FUNGSI BAHASA MELAYU

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Perpaduan

Maksud fungsi perpaduan ialah menimbulkan sikap bersatu terhadap kesetiaan bahasa. Misalnya, apabila orang berlainan bangsa bertemu, mereka dapat mengeratkan hubungan di antara satu sama lain dengan penggunaan bahasa kebangsaan. Selain itu,setiap anggota masyarakat yang berbilang keturunan ini bernaung di bawah satu bahasa yang dapat mewujudkan kesepaduan masyarakat majmuk negara ini. Hal ini pasti akan dapat menimbulkan kecintaan dan semangat kebangsaan yang merupakan nadi dan tunjang keutuhan sesebuah negara. Jelasnya,penggunaan bahasa Melayu di negara kita berperanan sebagai penyatu masyarakat majmuk, pembangun inspirasi negara yang bermatlamatkan keharmonian sejagat.

upacara rasmi . Biasanya bahasa rasmi dipi lih daripada salah satu bahasa anak negeri dan ada kalanya dipilih bahasa bekas penjajah. Bagi negara yang mempunyai bahasa yang maju. iaitu dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran. kerajaan negeri dan juga badan berkanun.Bahasa rasmi tidak perlu merupakan bahasa kebangsaan kerana bahasa rasmi adalah bahasa yang semata-mata dianggap sebagai alat untuk tujuan tertentu yang tidak perlu dikaitkan dengan semangat kebangsaan. bahasa yang banyak laras bahasanya akan diangkat menjadi bahasa rasmi. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa bahasa rasmi digunakan untuk semua urusan rasmi di peringkat kerajaan persekutuan.Sebagai bahasa rasmi bahasa Melayu ditetapkan menjadi saluran komunikasi dalam bidang pentadbiran. kehakiman dan mahkamah telah menggunakan bahasa Melayu.Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi Bahasa Rasmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa mahkamah bertambah baik setelah Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan dipinda (Jun 1991). sistem pendidikan negara. kehakiman dan sebagainya. . Contohnya dalam bidang pentadbiran undang -undang. Contohnya bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi kerana bahasa ini dapat digunakan sebagai bahasa ilmu dan dapat difahami umum. urusan perdagangan dan perusahaan.

sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah serta unsur dan nilai budaya yang tinggi. bacaan dan penulisan untuk memenuhi tujuan -tujuan perseorangan. berbahasa. berketrampilan. Dalam konteks negara Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam keseluruhan peringkat persekolahan. Kurikulum Bersepadu Sekolah (KBSR) yang dilaksanakan di sekolah -sekolah sepenuhnya mulai tahun 1983 telah membaca. Kebolehan pelajar menggunakan dan menguasi bahasa pada had ini adalah berbeza dengan amalan lama yang hanya menganggap bahasa itu sebagai sat u mata pelajaran sahaja. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam konsep Bahasa Merentas Kurikulum yang menitikberatkan kebolehan pelajar menggunakan dan menguasai ketrampilan berbahasa dalam hal lisan. bersedia menimba ilmu dan mempunyai akhlak yang tinggi. menitikberatkan penguasaan kemahiran asas menulis mengira dengan pengantar bahasa Melayu. . sosial dan pendidikan. matlamat ini hanya akan tercapai apabila seseorang itu dapat menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dengan baik. Usaha untuk mencapai matlamat ini seharusnya bermula di peringkat sekolah lagi kerana sistem persekolahan di negara kita menggunakan Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Pelajar juga diharap dapat menggunakan bahasa untuk memahami. Matlamat dan objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM ini lebih memberatkan penguasaan bahasa Melayu yang bermu tu bersandarkan ketepatan tatabahasa. la juga bertujuan melahirkan pelajar yang aktif. di samping memberi pendidikan u ntuk pembinaan sahsiah diri serta pemupukan kemahiran berfikir. kecekapan berbahasa dan kepekaan terhadap variasi bahasa Melayu dalam pelbagai situasi.Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pengantar Keseluruhan usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah yang berkesan bagi melahirkan bangsa Malaysia yang intelek tidak akan berjaya selagi rakyat itu sendiri tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Tumpuan dan penekanan adalah untuk menjuruskan pelajar ke arah pemupukan semangat kewarganegaraan dan mengamalkan nilai murni masyarakat Malaysia yang universal. Asimilasi ilmu ini diteruskan lagi dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1988 melalui pembelajaran pelbagai disiplin ilmu dengan pengantar bahasa Melayu. menghayati dan menghargai pengalaman mereka serta mengetahui bagaimanakah bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi perkembangan kognitif dan afektif seseorang indiv idu.

