You are on page 1of 5

LOCUINŢĂ CU PARTER + MANSARDĂ ŞI ANEXE

jud. SUCEAVA, com. Dragoiesti, sat Dragoiesti

Faza: D.T.A.C.
Beneficiar: Popecu Nicolai în
mun. Suceava, Bd. Gavril Tudoras, Nr. 36
Bloc E24 , Scara B, Ap. 4

Colectiv de proiectare:

Şef de proiect:

Sp. arhitectură:

Sp. structură:

Sp. PSI şi Protecţia muncii:

Verificator la cerinţa A-1

Suceava, Aprilie, 2016 Ex. nr. 1 2 1


DATE GENERALE

BORDEROU DE PIESE SCRISE ŞI PIESE DESENATE

(pentru faza D.T.A.C.)

PIESE SCRISE: pagina de titlu şi lista de semnături


borderou de piese scrise şi piese desenate
date generale şi de identificare a investiţiei
cerinţele de calitate impuse prin verificarea proiectului
memoriu referitor la arhitectură
memoriu referitor la structura construcţiei
plan de securitate şi sănătate
securitatea la incendiu
program de urmărire a calităţii lucrărilor de execuţie
deviz general

PIESE DESENATE: 1 plan de incadrarea în zonă Sc. 1 / 5000


2 plan de situatie Sc. 1 / 500
3 plan parter Sc. 1 / 100
4 plan mansardă Sc. 1 / 100
5 faţada principală Sc. 1 / 100
6 faţada posterioară Sc. 1 / 100
7 faţada laterală stânga Sc. 1 / 100
8 faţada laterală dreapta Sc. 1 / 100
9 plan invelitoare Sc. 1 / 100
10 sectiune A-A Sc. 1 / 100
11 plan de fundaţii Sc. 1 / 100
12 detalii de fundaţii Sc. 1 / 50
13 bazin vidanjabil Sc. 1 / 50
14 detaliu fantana cu hidrofor Sc. 1 / 100
15 detaliu fantana Sc. 1 / 50

PIESE ANEXĂ Certificat de Urbanism Nr. 9 din 20 iunie 2012


Acorduri, Avize, Referate, etc.

Intocmit: ing.Angel Mihaliuc

Suceava, Aprilie, 2016 Pg. 2 / 5


1
DATE GENERALE

1. DATE GENERALE ŞI DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI

1.1. Denumirea proiectului: locuinţă cu P + M, anexe, bazin vidanjabil şi împrejmuire

1.2. Tema proiectului: Autorizaţia de Construire pentru o locuinţă cu P + M


având funcţiunile distribuite după cum urmează:
 parter: hol de intrare cu scară spre mansardă, living, bucătărie, dormitor
grup sanitar, hol, inclusiv anexa cu camera centralei ;
 mansardă hol de acces cu scară dinspre parter, dormitor prevăzut
dresing,balcon, 2 dormitoare,baie, pod peste anexa de la parter;
 alte anexe: fântână, bazin vidanjabil şi împrejmuire;

1.3. Beneficiar: Popecu Nicolai domiciliat în mun. Suceava, Bd.GavrilTudoras,


Nr.36, Bloc E24, Scara B, Ap. 4
1.4. Amplasament: com. Dragoiesti, sat Dragoiesti,
vecinătăţile rezultă din planul de situaţie A2 anexat;
1.5.1. Regimul juridic: conf. CVC Nr.2457 din 23.12.2015 autentificat la BNP
Dumitru Mihaela
1.5.2. Regimul economic: conf. P.U.G., zonă locuinţe
1.5.3. Regimul tehnic: conform celor impuse prin Certificatul de Urbanism Nr. 82 din
20.06.2012 se va respecta ordinul MDRL nr. 839 / 2009, Noul
Cod Civil, Regimul redus de înălţime (POT < 30 % şi CUT < 0.2)

