You are on page 1of 1

Minhenska deklaracija je deklaracija o dužnostima i pravima novinara, koju su usvojili u Minhenu 24.

i 25. novembra 1971. godine Francuska, Nemačka, Italija, Belgija, Holandija i Luksemburg. Ona, osim
što proklamuje dužnosti koje novinari imaju prema javnosti, nabraja i prava koja omogućavaju
novinarima da udovolje tim dužnostima.
Temeljan je, pored drugih, u njoj izražen stav da je "odgovornost novinara prema javnosti preča od
svake druge odgovornosti, posebno one prema poslodavcima i javnim vlastima". Minhenska
deklaracija podstiče novinare da tragaju za informacijama, a ne da ih samo prenose. Ona to čini
govoreći i o pravima i o dužnostima novinara - ne tražeći za njih same nijednu privilegiju.