You are on page 1of 6

TÛZ- ÉS KÁRESETEK

BALÁZS JÓZSEF
Tûz a Budapest Sportcsarnokban
Tízmiliárd forint felettire becsülik a Bu-
dapest Sportcsarnokot ért tûzkárt. A ha-
talmas pusztítás ellenére – elsõ kézbõl
származó – sikeres tûzoltásról számol-
hatunk be. A mûködtetés, a használat,
a megelõzés szakmai kérdéseire szándé-
kaink szerint visszatérünk.

Jelzés és riasztás
1999. december 15-én hajnali 5 óra 7 perckor
a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság hírköz-
pontja 4 gépjármûfecskendõ 1 magasból
mentõ és a Tûzoltási Csoport riasztását ren-
delte el, mivel tüzet jeleztek a BS-bõl. A
27 tûzoltó alig indult el, amikor az inten-
zív tûzre utaló további jelzések miatt a hír-
központ III.-as fokozatnak megfelelõen to-
vábbi 6 gépjármûvet riasztott 23 fõvel.
(Közben az épületben tartózkodó tizenhat
fõnyi személyzetet sikerült kimenteni. mert a Budapest Sportcsarnok épületét a A felderítés során ugyanis egyértelmûen
Négy, az épületet õrzõ rendõr, enyhe füst- Hotel Stadion épülete eltakarta. A parko- megállapítható volt, hogy az úgynevezett
mérgezést szenvedett.) lóba bekanyarodva láttam meg elõször, hogy küzdõtéren (földszinten) berendezett ka-
az épület felsõ szintjének ablakaiból nagy rácsonyi vásár csaknem teljes terjedelmében
felületre kiterjedt, intenzív égésre utaló lán- ég, valamint a létesítmény harmadik szint-
Több helyen ég a vásár gok törnek ki, ezért a riasztott erõkön felül jének buszpályaudvar felöli oldalának je-
A XIV/1-es szolgálat parancsnoka már tá- – a magasból való beavatkozás lehetõsé- lentõs része lángokban áll. A helyszínen
volról látta a tûzesetet és azonnal III-as gét mérlegelve - még két emelõkosaras gép- lévõ rendõrök tájékoztatása szerint a ka-
fokozatúra minõsítette. (05.13) jármû leriasztását kértem a helyszínre. Gyors rácsonyi vásár több szinten és több helyen
A Tûzoltási Csoport vezetõjeként, 05 óra felderítést követõen átvettem a tûzoltás irá- is égett.
14 perckor érkeztem a helyszínre. A vonu- nyítását, és 05 óra 17 perckor a tûzesetet A háttér parancsnokának feladatul ha-
lás közben az épületre nem volt rálátásom, V-ös fokozatúra módosítottam. tároztam meg, hogy készüljön föl jelen-

21

14
13 13
15
11 11
16
8 9 9 8
5 6 7 7 6 5
1 2 2 4 4 3 1
20 17
4 18 18

A BUDAPEST SPORTCSARNOK METSZETI RAJZA


1. Földszinti körfolyosó, versenyzők, közreműködők szintje, 2. Öltözők, zuhanyzók, 3. Irodák, 4. Szellőző gépházak, 5. I. emeleti körfolyosó, nézőtéri főbejárati szint, 6.
Ruhatárak 7. Vécécsoportok, 8. Il. emeleti körfolyosó nézőtéri bejárati szint, 9. Büféautomaták, vécécsoportok, 10. Gépészeti körvezetékek födémben, 11. Díszpáholy és
társalgó, 12. Újságíró dolgozó, riporterfülkék, 13. Gépészeti szint, 14. Opeion (világító nyílás a kupolán), 15. Kábeltetőtér, 16. Eredményjelző tábla, 17. Küzdőtér alatti
raktár, 18. Gépészeti csőalagút, 19. Gyalogos kerengőhíd, 20. Gyakorló jégpálya és játékcsarnok, 21. Tévéantenna

VÉDELEM 2000/1 15
TÛZ- ÉS KÁRESETEK

tõs vízhozamú oltóvízforrások helyének


felderítésére, mivel a látottak alapján nyil- Nézõtér Pavilonok a küzdõtéren
vánvaló volt, hosszadalmas oltásra kell átjárókkal
felkészülnünk.

