You are on page 1of 3

E!

PHNOaiKEIO
, A0HNON

a iMIKAIIA TAKTIKH (BA-9)


Ap181.16~ An6cpaa11~ ( 039t201~

TO EIPHNOaiKEIO A0HNON
Anore:hOUIJEVO arr6 H]V Mapfa 8EpTOWVI1, EIP11VOOIK11, TI1V onofa 6p10E 11 np6EOpoc; TOU TpiiJEAOUc; LUIJ~OuArou
~IOIK11011c; TOU E1P11VOOIKE[OU KOI an6 TI1V rpa!JIJOTEO A9avaoOTTOUAOU ~~IJI1Tpa .
LUVEOp[OOE 0111J6C11a OTO OKpOOT~pl6 TOU TI1V 24-11-2017, y1a VO OIKOOEI TI1V un69EC111 IJETO~U :
TOY ANAKOnTONTOI: HJ\IOnOYJ\OY Xpllatou TOU lwciVVI"J, KOTO[KOU rhucpooac; ATTIK~c;. o06c; A1yumou, ap191J .
73, 0 OTTO foe; napaoro911KE 010 TOU nhi1PE~OUC110U OIK11y6pou 1\E:wvioa LTOIJOU (AMAIA 026001 ).
THI KA0HI H ANAKOnH: AvwVUIJI"J~ Etalpda~ IJE TI1V ETTWVU!Jia "TPAnEZA EUROBANK ERGASIAS AN!lNYMH
ETAIPEIA", 6rrwc; IJETOVOIJOOT11KE 11 OVWVUIJ11 rpaTTEsiK~ ETOipEfa IJE TI1V ETTWVUIJ[O "TPAnEZA E.F.G. EUROBANK-
ERGASIAS AN!lNYMH ETAIPEIA", nou e:ope:UEI or11v Ae~va, o06c; oewvoc; ap191J. 8, 6rrwc; v61JIIJO EKrrpoowrre:iral, 11
OTTO[a rrapaoro911KE 010 Tl1c; TTAilPE~OUC11ac; 01Kily6pou Mayoahllv~c; POUIJTTOU(AM~LA 028995) .
0 OVOK6TTTWV si1TE[ VO yfVEI OEKT~ 11 an6 9-2-2015 OVOKOTT~ TOU, nou KOTOTE911KE IJE api91J6 1124/2015
TTp00010p[OTI1KE y1a H] OIKOOIIJO Tile; 21-1-2016 KOI !JET ava~OA~ y1a TI1V OIKOOIIJO TTOU avacptpETOI, OTI1V apx~ Tl1c;
napouoac;. KaTO Tl1 OUs~TI1011 Tl1c; UTT09toe:wc;, 11 OTTO[a EK<pWV~911KE KOTO TI1V OEipO Tl1c; OTT6 TO OIKEiO TTIVOKIO, 01
nA11PE~OUOIOI OIK11y6pOI TWV OIOO[KWV, avtmu~av roue; IOXUPIOIJOUc; roue; KOI s~TI100V va yfvouv OEKTO 6oa avacptpOVTOI
one; npOTOOEic; roue;. To ~IKOOT~piO acpou:
MEAETHIE TH aiKOrPA<DIA

IKE<D0HKE IYM<DCNA ME TON NOMO

Arr6 Tl1 01ora~11 rou op9pou 8 rrap.6 v. 1038/1980 «mpr ayopoc; Kal nwh~oe:wc; ouvahMy!Jaroc; Kal ~tvwv
TpOTTEsiKWV VPOIJIJOT[WV», npOKUTTTEI 6TI 11 NOIJIOIJOTIK~ ETTITpOTT~, IJE anoq>OOEic; Tl1c;, OUVOTOI va ETTITpETTEI TOV
EKTOKIOIJ6 TWV Oq>EIMIJEVWV T6KWV OTO TTIOTWTIKO IOpUIJOTO nou AEITOUpyouv OTI1V EMooa, XWpfc; OTTOIOVO~TTOTE
XPOVIK6 ~ OMO TTEp10p101J6. ME ~0011 OUT~ Tl1 VOIJ09ETIKI'] E~OUC11006TI1C1'l, EK06911KE 11 IJE ap191J6 289/30.10.1980
