You are on page 1of 28

Prirodno-matematički fakultet

Departman za Matematiku i informatiku


Materijal sa predavanja iz predmeta Informacioni
sistemi I
 Pojam i osnovni koncepti informacionog
sistema
 Modeli razvoja informacionog sistema
 Definicija sistema: Sistem je skup objekata i njihovih
međusobno veza. Objekti u sistemu se opisuju preko
svojih svojstava koji se nazivaju atributi.

Opšta definicija sistema - (Lazarević et al.,1986)

 Teorija sistema, nastala početkom XX veka u cilju


proučavanja i analize različitih sistema
 Definicija podatka:
◦ Podatak je kodirana predstava o nekoj činjenici iz realnog sveta
◦ Podatak je nosilac informacije
 Definicija informacije:
◦ Informacija je protumačeni podatak
◦ Informacija je kapacitet povećanja znanja
◦ Informacija je nešto što ukida ili smanjuje neodređenost
 Informacioni sistem je sistem u kome se veze
između objekata i veze sistema sa okolinom
ostvaruju razmenom informacija
 Informacioni sistem (IS) je integrisani skup
komponenti za sakupljanje, snimanje,
čuvanje, obradu i prenošenje informacija
 Osnovna uloga IS je obezbeđivanje
informacija i znanja za rešavanje poslovnih
problema
 Ljudi
 Hardver
 Softver
 Podaci
 Računarske mreže
 Izvršavanje radnji velikom brzinom, obrada velike količine
podatka i računskih operacija
 Obezbeđivanje brze, precizne i jeftine komunikacije unutar i
između organizacija
 Memorisanje na što je moguće manjem prostoru ogromne
količine informacija i obezbeđenje, brzog i jednostavnog
pristupa svim korisnicima
 Obezbeđivanje brzog i jeftinog pristupa ogromnim količinama
informacija širom sveta
 Mogućnost komunikacije i saradnje bilo gde i u bilo koje vreme
 Porast efikasnosti i efektivnosti ljudi koji rade u grupama na
jednom mestu ili na nekoliko lokacija
 Postizanje merljive i nemerljive koristi za organizaciju
 Ispravnost – sistem radi ono što korisnik očekuje
 Potpunost – svi zahtevi korisnika su
implementirani
 Robustnost sistema – sistem je otporan na
greške
 Jednostavnost upotrebe
 Jednostavnost održavanja
 Pouzdanost sistema
 Skalabilnost – sistem je moguće jednostavno
nadograditi
 Optimalnost sistema
 Prenosivost sistema –sistem je nezavistan od
platforme na koji se instalira
 Životni ciklus definiše faze i zadatke koje
nužno treba obaviti tokom razvoja bez obzira
na veličinu sistema koji se razvija
 Faze životnog ciklusa:
◦ Planiranje
◦ Analiza
◦ Dizajn
◦ Implementacija
◦ Održavanje
 Ciklus osigurava kontrolne tačke za praćenje
napretka projekta
 Ugovaranje projekta
 Upoznavanje realnog sistema
 Izrada koncepcije IS – idejni projekat IS
 Planiranje projekta
◦ Ciljevi, rokovi,obim,resursi
◦ Izrada plana razvoja, plana kvaliteta i izbor
metodologije
 Dobijanje saglasnosti za dalji rad
 Otkrivanje i definisanje korisničkih zahteva
 Izgradnja modela procesa
 Izgradnja modela podataka
 Dizajn korisničkog interfejsa
 Dizajn izlaza
 Dizajn ulaza, ulaznih ekranskih formi
 Dizajn baze podataka
 Dizajn programa
 Dizajn sistema kontrola
 Programiranje
 Instalacija i testiranje tehnologije
 Trening i obučavanje korisnika
 Konverzija i uvođenje sistema
 Glavni uzroci održavanja sistema su:
◦ Novi zahtevi sistema
◦ Greške u programu uočene u toku razvoja ili
modifikacije sistema
◦ Integracija, razdvajanje, reorganizacija organizacije
◦ Izmena zakonskih propisa
◦ Tehnički i hardverski problemi
Slika preuzeta iz (Balaban et al.,2002)
 1960: “softverska kriza”
◦ Odnos cene hardvera i softvera
◦ Kašnjenje u razvoju sistema
◦ Prekoračenje budžet
◦ Nedostatak stručnog kadra
◦ Preveliki troškovi održavanja
 Potreba za metodološkim pristupom
◦ Pojam softverskog inženjerstva
 Problem složenosti sistema
◦ Dekompozicija sistema
◦ Podela na faze
 Nerazumevanje suštine poslovnog sistema i
poslovanja
 Nedostatak komunikacije između korisnika i
IT stručnjaka koji učestvuju u razvoju
 Loša organizacija i vođenje projekta
 Složenost aplikacije
 Zanemarivanje okruženja u kom se sistem
razvija
 Greške u dizajnu i kontroli kvaliteta sistema
 Vodopadni model
 Prototipski model
 Transformacioni (operacioni) model
Slika preuzeta iz (Lazarević et al,1986)
 Karakteristike:
◦ Sačinjavaju ga aktivnosti koje se sukcesivno obavljaju
◦ Svaka faza sadrži strogo definisane ulaze i izlaze
◦ Pretpostavka realizacije naredne faze su rezultati
realizacije prethodne faze
◦ Realizacija softvera je posledica realizacije svih faza bez
izuzetka
◦ Zahtevi sistema se identifikuju mnogo pre nego što se
počne sa programiranjem
◦ Promene zahteva se smanjuju kako se sa projektom
napreduje
◦ Najstariji model koji se najšire i najčešće koristi
◦ Obezbeđuje solidnu dokumentaciju i lakše održavanje
 Primena modela se predlaže:
◦ Kada se razvija manji sistem
◦ Kada je korisnik u stanju da jednoznačno definiše
sve svoje zahteve
◦ Kada novac i vreme nisu ograničavajući faktori za
razvoj sistema
◦ Kada postoji dovoljno vremena i strpljenja kod
korisnika za dug vremenski period razvoja
 Nedostaci modela:
◦ Projekat mora u celosti da bude specifikovan pre
nego što se započne sa programiranjem
◦ Dug vremenski period izmedu kompletiranja
predloga sistema u fazi analize i isporuke sistema
◦ Korisnik mora biti strpljiv i istrajan jer će radne
verzije biti dostupne tek na kraju razvojnog
perioda
◦ Greške koje se ne otklone u testiranju mogu imati
stravično distorziono dejstvo na projekat u celini
Slika preuzeta iz (Lazarević et al,1986)
 Specifikacija zahteva korisnika razvija se
pomoću prototipa
 Vreme razvoja IS je smanjeno
 Prototipski model uticao na pojavu jezika
četvrte generacije
Slika preuzeta iz (Lazarević et al,1986)
 Kreiranje formalne specifikacije na osnovu
koje se generiše program
 Održavanje sistema se ne odvija na izvršnom
kodu već na specifikaciji
 Još uvek postoje problemi za potpunu
primenu ovog modela
 N. Balaban, Ž. Ristić, J. Đurković, J. Trninić, P.
Tumbas, (2006), "Informacione tehnologije i
informacioni sistemi“, Ekonomski fakultet
Subotica
 Lazarević, B.J., Dizdarević, P., Jovanović, V.M.
(1986), “Projektovanje informacionih sistema”
– skripta, Naučna knjiga, Beograd