You are on page 1of 2

PRIPREMA ZA ČAS

Razred: IV Datum: Redni broj časa:


Predmet: Moja okolina

Nastavno područje: Priroda i prirodni procesi


Nastavna jedinica: Smjena godišnjih doba-proljeće (vrijeme, biljke i životinje u
proljeće)
Tip časa: obrada
Oblik rada: frontalni, individualni
Nastavne metode: usmeno izlaganje, razgovor, tekst metoda, ilustrativno
-demonstrativna, met. praktičnog rada
Nastavna sredstva: osnovna, udžbenik
Cilj Časa: Ponavljanje i utvrđivanje stečenih znanja o godišnjem dobu -proljeće.
Zadaci:
Obrazovni: da učenici ponove kako dolazi do smjene godišnjih doba; upoznavanje
učenike sa datumom dolaska proljeća ove godine; ponavljanje i proširivanje znanja o
vremenskim karakteristikama u proljeće – trajanje dana i noći, proljetna
ravnodnevnica, temperature, padavine i sl.; da učenici ponove i utvrde stečena znaja
o promjenama koje se dešavaju na biljkama i životinjama u proljeće;
Odgojni: poticanje preciznosti i tačnosti u reprodukovanju stečenih znaja o
godišnjim dobima;razvijanje interesa i želje za istraživanjem i upoznavanjem
prirodnih pojava i procesa; razvijanje korektnog odnosa prema prirodi; razvijanje
tačnosti i preciznosti u određivanju i razlikovanju karakteristika ovog godišnjeg doba;
osposobljavanje učenika da samostalno prate i bilježe vremenske promjene;
razvijanje navika pravilnog odijevanja u skladu sa godišnjim dobima;
Funkcionalni: razvijanje sposobnosti pažnje, mišljenja, pamćenja i reprodukovanja
stečenog znanja o proljeću;razvijanje sposobnosti zapažanja i opisivanja vremenskih
pojava i promjena u proljeće; sposobnost orijentacije u vremenu; sposobnost
upoređivanja godišnjih doba.

ARTIKULACIJA ČASA

uVODNI DIO ČASA

▪ Sjećate li se pjesmice koju smo učili u III razredu a koja se zove “Proljećna pjesma” ?
Kako je počinjala? (“Slušao sam jedno jutro ptičice, …). Pjevanje.
Dolazak kojeg godišnjeg doba je najavila ova pjesmica?
Čime je to najavljeno godišnje doba?

Najava cilja časa: Na ovom času ponovićemo i naučiti nešto novo o


karakteristikama godišnjeg doba- proljeće.

glavni DIO ČASA


▪ Podsjetiti učenike da je proljeće stiglo jutros, 20. marta , te da će se zadržati sve do
21.juna kada nastupa ljeto.
- Kako dolazi do smjene godišnjih doba? (Zemlja se okreće oko Sunca,
365,366dana,…)
- Šta to imamo prvog proljetnog dana? (proljetna ravnodenevnica)
- Šta to znači? Prvog proljetnog dana (isto kao i prvog jesenjeg dana) dan i noć
podjednako traju, tj, po 12h.
- Kako dani prolaze dani postaju sve duži, a noći sve kraće.
- Kakvo je vrijeme u proljeće? Kakvo je danas vrijeme? Koje promjene u temperaturi
primjećujete? Šta mislite zašto postaje toplije? (Sunce više grije, dan je duži)
- Koje padavine su karakteristične za ovo godišnje doba?
- Koje su još karakteristike proljeća? Šta je sa snijegom?
- Šta se dešava sa potocima i rijekama u proljeće? Upravo zbog toga su u proljeće
česte poplave.
Uočiti i objasniti slike sa nastavnog plakata, te porazgovarati o slijedećem:
- Šta je to, što prvo primijetite na biljkama kada, u proljeće, sunčeve zrake počnu
zagrijavati zemlju? Kakva postaje trava? Kakva je bila tokom zime?
- Ko su vijesnici proljeća? Koje cvijeće prepoznajete na plakatu? Šta se dešava sa
drvećem? Šta će se iz tih pupoljaka razviti? Kako zovemo to drveće? Šta će se još
dešavati sa biljkama tokom proljeća? Koje životinje prve nagovještavaju dolazak
proljeća? Koje su to ptice? Kako ih zovemo? Šta se dešava sa ostalim životinjama?
(razgovarati o šumskim, domaćim životinjama, insektima)…

Pročitati tekst iz udžbenika, str.42., 46. i 47.

ZAVRŠNI DIO ČASA

▪ Učenici prepisuju zapis sa table.


Domaća zadaća: Zalijepiti slike proljeća.
Plan table:

Smjena godišnjih doba


Proljeće

Proljeće je stiglo je 20 .marta u __h i __min.


Prvog proljetnog dana imamo proljetnu ravnodnevnicu.
U proljeće se vrijeme često mijenja. Pored sunčanih dana, često se javljaju vjetrovi
i iznenadni pljuskovi kiše.
Snijeg se otapa i voda se slijeva u rijeke koje ponekad nabujaju i uzrokuju poplave.
U proljeće iz sjemena počinju rasti nove biljke. Iz oprašenih cvjetova i behara
razvit će se ukusni plodovi. Livada počinje zeleniti.
Pojavljuju se vijesnici proljeća.
Proljeće je vrijeme kada mnoge životinje na svijet donose mlade. Stoka pase na
pašnjacima, insekti sakupljaju nektar i oprašuju cvjetove.