You are on page 1of 32

1,2,3 and 4 Gas Detector

Användarhandbok
Begränsad garanti och begränsat ansvar
BW Technologies LP (BW) garanterar under en tid av två år från och med leveransen till köparen att produkten vid normal användning och service
är fri från material- och tillverkningsfel. Denna garanti gäller endast vid försäljning av nya och obegagnade produkter till den ursprungliga köparen.
BW:s skyldigheter under garantin är begränsade till att, enligt BW:s val, återbetala inköpspriset, reparera eller byta ut en defekt produkt som har
returnerats till ett av BW auktoriserat servicecenter under garantiperioden. BW:s skyldigheter kan under inga omständigheter överskrida det pris
som köparen har betalat för produkten.
Denna garanti omfattar inte:
a) säkringar, engångsbatterier eller rutinbyte av delar p.g.a. normalt slitage och nötning av produkten
b) en produkt som enligt BW:s åsikt har använts felaktigt, manipulerats, försummats eller skadats genom olycksfall eller onormala
driftförhållanden, onormal hantering eller onormalt bruk
c) skador eller defekter som har uppstått genom reparation av produkten hos någon annan än en auktoriserad återförsäljare eller montering av
icke godkända delar i produkten
Denna garanti gäller under följande förutsättningar:
a) korrekt förvaring, montering, kalibrering, användning, underhåll och åtlydande av instruktionerna i handboken till produkten, samt andra
tillbörliga rekommendationer från BW
b) köparen ska omedelbart meddela BW om eventuella defekter och, i förekommande fall, omedelbart lämna in produkten för åtgärdande. inga
artiklar får returneras till BW förrän köparen har fått leveransinstruktioner från BW
c) BW har rätt att kräva uppvisande av köparens inköpsbevis (originalfaktura, köpebrev eller följesedel) för att fastställa att produktens garanti
inte har utgått
KÖPAREN INSTÄMMER I ATT DENNA GARANTI ÄR KÖPARENS ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPENSATION OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, SÅVÄL
UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR
VISSA ÄNDAMÅL. BW KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGON SPECIELL, INDIREKT, TILLFÄLLIG ELLER EFTERFÖLJANDE SKADA ELLER FÖRLUST, INKLUSIVE
FÖRLUST AV DATA, OAVSETT OM DEN UPPSTÅR PÅ GRUND AV BROTT MOT GARANTI ELLER BASERAD PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING ELLER NÅGON ANNAN TEORI.
Vissa länder och stater tillåter inte begränsningar för hur länge en garanti ska anses gälla och/eller undantag till eller friskrivning mot
ansvarsskyldighet för eventuella skador, så ovanstående begränsningar och undantag kanske inte gäller dig. Om något villkor i denna garanti
förklaras ogiltigt eller icke verkställbart av en domstol i kompetent jurisdiktion, så påverkar den förklaringen inte giltigheten eller verkställbarheten
av övriga villkor.
Kontakta BW Technologies by Honeywell
USA: 1-888-749-8878 Kanada: 1-800-663-4164
Europa: +44(0) 1295 700300 Övriga länder: +1-403-248-9226
Skicka e-post till oss på: detectgas@honeywell.com
Besök BW Technologies by Honeywells webbplats på: www.honeywellanalytics.com
GasAlertMicroClip
Introduktion

GasAlertMicroClip
Introduktion Nollställning av sensorerna
Användarhandboken innehåller grundläggande information om Nollställning av sensorerna beskrivs i steg 1-3 under Kalibrering
GasAlertMicroClip XT, XL och X3. Kompletterande på sidan 7.
bruksanvisningar finns i den tekniska referensguiden till
GasAlertMicroClip på CD-ROM-skivan. GasAlertMicroClip ec Varning
(nedan kallade “detektorn”) ger varningar när farlig gas
Detta instrument har ett litiumbatteri. Lämna in förbrukade
överskrider användarnas inställda larmgränser. Detektorn är en litiumbatterier omedelbart. Montera inte isär dem eller
personsäkerhetsanordning. Det är ditt eget ansvar att vidta utsätt dem för värme. De får inte slängas med de vanliga
lämpliga åtgärder efter larm. soporna. Förbrukade batterier ska lämnas in för
OBS! kvalificerad återvinning eller riskhantering.
Detektorn levereras med engelska som standardspråk på
ec Avertissement
skärmen. Andra språk som medföljer är portugisiska,
Cet appareil contient une batterie au lithium polymère.
spanska, tyska och franska. Dessa språk visas på
Mettez immédiatement au rebut les piles au lithium
detektorns display och i motsvarande
usagées. Veillez à ne jamais les démonter ou les jeter au
användarhandböcker.
feu. Ne les mélangez pas aux autres déchets solides. Les
Innehåll i kartongen piles usagées doivent être éliminées par un centre de
recyclage agréé ou par un centre de traitement de matières
Detektor
dangereuses.
Kalibreringskåpa
Batteriladdningsadapter
Dokumentationspaket
1
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
Säkerhetsinformation för XT, XL och X3 – läs • Sensorn för brännbara gaser är fabrikskalibrerad med
50 % LEL för metan. Vid övervakning av en annan
detta först brännbar gas i LEL-procentintervallet ska sensorn
Använd endast detektorn på det sätt som specificeras i kalibreras för den gasen.
handboken och i den här referensguiden. Annars kan det skydd • I det här instrumentet har endast funktionen för
som detektorn ger påverkas negativt. Läs följande detektering av brännbara gaser utvärderats av det
försiktighetsanvisningar före all användning av detektorn. internationella organet CSA.
• Utför kalibrering i ett säkert område, fritt från farlig gas, i
a Försiktighetsanvisning
en omgivning med 20,9 % syre.
• Varning: Om komponenterna byts ut kan detta försämra • För sensorn för brännbara ämnen rekommenderas en
egensäkerheten. kontroll med en känd koncentration av kalibreringsgas
• Försiktighetsanvisning: Av säkerhetsskäl får denna efter varje exponering för föroreningar eller gifter
utrustning endast användas och underhållas av (svavelblandningar, silikonångor, halogenblandningar
kvalificerad personal. Läs hela användarhandboken osv.).
noggrant före all drift och allt underhållsarbete. • BW rekommenderar funktionstest av sensorerna före
• Ladda detektorn innan den används för första gången. varje dags användning, för att bekräfta att de reagerar
BW rekommenderar att detektorn laddas efter varje på gas, genom att exponera detektorn för en
arbetsdag. gaskoncentration som överskrider larmgränserna. Gör
• Läs Sensorgifter och föroreningar före all användning manuella kontroller av ljud- och ljuslarmen. Gör en
av detektorn. kalibrering om avläsningarna inte är inom de
specificerade gränserna.
• Kalibrera detektorn innan den ska användas för första
gången och därefter med jämna mellanrum beroende på • Försiktighetsanvisning: Avläsningar högt över skalan
användning och sensorns exponering för gifter och kan indikera en explosiv koncentration.
föroreningar. BW rekommenderar att kalibrering utförs
minst var sjätte månad (180 dagar).

