You are on page 1of 1

Sk�d Rosjanie wracali?

- Z historycznej wycieczkiWie�li tryumfy wstydliwe, kryli


nie�adne �upy,A co po nich zosta�o? Buzuj�ca po�oga,Splugawione �wi�tynie, dzieci,
gruzy i trupy.Chwalmy ich, �e wracaj� u�y�niwszy popio�emZiemi� pr�nych owoc�w
ludzkiej troski i pracy,Sk�dbykolwiek wracali, bijmy Rosjanom czo�em,P�ki ten
odwr�t powrotu nie znaczy.P�ki ten odwr�t powrotu nie znaczy.