You are on page 1of 4

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ σελ.4 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Από τον Προϊστάμενο του Ι.Ν.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Από τον Προϊστάμενο του Ι.Ν. Γενεσίου Τιμίου Προ-
δρόμου Παραλίας Πατρών, π.Αντώνιο Ρουμελιώτη
Η πύλη ἡ ἀδιόδευτος, ποὺ μόνος διώδευσεν Μαζί του η Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, ὁ Χριστός; ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ “ΔΙΨΩ”

Η ἔμψυχος Τράπεζα, ποὺ βαστάζει ἐπάνω


της τὸν Ἄρτον τῆς Ζωῆς, ὁ πολιτιμότατος
* ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3 ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Εβδομαδιαίο φυλλάδιο
Τόμος, στὸν ὁποῖο μὲ τὸν θεῖον Δάκτυλόν Γιορτή Κατηχητικών σύντομη,
Του, τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ὁ θεὸς καὶ Πατὴρ παραδοσιακοί χοροί (πρωϊ)
«ἔγραψε» ἀνεξίτηλα τὸν Λόγον Του; * Δευτέρα 26/3, Σύναξις Αρχαγγέ- ΚΥΡΙΑΚΗ
Καὶ καταλαβαίνεις τώρα, ψυχή μου, πιὸ λου Γαβριήλ, Προηγιασμένη Θ.Λ.
καλὰ ἀπὸ ἄλλοτε, γιατὶ ἡ Παναγία Μητέρα πρωϊ (Κατάλυσις οίνου & ελαίου) 25 MAΡΤΙΟΥ 2018
μας περιέχει μέσα της τὴν Ἐκκλησία τοῦ *Τετάρτη 28/3, Ιλαρίωνος οσίου +EYΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ


Χριστοῦ καὶ ἔχει τόσο μεγάλη θέση, τὴ Προηγιασμένη Θ.Λ. πρωϊ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)
μοναδικὴ, μέσα στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν *Παρασκευή 30/3, Προηγιασμένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 2614 007144
τοῦ ἀγαπημένου Υἱοῦ της, τοῦ Θεοῦ καὶ Θ.Λ. πρωϊ, Ευβούλης μάρτ.
Σωτῆρος μας Χριστοῦ; * Σάββατο 31/3, Λαζάρου,
Νὰ γιατὶ πρέπει νὰ ἀκούσεις, ψυχή μου, Υπατίου Γαγγρών
κι ἐσὺ τὸ μυστικὸ κάλεσμα, τὸ ὁποῖο σοῦ * Κυριακή Βαϊων 1/4, Μαρίας
ἀπευθύνεται, γιὰ νὰ ἀκολουθήσεις τὴν Αιγυπτίας Η καρδιὰ τῆς Ἁγίας Τραπέζης ποία
Παναγία Μητέρα καὶ νὰ μεταμορφωθεῖς ** Τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα θα
νὰ εἶναι; Εἶναι τὸ θεῖο καὶ ἱερότατο 1⁄4ëá ìéëïýí
κι ἐσὺ μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου σ’ αὐτό ποὺ ανακοινώνονται από τον Εφημέριο. Εὐαγγέλιο. Σ’ αὐτὸ εἶναι κατατεθει- ãé´ ÁõôÞí
πρώτη Ἐκείνη ὑπερθαυμαστὰ ἔγινε, στὰ μένος ὁ λόγος τοῦ Λόγου, σαρκωμέ-
δικὰ σου πάντα μέτρα. Γιατὶ ἐσὺ βέβαια Ι.ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ νος γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ σὲ σύμβολα
γραφῆς καὶ λαλιᾶς. Εἶναι ὁ «σαρκωμένος» λόγος στὴ
ποτέ σου δὲν θὰ μπορέσεις νὰ τὴ φτάσεις. κατά την περίοδο της Μεγάλης
Αὐτὴ εἶναι ἀνέφικτη. Εἶναι ἡ «μόνη ἄμωμος Τεσσαρακοστής καθηµερινώς γλῶσσα τῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὸν δεχτοῦν
καὶ καλή». Εἶναι αὐτή, στὴν ὁποία δὲ βρῆκε καὶ νὰ τὸν κατανοήσουν στὸ βαθμό ποὺ μποροῦν γιὰ
το απόγευµα εκτός Πέµπτης
ψεγάδι κανένα ὁ μόνος ἀκήρατος Κύριος. νὰ μποροῦν νὰ νιώθουν τὸ κατὰ δύναμη καὶ μὲ τὴ χάρη
Σαββάτου και Κυριακής. πάντα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «τὸ μυστήριον τὸ χρόνοις
Εἶναι αὐτή, ποὺ μόνον αὐτῆς τὴ μοναδικὴ
ὀμορφιὰ ὕμνησε τὸ Πνεῦμα. Εἶναι αὐτή ποὺ αἰωνίοις σεσιγημένον, φανερωθὲν δὲ νῦν» (Ρωμ. Ἰδ’ 25).
ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ Θὰ τὸ πίστευες ὅμως, ψυχή μου, πὼς καὶ αὐτὸ τὸ
«ἐπεθύμησεν ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους» της Από ∆ευτέρα - Πέµπτη το απόγευµα
(Ψαλμ. 44, 12), γιατὶ πραγματικὰ ξεπερνάει ἱερότατο Εὐαγγέλιο, τὸ Βιβλίο τῶν βιβλίων, εἰκόνα εἶναι;
καὶ αὐτῶν τῶν ὑπερκαλῶν ἀγγέλων τὴν Πραγματικὰ εἰκονίζει τὴν «Χριστοῦ Βίβλον τὴν ἔμψυχον,
Ομάδα ΔΙΨΩ
καλλονή. Ὅμως ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ τῆς ἐσφραγισμένην τῷ Πνεύματι τὸν Τόμον, ἐν ᾧ δακτύλῳ ἐγγέγραπται πατρὸς ὁ Λό-
μοιάζεις κι ἐσύ, ψυχή μου, ὅσο μεγάλη κι ἂν Σύναξη για νέους - νέες
γος», τὴν Παναγία. Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ «δάκτυλος» τοῦ θεοῦ; ῥωτᾶς. Μοῦ, τὸ λέει τὸ
εἶναι ἐκείνη καὶ ὅσο μικρὴ καὶ ἀσήμαντη κι ἂν άνω των 18 ετών... ἴδιο τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Πρόσεξε μόνο λίγο καὶ θὰ τὸ καταλάβεις. «Εἰ δὲ δακτύλῳ
εἶσαι ἐσύ. Πρέπει μὲ τὸν τρόπο σου νὰ τῆς θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεῖα τοῦ θεοῦ» (Λουκ. ια’
μοιάσεις καὶ νὰ τῆς μοιάζεις ὅλο καὶ περισ- Κάθε Δευτέρα στις 8.00 μ.μ. 20) καὶ «εἰ δὲ ἐγὼ Πνεύματι θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἒφ’ ὑμᾶς ἡ
σότερο, μέρα τὴ μέρα, χρόνο τὸ χρόνο, ἂν στο διαδίκτυο ζωντανά η ομάδα βασιλεῖα τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. ιβ΄ 28).
θέλεις. Νὰ ε ἶ σ α ι π α ι δ ί τ η ς, ἂν θέλεις ΔΙΨΩ. Σύναξη για νέους - νέες άνω Πρῶτα λοιπὸν «ἐγράφη» ὁ Λόγος στὴν «ἔμψυχον Βίβλον», τὴν Παναγία, καὶ ἔπειτα
νὰ είσαι ἀδελφὸς τοῦ Υἱοῦ της... των 18 ετών... Οι συνάξεις γίνονται ἦταν δυνατὸν νὰ γραφτεῖ τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο ὡς βιβλίο. Καὶ «γράφτηκε» καὶ «σφρα-
στο Αρχονταρίκι της Ε.Κ.Π. ΔΙΨΩ
γίστηκε» «Πνεῦμα Ἅγιο». Δὲν τὸ εἶπε ὁ ἄγγελος; «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ,
Ἀρχμ. Εὐσεβίου Βίττη Πάναγνε Κόρη, καὶ Δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι...» (Λουκ. α’ 35). Ναί, σ’ αὐτὴν
(Όθωνος Αμαλίας 97 - Πάτρα) με
τὴ ζωντανὴ Βίβλο «δακτύλῳ ἐγγέγραπται Πατρὸς ὁ Λόγος».
