You are on page 1of 4

INTEGRALNO:

1. Šta su osnovni ciljevi ugovora o Evropskoj ekonomskoj zajednici?

Osnovni cilj- uspostavljanje zajedničkog tržišta za ugalj i čelik;


ukidanje izvozno-uvoznih ograničenja- finansijskih, administrativnih i količinskih;
zabrana diskriminacije spram slobode izbora proizvođača ili dobavljača na tržištu;
regulisanje režima konskurencije i državnih subvencija;
a sve to u cilju:
- osiguranja redovnog snabdijevanja tržišta (ugljem i čelikom);
- ravnopravnog pristupa izvorima proizvodnje;
- najnižih mogućih cijena;
- podsticanja efikasnosti proizvodnje i optimalnog korištenja izvora;
- unapređenja uslova rada, povećanja međunarodne trgovine i modernizacije proizvodnje;

2. Navedi rukovodne vrijednosti EU


Mir
Integracija
Slobodno tržište
Dobrobit naroda EU
Društveni progres
Solidarnost
Supsidijarnost

3. Navedi pojedinačne vrijednosti EU


Javne usluge
Životna sredina
Javno zdravlje
Zaštita potrošača

4. Kada postoji kvalifikovana većina u Savjetu?


Za odluke kvalifikovanom većinom u Savjetu vrijedi princip tzv. dvostruke većine. Preciznije,
odluka je usvojena ako iz nje stoji, odnosno ako je za nju glasalo 55% drţava, što trenutno
znaĉi 15 drţava, i 65% stanovništva Evropske Unije. Izuzetak u vezi sa pragom
kvalifikovane većine vezan je za sluĉajeve kada Savjet ne postupa po prijedlogu Komisije
ili Visokog prestavnika. Tada kvalifikovana većinu ĉini 72% ĉlanova Savjeta, koji
predstavljaju drţave u kojim ţivi najmanje 65% stanovništva Unije.

5. Šta se shvata kao „žuti karton“ u kontekstu uloge nacionalnih parlamenata?


Zuti karton se srece u svim zakonodavnim postupcima. Nacrt treba dostaviti nacionalnim
parlamentima ako najmanje jedna trecina glasova odnosno 1/4 u oblasti slobode,
bezbjednosti i pravde (56 glasova). Tvrdi da se prijedlog protivi principu supsidijarnosti. Nacrt
akta se mora preispitati.

6. Generalni pravobranilac, postupak izbora sudija


Postlisabonsko rješenje ukljuĉuje posebno tijelo – panel –
koje daje mišljenje o kandidatima za generalne pravozastupnike i sudije Suda pravde i
Opšteg suda, prije nego ih konsenzusom postave vlade drţava ĉlanica. Za
razliku od broja sudija Suda EU , broj generalnih pravozastupnika nije statuiran u
mjerodavnoj odredbi Ugovora o EU. O tome odredbu sadrţi Ugovor o funkcionisanju
Unije, gdje je reĉeno da u Sudu pravde djeluje osam generalnih pravozastupnika, s tim da
njihov broj, na traţenje Suda, jednoglasnom odlukom moţe povećati Savjet.
Deklaracijom uz ovaj ĉlan je dat kompromis, gdje je principijelno dogovoreno povećanje
broja greneralnih pravozastupnika na jedanaest. Dakle , psotlisabonsko rješenje ima u
vidu šest stalnih i pet “rotirajućih” pravozastupnika.

7. Navedite savjetovadna tjiela EU


Ekonomsko- socijalni komitet
Komitet regija

8. Pod kojim uslovima država postane članica EU?

Država postaje čanica EU pod tzv. Kopenhagenskim kriterijima a to su:


- POLITIČKI; Stabilne institucije kaoc garant demokratije,vladavine prava i ljudskih prava
sloboda te zaštita manjina

- EKONOMSKI; Funkcionalnost tržišne ekonomije i kao takva evropski konkurentna

- PRAVNI; Sporednost za preuzimanje i primjenu komunitarnog akvinsa uključujući i svoj koji


se odnosi na EMU. Unijiski akvins predstavlja postojeća i buduća prava i obaveze u smislu
unijiskog pravnog sistema.

