetahui dengan menggunakan pelbagai jenis garisan boleh menghasilkan bentuk. Murid diminta mengenali jenis flora.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL pelajaran Pendidikan Seni Visual: a) Tingkatan Bidang Tajuk Masa Objektif Bahan Sokongan Persediaan Guru :1 : Penghasilan Seni Visual : Lukisan : 80 minit : Menghasilkan bentuk dengan pelbagai garisan. Aktiv iti 1 Dengan menggunakan tetingkap murid memilih sudut pandangan yang se suai untuk menggambar. KEMAHIRAN GENERIK/NILAI Menghargai keindahan alam. 2. Contoh tetingkap : Membuat pemilihan yang tepat 41 . Dapat menghadkan apa y ang henda k dilukis. Dapat banding beza warna-warna yang ada di taman. Berkumunikasi CONTOH PENGAJARAN DAN PEM BELAJARAN Murid dibawa melaw ke sebuah at taman yang terdapat di kawasan sekolah. objek dan warnanya. Pengajaran dan Pembelajaran Cadangan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran BU TIRAN KEGIATAN Set Induksi HASIL PEMBELAJARAN Apresiasi keindahan alam sekitar. : Pensil dan kertas : Contoh Lukisan dan catan : Langkah Pembelajaran M asteri 1.

Pemulihan Serta Merta Guru mengenalpasti murid yang belum dapat mencampur warna mengikut ke sesuaian warna flora dan objek. Murid-murid dikumpulkan untuk dibantu. Setiap flora dan objek mempunyai bentuk yang berbeza. Memahami flora dan objek mempunyai pelbagai warna. Merah Cerah – Merah sedia ada 42 . Kebebasan membuat pemilihan Aktiv iti 3 Murid mewarna mengikut warna flora dan objek. Warna Daun Hijau gelap Hijau + hitam Biru + kuning + Hitam Hijau biasa – Hijau sedia ada Biru + kuning Hijau muda – Hijau sedia ada Hijau + kuning Warna bunga Merah Gelap – Merah sedia ada Merah + biru + hitam Merah – ada Merah sedia Membancuh warna. Guru akan membantu murid yang lemah dalam proses mencampur warna. • Kebolehan membancuh warna. • Menikmati keindahan warnawarna flora.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Aktiv iti 2 Murid melukis bentuk-bentuk flora dan objek yang ada di taman mengikut pilihan tetingkap. Guru mengawal aktiviti murid dan mengingatkan masa y ang diperuntukan Setiap murid akan mendapat sudut pandangan tersendiri .

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Merah + kuning Kuning – Kuning sedia ada Kuning + putih Warna Pokok Coklat gelap – Coklat sedia ada Coklat + hitam Coklat – Coklat sedia ada Coklat cerah – Coklat + kuning/putih Coklat hijau – Coklat + Hijau. latihan ulangan hendaklah dilakukan (seperti di atas). Aktiv iti 4 Selepas tunjuk cara guru. pengayaan Murid yang boleh menguasai campuran warna. 43 . pemulihan Murid dapat Jika ada yang masih menguasai kadar tidak mencapai tahap campur warna. yang sepatutnya. murid meneruskan aktiviti. Guru menilai kerja murid untuk memastikan hasil pembelajaran tercapai. akan meneruskan aktiviti peringkatan dengan membuat penegasan pada Murid mengetahui konsep perspektif warna Murid berusaha menghasilkan campuran warna Membancuh warna.

Murid dapat membezakan antara lukisan dengan catan. (Cadangan: Lukisan dan catan alam benda) Aktiv iti 1 Guru membuat rumusan hasil perbincangan set induksi dan menerangkan konsep lukisan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL warna flora dan objek (perspektif warna dan ruang depan/belakang). b) Tingkatan :1 Bidang : Penghasilan Seni Visual Tajuk : Lukisan Masa : 80 minit Objektif : Menghasilkan bentuk dengan pelbagai garisan. Penentuan Hasil Pembelajaran i) Mengenal pasti jenis-jenis garisan ii) Mengetahui dengan menggunakan pelbagai jenis garisan boleh menghasilkan bentuk. Murid diminta memberi refleksi terhadap lukisan dan catan yang dipamerkan. Pengajaran dan Pembelajaran Cadangan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran BU TIRAN KEGIA TAN Set Induksi Guru pamerkan contoh lukisan dan catan. Bahan Sokongan: Pensil dan kertas Persediaan Guru: Contoh Lukisan dan catan Langkah Pembelajaran M asteri : 1. KBKK Murid dapat membuat banding beza lukisan dan catan KBKK HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN GENERIK/NILAI 44 . 2. Penutup Pameran dan apresiasi.