υπεύθυνο τον Πρωτ/ρο π. Αντώνιο
Τὸ ἔνιωσες, ψυχή μου, τώρα πὼς ἡ Παναγία μας εἶναι
Ρουμελιώτη. - Ὁ Ναὸς ὁ ἔμψυχος τῆς θεότητος; Η θεία εἴσοδος τῆς σωτηρίας; συνέχεια στη σελ. 4
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ σελ.2 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ σελ.3

Ï Ηλίας Φλέσσας και ο Πα-


ναγιώτης Κεφάλας προτεί-
πάω κι εγώ». Και όταν απομακρύν-
θηκε από το λείψανο, πρόσθεσε:
Πάρε το μην το βρει κανένας και το
χάσεις!». Στις 25 Σεπτεμβρίου του Είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Ν.

1821
Βούλγαρη «Το Μεσσολόγγι των Ιδεών, ερμηνεία
νουν στον «Μάνα δεν γέννησε στην Ελλάδα 1849, ο γενναίος και έντιμος ήρωας, της απόφασης της εξόδου»).
«μπουρλο- δεύτερο Μάρκο... Ούτε είδα ούτε θα πεθαίνει πάμφτωχος».
τιέρη των ιδώ τέτοιον πολεμάρχη». («Τελευταίες Καλούμεθα, όλοι, να εορτάσουμε
ψυχών» Πα- ώρες», σελ. 132). «Ήταν πρωί, Σάββατο του Λα-
αυτή την επέτειο όπως αξίζει
«Όταν αποφυλακίστηκε ο Νικη- ζάρου, 10 Απριλίου του 1826, όταν
στους αγωνιστές του ’21 και όπως
ÕðÜñ÷åé äñüìïò ùñÝ! ταράς ο Τουρκοφάγος (Καταγόταν
η οικογένειά του από το Τουρκολέκα
συγκροτήθηκε το νεκροδόξαστο εκεί-
απαιτούν η παράδοση, το ήθος και
νο συμβούλιο αποφάσεως. Ήταν ένα
παφλέσσα, να αφήσει τους λόφους της Μεγαλόπολης γι’ αυτό τον αποκα- συμβούλιο θανάτου. Οι καπεταναίοι το πνεύμα αυτής της επετείου και
στο Μανιάκι και να ταμπουρωθεί λούσαν και Τουρκοπελέκα), το 1841, είχαν αναλάβει να διερευνήσουν, με πάνω απ’ όλα ως ένα εθνικό χρέος
ψηλότερα, στο βουνό, για να υπάρχει ήταν τόσο φτωχός που κατάντησε ανιχνευτές την ύπαρξη μυστικού δρό- που ενώνει όλους τους Έλληνες,
οδός διαφυγής. Απαντά: «Εγώ δεν ζητιάνος στα σοκάκια του Πειραιά. Η μου-διόδων για ακίνδυνο πέρασμα ανεβάζει το ηθικό μας και αποτελεί
ήρθα εδώ να μετρήσω το στρατό του αρμόδια αρχή, η οποία χορηγούσε των Ελεύθερων Πολιορκημένων στην πηγή υπερηφάνειας για όλους μας.