2
GasAlertMicroClip
XT, XL et X3 Informations de sécurité – À lire au préalable
• Om värdet snabbt stiger och sjunker genast efter eller
om det skiftar oberäkneligt, kan detta indikera en a Mises en garde
gaskoncentration utanför skalans övre gräns, vilket kan
• Avertissement : Le remplacement d'un composant de
vara farligt.
l'appareil peut compromettre la sécurité intrinsèque du
• Om GasAlertMicroClip exponeras lång tid för vissa détecteur.
koncentrationer av brännbara gaser och luft kan detta
• Mise en garde : Pour des raisons de sécurité, cet
överbelasta ett detektorelement och påverka
appareil doit être utilisé et entretenu par du personnel
funktionaliteten negativt. Om ett larm inträffar på grund
qualifié uniquement. Lisez attentivement le manuel
av en hög koncentration av brännbara gaser bör
avant d’utiliser l’appareil ou d'en assurer l'entretien et
detektorn kalibreras. Byt ut sensorn om detta behövs.
assurez-vous d'en avoir bien compris les instructions.
• Skydda sensorn för brännbara ämnen mot exponering
• Chargez le détecteur avant sa première utilisation. BW
för blysubstanser, silikoner och klorerade kolväten.
recommande de recharger le détecteur après chaque
• Om sensorn exponeras för vissa organiska ångor (till journée d’utilisation.
exempel blyhaltig bensin och halogenkolväten) kan
• Avant toute utilisation du détecteur, reportez-vous à la
sensorn sluta att fungera tillfälligt. Efter exponering
section Sensorgifter och föroreningar.
rekommenderas ett funktionstest eller en kalibrering.
• Étalonnez le détecteur avant sa première utilisation,
• Produkten får endast användas i atmosfärer med
puis de manière régulière, en fonction de l’utilisation et
explosionsrisk där syrehalten inte överskrider 20,9 % 
de l’exposition du capteur aux poisons et autres
(v/v).
contaminants. BW recommande d'effectuer un
XT, XL et X3 Informations de sécurité – étalonnage au moins une fois tous les 180 jours 
(6 mois).
À lire au préalable • Le capteur de gaz combustibles est étalonné en usine
Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation figurant au méthane, à une concentration de 50 % de la LIE. Si le
dans ce manuel ainsi que dans le guide technique sous peine contrôle porte sur un autre gaz combustible dans la
de compromettre la protection offerte par le détecteur. Lisez les plage de % LIE, étalonnez le capteur en utilisant le gaz
mises en garde suivantes avant d’utiliser le détecteur. approprié.

