You are on page 1of 32

1,2,3, and 4 Gas Detector

Käyttöohje
Rajoitettu takuu ja vastuun rajoitus
BW Technologies LP (BW) antaa tuotteelle kahden vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun toimituspäivästä lukien. Tämä takuu kattaa vain
alkuperäiselle ostajalle myydyt uudet ja käyttämättömät tuotteet. BW:n vastuu tämän takuun puitteissa rajoittuu BW:n valtuuttamaan
huoltokeskukseen takuuajan kuluessa palautetun viallisen tuotteen ostohinnan palauttamiseen, sen korjaamiseen tai vaihtamiseen BW:n
harkinnan mukaisesti. BW:n vastuu ei missään tapauksessa ylitä ostajan tuotteesta maksamaa ostohintaa.
Takuu ei kata:
a) sulakkeita, kertakäyttöisiä paristoja eikä normaalista käytöstä aiheutuneen kulumisen vuoksi vaihdettavia osia;
b) tuotteita, joita BW:n näkemyksen mukaan on väärinkäytetty tai muutettu, joiden huolto on laiminlyöty tai jotka ovat vaurioituneet
onnettomuuden tai epänormaalien käyttöolosuhteiden tai epänormaalin käsittelyn tai käytön seurauksena
c) vaurioita tai vikoja, jotka ovat aiheutuneet muun kuin valtuutetun jälleenmyyjän tekemistä korjauksista tai laitteeseen asennetuista
hyväksymättömistä osista.
Takuun voimassaolon edellytykset:
a) Laite on asennettava ja kalibroitava ja sitä on säilytettävä, huollettava ja käytettävä käyttöohjeen sekä BW:n suositusten mukaisesti.
b) Ostajan on ilmoitettava vioista BW:lle ja pyydettäessä toimitettava laite korjattavaksi heti. Laitetta ei saa palauttaa BW:lle, ennen kuin ostaja
on saanut toimitusohjeet BW:ltä.
c) BW:llä on oikeus vaatia ostajaa esittämään ostotodistus, kuten alkuperäinen lasku, kuitti tai pakkausluettelo sen varmistamiseksi, että
laitteen takuu on voimassa.
OSTAJA HYVÄKSYY, ETTÄ TAKUUN LISÄKSI EI MYÖNNETÄ MITÄÄN MUITA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN OLETETTUJA TAKUITA,
JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. BW EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ,
EPÄSUORISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, VAIKKA PERUSTEENA OLISI SOPIMUS, LAIMINLYÖNTI, VIRHE TAI MUU VÄITE.
Joissakin maissa satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkeminen tai rajoittaminen tai oletettujen takuiden rajoittaminen ei ole sallittua, joten
edellä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät mahdollisesti koske kaikkia ostajia. Jos takuun jokin ehto osoittautuu tuomiovaltaisessa
oikeusistuimessa pätemättömäksi tai mahdottomaksi toimeenpanna, takuun muut ehdot jäävät kuitenkin voimaan.
BW Technologies by Honeywellin yhteystiedot
Yhdysvallat: 1-888-749-8878 Kanada: 1-800-663-4164
Eurooppa: +44(0) 1295 700300 Muut maat: +1-403-248-9226
Sähköpostiosoite: detectgas@honeywell.com
BW Technologies by Honeywellin verkkosivusto: www.honeywellanalytics.com
GasAlertMicroClip
Johdanto

GasAlertMicroClip
Johdanto Antureiden nollaaminen
Käyttöopas sisältää perustiedot laitteista GasAlertMicroClip XT, Katso ohjeet antureiden nollaamiseen sivun 7 kohdasta
XL ja X3. Täydelliset käyttöohjeet löytyvät CD-ROM-levyllä Kalibrointi, vaiheet 1–3.
olevasta GasAlertMicroClipin teknisestä oppaasta.
GasAlertMicroClip (”ilmaisin”) varoittaa vaarallisista kaasuista, ec Varoitus
jos niiden määrä ylittää käyttäjän määrittämät hälytyksen
Tässä laitteessa on litiumpolymeeriakku. Hävitä
asetuspisteet. Ilmaisin on henkilöturvalaite. Käyttäjän vastuulla litiumkennot välittömästi. Älä hävitä purkamalla tai
on reagoida asianmukaisesti hälytykseen. polttamalla. Älä hävitä tavallisen jätteen mukana. Käytetyt
Huomautus akut täytyy hävittää valtuutetun kierrätyslaitoksen tai
Ilmaisimen oletuskieli on englanti. Käytettävissä olevat vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksen kautta.
lisäkielet ovat portugali, espanja, saksa ja ranska. Muiden ec Avertissement
kielten näytöt näkyvät ilmaisimessa ja vastaavissa Cet appareil contient une batterie au lithium polymère.
käyttöoppaissa. Mettez immédiatement au rebut les piles au lithium
Pakkauksen sisältö usagées. Veillez à ne jamais les démonter ou les jeter au
feu. Ne les mélangez pas aux autres déchets solides. Les
Anturi piles usagées doivent être éliminées par un centre de
Kalibrointisuojus recyclage agréé ou par un centre de traitement de matières
dangereuses.
Akun lataussovitin
Käyttöohjeet