Μπραϊμη, πόσος είναι, από τα ψηλώ- θέσεις επαιτείας, τον επέτρεπε να ελευθερία. Κανένας όμως δεν έφερε
ματα. Ήρθα να πολεμήσω. Ούτε τρελ- Τα λόγια του Κολοκοτρώνη προς
επαιτεί, κοντά στην εκκλησία της Ευ- ελπιδοφόρα πληροφορία. Οι λόγχες
λάθηκε ο Μπραϊμης να χασομεράει αγγελίστριας, κάθε Παρασκευή! Όταν και οι στενωποί φυλάγονταν άγρυ- τους νέους είναι και σήμερα επίκαιρα
εκεί που ελπίζει να κερδίσει νίκη, μα αυτά έφτασαν στα αυτιά του πρέσβη πνα από τους πολιορκητές σε βάθος «Εις εσάς μένει να ισάσετε και να
θα τραβήξει ίσα κατά την Τριπολιτσά, της Γαλλίας, αυτός απεστάλη από την χώρου και τόπου. Γενική ήταν η κατή- στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς
κι εγώ τότε θα μείνω να μαζεύω από κυβέρνηση του, στο σημείο όπου ζη- φεια και η σιωπηλή θλίψη. Την σιωπή ελευθερώσαμε• και, διά να γίνη
πίσω τα καρφοπέταλά του. Αν όμως τιάνευε ο μεγάλος οπλαρχηγός. Μόλις της στιγμής έσπασε η βροντώδης και τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια
τον κρατήσω εδώ στο Μανιάκι, γλιτώ- ο Νικηταράς αντελήφθη τον ξένο, μά- σταθερή έκρηξη του τρανοδύναμου της πολιτείας την ομόνοια, την
νω τον Μωριά, γιατί θα τον κάμω να ζεψε αμέσως το απλωμένο χέρι του. αρχηγού της Φρουράς, του Θανάση
θρησκεία, την φρόνιμον ελευθερία».
πισωγυρίσει όπως ο Δράμαλης, ειτε- - Τι κάνετε στρατηγέ μου; ρώτησε Ραζη-Κότσικα.
μή θα πληρώσει ακριβά το αίμα μου ο ξένος. - Υπάρχει δρόμος ωρέ!
και θα συλλογιστή καλά ύστερα να - Απολαμβάνω ελεύθερη πατρίδα, - Ποιος είναι, στρατηγέ, και δεν
μπη στην καρδιά του Μωριά. Καθίστε απάντησε υπερήφανα ο ήρωας. τον λες τόση ώρα; Διαμαρτυρήθηκαν
εδώ να πεθάνουμε σαν αρχαίοι Έλλη- - Μα εδώ την απολαμβάνετε, όλοι οι παριστάμενοι.
νες». (Κ. Παπαδημητρίου, «Τελεταίες καθισμένος στον δρόμο; Επέμενε ο - Είναι ο δρόμος του Θεού, φω-
ώρες, τελευταία λόγια των Αγωνιστών ξένος. νάζει».
του ‘21», σελ. 159). - Η πατρίδα μού έχει χορηγήσει Μόνο αν βαδίσουμε τον δρόμο
σύνταξη για να ζω καλά, αλλά έρχο- του Θεού, θα αναστηθούμε ως λαός
Πριν οδηγήσουν το νεκρό σώμα μαι εδώ για να παίρνω μια ιδέα πώς και ως κράτος...
του Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγ- περνάει ο κόσμος, απάντησε περή-
γι στάθηκαν οι Σουλιώτες για λίγο στο φανα ο Νικηταράς.
μοναστήρι της Παναγίας της Πρου- - Ο ξένος κατάλαβε και διακριτικά,
σιώτισσας. Εκεί γιατροπορευόταν ο φεύγοντας, άφησε να του πέσει ένα
Καραϊσκάκης. Όταν το έμαθε σύρθηκε πουγκί με χρυσές λίρες. Ο σχεδόν
στην εκκλησιά, φίλησε τον νεκρό κλαί- τυφλός Νικηταράς άκουσε τον ήχο,
γοντας και είπε: «-Άμποτες, αδελφέ έπιασε το πουγκί και φώναξε στον
μου, Μάρκο, από τέτοιο θάνατο να ξένο: «Σου έπεσε το πουγκί σου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ σελ.2 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ σελ.3

Ï Ηλίας Φλέσσας και ο Πα-


ναγιώτης Κεφάλας προτεί-
πάω κι εγώ». Και όταν απομακρύν-
θηκε από το λείψανο, πρόσθεσε:
Πάρε το μην το βρει κανένας και το
χάσεις!». Στις 25 Σεπτεμβρίου του Είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Ν.

