You are on page 1of 6

HocmaLvn — Website học trực tuyến sổ 1 tại Việt Nam

Khóa học Luyện thi THPTquốc gia PEN- C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan)

PARALLEL STRUCTURE - CẤU TRÚC SONG SONG


(BÀI TẬP Tự LUYỆN)
Giáo viên: HƯƠNG FIONA - THẦY PHÚC PHAN
Đây là bài tập tự luyện đi kèm theo bài giảng Parallel structure - cẩu trúc sons sons thuộc khỏa học
Luvên thi THPT Quốc gia PEN-C: môn Tiểns Anh - cô Hums Fiona thầy Phúc Phan tại Hocmaỉ.vn. Đe
có thể nam vững kiến thức liên quan, Bạn cần kết hợp xem trước bài giảng và làm đầy đủ các bài tập
trong tài liệu này.

KEY
Exercise 1: Add a parallel element to the sentence.

1. 'Star Wars' was one of Georege Lucas' finest and ___________ movies
A. Most famous B. Most famously
Vi “finest” là tính từ ờ dạng so sánh nhất nên đáp án cần chọn cùng phải là tính từ so sánh nhất “most
famous”.
-> Answer: A. most famous
2. While I watch movies, I eat popcorn and ___________ .
A. Sit with my family B. Sitting with my family c. Am sitting with my family
Vì có từ nối là “and” nghĩa là “eat” và “sit” có cùng vai trò và dược chia ở cùng 1 thì.
Answer A. sit with my family
3. Sitting in a theater and __________ is fun too.
A. Hear everyone’s reaction B. To hear everyone’s reaction c. Hearing everyone’s reaction
Tương tự câu 2; động từ “hear” phải củng dạng với “sitting”.
Answer c. hearing everyone’s reaction.
4. A lot of times, during movies people are talking and _____________ .
A. Shout out jokes B. Shouting out jokes
Động từ “shout” phải có cùng vai trò và dược chia cùng thi với “talk”.
-^Answer B.
5.1 like the part in the movie when he walks slowly and ______________ .towards the alien being.
A. Cautious B. Cautiously
“slowly” là trạng từ nên cho trống cũng cần có một trạng từ.
Answer B.
6. The little furry man tells everyone where to go and ______________ .
A. How they can get there B. How to get there
Cấu trúc “how to do sth”: làm gì như thế nào/ bằng cách nào.
-> Answer B
7. Obe Wan is understanding, patient and _____________ to Luke Skywalker.
A. Kinder B. Kindly c. Kind
“understanding” ; “patient” là tính từ nên từ cần điền vào chỗ trống cũng phải là 1 tính từ.
Cấu trúc “tobe kind to sb”: tốt với ai.
-> Answer c
8. Not only do they blow up the space ship, but they also _______________ .
A. Destroy the space colony B. Destroying the space colony.

Tông đài tư vân: 1900 58-58-12 - Trang 11 -


Hocmaùvn - Website học trực tuyển số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPTquốc gia PEN- C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan)

Nếu chọn B thì sau chủ ngữ “they” phải có động từ “tobe” nên không chọn B.
Answer A.
9. Both he and his navigator fly through flames and ______________ .
A. Avoid oncoming gunfire B. Avoids oncoming gunfire.
Vì động từ thứ nhất “fly” là động từ nguyên thể không chia nên chỗ trống cũng càn một động từ nguyên
thể. Hom nữa “both.. .and” thì động từ không thêm s/es.
Answer A
10. In the end, he either has to kill his own father or ______________ .
A. To be killed by his own father B. Being killed by his own father c. Killed by his own father Cấu trúc
được sử dụng ở đây là “have to + V inf’. Ngoài ra, ở chồ trống cần nghĩa bị động.
-> Answer A

Exercise 2: Choose the elements that make the sentence parallel.

(Movie Review)
1.__________________ "E.T." was ______________________ A. funny/ B. a funny and A. sadly/ B.
sad movie.
Đe tạo thành cụm danh từ hoàn chỉnh ớ đây cần phái cỏ mạo từ và tính từ.
-> Answer: B. a funny - B. sad
2._____________________ I agree. It was ___________________ A. funny/B. a funny and A.
sadly/B. a sad/ c. sad
Can sử dụng tính từ sau tobe “was”
-> Answer: A. funny - c.sad
3. E.T. was __________ A. Hide/ B. To hide/ c. Hiding from and _____________ A. smiling/ B. he
smiles/ c. he smiling at the little girl from inside her closet.
Sau động tù' “tobe” có thế là dạng bị động hoặc v_ing; trong câu này động từ được chia ở thì quá khứ tiếp
diễn nên động từ ở dạng v_ing “hiding”. Ngoài ra, liên từ “and” dùng để nối 2 thành phần có vai trò ngữ
pháp tương đương nhau nên “smile” cũng phải chia ờ dạng v_ing.
->Answer c. hiding A.smiling.
4._____________ She ________________________________ A. screaming/ B. screams and A. is
pointing/ B. points at him when
she sees him.
“She” là ngôi thứ 3 sổ ít nen động từ thêm s/es; tương tự có “and” là từ nối nên động từ ở sau cũng phải có
vai trò ngữ pháp giống “screams”.
Answer B. sreams — B.points
5. The children think that E.T. speaks English ___________ A. strange/ B. strangely but A. good/ B.
well
Sau động từ “speak” cần trạng từ để bổ nghĩa.
-> Answer: B.strangely-B.well.
6. The children are ____________ A. worrying/ B. worried and _______________ A. concerned/ B.
concerning about E.T.'s health.
Trong câu này can sử dụng tính từ sau động từ “tobe” để nói trạng thái con người.
Answer B.worried - A.concemed.

Tông đài tư văn: 1900 58-58-12 - Trang I 2 -


Hocmaùvn - Website học trực tuyển số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPTquốc gia PEN- C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan)

7. Soon E.T. looks __________ A. sick/B. sickly and ____________ A. lifeless/B. lifelessly
Cấu trúc “look + adj”: trông như thế nào, nhìn như thế nào.
Answer A.sick - A.lifeless
8. ___________________ The children___________________________________ A. running/ B. run/ c.
are running and _________ A. getting/ B. get
help.
Trong mạch truyện kể lại nên dùng thì hiện tại đơn.
-^Answer B.run - B.get.
9. E.T. wants __________ A. phoning/ B. to phone home and ______________A. to get/ B. get/ c.
getting to safety.
Cấu trúc “want to do sth”: muốn làm gì.
-> Answer B.to phone - A. to get
10. A. how he can do it/ B. how to do ÌƯ c. how he will do it ____________ and A. when to do it/ B.
when he is doing it/c. when can he do it __________ is the story of the movie.
Cấu trúc “wh-questions (which;where;when;how;...) to do sth”: làm như thế nào; làm ờ đâu; làm cái gì
Answer B. how to do it - A. when to do it.

Exercise 3: Fill in the blanks with the correct answers.

1. Jeannie has a new nose ring. She is both ___________ A. excited/B. exciting and defensive about it.
Câu này dùng tính từ sau động từ “tobe” đổ nói về tâm trạng của người và có vai trò như “defensive”.
Answer A.excited.
2. Jeannie's parents were __________ A. upset/ B. upset in and frustrated by theừ daughter's decision.
Cấu trúc “upset by sb/slh”: thất vọng về ai/ điều gì. Do ờ mệnh đề sau đã có giới từ “by” nên có thể lược bỏ giới
từ này ở ngay cạnh “upset”
3. Her parents think she will be _______________ A. passed/ B. passed over and discriminated
against because of her nose piercing.
“To pass over”: không được cân nhắc để thăng tiến.
->Answer B. passed over.
4. They believe the piercing will ____________ A. alienate/ B. alienate her from potential employers
and keep her from making new client contacts.
Cấu trúc “alienate sb from sb”: làm cho ai xa lánh ai.
5. ___________________________ They say their belief is A. based/B. based on and supported by the
research done by
Northwestern University.
“Base on”: dựa vào cải gì (thường dùng dạng bị động).
Answer B. based on
6. One psychologist said that the display of tatoos and wearing of body piercings is _______________ A.
rooted/B. rooted in and influenced by a person’s desữe to be rebellious.
“be rooted in”: bị ảnh hưởng từ điều gì.
-> Answer B. rooted in
7. Jeannie is ___________ A. annoyed/ B. annoyed about and frustrated by this conservative way of
thinking.
Cấu trúc “be annoyed about sth”: khó chịu, bực minh về điều gì.
8. For centuries, a number of cultures have ___________________ A. engaged/ B. engaged in

Tông đài tư vân: 1900 58-58-12 - Trang I 3 -


Hocmaùvn - Website học trực tuyển số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPTquốc gia PEN- C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan)

and celebrated rites with body tatoos and piercings.


“engage in: tham gia, gia nhập vào ->
Answer B. engaged in.
9. Jeannie feels that piercing one's nose is ______________ A. similar/ B. similar to and not different
from piercing one's ears, which is a common beauty practice.
“be similar to sth”: tương tự cái gì.
Answer B. similar to.
10. Jeannie keeps reminding her parents that the _________ A. opinions/B. opinions of and judgments
about people with body piercings are changing.
“opinion of sb/sth”: quan điểm về ai/cái gì.
-> Answer B. opinions of

Giáo viên: Huonn Fiona - Phan Phúc Nguồn : jCt


Hocmai.vn

Tông đài tư văn: 1900 58-58-12 - Trang I 4 -


HocmaLvn — Website học trực tuyến sổ 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPTquốc gia PEN- C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan)

ẦAi 5 LỢI ÍCH CỦA HỌC TRựC TUYẾN

• Ngồi học tại nhà với giáo viên nổi tiếng.


• Chủ động lựa chọn chương trình học phù hợp với mục tiêu và năng lực.
• Học mọi lúc, mọi nơi.
• Tiết kiệm thời gian đi lại.
• Chi phí chỉ bằng 20% so với học trực tiếp tại các trung tâm.

u 4 LÍ DO NÊN HỌC TẠI HOCMAI.VN


• Chương trình học được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục uy tín nhất.
• Đội ngũ giáo viên hàng đầu Việt Nam.
• Thành tích ấn tượng nhất: đã có hơn 300 thủ khoa, á khoa và hơn 10.000 tân sinh viên.
• Cam kết tư vấn học tập trong suốt quá trình học.
u CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC CÓ THẺ HỬU ÍCH CHO BẠN

Là các khoá học trang bị Là các khóa học trang bị Là các khóa học tập trune Là nhóm các khóa học
toàn bộ kiến thức cơ bản toàn diện kiến thức theo cấu vào rèn phương pháp, tổng ôn nhằm tối ưu
theo chương trình sách trúc của kì thi TIỈPT quốc luyện kỳ năng trước kì thi điểm số dựa trên học lực
giáo khoa (lớp 10, 11, 12). gia. Phù hợp với học sinh THPT quốc gia cho các tại thời điểm trước kì thi
Tập trung vào một số kiến cần ôn luyện bài bản. học sinh đã trải qua quá THPT quốc gia 1, 2
thức ừọug tâm của kì thi trình ôn luyện tổng thể. tháng.
THPT quốc gia.

XEM THÊM XEM THEM XEM THEM

Tông đài tư vân: 1900 58-58-12 - Trang I 5 -


Hocmaùvn - Website học trực tuyển số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPTquốc gia PEN- C: Môn Tiếng Anh (Cô Hương Fiona - Thầy Phúc Phan)

Tông đài tư văn: 1900 58-58-12 - Trang I 6 -