1
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
XT, XL ja X3 – Turvallisuutta koskevat  • Palavien kaasujen anturi on kalibroitu tehtaalla 50 %:iin
metaanin alemmasta syttymisrajasta (LEL). Jos
tiedot – Lue ensiksi ilmaisimen on tunnistettava toinen palava kaasu LEL-
Käytä ilmaisinta vain tässä käyttöohjeessa ja teknisessä prosenttialueella, kalibroi anturi tämän kaasun avulla.
oppaassa kuvatulla tavalla. Muutoin sen antama suojaus voi • CSA International on hyväksynyt vain ilmaisimen
olla puutteellinen. Lue seuraavat varoitukset ennen kuin alat palavien kaasujen tunnistusosan.
käyttää ilmaisinta. • Kalibroi ainoastaan turvallisella alueella, jossa ei ole
vaarallista kaasua ja jonka atmosfäärissä on 20,9 %
a Varoitukset
happea.
• Varoitus: Osien vaihtaminen voi heikentää luontaista • On suositeltavaa tarkistaa palavien kaasujen anturi
turvallisuutta. tunnetulla kalibrointikaasupitoisuudella sen altistuttua
• Huomio: Turvallisuussyistä vain pätevät työntekijät epäpuhtauksille, kuten rikkiyhdisteille, silikonihöyrylle
saavat käyttää ja huoltaa tätä laitetta. Tutustu käyttäjän tai halogeeniyhdisteille.
käsikirjaan huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai • BW suosittelee anturien päivittäistä
huoltoa. toiminnantarkistusta ennen käyttöä altistamalla ne
• Lataa ilmaisin ennen ensimmäistä käyttöä. BW hälytyksen asetuspisteitä korkeammille
suosittelee, että ilmaisin ladataan jokaisen työpäivän kaasupitoisuuksille. Tarkista manuaalisesti, että
päätteeksi. äänihälytykset ja visuaaliset hälytykset käynnistyvät.
• Perehdy ennen ilmaisimen käyttöä kohtaan Antureihin Kalibroi ilmaisin, jos lukemat eivät ole asetettujen
vaikuttavat saasteet ja epäpuhtaudet. rajojen sisäpuolella.
• Kalibroi ilmaisin ennen ensimmäistä käyttökertaa ja • Huomio: Korkea, asteikon ulkopuolella oleva lukema voi
tämän jälkeen säännöllisesti käytön ja sen mukaan, olla merkki räjähtävän suuresta kaasupitoisuudesta.
miten anturi altistuu myrkyille ja epäpuhtauksille. BW • Jos lukema nousee ja laskee nopeasti tai on epävakaa,
suosittelee kalibroimista vähintään 180 päivän (kuuden kaasun pitoisuus voi ylittää asteikon ylärajan, mikä voi
kuukauden) välein. olla vaarallista.

2
GasAlertMicroClip
XT, XL et X3 Informations de sécurité – À lire au préalable
• Jos GasAlertMicroClip-ilmaisin altistuu tietyille palavien • Mise en garde : Pour des raisons de sécurité, cet
kaasujen ja ilman seoksille, ilmaisinelementti voi appareil doit être utilisé et entretenu par du personnel
rasittua, jolloin sen teho heikkenee huomattavasti. Jos qualifié uniquement. Lisez attentivement le manuel
palavien kaasujen korkea pitoisuus aiheuttaa avant d’utiliser l’appareil ou d'en assurer l'entretien et
hälytyksen, kalibroi ilmaisin. Vaihda anturi tarvittaessa. assurez-vous d'en avoir bien compris les instructions.
• Älä altista palavien kaasujen anturia lyijy-yhdisteille, • Chargez le détecteur avant sa première utilisation. BW
silikoneille tai klooratuille hiilivedyille. recommande de recharger le détecteur après chaque
• Anturin altistuminen tietyille orgaanisille höyryille journée d’utilisation.
(kuten lyijypitoinen polttoaine ja halogenoidut • Avant toute utilisation du détecteur, reportez-vous à la
hiilivedyt) saattaa tilapäisesti estää anturin toiminnan. section Antureihin vaikuttavat saasteet ja epäpuhtaudet.
Altistumisen jälkeen on suositeltavaa suorittaa • Étalonnez le détecteur avant sa première utilisation,
toiminnantarkistus tai kalibrointi. puis de manière régulière, en fonction de l’utilisation et
• Ilmaisin on tarkoitettu käytettäväksi vain de l’exposition du capteur aux poisons et autres
räjähdysvaarallisessa ilmassa, jonka happipitoisuus on contaminants. BW recommande d'effectuer un
korkeintaan 20,9 til.-%. étalonnage au moins une fois tous les 180 jours 
(6 mois).
XT, XL et X3 Informations de sécurité – • Le capteur de gaz combustibles est étalonné en usine
À lire au préalable au méthane, à une concentration de 50 % de la LIE. Si le
Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation figurant contrôle porte sur un autre gaz combustible dans la
dans ce manuel ainsi que dans le guide technique sous peine plage de % LIE, étalonnez le capteur en utilisant le gaz
de compromettre la protection offerte par le détecteur. Lisez les approprié.
mises en garde suivantes avant d’utiliser le détecteur. • Sur cet appareil, seule la détection de gaz combustibles
a fait l’objet d’une évaluation des performances par CSA
a Mises en garde International.
• Avertissement : Le remplacement d'un composant de
l'appareil peut compromettre la sécurité intrinsèque du
détecteur.
3
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
• Veillez à effectuer l'étalonnage dans une zone sûre, Étalonnez le détecteur après toute exposition à des
exempte de gaz dangereux, et dans une atmosphère concentrations élevées de gaz combustibles ayant
contenant 20,9 % d'oxygène. déclenché son alarme. Si nécessaire, remplacez le
• Si le capteur de gaz combustibles a été exposé à des capteur.
contaminants/poisons (composés de soufre, vapeurs de • Protégez le capteur de gaz combustibles contre toute
silicium, produits halogénés, etc.), il est conseillé de exposition aux composés de plomb, aux silicones et
vérifier son bon fonctionnement en le mettant en aux hydrocarbures chlorés.
présence d'une concentration connue d'un gaz. • L'exposition du capteur à certaines vapeurs organiques
• Avant chaque utilisation quotidienne, BW recommande (comme l'essence au plomb ou les hydrocarbures
d’effectuer un test fonctionnel des capteurs afin de halogénés) peut altérer temporairement son bon
vérifier qu’ils réagissent bien aux gaz présents, en fonctionnement. Il est recommandé de procéder à un
exposant le détecteur à une concentration de gaz test fonctionnel ou à un étalonnage après toute
supérieure aux seuils d’alarme. Vérifiez manuellement exposition.
que les alarmes sonore et visuelle sont activées. • Cet appareil est destiné uniquement à une utilisation
Étalonnez l’appareil si les relevés ne sont pas dans des atmosphères potentiellement explosives,
conformes aux limites spécifiées. dans lesquelles la concentration d’oxygène ne dépasse
• Mise en garde : Des relevés élevés hors échelle peuvent pas 20,9 % (v/v).
indiquer la présence d’une concentration explosive.
• Toute mesure en rapide augmentation suivie d’une
diminution ou d’une mesure fantaisiste peut indiquer
une concentration de gaz au-delà de la limite d’échelle
supérieure, risquant donc d’être dangereuse.
• Une exposition prolongée du GasAlertMicroClip XT à
certaines concentrations de gaz combustibles et dans
certaines atmosphères peut nuire à l'élément de
détection et altérer gravement ses performances.

4
GasAlertMicroClip
GasAlertMicroClip-ilmaisimen osat
GasAlertMicroClip-ilmaisimen osat
Kohde Kuvaus
3 1 IntelliFlash

2 Visuaaliset hälytysilmaisimet (LED-valot)


1 2
3 Hauenleukakiinnitin

4 Lataus-/infrapunaliitäntä
2
5 Painike

6 Hiilimonoksidianturi (CO)
11 7 Rikkivetyanturi (H2S)

8 Happianturi (O2)
10 9 Palavien kaasujen (LEL) anturi
2
10 Äänihälytys
9
5 11 Nestekidenäyttö (LCD)
4
6
8
7

5
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
Näyttöelementit

1 Kohde Kuvaus
1 Hälytystila
8 2 Anturin automaattinen nollaus
2 3 Numeerinen arvo
7
4 Häivetila

5 Akun kestoiän ilmaisin


3
6 Kaasun tunnistinpalkit
6
7 Kaasusylinteri

8 Anturin automaattinen kalibrointi

5 4

6
GasAlertMicroClip
Painikkeet
Painikkeet
Painike Kuvaus
• Aktivoi ilmaisin painamalla C.
• Poista ilmaisimen aktivointi pitämällä C-painiketta painettuna, kunnes OFF (Virran katkaisu) -laskenta
päättyy ja LCD-näyttö sammuu.
• Voit tarkastella TWA-, STEL- ja MAX (maksimi) -lukemia painamalla C-painiketta kahdesti. Jos haluat
tyhjentää TWA-, STEL- ja MAX-lukemat, paina C-painiketta, kun LCD-näyttöön tulee RESET (Nollaus).
• Käynnistä kalibrointi poistamalla ilmaisimen aktivointi. Pidä C-painiketta painettuna, kun ilmaisin suorittaa
C OFF (Virran katkaisu) -laskennan. Pidä C-painiketta edelleen painettuna, kun LCD-näyttö sammuu hetkeksi
ja CAL (Kalibrointi) -laskenta alkaa. Vapauta C-painike, kun CAL (Kalibrointi) -laskenta päättyy.
• Voit aktivoida taustavalon normaalin käytön aikana painamalla C-painiketta.
• Kuittaa lukitut hälytykset painamalla C-painiketta.
• Kuittaa alitushälytys ja poista äänihälytys käytöstä painamalla C-painiketta (jos Low Alarm Acknowledge
(Alitushälytyksen kuittaus) -asetus on käytössä).

7
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
Antureihin vaikuttavat saasteet ja • Voiteluaineet
epäpuhtaudet • Ruosteenestoaineet
• Ikkunan- ja lasinpuhdistusaineet
Useat puhdistusaineet, liuottimet ja voiteluaineet voivat
• Astianpesuaineet
saastuttaa antureita ja vaurioittaa niitä pysyvästi. Lue seuraavat • Sitruspohjaiset puhdistusaineet
varoitukset ja taulukko ennen puhdistusaineiden, liuottimien ja • Alkoholipohjaiset puhdistusaineet
voiteluaineiden käyttöä ilmaisinantureiden välittömässä • Käsienpuhdistusaineet
läheisyydessä. • Anioniset pesuaineet
• Metanoli (polttoaineet ja jäätymisenestoaineet)
a Varoitus Silikonit
Käytä vain seuraavia BW Technologies by • Silikonipuhdistus- ja suoja-aineet
Honeywellin suosittelemia tuotteita ja • Silikonipohjaiset liimat, tiivisteaineet ja geelit
menettelytapoja:
• Silikonia sisältävät käsi-/vartalo- ja lääkevoiteet
• Käytä vesipohjaisia puhdistusaineita. • Silikonia sisältävät nenäliinat
• Älä käytä alkoholipohjaisia puhdistusaineita. • Hometta irrottavat aineet
• Puhdista ulkopuoli pehmeällä, kostealla liinalla. • Kiillotusaineet
• Älä käytä puhdistamiseen saippuoita, kiillotusaineita Aerosolit
tai liuottimia. • Hyönteiskarkotteet ja -suihkeet
Alla on mainittu yleiset tuotteet, joiden käyttämistä tulisi välttää • Voiteluaineet
antureiden lähettyvillä. • Ruosteenestoaineet
Puhdistus- ja voiteluaineet • Ikkunanpuhdistusaineet
• Jarrupuhdistimet