1821
Βούλγαρη «Το Μεσσολόγγι των Ιδεών, ερμηνεία
νουν στον «Μάνα δεν γέννησε στην Ελλάδα 1849, ο γενναίος και έντιμος ήρωας, της απόφασης της εξόδου»).
«μπουρλο- δεύτερο Μάρκο... Ούτε είδα ούτε θα πεθαίνει πάμφτωχος».
τιέρη των ιδώ τέτοιον πολεμάρχη». («Τελευταίες Καλούμεθα, όλοι, να εορτάσουμε
ψυχών» Πα- ώρες», σελ. 132). «Ήταν πρωί, Σάββατο του Λα-
αυτή την επέτειο όπως αξίζει
«Όταν αποφυλακίστηκε ο Νικη- ζάρου, 10 Απριλίου του 1826, όταν
στους αγωνιστές του ’21 και όπως
ÕðÜñ÷åé äñüìïò ùñÝ! ταράς ο Τουρκοφάγος (Καταγόταν
η οικογένειά του από το Τουρκολέκα
συγκροτήθηκε το νεκροδόξαστο εκεί-
απαιτούν η παράδοση, το ήθος και
νο συμβούλιο αποφάσεως. Ήταν ένα
παφλέσσα, να αφήσει τους λόφους της Μεγαλόπολης γι’ αυτό τον αποκα- συμβούλιο θανάτου. Οι καπεταναίοι το πνεύμα αυτής της επετείου και
στο Μανιάκι και να ταμπουρωθεί λούσαν και Τουρκοπελέκα), το 1841, είχαν αναλάβει να διερευνήσουν, με πάνω απ’ όλα ως ένα εθνικό χρέος
ψηλότερα, στο βουνό, για να υπάρχει ήταν τόσο φτωχός που κατάντησε ανιχνευτές την ύπαρξη μυστικού δρό- που ενώνει όλους τους Έλληνες,
οδός διαφυγής. Απαντά: «Εγώ δεν ζητιάνος στα σοκάκια του Πειραιά. Η μου-διόδων για ακίνδυνο πέρασμα ανεβάζει το ηθικό μας και αποτελεί
ήρθα εδώ να μετρήσω το στρατό του αρμόδια αρχή, η οποία χορηγούσε των Ελεύθερων Πολιορκημένων στην πηγή υπερηφάνειας για όλους μας.
Μπραϊμη, πόσος είναι, από τα ψηλώ- θέσεις επαιτείας, τον επέτρεπε να ελευθερία. Κανένας όμως δεν έφερε
ματα. Ήρθα να πολεμήσω. Ούτε τρελ- Τα λόγια του Κολοκοτρώνη προς
επαιτεί, κοντά στην εκκλησία της Ευ- ελπιδοφόρα πληροφορία. Οι λόγχες
λάθηκε ο Μπραϊμης να χασομεράει αγγελίστριας, κάθε Παρασκευή! Όταν και οι στενωποί φυλάγονταν άγρυ- τους νέους είναι και σήμερα επίκαιρα
εκεί που ελπίζει να κερδίσει νίκη, μα αυτά έφτασαν στα αυτιά του πρέσβη πνα από τους πολιορκητές σε βάθος «Εις εσάς μένει να ισάσετε και να
θα τραβήξει ίσα κατά την Τριπολιτσά, της Γαλλίας, αυτός απεστάλη από την χώρου και τόπου. Γενική ήταν η κατή- στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς
κι εγώ τότε θα μείνω να μαζεύω από κυβέρνηση του, στο σημείο όπου ζη- φεια και η σιωπηλή θλίψη. Την σιωπή ελευθερώσαμε• και, διά να γίνη
πίσω τα καρφοπέταλά του. Αν όμως τιάνευε ο μεγάλος οπλαρχηγός. Μόλις της στιγμής έσπασε η βροντώδης και τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια
τον κρατήσω εδώ στο Μανιάκι, γλιτώ- ο Νικηταράς αντελήφθη τον ξένο, μά- σταθερή έκρηξη του τρανοδύναμου της πολιτείας την ομόνοια, την
νω τον Μωριά, γιατί θα τον κάμω να ζεψε αμέσως το απλωμένο χέρι του. αρχηγού της Φρουράς, του Θανάση
θρησκεία, την φρόνιμον ελευθερία».
