You are on page 1of 4

30. 4. a 1. 5.

Trenčiansky majáles
Mierové nám.

apríl 2018

„„ DIVADLO 7. 4. | 19.00 | Peter Lipa Band utorok, streda | 10.00 – 11.00 | „„ NEDAJTE SI UJSŤ
PIANO KLUB | Keramické patlámo
4. 4. | 19.00 | Temné Kecy KC AKTIVITY| Pre deti od  2 r. v  sprie- 7. 4. | 16.00 | Prechádzky
8. 4. | 15.00 | DFS Radosť:
CINEMAX | Stand-up comedy naživo. vode rodiča. Info 0918  561  320, mestom so sprievodcom:
Jarné vystúpenie pre rodičov
12. 4. | 18.30 | Július Barč-Ivan: mirka@kcaktivity.sk. Židovský cintorín
a priateľov folklóru
Mastný hrniec POSÁDKOVÝ KLUB | Hosť: Dětské taneční streda | 9.00 – 10.00 |
KINO HVIEZDA | Premiéra klasickej sloven- studio Ondrášek z Brna. Riekankovo
skej veselohry, ktorá „zatne do  živého“ KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
a  satirickým spôsobom ukazuje, ako „sa 12. 4. | 19.00 | Hex ft. Silné Reči
PIANO KLUB | Stand-up comedy + koncert.
nej hre učia aj riekanky.
varí elita“.
15. 4. | 18.00 | Slovenský piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
13. 4. | 17.00 | Jááánošííík na Juhu
KINO HVIEZDA | Už klasická divadelná hra mládežnícky orchester | Schôdzka 32. skautské-
KC AKTIVITY
Radošinského naivného divadla v  podaní POSÁDKOVÝ KLUB | Diriguje Benjamin Bayl
(Austrália). Spoluúčinkuje Stanislav Masa- ho zboru. Info R. Kopecká 0908  683  393
dramatického odboru Súkromnej základ- romcako@gmail.com.
nej umeleckej školy na Novomeského. ryk (trúbka). KAPLNKA SV. ANNY | Židovský cintorín
22. 4. | 18.00 | Vokálny koncert 5., 19. 4. | 9.30 – 11.30 | na  Partizánskej ulici slúžil ako pohre-
18. 4. | 19.00 | Apropo Galerkovo
PIANO KLUB | Účinkuje trojica zabávačov PIARISTICÉ GYMNÁZIUM | Jozef Benci (bas), bisko pre židovských obyvateľov Tren-
Jana Nagy-Juhasz (klavír). GMAB | Tvorivé dielne pre deti do 6 r. a ich čína a okolitých obcí už od polovice 17.
Rasťo Piško, Štefan Skrúcaný a Ján Snopko. rodičov.
25. 4. | 19.00 | Dalibor Janda storočia. Doteraz funkčný cintorín je
18. 4. | 19.00 | Vzhúru 5. 4. | 16.00 | Prvoaprílová miestom odpočinku obchodníkov, re-
do divočiny s kapelou Prototyp
párty meselníkov, umelcov aj predstaviteľov
KINO HVIEZDA | Komédia, ktorá vás vráti ŠPORTOVÁ HALA |
ZŠ VÝCHODNÁ | Súťaže, tvorivé hry, skákací miestnej židovskej náboženskej obce.
do života. Karel Roden a Jana Krausová. 29. 4. | 18.00 | Akordeónový hrad, tombola a hosť Miro Jilo. Akú funkciu mala Chevra kadiša? Pre-
19. 4. | 18.30 | Simon Williams: recitál čo sa na  hroby prinášajú kamienky?
GALÉRIA VÁŽKA | Tibor Iván – Fínsko (akor-
6., 20. 4. | 16.00 – 18.00 | Aké vyobrazenia zdobia náhrobky a čo
Nikto nie je dokonalý Tvorivé dielničky
KINO HVIEZDA | Búrlivá komédia o nesme- deón). symbolizujú? Príďte na  prechádzku
KC KUBRÁ | Pre šikovné detičky, rodičov mestom a  dozviete sa viac. Prechádz-
lom Leonardovi (Štefan Richtárech), ktoré- 6. 5. | 16.00 | Jožka Černý i babičky.
mu komplikuje život jeho senilný a vitálny ka začne o 16.00 pri Kaplnke sv. Anny.
a cimbálová muzika Gracia Vstupenky si môžete kúpiť do 6. aprí-
otec (Karol Čálik) a pubertálna dcéra (Dia- POSÁDKOVÝ KLUB |
8. 4. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
na Minarovičová). výtvorky la v  KIC alebo v  sobotu 7. apríla pred
6. 5. | 18.00 | Husľový koncert GMAB | Veľkonočná tvorivá dielňa pre deti. začiatkom prechádzky pri Kaplnke sv.
23. 4. | 3 a 1/2 chlapa PIARISTICÉ GYMNÁZIUM | Eliseu Silva – Por- Anny.
tugalsko (husle), Marián Pivka (klavír). 8., 22. 4. | 14.00 – 17.00 | Hradné
dielničky pre tvorivé detičky 30. 4. | Trenčiansky majáles
KASÁREŇ TN HRADU |
„„ PRE DETI 11. 4. | 17.00 | Dobrodružstvá
denne | Brick by Brick – zábava Mydlinky a Bublíka
s Legom v Bublilande
KREATIVO | Kurzy i  voľné hodiny na  hru KINO HVIEZDA | Prvé divadlo mydlových
s  kockami pre deti s  rodičmi i  bez nich. bublín! Úžasná, zábavná a nezvyčajná det-
Viac na  www.kreativotn.sk alebo ská show, kde hlavní hrdinovia sú mydlové
KINO HVIEZDA | V jedinečnom predstavení 0918 883 505. bubliny.
divadla LA KOMIKA účinkujú Roman Po- pondelok | 16.00 – 17.00 | streda 12. 4. | 16.30 | Tvorenie
MIEROVÉ NÁMESTIE | 16.00 Zdobenie
majbo, Tomáš Palonder a Števo Martinovič | 16.00 – 18.00 | Tanečná škola v Srdiečku
so zvláštnym hosťom, ktorý bude prekva- a  stavanie mája – spievajú a  zdobia
Goonies KC STRED | Deti (od 1,5 r.) a rodičia spoloč- dievčatá z  DFS Radosť, 16.30 Opato-
pením večera. KC AKTIVITY | Moderný tanec (od 3 r.). Info ne tvoria. vanka – na  počúvanie i  do  tanca hrá
25. 4. | 19.00 | Zo ZOO + Autor 0915 101 051. 14. 4. | 16.00 | Najlepšia obľúbená trenčianska dychovka
KLUB LÚČ |Nezmeškajte jedinečnú mož- pondelok, utorok, štvrtok | rozprávka o Červenej Čiapočke
nosť vidieť počas jedného večera dve 1. 5. | Trenčiansky majáles
16.30 – 18.00 | Karate klub KINO HVIEZDA | Veselá klauniáda pre deti
autorské komédie jedného herca, tren- Ekonóm od 3 r. Rozprávka plná veselých scén, vti-
čianskeho divadelníka Paľa Seriša. Pohy- KC AKTIVITY | Info 0911 603 068. pov a pesničiek.
bovú komédiu Zo ZOO vystrieda po krátkej
pauze inscenácia Autor. utorok, streda | 15.00 – 16.30 | 15. 4. | 15.00 – 18.00 |
Klub keramikárov Narodeninová párty
KC AKTIVITY | Krúžok pre deti a mládež od 5 OC LAUGARICIO | Tanečné vystúpenie det-
„„ KONCERTY r. Info 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk. ského klubu Bambula, tvorivé dielničky
6. 4. | 19.00 | Kapely (ne)starnú pre detičky a mamičky.
utorok | 17.00 – 18.00 | Hráme
PIANO KLUB | Tradičný happening trenčian- sa a športujeme 16. 4. | 10.00 | Hľadáme
skych kapiel. Erbetes Q, Abnormal, Nano- 5. ZŠ | Rodičia cvičia s deťmi v telocvični. stratenú rozprávku MIEROVÉ NÁMESTIE | 10.00 Drieto-
vo, Hajšo banda, Machine head, Rockarea. VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč- manka – májový koncert najstaršej
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v poboč-
6. 4. | 19.00 | Jazz za železnou Korzo dance dychovej hudby v  trenčianskom re-
oponou ke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke gióne, 11.00 Rozprávkový hrniec –
KC AKTIVITY | Škola moderného tanca SZUŠ Kubrá.
GALÉRIA VÁŽKA | Koncert jazzovej kapely. Trenčín (3 – 20 r.). Info 0903 793 557. veselé predstavenie Divadla Portál
2 | KAM kam v trenčíne číslo 4 | ročník XX

22. 4. | 10.00 | Čítanie rozprávok 3. – 30. 4. | ...a vlastne, vieme 10., 24. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
„„ NEDAJTE SI UJSŤ pre deti my, kde kvitnú kvety múz? pre seniorov
o  pomiešaných rozprávkach (Farská KATOV DOM | Čítajú babka Zuzka a  dedko VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka GMAB | Program orientovaný na  skôr na-
ulica), 12.30 Seniorklub Družba – vy- Mirko. na počesť významnej poetky Kataríny Hu- rodených priaznivcov výtvarného umenia,
stúpenie stále mladých trenčianskych 28. 4. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé decovej, pri príležitosti jej nedožitých 90. ktorí sa na stretnutiach venujú rôznym vý-
folkloristov, 14.00 Radosť – radostný dielničky
narodenín. tvarným technikám.
májový program detí z folklórneho sú- OC LAUGARICIO | Zaujímavé tvorivé aktivi- 5. 4. – 6. 5. | Paulína Halasová – 11. 4. | 13.30 | Akadémia tretieho
boru, 15.00 Trenčan – vystúpenie fol- ty s jarnou tematikou a zábavným progra- Absencia reality veku
klórneho súboru Gymnázia Ľ. Štúra, mom. GMAB | V dielach mladej autorky sa posta- KC STRED | Program: Nové formy konaní
16.00 Nadšenci – tradične netradičný vy vymaňujú z  pasce sociálneho statusu páchateľov podvodov a  trestnej činnosti,
program trenčianskych hviezd šou Zem
spieva, 17.00 The Backwards Najlepšia „„ VÝSTAVY a žijú si svoj sen. ochrana seniorov – kpt. Mgr. Danka Adá-
miková, starší referent špecialista KRPZ
Beatles Show na svete, 19.00 Polemic 6. 4. – 7. 5. | Kovové inšpirácie
do 3. 4. | Martin Mayrhofer: – plastika Trenčín, Činnosť mestskej polície Trenčín
– prvomájová tancovačka s  kapelou,
ktorá prinesie dobrú náladu a energiu horizontály – vertikály MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín vás pozýva zameraná na seniorov – Jelka Vlnová, ko-
– diagonály na  výstavu Jozefa Syrového. Vernisáž 12. ordinátor preventívnych činností, Mestská
1. 5. | 10.00 – 18.00 | Májový MESTSKÁ VEŽA | polícia Trenčín, Alzheimerova choroba, ri-
4. o 17.00.
farmársky jarmok zikové faktory a jej prevencia – PhDr. Lucia
do 13. 5. | Hračky minulosti 10. 4. – 4. 5. | Milan Medúz: Mičíková, RÚVZ so sídlom v Trenčíne.
TRENČIANSKY HRAD | Príďte si zaspomínať Slovensko Európe a svetu
na  vlastné detstvo. Od  tradičných ľudo- | Výstava výtvarných biografií vý-
12. 4. | 12.00 – 17.00 | Turnaj
TSK
vých až po retro hračky. znamných osobností Slovenska venovaná v stolnom tenise
25. výr. vzniku samostatnej SR. CENTRUM SENIOROV |
do 16. 4. | Výtvarné spektrum
trenčianskeho kraja 11. – 15. 4. | Záhradkár 2018 12. 4. | 16.00 | Skleróza
GALÉRIA VÁŽKA Výstava diel krajského
|
EXPO CENTER 24. ročník veľtrhu potrieb
| multiplex
kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej pre záhradkárov. CENTRUM SENIOROV | Cvičenie.
tvorby. 19. 4. | 15.00 | Privítanie jari
11. – 15. 4. | Včelár 2018
do 25. 4. | Sviatky jari EXPO CENTER 22. ročník výstavy včelár-
| POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie
MIEROVÉ NÁMESTIE | Čerstvá jarná zele- POSÁDKOVÝ KLUB | Ručné práce s veľkonoč- skych potrieb a včelích produktov. seniorov.
nina, priesady a kvety, farmárske pro- nou tematikou.
11. – 15. 4. | Poľovníctvo 2018 26. 4. | 15.00 | Skleróza
dukty – syry a  bryndza, mäsové špe- do 29. 4. | Fero Lipták – výber EXPO CENTER | 11. ročník výstavy poľovníc- multiplex
ciality, koláče, medy, džemy, dobroty z diel kych potrieb. CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.
na zahryznutie a iné poctivé farmárske
potraviny. 11. – 15. 4. | Zdravý životný štýl
1. 5. | 10.00 – 17.00 | 1. máj
2018 „„ CVIČENIE
EXPO CENTER | 20. ročník výstavy zamera-
Pre deti nej na  zdravie, relax a  vyváženosť osob- pondelok – štvrtok | 18.45 –
nosti. 20.00 | Joga pre začiatočníkov
GEMINI CENTRUM |
19. 4. – 27. 5. | Alena Teicherová
– Obraz je môj odraz pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
GALÉRIA VÁŽKA | Vernisáž výstavy: 19. 4. system
o 17.00. Komplexný cvičebný systém
KC AKTIVITY |
GALÉRIA UMENIA VALOREM | zameraný na  odstránenie bolestí a  prob-
21., 22. 4. | Dni originality lémov s  pohybovým aparátom. Info:
do 29. 4. | Ženy v zbierkach OC MAX | Umelecko-predajná výstava.
GMAB – ŽENA ULICA DLAŇ 0905 705 431.
KOSŤ 22. 4. | Akvatera Trenčín 2018 pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba
GMAB Výber diel autoriek, ktoré svojou
| EXPO CENTER | Medzinárodná výstava zvie- KC KUBRÁ |
MIEROVÉ NÁMESTIE | U farmára na dvore tvorbou a nie vždy celkom „ženskými“ té- rat.
– živé zvieratá z farmy a ukážka pod- pondelok | 17.00 – 20.00 |
mami významne prispeli k  zhodnoteniu 24. 4. – 31. 5. | Výstava
kúvania koňa (10.00 – 17.00), Prvo- výtvarného umenia na našom území. Tai-chi
fotografií: Tváre sveta
májové retro dielne – výroba mávadiel OC MAX |
KC STRED |
(14.00 – 17.00), vozenie na koni, nafu- do 29. 4. | July Haluzová –
V kvetinovom odtieni pondelok | 18.15 – 19.30 |
kovací hrad, sokoliari. 27. 4. | 9.00 – 17.00 | 28. 4. | 9.00
GMAB | Mladá maliarka vo svojich farbou Kruhový tréning
5. 5. | 16.00 | Prechádzky – 16.00 | Skalničky, sukulenty KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-
hýriacich obrazoch odkazuje na pozitívnu a bonsaje
mestom so sprievodcom: energiu, radosť zo života i grotesknosť nie- den po druhom s využitím fitness náčinia.
Mierové námestie KD ZLATOVCE V  ponuke výpestky členov
|
ktorých situácií. klubu: skalničky, sukulenty, ihličňany, pondelok | 18.30 – 19.30 |
do 30. 4. | Výstava učiteľov ZUŠ kaktusy. Aerobik
K. Pádivého KC KUBRÁ |
3. 5. – 10. 6. | Igor Piačka –
KIC | pondelok | 19.30 – 20.30 | streda
výber z diel
1. – 30. 4. | Gregoriáda GALÉRIA UMENIA VALOREM | | 19.30– 20.30 | piatok | 19.00–
SAVANNA CAFÉ | Perokresby a  kolorované 20.00 | Cvičenie pre ženy
kresby Markéty Gregorovej. Vernisáž 9. 4.
o 17.00 h. „„ PRE SENIOROV KC AKTIVITY | Info 0903 793 557.
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre
1. – 30. 4. | Artúr Lieskovský – pondelok, štvrtok | 10.00 – mamičky
maliar Trenčína 12.00 | Klub dôchodcov KC STRED | Vhodné už 6 týždňov po pôrode.
TRENČIANSKY HRAD | KC KUBRÁ | Stolové hry, kartové hry, tvorivé Opatrovanie detí je zabezpečené.
KIC |Mierové námestie ako pôvod-
né centrum politického, ekonomic- dielne, čítanie – časopisy, noviny, knihy.
1. 4. – 31. 5. | 2. svetová vojna utorok | 16.30 | Krav Maga
kého, kultúrneho a  spoločenského na poštových dokumentoch – streda | 15.00 | DIA mapa Academy
života mesta prešlo viacerými preme- Jozef Korený CENTRUM SENIOROV | ZŠ NA DOLINÁCH | Výučba bojového systé-
nami. Najhonosnejšie stavby mesta POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli mu sebaobrany pre ženy i pre mužov.
boli svedkami jarmokov, trhov, popráv,
ale aj vítania najvýznamnejších náv- 3. – 25. 4. | Foto klub 2018 mi to mejlom utorok | 19.00 – 20.00 | Dance
štev. Čo bolo najväčším lákadlom Baru POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií. VKMR JASELSKÁ Bezplatná inštruktáž
|
aerobik
Parisiensis? Na ktorom dome je vyob- na zvládnutie základov PC a komunikácie KC STRED |
3. – 30. 4. | Tvorba slovenských prostredníctvom e-mailu. Účasť nahlásiť
razený včelí úľ a prečo? Ako sa zachrá- autorov utorok | 16.45 – 17.45 |
nil František Palacký počas povodne na 032/ 7708314.
VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh Zdravotný pilates
v roku 1813? (možnosť spojenia s  tematickou zážitko- 6. 4. | 14.30 | Spevácka skupina | Vhodný pre začiatočníkov
KC AKTIVITY
vou hodinou v knižnici pre žiakov MŠ a ZŠ). Sihotiar a ľudí s bolesťami chrbta.
ZŠ, HODŽOVA | Program pri príležitosti
9. výročia založenia súboru v  jedálni ZŠ, utorok, štvrtok | 17.00 |
Hodžova. nedeľa | 9.00 | Powerjoga
27. marec 2018 kam v trenčíne KAM | 3

pre začiatočníkov a mierne streda | 10.00 | Mommie‘s 18. 4. | 16.30 | Deň kultúrneho
pokročilých English Club dedičstva – folklór nášho „„ FILM
LADY E CLUB | Nedeľa je zameraná na po- MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an- regiónu CINEMAX
malšie rozvíjanie pozícií a dýchania. glicky a deti sa pri nich hrajú. TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednášajú Jozef 12. 4. | Nick Cave & The Bad
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | štvrtok | Podporná skupina Lehocký, Jozef Ďuráči.
Seeds – ARTMAX KONCERT
18.00 – 19.00 | Pilates pokročilí nosenia detí 19. 4. | 16.00 | Z dejín mesta Koncertný film zrežíroval oceňovaný
KC AKTIVITY | MC SRDIEČKO | Ilavy I. filmár David Barnard.
utorok, štvrtok | 18.15 – 20.00 | 4. 4. | 16.30 | Jaroslav Švorc: POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Miroslav To- od 1. 4. | Odnikiaľ
Capoeira Smrť si nevyberá man. Francúzsko-nemecká kriminálna drá-
KC AKTIVITY Brazílske bojové umenie
| VKMR HASIČSKÁ | Beseda so záchranárom, 19. 4. | 16.00 | Gambling a jeho ma o pomste a spravodlivosti. V hlav-
spojené s  akrobaciou, hudbou a  tan- horským nosičom, publicistom, predse- dopad na človeka nej úlohe exceluje Diane Kruger.
com. Info a  prihlasovanie: Michal Jančár dom Tatranskej horskej služby o  veselých VKMR HASIČSKÁ | Diskutujú Mgr. B. Opatov- od 1. 4. | Operácia Entebbe
0911 087 631. i smutných príbehoch z prostredia sloven- ská, Mgr. T. Sovišová. Politický thriller inšpirovaný skutočný-
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga ských veľhôr. mi udalosťami z roku 1976, kedy bolo
20. 4. | 15.30 | Srdiečkové
KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatoční- 4., 11., 14., 18., 25., 28. 4. | 20.00 unesené lietadlo spoločnosti Air France
dvojičkovo na linke Tel Aviv – Paríž.
kov. Info a  prihlasovanie: Alena Spurná – 23.00 | Hvezdáreň v Trenčíne KC STRED | Stretnutie rodičov a detí dvoji-
0903 271 444. GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA Obdivujte objekty
|
čiek. od 1. 4. | Ready player one
streda | 17.00 | Cvičenie pre blízkeho a vzdialeného vesmíru pomocou Americký akčný sci-fi thriller Stevena
špeciálnych ďalekohľadov. Vstup voľný, 21. 4. | 15.00 | Jan Tluka: Spielberga.
tehotné – profylaxia
posledný vstup o 22.00. Krása a tajomstvá srbských
KC STRED | od 1. 4. | Sherlock Gnomes
5. 4. | 16.00 | Literárny klub kláštorov
streda | 19.00 | Joga KATOV DOM | Architektúra a  história vý-
KC STRED | Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pre všetkých členov znamných cirkevných pamiatok starého
streda | 18.00 – 19.00 | a priaznivcov literatúry na diskusiu a pre- Srbska.
Bodywork a tabata zentáciu vlastnej tvorby. 25. 4. | 19.00 | Potulky
KC AKTIVITY Hodina s  prvkami dan-
|
Černobyľom
9. 4. | 16.00 |
Striedanie plodín
ce aerobiku s  posilňovaním a  strečin- KINO HVIEZDA | Cestovateľské kino.
gom. Info a prihlasovanie: 0903 772 157, v záhrade, ich symbióza
0907 673 887. a neznášanlivosť 26. 4. | 19.00 | Dominika
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Emil Polako- na ceste cez Južnú Ameriku
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty vič. Animovaná komédia voľne nadväzuje
KINO HVIEZDA | Cestovateľské kino o  tom,
a bodywork ako najpomalšie osamote prejsť Južnou na úspešnú trpasličiu shakespearovskú
KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie: 9. 4. | 19.00 | Večerné
zamyslenia spojené s diskusiou Amerikou z Kolumbie do Uruguaja na ešte adaptáciu Gnomeo a  Júlia, len žáner
0948 855 870. pomalšej motorke! romantickej drámy nahrádza detektív-
REFEKTÁR PIARISTICKÉGO GYMNÁZIA |
štvrtok | 18.00 – 19.00 | kou. Kým na plátne sa to bude hemžiť
Stretnutie s  rektorom kostola piaristov trpaslíkmi, na pozadí filmu stoja samí
Chi-gong
KC KUBRÁ | Meditačné cvičenia. Info
p.  Petrom Franekom. Otázky môžete po-
sielať na diskusia@cprtrencin.sk.
„„ KURZY obri. Produkoval ho spevák a skladateľ
0904 614 333. Elton John, réžie sa ujal tvorca prvej
10. 4. | 16.30 | Ľuba Lesná: pondelok | 17.30 – 19.00 | Kung Fu Pandy John Stevenson.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates Tisícročná žena Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY | od 1. 4. | Eric Klapton
začiatočníci a mierne pokročilí VKMR HASIČSKÁ | Beseda s investigatívnou Dokumentárny film. Nevšedný intímny
KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie Marcela novinárkou a  prozaičkou, spojená s  pre- pondelok | 18.00 – 20.00 | pohľad na umelcov osobný život, karié-
Holodová 0905 705 431. zentáciou jej knižnej novinky. streda | 17.00 – 19.30 | Klub ru, vzostupy a pády.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik 11. 4. | 16.00 | Baníctvo v Čavoji keramikárov dospelí od 5. 4. | Apoštol Pavol
pre ženy pohľadom Mateja Bela KC AKTIVITY | Vedie Zuzana Jargašová. Info: Historický príbeh o jednej z najväčších
KC STRED | TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednáša Peter info@kcaktivity.sk. osobností kresťanstva.
piatok | 18.30 – 20.00 | Zumba Chrastina. utorok, štvrtok | 15.00 | Malý od 5. 4. | Deň čo deň
KC STRED | 11. 4. | 17.00 | Povedz mi, čo konštruktér Romantický film nakrútený podľa
piatok | 18.30 – 20.00 | Čakra čítaš... Bibiana Ondrejková KREATIVO | Skladanie lega pre deti od 4 – úspešného bestselleru Davida Levitha-
Joga VKMR HASIČSKÁ | Talkšou Zuzany Mišákovej 5 r. na. Príbeh 16-ročnej Rhiannon, ktorá
GEMINI CENTRUM |Harmonizovanie čakier nielen o  literatúre. Hosť: herečka, mode- utorok, štvrtok | 15.00 | Veľký sa zamiluje do niekoho, kto sa prebú-
pomocou jogy, meditácie a mantier. rátorka, spisovateľka Bibiana Ondrejková. dza každý deň v inom tele a každý deň
inžinier žije život niekoho iného.
nedeľa | 8.30 | Hathajoga 11. 4. | 17.00 | Niektoré KREATIVO | Skladanie lega pre deti od 6 –
zabudnuté a významné liečivé 11 r. 17. 4. | Piková dáma
TŠ ANIDE Info 0908  788  560 alebo
|
anide@seznam.cz. rastliny z Amsterdamu – ARTMAX
utorok | 17.30 – 19.00 |
SAVANNA CAFÉ | Prednáška Antona Blahuša OPERA
1. – 30. 4. | Centrum pohybu Francúzsky jazyk mierne Záznam predstavenia. Opera P.  I. Čaj-
spojená s ochutnávkou bylinkových čajov.
a tanca pokročilí kovského v troch dejstvách a siedmich
MS ŠPORTOVÁ HALA | Deti: TK Bambu- 16. 4. | 18.00 | Sedem podnetov KC AKTIVITY | obrazoch o  mladíkovi, ktorý kvôli vy-
la od 1 do 5 r, cvičenie na Fit loptách pre pre krajšie manželstvo utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý hliadke na pozemské bohatstvo riskuje
deti od 5 mesiacov, balet s profesionálnou REFEKTÁR PIARISTICKÉGO GYMNÁZIA | Pred- svoju šancu na lásku a šťastie.
náška manželov Kondelovcov. Sú súčasťou ateliér pre dospelých
lektorkou (4 – 9 r.). Ženy: skupinové cviče-
OC LAUGARICIO | 4., 10. 4. Jarný aranžmán,
nia step, Tabata, body work, Port de Bras. tímu, ktorý realizuje kurzy prípravy najmä
Kontakt: 0903 449 732. mladých na sviatosť manželstva a život vo 17., 24. 4. Textilné variácie. Prihlásenie
na 0918 561 320 mirka@kcaktivity.sk.
„„ ŠPORT
4., 11., 25. 4. | 18.30 – 19.30 | 18.
dvojici.
utorok | 19.00 – 20.00 | 6. 4. | 18.00 | HK AS Trenčín
4. | 19.15 – 20.15 | Zumba 17. 4. | 17.00 | Fotostredisko – Hodonín
KC AKTIVITY | Prihlasovanie potrebné TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál- Francúzsky jazyk začiatočníci
KC AKTIVITY | Info a  prihlášky smejkal@ ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná WHIL ženy
na 0903 949 966. nych fotografov – téma mesiaca: Vlasy. HK AS Trenčín.
mail.t-com.sk.
17. 4. | 18.00 | Digithink – 7. 4. | 18.00 | Muay Thai
„„ PREDNÁŠKY digitálna konferencia
HOTEL MAGNUS | Marketingovo-digitálna
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre
radosť
Evening 9
ŠPORTOVÁ HALA |
utorok | 10.00 | Podporná prednáška pre malých a stredných podni- SOKOLOVŇA | Kolektívne a  kruhové tance
skupina mamičiek v dojčení kateľov budúcnosti. sveta (FR,GB, Izrael, Macedónsko, Grécko, 7. 4. | 19.00 | TJ Štadión
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné, ako prí- SK). Trenčín – Bratislava
17. 4. | 18.00 – 19.30 | Choices: ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal 2. liga
prava na dojčenie. utorok | 17.00 – 20.00 | Klub
Lepšie mestá. Ako na to? muži.
utorok | 10.00 | Mami spricht KLUB LÚČ | O  hľadaní návodu na  lepšie spoločenských hier
Deutsch mesto s  architektom a  hudobníkom Ma- KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov moder-
MC SRDIEČKO Mamičky sa rozprávajú
| túšom Vallom a Lenkou Antalovou Plavu- ných spoločenských hier. Info a  prihlaso-
po nemecky a deti sa pri nich hrajú. chovou. vanie peterbiras@gmail.com.
4 | KAM kam v trenčíne číslo 4 | ročník XX

9. 4. | 17.00 – 20.00 | Klub 12. 4. | 17.00 | Juraj Oravec 21. 4. | 18.00 | Laugarício orient
„„ ŠPORT Patchwork II. monografia festival
8. 4. | 8.00 – 13.30 | HK AS Stretnutie členov a milovní-
KC AKTIVITY | GALÉRIA VÁŽKA | Uvedenie publikácie KINO HVIEZDA | Orientálna show taneč-
Trenčín kov patchworku. do života. nej skupiny Džamál a  jej hostí, spojená
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná turnaj star- 10., 24. 4. | 16.00 – 18.30 |
šie žiačky. 14. 4. | 10.00 – 14.00 | s orientálnym bazárom.
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Kubranský bazár/blšák 27. 4. | 10.00 – 14.00 | Lesnícky
8. 4. | 14.00 | 1. FBC Florbal
KC KUBRÁ |
Trenčín – Prešov 10. 4. | 17.00 | Kurz efektívneho deň
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal ženy baráž rodičovstva 15. 4. | 16.30 | Rodinný MIEROVÉ NÁMESTIE | Podujatie organizova-
o extraligu. CENTRUM PRE RODINU | teambuilding né lesníckymi inštitúciami na  Slovensku,
8. 4. | 16.30 | HK AS Trenčín 11. 4. | 17.30 – 20.30 | Klub CENTRUM PRE RODINU Na  túto aktivitu
|
ktoré svojimi aktivitami informuje o  výz-
– Nitra Patchwork I. je potrebné prihlásiť sa vopred vyplne-
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladší do- name lesa pre spoločnosť. V  prípade ne-
Stretnutie členov a milovní-
KC AKTIVITY | ním prihlasovacieho formulára na  strán-
rast. kov patchworku. ke www.cprtrencin.sk. Vhodné pre rodiny priaznivého počasia sa uskutoční 4. 5.
8. 4. | 18.30 | HK AS Trenčín 12., 25. 4. | 18.00 | OM Chanting s deťmi staršími ako 12 rokov. 28. 4. | 7.00 – 12.00 | Burza
– Nitra PENZIÓN KEROLA Rezervácia miest
|
starožitností a gazdovské trhy
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná starší do- 16. 4. | 17.00 | Odkazy Katky
na  www.smart-people.sk/omchanting/
rast. alebo 0948 213 119. Hudecovej EXPO CENTER |

13. 4. | 18.00 | HK AS Trenčín


GMAB | Spomienkový program k  nedoži- 28. 4. | 10.00 – 18.00 |
11. 4. | 17.30 | Kurz: vedomé tým 90. narodeninám spisovateľky Kata-
– Šaľa dýchanie Trenčianske HRAdosti
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná WHIL ženy | Rezervácia miest
ríny Hudecovej. Hostia: Sima Martausová,
PENZIÓN KEROLA GYMNÁZIUM Ľ. Š. | V  školskej jedálni bude
HK AS Trenčín. na  www.smart-people.sk alebo Krajka, členovia orchestra ZLATÉ HUSLE.
pripravených viac ako 300 druhov hier.
14. 4. | 13.30 | HK AS Trenčín 0948 213 119. 21. 4. | 11.00 – 13.00 | Hatha Joga
– Košice 19. 4. | 17.30 | Varovné signály a Zvukototerapia – Tibetské 28. 4. | 18.00 | Škrupinka
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladší do- tela a stravovanie pre zdravý misky KINO HVIEZDA | Repríza programu k 10. vý-
rast. život ročiu založenia chlapskej speváckej skupi-
GEMINI CENTRUM | Rezervácie
14. 4. | 15.30 | HK AS Trenčín PENZIÓN KEROLA | Na kurz je potrebné si re- 0944 548 885. ny Škrupinka.
– Košice zervovať miesto na www.smart-people.sk
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná starší do- alebo 0948 213 119. KONTAKTY
rast. 22. 4. | 16.00 | Tvorivé dielne CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
15. 4. | 9.00 – 14.00 | HK AS CENTRUM PRE RODINU | OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
Trenčín 28. 4. | 9.30 – 16.30 | Škola www.cine-max.sk
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná turnaj intuície Mierové námestie 19, 0915 382 532, motycka@
mladšie žiačky. GALÉRIA VÁŽKA
KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívne- microinvent.com
21. 4. | 9.30 – 18.00 | Ilyo ho vzdelávania detí a teenagerov v oblasti Mierové nám 14/14, 0944 548 885, gemini.cen-
Taekwondo Trenčín rozvoja pravej hemisféry, intuície a vedo- GEMINI CENTRUM
trum.zdravia@gmail.com
ŠPORTOVÁ HALA | Trenčín open 2018 – mej tvorby života.
2. ročník. Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského
032/650 61 11
21. 4. | 10.00 | Benefičný beh „„ INÉ KAVIARNIČKA NA CESTE Katov dom, Matúšova
PRO AUTIS
SOBLAHOV | 6. ročník bežeckého po­ 3. – 30. 4. | Burza kníh COFFEE SHEEP Marka Aurélia 930/9
dujatia pre deti i dospelých pri bývalej VKMR JASELSKÁ | jedinečný spôsob, ako zís- KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
horárni. kať vyradenú literatúru z  fondu knižnice KC Kubrá Kubranská 94, kckubra2@gmail.com, 0907 516 720
za symbolický poplatok.
22. 4. | 15.00 | HK AS Trenčín KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36
– Šaľa 6. 4. | 9.00 – 16.30 | Stretnutie KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladší do- s liečiteľom
KC STRED |
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10
rast. KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 6504 711,
22. 4. | 17.00 | HK AS Trenčín 6. 4. | 19.00 | Večer v rytme
KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
– Šaľa swingu
KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK | Hrá hudob- KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná starší do-
rast. ná skupina Doris day band. Po- KRAV MAGA ACADEMY www.kma.sk, info@kma.sk, 0903 467 617
čet miest je obmedzený. Rezervácie KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0905 319 861
23. 4. | 12.00 – 20.00 | SAŠŠ – na kaviarenstefanik@gmail.com.
KCVČ | Trenčín Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsr-
MC SRDIEČKO
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Majstrov- 7. 4. | 8.00 – 13.00 | diecko.sk
stvá Slovenska stredných škôl 2018 – Celoslovenské stretnutie MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
Finálový turnaj. numizmatikov MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336
POSÁDKOVÝ KLUB | S burzou a aukciou nu-
24. 4. | 8.00 – 14.00 | SAŠŠ –
mizmatického materiálu.
OC LAUGARICIO Belá
KCVČ | Trenčín OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
ŠPORTOVÁ HALA Florbal – Majstrov-
| 7. 4. | 8.00 – 12.00 | Cena Mesta
PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5
stvá Slovenska stredných škôl 2018 – Trenčín
Finálový turnaj. POSÁDKOVÝ KLUB | Súťažné stretnutie plas- PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
tikových modelárov. PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
28. 4. | 9.00 – 13.00 | HK AS
Trenčín 7. 4. | 18.00 | Jarný Bal folk POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná turnaj žiač- KD ZLATOVCE |Prineste si jedlo, pitie, ne- SAD Zlatovská
ky. formálny odev, pohodlnú obuv, partnera SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1
netreba. SOKOLOVŃA Mládežnícka
28. 4. | 13.30 | HK AS Trenčín –
Hlohovec / Šurany 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladší do- 4. | 10.00 – 15.00 | Čriepky Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
rast. minulosti VKMR
ská a Hasičská 1
TRENČIANSKY HRAD | Inscenované pre-
28. 4. | 15.30 | HK AS Trenčín VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
– Hlohovec / Šurany hliadky hrá divadlo „Z malého Ríma“ kaž-
dú celú hodinu od 10.00 do 15.00. ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná starší do- NOVÁ VLNA Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina
rast. 8. 4. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
LADY E CLUB Legionárska 3735/5
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít TŠ ANIDE Kyjevská 3183
POSÁDKOVÝ KLUB | PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM Mierové námestie