You are on page 1of 10

அஅஅஅஅ அஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅ / SJK(T) AZAD

அஅஅஅஅ அஅஅஅஅஅஅ அஅஅஅஅஅஅஅஅஅஅ அஅஅஅஅஅ


PENILAIAN KEMAJUAN BERASASKAN SEKOLAH
UJIAN PENILAIAN 1
அஅஅஅஅஅ (அஅஅஅ 2)
MATEMATIK (KERTAS 2)

பபபபப: ____________________________ பபபபப: 5

பபபபப: 1 பபப பபபபபபபபப:


60
________________________________________________________________________________________
«¨ÉòÐì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸×õ.

1.

2 8 0 9 5 3
2 2
i) ¬Ú þÄì¸õ 2 ¦¸¡ñ¼ Á¢¸ô2 ¦Àâ ±ñ¨½ ¯ÕÅ¡ì̸.
2 2
2 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------8 8
(1 Ò )
ii) þ¼ Á¾¢ôÒ பபபபப¢Ãò¨¾ì ¦¸¡ñ¼ ±ñ¨½ ±Øи.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
(1 Ò )
2. ¿¡ëüÚ பபப¾¡Â¢ÃòÐ
À¾¢பபபப
i) §Áü¸ñ¼ ±ñ¨½ ±ñ ÌÈ¢ôÀ¢ø ±Øи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
(1 Ò)
ii) þÄì¸ Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÀô À¢Ã¢òÐ ±Øи
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
(1 Ò )

3. i) பபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபப பபபபபப.


(1 பப)

___________________________________________________________________________

ii) பபபபபபபப பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபப.


(1 பப)

___________________________________________________________________________

iii) பபபப பபபபபபபப 312 249-பப பபபபபபபபபபப.


(2 பப)

____________________________________________________________________________
(2 Ò )
4. ¾£÷× ¸¡ñ¸.

i) 923 521 - 79 243 - 25 =

_____________________________________________________________________________________________________________________

iii) Å¢¨¼¨Âì ¸¢ðÊ Àò¾¡Â¢Ãò¾¢üÌ Á¡üÚ¸. (1 Ò )

________________________________________________________________________________

5. பபபபபப பபபபப.

i) 547 848 + 54 269 + 71 843 = (3 Ò )

_________________________________________________________________________________

ii) Å¢¨¼¨Â பபபபபபப பபபபபபபப Á¡üÚ¸ (1 Ò )


6. i) X + 49 085 = 359 210 , பபபபபபபபப பபபபபபபபப. (2 பப)

_________________________________________________________________________________

iii) 6(i) பபபபபபப பபபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபபபப பபப பபபபபபபபபப


பபபபபபபபபப. (1 பப)

__________________________________________________________________________________

7.
191 456 , 192 456 , X , 194 456 , Y , 196 456

i) ±ñ §¾¡Ã½¢¨Â ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.

´ü¨ÈôÀ¨¼ þÃð¨¼ôÀ¨¼ (1 Ò )

ii) X ÁüÚõY þý Á¾¢ô¨À ±Ø¾×õ.

X : ______________ Y : __________________ (2 Ò )

iii) X ÁüÚõY þý ÜðÎò¦¾¡¨¸¨Âì ¸½ì¸¢Î¸. (2 Ò )

___________________________________________________________________________________
8. «ð¼Å¨½ 1 ´Õ ÌÚ째¡ð¼ô §À¡ðÊ¢ø ÀíÌô ¦ÀÈ À¾¢× ¦ºö¾
¬ñ Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸¨Çì ¸¡ðθ¢ýÈÐ. ¦Àñ Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸
¸¡ð¼ôÀ¼Å¢ø¨Ä.

Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸û ±ñ½¢ì¨¸

¬ñ¸û 5 258
¦Àñ¸û

«ð¼Å¨½ 1

«ìÌÚ째¡ð¼ô §À¡ðÊ¢ø ¦Á¡ò¾õ 8 500 Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸û ÀíÌô ¦Àபபபபபப.

i) ¦Àñ Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸¨Çì ¸½ì¸¢¼ ²üÈ ¸½¢¾ò ¦¾¡¼¨Ã ±Øи

__________________________________________________________________________________
(1Ò )
ii) «ìÌÚ째¡ð¼ô §À¡ðÊ¢ø ±ò¾¨É ¦Àñ Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸û ¦À¨Ãô À¾¢óÐ
¦¸¡ñ¼É÷?

__________________________________________________________________________________
( 2Ò )

iii) «ô§À¡ðÊ ¾¢Éò¾ýÚ 215 Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸û ÅÃÅ¢ø¨Ä. «ôÀʦÂýÈ¡ø, «ô§À¡ðÊ¢ø ±ò¾¨É


Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸û ¯ñ¨Á¢ø Àí¦¸Îò¾É÷?

__________________________________________________________________________________
( 2Ò )
9. பபபபபப பபபபப :

i) 17 பபபபபபபபப + 4 பபபபபபபபபப + 3 பபபபபப + 1 பபபப +


5பபபபப + 3பபபபப

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
(2Ò)
ii) 9(i) பபபபபப பபபபபபப பபபபபபபபபப பபபபபப.

_______________________________________________________________________________
( 1பப )
10. பபபப 1, பபப பபப பபபபபபபபப பபபபபபபபபபப.

235 149
பபபப 1
i) பபபபபபபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபப.

__________________________________________________________________
_
(1 பப)
ii) பபப 5-பப பபபபபபபபப பபபப ?

__________________________________________________________________
_
(1
பப)
iii) 3 பபபபபபப 4 பபபப பபபபப பபபபபபபபபபபப
பபபபபபபபபப பபபபபபபப பபபபபபபபப.
__________________________________________________________________
_
(2
பப)
11. பபபபபபப பபபபபபபபபபபபப 3 255 பபபபபபபபபபபப
பபபபபபபபபபபபப. பபபபப
பபபபபபபபப 125 பபபப பபபபப பபபபபபபப. பபபபபப 45 பபபப
பபபபபபபப பபபபபபப
பபபபபபபபபப.

i) பபபபபபபபப பபபபபபபபபபபபப பபபபபப பபபப


பபபபபபபபபபபபபபப? (3பப)

__________________________________________________________________
_

ii) பபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபப


பபபபபபபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப
பபபபபபபபபபபப 2 பபபபபபபபபபப. பபபபபபபபப
பபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபப
பபபப?

__________________________________________________________________
(2பப
)
12. பபபபபபப 2, பபப பபபபபபபபப பபபபப பபபப பபபபபபபபபப
பபபபபபபபபபபபப
பபபபபபபபபபபப.
அஅஅஅ அஅஅஅஅஅஅஅ அஅஅஅஅஅஅஅஅ
அஅஅஅஅஅ
பபபபப 500
பபபபபபப 350
பபபபபப 575
பபபபபப 250

i) பபப பபபபபபபபப பபபபபப பபபப பபபபபபபப


பபபபபபப பபபபபபபபபபபபபபபபப?
(1பப)

__________________________________________________________________
_

ii) பபப பபபபபபபபப பபபபப பபபபப பபபப


பபபபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபபப பபபபபபபபப.

__________________________________________________________________
_

(3பப)
13. பபபப 2, பபப பபப பபபபபபபப பபபபபபபபபபப.

450 600 K

பபபப 2

i) K-பபபப பபபபபபப பபபப?


(1பப)
__________________________________________________________________
_

ii) K x 1000 =
(2பப)

__________________________________________________________________
_

iii) பபப பபபபபபபப பபபப பபபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபப


பபபபப
பபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபப பபபப ?
(3பப)

14. பபபபபபப 3, பபபப பபபப பபபபபபப பபபபபபபபபபப


பபபபபபபபப
பபபபபபபபபபப.
பபபபபபப பபபபபபபபப
பபபபபபப 50
பபபபபபப பபபபபபப பபபபபபபப 2
பபபபபப
பபபபபப பபபபபபபபப பபப 20
பபபபபப
பபபபபபப 130
பபபபபபப 3
i) பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபபபபபப.
(2 பப)

__________________________________________________________________
_
ii) பபபப பபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபபப பபபபபபபபப.
(3பப)

15. À¼ìÌȢŨÃ×, ´Õ ¸¨¼Â¢ø ¿¡ýÌ ¿¡û¸Ç¢ø Å¢ü¸ôÀ𼠺𨼸Ǣý


±ñ½¢ì¨¸¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

¾¢í¸û
¦ºùÅ¡ö

Ò¾ý

Ţ¡Æý

10 பபபபபபபப

i) பபபபபபப பபபபப பபபபபபபபபபப பபபபபபப பபபபப


பபபபபபபபபபப பபபப பபபபபபபபபபபப பபபபபபபபப.
(2பப)

__________________________________________________________________
_

ii) பபபபபப பபபபபபபபப பபபபப பபபபப பபபபபபபப


பபபபபப ? (3பப)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Disediakan oleh, Disemak oleh, disahkan oleh,

……………………………………. …………………………………….. ……………………………………………


(Pn.K.Prethiba) (En.M.Ram Kumar) (Pn.S.Kattamah)
Guru Matematik thn5 K.Panitia MT Guru Besar