an6<pa011 Tl1c; NOIJIOj.ianK~c; Emrporr~c;, TTOU 0111JOC11EUTI1KE OTI1V Eq>111JEpfOa Tile; Ku~EPVIlOI1c; KOI EXEI IOXU V61JOU,
OUIJq>WVO IJE Tl1 OIO-T0~11 TOU op9pou 8 V. 1083/1980, IJE T11V onofa op[OT11KE 6TI «0 EKTOKI01J6c; TWV Oq>EIAOIJEVWV Elc; rae;
TpOTTEsac; KOI roue; AOITTOUc; TTIOTWTIKOUc; opyaVIOIJOUc; EV K09UOTEp~OEI T6KWV, OUVOTOI va yfVETOI OTT6 Tl1c; TTpWTI1c;
111JEpac; K09UOTEp~OEWc;, OVEU OIOUO~nOTE XPOVIKOU ~ oMou TTEp10p101JOU», EVW OTO EOOq>IO ~· T11c; !01ac; arr6cpao11c;
avacptpETOI 6TI 0 Myoc; EKOOO~c; Tl1c; E[VOI 11 avayKOI6TI1TO TOU EKTOKIOIJOU TWV K09UOTEpOUIJEVWV T6KWV, OIJEOWc; 1J6Aic;
KOTOOTOUV OTTOITI1TO[ y1a TI1V KOAU4J11 TOU OVT[OTOIXOU EKTOKIOIJOU TWV T6KWV TTOU oq>E[AOUV 01 TpOTTEsEc; OTOUc; KOT09ETEc;
roue; KOI AOITTOUc; OOVEIOTtc; roue;. ME Tl1 OIOTO~I1 OUT~ 9EOTT[OTilKE E~afpE011 y1a Tic; TpOTTEsiKtc; ouvaMayt~, we; rrpoc; roue;
TTEpiOpiOIJOUc; nou T[9EVTOI arr6 nc; OIOTO~Eic; TWV op9pwv 296 AK KOI 110 nap. 2 E1oNAK. Karo TI1V EVVOia OE Tl1c;
an6cpao11c; OUT~c; Tl1c; NO!JIOIJOTIK~c; Emrporr~c;, 0 KaT' E~afpE011 OTT6 roue; TTEp10p101JOUc; TOU OVOTOKIOIJOU «EKTOKIO!J6c;
TWV EV K09UOTEp~OEI T6KWV» ETTITptnETOI j.J6VO IJE TI1V npo0rr69E011 6TI OUT6 EXEI OU!Jq>WVI19Ei an6 TO 1JEP11, Eq>600V
011A00~ 0 Oq>EIAET11c; EXEI anOOEX9Ef !JE TI1V TTIOTWnK~ OUIJJjOOI1 TO OUOIJEV~ y1' OUT6V 6po y1a TOV, KOTCl TOV we; OVW
rp6no, avaroKIOIJ6 rwv Ka9uorEpOUIJEVwv r6Kwv (OMn 89/1998, TNn NOMOI:). To vo!Jo9EnK6 aur6 Ka9wrwc; trra4JE
nMov va IOXUEI y1a nc; VEEc; (IJETO Tl1 8£011 OE IOXU TOU V61JOU) rpanEsiKtc; OUIJ~OOEic;, OU!Jq>WVO !JE Tl1 OIOTO~I1 TOU
op9pou 12 V. 2601/1998. LU!Jq>WVO IJE TI1V E~afpE011 OUT~, nou 9EOTTiOT11KE IJE TllV KUpW9Eioa IJE V61JO an6cpa011 Tile;
NO!JIOIJOnK~c; Emrpon~c;, napEX6TOV one; TpOTTEsEc; KOI OTO TTIOTWnKO IOpUIJOTO 11 EUXEPEIO, OTO nha[OIO TOU
ETTITpETTTOU KOV6Va OIKO[OU TTOU t9ETE 11 OIOTO~I1. VO EKTOKisOUV, 011A00~, KOTO TO XPI1011JOnOIOUIJEVO OUT6 OIKOVOIJIK6
6po, VO unohoyfsOUV AOVIOnKO T6Kouc; ETT[ K09UOTEpOUIJEVWV T6KWV an6 TI1V npWTI1 111JEpa Tl1c; K09UOTEpflO~c; roue;.
