You are on page 1of 15

LVsukxzkQj xzsM lh ,oa Mh ijh{kk&2017 ds fyf[kr ijh{kk esa lQy vH;fFkZ;ksa dk n{krk

ijh{k.k fnukad 11-04-2018 ls 14-04-2018 rd vkj vkbZ Vh] eanhj glkSn]


NrkSuk] jk;iqj esa vk;ksftr dh tk,xhA ijh{k.k dk;Zdze v/kksfyf[kr izdkj gSA
vH;FkhZ }kjk vkosnu i= esa fn, x, fodYi ds vk/kkj ij muds n{krk ijh{k.k dk ek/;e
nf'kZr gSA v/kksfyf[kr lwph esa ;fn fdlh vH;FkhZ dk uke lfEefyr ugh gS tks fyf[kr ijh{kk
esa mRrh.kZ gq, gS ,sls vH;FkhZ bl dk;kZy; dks Qksu@QSDl@bZ&esy ds ek/;e ls lwfpr djsaA
vH;fFkZ;ksa ds }kjk vkosnu i= esa fn, Hkk"kk fodYi ds vuqlkj n{krk ijh{k.k fd;k
tkuk gSA vk;ksx ds fu.kZ; ds vuqlkj n{krk ijh{k.k ds ek/;e esa fdlh Hkh 'kRkZ ij
ifjorZu ugh fd;k tk,xk A fdlh Hkh vH;FkhZ ds n{krk ijh{k.k dh frfFk esa Hkh
dksbZ ifjorZu ugh fd;k tk,xkA
LVsuksxzkQj xzsM Mh
name date_of_birth date_of_exam roll_no batch_no medium
SURYA PARASHAR 15/01/1994 11/04/2018 6006001100 3 HINDI
PUNEET BABU SHARMA 23/08/1990 11/04/2018 6005001546 3 HINDI
SAGAR KUMAR AARYAN 25/11/1995 11/04/2018 6005002359 3 HINDI
SHAILENDRA SINGH YADAV 04/12/1995 11/04/2018 6005006280 3 HINDI
ABHISHEK SONI 03/11/1992 11/04/2018 6001003583 3 HINDI
ROHIT RAWAT 01/09/1993 11/04/2018 6005000167 3 HINDI
PRATEEK BACHANI 11/05/1995 11/04/2018 6001001084 3 HINDI
RAHUL OJHA 18/09/1996 11/04/2018 6005001041 3 HINDI
VISHWANATH PRATAP ARYA 30/07/1994 11/04/2018 6005002774 3 HINDI
DEVENDRA CHHAPKAR 01/10/1997 11/04/2018 6005000880 3 HINDI
AMAN CHOURASIYA 20/10/1995 11/04/2018 6007000608 3 HINDI
SUDEEP PATHAK 29/06/1995 11/04/2018 6005000289 3 HINDI
GOURAV SINGH GURJAR 10/10/1997 11/04/2018 6005000085 3 HINDI
SACHIN KUMAR SURYAVANSHI 05/03/1996 11/04/2018 6005000189 3 HINDI
SAURAV NEGI 17/12/1991 11/04/2018 6001000988 3 HINDI
ADITYA TRIPATHI 17/11/1994 11/04/2018 6005000673 3 HINDI
ANKUR NAMDEV 31/10/1996 11/04/2018 6001000262 3 HINDI
FARHEEN NAAZ 28/11/1993 11/04/2018 6005000861 3 HINDI
KALPNA DHAKER 23/05/1993 11/04/2018 6005004422 3 HINDI
DIVYA JAISWAL 14/10/1996 11/04/2018 6006000820 3 HINDI
PAWAN KUMAR RAJPUT 31/01/1998 11/04/2018 6005001483 3 HINDI
CHARUKANT SONI 05/02/1995 11/04/2018 6006002700 3 HINDI
ROHIT SAHU 11/09/1990 11/04/2018 6001001650 3 HINDI
AAKANSHA DHURIYA 28/08/1997 11/04/2018 6007001910 3 HINDI
ANURAG SHARMA 17/10/1995 11/04/2018 6005000648 3 HINDI
AJEET KUMAR YADAV 18/06/1992 11/04/2018 6204001906 3 HINDI
ANITA CHAUHAN 30/04/1990 11/04/2018 6006001143 3 HINDI
SUMIT SHUKLA 12/05/1993 11/04/2018 6006001131 3 HINDI
ASIF KHAN 15/08/1994 11/04/2018 6005004929 3 HINDI
KAPIL RATHOR 27/09/1996 11/04/2018 6001001159 3 HINDI
AMAN SONI 29/09/1996 11/04/2018 6006001783 3 HINDI
KAPIL SHRIVASTAVA 11/03/1991 11/04/2018 6005001525 3 HINDI
AMIT VISHWAKARMA 09/04/1996 11/04/2018 6001002346 3 HINDI
KARTIK SHIVHARE 05/10/1995 11/04/2018 6005004054 3 HINDI
RUCHILA KUMARI 18/11/1991 11/04/2018 6204000261 3 HINDI
RAJA BHAIYA LODHI 05/06/1993 11/04/2018 6005001148 3 HINDI
SURBHIT JAIN 26/10/1993 11/04/2018 6004000152 3 HINDI
TOFIK KHAN 07/11/1996 11/04/2018 6005000705 3 HINDI
JANESHWAR PRASAD 06/08/1990 11/04/2018 6005002517 3 HINDI
MONIKA AGRAWAL 05/09/1994 11/04/2018 6005001894 3 HINDI
DIKSHA SHARMA 23/12/1997 11/04/2018 6005002268 3 HINDI
RITESH SAHU 21/01/1996 11/04/2018 6005006309 3 HINDI
RAJENDRA BAGHEL 05/04/1993 11/04/2018 6006000159 3 HINDI
PANKAJ PATEL 16/05/1996 11/04/2018 6001002897 3 HINDI
NEERAJ YADAV 18/09/1993 11/04/2018 6006000517 3 HINDI
PRASHANT MANDLOI 12/01/1996 11/04/2018 6009000003 3 HINDI
YASH MANDLOI 02/04/1994 11/04/2018 6009000002 3 HINDI
KUMAR MANGALAM 26/05/1998 11/04/2018 6005003162 3 HINDI
RITU SHAKYA 26/04/1994 11/04/2018 6005001998 3 HINDI
BALVEER KUSHWAH 21/07/1996 11/04/2018 6005004637 3 HINDI
AKASH AGRAWAL 18/03/1995 11/04/2018 6005002135 3 HINDI
KRASHNKANT DHAKED 15/03/1992 11/04/2018 6005002455 3 HINDI
FARHANA NAZ 05/02/1994 11/04/2018 6005002926 3 HINDI
SHIVANI SHARMA 28/11/1995 11/04/2018 6005001949 3 HINDI
JYOTI VERMA 30/06/1990 11/04/2018 6006001336 3 HINDI
SACHIN OJHA 23/02/1997 11/04/2018 6005002397 3 HINDI
ASHIQ KHAN 16/11/1993 11/04/2018 6005004063 3 HINDI
YOGESH SHARMA 26/02/1995 11/04/2018 6004000070 3 HINDI
SHAYARA BANO 23/08/1996 11/04/2018 6004000194 3 HINDI
KHUSHBOO KHAN 21/03/1994 11/04/2018 6005001952 3 HINDI
PRAKASH KUSHWAHA 14/10/1991 11/04/2018 6007000130 3 HINDI
RUBEE RATHOR 20/08/1996 11/04/2018 6005001364 3 HINDI
SWATANTRA RAI 15/08/1996 11/04/2018 6007000878 3 HINDI
AJIT JAIN 28/03/1997 11/04/2018 6004000014 3 HINDI
ASHUTOSH ARORA 18/09/1998 11/04/2018 6005000484 3 HINDI
SHIVJEET SINGH YADAV 02/10/1992 11/04/2018 6005003796 3 HINDI
BRAJESH SINGH 08/05/1997 11/04/2018 6007001991 3 HINDI
SATENDRA PANDEY 01/07/1996 11/04/2018 6006000421 3 HINDI
SATISH KUMAR SAHU 07/07/1995 11/04/2018 6006002946 3 HINDI
DANISH SALEEM 04/06/1997 11/04/2018 6005002024 3 HINDI
SONU KUMAR 05/01/1997 11/04/2018 6007000605 3 HINDI
YASH NAMDEV 16/10/1998 11/04/2018 6005001953 3 HINDI
SACHIN KUMAR BAMANE 27/04/1993 11/04/2018 6001003631 3 HINDI
GAURAV DANGI 01/06/1997 11/04/2018 6005004378 3 HINDI
MAYANK BHAVSAR 01/04/1996 11/04/2018 6006002232 3 HINDI
YASMEEN KHAN 02/06/1991 11/04/2018 6005004067 3 HINDI
RAHUL YADAV 01/07/1996 11/04/2018 6001000619 3 HINDI
CHITRANSHA AGRAWAL 17/07/1991 11/04/2018 6005004573 3 HINDI
ANUJ KUMAR RAI 10/05/1993 11/04/2018 6005004972 3 HINDI
PRINCE KUMAR TIWARI 03/06/1996 11/04/2018 6005001097 3 HINDI
VIKAS KUMAR 01/02/1991 11/04/2018 6005000885 3 HINDI
JAGRATI SAINI 04/07/1990 11/04/2018 6001001403 3 HINDI
ADITYA RAJPUT 19/10/1998 11/04/2018 6005002635 3 HINDI
AKSHAY CHATURVEDI 06/10/1998 11/04/2018 6002000003 3 HINDI
SHAMMI 03/03/1993 11/04/2018 6010000511 3 HINDI
AMAN DONGRE 17/07/1997 11/04/2018 6005002581 3 HINDI
NAVEEN KUSHWAH 21/04/1992 11/04/2018 6005000985 3 HINDI
YOGESH KEWAT 20/08/1991 11/04/2018 6001002636 3 HINDI
PUSHPENDRA SINGH
CHOUHAN 06/07/1993 11/04/2018 6001005237 3 HINDI
SACHIN KUMAR YADAV 15/05/1992 11/04/2018 6001002447 3 HINDI
ADITYA SHRIVASTAVA 12/06/1992 11/04/2018 6005005122 3 HINDI
SUNEEL KUMAR 20/06/1998 11/04/2018 6001004478 3 HINDI
JAGDEESH KIRAR 20/02/1994 11/04/2018 6001004759 3 HINDI
KRISHNAKANT RATHORE 28/09/1997 11/04/2018 6005001319 3 HINDI
PRATIKSHA GURJER 01/01/1992 11/04/2018 6005000717 3 HINDI
DHARAMVIR KUMAR 14/08/1984 11/04/2018 6204003063 3 HINDI
PANDIT GYANI JAIL SINGH 24/06/1982 11/04/2018 6204000638 3 HINDI
SURBHI GUPTA 05/04/1993 11/04/2018 6006001198 3 HINDI
SONAM SHARMA 05/11/1994 11/04/2018 6005003820 3 HINDI
MANOJ PARIHAR 20/11/1998 11/04/2018 6005000507 3 HINDI
SARVESH KUMAR YADAV 03/04/1984 11/04/2018 6003000376 3 HINDI
PREETI 07/07/1992 11/04/2018 6005002006 3 HINDI
JITENDRA SINGH KALAWAT 01/01/1986 11/04/2018 6005002106 3 HINDI
SURAJ SINGH YADAV 09/07/1982 11/04/2018 6006001157 3 HINDI
RAVIKANT PRAJAPATI 01/06/1989 11/04/2018 6006002787 3 HINDI
SAMI DIXIT 16/03/1998 11/04/2018 6001004464 3 HINDI

AMITESH CHATURVEDI 11/08/1990 13/04/2018 6005004611 6 HINDI


TRAPTI AGRAWAL 17/03/1993 13/04/2018 6006000966 6 HINDI
POOJA DUBEY 12/11/1995 13/04/2018 6006001467 6 HINDI
POONAM JAIN 19/10/1995 13/04/2018 6006002069 6 HINDI
AJIT JAIN 21/07/1994 13/04/2018 6001002525 6 HINDI
ROSHAN NARVARIYA 15/07/1996 13/04/2018 6001002674 6 HINDI
MANISHA SINHA 28/06/1995 13/04/2018 6001000272 6 HINDI
AJIT SINGH 21/07/1993 13/04/2018 6001001007 6 HINDI
NEERAJ SINGH 24/07/1994 13/04/2018 6001005041 6 HINDI
SHUBHAM GOYAL 06/05/1997 13/04/2018 6004000127 6 HINDI
DIVYANSHU JAIN 14/10/1989 13/04/2018 6006000117 6 HINDI
NIDHI KOSHTA 27/03/1996 13/04/2018 6007001223 6 HINDI
MOHIT SHARMA 11/02/1995 13/04/2018 6005000099 6 HINDI
SOM GUPTA 04/07/1997 13/04/2018 6006003526 6 HINDI
SHEFALI GUPTA 09/01/1998 13/04/2018 6005003252 6 HINDI
VIJAYALAXMI MEENA 10/09/1995 13/04/2018 6006001175 6 HINDI
RAVI KHARE 18/08/1987 13/04/2018 6002000099 6 HINDI
RAVI JAIN 01/10/1995 13/04/2018 6005000581 6 HINDI
JYOTI VERMA 28/05/1994 13/04/2018 6005002869 6 HINDI
JAY KUMAR CODEY 24/01/1994 13/04/2018 6005002671 6 HINDI
VIVEK SHARMA 12/05/1996 13/04/2018 6005003081 6 HINDI
ANSHU SHARMA 21/08/1995 13/04/2018 6001000062 6 HINDI
SONU KUMAR DONDERIA 12/01/1989 13/04/2018 6005000559 6 HINDI
KUNAL MITTAL 10/02/1996 13/04/2018 6005000974 6 HINDI
SHARDA PRAJAPATI 12/02/1990 13/04/2018 6005000487 6 HINDI
KUNAL SHARMA 02/06/1992 13/04/2018 6005003946 6 HINDI
ABHISHEK BIRTHARE 28/06/1992 13/04/2018 6006002183 6 HINDI
DIVYANSH BIRTHARE 25/05/1995 13/04/2018 6006002182 6 HINDI
RINKESH MAURYA 24/09/1993 13/04/2018 6005003150 6 HINDI
MANOJ PRAJAPATI 10/04/1997 13/04/2018 6005006363 6 HINDI
SHUBHAM RAIKWAR 07/10/1995 13/04/2018 6001005128 6 HINDI
ANJALI SATYARTHI 26/08/1995 13/04/2018 6005000771 6 HINDI
MOHIT SAHU 06/07/1996 13/04/2018 6007000844 6 HINDI
ABHILASHA SHUKLA 01/02/1996 13/04/2018 6005000743 6 HINDI
KHUSHBOO GOYAL 10/04/1996 13/04/2018 6005001822 6 HINDI
HIMANSHI AGRAWAL 04/05/1998 13/04/2018 6005001795 6 HINDI
DHEERENDRA SHAKYA 31/05/1991 13/04/2018 6005004135 6 HINDI
AJAY SINGH SIKARWAR 22/07/1993 13/04/2018 6005003392 6 HINDI
SAMEER MOHAMMAD 11/07/1996 13/04/2018 6005002544 6 HINDI
MOHAMMAD DANISH 10/11/1995 13/04/2018 6005002543 6 HINDI
RICHA TIWARI 15/06/1994 13/04/2018 6001001139 6 HINDI
LALIT SONI 02/09/1992 13/04/2018 6001000011 6 HINDI
SANTOSH SINGH JADON 17/11/1994 13/04/2018 6001000864 6 HINDI
PRIYANKA JADON 02/07/1992 13/04/2018 6005002488 6 HINDI
KHUSHAL 10/02/1994 13/04/2018 6001001928 6 HINDI
DEVASHISH BHATT 10/11/1997 13/04/2018 6006001839 6 HINDI
NEELESH JAIN 06/12/1996 13/04/2018 6005001218 6 HINDI
AJAY KUMAR LODHI 02/08/1997 13/04/2018 6004000222 6 HINDI
NISHA MANGAL 12/04/1996 13/04/2018 6004000132 6 HINDI
AMAN GUPTA 09/01/1997 13/04/2018 6005001220 6 HINDI
VATSALYA TRIPATHI 03/11/1992 13/04/2018 6007002638 6 HINDI
GAURAV KUSHWAH 10/03/1996 13/04/2018 6005003102 6 HINDI
DEEPAK VERMA 04/08/1996 13/04/2018 6005002885 6 HINDI
AJAY SHIVHARE 14/05/1991 13/04/2018 6006001285 6 HINDI
SANIL JAIN 01/07/1992 13/04/2018 6001003558 6 HINDI
SHEETAL DUBEY 03/06/1995 13/04/2018 6005001838 6 HINDI
ARTI JAIN 03/12/1998 13/04/2018 6005002619 6 HINDI
JAYANT PATIDAR 14/12/1996 13/04/2018 6006002636 6 HINDI
NITIN RAWAT 18/02/1998 13/04/2018 6005001840 6 HINDI
SANDEEP GUPTA 15/12/1996 13/04/2018 6006001199 6 HINDI
GAURAV GHANGHORIYA 18/07/1994 13/04/2018 6005004519 6 HINDI
ANTIM RAGHUVANSHI 24/09/1994 13/04/2018 6005001108 6 HINDI
PRINSI KUMARI BARHA 08/07/1996 13/04/2018 6006000999 6 HINDI
VASUDHA TRIPATHI 09/11/1997 13/04/2018 6007002666 6 HINDI
LAKHAN LAL PATEL 10/08/1995 13/04/2018 6001003826 6 HINDI
POOJA SHARMA 16/03/1996 13/04/2018 6005002266 6 HINDI
AADARSH KUMAR
CHAUDHARY 29/06/1994 13/04/2018 6001002021 6 HINDI
AKANKSHA SONI 16/12/1996 13/04/2018 6006002209 6 HINDI
DEEPESH GOUR 25/12/1993 13/04/2018 6001002529 6 HINDI
ANSHUL BANSAL 26/05/1995 13/04/2018 6006001078 6 HINDI
GARIMA SAINI 02/12/1988 13/04/2018 6001001406 6 HINDI
AJAY KUMAR 13/09/1994 13/04/2018 6001002073 6 HINDI
KUMUD KUMAR KUSHWAHA 17/02/1989 13/04/2018 6005002657 6 HINDI
HIMANSHU RAJPUT 17/08/1993 13/04/2018 6005001312 6 HINDI
KRISHNA KUMAR NIRANJAN 13/08/1993 13/04/2018 6005003417 6 HINDI
AVDHESH PRATAP SINGH 04/06/1999 13/04/2018 6005003842 6 HINDI
SUKHDEV LODHI 07/07/1995 13/04/2018 6006003069 6 HINDI
AMAN KUMAR SINHA 18/05/1999 13/04/2018 6001000281 6 HINDI
RAKESH MEENA 19/01/1992 13/04/2018 6204001701 6 HINDI
KRISHNA VERMA 13/05/1988 13/04/2018 6006001355 6 HINDI
SURYAKANT PAVAIYA 25/12/1997 13/04/2018 6005000505 6 HINDI
ASHWINI JAISWAL 02/11/1988 13/04/2018 6001002110 6 HINDI
SHIVAM GOYAL 10/05/1997 13/04/2018 6004000089 6 HINDI
DEEKSHA SOHANI 05/11/1994 13/04/2018 6009000257 6 HINDI
MOHIT SONI 06/04/1996 13/04/2018 6005001239 6 HINDI
DEEPAK SINGHLA 06/07/1989 13/04/2018 6001005104 6 HINDI
KRISHNA YADAV 13/03/1999 13/04/2018 6005000286 6 HINDI
PRASHANT KUMAR MISHRA 01/11/1992 13/04/2018 6001002414 6 HINDI
RIZWAN QURESHI 14/05/1990 11/04/2018 6005000269 2 ENGLISH
RAUSHAN KUMAR 11/01/1994 11/04/2018 6001002988 2 ENGLISH
AJAY KUMAR YADAV 17/11/1989 11/04/2018 6006000189 2 ENGLISH
KRISHNA PRATAP MEENA 10/07/1993 11/04/2018 6006002143 2 ENGLISH
ASHUTOSH KUMAR PATEL 05/09/1992 11/04/2018 6007001382 2 ENGLISH
MOHAMMED ANEES 31/03/1992 11/04/2018 6001001095 2 ENGLISH
SHWETA TIWARI 05/04/1994 11/04/2018 6007000936 2 ENGLISH
PRAMOD KUMAR PATEL 15/10/1991 11/04/2018 6001000745 2 ENGLISH
HARSHITA SHARMA 13/03/1995 11/04/2018 6005002848 2 ENGLISH
PAWAN KUMAR JHA 01/03/1992 11/04/2018 6005002284 2 ENGLISH
MAHIMA AWASTHI 03/01/1992 11/04/2018 6001004013 2 ENGLISH
PRIYANKA THAKUR 06/08/1990 11/04/2018 6204000023 2 ENGLISH
AKANKSHA DWIVEDI 20/10/1990 11/04/2018 6006003090 2 ENGLISH
PRIYA GURJAR 18/12/1988 11/04/2018 6001003930 2 ENGLISH
MANDEEP GAUTAM 28/10/1994 11/04/2018 6007002661 2 ENGLISH
ANIL PATEL 01/07/1996 11/04/2018 6012000612 2 ENGLISH
LALIT VERMA 15/02/1992 11/04/2018 6001002818 2 ENGLISH
SUNEEL DUBEY 12/02/1995 11/04/2018 6005003804 2 ENGLISH
AMIT VERMA 10/01/1994 11/04/2018 6005000797 2 ENGLISH
PRATIK AGLACHA 11/06/1989 11/04/2018 6006001179 2 ENGLISH
PRATIK PRAJAPATI 07/08/1989 11/04/2018 6007000843 2 ENGLISH
SOURABH YADAV 07/07/1995 11/04/2018 6202000202 2 ENGLISH
CHETAN YADAV 02/11/1990 11/04/2018 6204000285 2 ENGLISH
HIMANSHU SAHU 29/05/1998 11/04/2018 6005001153 2 ENGLISH
SHIBANI BHADORIA 09/12/1997 11/04/2018 6005003836 2 ENGLISH
DHARMENDRA KUSHWAHA 08/06/1993 11/04/2018 6001001558 2 ENGLISH
ANSHUL PAL 29/11/1992 11/04/2018 6006003285 2 ENGLISH
PRADEEP KUMAR TRIPATHI 20/04/1993 11/04/2018 6001004168 2 ENGLISH
HIMANSHI GUPTA 23/02/1998 11/04/2018 6007000540 2 ENGLISH
BRAJKISHOR SINGH RAJPUT 08/01/1998 11/04/2018 6006002287 2 ENGLISH
ALOK MANIYA 02/04/1993 11/04/2018 6001005083 2 ENGLISH
RAHUL KOSHTA 19/07/1991 11/04/2018 6007001217 2 ENGLISH
SHUBHAM MISHRA 25/06/1996 11/04/2018 6007002603 2 ENGLISH
VISHAKHA KHARE 14/05/1996 11/04/2018 6007002649 2 ENGLISH
MONIKA JAIN 16/07/1996 11/04/2018 6005001120 2 ENGLISH
GHANSHYAM YADAV 17/08/1990 11/04/2018 6001003863 2 ENGLISH
PANKAJ DUBEY 07/09/1994 11/04/2018 6007001185 2 ENGLISH
RAHUL GOUR 07/09/1992 11/04/2018 6006000312 2 ENGLISH
ANSHUL AGRAWAL 11/01/1995 11/04/2018 6001000938 2 ENGLISH
ARUN KUMAR HARODE 19/12/1989 11/04/2018 6001000708 2 ENGLISH
KHUSHBOO 31/01/1995 11/04/2018 6204001094 2 ENGLISH
AVINASH SUKHADIYA 15/04/1991 11/04/2018 6006001383 2 ENGLISH
SOURABH CHOUKSEY 08/03/1998 11/04/2018 6007001160 2 ENGLISH
RAMKANTA PANDA 09/07/1975 11/04/2018 6202000419 2 ENGLISH
SHIVANI SHARMA 10/01/1995 11/04/2018 6006003136 2 ENGLISH
POONAM BARASKAR 02/11/1993 11/04/2018 6006001208 2 ENGLISH
RUPESH PRAJAPATI 06/07/1997 11/04/2018 6006002474 2 ENGLISH
PANKAJ PATEL 16/08/1996 11/04/2018 6007002200 2 ENGLISH
NISHANT SAHU 15/11/1988 11/04/2018 6007002613 2 ENGLISH
DEEKSHA NIRANJAN 01/05/1995 11/04/2018 6001000183 2 ENGLISH
PRAVEEN KUMAR PATHAK 09/12/1995 11/04/2018 6007000165 2 ENGLISH
SAWAN PAWAR 18/03/1993 11/04/2018 6006001147 2 ENGLISH
CHANDRABHUSHAN KUMAR 06/12/1993 11/04/2018 6007000104 2 ENGLISH
SUNIL KUMAR DHAKAD 12/08/1995 11/04/2018 6006003389 2 ENGLISH
VAISHALI SHAKYA 18/04/1991 11/04/2018 6006001953 2 ENGLISH
PRIYANKA RAJPUT 20/03/1993 11/04/2018 6001002326 2 ENGLISH
PRANJUL PATEL 17/08/1994 11/04/2018 6001005294 2 ENGLISH
ANKUR SAHU 12/05/1995 11/04/2018 6006003333 2 ENGLISH
K RAJESH 31/01/1992 11/04/2018 6204000734 2 ENGLISH
NAVEEN GAWANDE 09/06/1990 11/04/2018 6006002526 2 ENGLISH
KHUSHBOO JAIN 11/04/1998 11/04/2018 6005006358 2 ENGLISH
ANAND KUMAR YADU 07/09/1988 11/04/2018 6204000797 2 ENGLISH
AASHU SONI 10/08/1992 11/04/2018 6001000498 2 ENGLISH
AASTHA SINGH 04/03/1993 11/04/2018 6005002606 2 ENGLISH
PINKY AGRAWAL 10/04/1994 11/04/2018 6204000372 2 ENGLISH
RAHUL CHAURASIYA 30/10/1995 11/04/2018 6012000322 2 ENGLISH
SAINU SINGH PATEL 23/08/1994 11/04/2018 6006001677 2 ENGLISH
RAMPAL YADAV 10/06/1994 11/04/2018 6001000846 2 ENGLISH
VIJAY RELWANI 13/09/1998 11/04/2018 6001003181 2 ENGLISH
DIKSHA PATIDAR 12/06/1994 11/04/2018 6001002620 2 ENGLISH
SACHIN KUMAR 01/01/1992 11/04/2018 6202000345 2 ENGLISH
SWAPNIL AGRAWAL 10/12/1994 11/04/2018 6006001804 2 ENGLISH
VISHVESH KUMAR YADAV 15/12/1994 11/04/2018 6001005111 2 ENGLISH
SAWAN CHOURASIYA 07/09/1994 11/04/2018 6005000092 2 ENGLISH
MUKESH MOTWANI 08/04/1998 11/04/2018 6001000532 2 ENGLISH
JYOTI LACHHETA 22/08/1992 11/04/2018 6006003178 2 ENGLISH
DEVYANI THAKUR 21/02/1994 11/04/2018 6006000921 2 ENGLISH
RAHUL GAUR 14/04/1996 11/04/2018 6009000207 2 ENGLISH
RENUKA AGRAWAL 22/08/1996 11/04/2018 6006002642 2 ENGLISH
ABHISHEK YADAV 17/03/1995 11/04/2018 6202001204 2 ENGLISH
ASHISH RAI 10/10/1990 11/04/2018 6001003154 2 ENGLISH
SADIYA ANJUM 15/01/1992 11/04/2018 6001002746 2 ENGLISH
AYUSHI SAHU 27/11/1995 11/04/2018 6006003160 2 ENGLISH
UDITYA SHRIVAS 15/06/1998 11/04/2018 6001000550 2 ENGLISH
ARPIT SHRIVASTAVA 15/02/1992 11/04/2018 6007002050 2 ENGLISH
AISHNA 02/09/1992 11/04/2018 6006002084 2 ENGLISH
ASHWANI SINGH THAKUR 10/11/1992 11/04/2018 6007001752 2 ENGLISH
DHONGE RASHMI PRALHAD 04/03/1991 11/04/2018 6006001900 2 ENGLISH
PRAKASH CHANDRA KARSH 17/07/1992 11/04/2018 6202000497 2 ENGLISH
ABHILASHA SAHU 29/11/1993 11/04/2018 6001000985 2 ENGLISH
VIPRENDRA SINGH 01/07/1984 11/04/2018 6005002205 2 ENGLISH
RUPANSHU AGRAWAL 11/03/1997 11/04/2018 6006001575 2 ENGLISH
KRISHN KUMAR VERMA 29/08/1994 11/04/2018 6204002625 2 ENGLISH
KIMMAT SINGH BHATIA 03/10/1983 11/04/2018 6001003506 2 ENGLISH
ANKIT SHARMA 17/02/1993 11/04/2018 6005002325 2 ENGLISH
ADARSH GUNAPARTHI 08/06/1994 11/04/2018 6006000417 2 ENGLISH
POOJA VISHWAKARMA 01/02/1992 11/04/2018 6001000137 2 ENGLISH
AMAN CHOURASIA 11/11/1993 11/04/2018 6007002052 2 ENGLISH
SHWETA SILAWAT 05/12/1990 11/04/2018 6001001905 2 ENGLISH
KIRTI RANDWA 08/09/1994 11/04/2018 6006002175 2 ENGLISH
TUSHAR RAJAK 10/07/1992 11/04/2018 6007002546 2 ENGLISH
KAPIL CHAWLA 17/08/1988 11/04/2018 6006001194 2 ENGLISH
DEEPAK KUMAR 21/01/1985 11/04/2018 6001003445 2 ENGLISH
DIVYANI CHHOKER 14/10/1997 11/04/2018 6001001421 2 ENGLISH
SANDEEP KUMAR 02/03/1998 11/04/2018 6005006074 2 ENGLISH
SHUBHAM SAHU 02/07/1996 11/04/2018 6005000074 2 ENGLISH
ANKIT SARKAR 08/03/1992 11/04/2018 6204000045 2 ENGLISH
VIPIN RAI 15/01/1995 11/04/2018 6003000129 2 ENGLISH
RUCHI YADAV 09/04/1996 11/04/2018 6005001265 2 ENGLISH
KUMAR SHASHANK SINGH 12/07/1996 11/04/2018 6001001813 2 ENGLISH
DINESH VERMA 30/12/1995 11/04/2018 6001003889 2 ENGLISH
SUDHANSHU SHEKHER
MISHRA 23/01/1991 11/04/2018 6202001064 2 ENGLISH
KIRTI SINGH 27/05/1997 11/04/2018 6007001769 2 ENGLISH
HAIDAR ALI NAGORI 20/07/1995 11/04/2018 6006003175 2 ENGLISH

SAURABH JAIN 03/03/1991 12/04/2018 6006000109 4 ENGLISH


ADITYA KUMAR 28/12/1994 12/04/2018 6204000876 4 ENGLISH
SHUBHAM NAGAR 15/06/1992 12/04/2018 6006000281 4 ENGLISH
STUTI JHINGRAN 03/02/1992 12/04/2018 6006000003 4 ENGLISH
GOVIND TAMRAKAR 25/02/1988 12/04/2018 6204001123 4 ENGLISH
ARUN KUMAR VERMA 02/09/1995 12/04/2018 6006001576 4 ENGLISH
SHIVANGI PUROHIT 22/05/1994 12/04/2018 6007001811 4 ENGLISH
KARANVEER SINGH
CHAUDHARY 15/04/1994 12/04/2018 6006003011 4 ENGLISH
RAVI VERMA 16/07/1995 12/04/2018 6006000276 4 ENGLISH
VISHWA DEEPAK TRIPATHI 01/07/1991 12/04/2018 6012000141 4 ENGLISH
SUNNY KHOYA 31/08/1993 12/04/2018 6006000988 4 ENGLISH
SANGITA KUMARI 14/02/1988 12/04/2018 6007000637 4 ENGLISH
GOVIND SHARMA 01/01/1991 12/04/2018 6006000152 4 ENGLISH
SUMIT UPADHYAY 05/03/1993 12/04/2018 6009000185 4 ENGLISH
ARADHNA MISHRA 10/12/1992 12/04/2018 6005002213 4 ENGLISH
RAJ KUMAR 15/02/1977 12/04/2018 6204000626 4 ENGLISH
SANGRAM SINGH MARKAM 26/10/1991 12/04/2018 6001000949 4 ENGLISH
NISHANT KUMAR OHDAR 18/11/1990 12/04/2018 6202000136 4 ENGLISH
RAVI SHANKAR GUPTA 11/05/1994 12/04/2018 6001000438 4 ENGLISH
AJAY KUMAR CHITRAKAR 08/06/1989 12/04/2018 6001002079 4 ENGLISH
SHWETA PATEL 12/12/1993 12/04/2018 6001000048 4 ENGLISH
VISHAL KUSHWAH 20/04/1998 12/04/2018 6005004064 4 ENGLISH
KRISHNAKANT CHAUDHARY 25/02/1996 12/04/2018 6001001782 4 ENGLISH
CHIRANJEEV SIHANI 10/06/1988 12/04/2018 6202000300 4 ENGLISH
HITESH DHRUW 09/08/1991 12/04/2018 6202000465 4 ENGLISH
LAXMI 10/02/1990 12/04/2018 6006000851 4 ENGLISH
MAHENDRA 08/10/1996 12/04/2018 6006000472 4 ENGLISH
SACHIN CHOUHAN 13/11/1990 12/04/2018 6006001178 4 ENGLISH
SUDHANSHU SHRIVASTAVA 05/09/1990 12/04/2018 6001005053 4 ENGLISH
VIKAS ATULKER 30/10/1994 12/04/2018 6001004156 4 ENGLISH
PIYOOSH KAURAV 02/03/1995 12/04/2018 6005006192 4 ENGLISH
BIMLESH BAGHEL 15/07/1994 12/04/2018 6001003845 4 ENGLISH
ADARSH TYAGI 03/06/1997 12/04/2018 6006002667 4 ENGLISH
VISHAL UPADHYAY 20/07/1994 12/04/2018 6007000781 4 ENGLISH
ANKITA GUPTA 07/08/1996 12/04/2018 6005000138 4 ENGLISH
RAJESH KUMAR 31/03/1991 12/04/2018 6001004142 4 ENGLISH
BHAGYASHREE VAIDHYA 25/11/1995 12/04/2018 6006000089 4 ENGLISH
ASHISH SINGH RAWAT 04/10/1997 12/04/2018 6001000625 4 ENGLISH
SHIVAM KHARE 08/10/1992 12/04/2018 6001002090 4 ENGLISH
ATUL KUMAR VAISHYA 02/03/1991 12/04/2018 6007002337 4 ENGLISH
VIRENDRA DHURVEY 04/08/1994 12/04/2018 6001000540 4 ENGLISH
PRIYADARSHANI JAIN 17/02/1997 12/04/2018 6005002627 4 ENGLISH
AMBUJ VATS 01/06/1993 12/04/2018 6001000008 4 ENGLISH
CHINTU WADHARIA 22/12/1985 12/04/2018 6006002137 4 ENGLISH
MOHIT KUMAR 01/01/1995 12/04/2018 6006000309 4 ENGLISH
NILESH KUMAR VISHWAKARMA 18/09/1990 12/04/2018 6007000670 4 ENGLISH
RANJIT KUMAR 12/06/1991 12/04/2018 6201000059 4 ENGLISH
GAURAV SRIVASTAVA 13/09/1993 12/04/2018 6005004994 4 ENGLISH
SURAJ SHARMA 06/06/1991 12/04/2018 6001003305 4 ENGLISH
NIDHI PATEL 13/01/1991 12/04/2018 6001001376 4 ENGLISH
RAJESH KIRAR 19/05/1994 12/04/2018 6001003849 4 ENGLISH
MADHUR JAIN 11/06/1994 12/04/2018 6007001693 4 ENGLISH
G RAJA 13/04/1992 12/04/2018 6204001375 4 ENGLISH
P V SATYA SAI KRISHNA 04/08/1994 12/04/2018 6007001400 4 ENGLISH
HARNEET KAUR 18/06/1996 12/04/2018 6007000403 4 ENGLISH
RAJAT SINGHAL 25/04/1997 12/04/2018 6005001916 4 ENGLISH
VIKAS JAIN 22/03/1995 12/04/2018 6001002557 4 ENGLISH
RANVEER KUMAR 10/04/1994 12/04/2018 6001000024 4 ENGLISH
RAVI VERMA 31/10/1994 12/04/2018 6001002360 4 ENGLISH
SHUBHAM JAIN 10/10/1997 12/04/2018 6001000504 4 ENGLISH
ARVIND OJHA 02/07/1993 12/04/2018 6007001925 4 ENGLISH
ASHUTOSH SINGH 09/08/1993 12/04/2018 6007002073 4 ENGLISH
AMAN KUMAR SAHU 09/11/1992 12/04/2018 6204001738 4 ENGLISH
VIVEK PATIDAR 13/10/1992 12/04/2018 6006003386 4 ENGLISH
RESHAM SONI 12/11/1994 12/04/2018 6001001717 4 ENGLISH
MAYANK BAGDE 26/08/1993 12/04/2018 6007000897 4 ENGLISH
NAVEEN CHANDRA 28/02/1993 12/04/2018 6001004051 4 ENGLISH
RICHA MISHRA 16/12/1992 12/04/2018 6005006369 4 ENGLISH
ARPIT CHUDIWAL 07/03/1993 12/04/2018 6204000130 4 ENGLISH
SOURABH KUMAR BOSE 09/05/1996 12/04/2018 6204001877 4 ENGLISH
PRIYAMVADA SONI 26/01/1989 12/04/2018 6202000581 4 ENGLISH
ABHA SINGH 16/10/1994 12/04/2018 6204003046 4 ENGLISH
RAMAN KUMAR 10/02/1996 12/04/2018 6006001919 4 ENGLISH
RATNESH SHARMA 10/05/1993 12/04/2018 6006000504 4 ENGLISH
RISHABH KUMAR GUPTA 13/01/1996 12/04/2018 6006001320 4 ENGLISH
SAURABH SHARMA 10/06/1994 12/04/2018 6001000678 4 ENGLISH
JAGAT SINGH 25/05/1994 12/04/2018 6007002697 4 ENGLISH
GAUTAM PRAKASH 30/03/1995 12/04/2018 6009000014 4 ENGLISH
NISHANT PAUL XALXO 15/07/1995 12/04/2018 6007000494 4 ENGLISH
ANUSHASAN SHARMA 15/01/1994 12/04/2018 6005000139 4 ENGLISH
VINAYAK TIWARI 19/07/1998 12/04/2018 6001001124 4 ENGLISH
PRIYA CHANDEL 27/06/1995 12/04/2018 6006002971 4 ENGLISH
JATIN PAHARIA 08/09/1995 12/04/2018 6007001119 4 ENGLISH
KAVITA VERMA 16/06/1991 12/04/2018 6001003071 4 ENGLISH
VIKAS KUMAR RATHORE 24/08/1994 12/04/2018 6001004632 4 ENGLISH
DWIREF KUMAR SINGH 21/01/1994 12/04/2018 6204000945 4 ENGLISH
SANDEEP RATHORE 22/05/1994 12/04/2018 6202001903 4 ENGLISH
PRAKHAR JAISWAL 09/08/1998 12/04/2018 6007001761 4 ENGLISH
BRAJESH DOHRE 15/07/1990 12/04/2018 6001001763 4 ENGLISH
MAHESH AGOTRA 15/11/1985 12/04/2018 6001004598 4 ENGLISH
RESHMA ASSNANI 08/07/1995 12/04/2018 6001000291 4 ENGLISH
RAJU VERMA 13/12/1993 12/04/2018 6001003516 4 ENGLISH
JYOTI BAMNIA 10/01/1996 12/04/2018 6006003238 4 ENGLISH
RAHUL LAHASE 25/08/1993 12/04/2018 6006003162 4 ENGLISH
NIKITA MISHRA 11/06/1993 12/04/2018 6007002430 4 ENGLISH
HARSH VARDHAN SHARMA 14/08/1996 12/04/2018 6005006289 4 ENGLISH
SHUBHRANSHU KUMAR 01/08/1993 12/04/2018 6012000555 4 ENGLISH
SHUKLA
SURBHI GUPTA 06/07/1993 12/04/2018 6005002090 4 ENGLISH
AMAN SINGH 04/02/1996 12/04/2018 6007001907 4 ENGLISH
TEEKAM SINGH 12/08/1997 12/04/2018 6202001623 4 ENGLISH
SUSHIL VERMA 12/12/1995 12/04/2018 6001003069 4 ENGLISH
AMRITA SINGH 17/07/1996 12/04/2018 6007002528 4 ENGLISH
KISSU SINGH THAKUR 16/07/1988 12/04/2018 6001004924 4 ENGLISH
UPASANA CHOUDHARY 29/08/1995 12/04/2018 6006001003 4 ENGLISH
PANKAJ WASKEL 15/08/1990 12/04/2018 6006003314 4 ENGLISH
DEEPAK SHANKHWAR 06/06/1991 12/04/2018 6005006178 4 ENGLISH
ANIKET BORKER 12/01/1997 12/04/2018 6007001122 4 ENGLISH
VINITA HARSOLIA 22/05/1993 12/04/2018 6006001244 4 ENGLISH
RITIKA CHATTERJEE 29/01/1994 12/04/2018 6007002206 4 ENGLISH
RASHMI KUSHWAHA 16/11/1994 12/04/2018 6001004923 4 ENGLISH
DIVYA NAGAR 02/12/1990 12/04/2018 6006000442 4 ENGLISH
ANKITA VERMA 25/03/1990 12/04/2018 6007002557 4 ENGLISH
SHUBHAM YADAV 11/03/1994 12/04/2018 6006002759 4 ENGLISH
ROHIT PATEL 23/08/1992 12/04/2018 6006003171 4 ENGLISH
MANVENDRA PRATAP 07/01/1991 12/04/2018 6007002273 4 ENGLISH
RAVI RAJ RAI 30/10/1994 12/04/2018 6001004195 4 ENGLISH
SHWETA GUPTA 11/07/1997 12/04/2018 6001000681 4 ENGLISH
SHIVANI SONI 24/08/1997 12/04/2018 6006003161 4 ENGLISH
ALOK KUMAR SHARMA 15/10/1989 12/04/2018 6007000065 4 ENGLISH
DEEKSHA SHARMA 23/02/1993 12/04/2018 6001004617 4 ENGLISH
AMAN VYAS 22/06/1996 12/04/2018 6001000860 4 ENGLISH
VIVEK RAGHUWANSHI 09/11/1988 12/04/2018 6007001231 4 ENGLISH
PALASH THAKUR 09/09/1993 12/04/2018 6204001656 4 ENGLISH
GAURAV MEENA 09/06/1986 12/04/2018 6006003057 4 ENGLISH
AMAN SUBIR KUJUR 25/10/1992 12/04/2018 6204003041 4 ENGLISH
KUNAL ADWANI 10/12/1995 12/04/2018 6001001843 4 ENGLISH
NAVEEN KUMAR RAMTEKE 02/10/1991 12/04/2018 6202001651 4 ENGLISH
VARUN KRISHNA 19/03/1991 12/04/2018 6005001544 4 ENGLISH
ABHIJEET DHANOTIYA 04/10/1993 12/04/2018 6010000153 4 ENGLISH
ABHIJEET VERMA 15/03/1994 12/04/2018 6001003814 4 ENGLISH
ROHIT SEN 28/09/1992 12/04/2018 6010000449 4 ENGLISH
RITU GIRWAL 14/09/1993 12/04/2018 6006003407 4 ENGLISH
PRAMOD MUJALDE 06/05/1991 12/04/2018 6006002452 4 ENGLISH
POOJA PARIHAR 31/10/1992 12/04/2018 6006003325 4 ENGLISH
RISHABH DEV MARAVI 21/09/1994 12/04/2018 6202001904 4 ENGLISH
MADHU VISHWAKARMA 05/03/1994 12/04/2018 6001000131 4 ENGLISH
RUCHI MUNYA 02/04/1996 12/04/2018 6010000097 4 ENGLISH
MOUMITA PAL 18/11/1991 12/04/2018 6006001386 4 ENGLISH
