You are on page 1of 4

§¾º¢Â Ũ¸ Ò츢ð Ä¢ó¾¡í ¾Á¢úôÀûÇ¢

Á¡÷î Á¡¾ ததேர்வ


கணணிதேம
¬ñÎ 3
1 Á½¢ §¿Ãõ

¦ÀÂ÷ : _____________________
¬ñÎ 5

«. ±ñÁ¡ÉòதேணிÖம ±ñண¡Öம ±ØÐக.

1. ²Æ¡ÂணிÃòÐ þÕáüÚ ÓôÀÐ


2. 3280
3. ¿¡ýக¡ÂணிÃòÐ «ÚáüÚ þÕÀòÐ
¿¡ýÌ
4. 5379
5. ´ýÀதே¡ÂணிÃòÐ «ÚáüÚ ±ðÎ
(5 ÒûÇணிகû)

¬. ²Ú ÅÃணி¨ºÂணிÖம þÈíÌ ÅÃணி¨ºÂணிÖம ±ØÐக.

6. 3 061 3 063 3 064

7. 9 363 9 369

8. 7 660 7 672 7 684

(7 ÒûÇணிகû)
þ. Åð¼Áணி¼ôÀð¼ ±ñணணிý þ¼Áதேணிô¨ÀÔம þÄìகÁதேணிô¨ÀÔம
±ØÐக.

±ñ þ¼ÁதேணிôÒ þÄìகÁதேணிôÒ
9. 2 1 3 6
10. 7 2 5 4
11. 7 0 5 9
12. 8 3 1 5
13. 9 6 0 7

(10 ÒûÇணிகû)

®. ±ñக¨Ç þÄìக ÁதேணிôÀணிüÌ ²üÀ ÀணிÃணிòÐ ±ØÐக.

14. 7 943 = + + +

15. 6 185 = + + +

16. 9 038 = + + +

17. 4 831 = + + +

(8 ÒûÇணிகû)
¯. கணிðÊ ÀòÐ, கணிðÊ áÚ, கணிðÊ ¬ÂணிÃòதேணிø ±ØÐக.

±ñ கணிðÊ áÚ கணிðÊ ¬ÂணிÃம


18. 7 385

19. 4 046

20. 1 518

(6 ÒûÇணிகû)

°. ºÃணிÂ¡É Åணி¨¼Ô¼ý þ¨ணìகவம.

21.

22.

23.

±. ¦க¡ÎìகôÀð¼ தகûÅணிகÙìÌ Åணி¨¼ÂÇணிìகவம. (6 ÒûÇணிகû)

24. 4115 + 362 = _________ 25. 8608 - 2190 = _______


26. 4958 - 366- 1342 = ______ 27. 5345 + 2111+ 1036 = _______

(4 ÒûÇணிகû)

². ÀணிÃÉì கணìÌகÙìÌò தே£ர்வ க¡ñக.

43. ´Õ Òòதேகì கñக¡ðºணிÂணிø 5430


¬ñகÙம 3729 ¦ÀñகÙம 178 º
ணிÚÅர்கÙம கÄóÐ ¦க¡ñ¼Éர். Òòதேகì
கñக¡ðºணிÂணிø ¦Á¡òதேம ±òதே¨É தÀர்
கÄóÐ ¦க¡ñ¼Éர்?

44. þÕ ±ñகÇணிý ÜðÎò ¦தே¡¨க 7650. «தே


ணிø µர் ±ñ 4726 ¬Ìம. Áü¦È¡Õ
±ñ¨ணì கñÎôÀணிÊ.

(4 ÒûÇணிகû)