MR.

ELVIR DURANOVIÆ MONOGRAFIJA BUGOJANSKIH DŽAMIJA

DŽAMIJA U VOZNIKU

Džamija u Vozniku Tokom agresije na našu zemlju džematlije iz Voznika i Donjiæa obavljali su teravih-namaz u porodiènoj kuæi. Takva praksa nastavljena je i nakon rata. Okupljanje džematlija u Vozniku za vrijeme ramazana oplemenjeno je idejom da se u naselju napravi džamija. To je bila i realna potreba s obzirom na veliki broj muslimanskih domaæinstava. Medžlis IZ Bugojno donio je odluku o formiranju graðevinskog odbora za izgradnju džamije u Vozniku. Graðeviski odbor saèinjavali su: Zaim Vukoviæ, predsjednik, te Ramiz Bušatliæ, Hajrudin Delagiæ, Ismet Duvnjak, Adnan Šabiæ, Fuad Haraèiæ, Azem Kapetan, Hašim Bušatliæ, Rasim Seferoviæ i Muris Šupiæ. Pronaðena je idealna lokacija za džamiju u centralnom dijelu naselja koja je otkupljena od Opæine Bugojno i uvakufljena za potrebe Islamske zajednice. Gradnja džamije otpoèela je 15.03.2003. godine. S obzirom da je džamija graðena od donacija džematlija, proklanjana je tek dvije godine kasnije. Džamija je bila posušena, ali bez fasade, munare i ograde. Džematski odbor iz Voznika u sastavu: Bostan Hakija, predsjednik, te Abdulaziz Hodoviæ, imam, Alija Durakoviæ, Abdulah Ljubunèiæ, Jakub Ždraloviæ i Hašim Bušatliæ, preuzeo je 2006. godine ingerencije graðevinskog odbora. Preuzete obaveze džamatski odbor potpuno je ispunio, tako da je džamija u Vozniku sveèano otvorena 16.08.2008. godine.

Džamija u Vozniku

Muhammed, a.s.,
kaligrafski rad Ševala Šahinbegovica

Ulaz u džamiju u Vozniku

Levha nad ulazom u džamiju

Centralni molitveni prostor s mihrabom

Džamija u Vozniku ima dimenzije 17x14 m. Napravljena je od betonskog bloka, donacija Hadžiæ Seada i cigle koju su donirali rahmetli hadži Ugarak Safet i Fehima. Džamija ima tri etaže: podrum, prizemlje i mahfil s mektebskom uèionicom. U podrumu džamije nalazi se sala za goste, abdesthana, gasulhana, garaža, toalet i kotlovnica. Džamija u Vozniku ima dva odvojena ulaza u prizemlju: ulaz za muškarce i ulaz za žene. Natkriveni ulazi u džamiju ukrašeni su levhama s prigodnim porukama iz Kur'ana rad umjetnika Ševala Šahinbegoviæa. Inaèe, sve levhe i ukrase u džamiji u Vozniku uradio je Ševal Šahinbegoviæ. Desno od ulaza za muškarce smještena je kancelarija džematskog odbora. Lijevo je prostor za molitvu velièine 7 x 3 m, odvojen zidom od centralnog molitvenog prostora. Glavni prostor za namaz obuhvata površinu od 100 m2. Njegovu kompaktnost narušavaju dva betonska stuba koja drže mahfil. Pravac kible odreðen je mihrabom uraðenim po uzoru na mihrab džamije Princeze Džewhere. Pravougaonu osnovu mihraba od zelenog kulira nadsvoðuju ornamenati u èijem središtu je ispisana rijeè Allah iznad koje je alem s polumjesecom i zvijezdom. Niša mihraba široka je 1 m, a duboka je 70 cm. Ukrašena je kupastim ukrasima na bijeloj pozadini. Lijevo od niše mihraba je ulaz na minber. Podij za hatiba smješten je desno od niše i ograðen je drvenom ogradom .

Iznad centralnog molitvenog prostora je kupola. Plavac Salih poklonio je prekrasan luster koji ukrašava kupolu i džamiju. Na spratu džamije je mahfil i mektebska uèionica. Mahfil je ograðen drvenom ogradom za koju je sredstva obezbijedio hadži Nijaz Softiæ. Uèionica je opremljena svim sadržajima potrebnim za kvalitetno izvoðenje mektebske nastave. 2007. godine napravljena je bijela munara s dvije šerefe visoka 34 m, uraðena fasada i postavljena ograda. Nakon dovršenja poslova, džematlije iz Voznika uprilièili su 16.08.2008. godine sveèano otvorenje džamije. Džamiju su, uz prisustvo uvaženih zvanica i brojnih džematlija, otvorili Plavac Tahir i Fatima. Od 2005. godine imam džamije u Vozniku je Abdulaziz Hodoviæ iz Visokog. Abdulaziz ef. je nakon okonèanja medrese u Visokom diplomirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Prekrasan luster je dar Plavca Saliha i ukrašava kupolu džamije u Vozniku

Mahfil na dva stuba s drvenom ogradom

Plavac Tahir i Fatima prilikom sveèanog otvorenja džamije

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful