You are on page 1of 4

MERIDIANUL

CULTURAL ROMÂNESC
ROMANIAN CULTURAL MERIDIAN
MERIDIEN CULTUREL ROUMAIN
Румынский культурный Меридиан
RUMÄNISCHER KULTUR MERIDIAN

P. Mateescu - Coloana Dorului de Țară C-tin Brâncuși - Coloana Infinitului

An IV, Nr. 1, (13) ianuarie ­ februarie ­ martie 2018


Director: Prof. dr. Dumitru V. MARIN
VASLUI
&&&&&&&&&&&&&
ISTORIE
Costin CLIT – Huși

UN DESCÂNTEC DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA


DIN SATUL SOFRONEȘTI, ȚINUTUL ISTORIC AL VASLUIULUI
Culegerea directă a descântecelor s-a cu toți vitejii tăi, cu toți saiupii tăi, cu toți orgii tăi,
dovedit a fi foarte dificilă din cauza reticenței di pin to(a)te fumedeniile, di pi to(a)te pustiietățile,
bătrânelor practicante care nu doresc dezvăluirea mulți ca iarba, iuți ca frunza, eșiți că fo(a)rti îm(i)
„tainelor” moștenite de cele mai multe ori în trebuiți; iar mai cu tot de(na)dinsul, mai ales tu
familie. Punem la dispoziția celor interesați o săliman mari, eși di undi ești, că fo(a)rte îm(i)
„carte” scrisă la 2 martie 1838 în grafie chirilică. În trebu(i)ești, în slujbă să te pornesc, că tu știi în
descântec este pomenit armăsarul din „hergheliia ceriu și pi supt ceriu, știi pi pământ și pi supt
vlădicăi di la Roman”, realitate ce ne poate duce cu pământ, știi di to(a)te curvili, și to(a)te
gândul la datarea documentului din timpul tâlhărașagurile, știi și dușmanu(l) și di pizmașul
exercitării jurisdicției Episcopiei Romanului asupra meu, cutăruia om din cutari sat, cel cu gura au
ținutului Vaslui, încetată după anexarea Basarabiei căntat și cu limba au discântat, și faptul lui l-au
de Imperiul Țarist la 1812. Ținutul Vasluiului va aruncat, că tu știi pi ci l-au aruncat, și undi l-au
trece sub jurisdicția Episcopiei Hușului după raptul vărsat și l-au turnat pi gură di ursu, cu păr di urs,
teritorial amintit. cu scârnă di urs, și l-au turnat pi gură di lup, cu păr
Documentul a fost cercetat de dr. Astrid di lup, cu scârnă di lup, au l-au suflat pi gâtlan di
Cambose (Institutul de Filologie Română „A. lup, au l-au turnat pi gură di câini, cu păr di câini,
Philippide” din Iași) la 24 septembrie 2015, și de cu scârnă di câini, au l-au turnat pi gură di om, cu
Paraschiva Avram, la 19 august 2016 (a realizat o păr di om, cu scârnă di om; că tu îl știi, dar eu nu-l
copie xerox din care ne-a dat o parte pentru știu, ori au făcut faptul săliman mari cu copită di
transcriere). iapă niînvățată, ori au făcut faptul săliman mari cu
său di bou crupat 1 , ori au făcut faptul săliman mari
DOCUMENT cu sagnă 2 di cal, ori au făcut faptul săliman mari cu
mână di om mort sau cu țernă di la mormânt, ori au
Dacă nu să chișcă luna să începi a discânta făcut faptul săliman mari cu tină 3 di la topilă 4 , ori
aceste ori în ci zi să va întânpla. Sara faci o au făcut faptul săliman mari cu pliscu di rață, ori
turtișo(a)ră cernută pi dosul sâtii, și pi dosul au făcut faptul săliman mari cu peni părăsâti, ori cu
covățelii o frămânți și o coci și scoțind pâine(a) din colbu di cloșcă, ori cu ou clocit, ori au făcut faptul
coptor o legi într-un șervit și pui 9 hiri usturoiu și 9 săliman mari cu iți părăsâti, ori cu tortu di copilă
hiri di cărbuni și tragi cărbunii din cuptor aprinși neînvățată; iar tu săliman mari eși di undi ești că
și-i stângi pi vatră, socotind ca 90 di cărbuni, dar fo(a)rte îm(i) trebu(i)ești în slujbă să te pornesc, că
nu-i numeri, și legi într-alt colțu di șervit, nu la un tu știi di dușman și di pizmașul cutăruia om, să știi