πισωγυρίσει όπως ο Δράμαλης, ειτε- - Τι κάνετε στρατηγέ μου; ρώτησε Ραζη-Κότσικα.
μή θα πληρώσει ακριβά το αίμα μου ο ξένος. - Υπάρχει δρόμος ωρέ!
και θα συλλογιστή καλά ύστερα να - Απολαμβάνω ελεύθερη πατρίδα, - Ποιος είναι, στρατηγέ, και δεν
μπη στην καρδιά του Μωριά. Καθίστε απάντησε υπερήφανα ο ήρωας. τον λες τόση ώρα; Διαμαρτυρήθηκαν
εδώ να πεθάνουμε σαν αρχαίοι Έλλη- - Μα εδώ την απολαμβάνετε, όλοι οι παριστάμενοι.
νες». (Κ. Παπαδημητρίου, «Τελεταίες καθισμένος στον δρόμο; Επέμενε ο - Είναι ο δρόμος του Θεού, φω-
ώρες, τελευταία λόγια των Αγωνιστών ξένος. νάζει».
του ‘21», σελ. 159). - Η πατρίδα μού έχει χορηγήσει Μόνο αν βαδίσουμε τον δρόμο
σύνταξη για να ζω καλά, αλλά έρχο- του Θεού, θα αναστηθούμε ως λαός
Πριν οδηγήσουν το νεκρό σώμα μαι εδώ για να παίρνω μια ιδέα πώς και ως κράτος...
του Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγ- περνάει ο κόσμος, απάντησε περή-
γι στάθηκαν οι Σουλιώτες για λίγο στο φανα ο Νικηταράς.
μοναστήρι της Παναγίας της Πρου- - Ο ξένος κατάλαβε και διακριτικά,
σιώτισσας. Εκεί γιατροπορευόταν ο φεύγοντας, άφησε να του πέσει ένα
Καραϊσκάκης. Όταν το έμαθε σύρθηκε πουγκί με χρυσές λίρες. Ο σχεδόν
στην εκκλησιά, φίλησε τον νεκρό κλαί- τυφλός Νικηταράς άκουσε τον ήχο,
γοντας και είπε: «-Άμποτες, αδελφέ έπιασε το πουγκί και φώναξε στον
μου, Μάρκο, από τέτοιο θάνατο να ξένο: «Σου έπεσε το πουγκί σου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ σελ.4 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Από τον Προϊστάμενο του Ι.Ν. Γενεσίου Τιμίου Προ-
δρόμου Παραλίας Πατρών, π.Αντώνιο Ρουμελιώτη
Η πύλη ἡ ἀδιόδευτος, ποὺ μόνος διώδευσεν Μαζί του η Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, ὁ Χριστός; ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ “ΔΙΨΩ”

Η ἔμψυχος Τράπεζα, ποὺ βαστάζει ἐπάνω


της τὸν Ἄρτον τῆς Ζωῆς, ὁ πολιτιμότατος
* ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3 ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Εβδομαδιαίο φυλλάδιο
Τόμος, στὸν ὁποῖο μὲ τὸν θεῖον Δάκτυλόν Γιορτή Κατηχητικών σύντομη,
Του, τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ὁ θεὸς καὶ Πατὴρ παραδοσιακοί χοροί (πρωϊ)
«ἔγραψε» ἀνεξίτηλα τὸν Λόγον Του; * Δευτέρα 26/3, Σύναξις Αρχαγγέ- ΚΥΡΙΑΚΗ
Καὶ καταλαβαίνεις τώρα, ψυχή μου, πιὸ λου Γαβριήλ, Προηγιασμένη Θ.Λ.
