You are on page 1of 7

DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK)
Objektif: 1. Menyatukan kanak-kanak sekolah daripada pelbagai kaum dan menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untuk tujuan pembangunan negara (Digariskan dalam Penyata Razak- 1956) 2. Menggalakkan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan (Akta Peljaran - 1961) 3. Membantu melahirkan tenaga kerja terlatih untuk jangka pendek dan panjang, bersatu dan berdisplin 4. Mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualiti dan bertaraf antarabangsa 5. Memastikan sistem pendidikan berupaya menangani perkembangan sains dan teknologi semasa

Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
1. Sambungan Dasar Ekokonomi Baru (DEB) 2. Fokus: a. Membasmi golongan miskin b. Menyusun semula masyarakat 3. Objektif: a. Memperkukuhkan kestabilan negara dari segi ekonomi, sosial dan politik melalui pembangunan bandar dan di luar bandar b. Menjadi negara maju dan mengukuhkan keadilan sosial, nilai etika, moral, kualiti hidup dan mengamalkan prinsip pentadbiran yang adil dan kecemerlangan ekonomi 4. Program: a. Membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat b. Memastikan keseimbangan kaum dalam pelbagai aspek c. Meningkatkan penggunaan sains dan teknologi d. Menerapkan nilia sosial, kerohanian, dan amalan cintakan alam sekitar e. Meningkatkan peluang dan kemudahan pendidikan

Dasar Sains dan Teknologi
1. Dasar ini diumumkan pada bulan april 1986 2. Matlamat Membantu Malaysia menjadi sebuah negara maju dengan menggalakkan penggunaan sains dan teknologi sebagai alat untuk pembangunan ekonomi serta menggiatkan pembangunan sektor perindustrian agar lebih canggih, dinamik dan dapat bersaing dengan negara-negara lain. 3. Strategi a. Pengkomputeran sektor perindustiran b. Menubuhkan Pusat Kecemerlangan Sains c. Menggalakkan pemindahan teknologi antara sektor dengan lebih agresif d. Menggalakkan peranan sektor awam dan swasta dalam penggunaan sains dan teknologi yang terkini e. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan untuk merintis jalan ke arah penemuan dan penyelidikan terkini dalam sains dan teknologi f. Menubuhkan pusat mengumpul dan mengedar maklumat tentang aspek sains dan teknologi

Dasar Bersih Cekap Amanah (BCA)
Objektif 1. Memberi nafas baru kepada sektor perkhidmatan awam, terutama dalam aspek etika dan sikap kerja dalam usaha meningkatkan daya pengeluaran dan mutu kerja. Bersih 1. Berkecuali 2. Tidak mementingkan diri 3. Mempunyai moral yang tinggi 4. Tidak mempunyai niat hasad dengki Cekap

1. Berani membuat keputusan 2. Kualiti kerja 3. Tegas 4. Mempunyai matlamat dan visi 5. Harus mempunyai tenaga yang kuat dan sihat 6. Mempunyai keyakinan diri 7. Berpengetahuan luas dalam bidang tersebut 8. Berpengalaman Amanah 1. Gigih 2. Sifat jujur 3. Tidak berkira 4. Sifat luhur dan murni Strategi perlaksanaan BCA 1. Penggunan kad perakam waktu 2. Perkhidmatan cemerlang 3. Badan pencegah rasuah 4. Lapiran juruaudit negara 5. Menggunakan tanda nama 6. Mengisytiharkan harta 7. Menggunakan Manual prosedur Kerja dan Fail Meja 8. Mengadakan pusat pembayaran bil setempat 9. Menubuhkan kumpulan meningkatkan mutu kerja 10. Ceramah mengenai BCA

Wawasan 2020
Dasar yang menjadi rujukan untuk menjadikan Malaysia maju menjelang 2020 dengan gaya dan acuan sendiri. Dasar ini dirangka agar Malaysia menjadi negara yang setanding dengan negara membangun lain di dunia dengan mengekalkan identiti, etika dan nilai ketimuran

Cabaran Wawasan 2020 9 cabaran: 1. Melahirkan masyarakat yang makmur dari segi ekonomi dan mempunyai daya saing dengan negara-negara maju yang lain. 2. Melahirkan masyarakat penyayang dan mengamalkan budaya penyayang 3. Melahirkan masyarakat yang progresif, saintifik, maju dan perpandangan jauh seta dapat melahirkan tamadun yang berasaskan sains dan teknologi 4. Melahirakan masyarakat yang bertolak ansur, liberal dan bebas serta dapat mengamalkan adat, budaya dan agama masing-masing 5. Mewujudkan "A United Malaysia" dengan acuan tersendiri dan mempunyai matlamat bersama 6. Melahirkan masyarakat yang adil dan makmur melalui pengagihan kekayaan negara tanpa mengira kaum 7. Melahirkan masyarakat yang bermoral, beretika, berpegang teguh kepada nilainilai agama dan kerohanian. 8. Membangunkan masyarakat yang demokratik, matang serta mempunyai satu persefahaman untuk kebaikan dan kemakmuran negara, 9. Melahirkan masyarakat yang berjiwa bebas, maju dan tenteram serta mempunyai keyakinan dan keupayaan sendiri serta tabah menghadapi masalah dan bangga dengan kejayaan sendiri

Kepimpinan Melalui Teladan
Pelancaran 1. Tun Dr. Mahathir Mohamad 2. pada 19 Mac 1983 Objektif: 1. untuk menanam dan memupuk sifat kepimpinan yang berkesan bagi dicontohi , dihayati dan diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat

2. untuk menerap nilai kebertanggungjawab dan etika murni di kalangan kakitangan awam khususnya masyarakat amnya 3. untuk mengubah sikap bagi mencapai dan memperkukuhkan nilai-nilai bagi mempertingkatkan etika kerja serta daya pengeluaran negara Sifat Positif sebagai teladan 1. kesederhanaan dalam tindakan dan tuturkata 2. wawasan dan strategi yang jelas 3. berakhlak tinggi 4. bersih hati, fikiran dan tindak tanduk 5. sentiasa memperbaiki diri dan membangunkan diri sendiri 6. berhemah tinggi berwibawa dan tegas dalam melaksanakan tugas

Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam
Objektif 1. Mendisplinkan diri 2. Menjalankan kerja dengan amanah 3. memberikan perkhidmatan bermutu 4. Menghormati kebaikan dan membenci kejahatan 5. Menanamkan semangat cinta nilai-nilai Islam 6. Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab Strategi 1. Rakan Muda 2. Masyarakat Penyayang 3. Kod Etika Kumpulan Perniagaan dan Profesional

Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Objektif 1. Untuk membentuk , mewujudkan dan mengekalkan identiti negara yang unik

2. Menjadi saluran untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebuadayaan Prinsip utama 1. Kebudayaan rakyat asal rantau ini menjadi teras utama 2. Islam sebagai agama rasmi menjadi unsur utama pembentukkan kebudayaan kebangsaan 3. Kebudayaan kaum lain yang sesuai juga diterapkan Strategi 1. Meninggikan taraf dan mutu kesenian 2. Memenuhi kepeluan sosiobudaya negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk 3. Mengamalkan toleransi agama dan budaya 4. Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasiolisme Malaysia

Islam Hadhari
Konsep Islam Hadari diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi dalam perhimpunan Agung UMNO ke 55 di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) pada 23 September 2004. Prinsip Islam Hadhari 10 prinsip: 1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 2. Kerajaan adil dan beramanah 3. Rakyat berjiwa merdeka 4. Penguasaan ilmu pengetahuan 5. Pembangunan ekonimi seimbang dan komprehensif 6. Kehidupan berkualiti

7. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita 8. Keutuhah budaya dan moral 9. Pelihara alam semula jadi 10. Kekuatan pertahanan