3
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
• Sur cet appareil, seule la détection de gaz combustibles • Une exposition prolongée du GasAlertMicroClip XT à
a fait l’objet d’une évaluation des performances par CSA certaines concentrations de gaz combustibles et dans
International. certaines atmosphères peut nuire à l'élément de
• Veillez à effectuer l'étalonnage dans une zone sûre, détection et altérer gravement ses performances.
exempte de gaz dangereux, et dans une atmosphère Étalonnez le détecteur après toute exposition à des
contenant 20,9 % d'oxygène. concentrations élevées de gaz combustibles ayant
déclenché son alarme. Si nécessaire, remplacez le
• Si le capteur de gaz combustibles a été exposé à des
capteur.
contaminants/poisons (composés de soufre, vapeurs de
silicium, produits halogénés, etc.), il est conseillé de • Protégez le capteur de gaz combustibles contre toute
vérifier son bon fonctionnement en le mettant en exposition aux composés de plomb, aux silicones et
présence d'une concentration connue d'un gaz. aux hydrocarbures chlorés.
• Avant chaque utilisation quotidienne, BW recommande • L'exposition du capteur à certaines vapeurs organiques
d’effectuer un test fonctionnel des capteurs afin de (comme l'essence au plomb ou les hydrocarbures
vérifier qu’ils réagissent bien aux gaz présents, en halogénés) peut altérer temporairement son bon
exposant le détecteur à une concentration de gaz fonctionnement. Il est recommandé de procéder à un
supérieure aux seuils d’alarme. Vérifiez manuellement test fonctionnel ou à un étalonnage après toute
que les alarmes sonore et visuelle sont activées. exposition.
Étalonnez l’appareil si les relevés ne sont pas • Cet appareil est destiné uniquement à une utilisation
conformes aux limites spécifiées. dans des atmosphères potentiellement explosives,
• Mise en garde : Des relevés élevés hors échelle peuvent dans lesquelles la concentration d’oxygène ne dépasse
indiquer la présence d’une concentration explosive. pas 20,9 % (v/v).
• Toute mesure en rapide augmentation suivie d’une
diminution ou d’une mesure fantaisiste peut indiquer
une concentration de gaz au-delà de la limite d’échelle
supérieure, risquant donc d’être dangereuse.

4
GasAlertMicroClip
Delar i GasAlertMicroClip
Delar i GasAlertMicroClip
Objekt Beskrivning
3 1 IntelliFlash

2 Lampor för ljuslarm (lysdioder)


1 2
3 Fästklämma

4 Kontakt/IR-gränssnitt för laddning


2
5 Panelknapp

6 Koloxidsensor (CO)
11 7 Svavelvätesensor (H2S)

8 Syresensor (O2)
10 9 Sensor för brännbara gaser (LEL)
2
10 Ljudlarm
9
5 11 Liquid crystal display (LCD)
4
6
8
7

5
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
Element på skärmen

1 Objekt Beskrivning
1 Larmvillkor
8 2 Automatisk nollställning av sensor
2 3 Numeriskt värde
7
4 Tyst läge

5 Indikator för batterilivslängd


3
6 Indikatorer för gasidentifiering
6
7 Gascylinder

8 Sensor med automatisk mätomfångsjustering

5 4

6
GasAlertMicroClip
Panelknappar
Panelknappar
Panelknapp Beskrivning
• Detektorn aktiveras med knappen C.
• Inaktivera detektorn genom att hålla in C tills nedräkningen till OFF (AV) är klar och LCD-skärmen släcks.
• Visa NGV, KTV och högsta avläsningar (MAX) genom att trycka på C två gånger. Avläsningarna av NGV,
KTV och MAX töms genom att trycka in C när RESET (NOLLSTÄLL) visas på skärmen.
• Starta en kalibrering genom att stänga av detektorn. Håll C intryckt medan detektorn räknar ned till OFF
C (AV). Fortsätt hålla in C medan LCD-skärmen släcks kort och sedan börjar med nedräkningen till CAL
(KALIBRERA). Släpp C när nedräkningen till CAL (KALIBRERA) är klar.
• Bakgrundsbelysningen aktiveras genom att trycka på C i normalläget.
• Utlösta larm bekräftas genom att trycka på C.
• Tryck på C för att bekräfta låglarm och inaktivera ljudsignalen (om Low Alarm Acknowledge
(låglarmsbekräftelse) har aktiverats av användaren).

7
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
Sensorgifter och föroreningar • Diskmedel
• Citrusbaserade rengöringsmedel
Ett flertal rengöringsmedel, lösningsmedel och smörjmedel kan
• Alkoholbaserade rengöringsmedel
förorena och ge permanenta skador på sensorer. Läs följande
• Handsteriliseringsmedel
försiktighetsanvisningar och tabell före alla användning av
• Anjoniska rengöringsmedel
rengöringsmedel, lösningsmedel och smörjmedel i närhet av • Metanol (bränsle och kylarvätska)
detektorns sensorer. Silikon
• Silikonrengöringsmedel och silikonvax
a Försiktighetsanvisning • Silikonbaserat lim, tätningsmedel och gel
Använd endast följande produkter och procedurer • Hand-/kroppslotion och läkande cremer med
som rekommenderas av BW Technologies by silikoninnehåll
Honeywell: • Servetter med silikon
• Använd endast vattenbaserade rengöringsmedel • Mögelborttagande medel
• Använd alkoholfria rengöringsmedel. • Putsmedel
• Rengör utsidan med en mjuk, lätt fuktad trasa. Aerosol

• Använd inte tvål, putsmedel eller lösningsmedel. • Insektsmedel och spray


• Smörjmedel
Nedan anges hushållsprodukter som ska undvikas på sensorer.
• Rostskyddsmedel
Rengöringsmedel och smörjmedel
• Fönsterputs
• Bromsvätska
• Smörjmedel
• Rostskyddsmedel
• Fönsterputs

8
GasAlertMicroClip
Kalibrering
Kalibrering
Procedur Skärm Procedur Skärm

4. När visas och blinkar


a Försiktighetsanvisning ansluter du gascylindern (se sidan 10) och
Utför kalibrering i ett säkert område utan tillsätter gas med en flödeshastighet på
farliga gaser, i en omgivning med 20,9 % 250 till 500 ml/min.
syre. När en tillräcklig halt gas har detekterats
1. Håll C intryckt medan detektorn räknar (ca 30 sekunder) ger detektorn en
ned till OFF (AV). Fortsätt trycka in C när ljudsignal. visas och
detektorn släcks tillfälligt. blinkar medan kalibreringen slutförs i
detektorn.
2. LCD-skärmen aktiveras igen och räknar 5. CAL DUE visas på LCD-skärmen. Sedan
ned till CAL. Fortsätt trycka in C tills visas en skärm med antalet återstående
nedräkningen är klar, så startar dagar tills nästa kalibrering ska utföras för
kalibreringen. varje sensor. Sedan visas nästa närmaste
kalibreringsdatum på skärmen, eftersom
vissa sensorer behöver kalibreras oftare.

