You are on page 1of 4

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Managementul lanțului logistic
1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca


1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Management
1.5 Ciclul de studii Master
1.6 Programul de studiu / Calificarea Managementul dezvoltării afacerilor

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Managementul lanțului logistic


2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Ilieș Liviu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Ilieș Liviu
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul IV 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de
42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
învăţământ
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30
Tutoriat 9
Examinări 9
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 138
3.8 Total ore pe semestru 180
3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Logistică, Transporturi internaționale


4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

• Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile


5.1. de desfăşurare a
închise.
cursului
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator.

1
5.2. de desfăşurare a • Termenul predării proiectului de seminar este stabilit de titular de comun acord cu
seminarului/laboratorului studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.
• Pentru predarea cu întârziere a proiectului de seminar, acestea vor fi depunctate cu
10 % din valoarea alocată acestora.
6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe 1. Administrarea și managementul prestațiilor în comerț, turism si servicii, asigurarea calităţii


profesionale prestaţiilor in comerț, turism si servicii, și anume:
2. Analiza oportunității stabilirii unei politici privind managementul furnizorilor la nivelul unei
firme;
3. Analiza costurilor activităților logistice la nivel de lanț logistic;
4. Administrarea relațiilor cu clienții si furnizorii, și anume:
5. Stabilirea unor strategii de îmbunătățire a costurilor logistice și a costului logistic total, evitarea
efectului bullwhip la nivel de lanț logistic;
6. Analiza impactului pe care aceste strategii îl vor avea la nivel de lanț logistic;
7. Stabilirea unui plan de implementare a unui set de strategii privind îmbunătățirea activităților la
nivel de lanț logistic;
8. Administrarea resurselor materiale si financiare, managementul resurselor umane, și anume:
9. Utilizarea unor instrumente și tehnici specifice privind managementul performanțelor lanțului
logistic;
Competenţe 1. Realizarea unor sarcini complexe specifice activității de management a firmelor într-un mediu
transversale complex, și anume:
a. Dezvoltarea capacității de analiză a problematicii firmei la nivel inter-organizațional;
b. Analiza efectelor luării deciziilor la nivel supra-organizațional.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul vizează cunoașterea principalelor probleme, a conceptelor teoretice și
soluțiilor practice din domeniul managementului lanţului logistic.

7.2 Obiectivele specifice 1. Definirea lanţului logistic;


2. Identificarea rolului stocurilor în managementul operațional inter-
organizațional;
3. Expunerea sistemelor avansate de management al producţiei şi stocurilor,
sistemelor de management a stocurilor, sistemelor de distribuţie,
furnizorilor de servicii logistice, tehnologiilor informaţionale şi a
evoluţiilor internaţionale ale managementului stocurilor;
4. Aprofundarea conceptului de bullwhip efect;
5. Aprofundarea elementelor de management al performanțelor la nivel de
lanț logistic;
6. Cunoașterea principalelor paradigme utilizate în aprofundarea
managementului inter-organizațional la nivel de lanț logistic;
7. Cunoașterea noilor concepte similare lanțului logistic, utilizate la nivel
internațional.

8. Conţinuturi

Metode de
8.1 Curs Observaţii
predare
Definirea conceptului de lanţ logistic Prelegere 1 întâlnire
Definirea conceptului de management al lanţului logistic Prelegere 1 întâlniri
Managementul stocurilor din cadrul lanţului logistic Prelegere 1 întâlnire
Managementul transporturilor din cadrul lanţului logistic Prelegere 1 întâlniri
Managementul distribuţiei fizice din cadrul lanţului logistic Prelegere 1 întâlniri
Managementul depozitării Prelegere 1 întâlniri
Managementul furnizorilor din cadrul lanţului logistic Prelegere 1 întâlnire
Managementul tehnologiilor informaţionale din cadrul lanţului logistic Prelegere 2 întâlnire
Evaluarea performanţelor managementului lanţului logistic Prelegere 3 întâlnire
Evidenţierea noilor tendinţe din cadrul managementului lanţului logistic la nivel Prelegere
2 întâlnire
mondial