SURENDRA KUMAR PANDRE 08/05/1988 12/04/2018 6204000941 4 ENGLISH
ANSHUL GOURAHA 02/08/1992 12/04/2018 6202001053 4 ENGLISH
AMEY NASHIKKAR 15/06/1992 12/04/2018 6001005137 4 ENGLISH
TEJPAL SINGH CHOUHAN 21/10/1991 12/04/2018 6001003521 4 ENGLISH
JADWANFIRDAUS 23/08/1993 12/04/2018 6204001721 4 ENGLISH
SATYESH SINGH 24/02/1999 12/04/2018 6202000363 4 ENGLISH
KUNAL DADWANI 31/07/1997 12/04/2018 6001001849 4 ENGLISH
AZHAR SHADAB ANSARI 21/05/1994 12/04/2018 6007001102 4 ENGLISH
MAHENDRA PRATAP 10/07/1996 12/04/2018 6005002884 4 ENGLISH
ABHISHEK PANWAR 12/09/1991 12/04/2018 6006003258 4 ENGLISH
UMESH SHARMA 01/07/1995 14/04/2018 6001000903 8 ENGLISH
SAMIKSHA NANDANWAR 16/09/1996 14/04/2018 6001005296 8 ENGLISH
DEEPAK SHARMA 05/02/1992 14/04/2018 6006000470 8 ENGLISH
SUMAN VERMA 02/01/1995 14/04/2018 6204001150 8 ENGLISH
NEETESH JADON 05/04/1994 14/04/2018 6005006225 8 ENGLISH
PALLAVI 26/01/1991 14/04/2018 6001002461 9 HINDI
FARESH KHARE 19/11/1992 14/04/2018 6009000264 9 HINDI
SHIVBHAN SINGH 01/07/1990 14/04/2018 6012000385 9 HINDI
NITIN BHADORIYA 12/11/1996 14/04/2018 6005000078 9 HINDI
NEERAJ KUMAR 01/03/1986 14/04/2018 6001002463 9 HINDI
AJAY SIKARWAR 07/08/1993 14/04/2018 6005002183 9 HINDI

LVsuksxzkQj xzsM lh
name date_of_birth date_of_exam roll_no batch_no medium
AMITESH CHATURVEDI 11/08/1990 13/04/2018 6005004611 7 HINDI
TRAPTI AGRAWAL 17/03/1993 13/04/2018 6006000966 7 HINDI
POOJA DUBEY 12/11/1995 13/04/2018 6006001467 7 HINDI
POONAM JAIN 19/10/1995 13/04/2018 6006002069 7 HINDI
AJIT JAIN 21/07/1994 13/04/2018 6001002525 7 HINDI
ROSHAN NARVARIYA 15/07/1996 13/04/2018 6001002674 7 HINDI
MANISHA SINHA 28/06/1995 13/04/2018 6001000272 7 HINDI
AJIT SINGH 21/07/1993 13/04/2018 6001001007 7 HINDI
NEERAJ SINGH 24/07/1994 13/04/2018 6001005041 7 HINDI
SHUBHAM GOYAL 06/05/1997 13/04/2018 6004000127 7 HINDI
DIVYANSHU JAIN 14/10/1989 13/04/2018 6006000117 7 HINDI
NIDHI KOSHTA 27/03/1996 13/04/2018 6007001223 7 HINDI
MOHIT SHARMA 11/02/1995 13/04/2018 6005000099 7 HINDI
SOM GUPTA 04/07/1997 13/04/2018 6006003526 7 HINDI
SHEFALI GUPTA 09/01/1998 13/04/2018 6005003252 7 HINDI
VIJAYALAXMI MEENA 10/09/1995 13/04/2018 6006001175 7 HINDI
RAVI KHARE 18/08/1987 13/04/2018 6002000099 7 HINDI
RAVI JAIN 01/10/1995 13/04/2018 6005000581 7 HINDI
JYOTI VERMA 28/05/1994 13/04/2018 6005002869 7 HINDI
JAY KUMAR CODEY 24/01/1994 13/04/2018 6005002671 7 HINDI
VIVEK SHARMA 12/05/1996 13/04/2018 6005003081 7 HINDI
ANSHU SHARMA 21/08/1995 13/04/2018 6001000062 7 HINDI
SONU KUMAR DONDERIA 12/01/1989 13/04/2018 6005000559 7 HINDI
KUNAL MITTAL 10/02/1996 13/04/2018 6005000974 7 HINDI
SHARDA PRAJAPATI 12/02/1990 13/04/2018 6005000487 7 HINDI
KUNAL SHARMA 02/06/1992 13/04/2018 6005003946 7 HINDI
ABHISHEK BIRTHARE 28/06/1992 13/04/2018 6006002183 7 HINDI
DIVYANSH BIRTHARE 25/05/1995 13/04/2018 6006002182 7 HINDI
RINKESH MAURYA 24/09/1993 13/04/2018 6005003150 7 HINDI
MANOJ PRAJAPATI 10/04/1997 13/04/2018 6005006363 7 HINDI
SHUBHAM RAIKWAR 07/10/1995 13/04/2018 6001005128 7 HINDI
ANJALI SATYARTHI 26/08/1995 13/04/2018 6005000771 7 HINDI
MOHIT SAHU 06/07/1996 13/04/2018 6007000844 7 HINDI
ABHILASHA SHUKLA 01/02/1996 13/04/2018 6005000743 7 HINDI
KHUSHBOO GOYAL 10/04/1996 13/04/2018 6005001822 7 HINDI
HIMANSHI AGRAWAL 04/05/1998 13/04/2018 6005001795 7 HINDI
DHEERENDRA SHAKYA 31/05/1991 13/04/2018 6005004135 7 HINDI
AJAY SINGH SIKARWAR 22/07/1993 13/04/2018 6005003392 7 HINDI
SAMEER MOHAMMAD 11/07/1996 13/04/2018 6005002544 7 HINDI
MOHAMMAD DANISH 10/11/1995 13/04/2018 6005002543 7 HINDI
RICHA TIWARI 15/06/1994 13/04/2018 6001001139 7 HINDI
LALIT SONI 02/09/1992 13/04/2018 6001000011 7 HINDI
SANTOSH SINGH JADON 17/11/1994 13/04/2018 6001000864 7 HINDI
PRIYANKA JADON 02/07/1992 13/04/2018 6005002488 7 HINDI
KHUSHAL 10/02/1994 13/04/2018 6001001928 7 HINDI
DEVASHISH BHATT 10/11/1997 13/04/2018 6006001839 7 HINDI
NEELESH JAIN 06/12/1996 13/04/2018 6005001218 7 HINDI
AJAY KUMAR LODHI 02/08/1997 13/04/2018 6004000222 7 HINDI
NISHA MANGAL 12/04/1996 13/04/2018 6004000132 7 HINDI
AMAN GUPTA 09/01/1997 13/04/2018 6005001220 7 HINDI
VATSALYA TRIPATHI 03/11/1992 13/04/2018 6007002638 7 HINDI
GAURAV KUSHWAH 10/03/1996 13/04/2018 6005003102 7 HINDI
DEEPAK VERMA 04/08/1996 13/04/2018 6005002885 7 HINDI
AJAY SHIVHARE 14/05/1991 13/04/2018 6006001285 7 HINDI
SANIL JAIN 01/07/1992 13/04/2018 6001003558 7 HINDI
SHEETAL DUBEY 03/06/1995 13/04/2018 6005001838 7 HINDI
ARTI JAIN 03/12/1998 13/04/2018 6005002619 7 HINDI
JAYANT PATIDAR 14/12/1996 13/04/2018 6006002636 7 HINDI
NITIN RAWAT 18/02/1998 13/04/2018 6005001840 7 HINDI
SANDEEP GUPTA 15/12/1996 13/04/2018 6006001199 7 HINDI
GAURAV GHANGHORIYA 18/07/1994 13/04/2018 6005004519 7 HINDI
ANTIM RAGHUVANSHI 24/09/1994 13/04/2018 6005001108 7 HINDI
PRINSI KUMARI BARHA 08/07/1996 13/04/2018 6006000999 7 HINDI
VASUDHA TRIPATHI 09/11/1997 13/04/2018 6007002666 7 HINDI
LAKHAN LAL PATEL 10/08/1995 13/04/2018 6001003826 7 HINDI
POOJA SHARMA 16/03/1996 13/04/2018 6005002266 7 HINDI
AADARSH KUMAR
CHAUDHARY 29/06/1994 13/04/2018 6001002021 7 HINDI
AKANKSHA SONI 16/12/1996 13/04/2018 6006002209 7 HINDI
DEEPESH GOUR 25/12/1993 13/04/2018 6001002529 7 HINDI
ANSHUL BANSAL 26/05/1995 13/04/2018 6006001078 7 HINDI
GARIMA SAINI 02/12/1988 13/04/2018 6001001406 7 HINDI
AJAY KUMAR 13/09/1994 13/04/2018 6001002073 7 HINDI
KUMUD KUMAR KUSHWAHA 17/02/1989 13/04/2018 6005002657 7 HINDI
HIMANSHU RAJPUT 17/08/1993 13/04/2018 6005001312 7 HINDI
KRISHNA KUMAR NIRANJAN 13/08/1993 13/04/2018 6005003417 7 HINDI
AVDHESH PRATAP SINGH 04/06/1999 13/04/2018 6005003842 7 HINDI
SUKHDEV LODHI 07/07/1995 13/04/2018 6006003069 7 HINDI
AMAN KUMAR SINHA 18/05/1999 13/04/2018 6001000281 7 HINDI
RAKESH MEENA 19/01/1992 13/04/2018 6204001701 7 HINDI
KRISHNA VERMA 13/05/1988 13/04/2018 6006001355 7 HINDI
SURYAKANT PAVAIYA 25/12/1997 13/04/2018 6005000505 7 HINDI
ASHWINI JAISWAL 02/11/1988 13/04/2018 6001002110 7 HINDI
SHIVAM GOYAL 10/05/1997 13/04/2018 6004000089 7 HINDI
DEEKSHA SOHANI 05/11/1994 13/04/2018 6009000257 7 HINDI
MOHIT SONI 06/04/1996 13/04/2018 6005001239 7 HINDI
DEEPAK SINGHLA 06/07/1989 13/04/2018 6001005104 7 HINDI
KRISHNA YADAV 13/03/1999 13/04/2018 6005000286 7 HINDI
PRASHANT KUMAR MISHRA 01/11/1992 13/04/2018 6001002414 7 HINDI
PANKAJ WARKADE 03/08/1995 11/04/2018 6001000445 1 ENGLISH
SATISH KUMAR 13/08/1989 11/04/2018 6001000114 1 ENGLISH
UTSAV SHARMA 10/12/1994 11/04/2018 6005001994 1 ENGLISH
SANDEEP MUDI 03/08/1991 11/04/2018 6204003069 1 ENGLISH
PRATEEK DHWAJ KHESS 03/03/1994 11/04/2018 6204000075 1 ENGLISH
RAVI GIRWAL 05/09/1995 11/04/2018 6006003406 1 ENGLISH
AKANKSHA PURBIA 16/10/1998 11/04/2018 6006001806 1 ENGLISH
PANKAJ GIRWAL 20/06/1997 11/04/2018 6006002189 1 ENGLISH
AMIT KUMAR SOLANKI 15/04/1994 11/04/2018 6008000015 1 ENGLISH
AMARESH SHRIVASTAVA 04/11/1992 11/04/2018 6007001773 1 ENGLISH
SAKSHI PAWAR 05/03/1995 11/04/2018 6007000910 1 ENGLISH
RIMJHIM SAH 10/10/1991 11/04/2018 6007000508 1 ENGLISH
VIPIN CHAURASIA 01/07/1991 11/04/2018 6012000506 1 ENGLISH
ALFRED JOHNSON TOPPO 21/10/1994 11/04/2018 6204002271 1 ENGLISH

SAURABH JAIN 03/03/1991 12/04/2018 6006000109 5 ENGLISH


ADITYA KUMAR 28/12/1994 12/04/2018 6204000876 5 ENGLISH
SHUBHAM NAGAR 15/06/1992 12/04/2018 6006000281 5 ENGLISH
STUTI JHINGRAN 03/02/1992 12/04/2018 6006000003 5 ENGLISH
GOVIND TAMRAKAR 25/02/1988 12/04/2018 6204001123 5 ENGLISH
ARUN KUMAR VERMA 02/09/1995 12/04/2018 6006001576 5 ENGLISH
SHIVANGI PUROHIT 22/05/1994 12/04/2018 6007001811 5 ENGLISH
KARANVEER SINGH
CHAUDHARY 15/04/1994 12/04/2018 6006003011 5 ENGLISH
RAVI VERMA 16/07/1995 12/04/2018 6006000276 5 ENGLISH
VISHWA DEEPAK TRIPATHI 01/07/1991 12/04/2018 6012000141 5 ENGLISH
SUNNY KHOYA 31/08/1993 12/04/2018 6006000988 5 ENGLISH
SANGITA KUMARI 14/02/1988 12/04/2018 6007000637 5 ENGLISH
GOVIND SHARMA 01/01/1991 12/04/2018 6006000152 5 ENGLISH
SUMIT UPADHYAY 05/03/1993 12/04/2018 6009000185 5 ENGLISH
ARADHNA MISHRA 10/12/1992 12/04/2018 6005002213 5 ENGLISH
RAJ KUMAR 15/02/1977 12/04/2018 6204000626 5 ENGLISH
SANGRAM SINGH MARKAM 26/10/1991 12/04/2018 6001000949 5 ENGLISH
NISHANT KUMAR OHDAR 18/11/1990 12/04/2018 6202000136 5 ENGLISH
RAVI SHANKAR GUPTA 11/05/1994 12/04/2018 6001000438 5 ENGLISH
AJAY KUMAR CHITRAKAR 08/06/1989 12/04/2018 6001002079 5 ENGLISH
SHWETA PATEL 12/12/1993 12/04/2018 6001000048 5 ENGLISH
VISHAL KUSHWAH 20/04/1998 12/04/2018 6005004064 5 ENGLISH
KRISHNAKANT CHAUDHARY 25/02/1996 12/04/2018 6001001782 5 ENGLISH
CHIRANJEEV SIHANI 10/06/1988 12/04/2018 6202000300 5 ENGLISH
HITESH DHRUW 09/08/1991 12/04/2018 6202000465 5 ENGLISH
LAXMI 10/02/1990 12/04/2018 6006000851 5 ENGLISH
MAHENDRA 08/10/1996 12/04/2018 6006000472 5 ENGLISH
SACHIN CHOUHAN 13/11/1990 12/04/2018 6006001178 5 ENGLISH
SUDHANSHU SHRIVASTAVA 05/09/1990 12/04/2018 6001005053 5 ENGLISH
VIKAS ATULKER 30/10/1994 12/04/2018 6001004156 5 ENGLISH
PIYOOSH KAURAV 02/03/1995 12/04/2018 6005006192 5 ENGLISH
BIMLESH BAGHEL 15/07/1994 12/04/2018 6001003845 5 ENGLISH
ADARSH TYAGI 03/06/1997 12/04/2018 6006002667 5 ENGLISH
VISHAL UPADHYAY 20/07/1994 12/04/2018 6007000781 5 ENGLISH
ANKITA GUPTA 07/08/1996 12/04/2018 6005000138 5 ENGLISH
RAJESH KUMAR 31/03/1991 12/04/2018 6001004142 5 ENGLISH
BHAGYASHREE VAIDHYA 25/11/1995 12/04/2018 6006000089 5 ENGLISH
ASHISH SINGH RAWAT 04/10/1997 12/04/2018 6001000625 5 ENGLISH
SHIVAM KHARE 08/10/1992 12/04/2018 6001002090 5 ENGLISH
ATUL KUMAR VAISHYA 02/03/1991 12/04/2018 6007002337 5 ENGLISH
VIRENDRA DHURVEY 04/08/1994 12/04/2018 6001000540 5 ENGLISH
PRIYADARSHANI JAIN 17/02/1997 12/04/2018 6005002627 5 ENGLISH
AMBUJ VATS 01/06/1993 12/04/2018 6001000008 5 ENGLISH
CHINTU WADHARIA 22/12/1985 12/04/2018 6006002137 5 ENGLISH
MOHIT KUMAR 01/01/1995 12/04/2018 6006000309 5 ENGLISH
NILESH KUMAR VISHWAKARMA 18/09/1990 12/04/2018 6007000670 5 ENGLISH
RANJIT KUMAR 12/06/1991 12/04/2018 6201000059 5 ENGLISH
GAURAV SRIVASTAVA 13/09/1993 12/04/2018 6005004994 5 ENGLISH
SURAJ SHARMA 06/06/1991 12/04/2018 6001003305 5 ENGLISH
NIDHI PATEL 13/01/1991 12/04/2018 6001001376 5 ENGLISH
RAJESH KIRAR 19/05/1994 12/04/2018 6001003849 5 ENGLISH
MADHUR JAIN 11/06/1994 12/04/2018 6007001693 5 ENGLISH
G RAJA 13/04/1992 12/04/2018 6204001375 5 ENGLISH
P V SATYA SAI KRISHNA 04/08/1994 12/04/2018 6007001400 5 ENGLISH
HARNEET KAUR 18/06/1996 12/04/2018 6007000403 5 ENGLISH
RAJAT SINGHAL 25/04/1997 12/04/2018 6005001916 5 ENGLISH
VIKAS JAIN 22/03/1995 12/04/2018 6001002557 5 ENGLISH
RANVEER KUMAR 10/04/1994 12/04/2018 6001000024 5 ENGLISH
RAVI VERMA 31/10/1994 12/04/2018 6001002360 5 ENGLISH
SHUBHAM JAIN 10/10/1997 12/04/2018 6001000504 5 ENGLISH
ARVIND OJHA 02/07/1993 12/04/2018 6007001925 5 ENGLISH
