You are on page 1of 16

ปีที่ 15 ฉบับที่ 165 เดือนธันวาคม 2558

ปีที่ 15 ฉบับที่ 164 เดือนพฤศจิกายน 2558


คณะผู้จัดทำ�
วารสาร เล่าขานนครยะลา
ที่ปรึกษา
นายพงษ์ศักดิ์

นายยู่สิน จินตภากร
รองนายกเทศมนตรีนครยะลา
EDITOR TALK
ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา
บรรณาธิการแถลง
E DITOR TALK
นายอนันต์ มะทา
รองนายกเทศมนตรีนครยะลา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยบรรยากาศการประดับตกแต่งไฟให้มีสีสันในยามค่ำ�คืน บริเวณ
นายสัญญา สุวรรณโพธิ์ วงเวียนหอนาฬิกา หน้าสำ�นักงานเทศบาลนครยะลา รวมทัง้ บริเวณถนนพิพธิ ภักดี ซึง่ เทศบาลนครยะลา
รองนายกเทศมนตรีนครยะลา ต้องการ Refresh เมือง หรือทำ�ให้บ้านเมืองมีความสดชื่น สดใส ขึ้นมาอีกครั้ง มีประชาชนออกมาชม
นายกฤษฑวัฎ ฤทธิรงค์
ความงามของแสงสี และถ่ายรูปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ซึง่ สอดคล้องกับศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัด
ปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ชายแดนภาคใต้ ให้งบประมาณในการซือ้ สี ทาอาคารบริเวณหน้าสถานีรถไฟ ให้เป็นสีลกู กวาด หรือสายรุง้
บรรณาธิการ เพื่อให้ปี 2559 เป็นปีแห่งสีสันชายแดนใต้
นายสถาพร กาญจนบุษย์ วารสารฉบับนี้ถือเป็นฉบับพิเศษ เราได้นำ�แนวคิดของนายกเทศมนตรีนครยะลาในการพัฒนา
รองนายกเทศมนตรีนครยะลา
เมื อ งยะลาในอนาคต ว่ า จะมี ทิ ศ ทางอย่ า งไร รวมทั้ ง นำ� ผลงานและรางวั ล ที่ เ ทศบาลได้ รั บ ในปี นี้
กองบรรณาธิการ
นายอำ�พล พลศร มาร่วมภาคภูมใิ จว่าเป็นผลงานของพีน่ อ้ งประชาชนชาวยะลา ทีร่ ว่ มกันพัฒนาดูแลบ้านเมืองของเรา และ
นายปิยะพงษ์ อนุรัตน์ ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการพัฒนาเมืองยะลาในอนาคตต่อไป
นายฐิติ กาญจนบุษย์ เทศบาลนครยะลา ใช้การบริหารงานแบบกระจายอำ�นาจ สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
นายสัญญา วัชรพันธ์ุ
นายวินัย ไชยลาภ
โดยร่วมกันทำ�งานเป็นเครือข่ายเพื่อให้คนยะลาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ส่งเสริมและพัฒนา
นายวุฒิสรรพ์ สุวรรณคีรี ด้านการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างความเป็นผู้นำ�ให้กับเยาวชน
นางวีร์ธิมา ส่งแสง เพื่อพัฒนาให้เยาวชนเป็นทรัพยากรพืน้ ฐานทีจ่ ะพัฒนาเมืองยะลาต่อไปในอนาคต ส่งเสริมให้มกี ารจัดการ
นายซูดิน โรจนอุดมศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เพื่อสร้างเมืองยะลา
นางสาวภาวดี สังขะเวช
นายสุรยานี ปักรีย์
ให้เป็นนครแห่งสวน ที่มีความร่มรื่น อากาศดี มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย วางแผน
นางสาวจินห์จุฑา ศุภศรี พัฒนาในอนาคตที่จะให้ประชาชนมีเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ
นางกัลยาณี กาญจนธานี ที่เทศบาลจัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายและร่วมปฏิบัติ ตลอดจนร่วมตรวจสอบ
นางเสาวรส พรมทอง การทำ�งานของเทศบาล ส่งผลให้วนั นีเ้ ทศบาลนครยะลามีเครือข่ายการทำ�งานทีเ่ ข้มแข็ง เป็นปัจจัยสำ�คัญ
นายนพดล ทัศวา
ในการขับเคลื่อนอนาคตของเมืองยะลาให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ภาพ ดังนั้น จึงเชื่อว่าในปี 2559 จะเป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันระหว่างเทศบาลนครยะลา หน่วยงานราชการ
นายสุรยานี ปักรีย์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา ในการปรับแนวทาง
นายสถาพร ชูแก้ว การพัฒนาเมืองยะลา ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีนครยะลาได้วางกรอบไว้ โดยรายละเอียดอยู่ในหน้า 3
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน นำ�จุดเด่นหรือต้นทุนเดิมของเมืองยะลา 5 ทุน คือ ทุนความสะอาด ทุนความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เทศบาลนครยะลา โทร. 0-7322-3666 ทุนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง ทุนด้านการศึกษา และทุนวัฒนธรรม มาเพื่อต่อยอดในอนาคต ท้ายนี้
พิมพ์ที่ : บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จำ�กัด กองบรรณาธิการขออวยพรให้พนี่ อ้ งชาวยะลา ประสบพบเจอแต่สงิ่ ดีๆ และขออวยชัยให้มคี วามสุขสมหวัง
โทร. 0-7325-5555 สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดปี 2559 พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
สถาพร กาญจนบุษย์