1986:72). perancangan dan pelaksanaan bahasa baku dijalankan. .Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Hassan Ahmad. klausa. terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan moden. sifat perbendaharaan kata b ahasa Melayu juga turut mengalami perubahan. bahasa Melayu harus dapat berperanan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan moden dalam bidang sains dan teknologi. Penekanan juga harus diberikan kepada aspek imbuhan dan ejaan kerana kesilapan dalam penggunaannya boleh mengubah maksud sebenar sesuatu ayat yang dihasilkan itu. sebutan dan seumpamanya. bahasa Melayu telahpun digunakan sebagai bahasa ilmu sejajar dengan peranannya sebagai pendukung perkembangan ilmu dan sekaligus telah menjadi bahasa penting dan utama dalam hakikat keilmuan moden pada hari ini. Oleh itu. Sebagai bahasa ilmu. Sebagai bahasa ilmu. Dari segi penggunaan ayat misalnya. Bagi menangani perkara ini terutamanya dari aspek sebutan. ejaan. sesuatu bahasa itu perlu mempunyai dua ciri penting. Keintelektualan bahasa ini dapat d icapai terutamanya melalui per-bendaharaan kata dan sistem tatabahasa. Ini adalah untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa bertaraf tinggi dan ada keselarasan dalam penggunaannya. 1984). frasa. Jika dahulu perbendaharaan kata bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh perkataan daripada bahasa Arab dan Sanskrit. iaitu keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa (Havranek dalam Garvin. alat komunikasi masyarakat serta sebagai alat perpaduan dalam negara berbilang bangsa dan agama (Dato' Hj. ia harus betul strukturnya agar maksud yang hendak disampaikan dapat difahami. Dalam hubungan ini. kini perkataan-perkataan daripada bahasa Inggeris sering digunakan. Sistem tatabahasa pula dimaksudkan dengan segala aspek tatabahasa sama ada dari segi ayat. bahasa Melayu mempunyai dua peranan penting. iaitu sebagai bahasa yang mampu mendukung perkembangan ilmu dan pemikiran bangsa dalam segala lapangan dan sebagai alat yang dapat membentuk dan mengembangkan identiti kebangsaan. Bahasa Melayu pada hari ini dapat memperkatakan tentang bidang yang berbeza daripada apa yang mampu dilakukan oleh bahasa Melayu suatu masa dahulu.

Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan supaya pengaruh bahasa Inggeris ketika itu dapat dihalang buat sementara waktu. Bahasa kebangsaan juga mungkin berbeza dengan bahasa yang umum digunakan rakyat negara tersebut Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa kebangsaan biasanya digunakan untuk wacana politik dan undang -undang dan ditetapkan sebagai kerajaan negara tersebut. yang menggunakan bahasa Perancis dan Inggeris. . seperti Kanada.Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan Bahasa kebangsaan merupakan sebuah bahasa yang mel ambangkan identiti kebangsaan sesuatu bangsa atau negara secara unik. Bahasa kebangsaan boleh jadi sama dengan bahasa rasmi tetapi tidak semestinya. Selepas beberapa tahun kemudian. Sesetengah negara mempunyai lebih dari satu bahasa kebangsaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful