PUTEVI CILJ I ZADACI Cilj predmeta je da omogući učenicima sticanje potrebnih znanja iz projektovanja i izgradnje puteva, da bi se osposobili za razradu

projekata i obavljanje odredjenih poslova i zadataka u građenju, kontroli i održavanju gradskih i vangradskih saobraćajnica. ZADACI predmeta su: - upoznavanje metoda izvođenja donjeg stroja saobraćajnica uz primenu savremene mehanizacije; - upoznavanje mera i vrste zastite zemljanog trupa saobraćajnice; - upoznavanje načina odrzavanja donjeg stroja saobraćajnica i postupaka za sanaciju oštećenih objekata - sticanje znanja o izboru vrste kolovozne konstrukcije u zavisnosti od određenih parametara; - sticanje znanja o načinima izvođenja kolovoznih konstrukcija; - upoznavanje konstruktivnih elemenata tunela i metoda za njihovu izradu; - osposobljavanje ucenika za samostalnu analiticku obradu podataka i graficko prikazivanje elemenata puta; - osposobljavanje za primenu usvojenih znanja iz ove oblasti u ratnim uslovima

SADRŽAJI PROGRAMA III R A Z R E D ( 2+1 čas nedeljno, 70+35 časova godišnje ) UVOD (2) Cilj i zadaci predmeta. Vrste saobraćajnica. GEOTEHNICKI RADOVI DONJI STROJ SAOBRACAJNICA (2) Elementi saobracajnice. Donji stroj saobracajnice. Osnovni pojmovi, definicije. Elementi donjeg stroja puta. Elementi donjeg stroja zeleznicke pruge. KLASIFIKACIJA TLA (2) Klasifikacija prema standardu za zemljane radove za potrebe saobracajnica. Klasifikacija prema tehnickim propisima za zemljane rasdove u gradjevinarstvu. Klasifikacija na osnovu otpora pri iskopu.

Izbor orudja I sastav radne grupe. METODE IZVRSENJA USEKA I NASIPA (4) OSNOVNE TEHNIKE MINIRANJA I ISKOPA U STENI (4) Eksplozivna sredstva za paljenje mina. Radovi na odrzavanju. ZNACAJ. ODRZAVANJE DONJEG STROJA SAOBRACAJNICA (1) Vrste odrzavanja. Potporne i obložne gradjevine. Odrzavanje mehanizacije. nosivosti. vlaznosti. MEHANIZACIJA ZA GEOTEHNICKE RADOVE (4) Orudja za iskop. Pllan organizacije radova. Dejstvo eksploziva. Kriterijum za ocenu kvaliteta materijala ugradjenih u donji stroj saobracajnica. Ciscenje I priprema terena za izgradnju. . Otkopavanje i izgradnja useka u stenovitim materijalima. PRIPREMNI RADOVI NA UREDJENJU GRADILISTA (2) Obeležavanje trase i objekata. punjenje i paljenje mina. Formiranje gradilista. Bioloska zastita kosina. Mehanička zastita. deformabilnosti slojeva. Odvodnjavanje povrsinske i drenirane podzemne vode. Ostecenja i postupci sanacije objekta. ULOGA I PRIMENA OBJEKTA U OPSTENARODNOJ ODBRANI (1) Ojacanje i osposobljavanje geotehnickih objekata za koriscenje u ratnim uslovima. Orudja za ugradjivanje i zavrsnu obradu. Orudja i oprema za odrzavanje. Racunsko odredjivanje nozice nasipa gornje ivice useka. Izgradnja kosina u steni i kamenitim materijalima. Rusenje donjeg stroja radi zaprecavanja. Projektovanje kosina useka i nasipa. ravnosti. Otvaranje i uredjenje pozajmista. POSTUPCI TERENSKE I LABORATORIJSKE KONTROLE (2) Postupci ispitivanja zbijenosti materijala. Busenje. Deponije materijala. utovar i preradu materijala. u toku gradjenja i posle zavrsene izgradnje objekta. Izgradnja kosina u kohezivnom materijalu.PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA KOSINA USEKA I NASIPA (2) Izbor nagiba kosina. ZAŠTITNE I POTPORNE KONSTRUKCIJE GEOTEHNICKIH OBJEKATA Zastita od dejstva vode. Orudja za prevoz materijala. Profilisanje.