9. Kada je potpisan ugovor o EEZ?

1957 godine.

10. Sta spada u iskljucivu nadleznost EU?


Komisija iskljuĉivu nadleţnost zajednice vidi kao znatno obuhvatniju, iako iza ovog stava, ne
stoji konzistentna judikatura Evr. Suda , ni saglasnost drţava ĉlanica. Iskljuĉive nadleţnosti su
vezane za : 1. osnovne slobode u kontekstu unutrašnjeg trţišta; 2. zajedniĉku trgovinsku
politiku ;3. poljoprivrednu ;4. konkurenciju ;5. transport ;6. Zaštitu ribljeg fonda

11. Sta spada u dopunsku nadleznost EU?


Zaštita i unapređenje ljudskog zdravlja, industrija, kultura, turizam, obrazovanjesport itd.,
civilna zaštita, administrativna/upravna saradnja

12. Kako se biraju sudije Suda EU?


Evropski sud u uţem smislu ĉini 27 sudija, iz svake ĉlanice po jedan. Status ĉlana suda , obziromna
poloţaj , platu. Sudije E suda i generalni prvozastupnici se imenuju
saglasnošĉu drţava ĉlanica, na mandat od 6 godina, svake treće godine se obnavlja polovina broja
sudija i generalnih prvozastpnika, uz moguĉnost reimanovanja. Pri izboru drţavljanstvo je irelevantno.
Svaka drţava je predstavljena sa po jednim sudijom. Savjet moţe u E sud imenovati i odreĊeni broj
pomoćnih izvjestilaca, jednoglasno, koji pomaţu predsjedniku Suda u vezi sa donošenjem
privremenih mjera. Predsjednika Suda iz svojih redova biraju sudije na period od 3 godine, ageneralni
prvozastupnici biraju jednog od njih na jednogodišnju duţnost Prvog generalnog
prvoz. Prije peuzimanja duţnosti polaţu zakletvu kojom se obavezuju na nepristrastan i savjestan
rad, imaju imunitet u skladu sa Statutom suda. Jednoglasno mogu biti smjenjeni prije isteka mandata.
13. Navedi sta rade generalni pravobranioci?
Je specifican u toliko sto sudu podnosi svoje misljenje o konkretnom predmetu ali ne
ucestvuje u samom odlucivanju. Status sudija odgovara statusu pravobranilaca sudija u
evropskom sudu.

14. Sta se shvata kao "rano upozorenje" u kontekstu uloge nacionalnih parlamenata?
Ako se pozivom na princip supsidijarnosti nac.parlament ili jedan njegov dom usprotivi
dostavljenom prijedlogu o tome će obrazloženi stav dostaviti predstavnicima unijiskih
institucija.

15. Mastrihtski ugovor, šta se misli kada se kaže da je ovaj Ugovor usvajan u parlamentu?
VelikaBritanija osigurava ratifikaciju tek nakon sto je u parlamentu pribjegla specificnom manevru
plaseci se rezultata glasanja, ratifikacija se u parlamentu veze za glasanje o povjerenju vladi, vecina
glasa za ratifikaciju mastrihtskog ugovora.