ASHUTOSH SINGH 09/08/1993 12/04/2018 6007002073 5 ENGLISH
AMAN KUMAR SAHU 09/11/1992 12/04/2018 6204001738 5 ENGLISH
VIVEK PATIDAR 13/10/1992 12/04/2018 6006003386 5 ENGLISH
RESHAM SONI 12/11/1994 12/04/2018 6001001717 5 ENGLISH
MAYANK BAGDE 26/08/1993 12/04/2018 6007000897 5 ENGLISH
NAVEEN CHANDRA 28/02/1993 12/04/2018 6001004051 5 ENGLISH
RICHA MISHRA 16/12/1992 12/04/2018 6005006369 5 ENGLISH
ARPIT CHUDIWAL 07/03/1993 12/04/2018 6204000130 5 ENGLISH
SOURABH KUMAR BOSE 09/05/1996 12/04/2018 6204001877 5 ENGLISH
PRIYAMVADA SONI 26/01/1989 12/04/2018 6202000581 5 ENGLISH
ABHA SINGH 16/10/1994 12/04/2018 6204003046 5 ENGLISH
RAMAN KUMAR 10/02/1996 12/04/2018 6006001919 5 ENGLISH
RATNESH SHARMA 10/05/1993 12/04/2018 6006000504 5 ENGLISH
RISHABH KUMAR GUPTA 13/01/1996 12/04/2018 6006001320 5 ENGLISH
SAURABH SHARMA 10/06/1994 12/04/2018 6001000678 5 ENGLISH
JAGAT SINGH 25/05/1994 12/04/2018 6007002697 5 ENGLISH
GAUTAM PRAKASH 30/03/1995 12/04/2018 6009000014 5 ENGLISH
NISHANT PAUL XALXO 15/07/1995 12/04/2018 6007000494 5 ENGLISH
ANUSHASAN SHARMA 15/01/1994 12/04/2018 6005000139 5 ENGLISH
VINAYAK TIWARI 19/07/1998 12/04/2018 6001001124 5 ENGLISH
PRIYA CHANDEL 27/06/1995 12/04/2018 6006002971 5 ENGLISH
JATIN PAHARIA 08/09/1995 12/04/2018 6007001119 5 ENGLISH
KAVITA VERMA 16/06/1991 12/04/2018 6001003071 5 ENGLISH
VIKAS KUMAR RATHORE 24/08/1994 12/04/2018 6001004632 5 ENGLISH
DWIREF KUMAR SINGH 21/01/1994 12/04/2018 6204000945 5 ENGLISH
SANDEEP RATHORE 22/05/1994 12/04/2018 6202001903 5 ENGLISH
PRAKHAR JAISWAL 09/08/1998 12/04/2018 6007001761 5 ENGLISH
BRAJESH DOHRE 15/07/1990 12/04/2018 6001001763 5 ENGLISH
MAHESH AGOTRA 15/11/1985 12/04/2018 6001004598 5 ENGLISH
RESHMA ASSNANI 08/07/1995 12/04/2018 6001000291 5 ENGLISH
RAJU VERMA 13/12/1993 12/04/2018 6001003516 5 ENGLISH
JYOTI BAMNIA 10/01/1996 12/04/2018 6006003238 5 ENGLISH
RAHUL LAHASE 25/08/1993 12/04/2018 6006003162 5 ENGLISH
NIKITA MISHRA 11/06/1993 12/04/2018 6007002430 5 ENGLISH
HARSH VARDHAN SHARMA 14/08/1996 12/04/2018 6005006289 5 ENGLISH
SHUBHRANSHU KUMAR
SHUKLA 01/08/1993 12/04/2018 6012000555 5 ENGLISH
SURBHI GUPTA 06/07/1993 12/04/2018 6005002090 5 ENGLISH
AMAN SINGH 04/02/1996 12/04/2018 6007001907 5 ENGLISH
TEEKAM SINGH 12/08/1997 12/04/2018 6202001623 5 ENGLISH
SUSHIL VERMA 12/12/1995 12/04/2018 6001003069 5 ENGLISH
AMRITA SINGH 17/07/1996 12/04/2018 6007002528 5 ENGLISH
KISSU SINGH THAKUR 16/07/1988 12/04/2018 6001004924 5 ENGLISH
UPASANA CHOUDHARY 29/08/1995 12/04/2018 6006001003 5 ENGLISH
PANKAJ WASKEL 15/08/1990 12/04/2018 6006003314 5 ENGLISH
DEEPAK SHANKHWAR 06/06/1991 12/04/2018 6005006178 5 ENGLISH
ANIKET BORKER 12/01/1997 12/04/2018 6007001122 5 ENGLISH
VINITA HARSOLIA 22/05/1993 12/04/2018 6006001244 5 ENGLISH
RITIKA CHATTERJEE 29/01/1994 12/04/2018 6007002206 5 ENGLISH
RASHMI KUSHWAHA 16/11/1994 12/04/2018 6001004923 5 ENGLISH
DIVYA NAGAR 02/12/1990 12/04/2018 6006000442 5 ENGLISH
ANKITA VERMA 25/03/1990 12/04/2018 6007002557 5 ENGLISH
SHUBHAM YADAV 11/03/1994 12/04/2018 6006002759 5 ENGLISH
ROHIT PATEL 23/08/1992 12/04/2018 6006003171 5 ENGLISH
MANVENDRA PRATAP 07/01/1991 12/04/2018 6007002273 5 ENGLISH
RAVI RAJ RAI 30/10/1994 12/04/2018 6001004195 5 ENGLISH
SHWETA GUPTA 11/07/1997 12/04/2018 6001000681 5 ENGLISH
SHIVANI SONI 24/08/1997 12/04/2018 6006003161 5 ENGLISH
ALOK KUMAR SHARMA 15/10/1989 12/04/2018 6007000065 5 ENGLISH
DEEKSHA SHARMA 23/02/1993 12/04/2018 6001004617 5 ENGLISH
AMAN VYAS 22/06/1996 12/04/2018 6001000860 5 ENGLISH
VIVEK RAGHUWANSHI 09/11/1988 12/04/2018 6007001231 5 ENGLISH
PALASH THAKUR 09/09/1993 12/04/2018 6204001656 5 ENGLISH
GAURAV MEENA 09/06/1986 12/04/2018 6006003057 5 ENGLISH
AMAN SUBIR KUJUR 25/10/1992 12/04/2018 6204003041 5 ENGLISH
KUNAL ADWANI 10/12/1995 12/04/2018 6001001843 5 ENGLISH
NAVEEN KUMAR RAMTEKE 02/10/1991 12/04/2018 6202001651 5 ENGLISH
VARUN KRISHNA 19/03/1991 12/04/2018 6005001544 5 ENGLISH
ABHIJEET DHANOTIYA 04/10/1993 12/04/2018 6010000153 5 ENGLISH
ABHIJEET VERMA 15/03/1994 12/04/2018 6001003814 5 ENGLISH
ROHIT SEN 28/09/1992 12/04/2018 6010000449 5 ENGLISH
RITU GIRWAL 14/09/1993 12/04/2018 6006003407 5 ENGLISH
PRAMOD MUJALDE 06/05/1991 12/04/2018 6006002452 5 ENGLISH
POOJA PARIHAR 31/10/1992 12/04/2018 6006003325 5 ENGLISH
RISHABH DEV MARAVI 21/09/1994 12/04/2018 6202001904 5 ENGLISH
MADHU VISHWAKARMA 05/03/1994 12/04/2018 6001000131 5 ENGLISH
RUCHI MUNYA 02/04/1996 12/04/2018 6010000097 5 ENGLISH
MOUMITA PAL 18/11/1991 12/04/2018 6006001386 5 ENGLISH
SURENDRA KUMAR PANDRE 08/05/1988 12/04/2018 6204000941 5 ENGLISH
ANSHUL GOURAHA 02/08/1992 12/04/2018 6202001053 5 ENGLISH
AMEY NASHIKKAR 15/06/1992 12/04/2018 6001005137 5 ENGLISH
TEJPAL SINGH CHOUHAN 21/10/1991 12/04/2018 6001003521 5 ENGLISH
JADWANFIRDAUS 23/08/1993 12/04/2018 6204001721 5 ENGLISH
SATYESH SINGH 24/02/1999 12/04/2018 6202000363 5 ENGLISH
KUNAL DADWANI 31/07/1997 12/04/2018 6001001849 5 ENGLISH
AZHAR SHADAB ANSARI 21/05/1994 12/04/2018 6007001102 5 ENGLISH
MAHENDRA PRATAP 10/07/1996 12/04/2018 6005002884 5 ENGLISH
ABHISHEK PANWAR 12/09/1991 12/04/2018 6006003258 5 ENGLISH
SUMAN VERMA 02/01/1995 14/04/2018 6204001150 10 ENGLISH
NEETESH JADON 05/04/1994 14/04/2018 6005006225 10 ENGLISH
NEERAJ KUMAR 01/03/1986 14/04/2018 6001002463 11 HINDI
AJAY SIKARWAR 07/08/1993 14/04/2018 6005002183 11 HINDI