8
GasAlertMicroClip
Kalibrointi
Kalibrointi
Toimenpiteet Näyttö Toimenpiteet Näyttö

a Varoitus 4. Kun näkyy näytöllä ja


Kalibroinnin saa tehdä vain turvallisella vilkkuu, liitä kaasusylinteri (katso
alueella, jolla ei ole vaarallisia kaasuja. sivua 10) ja syötä kaasua
Ilman happipitoisuuden on oltava 20,9 %. virtausnopeudella 250–500 ml/min.
1. Pidä C-painiketta painettuna, kun ilmaisin Kun kaasua on havaittu riittävästi (noin 
suorittaa OFF (Virran katkaisu) - 30 sekuntia), ilmaisin antaa äänimerkin,
laskennan. Pidä C-painiketta edelleen näkyy näytöllä ja
painettuna, kun LCD-näytön virta katkeaa vilkkuu, kun ilmaisin viimeistelee
hetkeksi. kalibroinnin.
2. LCD-näyttö aktivoituu uudelleen ja 5. LCD-näytössä näkyy CAL DUE
suorittaa CAL (Kalibrointi) -laskennan (Kalibroinnin määräpäivä). Seuraavaksi
Pidä C-painiketta edelleen painettuna, näytössä näkyy jäljellä olevien päivien
kunnes laskenta päättyy ja kalibrointi lukumäärä ennen kunkin anturin
voidaan aloittaa. kalibroinnin erääntymistä. LCD-näytössä
näkyy aikaisin kalibroinnin määräpäivä,
koska jotkin anturit on kalibroitava muita
useammin.
Huomautus: Käytä kalibrointisuojusta ainoastaan
3. vilkkuu, kun ilmaisin nollaa kalibrointiprosessin ja toiminnantarkistusten aikana.
kaikki anturit ja kalibroi happianturin. Jos
Ilmavirtaukset saattavat aiheuttaa virheellisiä lukemia ja haitata
anturin automaattinen nollaus ei onnistu, kalibrointia.
sitä ei voida kalibroida. Kun automaattinen Ilmaisinta ei saa kalibroida latauksen aikana tai heti sen
nollaus on valmis, LCD-näyttöön tulee jälkeen.
viesti APPLY GAS (Syötä kaasua).
9
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
Liitä kaasusylinteri ilmaisimeen

10
GasAlertMicroClip
Toiminnantarkistus
Toiminnantarkistus

Kaasusylinterin yleisohjeet (toiminnantarkistus)


Ɣ.l\WlHQVLOXRNNDLVWDNDDVXDMRWWDWRLPLQQDQWDUNLVWXVROLVLPDKGROOLVLPPDQWDUNND
.l\Wl<KG\VYDOWDLQNDQVDOOLVHQVWDQGDUGLHQMDWHNQRORJLDQLQVWLWXXWLQ
1DWLRQDO,QVWLWXWHRI6WDQGDUGVDQG7HFKQRORJ\ K\YlNV\PLlNDDVXMD
ƔbOlNl\WlYDQKHQWXQXWWDNDDVXV\OLQWHULl
Kaasusylinterin liittäminen
1. Liitä kalibrointiletku kaasupullon säätimeen, jonka virtauskapasiteetti on 0,5 l/min.
MicroDock II -aseman yhteydessä on käytettävä virtaussäädintä.

HUOMAA: Virtaussäätimen kanssa käytettävien pullojen on oltava seuraavien


enimmäistulopainearvojen mukaisia:
– Kertakäyttösylinterit 0–1 000 psig / 70 bar
– Täytettävät sylinterit 0–3 000 psig / 207 bar

Katso automaattisen toiminnantarkistuksen ohjeet MicroDock II:n käyttäjän käsikirjasta.

2. Liitä kalibrointiletku kalibrointisuojukseen.

3. Asenna kalibrointisuojus ilmaisimeen.

4. Syötä kaasua. Varmista, että visuaaliset hälytykset ja äänihälytykset toimivat.


Huomautus
5. Sulje säädin ja irrota kalibrointisuojus ilmaisimesta.
HUOMAA: Ilmaisin jää tilapäisesti hälytystilaan, kunnes kaasu poistuu antureista kokonaan. Kalibrointisuojusta on
käytettävä vain kalibroinnin
6. Irrota letku kalibrointisuojuksesta ja säätimestä. ja toiminnantarkistuksen aikana.

11
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
Hälytykset visuaaliset hälytykset ovat pois käytöstä. Vain värinähälytys
aktivoituu.
Katso seuraavasta taulukosta tietoja hälytyksistä ja vastaavista
näytöistä. Jos Stealth (Häive) -tila on käytössä, äänihälytykset ja
Hälytys Näyttö Hälytys Näyttö
Alitushälytys TWA-hälytys
• Hidas sireeni • Hidas sireeni
• Hidas vaihtuva vilkkuvalo • Hidas vaihtuva vilkkuvalo
• L ja kaasupalkin vilkkuvalo • L ja kaasupalkin vilkkuvalo
• Värinähälytys aktivoituu • Värinähälytys aktivoituu

Ylityshälytys STEL-hälytys
• Nopea sireeni • Nopea sireeni
• Nopea vaihtuva vilkkuvalo • Nopea vaihtuva vilkkuvalo
• L ja kaasupalkin vilkkuvalo • L ja kaasupalkin vilkkuvalo
• Värinähälytys aktivoituu • Värinähälytys aktivoituu

Monikaasuhälytys Mittausalueen ylittymishälytys (OL)


• Vaihtuva alitus- ja ylityshälytyksen • Nopea sireeni ja vaihtuva vilkkuvalo
sireeni ja vilkkuvalo • L ja kaasupalkin vilkkuvalo
• L ja kaasupalkin vilkkuvalo • Värinähälytys aktivoituu
• Värinähälytys aktivoituu • OL näkyy näytöllä