3. blinkar medan alla


OBS! Kalibreringskåpan ska endast användas under
sensorerna nollställs och syresensorn kalibreringsprocessen för mätomfånget och för funktionstest.
kalibreras i detektorn. Om en sensor inte Luftdrag kan orsaka felavläsningar och ge sämre kalibrering.
kan nollställas kan den inte kalibreras. När Justera inte detektorn under laddning, eller omedelbart efter.
nollställningen är klar visas APPLY GAS
(AKTIVERA GAS) på skärmen.

9
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
Koppla gascylindern till detektorn

10
GasAlertMicroClip
Funktionstest
Funktionstest

Riktlinjer för gascylinder (funktionstest)


Ɣ Använd endast gas av premiumkvalitet så att funktionskontrollen garanterat blir
rätt. Använd gaser som är godkända av National Institute of Standards and
Technology (NIST).
Ɣ Använd inte gascylindrar som har passerat utgångsdatum.

Anslutning av gascylindern
1. Anslut kalibreringsslangen till gascylinderns regulator för 0,5 l/min.
För MicroDock II används en demandregulator.
OBS! Cylindrar ska användas med en demandregulator måste
överensstämma med specifikationerna för maximalt tryck i intagen:
- Engångscylindrar: 0-1000 psig/70 bar
- Påfyllningsbara cylindrar: 0-3000 psig/207 bar
Instruktioner för automatiskt funktionstest finns i användarhandboken till
MicroDock II.
2. Anslut kalibreringsslangen till kalibreringskåpan.
3. Anslut kalibreringskåpan till detektorn.
4. Tillsätt gas. Kontrollera att ljus- och ljudlarmen aktiveras.
OBS!
5. Stäng regulatorn och avlägsna kalibreringskåpan från detektorn. Använd endast
OBS! Detektorn fortsätter tillfälligt att larma tills all gas är borta från sensorerna. kalibreringskåpan vid
kalibrering och funktionskontroll!
6. Ta loss slangen från kalibreringskåpan och demandregulatorn.

11
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
Larm har aktiverats är alla ljudlarm och ljuslarm inaktiverade. Endast
vibratorlarmet aktiveras.
I följande tabell finns det mer information om larmen och
motsvarande skärmmeddelanden. Om Stealth Mode (tyst läge)
Alarm Skärm Alarm Skärm
Låglarm NGV-larm
• Långsam siren • Långsam siren
• Långsamma, alternerande blinkningar • Långsamma, alternerande blinkningar
• L och målgaslampan blinkar • L och målgaslampan blinkar
• Vibratorlarmet aktiveras • Vibratorlarmet aktiveras

Höglarm KTV-larm
• Snabb siren • Snabb siren
• Snabba, alternerande blinkningar • Snabba, alternerande blinkningar
• L och målgaslampan blinkar • L och målgaslampan blinkar
• Vibratorlarmet aktiveras • Vibratorlarmet aktiveras

Multigaslarm Överskridningslarm (OL)


• Alternerande låg- och höglarmssiren • Snabb siren och blinkningar
och blinkningar • L och målgaslampan blinkar
• L och målgaslampan blinkar • Vibratorlarmet aktiveras
• Vibratorlarmet aktiveras • OL visas

12
GasAlertMicroClip
Larm
Larm Skärm Larm Skärm
Sensorlarm Kontrolljud och IntelliFlash
• Vid starten visas Error [sensorns • En ljudsignal och en blinkning varje
namn] sekund
• Vid normal drift visas Err (Fel) OBS! Confidence Beep
(Kontrolljud) och IntelliFlash
inaktiveras automatiskt vid larm
för låg batterinivå, underkänt
självtest, underkänd kalibrering,
underkänt funktionstest och vid
alla larmtillstånd.
Larm för låg batterinivå Automatiskt nedstängningslarm
• Sekvens med 10 snabba sirenljud och • Sekvens med 10 snabba sirenljud och
alternerande blinkningar med  alternerande blinkningar med 1 sekunds
7 sekunders intervall (fortsätter i intervall (sekvensen upprepas sju gånger)
15 minuter) • LOW BAT (LÅG BATTERINIVÅ) och
• och L blinkar, LOW BAT L visas och vibratorlarmet aktiveras
(LÅG BATTERINIVÅ) visas och • OFF (AV) visas före inaktivering
vibratorlarmet aktiveras OBS! Larmen kan ställas in som kontinuerliga eller icke-kontinuerliga.
• 15 minuter efter larm för låg batterinivå Aktivering/inaktivering av kontinuerliga larm ställs in genom att markera
startas ett automatiskt eller avmarkera Latching Alarms (Kontinuerliga larm) i Fleet Manager II.
nedstängningslarm Det kan finnas lokala bestämmelser om kontinuerligt larm.
• OFF (AV) visas före inaktivering Om Low Alarm Acknowledge (låglarmsbekräftelse) har aktiverats och
ett låglarm inträffar ska C tryckas in för att stänga av ljudlarmet. Ljus-
och vibratorlarmen fortsätter vara aktiverade. Om larmet ökar till höglarm,
STEL (KTV), eller TWA (NGV) aktiveras ljudlarmet igen.

13
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
User Options Menu (alternativmenyn) • LEL By Volume CH4 (LEL enligt CH4-volym): Vid aktivering
visas LEL-avläsningen i volymprocent för metan.
Alternativen kan ändras genom att ansluta IR Link-adaptern till • O2 Auto-Calibration on Startup (Automatisk
detektorn och öppna Fleet Manager II. Mer utförliga syrekalibrering vid start): Vid aktivering kalibreras 
instruktioner finns i handboken till Fleet Manager II. O2-sensorn automatiskt under starten.
Följande alternativ kan väljas av användaren: 2. Alternativ
1. Sensorer (H2S, CO, LEL och O2) • Confidence Beep (Kontrolljud): Vid aktivering ger detektorn
en ljudsignal en gång i sekunden för att bekräfta att batteriet
• Sensor Disabled (Inaktiverad sensor): Inaktiverar sensorn. har tillräcklig ström för att kunna detektera farlig gas och ge
• Calibration Gas (ppm) / (%LEL) / (%O2) (Kalibreringsgas i larm. Detektorn levereras med kontrolljudet avstängt som
ppm)/(% LEL)/(% O2): Bestämmer koncentrationen av standard.
kalibreringsgas för varje sensor. • Latching Alarms (Kontinuerliga larm): Vid aktivering
• Calibration Interval (days) (Kalibreringsintervall i dagar): fortsätter ljud-, ljus- och vibratorlarmen under ett höglarms-
Bestämmer hur ofta kalibrering ska utföras. eller låglarmstillstånd ända tills gaskoncentrationen inte längre
• Bump Interval (days) (Funktionskontrollintervall i dagar): är över larmgränsen och larmet har bekräftats genom att trycka
Bestämmer hur ofta funktionstest ska utföras. på C.
• Low Alarm (ppm) / (%LEL) / (%O2) (Låglarm i ppm)/ • Safe Mode (Säkerhetsläge): Vid aktivering visas SAFE
(% LEL)/(% O2): Bestämmer gränsvärdet för låglarm. (SÄKERHETSFUNKTION) kontinuerligt på skärmen när alla
• High Alarm (ppm) / (%LEL) / (%O2) (Höglarm i ppm)/ gaskoncentrationer är normala eller under larmgränsvärdena.
• Stealth Mode (Tyst läge): Vid aktivering stängs alla ljudlarm,
(% LEL)/(% O2): Bestämmer gränsvärdet för höglarm.
• TWA Alarm (ppm) (NGV-larm i ppm): Bestämmer lysdioder och bakgrundsbelysningen av. visas på skärmen.
gränsvärdet för NGV-larm. Endast för H2S- och  • Low Alarm Acknowledge (Låglarmbekräftelse): Vid
aktivering kan ljudlarmet stängas av under ett låglarm.
CO-sensorer. Vibratorn, lysdioderna och skärmen fortsätter att vara
• STEL Alarm (ppm) (KTV-larm i ppm): Bestämmer aktiverade. Endast för H2S-, CO- och LEL-sensorer.
gränsvärdet för KTV-larm. Endast för H2S- och  • Datalog Interval (seconds) (Dataloggintervall (sekunder)):
CO-sensorer. Ange ett värde (1-120 sekunder).
• STEL Interval (minutes) (KTV-intervall i minuter): • Force Calibration When Overdue (Forcerad kalibrering
Bestämmer korttidsinställd exponeringsgräns från  efter kalibreringsdatum): Vid aktivering kör detektorn
5-15 minuter. Endast för H2S- och CO-sensorer. automatiskt en kalibrering av sensorer efter kalibreringsdatum
• Auto-Zero Startup (Automatisk nollställning vid start): Vid när de startas. Om sensorerna inte kalibreras direkt, stängs
aktivering nollställs H2S-, CO- och LEL-sensorerna automatiskt detektorn av.
i detektorn under självtestet vid starten.
14
GasAlertMicroClip
Ladda med laddningsbara batterier
• Cal Lock (Kal. lås): Vid aktivering kan sensorerna endast Ladda med laddningsbara batterier
kalibreras med en IR-enhet (IR Link med Fleet Manager II
eller MicroDock II-station). a Varning
• Force Bump When Overdue (Forcera funktionstest Batteriet får endast bytas av tillverkaren. Om denna
efter funktionstestdatum): Vid aktivering krävs alltid säkerhetsanvisning inte följs kan eldsvåda och/eller
funktionstest när en sensor har överskridit sitt explosion uppstå.
funktionstestintervall. Om funktionstestet inte godkänns
kommer detektorn att inaktiveras. Ladda endast i säkra områden, fria från farliga gaser, med
• IntelliFlash: Vid aktivering blinkar en grön lysdiod som en en temperatur mellan 0 °C och 45 °C.
löpande bekräftelse på att detektorn fungerar som den Laddningsadaptern är landsspecifik. Om
ska. laddningsadaptern används utanför ditt land kan detta
IntelliFlash inaktiveras automatiskt vid larm för låg skada både laddaren och detektorn.
batterinivå, underkänt självtest, underkänd kalibrering, Utför inte kalibrering under laddning, eller omedelbart
underkänt funktionstest och vid alla larmtillstånd. Mer efter.
information om hur ofta IntelliFlash ska tillämpas 
(1-60 sekunder) finns i avsnittet Confidence Beep and
IntelliFlash Interval (Kontrolljuds- och IntelliFlash- a Avertissement
intervall). Standardinställningen är 1 sekund. Detektorn Seul le fabricant est habilité à remplacer la rechargeable
levereras med IntelliFlash aktiverat. batterie. Le non-respect de cette consigne peut provoquer
• Confidence Beep and IntelliFlash Interval un incendie et/ou une explosion.
(Kontrolljuds- och IntelliFlash-intervall): Ange ett värde
(1-60 sekunder) för att ange hur ofta IntelliFlash ska Chargez le détecteur uniquement dans une zone sûre ne
tillämpas och hur ofta ljudsignalerna ska ges. IntelliFlash renfermant pas de gaz dangereux et dont la température
och/eller Confidence Beep (Kontrolljud) måste vara ambiante reste comprise entre 0 à 32 à 113 °F (45 °C) To
aktiverade innan Confidence Beep (Kontrolljud) och charge the battery:
IntelliFlash Interval (IntelliFlash-intervall) kan anges. 1. Inaktivera detektorn. Sätt in laddningsadaptern i ett
• Language (Språk): Välj vilket språk som ska visas på vägguttag.
skärmen: English (engelska), Français (franska),
Deutsch (tyska), Español (spanska) eller Português
(portugisiska).
15
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
2. Anslut laddningsadaptern till detektorns 
IR-mottagare.
Objekt Beskrivning
1 Detektor
2 IR- och laddningsgränssnitt
3 Laddningsadapter
4 Laddningskabel