pen kray on .Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Konsep lukisan • Menggunakan bahantara kering – pensil. Struktur geometri 45 . Murid mengetahui ada pelbagai jenis garisan. rupa geometri Rupa organik Guru menunjukcara bagaimana rupa boleh menghasilkan struktur Murid memahami cantuman rupa boleh menghasilkan struktur. Murid memahami rupa geometri dan rupa organik. arang. pensil warna. Contoh: garisan halus garisan tebal lain-lain Peka kepada garisan Aktiv iti 3 Guru menunjukcara bahawa garisan boleh menghasilkan rupa. • Terdapat pelbagai jenis garisan • Tidak menggunakan sapuan warna Aktiv iti 2 Guru menunjukcara dengan menggunakan pensil bagi menghasilkan pelbagai jenis garisan.

• Guru menerangkan peranan cahaya dalam penghasilan bentuk Murid memahami bentuk terhasil dengan menggunakan ton/jalinan. T ujuan ton dan jalinan adalah untuk menghasilkan bentuk. membentuk Peka kepada cahaya Contoh bentuk dan ke san cahaya 46 . Murid dapat membezakan ke kuatan ton berdasarkan arah cahaya. Murid memahami dengan menggunakan garisan dapat menghasilkan ton dan jalinan. KBKK contoh ton contoh jalinan Aktiv iti 5 • Guru menunjukcara bagaimana bentuk dapat dihasilkan dengan mengaplikasikan ton/jalinan pada struktur.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Struktur organik Aktiv iti 4 Guru menunjukcara bagaimana menghasilkan pelbagai jenis ton dan jalinan dengan menggunakan garisan.

ton dan bentuk. struktur.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Aktiv iti 6 Murid menghasilkan kerja seperti tunjukcara guru. rupa. Secara lisan berbincang mengenai garisan. Murid dapat menghasilkan kerja seperti yang dikehendaki Murid mendapat peningkatan pemahaman Secara kumpulan murid mendapat tunjukcara yang se kata. Pengayaan Murid yang berjaya mencapai Penentuan Hasil Pembelajaran akan meneruskan aktiviti pengayaan dengan melukis beberapa objek yang disediakan oleh guru. Murid dikumpulkan dan tunjukcara diulangi. Penutup Mempamer dan membuat apresiasi kerja murid. Kerjasama Murid dapat meningkatkan lagi kefahaman lukisan dengan melukis obekobjek yang disediakan. Pemulihan Guru mengenalpasti murid yang belum mencapai Penentuan Hasil Pembelajaran. Membuat keputusan Mengingatkan semula urutan aktiviti yang telah dijalankan 47 . jalinan. Pemulihan serta merta Guru memantau dan membantu murid yang kurang faham dengan tugasan yang diberi.

dinamik serta boleh menerima dan menangani segala perubahan. kreatif.Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Pengenalan Perubahan dalam arus pembangunan yang pesat dan lebih bersifat global memberikan satu tamparan yang hebat dalam arus kehidupan. Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yang akan berlaku. maka generasi har i ini perlu berganjak paradigma dan memindah minda untuk merenung hari esok agar generasi baru mendapat bekalan yang cukup untuk menghadapi cabaran dan perubahan. Oleh yang demikian. pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan diperkenalkan untuk membolehkan generasi baru merancang dan mew ujudkan masyarakat Malaysia yang berw aw asan. PENGAJA RA N BERA SASKA N KAJIA N M ASA DEPA N DEFINISI RASIONAL KAJIA N MASA DEPA N Rasional pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan murid menangani sebarang cabaran pada masa depan dan bersedia menghadapi segala perubahan yang tidak dijangka. Menyedari hakikat ini. Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD) merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yang telah berlaku dan sedang berlaku. rasional. OBJEKTIF Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan murid : berfikir secara kritis dan kreatif membuat keputusan tentang masa depan membina sikap dan nil ai posit if tentang masa depan berkomunikasi secara berkesan tentang masa depan mempunyai pengetahuan tentang masa depan membuat kajian dan menguruskan maklu mat tentang masa depan 48 .

Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL KEM AHIRA N ASAS KAJIA N M ASA DEPAN KMD memberi kesedaran dan merangsang minda berfikir tentang isu. KEM AHIRA N KHUSUS KAJIA N M ASA DEPAN Kemahiran Khusus Kajian Masa Depan 1. Imaginasi dan Kreativiti Kemahiran ini membaw a kita kepada imaginasi yang tiada had yang mampu menghasilkan idea inovatif. Menggunakan sumber manusia dan sumber lain bagi mengaw al. 3. 3. Pemahaman konsep Kajian Masa Depan Segala tindakan dan peristiw a semasa ada kaitan dengan masa lalu. Menjangka kesan atau akibat sesuatu fenomena atau trend. 4. masala h dan peluang yang bakal dihadapi. 1 MEMBUAT RAMALAN 3 MENGAWAL DAN MENGENDALIKAN PERUBAHAN 2 MENJANGKA AKIBAT 1. menangani serta mengendalikan perubahan. 49 . Pengumpulan Maklumat Strategi sedia ada membolehkan kita memahami data masa lalu dan masa kini untuk menentukan trend masa depan. Ramalan dibuat tentang trend dan perubahan yang akan berlaku berdasarkan pengetahuan dan maklumat yang sedia ada. 5. Strategi Mengatasi Cabaran Membantu murid membina rasa optimis dan keyakinan dir i serta menangani masalah yang dihadapi oleh mereka. 2. 2. Ramalan dan Analisis Satu proses mengenalpasti kesan atau akibat yang membolehkan kita membuat andaian tentang sesuatu pembaharuan atau perubahan.

Membina Senario Teknik yang penting untuk membantu murid membina gambaran jelas tentang situasi masa depan. 7. Kemudian murid menggunakan kebolehan imaginasi untuk mereka bentuk kereta masa depan. 50 . Proses Inovasi Sosial Strategi ini bertujuan untuk mengajar kemahiran penyelesian masalah. Memilih tajuk dan tema yang sesuai dengan teknik KMD. Contoh Pengajaran dan Pembelajaran. Penjelasan Nilai dan Masa Depan Satu proses mengajar murid berfikir dan mengamalkan nilai-nilai murni yang membaw a implikasi positif pada generasi akan datang. Dimensi Kemapanan Ia merupakan keupayaan kita mencorakkan dan membentuk masa depan dunia dan kesejahteraan hidup. 8. Tahun 1. 1. Tajuk : Kenderaan Tahun 2020. Guru membimbing dengan contoh gambar kereta masa dahulu dengan masa sekarang. Murid diminta menggambarkan bentuk kereta pada masa depan berasaskan pengalaman sedia ada atau dari imbasan masa dahulu ( melalui media). Berbincang dengan murid untuk memperkembangkan idea secara kritis dan kreatif. Membimbing murid mencapai kajian masa depan dalam hasil kerja seni.Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 6. Bidang : Membentuk dan membuat binaan. Guru merancang aktiviti yang melibatkan teknik KMD. 4. 9. CARA MENJALANKAN PENGAJA RA N BERA SASKA N KAJIA N M ASA DEPA N 2. 3.

poster yang di lengkapi dengan sensor peka pada asap rokok atau boleh mengeluarkan pancaran laser bagi memastikan keberkesanannya. Perubahan alam sekitar masa dahulu dikaitkan dengan masa sekarang (sebab/akibat). Contohnya. Pengajaran KMD boleh diterapkan di baw ah tajuk ini dengan memberi penekanan kepada isu ala m sekitar. Murid menggambarkan tentang pemadangan alam sekitar yang tidak ter kaw al pada masa depan. Guru berbincang tentang kesan pencemaran alam sekitar yang tidak kaw al. 51 .Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Contoh Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 4 Bidang : Menggambar (catan) Tajuk : Pemandangan Alam Sekitar. Perubahan perlu dibuat dari aspek ruang. Murid diminta menggambarkan suasana bil ik darjah pada masa dahulu dan sekarang. Poster tersebut direka cipta untuk kegunaan masa depan dengan fungsi yang lebih canggih dan berkesan. kemudahan dan kemajuan teknologi. Tingkatan 1 Bidang : Reka Bentuk grafik (ICT) Tajuk : Kesihatan Diri Murid diminta mereka satu poster berkaitan dengan bahayanya merokok. Contoh Pengajaran dan Pembelajaran Tingkatan 4 Bidang : Reka Bentuk Tajuk : Hiasan dalaman di bil ik darjah.

Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 52 .

Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 53 .

Murid mencari maklumat berkenaan tugasan 4. ABM guru. 2. 5. Murid memberi pendapat. contoh murid atau situasi sebenar. Murid membuat lakaran idea. Sesi apresiasi hasil kerja 52 . Aktiviti : 1. masyarakat dan alam peker jaan. menyediakan pembelajaran secara konkr it yang melibatkan aktiviti hands. dan lukisan pelan secara berkumpulan. Penerangan guru tentang tajuk berdasarkan contoh yang disediakan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL APAKAH PEM BELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL? kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian indiv idu. Murid menghasilkan model 6. 3.On dan Minds –On - PENGENALA N PEM BELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL CIRI-CIRI T EORI PEMBELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL - murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang ber makna dalam rangka minda maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan ber makna kepada mur id guru mew ujudkan kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan Pengalaman harian individu Persekolahan Kehidupan masyarakat Rajah A Alam pekerjaan BAGAIMANA MENGAPLIKASI STRAT EGI PEM BELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL DALAM PENDIDIA KAN SENI VISUAL? Berikut adalah contoh modul pengajaran Pendidikan Seni Visual dan huraian pendekatan pembelajaran secara Kontekstual: TINGKATAN : 4 BIDA NG : REKABENTUK PERSEKITARA N – LANSKA P TAJUK : TAMAN MINI SEKOLAH MASA : 180 JAM Aktiviti secara berkumpulan. lukisan perspektif.

merujuk kepada aktiviti 2. Konteks p sikologi . tempat berkumpul dan berinteraksi antara keluarga dan masyarakat.murid menyatakan tentang keluasan dan keadaan tapak (tanah tanih) / lokasi .Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 7. Melaksanakan projek pada situasi yang sebenar (jika boleh) Melalui aktiviti 1 dan 2. Jepun atau Inggeris ). (Rujuk rajah A) Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika m aklum at disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid Budaya Fizikal Konteks yang pelbagai Sosial Psikologi Pendekatan pembelajaran seperti dalam rajah di atas. sebagai tempat riadah. Konteks So sial . akan ber laku aktiviti memproses maklumat apabila murid dan guru berbincang berkenaan pengalaman melihat rekabentuk hiasan dalaman dan lanskap disekitar mereka atau dar i majalah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan masyarakat dan peranannya dalam alam pekerjaan. unsur binaan / hiasan. berdasarkan contoh yang diberikan oleh guru atau yang pernah dilihat atau dialami oleh murid.murid boleh menyatakan peranan rekabentuk lanskap dan hiasan dalaman dalam kehidupan iaitu jika lanskap. Konteks fizikal . jenis tumbuhan / perabut. apabila murid digalakkan memberi pendapat berkenaan rekabentuk hiasan dalaman dan lanskap dari konteks budaya (seperti pengaruh lanskap Bali. 53 .murid dapat menyatakan peranan rekabentuk lanskap atau hiasan dalaman yang dapat member i keselesaan dan ketenangan jiw a.

