You are on page 1of 7

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO SỰ TRỖI DẬY CỦA RÔBỐT CHƯA? http://www.viet-studies.net/kinhte/SanSangChoRobot_FT.

html

Daniela Rus: Rise of the robots: are you ready?


FINANCIAL TIMES, 6 tháng 3, 2018

Người Dịch: Nguyễn Xuân Tuấn


Email: nxtuanvast@gmail.com

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO SỰ TRỖI


DẬY CỦA RÔBỐT CHƯA?
Daniela Rus

Nhà nghiên cứu rôbốt (roboticist) và trí tuệ nhân tạo (artiϔicial
intelligence – AI) Daniela Rus từ Viện Công Nghệ Massachusetts -
MIT (Massachusetts Institute of Technology) giải thích tại sao
chúng ta cần hợp tác tốt hơn với nhau để cạnh tranh với trí tuệ
nhân tạo.

Khi tô i là nhà nghiê n cứu veቹ rô boቷ t và trı́ tuệ nhâ n tạ o, tô i thường
nhậ n được mộ t trong hai phả n ứng: hoặ c là họ tạ o ra trò đù a veቹ
Kẻ Hủ y Diệ t (Terminator - Bộ phim do tà i tử Arnold
Schwarzenegger thủ vai) và “sự trỗi dậy của máy móc”, hoặ c là họ
phaቷ n khı́ch và hỏ i tô i là m theቷ nà o mà xe hơi củ a họ có theቻ tự lá i
được. Khi mà tô i chaቿ c chaቿ n mı̀nh thuộ c veቹ phả n ứng thứ hai, tô i
bieቷ t taቹ m quan trọ ng như theቷ nà o đeቻ hieቻ u những lo laቿ ng raቷ t thực veቹ
những gı̀ đã truyeቹ n cả m hứng đeቻ tạ o trò đù a Kẻ Hủ y Diệ t. Đã là m
việ c trong lı̃nh vực nghiê n cứu khoa họ c má y tı́nh nhieቹ u nă m, tô i
có theቻ tự tin nó i raኁ ng noች i sợ veቹ ngà y tậ n theቷ từ trı́ tuệ nhâ n tạ o bị
thoቻ i phoቹ ng quá đá ng. Thậ m chı́ với taቷ t cả những tieቷ n bộ chủ choቷ t
được tạ o ra trong lı̃nh vực nà y hô m nay, khô ng có baቷ t kı̀ nơi nà o
trı́ tuệ nhâ n tạ o đeቷ n gaቹ n với con người ở cá c khı́a cạ nh: nhậ n thức,
tranh luậ n, thô ng tin, và sá ng tạ o. Nó thieቷ u trı́ tuệ xã hộ i và khô ng
theቻ keቷ t hợp cá c ý tưởng khô ng tương tự lạ i với nhau. Những hạ n
cheቷ nà y sẽ khieቷ n cho nó ở phı́a sau “suy nghĩ của con người”.

Ơቶ cù ng thời gian, tô i hieቻ u tı́nh chı́nh đá ng liê n quan tới sự dịch
chuyeቻ n ngheቹ nghiệ p do tự độ ng hó a, tô i nghı̃ đó là đieቹ u đá ng đeቻ
nó i veቹ cá ch mà cá c cô ng nghệ đang noቻ i lê n sẽ ả nh hưởng tới kinh

1 of 7 3/18/2018, 5:56 PM
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO SỰ TRỖI DẬY CỦA RÔBỐT CHƯA? http://www.viet-studies.net/kinhte/SanSangChoRobot_FT.html