Normalni poprecni profile. GRAFICKE VEZBE 1. Standardna obrada. ELEMENTI SITUACIONOG PLANA (4) Pravci. Analiticka obrada trase. Rampa vitoperenja. Kolovozne trake i prateci elementi kolovoza. Karakteristicni poprecni profili. SASTAV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (2) Vrste projekata. .PROJEKTOVANJE PUTEVA OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE (5) Klasifikacija puteva i gradskih saobracajnica. Prosirenje kolovoza u krivini. Razmere karata i planova. Detalji poprecnih profila. Saobracajno opterecenje. Preglednost puta u situacionom planu. Saobracajni i slobodni profil. TRASIRANJE (6) Nulta linija i korak. Poduzni profil. ELEMENTI PODUZNOG PROFILA (4) Poduzni nagib. Poprecni profile gradskih saobracajnica. Vezba (2) Oblici zemljanog trupa. Vezba (2) Obelezavanje kosina useka i nasipa na nagnutom terenu. Tehnicka notacija i simboli. Standardni poprecni profili. OBRACUN I RASPORED ZEMLJANIH MASA (3) Obracun kolicina. Merodavne brzine. Vezba (2) Metode izvodjenja useka i nasipa. Vertikalne krivine. Projektna osovina. Vezba (3) Zastita kosina 4. VITOPERENJE KOLOVOZA (4) Poprecni nagib kolovoza na pravcu i u krivini. Osnove kretanja vozila. POPRECNI PROFIL (8) Elementi poprecnog profila puta. Vezba (2) Nagibi kosina useka i nasipa 3. 5. 2. Kruzne i prelazne krivine. Propusna moc. raspored i izravnanje masa. Seme vitoperenja.

uz potrebnu kontrolu kvaliteta agregata. da upoznaju delove kolovozne konstrukcije i pratece objekte na saobracajnici. PISMENI ZADACI 1. najvaznije vrste savremenih kolovoza. 2. Vezba (7) Trasiranje (nulta linija i projektna osovina ) 8. 10. raspored I izravnavanje zemljanih masa. kako bi se mogli neposredno ukljuciti u poslove na gradilistu. Sadrzaji programa iz oblasti tunela tako su koncipirani da ucenici ovladaju opstim znanjem. vezbama. sto ce im omoguciti da se osposobe za samostalan rad na razradi detalja. Nastavni sadrzaji iz projektovanja puteva su dati tako da ucenici savladaju pojmove. strucnim ekskurzijama. sto treba da doprinese vecem angazovanju odgovarajucih strucnjaka na ovim poslovima. kao i odlike komponenata od kojih se grade. sto ce im omoguciti da ucestvuju u projektovanju i gradjenju tunela. spojnog sredstva i mesavine. Metode izrade trupa saobracajnice. a tusiranje i zavrsna obrada mogu se dovrsiti kod kuce. Osnovni elementi projektovana saobracajnice. Programom su predvidjeni i odredjeni sadrzaji iz oblasti odrzavanja puta. obilascima gradilista. strucnim filmovima. . ciscenja i popravki kolovoza.6. njihove konstruktivne osnove. Nastavnik je obavezan da ostvari tesnu povezanost teorijske nastave i vezbi. Vezba (4) Poduzni profil puta 9. Ucenici treba da steknu odredjena znanja iz tehnologije gradjenja donjeg i gornjeg stroja primenom odgovarajuce mehanizacije. kako materijalom gradiva. Vezba (4) Putna krivina sa prelaznim krivinama. NACIN OSTVARIVANJA PROGRAMA ( UPUTSTVO ) Koncepcija i struktura ovog nastavog programa dati su tako da ucenici steknu osnovna znanja iz oblasti gradjenja donjeg i gornjeg stroja puta. tako i dinamikom obavaljanja zadataka. u odgovarajucoj razmeri. Sadrzaji programa se ostvaruju teorijskom nastavom. na listovima propisanog formata. principe i zakonitosti iz ove oblasti. Graficki rad treba da sadrzi sve nabrojane priloge. Vezba (7) Poprecni profile puteva i gradskih saobracajnica 7. Vezba (2) Obracun. Crtezi se rade u olovci na casovima vezbanja.

Od ukupnog fonda casova za realizaciju sadrzaja predmeta. nastavnik ne odstupa od redosleda tematskih celina i okvirnog broja casova. Preporucuje se da u realizaciji. ciji kvalitet treba da utice na konacnu ocenu. .Na kraju godine. ucenik je duzan da poseduje elaborate obavljenih vezbi.koje je sastavni deo planova i programa. utvrdjivanja I provere znanja. 35% casova obavezno realizovati kao casove ponavljanja. Pri realizaciji programa neophodno je imati u vidu “ Opste didakticko-metodicko uputstvo za ostvarivanje sadrzaja programa u srednjim skolama”.