Geografi (kemanusiaan). ( mencari maklumat). murid dikehendaki mendapatkan maklumat seperti ukuran tapak. keadaan fizikal / bentuk muka bumi. unsur atau elemen hiasan (lanskap).Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pem belajaran yang berkesan Bilik darjah makmal Kepelbagaian persekitaran pembelajaran Tempat kerja Kehidupan Harian Melalui aktivit i penghasilan rekabentuk hiasan dalaman / lanskap. jenis tumbuhan dan binaan (lanskap). tanah (lanskap).Kemanusiaan . jelas menunjukkan pendekatan Kontekstual merentas pelbagai disiplin ilmu seperti Sains.Sains .Teknikal dan Vokasional Dalam aktiviti 3. persekitaran pembelajaran boleh diperluaskan daripada bililk darjah keluar bilik darjah.Kom unikasi (Teknologi Maklumat dan Bahasa) . jenis-jenis perabut / hiasan. kumpulan murid akan keluar membuat tinjauan tapak / lokasi yang dipilih atau yang sebenar jika boleh) Untuk kumpulan sasaran yang manakah yang paling sesuai dengan pendekatan kontekstual? Aktiviti berkumpulan memberi peluang kepada kumpulan lemah atau sederhana berinteraksi dan dibimbing oleh murid yang cemerlang: ’peer teaching’ Pendekatan Kontekstual merentas pelbagai displin ilm u . Melalui aktiviti ini. Contohnya: Semasa mur id membuat kajian untuk mendapatkan maklumat tentang tugasan. Matematik.M atematik . 54 .

APAKAH FA EDA H PEM BELAJA RA N KONT EKSTUAL? Faedah Pembelajaran Kontekstual Guru Murid Industri Melalui aktiviti merekabentuk hiasan dalaman dan lanskap.3 dan 4. Untuk membuat model murid perlu memikirkan alatan. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dapat mencungkil potensi kecerdasan murid dengan lebih berkesan – seperti Visual Ruang. aplikasi pada situasi yang sebenar) o menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit (aktiviti 4/6. lukis an pelan dan model mengikut skala model 3D. bahan.Matematik. murid dikehendaki menghasilkan lukisan perspektif.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Manakala bahagian teknikal dan vokasional pula boleh dilihat dalam aktiviti 4 dan 5. mew ujudkan apa yang dicadangkan ) o belajar secara bekerjasama( aktiviti berkumpulan ) 55 . Logik. Verbal Linguistik dan Naturalis. m urid memperolehi faedah yang berikut: o mengaitkan pembelajaran (hiasan dalaman / lanskap) dengan pekerjaan atau kehidupan harian o mengaitkan kandungan pembelajaran dengan pengalaman harian (menikmati keselesaan / keindahan hiasan dalaman / lanskap) o memindahkan kemahiran (menghasil kan lukisan pelan dan perspekif berdasarkan asas kemahiran melukis dan aplikasi asas seni reka yang sedia ada atau dipelajari) o meneroka dan mendapatkan bukti ( melalui aktiviti 2. teknik dan proses ‘dematerialisation’ yang sesuai untuk menampakkan kesan yang lebih efektif dan menarik. Intrapersonal.

Rujuk lampiran B 56 . dengan mengemukakan contoh pengusaha tempatan) Faedah kepada Industri: o menerima tenaga kerja yang berpotensi (murid diberi pendedahan aw al tentang industri yang berkaitan) o menggerakkan industri ke dalam pendidikan ( melalui projek hiasan dalaman / lanskap pada situasi yang sebenar.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Faedah kepada guru: o menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya (apabila murid dapat menghasilkan model atau projek yang sebenar) o dapat mengaitkan prinsip pembelajaran dengan dunia pekerjaan ( merekabentuk hiasan dalaman / lanskap merupakan satu bidang kerjaya yang mempunyai prospek tinggi) o menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri. (Guru memperkenalkan industri hiasan dalaman / lanskap kepada murid. murid berinteraksi dengan pengeluar bahanbahan keper luan yang berkaitan) BAGAIMANAKAH MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL? .

Menyebarkan konsep dan aplikasi KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran. Menyebarkan konsep dan aplikasi KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran kepada guru lain. Kemahiran berfikir secara kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan idea.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL KEMAHIRAN BERFIKIR DAN STRATEGI BERFIKIR ( KBSB ) MATLAMAT Pengenalan Penerapan KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual ( PSV ) amat penting selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan. Kemahiran berfikir secara kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea asli. 2. kemahiran kognitif serta sikap dan nilai dalam minda individu. 3. membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masaalah. DEFINISI STRAT EGI BERFIKIR 57 . Menguasai teknik penerapan KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran. KBSB adalah antara unsur utama yang diberikan penekanan dan dinyatakan secara tersurat. Berfikir merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. Memahami maksud dan konsep KBSB. 5. Selepas mengikuti modul ini pendidik : 1. Membina semangat untuk mendalami aplikasi KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran serta dalam kehidupan seharian. OBJEKTIF Modul ini bertujuan memberi pemahaman dan panduan tentang kemahiran berfikir dan pengoperasiannya agar guru dapat menerapkan dala m pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. 4.