3. Byt batteri.
4. Ladda batteriet efter varje arbetsdag.

16
GasAlertMicroClip
Underhåll
Underhåll
Håll detektorn i driftdugligt skick med följande underhåll när det 6
behövs: 5
• Kalibrera, funktionstesta och inspektera detektorn
regelbundet.
• Håll en driftlogg över underhåll, funktionstester,
3 4
kalibreringar och larmhändelser.
• Rengör utsidan med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inte 2
1
lösningsmedel, tvål eller putsmedel.
Byta sensor eller sensorfilter
a Varning
För att undvika personskada ska endast sensorer som är
utformade särskilt för detektorn användas.
Använd tillämpliga ESD-handlingsplaner.
a Försiktighetsanvisning
Se till att ha rena händer eller bär handskar före all
hantering av komponenterna.
8 7
Se följande illustration, tabell och procedurer för byte av sensor 10
eller sensorfilter. 9
11

17
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
Byta sensorfilter
Objekt Beskrivning Objekt Beskrivning Objekt Beskrivning 1. Notera placeringen av kretskortet så att det kan
1 Främre hölje 5 Bakre hölje 9 H2S-sensor
sättas tillbaka på rätt plats. Avlägsna de två
skruvarna på kretskortet. Ta försiktigt ut kretskortet.
2 LEL-sensor 6 Maskinskruvar (6) 10 O2-sensor
a Försiktighetsanvisning
3 Kretskort 7 Tätningslist 11 Sensorfilter
Var noga med att inte skada batteriet.
4 Skruvar till 8 CO-sensor
kretskort (2)
2. Ta ut det gamla sensorfiltret. Det kan sitta fast i
sensorn.
Ta av det bakre höljet 3. Dra ut mellanläggsfliken om det finns en flik och ta ut
mellanlägget ur sensorfiltret. Vik inte ihop
1. Inaktivera detektorn. Placera detektorn på en ren yta,
sensorfiltret!
med framsidan nedåt.
4. Se till att den svarta packningen placeras mittemot
2. Avlägsna de sex skruvarna från det bakre höljet.
det främre höljet och den stora cirkeln på packningen
Avlägsna den bakre luckan genom att lyfta upp
sitter på samma plats som den stora cirkeln på det
toppen och botten samtidigt för att undvika skador på
främre höljet.
laddningsstiften.
5. Placera packningen som visat och tryck lätt med
fingrarna över hela packningen.
6. Fortsätt att montera tillbaka detektorn enligt
anvisningarna i Montera ihop detektorn igen.

18
GasAlertMicroClip
Underhåll
Byta H2S-, CO- och LEL-sensor
1. Notera placeringen av kretskortet så att det kan
sättas tillbaka på rätt plats. Avlägsna de två
skruvarna på kretskortet. Ta försiktigt ut kretskortet.
a Försiktighetsanvisning
Var noga med att inte skada batteriet.
a) Om sensorfiltret sitter fast i en sensor tar du ut
Cirkel i stordiameter
och sätter in sensorfiltret i det främre höljet.

Mellanläggsflik 2. Skjut ut sensorerna.

OBS!
Detektorer som är konfigurerade för en, två eller tre
gaser kan innehålla en provsensor i en av de fyra
sensorpositionerna.
3. Sätt i nya sensorer.
4. Fortsätt att montera ihop detektorn enligt
anvisningarna i Montera ihop detektorn igen.

