You are on page 1of 2

Anemia

Case Study #2

A 48 year old male has become progressively more fatigued at the end of the day. This has
been going on for months. In the past month he has noted paresthesias with numbness in his
feet. A CBC demonstrates the findings shown

А 48 настай эрэгтэй. Өдрийн төгсгөлд илүү ихээр ядардаг энэ нь болохоор сарын турш
үргэлжилсэн, өнгөрсөн сард хөл мэдээ алдаж мэдрэхүй нь өөрчлөгдсөн. Цусны ерөнхий
шинжилгээнд өгч, дүгнэлт хийнэ үү.

2. A peripheral blood smear (the slide is representative of this condition) shows red blood
cells displaying macro- ovalocytosis and neutrophils with hypersegmentation.

Захын цусны улаан эс макро-овалоцитоз болон нейтрофиль нь гиперсегмент болж


харагдана

3.Which of the following tests would be most useful to determine the etiology?

A. Hemoglobin electrophoresis

B. Reticulocyte count

C. Stool for occult blood

D. Vitamin B12 assay

E. Bone marrow biopsy


Шалтгааныг тодруулахын тулд аль шинжилгээг хийх вэ?

А. Гемоглобин электрофорец

Б. Ретикулоцитын тоо

В. Өтгөнд далд цус илрүүлэх

Г. В12-н шинжилгээ

Д. Ясны эдийн шинжилгээ

Questions:

 What is the diagnosis from these findings?


 How do you explain the neurologic findings?

Асуулт:

 Шинжилгээнээс ямар онош тавих вэ?


 Мэдрэлийн өөрчлөлтийг хэрхэн тайлбарлах вэ?

Answers:

Question 1

This is a macrocytic (megaloblastic) anemia. The neurologic findings suggest vitamin B12
deficiency (pernicious anemia).

Question 2

The B12 deficiency leads to degeneration in the spinal cord (posterior and lateral
columns).

Хариултууд:

Хариулт 1:

Энэ бол макроцитны аниме (мегалопласт) мэдрэлийн гаралтай витамин В12-н


дутагдлын аниме

Хариулт 2:

Витамин В12-н анимын үед арын болон хажуугийн эвэр өөрчлөлт орсон.