2
Bibliografie:
1. Aberdeen Group. Best Practices in Transportation Management - How companies are driving cost and service
improvements?: Aberdeen Group; 2005.
2. Aberdeen Group. The Transportation Management Benchmark Report - The New Spotlight on Transportation
Management and How Best in Class Companies Are Responding: Aberdeen Group; 2006.
3. Bălan C. Logistica. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Bucureşti: Editura Uranus; 2006.
4. Brandimarte P, Zotteri G. Introduction to distribution logistics: John Wiley & Sons; 2007.
5. Caraiani G. Logistica transporturilor. Bucureşti: Editura Universitara; 2008.
6. Christopher M. Logistics And Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks, Third Edition:
Financial Times/Prentice Hall; 2005.
7. Daganzo CF. Logistics Systems Analysis: Springer; 2005.
8. Douglas, L., Stock, J.,, Strategic Logistics Management, 3th ed. Homewood, Boston; 1992.
9. Gattorna, J.,L.,, Managementul Logisticii şi distribuţiei, Ed. Teora Bucureşti; 1990.
10. Hugos MH. Essentials of Supply Chain Management. Hoboken, New Jersey: John Wiley& Sons; 2006.
11. Ilieş L, Crişan E. Managementul Logisticii Firmei. Cluj-Napoca: Editura Risoprint; 2008.
Metode de
8.2 Seminar/laborator Observaţii
predare
Concepte referitoare la lanțul logistic Exerciții 2 întâlniri
Managementul performanțelor la nivel de lanț logistic Exerciții 2 întâlniri
Forme alternative de colaborare la nivel inter-organizațional, noi tendințe privind Exerciții 2 întâlniri
managementul relațiilor inter-organizaționale
Bibliografie:
1. Aberdeen Group. Best Practices in Transportation Management - How companies are driving
cost and service improvements?: Aberdeen Group; 2005.
2. Aberdeen Group. The Transportation Management Benchmark Report - The New Spotlight on
Transportation Management and How Best in Class Companies Are Responding: Aberdeen
Group; 2006.
3. Bălan C. Logistica. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Bucureşti: Editura Uranus; 2006.
4. Brandimarte P, Zotteri G. Introduction to distribution logistics: John Wiley & Sons; 2007.
5. Caraiani G. Logistica transporturilor. Bucureşti: Editura Universitara; 2008.
6. Christopher M. Logistics And Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks,
Third Edition: Financial Times/Prentice Hall; 2005.
7. Daganzo CF. Logistics Systems Analysis: Springer; 2005.
8. Douglas, L., Stock, J.,, Strategic Logistics Management, 3th ed. Homewood, Boston; 1992.
9. Gattorna, J.,L.,, Managementul Logisticii şi distribuţiei, Ed. Teora Bucureşti; 1990.
10. Hugos MH. Essentials of Supply Chain Management. Hoboken, New Jersey: John Wiley&
Sons; 2006.
11. Ilieş L, Crişan E. Managementul Logisticii Firmei. Cluj-Napoca: Editura Risoprint; 2008.

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Disciplina este mereu înnoită cu ultimele noutăți din domeniu: noi standarde și noi practici privind lanțurile
logistice și managementul lanțurilor logistice sunt încorporate în suporturile de curs și exemplele / studiile de
caz de la seminar. De asemenea, problemele de la seminar sunt elaborate și actualizate ținând cont de exemple
locale, de diverse situații din realitate, existând o colaborare deosebită cu practicienii din domeniu.

10. Evaluare

10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
10.4 Curs Definirea lanțului logistic și a diferențelor Examen scris 70%
față de logistice firmei
Evidențierea principalelor procese ale
managementului lanțului logistic
Cunoașterea principalelor paradigme utilizate
în aprofundarea managementului lanțului
logistic
Cunoașterea conceptelor privind
managementul performanțelor lanțului
logistic
3
10.5 Realizarea analizei dezvoltării lanțurilor Evaluare continuă la seminar și 30%
Seminar/laborator logistice în România și la nivel local prezentare proiect – portofoliu la
Identificarea principalelor probleme ce duc la finalul semestrului
destrămarea / schimbarea structurii lanțurilor
logistice la nivel internațional
10.6 Standard minim de performanţă
 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci);
 Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece);
 Studenții trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicație practică) din cadrul subiectului de
examen;
 Examenul este scris și durează 120 minute;
 Cunoașterea conceptului de lanț logistic și a proceselor managementului lanțului logistic
 Cunoașterea principalelor concepte referitoare la managementul performanțelor lanțului logistic

Data completării Titular de curs


3.02.2016 Prof.univ.dr. Liviu Ilieș

Titular de seminar
Prof.univ.dr. Liviu Ilieș

Director de departament
Prof.univ.dr. Răzvan Liviu Nistor

Data avizării în departament 21.03.2016