teቷ trong tương lai. Sự thực là bả n chaቷ t cô ng việ c do sự phá t trieቻ n
từ cô ng nghệ mới vaች n tieቷ p tụ c trê n mộ t và i cô ng việ c và tạ o thê m
nhieቹ u thời gian hơn so với những cô ng việ c khá c. Gioቷ ng như má y
mó c đã bieቷ n đoቻ i theቷ giới nô ng nghiệ p cá ch đâ y mộ t theቷ kı̉, trı́ tuệ
nhâ n tạ o và rô boቷ t sẽ tá c độ ng mộ t cá ch sâ u saቿ c đeቷ n nhieቹ u nghà nh
cô ng nghiệ p hiệ n đạ i. Từ nă m 1900, việ c là m trong nghà nh nô ng
nghiê p ở Mỹ đã giả m từ 40% xuoቷ ng cò n 2%. Sự chuyeቻ n dịch
khô ng cò n bị nghi ngờ đoቷ i với cá c cô ng nhâ n trong thời gian tới,
nhưng cuoቷ i cù ng thı̀ nhieቹ u người trong soቷ họ sẽ tı̀m được những
cô ng việ c khá c phù hợp với kı̃ nă ng mà họ có .

Taቷ t nhiê n, khó có theቻ hı̀nh dung cá c cô ng việ c mà cô ng nghệ mới
sẽ tạ o ra. Cá ch đâ y mộ t thậ p kı̉ khô ng ai dự đoá n được nhieቹ u loạ i
ngheቹ mới ngà y nay, từ nhà phâ n tı́ch phương tiệ n xã hộ i, nhà khoa
họ c dữ liệ u đeቷ n cá c nhà phá t trieቻ n ứng dụ ng và thị trường di
độ ng. Gaቹ n mộ t phaቹ n ba ngheቹ mới khô ng toቹ n tạ i (hoặ c toቹ n tạ i
khô ng đá ng keቻ ) cá ch đâ y mộ t phaቹ n tư theቷ kỷ.

Cheቷ tạ o rô boቷ t voቷ n khó khă n, buoቹ n tẻ , và đaቿ t tieቹ n. Moች i rô boቷ t được
cheቷ tạ o bởi mộ t cơ theቻ và mộ t bộ nã o, nhưng raቷ t ı́t người có cả kı̃
nă ng cheቷ tạ o phaቹ n cứng cơ theቻ và kỹ nă ng lậ p trı̀nh cho bộ nã o.
Gaቹ n đâ y, kỹ thuậ t in-3D (3D-printing) đã tạ o ra rô boቷ t deች dà ng hơn
với khoả ng lựa chọ n raቷ t rộ ng, đieቹ u voቷ n trước đâ y chı̉ có theቻ là m
được từ nhà má y.

Nhó m nghiê n cứu ở Phò ng thı́ nghiệ m Khoa họ c má y tı́nh và Trı́
tuệ nhâ n tạ o ở Việ n Cô ng Nghệ Massachusett (CSAIL) đang là m
việ c với cá c cô ng cụ kỹ thuậ t đeቻ tự độ ng thieቷ t keቷ và cheቷ tạ o cá c
rô boቷ t. Chú ng tô i đang đeቷ n raቷ t gaቹ n khả nă ng cheቷ tạ o ra cá c rô boቷ t
là m việ c dưới dạ ng tự do và đi bộ được baኁ ng kỹ thuậ t in-3D.

Hiệ n tạ i những rô boቷ t mà chú ng tô i tạ o ra với thời gian hoạ t độ ng
giới hạ n và chı̉ có theቻ là m được mộ t soቷ độ ng tá c đơn giả n nhaቷ t
như di chuyeቻ n mộ t vậ t từ phò ng nà y tới phò ng khá c. Nhưng với
sự tieቷ n bộ ở cả phaቹ n cứng và phaቹ n meቹ m, chú ng thực sự đủ khả
nă ng đeቻ vậ n chuyeቻ n hà ng hó a trê n mộ t đoạ n đường dà i và di
chuyeቻ n tới cá c vù ng bị thiê n tai đeቻ tı̀m kieቷ m cá c nạ n nhâ n cò n
soቷ ng só t.