loc cu pâine(a), și mergi și runpi 3 crăngi di alun
dintr-o vară crescuti și li ei într-o mână acele 1 Crupă = partea de dinapoi a șoldurilor între șale și rădăcina
to(a)te și mergi la baltă, agiungând la baltă stupești
cozii.
di 3 ori în trii părți și începi a da cu vărgile în baltă, 2 Rană pe spinarea calului, produsă de șa, de tarniță sau ham.
zicând așa: Cicatrice rămasă după marcarea cu fierul roșu.
Eși draci cu drăco(a)ica ta, eși gheavole cu 3 Noroi, pământ, lut.
4 Loc în albia unui râu sau apă stătătoare unde se pune la topit
gheavolo(a)ica ta, eși Iudo cu Iudol(a)ica ta, eși tu
cânepa sau alte plante textile; bazin de topire a plantelor
sălimani mari, eși di undi ești, că fo(a)rte îm(i)
textile, săpat în câmp și legat printr-un canal de o apă
trebu(i)ești, cu toți strașnicii tăi cu toți oștenii tăi, curgătoare sau de un lac; topitoare.
Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 1 (13), ianuarie – februarie – martie 2018 109
/ Saftii5 / ce cu gura au căuntat și cu linba au cauți pi supt hamtalurile casăi lui, și în patru
discântat; și faptul au aruncat, că tu îl știi, dar eu unghiuri a casăi lui și în vârvul casăi lui, și undi
nu-l știu, di au făcut faptul cu mâna lui, ori au le-i găsî turnat, vărsat, să-i ni să-l curățești, bini
plătit cu bani, că tu îl știi, dar eu nu-l știu, ori au să-l lămurești, vălătuc să-l strângi, în gura
făcut faptul săliman mari cu chip de ariciu sau cu dușmanului să-l torni, la inimă să-l așezi, în sângi
cheli di ariciu, sau cu mați di aricioei, ori au făcut să-l clocotești, vârtos cu mo(a)rte să-l grămădești,
faptul săliman mari cu cap di mâți, sau cu căcat di și nu li-i găsî faptul săliman mari nici acolo, să-l
mâți, sau cu cheli di mâți sau cu borâtură di mâță; cauți pi trupul cutari / Saftii /, și pi trupul fimeii lui
ori au făcut faptul săliman mari cu cap di bro(a)scă și a copiilor lui, să-l cauți la cinste(a) lui, și pi
sau cu cheli di bro(a)scă, sau cu bale di bro(a)scă, vorba lui, și unde lă-i găsî turnat, vărsat, pi trupul
au făcut faptul; ori au făcut faptul săliman mari cu lui, pi trupul fimeii lui, pi trupul copiilor lui, bini
cap di pești, ori au făcut faptul săliman mari cu să-l speli, bini să-l curățești, bini să-l lămurești,
solzi di pești, sau cu ze(a)mă di pești, ori au făcut vălătuc să-l strângi, în gura dușmanului să-l torni,
faptul săliman mari cu cap di șerpi sau cu cheli di la inimă să-l așezi, în sângi să-l clocotești, vârtos
șerpi sau coadă di șerpi, sau cu venin di co(a)dă di cu mo(a)rte să-l grămădești, și nu li-i găsî săliman
șerpi, ori au făcut faptul săliman mari cu coș di rac, mari nici acolo, să-l cauți în casa me(a), și nu li-i
sau cu chicior di rac, sau cu gheiavol nispălat, că tu găsî nici acolo, să-l cauți al 2 casă, și nu li-i găsî
îl știi, dar eu nu-l știu; iar tu săliman mari eși di nici acolo, să-l cauți al 3 casă, și nu le-i găsî nici
undi ești că fo(a)rte îm(i) trebu(i)ești, că eu, știi, îți acolo, să-l cauți al 4 casă, și nu li-i găsî nici acolo,
plătesc. Atunce ia doi cărbuni, și dai unul în apă și să-l cauți al 5 casă, și nu li-i găsî nici acolo, să-l
zici: eu îți dau ții harmasar negru din hergheliia cauți al 6 casă, și nu li-i găsî nici acolo, să-l cauți al
vlădicăi di la Roman, și-ți dau și mai mult, un 7 casă, și nu li-i găsî ni(ci) acolo, să-l cauți al 8
călugăraș di supt sama vlădicăi, și ții ț(i)-am dat cal casă, și nu li-i găsî nici acolo, să-l cauți al 9 casă, și
di încălecat și călugăraș pre vrednic di umblat ca să nu li-i găsî nici așa, să-l cauți al 9 sat, și nu li-i găsî
nu ostenești, și mii să-m(i) bănu(i)ești, iar tu să-l cauți al 9 țară, să nu scapi, că eu ții îți plătesc
săliman mari eși di undi ești că fo(a)rte îm(i) săliman mari, că-ți dau cal di încălecat, și pre
trebu(i)ești în slujbă să te pornesc, cum mai tari să vrednic om di umblat, și merinde di purtat, și
alergi în holdili cu pâini, cutăruia, și undi le-i găsî fo(a)rte în grabă pi dușman di căutat, cel cu gura
faptul turnat, vărsat, bini să-l lămurești, vălătuc să-l au cântat și cu linba au discântat, și faptul mii l-au
strângi și în gura dușmanului să-l torni, la inimă aruncat; și undi li-i găsî a 9 țară pecetluit, lăcătuit,
să-l așezi, în sângi să-l clocotești, vârtos cu să faci 99 di chei, și să-l discui, și acolo să-l
mo(a)rte să-l grămădești; iar nu li-i găsi nici acolo, trântești, acolo să vecu(i)ești, pi capul vinovatului;
să mergi în grădina cu legumile și undi le-i găsî iar la mini să nu mai v(i)ețu(i)ești, să mă lași ca
turnat, vărsat, bini să-l curățești, vălătuc să-l argintul cel curat și strecurat, și nu li-i găsî săliman
strângi, în gura dușmanului să-l torni, la inimă să-l mari nici așa, a fi dușmanu(l) mort, n-a fi
așezi, în sângi să-l clocotești, vârtos cu mo(a)rte dușman(ul) viu, să te duci la mormântul
să-l grămădești; iar nu le-i găsî nici acolo, săliman vinovatului, că tu îl știi, iar eu nu-l știu, să faci 99
mari, să alergi la casa cutăruia om, în ocol cu di hârleți și 99 di grebli și 99 di mături, cu hârlețile
vacile, în târla cu oile, în hergheliia cu iepile și în să-l sapi, cu greblili și cu măturili să-l mături, și să
turma cu porcei, și în prisăcile cu stupii, și în odihnești, în mormântul vinovatului, pi capul
poiata cu găinile, și undi le-i găsî faptul turnat, vinovatului, celui ci au aruncat mii fapt; iar nu-l vii
vărsat, bini să-l curățești, bini să-l lămurești, găsî săliman mari nici acolo, și iar fi dușman cile
vălătuc să-l strângi, în gura dușmanului să-l torni, vii, n-a fi mort, să te duci la casăle vinovatului, că
la inimă să-l așezi, în sângi să-l clocotești, vârtos acolo este copil gras și vădană grasă și chilotile
cu mo(a)rte să-l grămădești; iar nu le-i găsî nici vo(a)stre așternut, și masa vo(a)stră întinsă, și
acolo, să alergi la casa cutăruia om / Saftii / să-l acolo beți și vă veseliți, și să se mere lume(a) di
voi ce-ți lucra, pi capul vinovatului celui ci au
5 aruncat mii fapt; iar tu săliman mari eși di unde ești
Scris deasupra.
Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 1 (13), ianuarie – februarie – martie 2018 110
că fo(a)rte îmi trebu(i)ești, în slujbă să te pornesc, mei, din vorba me(a), di pi cinste(a) me(a), bini să
că eu ții îț(i) plătesc, îți dau cal di încălecat, pi mă lămurești, bini să mă curățești, să-l strângi
dușman di căutat, și pre vrednic om di umblat, și vălătuc, și în gura dușmanului să-l torni, la inimă
merindi di purtat, și fo(a)rte în grabă pi dușman di să-l așezi, în sângi să-l clocotești, vârtos cu
căutat, și di zdrobit, și di chinuit, că tu dii și de, și mo(a)rte să-l grămădești, și cum nu să alegi spuma
pi dușman nu-l vii căuta, și nu-l vii zdrobi, și nu-l di pi apa aceasta, săliman mari, așa să nu să aleagă
vii chinui, eu ții, mari poznă facițoiu, cuprinditori nimică di capul vinovatului cari au aruncat mii
și spintecatiori, și inima din mini scotior, și în fapt; și cum nu să alegi săliman mari nimică, di
frigari di her tragior, și pi foc pârpălior, și piste capu di (i)epuri, și di urmile di (i)epuri, așa să nu
obraz batitor, și tu tot îi șide(a), și dușman(ul) nu-l să ale(a)gă nimică di capul vinovatului, ci au
vii căuta, și nu-l vii chinui, și nu-l vii zdrobi; iar eu aruncat fapt mii, și cum nu să alegi nimică di pi
mari poznă facițoiu săliman mari, eu pi tini colbul di pi drum, și fumul di pojar, săliman mari,
prinditor, și mațili din tini scotior, pi piscoi di așa să nu să ale(a)gă nimică di capul vinovatului,
mo(a)ră întindeleor, și zgârcitior, și chinuitior, și tu celui ci au aruncat mii fapt. Ardi șe-l sumuți până
tot îi șide(a), și dușman nu-i căuta, și nu lii chinui, di trii ori.
și nu lii zdrobi, dar eu încă săliman mari poznă Și după cii vini acasă di la baltă, să îngropi
facițoiu, că fimeia ta și copii tăi, prindior, supt în grădină pâine și 2 heri, usturoiu și 9 cărbuni, și 9
ginunche futior, cu fusul morii, cu sulul terii, și tu hire di chiper, și 9 grăunți di grâu di vară, și
săliman mari tot îi șide(a), și pi dușman nu-l vii atunce(a) să zici, iată eu îți plătesc cu aceste(a) iar
căuta, și nu-l vii zdrobi, și nu-l vii chinui, că eu ții tu di aice înnainti să te duci după vrăjmașul meu,
îți plătesc, îți dau cal di încălecat, și merindi di undi li-ți găsî din gură răcniți, din picio(a)ri
purtat, și pre vrednic om di umblat, și fo(a)rte în scăpărând, din ochi scânteind, undi li-ți găsî bând
grabă, pi dușman di căutat, cel cu gura au cântat, și sau li-ți găsî cântând, în gură intrați, di inimă îl
cu limba au discântat, și fapt mii me-(a)u dat apucați, cu linba îl înpungiți, cu ochii îl frigiți, la
aruncat; că tu îl știi, dar eu nu-l știu, și dii șide(a), mini îl aduciți.
și pi dușman nu-l vii căuta, și nu-l vii zdrobi, și Această carte fiind scrisă di mini mai gios
nu-l vii chinui, eu încă ții mari poznă facițoiu iscălitul,
săliman mari; eu am 99 di cățeluși negri, în 99 di La leat 1838 mart(ie) 2 zile
sânbete a paștilor sânt născuți, la 99 di cățele negri <ss> Macsin dascăl.
sânt făcuți, și țâță di la 99 di vaci negre adunați, și Sat Șofroneștii, țin(u)t(ul) Vasluiului, ocol
eu îi țiiu cu 99 di curăle verzi legați, și drumul Fundurilor.
dalior și prindivor, și vinele rupivor, și cauntavor, Și să discânți la baltă sara, în trii sări, câti
și ba((t)jocorivor, iar și voi slujba faciți; iar tu di trii ori, la sfârșitul luminii, la trii sfârșituri di
săliman mari, eși di undi ești, că fo(a)rte îm(i) lumină, și să fii curat într-acele zile când să va ceti
trebu(i)ești, în slujbă să te pornesc, cu toți tirenii această carte.
tăi, cu toți vitejii tăi, cu toți șchiopii tăi, cu toți
orbii tăi, din p(r)in to(a)te afumedeniile, di p(r)in ANI, Colecția Documente, 890 / 2, original.
to(a)te pustiietățile, mulți ca iarba, iuți ca frunza,
iar mai cu tot anadinsul, tu săliman mari, eși di
undi ești, că fo(a)rte îm(i) trebu(i)ești, că eu ții îți
plătesc, îți dau cal di încălecat, și pre vrednic om di
umblat, și merindi di purtat, și fo(a)rte în grabă pi
dușman di căutat, și zdrobit, și di chinuit; și cum
vini această baltă din sus săliman mari, și duci
to(a)te guno(a)iele și scârnăviile, și rămâni curată,
așa să alergi la casa me(a), și tot datul, și tot faptul
meu, di pi trupul meu, și a fimeii mele și a copiilor

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 1 (13), ianuarie – februarie – martie 2018 111