Pengetahuan. 3. Kemahiran . Dalam proses mengkonsepsikan. menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. 2. PENGETAHUAN KEMAHIRAN / KOGNITIF SIKAP / NILAI Proses Berfikir 58 . soalan yang seringkali timbul di pemikiran anda ialah : 1. anda sedang dalam proses berfikir. kedua-dua KBSB secara kritis dan kreatif digunakan. kemahiran kognit if dan sikap atau nilai seperti dalam rajah di baw ah. 4.menyoal diri sendir i tentang objek itu .apa yang anda tahu tentang objek itu .Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL PROSES BERFIKIR Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya. Apakah objek itu? Apakah kegunaannya? Bagaimanakah menggunakannya? Adakah ia memberi manfaat? Apabila anda menyoal dir i sendiri dan mencari jaw apannya. Sikap / Nilai .keinginan untuk mengetahui tentang objek itu Oleh yang demikian proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan. Kebiasaannya apabila anda berhadapan dengan sesuatu perkara misalnya sesuatu objek. Untuk mencari jaw apan. Ia melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah pula melibatkan beberapa kemahiran berfikir. anda menggunakan aspek yang berikut : .

Mengajar tentang berfikir Rangka Kerja Penerapan KBSB dalam Pengajaran dan Pem belajaran Terdapat 5 per ingkat rangka kerja khusus untuk menerapkan KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran seperti inkuiripenemuan. 3. konstruktiv is me dan lain-lain lagi. Contoh Aplikasi KBKK dalam Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun Bidang Tajuk Tahun 1 Membuat corak dan rekaan Mereka corak pembalut hadiah Penerangan Guru mengajar murid mereka corak dengan menggunakan cebisan kertas w arna. Memperkenalkan KBSB Mempraktikkan KBSB dengan bimbingan guru Mempraktikkan KBSB tanpa bimbingan guru Mengaplikasikan KBSB dalam situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Murid dikehendaki menggoyak dan menampal cebisan tersebut sehingga menghasilkan sebuah rekacorak yang menar ik .membuat gambaran mental dan merekacipta. Mengajar untuk berfikir c.memba ndingkan dan membezakan. 4. 2. 59 .me nyusun mengikut keutamaan Kreatif Menjanakan idea. Kritis Mencirikan. Mengajar cara berfikir b. pembelajaran koperatif.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Strategi Penerapan Kem ahiran Berfikir dalam Pengajaran dan Pem belajaran Strategi penerapan perlu menggabungkan tiga pendekatan pengajaran dan pembelajaran KBSB iaitu : a. 1.

memba ndingkan dan membezakan. Murid diberi tugasan memilih satu motif dan ditekatkan di atas sehelai cebisan kain yang kecil sebagai asas pengenalan. membuat urutan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Tahun Bidang Tajuk Penerangan Tingkatan 3 Membuat corak dan rekaan Sarung Kusyen Guru mengajar murid mereka corak sarung kusyen dengan menggabungkan motif organik dan geometri dengan menggunakn teknik sapuan berus. menyusun mengikut keutamaan. Kritis Mencirikan. membuat gambaran mental dan mereka cipta. Tahun Bidang Tajuk Penerangan Tahun 6 Memperkenalkan Kraf Tradisional Seni tekat Guru menunjukkan bagaimana proses penghasilan seni tekat kepada murid. menjana idea dan mereka cipta. Kreatif Menjanakan idea. membandingkan dan membezakan seni kraf Kreatif membuat gambaran mental. Kritis Mencirikan. 60 .

