You are on page 1of 2

Finansijska matematika 2, Domaći zadatak 8

6.12.2012.

1. Dato je tržište na kome postoje 3 aktive S1 , S2 i S3 . Date su početne cene tih aktiva i vektor sa
mogućim stanjima na kraju jednog investicionog perioda:

S1 : P1 = 1, d1 = (3, 1, 0);
S2 : P2 = 1, d2 = (−1, 1, 4);
S3 : P3 = 1, d3 = (1, 3, 1).

(a) Odrediti skup elementarnih HoV koji je konstruisan sa date 3 aktive i odrediti početne cene ele-
mentarnih HoV. Da li na tržištu postoji mogućnost arbitraže?
(b) Odrediti nerizičnu stopu prinosa na ovom tržištu.
(c) Odrediti rizik-neutralne verovatnoće q1 , q2 i q3 pridružene elementarnim HoV.
(d) Koristeći ove rizik-neutralne verovatnoće i nerizičnu stopu prinosa, odrediti cene sledećih investicija
(i) S4 : d4 = (−1, −1, 4),
(ii) kol opcija na aktivu S1 sa cenom izvršenja 0.6,
(iii) put opcija na aktivu S3 sa cenom izvršenja 2.

2. Na tržištu postoje samo jedna akcija i jedna obveznica, a kamatna stopa je 0%. Trgovina se vrši samo
u vremenskim trenucima t = 0 i t = 1. Cena akcije u trenutku t = 0 je 2 dinara, a u trenutku t = 1 je
1 dinar ili 4 dinara. Obveznica ima konstantnu cenu od 1 dinar u oba trenutka. Odrediti cenu ugovora
koji garantuje isplatu od 3 dinara, ako cena akcije skoči na 4 dinara i garantuje isplatu od 0 dinara ako
cena akcije padne na 1 dinar.

3. Investitor koji očekuje da će cena akcije padati, konsturiše portfolio prema medved̄em spredu (bear
spread ) na sledeći način
- kupuje jednu kol opciju sa cenom izvršenja K1 i premijom C1 ,
- prodaje jednu kol opciju sa cenom izvršenja K2 i premijom C2 ,
pri čemu je K2 < K1 . Nacrtati grafik funkcije prihoda i profita za ovog investitora.

4. Investitor konsturiše portfolio prema leptir spredu (butterfly spread ) na sledeći način
- kupuje jednu kol opciju sa cenom izvršenja K1 i premijom C1 ,
- prodaje dve kol opcije sa cenom izvršenja K2 i premijom C2 ,
- kupuje jednu kol opciju sa cenom izvršenja K3 i premijom C3 .
pri čemu je K1 < K2 < K3 . Nacrtati grafik funkcije prihoda i profita za ovog investitora.

5. Investitor odlučuje da kupi dve kol opcije na istu aktivu. Jednu kol opciju plaća 30 dinara i njena cena
izvršenja je 80 dinara, a drugu kol opciju plaća 10 dinara i njena cena izvršenja je 120 dinara. Istovremeno
odlučuje da napiše (izda) dve kol opcije na istu aktivu po ceni od 15 dinara sa cenom izvršenja od 100
dinara. Sve opcije imaju isti datum dospeća. Skicirati grafik i odrediti jednačinu funkcije profita za ovog
investitora. Obrazložiti grafik (za koje vrednosti cene podloge na datum dospeća će investitor ostvariti
6. Investitor izdaje jednu put opciju sa cenom P , P > 0, i izdaje jednu kol opciju sa cenom C, C ∈ (P, 2P ).
Obe opcije važe na istu akciju i imaju istu cenu izvršenja K, K > P + C, i isti datum dospeća. Skicirati
grafik i odrediti jednačinu za funkciju profita ovog investitora. Obrazložiti grafik (za koje vrednosti cene
akcije na datum dospeća će investitor ostvariti dobitak, a kada je u gubitku). Kada se investitor odlučuje
za ovakvo izdavanje opcija?

7. Investitor kupuje jednu put opciju sa cenom P , P > 0, i istovremeno kupuje jednu kol opciju sa cenom
C, C > P . Obe opcije glase na istu akciju, imaju isti datum dospeća i istu cenu izvršenja K, pri čemu
važi P + C < K. Odrediti jednačinu funkcije profita ovog investitora i skicirati njen grafik. Za koje
vrednosti cene akcije na datum dospeća će investitor ostvariti dobitak, a kada je u gubitku? Kada se
investitor odlučuje za ovakvu kupovinu opcija?

8. Investitor odlučuje da kupi dve put opcije koje glase na istu akciju. Jednu put opciju plaća 4 dinara i
njena cena izvršenja je 40 dinara, a drugu put opciju plaća 10 dinara i njena cena izvršenja je 60 dinara.
Istovremeno odlučuje da napiše (izda) dve put opcije na datu akciju po cenama od 6 dinara za svaku
opciju i sa cenom izvršenja od 50 dinara za svaku opciju. Sve opcije imaju isti datum dospeća. Skicirati
grafik i odrediti jednačinu funkcije profita za ovog investitora. Obrazložiti grafik (za koje vrednosti cene
akcije na datum dospeća će investitor ostvariti dobitak, a kada je u gubitku). Kada se investitor odlučuje
za ovakvu kupovinu i izdavanje opcija?

9. Na tržištu se pojavio novi finansijski instrument pod nazivom happy call opcija. Prihod ovakve opcije
u trenutku dospeća T je dat sa max{0.5 ST , ST − K}, pri čemu je ST cena akcije u trenutku dospeća T ,
a K fiksirana cena izvršenja. Označimo sa S0 cenu akcije u trenutku t = 0, a sa C1 i C2 početne cene
običnih kol opcija sa cenama izvršenja K i 2K, respektivno. Ako znamo da se početna cena CH happy
call opcije može prikazati na sledeći način

CH = αS0 + βC1 + γC2 ,

odrediti konstante α, β i γ.