καλὰ ἀπὸ ἄλλοτε, γιατὶ ἡ Παναγία Μητέρα πρωϊ (Κατάλυσις οίνου & ελαίου) 25 MAΡΤΙΟΥ 2018
μας περιέχει μέσα της τὴν Ἐκκλησία τοῦ *Τετάρτη 28/3, Ιλαρίωνος οσίου +EYΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ


Χριστοῦ καὶ ἔχει τόσο μεγάλη θέση, τὴ Προηγιασμένη Θ.Λ. πρωϊ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)
μοναδικὴ, μέσα στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν *Παρασκευή 30/3, Προηγιασμένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 2614 007144
τοῦ ἀγαπημένου Υἱοῦ της, τοῦ Θεοῦ καὶ Θ.Λ. πρωϊ, Ευβούλης μάρτ.
Σωτῆρος μας Χριστοῦ; * Σάββατο 31/3, Λαζάρου,
Νὰ γιατὶ πρέπει νὰ ἀκούσεις, ψυχή μου, Υπατίου Γαγγρών
κι ἐσὺ τὸ μυστικὸ κάλεσμα, τὸ ὁποῖο σοῦ * Κυριακή Βαϊων 1/4, Μαρίας
ἀπευθύνεται, γιὰ νὰ ἀκολουθήσεις τὴν Αιγυπτίας Η καρδιὰ τῆς Ἁγίας Τραπέζης ποία
Παναγία Μητέρα καὶ νὰ μεταμορφωθεῖς ** Τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα θα
νὰ εἶναι; Εἶναι τὸ θεῖο καὶ ἱερότατο 1⁄4ëá ìéëïýí
κι ἐσὺ μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου σ’ αὐτό ποὺ ανακοινώνονται από τον Εφημέριο. Εὐαγγέλιο. Σ’ αὐτὸ εἶναι κατατεθει- ãé´ ÁõôÞí
πρώτη Ἐκείνη ὑπερθαυμαστὰ ἔγινε, στὰ μένος ὁ λόγος τοῦ Λόγου, σαρκωμέ-
δικὰ σου πάντα μέτρα. Γιατὶ ἐσὺ βέβαια Ι.ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ νος γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ σὲ σύμβολα
γραφῆς καὶ λαλιᾶς. Εἶναι ὁ «σαρκωμένος» λόγος στὴ
ποτέ σου δὲν θὰ μπορέσεις νὰ τὴ φτάσεις. κατά την περίοδο της Μεγάλης
Αὐτὴ εἶναι ἀνέφικτη. Εἶναι ἡ «μόνη ἄμωμος Τεσσαρακοστής καθηµερινώς γλῶσσα τῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὸν δεχτοῦν
καὶ καλή». Εἶναι αὐτή, στὴν ὁποία δὲ βρῆκε καὶ νὰ τὸν κατανοήσουν στὸ βαθμό ποὺ μποροῦν γιὰ
το απόγευµα εκτός Πέµπτης
ψεγάδι κανένα ὁ μόνος ἀκήρατος Κύριος. νὰ μποροῦν νὰ νιώθουν τὸ κατὰ δύναμη καὶ μὲ τὴ χάρη
Σαββάτου και Κυριακής. πάντα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «τὸ μυστήριον τὸ χρόνοις
Εἶναι αὐτή, ποὺ μόνον αὐτῆς τὴ μοναδικὴ
ὀμορφιὰ ὕμνησε τὸ Πνεῦμα. Εἶναι αὐτή ποὺ αἰωνίοις σεσιγημένον, φανερωθὲν δὲ νῦν» (Ρωμ. Ἰδ’ 25).
ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ Θὰ τὸ πίστευες ὅμως, ψυχή μου, πὼς καὶ αὐτὸ τὸ
«ἐπεθύμησεν ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους» της Από ∆ευτέρα - Πέµπτη το απόγευµα
(Ψαλμ. 44, 12), γιατὶ πραγματικὰ ξεπερνάει ἱερότατο Εὐαγγέλιο, τὸ Βιβλίο τῶν βιβλίων, εἰκόνα εἶναι;
καὶ αὐτῶν τῶν ὑπερκαλῶν ἀγγέλων τὴν Πραγματικὰ εἰκονίζει τὴν «Χριστοῦ Βίβλον τὴν ἔμψυχον,
Ομάδα ΔΙΨΩ
καλλονή. Ὅμως ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ τῆς ἐσφραγισμένην τῷ Πνεύματι τὸν Τόμον, ἐν ᾧ δακτύλῳ ἐγγέγραπται πατρὸς ὁ Λό-
μοιάζεις κι ἐσύ, ψυχή μου, ὅσο μεγάλη κι ἂν Σύναξη για νέους - νέες
γος», τὴν Παναγία. Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ «δάκτυλος» τοῦ θεοῦ; ῥωτᾶς. Μοῦ, τὸ λέει τὸ
εἶναι ἐκείνη καὶ ὅσο μικρὴ καὶ ἀσήμαντη κι ἂν άνω των 18 ετών... ἴδιο τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Πρόσεξε μόνο λίγο καὶ θὰ τὸ καταλάβεις. «Εἰ δὲ δακτύλῳ
εἶσαι ἐσύ. Πρέπει μὲ τὸν τρόπο σου νὰ τῆς θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεῖα τοῦ θεοῦ» (Λουκ. ια’
μοιάσεις καὶ νὰ τῆς μοιάζεις ὅλο καὶ περισ- Κάθε Δευτέρα στις 8.00 μ.μ. 20) καὶ «εἰ δὲ ἐγὼ Πνεύματι θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἒφ’ ὑμᾶς ἡ
σότερο, μέρα τὴ μέρα, χρόνο τὸ χρόνο, ἂν στο διαδίκτυο ζωντανά η ομάδα βασιλεῖα τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. ιβ΄ 28).
θέλεις. Νὰ ε ἶ σ α ι π α ι δ ί τ η ς, ἂν θέλεις ΔΙΨΩ. Σύναξη για νέους - νέες άνω Πρῶτα λοιπὸν «ἐγράφη» ὁ Λόγος στὴν «ἔμψυχον Βίβλον», τὴν Παναγία, καὶ ἔπειτα
νὰ είσαι ἀδελφὸς τοῦ Υἱοῦ της... των 18 ετών... Οι συνάξεις γίνονται ἦταν δυνατὸν νὰ γραφτεῖ τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο ὡς βιβλίο. Καὶ «γράφτηκε» καὶ «σφρα-
στο Αρχονταρίκι της Ε.Κ.Π. ΔΙΨΩ
γίστηκε» «Πνεῦμα Ἅγιο». Δὲν τὸ εἶπε ὁ ἄγγελος; «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ,
Ἀρχμ. Εὐσεβίου Βίττη Πάναγνε Κόρη, καὶ Δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι...» (Λουκ. α’ 35). Ναί, σ’ αὐτὴν
(Όθωνος Αμαλίας 97 - Πάτρα) με
τὴ ζωντανὴ Βίβλο «δακτύλῳ ἐγγέγραπται Πατρὸς ὁ Λόγος».
υπεύθυνο τον Πρωτ/ρο π. Αντώνιο
Τὸ ἔνιωσες, ψυχή μου, τώρα πὼς ἡ Παναγία μας εἶναι
Ρουμελιώτη. - Ὁ Ναὸς ὁ ἔμψυχος τῆς θεότητος; Η θεία εἴσοδος τῆς σωτηρίας; συνέχεια στη σελ. 4