You are on page 1of 5

III.

STUDIU DE CAZ
Pentru exemplificarea unui caz de fuziune prin absorbtie cand absorbanta și absorbita
dețin participații reciproce am ales două societați comerciale (societăți cu răspundere limitată),
care au decis și efectuat această operațiune folosind metoda rezultatului, fiind vorba despre:
Societate absorbantă Societate absorbită
SC CITY TRAFIC SRL SC COOL SERVICE SRL
sediul în Târgu Mureș, B-dul Pandurilor, nr. cu sediul în Târgu Mureș, str. Cutezantei, nr.
103/1, CUI: RO 24109049, cu un capital 15/6, CUI: RO 17070299, cu un capital social
social subscris și vărsat în valoare de 20.000 subscris și vărsat în valoare de 24.000 lei (800
lei (2.000 acțiuni x 10 lei / acțiune) acțiuni x 30 lei / acțiune)
deține 500 acțiuni a câte 15 lei / acțiune la deține 300 acțiuni a câte 20 lei / acțiune la
societatea SC COOL SERVICE SRL societatea SC CITY TRAFIC SRL
Pasul I: Se face inventarierea și evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor
comerciale care fuzioneaza.
Pasul II: Situatia elementelor de activ si de pasiv, conform bilanturilor celor doua
societati comerciale care fuzioneaza in baza datelor din contabilitate, se prezinta astfel:

SC CITY TRAFIC SRL


BILANT PRESCURTAT
- lei -
Conturi Sold
Imobilizari corporale 212 30.000
Imobilizari finan (500 actiuni x 15 lei) 263 7.500
Active imobilizate - Total 37.500
Stocuri 371 15.000
Creante 411 25.000
Casa 531 5.000
Active circulante - Total 45.000
Datorii ce trebuie platite pana la un an 401 32.500
Total active - Datorii curente 50.000
Cap subscris si varsat (2.000 acțiuni x 10 lei) 1012 20.000
Rezerve din reevaluare 105 5.000
Rezerve legale 1061 14.400
Rezultatul reportat 117 10.600
Capitaluri proprii 50.000

SC COOL SERVICE SRL


BILANT PRESCURTAT
- lei -
Conturi Sold
Imobilizari corporale 213 50.000
Imobilizari financiare (300 actiuni x 20 lei) 263 6.000
Active imobilizate - Total 56.000
Stocuri 301 5.000
Creante 411 20.000
Casa 531 15.000
Active circulante - Total 40.000
Datorii ce trebuie platite pana la un an 401+519 73.200
Total active - Datorii curente 22.800
Capital subscris si varsat (800 actiuni x 30 lei) 1012 24.000
Rezerve din reevaluare 105 1.000
Rezerve legale 1061 4.800
Rezultatul reportat 117 -7.000
Capitaluri proprii 22.800
Pasul III: Evaluarea globala a societăților.
Valoarea globala a SC COOL SERVICE SRL rezultata in urma evaluarii inregistreaza o
crestere de 10.000 lei asupra fondului comercial.
Stabilirea valorii actiunilor societatii COOL SERVICE SRL si CITY TRAFIC SRL.
Nr. Elemente CITY COOL
crt. TRAFIC SRL SERVICE SRL
1 Capital social 20.000 24.000
2 Rezerve din reevaluare 5.000 1.000
3 Rezerve 4.000 4.800
4 Rezultatul reportat 10.600 -7.000
5 Plusvaloare asupra fondului - 10.000
comercial
6 Plusvaloare asupra titlurilor 500 x Y - 300 x X -
7.500 6.000
7 Valoarea globala a societatii 32.100 + 26.800 +300
500 x Y xX
8 Numar de actiuni 2.000 800
unde:
X - valoarea contabila pe actiune la societatea CITY TRAFIC SRL
Y - valoarea contabila pe actiune la societatea COOL SERVICE SRL
Sistemul de ecuatii este:
2.000 x X = 500 x Y + 32.100 (pentru CITY TRAFIC SRL)
800 x Y = 300 x X + 26.800 (pentru COOL SERVICE SRL)
Rezolvand sistemul de ecuatii obtinem urmatoarele valori:
Y = (300 x X + 26.800) / 800
2.000 x X = 500 x (300 x X +26.800) / 800 + 32.100
2.000 x X = 5 x (300 x X + 26.800) / 8 +32.100
16.000 x X = 1.500 x X + 134.000 + 256.800
16.000 x X - 1.500 x X = 390.800
X = 390.800 / 14.500
X = 27
500 x Y = 2.000 x X - 32.100
Y = (27 x 2.000 - 32.100) / 500
Y = 43,8
Valoarea societatii CITY TRAFIC SRL = 2.000 actiuni x 27 = 54.000 lei
Valoarea societatii COOL SERVICE SRL = 800 actiuni x 43,8 = 35.040 lei
Pasul IV: Determinarea raportului de schimb al actiunilor pentru a acoperi aportul
societatii absorbite:
RS = 43,8 lei / 27 lei = 1,62
Pasul V: Determinarea numarului de actiuni emis de CITY TRAFIC SRL prin inmultirea
numarului de actiuni ale societatii absorbite cu raportul de schimb.
800 actiuni x 1,62 = 1.296 actiuni
In principiu, cele 800 actiuni ale societatii COOL SERVICE SRL vor trebui schimbate cu
1.296 actiuni ale societatii CITY TRAFIC SRL.
Pasul VI. Evidentierea in contabilitate societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia
fuziunii:
La societatea COOL SERVICE SRL
a. Evidentierea valorii activului net transferat
461 = 7583 → 108.100 (total activ = 96.000 + 10.000 + 300 x 27 -
6.000)
b. Scaderea din patrimoniu a elementelor de activ transferate
6583 = % → 96.000
213 → 50.000
263 → 6.000
301 → 5.000
411 → 20.000
531 → 15.000
c. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
121 = 6583 → 96.000
7583 = 121 → 108.100
d. Transmiterea elementelor de pasiv
% = 461 → 73.200
401 → 50.000
519 → 23.200
% = 456 → 41.900
1012 → 24.000
105 → 1.000
106 → 4.800
121 → 12.100
456 = 117 → 7.000
e. Regularizarea conturilor 456 si 461
456 = 461 → 34.900
La societatea CITY TRAFIC SRL
Aportul total al societatii COOL SERVICE SRL este de 34.900 lei si apartine:
a. altor actionari decat cei ai societatii CITY TRAFIC SRL
300 actiuni (800 - 500) x 43,8 = 13.100 lei, din care:
- crestere de capital social
486 actiuni (300 x 1,62) x 10 = 4.860 lei
- prima propriu-zisa de fuziune calculata ca diferenta intre valoarea contabila a
actiunilor si valoarea nominala a acestora
13.100 - 4.860 = 8.240 lei
b. drepturile societatii CITY TRAFIC SRL
500 actiuni x 43,4 lei = 21.900 lei
Acest raport determina:
- anularea titlurilor de participare (actiuni) detinute la societatea COOL SERVICE
SRL, la valoarea contabila de 7.500 lei
- o diferenta pozitiva din evaluare
21.900 - 7.500 = 14.400 lei
Concomitent se primesc ca aport 300 actiuni a caror valoare este 300 x 27 = 8.100 lei.
Anularea acestor actiuni determina:
- reducerea capitalului social
300 actiuni x 10 = 3.000 lei
- determinarea primei de fuziune
8.240 lei - 3.000 lei = 5.240 lei
Inregistrari contabile:
a. inregistrarea aportului rezultat din fuziune
456 = % → 27.500
1012 → 4.860
1042 → 22.640
b. anularea titlurilor din participare
106 = 263 → 7.500
c. preluarea elementelor de activ si de pasiv a societatii COOL SERVICE SRL
% = 456 → 108.200
207 → 10.000
213 → 50.000
301 → 5.000
411 → 20.000
502 → 8.200
531 → 15.000
456 = % → 80.700
117 → 7.500
401 → 50.000
519 → 23.200
d. anularea actiunilor proprii
% = 502 → 8.200
1068 → 3.000
1042 → 5.200

Prima de fuziune este formata din prima de fuziune la care se adauga diferenta
pozitiva din evaluarea titlurilor de participare
14.100 = 8.100 + 6.000
e. dupa inregistrarea fuziunii la Registrul Comertului se efectueaza inregistrarea contabila
pentru rezervele care au fost deduse fiscal si se doreste mentinerea lor in contabilitatea
societatii absorbante
1042 = 1061 → 4.800
Pasul VII: Intocmirea Bilantului prescurtat de societatea CITY TRAFIC SRL dupa
fuziunea cu COOL SERVICE SRL
SC CITY TRAFIC SRL
BILANT PRESCURTAT
- lei -
Conturi Sold
Imobilizari necorporale 207 10.000
Imobilizari corporale 212 + 80.000
213
Active imobilizate - Total 90.000
Stocuri 301+371 20.000
Creante 411 45.000
Casa 531 20.000
Active circulante - Total 85.000
Datorii ce trebuie platite pana la un an 401+519 105.700
Total active - Datorii curente 69.300
Capital subscris si varsat (2.000+486) 1012 24.860
actiuni x 10 lei)
Prime de capital 1042 17.440
Rezerve din reevaluare 105 5.000
Rezerve legale 1061 3.900
Rezultatul reportat 117 18.100
Capitaluri proprii 69.300
V. CONCLUZII
Veniturile provenite din transferul valorii de 108,100 lei din contul 7583 sunt venituri
neimpozabile.
In mod similar, cheltuielile privind activele cedate si alte operatii de capital in valoare
de 96,000 lei sunt cheltuieli nedeductibile.
Avand in vedere ca rezerva legala a fost anterior dedusa la determinarea profitului
impozabil (contul 1061), ea a fost preluata in acelasi cont la societatea absorbanta aceasta nu
se supune impunerii.
Societatea COOL SERVICE SRL are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa
plateasca impozitul pe profit inainte de data inregistrarii incetarii la
Oficiul RegistruluiComertului.
Societatea CITY TRAFIC SRL va amortiza echipamentul tehnologic folosind regulile
prevazute la art.24 din Codul Fiscal. Fondul comercial in valoare de 10,000 lei nu se va
amortiza conform acestui articol. Diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale nu sunt
luate in calcul la determinarea deducerilor de amortizare.