1.6. Caracteristicile principale ale amplasamentului:


 categoria de folosinţă teren curti constructii identic cu parcela 1CC a corpului de
proprietate 30791
înscris la C.F. nr. 30791 a UAT Dragoiestu
 suprafata parcelei St = 553 mp
 conditii de fundare a se vedea studiul geotehnic şi memoriul de structură
 panta terenului: p = cca 10 %
 zonă seism, zona eoliană, zona de zăpadă a se vedea studiul geotehnic, şi / sau
memoriul referitor la structura construcţiei

1.7. Caracteristicile principale ale constructiei:


 tipul construcţiei construcţie nouă
 functiunea propusă locuinţă
 regimul de inalţime Parter + Mansardă şi anexe Parter
 categoria de importanta conf. HG 767/97: “C” – normală
 clasa de importanta a se vedea memoriul de structură
 suprafeţe convenţionale a se vedea memoriul de arhitectură
 grad rezistenţă la foc a se vedea memoriul privind securitatea la incendiu

Suceava, Aprilie, 2016 Pg. 3 / 5


1
DATE GENERALE

2. CERINŢELE DE CALITATE IMPUSE PRIN VERIFICAREA PROIECTULUI

Cerinţa “A” Rezistenţă şi stabilitate:


Documentaţia tehnică va fi supusă spre verificare la cerinţa A1;
Cerinţa “B” Siguranţa în exploatare:
Vor fi îndeplinite prevederile STAS 6131 referitoare la dimensionarea parapeţilor şi balustradelor,
STAS 2965 privind dimensionarea scărilor şi treptelor, corelarea naturii pardoselilor cu specificul
funcţional (pardoseli antiderapante la circulaţii), montarea de parazăpezi la acoperiş şi măsuri de
protecţie a muncii conform “Planului de securitate şi sănătate” anexat;
Cerinţa “C” Securitatea la incendiu:
A se vedea memoriul tehnic de specialitate privind Securitatea la Incendiu; vor fi respectate
cerinţele Legii nr.307/2006, HGR 448/2002 şi Normativului P118/1999 privind siguranţa la foc.
Cerinţa “D”
Da - Igiena şi sănătatea oamenilor;
Vor fi respectate prevederile OMS nr. 331/1999, STAS 6472, NP 008, STAS 6221 şi STAS 6646.
Orientarea locuinţei a fost condiţionată de particularităţile parcelei;
Db - Refacerea şi protecţia mediului; Vor fi respectate prevederile Legii 265/2006, Legea
107/1996, OG 243/2000, HGR 188/2002, Ordinul MAPPM 462/1993, Ordinul MAPPM 125/1996,
Ordinul MAPPM 756/1997.
Construcţia consolidată, prin funcţiune şi prin forma arhitecturală, se încadrează în cadrul natural
şi construit existent.
Funcţiunea de locuire nu generează noxe sau alţi factori de poluare ai mediului. Deşeurile
menajere colectate şi depozitate în Eurobubele vor fi transportate la groapa de gunoi. Beneficiarul va
încheia în acest scop un contract cu o întreprindere de salubritate;
Cerinţa “E”
Ea - Izolarea termică şi economia de energie; Se vor respecta prevederile OG 29/2000 aprobat
prin Legea 325/2002 şi normativele tehnice C107/1,2,3,4/2005 (conform memoriului de arhitectură)
Eb - Izolarea hidrofugă; Se prevăd măsuri de protecţie hidrofugă la baza pereţilor, sub pardoseli,
precum şi la nivelul învelitorii.
Vor fi respectate normativele NP 040/2002 şi NP 069/2002.
Cerinţa “F” Protecţia la zgomot;
Este asigurată izolarea la zgomotul aerian faţă de exterior, izolarea la zgomotul de impact,
tratamente acustice.
Se va respecta normativul C 125/2005. Locuinţa propusă pentru consolidare este amplasată într-
o zonă liniştită şi nu există surse generatoare de zgomot.

Din cele mai sus menţionate rezultă că proiectul trebuie verificat la cerinţa A-1
şi nu este relevantă verificarea proiectului la cerinţele B, C, D, E şi F.

Suceava, Aprilie, 2016 Pg. 4 / 5


1
DATE GENERALE

Întocmit: ing.Angel Mihaliuc

Suceava, Aprilie, 2016 Pg. 5 / 5


1