16. Navedi između čega posreduje princip supsidijarnosti


Supsidijarnost je formalnopravno dignuta na rang temeljnih konstitutivnih principa EU.
To je uĉinjeno posredstvom jedne od uvodnih odredbi koja statuira supsidijarnost kao
jedan od principa na kojima poĉiva Unija kao cjelina, isticanjem da ona svoje ciljeve
ostvaruje “uz poštivanje principa supsidijarnosti” Ovaj princip smjera ka iznalaženju
optimalnog nivoa odlučivanja i djelovanja s tim da “u sumnji” sugeriše niži nivo. U
pitanju je supsidijarnost kao kriterijum raspodjele nadleţnosti, odnosno ovlaštenja u
okviru Zajednice. U kontekstu Unije i Zajednice to znaĉi primat nacionalnog nivoa, uz
mogućnost daljeg silaska na regionalni i lokalni nivo. Po nekima, taj element “boljeg i
efikasnijeg” sugeriše upravo komunitarno pravo.

17. Navdi sastav panela ( u vezi sa izborom sudija i GA)


Prije imenovanja sudija posebno tijelo tj panel daje misljenje o kandidatima za sudije on
daje misljenje al ne vrsi izbor nit pravi rang listu kandidata, izbor clanova je i dalje stvar
koncezusa drzava a ne savjeta drzava ili evropskog savjeta. Panel je zasebno tijelo koje
ucestvuje u izboru sudija i fgeneralnih pravobranioca i stize sa Lisabonskim ugovorom. On
daje misljenja ali ne vrsi izbor, niti pravi rang listu kandidata
Jednog clana panela predlaze parlament, sto osigurava ovoj instituciji najmanje indirektan
uticaj na izbor sudija.

18. Šta se naziva indirektnom tužbom?

19. Kada je osnovan finansijiski sud?


1975 godine.

20. Šta čini primarne izvore unijiskog prava?


a) Osnivački ugovori
- Ugovori EU (Masthritski)
- Ugovori o funkcionisanju EU ( Lisabonski)
b) Povelja o osnovnim pravima EU
c) Opšti principi unijiskog prava

21. Navedi šta je sud EU utvrdio u odlukama i slučajevima Van Gend en Loos i Conta
U ova dva slučaja Evropski sud je komunitarno pravo “proglasio“:
- Posebnim i autonomnim- u odnosu na nacinalno i u odnosu na međunarodno pravo;
- Nadređenim, višim- nadređeno je nacionalnom pravu;
- Neposredno primjenjivim i dejstvujućim- na cijelom području Zajednice;

22. Šta podrazumjeva tvrdnja da je uloga evropskog parlamenta izjednačena sa ulogom savjeta
u usvajanju budžeta EU?
Prvo budzet je u rezimu redovnog zakonodacnog postupka sto podrazumjeva i kljucnu ulogu
ep bez njegove saglaanoati nrma budzeta, drugo ukinuto je razlikovanje izmedju obaveznih i
neobaveznih izdataka cime je napusten svojevremeni sistem prema kojem je europski
parlament djelovao samo u vezi sa tzv. Obaveznim izdacima tj onim koji proizilaze iz odg
odredbi umjesto unijskog prava tj njegove primjene.

23. Prava građana Unije

Pravo slobodnog kretanja i nastanjivanja na teritoriji EU, pravo aktivnog i pasivnog biračkog
prava na loklanim i na izborima za Evropski parlament, pravo na dipl-konzul. Zaštitu u trećim
zemljama, pravo peticije Evropskom parlamentu, pritužbe Evropskom ombusmenu itd..

24. Definiši uredbu EU


Uredba je propis kojeg karakterisu opstost apstraktnost obaveznost i neposredna
primjenjivost u drzavi članici .To je pandan zakonu u unutrasnjem nacionalnom pravu.
Regulise odredjene drust odnose imajuci u vidu neodredjen krug lica kreirajuci ih prrma tom
"apstraktno" i obavezujuca je za sve subjekte.

25. Navedi nadležnosti savjeta


Formulise pravce razvoja unije, postavlja principe i opce smjernice, koordinira nacionalnim i
unijskim politikama, odlucuje o utemeljujucim vrijedostima unije, diskutuje o prijemu u
eurozonu i razmatra izvjestaje komisije.

26. Kriterijumi uspostavljanja pojačane saradnje