nEpOITEpW, 0 KaT' Eq>Op!JOV~ TWV we; OVW OIOTO~EWV TOU Op9pou 8 nEpiTTT. 6 V. 1083/1980 KOI Tile; IJE ap19j.J6 289/1980
an6cpao11c; Tl1c; NO!JIOIJOTIK~c; ETTITpon~c; IOIO[TEpoc; Tp6noc; OVOTOKIOIJOU TWV anaiT~OEWV TWV TpOTTEsWV E~OKOAOU9Ef
va OIETTEI aurtc; KOI IJETO TOV E~OTTAIOIJ6 roue; IJE OIKOOTIK~ arr6cpa011, ~ oMo EKTEAEC1T6 TiTAO, Ka9600V KOI 01 Oq>EIMIJEVOI
y1a TI1V KUpla anafTI101l T6KOI E~OKOAOU90UV va EXOUV TO XOPOKT~pa «Oq>EIMIJEVWV OE TTIOTWTIKO IOpU!JOTO T6KWV»,
6nwc; opfsEI ro apepo 8 nap. 6 v. 1083/1980 Kal 11 we; avw avacpe:p61JEV11 an6cpao11 Tile; No!JIO!JanK(]c; Emrporr(]c; (An
1782/2002, TNn NOMOI:). An6 nc; we; avw 01ara~e:1c; rou rrpo'ioxuoavroc; Kal rou ucploTO!JEvou (op9pa 12 v. 2601/1998 ,
30 V. 2783/2000, 47 V. 2783/2000, 42 V. 2912/2001 KOI 39 V. 3259/2004) VO!J09ETIKOU K09WTWTOc;, npOKUTTTEI 6TI OEV
E[VOI ETTITpEm6c; 0 OVOTOKIO!J6c; npO!Jil9EIWV KOI E~60WV, EVW K09E OVT[9ETI1 OUIJ~0011 E[VOI EU9twc; OVT[9ETI1 one; we;
OVW OIOTO~Eic;, OE K09E OE mpiTTTWOil EAEVXETOI !JEOW TWV OIOTO~EWV TWV op9pwv 174, 178 KOI 179 AK. AK61JI1 KOI IJE
TEAEOAOVIKI'] EPIJ11VE[a TWV OXEnKWV OIOTO~EWV TO OU!JnEpOOIJO E[VOI TO iOIO, acpou, EV64JEI TOU 6TI 11 OTT6q>OOfl T11c;
NO!JIOIJOnK(]c; Emrpon(]c; 9wrrisEI E~afpEC111 KOI rrptnEI va EPIJ11VEUETOI OTEVO (An 1782/2002, Eq>8WO 32/2008, E<p/\a!J
124/2007, TNn NOMOL., M.np.Ke:pKGLj-/2015 TNn NOMOL.).
fVf'J/Lr:_ f!. -c::.. 0--01t /:_',_,:_r--j •:~_vjrx:/_,-c_iJ _, Lf(-' <:!1 v,/-:_~;-;~-2-"";~ _ · . - . 1:;:(.(_\fi{
//f\ . ~ . > ;,_, I JF ~ Y<--'!. J( - 1-v ti/'7. rr ~ 7 . ~-
"'' 10\/:) .:!c,'c'{f.7crl/ ,__/~:...;, rlTI ~tJ·:<~/1-L J cf I. ~
_ ~1t(ff~~ 6·q ; r(J·r:; dJ~f1!::'~ 90r~J; · r.u:(~w~t}Jtr2,{9cfJu1 2;s;(/J<t:;~;,
; ./ ._· - , , .r _L '· - 1 1
'1.- c ('·_}
()

I ~
OVOKOTT~ TOU KOI y1a TOU~ Myo'U~ TTOU OVOTTTUOcfo T I o' OUT~V 0 OVOK6TTTWV ~11TEf VO a ·
ME TI'JV UTT6 Kpf011 ~ ·
1r ~ .J:- ~- ;·
TTapa TT60a~ TOU OVTiypdq>OU EK TTpWTOU OTTOypd~OU EKTEAEO'T.OU Tr(~ ·~ ap181J . 27516/2014 OIOTOV~~ TTi\11 W.iJ ~ .
