You are on page 1of 1

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

FIRMY HANDLOWEJ TADAR DARIUSZ TAUCHERT W JASINIE

PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 53, 62-020 SWARZĘDZ

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Zakres zastosowania
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych z
podmiotami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 22(1)Kodeksu cywilnego, w tym z
przedsiębiorcami.
2. Zamówienie
Zamówienie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz firmę Kupującego, adres
Kupującego, ilość oraz rodzaj zamawianego towaru.
3. Cena
Cenę towaru podaje Sprzedawca.
4. Dostawa
Przy dostawie towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia liczby palet oraz paczek z
dostarczonym towarem.
5. Warunki płatności
a. Termin oraz forma płatności określone są na fakturze.
b. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury, a zapłata ceny w drodze
przelewu następuje w dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Sprzedawcy.
c. W przypadku nieuregulowania płatności widniejącej na fakturze Sprzedawca ma prawo
dochodzić swoich roszczeń przed sądem, w tym domagać się zapłaty odsetek
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
6. Reklamacja
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Kupujący zobowiązany jest je zgłosić
Sprzedawcy w terminie 72 godzin od daty dostawy towaru na adres e-mail:
niezgodności@tadar.pl lub na nr FAX (061) 895-23-01. Po upływie tego terminu wszelkie
reklamacje ilościowe nie będą rozpatrywane.
7. Rozkład ciężaru i ryzyka
Wszelkie korzyści oraz ciężary i ryzyka związane z towarem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Kupującego:
a/ w przypadku odbioru towaru przez Kupującego z magazynu Sprzedawcy - w dniu wydania
towaru Kupującemu z magazynu Sprzedawcy,
b/ w przypadku dostawy towaru na adres podany przez Kupującego – w dniu wydania towaru
przewoźnikowi z magazynu Sprzedawcy w celu dostarczenia towaru na adres podany przez
Kupującego.
8. Własność towaru
Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uiszczenia ceny
przez Kupującego.

You might also like