Tieቷ n bộ then choቷ t khá c cho việ c sả n xuaቷ t cá c rô boቷ t đeቷ n từ cá c vậ t

2 of 7 3/18/2018, 5:56 PM
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO SỰ TRỖI DẬY CỦA RÔBỐT CHƯA? http://www.viet-studies.net/kinhte/SanSangChoRobot_FT.html

liệ u meቹ m. Haቹ u heቷ t mọ i người hı̀nh dung rô boቷ t goቹ m cá c khoቷ i kim
loạ i cứng, nhưng rô boቷ t trong tương lai sẽ đeቷ n từ cá c dạ ng và vậ t
liệ u khá c nhau. Manh moቷ i cho đieቹ u đó đeቷ n từ theቷ giới độ ng vậ t,
hiệ n tạ i chú ng tô i đang cheቷ tạ o cá c rô boቷ t baኁ ng cá c vậ t liệ u meቹ m,
giã n như cao su, vả i, thậ m chı́ là thực phaቻ m và chaቷ t lỏ ng. Chú ng ta
được truyeቹ n cả m hứng bởi cá c độ ng vậ t như loà i mực chaኃ ng hạ n,
chú ng có theቻ di chuyeቻ n và vậ n độ ng mà khô ng caቹ n khung xương,
và cá c độ ng vậ t xương soቷ ng như taቿ c kè có theቻ chạ y baኁ ng cá ch lưu
giữ nă ng lượng đà n hoቹ i trong xương và mô củ a chú ng.

Vậ t liệ u meቹ m cho phé p rô boቷ t nhỏ hơn, an toà n hơn, và vững và ng
hơn đoቷ i với rô boቷ t là m baኁ ng cơ theቻ raቿ n, với cá c caቷ u trú c tù y bieቷ n
cho phé p leo trè o deች dà ng và o những choች cong, đoቻ i hướng và chen
và o những nơi chậ t chộ i. Neቷ u mộ t rô boቷ t meቹ m va phả i mộ t thứ gı̀
đó , nó ı́t khi bị vỡ hay gâ y thiệ t hạ i và có theቻ được lậ p trı̀nh đeቻ
dù ng cá c va chạ m nà y nhaኁ m tı́ch lũ y thê m thô ng tin veቹ mô i
trường xung quanh.

Độ i nghiê n cứu củ a chú ng tô i đã phá t trieቻ n cá c rô boቷ t meቹ m có theቻ
bơi như cá , trườn như raቿ n và thậ m chı́ nuoቷ t đeቻ vá veቷ t thương bê n
trong dạ dà y người. Cá ch tieቷ p cậ n như vậ y có theቻ là cuộ c cá ch
mạ ng cho phé p phaች u thuậ t khô ng xâ m laቷ n, ı́t đau đớn và có rủ i ro
nhieች m trù ng thaቷ p hơn. Cá c rô boቷ t thậ m chı́ có theቻ di chuyeቻ n theo
những đường trong cơ theቻ đeቻ đưa cá c thuoቷ c đá p ứng đặ c biệ t cho
theቻ trạ ng riê ng củ a bạ n, loạ i bỏ cá c maች u thử sai trong nhieቹ u keቷ
hoạ ch đieቹ u trị.

Bê n cạ nh việ c xâ y dựng cơ theቻ toቷ t hơn cho rô boቷ t, chú ng ta cũ ng
phả i nâ ng caቷ p “bộ não” củ a chú ng - ở đâ y chú ng ta hieቻ u raኁ ng “bộ
não” là chương trı̀nh cho phé p cá c rô boቷ t thực hiệ n cá c cô ng việ c
với sự nhanh nhẹ n và linh hoạ t. Rô boቷ t ngà y nay là mộ t loạ i thủ
thuậ t: Roomba (mộ t loạ i rô boቷ t lau nhà ) khô ng theቻ lau sạ ch taቷ m
thả m củ a bạ n và Alexa (trı̀nh trợ lý ả o veቹ giọ ng nó i củ a Amazon)
khô ng theቻ mua thức ă n cho bạ n (Chú thı́ch củ a người dịch - ở đây
tác giả hoặc ban biên tập đã nhầm mà ghi ngược lại về Roomba và
Alexa). Đeቻ baቿ t chú ng là m những việ c thậ m chı́ đơn giả n nhaቷ t, bạ n
phả i giả i thı́ch tı̉ mı̉ cá c hướng daች n veቹ kı́ch thước, hı̀nh dạ ng, chức
nă ng chı́nh xá c cho chương trı̀nh củ a chú ng – Đieቹ u khô ng deች gı̀ có
được ở cá c nhà lậ p trı̀nh khô ng chuyê n nghiệ p.