12
GasAlertMicroClip
Hälytykset
Hälytys Näyttö Hälytys Näyttö
Anturihälytys Luottamuspiippaus ja IntelliFlash
• Käynnistyksen aikana näkyy Error • Yksi piippaus ja välähdys sekunnissa
[anturin nimi] Huomaa: Luottamuspiippaus ja
• Normaalin käytön aikana näkyy Err IntelliFlash poistuvat
automaattisesti käytöstä heikon
akun hälytyksen, itsetestauksen
ja toiminnantarkistuksen virheen,
kalibroinnin epäonnistumisen
sekä hälytystapahtuman aikana.
Heikon akun hälytys Automaattinen lopetushälytys
• 10 nopean sireenin ja välähdyksen • 10 nopean sireenin ja välähdyksen sarja,
sarja, minkä jälkeen seuraa seitsemän minkä jälkeen seuraa yhden sekunnin
sekunnin hiljaisuus (jatkuu 15 minuutin hiljaisuus (sarja aktivoituu uudelleen
ajan) seitsemän kertaa)
• ja L vilkkuvat, LOW BAT • LOW BAT (Heikko akku) ja L tulevat
(Heikko akku) -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttöön, ja värinähälytys aktivoituu
värinähälytys aktivoituu • OFF (Virran katkaisu) tulee näyttöön
• 15 minuuttia jatkuneen heikon akun ennen virran katkaisua
hälytyksen jälkeen alkaa automaattisen Huomaa: Hälytykset voidaan asettaa lukittuviksi tai ei-lukittuviksi. Voit
lopetushälytyksen sarja ottaa lukituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Latching
• OFF (Virran katkaisu) tulee näyttöön Alarms (Lukkohälytykset) Fleet Manager II -sovelluksessa. Paikalliset
ennen virran katkaisua säädökset saattavat vaatia lukkohälytyksen.
Jos Low Alarm Acknowledge (Alitushälytyksen kuittaus) on käytössä ja
alitushälytys tapahtuu, poista äänihälytys käytöstä painamalla C-
painiketta. Visuaalinen hälytys ja värinähälytys jäävät käyttöön. Jos
hälytystilaksi vaihtuu ylityshälytys, STEL- tai TWA-hälytys, äänihälytys
aktivoituu uudelleen.

13
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
Käyttäjän valinnat -valikko CO- ja LEL-anturit automaattisesti käynnistyksen
itsetestauksen aikana.
Voit muokata käyttäjän asetuksia kytkemällä ilmaisin IR Link - • LEL By Volume CH4 (LEL tilavuusprosentteina, CH4): Kun
adapteriin ja avaamalla Fleet Manager II. Katso täydelliset ohjeet tämä asetus on käytössä, LEL-lukema näytetään
kalustopäällikön käyttäjän oppaasta (Fleet Manager II Operator’s tilavuusprosentteina, jos ilmassa on metaania.
Manual). • O2 Auto-Calibration on Startup (Automaattinen O2-
Seuraavat käyttäjän valinnat ovat saatavilla: kalibrointi käynnistettäessä): Kun toiminto on käytössä, O2-
1. Anturit (H2S, CO, LEL ja O2) anturi kalibroidaan automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.
2. Käyttäjän valinnat
• Sensor Disabled (Anturi pois käytöstä): Poistaa anturin
käytöstä. • Confidence Beep (Luottamuspiippaus): Kun toiminto on
• Calibration Gas (Kalibrointikaasu) (ppm) / (%LEL) / (%O2): käytössä, ilmaisin piippaa kerran sekunnissa ja vahvistaa, että
Määrittää kalibrointikaasun pitoisuuden jokaiselle anturille. akun virta on riittävä havaitsemaan vaaralliset kaasut ja
• Calibration Interval (days) (Kalibrointiväli (päivinä)): antamaan hälytyksen. Ilmaisin toimitetaan tilassa, jossa
Määrittää, kuinka usein kalibrointi pitäisi suorittaa. luottamuspiippaus on pois käytöstä.
• Bump Interval (days) (Toiminnantarkistusväli (päivinä)): • Latching Alarms (Lukkohälytykset): Kun toiminto on
Määrittää, kuinka usein toiminnantarkistus on suoritettava. käytössä, visuaaliset, ääni- ja värinähälytykset jatkuvat ylitys- ja
• Low Alarm (Alitushälytys) (ppm) / (%LEL) / (%O2): Määrittää alitushälytyksen aikana, kunnes kaasun pitoisuus on
alitushälytyksen asetuspisteen alapuolella ja hälytys on kuitattu
alitushälytyksen asetuspisteen. painamalla C-painiketta.
• High Alarm (Ylityshälytys) (ppm) / (%LEL) / (%O2): Määrittää • Safe Mode (Turvallinen tila): Kun toiminto on käytössä, SAFE
ylityshälytyksen asetuspisteen. (TURVALLINEN) näkyy LCD-näytössä, kun kaikki
• TWA Alarm (TWA-hälytys) (ppm): Määrittää aikapainotetun kaasupitoisuudet ovat normaaleja tai hälytyksen asetuspisteen
keskiarvon (TWA) hälytyksen asetuspisteen. Vain H2S- ja CO- alapuolella.
antureille. • Stealth Mode (Häivetila): Kun tämä asetus on valittuna,
• STEL Alarm (STEL-hälytys) (ppm): Määrittää lyhytaikaisen äänihälytykset, LED-merkkivalot ja taustavalo ovat poissa
altistuksen (STEL) hälytyksen asetuspisteen. Vain H2S- ja CO- käytöstä. näkyy LCD-näytössä.
antureille. • Low Alarm Acknowledge (Alitushälytyksen kuittaus): Kun
• STEL Interval (STEL-aikaväli (minuutteina)): Määrittää asetus on käytössä, äänihälytys voidaan poistaa käytöstä
lyhytaikaisen altistuksen rajan (5–15 minuuttia). Vain H2S- ja alitushälytyksen aikana. Värinä, valodiodit ja nestekidenäyttö
CO-antureille. pysyvät käytössä. Vain H2S-, CO- ja LEL-antureille.
• Auto-Zero Startup (Antureiden nollaus käynnistyksen • Datalog Interval (seconds) (Lokin tallennusväli
aikana): Jos tämä asetus on käytössä, ilmaisin nollaa H2S-, (sekunteina)): Anna arvo (1–120 sekuntia).
14
GasAlertMicroClip
Akun lataaminen
• Force Calibration When Overdue (Pakkokalibrointi • Language (Kieli): Valitse LCD-näytössä näytettävä kieli:
kalibrointivälin umpeuduttua): Kun tämä asetus on English (englanti), Français (ranska), Deutsch (saksa),
käytössä, ilmaisin aloittaa automaattisesti kalibroinnin Español (espanja) tai Português (portugali).
käynnistyksen aikana anturin kalibrointivälin umpeuduttua.
Jos antureita ei kalibroida heti, ilmaisin poistetaan käytöstä. Akun lataaminen
• Cal Lock (Kalibrointilukko): Jos tämä asetus on käytössä,
anturit voidaan kalibroida vain infrapunalaitteen avulla (IR a Varoitus
Link ja Fleet Manager II -ohjelmisto tai MicroDock II - Vain valmistaja saa vaihtaa akun. Tämän varoituksen
perusasema). huomiotta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon ja/tai
• Force Bump When Overdue (Pakkotarkistus räjähdyksen.
tarkistusvälin umpeuduttua): Kun toiminto on käytössä,
Lataus on tehtävä turvallisella alueella, jossa ei ole
toiminnantarkistus vaaditaan, jos anturin
vaarallisia kaasuja ja jonka lämpötila on 0–45 °C.
toiminnantarkistuksen tarkistusväli on ylittynyt. Jos
onnistunutta toiminnantarkistusta ei suoriteta, ilmaisin Lataussovitin on aluekohtainen. Lataussovittimen käyttö
poistetaan käytöstä. maa-alueen ulkopuolella vahingoittaa laturia ja ilmaisinta.
• IntelliFlash: Kun toiminto on käytössä, vihreä LED-valo Ilmaisinta ei saa kalibroida latauksen aikana tai heti sen
vilkkuu yhtäjaksoisesti ja ilmoittaa, että ilmaisin toimii oikein. jälkeen.
IntelliFlash poistuu käytöstä automaattisesti heikon akun
hälytyksen, itsetestauksen virheen, kalibroinnin a Avertissement
epäonnistumisen, toiminnantarkistuksen
epäonnistumisen tai hälytystapahtuman aikana. Ohjeet Seul le fabricant est habilité à remplacer la rechargeable
IntelliFlashin esiintymistiheyden (1–60 sekuntia) batterie. Le non-respect de cette consigne peut provoquer
määritykseen on kohdassa Confidence Beep and un incendie et/ou une explosion.
IntelliFlash Interval (Luottamuspiippauksen ja Chargez le détecteur uniquement dans une zone sûre ne
IntelliFlashin aikaväli). Oletusasetus on 1 sekunti. Ilmaisin renfermant pas de gaz dangereux et dont la température
toimitetaan IntelliFlash käyttöönotettuna. ambiante reste comprise entre 0 à 32 à 113 °F (45 °C) Akun
• Confidence Beep and IntelliFlash Interval lataaminen:
(Luottamuspiippauksen ja IntelliFlashin aikaväli): 1. Katkaise ilmaisimesta virta. Kytke lataussovittimen
Määritä, kuinka usein IntelliFlash esiintyy ja ilmaisin piippaa, pistotulppa pistorasiaan.
antamalla arvo (1–60 sekuntia). IntelliFlashin ja/tai
luottamuspiippauksen on oltava käytössä, jotta aikaväli
voidaan määrittää.
15
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
2. Kytke lataussovitin ilmaisimen infrapunaliitäntään
Kohta Kuvaus
1 Anturi
2 Infrapuna- ja latausliitäntä
3 Lataussovitin
4 Latauskaapeli

3. Lataa akku.
4. Lataa akku jokaisen työpäivän päätteeksi.

16
GasAlertMicroClip
Kunnossapito
Kunnossapito
Ilmaisin voidaan pitää hyvässä kunnossa tekemällä seuraavat 6
perushuoltotoimet. 5
• Kalibroi, tarkista ja tutki ilmaisin säännöllisin väliajoin.
• Pidä kirjaa kaikista huoltotapahtumista,
toiminnantarkistuksista, kalibroinneista ja hälytyksistä.
3 4
• Pyyhi laitteen pinta pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä
liuottimia, saippuaa tai kiillotusaineita. 2
1
Anturin tai anturin suodattimen vaihtaminen
a Varoitus
Henkilövahinkojen välttämiseksi on käytettävä vain
ilmaisinta varten suunniteltuja antureita.
Tee kunnolliset ESD-käsittelytoimenpiteet.
a Varoitus
Varmista, että kädet ovat puhtaat ja käytä hansikkaita, kun
käsittelet komponentteja.
Noudata anturin tai anturin suodattimen vaihdossa seuraavaa 7
8
kuvaa, taulukkoa ja ohjeita. 10
9
11

17
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
Anturin suodattimen vaihtaminen
Kohta Kuvaus Kohde Kuvaus Kohde Kuvaus 1. Huomaa, miten piirilevy on sijoitettu, jotta voit asettaa
1 Etukansi 5 Takakansi 9 H2S-anturi
sen takaisin paikalleen oikein. Irrota kaksi piirilevyn
ruuvia. Irrota piirilevy varovasti.
2 LEL-anturi 6 Koneruuvit (6) 10 O2-anturi
a Varoitus
3 Piirilevy 7 Kieleke 11 Anturin
suodatin Älä vahingoita akkua.
4 Piirilevyn  8 CO-anturi
2. Irrota vanha anturin suodatin. Se saattaa olla
ruuvit (2) juuttunut antureihin.
3. Vedä eristeen kielekettä, jos sellainen on, ja poista
Takakannen irrottaminen eriste anturin suodattimesta. Älä taita anturin
1. Katkaise ilmaisimesta virta. Aseta ilmaisin etupuoli suodatinta.
alaspäin puhtaalle pinnalle. 4. Varmista, että musta tiiviste on etukannen puolella ja
2. Irrota kuusi koneruuvia takakannesta. Irrota takakansi että tiivisteessä oleva suuri ympyrä osuu kohdakkain
nostamalla ylä- ja alaosaa samanaikaisesti, jotta etukannessa olevan suuren ympyrän kanssa.
latauskoskettimet eivät vaurioidu. 5. Aseta tiiviste kuvan mukaisesti ja paina sitten sormin
tasaisesti koko tiivistettä.
6. Katso ohjeet ilmaisimen uudelleenkokoamiseen
kohdasta Ilmaisimen uudelleenkokoaminen.