คณะทำ�งานด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครยะลา
นางทองมั น สิทธิกัน, นางสุรีรัตน์ ภั ท รพงศ์ พั น ธ์ , นางสาวชนกพร ใจฉลาด, นายชนินทร์ พุ่ม แก้ว, นางหทั ยรัต น์ ด้วงอิ นทร์, นายธีระศักดิ์ อินตั น, นายชานน ชู เ พชร,
น.ส.นู รี ด า ยู โ ซะ, นางสาวสุ พั ต รา ดามะอู , นายมาหามะซอรี มาโซ, นายสนิ ท ไกรเทพ, นายสารั ช สั ง ข์ ชุ ม , นางสาวอวยพร วิ ไ ลรั ต น์ , นางสาวรวี ว รรณ อิ น ทจั น ทร์ ,
นางธัญวรัตม์ บุญอ่อน, นายสัญญา ยือราน, นางธนนันท์ หมื่นเดช, นางสาววิกันดา โรจนภาพงศ์, นางสาวลภัสรดา วรอัศวกุล, นางสาวพิริยา ทองอยู่, นายสิทธิชัย วัฒนพญา,
นางสาวซารีนา โต๊ะยะเล, นางสาวรอมละ มะยีแต, นายวันซาริฟ ตระกูลศึกษา, นางสาวจารุณี ทองนุ้ย, นายวิทยา ไชยสุวรรณ
เทศบาลนครยะลา : ก้าวสู่อนาคต
เทศบาลนครยะลา ในอดีตเป็นเมืองที่มีความเจริญและมี Restructure ปรับโครงสร้างเมือง ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา
ความพร้อมในแทบทุกด้าน เนื่องจากความได้เปรียบในการคมนาคม และด้านการขนส่งและคมนาคม โดยอาศัยการวิจัยเข้ามาช่วย
ขนส่ง ทีจ่ งั หวัดยะลาเป็นจังหวัดเดียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการปรับโครงสร้างเมือง
ที่มีรถไฟวิ่งผ่านกลางเมือง การเดินทางและการค้าขายจึงทำ�ได้ Repositioning การวางตำ�แหน่งเมือง ตั้งเป้าหมาย
อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงความโดดเด่นในด้านอื่น ในเรื่องของ วางตำ�แหน่งเมืองให้เป็นเมืองแห่งความสมานฉันท์ (Harmonized City)
ความสะอาดที่ ได้รับการยอมรับว่ายะลาเป็นเมืองที่สะอาดที่สุด ทีพ่ นี่ อ้ งประชาชนสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติสขุ พลิกโฉมหน้า
ในประเทศ มีผงั เมืองทีด่ ที สี่ ดุ มีสงิ่ แวดล้อมและอากาศดี มีวฒ
ั นธรรม เมืองยะลา ด้วยการสร้างแบรนด์ ให้เมืองยะลา คื อ การสร้ า ง
อาหารการกิน การแต่งกาย ประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายจาก ความเป็ น ตั ว ตนของเมื อ งยะลา สร้ า งนครยะลาให้ เ ป็ น Hub
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของผู้คนหลายเชื้อชาติ และศาสนา วัฒนธรรมมลายู การสร้าง Product DNA ออกมานำ�เสนอเพื่อสร้าง
และทีส่ �ำ คัญคือ ในอดีตเมืองยะลาเป็นเมืองตักศิลา หรือศูนย์กลาง ภาพลักษณ์ทางบวกให้แก่เมืองยะลา สามารถดึงดูดผู้คนและ
ด้านการศึกษา มีสถาบันการศึกษาทุกระดับที่มีคุณภาพ ประชาชน นักท่องเที่ยวให้สนใจเดินทางมาเมืองยะลามากขึ้น อันจะนำ�มา
จากจังหวัดใกล้ไกลมุง่ หน้ามาเรียนทีจ่ งั หวัดยะลามากมาย นับเป็นต้นทุน ซึง่ เม็ดเงินทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจของเมืองยะลา เป็นการสร้างงาน
ที่ช่วยให้ยะลาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจากผู้คน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กบั คนยะลา ด้วยมูลค่าเพิม่ ทีเ่ กิดขึน้
ทั่วประเทศ สรุปคือ ต้นทุนเดิมของเมืองยะลาที่มีอยู่ 5 ทุน คือ ด้วยเรื่องราว (Story) ความเป็นตัวตนทีง่ ดงามของเมืองชายแดนใต้
ทุนความสะอาด ทุนความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุนด้านสิง่ แวดล้อมเมือง Reimage เปลี่ยนภาพพจน์ของนครยะลาใหม่ โดยจัด
ทุนด้านการศึกษา และทุนวัฒนธรรม กิจกรรมระดับประเทศให้คนภายนอกเข้ามาเห็นสิ่งดีๆ ในเมือง
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ปรับเปลี่ยนเมืองให้มีสีสันและชีวิตชีวา เพื่อปรับทั ศนคติ และ
จึงมีนโยบายที่จะพลิกฟื้นนครยะลาให้กลับมาเป็นเมืองที่โดดเด่น การรับรู้ของคนภายนอกให้รู้สึกดีกับนครยะลามากขึ้น
เช่นในอดีตอีกครัง้ ก้าวต่อไปของเทศบาลนครยะลา จึงต้องเร่งเดินหน้า
ปรับเปลี่ยนพัฒนาเมืองด้วยแนวทาง 3 R คือ

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
www.yalacity.go.th 3
วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
4 www.yalacity.go.th
วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
www.yalacity.go.th 5
วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
6 www.yalacity.go.th
วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
www.yalacity.go.th 7
วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
8 www.yalacity.go.th
วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
www.yalacity.go.th 9
รางวัลเมืองดีเด่นด้านสันติสุข

มหาวิทยาลัยรังสิต พิจารณามอบรางวัลเมืองดีเด่น
ด้านสันติสขุ แก่เทศบาลนครยะลา เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา
เมืองด้านสันติสขุ ซึง่ เทศบาลนครยะลา ได้ขบั เคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม ทีเ่ ป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์ สร้างความสงบสุข
กลับคืนสูพ่ นื้ ที่ ในการนีน้ ายกเทศมนตรีนครยะลา เข้ารับมอบรางวัล
“เมืองดีเด่นด้านสันติสุข” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
10 www.yalacity.go.th
รางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โครงการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ประจำ�ปี 2558 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
และสถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ทศบาล
ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น
สนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชนในการบริโภคที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ผ่ า นการประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล โดยยึดกรอบแนวคิด 5 ด้าน
คื อ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ด้านของเสียหรือมลพิษ ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านวิถีชีวิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม และด้านการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการทีด่ ี
ซึง่ เทศบาลนครยะลาได้รบั รางวัลเทศบาลด้านสิง่ แวดล้อม
ยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2558 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ รางวัล
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 3 โดยมี พิ ธี ม อบรางวั ล ในวั น ที่
4 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม่ ศูนย์การแสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
www.yalacity.go.th 11
รางวัลพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลทีส่ ถาบันพระปกเกล้าได้จดั ให้มี
การประกวดและมีการมอบรางวัลเป็นประจำ�ทุกปี จากการทีส่ ถาบัน
พระปกเกล้าได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิน่
ให้ เ ป็ น รากฐานที่ มั่ น คงของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่ 2
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประเภทที่ 3
ด้ า นการเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย รั ฐ เอกชน และประชาสั ง คม
ซึง่ เทศบาลนครยะลาเคยได้รบั รางวัลพระปกเกล้าและพระปกเกล้าทองคำ�
มาแล้วใน 2 ด้าน คือ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และด้านการเสริมสร้างสันติสขุ และความสมานฉันท์
ซึ่งในปี 2558 เทศบาลนครยะลาได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำ�ปี
2558 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม
จากการนำ�เสนอผลงานผ่านแนวคิดการดำ�เนินงานแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาเมือง โดยดึงภาคส่วนต่างๆ มาเป็น
พันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมต่างๆ ร่วมดำ�เนินการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
12 www.yalacity.go.th
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ทีผ่ า่ นมา เทศบาลนครยะลาได้รบั โล่เชิดชูเกียรติ


รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำ�ปี 2558
จากประธานกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเอกสาร
ผลงานเข้ารับการประเมิน จำ�นวนทั้งสิ้น 109 แห่ง ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ประเภทดีเด่น จำ�นวน 23 แห่ง ประเภทที่ดี จำ�นวน 10 แห่ง และนับเป็น
ความภาคภูมิใจของเทศบาลนครยะลาอีกครั้งหนึ่ง เพราะ
ถื อ เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประเภทเทศบาลนคร
เพียงแห่งเดียว ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกประเภทดีเด่นในปีนี้

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
www.yalacity.go.th 13
ออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา
ก้าวสู่ต่างแดนอีกครั้ง
วงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาได้กอ่ กำ�เนิดขึน้ เมื่อ 9 ปีทแี่ ล้ว
ท่ามกลางความขัดแย้ง และเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่กลางของการเรียนรู้
และอยูร่ ว่ มกันของคนทีม่ คี วามแตกต่างกัน ทัง้ ความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา
และวัฒนธรรม ซึง่ วันนี้ วง Orchestra ก็เป็นส่วนหนึง่ ของเครื่องมือทาง
สังคมทีช่ ว่ ยเยียวยาและสร้างภูมคิ มุ้ กันให้แก่สงั คมในพืน้ ที่ วันนีห้ นั มอง
ไปรอบโลก สิ่งที่น่าตกใจคือ ความขัดแย้งได้เกิดขึ้นไปทั่วทุกภูมิภาค
ของโลก บางแห่งก็ก�ำ ลังก่อกำ�เนิดขึน้ แต่บางแห่งความขัดแย้งได้ขยายตัว
จนเป็นการสูญเสียเลือดเนื้อ ชีวิตของเหล่ามวลมนุษยชาติ ไม่วา่ คนเหล่านี้
จะเป็นคนเชื้อชาติใด ศาสนาใด ความเชื่อใด สิ่งเหล่านี้ ไม่ควรเกิดขึ้น
ทั้งสิ้น ในโลกที่สวยงามใบนี้ ดนตรีนอกจากการสร้างความรื่นเริงใจ
ดนตรีไม่มีเชื้อชาติ ไม่มีพรหมแดน เด็กไทยและเด็กมาเลเซีย ยังถือได้ว่าเป็นเครื่องมือของการสร้างสุนทรีให้มนุษย์ ได้มาอยู่ร่วมกัน
มีโอกาสได้เล่นดนตรีดว้ ยกัน ผ่านคอนเสิรต์ Celebrations of Friendship วันนี้คณะผู้จัดงานของปีนังได้เป็นตัวอย่างต้นแบบของการสร้างโอกาส
through music วงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา กว่า 120 คน ของการอยู่ร่วมกัน ทั้งภายในวงและนำ�ไปสู่การก้าวข้ามพรหมแดนของ
มีโอกาสได้เดินทางไปเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อแสดงคอนเสิร์ต ประชาชาติมาสูร่ ฐั ปีนงั แห่งนี้ วันนีผ้ มขอเชิญทุกท่านได้เอาตัวอย่างของ
"Celebrations of Friendship through music" ตามคำ�เชิญ โดย รัฐปีนัง ทำ�อย่างไรให้แผ่ขยายไปทุกมุมโลก เพื่อนำ�สันติสุขกลับสู่โลกใบนี้
วงปีนังฟิลฮาโมนิคออร์เคสตร้า (Penang Philharmonic Orchestra) ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกท่าน โดยเฉพาะสถานกงสุลไทยในรัฐปีนัง
และสถานกงสุลไทย ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22- ผูว้ า่ การรัฐปีนงั ที่ได้ ให้ความสำ�คัญต่อคุณค่าของดนตรี
24 พฤศจิ ก ายน 2558 โดยวั น แรกไปแสดงคอนเสิ ร์ ต กลางแจ้ ง เชื่ อ มั่ น ว่ า การจั ด งานนี้ จะนำ � ไปสู่ ค วามร่ ว มมื อ
ที่ปีนังฮิลล์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองปีนัง วันที่สอง ความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นของทัง้ สองประเทศต่อไป
ไปเปิดการแสดงที่ S.P. ARENA เมืองบัตเตอร์เวิร์ท และในวันสุดท้าย
คือวันที่ 24 พฤศจิกายน วงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา
แสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับวงปีนังฟิลฮาโมนิค ณ หอประชุม Dewan Sri
Penang เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย บรรเลงดนตรี ให้ชาวปีนังฟัง
ถึงสามรอบสามสถานที่ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง จากชาวปีนัง
สร้างความสุขให้ทั้งนักดนตรี นักร้อง และผู้ชมได้อย่างประทับใจที่สุด
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ได้กล่าว
สุนทรพจน์ ในคอนเสิร์ตว่า วง Yala Youth Symphony Orchestra
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ ได้มีโอกาสมาแสดงคอนเสิร์ตให้ชาวปีนัง
อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เมื่อ 4 ปีที่แล้วได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