3 of 7 3/18/2018, 5:56 PM
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO SỰ TRỖI DẬY CỦA RÔBỐT CHƯA? http://www.viet-studies.net/kinhte/SanSangChoRobot_FT.html

Đeቻ đá p ứng những yê u caቹ u trê n, cá c nhà nghiê n cứu ở CSAIL và
cá c nơi khá c đang là m việ c đeቻ phá t trieቻ n cá c phương phá p cho
phé p rô boቷ t phả n ứng đoቷ i với cá c tı̀nh huoቷ ng mà chú ng khô ng
được lậ p trı̀nh hó a mộ t cá ch rõ rà ng, với giao diệ n thâ n thiệ n với
người dù ng cho phé p bạ n đưa cá c nhiệ m vụ mà bạ n muoቷ n cho
rô boቷ t là m.

Cô ng nghệ và con người khô ng phả i cạ nh tranh với nhau. Má y
mó c toቷ t hơn đeቻ là m những thứ gioቷ ng như: xử lı́ soቷ , ghi nhớ dữ
liệ u. tı̀m cá c maች u, nâ ng cá c vậ t nặ ng, di chuyeቻ n chı́nh xá c; con
người là toቷ t hơn trong cá c nhiệ m vụ goቹ m: sá ng tạ o, suy nghı̃ trừu
tượng, và bieቷ n đoቻ i. Cộ ng tá c với hệ thoቷ ng trı́ truệ nhâ n tạ o, chú ng
ta có theቻ tă ng và khueቷ ch đạ i nhieቹ u khı́a cạ nh cô ng việ c và cuộ c
soቷ ng. (Đâ y là những thứ chú ng tô i đặ t và o trọ ng tâ m ở Việ n Cô ng
Nghệ Massachusett – Nă m nay chú ng ta cô ng boቷ Đieቹ u tra trı́ thô ng
minh MIT (MIT Intelligence Quest), mộ t sá ng kieቷ n mới tậ p trung
và o sự cộ ng tá c giữa Trı́ tuệ nhâ n tạ o và con người).

Có mộ t trường hợp đặ c biệ t: sự tieቷ n bộ trong xử lı́ ngô n ngữ tự
nhiê n (NLP) đã cho phé p má y mó c vượt qua sự nhậ n bieቷ t từ đơn,
đieቹ u nà y cho phé p Siri (mộ t trı̀nh trợ lý ả o củ a Apple) và Alexa
thô ng bá o hướng lá i xe và mua hà ng hó a. Chaኃ ng bao lâ u nữa cá c
trı̀nh trợ lý ả o nà y sẽ đọ c và toቻ ng hợp mộ t lượng khoቻ ng loቹ cá c
thô ng tin được vieቷ t ra, goቹ m toà n bộ sá ch trong thư việ n. Cá c cô ng
cụ mới nà y sẽ đó ng vai trò sá ng giá trong việ c trợ giú p cá c bá c sı̃,
luậ t sư và cá c chuyê n gia khá c trong việ c ra cá c quyeቷ t định.

Vı́ dụ như, cá c nhà nghiê n cứu ở MIT đã hợp tá c với cá c bệ nh việ n
đeቻ phá t trieቻ n cá c hệ thoቷ ng trı́ tuệ nhâ n tạ o có theቻ giú p đỡ cá c bá c
sı̃ xá c định ung thư vú toቷ t hơn. Phương phá p sử dụ ng trı́ tuệ nhâ n
tạ o chaቻ n đoá n chı́nh xá c 97% cá c ca ung thư vú á c tı́nh và giả m soቷ
ca phaች u thuậ t là nh tı́nh xuoቷ ng cò n hơn 30%, so với cá c phương
phá p mà cá c bá c sı̃ đang dù ng. Trı́ tuệ nhâ n tạ o sẽ khô ng thay theቷ
cá c bá c sı̃: chú ng khô ng theቻ ngoቹ i với bệ nh nhâ n đeቻ trao đoቻ i veቹ cá c
triệ u chứng hay đưa ra cá c keቷ hoạ ch đieቹ u trị. Tuy nhiê n, chú ng có
theቻ giú p cá c bá c sı̃ đưa ra cá c chaቻ n đoá n đú ng và nhậ n ra taቷ t cả
cá c lựa chọ n đieቹ u trị có theቻ - đieቹ u nà y sẽ giả i phó ng cá c cá c sı̃ đeቻ
họ dà nh nhieቹ u thời gian hơn cho cá c bệ nh nhâ n.

Những tieቷ n bộ nà y đặ t ra mộ t và i câ u hỏ i quan trọ ng. Là m theቷ nà o

4 of 7 3/18/2018, 5:56 PM
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO SỰ TRỖI DẬY CỦA RÔBỐT CHƯA? http://www.viet-studies.net/kinhte/SanSangChoRobot_FT.html

đeቻ chú ng ta chuaቻ n bị taቷ t cả cá c thà nh phaቹ n xã hộ i cho sự troች i dậ y
củ a má y mó c trong tương lai? Loạ i ngheቹ nghiệ p nà o chú ng ta nê n
saኅ n sà ng cho 25 nă m tới ? Hoạ t độ ng thực teቷ nà o sẽ bị tự độ ng
hó a và loạ i ngheቹ có giá trị cao nà o chú ng ta caቹ n đeቻ có theቻ là m
trong thời gian tới?

Cá c phê phá n thường trı́ch daች n sự dịch chuyeቻ n ngheቹ nghiệ p như
là mộ t nguyê n nhâ n là m nả n lò ng cá c nghiê n cứu trı́ tuệ nhâ n tạ o
đi xa hơn. Nhưng lịch sử thịnh hà nh với cá c cá ch tâ n đã bị phá vỡ:
Đã có ai nhı̀n lạ i và hoቷ i tieቷ c veቹ phá t minh ra má y tı̉a hạ t bô ng củ a
Eli Whitney hay phá t minh ra độ ng cơ hơi nước củ a James Watt?
Gioቷ ng như baቷ t kı̀ cô ng nghệ nà o, trı́ tuệ nhâ n tạ o khô ng mang
trong mı̀nh bả n chaቷ t toቷ t hay xaቷ u. Như đoቹ ng nghiệ p củ a tô i ở MIT
Max Tegmark thı́ch nó i “Câ u hỏ i khô ng phả i là liệ u bạ n là người
“ủng hộ” hay “chống lại” trı́ tuệ nhâ n tạ o – đieቹ u nà y chaኃ ng khá c
nà o bạ n hỏ i toቻ tiê n chú ng ta “ủng hộ” hay “chống lại” lửa”.

Neቷ u lửa là đieቹ u khô ng theቻ trá nh khỏ i, là m theቻ nà o chú ng ta đoቷ i xử
khi nó khô ng cò n chaቿ c chaቿ n. Tô i khô ng tin chú ng ta có theቻ (hoặ c
nê n) ngừng thú c đaቻ y sự phá t trieቻ n củ a cô ng nghệ , chú ng ta phả i
nghı̃ tới là m theቷ nà o đeቻ tı́ch hợp trı́ tuệ nhâ n tạ o và o cuộ c soቷ ng
chú ng ta và chuaቻ n bị cho cá c loạ i cô ng việ c mới. Cá c cô ng ty đang
dà nh cá c nguoቹ n lực chủ choቷ t đeቻ đà o tạ o và đà o tạ o lạ i, Google cam
keቷ t dà nh 1 tỷ đô la đeቻ đà o tạ o cá c kỹ sư cô ng nghệ cao dạ y lậ p
trı̀nh cho cá c thợ mỏ nghà nh than đeቻ họ khô ng bị thaቷ t nghiệ p.

Cá c đạ i họ c gioቷ ng như MIT cũ ng đang tieቷ n hà nh đeቻ xử lı́ cá c kı̃
nă ng thieቷ u hụ t baኁ ng cá ch đưa ra cá c khó a họ c trê n mạ ng mieች n phı́
ở haቹ u heቷ t cá c lı̃nh vực. Giá o dụ c trực tuyeቷ n là mộ t taቷ m gương đieቻ n
hı̀nh cho noች lực dịch chuyeቻ n. Hà ng theቷ kı̉ qua, chú ng ta có cá ch
tieቷ p cậ n tieቷ p dieች n trong giá o dụ c và cô ng việ c, theo đó con người
họ c roቹ i gia nhậ p thị trường lao độ ng. Trong tương lai, việ c họ c và
là m sẽ trộ n laች n và o nhau, cá c cô ng nhâ n phả i tự họ c liê n tụ c đeቻ
già nh laቷ y cá c kı̃ nă ng tương ứng với yê u caቹ u ngheቹ nghiệ p củ a họ .

Boቹ i thaቻ m đoà n vaች n quyeቷ t định loạ i chương trı̀nh nà o sẽ thà nh
cô ng và họ có theቻ xử toቷ t như theቷ nà o, nhưng họ là mộ t phaቹ n củ a
những gı̀ mà cá c nhà cô ng nghệ và cá c nhà tạ o lậ p chı́nh sá ch
đang thả o luậ n đeቻ đả m bả o raኁ ng chú ng ta vaች n ở vị trı́ cao nhaቷ t
trong cá c vieች n cả nh kinh teቷ đang thay đoቻ i.

5 of 7 3/18/2018, 5:56 PM
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO SỰ TRỖI DẬY CỦA RÔBỐT CHƯA? http://www.viet-studies.net/kinhte/SanSangChoRobot_FT.html

Cá nhâ n tô i raቷ t phaቷ n khı́ch veቹ nhieቹ u thay đoቻ i mà trı́ tuệ nhâ n tạ o
sẽ mang lạ i. Trong mộ t theቷ giới mà dữ liệ u ở vị trı́ trung tâ m đang
gia tă ng, má y tı́nh có theቻ là m nhieቹ u hơn đeቻ nâ ng cao cuộ c soቷ ng
củ a con người hơn những gı̀ chı̉ có con người là m. Chú ng có theቻ
giú p chú ng ta di chuyeቻ n an toà n hơn, nhanh hơn, nâ ng cao khả
nă ng chaቻ n đoá n và đieቹ u trị dịch bệ nh, mở ra cá c cá ch tieቷ p cậ n mới
veቹ giá o dụ c, nă ng lượng và an ninh mạ ng.

Cá c thuậ t giả i đang giú p chú ng ta đưa ra cá c hieቻ u bieቷ t then choቷ t veቹ
cá c thử thá ch lớn nhaቷ t củ a theቷ giới: hieቻ u bieቷ t toቷ t hơn veቹ thay đoቻ i
khı́ hậ u baኁ ng cá ch phâ n tı́ch dữ liệ u củ a cá c cả m bieቷ n từ đạ i
dương, lượng mưa, khı́ quyeቻ n; phâ n phoቷ i thức ă n dư thừa tới
nhưng nơi caቹ n nó ; dự đoá n và đoቷ i phó với cá c thả m họ a thiê n
nhiê n baኁ ng cá ch dù ng hệ cả m bieቷ n - mạ ng trực tuyeቷ n; và nhieቹ u
hơn nữa.