Vezetési Törzs
A kialakult helyzet értékelését követõen
feladatul határoztam meg, hogy az épüle-
tet körbejárva, az 1-es és 2-es gépjármû-
fecskendõ létszámával - alapvezetékek
szerelésével - kezdjék meg az emeleti szin-
teken égõ tûz oltását, illetve továbbterje- A tûz keletkezésének
désének megakadályozását, folyamatos feltételezett helyszíne
felderítés mellett.
Az idõközben helyszínre érkezõ R/1-
el, V/1-el és VIII/1-el a Budapest Sport-
csarnok földszinti 2. számú bejáratán ke-
resztül légzõkészülékben megkezdtem a
részletes felderítést.
Sajnos a láthatóan ideges személyzet-
tõl jól értékelhetõ információt a tûzeset-
tel kapcsolatosan nem kaptam.
Miután megállapítottam, hogy a 2. szá- Acélgyûrû a
mú bejáró környezetében a tûz által közvet- feszített tetõ
tartókábeleivel
lenül veszélyeztetett személyek nincsenek,
megbíztam a V/24-est a földszinten a sza-
kaszparancsnoki feladatok ellátásával. Fel- szervezésére került sor. A tûzoltás terüle- zések helyiségeit, valamint a küzdõtér alatt
adatául határoztam meg, hogy a R/1 és a VIII/ tét, és a tûzoltási feladatokat a budai cso- lévõ raktárt jelentõsen veszélyeztetõ, föld-
1 rajaival külsõ vízforrásról szerelt alapve- port vezetõjével megosztottam és intézked- szinten és a küzdõtéren égõ tûzoltás irá-
zetékek, valamint a létesítményen belül ta- tem a háttérparancsnoki feladatok megosz- nyítását végeztem.
lálható –nyomás alatt lévõ- fali tûzcsap sze- tására is.
relvényszekrényben található sugarak felhasz- A tûzoltás vezetõ helyettes feladatául
nálásával kezdje meg a tûz oltását, illetve
Taktikai elképzelés
határoztam meg, hogy a folyamatosan ér-
tovább terjedésének megakadályozását. Már a tûzoltás kezdeti szakaszában nyil-
kezõ rajok segítségével kezdje meg a küz-
Az osztók helyét a 2. sz. bejárat elõtt vánvaló volt, hogy a több száz négyzet-
dõtér feletti szinteken égõ tûz továbbter-
határoztam meg. méteres, több szintre kiterjedõ tûz oltása
jedésének megakadályozását, valamint a
A budai Tûzoltási Csoport 05 óra 24 nagy oltóvíz szükséglettel fog járni, ezért
tûz oltását.
perckor érkezett a helyszínre. Gyors fel- nagy szivattyú teljesítményû gépjármûfecs-
Én a kislabda gyakorlótermet, a jégpá-
derítés és konzultáció után vezetési törzs kendõk kirendelését kértem. Már a hely-
lyát és a hozzátartozó gépészeti berende-
színre érkezéskor nyilvánvaló volt az emelõ
kosarakból mûködtetett sugarakra taktikai
szempontból nagy szükség lesz.
A tûzoltás irányítása során az alapvetõ
taktikai elképzelésem az volt, hogy az ol-
tás elsõ fázisában, a rendkívül intenzív láng-
gal égés miatt, elsõsorban az épületszerke-
zetek statikai szilárdságát jelentõsen veszé-
lyeztetõ hõterhelést kell csökkenteni a hû-
tõsugarakkal oly mértékben, hogy a teher-
hordó épületszerkezetek ne károsodjanak.
Kritikus volt ebbõl a szempontból a pince
és a küzdõtér között lévõ födém helyzete.
A pinceszinten kialakított raktárban tárol-
ják ugyanis, 2800 négyzetméteren, a külön-
féle sportrendezvények szerkezeti részeit,
elemeit, melyek csaknem kizárólag könnyen
éghetõ anyagokból készültek.
A oltás közben végzett további felderí-
tések során beigazolódott, hogy a tûz in-
16 VÉDELEM 2000/1
TÛZ- ÉS KÁRESETEK

tenzíven terjed a kislabda gyakorló terem


irányába. Mivel a folyamatos felderítés és
tájékozódás miatt nem maradhattam végig
Három óra percekben
a küzdõtéri szinten, ezért a TVhelyettest 05.07 – Riasztás, 6 gépjármûfecskendõ, 27 fõvel.
05.11 – Több jelzés, III. fokozat, újabb 6 szer 23 fõvel.
megbíztam a kislabda terem és a pinceszint 05.13 – Az elsõ egységek kiérkezése.
védelmének felügyeletével is. 05.17 – Felderítés, V-ös fokozat, újabb 6 szer 24 fõvel.
– A vásár teljes terjedelemben ég.
– A harmadik szint fele lángokban.
Felfejlõdés 05.24 – Kiérkezik a Budai Tûzoltási csoport.
– Vezetési Törzset szerveznek.
A helyettesem folyamatosan tájékoztatott 05.27-tõl – További szerek riasztása, 15 gépjármû 46 fõvel.
arról, hogy a védelem érdekében az V/2- 05.54 – 15 sugár mûködik.
es és a XIV/2-es létszámával 2-2 db „C” 06.04 – 19 sugár és három darab emelõsugár mûködik.
sugarat, illetve fali tûzcsap szerelvény szek- 06.12 – A tetõszerkezet merevítése megszûnt, nyílások keletkeztek rajta.
06.17 – 23 db C sugárral a tûz körülhatárolva, de a belsõ oltás lehetetlen.
rénybõl további sugarakat szereltetett. (Omlásveszély!)
Tájékoztatott továbbá, hogy a sugarakat, 06.34 – Az életveszély miatt az épületbõl kivonták a sugarakat.
a közeli felállítási helyek és a jó egymás- – A tûzoltók a betonkoszorú védelmében dolgoznak.
ra való ráláthatóság miatt, esetenként 1-1 06.44 – Tonnányi freon gáz van a hûtõgépházban.
fõ sugárvezetõ mûködteti. 07.02 – A Tûzoltási és Mûszaki Mentési Fõosztályvezetõ átveszi az oltás irányítását.
07.10 – A tetõszerkezet beomlik.
A folyamatosan érkezõ rajok ( XIII/1, 07.16 – Az alsó szinteken a tûz körülhatárolva.
XIII/2, X/1, X/2 és Roham/2 ) utasítást 07.34 – A felsõ szinteken a tûz körülhatárolva.
kaptak, hogy kezdjék meg sugárvédelem – 32 sugár mûködik.
mellett az épületbe való behatolást és a tûz 08.04 – A tûz lefeketítve, utómunkálatok folynak.
belülrõl történõ támadását.
05 óra 54 perckor már 15 db. sugár mû-
ködött. részére. A tûz továbbterjedésének meg- Közben a 7. szer létszámával, szerelt su-
Idõközben jelzés kaptam, hogy három akadályozására azonban csak a mostoha garakkal a fõpénztár és a Népstadion szo-
takarítónõ feltételezhetõen bent rekedt az körülmények mellett végzett épületen be- borkertje között lévõ ajtók üvegtábláinak
épületben. Haladéktalanul utasítottam a VIII/ lüli oltás vezetett eredményre. betörésével az épületbe behatolt, és az emeleti
2 szolgálatparancsnok helyettesét, hogy az Javultak az oltás körülményei, amikor szinteken folyamatosan végzi a tûz tovább-
addig kapott feladatát megszakítva, kezdje a tetõ lemezszerkezete a hõ hatására több terjedésének megakadályozását és oltását.
meg a felderítést és beavatkozást az élet- helyen megnyílt. A lemezszerkezetek szét-
mentésre. A VIII/2 a számításba vehetõ te- nyílásával ugyanis jelentõs mennyiségû hõ
és füst távozott el az égéstérbõl, ugyan-
Beomlás- és gáz veszély
rületeket átvizsgálta, de senkit nem talált.
Ezt jelentette, majd új feladatot kapott. akkor ez a tapasztalható elváltozás már elõre 06 óra 17 perc után a tüzet 23 „C” sugár-
Miután a pincében lévõ raktár, vala- jelezte, hogy az acél tartószerkezetek a ral körülhatároltuk, de a belülrõl való oltás
mint az ún. kislabda, vagy gyakorlócsar- továbbiakban nem tudnak ellenállni a tûz a födémelemek leszakadásának veszélye
nok védelme az V/1, V/2 és a R/1 által hõhatásának, és a tetõszerkezet beszaka- miatt nem volt lehetséges.
mûködtetett osztott, illetve fali tûzcsap- dása bármely pillanatban várható volt. Mivel a felsõ szinteken a tûz több mint
szekrénybõl szerelt „C”sugarakkal meg- A tetõszerkezetben végbemenõ ellen- egy órája folyamatosan égett, úgy döntöt-
oldottnak látszott, megkezdtük az eme- õrizhetetlen elváltozásokat már a tûzoltás tem, hogy amíg teljes biztonsággal át nem
leti szinteken égõ tûz belülrõl történõ tá- megkezdését követõen megközelítõen félóra látható a tûzoltás helyzete, addig - az épü-
madását. Ez a magasból leszakadó illet- elteltével lehetett észlelni. letszerkezetek várható károsodása miatt -
ve lehulló szerkezeti részek miatt nem volt A felderítések során azt tapasztaltuk, a mûködõ sugarakat kivonom az égõ épü-
veszélytelen. hogy a felsõ szinten égõ tûz rendkívül nagy letbõl. Ugyanis a létesítményen belüli
06 óra 04 perckor már 19 „C” sugár és 3 gyorsasággal változtatja a helyzetét. Fel- emeleti födémek, valamint a lépcsõházak
emelõsugár mûködésérõl adhattam vissza- tételezhetõen a tetõ lemezszerkezetét tar- elõre gyártott vasbeton szerkezeteinek a
jelzést, mivel az épületbe való behatolást tó acélkábelek sorozatos elszakadásának tûzállósági határértékét 1- 1.5 órára becsül-
biztosító és a létesítményen belül mûködõ eredményeként, a nagy lemezfelület me- tem. Az idõ ekkor 06 óra 34 perc volt.
19 db. „C” sugár mellett, a 2 sz. Porta elõtt revítése megszûnt és ennek következtében 06 óra 44 perc után nyomásfokozást
és a buszpályaudvar parkolójában megtele- változott a tetõszerkezet térbeni állapota. kértünk a Fõvárosi Vízmûvektõl és ezzel
pített emelõkosaras gépjármûvekbõl mûköd- Ez a változás szinte ellenõrizhetetlenül irá- egyidõben kiderült, hogy az épület alag-
tetett kézi sugarak is segítették az oltást. nyította, forgatta a létesítményen belül a sorában a hûtõgépházban, több száz kg freon
nagy felületre kiterjedõ tüzet. gáz található a díszcsarnok felöli részen.
Mivel a folyamatosan leszakadozó, és Személyesen intézkedtem a gáztartályok
Megynyílt a tetõ helyzetét állandóan változtató tetõszerkezet felderítésérõl és azonnali védelmérõl.
Épületen belül, az emeleti körfolyosók, né- mozgása nem volt elõre kiszámítható, ezért A szolgálati elöljárók kiérkezését kö-
zõtéri bejárók tüzének oltása a nagy intézkedtem a veszélyeztetett helyen mû- vetõen 07. 02 perckor a fõosztályvezetõ a
hõterhelés miatt rendkívül megterhelõ és ködõ sugarak biztonságos helyre történõ vezetési törzs irányítási mód létrehozását
veszélyes feladat volt a bevetett állomány visszavonására. megtartva, a tûzoltás irányítását átvette.
VÉDELEM 2000/1 17
TÛZ- ÉS KÁRESETEK

Az átvételt követõen a tûzoltás terü- szinteken (pince, földszint) a tûz 16 „C” leti szinteken égõ, nagy felületre kiterje-
letét két részre és ezen belül két-két sza- sugárral körül van határolva. 2 db. „C” dõ tüzet 16 db. „C” sugárral körülhatárol-
kaszra osztotta. Megbízott a földszinti és sugár biztosítja a pincében lévõ teher- ta. A tetõszerkezet nagy része beomlott.
pince szinti szakaszok tûzoltásának irá- emelõ szerkezetnél lévõ gyengített fö- Személyi sérülés nem történt.
nyításával a Dél-nyugati oldalon. démszerkezet védelmét, 6 „C” sugár biz-
A TCS/2 vezetõjének a emeleti szin- tosítja a kislabda terem közvetlen kör-
teken égõ tüzek oltását határozta meg fel- nyezetének védelmét és 8 db „C” sugár
adatul, két szakasz létrehozásával. oltja a küzdõtéri bejárókból a tüzet.
07 óra 34 percre a felsõ szinteken mû- A tüzet 26 db „C” sugárral, valamint 4 db.
ködõ két szakasz a XVII/1-es, XI/Habos, emelõ sugárral lefeketítettük. A lokális tüzek
32 sugár mûködött és az R/2 maradék létszáma által szerelt 4 és a forró szerkezetek miatt hosszú utó-
07 óra 16 percre javult a helyzet. Az alsó db. „C” sugarakkal kiegészítve, az eme- munkálatokra kellett felkészülni.
18 VÉDELEM 2000/1
TÛZ- ÉS KÁRESETEK

BS: tûzoltási tapasztalatok


Egy ilyen hatalmas kiterjedésû tûz oltá- (tûzállósági határérték szempontjából) ezért
sának irányítása a kötelezettségeken túl Sportcsarnok vagy vásártér? az intenzív hõterheléstõl számított kb 0,5
is utólagos számvetésre készteti az embert. Magyarország legnagyobb fedett sport- óra elteltével a tetõlemezek szétnyílása és
Tények, észrevételek a tûzoltás-vezetõtõl. létesítményét 1982. február 12-én avatták a szerkezet leszakadása következtében a
fel. Küzdõtere 45x90 méteres és 12000
nézõ befogadására alkalmas. A 102 m hõelvezetés megkezdõdött, s ennek követ-
fesztávolságú födémet befüggesztõ és kezményeként a tartószerkezetekre esõ
Hatalmas tûz volt lefeszítõ kábelekkel rögzítették egy köz- hõterhelés érzékelhetõen csökkent. A nagy
ponti húzott acélgyûrû körül. A kábe- számú hûtõsugarak mûködtetése mellett,
A hangfelvételeken rögzített tûzjelzések- lek végzõdéseit ólommal kötötték be. a tetõszerkezet megnyílása is hozzájárult
bõl egyértelmûen kitûnik, hogy már a 05 Normál körülmények között a küzdõtér
tûzterhelése alacsony. Itt azonban a küz- ahhoz, hogy az emeleti födémek, valamint
óra 02 perckor – az elsõ tûzjelzés alkal-
dõtéren közel 400 kereskedõvel, pavi- a lépcsõházi vasbeton szerkezetek a tûz
mával – ég a küzdõtér, valamint az elsõ
lonokkal, árúkészlettel karácsonyi vá- során jelentõs mennyiségben és mérték-
emeleten lévõ galéria is. sár zajlott, a számítások szerint 700 MJ/ ben nem károsodtak.
05 óra 07 perctõl folyamatosan, nagyon m2-es tûzterheléssel.
nagy lánggal égõ tüzet jeleznek a jelzõk.
A Hungária 480-as hívójelû rendõr járõr Tûzterhelés
„szinte egy szektornyi, hatalmas” lángokról Rendkívül hasznos volt az épületszer- Vizsgálataim másik területe a Budapest
tesz bejelentést. kezetekrõl kapott tájékoztatás, különösen Sportcsarnok területén a karácsonyi vásár
A tûz szabad fejlõdése során kialakult a tetõszerkezetre vonatkozó. A tetõszer- ideje alatt jelenlévõ árukészletbõl adódó
tûzterület a kedvezõ tûzterjedési feltéte- kezetrõl elmondták, hogy annak tûzálló- tûzterhelés számításra irányult. A számí-
lek mellett jelentõs méreteket öltött. A sági határértéke rendkívül alacsony, ezért tások és a szakirodalmak tanulmányozása
vizsgálatok során bebizonyosodott ugyanis, egy jelentõsebb tûzeset alkalmával rövid során beigazolódott, hogy a kiállítások,
hogy biológiai szellõztetés céljából nyit- idõn belül a tetõszerkezet beszakadásával valamint vásárok alkalmával az egy négy-
va volt a küzdõtér ún. opeion hõ- és füst- kell számolni. Sajnos ezt a történtek utó- zetméterre vetített tûzterhelés megközelíti
elvezetõ rendszere! lag alátámasztották! a 700 MJ-t (Mega Joult).
A rendszeren átáramló frisslevegõ egy- Abból kiindulva, hogy a tûzoltóság hely-
részt késleltette a beépített tûzjelzõ rend-
szer érzékelõinek mûködését, másrészt
Tûzállósági határérték színre érkezésekor a tûz már legalább 1500-
A tûzoltás befejezését követõen a Buda- 1800 négyzetméter körhöz hasonló alap-
ideális feltételeket biztosított a tûz gyors területen égett, a tûz oltási területe egy
továbbterjedéséhez. pest Sportcsarnokkal kapcsolatos tûzvédel-
mi témájú szakirodalmakat utólag áttanul- egyszerû matematikai összefüggés segít-
A tûz területének rendkívül gyors fej- ségével könnyen meghatározható. A rész-
lõdését – a nyitott hõ- és füstelvezetõ rend- mányoztam és a megállapításokat az ol-
tás során szerzett tapasztalatokkal össze- letszámítások mellõzésével ez az említett
szeren túl – nagy mértékben befolyásolta esetben 800 négyzetméter oltási területet
még az körülmény, hogy a tûz észlelését hasonlítottam.
Az épületszerkezetek tûzállósági határ- jelent. A 0,2 adagolási intenzitás értékkel
követõen, a 2 sz. Porta mellett lévõ nagy számolva az oltóvízigény ilyenkor 9600
szárnyfelületû ajtókat kinyitották, lehetõ- értékeit megvizsgálva szembetûnõ, hogy
a tetõfödémek egyes acélszerkezetei nem liter percenként. Ha a rendszeresített su-
vé téve így a friss levegõ beáramlását. gárcsöveink vízhozamát 300 liter/perc tel-
felelnek meg a szabvány ide vonatkozó elõ-
írásainak. jesítményûnek vesszük, akkor az idõegy-
Helyismeret Az emeleti tûzgátló födémek tûzálló- ségre vonatkoztatott mûködõ sugarak víz-
Az oltás során is beigazolódott a helyis- sági határértéke 0.75 óra, az elõre gyár- szükségletének összefüggésébõl könnyen
mereti foglalkozással egybekötött begya- tott lépcsõházi vasbeton szerkezetek tûz- kiszámolható, hogy - elméleti szinten -
korló gyakorlatok jelentõsége. állósági határértéke pedig 1 óra. Mindkét az említett paraméterekkel jelzett tûz ese-
A közelmúltban ugyanis a Budapest érték kielégíti ugyan a követelményeket, tében az oltás 32 db. „C” sugárral valósít-
Sportcsarnok területén megtartott V-ös azonban belátható, hogy ezekbõl az érté- ható meg!
nagyságrendû begyakorló gyakorlat alkal- kekbõl egy nagykiterjedésû tûz esetén az
mával részletesen és alaposan megismer- épületszerkezetek korai károsodása nem Freon
kedetett a létesítménnyel az oltásban részt- minden alap nélkül feltételezhetõ. Utólag A Sportcsarnok alagsorában 1,2 tonna
vevõ állomány jelentõs része, ennek kö- tehát igazolva látom a 06 óra 34 perckor freongázt tároltak 400 kg-os tartályok-
szönhetõen helyismeret hiányából szár- hozott intézkedésemet, mely szerint a tûz ban. A hûtõközegként alkalmazott freon
mazó probléma az oltás során nem me- oltását a várható omlásveszély miatt kí- önmagában nem mérgezõ, de kiáramlá-
sakor a mélyebben fekvõ helyiségekben
rült fel. A vízszerzési helyek ismereté- vülrõl kell végezni, hiszen ekkor még fel- fulladást okozhat.
ben az oltás során nem volt gond a tûz- tételezhetõ volt, hogy több mint 1,5 órás Tûzzel érintkezve azonban nagyon ve-
oltóvíz ellátással. A tömlõk széthasadá- intenzív hõterhelés érte az említett épü- szélyes lehet, mivel olyan súlyosan mér-
sából, illetve kilyukadásából eredõ nyo- letszerkezeteket. gezõ vegyület keletkezik amelynek egyes
másproblémák természetesen nem a víz- Miután a tetõszerkezet volt a létesítmény harci gázokéhoz hasonló ( légzési za-
varokat okozó, hólyaghúzó) hatása van.
hálózatot terhelték. épületszerkezeteinek leggyengébb pontja
20 VÉDELEM 2000/1
TÛZ- ÉS KÁRESETEK

Szeretném megjegyezni, hogy a kapott


sugárszám ugyan elméleti számítás ered-
ménye és csak tájékoztató jellegû, de össze-
hasonlítva az oltás során használt sugarak
számával, (28 „C” sugár és 4db. emelõrõl
mûködtetett kézi sugár) rendkívül figye-
lemre méltó!

Üveg
függönyfalak
A Budapest Sportcsarnok területén kelet-
kezett tûzeset értékelése kapcsán hiba lenne
figyelmen kívül hagyni az 1984. január 21-
én keletkezett tûzeset tanulságait.
A tûz az épületen kívül szabálytalanul
tárolt díszletanyagban keletkezett, és a kb.
10 perc alatt megolvadó és darabokra szét-
hulló un. függönyfalon keresztül átterjedt
a folyosón szabálytalanul tárolt parket-
tákra.
Az eset kapcsán feltûnõ volt a – szel-
lõzési körülményekre visszavezethetõ –
küzdõtér irányába való szokatlanul gyors
tûzterjedés. A tûzeset rámutatott továbbá
arra, hogy a jelentõs részben üvegszerke-
zetû függönyfalak a tûzterjedést számot-
tevõen nem akadályozzák.

Korlátok
és eredmények
Az ismertettekbõl kitûnik, hogy a tûzol-
tás elõkészítésének idõtartamáig a tûz olyan
méreteket öltött, amely 2-3-szorosan meg-
haladja az V-ös riasztási fokozatokra ál-
talában jellemzõ tûzfelületeket! Ennek el-
lenére a felületi lánggal égést - lefeketí-
tést - igen nehéz körülmények között vég-
zett, szinte emberfeletti teljesítményt igény-
lõ tûzoltással kb. 2 óra 45 perc alatt meg-
szüntettük, amely az V-ös nagyságrendû
tûzesetek átlagos oltási idejétõl lényege-
Jól vizsgázott a számítógépes riasztási rend- tében kiáramló gáz, a jelenlevõ hõ hatá-
sen kevesebb!
szer és a Hírközpont, hiszen a riasztással kap- sára rendkívül veszélyes – harci gáz jel-
Eközben a tûzoltásban résztvevõ sze-
csolatosan probléma nem merült fel. legû -, a környezetet súlyosan veszélyez-
mélyi állomány a rendkívül nehéz és a
A keletkezett kár ellenére – a gyors és tetõ anyag keletkezését eredményezhette
szervezetet jelentõsen igénybe vevõ kö-
szakszerû beavatkozásnak köszönhetõen – volna.
rülmények ellenére, példás helytállással olyan jelentõs értékek menekültek meg a
hajtotta végre a kapott utasításokat, fel- tûz pusztításától a tûzoltás során, mint a
adatokat. sport és egyéb rendezvények elemeit tá- (A tûzeset építészeti, tûzmegelõzési, tûz-
Külön kiemelném azt a tényt, hogy a roló pinceszinti raktár, a kislabda gyakorló vizsgálati tapasztalataira, szándékaink sze-
tûz oltásának ideje alatt – személyi sérü- terem, valamint a jégpálya a hozzá tarto- rint, visszatérünk – szerk.)
lés nem történt, annak ellenére, hogy a zó gépészeti berendezésekkel.
magasból leszakadozó és kitörõ fém- és A megfelelõ védelemnek köszönhetõ-
üveg szerkezeti részek állandóan veszélyez- en nem sérültek meg a hûtõrendszer mû-
tették az oltásban közremûködõket, illet- Balázs József tû. alez.
ködését biztosító freon gáztartályok. A Tûzoltási Csoportvezetõ
ve az épületben tartózkodókat. tartályok esetleges megsérülése következ- Fotó: Molnár Péter

VÉDELEM 2000/1 21