membuat gambaran mental dan mereka cipta 61 . Kritis Mencirikan. Kreatif Menjana idea. SB Membuat keputusan Kritis Mencirikan. dengan menggunakan bahan-bahan terbuang. meramal. Tahun Bidang Tajuk Penerangan Tahun 4 Membentuk dan membuat binaan Kereta idaman saya Murid diminta mereka bentuk kereta idaman. menghubung kaitkan dan merekacipta. membandingkan dan membezakan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Tingkatan Bidang Tajuk Penerangan Tingkatan 4 Kraf Tradis ional dan Dimensi Baru Membatik Murid mempelajari proses penghasilan batik lukis untuk dijadikan mata barang. membuat urutan. Kreatif Menjanakan idea. mengesan kecondongan. membandingkan dan membezakan.

menilai Kreatif Menjanakan idea. membuat gambaran mental. 62 . mengumpul dan mengelaskan Kreatif Membuat gambaran mental. mengumpul dan mengelaskan. mengesan kecondongan. Kritis mencirikan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Tingkatan Tingkatan 5 Bidang Reka bentuk Industri Tajuk Bekas serbaguna Penerangan Murid diminta mereka bentuk sebuah bekas serbaguna yang mempunyai ciri-ciri komersial.mereka cipta. SB Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah Kritis Menganalisis. Tahun Bidang Tajuk Penerangan Tahun 5 Menggambar Taman bunga Murid-mur id diminta menggambarkan pemandangan disebuah taman bunga. mengitlak.

membuat gambaran mental.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Tingkatan Bidang Tajuk Penerangan Tingkatan 5 Seni Halus Lukisan Fantasi Murid dibaw a meneroka ke satu dimensi baru dengan tajuk khayalan “Sebuah Planet Asing. Membandingkan dan membezakan Kreatif Menjana Idea. 63 .meramalkan.” Kritis Mencirikan.

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malays ia .

4. span. NT cutter dan lain –lain yang sesuai. kayu. PERSEDIAAN GURU : contoh gambar lanskap. Murid mengabungjalinkan pengetahuan lain seperti Sains. dan Geografi dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual. ranting. tali pengukur. lukisan dan lakaran yang berkaitan dengan rekabentuk lanskap HASIL PEMBELAJARA N KEM AHIRA N GENERIK/ NILAI 64 . Matematik. set geometri. BAHAN SOKONGA N : Peralatan melukis dan mew arna. Murid dapat menyatakan pengalaman harian tentang lanskap dan mengkaitkannya dengan kehidupan masyarakat dan alam pekerjaan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan asas seni reka dalam pernyataan pendapat dan pew ujudan idea Murid dapat mengaplikasikan kemahiran asas melukis –perspektif untuk menyampaikan idea. 2. bahan membuat model seperti ‘paper clay’.LAMPIRAN B MODUL PENGAJA RAN DA N PEM BELAJARA N PENDIDIKA N SENI VISUAL BERDASA RKAN PENDEKATA N PEM BELAJARA N KONTEKST UAL MATA PELAJARAN TINGKATAN BIDA NG TAJUK MASA OBJEKTIF : Pendidikan Seni Visual :4 : REKABENTUK PERSEKITARA N – LANSKAP : TAMAN MINI SEKOLA H : 180 min it : 1. ‘plastik ‘overlay’. kertas lakaran ( mahjong paper). taman dan model lanskap BUTIRAN KEGIATA N MINGGU 1 Set Induksi/ Aktiviti 1 Guru menunjukkan contoh gambar lanskap. gam UHU. 3.