Roቹ i má y tı́nh cò n giú p chú ng ta cá c cô ng việ c tư duy, cá c rô boቷ t sẽ
giú p chú ng ta cá c cô ng việ c sử dụ ng cơ baቿ p. Xe tự lá i sẽ giả m cá c
rủ i ro trê n đường và cho phé p chú ng ta đeቷ n baቷ t kı̀ đaቹ u trong baቷ t
kı̀ thời gian nà o. Xe nhặ t rá c sẽ tự đieቹ u khieቻ n và tự nhặ t rá c và o
thù ng củ a chú ng. Má y mó c sẽ giả i phó ng chú ng ta khỏ i cá c cô ng
việ c chá n, baቻ n và nguy hieቻ m (3D) – Cá c cô ng việ c 3D nà y trong
xâ y dựng, khai mỏ , nă ng lượng hạ t nhâ n và phả n ứng khaቻ n caቷ p sẽ
bị rô boቷ t hó a. Keቷ t quả là chú ng ta có theቻ tậ p trung sức lực hơn và o
cá c kı̃ nă ng sá ng tạ o và liê n nhâ n cá ch, đieቹ u mà chú ng ta khô ng
theቻ sao ché p cho má y tı́nh.

Nă m 2015 gaቹ n 5,5 triệ u rô boቷ t tiê u dù ng được bá n; tới nă m 2019
lượng bá n được mong đợi sẽ tă ng hơn 42 triệ u chieቷ c. Trong khi
đó rô boቷ t cá nhâ n vaች n cò n cá ch chú ng ta khoả ng và i thậ p kı̉ nữa,
vượt qua mộ t và i trở ngạ i then choቷ t chú ng ta có theቻ sử dụ ng
chú ng nhanh hơn bạ n nghı̃.

Cá ch đâ y hơn hai thậ p kı̉, má y tı́nh được dà nh riê ng cho cá c
chuyê n gia bởi vı̀ chú ng quá lớn, đaቿ t đỏ và khó khă n đeቻ truy cậ p.
Bâ y giờ thı̀ mọ i người đeቹ u có mộ t chieቷ c điệ n thoạ i thô ng minh và
điệ n toá n đã trở nê n mộ t thứ thô ng thường. Tô i tin raኁ ng 20 nă m
tới sẽ mở ra những sự thay đoቻ i sâ u saቿ c với trı́ tuệ nhâ n tạ o và
rô boቷ t. Điệ n thoạ i đã phoቻ cậ p cô ng nghệ điệ n toá n; trı́ tuệ nhâ n tạ o
và rô boቷ t có khả nă ng phoቻ cậ p cá c cô ng việ c nhậ n thức và tay châ n.

6 of 7 3/18/2018, 5:56 PM
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO SỰ TRỖI DẬY CỦA RÔBỐT CHƯA? http://www.viet-studies.net/kinhte/SanSangChoRobot_FT.html

Chú ng sẽ giả i phó ng chú ng ta khỏ i cá c cô ng việ c chá n, baቻ n và
nguy hieቻ m và tạ o nê n mộ t theቷ giới toቷ t hơn.

Rô boቷ t ngà y nay dường như đã trở thà nh đoቷ i tá c trong cô ng
nghiệ p và gia đı̀nh. Chú ng là m việ c bê n cạ nh con người trong cá c
nhà má y và phò ng moቻ . Chú ng có theቻ caቿ t cỏ , lau nhà , và thậ m chı́ là
vaቿ t sữa bò . Tô i tin raኁ ng trong mộ t và i nă m tới rô boቷ t sẽ len lỏ i và o
mọ i phaቹ n trong cuộ c soቷ ng củ a chú ng ta.

Má y tı́nh dường như đã hoች trợ hoà n toà n theቷ giới củ a chú ng ta
nhưng vaች n cò n raቷ t nhieቹ u việ c con người có theቻ là m. Với sự khé o
lé o và hieቻ u bieቷ t, cá c nhà cô ng nghệ đang là m việ c đeቻ bieቷ n khoa
họ c vieች n tưởng thà nh khoa họ c, khoa họ c thà nh sự thậ t. Tô i mong
chờ trở thà nh mộ t phaቹ n củ a sự troች i dậ y đaቹ y phaቷ n khı́ch nà y – đặ c
biệ t là mộ t chieቷ c xe tự lá i dà nh cho tô i.

Người dịch gửi cho viet-studies ngà y 16-3-18

7 of 7 3/18/2018, 5:56 PM