E1PI1VOOfK11 OUTOU TOU LliKOOTI1PfOU KOI OTT6 31 -12-2 -1A ~EyQglJIJE\l6 E ITOV~ TTpO~ TTA11PWIJ~ KOI ll ap~OIJEV11 IJE ~ IJ, ~).~·..&
OIOOIKOO[a avayKOOTIK~~ EKTEAtOEW~, ETTI008£f011~ ~ 0\JT v \JT 9-1-2015 IJETO 0Kplj300~ avnypdq>OU TTPCtJ, @ ::J -
OTTOypdq>OU £KTEA£0TOU Tl1~ OVWTEpW OIOTOV~~ TTAI1PW1Jfl~ . OVOKOTT~ OUT~ IJ_E_ OOI81J6 ._~Sg,T08EO£W~ OIKo'ypacp'o~..;;.-_..;
OOK~811K£ VOIJOTUTTW~ KOI EIJTTpo8EOIJW~, E[VOI rrapaOEKT~ KOI V61J11Jil (KnoALl 03.2 Ef7) f K.'61 TTpETT£1 va £~£T008Ei 3
TT£pOITEpW W~ TTpO~ T11 V61J11Jil KOI OUOIOOTIK~ j3aOIIJ6TI1TO TWV Mywv Til~ KOTO TllV TI1POUIJEV11 TTpOKEIIJEV11 OIOOIKacrfa . -~
M£ TOV Ej300IJO (70) UTT6 OTOIX. p Myo Til~ UTT6 Kpfcrll OVOKOTT~~. 0 OVOK6TTTWV IOXUPfsETOI, IJETO~U OAAWV, 6TI ll
TTpOcrj3aM6J,J£VI1 Olaray~ TTAI1PWIJ~~ TTOOX£1 OKUp6TilTO, K08W<; , Myw TOU TTOpOVOIJOU EKTOKIOIJOU KOI OVOTOKIOIJOU TWV
TTOOWV Tl1~ £10q>Opd~ TOU V. 128/1975 EK IJEpOU~ Tl1~ K08~<;, TO Oq>EIMIJEVO TT006, y1a TO OTTO[O £K0681lKE ll OIKE[O t
OIOTay~ TTAI1PWIJ~~' OEV TTpOKUTTT£1 OTT6 TO TTpOOKOIJI~61JEVO tyypaq>a, acpou 11 OKUp6TilTO TWV ETTIIJEPOU~ TTOOWV
ETTI1PE0s£1 TI1V OTT00£1KTIK6TilTO TOU OUV6AOU Til~ OTTOfTI10rJ~- 0 Myo~ OUT6~, TTOU aq>opa Til OUVOpOIJ~ TWV
TTp00TT09EO£WV EK00011~ Til~ TTpooj3aM61JEVIl~ OIOTay~~ TTAI"JpWIJ~~. EfVOI V61JIIJO~, OTI1Pis61JEVO~ OTI~ OIOT0~£1~ TWV
dp8pwv 13 V. 128/1975, 8 TTOp. 6 V. 1083/1980- 6TTW~ O~IJEpa IOXU£1 - 623, 626 TTOp. 3 KOI 628 TTap . 1 TT£piTTT . a'
KnoAJl. nptTT£1, OUVETTW~, VO Ep£UV118Ef, TT£pOITEpW, KOI KaT' oucrfa. Ev TTpOKEIIJEVW, OTT6 TllV EKTfiJilOil TOU OTTOOEIKTIKOU
UAIKOU Tr)~ O[KrJ~, ~TOI OTT6 6Aa OVE~OipETW~ TO tyypaq>a TTOU 01 OIOOIKOI V61JIIJO ETTIKOAOUVTOI KOI TTpOOKOIJfsOUV, TO
OTTO[a A~q>8rjKOV OTO OUVOAO TOU~ UTT64Jr], OTTOO£fXS11KOV TO aK6Aou8a TTEpiOTOTIKO : M£T0~0 Tr)~ K08~~ KOI TOU
OVOK6TTTOVTO~, OUV~<p811, ll OTT6 5-4-2005 OUJ,Jj300il OOVE[OU IJETO TOU OTT6 TllV [010 lliJEPOXPOVOAOyia TTapdpTiliJO Til~
TTOU OTTOT£AOUV EVIO[O OUVOAO, OUVOIJ£1 Tl1~ OTTOfa~ K08~<; XOP~VIlO£ OTOV OVOK6TTTOVTO TTiOTWOil, TTOOOU OWOEKO
ll
XIAIOOWV TTEVTOKOO[WV (12.500) €, OUJ.Jq>WVI18£fcra EVTOK11, TTAEOV Elcrq>opa~ TOU
N. 128/1975, 6TTW~ £KOOTOTE IOXU£1, y1a ·
TOV OKOTT6 KOI IJE 6A£~ Tl~ OUIJq>WVf£~ TTOU avaq>tpOVTOI OTilV OVWTEpW OUIJj300il, 11 £~6q>AI1011 TOU OTTO[OU 8a YIV6TOV
OUJ.Jq>WVO IJE TOU~ £101K6T£pou~ 6pou~ T11~ OVWTEpW OUJ,Jj30cr£W~, TTpO~ £~UTT11PETI1011 Tl1~ OTTO[a~ T11P~811KE 0 UTT ap181J.
