You are on page 1of 4

TEMA TILLBEHÖR: HARTGE GER BMW SNITS

När det handlar om produkter från tyska Hartge,


gäller i Sverige SAM Bilmode. Företaget Hartge
ligger i Beckingen i södra Tyskland. Här har det fun- Eleganta fakta
Hartge H35d
nits, näst intill på samma plats, sedan 1971.
Specialiteten är, då som nu, att få bästa tänkbara Motor: 6-cyl diesel, 2.993 cc. Borr x slag:
84,0x90,0 mm. Hartges motoruppgradering,
fart och snits på BMW. motorkåpor och egna rostfria sportsystem.
Effekt: 354 hk/3.400 rpm.
AV FREDRIK LUND (TEXT), JOACHIM CRUUS (FOTO)
Vridmoment: 700 Nm/1.800 rpm.
Transmission: 8-stegad automat, rwd.
Chassi: Hartge sänkningssats. 30 mm.
Bromsar: BMW original.
Lättmetallfälgar: Hartge Classic 2. Fram: 8,5x21”.
Bak: 9,5x21”.
Däck: Yokohama Advan Sport. Fram: 255/30ZR21.
Bak: 295/25ZR21.
Kaross: Hartgepaket och -emblem.
Lack: BMW Indidual grå med matt finish.
Interiör: 3-ekrad läderklädd sportratt, kolfiber-
inlägg för ratt, aluminiumpedaler, golvmatta och
fotmattor, allt av Hartges egen tillverkning.

BLICKAR FRAMÅT. Hartges historia är just historia för företaget. Jörg


Wey (bilden) och hans kollegor blickar hela tiden framåt, men väggarna i
konferensrummet pryds av några av Hartges legendariska rallybilar. Vd Her-
bert Hartge har själv en bakgrund som professionell racingförare.

D
en är kraftfull, unik Schnitzer som kollegor i bran-
och laddad med kör- schen, men har skapat vår egen
glädje. Men samtidigt filosofi och identitet.
diskret och elegant. Något som märks väl på H35d.
Många skulle rent av Inget känns överdrivet eller vulgärt.
tro att det var en helt standard-
mässig BMW 535d som susade Bekväm. Kunderna finns över
förbi. Men så är inte fallet. hela världen. Jörg talar inte om
Faktum är att BMW-tunern länder, utan kontinenter. Till och
Hartges senaste dieselmonster med när han talar om den just
H35d är summan av en över 40 nu starkast växande marknaden:
år lång affärsplan. Bilen speglar, Kina!
i mångt och mycket, företagets Han menar att det är möjligt
filosofi och en verklighet där die- att följa marknadsekonomin en-
selbilar sedan lång tid kopplat ett bart genom att kolla i mejlboxen.
stadigt grepp om marknaden. Just nu kommer ovanligt många STILRENT. Hartge arbetar uteslutande med BMW:s
Det krävs ett tränat öga för att förfrågningar till Hartge från Bra- aktuella modellprogram. H35d är tunerfirmans nu-
uppfatta det fullständigt unika silien. En indikation om var deras varande flaggskepp. Bakom den står nya 1-serien. Vid
lackvalet: Den grå kulören ingår i nästa tillväxtmarknad kommer att besöket var trimsteget till F20, som förvandlar 116
BMW M3:s individuella program. finnas. hästkrafter till 142 kusar, ännu inte på plats i bilen.
En viktig skillnad dock: Här är Men just nu befinner vi oss i
den lackerad matt och officiellt Hartges H35d, långt från både
går det inte att välja denna kom- dator och mejlboxar. Eller?
INSPEKTERAR.
bination från fabrik. Nja, datorerna gör sig påminda.
Varje produkt måste
I grund och botten är det ett origi-
godkännas av besikt-
Kollegor. Men ska rätt vara rätt så nal styrsystem som skickar signaler
ningsorganet TÜV.
är detta inte längre någon BMW. till motorn, men det är komplet-
Här kontrollerar TÜV-
Hartge räknas som en egen bilpro- terat med ett särskilt piggyback-
inspektören Hans
ducent och H35d är ett i raden av system som reglerar både tänd-
Müller (t.v.) att arbetet
exempel på detta. H35, som en ning och bränslematning.
med E92:an är fullgott.
hyllning till Hartges BMW E30-byg- All information passerar följ-
gen, med den större sexcylindriga aktligen original styrsystem och
maskinen som normalt återfanns i turboaggregaten i H35d är fort-
storebror 635i. Detta E30-monster farande desamma som när bilen
byggdes och såldes under 80-talet, lämnade BMW:s fabriksområde.
under namnet H35! – Det innebär att vi inte ändrar
– Hartge har alltid valt en några parametrar som inte mo-
mer stilren linje än exempelvis torn och turboaggregaten redan
Hamann, förklarar Jörg Wey vid klarar från fabrik, förtydligar Jörg.
Hartge GmbH & Co. KG. Vi ser En säkerhet som gör det tryggt för
däremot både Hamann och AC både kunden och oss.
30 BILSPORT NR 6 2012
Kraft och elegans
ingår i Hartges
koncept

Ändå är det ingen dålig ökning let. Men allt detta är historia. Vi
som F10 535 diesel-ägare har att gillar att blicka framåt i företaget.
vänta. Effekten går från 300 häst- Det gör man, främst genom att
krafter upp till 354! alltid arbeta med grym framför-
En så stor och tung bil som 535 hållning. Bara utvecklingen av en
diesel kanske känns fjärran från enskild produkt kan ta sex måna-
Hartges ursprung: Motorsport. der, så det gäller att börja planera
Grundaren Herbert Hartge är en allt i god tid.
erfaren racingförare, som tävlat Precis som de gjort med demobi-
med olika BMW-bilar ända sedan len H35d. Så länge vi kör som folk
70-talet. Företaget Hartge KG är det svårt att märka skillnaderna
grundades 1971 och inlednings- från en standard BMW 535d. Detta
vis fungerade det som en ordinär trots att bilen, i Hartges utförande,
BMW-handlare. faktiskt rullar på 21-tumsfälgar
– Redan då ville Herbert med gummisnoddar med tunn
EGNA PRODUKTER. All utveckling av produkter sker inhouse, men till- Hartge erbjuda tuning och per- 30-profil runtom och med en 30
verkningen lämnas i vissa fall bort till erkända specialister för att kapa kostna- formance till konsumentled, en mm sänkning. Färden sker ändå
der samtidigt som det inte tummas på kvaliteten. Sänkfjädrar är ett exempel. banbrytande idé i början av 70-ta- både lugnt och behagligt.
NR 6 2012 BILSPORT 31
TEMA TILLBEHÖR: HARTGE GER BMW SNITS