19
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
OBS!

Byta syresensor på modellerna XT och XL. Detektorer som är konfigurerade för en, två eller tre
gaser kan innehålla en provsensor i en av de fyra
sensorpositionerna.
Plastsensordelar 1. Ta försiktigt ut det runda rigidflexkortet högst upp på
Rigidflexkort sensorn från metallsensordelarna. Var försiktig så att
inte flexkabeln skadas.
2. Notera placeringen av kretskortet så att det kan
sättas tillbaka på rätt plats. Avlägsna de två
skruvarna på kretskortet.
a Försiktighetsanvisning
Var noga med att inte skada batteriet.
Metallsensordelar
3. Lyft kretskortet rakt upp. Syresensorn sitter kvar i det
främre höljet. Ta ut sensorn.
4. Sätt in den nya sensorn på ungefär samma plats i det
främre höljet. Sänk ned kretskortet över syresensorn.
Syresensor Flexkabel 5. Kontrollera att plastsensordelen sticks in i det
transparenta plasthålet. Sätt försiktigt tillbaka det
runda rigidflexkortet högst upp på
metallsensordelarna. Var försiktig så att inte
flexkabeln skadas.
6. Tryck ned för att fästa det runda rigidflexkortet högst
upp på metallsensordelarna.

20
GasAlertMicroClip
Underhåll
7. Fortsätt att förbereda detektorn enligt anvisningarna i 1. Ta försiktigt ut det runda rigidflexkortet högst upp på
Montera ihop detektorn igen sensorn från metallsensordelarna. Var försiktig så att
inte flexkabeln skadas.
2. Notera placeringen av kretskortet så att det kan
Byta syresensor på modell X3. sättas tillbaka på rätt plats. Avlägsna de två
skruvarna på kretskortet.
a Försiktighetsanvisning
Var noga med att inte skada batteriet.
Rigidflexkort
3. Lyft kretskortet rakt upp. Syresensorn sitter kvar i det
främre höljet. Ta ut sensorn.
4. Sätt in den nya sensorn på ungefär samma plats i det
främre höljet. Sänk ned kretskortet över syresensorn.
5. Sätt försiktigt tillbaka det runda rigidflexkortet högst
upp på metallsensordelarna. Var försiktig så att inte
flexkabeln skadas.
6. Tryck ned för att fästa det runda rigidflexkortet högst
upp på metallsensordelarna.
Flexkabel
Syresensor 7. Fortsätt att förbereda detektorn enligt anvisningarna i
Metallsensordelar Montera ihop detektorn igen.
Montera ihop detektorn igen

1. Kontrollera att kretskortet sitter rätt och hamnar på


exakt samma plats som innan (med sensorerna mot
det främre höljet). Sätt tillbaka de två skruvarna på
kretskortet.
21
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
2. Kontrollera batteriet visuellt och se efter om det finns Modell XT
skador.
3. När det bakre höljet sätts tillbaka måste
laddningsstiften (längst ned på insidan av det bakre
höljet) sitta på samma plats som motsvarande hål på
kretskortet.
4. Tryck ihop det främre och bakre höljet så att de sitter
fast ordentligt. Kontrollera att det främre och bakre
höljet har en tät och jämn packning på 1 mm på
detektorns alla sidor. 2
5. När skruvarna sätts tillbaka måste de sättas i rätt, så 1
att inte gängorna skadas. Skruva in skruven i motsols
riktning tills du hör ett klick. Då kan du börja skruva åt
skruven i medsols riktning.
Modell XL och X3
6. När skruvarna sätts tillbaka måste de sättas i rätt, så
att inte gängorna skadas. Skruva in skruven i motsols
riktning tills du hör ett klick. Då kan du börja skruva åt
skruven i medsols riktning.
7. Nya sensorer ska alltid kalibreras. Aktivera detektorn
och kalibrera de nya sensorerna. Mer information
finns i Kalibrering.

OBS!
2
Se till att listen på insidan av det bakre höljet 1
1
passar mellan batteriet och kretskortet. 2 . Se
bilderna nedan.