perbincangan. Murid di bahagikan kepada kumpulan Kumpulan membuat kajian dan catatan di tapak/ lokasi yang dipilih oleh kumpulan atau ditentukan ole h guru. Nusantara dan Inggeris Murid dapat menceritakan pengalaman melihat taman dan mengkaitkannya dengan kehidupan masyarakat dan alam pekerjaan dari aspek : . Jepun.tumbuhan .sosial .jenis/ bentuk lanskap(taman) seperti taman Bali. penemuaan dan penciptaan Kepelbagaian persekitaran – bilik dar jah luar bilik darjah Mencungkil potensi kecerdasan murid Pembelajaran merentas pelbagai disiplin ilmu.psikologi Guru mengemukakan set soalan yang sesuai Aktiviti 3 Guru menerangkan tajuk/ tugasan yang akan dilakukan oleh mur id i. pagola. Sains.fizikal . air terjun. kajian M engala mi.LAMPIRAN B Guru memberi penerangan ringkas tentang tajuk Aktiviti 2 Perbincangan mengenai pengalaman murid berkenaan rekabentuk lanskap (taman mini) dari aspek : .unsur binaan seperti kolam.ukuran tapak . ii.unsur lanskap yang sedia ada Kumpulan beker jasama mencari maklumat Murid menggabungjalinkan ilmu yang dipelajari (Matematik. kehidupan masyarakat dan alam pekerjaan Maklumat disampaikan dalam pelbagai kontek . Guru menyeli a aktiviti kumpulan 65 . air pancutan.penerokaan. Murid berupaya melahir kan potensi pelbagai kecerdasan pemahaman – penerangan konsep.fizikal . Geografi) untuk menganalisa maklumat dan menjana idea.keadaan fizikal tapak .sosial .budaya .peranan dan fungsi lanskap . .budaya . perabut taman .elemen dan ciri-ciri lanskap .psikologi Memproses maklumat berkenaan pengalaman.

Murid menyempurnakan lukisan – kemasan/ ‘rendering’ Murid dapat meningkatkan kemahiran mew arna.lakaran elemen hiasan taman seperti jenis-jenis tumbuhan. Kumpulan membentangkan Lakaran idea rekabentuk taman mini Murid mengapliaksi kemahiran asas seni dan asas melukis dalam merekabentuk M engaplikasi – pengetahuan yang sedia ada dalam situasi lain Aktiviti Hands. perabut dan la in-lain Kumpulan membuat keputusan reka bentuk taman mini secara kolektif II.lukisan pelan . Minggu 2. menyempurnakan rekabentuk Guru menerangkan teknik-teknik kemasan lukisan pelan dan luksian perspektif III.LAMPIRAN B Aktiviti 4 I. dan membuat keputusan Murid berkeyakinan menyatakan idea secara visual dan ‘verbal’ ( lisan) Guru memberi pandangan Guru menerangkan aktiviti lanjutan yang akan dilakukan pada minggu berikutnya. .kemasan lukisan Guru mengingatkan murid tentang persediaan alatan dan bahan untuk aktiviti minggu berikutnya.sambungan aktiviti 4 – membuat kemasan lukisan (rendering).lukisan perspektif. menghasilkan . Berdasarkan maklumat yang diperolehi murid membuat lakaran idea reka bentuk taman mini.On Murid belajar beker ja dalam kumpulan “team w ork’. memahami teknik dan media w arna Merentas pelbagai disiplin ilmu 66 . pasu.

LAMPIRAN B Guru menyelia aktiviti kumpulan Mengaplikasikan – menggunakan imformasi yang sedia ada dalam situasi lain Murid boleh membuat persediaan aw al untuk aktivit i minggu hadapan IV mur id berbincang antara kumpulan tentang alatan. membuat catatan Guru mengingatkan murid tentang persediaan murid pada minggu hadapan MINGGU 3 – sambungan aktiviti menghasilkan model (Aktiviti 5) Aktiviti 5 Guru memberi penerangan ringkas tentang teknik dan proses menghasilkan model I. Kumpulan menghasilkan satu model secara kolektif Murid mengaplikasi ilmu teknikal dan vokasional dalam penghasilan model Meningkatkan kreativ iti kemahiran murid semasa proses ‘dematerialisation’ Bekerjasama – memberi maklum balas dan komunikasi M emindahkan – membina daripada apa yang telah dipelajari Guru menyelia aktiviti kumpulan Aktiviti 6 Sesi apresiasi hasil kerja .folio (lukisan) dan model Kumpulan mempamerkan dan membentang hasil kerja untuk dibincangkan Guru membuat rumusan dan penilaian Imbasan kembali dan penilaian 67 . tentang teknik dan proses menghasilkan model.

LAMPIRAN B Aktiviti 7 Menjalankan projek Taman Mini sebenar ditapak sekolah jika boleh. berinteraksi dengan pembekal Faedah kepada murid. .sebagai aktiviti kokurikulum Murid mengetahui aspek teknikal/ vokasional Murid didedahkan dengan industri lanskap. guru dan industri M emindahkan – daripada idea kepada realiti 68 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful