You are on page 1of 8

ãT<Ûäyês¡+ 21 e÷]Ã 2018 ù|J\T 8

™ðþË…V>×ý ºyðþjsŒý 2018&19


2 Á|üC„ ãT<Ûäyês¡+ 21 e÷]Ã 2018

f¯èþÆæÿÌŒý AÐóþÆŠÿ¯ðþ‹Ü (Hï³ yìþGïÜÞý)


çÜÐèþ*¯èþ ÑË$-ÐèþË$ MæüÍ-W¯èþ ÆóÿQ-Ë$ ¿æý*çÜÓ-Ææÿ*-´ëË$ Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>Ë$. AÑ: ç³ÆæÿÓ-™éË$, ï³uæÿ- ™é-˯èþ$ HÆæÿµ-Ææÿ$-çÜ$¢…¨. {¿æý…Ôèý ™éË Ðèþ$«§æþÅ Q…yæþ yìþ¯èþÑ. {»ñýhÌŒý, ç³ÕaÐèþ$ B{õÜt- ÍÄæý*, {X¯Œþ-Ìê…yŠþ,
1. IÝù-¯ðþ-‹œÞ: çÜÐèþ*¯èþ çÜÆ>-çÜÇ Ðóþ$çœ*-Ðèþ-Ææÿ×ý… VæüË {糧óþ-Ôé- ¿æý*-Ðèþ$$Ë$, Ððþ$O§é-¯éË$. ç³ÆæÿÓ-™éË °ÆæÿÓ-^èþ-¯é-Ë$ CÑ: ¿êVæü… Mìü…¨Mìü Mæü$…W-¯èþ-糚yæþ$ ç³Væü$Ë ÌZÄæý$Ë$ HÆæÿµ-yæþ$- A…sê-ÇP-sìýM>.
˯èþ$ MæüË$-ç³#™èþ* Xíܯèþ ÆóÿRêË$. 1. ç³ÆæÿÓ-™èþ {Ôóý×ý$-Ë$: ç³ÆæÿÓ-™éË$ JMæü-§é° ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$ÆöMæü ™éÆÿ$$. ©°° Væüã™èþ ÕÌê ѯéÅçÜ… ({V>-»ñý-¯Œþ) 2. MæüËÔèý ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$: ¿æý*Ñ$ Eç³-Ç-™èþË… ò³OMìü Ìôý_
2. IÝù-õßý-ÌñýO-¯ŒþÞÿ: çÜÐèþ*¯èþ ËÐèþ-×îý-Äæý$™èþ VæüË {糧óþ-Ôé-˯èþ$ Væü$…ç³#-Ë$V> ^éÌê §æþ*Ææÿ… HÆæÿµ-yìþ™óþ, Ðésìý° ç³ÆæÿÓ™èþ A…sêÆæÿ$. Q…yæþ ç³ÆæÿÓ-™éË$ CÑ: MæüËÔèý… BM>-Ææÿ…ÌZ HÆæÿµ-yìþ-¯èþÑ. E§é-çßý-Ææÿ-×ýMæü$ KgêÆŠÿP
MæüË$-ç³#™èþ* Xíܯèþ ÆóÿRË$. {Ôóý×ý$Ë$ A…sêÆæÿ$. E§é-çßý-Ææÿ-×ýMæü$ íÜÄæý${Æ> ¯óþÐéyé, AÐðþ$-ÇM>. 1. fÆæÿÃ-±: çßýÆŠÿj ç³ÆæÿÓ-™éË$, »êÏMŠü-¸ë-Æðÿ-‹Üt ï³uæÿ-¿æý*Ñ$, AÐðþ$-ÇM>.
3. IÝù-Vø-¯ŒþÞÿ: çÜÐèþ*¯èþ AÄæý$-ÝëP…™èþ ç³™èþ¯èþ… VæüË {糧óþ-Ôé- 2. ç³ÆæÿÓ™èþ ÐèþÅÐèþ-çܦ: ^éÌê ç³ÆæÿÓ™èþ {Ôóý×ý$Ë$ JMóü M>Ë…ÌZ 2. AÐðþ$-Ç-M>: KÇ-V>¯Œþ {´ë…™èþ… 3. WÇ-糧æþ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$ (Ñ-Mø-ïÙ-Mæü-Ææÿ×ý ï³uæÿ¿æý*-Ðèþ$$-Ë$) :
˯èþ$ MæüË$-ç³#™èþ* Xíܯèþ ÆóÿRË$. HÆæÿµyìþ §é§é-ç³#V> çÜÐèþ*…™èþ-Ææÿ…V> E¯èþ²-rÏ-Æÿ$$™óþ, Ðésìý° 3. {¸ë¯ŒþÞ: lÅÆ>, Ðèþ*íÜ‹œ, K‹Ü-gñý-‹Ü D ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-ËMæü$ JMæü-ÐðþOç³# ç³ÆæÿÓ-™éË$, C…Mø-ÐðþOç³#
4. IÝù-Ç-ÐŒþ$þ: çÜÐèþ*¯èþ ™èþ$íßý¯èþ {糧óþ-Ôé-˯èþ$ MæüË$-ç³#™èþ* ç³ÆæÿÓ™èþ ÐèþÅÐèþçܦ A…sêÆæÿ$. E§é-çßý-Ææÿ-×ý-Mæü$ Æ>T ç³ÆæÿÓ-™éË$, 4. íÜÓrj-Æ>Ï…yŠþ: lÅÆ>. Ððþ$O§é¯èþ… Ìôý§é çÜÐèþ$${§æþ… E…sêÆÿ$$. E§é-çßý-Ææÿ-×ýMæü$
Xíܯèþ ÆóÿRË$. AÐðþ$-ÇM>. 5. §æþ„ìü×ý B-{íœ-M>: {yéMðü-¯ŒþÞ-ºÆŠÿY MöË-Æðÿyø ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (Æ>Mîü ç³ÆæÿÓ-™éË$, »ôýíܯŒþ Æóÿ…gŒý
5. IÝù-°-‹œ: çÜÐèþ*¯èþ íßýÐèþ$…VæüË {糧óþ-Ôé-˯èþ$ MæüË$-ç³#™èþ* 3. ç³ÆæÿÓ™èþ VöË$-çÜ$: Mö°² ç³ÆæÿÓ™èþ {Ôóý×ý$Ë$ ÐèþÅÐèþçܦ 6. C…yìþ-Äæý*: Ñ…«§éÅ, Ýë™èþ$µÆ> ç³ÆæÿÓ-™éË$ {´ëѯŒþÞ Ðèþ$«§æþÅ), Aç³µ-Ìôý-_-Äæý$¯Œþ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (A-Ððþ$-Ç-M>-
Xíܯèþ ÆóÿRË$. M>Ë…™ø çÜ…º…«§æþ… ÌôýMæ JMóü ¨ÔèýÌZ HÆæÿµ-yìþ™óþ Ðésìý° Q…yæþ ç³ÆæÿÓ-™éÌZÏ HÆæÿµ-yìþ¯èþ ç³Væü$Ë$ ÌZÄæý$ÌZÏ HÆæÿµ-yìþ¯èþ ÌZ Aç³µ-Ìôý-_-Äæý$¯Œþ ç³ÆæÿÓ-™éË$, AsêÏ…sìýMŠü Ðèþ$à-çÜ-
6. IÝù-ïÜ-çÜÃ-ÌŒýÞÿ: çÜÐèþ*¯èþ ¿æý*Mæü…ç³ ¡{Ðèþ™èþVæüË {糧óþ-Ôé- ç³ÆæÿÓ™èþ VöË$çÜ$ A…sêÆæÿ$. çÜÆæÿçÜ$ÞË$ Ìôý§é ¯èþ§æþ$Ë$ Ìôý§é çÜÐèþ$$-{§éË$. Ðèþ$${§æþ… Ðèþ$«§æþÅ), Ðèþ*âêÓ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (C…yìþ-Äæý*ÌZ
˯èþ$ MæüË$-ç³#™èþ* Xíܯèþ ÆóÿRË$. 4. M>Çz-ÌêÏ-Æ>: M>Çz-ÌñýÏÆ> A¯èþV> Mö°² ç³ÆæÿÓ™èþ {Ôóý×ý$Ë 1. Ðèþ$–™èþ çÜÐèþ$$-{§æþ…: C¨ gZÆ>z¯Œþ, C{gê-Äæý$ÌŒý §óþÔéË Ñ…«§éÅ ç³ÆæÿÓ-™éË$, Væü…V> Ððþ$O§é¯èþ… Ðèþ$«§æþÅ-), ò³r-Vø-
7. IÝù-íßý-‹³Þÿ: çÜÐèþ$${§æþ Ðèþ$rt… ¯èþ$…yìþ çÜÐèþ*¯èþ G™èþ$¢-Væü-Ë çÜÐèþ$*çßý…. {ç³ç³…^èþ…ÌZ M>Çz-ÌñýÏÆ> {´ë…™éË$ ¯éË$Væü$ Ðèþ$«§æþÅ HÆæÿµ-yìþ…¨. {ç³ç³…^èþ…ÌZ A™èþÅ-«¨Mæü ËÐèþ-×îý-Äæý$™èþ °Äæý* ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (B…yîþ‹Ü ç³ÆæÿÓ-™éË$, AsêÏ…sìýMŠü
{糧óþ-Ôé-˯èþ$ MæüË$-ç³#™èþ* Xíܯèþ ÆóÿRË$. E¯é²Æÿ$$. AÑ: VæüË çÜÐèþ$${§æþ…. çÜÐèþ$${§æþ… Ðèþ$«§æþÅ-), Ñ…«§éÅ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (Ñ…«§éÅ, Væü…V>
8. IÝù-òßýO-sŒýÞ: çÜÐèþ*¯èþ ÐèþÆæÿÛ-´ë-™èþ…VæüËþ {糧óþ-Ôé-˯èþ$ MæüË$- Ððþ$O§é-¯èþ… Ðèþ$«§æþÅ-)
ç³#™èþ* Xíܯèþ ÆóÿRË$. 4. ç³ÆæÿÓ-™é…™èþÆæÿ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$: CÑ ç³ÆæÿÓ-™é-Ë™ø ´ër$
9. IÝù-£æþ-ÆŠÿÃüÞÿ: çÜÐèþ*¯èþ EÚù~-{Væü™èþ VæüË {糧óþ-Ôé-˯èþ$ MæüË$- Ðésìý Ðèþ$«§æþÅ HÆæÿµ-yìþ¯èþ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$Ë$ CÑ. sìý»ñýsŒý ï³uæÿ-
ç³#™èþ* Xíܯèþ ÆóÿRË$. ¿æý*Ñ$ (Mæü$-¯Œþ-Ë$¯Œþ, íßýÐèþ*-Ë-Äæý*Ë Ðèþ$«§æþÅ), Ðèþ$…Vø-
10. IÝù-{»ê-òÜ-sŒýÞÿ: çÜÐèþ*¯èþ M>ÌêÌZÏ çÜ…¿æý-Ñ…^óþ í³yæþ$-Væü$- ÍÄæý* ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (Ðèþ$…Vø-Í-Äæý*), Ððþ$MìüÞMø ï³uæÿ-¿æý*Ñ$
Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ ™èþ$¸ë-¯èþ$-Ë$ VæüË {糧óþ-Ôé-˯èþ$ MæüË$-ç³#™èþ* (ç³-ÕaÐèþ$ M>Çz-ÌñýÏÆ> ç³ÆæÿÓ™èþ çÜÐèþ$$-§é-Äæý$…, Ððþ$MìüÞ-Mø),
Xíܯèþ ÆóÿRË$. ò³Ææÿ$ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (B…yîþ‹Ü, ò³Ææÿ*), »ŸÍ-ÑÄæý* ï³uæÿ-
11. IÝù-»ê-™Œþÿ: çÜÐèþ*¯èþ çÜÐèþ$${§æþ ÌZ™èþ$-˯èþ$ MæüË$-ç³#™èþ* ¿æý*Ñ$ (B…yîþ‹ÜÌZ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$, »ŸÍ-Ñ-Äæý*), ´ëÑ$ÆŠÿ
MæüË$-ç³#™èþ* Xíܯèþ ÆóÿRË$. ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (Ðèþ$-«§éÅ-íÜ-Äæý*-), MöË…¼-Äæý* ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (A-
12. IÝù-»ê-ÆŠÿÞ: çÜÐèþ*¯èþ ï³yæþ¯èþ {糧óþ-Ôé-˯èþ$ MæüË$-ç³#™èþ* Ððþ$-Ç-M>ÌZ° ç³ÕaÐèþ$ M>Çz-ÌñýÏÆ> ç³ÆæÿÓ™èþ çÜÐèþ$$-§é-Äæý$…ÌZ
Xíܯèþ ÆóÿRË$. E…¨), CÆ>¯Œþ ï³uæ-¿æý*Ñ$ (gê-{Vø‹Ü, GÌŒý-º$ÆŠÿj ç³ÆæÿÓ-™é-
13. IÝù-òœ-ÌŒý¢: çÜÐèþ*¯èþ ÑË$-ÐèþË$ (çÜ-Ðèþ$-ï³-yæþ¯èþ, çÜÐèþ$-ÐèþÆæÿÛ, Ë$), A¯èþ-sZ-ÍÄæý* ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (´ë…sìýMŠü ç³ÆæÿÓ-™éË$,
çÜÐèþ$EÚù~-{Væü™èþ) VæüË {糧óþ-Ôé-˯èþ$ MæüË$-ç³#™èþ* Xíܯèþ ÆóÿRË$. sêÆæÿ‹Ü ç³ÆæÿÓ-™éË Ðèþ$«§æþÅ-)
5. ÌêÐé ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$: ÌêÐé ¿æý*Ñ$ ò³OMìü Ðèþ_a ÑÔé-Ë-
{ç³Mæü–-†-íܧæþ® Ðèþ$…yæþ-Ìê-Ë$&ÐéÅí³¢ Ððþ$O¯èþ ¿æý*Ñ$ÌZ ÐéÅí³…_ HÆæÿµ-yìþ¯èþ ÌêÐé ï³uæÿ-¿æý*-
1. ¿æý*Ðèþ$-«§æþÅ-ÆóÿRê {´ë…™èþ…: ¿æý*Ðèþ$-«§æþÅ-ÆóÿQMæü$ CÆæÿ$- Ðèþ$$Ë$ CÑ. §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (™èþ*Ææÿ$µ Mæü¯èþ$-Ðèþ$$Ë$,
ÐðþOç³#Ë 0 yìþ{XË ¯èþ$…yìþ 10 yìþ{XË E™èþ¢Ææÿ, §æþ„ìü×ý ç³ÕaÐèþ$ Mæü¯èþ$-Ðèþ$Ë$, Ñ…«§éÅ ç³ÆæÿÓ-™éË Ðèþ$«§æþÅ), Ðèþ*âêÓ
A„>…ÔéË ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÅí³¢. D Ðèþ$…yæþ-Ìê°² òÜÌêÓË$ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (Ñ…«§éÅ, BÆ>-Ðèþã Ðèþ$«§æþÅ), ^øsê-¯éVŠü-ç³NÆŠÿ
A°, AÐðþ$-gꯌþ ÆæÿMæüç³# Ö™ø-çÙ~-íܦ† A° Mæü*yé ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (Ñ…«§éÅ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$, Væü…V> Ððþ$O§é-¯èþ…). (©-
A…sêÆæÿ$. 2. fÆæÿñ ÆðÿO¯Œþ ¯èþ© ÌZÄæý$-: C¨ »êÏMŠü-¸ë-Æðÿ‹Üt, K‹Ü-gñý‹Ü °ÌZ Æ>…_ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$, MöyðþÆ>Ã, çßýf-È-¿êVŠü ï³uæÿ-¿æý*-
2. EçÙ~ Ðèþ$…yæþË GyéÇ {´ë…™é-Ë$ý: ¿æý*Ðèþ$-«§æþÅ-ÆóÿQMæü$ 1. E™èþ¢Ææÿ AÐðþ$-ÇM> M>Çz-ÌñýÏÆ> {´ë…™èþ…
2. B…yîþ‹Ü M>Çz-ÌñýÏÆ> ç³ÆæÿÓ™èþ {´ë…™èþ… ç³ÆæÿÓ-™éË Væü$…yé {ç³Äæý*-×ìý-çÜ$¢…¨. Ðèþ$$-Ë$-¯é²-Æÿ$$-), õܲMŠü ÇÐèþÆŠÿ ÐéÅÎ ï³uæÿ-¿æý*-Ñ$ (A-Ððþ$-Ç-
CÆæÿ$-ÐðþOç³#Ë 15&30 yìþ{XË E™èþ¢Ææÿ, §æþ„ìü×ý A„>…ÔéË 3. ¯èþÆæÿÃ§é ¯èþ¨: C¨ Ñ…«§éÅ, Ýë™èþ$µÆ> ç³ÆæÿÓ-™éË Ðèþ$«§æþÅ M>-), ™èþ*Ææÿ$µ B{íœM> ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (B-{íœ-M>), Äæý*¯Œþ-{†ÐŒþ$
Ðèþ$«§æþÅ ÐèþÆæÿMæü$ Q…yéË ç³ÕaÐèþ$ ¡Ææÿ…ÌZ ÐéÅí³¢. D 3. §æþ„ìü×ý Äæý$*Ææÿ-‹³-ÌZ° M>Çz-ÌñýÏÆ> {´ë…™èþ…
4. BíÜ-Äæý*-ÌZ° M>Çz-ÌñýÏÆ> {´ë…™èþ… {ç³Ðèþ-íßý-çÜ$¢…¨. ÌêÐé ï³uæÿ-¿æý*-Ñ$ (E-™èþ¢Ææÿ IÆ>Ï…yŠþ).
Ðèþ$…yæþ-Ìê°² EçÙ~ GyéÇ {´ë…™éË$ Ìôý§é çÜàÆ> 4. ™èþç³-†: C¨ Mæü*yé ç³Væü$-Ë$-ÌZ-Äæý$ÌZ {ç³Äæý*-×ìý-çÜ$¢…¨. 6. °„óüç³ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$: ç³ÆæÿÓ-™éË ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ °„óüç³
ÆæÿMæüç³# Gyé-Ææÿ$-Ë…sêÆæÿ$. ÇyŠþj: {¿æý…ÔéË$, Ðèþâæý$Ë Ðèþ˯èþ HÆæÿµ-yìþ¯èþ J…sÇ Q…yæþ 糧é-Æ>¦Ë$ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$V> HÆæÿµ-yæþ-™éÆÿ$$. E§é-çßý-Ææÿ-
¿êV>°² ÇyŠþj A…sêÆæÿ$. JMæü ÐðþOç³# °sêÆæÿ$ ÐéË$ E…r$…¨. 5. ¯ðþOË$: B{íœ-M>ÌZ ç³Væü$-Ë$-ÌZ-Äæý$ÌZ {ç³Ðèþ-íßý…_, _Ðèþ-
3. EçÙ~ Ðèþ$…yæþË ç³_aMæü ºÄæý$-âæý$Ïý: ¿æý*Ðèþ$-«§æþÅ-ÆóÿQMæü$ CÆæÿ$- ÆæÿMæü$ Ðèþ$«§æþÅ-«§æþÆ> çÜÐèþ$$-{§æþ…ÌZ AÌñý-V>j…{yìþÄæý* Ðèþ§æþª MæüË$- ×Mæü$ Ñ…«§éÅ °„óüç³ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (C¨ Ñ…«§éÅ ç³ÆæÿÓ-
ÐðþOç³#Ë 5&20 yìþ{XË E™èþ¢Ææÿ, §æþ„ìü-×ý A„>…ÔéË ç³ÆæÿÓ-™éË$ Ðésìý ç³#r$tMæü, Ë„æü-×êË B«§é-Ææÿ…V> Ðèþ$*yæþ$ ™éË$, Væü…V>-Ððþ$O-§é¯èþ… Ðèþ$«§æþÅ; ©°ÌZ º$…§óþ-ÌŒý-Q…yŠþ,
ÆæÿM>Ë$. AÑ: 1. ÑÆæÿ*-ç³×ý ç³ÆæÿÓ-™éË$, 2. BÐèþ-ÕçÙt ç³ÆæÿÓ- çÜ$¢…¨.
Ðèþ$«§æþÅ ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÅí³¢. C¨ ç³Ç-Ðèþ-Ææÿ¢-±Äæý$ Ðèþ$…yæþ-Ë…. 6. B˾Ɗÿt çÜÆæÿ-çÜ$Þ: B{íœ-M>ÌZ°þ çÜÆæÿçÜ$Þ. ºRôýÌŒýQ…yŠþ E¯èþ²™èþ ¿æý*Ðèþ$$-Ë$-¯é²-Æÿ$$).
©°¯óþ çÜÐèþ¯é² Ðèþ$…yæþË… Ìôý§é çÜ*y鯌þ ÆæÿMæç³# Ö™ø- ™éË$, 3. AW²-ç³-ÆæÿÓ-™éË$. ÑÆæÿ*-ç³×ý ç³ÆæÿÓ-™éË$ Æðÿ…yæþ$ 7. MøÝë¢ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$: CÑ çÜÐèþ$${§æþ ¡Ææÿ… Ððþ…ºyìþ HÆæÿµ-
ÆæÿM>Ë$. AÑ: Ðèþ$$yæþ$™èþ ç³ÆæÿÓ-™éË$ (Ðèþã ç³ÆæÿÓ-™é-Ë$-), Q…yæþ 7. sê…Væü-±Å-M>: B{íœ-M>ÌZ E…¨.
çÙ~-íܦ† A…sêÆæÿ$. 8. Ðèþ*ÌêÒ çÜÆæÿ-çÜ$Þ: B{íœ-M>ÌZ E…¨. yìþ E…sêÆÿ$$. E§é-çßý-Ææÿ-×ýMæü$ MøÆæÿ-Ðèþ*…yæþÌŒý ï³uæÿ-¿æý*Ñ$
4. çÜÐèþ$-Ö-™øçÙ~ Ðèþ$$…yæþË ç³_aMæü ºÄæý$-âæý$Ïý: ¿æý*Ðèþ$-«§æþÅ- ç³ÆæÿÓ-™é-Ë$. ç³ËÏç³# {´ë…™é-ÌZÏ° °„óüç³ ç³§é-Æ>¦Ë$ Ðèþ$$yæþ$- (C…yìþ-Äæý*)
™èþË$ ç³yìþ Ðèþ$$yæþ$™èþ ç³ÆæÿÓ-™éË$ HÆæÿµ-yæþ-™éÆÿ$$. Ðèþ$$yæþ$™èþ 9. G{Ææ ÿ ç Ü Ðè þ$ $- { §æ þ … : B{í œ M>, Bí Ü Äæ *
ý Q…yéË Ðè þ $ « § æ þ Å
ÆóÿQMæü$ CÆæÿ$-ÐðþOç³#Ë 35&55 yìþ{XË E™èþ¢Ææÿ, §æþ„ìü×ý ç ³ Væ ü $ - Ë $- Ì Z- Ä æ ý $ ÌZ HÆæ ÿ µ yì þ … ¨. 8. ¯èþ§æþ$Ë §éÓÆ> HÆæÿµ-yìþ¯èþ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$: 1. {»ñýh-ÌŒýÌZ
A„>…ÔéË Ðèþ$«§æþÅ ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÅí³¢. DÐèþ$…yæþ-Ìê°² ç³ÆæÿÓ-™éË$ Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>-Ë$: ¯èþÒ¯èþ, {´ë`¯èþ Ðèþ$$yæþ$™èþ ç³ÆæÿÓ- Ðèþ$r-{V>ÝùÞ (A-Ððþ$-gꯌþ¯èþ¨ ÐèþËÏ HÆæÿµ-yìþ…¨-), 2. ^øsê-
™éË$. 10. »ñ ý OM >ÌŒ ý ç Ü Ææ ÿ - ç Ü $Þ: Bí Ü Äæ ý * Ææ ÿ ç Ù Å- ¯ Œ þ ¿æ ý * ¿ê- V æ ü … ÌZ
{ç³Äæý$È ÆæÿMæüç³# ¿æý*Ðèþ$$Ë$ A°, çÜÐèþ$-Ö-™øçÙ~ Ðèþ$…yæþË ç ³ Væ ü $ - Ë $- Ì Z- Ä æ ý $ ÌZ HÆæ ÿ µ - y ì þ ¯ è þ {ç ³ ç ³ …^è þ … ÌZ¯ó þ ÌZ™ð þ O¯ è þ ç Ü Ææ ÿ ç Ü $Þ. ¯é-VŠü-ç³NÆŠÿ ò³°-õ³Ï¯Œþ (§é-Ððþ*-§æþÆŠÿ ¯èþ¨ §éÓÆ> HÆæÿµ-yìþ…¨),
òÜtï³µË$ A°, Ðèþ$«§æþÅ A„>…Ôèý Væüyìþz Ððþ$O§é-¯éË$ A°, 1. ¯èþÒ¯èþ Ðèþ$$yæþ$™èþ ç³ÆæÿÓ-™é-Ë$: 3. ™ðþË…V>×ê Mø™èþ Ððþ$O§é¯èþ… (ò³-°-õ³Ï-¯Œþ), 3. Ðèþ$«§éÅ-
1. íßýÐèþ*-Ë-Äæý*Ë$ (C…yìþÄæý*, ^ðþO¯é-Ë$): ÒsìýÌZÏ G™ðþ•¢- 11. §æ þ „ ì ü × ý B{õ Ü t - Í - Ä æ ý * - Ì Z° ò Ü µ¯è þ Þ ÆŠ ÿ í Ü …« § æ þ $ - Ô éQ.
òÜtï³µË$ A° Mæü*yé A…sêÆæÿ$. 12. ÝëPsŒ ý - Ì ê…yŠ : Ðè þ $ « § æ þ Å Ðð þ $ O § é- ¯ éË$. {íœM> ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$Ë$, 4. º…§éÆ> ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (Ðèþ$«§æþÅ
5. BÄæý$-¯é-ÆóÿRê Ææÿ$™èþ$-ç³Ðèþ¯èþ Ö™ø-çÙ~-íܦ-†: ¿æý*Ðèþ$-«§æþÅ- ¯èþ¨ GÐèþ-ÆðÿçÜ$t. ©° G™èþ$¢ 8849 Ò$. ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…).
2. B…yîþ‹Ü (§æþ.-A-Ððþ$-Ç-M>): ©°ÌZ G™ðþ•¢-¯èþ¨ BM>… 2. BÐè þ - Õ ç Ù t ç ³ Ææ ÿÓ - ™ é- Ë $: G™ð þ • ¢ ¯ è þ E¯è þ ² ™è þ ¿æ ý * Ðè þ $ $Ë$ {ç ³ Mæ ü – †
ÆóÿQMæü$ CÆæÿ$-ÐðþOç³#Ë 10&30 yìþ{XË E™èþ¢Ææÿ, §æþ„ìü×ý Ôè ý M æ ü$ ¢ Ë {Mæ ü Ð è þ $ - „ æ ü Ä æ ý $ Ôè ý M ì ü ¢ Ðè þ Ë Ï G™è þ $ ¢ ™è þW Y BÐè þ - Õ - çÙ t ç ³ Ææ ÿ Ó - ™ é- 9. íßýÐèþ*-±-¯èþ§æþ… §éÓÆ> HÆæÿµ-yìþ¯èþ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$: CÑ
A„>…ÔéË Ðèþ$«§æþÅ ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÅí³¢. D Ðèþ$…yæþ-Ìê°² M>V>Ó. ©° G™èþ$¢ 6962 Ò$. Æðÿ…yæþ* ÆæÿM>-Ë$: 1. ÔðýO¤ËÅ… §éÓÆ> HÆæÿµ-yìþ¯èþÑ: 1.
3. BÌŒýµüÞ (Äæý$*-Ææÿ-‹³): ÒsìýÌZÏ G™ðþ•¢-¯èþ¨ Ðèþ˜…sŒý »êÏ…MŠü, Ë$V> HÆæ ÿ µ - y æ þ - ™ éÆÿ $ $. E§é- ç ß -
ý Æ æ ÿ - × ý M æ ü $ ç ³ ÕaÐè þ $ Mæ ü ¯ è þ $ - Ð è þ $ Ë$.
C…yìþÄæý* ÆæÿMæüç³# Ö™ø-çÙ~-íܦ† A…sêÆæÿ$. ç³ Ç- Õ ç Ù t WÆæ ÿ $ - Ë $: ™è þ M æ ü $ Pü Ð èþ G™è þ$ ¢ - V æ ü Ë BÐè þ - Õ ç Ù t ç ³ Ææ ÿÓ - ™ é- {X¯ŒþÌê…yŠþ, 2. A…sê-ÇP-sìýM>. 2. °„óü-ç³×ý ÐèþËÏ HÆæÿµ-yìþ-
6. Ðèþ$«§æþÅ-«§æþÆ> Ðèþ$…yæþ-Ë Ö™ø-çÙ~-íܦ† ý: ¿æý*Ðèþ$-«§æþÅ-ÆóÿQMæü$ ©° G™èþ$¢ 4808 Ò$. ¯èþ-Ñ: 1.ÆæÿçÙůŒþ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$, 2. 휯Œþ-Ìê…yŠþ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$.
4. Æ>Mîü‹Ü (E-™èþ¢Ææÿ AÐðþ$-Ç-M>): ÒsìýÌZÏ G™ðþ•¢-¯èþ¨ Ððþ$Mìü¯óþÏ. ˯è þ $ ç ³ Ç- Õ ç Ù t WÆæ ÿ $ Ë$ A…sêÆæ ÿ $ . E§é- ç ß ý - Æ æ ÿ - × ý M æ ü $
CÆæÿ$-ÐðþOç³#Ë 30&45 yìþ{XË E™èþ¢Ææÿ, §æþ„ìü×ý A„>…ÔéË ™è þ * Ææ ÿ $ µ Mæ ü ¯ è þ $ -Ð è þ $ Ë$. 9. ç³Ðèþ-¯éË §éÓÆ> HÆæÿµ-yìþ-¯èþ-Ñ: 1. ç³Ðèþ-¯éË §éÓÆ> HÆæÿµ-
Ðèþ$«§æþÅ ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÅí³¢. D Ðèþ$…yæþ-Ìê°² Ôèý$çÙP ÐóþçÜÑ ©°- G™èþ$¢ 6194 Ò$. yìþ¯èþ °„óüç³ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$: 1. ´÷sŒý-ÐéÆŠÿ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$
2. {´ë`¯èþ Ðèþ$$yæþ$™èþ ç³ÆæÿÓ-™é-Ë$: 3. AW² ç ³ Ææ ÿÓ - ™ é- Ë $: ¿æ ý * Ñ$ ÌZç ³ Ë E…yó þ ÕÌê- { §æ þ Ð è þ … (Ðè þ * -
Eç³ BÄæý$-¯é-ÆóÿRê {´ë…™éË$ A° Mæü*yé A…sêÆæÿ$. V>Ã) ÌêÐéÌê ¿æ ý * Ñ$ Eç ³ - Ç - ™ è þ - Ì ê- ° Mì ü ^ó þ Æ æ ÿ $ - ™ è þ $ …¨. (Æ>-Ðèþ-͵…yìþ, ´ëMìü-Ýë¢-¯Œþ), 2. ÌZÄæý$-‹Ü ï³uæÿ-¿æý*Ñ$
7. sñýOV> Ðèþ$…yæþ-Ë…: E™èþ¢-Æ>-Ææÿ¦-Vø-âæý…ÌZ 55&70 yìþ{XË 1. BÆ>-Ðèþã (Æ>-f-Ýë¦-¯Œþ) (ÐéÄæý$ÐèþÅ ^ðþO¯é).
2. Aç³µ-Ìôý-_-Äæý$¯Œþ (AÐðþ$-Ç-M> ™èþ*Ææÿ$µ ¡Ææÿ…) Mó ü … {©Äæ ý $ E§ó þ  - § æ þ ¯ è þ … §éÓÆ> AW² ç ³ Ææ ÿ Ó -™ éË$ HÆæ ÿ µ - y æþ -
E™èþ¢-Ææÿý A„>…ÔéË Ðèþ$«§æþÅ ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÅí³¢. §æþ„ìü-×êÆæÿ¦ ™éÆÿ $ $. E§é- ç ß ý - Æ æ ÿ - × M
ý æ ü $ Ðð þ ç Ü *- Ñ -Ä æ ý $ ‹ Ü (C- r - Î ), {ç Ü t … 10. Ôèý$çÙP {´ë…™èþ ï³uæÿ*-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$: 1. AÆóÿ-¼-Äæý$¯Œþ ï³uæÿ-
Vøâæý…ÌZ D Ðèþ$…yæþË… Ìôý§æþ$. D Ðèþ$…yæþ-Ìê°² Eç³ 3. Äæý$*ÆæÿÌŒý (Äæý$$-Æóÿ-íÜ-Äæý*-ÌZ° ÆæÿçÙůŒþ ¿æý*¿ê-Væü…). ¿æý*Ñ$ (Ýû© AÆóÿ-¼-Äæý*), 2. Ar-M>Ò$ (_-Î), 3.
3. Q…yæþ ç³ÆæÿÓ-™é-Ë$: Æðÿ…yæþ$ çÜÐèþ*…™èþÆæÿ ç³Væü$âæý$Ï çÜ…¿æý- »ZÎ (C- r -Î ), {M>Mæ ü - s ZÐé (C…yø- ¯ ó þ - í Ù - Ä æ ý * ), ç œ NÅh-
B-ÇP-sìýMŠü {´ë…™é-Ë° A…sêÆæÿ$. Äæ ý * - Ð è þ * (f- ´ ë- ¯ Œ þ ) , Ðè þ˜ ¯è þ - Ì ZÐé (ç ß ý - Ð é- Æ ÿ $ $), ¯éÆöP… ò³r-Vø-°Äæý* (A-Æðÿj…sñýO-¯é), 4. ç³ÕaÐèþ$ B{õÜt-ÍÄæý* (B-
8. r…{yé Ðèþ$…yæþ-Ë…ý: E™èþ¢-Æ>Ææÿ¦ Vøâæý…ÌZ 65 yìþ{XË Ñ…_, D ç³Væü$âæýÏ ™èþÌêË Ðèþ$«§æþÅ¿êVæü… ò³OMìü Æ>Ðèþyæþ… {õÜt-Í-Äæý*).
V>±, DÐèþ$«§æþÅ-¿ê-V>-°Mìü Æðÿ…yæþ$ ÐðþOç³#Ë E¯èþ² ¿æý*¿êVæü… yæ þ … , »êÆð ÿ ¯ Œ þ ©Ðè þ # - Ë $ (A…yæ þ - Ð è þ * ¯Œ þ °Mø- » êÆŠ ÿ ©Ðè þ # - Ë $),
E™èþ¢Ææÿ, A„>…ÔéË ¯èþ$…yìþ ÐéÅí³¢. §æþ„ìü-×êÆæÿ¦ Vøâæý…ÌZ Mì ü Í - Ñ $…gêÆø (sê…gê- ° Äæ ý * , B- { íœ - M >- ) . 11. B{Ææÿ¦™èþ, ™èþyìþ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$:
D Ðèþ$…yæþË… Ìôý§æþ$. ©°° Ö™èþË GyéÆæÿ$Ë$ A° Mæü$…W-´ù-Ðèþyæþ… ÐèþËÏV>± JMæü G™ðþ•¢¯èþ {´ë…™èþ… HÆæÿµ-yæþ$- Ðóþ$çœ*-ËÄæý$ (C…yìþ-Äæý*), Ðèþ$à-º-Ìôý-ÔèýÓÆŠÿ (ç³-ÕaÐèþ$ ¿êÆæÿ-
™èþ$…¨. ©°° {¿æý…ÔZ-†¦™èþ ÕÌê ѯéÅçÜ… (çßZ-ÆŠÿtüÞ) ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$Ë$&ÆæÿM>Ë$ ™èþ…).
Mæü*yé A…sêÆæÿ$.
¿æý*çÜÓ-Ææÿ*-´ëË$&E°-Mìü A…sêÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> HÆæÿµ-yìþ¯èþ ѯéÅçÜ… Q…yæþ ç³ÆæÿÓ- 1. Q…yé…™èþÆæÿ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$: CÑ ¿æý*^èþ-Ë-¯éË ÐèþÏ HÆæÿµ- 12. Ðèþ$…^èþ$ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$Ë$: {X¯Œþ-Ìê…yŠþ, ËyæþMŠü.
ãT<Ûäyês¡+ 21 e÷]Ã 2018 Á|üC„ 3

Móü…{©Äæý$ ѧéÅËÄæý*ÌZÏ {ç³ÐóþÔéË$


{糆¿êÐèþ…™èþ$ÌñýO¯èþ »Z«§æþ¯é íܺ¾…¨, ç³Ç³æNÆæÿ~ B‹œ òÜO…sìýíœMŠü A…yŠþ C…yæþ[íÜtÄæý$ÌŒý ÇòÜÆŠÿa). {ç³ç³…^èþ… D Ñ¿êVæü…ÌZ° {ç³Ôèý²ËMæü$ GMæü$PÐèþ ÐðþÆÿ$$sôýi E…¨. A…
(Hï³ yîþGïÜÞý, ç³…^éÆÿ$$¡ òÜ{MæürÈË$,
{Væü*‹³Þ ´ùsîý ç³È„æüËMæü$ {ç³™óþÅMæü…)
ïÜG‹ÜIBÆŠÿ, Äæý$*iïÜ&¯ðþsŒý B…VæüÏ…, íßý…© Ðèþ*«§æþÅÐèþ*ÌZÏ
ÝûMæüÆ>ÅË$, ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü G…í³Mæü CÒ Móü…{©Äæý$ ѧéÅË ÌZ¯óþ ò³§æþª§ðþO¯èþ C…yæþ[íÜtÄæý$ÌŒý ÇòÜÆæÿŠa A…yŠþ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý §æþ$Móü çÜ…º…«¨™èþ íÜ˺‹Ü¯èþ$ Ýët…yæþÆæÿŠz ÇçœÆðÿ¯ŒþÞ ³æ#çÜ¢M>Ë$, Ðèþ*{™èþÐóþ$ Æ>çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… (¿êÚë õ³ç³Ææÿ$Ï ™èþç³µ)
Äæý*Ë {ç³™óþÅMæü™èþË$. JMæüsZ ™èþÆæÿVæü†ÌZ {ç³ÐóþÔèý… §öÇMìü™óþ çÜ…çܦ C¨. ©° ç³Ç«¨ÌZ §óþÔèý… Ððþ$$™èþ¢…ÌZ 38 gê¡Äæý$ ÇòÜÆæÿŠa fÆæÿ²ÌŒýÞ¯èþ$ A¯èþ$ÐèþÇ¢™èþ «§øÆæÿ×ìýÌZ A«§æþÅÄæý$¯èþ… E…r$…¨. M>± òÜsŒýÌZ ^éÌê õ³ç³Ææÿ$Ï B…VæüÏ
ç³Ï‹Ür* ÐèþÆæÿMæü$ {ç³Ôé…™èþ…V> E…yæþÐèþ^èþ$a. {ç³çÜ$¢™èþ… MóüÒÌZÏ {ç³Äñý*VæüÔéËË$, 80 ïœËŠz õÜtçÙ¯èþ$Ï E¯é²Æÿ$$. ^óþÄæý*Í. Ææÿ$×ê™èþÃMæü Ðèþ*Ææÿ$PË$¯é²Æÿ$$. M>ºsìýt ™ðþÍíܯèþ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$…™ø´ër$ ™ðþË$Væü$ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$…ÌZ¯èþ* {ç³Ôèý²ç³{™é
AyìþÃçÙ¯èþÏMæü$ {ç³Mæür¯èþ ÐðþË$Ðèþyìþ…¨. ïÜG‹ÜIBÆŠÿ&Äæý$*iïÜ ¯ðþsŒý Ñ¿êVæü…ÌZ ç³È„æü˯èþ$ °ÆæÿÓ {ç³Ôèý²ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜÐèþ*«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÍ. ÑÑ«§æþ Ë$…sêÆÿ$$. A…§æþ$ÐèþËÏ Äæý$*iïÜ&ïÜG‹ÜIBÆŠÿ, Äæý$*iïÜ
JMæüsZ ™èþÆæÿVæü†ÌZ 40 ïÜr$Ï E…sêÆÿ$$. ÒsìýÌZ 25 íßý…^óþ çÜ»ñýjMæü$tË$ : MðüÑ$MæüÌŒý òÜO¯ðþÞ‹Ü; GÆæÿŠ¢, AsêÃíܹÇMŠü, çÜ»ñýjMæü$tÌZÏ AyìþVóü {ç³Ôèý²Ë çÜ…QÅ, Væü$Ç¢…^óþ çÜÐèþ*«§é¯éË &¯ðþsŒý ç³È„æüÌZÏ° ¿êÚë AÐèþÆø«§é˯èþ$ A«¨VæüÑ$…_ Ðèþ$…_
Ôé™èþ… ÌêrÈ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ¿æýÈ¢ ^óþÝë¢Ææÿ$. çÜ…º…«¨™èþ KçÙ¯Œþ, ´ëÏ°rÈ òÜO¯ðþÞ‹Ü; ÌñýO‹œ òÜO¯ðþÞ‹Ü; Ðóþ$£æþÐóþ$sìýMæüÌŒý çÜ…QÅ ÐóþÆæÿ$ÐóþÆæÿ$V> E…yæþÐèþ^èþ$a. çœÍ™éË$ ´÷…§óþ AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…¨.
Móü…{©Äæý$ ѧéÅËÄæý*°Mìü §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² A…§æþDZ òÜO¯ðþÞ‹Ü; íœhMæüÌŒý òÜO¯ðþÞ‹Ü Ðèþ*¨Ç {ç³Ôèý²ç³{™é˯èþ$ Ý뫧æþ¯èþ ^óþÄæý*Í. CÑ sîýG‹Ü òÜsŒý& 2018
ÌêrÈÌZMìü ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. 15 Ôé™èþ… A…sôý 6 ïÜr$Ï AÆæÿá™èþ: Ððþ»ŒýòÜOsŒýÌZ ËÀÝë¢Æÿ$$. ïÜG‹ÜIBÆŠÿ&Äæý$*iïÜ ¯ðþsŒý¯èþ$ ™ðþË…V>×ýÌZ sîýG‹Ü òÜsŒý¯èþ$ EÝëðÄæý* ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…
GïÜÞËMæü$, 7.5 Ôé™èþ… A…sôý 3 GïÜtËMæü$ MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$. G…G‹ÜïÜ Ìôý§é C…sìý{VóüsñýyŠþ G…G‹ÜïÜÌZ 55% §óþÔèýÐéÅç³¢…V> 27 Móü…{§éÌZÏ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$¯èþ ™ðþË$Væü$ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. AÆæÿá™èþVæüË A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ ™èþÐèþ$ çܯèþ²«§æþ®™èþ¯èþ$
Æðÿ…yæþ$ ïÜr$Ï íÜ…WÌŒý VæüÆæÿŠÏ ^ðþOËŠz (JMóü Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ MæüÍW E¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$PË™ø E¡¢Ææÿ$~ÌñýO¯èþ f¯èþÆæÿÌŒý, K½ïÜ Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë* 50% Æ>çÙ‰éÌZÏ Væü$…r*Ææÿ$, òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZÏ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. Ððþ…r¯óþ {´ëÆæÿ…À…^èþyæþ… {ÔóýÄæý$çÜPÆæÿ….
™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$)Mæü$ ÌêrÈ ç³§æþ®†ÌZ MóüsêÆÿ$$Ýë¢Ææÿ$. Ðèþ*Ææÿ$PË™ø E¡¢Ææÿ$~ÌñýO¯èþ G‹ÜïÜ, G‹Üsîý, ï³òßý^Œþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë* ïÜG‹ÜIBÆŠÿ gôýBÆŠÿG‹œMæü$ G…í³MðüO, ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ ^óþõÜÐéÇMìü §æþÆæÿRêçÜ$¢ ïÜÓMæüÆæÿ×ý B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ: 14.3.2018 ¯èþ$…_
¨ÐéÅ…Væü$ËMæü$ 3Ôé™èþ… ïÜr$Ï E…sêÆÿ$$. Æðÿ…yø ™èþÆæÿVæü† D ç³È„æüMæü$ AÆæÿ$áË$. G…G‹ÜïÜ, C…sìý{VóüsñýyŠþ G…G‹ÜïÜ Ððþ$$§æþsìý Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ {糆¯ðþË Ææÿ*.25,000 14.4.2018 ÐèþÆæÿMæü$.
¯èþ$…_ G°Ñ$§ø ™èþÆæÿVæü† ÐèþÆæÿMæü$ E¯èþ² RêäËMæü$ ™èþ$¨ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²ÐéÆæÿ* AÆæÿ$áÌôý. ^ö糚¯èþ òÜ•tò³…yŠþ CÝë¢Ææÿ$. Hsê Ææÿ*.20,000 ^ö糚¯èþ ç³È„æü ™óþ¨: 15.07.2018
A¯èþ$Væü$×ý…V> {ç³ÐóþÔéË$ Mæü͵Ýë¢Ææÿ$. ÒsìýMìü Mæü*yé ÌêrÈ gôýBÆŠÿG‹œMæü$ AÆæÿá™èþ Ý뫨…^èþyé°Mìü f¯èþÆæÿÌŒý MóürWÈ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ ^óþõÜ çÜ…çܦ Ìôý§é ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… ¯èþ$…_ Mæü…
Ñ«§é¯é¯óþ² A¯èþ$çÜÇÝë¢Ææÿ$. 9, 11 ™èþÆæÿVæü™èþ$ÌZÏ {ç³ÐóþÔé°Mìü sìý¯Œþgñý…sŒý {V>…r$ Mìü…§æþ A¿æýÅǦMìü CÝë¢Ææÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ææÿ*.3000 BËçÜÅ Ææÿ$çÜ$Ðèþ$$™ø 15.5. 2018 ÌZ³æ#
ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ VæüÇçÙx ÐèþÄæý$çÜ$ ç³ÇÑ$† 28 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$. §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mö¯óþÐéÆæÿ$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Móü… {§éÌZÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$
ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. G‹ÜïÜ, G‹Üsîý, ï³òßý^Œþ, Ðèþ$íßýâê ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ G‹ÜBÆŠÿG‹œ AÆæÿá™èþ Ý뫨…_¯èþÐéÇMìü {糆 ¯ðþË Ææÿ*.
28,000 ^ö糚¯èþ (G‹ÜBÆŠÿG‹œ Mìü…§æþ) òÜ•tò³…yŠþ CÝë¢Ææÿ$. ç³È„æü Æ>Äæý*ÍÞ E…r$…¨.
ïÜrÏ MóüsêÆÿ$$…³æ#ÌZ yìþòœ¯ŒþÞ, ´ëÆ> Ñ$ËrÈÌZ ç³° AÆÿ$$§óþâæýÏ çÜyæþÍ…³æ# E…¨. ¯é¯Œþ {MîüÑ$ÌôýÄæý$ÆŠÿ K½ïÜ Ñ§éÅ
^óþçÜ$¢¯èþ² í³ËÏËMæü$ Ððþ$$§æþsìý {´ë«§é¯èþÅ… ËÀçÜ$¢…¨. AÌêVóü l¯Œþ 2018 ïÜG‹ÜIBÆŠÿ ç³È„æüÌZ gôýBÆŠÿG‹œ AÆæÿá™èþ Hï³òÜsŒý& 2018
Ææÿ$¦ËMæü$ Ðèþ$*yóþâæýÏ çÜyæþÍ…³æ# E…¨. ÌñýMæüaÆæÿÆŠÿíÙ‹³ (GÌŒýG‹Ü) B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ Hï³òÜsŒý& 2018¯èþ$ B…{«§æþ ÑÔèýÓѧéÅË
Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü çÜ…çܦÌZÏ ç³°^óþõÜ E§øÅVæü$Ë í³ËÏËMæü$ Mæü$ ÐèþÄæý$:ç³ÇÑ$† Ìôý§æþ$. Ý뫨…_¯èþÐéÇMìü f¯èþÐèþÇ 1, 2019 ¯èþ$…_ Æðÿ…yóþâæýÏ ÐèþÆæÿMæü$
¨Ó¡Äæý$ {´ë«§é¯èþÅ… ËÀçÜ$¢…¨. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ E§øÅ ÐéÅÍyìþsîý E…r$…¨. D Æðÿ…yóþâæýÏÌZ H§ðþO¯é ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Äæý$… °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. ³æNÇ¢Ýë¦Æÿ$$ {ç³Mæür¯èþ Ðèþ*ÇaÌZ Ñyæþ$
ç³È„æü ïœk: §æþËÐèþ#™èþ$…¨.
Væü$Ë$, ç³¼ÏMŠü òÜM>tÆŠÿ Mæü…ò³±Ë$, çÜÓÄæý$…{糆糆¢ çÜ… çܦË$ çÜ…çܦ Ìôý§é ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…ÌZ {ç³ÐóþÔèý… ´÷…§éÍ.
Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ^ørÏ ç³°^óþõÜ E§øÅVæü$Ë í³ËÏËMæü* B ™èþÆ>Ó† f¯èþÆæÿÌŒý MóürWÈMìü Ææÿ*.1000, K½ïÜ& ¯é¯Œþ B¯ŒþÌñýO¯Œþ §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë ïÜÓMæüÆæÿ×ý: 26.03.18 ¯èþ$…_
{MîüÑ$ÌôýÄæý$ÆŠÿMæü$ Ææÿ*.500, G‹ÜïÜ/ G‹Üsîý/ ï³òßý^Œþ/ Òòßý^Œþ B¯ŒþÌñýO¯Œþ §æþÆæÿRêçÜ$¢ _ÐèþÇ™óþ©: 26.03.2018
{´ë«§é¯èþÅ… ËÀçÜ$¢…¨. {糆 G…ï³ ™èþ¯èþ ç³Ç«¨ÌZ° 02.05.18 ÐèþÆæÿMæü$.
Móü…{©Äæý$ ѧéÅËÄæý*°Mìü Hyé¨Mìü 糨 Ðèþ$…¨° íܸëÆæÿ$Þ ç³È„æü ™óþ¨: 01.07.2018
^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅÌñýO™óþ ÐéÆæÿ$ {´ë†°«§æþÅ… Ðèþíßý AÆæÿá™èþË$ : çÜ…º…«¨™èþ çÜ»ñýjMæü$tÌZ ´ùçÜ$t{V>yæþ$ÅÄôý$çÙ¯Œþ Ìôý§é
Ýù¢¯èþ² Æ>çÙ‰… ç³Ç«¨ÌZ E¯èþ² MóüÒËMæü$ íܸëÆæÿ$Þ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. ™èþ™èþÞÐèþ*¯èþ AÆæÿá™èþ MæüÍY¯èþ yìþ{X E…yéÍ. {ç³çÜ$¢™èþ… _ÐèþÇ
CÌê G…ï³Ë$ G…í³Mæü ^óþíܯèþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë ÑÐèþÆ>˯èþ$ MóüÒ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ï³i ç³È„æüË$ Æ>õÜÐéÆæÿ* §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$
Móü…{§æþ M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü ç³…í³Ýë¢Ææÿ$. AMæüPyìþ ¯èþ$…_ BÄæý* MøÐèþ^èþ$a. AÆÿ$$™óþ ç³È„æü çœÍ™éË A¯èþ…™èþÆæÿ… ï³i E¡¢Ææÿ~™èþ
MóüÒËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$† ç³{™éË$ ÐèþõÜ¢ ïÜrϯèþ$ MóüsêÆÿ$$Ýë¢Ææÿ$. çÜÇtíœMðüsŒý¯èþ$ òÜsŒý M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ çÜÐèþ$ǵ…_, {«§æþ$ÒMæüÇ…
AÌêVóü òßý^ŒþBÆŠÿyìþ, BÈÃ, ¯óþÒ, GÆÿ$$ÆŠÿ¸ùÆŠÿÞ E¯èþ²™ø§øÅ ^èþ$MøÐéÍÞ E… r$…¨. f¯èþÆæÿÌŒý A¿æýÅÆæÿ$¦ËMæü$ ï³i yìþ{XÌZ
Væü$Ë$, Æ> ™èþ¨™èþÆæÿ Ñ¿êV>Ë ÐéÈ ïÜrÏ Møsê E…r$…¨. çÜ…º…«¨™èþ çÜ»ñýj Mæü$tÌZ 55%, G‹ÜïÜ, G‹Üsîý, ½ïÜ,
JMæüsZ ™èþÆæÿVæü†ÌZ {ç³ÐóþÔé°Mìü ѧéÅǦ ÐèþÄæý$çÜ$ Ðèþ*Ça ¨ÐéÅ…Væü$ËMæü$ (ï³ yæþº*ÏÅyîþ)&50% Ðèþ*Ææÿ$PË™ø E¡¢Ææÿ~™èþ
31, 2018 ¯ésìýMìü AÆÿ$$§óþâæý$Ï ³æNÇ¢M>ÐéÍ (H{í³ÌŒý 1 ™èþç³µ°çÜÇ. VæüÇçÙx ÐèþÄæý$@ç³ÇÑ$† Ìôý§æþ$. B¯ŒþÌñýO¯Œþ §éÓÆ>
¯ésìýMìü ³æNÆæÿ¢Æÿ$$¯é ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$) AÌêVóü Ðèþ*{™èþÐóþ$ §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨.
HyóþâæýÏMæü$ Ñ$…^èþMæü*yæþ§æþ$. §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü Ðèþ$$… íÜ˺‹Ü
§æþ$V> Çhõ܉çÙ¯Œþ ^óþçÜ$MøÐéÍ. B ™èþÆ>Ó™èþ ÌêW¯Œþ AÆÿ$$ õ³ç³ÆŠÿ&1 A…§æþÇMîü JMóüÌê E…r$…¨. C…§æþ$ÌZ {糫§é
ÑÐèþÆ>Ë$ A‹³ÌZyŠþ ^óþÄæý*Í. §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ r糚yóþ ¯èþ…V> A¿æýÅÆæÿ$¦Ë »Z«§æþ¯é, ç³ÇÔZ«§æþ¯é…ÔéÌZÏ gêq¯èþ…, AÐèþ
^óþÆ>˯èþ$Mæü$…r$¯èþ² Ðèþ$*yæþ$ MóüÒ˯èþ$ {´ë«§é¯èþÅ {MæüÐèþ$…ÌZ V>çßý¯èþ ÝëÐèþ$Æ>¦Å˯èþ$ Ðèþ$¨…³æ# ^óþÝë¢Ææÿ$. gêq¯é™èþÃMæü
¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý*Í. ÝëÐèþ$Æ>¦ÅË$, AÐèþV>çßý¯èþ, ÑÔóýÏçÙ×ý, Ðèþ$*ÌêÅ…Mæü¯èþ…,
ѧéÅ çßýMæü$P ^èþrt… §éÓÆ> {ç³ÐóþÔéË$ ´÷…¨¯èþÐéÆæÿ$ ç³Ï‹Ü BVæüÐèþ$¯èþ, °VæüÐèþ$¯èþ, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A…ÔéËò³O Ý뫧éÆæÿ×ý
r* ÐèþÆæÿMæü$ GÌê…sìý ïœk ^ðþÍÏ…^éÍÞ¯èþ ç³°Ìôý§æþ$. ÒÇMìü ç³Çgêq¯èþ…, B«§æþ$°Mæü iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯èþ…ò³O Òsìý {糿êÐèþ…
´ëuæÿųæ#çÜ¢M>Ë$, ¯ør$ÞË$, Äæý$*°¸ëÆæÿ…, ´ëuæÿÔéËMæü$ MóürWÈMìü Ææÿ*.250V> °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. D&AyìþÃsŒý M>Ææÿ$zË$: l¯Œþ 2018 Ððþ$$§æþsìý ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ A…ÔéËò³O ÌZ™ðþO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ AÐèþçÜÆæÿ….
Æ>Ðèþyé°Mìü {ç³Äæý*×ý QÆæÿ$aË$ òÜO™èþ… ^ðþÍÏÝë¢Ææÿ$. »êÍMæüË$ ç³È„æü Ñ«§é¯èþ… A…§æþ$»êr$ÌZ E…sêÆÿ$$ õ³ç³ÆŠÿ&1ÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ {糆 A…Ôèý… ¯èþ$…` {ç³Ôèý²Ë$
GÌê…sìý r*ÅçÙ¯Œþ ïœk ^ðþÍÏ…^èþ¯èþÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. §éÇ[§æþÅ íÜ…WÌŒý G…ïÜMæü*Å ç³È„æü ™óþ©: 17.06.2018 AyìþVóü AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…¨. {糫§é¯èþ…V> 10 Ñ¿êV>Ë$¯é²Æÿ$$.
ÆóÿQMæü$ ¨Væü$Ðèþ¯èþ E¯èþ² Mæü$r$…»êÌZÏ° C§æþªÆæÿ$ í³ËÏË ÐèþÆæÿMæü$ ïÜG‹ÜIBÆŠÿ& Äæý$*iïÜ ¯ðþsŒýÌZ A°² {ç³Ôèý²Ë* Ðèþ$Ít³æ#ÌŒý
^éÆÿ$$‹Ü Ñ«§é¯èþ…ÌZ E…sêÆÿ$$. D ç³È„æüMæü$ VæüÇçÙx…V> ÌñýO‹œ òÜO¯ðþÞ‹Ü, GÆŠÿ¢ AsêÃíܹÇMŠü, KçÙ¯Œþ A…yŠþ ´ëϯðþrÈ {糆 Ñ¿êVæü… ¯èþ$…_ {ç³Ôèý²Ë$ AyìþVóü BÝëPÆæÿÐèþ$$¯èþ²
ïœk Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ# E…¨. GïÜÞ, GïÜt »êË»êÍMæüËMæü$ òÜO¯ðþÞ‹Ü, Ðóþ$£æþÐóþ$sìýMæüÌŒý òÜO¯ðþÞ‹Ü, MðüÑ$MæüÌŒý òÜO¯ðþÞ‹Ü, íœhMæüÌŒý M>¯ðþÞ³æ#t˯èþ$ G…^èþ$Mæü$° çܯèþ²§æþ®Ðèþ$Ðèþr… Ðóþ$Ë$. òÜsŒý
ïœkÌôý§æþ$. 9, 10 ™èþÆæÿVæü™èþ$ËMæü$ »êË$Ææÿ$ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*. 200 200 Ðèþ*Ææÿ$PË$, 3 Væü…rË çÜÐèþ$Äæý*°² MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$.
D ç³È„æüÌZ Ðèþ$*yæþ$ Ñ¿êV>Ë$ (G, ¼, íÜ) E…sêÆÿ$$. òÜO¯ðþÞ‹ÜË ¯èþ$…_ A¿æýÅǦ G…^èþ$Mæü$¯èþ² JMæü çÜ»ñýjMæü$t {ç³M>Ææÿ… E¡¢Ææÿ~™èþ ´÷…¨, AÆæÿ$áÌñýO¯èþÐéÆæÿ$ BÄæý* Æ>Úë‰ÌZÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$
ïœkMæüsêtÍ. 11, 12 ™èþÆæÿVæü™èþ$ËMæü$ M>Ðèþ$ÆŠÿÞ, çßý$ÅÐèþ* 200 Ðèþ*Ææÿ$PËMæü$ ç³È„æü E…r$…¨. E§æþÄæý$… 9Væü…rË yìþ{X MæüâêÔéËË$, Äæý$*°ÐèþÇÞsîýÌZÏ AíÜòÜt…sŒý {´÷òœçÜÆŠÿ
°sîý‹Ü MøÆæÿ$ÞÌñýO™óþ Ææÿ*.300, òÜO¯ŒþÞ MøÆæÿ$ÞËMæü$ Ææÿ*.400 ´ëÆæÿŠt&G :
¯èþ$…_ Ðèþ$«§éÅçßý²… 12 Væü…rË ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$*yæþ$ Væü…rË E§øÅV>ËMæü$ AÆæÿ$áË$.
^ðþÍÏ…^éÍ. Mæü…³æNÅrÆŠÿ ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$ E…sôý A°² Ñ¿êV>Ë A…§æþÇMîü JMóüÑ«§æþ…V> E…r$…¨. C…§æþ$ÌZ f¯èþÆæÿÌŒý ´ër$; Ðèþ$«§éÅçßý²… 2 Væü…rË ¯èþ$…_ ÝëÄæý$…{™èþ… 5
Bí³tr*ÅyŠþ™ø Mæü*yìþ¯èþ ÌêhMæüÌŒý Èf°…VŠü, ç³hÌŒýÞ Ððþ$$§æþ Væü™èþ…ÌZ 3 õ³ç³Ææÿ$Ï E…yóþÑ. Äæý$*iïÜ ¯ðþsŒýÌZ Ðèþ*ǯèþ
ѧéÅÆæÿ$¦Ë* ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.Ðèþ…§æþ ^ö糚¯èþ ^ðþÍÏ…^éÍ. ѧéÅ Væü…rË ÐèþÆæÿMæü$ ç³È„æü fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ç³È„æü Ñ«§é¯èþ…Ìê, òÜsŒýÌZ¯èþ* {ç³çÜ$¢™èþ… 2 õ³ç³Ææÿ$Ï
ËÄæý$ ÑM>çÜ °«¨ MøçÜ… Ææÿ*.500 ^ö糚¯èþ A…§æþÆæÿ* ÌñýO¯èþ¬ÐésìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ 20 {ç³Ôèý²Ë$ CÝë¢Ææÿ$. ÒsìýÌZ
HÐðþO¯é 15 {ç³Ôèý²ËMæü$ çÜÐèþ*«§é¯éË$ Væü$Ç¢…^éÍ. {糆 Hï³ òÜsŒý, sîýG‹Ü òÜsŒýË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E…sêÆÿ$$. õ³ç³ÆŠÿ&1 A¿æýÅÆæÿ$¦Ë…§æþÇMîü JMóüÌê,
^ðþÍÏ…^éÍ. òÜO°Mø§øÅVæü$Ë$, Ðèþ*i òÜO°Mø§øÅVæü$Ë í³Ë õ³ç³ÆŠÿ&2 ÐéÆæÿ$ G…^èþ$Mæü$¯èþ² çÜ»ñýjMæü$tÌZ E…r$…¨. ç³È„æü
ÏËMæü$ ïœk Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ# ËÀçÜ$¢…¨. çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*«§é¯é°Mîü 2 Ðèþ*Ææÿ$PË$. D Ñ¿êV>°Mìü 30 yìþ{X MæüâêÔéËÌZÏ, ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*ÌZÏ AíÜòÜt…sŒý
Ðèþ*Ææÿ$PË$ MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$. {´÷òœçÜÆŠÿ E§øÅV>Ë AÆæÿá™èþ ç³È„æü MøçÜ… ™ðþË…V>×ý, çÜÐèþ$Äæý*°² ^éÌê ™èþWY…^éÆæÿ$. çÜ»ñýjMæü$tÌZ° M>¯ðþÞ³æ#tÌZÏ
JMæüsZ ™èþÆæÿVæü†ÌZ {ç³ÐóþÔé°Mìü B¯ŒþÌñýO¯Œþ §æþÆæÿRêçÜ$¢ËMæü$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰éÌZÏ òÜsŒý {ç³Mæür¯èþË$ ÐðþË$ÐèþyézÆÿ$$. ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² ò³…^èþ$Mæü$¯óþÌê Mæü–íÙ^óþçÜ*¢¯óþ °È~™èþ çÜÐèþ$
_ÐèþÇ ™óþ©: Ðèþ*Ça 19 (ÝëÄæý$…{™èþ… 4 Væü…rË$) ´ëÆæÿŠt&¼: ©°ÌZ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë çÜ…º…«¨™èþ çÜ»ñýjMæü$tÌZ Ðèþ$Ít³æ#ÌŒý Äæý$…ÌZ A°² {ç³Ôèý²ËMæü* çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*«§é¯éË$ Æ>Äæý*Í.
^éÆÿ$$‹Ü {ç³Ôèý²Ë$ CÝë¢Ææÿ$. 20 ¯èþ$…_ 35 {ç³Ôèý²Ë$ AyìþVóü Cç³µsìýMóü gê¡Äæý$Ýë¦Æÿ$$ AÆæÿá™èþ ç³È„æü (¯ðþsŒý) §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë
Æðÿ…yæþ$, Bò³O¯èþ ™èþÆæÿVæü™èþ$ÌZÏ {ç³ÐóþÔé°Mìü H{í³ÌŒý 2 ¯èþ$…_ ïÜÓMæüÆæÿ×ý {ç³{MìüÄæý$ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. C§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ D D {ç³M>Ææÿ… A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ A¿êÅçÜ…, B^èþÆæÿ×ý ^óþç³sêtÍ.
H{í³ÌŒý 9 ÐèþÆæÿMæü$ B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë$ ïÜÓMæüÇÝë¢Ææÿ$. ç³Ï‹Ü AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…¨. D Ñ¿êV>°Mìü 70 Ðèþ*Ææÿ$PË$.
òÜsŒý {ç³Mæür¯èþË$ Æ>Ðèþr…ÐèþËÏ JMóü çܯèþ²§æþ®™èþ™ø Ðèþ$*yæþ$ õÜtsŒý GÍh¼Ísîý sñýçÜŠtÌZ õ³ç³ÆŠÿ&1, õ³ç³ÆŠÿ&2 A¯óþ Æðÿ…yæþ$
Ðèþ¯ŒþÌZ {ç³ÐóþÔé°Mìü 糧ø ™èþÆæÿVæü† »ZÆæÿ$z çœÍ™éË$ ÐðþË$Ðèþ ´ëÆæÿŠt&íÜ: òÜO…sìýíœMŠü M>¯ðþÞ³æ#tËò³O A¿æýÅǦMìü E¯èþ² AÐèþ ç³È„æüË$ Æ>çÜ$Mö¯óþ AÐèþM>Ôèý… Ðèþ_a…¨. í³.h. ³æNÇ¢^óþíܯèþ, õ³ç³Ææÿϯèþ$ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ Æ>Äæý*ÍÞ E…r$…¨.
yìþ¯èþ 糨 ÆøkË ™èþÆ>Ó™èþ ¯èþ$…_ §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë$ ïÜÓMæüÇÝë¢Ææÿ$. V>çßý¯èþ, ç³Ç gêq¯èþ…, A¯èþ$ÐèþÇ¢™èþ «§øÆæÿ×ìý Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ A… {ç³çÜ$¢™èþ… _ÐèþÇ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ ç³È„æüË$ Æ>çÜ$¢¯èþ² ™ðþË$Væü$
ÔéÌZÏ {ç³Ôèý²Ë$ Ayæþ$Væü$™éÆæÿ$. D {ç³Ôèý²Ë±² A¿æýÅǦ õ³ç³ÆŠÿ&1: f¯èþÆæÿÌŒý õ³ç³ÆŠÿ (sîý_…VŠü T ÇòÜÆŠÿa Bí³tr*ÅyŠþ)
ïÜG‹ÜIBÆŠÿ ¯ðþsŒý Æ>Úë‰Ë A¿æýÅÆæÿ$¦ËMæü$ C¨ çÜ…™øçÙ§éÄæý$Mæü…. 50 {ç³Ôèý²Ë$ 100 Ðèþ*Ææÿ$PË$
Ðèþ$¯èþ§óþÔèý…ÌZ Ôéï܈Äæý$, Ýë…Móü†Mæü Ðèþ*¯èþÐèþ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ÑÔóýÏçÙ×ý ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² ç³È„ìü…^óþÌê E…sêÆÿ$$. D
Ñ¿êV>°Mìü 100 Ðèþ*Ææÿ$P˯èþ$ MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$. Ðèþ*™èþ–¿êçÙÌZ ç³È„æü Æ>çÜ$Mæü$¯óþ º–çßý™èþ¢Ææÿ AÐèþM>Ôèý… õÜtsŒý õ³ç³ÆŠÿ&2: ï³i Ýë¦Æÿ$$ÌZ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ G…^èþ$Mö¯èþ² çÜ»ñýjMæü$t
AÀÐèþ—G¨® ^óþçÜ$¢¯èþ² A†ò³§æþª çÜ…çܦ ïÜG‹ÜIBÆŠÿ (Mú°ÞÌŒý GÍh¼Ísîý sñýçÜŠt (òÜsŒý) §éÓÆ> MæüË$Væü$™ø…¨. Äæý$*iïÜ& 100 {ç³Ôèý²Ë$ 200 Ðèþ*Ææÿ$PË$
4 Á|üC„ ãT<Ûäyês¡+ 21 e÷]Ã 2018

™ðþË…V>×ý »yðþjsŒý 2018&19


™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… 2018&19 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°MìüV>¯èþ$ MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$. CMæü GïÜÞË çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Ææÿ*.12,709 çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
ºyðþjsŒý¯èþ$ ÔéçܯèþçÜ¿æýÌZ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…¨. õ³§æþ, ºËïßý¯èþ Mør$Ï, GïÜtË çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Ææÿ*.8063 Mør$Ï, ½ïÜË ºyðþjsŒýÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°Mìü Æ>çÙ‰ BÇ®MæüÐèþ$…{† ºyðþjsŒý {糫§é¯é…ÔéË$
ÐèþÆ>YË AÀÐèþ–§óþ® ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ Ë„æüÅÐèþ$° BǦMæü Ðèþ$…{† çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Ææÿ*.5920 Mør$Ï, §æþã™èþ$ËMæü$ Ðèþ$*yæþ$ DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ ò³§æþªï³r ÐóþÔéÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³…r ò³r$t ’ Ððþ$$™èþ¢… ºyðþjsŒý.. Ææÿ*.1,74,453 Mør$Ï
DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ GMæüÆ>Ë ¿æý* ç³…í³×îý MøçÜ… Ææÿ*.1469 Mør$Ï, GïÜÞ ºyìþ ç³£æþM>°Mìü ºyðþjsŒýÌZ 12 ÐóþË MørÏ Ææÿ*.˯èþ$ Móüsê ’ ÆðÿÐðþ¯èþ*Å ÐèþÅÄæý$….. Ææÿ*.1,25,454 Mør$Ï
ÐèþÆæÿ$çÜV> I§øÝëÇ ºyðþjsŒý {ç³ÐóþÔèýò³rtyæþ… çÜ…™øçÙ…V> çÜ¿Œý´ë˯Œþ °«¨Mìü Ææÿ*.16453MørÏ$, GïÜt çÜ»Œý´ëϯŒþMæü$ü Æÿ$$…^éÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ ç³…rËMæü$ MæüÍí³ Hsê G°Ñ$¨ ÐóþË ’ ÆðÿÐðþ¯èþ*Å Ñ$Væü$Ë$ Ææÿ*.5,520 Mør$Ï
E…§æþ¯é²Ææÿ$. GïÜÞ, GïÜt çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… ¿êÈV> °«§æþ$Ë$ Ææÿ*.9693 MørÏ MóüsêÆÿ$$…ç³#Ë$ ¯ðþÆæÿç³yæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. Ææÿ*.Ë BÇ®Mæü çÜàÄæý*°² {糆 JMæüP ÆðÿO™èþ$Mæü$ ^óþÄæý$ ¯èþ$¯èþ²r$Ï ’ {§æþÐèþÅÌZr$ A…^èþ¯é.. Ææÿ*.29,077 Mør$Ï
MóüsêÆÿ$$…_, A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YË AÀÐèþ–¨®Mìü {糿æý$™èþÓ… Isî ý(C¯èþ¹ÆóÿÃçÙ¯Œþ sñýM>²Ëi) Ææÿ…Væü…ÌZ ™ðþË…V>×ý ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¿æý*ÇM>Ææÿ$zË {糄>âæý¯èþ MøçÜ… «§æþÆæÿ×ìý Ððþ»ŒýòÜOsŒý ’ iyîþï³ÌZ {§æþÐèþÅ ÌZr$ 3.45 Ôé™èþ…
´ër$ç³yæþ$™èþ$…§æþ° DrË çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. VæüÇÂ×îýË §æþ*çÜ$Mæü$´ù™èþ$…§æþ° BǦMæü Ðèþ$…{† DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ {´ëÆæÿ…À…_¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰{糿æý$™èþÓ… Væü™èþ ¯éË$Vóüâæý$Ï ’ Æ>çÙ‰ B§éÄæý$… Ææÿ*.73,751 Mør$Ï
çÜ…„óüÐèþ$…™ø ´ër$ Ðèþ$íßýâê ÕÔèý$ çÜ…„óüÐèþ*°Mìü ¿êÈV> çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a¯èþ ¯èþ*™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…Væü çÜ…„óüÐèþ$Ðóþ$ Ë„æüÅ…V> ¡çÜ$Mæü$¯èþ² °Ææÿ~Äæý* ’ Móü…{§æþ… Ðésê Ææÿ*.29,041Mør$Ï
°«§æþ$Ë$ MóüsêÆÿ$$… ^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý*¯èþ$º…«§æþ Isîý Ñ«§é¯èþ…™ø G¯ø² {ç³ç³…^èþ A{Væü{Ôóý×ìý Isîý çÜ…çܦË$ ˯èþ$ çÜ¿æýMæü$ DrË ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Ððþ$$§æþr 35, 29, 944 ’ ±sìý ´ëÆæÿ$§æþË Ææÿ…V>°Mìü Ææÿ*.25 ÐóþË Mør$Ï
ç³Ç{ÔèýÐèþ$, Ðèþ$Æø ç³MæüP °Ææÿ$õ³§æþË AÀÐèþ–¨®, çÜ…„óüÐèþ*°Mìü ™èþÐèþ$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMæü$ ÑçܢDž^éÄæý$° Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ 16,124 MørÏ Ææÿ*.Ë™ø ç³…r Ææÿ$×ê ’ Æðÿ…yæþ$ ç³yæþMæüVæü§æþ$Ë CâæýÏMæü$ Ææÿ*.2,643 Mør$Ï
ò³§æþªï³r ÐóþíÜ…¨. õ³§æþ, ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YË AÀÐèþ–§óþ® ™èþÐèþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D ºyðþjsŒýÌZ Isîý Ææÿ…V>°Mìü Ææÿ*. 289 Mør$Ï Ë¯èþ$ Ðèþ*ïœ ^óþíܯèþr$ÏV> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ° C™èþÆæÿ ’ ç³…rË ò³r$tºyìþ Ðèþ$§æþª™èþ$Mæü$ Ææÿ*.12 ÐóþË Mør$Ï
{糿æý$™èþÓ Ë„æüÅÐèþ$° BǦMæü Ðèþ$…{† DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ çܵçÙt… MóüsêÆÿ$$çÜ$¢¯èþ²r$Ï Ðèþ$…{† ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Isîý GVæü$Ðèþ$™èþ$ÌZÏ Æ>Úë‰ËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü…V> °Í^óþÑ«§æþ…V> 2018&19 ’ ÆðÿO™èþ$ ½Ðèþ* ç³£æþM>°Mìü Ææÿ*.500 Mør$Ï
^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰ ÐéÇÛMæü ºyðþjsŒý 2018& 19° BǦMæü Ðèþ$…{† ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yóþâæýÏ ´ër$ gê¡Äæý$ Hyé¨ ¯èþ$…_ GMæüÆ>Mæü$ ¯éË$Væü$ÐóþË ^ö糚¯èþ, Æðÿ…yæþ$ ’ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Äæý$…{¡MæüÆæÿ×ýMæü$ Ææÿ*.522Mør$Ï
DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ ÔéçܯèþçÜ¿æýÌZ {ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$. D CMæü çÜVæür$¯èþ$ Ñ$…_…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Væü™óþyé¨ gê¡Äæý$ çÜVæür$ Ñyæþ$™èþÌZÏ {糆 ÆðÿO™èþ$Mæü$ G°Ñ$¨ÐóþË Ææÿ*.Ë BÇ®M ’ ç³…^éÄæý$¡Æ>gŒý, {V>Ò$×êÀÐèþ–¨®Mìü Ææÿ*.15,563 Mør$Ï
Ôéçܯèþ Ðèþ$…yæþÍÌZ yìþç³NÅsîý ïÜG… MæüyìþÄæý$… {ÖçßýÇ ºyðþjsŒý Ðèþ–¨® Ôé™èþ… 糨 Ôé™èþÐðþ$O™óþ, ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… 13.85 æüçÜàÄæý*°² ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$… _¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D ’ ¼…§æþ$ ™èþ$…ç³Ææÿ õÜ…§éÅ°Mìü Ææÿ*.127 Mør$Ï
{ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$. Æ>çÙ‰ ºyðþjsŒý Ææÿ*.1,74,453 Mør$Ï. Ôé™èþ… Ðèþ–¨® Ý뫨…_…§æþ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý, ç³£æþM>°² AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ºyðþjsŒýÌZ 12 ÐóþË MørÏ ’ Væü$Ææÿ$Mæü$ÌêËMæü$ Ææÿ*.2,283 Mør$Ï
¯èþ*™èþ¯èþ ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ñ«§é¯èþ…™ø ™èþÄæý*È Ææÿ…Væü… MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ, QÐèþ$Ã…ËÌZ Isîý çßý»Œý ÑçÜ¢Ææÿ×ýMæü$ {糿æý$™èþÓ… Ææÿ*.Ë$ {糆´ë¨çÜ$¢¯èþ²r$Ï DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ’ BÆŠÿ A…yŠþ ½Mìü Ææÿ*.5,575 Mør$Ï
6.4Ôé™èþ… Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$…¨. ѧæþ$Å™Œþ Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ–¨® Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ…V> Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ²§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° ÆðÿO™èþ$ ò³r$tºyìþ çÜàÄæý$… A…¨…^èþyé°Mìü ¿æý*ÇM>Ææÿ$zË ’ ѧæþ$Å™Œþ Ææÿ…V>°Mìü Ææÿ*.5,650 Mør$Ï
ÐèþËÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÝëVæü$ ò³ÇW…¨. §óþÔèý, ѧóþÔéËMæü$ hÌêÏ Móü…{§éËÌZ, {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ Mæü*yé Ýë‹œtÐóþÆŠÿ {糄>âæý¯èþ ^óþÄæý$yæþ… fÇW… §æþ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° 10, 823 ’ ^óþ¯óþ™èþ, goã Ææÿ…V>°Mìü Ææÿ*.1200 Mør$Ï
GVæü$Ðèþ$† ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*…çÜ Ôèý$¨® Móü…{§éË$ HÆ>µr$ ’ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë ÔéQMæü$ Ææÿ*.1,286 Mør$Ï
^óþçÜ$¢¯é²…. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… GVŠü »êòÜPsŒý B‹œ C…yìþÄæý* ’ Isîý ÔéQMæü$ Ææÿ*.289 Mør$Ï
Ðèþ*Ç…¨. MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ §óþÔèý…ÌZ¯óþ A{VæüV>Ñ$V> ’ ³æ#Ææÿ´ëËMæü ÔéQMæü$ Ææÿ*.7,251 Mør$Ï
E¯é²…. {糿æý$™éÓ°Mìü, ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ ’ {V>Ò$×ý Ý린Mæü çÜ…çܦËMæü$ Ææÿ*.1500 Mør$Ï
çÜÑ$† çÜ…«§é¯èþMæüÆæÿ¢V> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢…¨. {V>Ò$×ý BÇ®Mæü ’ ç³rt×êÀÐèþ–¨®Mìü Ææÿ*.1000 Mør$Ï
ÐèþÅÐèþçܦ ç³Çç³#çÙt… ^óþõÜ ¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþçÜ$¢¯é²…. Ñ$çÙ¯Œþ ’ GïÜÞ {ç³Væü†Mìü Ææÿ*.16,453 Mør$Ï
M>Mæü¡Äæý$ §éÓÆ> fË Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ AÀÐèþ–¨® ^óþçÜ$¢¯é²…. {糆 ’ GïÜt {ç³Væü† °«¨Mìü Ææÿ*.9,693 Mør$Ï
C…sìýMìü çÜ…„óüÐèþ$….. {糆 Ðèþ$$Q…ÌZ çÜ…™øçÙ… Ðèþ* Ë„æüÅ…. ’ Ýë…çÜP−–†Mæü ÔéQMæü$ Ææÿ*.58 Mør$Ï
°çÜÞàÄæý$$ËMæü$ í³…bèþ¯èþ$ A…¨çÜ$¢¯é²…. »Z§æþM>Ë$ ’ Äæý*§é{¨ AÀÐèþ–¨®Mìü Ææÿ*.250 Mør$Ï
»ê«¨™èþ$ËMæü$ Ææÿ*.ÐðþÆÿ$$Å í³…bèþ¯èþ$ CÐèþÓ¯èþ$¯é²Ðèþ$° DsñýË ’ ÐóþÐèþ$$ËÐéyæþ BËÄæý$ AÀÐèþ–¨®Mìü Ææÿ*.100 Mør$Ï
™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌêVóü D Hyé¨ ¯èþ$…_ GMæüÆ>Mæü$ Ææÿ*.8ÐóþË ’ ¿æý{§é{¨ BËÄæý$ AÀÐèþ–¨®Mìü Ææÿ*.100 Mør$Ï
ò³r$tºyìþ ç³£æþM>°Mìü }M>Ææÿ… ^èþ$yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ’ §æþã™èþ$ËMæü$ Ðèþ$*yðþMæüÆ>Ë ¿æý* ç³…í³×îýMìü Ææÿ*. 1,469 Mør$Ï
C…§æþ$MøçÜ… ºyðþjsŒýÌZ Ææÿ*.12ÐóþË Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…_¯èþr$Ï ’ GïÜtË çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Ææÿ*.8,063 Mør$Ï
™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌêVóü ÆðÿO™èþ$Mæü$ "½Ðèþ*' ç³£æþM>°² òÜO™èþ… Mö™èþ¢V> ’ ½ïÜË çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Ææÿ*.5,920 Mør$Ï
{´ëÆæÿ…ÀçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ±sìý´ëÆæÿ$§æþË {´ëgñýMæü$tËMæü$ ’ G…½ïÜ M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþMæü$ Ææÿ*.1000 Mør$Ï
G¯èþÌôý° {´ë«§é¯èþÅ… CçÜ$¢¯é²…. M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t¯èþ$ Ðèþ^óþa ’ ѧéÅ ÔéQMæü$ Ææÿ*.10,830 Mør$Ï
Æðÿ…yóþâæýÏÌZV>ç³NÇ¢ ^óþÝ뢅 A° DrË çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ’ Væü$Ææÿ$Mæü$ÌêËMæü$ Ææÿ*.2,823 Mør$Ï
ºyðþjsŒýÌZ A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YËMæü$ {糿æý$™èþÓ… ò³§æþªï³r ’ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý M>ÆøµÆóÿçÙ¯ŒþMæü$ Ææÿ*.300 Mør$Ï
ÐóþíÜ…¨. GïÜÞ, GïÜt ÐèþÆ>YË f¯é¿ê °çÙµ†¢Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V> ’ MæüÌêÅ×ýËMìü‡, Úë© Ðèþ$$»êÆæÿMŠü ç³£æþM>ËMæü$ Ææÿ*. 1,450 Mør$Ï
{ç³™óþÅMæü {ç³Væü† °«¨° HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨ {糿æý$™èþÓ…. GïÜÞ, ’ Ððþ$O¯éÈtË çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… Ææÿ*.2,500 Mør$Ï
GïÜtË A¿æý$ůèþ²† MøçÜ… ºyðþjsŒýÌZ A™èþÅ«¨Mæü…V> °«§æþ$Ë$ ’ ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ ÔéQMæü$ Ææÿ*.7,375 Mør$Ï
A«¨Mæü…V> MóüsêÆÿ$$…_…¨. D ºyðþjsŒýÌZ GïÜÞË {ç³Væü† AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$, ½ï³Ðø çÜ…çÜ¦Ë Ýë¦ç³¯èþ¯èþ$ Æ>çÙ‰ {V>Ðèþ*ÌZÏ° ¿æý*ÇM>Ææÿ$z ˯èþ$, Æðÿѯèþ*ÅÔéQMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 1, Äæý*…{¡MæüÆæÿ×ý¯èþ$ {´ù™éÞíßý…^éË° Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…
°«¨Mìü Ææÿ*. 16,453 Mør$Ï, GïÜtË {ç³Væü† °«¨Mìü Ææÿ*. {糿æý$™èþÓ… {´ù™èþÞíßýçÜ$¢¯èþ²§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. 507 º–…§éË$, 72, 13, 111 Rê™é˯èþ$ ç³ÇÖÍ…_ °Ææÿ~Æÿ$$…_…§æþ¯é²Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Äæý$…{™éË Mö¯èþ$VøË$ò³O
9,693 Mør$Ï {糆´ë¨…_…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> GïÜÞË sîý çßý»Œý™ø §é§éç³# 200 ÝëtÆæÿt‹³ Mæü…ò³±Ë$ {õ³Ææÿ×ý M>ÐéÍÞ¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþÔéÆæÿ¯é²Ææÿ$. Æ>{†…¿æýÐèþâæý$Ï {ÔèýÑ$…_ 50 ¯èþ$…_ 95 Ôé™èþ… Ðóþ$Ææÿ çܼÞyîþ §éÓÆ> Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$
çÜ…„óüÐèþ$ MøçÜ… Ææÿ*. 12,709 Mør$Ï, GïÜtË çÜ…„óüÐèþ$… ´÷…§éÄæý$¯é²Ææÿ$. {ç³ç³…^èþ ´ëÇ{ÔéÑ$MæüÐóþ™èþ¢Ë çܧæþçÜ$Þ MóüÐèþË… 100 ÆøkÌZϯóþ ¿æý*ÇM>Ææÿ$zË {糄>âæý¯èþ ^óþÄæý$yæþ… 13,934 {sêMæüÆæÿ$Ï, 31^èþ274 {sêMæütÆæÿ$Ï ¼W…^óþ õܧæþÅ
MøçÜ… Ææÿ*. 8,063 Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$. §æþã™èþ$ËMæü$ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ^óþíܯèþ ÐéV>ª¯èþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ fÇW… §æþ¯é²Ææÿ$. 96 Ôé™èþ… ¿æý*ÇM>Ææÿ$zË$ ÑÐé§æþÆ ç³ÇMæüÆ>Ë$, 4, 7100 ™éÆ>µÍ¯èþ$Ï,, 26,179 [õܵÄæý$Ææÿ$Ï
Ðèþ$*yæþ$ GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ ç³…í³×îý MøçÜ… Ææÿ*. 1,469 Mør$Ï Ðèþ$íßýâê ¨¯ø™èþÞÐèþ… Æøk¯èþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Ò&çßý»Œý° æÿíßý™èþÐèþ$° ™óþËa yæþ… fÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$, ç³…í³×îý ^óþíܯèþr$ÏV> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Òsìý™ø´ër$ ¯ér$Ï ÐóþõÜ
{糆´ë¨…^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý HÆæÿµyìþ¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ 45 ¯ðþËË BÑçÙPÇ…_…§æþ° Ðèþ$…{† ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ðèþ$íßýâæýË BÑçÙPÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþÝëÄôý$™èþ ¿æý*Ðèþ$$Ë Çh{õÜtçÙ¯Œþ çÜ$Ë¿æý™èþÆæÿ… ^óþÄæý*Ë° Ñ$çÙ¯èþϯèþ$ Mæü*yé çܼÞyîþ «§æþÆæÿÌZÏ A…¨…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…
çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ 4,939 Ðèþ$…¨ §æþã™èþ$ËMæü$ 12,745 GMæüÆ>Ë Ë¯èþ$ Ððþ¯èþ$²™èþsìýt {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ Ò&çßý»Œý ç³° °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï DrË ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Çh[õÜtçÙ¯Œþ M>Æ>ÅË _¯èþr$Ï Ðèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¼…§æþ$ ™èþ$…ç³Ææÿ õܧæþÅ… {ç³çÜ$¢™èþ…
¿æý*Ñ$° ç³…í³×îý ^óþíܯèþr$Ï Ðèþ$…{† ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ^óþçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. Ò&çßý»ŒýMæü$ {´ëÆæÿ…¿æý ò³r$tºyìþV> Ææÿ*. 15 Äæý*Ìôý Ìôý° Ðèþ$…yæþÌêÌZÏ ¿æý*Ðèþ$$Ë Çh{õÜtçÙ¯Œþ ^óþõÜ 14 Ë„æüË GMæüÆ>ÌZÏ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²§æþ°, Ðèþ$Æø 29 Ë„æüË
™ðþË…V>×ý HÆæÿµyìþ¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ GïÜÞË MøçÜ… 104, GïÜtË Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…_¯èþr$Ï ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ Ðèþ$…yæþË Æðÿѯèþ*Å A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ Aç³µW… GMæüÆ>˯èþ$ Ððþ$O{Mø CÇVóüçÙ¯Œþ Mìü…§æþMæü$ ¡çÜ$Mæü$ Æ>ÐéË°
MøçÜ… 53 Væü$Ææÿ$Mæü$Ë ´ëuæÿÔéËË$ Ýë¦í³…^éÆæÿ$. GïÜÞ, GïÜt Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ´û{Ît Ææÿ…V>°Mìü {´ù™éÞà°² {ç³Mæüsìý… ^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ çÜÑ$†Ë¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… Ë„æüÅ…V> ò³r$tMæü$¯èþ²r$Ï DrË ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
AÐèþ*ÃÆÿ$$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² AÐèþçܦË$ VæüÐèþ$°…_¯èþ {糿æý$™èþÓ…, _…¨. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ Móü…{§æþ…V> ò³O{Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$ AÀ HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ¯èþ² DrË, Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ¼…§æþ$õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢¯èþ² _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$, ½ïÜ ÆðÿO™èþ$ËMæü$
ÐéÇ MøçÜ… ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ÆðÿíÜyðþ°ÛÄæý$ÌŒý Ðèþ$íßýâê yìþ{X Ðèþ–¨® ^ðþ…¨…¨. Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ GVŠü »êòÜPsŒý B‹œ 1,61,000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜ¿æý$ÅË$V> ^óþÆ>Ææÿ¯é²Ææÿ$. ç³ÇMæüÆ>Ë Mö¯èþ$VøË$Mæü$ 90 Ôé™èþ…, C™èþÆæÿ$ËMæü$ 80 Ôé™èþ…
M>ÌôýiËMæü$ HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨. ™öÍ §æþÔèýÌZ GïÜÞË MøçÜ… C…yìþÄæý*V> õ³Ææÿ$V>…_…¨. MøâæýÏ §é¯é E™èþµ†¢ÌZ, Møyìþ {V>Ðèþ$, Ðèþ$…yæþË, hÌêÏ, Æ>çÙ‰Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ çܼÞyîþ° A…§æþgôýçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´ëÎçßogŒý, {X¯
30, GïÜtË MøçÜ… 22 Væü$Ææÿ$Mæü$Ë yìþ{X M>Ìôýi˯èþ$ {´ëÆæÿ… í³ËÏË E™èþµ†¢ÌZ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… §óþÔèý…ÌZ¯óþ Ððþ$$§æþsìý çÜÑ$† {糆 °«§æþ$Ë™ø ´ër$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý*«¨M>Ææÿ$Ë$, ŒþçßogŒýË$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ 75 Ôé™èþ… çܼÞyîþ°
À…_…¨. GïÜÞ Væü$Ææÿ$Mæü$ÌêËMæü$ Ææÿ*. 1,221 Mør$Ï, GïÜt Ý릯èþ…ÌZ E…¨. Møyìþ Ðèþ*…çÜ… E™èþµ†¢ÌZ §óþÔèý…ÌZ Æðÿ…yæþÐèþ Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…Væü °ç³#×ý$Ë$ çÜ¿æýÅ™éÓ°² MæüÍW CçÜ$¢¯èþ²r$Ï Ðèþ$…{† ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. EÐèþ$Ãyìþ Æ>çÙ‰…ÌZ 50
ÆðÿíÜyðþ°ÛÄæý$ÌŒý çÜ…çܦËMæü$ Ææÿ*. 401 Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$. Ý릯èþ…ÌZ ´÷…¨…¨. E…sêÆæÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {糿æý$™éÓ°Mìü, ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$ Ôé™èþ… çܼÞyîþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ C^óþaÐéÆæÿ°, {ç³çÜ$¢™èþ… 75 Ôé™èþ…
çÜ…„óüÐèþ$ Ææÿ…V>°Mìü Ðèþ$…_ {´ë«§é¯èþÅ… §æþMìüP…¨. ѧæþ$Å™Œþ Ææÿ…Væü…ÌZ ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… A¯èþ*çßýÅÐðþ$O¯èþ ¯èþÓÄæý$ çÜÑ$† A¯èþ$çÜ…«§é¯èþMæüÆæÿ¢V> ç³°^óþçÜ$¢…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. çÜyìþÞyîþ° A…§æþgôýçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´ëÎçßogŒý,
Æ>çÙ‰…ÌZ° A°² ÐèþÆ>YË AÀÐèþ–¨® MøçÜ… DsñýË °«§æþ$Ë$ {ç³Væü†° Ý뫨…_¯èþr$Ï Ðèþ$…{† ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. D ºyðþjsŒýÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…Væü çÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆ>°Mìü, ç³…yìþ¯èþç³…rMæü$ {X¯ŒþçßogŒý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… MøçÜ… 120 MørÏ Ææÿ*.Ë$
MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$. Ðèþ$íßýâê, ÕÔèý$ çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Ææÿ*.1799 ѧæþ$Å™Œþ Ææÿ…V>°Mìü Ææÿ*. 5,650 Mør$Ï {糆´ë¨…_¯èþr$Ï Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿMæü$ çÜÑ$†Ë$ Mæü–íÙ ^óþÝë¢Äæý$¯é²Ææÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ºyðþjsŒýÌZ {糆´ë¨çÜ$¢¯èþ² ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ çÜ…„óüÐèþ$Ðóþ$
Mør$Ï, G…½ïÜ çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… ÐðþÆÿ$$Å Mør$Ï, ¯éÄþ* Ðèþ$…{† õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ 24 Væü…rË Ñ§æþ$Å™Œþ¯èþ$ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ ËÀ…^èþ°ç³„æü…ÌZ çÜÓÄæý$…V> çÜÑ$™èþ$Ìôý «§óþÅÄæý$…V> Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ÝûMæüÆ>Å°² AÀÐèþ–¨® ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯èþ²
{»êçßýÃ×ý òœyæþÆóÿçÙ¯ŒþMæü$ Ææÿ*.250 Mør$Ï, Ððþ$O¯éÈt ÔéQMæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ©° ÐèþËÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ†¢ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨W Mö¯èþ$VøË$ ^óþÝë¢Äæý$¯é²Ææÿ$. ç³…r Mö¯èþ$ BÄæý$¯èþ, Vø§éÐèþ$$Ë °Æ>Ã×ê°² ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Ææÿ*.2 ÐóþË Mør$Ï, VæüÇÂ×îý çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Ææÿ*.561 Mør$Ï, Væü×ý±Äæý$…V> ò³ÇW…§æþ¯é²Ææÿ$. ÝùÌêÆŠÿ ѧæþ$Å™Œþ E™èþµ†¢ÌZ VøË$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… ç³N_§éÆæÿ$V> E…yìþ, ™èþW¯èþ °«§æþ$Ë$ EÐèþ$Ãyìþ B…{«§æþ {糧óþÔŒýÌZ MóüÐèþË… ¯éË$Væü$ Ë„æüË r¯èþ$²Ë
¯éÆÿ$*{»êçßýÃ×ý òœyæþÆóÿçÙ¯ŒþMæü$ Ææÿ*.250 Mør$Ï, Ðèþ$$íÜÏ… §óþÔèý…ÌZ¯óþ ™ðþË…V>×ý {ç³£æþÐèþ$Ý릯èþ…ÌZ E¯èþ²§æþ° çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ çÜ…„óüÐèþ$Ðóþ$ Ë„æüÅ…V> ÆðÿO™èþ$ ÝëÐèþ$Ææÿ®üÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ Vø§éÐèþ$$Ë$…yæþV>, {ç³çÜ$¢™èþ… 22.47
A¯é£æþ í³ËÏË ¿æýÐèþ×ý °Æ>Ã×ý… MøçÜ… Ææÿ*.20 Mør$Ï, ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰… HÆæÿµyóþ ¯ésìýMìü MóüÐèþË… 31 Ððþ$V>ÐérÏ ½Ðèþ* ç³£æþM>°² {ç³ÐóþÔèýò³yæþ$™èþ$¯èþ²r$Ï DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ Ë„æüË r¯èþ$²Ë ÝëÐèþ$Ææÿ®üÅ… MæüÍW¯èþ Vø§é Ðèþ$$Ë$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$
MæüâêÅ×ýËMîü‡, Úë© Ðèþ$$»êÆŠÿ ç³£æþM>Ë MøçÜ… Ææÿ*.1450 ÝûÆæÿ ѧæþ$Å™Œþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþ§æþ¯èþ² BÄæý$¯èþ, {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. D ç³£æþM>°Mìü 500 Mør$Ï {糆´ë¨çÜ$¢ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë$
Mør$Ï, yæþº$Ë »ñýyŠþÆæÿ*ÐŒþ$ CâæýÏ MøçÜ… Ææÿ*.2643 Mør$Ï, ¯óþyæþ$ 3,283 Ððþ$V>ÐérÏ ÝûÆæÿ ѧæþ$Å™Œþ¯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþçÜ$¢¯èþ² ¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ©°§éÓÆ> {糆 ÆðÿO™èþ$Mæü$ I§æþ$ Ë„æüË ½Ðèþ* §ðþº¾†¯èþMæü$…yé MøÌŒýzÝùtÆóÿgŒý Í…Móüh E…yéË° {糿æý$™èþÓ…
fÆæÿ²ÍçÜ$tË çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… Ææÿ*.75 Mør$Ï HMðüOMæü Æ>çÙ‰…V> çœ$¯èþ™èþ¯èþ$ ™ðþË…V>×ý Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$…§æþ° ÝûMæüÆ>Å°² Mæü͵…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ °Ææÿ~Æÿ$$…_…§æþ° DrË ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
ãT<Ûäyês¡+ 21 e÷]Ã 2018 Á|üC„ 5
7
ïÜtòœ¯Œþ àMìü…VŠü AçÜ¢Ðèþ$Äæý$…
{ç³Ðèþ$$Q ¿o†Mæü Ôéç܈Ðóþ™èþ¢ ïÜtòœ¯Œþ àMìü…VŠü(76) Ôé°Mìü çܵ…¨…^èþyæþ… Ðèþ*¯èþÐéãMìü ^éÌê {ç³Ðèþ*§æþÐèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ ÑÔèýÓ… JMæüPò³r$t¯èþ ÑçܢDž_…¨. Mæü$…r$¯é² A° Ððþ*© sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$.
Mæü¯èþ$²Ðèþ$*ÔéÆæÿ$. 2018 Ðèþ*Ça 14¯èþ BÄæý$¯èþ Móü…{¼yŠþjÌZ° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. HÍÄæý$¯ŒþÞ Ðèþ$¯èþMæü…sôý G…™ø A™éÅ«§æþ$°Mæü D {MæüÐèþ$…ÌZ ÑÔéÓ°², çÜÐèþ$Äæý*°² çÜ–íÙt…_…¨. D ¿o†MæüÔéç܈ ^èþÇ{™èþÌZ {çÜçÙxË$V> °Í_¯èþ ¯èþ*År¯Œþ, B˾ÆæÿŠt
™èþ¯èþ °ÐéçÜ…ÌZ ™èþ$¨ÔéÓçÜ Ñyìþ^éÆæÿ$. ïÜtòœ¯Œþ ³æNÇ¢ õ³Ææÿ$ sñýM>²Ëi° Ðéyóþ E…yóþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° AÀ{´ëÄæý$ ÑÔèýÓ… ¯óþsìýMîü ÑçÜ¢ÇçÜ*¢¯óþ E…¨. Væü×ìý™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ I¯ŒþïÜt¯Œþ ™èþÆ>Ó™èþ B Ýë¦Æÿ$$ {糆¿êÐèþ…™èþ$yìþ° D {ç³ç³…^èþ…
ïÜtòœ¯Œþ ÑÍÄæý$ÐŒþ$ àMìü…VŠü. ç³yézÆæÿ$. XÏgŒý 832ïÜ Ìê…sìý {Væüçßý… ¯èþ$…_ H§ø JMæü Æøk çÜÒ$MæüÆæÿ×êË™ø Mæü*yìþ¯èþ Væü…§æþÆæÿVøâæý…Ìê M>Mæü$…yé ^èþMæüPV> MøÌZµÆÿ$$…¨.
¿o†Mæü Ôéç܈…ÌZ yìþ{X A…§æþ$Mæü$¯èþ² ïÜtòœ¯Œþ 1962ÌZ HÍÄæý$¯ŒþÞ §éÓÆ> Ðèþ$¯èþ… íÜVæü²ÌŒý A…§æþ$MøÐèþ^èþ$a. AÆÿ$$™óþ íܧ鮅™é°² àMìü…VŠü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ³æ#ÆæÿÝëPÆ>Ë$
ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË MøçÜ… BMŠüÞçœÆŠÿz ÐðþâêÏÆæÿ$. í³òßý^Œþyìþ A…§æþ$ MøÐé ©°Mìü çܵ…¨…^èþyæþ… ^éÌê {ç³Ðèþ*§æþ…. ÐéÆæÿ…™é ^éÌê ÔèýMìü¢ 1960ËÌZ ¼VŠü »êÅ…VŠü íܧ鮅™èþ…ò³O HM>À{´ëÄæý$… Ìôý§æþ$. àMìü…VŠüMæü$ B˾ÆæÿŠt I¯ŒþïÜt¯Œþ AÐéÆæÿ$z, Ðèþ#ËŠ¹ {ò³OgŒý, Møï³Ï
ÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ïÜtòœ¯Œþ¯èþ$ Ððþ*sêÆŠÿ ¯èþ*ÅÆ>¯Œþ A¯óþ ÐéÅ«¨ Ðèþ$…™èþ$Ë$ M>Ðèþ^èþ$a. Ðèþ$¯èþ… »êÅMîütÇÄæý*¯èþ$ GÌê A¯óþMæü Ñ¿ôý§éË$ E¯é²Æÿ$$. Aç³µsZÏ çÜtyîþ õÜtsŒý Ððþ*yæþÌŒý A¯óþ Ððþ$yæþÌŒý, 眅yæþÐðþ$…sŒý íœhMŠüÞ ³æ#ÆæÿÝëPÆæÿ… Ðèþ…sìýÑ §æþM>PÆÿ$$.
Ððþ…sêyìþ…¨. BÄæý$¯èþ Ððþ*sêÆŠÿ ¯èþ*ÅÆ>¯Œþ ÐéÅ«¨Mìü Væü$ÆðÿO¯èþr$Ï ^èþ*Ýë¢Ððþ*, Ðéâæý$Ï Ðèþ$¯èþͲ AÌêVóü ^èþ*õÜ {ç³Ðèþ*§æþ… E…§æþ° Ðèþ$Æø {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ íܧ鮅™èþ… ÐéÅí³¢ÌZ E…yóþ¨. ÑÔèýÓ… D ÑRêÅ™èþ Ôéç܈Ðóþ™èþ¢¯èþ$ ¯ø»ñýÌŒý ³æ#ÆæÿÝëPÆæÿ… Ðèþ*{™èþ… ÐèþÇ…
ÐðþO§æþ$ÅË$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ©°ÐèþËÏ ÔèýÈÆæÿ… ¯ðþÐèþ$èV> ïÜtòœ¯Œþ àMìü…VŠü òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. ÑÔèýÓ…ÌZ Ðèþ$¯èþÐèþ$…™é J… ÔéÔèýÓ™èþÐðþ$O¯èþ§æþ°, §é°Mìü GÌê…sìý BÆæÿ…¿æý… E…yæþ§æþ¯óþ¨ D ^èþÌôý§æþ$. {¼sìý‹Ù ´ûÆæÿ$yðþO¯èþç³µsìýMîü AÐðþ$ÇM> A™èþ$ůèþ²™èþ ´ûÆæÿ
糄æüÐé™é°Mìü Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ BÄæý$¯èþ rÇ ÐéâæýÏ… M>§æþ°, GMæüPyø JMæü^ør iÐèþ… E…§æþ¯èþ² ¯èþÐèþ$à íܧ鮅™èþ Ðé§æþ¯èþ. íÜ…Væü$ÅÌêÇsîýMìü BÝëPÆæÿ… Ìôý§æþ° ³æ#ÆæÿÝëPÆæÿÐðþ$O¯èþ {ò³íÜyðþ…sŒýÞ Ððþ$yæþÌŒý B‹œ {ïœyæþÐŒþ$¯èþ$
MóüÐèþË… Æðÿ…yóþâôýÏ º™èþ$Mæü$™éÆæÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ïÜtòœ¯Œþ ÔèýÈÆæÿ… H Mæü… GMæü$PÐðþO…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ¯èþ„æü{™éÌZÏ iÐèþ… A¯óþÓçÙ×ý çܵçÙt…^óþíÜ…¨. D íܧ鮅™èþ…ÌZ A¯óþMæü ÌZ´ëË$ E¯é²Äæý$° 2009ÌZ ¯ésìý A«§æþÅ„æü$yæþ$ ºÆ>MŠü J»êÐèþ* ¯èþ$…_ A…§æþ$
ç³°Mîü çÜçßýMæüÇ…^èþyæþ… Ðèþ*¯óþíÜ…¨. ¯èþÆ>Ë$, Ððþ¯èþ² ³æNçÜò³O MøçÜ… E§óþªÕ…_¯Œþ {»ôýMŠü{£æþ* ÍòܯŒþ {´ëgñýMŠüt BÑçÙPÆæÿ~ àMìü…VŠü ™èþ¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ ç³{™èþ…ÌZ Ýù§éçßýÆæÿ×ý…V> ÑÐèþ Mæü$¯é²Ææÿ$.
Ç…^éÆæÿ$. çÜÐèþ*«¨ÕËò³O àMìü…VŠü çÜÒ$MæüÆæÿ×ý…
¡{Ðèþ{糿êÐèþ… ^èþ*í³…^óþ DÐéÅ«¨° "BÈà {sZíœMŠü ÌôýrÆæÿÌŒý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> àMìü…VŠü CÌê…sìý òßý^èþaÇMæü ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ çÜ… AÆæÿ® Ôèý™éºª… ™èþÆ>Ó™èþ C糚yæþ$ ¼VŠü»êÅ…VŠüò³O †Ææÿ$Væü$Ìôý° ™èþ¯èþ çÜÐèþ*«¨ò³O HÑ$ E…yéÌZ Ðèþ$$…§óþ MøÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$
íÜPÌZÆøíÜ‹Ü" A° Mæü*yé A…sêÆæÿ$. ©…™ø yéMæütÆóÿsŒý A…§æþ$ §óþÔé˯èþ$ ïÜÓMæüÇ…^óþ {Væüà…™èþÆæÿ ÐéçÜ$Ë$ Ðèþ$¯èþ Mæü…sôý Mö°² Ôéï܈Äæý$ B«§éÆ>Ë$ ËÀ…^éÆÿ$$. çÜtyîþ õÜtsŒý Ððþ*yæþÌŒý ^éÌê Móü…{¼yŠþj {´÷òœçÜÆŠÿ ïÜtò³¯Œþ. àMìü…VŠüÞ çÜÒ$MæüÆæÿ×ýV> {ç³íܨ®
MøMæü$…yé¯óþ ïÜtòœ¯Œþ Ðèþ$Ææÿ×ìýÝë¢yæþ° A…§æþÆæÿ* ¿êÑ…^éÆæÿ$. Ðèþ…§æþÏ MørÏ HâæýÏ Ðèþ$$…§óþ E…yæþÐèþ^èþa° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. M>Ë… Mìü…§æþsôý †ÆæÿçÜPÆæÿ×ýMæü$ Væü$ÆðÿO…¨. àMìü…VŠü.. M>ÝëÃËi, ^ðþ…¨¯èþ çÜ*{™é°² ™èþ¯èþ çÜÐèþ*«¨ÕËò³O {糧æþÇØ…^éË°
21 HâæýÏ ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ¯óþ ^èþ{M>Ë Mæü$ÈaMóü ç³Ç Ñ$™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ$Ææÿ×ý… ™èþÆ>Ó™èþ iÑ™èþ… Ìôý§æþ° àMìü…VŠü A¯é²Ææÿ$. íܧ鮅™èþ ¿o†Mæü ÔéÝ눰Mìü çÜ…º…«¨…_ ÑË$Ððþ¯èþ A¯óþMæü H¯éyø ÑçܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ™èþ¯èþ iÑ™èþM>Ë ™èþç³çÜ$ÞMæü$ A§æþª…
AÆÿ$$¯é Mæü*yé ïÜtòœ¯Œþ Mæü$…W´ùÌôý§æþ$. Ñ«¨° G¨Ç…_ C…M> çÜÓÆæÿY… A¯óþ§öMæü Mæür$tMæü£æþ. Ðèþ$Ææÿ×ý… ™èþÆ>Ó™èþ iÑ™èþ…, çÜ*{¡MæüÆæÿ×ýË$ ^óþÔéÆæÿ$. ¿æý*Ñ$Mìü ÐðþË$ç³Ë D çÜ$ÑÔéË ç³yæþ$™èþ$…© çÜ*{™èþ…. ©° §éÓÆ> çÜ…MìüÏçÙtÐðþ$O¯èþ Mæü–çÙ~¼ÌêË
^èþ{M>Ë Mæü$Èa ¯èþ$…^óþ Mæü§æþËÌôý° íܦ†ÌZ E¯é² Mæü*yé ™èþ¯èþ çÜÓÆæÿY…, ¯èþÆæÿMæü… Ðèþ…sìýÐóþÒ$ ÌôýÐèþ#. CÐèþ±² Ðèþ$–™èþ$ÅÐèþ# A…sôý ÑÔèýÓ…ÌZ GMæüPyø JMæü ^ør A§æþ$™èþ Ðóþ$«§æþçÜ$Þ MæüÍW¯èþ
ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$, A«§æþÅÄæý$¯é˯èþ$ Mö¯èþÝëW…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ ¿æýÄæý$ç³yóþÐéÇ MøçÜ… AÍϯèþ Mæür$tMæü£æþË$. Ðèþ$°íÙ Ððþ$§æþyæþ$ iÐèþ#Ë$ E…yóþ E…sêÄæý$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ¿æýÑçÙÅ™ŒþÌZ
BÄæý$¯èþ †ÇW Ðèþ*sêÏyæþsê°Mìü Ðèþ*{™èþ… Mæü$§æþÆæÿÌôý§æþ$. ©…™ø
^óþÆÿ$$™ø çÜ…fqË$ ^óþõÜÐéÆæÿ$. ™é¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ K
MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ yìþÐðþOgŒý §éÓÆ> BÄæý$¯èþ çÜ…fqË$ A„æüÆæÿ
Ææÿ*ç³…ÌZMìü Ðèþ*ÆóÿÑ. Mö¯é²âæýÏMæü$ B ^óþÆÿ$$ Mæü*yé 糄æü Ðé™é
°Mìü Væü$ÇM>Ðèþyæþ…™ø 2005 ¯èþ$…_ ™èþ¯èþ ^ðþ…ç³ Mæü…yæþÆ>Ë Væü$Ç…^óþ M>Mæü$…yé D ÑÔèýÓç³Ç×êÐèþ${MæüÐèþ*±² Mö™èþ¢
™ø¯óþ MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ yìþÐðþOgŒý¯èþ$ Mæü…{sZÌŒý ^óþÔéÆæÿ$. AÌê 糧æþ®™èþ$ÌZÏ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü Ðèþ*ÆæÿY… ^èþ*´ëÆ>Äæý$¯èþ.
§æþÔé»êªË ´ër$ ^èþ{M>Ë Mæü$ÈaÌZ¯óþ Væüyìþ´ëÆæÿ$. D çÜÒ$MæüÆæÿ×ý…ÌZ G‹Ü A…sôý »êÏMŠüçßZÌŒýÌZ {MæüÐèþ$Æ>íß
2014: àMìü…VŠü iÑ™èþ ÑÔóýÚëË™ø ¨ ¤Äæý$È B‹³ ý™èþÅ…V> E¯èþ² fyøçÙ~™èþ (G…{sZïœ) ç³ÇÐèþ*×ý…. D çÜÒ$
GÐèþÓǤ…VŠü A¯óþ íÜ°Ðèþ* ¡ÔéÆæÿ$. ©°Mìü BÝëPÆŠÿ AÐéÆæÿ$z MæüÆæÿ×ýÌZ° Ñ$Væü™é A„æüÆ>Ë$ §é°² ÌñýMæüPVæürtyé°Mìü Eç³
Mæü*yé Ðèþ_a…¨.· MæüÇ…^óþ çÜ…Móü™éË$.
BÄæý$¯èþ Móü…{¼yìþj ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…ÌZ Væü×ìý™èþ Ôéç܈B^é M>Ó…rÐŒþ$ Ððþ$M>°MŠüÞÌZ° ç³ÇÐèþ*×ý Æ>Õ (òßý^Œþ);
Ææÿ$Å°V> õÜÐèþË…¨…^éÆæÿ$. 2009ÌZ B ´ùçÜ$t ¯èþ$…_ Væü$Ææÿ$™éÓMæüÆæÿÛ×ý¯èþ$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü Eç³Äñý*Væüç³yóþ
ÐðþO§öÍV>Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$¯èþ… àMìü…VŠüÞ ÆóÿyìþÄôý$çÙ¯ŒþV> ¯èþ*År¯Œþ M>¯ŒþçÜt…sŒý (i); I¯ŒþïÜt¯Œþ ^ðþí³µ¯èþ M>…†ÐóþVæü… (íÜ);
í³Ë$çÜ$¢¯èþ² Mæü–çÙ~ ¼ÌêË ÆóÿyìþÄôý$çÙ¯Œþ¯èþ$ {糆´ë¨…_…¨ ÔèýMìü¢&EçÙ~… Ðèþ$«§æþÅ çÜ…º…«§é˯èþ$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü
ïÜtòœ¯Œþ àMìü…Vóü. Ýëõ³„æü íܧ鮅™èþ…, Væü$Ææÿ$™éÓMæüÆæÿÛ×ý HMæü™èþ™èþÓ Eç³Äñý*Væüç³yóþ »ZËŠjÞÐèþ*ůŒþ M>¯ŒþçÜt…sŒý (Mðü), ÐéÅí³ çÜ*`
íܧ鮅™éËò³O A«§æþÅÄæý$¯éË$ ^óþÔéÆæÿ$. Mæü–çÙ~¼ÌêË$ Mæü*yé (G)Ë$ D çÜÒ$MæüÆæÿ×ýÌZ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐèþyé
ÆóÿyìþÄôý$çÙ¯ŒþMæü$ E™èþµ†¢ ^óþÝë¢Äæý$° {«§æþ$ÒMæüÇ…^éÆæÿ$. ©¯óþ² °Mìü C¨ Væüh¼hV> E¯é²... àMìü…VŠü Ðèþ*{™èþ… ©°° ^éÌê
çÜ$Ë¿æý…V> ÑyæþÐèþ$Ææÿ_ ^ðþ´ëµÆæÿ$.
àMìü…VŠü ÆóÿyìþÄôý$çÙ¯Œþ A° Mæü*yé í³Ë$Ýë¢Ææÿ$. ¿o†Mæü àMìü…VŠü iÑ™èþ…ÌZ BçÜMìü¢MæüÆæÿ A…ÔéË$
Ôéç܈…ÌZ I¯ŒþïÜt¯Œþ ™èþÆ>Ó™èþ A…™èþVöç³µ Ôéç܈ Ðóþ™èþ¢V> àMìü…VŠü Mæü*yé Mæü…³æNÅ rÆŠÿ Ðèþ…sìý§óþ. Ñyìþ¿êV>Ë$ ´ëyðþO¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ*¯èþÐèþ Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ ÝëV>Ë…sôý C™èþÆæÿ {VæüàÌZÏ BÐéÝëË$ ’ ïÜtòœ¯Œþ àMìü…VŠü 1942 f¯èþÐèþÇ 8¯èþ f°Ã…^éÆæÿ$. A§óþ
õ³Ææÿ$V>…^éÆæÿ$. 1970 ¯èþ$…_ BÄæý$¯èþ Mæü–çÙ~ ¼ÌêËò³O ç³Ë$ Mæü…³æNÅrÆŠÿ ç³° ^óþÄæý$r… BW´ùÆÿ$$¯èþsôýt Ððþ$§æþyæþ$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$MøÐéÍÞ…§óþ¯èþ° ™óþÍa ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æøk {ç³Ðèþ$$Q Ôéç܈Ðóþ™èþ¢ VðüÎÍÄñý* 300Ðèþ ÐèþÆæÿ¦…†.
ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ ^óþÔéÆæÿ$. BW´ù™èþ$…¨. ïÜtòœ¯Œþ àMìü…VŠü¯èþ$ §æþÇØ…^óþ ¿êVæüÅ… ¿êÆæÿ¡Äæý$$ËMæü* ’ àMìü…VŠü ™èþ¯èþ ™öÑ$çø Hr ™èþÆæÿVæü†ÌZ A™èþÅ…™èþ
M>Ó…rÐŒþ$ ¤Äæý$È B«§éÆæÿ…V> Mæü–çÙ~ ¼ÌêË$ Mæü*yé íܧ鮅™èþ ç³{™èþ… {´ëç³Èt‹Ü B‹œ GMŠüÞ´ëyìþ…VŠü Äæý$*°ÐèþÆŠÿÞ §æþMìüP…¨. ¿o†Mæü Ôéç܈…ÌZ G¯ø² Vöç³µ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ ^óþíܯèþ Ððþ$$§æþ$ª ѧéÅǦV> Aç³MîüÇ¢ Ðèþ$*rVæür$tMæü$¯é²yæþ$. M>±
"«§éÇÃMæüÔèýMìü¢"° MæüÍW E…sêÄæý$° ™ðþÍÄæý$^ðþ´ëµÆæÿ$. A§óþÒ$ »êçßý$ºÍ íÜ°Ðèþ* M>§æþ$.. G糚yø 50 HâæýÏ BÄæý$¯èþ ïÜtòœ¯Œþ Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï ¿êÆæÿ™ŒþÌZ ç³ÆæÿÅsìý…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ sîý^èþÆŠÿ Ðèþ*{™èþ… àMìü…VŠü ™èþ¯èþ Ðóþ$£æþçÜ$Þ™ø
1984ÌZ H {½‹œ íßýçÜtÈ B‹œ sñýOÐŒþ$ ³æ#çÜ¢MæüÆæÿ^èþ¯èþ {´ëÆæÿ… ¯éyæþ$ JMæü Ýë§éïܧé ѧéÅǦ çÜÐèþ$ǵ…_¯èþ ï³òßý^Œþyîþ Ððþ$$§æþsìý ÝëÇ 1959ÌZ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. ™èþÆ>Ó™èþ {ç³ç³…^é°² Ðèþ*ÆóÿaÝë¢yæþ° ¯èþÑ$Ã…¨.
À…^éÆæÿ$. þ {½‹œ íßýçÜtÈ B‹œ sñýOÐŒþ$ {¼sìý‹Ù çÜ…yóþ sñýOÐŒþ$ÞÌZ íܧ鮅™èþç³{™èþ…. {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> AÑ$™éçÜMìü¢ ÐèþÅMæü¢Ðèþ$ 2001ÌZ Ðèþ$$…ºÆÿ$$ÌZ fÇW¯èþ {íÜt…VŠüÞ 2001 çܧæþçÜ$ÞMæü$ ’ _¯èþ²ç³šyæþ$ àMìü…VŠü Ðèþ$$§æþ$ªõ³Ææÿ$ I¯ŒþíÜt¯Œþ. Ñ_{™èþ…V>
237 ÐéÆ>Ë ´ër$ »ñý‹Üt òÜËÏÆŠÿV> °Í_ ÇM>Ææÿ$z çÜ–íÙt… Æÿ$$¯èþ íܧ鮅™èþ ç³{™èþ… A¨. B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ A…§æþ$»êr$ÌZMìü BÄæý$¯èþ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. sêsê C¯ŒþíÜtr*ÅsŒý B‹œ 眅yæþ B ™èþÆ>Ó™èþ A…™èþsìý Vöç³µÐéyìþV> õ³Ææÿ$™ðþ^èþ$aMæü$¯é²yæþ$.
_…¨. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mæü…³æNÅrÆŠÿ ÝëÄæý$…™ø Ðèþ*sêÏyæþ ™ðþ_a¯èþ Ððþ…r¯óþ Ë„æüË Ðèþ$…¨ Ò„ìü…^éÆæÿ$. D ™éMìüyìþMìü Ððþ$…rÌŒý ÈòÜÆŠÿa B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ÝëW¯èþ Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë çܧæþçÜ$ÞÌZ ’ BÄæý$¯èþMæü$ 21Ðèþ Hsôý ¯èþÆ>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÐéÅ«¨
VæüÍVóü ç³ÇMæüÆ>°² Mæü*yé ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. 1988ÌZ ™öÍÆøgôý Ððþ»ŒýòÜOsŒý Mæü$ç³µMæü*Í…¨. Væü™èþ Hyé¨ AMøtºÆŠÿÌZ BÄæý$¯èþ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ïÜtòœ¯ŒþMæü$ ò³§æþª AÀÐèþ*° AÆÿ$$¯èþ ÝùMìü…¨. Mö¯óþ²âæý$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ º™èþ$Mæü$™éyæþ° yéMæütÆæÿ$Ï
B ³æ#çÜ¢M>°² Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZMìü Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ ©°² B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ ò³sêtÆæÿ$. 1966ÌZ Móü…{¼yŠþj ÑÔèýÓѧéÅË Aç³µsìý Æ>çى糆 MóüBÆŠÿ. ¯éÆ>Äæý$׊ý BÄæý$¯èþ$² Æ>çى糆 õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. M>±76 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ´ër$ iÑ…^éÆæÿ$.
ÐéÅç³¢…V> 40 ¿êçÙÌZÏ B ³æ#çÜ¢Mæü… Ñyæþ$§æþÌñýO AÐèþ$à M>ÌZÏ Äæý*°Mìü àMìü…VŠü ™èþ¯èþ íܧ鮅™èþ ç³{™é°² çÜÐèþ$ǵ…^éÆæÿ$. ¿æýÐèþ¯ŒþMæü$ BàÓ°…^éÆæÿ$. ¿êÆæÿ™èþ ç³ÆæÿÅr¯èþÌZ E¯èþ²ç³µyæþ$ ’ Mæü–çÙ~¼ÌêËò³O àMìü…VŠü A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$
ÇM>Ææÿ$z çÜ–íÙt…_…¨."M>Ë… Mæü£æþ" õ³Ææÿ$™ø ™ðþË$Væü$ÌZ Mæü*yé Aç³µsìýMìü BÄæý$¯èþ ÐèþÄæý$çÜ$ 24 Hâæý$Ï. {´ëç³Èt‹Ü B‹œ GMŠüÞ ïÜtòœ¯Œþ ¿êÆæÿ¡Äæý$$ËMæü$ Væü×ìý™èþ…, ¿o†Mæü ÔéÝëˆÌZÏ ^éÌê ^óþÔéÆæÿ$. M>± 1997ÌZ JMæüÝëÇ Mæü–çÙ~ ¼ÌêËò³O AÐðþ$
B ³æ#çÜ¢Mæü… Ñyæþ$§æþÌñýO…¨. ´ëÅ…yìþ…VŠü Äæý$*°ÐèþÆŠÿÞ A¯óþ D ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ ç³{™é°² Móü… ^èþMæüPsìý {糆¿æý E…§æþ° Ðèþ$$^èþarç³yézÆæÿ$. Væü×ìý™èþ…ÌZ CMæüPyìþ ÇM> Ôéç܈Ðóþ™èþ¢ gꯌþ{ò³ïÜPÏ™ø ç³…§ðþ… ò³sêtÆæÿ$. D
D ÑÔéÓ°² ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yæþ$ çÜ–íÙt…^èþÌôý§æþ$, ¿o†Mæü Ôéç܈ {¼yŠþj ÐèþÇÞsîý CsîýÐèþË B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™ðþ_a…¨. ÐéÇ ¯ðþO³æ#×êÅË$ gê¡Äæý$ çÜÓ¿êÐèþ… (¯óþçÙ¯èþÌŒý M>ÆðÿMæüt ç³…§ðþ…ÌZ àMìü…VŠü Kyìþ, KrÑ$° A…XMæüÇ…^éÆæÿ$.
àMìü…VŠü íܧ鮅™èþ ç³{™èþ…ÌZ ÑÔéÓ°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÇíÜtMŠü)V> E…yæþyæþ… ™èþ¯èþ¯èþ$ G…™èþV>¯ø BMæür$tMæü$…§æþ° ’ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ Ðèþ$™èþò³§æþªËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ
íܧ鮅™èþ… {ç³M>Ææÿ… Væü$Ææÿ$™éÓMæüÆæÿÛ×ý ÔèýMìü¢ A¯èþ²§óþ çÜÐèþ$çÜ¢ A¯óþMæü A…ÔéËò³O çÜ*{¡MæüÆæÿ×ýË$ E¯é²Æÿ$$. ÑÔèýÓ… ÑçÜ¢Ææÿ×ý,
çÜ–íÙtMìü Ðèþ$*Ë…. D ÑÔèýÓÐèþ$…™é §é° Ò$§óþ B«§éÆæÿç³yìþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. 2001 f¯èþÐèþÇ 15¯èþ ¨ÎÏÌZ B˾Ɗÿz I¯ŒþïÜt¯Œþ Ñ¿ôý§éË$ E…sêÆÿ$$. M>± àMìü…VŠü ÑçÙÄæý$…ÌZ AÌê
CsîýÐèþÌôý Væü$Ç¢…_¯èþ Væü$Ææÿ$™éÓMæüÆæÿÛ×ý ÆóÿyìþÄñý*«§éÇÃMæü™èþ Mæü*yé Ððþ$Ððþ*ÇÄæý$ÌŒý ÌñýMæüaÆŠÿ C^éaÆæÿ$. fÆæÿVæüÌôý§æþ$. àMìü…VŠü Ðé§æþ¯èþË™ø ´ù‹³gꯌþ´ëÌŒý &2
E…§æþ° {ç³RêÅ™èþ {¼sìý‹Ù ¿o†Mæü Ôéç܈Ðóþ™èþ¢ ïÜtòœ¯Œþ àMìü…VŠü E…¨. C…§æþ$ÌZ íÜ…Væü$ÅÌêÇsîý‹Ü õ³Ææÿ$™ø C_a¯èþ _ÐèþÇ
Væü™èþ…ÌZ ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yìþ ÆæÿçßýÝëÅ°² ^ðþ´ëµÆæÿ$. D ÑçÙÄæý*°² {ç³Ðèþ$$Q ¿o†Mæü Ôéç܈Ðóþ™èþ¢ ïÜtòœ¯Œþ àMìü…VŠü Ðèþ$–† ç³rÏ HMîü¿æýÑ…^óþ ÐéÆæÿ$. {ç³ç³…^é°² §óþÐèþ#yæþ$ çÜ–íÙt…^éyæþ$.
A«§éÅÄæý*°² A™èþÅ…™èþ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨V> ¿o†MæüÔéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ ¿êÆæÿ™èþ Æ>çى糆 Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ MøÑ…§Šþ, {糫§é¯èþÐèþ$…{† ©°ÌZ çÜ…§óþçßý…Ìôý§æþ$. àMìü…VŠü Ðé§æþ¯èþ {ç³M>Ææÿ… òÜO¯ŒþÞ
™é¯èþ$ Æ>íܯèþ ¨ {V>…yŠþ yìþgñýO¯Œþ A¯óþ ³æ#çÜ¢Mæü…ÌZ ÐðþËÏyìþ… ç³ÇVæü×ìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C…§æþ$ÌZ ÑÔèýÓ f¯èþ¯é°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ
^éÆæÿ$. Væü$Ææÿ$™éÓMæüÆæÿÛ×ýÌê…sìý ¿o†Mæü çÜ*{™éË B«§é Ææÿ…V> ¯èþÆóÿ…{§æþÐðþ*© ¨[V>Â…† ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. àMìü…Væü Vöç³µ ÑÔèýÓçÜ–íÙt° ÑÐèþÇçÜ$¢…¨ A° ´ù‹³ A¯óþÐéÆæÿ$.
çÜ*{¡MæüÆæÿ×ýË$ E¯é²Æÿ$$. Ôéç܈Ðóþ™èþ¢ A°, BÄæý$¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ {ç³ç³…^é°Mìü Ðèþ*ÆæÿY§æþ ’ _¯èþ²ç³µsìý ¯èþ$…_ I¯ŒþíÜt¯ŒþV> õ³Ææÿ$¯èþ² àMìü…VŠü ™èþ¯èþ ™èþ$¨
ÑÔèýÓ… Ôèý*¯èþÅ… ¯èþ$…_ ™èþ¯èþ¯èþ$ ™é¯èþ$ çÜ–h…^èþ$Mæü$°, ÑçÜ¢ çÜ–íÙt íܧ鮅™èþ…
Ç…^èþ$Mæü$…r$…¨. C…§æþ$ÌZ ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yìþ {ç³Ðóþ$Äæý$… E… ÆæÿØMæü… A° Mö°Äæý*yéÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ… MøçÜ… BÄæý$¯èþ ^óþíܯèþ ÔéçÜÓ¯èþ$ Mæü*yé I¯ŒþïÜt¯Œþ ³æ#sìýt¯èþ ÆøgñýO¯èþ Ðèþ*Ça 14¯óþ
àMìü…VŠü íܧ鮅™èþ ç³{™èþ… Ý뫨…_¯èþ çœ$¯èþ ÑfÄæý$Ðóþ$Ñ$r ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ ÑÔéÓ°² Vöç³µ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆ>aÆÿ$$ A° ÑyæþÐèþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. àMìü…VŠü ³æ#sìýt¯èþ, Mæü¯èþ$² Ðèþ$*íܯèþ
yæþ§æþ° BÄæý$¯èþ B ³æ#çÜ¢Mæü…ÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. M>V> D ÑÔéÓ°² …sôý ÑÔèýÓ… ³æ#r$tMæüMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ¼VŠü»êÅ…VŠü íܧ鮅 MøÑ…§Šþ sìýÓrÆŠÿÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. {´÷òœçÜÆŠÿ ïÜtòœ¯Œþ àMìü…VŠü ÆøkË$ ^èþÇ{™èþ¯èþ$ Ðèþ*Ça¯èþ Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë ³æ#r$tMæü
B ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yóþ çÜ–íÙt…^éyæþ°, ÑÝù¹r¯èþ… ¯èþ$…_ A¨ ™é°² çÜÐèþ$Ææÿ¦…V> ÑÐèþÇ…^èþyæþ…. JMæü _¯èþ² ¼…§æþ$Ðèþ# ¯èþ$…_ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ Ôéç܈Ðóþ™èþ¢, ѧéÅÐóþ™èþ¢. iÑ™èþ…ò³O BÄæý$¯èþ §æþ–Éæþ Ðèþ$Ææÿ×êË™ø çÜ…º…«§æþ… E¯èþ²Ñ M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. Væü×ìý
HÆæÿµyæþÌôý§æþ° ¯èþ*År¯Œþ ^ðþí³µ¯èþ íܧ鮅™é°² Mæü*yé àMìü…VŠü ³æ#sìýt.. GÌê ÐéÅí³¢ ^ðþ…¨…§æþ¯èþ²¨ àMìü…VŠü ç³{™èþ… ^èþMæüPV> ™èþÓ…, çÜ…Mæü˵ íܨ®, íܲVæüª™èþ Äæý*Ðèþ™Œþ {ç³fËMæü$ B§æþÆæÿØ ™èþ…ÌZ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ íܦÆ>…Mæü… õ³Ææÿ$™ø Ðèþ*Ça14¯èþ$
™øíܳæ#^éaÆæÿ$. MæüâæýÏMæü$ Mæüsìýt…¨. §é§é³æ# 1400 MørÏ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Mìü…§æþr {´ëÄæý$…. àMìü…VŠü Ðèþ$Ææÿ×ý… ^éÌê ¨[V>Â…†Mìü Væü$Ç ò³OyóþV> í³Ë$Ýë¢Ææÿ$. 30Ðèþ ò³Oyóþ Æøgôý àMìü…VŠü Mæü¯èþ$²
Væü™èþ…ÌZ JMæüÝëÇ BÄæý$¯èþ {Væüà…™èþÆæÿ ÐéçÜ$Ë çÜ…§óþ JMóü ¼…§æþ$Ðèþ#V> ÑÔèýÓ… E…yóþ¨. ©°² íÜ…Væü$ÅÌêÇsîýV> ^óþíÜ…¨. BÄæý$¯èþ B™èþÃMæü$ Ôé…† MæüËV>Ë° MøÆæÿ$ Ðèþ$*Äæý$yæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá….
6 Á|üC„ ãT<Ûäyês¡+ 21 e÷]Ã 2018

E™èþ¢Ææÿ AÐðþ$-Ç-M>
Õ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. §óþÔèý f¯é-¿êÌZ A™èþÅ-«¨Mæü Ôé™èþ… Ðèþ$…¨
§æþ„ìü×ý {´ë…™éÌZÏ °ÐéçÜ… HÆ>µr$ ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$.
MìüÓ»ñý-MŠüÌZ {òœ…_ f¯é¿ê A«¨-Mæü…V> E…r$…¨. MìüÓ»ñýMŠü,
A…sê-Ç-Äñý*ÌZÏ Mðü¯èþyé §óþÔèý f¯é-¿êÌZ 3/4 Ðèþ…™èþ$
E…r$…¨.
’ E™èþ¢Ææÿ AÐðþ$-ÇM> ç³NÇ¢V> E™èþ¢-Æ>Ææÿ¦ Vøâæý…ÌZ¯èþ*, ç³Õa- GÌŒýÃ, KMŠü) ò³Ææÿ$-Væü$-™é-Æÿ$$. CÑ DÔé¯èþÅ AÐðþ$-Ç-M>ÌZ Ææÿ×ý… Mæü…sôý Mö…^ðþ… A«¨-Mæü…V> E…r$…¨. ’ Ñ°²-ò³VŠü, ÆðÿX¯é, M>ÌŒý-VæüÇ, GyéÃ…r¯Œþ, çÜÝëP-sŒý-^ðþ-Ð鯌þ
Ðèþ*Ææÿ¦ Vøâæý…ÌZ¯èþ* ÐéÅí³…_…¨. C¨ A™èþÅ-«¨Mæü…V> ÐéÅí³…^éÆÿ$$. E™èþ¢Ææÿ AÐðþ$-Ç-M>ÌZ Q…yæþ…ÌZ° Ðèþ$«§æþÅ ’ E™èþ¢Ææÿ r…{yé {´ë…™èþ… ¯èþËÏ° Ðèþ$…^èþ$ GyéÇ. Mö°² {ç³Äæý$È ç³rt-×ê-Ë$V> õ³Ææÿ$ ´÷…§éÆÿ$$.
çÜÐèþ$-Ö-™øçÙ~ Ðèþ$…yæþ-Ë…ÌZ E…¨. Ððþ$MìüÞ-Mø° §æþ„ìü×ý
¿êVæü… EçÙ~ Ðèþ$…yæþ-Ë…ÌZ E…¨. {ç³ç³…^èþ ¿æý*¿ê-Væü…ÌZ
¿êV>ÌZÏ ÐèþÆæÿÛ-´ë™èþ… ™èþMæü$P-ÐèþV> E…yìþ Væüyìþz GMæü$P-ÐèþV>
Ððþ$$Ë$-çÜ$¢…¨. Òsìý¯óþ çÜÐèþ$-Ö-™øçÙ~ Ðèþ$…yæþ-Ë Væüyìþz Ððþ$O§é-
ÆæÿM>Ë ¯é^èþ$, ÌñýOMîü¯èþ$Ï ™èþ¨-™èþÆ>Ë$ Ðèþ$‹ÜP BMŠüÞ, GÌŒýP,
ÆðÿÆÿ$$…yîþÆŠÿ f…™èþ$-Ðèþ#-ËMæü$ Bà-Ææÿ…V> Eç³-Äñý*-Væü-ç³-yæþ$- ¿o†Mæü çÜÓÆæÿ*-´ëË$
AÐðþ$-ÇM>
E™èþ¢Ææÿ AÐðþ$-ÇM> 16 Ôé™é°² B{Mæü-Ñ$…_…¨. ¯éË$ ({ç³-Äæý$-È-Ë$) A… sêÆæÿ$. {ç³Äæý$-ÈË$ Vø«§æþ$Ðèþ$ ™èþ$-¯é²Æÿ$$. ’ ç³ÕaÐèþ$ M>ÇzÌñýÏ çÜÐèþ$$-§éÄæý$…. ©°ÌZ E™èþ¢Ææÿ… ¯èþ$…_
’ Q…yé-°Mìü çÜÇ-çßý-§æþ$ª-Ë$V> E™èþ¢-Æ>¯èþ BÇP-sìýMŠü Ðèþ$à-çÜ- ç³…rMæü$ {ç³íܨ® ^ðþ…§éÆÿ$$. ’ Mðü¯èþ-yìþ-Äæý$¯Œþ sñýOV>ÌZ {çÜ*µ‹Ü, íœÆŠÿ, ¼ÆŠÿa, ÌêÆŠÿa, ò³O¯Œþ §æþ„ìü-×ê-°Mìü Ðèþ$*yæþ$ {Ôóý×ý$Ë$ çÜÐèþ*…™èþ-Ææÿ…V> çÜÐèþ*… ™èþ-
Ðèþ$${§æþ…, {X¯Œþ-Ìê…yŠþË$, §æþ„ìü-×ê¯èþ §æþ„ìü×ý AÐðþ$-ÇM>, ç³íÜ- ’ Ðèþ$«§æþÅ-«§æþÆ> Ö™ø-çÙ~-íܦ-†: òßýÐŒþ$-ÌêMŠü ™èþ¨-™èþÆæÿ Ðèþ–„>-˯èþ$ ^èþ*yæþ-Ðèþ^èþ$a. ÆæÿV> ÐéÅí³…^éÆÿ$$. AÑ: 1. Mø‹Üt Æóÿ…gŒý, 2. M>õÜPyŠþ
íœ-MŠü Ðèþ$à-çÜ-Ðèþ$${§æþ…, ç³Õa-Ðèþ*¯èþ ç³íÜ-íœ-MŠü Ðèþ$à-çÜ- C¨ M>Í-¸ù-DzÄæý* (A-Ððþ$-Ç-M>) Æ>çÙ‰…ÌZ E…¨.- Ö-™é- ’ sñýOV> Ðèþ$…yæþ-Ìê-°Mìü §æþ„ìü-×ê¯èþ {ç³Äæý$-ÈË$ ÐéÅí³…^éÆÿ$$. ç³ÆæÿÓ-™éË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ íÜÄæý${Æ> ¯óþÐéyé ç³ÆæÿÓ-™éË$, 3.
Ðèþ$${§æþ…, ™èþ*Ææÿ$µ¯èþ AsêÏ…sìýMŠü Ðèþ$à-çÜ-Ðèþ$$-{§é-Ë$-¯é²Æÿ$$. M>-Ë…ÌZ ÐèþÆæÿÛ… Mæü$Ææÿ$-çÜ$¢…¨. CMæüPyæþ {糫§é-¯èþ…V> ’ GË$-Væü$-º…sìý, Ñ$…MŠü, GÇïŒþ, ™èþ¨-™èþÆæÿ E°² C^óþa Æ>Mîü ç³ÆæÿÓ-™éË$.
’ §æþ„ìü×ý AÐðþ$-ÇM>, E™èþ¢Ææÿ AÐðþ$-Ç-M>-˯èþ$ 糯éÐèþ* ¯éÇ…f, {§é„æü ç³…yæþÏ ™ør-˯èþ$ ç³…yìþ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. f…™èþ$-Ðèþ#-˯èþ$ Mø°-òœ-Ææÿ‹Ü Ayæþ-Ðèþ#ÌZÏ ^èþ*yæþ-Ðèþ^èþ$a. ’ Ððþ$Mìü-¯ŒþÎ E™èþ¢Ææÿ AÐðþ$-Ç-M>ÌZ A†G-™ðþ•¢¯èþ ç³ÆæÿÓ™èþ ÕQÆæÿ….
¿æý*çÜ…«¨ MæüË$-ç³#-™èþ$…¨. 糯éÐèþ* M>Ë$-Ðèþ¯èþ$ ™èþÑÓ¯èþ ’ GyéÇ Ö™ø-çÙ~-íܦ-†: ’ õ³ç³Ææÿ$ Væü$kj, õ³ç³ÆŠÿ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$-ËMæü$ M>Ðèþ-ÍÞ¯èþ {糫§é¯èþ ©° G™èþ$¢ 6193 Ò$. C¨ AÐðþ$-Ç-M>-ÌZ° AÌêÝëP
™èþÆ>Ó™èþ, D M>Ë$Ðèþ E™èþ¢Ææÿ, §æþ„ìü×ý AÐðþ$-Ç-M>-˯èþ$ ÐóþÆæÿ$- E.A-Ððþ$-Ç-M>-ÌZ° Æ>T ç³ÆæÿÓ-™éË Ðèþ$«§æþÅ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$Ë$ Ðèþ–„>Ë$ {çÜ*¹‹Ü, yæþV>Ï‹Ü íœÆŠÿ, òßýÐŒþ$-ÌêMŠü, òÜyéÆŠÿ, ò³O¯Œþ, Æ>çÙ‰…ÌZ E…¨.
^óþ-Äæý$-yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé AsêÏ…sìýMŠü, ç³íÜ-íœ-MŠü Ðèþ$à-çÜ-Ðèþ$$- GyéÇ {´ë…™é-Ë$V> HÆæÿµ-yézÆÿ$$. CMæüPyæþ Ðèþ$$âæýÏ ´÷§æþË$ »êËÞÐŒþ$ íœÆŠÿ. ’ {VóüsŒý-»ôý-íܯŒþ A…™èþ-ÆæÿY™èþ ç³Ç-Ðéçßý ÐèþÅÐèþ-çܦ¯èþ$ MæüÍW E…¨.
{§é-˯èþ$ MæüË$-ç³#-™èþ$…¨. ò³Ææÿ$-Væü$-™éÆÿ$$. BVóü²Äæý$ AÐðþ$-Ç-M> ¡Ææÿ…ÌZ G糚yæþ$ ’ Ö™é-M>-Ë…ÌZ¯èþ*, A…™èþ-Mæü…sôý Ðèþ$$…§æþ$V> Ë…º-ÆŠÿ- ’ MöË…¼Äæý*, MöË-Æðÿyø ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$ÌZÏ ÐèþÆæÿ-çÜV> õܲMŠü,
’ BíÜÄæý*, E™èþ¢Ææÿ AÐðþ$-Ç-M>-˯èþ$ ÐóþÆæÿ$-^óþÄæý$$ fË-çÜ…«¨ ÐèþÆ>ÛË$ çÜ…¿æý-Ñ-Ýë¢Æÿ$$. CMæüPyæþ çÜ™èþ™èþ çßýÇ-™é-Ææÿ-×êÅ- gêMŠüÞ §éÓÆ> ^ðþrϯèþ$ ¯èþÇ-Mìü-Ðóþ-Ýë¢Ææÿ$. MöË-Æðÿyø ¯èþ§æþ$Ë$ {ç³Äæý*-×ìý-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$.
»ôýÇ…VŠü fË-çÜ…«¨. AÐðþ$-ÇM>, ÆæÿÚëÅË Ðèþ$«§æþÅ E…¨. ˯èþ$ ^èþ*yæþ-Ðèþ^èþ$a. CMæüPyæþ ÐèþÆæÿÛ-´ë™èþ…, EÚù~-{Væü™èþ Æðÿ…yæþ* ’ ¯èþ*Ÿû…yŠþ-Ìê…yŠþ ¡Ææÿ… Ðèþ§æþª-VæüË {V>…yŠþ-»êÅ…MŠüÞÌZ ’ ÌZ™ðþO¯èþ ¨ {V>…yŠþ Mæü°-Äæý$¯Œþ B‹œ MöË-Æðÿyø {ç³ç³…^èþ
’ {糫§é¯èþ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$-Ë$: {ç³Mæü–† A§æþ$Â-™éÌZÏ JMæü-sìýV> õ³Ææÿ$ ´÷…¨…¨.
Äæý$$M>¯Œþ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (A-Ë-ÝëP), MöË…¼Äæý* ÌêÐé ï³uæÿ- ’ {ç³ç³…^èþ A†-ò³§æþª {MìüÄæý*-ÖË AW²-ç³-ÆæÿÓ™èþ… Ðèþ˜¯é-
¿æý*Ñ$ (A-Ððþ$-Ç-M>), MöË-Æðÿyø ç³ÆæÿÓ-™é…™èþÆæÿ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ ÌZÐé, A†-ò³§æþª AW² ç³ÆæÿÓ™èþ {MóürÆŠÿ MæüÍ-W¯èþ MìüË-°Äæý*
(A-Ððþ$-Ç-M>-), Ððþ$MìüÞMø ç³ÆæÿÓ-™é…™èþÆæÿ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (Ððþ$- ç³ÆæÿÓ-™éË$ çßýÐéÆÿ$$ ©Ðèþ#ÌZÏ E¯é²Æÿ$$.
MìüÞMø), Ìê{º-yéÆŠÿ ï³uæÿ-¿æý*Ñ$ (Mðü-¯èþ-yé). Ìê{º-yéÆŠÿ ï³uæÿ- ’ Æ>Mîü ç³ÆæÿÓ-™é-ËMæü$ ™èþ*Ææÿ$µ ÐðþOç³# ÐéÅí³…_¯èþ Ððþ$O§é-¯é-
¿æý*-Ñ$° Mðü¯èþ-yìþ-Äæý$-¯Œþ ïÙÌŒýz A°, ÌêÆðÿ-°ÛÄæý* ï³uæÿ-¿æý*-Ñ$ ˯èþ$ Vöç³µ Ððþ$O§é-¯é-Ë$V> õ³Ææÿ$ ´÷…§éÆÿ$$. D Ððþ$O§é-
A° Mæü*yé A…sêÆæÿ$. Mðü¯èþ-yìþ-Äæý$¯Œþ ïÙÌŒýz {´ë`¯èþ ÕË- ¯éÌZÏ Ñ$íÜÞ-íÜí³, §é° Eç³-¯èþ-§æþ$Ë$ {ç³Ðèþ-íßý-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$.
Ë™ø HÆæÿµ-yìþ…¨. M>ºsìýt CMæüPyæþ Q°f ç܅糧æþ GMæü$PÐèþ. ’ ™èþ*Ææÿ$µ {´ë…™èþ…ÌZ° ™èþ*Ææÿ$µ Ìôý§é Aç³µ-Ìôý-_-Äæý$¯Œþ
’ ¯èþ§æþ$-Ë$: Mðü¯èþ-yé-ÌZ° ¯èþ§æþ$-Ë$: E¯èþ²™èþ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ¯ðþOÆæÿ$† ¨Ôèý ¯èþ$…yìþ DÔé¯èþÅ ¨ÔèýV>
òÜÆÿ$$…sŒý ÌêÆðÿ¯ŒþÞ, Ððþ$Mæü…i, Ðèþ$$Mö¯èþ, {ò³çÜÆŠÿ. AÐðþ$-Ç- ÇyŠþjË Ææÿ*ç³…ÌZ {Ôóý×ý$-Ë$V> ÐéÅí³…^éÆÿ$$.
M>-ÌZ° ¯èþ§æþ$-Ë$: Ñ$íÜ-íÜÞí³, Ðèþ$$ÝùÞÇ, MöË-Æðÿyø. Ððþ$MìüÞ- ’ "Mæü-¯éÞ-‹Ü'&AÐðþ$-Ç-M>ÌZ Vø«§æþ$Ðèþ$ Æ>çÙ‰…V> ^ðþç³µ-Ðèþ^èþ$a.
Mø° {糫§é¯èþ ¯èþ§æþ$Ë$: ÇÄñý*{V>…yìþ. òÜÆÿ$$…sŒý ÌêÆðÿ¯ŒþÞ ’ Ðèþ$à-çÜ-Ææÿ-çÜ$ÞË$: yðþOÈ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Mæü$ {ç³íܨ® ^ðþ…§éÆÿ$$.
¯èþ¨ò³O {ç³ç³…^èþ {ç³Rêņ V>…_¯èþ ¯èþÄæý*-VæüÆ> fË-´ë™èþ… ’ A°² ÆæÿM>Ë Ñ§æþ$Å™Œþ E™èþµ-†¢ÌZ AÐðþ$-Ç-M>ÌZ {ç³£æþÐèþ$
E…¨. Ý릯èþ…ÌZ E…¨.
’ çÜÆæÿ-çÜ$Þ-Ë$: ’ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$ÌZÏ A™èþÅ-«¨-Mæü…V> DÔé¯èþÅ {´ë…™èþ…, »ZçÜt¯Œþ,
çÜ$-ï³-Ç-Äæý$ÆŠÿ, Ñ$_-Væü¯Œþ, çßý*ÅÆ>¯Œþ, DÈ, A…sê- ¯èþ*ÅÄæý$ÆŠÿP, yðþ{sê-Æÿ$$sŒý, _M>Vø, íœË-yðþ-͹Äæý* {´ë…
ÇÄñý*Ë$. CÐèþ±² AÐðþ$-ÇM>, Mðü¯èþ-yé §óþÔéË çÜÇ-çßý- ™éÌZÏ ÐéÅí³…_…¨.
§æþ$ªÌZÏ HÆæÿµ-yézÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ Ñ$_-Væü¯Œþ Ðèþ*{™èþ… ç³NÇ¢V> A«¨-Mæü…V> E…sêÆÿ$$. {糫§é¯èþ ËÀ…^óþ ^óþç³ M>yŠþ. ç³íÜ-íœMŠü MøÝë¢ ¡Ææÿ…ÌZ ’ Ìê‹Ü G…gñý-ÌŒýÞ:
AÐðþ$-Ç-M>-ÌZ¯óþ E…¨. D I§æþ$ çÜÆæÿ-çÜ$Þ-˯èþ$ 휅VæüÆŠÿ ’ EçÙ~ Ðèþ$…yæþË Ö™ø-çÙ~-íܦ-†: ÝëËïŒþ {糫§é-¯èþ…V> ËÀ-çÜ$¢…¨. ç³íÜ-íœMŠü ¡Ææÿ…ÌZ {糫§é¯èþ ´ëÇ-{Ôé-Ñ$Mæü {´ë…™èþ…. C¨
çÜÆæÿ-çÜ$ÞË$ A° Mæü*yé A…sêÆæÿ$. "Ýù' M>Ë$Ðèþ DÈ, EçÙ~ Ðèþ$…yæþË AÆæÿ-×êÅ-ÌZÏ VæüË §æþrt-Ððþ$O¯èþ AÆæÿ-×êÅ-ÌZÏ ’ {ç³Äæý$-ÈÌZÏ Vø«§æþ$Ðèþ$ {糫§é-¯èþ…V> ç³…yæþ$-™èþ$…¨. M>Í-¸ù-DzÄæý* Æ>{çÙt…ÌZ E…¨.
çßý*ÅÆ>¯Œþ, Ñ$_-V>¯Œþ çÜÆæÿ-çÜ$Þ-˯èþ$ MæüË$-ç³#-™èþ$…¨. çÜ$ï³- Ðèþ$à-Væü°, AÆæÿsìý »êV> ò³Ææÿ$-Væü$-™éÆÿ$$. §æþ.A-Ððþ$-Ç- ’ Ñ°²-ò³VŠü ¯èþVæüÆæÿ… Vø«§æþ$Ðèþ$ Ðé×ìýfÅ…, Vø«§æþ$Ðèþ$ ç³…yìþ yðþ{r-Æÿ$$sŒý: {ç³ç³…^èþ BsZ-Ððþ$$-»ñýOÌŒý Æ>f-«§é-°;
Ç-Äæý$ÆŠÿ {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A†-ò³§æþª Ðèþ$…_-±sìý çÜÆæÿçÜ$Þ. M>ÌZ° EçÙ~Ðèþ$…yæþË AÆæÿ-×êÅËMæü$ òÜÌêÓ-Ë° A…sêÆæÿ$. Ñ$Ë$Ï-ËMæü$ {ç³íܨ® ^ðþ…¨…¨. í³sŒýÞ-ºÆŠÿY: {ç³ç³…^èþ C¯èþ$-Ðèþ$$&EMæü$P ç³Ç-{ÔèýÐèþ$ Æ>f-«§é-°;
Mðü¯èþ-yéÌZ° çÜÆæÿ-çÜ$Þ-Ë$: {VóüsŒý »ôýÆŠÿ, {VóüsŒý õÜÏÐŒþ, Ñ°²-ò³VŠü. ’ Æ>T ç³ÆæÿÓ™èþ ÌZÄæý$Ë$: ÐèþÆ>Û-^éeÄæý$ {´ë…™éË$. ’ {ç³ç³…^èþ Bòܾ-Ýët-‹ÜÌZ 35 Ôé™é°² Mðü¯èþyé E™èþµ†¢ ^óþÝù¢…¨. ’ §óþÔèý f¯é-¿êÌZ 75 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ ™èþ*Ææÿ$µ {´ë… ™èþ…ÌZ
°Mæü-Æ>-V>Ó-ÌZ° çÜÆæÿ-çÜ$Þ: °Mæü-Æ>V>Ó. ’ ç³…r-Ë$: ’ MìüÓ»ñý-MŠü-ÌZ° BÇÓyé {´ë…™èþ… Ðèþ§æþª {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A†- °Ðèþ-Õ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$.
’ Ö™ø-çÙ~-íܦ-†: ÐèþÆæÿÛ-´ë-™èþ…: E™èþ¢Ææÿ AÐðþ$Ç-M>ÌZ {糫§é¯èþ BàÆæÿ ç³… rË$ Vø«§æþ$Ðèþ$, ò³§æþª AË*Å-Ñ$-°Äæý$… ´ëÏ…sŒý E…¨. AÐðþ$-Ç-M>-ÌZ° ´ëÇ-{Ôé-Ñ$Mæü Móü…{§éË$
DQ…yæþ… BÇP-sìýMŠü ÐèþË Äæý$… ¯èþ$…yìþ, EçÙ~ Ðèþ$…yæþË… Ððþ$$MæüP-gŸ¯èþ². AÐðþ$-Ç-M>ÌZ Ððþ$$MæüP-gŸ¯èþ²¯èþ$ ç³Ôèý$-Ðèþ#-ËMæü$ ’ Mðü¯èþ-yé-ÌZ° 3/4 Ðèþ…™èþ$ ѧæþ$Å-™Œþ¯èþ$ fË Ñ§æþ$Å™Œþ {´ëgñý- 1. »ZçÜt¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ »ôýÐèþ-ÈÏ&^ðþç³šË ç³Ç-{ÔèýÐèþ$
ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÅí³…_…¨. Mæü¯èþ$Mæü D Q…yæþ…ÌZ ¿æý*Ðèþ$-«§æþÅ- Ðóþ$™èþV> Eç³-Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$. D §óþÔèý…ÌZ Ððþ$$MæüP-gŸ¯èþ² Mæü$tË §éÓÆ>¯óþ E™èþµ†¢ AÐèþ#-™ø…¨. ¯èþÄæý*-VæüÆ> fË- 2. »ZçÜt-¯Œþ&çÙ* Ðóþ$Mìü…VŠü ç³Ç-{ÔèýÐèþ$, ¯úM> °Æ>Ã×ý Móü…{§æþ…
ÆóÿQ Ðèþ$…yæþË Ö™ø-çÙ~-íܦ† ™èþç³µ Ñ$W-ͯèþ A°² ÆæÿM>Ë E™èþµ-†¢ÌZ {ç³ç³…^èþ…ÌZ {ç³£æþÐèþ$ Ý릯èþ…ÌZ E…¨. AÐðþ$- ´ë™èþ… E.AÐðþ$-Ç-M>ÌZ {糫§é¯èþ fË-Ðèþ-¯èþÆæÿ$V> ^ðþ糚-Mø-Ðèþ^èþ$a. 3. ºòœ-ÌZ: Vø«§æþ$Ðèþ$ í³…yìþ Ñ$Ë$ÏË Móü…{§æþ…
Ö™ø-çÙ~-íܦ-™èþ$Ë$ ¯é²Æÿ$$. Ö™é-M>-Ë…ÌZ Mðü¯èþyé, AË- Ç-M>-ÌZ° sñýM>Þ‹Ü ¯èþ$…yìþ E™èþ¢Ææÿ MæüÆø-ͯé ÐèþÆæÿMæü$ {糆¢ ´ëÇ-{Ôé-Ñ$Mæü {´ë…™é-Ë$ 4. _M>-Vø&Ðèþ*…çÜç³# ´ëÅMóü-h…VŠü, «§é¯èþÅç³# Ñ$Ë$ÏË$
ÝëPË$ A† Ö™èþ-Ë…V> E…sêÆÿ$$. D M>Ë…ÌZ ç³íÜ- Ðèþ$…yæþË… ÐéÅí³…_…¨. D §óþÔèý…ÌZ° Mðü…rMîü, ’ 1.çßýÑ$-Ët-¯Œþ: 5. ™èþ*Ææÿ$µ sñýM>Þ‹Ü:
íœMŠü EçÙ~ ç³Ðèþ-¯éË$ DQ…yæþ… ç³yæþ-Ðèþ$sìý ¡Ææÿ…ò³OMìü sñý°²‹Ü Æ>{Úë‰ÌZÏ ´÷V>Mæü$ ç³…yìþ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. Ððþ$MìüÞ-MøÌZ "Mðü¯èþyé§óþÔèýç³# ºÇÃ…Væü-ÐŒþ$'V> í³Ë$-Ýë¢Ææÿ$. CMæüPyæþ §óþÖÄæý$ BÆÿ$$ÌŒý E™èþµ-†¢ÌZ 1/3Ðèþ Ðèþ…™èþ$¯èþ$ çÜÆæÿ-çœÆ>
ÒÝë¢Æÿ$$. M>Ðèþ#¯èþ D {糧óþ-ÔéË$ Ððþ^èþaV> E…sêÆÿ$$. EçÙ~ Ðèþ$…yæþ-Ëç³# ç³…r-ÌñýO¯èþ ^ðþÆæÿMæü$, ÐèþÇ ç³…yìþ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. C¯èþ$Ðèþ$$, EMæü$P, M>Ææÿ$Ï, ´ùÇÞ-ίŒþ ™èþ¨-™èþÆæÿ ÐèþçÜ$¢-Ðèþ#Ë$, ^óþçÜ$¢…¨. §óþÔèý…ÌZ° çÜçßýf ÐéÄæý$$ °ËÓÌZÏ 3/4Ðèþ
M>± Dç³-Ðèþ-¯é-˯èþ$ Æ>T ç³ÆæÿÓ-™éË$ Ayæþz-W…^èþyæþ… ÐèþËÏ Mæü*Å»êÌZ ´÷V>Mæü$, ^ðþÆæÿ-Mæü$¯èþ$ ç³…yìþ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. Äæý$…{™éË$, Ðéçßý-¯éË$ ™èþÄæý*-Ææÿ-Ðèþ#-™éÆÿ$$. Ðèþ…™èþ$ CMæüPyóþ E¯é²Æÿ$$.
™èþ*Ææÿ$µ ¡Æ>°² ^óþÆæÿ-ÌôýÐèþ#. Mæü¯èþ$Mæü D{´ë…™èþ… ^èþËÏV> 2. Ñ…yŠþ-çÜ-ÆŠÿ& 6. Ô鯌þ-{¸ë-°Þ-ÝùP: BÆÿ$$ÌŒý ÇòœO-°…VŠü, ¯úM>-°-Æ>Ã×ý…,
E… r$…¨. ÐóþçÜ-ÑÌZ Q…yæþ ç³ÕaÐèþ$¡Ææÿ… ç³íÜ-íœ-MŠü- Ðèþ$- Mðü¯èþ-yé Mðü¯èþyé §óþÔèýç³# yðþ{r-Æÿ$$-sŒýV> í³Ë$-Ýë¢Ææÿ$. CMæüPyæþ ïÜtÌŒý ™èþÄæý*È.