14 www.yalacity.go.th
สั ง คมยะลา
สวัสดีค่ะ พบกับวารสาร “เล่าขานนครยะลา” ปีที่ 15 ฉบับที่ 165
... บ้ า นเรา โดย คุณลำ�ดวน
ตามทีก่ รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ด�ำ เนินโครงการเชิดชูเกียรติ
ประจำ�เดือนธันวาคม 2558 ฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช
ผู้ทำ�คุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำ�บาก และผู้อยู่ในภาวะ
2559 ยากลำ�บากทีป่ ระพฤติตนดีเด่น ประจำ�ปี 2558 และได้ประกาศผลการคัดเลือก
เริ่ ม กั น ที่ ข่ า ว ขอแสดงความยิ น ดี กั บ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของจังหวัดยะลา นายสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี
เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา บุตร นายแพทย์เพียงเทพ ประธานมู ล นิ ธิ ตุ้ ย บ๋ ว ยเต็ ง เนี่ ย ง (ศาลเจ้ า แม่ ทั บ ทิ ม ยะลา) ได้ รั บ
และแพทย์หญิงนวรัตน์ จิรรัตนโสภา นักเรียนชั้น รางวัลประเภทบุคคลที่ทำ�คุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ ในภาวะยากลำ�บาก
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นคณะราษฎรบำ � รุ ง โดยเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
จังหวัดยะลา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
บุคคล และเหรียญเงิน ประเภทกลุ่มบุคคล การแข่งขันคณิตศาสตร์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Internation Teenagers นายดุลยสิทธิ์ นิยาแม ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ฝากประชาสัมพันธ์มาว่า
Mathematics Olympiad 2015 (ITMO 2015) ระหว่างวันที่ 10-14 ขอเชิญผู้ประกอบการจำ�หน่ายอาหารสัตว์และยาสัตว์ ต่อใบอนุญาต
ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งการแข่งขันในในการจำ�หน่ายอาหารสัตว์และยาสัตว์ จึงขอให้ท่านที่ประกอบกิจการ
ครั้งนี้มีนักเรียน 40 ทีม รวม 160 คน จาก 11 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
ดังกล่าว มายื่นขอใบอนุญาตได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม
และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครยะลาได้มอบ 2558 ที่สำ�นักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
ประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี ในฐานะที่เป็นเยาวชนตัวอย่าง นางกัญญา ภานุเรืองรัศมี ผูจ้ ดั การสถานธนานุบาลเทศบาลนครยะลา
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา ฝากข่าวมาบอก เรื่อง การลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ
 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา สมาคมผูอ้ าสาสมัครและช่วยการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย
ได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2558 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ตามนโยบายรัฐบาล โดยลดอัตราดอกเบี้ย
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละ ในห้วงระยะเวลา 2 เดือน (1 ธันวาคม 2558–31 มกราคม 2559) ดังนี้
แสดงความจงรักภักดี พระราชบิดาแห่งชาติ และ 1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการยกย่องสรรเสริญ 2. เงินต้นเกิน 5,000 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน และเมื่อครบ
บุคคล ซึง่ เป็นพ่อทีด่ สี มควรได้รบั เกียรติบตั รเป็น ระยะเวลาดังกล่าว ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยเหมือนเดิมค่ะ
พ่ อ ตั ว อย่ า งแห่ ง ชาติ ป ระจำ � ปี ซึ่ ง ในส่ ว นของ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี
จังหวัดยะลาได้พิจารณาคัดเลือก พ่อตัวอย่าง ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็นประธาน
แห่งชาติ ประจำ�ปี 2558  ดังนี้ 1. นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ
เปิดงาน “วันคนพิการสากล ประจำ�ปี 2558” ภายใต้แนวคิด “สังคม
ศอ.บต. (กรมประชาสั ม พั น ธ์ ) /ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก สารสนเทศและ บู ร ณาการด้ า นการเข้ า ถึ ง และการเสริ ม พลั ง
ประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. 2. นายมาหะมะรอสะ กือซา อาชีพข้าราชการครู เพื่อคนทั้งมวล” โดยภายในงานมีการมอบโล่
(บำ�นาญ) ตำ�บลวังพญา อำ�เภอรามัน จังหวัดยะลา 3. นายมุสตอพา ยามา ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ รวมทั้ง
อาชีพทำ�สวนยางพารา ตำ�บลพร่อน อำ�เภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย หน่วยงานองค์กรดีเด่นทีส่ นับสนุนงานด้านคนพิการ
ท่านทั้ง 3 ได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก จำ � นวนทั้ ง สิ้ น 166 รางวั ล ซึ่ ง ในส่ ว นของ
องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เทศบาลนครยะลา นางสาวฮัมดียะห์ อาแว จาก
ร่วมยินดีกบั นางสาวพรรณฑิญากร พิมพิสาร นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ
ปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำ�รุง จังหวัดยะลา ที่ ได้รับเหรียญทอง ตามทีก่ รมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จดั โครงการคัดเลือก
เทควันโด เยาวชนแห่งชาติ ภาค 4 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน สำ�นักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2558 และเรื่องผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
เยาวชนแห่งชาติ สุพรรณบุรีเกมส์ รวมถึงติดทีมชาติ ปันจักสีลัต ทางการทะเบียนระดับจังหวัด ซึง่ กรมการปกครอง
ชุดเยาวชนชิงแชมป์โลก ที่มาเลเซีย ซึ่งทำ�การแข่งขันระหว่างวันที่ ได้ ส่ ง ประกาศเกี ย รติ คุ ณ บุ ค ลากรดี เ ด่ น ทาง
26-31 ธันวาคม 2558 การทะเบียนและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
รู้ไว้ไม่เสียหาย ภั ย ร ้ า ยมั น ฝรั ่ ง ทอด บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ให้แก่บคุ ลากรดีเด่น
มันฝรั่งทอด คุกกี้กรอบๆ หรือขนมสำ�เร็จรูปในถุงสวยๆ ระดับจังหวัด ได้แก่ นางพรวัฒนา ธรรมโสภณ
เจ้าพนักงานทะเบียน 6ว สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ทัง้ หลาย ไม่ได้ท�ำ ให้อว้ นหากออกกำ�ลังกายสม่�ำ เสมอ และควบคุม
เทศบาลนครยะลา
ปริมาณอาหารทีก่ นิ ในแต่ละวัน แต่อาหารเหล่านี้ *** แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ ***
เต็ ม ไปด้ ว ยไขมั น ชนิ ด ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
ร่างกาย ทำ�ให้มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและ วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลา
โรคมะเร็งมากขึ้น www.yalacity.go.th 15
เมืองดีเด่น ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัล ต้อนรับปีใหม่ นายพงษ์ศกั ดิ์ ยิง่ ชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
“เมืองดีเด่น ด้านสันติสุข” ให้กับนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายก นายกฤษฑวัฎ ฤทธิรงค์ ปลัดเทศบาลพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ
เทศมนตรี น ครยะลา โดยมอบในพิ ธี ป ระสาทปริ ญ ญาบั ต รของ และร่วมอวยพรปีใหม่ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ที่กระทรวงมหาดไทย

ยินดีดว้ ย นายกฤษฑวัฎ ฤทธิรงค์ ปลัดเทศบาล นายเสริมวิทย์ ลิขติ กำ�จร รางวัลอีกแล้ว น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
ประธานสภาและคณะร่วมแสดงความยินดี นายพงษ์ศกั ดิ์ ยิง่ ชนม์เจริญ สิ่งแวดล้อ ม มอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำ �ปี 2558
นายกเทศมนตรีนครยะลา ที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ (ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่) โดยนายยู่สิน จินตภากร รองนายก
ปี 2558 ณ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เทศมนตรีนครยะลาเป็นผู้รับมอบ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดูงานสาธารณสุข คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ศึกษาดูงาน


การสุขาภิบาลตลาด ตลาดน่าซื้อ (ตลาดผังเมือง 4) ของเทศบาลนครยะลา ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากหน่วยงาน
ภายนอก และสามารถนำ�ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป