You are on page 1of 8

ததததத ததத தததததத தததத ததததததத தததததததததததத

31100 தததததத தததததததத (த), தததததத

தததததத ததத ததததததததத 1 / 2018


தததததத ததததத 6

ததததத : _______________________ ததததத : _______

த. ததததததததத ததததததததததததத தததததத தததததததத தததததத


ததததத

1. கககககககககககககககககக ககக கககககககக கககககககககக ககககக


ககககககககக கககககக கககககக?
A. கககககககககக ககககககககககககககக கககககககக
B. ககககககககககககக கககககககககககக கககககககககககக ககககககக
C. ககககககககககககக கககககககககக ககககககககககககக
கககககககககககக கககககககககககக
D. கககககககககககககககக கககககககக கககககககககக ககககக
கககககககககக கககககககககககக

2. _______ கககககக கககககககககக ககககககக ககககககககக கககக


கககககககக.
A. கககக கககககக ககககக C. கககககக ககககககக ககககககக
B. கககக ககககககக ககககக D. கக கககககக கக

3. ககககககககககககக ககககககககக ககககககக ________


ககககககககககககக.
A. கககககககககக 1963 C. கககக 1961
B. கககககககககக 1962 D. கககககககக 1963

4. கககககக கககககககககககககக கககக ககககக ககககககக.


A. கககககக C. ககககக
B. கககககககககககக D. ககககககககககக

5. ‘ககககககக ககககக கககககககக’ ககககக ககககககககககக கககக கககக


கககககககககககககக கககககககக?
A. ககககக C. ககககக
B. கககககககக D. ககககக

6. ககககககக கககககக ககககககககக கககககககக கககககக


ககககககககககக.
A. கககககககக C. ககககககக
B. கககக D. கககக கக கககககககககக கககககக

7. கககககககக ககககக ககககககககககக ககககககககக ககககககக ககக?


A. கககககக கககக C. கககக ககக
B. கககககககக ககககக D. ககககககககக

8. கககககககககக ககககககக ககக _______ ககககக.


A. Untuk Negeri Kita C. Selamat Sultan
B. Duli Yang Maha Mulia D. Ibu Pertiwiku

9. கககககக ககககக கககககககக கககககககககககக ________ ககககககககக


கககககககககககககக.
A. கககககககககககக C. ககககக
B. ககககக கககககககககக D. கககக ககக
10. கககககககககககககககககக கககக ககககககக கககக ககககககக
ககககககககககக ககககக
கககககககககககககக?
A. கககககக ககககக C. கககககககக
B. கககககக D. கககககக கககககககக

11.
 ககககக
கககககக
 கககககக
கககககக கககககககக கககக ககககககககககக
கககககககககக
ககககககககககககககக ககககககககககககக?
A. ககக C. ககககக
B. கககககககககக D. கககககககககக

12. ககககக கககக கககக ககககககக


ககககககககககககககககக.
கககககககககக கககககககக கககக ககககககககககக
கககககககககககககக கககககககககககககககக?
A. கககககக C. கககககககக
B. ககக D. கககககக கககககககககக

13.

கககககககககக கககக கககக ககககககககககக கககககககககக?


A. ககககககககக C. கககக
B. கககககக D. ககககககககக

14. ககககககக ககககககககககக ககககக ககககககக _______ ககககக.


A. ககககக C. ககககககக
B. கககககக D. கககககககககக

15. கககககககக கககக ககககககக ககககக ககககக


கககககககககககககககக?
A. கககககககக கககககககக C. கககககக
B. கககககககக D. கககககக கககககககககக
(30 ககககககககக)

த. தததததத தததததத தததததத

i.கககககக கககககக கககககக கககககக

2. ககககககககககக ககககககககக கககககககககக கககககக.


i. ___________________________
ii. ___________________________

3. கககககககககககக கககககககக கககககக கககககககக கககககக.

ததததததத தததததததத
ககககககககக
கககககககககக
கககககககக
கககககக
ககக

4. ககககககக ககககககக கககககககக ககககக.


ததததததத ததத ததததத ததத ததததத
கககககக
கககககககககக
ககககக
கககக
கககககககக

5. கககக ககககக ககககககககககக கக கககககக.

_____________________________ ___________________________
________________________ ________________________

_______________________

6. கககககக ககககககககககககககககக ககககககககக கககககக.

i. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. ககககககககக ககககககக கககககககக?
_________________________________________________
8. கககககக கககககககககககககக கககக ககககக ககககககககககக
கககககககக கககககக.
i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
iii. ______________________________________________________

9. கககககக ககக கககககககககககக ககக ககககககககககககககக


கககககககககககககக?
_________________________________________________________________________

10. கககக கக கககககககக ககககககககககக ககககககககககககக


கககககககககக கககககக.
i. ____________________
ii. ____________________
iii. ____________________

(40 ககககககககக)

த. / தததததத x தத தததத

1. கககககககககக கககககககக கககககக ககககககககக ககககக.

2. ககக ககககககககககக கககககககக கககககககக ககககக.

3. கககககக ‘கககககககக’ ககககக கககககககககககககக ககககககககக.

4. Allah Selamatkan Sultan Kami ககககக ககககககககககக ககக ககககக.

5. கககக கக கககககககககக கககககக கககககக கககககககககககக


கககககககககககககக.

6. கககககக கககககககக ககககககககககக ககககககககக ககககககககககக.

7. கககககக கககக ககககககக கககககககககககக.

8. கககக கககக கககககக ககககககக கககககககககக.


9. கககககககக ‘கககக கககககககக’ ககககககககக ககககககககககககக
கககககககக.

10. கககக கககககககககக ககககககக கககககககக ககககக ககககககக


ககககககககக ககககக.

(10 ககககககககக)

த. தததததத தததததததத தததததததததததததத தததததத

கககக 1961 ககககககக கககக கககககககக கககககக


கககககக கககககககக
ககக
கககக கககக கககககககக கககக ககககக ககககக
ககககககக கககககக கககககககக கககககக கககககக
ககககக கககக
கககககக கக கககககக கக கககக 1962 ககககககககக கககககககக
ககககககக கககககக
ககககககக
கககக ககககககககககக கககககககக ககக கக ககககககக
கககககககக கககக
கககககக

1. _____________________________ ககககககககககககக கககககககக


ககககககக ககககக.

2. கககககககககக கககககககக __________________ ககககக.

3. ககககககக கககககககக கககககக கககககக கககககக கககக கககககககக


கககககக ககககககக கககக
____________________________________ ககக கககககககககககக.

4. கககககககககககககக ககககககககக
கககககக_____________________________ ககககக
கககககககககககககக.

5. _________________________________ கககககக கககககககககக


கககககககககககக
கககககககக.

6. _____________________________________ கககககக கககககககககககக


கககககக
கககககககககக கககககககககககக கககககககக.
7. 1965 ககக ககககக _____________________ ககககககககககககககககக
கககககககக.

8. கககககக ககககககக கககககககககககக ககககககககக


__________________________கக
கககககககககககககககக.

9. கககக கக கககககககககக ககககககககககக ____________________


கககககககககக கககககக
ககககககககககககககககக.

10. ____________________________ 3908 ககக கககககககக கககககககககக


ககககககககககக
கககககககககககக கககககககககக.

(20 ககககககககக)

ககககககககககக, கககககககககககககக,
கககககககககககககககககக,

...................... ............................. .................................


கக.கககககககக