You are on page 1of 1

Finansijska matematika 2, Domaći zadatak 10

20.12.2012.

1. Današnja cena akcije je S0 = 100 dinara. Izdate su evropska kol i evropska put opcija na datu akciju
sa istom cenom izvršenja K = 95 i dospećem za 3 meseca. Godišnja kamatna stopa je 10% i kapitalisanje
je kontinualno. Akcija ima volatilnost σ = 0.5 i ne isplaćuje dividende. Odrediti premiju ovih opcija.

2. Black-Scholes-ova formula za odred.ivanje cene evropske kol opcije je data sa

C(St , t) = St N (d1 ) − Ke−r(T −t) N (d2 ), t ∈ [0, T ],

gde je ³ ´ ³ ´
2 2
ln SKt + r + σ2 (T − t) ln SKt + r − σ2 (T − t) √
d1 = √ , d2 = √ = d1 − σ T − t,
σ T −t σ T −t
Z x
1 t2
N (x) = √ e− 2 dt.
2π −∞
Dokazati da je Black-Scholes-ova formula za cenu evropske put opcije data sa

P (St , t) = Ke−r(T −t) N (−d2 ) − St N (−d1 ), t ∈ [0, T ].

3. Neka je cena evropske put opcije data Black-Sholes-ovom formulom. Pokazati da važi:

(a) P (0, t) = Ke−r(T −t) ,

(b) P (ST , T ) = max{K − ST , 0}.

4. Neka su cene evropske kol i evropske put opcije date Black-Sholes-ovom formulom. Pokazati da je

lim C(St , t) = St , lim P (St , t) = 0


K→0 K→0

i dati finasijsku interpretaciju ovih rezultata.

5. ∗ Data je akcija sa driftom µ i volatilnošću σ. Znamo da cena akcije zadovoljava stohastičku diferen-
cijalnu jednačinu (SDJ) oblika

dSt = µ St dt + σ St dBt
S0 = s0 ,
gde je s0 početna cena akcije (deterministička veličina), a Bt je Brownovo kretanje. Dokazati da cena
akcije prati geometrijsko Brownovo kretanje, odnosno da je rešenje date SDJ oblika
³ 2
´
σBt + µ− σ2 t
St = s0 e .