22
GasAlertMicroClip
Specifikationer
Specifikationer Sensortyp:
H2S, CO, O2: Elektrokemisk cell med insticksanslutning (singel)
Instrumentmått: 
Brännbara ämnen: Katalytisk sensor med insticksanslutning
XT: 11,25 x 6,00 x 2,89 cm
O2-mätprincip:Sensor med kapillärstyrd koncentration eller
XL-X3: 11,25 x 6,00 x 3,22 cm
syrepump.
Vikt: 
XT: 170 g  Larmvillkor: NGV-larm, KTV-larm, låglarm, höglarm,
XL: 190 g multigaslarm, överskridningslarm (OL), larm vid låg batterinivå,
kontrollsignal, automatiskt nedstängningslarm
X3: 179 g
Ljudlarm: ≈ 95 dB på 30 cm avstånd 100 dB variabelt pulslarm
Driftstemperatur: -4°F till +122°F (-20°C till +50°C)
Ljuslarm: Röda lysdioder (LED).
Förvaringstemperatur: -40°F till +122°F (-40°C till +50°C)
Skärm: LCD (flytande kristaller) med alfanumeriska tecken
Luftfuktighet i drift: 0 % till 95 % relativ luftfuktighet
(ickekondenserande) Bakgrundsbelysning: Aktiveras i 5 sekunder när knappen
trycks ned och under larmtillstånd om inte Stealth Mode (tyst
Larmgränser: Kan variera efter land och användarinställningar. läge) har aktiverats.
Alla larmgränser visas automatiskt under självtestet vid start.
Självtest: Startas vid aktivering
Detekteringsskala:
Kalibrering: Automatisk nollställning och
mätomfångsinställning
H2S: 0-200 ppm (ökas med 1/0,1 ppm steg) Syresensor: Automatisk mätomfångsinställning vid aktivering
CO: 0-500 ppm (ökas med 1 ppm steg) (aktivera/inaktivera)
O2: 0-30,0 volymprocent (ökas med 0,1 volymprocents steg). Användarval i fält: Startmeddelande, kontrolljud, kontinuerliga
Brännbara gaser (LEL): 0-100 % (ökas stegvis med 1 % LEL). larm, aktivering/inaktivering av säkerhetsläge, syremätning,
sensormätning av brännbara gaser, sensorinaktivering,
0-5,0 % v/v metan
inställning av kalibreringsintervall, forcera kalibrering,
kalibreringslås, forcera funktionstest, funktionsintervall,

23
GasAlertMicroClip
Användarhandbok
funktionstestlås, tyst läge, språkval, aktivering/inaktivering av Tillverkningsår: Detektorns tillverkningsår kan avläsas i
automatisk syrekalibrering, aktivering/inaktivering av serienumret. Den andra och tredje siffran efter den första
autonollställning vid start, inställning av larmgränser, inställning bokstaven visar tillverkningsåret.
av mätomfångsinställning, inställning av KTV-beräkningstid, Till exempel KA410-001000 = tillverkningsåret är 2010
bekräftelse av låglarm, IntelliFlash, samt intervall för kontrolljud Godkända batterier:
och IntelliFlash Godkända batterier för GasAlertMicroClip XT: 
Narada NL 503759
Tabell 1.Batteridrifttid Godkända batterier för GasAlertMicroClip XL:
Narada NLP883759LT20
XL-X3 XT
Godkända batterier för GasAlertMicroClip X3:
Narada NLP883759LT20
Normal 18 timmar 10 timmar Laddningsbart batteri Temperaturkod
batterilivslängd* Laddas på mindre än 6 Laddas på mindre Litium -20°C ≤ Ta ≤ +50°C T4
timmar än 4 timmar
Batteriladdare: Laddningsadapter till GasAlertMicroClip

Batterlivslängd i 12 timmar vid -4°F/-20°C a Varning


kallt väder** Ladda endast i säkra områden, fria från farliga gaser, med
en temperatur mellan 0°C och 45°C (32°F och 113°F).
*Cirka 20 % kapacitetsförlust är normalt med litiumbatterier Första laddningen: 
efter 750 laddningscykler. Mer information finns i handboken. XT: 2-3 timmar 
**Vid normal driftstemperatur på -20°C/-4°F till 50°C/122°F är XL-X3: 5-6 timmar
batteriet garanterat att ha 12 timmars drifttid under Normal laddning: 
garantiperioden. XT: 2-3 timmar
XL-X3: 5-6 timmar
Garanti för XT-XL: 2 år, inklusive sensorer.
Garanti för X3: 3 år, inklusive sensorer.
24
GasAlertMicroClip
Specifikationer
Godkännanden: enheten orsakar störningar vid radio- och 
Godkänd av CSA som uppfyllande av amerikanska och tv-mottagning (vilket kan kontrolleras genom att slå på och av
kanadensiska standarder utrustningen) uppmanas användaren att justera detta genom att
CAN/CSA C22.2 No. 157 och C22.2 152 vidta någon eller några av följande åtgärder:
ANSI/UL - 913 and ANSI/ISA - 12.13.01 Part 1 • Vrida eller flytta på mottagningsantennen.
CSA Class I, Division 1, Group A, B, C, and D • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
ATEX CE 0539 g II 1 G Ex ia IIC T4 Ga  • Ansluta utrustning till ett vägguttag inom en annan strömkrets
Sira 13ATEX2330 än den där mottagaren är ansluten.
EN 60079-0, EN 60079-11, samt EN 60079-26 • Kontakta återförsäljaren eller en radio- och TV-tekniker.
IECEx Ex ia IIC T4 Ga IECEx CSA 05.0015
IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-26
KTL GasAlertMicroClip XT: 12-KB4BO-0053
GasAlertMicroClip XL: 14-KB4BO-0659X
EAC-certifikat: RU С-GВ.ГБО5.В.00784

Denna utrustning har testats och underskrider


gränsvärdena för digitala enheter, klass B, i överensstämmelse
med punkt 15 i 
FCC-reglerna och ICES-003 i enlighet med EMI-kraven.
Gränsvärdena är utformade för att ge ett rimlig skydd mot
skadlig interferens vid installation i hemmet. Denna utrustning
genererar, använder och kan stråla ut radiofrekvensvågor. Vid
felaktig installation eller användning som strider mot
bruksanvisningen kan utrustningen störa annan
radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att
störningar inte kan förekomma i en viss installation. Om

25
50120681-001 SV-D1
[Svenska/Swedish]
© BW Technologies 2015. All rights reserved.