18
GasAlertMicroClip
Kunnossapito
Vaihda H2S-, CO- ja LEL-anturit
1. Huomaa, miten piirilevy on sijoitettu, jotta voit asettaa
sen takaisin paikalleen oikein. Irrota kaksi piirilevyn
ruuvia. Irrota piirilevy varovasti.
a Varoitus
Älä vahingoita akkua.
a) Jos anturin suodatin on juuttunut antureihin,
Suuri ympyrä
irrota se ja vaihda anturin suodatin etukanteen.
Eristeen kieleke 2. Liu’uta anturit ulos.

Huomautus
Ilmaisimissa, jotka on määritetty yhdelle, kahdelle tai
kolmelle kaasulle, voi jossakin neljästä anturin
paikasta olla valeanturi.
3. Asenna uudet anturit.
4. Katso ohjeet ilmaisimen kokoamiseen kohdasta
Ilmaisimen uudelleenkokoaminen.

19
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
Huomautus

Happianturin vaihtaminen XT- ja XL-malleihin. Ilmaisimissa, jotka on määritetty yhdelle, kahdelle tai
kolmelle kaasulle, voi jossakin neljästä anturin
paikasta olla valeanturi.
Anturin muovitappi 1. Irrota pyöreä kovetettu kaapelin piirilevy anturin
Kovetettu kaapelin piirilevy päälle metallisiin anturikohtiin. Varo repimästä
joustavaa kaapelia.
2. Huomaa, miten piirilevy on sijoitettu, jotta voit asettaa
sen takaisin paikalleen oikein. Irrota kaksi piirilevyn
ruuvia.
a Varoitus
Älä vahingoita akkua.
Anturin metallitapit
3. Nosta piirilevy suoraan ylös. Happianturi pysyy
etukannessa. Irrota anturi.
4. Aseta uusi anturi suunnilleen samaan kohtaan
etukannessa. Laske piirilevy happianturin päälle.
Happianturi Taipuisa kaapeli
5. Varmista, että anturin muovitappi asettuu
läpinäkyvään muoviseen reikään. Aseta pyöreä
kovetettu taipuisa piirilevy varovasti anturin
metallitappien päälle. Varo repimästä joustavaa
kaapelia.
6. Paina pyöreää kovetettua taipuisaa piirilevyä
alaspäin niin, että se kiinnittyy anturin metallitappien
päälle.
20
GasAlertMicroClip
Kunnossapito
7. Katso ohjeet ilmaisimen viimeistelyyn kohdasta 2. Huomaa, miten piirilevy on sijoitettu, jotta voit asettaa
Ilmaisimen uudelleenkokoaminen sen takaisin paikalleen oikein. Irrota kaksi piirilevyn
ruuvia.

Happianturin vaihtaminen X3-malliin. a Varoitus


Älä vahingoita akkua.

3. Nosta piirilevy suoraan ylös. Happianturi pysyy


etukannessa. Irrota anturi.
Kovetettu kaapelin piirilevy
4. Aseta uusi anturi suunnilleen samaan kohtaan
etukannessa. Laske piirilevy happianturin päälle.
5. Aseta pyöreä kovetettu taipuisa piirilevy varovasti
anturin metallitappien päälle. Varo repimästä
joustavaa kaapelia.
6. Paina pyöreää kovetettua taipuisaa piirilevyä
alaspäin niin, että se kiinnittyy anturin metallitappien
päälle.
7. Katso ohjeet ilmaisimen viimeistelyyn kohdasta
Ilmaisimen uudelleenkokoaminen.
Taipuisa kaapeli
Happianturi Ilmaisimen uudelleenkokoaminen
Anturin metallitapit
1. Varmista, että piirilevy on oikein paikallaan ja
asennettu juuri samalla tavalla kuin ennen irrotusta
(anturit etukantta kohti). Asenna kaksi piirilevyn
ruuvia.
1. Irrota pyöreä kovetettu kaapelin piirilevy anturin
2. Varmista silmämääräisesti, että akku ei ole
päälle metallisiin anturikohtiin. Varo repimästä
vahingoittunut.
joustavaa kaapelia.
21
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
3. Varmista takakannen kiinnityksen aikana, että XT-malli
latauskoskettimet (alhaalla takakannen sisäpuolella)
ovat piirilevyn vastaavien aukkojen kohdalla.
4. Paina etu- ja takakantta lujasti yhteen, jotta ne
sulkeutuvat tiukasti. Varmista, että etu- ja
takakansissa on tiivis yhtenäinen 1 mm:n tiiviste
ilmaisimen kaikilla sivuilla.
5. Kun vaihdat ruuveja, ne täytyy asettaa kunnolla
paikoilleen, jotta vältytään ristiinkierteitykseltä. Kierrä
ruuvia vastapäivään, kunnes kuulet napsautuksen. 2
Kierrä ruuvia sitten myötäpäivään.
1
6. Kun vaihdat ruuveja, ne täytyy asettaa kunnolla
paikoilleen, jotta vältytään ristiinkierteitykseltä. Kierrä
ruuvia vastapäivään, kunnes kuulet napsautuksen.
XL- ja X3-mallit
Kierrä ruuvia sitten myötäpäivään.
7. Uudet anturit täytyy kalibroida. Käynnistä ilmaisin ja
kalibroi uudet anturit. Katso Kalibrointi.

Huomautus
Varmista, että takakannen sisäpuolen kieleke 1
asettuu akun ja piirilevyn väliin. 2 Katso seuraavia
kuvia.
2

22
GasAlertMicroClip
Spesifikaatiot
Spesifikaatiot Anturityyppi:
H2S, CO, O2: Irrotettava sähkökemiallinen kenno
Laitteen mitat: 
Palavat kaasut: Irrotettava katalyyttinen helmi
XT: 11,25 × 6,00 × 2,89 cm
O2-mittausperiaate:Kapillaariohjattu pitoisuusanturi tai
XL–X3: 11,25 × 6,00 × 3,22 cm
happipumppu.
Paino: 
XT: 170 g  Hälytystilat: TWA-hälytys, STEL-hälytys, alitushälytys,
XL: 190 g ylityshälytys, monikaasuhälytys, ylittymishälytys (OL), heikon
akun hälytys, luottamuspiippaus, automaattisen virrankatkaisun
X3: 179 g hälytys
Käyttölämpötila: –20 °C...+50 °C Äänihälytys: 95 dB 30 cm:n etäisyydessä (100 dB tyypillinen)
Säilytyslämpötila: –40 °C...+50 °C vaihtuvajaksoinen äänimerkki
Käyttökosteus: 0–95 % suhteellinen kosteus (tiivistymätön) Visuaalinen hälytys: Punaiset LED-merkkivalot
Hälytysten asetuspisteet: Voivat vaihdella maittain ja ovat Näyttö: Aakkosnumeerinen nestekidenäyttö (LCD)
käyttäjän määritettävissä. Kaikki asetuspisteet näytetään Taustavalo: Palaa viiden sekunnin ajan painiketta painettaessa
automaattisesti käynnistyksen itsetestauksen aikana. ja hälytystilan aikana, ellei häivetila ole käytössä.
Havaintoalue: Itsetestaus: Käynnistyy aktivoitaessa
Kalibrointi: Automaattinen nollaus ja kalibrointi
H2S: 0–100 ppm (1 / 0,1 ppm:n välein) Happianturi: Automaattinen kalibrointi käynnistettäessä
CO: 0–500 ppm (1 ppm:n välein) (käyttöön / pois käytöstä)
O2: 0–30,0 til-% (0,1 tilavuusprosentin välein)
Palavat kaasut (LEL): 0–100 % (1 %:n LEL-välein) tai Käyttäjän kenttävalinnat: Käynnistysviesti, luottamuspiippaus,
0 - 5,0 til.prosenttia metaania lukkohälytykset, SAFE-näyttötoiminto, hapen mittaus, palavien
kaasujen mittaus, anturin poistaminen käytöstä, kalibrointivälin
valinta, pakkokalibrointi, kalibrointilukitus, pakkotarkistus,
tarkistusvälin määritys, käytönesto tarkistusvälin umpeuduttua,

23
GasAlertMicroClip
Käyttöohje
häivetila, kielen valinta, automaattinen happikalibrointi, Valmistusvuosi: Ilmaisimen valmistusvuosi on pääteltävissä
automaattinen nollaus käynnistettäessä, hälytysten sarjanumerosta. Toinen ja kolmas numero ensimmäisen
asetuspisteiden määritys, kalibrointipitoisuuden asetus, STEL- kirjaimen jälkeen ilmaisee valmistusvuoden.
laskenta-ajan valinta, alitushälytyksen kuittaus, IntelliFlash, Esim. KA410-001000 = valmistusvuosi 2010
luottamuspiippaus ja IntelliFlash-aikaväli. Hyväksytyt akut:
GasAlertMicroClip XT -laitteelle hyväksytyt akut: 
Narada NL 503759
Taulukko 1.Akun käyttöaika
GasAlertMicroClip XL -laitteelle hyväksytyt akut:
XL–X3 XT Narada NLP883759LT20
GasAlertMicroClip X3 -laitteelle hyväksytyt akut:
Tyypillinen akun 18 tuntia 10 tuntia Narada NLP883759LT20
kesto* Lataaminen kestää Lataaminen kestää Ladattava akku Lämpötilakoodi
alle 6 tuntia alle 4 tuntia Litiumpolymeeri –20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C T4
Akun latauslaite: GasAlertMicroClip-lataussovitin
Akun kesto 12 tuntia –20 °C:ssa
kylmällä säällä** a Varoitus
Lataus on tehtävä turvallisella alueella, jossa ei ole
*Litiumpolymeeriakkuja käytettäessä varauskyvyn vaarallisia kaasuja ja jonka lämpötila on 0–45 °C.
pieneneminen noin 20 %:lla on normaalia 750 latausjakson Latausaika ensimmäisellä kerralla: 
jälkeen. Lisätietoa on käyttöoppaassa. XT: 2–3 tuntia 
**Valmistaja takaa paristolle 12 tunnin toiminta-ajan XL–X3: 5–6 tuntia
takuuaikana tavanomaisessa käyttölämpötilassa – Normaali lataus: 
20 °C...50 °C. XT: 2–3 tuntia
XL–X3: 5–6 tuntia
Takuuaika XT–XL: 2 vuotta, sisältää anturit.

24
GasAlertMicroClip
Spesifikaatiot
Takuuaika X3: 3 vuotta, sisältää anturit. televisiosignaalin vastaanottoa, mikä voidaan todeta kytkemällä
Hyväksynnät: laitteeseen virta ja katkaisemalla laitteesta virta, käyttäjää
CSA-hyväksytty sekä yhdysvaltalaisten että kanadalaisten kehotetaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai
standardien useammalla seuraavista toimenpiteistä:
CAN/CSA C22.2 No. 157 ja C22.2 152 mukaiseksi • Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen
ANSI/UL - 913 ja ANSI/ISA - 12.13.01 osa 1 paikkaan.
CSA Luokka I, osasto 1, ryhmä A, B, C ja D • Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
ATEX CE 0539 g II 1 G Ex ia IIC T4 Ga  • Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se
Sira 13ATEX2330 pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
EN 60079-0, EN 60079-11 ja EN 60079-26 • Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai TV-
IECEx Ex ia IIC T4 Ga IECEx CSA 05.0015 asentajalta.
IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-26
KTL GasAlertMicroClip XT: 12-KB4BO-0053
GasAlertMicroClip XL: 14-KB4BO-0659X
EAC-sertifikaatti: RU С-GВ.ГБО5.В.00784

Tämä tuote on testattu ja todettu B-luokan


digitaalilaitteita koskevien rajojen mukaiseksi. Tarkempi
määritelmä on FCC:n sääntöjen osassa 15 ja Kanadan EMI-
vaatimuksessa ICES-003. Nämä rajoitukset on tarkoitettu
antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan
kotikäytössä. Tämä laite kehittää, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden
mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin.
Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä
asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite häiritsee radio- tai

25
50120681-001 FI-D1
[suomi/Finnish]
© BW Technologies 2015. All rights reserved.