”Vi ger inte mycket för all


0-100-hysteri.
Snabba och säkra
omkörningar, däremot ...”
Sänkningen följer även den till pass då det är dags att köra om.
Hartges filosofi. Deras produkter Kraften är massiv och du behöver
ska just vara deras produkter. Men inte ens manuellt gå ned ett par
de räds inte att anlita specialister i växelsteg med den 8-stegade väx-
olika sakfrågor för att ta fram just ellådan. Det är bara att trycka till
de produkter som Hartge vill stå på gasen och njuta av resan.
för. Och vilka kritierer det är, av- – Detta är Hartges styrka, me-
gör i regel Herr Herbert Hartge nar Jörg. Vi ger inte mycket för
själv, då han deltar i både utveck- all 0-100-hysteri, där skillnaderna
ling och utprovning av produkter mellan original och trim kan vara
innan de sedan erbjuds på mark- under en halv sekund. Vem upp-
naden. fattar det?
Sänkningsfjädrarna på H35d Att däremot stämpla på från 80
har givetvis genomgått just en km/h och hålla stumt upp till 180
sådan process. På så vis sparar km/h (ja, vi befinner oss i auto-
Hartge in både tid och pengar, bahns förlovade fri fart-land), det
men står ändå med en fullständigt är då skillnaden ska vara uppen-
unik produkt i slutändan. bar.
– Svenskar brukar vara väldigt När proceduren testas i Hartge
intresserade av just performance H35d förstår man precis vad Jörg
före aerodynomik, berättar Jörg. talar om. Så pass att det inte krävs
På marknader som Ryssland eller att aktivt hoppa mellan testbilen
Saudiarabien är det mycket utse- och en standard BMW 535d för ENKELHET. Alla produkter ska kunna monteras var som helst i världen,
endet som dominerar. att uppfatta skillnaden. utan specialverktyg. Men vill kunden ha jobb gjort på plats hos Hartge lö-
Själv brinner han mest för mo- Faktum är att 80-180 km/h-pro- ser firman givetvis det. Här en 3-serie E92 som får nya fjäderben.
toroptimeringar. Jörg berättar med cessen skiljer 4,5 sekunder mellan bi-
stor entusiasm om de möjligheter larna! Kraften är helt linjär, utan nå-
som BMW skapat genom att börja gon gammeldags ketchuptendens.
överladda sina bensinmotorer.
– BMW glömmer inte att plocka Tidlös före trend. Gammal
ut 40 hästkrafter ur en sugmotor, teknik är heller inte intressant
säger han. Det finns en anledning för Hartge. Faktum är att de ute-
att effektuttagen ligger där de lig- slutande arbetar med BMW:s ak-
ger från fabrik. tuella modellprogram. Det som
Men med överladdning skapas blir över vid generationsskiften
den marginal som behövs för att lagerförs, men någon nytillverk-
trimma säkert och dessutom våga ning av äldre delar sker inte.
lämna garanti på arbetet. Inklu- De utför heller inte några unika
sive turboaggregaten, som före- helhetslösningar. Grundtanken
taget egentligen aldrig rör. är att allting ska kunna monteras
var som helst i världen, utan spe-
Resultat direkt. Varje produkt cialverktyg eller särskilda förkun-
genomgår ett mycket noggrant ut- skaper.
vecklingsarbete, hela tiden i nära – Vi siktar på den breda massan,
samarbete med det tyska besikt- säger Jörg. Inte det enklaste, men
ningsorganet TÜV. Allt är en lång heller inte det mest exklusiva.
process där hållbarhet, säkerhet Ett recept som ligger närmare
och kvalitet är ständigt återkom- tidlöst än trendigt, ett hållbart
mande punkter. Allt certifieras koncept som överlevt både finans-
givetvis och för eftermarknadsde- kriser och trendsvackor. RYKANDE FÄRSK. Fälgarna heter Ultima och är i 19-tums stor-
taljer får kunden genomföra en Årets produktutbud är det mest lek. Idag finns ett komplett tuningprogram utvecklat för nya 1-se-
slutbesiktning för samma besikt- omfattande i Hartges över 40-åri- rien (F20). Vid besöket saknades enbart motoruppgraderingen.
ningsorgan för att få det dokumen- ga historia och marknaden visar
terat i papprena att bilen är god- inget tecken på att mättas. EFFEKT. Att
känd med Hartges produkter. Men – Om ytterligare 40 år kanske el- gå från 116
trots att en TÜV-godkänd produkt bilar är en stor grej. Då får vi väl säl- hästkrafter till
väger tungt och inte bör orsaka ja starkare batterier, skämtar Jörg. 142 i ett steg
några problem med polisen beto- Här och nu inriktar vi oss helt på gör alldeles up-
nar Jörg att det förekommer olika utvecklingen av överladdade ben- penbart skill-
regler även inom EU-länderna. sinmotorer och riktar blicken mot nad. Som alltid
Vid det här laget har motorn i helt nya tillväxtmarknader. gäller piggy-
Hartges H35d nått rekommende- Det enda som inte lär ändras är back-uppgra-
rad arbetstemparatur. Piggyback- Hartges filosofi: Alltid i framkant, deringar, vilket
systemet aktiveras när motorn alltid tidlöst och alltid bästa tänk- innebär att
nått 60 procent av sin idealiska bara kvalitet! bilens ordina-
arbetstemperatur, allt för att vara En filosofi som speglas ytterst rie styrsystem
på den säkra sidan. väl i företagets dieselmonster finns kvar.
Den extra effekten kommer väl H35d! l
32 BILSPORT NR 6 2012
LAGOM. Det krävs ett tränat BMW-
öga för att uppfatta alla detaljer,
precis som folket vid Hartge vill
ha det. Det diskreta stuket går
till och med hem i Arab-emiraten,
som annars gjort sig kända
som stor marknad för extrema
vulgära bodykit.

BEKVÄMT. Trots 30 mm sänkning och POPULÄRT. Dieselmarknaden är stor i Eu- RIVJÄRN. Glöm 0-100 km/h. Det är vid om-
21-tumsfälgar med gummisnoddar till hjul så ropa. Ingen slump att Hartge valde 535 diesel körning som Hartges uppgradering verkligen
är H35d förvånansvärt bekväm. Inte bara på som egen demobil. Både effekt och vrid är kommer till sin rätt. Ett maximalt vridmoment
autobahn. förbättrat. om 700 Nm ger alla rätta förutsättningar!

LÄTTVIKTARE.
Tro det eller ej,
men det är en
23-tumsfälg som
Jörg med lätthet
lyfter med en
hand. Fälgen
väger en-
dast 14 kg,
lättare än
en original
WORKSHOP. 20-tums-
Lagret är ett kom- fälg!
binerat lager och
verkstad. Fälgar är
något av en storsäl-
jare hos Hartge. I
bakgrunden skym-
tas delar av fir-
mans eget avgas-
system till BMW
M3. Ger cirka 20
hästar extra och
sänker vikten med
ungefär 10 kg.

NR 6 2012 BILSPORT 33