à-çÜ-Ðèþ$${§æþ… {糿êÐèþ… ÐèþËÏ ^èþËÏV> E…r$…¨. ’ Mðü¯èþyé AÐðþ$-Ç-M>™ø §æþ„ìü×ý, ç³Õa-Ðèþ*¯èþ ´÷yæþ-ÐðþO¯èþ çÜÇ- BsZÐðþ$$»ñýOÌŒýÞ, sñýOÆæÿÏ ™èþÄæý*È ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Ë$ »êV> Ðèþ–¨® 7. M>Í-¸ù-Dz-Äæý*:
’ r…{yé-Ë$: çßý§æþ$ª MæüÍW E…¨. ^ðþ…§éÆÿ$$. íÜ°Ðèþ* ™èþÄæý*È ç³Ç-{ÔèýÐèþ$, çœ#yŠþ {´ëòÜ-íÜ…VŠü.¬
AÌÝëP (A-Ððþ$-Ç-M>-) ¯èþ$…yìþ Mðü¯èþ-yé-ÌZ° Ìê{º-yéÆŠÿ ’ §óþÔèý ç³ÕaÐèþ$ ¿æý*¿ê-Væü…ÌZ Æ>Mîü ç³ÆæÿÓ-™éË$, C™èþÆæÿ 3. Ðèþ*…{sìý-Äæý$-ÌŒý& 8. ïÜsìý-ÌŒý: Ë…º-Ç…VŠü, ^óþç³-˯èþ$ yæþ»ê¾-ËMæü$ G™èþ¢yæþ…,
ÐèþÆæÿMæü$ ÑçÜ¢-Ç…_ E¯é²Æÿ$$. CMæüPyæþ ¯é^èþ$ Ððþ$$MæüPË$ {Ôóý×ý$Ë$, ç³ÕaÐèþ$ M>Çz-ÌñýÏÆ>ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ï³uæÿ-¿æý*-Ðèþ$$Ë$ ¿êÈ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Ë$; E°²Mìü {糫§é-¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý, §óþÔèý…ÌZ AË*Å-Ñ$-°Äæý$… ™èþÄæý*È, Äæý$$§æþ® ÑÐèþ*-¯éË$.
Ðèþ*{™èþÐóþ$ ò³Ææÿ$-Væü$-™éÆÿ$$. ÑçÜ¢-Ç…^éÆÿ$$. D {´ë…™èþ…ÌZ G™ðþ•¢¯èþ ç³ÆæÿÓ™èþ ÕQÆæÿ… ò³§æþª ¯èþVæüÆæÿ…, ’ AÐðþ$-ÇM> ç³íÜ-íœMŠü ¡Ææÿ Kyæþ-Æóÿ-Ðèþ#-Ë$:
’ sñýOV>: Ðèþ˜…sŒý ÌZV>¯Œþ. C¨ çÜÇ-çßý§æþ$ª {´ë…™èþ…ÌZ E…¨. 4. MîüÓ»ñý-MŠü& Ìê‹Ü G…gñýÌŒýÞ, Ô鯌þ-{¸ë-°Þ-ÝùP;
r…{yé-ËMæü$ §æþ„ìü-×ê¯èþ AÐðþ$-ÇM>, Mðü¯èþyéÌZÏ sñýOV> AÆæÿ- ’ Æ>Mîü ç³ÆæÿÓ-™éË$, ïÙÌŒýz-ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ Mðü¯èþ-yìþ-Äæý$-¯Œþ {ç³Äæý$-ÈË$ Ððþ$ÆðÿO¯Œþ C…f-±-Ç…VŠü, ¯úM> °Æ>Ã×ý ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Ë$, AsêÏ…sìýMŠü ¡Ææÿ Kyæþ-Æóÿ-Ðèþ#Ë$: ¯èþ*ÅB-ÇÏ-Äæý$¯ŒþÞ, íœË-yðþ-
×êÅË$ ÐéÅí³…_ E¯é²Æÿ$$. ÒsìýÌZÏ Mø°--òœ-Ææÿ‹Ü Ayæþ- ÑçÜ¢-Ç…^éÆÿ$$. 5. AsêtÐé& ͹Äæý*, »ZçÜt¯Œþ, ¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP.
Ðèþ#Ë$ ò³Ææÿ$-Væü$-™éÆÿ$$. DAyæþÐèþ#ÌZÏ çÜ*¨ Ððþ$$¯èþË ’ {VóüsŒý òÜÆÿ$$…sŒý ÌêÆðÿ¯ŒþÞ ¯èþ¨ »êV> Ææÿ©ªV> E…yóþ fË- Ææÿ…ç³ç³# Ñ$Ë$ÏË$, õ³ç³ÆŠÿ, õ³ç³ÆŠÿ Væü$kj. §óþÔèÆ>f-«§é°, ’ Ððþ$MìüÞMø íÜ…«§æþ$-Ôé-QÌZ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ °ËÓ-Ë$-¯é²Æÿ$$.
Ðèþ…sìý BMæü$Ë$ MæüÍ-W¯èþ ^ðþr$Ï E…sêÆÿ$$. CMæüPyæþ yæþXÏ‹Ü Ðèþ*-Æ>YÌZÏ JMæüsìý. 6. Ðé…Mø-Ðèþ-ÆŠÿ& ’ ÐðþíÜt…yîþ‹Ü A¯èþV> Mæü*Å»ê, gêÐðþ$OM>, ºçßý-Ðèþ*‹Ü, òßýO¡
çœÆŠÿ ({¼-sîý‹Ù MöË…¼-Äæý*), {çÜ*µ‹Ü Ðèþ…sìý Ðèþ–„>Ë$ ’ Mðü¯èþ-yéÌZ A† ´÷yæþ-ÐðþO¯èþ ¯èþ¨ Ððþ$Mæü…i. C¨ Ððþ$Mæü…i Ë…º Ç…VŠü, ^óþç³-Ë ç³Ç-{ÔèýÐèþ$, ™èþ¨-™èþÆæÿ ©Ðèþ#Ë$. ¬{X¯Œþ-Ìê…yŠþ yðþ¯éÃ-ÆŠÿP A«©-¯èþ…ÌZ°
ò³Ææÿ$-Væü$-™éÆÿ$$. CMæüPyæþ ËÀ…^óþ MæüËç³ ^éÌê Ððþ$™èþ¢V> ç³ÆæÿÓ-™éÌZÏ f°Ã…_, BÇP-sìýMŠü Ðèþ$à-çÜ-Ðèþ$$-{§æþ…ÌZ MæüË$-çÜ$¢…¨. 7. sŸÆðÿ…sZ& ©Ñ. f¯é¿ê ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ. GíÜP-Ððþ*Ë$ A¯óþ B¨Ðèþ$
E…r$…¨. ’ C¨ Ö™èþË §óþÔèý…. ÐóþçÜÑ M>Ë… °yìþÑ ™èþMæü$PÐèþ. ™èþ$¸ë- C…f-±-Ç…VŠü BsZ-Ððþ$$-»ñýOÌŒýÞ, ÆæÿÝë-Äæý$-¯éË$, sñýMŠüÞ-sñýOÌŒýÞ, gê† {ç³fË$ °Ðèþ-Õ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$.
’ çÜÐèþ$Ö™ø-çÙ~-íܦ-†: ¯èþ$-˯èþ$ ¼ÏgêÆŠÿzüÞ A…sêÆæÿ$. õ³ç³ÆŠÿ Væü$kj. ’ Ðèþ$.AÐðþ$-Ç-M>ÌZ 糯éÐèþ*, °Mæü-ÆæÿV>Ó, GÌŒý-Ýë-ËÓ-yéÆŠÿ, çߟ…yæþ$-
çÜÐèþ$-Ö-™èþË AÆæÿ-×êÅÌZÏ BMæü$-Æ>Ë$a Ayæþ-Ðèþ#Ë$ (»ê»Œý, ’ MæüÐøçÙ~ ¯éÆŠÿ¢ ç³íÜ-íœMŠü {yìþ‹œt {ç³Ðéçßý… {糿êÐèþ… çœÍ- ’ Mðü¯èþyé §óþÔèý…ÌZ A™èþÅ-«¨Mæü Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ ¯èþVæü-Æ>ÌZÏ °Ðèþ- Æ>‹Ü, »ñýÍgŒý, MøÝë¢-ÈV>, V>Ósôý-Ðèþ*Ìê §óþÔé-Ë$-¯é²Æÿ$$.
™èþ…V> ç³íÜ-íœMŠü MøÝë¢ {´ë…™èþ…ÌZ Ö™é-M>-Ë…ÌZ Ý뫧é-
ãT<Ûäyês¡+ 21 e÷]Ã 2018 Á|üC„ 7
¿êÆæÿ™èþ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ
Væü™èþ çÜ…_Mæü ™èþÆæÿ$ÐéÆÿ$$ 3) JyìþÔé ±† BÄñý*VŠü° ^óþçÜ$¢…¨ 3) ç³rt×ý {´ë…™éÌZÏ Ææÿçßý§éÆæÿ$Ë °Æ>Ã×ý…
31. Mìü…¨GÐèþÇM>Ë…ÌZ°çÙPA¯óþ¯é×ñý…AÐèþ$ÌZÏE…yóþ¨? 4) E™èþ¢{Ææÿ糧óþÔŒý 3) ¿êÆæÿ™èþ {ç³fË Ðèþ$¯èþçÜ$ ™ðþË$çÜ$ Mö° ÐéÇ AÐèþçÜ 4) ò³OÐèþ±²
1) M>Mæü¡Äæý$$Ë$ 41) 1829&1861 Ðèþ$«§æþÅM>Ë…ÌZ çßZÐŒþ$ ^éÈjË Æ>Ë$ ¡Æóÿa Ñ«§æþ…V> ç³°^óþçÜ$¢…¨ 54. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÄæý*Ë$, «§æþÆæÿË MæüÑ$çÙ¯ŒþMæü$ ^èþrtº§æþ®™èþ
2) ÆðÿyìþzÆ>kË$ Ææÿ*ç³…ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… ¯èþ$…_ {¼r¯ŒþMæü$ G…™èþ 4) §óþÔèý… AÀÐèþ–¨® ç³£æþ…ÌZ ç³Äæý$°…^èþyé°Mìü E¯èþ² Mæü͵…^éË° çÜ*_…_¯èþ MæüÑ$sîý?
3) ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿÆ>kË$ Ððþ$$™èþ¢… ™èþÆæÿÍ ÐðþãÏ…§æþ° ¯úÆøi õ³ÆöP¯é²Ææÿ$? Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² VæüÐèþ$°…_, A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> 1) ÐðþO.Mðü.AË‹œ$
4) Ððþ$$VæüË$Ë$ 1) 9 MørÏ òÜtÇϯèþ$Ï Mæü–íÙ ^óþÄæý*˯óþ ¿êÐèþ¯èþ™ø HÆ>µsñýO…¨ 2) ÐðþO.Ñ.Æðÿyìþz
32. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèýçÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆ>°Mìü üçÜÓÆ>fÅ… JMæüPsô 2) 10 MørÏ òÜtÇϯèþ$Ï 1) G, ¼ 3) Ææÿ…VæüÆ>f¯Œþ
ýÔèýÆæÿ×ýÅÐèþ$° 1905ÌZ Mìü…¨ H M>…{Vðü‹Ü çÜÐèþ* 3) 11 MørÏ òÜtÇϯèþ$Ï 2) ¼, íÜ 4) ¯éÇÐèþ$¯Œþ
ÐóþÔèý…ÌZ ¯úÆøi ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$? 4) 11.5 MørÏ òÜtÇϯèþ$Ï 3) G, ¼, yìþ 55. ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ñ«§é¯èþ ¡Æ>ïèþ…&1948 §éÓÆ> ç³Ç
1) ³æ#×ñý 42. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ «§æþÆæÿË MæüÑ$çÙ¯èþ$² HÆ>µr$ ^óþíܯè þçÜ…Ðèþ 4) G, ¼, íÜ, yìþ {ÔèýÐèþ$˯èþ$ G°² MóürWÈË$V> Ñ¿æýh…^éÆæÿ$?
2) »ñý¯éÆæÿ‹Ü ™èþÞÆæÿ… ? 48. G….BÆŠÿ.sìý.í³. ^èþrt… ¡Ææÿ$ ™ðþ¯èþ$²Ë¯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… 1) 4
3) Væü$…r*Ææÿ$ 1) 1961 ^óþÄæý$yé°Mìü HÆ>µr$ ^óþíܯèþ MæüÑ$sîý A«§æþÅ„æü$Ë$? 2) 6
4) Æ>fÐèþ$…{yìþ 2) 1963 1) çÜ^éÆŠÿ 3) 7
33. {¼sì‹Ù M>Ë…ÌZ fÇW¯èþ þç܅糧æþ ™èþÆæÿÍ…³æ# M>Ææÿ 3) 1965 2) ¯éÇÐèþ$¯Œþ 4) 8
×ý…V> {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ þç܅糯èþ² §óþÔèý… A™èþÅ…™èþõ³§æþ 4) 1969 3) ËM>zÐéÌê 56. Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯èþ$…_ Ææÿ*.500 MørÏMæü$ò³OV> ò³r$tºyæþ$Ë$
§óþÔèý…V> Ðèþ*Ç…§æþ° ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý BǦMæü^èþÇ{™èþ A¯ó 43. Ðèþ*¯èþÐèþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë AÀÐèþ–¨® H {ç³×êãMæü Ë„æüÅ…? 4) Ðèþ$¯øÃç߯ŒþíÜ…VŠü õÜMæüÇ…_¯èþ Mæü…ò³±Ë$ ™èþÐèþ$ ÐéÇÛMæü Ìê¿êÌZÏ 2
þ{Væü…£æþ…ÌZ õ³ÆöP¯èþ² ÐéÆæÿ$? 1) 7Ðè þ{ç³×êãMæü 49.{ç³çÜ*†, ÕÔèý$Ðèþ$Ææÿ×ê˯èþ$ ™èþWY…^èþyé°Mìü E§óþªÕ…_¯èþ Ôé™é°² ÝëÐèþ*hMæü M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ Ððþ_a…^éË°
1) BÆŠÿ.íÜ.§æþ™Œþ 2) 8Ðèþ {ç³×êãMæü ç³£æþMæü…? çÜ*_…^óþ ^èþrt…?
2) ¯úÆøi 3) 9Ðèþ {ç³×êãMæü 1) A¯èþ²³æNÆæÿ~ 1) òœÆ>
3) Ñ.Mðü.BÆŠÿ.Ñ.Æ>ÐŒþ 2) òœÐèþ*
4) fÐèþçßýÆŠÿÌêÌŒý ¯ðþ{çßý* 3) ¯èþ*™èþ¯èþ M>…í³sîýçÙ¯Œþ ^èþrt…&2013
34. ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë AÀÐèþ–¨® MøçÜ… 1916ÌZ HÆ>µsñýO¯èþ 4) G….BÆŠÿ.sìý.í³
MæüÑ$çÙ¯Œþ? 57. çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐé°² «§æþÆæÿïéÆ>Äæý$׊ý H Ñ«§æþ…V> AÀ
1) Æ>Äæý$ÌŒý MæüÑ$çÙ¯Œþ ÐèþÇ~…^éÆæÿ$?
2) àÌñý…yŠþ MæüÑ$çÙ¯Œþ 1) BàÆæÿ «§é¯éÅË ç³„æü´ë™èþ…
3) BM>Ï…yŠþ MæüÑ$çÙ¯Œþ 2) {´ë…¡Äæý$ çÜÐèþ$™úËÅ AÀÐèþ–¨® Ý뫧æþ¯èþ
4) ò³OÐóþÒM>§æþ$ 3) Ðé×ìýfÅ ç³…rË ç³„æü´ë™èþ…
35) 1859ÌZ Ððþ$$§æþsìý ´ëíÜ…fÆŠÿ ÆðÿOË$¯èþ$ E™èþ¢Ææÿ ¿êÆæÿ™èþ 4) B§éÄæý$, ç܅糧æ þç³…í³×îýÌZ AçÜÐèþ*¯èþ™èþË
§óþÔèý…ÌZ° Mìü…¨ H {´ë…™éË Ðèþ$«§æþÅ {´ëÆæÿ…À… ™èþVæü$Y§æþË
^éÆæÿ$? 58.«§æþÆæÿËíܦÈMæüÆæÿ× ý°«¨° G糚yæþ$ HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$?
1) AËà»ê§Šþ &M>¯èþ*µÆŠÿ 1) 2002, H{í³ÌŒý
2) ËMø² & M>¯èþ*µÆŠÿ 2) 2003, H{í³ÌŒý
3) çßoÆ>& M>¯èþ*µÆŠÿ 3) 2004, H{í³ÌŒý
4) ¿Z´ëÌŒý&ËMø² 4) 2005, H{í³ÌŒý
36. {¼sìý‹Ù M>Ë…ÌZ B«§æþ$°Mæü ç³Ç{ÔèýÐèþ$˯èþ$ Mìü…¨ H 59) 2011 ÌñýMæüPË {ç³M>Ææÿ… §óþÔèý…ÌZ òÙyæþ*ÅÌŒýz Mæü$ÌêË
{´ë…™èþ…ÌZ Ýë¦í³…^éÆæÿ$? f¯é¿êÌZ 50 Ôé™é°Mì üò³OV> Mìü…¨ H H Æ>[ÚëtÌZÏ
1) MøÌŒýMæü™é E¯é²Ææÿ$?
2) Açßýçé»ê§Šþ 1) B…{«§æþ{糧óþÔŒý, MæüÆ>~rMæü, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, MóüÆæÿâæý, VøÐé
3) ^ðþ¯ðþ•² 2) E™èþ¢Ææÿ{ç³ÿ糧óþÔŒý, ç³ÕaÐèþ$»ñý…V>ÌŒý, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$,
4) »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ 4) 11Ðèþ {ç³×êãMæü 2) Äæý$ÔZ§æþ B…{«§æþ{糧óþÔŒý, ¼àÆŠÿ
1) G, ¼ 44. 糧ø {ç³×êãMæü M>Ë…ÌZ Aç³µsì ý{糫§é° ÐégŒýõ³Æÿ$$ 3) «§æþ¯èþËMìü‡ 3) E™èþ¢{Ææÿ糧óþÔŒý, Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý, ½àÆŠÿ, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$
2) íÜ, yìþ Mìü…¨ H ç³£æþM>°² {ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$? 4) ÝëÓÐèþË…º¯Œþ 4) MóüÆæÿâæý, B…{«§æþ{糧óþÔŒý, ç³…g껌ý, Æ>fÝ릯Œþ, íßýÐèþ*
3) G, ¼, íÜ 1) ç³°Mìü BàÆæÿç³£æþMæü… 50. ¯èþ*™èþ¯èþ…V> G§æþ$ÆæÿÄôý$Å ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ºsìýt{ç³×êãMæü ^èþÌŒý {糧óþÔŒý
4) yìþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ 2) ¿êÆ晌þ °Æ>Ã׊ý Ë„>Å˯èþ$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿayé°Mìü AÐèþM>Ôèý… 60. Mìü…¨ÐésìýÌZ _¯èþ² ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ Ææÿ$×ê˯èþ$ A…¨…
37. B…{«§æþ{糧óþÔŒý õÜtsŒý òœO¯é¯ŒþÞ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ¯èþ$ HÆ>µr$ 3) Æ>iÐŒþ BÐé‹Ü Äñý*f¯èþ Mæü͵…^óþ {ç³×êãMæü? ^óþ…§æþ$Mæü$ 1987ÌZ HÆ>µrÆÿ$$…¨?
^óþíܯèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…? 4) çÙr*Þ{™èþ 1) °ÆóÿªÔé™èþÃMæ ü{ç³×êãMæü 1) ¯óþçÙ¯èþÌŒý DMìüÓsîý眅yŠþ
1) 1956 45) 12Ðèþ {ç³×êãMæüÌZ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë MóüsêÆÿ$$…³æ#ÌZ H Ææÿ… 2) íܦÆæÿ {ç³×êãMæü 2) íÜyîþ¾
2) 1964 V>°Mìü {´ë«§é¯èþÅ™èþ §æþMìüP…¨? 3) í³Xà {ç³×êãMæü 3) Mæü´ëÆŠÿt
3) 1977 1) ÔèýMìü¢ 4) °Ææÿ…™èþÆæÿ {ç³×êãMæü 4) ò³OÐóþÒM>§æþ$
4) 1980 2) Ýë…íœ$MæüõÜÐèþË$ 51. DÔé¯èþÅ Æ>[ÚëtË AÀÐèþ–¨® MøçÜ… {ç³™óþÅMæü {ç³×êã fÐéº$Ë$
38. ¯éË$Vø ç³…^èþÐèþÆæÿÛ {ç³×êãMæü Ææÿ*ç³MæüÆæÿ¢? 3) ÆæÿÐé×ê Mæü˯èþ$ Gç³µsìý ¯èþ$…_ Ææÿ*´÷…¨…^éÆæÿ$?
1) Ðèþ$çßý˯ø¼‹Ü 4) {V>Ò$×êÀÐèþ–¨® 1) 1971 31 1 38 3 46 3 54 1
2) «§æþÆŠÿ 46. C…yìþÄæý* Ñf¯Œþ&2020ÌZ ´÷…§æþ$ç³Ça¯èþ A… 2) 1973 32 2 39 2 47 4 55 1
3) yìþ.BÆŠÿ. V>yìþYÌŒý ÔéËMæü$ çÜ…º…«¨…_ çÜÇM>°¨? 33 1 40 4 48 1 56 3
3) 1974 41 2
4) C…¨Æ> V>…«© 1) 2020 ¯ésìýMìü BÄæý$$@{ç³Ðèþ*×ý… 69 Hâæý$Ï 4) 1975 34 2 49 2 57 3
35 1 42 3 50 4 58 2
39. Mìü…¨ H MæüÑ$sî ýçÜ*^èþ¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ 1969ÌZ ÎyŠþ 2) 2020 ¯ésìýMìü ÐèþÅÝëÄæý$ Ææÿ…Væü… Mæü͵…^óþ E´ë«¨ 52. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¯èþçÙt¿æýÄæý$ °«¨° HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° 43 2
»êÅ…MŠü ïÜP…¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$? 40 Ôé™èþ… çÜ*_…_¯èþ MæüÑ$çÙ¯Œþ? 36 3 51 2 59 2
37 1 44 4 52 1 60 1
1) Mæü$Ðèþ*Ææÿç³µ 3) 2020 ¯ésìýMìü iyîþï³ÌZ õÜÐé Ææÿ…Væü… Ðésê 70 1) G….G‹Ü.ÝëÓÑ$¯é£æþ¯Œþ Ñ$çÙ¯Œþ 45 2 53 2
2) ¯éÇÐèþ$¯Œþ Ôé™èþ… 2) fÄæý$¡ òœ*‹Ù MæüÑ$çÙ¯Œþ
3) ÝëÓÑ$¯é£æþ¯Œþ 4) 2020 ¯ésìýMìü iyîþï³ÌZ ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ææÿ…Væü… 3) Æ>…^ðþ¯é²Æðÿyìþz MæüÑ$çÙ¯Œþ
Dr.M.Reddi Ramu,
4) Ææÿ…VæüÆ>f¯Œþ Ðésê 34 Ôé™èþ… 4) ÐðþO§æþůé£æþ¯Œþ Ñ$çÙ¯Œþ Associate Professor, Academic
40. ÐèþÅÐèþÝëÄæý*«§éÆæ ÿç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ GMæü$PÐèþV> E¯èþ² Æ>[çÙt… 47. ±†BÄñý*VŠüMæü$ çÜ…º…«¨…_ çÜÆðÿO¯èþ A…Ôèý…? 53. ÐéÎÃMìü A…»ôý§æþPÆŠÿ BÐé‹Ü Äñý*f¯èþ Ë„æüÅ…? Coordinator, Dept. of H&S,
H¨? 1) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý AÀÐèþ–¨® Agñý…yé¯èþ$ Ææÿ*´ë…™èþÆæÿ… 1) {V>Ò$× ý{´ë…™éÌZÏ E_™èþVæü–çßý °Æ>Ã×ý… Kuppam Engineering College,
1) ½àÆŠÿ ^óþÄæý$yæþ… A¯óþ °¯é§æþ…™ø HÆ>µsñýO…¨ 2) ç³rt× ý{´ë…™éÌZÏ° Ðèþ$$ÇMìüÐéyæþÌZÏ °ÐèþíÜ…^ó K.E.S Nagar,
Chittoor (Dist)
2) ™ðþË…V>×ý 2) {ç³×êãMæüË §éÓÆ> Ý뫨…_¯èþ {ç³Væü†Mìü À¯èþ²…V> þõ³§æþÐéÇMìü E_™èþVæü–çßý°Æ>Ã×ý… Cell : 08897892659
8 Á|üC„
Væü$Ææÿ$¢…^èþ$-Mø…yìþ

e÷]Ã 11
☯ ^ðþO¯é A«¨¯óþ™èþ ïÙ h¯Œþí³…VŠü iÑ™èþ e÷]à 11
M>Ë… A«§æþÅ„æü$yìþV> Mö¯èþÝëVóü AÐèþM> ¬ ^ðþO¯é §óþÔèý iÑ™èþ M>Ë A«§æþÅ„æü$yæþ$
☯ íÜMìüP…ÌZ ™öÍÝëÇ JMæü {ç³Äæý*
Ôé°² Mæü͵çÜ*¢ ¯óþçÙ¯èþÌŒý ï³³æ#ÌŒýÞ ×ìýMæü$Ëÿ ÑÐèþ*¯èþ… ÌêÅ…yðþO ^èþÇ{™èþ
M>…{Vðü‹Ü B¨ÐéÆæÿ… ^èþsêt°² BÐðþ*¨…_…¨. GÐèþÆðÿO¯é çÜ–íÙt…_…¨. MøÌMæü™é ¯èþ$…_ e÷]à 14
^ðþO¯é A«§æþÅ„æü$yìþV> Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ ´ùsîý ºÄæý$Ë$§óþǯèþ òÜ•µ‹ÜgñýsŒý ÑÐèþ*¯èþ… íÜMìüP… Væüyæþzò³O ☯ íܱ¯èþr$yæþ$ ¯èþÆóÿ…{§æþ Ææÿn* (55)
^óþÄæý*Ë…r* E¯èþ² °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ ™öËW…^éÆæÿ$. ¨W…¨. MøÌMæü™éÌZ° ¯óþ™éi çÜ$¿ê‹Ù ^èþ…{§æþ »Z‹Ü Mæü¯èþ$²Ðèþ$*ÔéÆæÿ$.·»êÎÐèþ#yŠþ™ø ´ër$
Væü™èþ…ÌZ ©°ò³O ^ðþO¯é ´÷ÍsŒý º*ÅÆø BÐðþ*§æþ… A…™èþÆ>j¡Äæý$ ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý$… ¯èþ$…_ ºÄæý$Ë$§óþǯèþ ç³Ë$ ™ðþË$Væü$ _{™éÌZϯèþ* BÄæý$¯èþ
™ðþËç³yæþ…™ø Ksìý…VŠü MóüÐèþË… ¯éÐèþ$Ðèþ*{™èþ ™èþ…™èþ$V>¯óþ ¯èþsìý…^éÆæÿ$. ™ðþË$Væü$ÌZ bèþ{™èþ糆, Äæý$Ðèþ$§ö…Væü, e÷]à 11
òÜ•µ‹Ü 70 ïÜrÏ gñýsŒý Mæü*Å400 »ê…»êÇzÄæý$ÆŠÿ ÑÐèþ*¯èþ… Ìñýgñý…yŠþ _{™éÌZÏ ¯èþsìý…^éÆæÿ$.·bèþ{™èþ糆ÌZ »êÆ>Ðèþ#V> ☯ Æ>f«§é°ÌZ MöË$Ðèþ#©Ææÿ¯èþ$¯èþ² ç³Æ>ÅrMæü BMæüÆæÿÛ×ýÌZÏ
Ðèþ*Ç…¨. Ððþ$$™èþ¢… 2,964 KrÏÌZ Ðèþ$*yæþ$ VðüOÆ>áfÆæÿ$ Æ>f«§é° V>Å…VŠürMŠüMæü$ 32 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ…ÌZ
M>V>, Æðÿ…yæþ$ ÐèþņÆóÿMæü…V> Ðèþ^éaÆÿ$$. CMæü Ñ$Wͯèþ {糯éÄæý$Mæü béÄæý$Ë$¯èþ² ´ë{™èþ™ø ¯èþÆóÿ…{§æþ Ðèþ$…_ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ¨V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…r$¯èþ² AÐèþ$Æ>Ðèþ†
E¯èþ² ´ëM>Å…VŠü ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý*°Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. Væü$Ç¢…³æ# ´÷…§éÆæÿ$. òÜ…r{ÌŒý ´ëÆŠÿPÌZ° ÑËzÆŠÿ¯ðþ‹Ü ´ëÆŠÿP yìþgñýO¯ŒþMæü$
Krϱ² h¯Œþí³…VŠüMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V>¯óþ ç³yézÆÿ$$. ^ðþO¯éÌZ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ CMæüPyìþ ¯èþ$…_ ÉìþÎÏ, MøÌŒýMæü™é, Væü$ÐéçßýsìýMìü & ™èþÑ$âæý¯ér Ðèþ$Æø Mö™èþ¢ ´ëÈt BÑÆæÿÂÑ…_…¨. A¯é²yîþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ BÐðþ*§æþÐèþ$${§æþ
A«§æþÅ„æü$yìþV> Æðÿ…yæþ$ ç³Æ>ÅÄæý*Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ AÐèþM>Ôèý… ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ ÑÐèþ*¯éË$ ¯èþyìþõ³…§æþ$Mæü$ ÑÐèþ*¯èþÄæý*¯èþ ÐóþÔéÆæÿ$. AÐèþ$Æ>Ðèþ† AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ (HyîþïÜ)
C^óþa ^èþsêt°² 1990ÌZ AÐèþ$ÌZÏMìü ™ðþ^éaÆæÿ$. G…Móü Ðèþ*i ¯óþ™èþ, BÆóÿP¯èþVæüÆŠÿ GÐðþ$ÃÌôýÅ sîýsîýÒ ¨¯èþMæüÆæÿ¯Œþ
çÜ…çܦË$ íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. íÜMìüP…ÌZ° Ððþ$gêÇsîý AÐèþ$à Ðèþ$MæüPÌŒý Ðèþ$$¯óþ²{r MæüfVæü… õ³Ææÿ$™ø Mö™èþ¢ ´ëÈt ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ {ç³Væü†{X¯Œþ Ððþ$yø‹Ü A…yŠþ ÇÝëÆŠÿtüÞ
e÷]à 12 {ç³fË$ Cç³µsìýMîü »ñý…V>ÌŒýÌZ° íÜÍVæü$ÇÌZ° »êVøz{V> {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. Ðèþ$§æþ$ÆðÿOÌZ fÇW¯èþ çÜ¿æýÌZ ´ëÈt ÍÑ$sñýyŠþ çÜ…çܦ Ææÿ*´÷…¨…ç³gôýíܯèþ D BMæü–†°
ÑÐèþ*¯é {ÔèýÄæý$…ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. õ³Ææÿ$™ø ´ër$ gñý…yé¯èþ$ Mæü*yé BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. ç³ÇÖÍ…_¯èþ ïÜG… §é°Mìü BÐðþ*§æþ… ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
☯ ¯óþ´ëÌŒý Æ>f«§é° RêrÃ…yæþ$ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 300 GMæüÆ>ÌZÏ AÀÐèþ–¨® ç³Ææÿ^èþ¯èþ$¯èþ²
òœ*Ææÿ ÑÐèþ*¯èþ {ç³Ðèþ*§æþ… ^ør$ & ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦ˙ø ÌêÐé§óþÒË$ ¯èþyìþõ³ {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü ¯èþË$³æ#, ™ðþË$³æ#, GÆæÿ$³æ# Ææÿ…Væü$ÌZÏ E¯èþ² gñý…yéò³O ™èþÑ$âæý
»êÅ…Mæü$ËMæü$ {ç³™óþÅMæü ByìþsŒý¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éË° ÇfÆŠÿÓ AÐèþ$Æ>Ðèþ† òÜ…{rÌŒý ´ëÆŠÿP A°² ÐèþÄæý$çÜ$ÞË$, ÐèþÆ>YË
^óþçÜ$Mæü$…¨. {†¿æý$Ðèþ¯èþ A…™èþ ¯éyæþ$ ¨Ðèþ…Væü™èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fÄæý$ËÍ™èþ ¸÷sZ¯èþ$ ÐéÇ° BMæüÇÛ…^óþ ç³Ë$ {ç³™óþÅMæü™èþË çÜÐèþ*àÆæÿ….
Æ>j¡Äæý$ ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý$…ÌZ º…V>ϧóþÔŒý GÆÿ$$ÆŠÿÌñýO¯ŒþMæü$ »êÅ…MŠü B‹œ C…yìþÄæý* (BÆŠÿ¼I) °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. Ðèþ$${¨…^éÆæÿ$.
^ðþ…¨¯èþ ÑÐèþ*¯èþ… ¨Væü$™èþ$…yæþV> A…§æþ$ÌZ Ðèþ$…rË$ Ðèþ$$QÅ…V> {sôýyŠþ òœO¯é°Þ…VŠü M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ °ÆæÿÓ & Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ 2014&16 Ðèþ$«§æþÅM>Ë…ÌZ §é§é³æ# e÷]à 15
^ðþËÆóÿV>Æÿ$$. ©…™ø 50 Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> {ç³Äæý*×ìýMæü$Ë$ íßý…^óþ »êÅ…Mæü$Ëò³O, ÌñýrÆŠÿ B‹œ A…yæþÆŠÿsôýMìü…VŠü (GÌŒýJ 26,500 Ðèþ$…¨ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ B™èþÃçßý™èþÅ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
Äæý$$)Ëò³O §æþ–íÙt ÝëÇ…^èþ¯èþ$¯èþ²¨. Cç³µsìýMóü {糿æý$™èþÓ 2016ÌZ Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ A™èþÅ«¨Mæü çÜ…QÅÌZ 1350 ☯ õ³§æþ, ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YË AÀÐèþ—G§óþ® ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ Ë„æüÅ
Ðèþ$–† ^ðþ…¨¯èþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. ÑÐèþ*¯èþ…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 78 Ðèþ$° BǦMæü Ðèþ$…{† DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
Ðèþ$…¨ {ç³Äæý*×ìýMæü$Ë$ E¯é²Ææÿ$. Ææÿ…Væü »êÅ…Mæü$Ë$ gêÈ ^óþíܯèþ GÌŒýJÄæý$$Ë gê¼™é¯èþ$, Ðèþ$…¨ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ B™èþÃçßý™èþÅËMæü$ ´ë˵yézÆæÿ$. ™èþÑ$âæ
Ðèþ$$…§æþçÜ$¢V> Ææÿ$×ý A…XM>Ææÿ ç³ÇÑ$™èþ$˯èþ$, Ðèþ*Çj¯Œþ ý¯éyæþ$ÌZ 981 Ðèþ$…¨ ºËÐèþ¯èþÃÆæÿ×ê°Mìü ´ë˵yézÆæÿ$. D ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ ÐèþÆæÿ$çÜV> I§øÝëÇ ºyðþjsŒý {ç³Ðóþ
e÷]à 14 MøçÜ… E…_¯èþ ¯èþVæü§æþ$ °ËÓ˯èþ$, V>ÅÆðÿ…sîýË ÑÐèþÆ> ÑÐèþÆ>˯èþ$ Æ>fÅçÜ¿æýÌZ Móü…{§æþ çßZ…ÔéQ çÜàÄæý$ Ôèýò³rtyæþ… çÜ…™øçÙ…V> E…§æþ¯é²Ææÿ$.DÆøk ÔéçÜ
☯ {ç³Ðèþ$$Q ¿o†Mæü Ôéç܈Ðóþ™èþ¢ ïÜtòœ¯Œþ ˯èþ$ ç³…ç³ÐèþËíÜ…¨V> BÆŠÿ¼I çÜ*_…_…¨. Ðèþ$…{† çßý¯ŒþÞÆ>gŒý Væü…V>Æ>… ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¯èþçÜ¿æýÌZ BÄæý$¯èþ ÐéÇÛMæü ºyðþjsŒý {ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢…
àMìü…VŠü (76) Mæü¯èþ$²Ðèþ$*ÔéÆæÿ$. ºyðþjsŒý. Ææÿ*.1,74,453Mør$Ï M>V> ÆðÿÐðþ¯èþ*Å ÐèþÅÄæý$…
BÄæý$¯èþ Móü…{¼yæŠþjÌZ° ™èþ¯èþ °ÐéçÜ…ÌZ
e÷]à 16 Ææÿ*.1,25,454 Mør$Ï, ÆðÿÐðþ¯èþ*Å Ñ$Væü$Ë$ Ææÿ*.
e÷]Ã 13
™èþ$¨ÔéÓçÜ Ñyìþ_¯èþr$Ï ïÜtòœ¯Œþ Mæü$r$…º A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ Ðèþ*ÐøËMæü$ ´ùÎçÜ$ËMæü$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ☯ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt 84Ðèþ ï³Ï¯èþÈ çÜÐèþ* 5,520 Mør$ÏV> E…¨.

ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Ðèþ* ¯é¯èþ² D Æøk Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ Ñyìþ_ ÐðþãÏ ´ùÆæÿ$ÌZ CÆæÿ$ÐèþÆ>YËMæü$ {´ë×ý… ¯èþçÙt… ÐóþÔèý… Ððþ$$§æþsìý Æøk ¨ÎÏÌZ° C… & ºyðþjsŒýÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…V>°Mìü Æ>çÙ‰ BÇ®MæüÐèþ$…{†
´ùÄæý*Ææÿ$. C¨ A™èþÅ…™èþ »ê«§éMæüÆæÿ… A° ïÜtòœ¯Œþ í³ËÏË$ ¨Æ>V>…«© C…yøÆŠÿ õÜtyìþÄæý$…ÌZ DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ ò³§æþªï³r ÐóþÔéÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³…r
fÆæÿ$Væü$™èþ$¯óþ E…¨. 10 ÆøkË {Mìü™èþ… {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨.
Ë*ïÜ, Æ>ºÆæÿŠt, sìýÐŒþ$ K {ç³Mæür¯èþÌZ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^èþÆæÿÏ çÜÒ$ç³…ÌZ fÇW¯èþ G¯ŒþMú…rÆŠÿÌZ 10 Ðèþ$…¨ ò³r$t ºyìþ ç³£æþM>°Mìü ºyðþjsŒýÌZ 12 ÐóþË MørÏ Ææÿ*.˯èþ$
& ¿êÆæÿ™Œþ, ´ëMìüÝ릯Œþ Ðèþ$«§æþÅ Væü™èþ Mö°² ÆøkË$V> Móüsê Æÿ$$…^éÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ ç³…rËMæü$ MæüÍí³ Hsê
e÷]à 15 Ðèþ*ÐøË$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^èþV> §é°Mìü {糡M>Ææÿ^èþÆæÿÅV> §ú™èþÅç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ {糆çÙt…¿æý¯èþ ¯ðþËMö¯èþ² ÑçÙÄæý$…
fÇW¯èþ G§æþ$Ææÿ$ M>Ë$µÌZÏ 9 Ðèþ$…¨ ´ùÎçÜ$ Mø{»êË$ G°Ñ$¨ ÐóþË Ææÿ*.Ë BÇ®Mæü çÜàÄæý*°² {糆 JMæüP
☯ {ç³ç³…^èþ §óþÔéÌZÏ A™èþÅ«¨Mæü 糯èþ$² Æóÿr$ ™ðþÍíÜ…§óþ. ™èþÐèþ$ Æ>Äæý$»êÆæÿ$Ë$ Ðóþ«¨…³æ#ËMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ# ÆðÿO™èþ$Mæü$ ^óþÄæý$ ¯èþ$¯èþ²r$Ï ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¿æý*ÇM>Ææÿ$zË
MæüÍW¯èþ §óþÔèý…V> C…yìþÄæý* E…§æþ° Ðèþ$–†^ðþ…§éÆæÿ$. ™èþ$¯é²Ææÿ…r* CÆæÿ$ §óþÔéË$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… BÆøç³×ýË$ {糄>âæý¯èþ MøçÜ… «§æþÆæÿ×ìý Ððþ»ŒýòÜOsŒý {´ëÆæÿ…À…_¯èþr$Ï
ÐèþÆæÿËŠz¬»êÅ…Mæü$ õ³ÆöP…¨. iGïÜt 糯èþ$² & ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦ˙ø ÌêÐé§óþÒË$ ÝëW…^óþ {糿æý$™èþÓ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. D¯óþç³£æþÅ…ÌZ ™èþÓÆæÿÌZ ¨ÎÏÌZ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰{糿æý$™èþÓ… Væü™èþ ¯éË$Vóüâæý$Ï ÐèþÅÐèþÝëÄæý$
Ñ«§é¯èþ… MæüÍW¯èþ 115 §óþÔéË ç³¯èþ$² ^ðþÍÏ…³æ#Ë Ææÿ…Væü »êÅ…Mæü$ÌZÏ {ç³™óþÅMæü Byìþsìý…VŠüMæü$ {ÖM>Ææÿ… fÆæÿVæü»ZÄôý$ {ç³ç³…^èþ Ðé×ìýfÅ çÜ…çܦ(yæþº*ÏÅsîýÐø) Ææÿ…Væü çÜ…„óüÐèþ$Ðóþ$ Ë„æüÅ…V> ¡çÜ$Mæü$¯èþ² °Ææÿ~Äæý* ˯èþ$
Ñ«§é¯é˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ »êÅ…MŠü D ^èþ$sìýt…¨. Ðèþ$$QÅ…V> {sôýyŠþ òœO¯é°Þ…VŠü M>ÆæÿÅMæüÌê çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü ™éÐèþ$$ àfÆæÿ$M>ÌôýÐèþ$° ´ëMŠü ^ðþí³µ…¨. çÜ¿æýMæü$ DrË ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. Ððþ$$§æþr 35,29,944
{ç³Mæür¯èþ ^óþÄæý$yæþ… ÑÔóýçÙ…. iGïÜt Ñ«§é¯èþ… ^éÌê ´ëË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ »êÅ…Mæü$Ë$, AÑ gêÈ ^óþçÜ$¢¯èþ² & Ææÿ$™èþ$ ç³Ðèþ¯éË$ D Hyé¨ A¯èþ$Mæü*Ë…V>¯óþ (Ý뫧éÆæÿ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ 16,124 MørÏ Ææÿ*.Ë™ø ç³…r
MìüÏçÙtÐðþ$O¯èþ§æþ° õ³ÆöP¯èþ² ÐèþÆæÿËŠz »êÅ…MŠü, {ç³ç³…^èþ…ÌZ A…yæþÆŠÿ sôýMìü…VŠü ÌñýrÆŠÿ (GÌZÓÄæý$*)Ëò³O¯èþ {ç³™óþÅMæü ×ý…V>) E…yóþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ…r* ¿êÆæÿ™èþ Ðé™é Ææÿ$×ê˯èþ$ Ðèþ*ïœ ^óþíܯèþr$ÏV> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ°
Æðÿ…yø A†ò³§æþª 糯èþ$²Æóÿr$ ¿êÆæÿ™Œþ§óþ¯èþ° çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…^éË° BȾI °Ææÿ~Æÿ$$… ^èþ$Mæü$¯èþ²¨. ÐèþÆæÿ×ý ç³ÇÔZ«§æþ¯èþÔéQ ÐðþËÏyìþ…_…¨. Ìê°¯é ç³Çíܦ™èþ$ C™èþÆæÿ Æ>Úë‰ËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØ Mæü…V> °Í^ó þÑ«§æþ…V>
iGïÜtÌZ ¿êVæü…V> ¿êÆæÿ™ŒþÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… I§æþ$ 糯èþ$² Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* gêÈ ^óþíܯèþ GÌZÓÄæý$*Ë gê¼™é™ø Ë$…yæþr… Cç³µsìýMìü Ôèý$¿æýçÜ*^èþMæüÐèþ$° õ³ÆöP…r* 2018&19 Hyé¨ ¯èþ$…_ GMæüÆ>Mæü$ ¯éË$Væü$ ÐóþË
ÔéϺ$Ë$¯é²Äæý$° ™ðþÍí³…¨. 0 Ôé™èþ…, 5 Ôé™èþ…, 12 ´ër$, Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ Ææÿ$×ýA…XM>Ææÿ ç³ÇÑ$™èþ$Ë$, Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ A…^èþ¯é˯èþ$ Ððþ*çÜ$Mö_a…¨. ç³íÜíœMŠü, ^ö糚¯èþ, Æðÿ…yæþ$ Ñyæþ$™èþÌZÏ {糆 ÆðÿO™èþ$Mæü$ G°Ñ$¨ ÐóþË
Ôé™èþ…, 18 Ôé™èþ…, 28 Ôé™èþ… 糯èþ$² Ñ«§é¯éË$ Ðèþ*Çj¯Œþ MøçÜ… E…_¯èþ ¯èþVæü§æþ$ °ËÓË$, V>ÅÆæÿ…sîýË íßý…§æþ* Ðèþ$àçÜÐèþ$${§éË ¯èþ$…_ A¯èþ$Mæü*Ë Ðé™éÐèþ Ææÿ*.Ë BÇ®Mæ üçÜàÄæý*°² ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$… _¯èþr$Ï
AÐèþ$Ë$ÌZ E¯é²Äæý$° ^ðþí³µ…¨. D I§æþ$ ÔéϺ$Ë$ ÑÐèþÆ>¬Ë¯èþ$ A…§æþgôýÄæý*Ë° §óþÔèý…ÌZ° A°² »êÅ… Ææÿ×ý… Mæü°í³Ýù¢…§æþ° ÐðþËÏyìþ…_…¨. ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D ç³£æþM>°² AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ºyðþjsŒýÌZ
M>Mæü$…yé º…V>Æ>°Mìü {ç³™óþÅMæü…V> 3 Ôé™èþ… 糯èþ$² Mæü$˯èþ$ BȾI B§óþÕ…_…¨. B£æþÆðÿOgŒýz yîþËÆæÿÏMæü$ A°² & BÌŒý C…V>Ï…yŠþ »êÅyìþÃ…r¯Œþ bé…í³Äæý$¯ŒþíÙ‹³ÌZ ¿êÆæÿ™èþ 12 ÐóþËMørÏ Ææÿ*.Ë$ {糆´ë¨çÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Ñ«§é¯èþ…, ÑË$ÐðþO¯èþ Æ>âæýÏMæü$ 0.25 Ôé™èþ… 糯èþ$² Ñ«§é¯èþ… »êÅ…Mæü$Ë ÌñýrÆŠÿ B‹œ A…yæþÆŠÿ sôýMìü…VŠüÞ, ÌñýrÆŠÿ B‹œ ÝëtÆŠÿ çÙrÏÆŠÿ ï³Ò íÜ…«§æþ$ M>ÓÆæÿtÆŠÿòœO¯èþÌŒý Ayæþz…Mìü° ÆðÿO™èþ$ ò³r$tºyìþ çÜàÄæý$… A…¨…^èþyé°Mìü ¿æý*ÇM>
AÐèþ$Ë$ÌZ E…§æþ° ÐèþÆæÿÌŒýz »êÅ…MŠü ™ðþÍí³…¨. Mæü…çœÆæÿŠt¯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþíÜ…¨. A«¨VæüÑ$…_ ™öÍÝëÇ òÜÒ$òœO¯èþÌZÏMìü {ç³ÐóþÕ…_…¨. Ææÿ$zË {糄>âæý¯èþ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…§æþ ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ°
e÷]à 16 & »êÅ…Mæü$ Rê™éË$, Ððþ$$»ñýOÌŒý ¯ðþ…ºÆæÿÏ™ø 'B«§éÆŠÿ' A¯èþ$ M>ÓÆæÿtÆŠÿòœO¯èþÌŒý ´ùÆæÿ$ÌZ Ðèþ$*yø ïÜyŠþ íÜ…«§æþ$ Hyø ïÜyŠþ 10, 823 {V>Ðèþ*ÌZÏ° ¿æý*ÇM>Ææÿ$z˯èþ$, Æðÿѯèþ*Å
çÜ…«§é¯é°Mìü D ¯ðþÌêQÆæÿ$™ø Ðèþ$$WÄæý$¯èþ$¯èþ² ™èþ$¨ ¯ögŸÑ$ JMæü$çßýÆæÿ (f´ë¯Œþ)ò³O ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. ÔéQMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 1,507 º–…§éË$, 72,13, 111
☯ ^ðþO¯é A«§æþÅ„æü$yìþV> h¯Œþí³…VŠü Æðÿ…yø & Ðé×ìýfÅ Ðéçßý¯éË iÑ™èþ M>Ìê°Mìü 20 HâæýÏ ç³ÇÑ$†°
ÝëÇ †ÇW G°²MæüÄæý*ÅÆæÿ$. B §óþÔèý Væüyæþ$Ðèþ#¯èþ$ çÜ${ï³…MøÆæÿ$t °ÆæÿÐèþ«¨Mæü…V> ´÷yìþW…_…¨. Rê™é˯èþ$ ç³ÇÖÍ…_ M>ÐéÍÞ¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþÔéÆæÿ¯é²Ææÿ$.
çܼÞyîþ CÐèþÓyé°Mìü ™èþç³µ Ñ$Wͯèþ ÐésìýMìü B«§éÆŠÿ¯èþ$ Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ… Ñ«¨…^èþ¯èþ$…¨. ©° {ç³M>Ææÿ… 2000
Æ>gêÅ…Væü…ÌZ A«§æþÅ„æü$yæþ$ Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ðèþ$$…§æþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíܯèþ sêÅMîüÞË$,
ç³Æ>ÅÄæý*Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ 糧æþÑÌZ E…yóþ °º…«§æþ¯èþ¯èþ$ ™èþç³µ°çÜÇV> A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… ^óþÄæý* Ë° yìþÐèþ*…yŠþ e÷]à 14
^óþÄñý$$§æþª° {糫§é¯èþ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢ ©ç³MŠü Ñ${Ôé {rMæü$PË$, ºçÜ$ÞË$ Ðèþ…sìý Ðéçßý¯éËMæü$ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å…™ø ☯ M>…{Vðü‹ÜMæü$ ^ðþ…¨¯èþ MøÐèþ$sìýÆðÿyìþz Ððþ…MæüsŒýÆðÿyìþz, çÜ…ç³™Œþ
G™óþ¢çÜ*¢ CsîýÐèþË ^ðþO¯é ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ çÜ…^èþ˯èþ °Ææÿ~Äæý$… çÜ…º…«§æþ… ÌôýMæü$…yé¯óþ Ðésìý Çhõ܉çÙ¯èþ$Ï 2020 Ðèþ*Ça
¡çÜ$Mæü$¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. ©…™ø Æðÿ…yø ç³Æ>ÅÄæý$… ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ° I§æþ$Væü$Ææÿ$ fyìþjË Æ>gêÅ…Væü «§æþÆ>Ãçܯèþ… ÔéçܯèþçÜ¿æý çÜ¿æýÅ™éÓ˯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþçÜ*¢ ™ðþË…V>×ý
çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. _ÐèþÇMìü ™èþ™éPÌŒý ´ë‹Ü ´ùÆæÿ$t gêÈMìü 31™ø Ææÿ§æþªÐèþ#™éÆÿ$$. A…sôý 2020, H{í³ÌŒý 1Ðèþ ™óþ© ÔéçܯèþçÜ¿æý M>ÆæÿŧæþÇØ ¯èþÆæÿíÜ…à^éÆæÿ$ÅË õ³Çsìý VðühsŒý
A«§æþÅ„æü$yìþV> G°²MðüO¯èþ h¯Œþí³…VŠü AÆÿ$$§óþâæýÏ ç³§æþÒM>Ë… ¯èþ$…_ Ðésìý° Ææÿçßý§éÆæÿ$Ëò³O ¯èþyæþç³sê°Mìü A¯èþ$Ðèþ$
Ðèþ$$Wíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé A«§æþÅ„æü$yìþV> Mö¯èþÝëVóü…§æþ$Mæü$ Mæü*yé {糿æý$™èþÓ… B«§éÆŠÿ¯èþ$ ™èþç³µ°çÜÇV> MøÆæÿÆ>§æþ$ ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ gêÈ AÆÿ$$…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ° ¯èþÌŸY…yæþ,
A° çÜ${ï³…MøÆæÿ$t çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. †…^èþÆæÿ$.
AÐèþM>Ôèý… Ðèþ_a…¨. Mö™èþ¢ {糿æý$™èþÓ…ÌZ {糫§é° Î & Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ…10 Ææÿ*´ëÄæý$Ë ´ëÏíÜtMŠü ¯ørϯèþ$ 5 AË…³æNÆŠÿ ÔéçܯèþçÜ¿æý Ý릯éË$ Rêä AÆÿ$$¯èþr$Ï A«¨
MðüMìüÄæý*…VŠü Ñ$¯èþà E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$, & A…™èþÆ>j¡Äæý$ sîý20 {MìüMðüsZÏ ¿êÆæÿ™Œþ ™èþÆæÿœæ#¯èþ A™èþÅ«¨Mæü M>Ææÿ$Ë$ G°²MæüË çÜ…çœ*°Mìü °Ðóþ¨…^éÆæÿ$. Ðèþ*Ça
ç³Ææÿ$Væü$ Ë$ Ý뫨…_¯èþ BrV>âæýÏ gê¼™éÌZ ÆðÿO¯é... ¯èþVæüÆ>ÌZÏ (Mø_, Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ, gñýO³æ#ÆŠÿ, íÜÐèþ*Ï, ¿æý$Ðèþ¯óþÔèýÓÆŠÿ)
Ðèþ$…{†Ðèþ$…yæþÍ°, AMæüPyìþ òÜ…{rÌŒý »êÅ…Mæü$ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ¯èþ$ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ç³ÇÖÍ…^èþyé°Mìü °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï 13 ¯èþ$…_ DÝ릯éË$ Rêä AÆÿ$$¯èþr$Ï VðühsŒýÌZ
Ðèþ*ÆóÿaÄæý$ ¯èþ$¯é²Ææÿ$. «§ø±° Ððþ¯èþMìüP ¯ðþsìýt Ðèþ$*yø Ý릯èþ…ÌZ °Í^éyæþ$. õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
ÐðþËÏyìþ…_…¨.