002601750300032936 AOyapi001J6~ £~UTT11PETI1011~ TOU OVWTEpW OOVE[OU, 0 OTTO[O~ OTT6 TI1V 5-4-2005, ll1JEPOIJI1Vfa
EKTOJ,Jf£U011~ TOU EVO[KOU OOVE[OU IJEXPI TllV 4-2-2013, 111JEp01JI1Vfa OpiOTIKOU KAEIO[IJOT6~ TOU TTapoucrfacr£ UTT6AOITTO
OWOEKa XIAIOOWV TTEVTOKOcrfwv OWO£KO € KOI E~~VTa EV6~ AETTTWV (12.512,61 €). Kar6TTIV Tl1~ aTT6 12-6-2013
KOTayy£Afa~ Tl1~ £TT[OIK11~ OU1Jj30011~ OTT6 T11V K08~~ KOIVOTTOirj8Efcra OTOV OVOK6TTTOVTO (j3A. T11V J,J£ ap191J. 9604E'/28-6-
2013 EK8£0il £TTI060£W~ TOU OIKOOTIKOU £TTIJ,JEAI1T~ OTO npwrOOIKE[O A81lVWV IWOVVI1 MI1TPOVIOWI1, TTOU TTpOOKOIJfs£1 IJE
£TTfKAI1011 0 OVOK6TTTWV), Myw IJI1 KOTOj30A~~ Tl1~ Oq>EIA~~ rj OTTO[a OV£PX6TOV Tr'JV ETTOIJEV11 TOU OpiOTIKOU KAEIO[IJOTO~
TOU AoyapiOOIJOU TTOU £~UTTI1P£TOUOE TO OVWTEpW OdV£10 OTO TT006 TWV OWOEKO XIAIOOWV TT£VTOKOO[WV OWOEKO € KOI
E~~VTO £V6~ AETTTtAN (12.512,61 €), IJETO OTT6 Tr'JV OTT6 31-7-2014 aiTI10rJ Tl1~ K08~~ T11V 20-11-2014 EKI5691lK£ 11 IJE
Op181J6 _27516/2014 OIOTay~ TTArjpWIJ~~ TOU LliKOOT~ OUTOU TOU LliKOOTI1PiOU, IJE Tr'JV OTTOia 0 avaK6TTTWV UTTOXPEW811K£
va KOTaj3dA£1 OTilV Ka8~~ TO OVWTEpW TT006 TWV OWO£Ka XIAIOOWV TTEVTOKOOiWV OWOEKO € KOI E~~VTO EV6~ AETTTWV
(12.512,61 €), TTAEOV T6KWV KOI £~60WV, £TTIOOS£iOrj~ a· OUT6V TI1V 9-1-2015 IJETO aKplj300~ OVTiypacpou TTpWTOU
OTToypacpou £KT£AEO'TOU Tl1~ OVWTEpW OIOTOV~~ TTAI1PWIJ~~. T11~ TTapa TT60a~ TOU avnypacpou EK TTpWTOU OTTOypaq>ou
EKTEAEOTOU Tl1~ UTTOpi81J. 27516/2014 OIOTOV~~ TTA11PWIJ~~ TOU E1pi1VOOiKI1 OUTOU TOU LliKOOTrjpiou IJETO Til~ OTT6 31-12-
2014 ETTITOV~~ TTpO~ TTAI1PWIJ~ TTapa TT60a~ OVTiypdq>OU EK TTpWTOU arroypdq>OU EKTEAEOTOU Tl1~ OVWTEpW OIOTOV~~
TTAilPWIJ~~ · n£pOITEpW, OTTOO£fX81lKE 6TI TTpO~ OTT60£1~r) Tl1<; EVOIK11~ OTTOfTI1011~ Tl1~ Ka9~~ TTpOOKOIJiOT11KOV, KOTO TllV
aiTil011 EK00011~ Tr)~ OIOTOV~~ TTArjpWIJ~~. TO OIK£[0 OTTOO'TTOOIJOTO TWV EIJTTOpiKWV j31j3A[WV OUT~~. OTT6 TO OTTOia,
WOT600, TTpOKUTTT£1 6n ll K08~~ K£q>OAOIOTTOIOUO£ TO TTOO'O T11~ EIOq>OpO~ TOU V. 128/1975 - ETTij30pUV61JEV~ 0£ 01
mcrroux~ IJE aur~v. crOpq>wva IJE rov 6po ap8pou 4 rrap. 6 TrJ~ mii51KI1~ cr01JI3acr11~- 6TOv xptwv£ r6Kou~ rracr11~ cpucr11~.
KOI OVOT6Kis£ TO TTOOO OUTO (aq>OU OTO £KOOTOT£ TTpOKUTTTOV UTT6AOITTO KEq>OAOIO UTTOMVIs£ T6KOU~ - £KTOKIOIJ6~ -
TT£p1EXOVT£~ KOI TTOOO Tl1~ EIO<popa~ TOU V. 128/1975, OTO VEO 0£ TTpOKUTTTOV EKOOTOTE KE<pOAOIO UTTOMVIs£ VEOU~ T6KOU~
TT£piEXOVTE~ KOI EIO<popa - £KTOKIOIJ6~ KOI OVOTOKIOJ,J6~ Tr'J~ EIO<pOpd~). E~OAAOU, 0 TTOpOVOIJO~ EKTOKIOIJ6~ KOI
OVOTOKIOIJ6~ TWV TTOOWV Tl1~ OIK£ia~ EIO<popa~ - aq>OU OEV TT£piEA~<p811K£ OXETIK6~ 6po~ OTI1V OIK£fa OU1Jj300I1, OUIJ<pWVO
KOI IJE 6cra OIOAOJ,Jj30VOVTOI W~ OVW OTil IJEi~ova OKEljJr) TOU OIKOVIKOU OUAAOVIOIJOU - yfV£TOI IJE T11V EVOWIJOTWOI1 OUT~~
OTO £TTIT6KIO UTTOAOVIOIJOU TWV TT0011~ q>UOI1~ T6KWV KOI TTpOKUTTT£1 £U8EW~ T600 OTT6 TO OVTiypa<pO TOU TTpO~
£~UTT11PET11011 TOU OOV£iOU AoyapiOOIJOU, aMa KOI OTT6 TOV W~ OVW 6po Tl1~ OUJ,Jj30011~. £VW 11 K08~~ OEV OVTOTTOKpf811KE
OTO l3dpo~ OTT615£1~11~ TOU VEVIKO KOI a6piOTO OIOTUTTWIJEVOU IOXUPIOIJOU Tl1~ TT£pi IJrj XPEWOil~ TOU OOV£iOU IJE TI1V
EIO<popa. AMWOT£, TO UljJO~ TWV TTapdVOIJWV XP£WO£WV, O'TilV TTpOKEi1JEVI1 TT£pfTTTW011, O£V IJTTOpEi va TTpocr010p1cr8Ef
OTT6 TOV EAAITTW~ TI1POUIJEVO TTpO~ £~UTT11PETI1011 TOU OOV£iOU AoyapiOOIJ6, K08W~ OEV TTpOKUTTT£1 OTT6 TO OTT60TTOOIJO
OUTOU OUT£ TO £TTIT6KIO UTTOAOVIOIJOU TWV OUJ,Jj30TIKWV KOI UTTEP111JEpfa~ T6KWV, IJE OTTOTEAEOIJO VO Ka8fcrTOTOI,
TTEpOITEpW, OV£KKa8dpiOTI1 11 EVOIK11 OTTOfTI1011, KOTO Tl1 OIOTO~I1 TOU dp8pou 624 KnoALl. EV6ljJEI TWV W~ OVW
£KTI8E1JEVWV, TTpOKUTTT£1 6TI TO TT006 Tl1~ EVOIKI1~ OTTOfTI1011~. y1a TO OTTOiO £KI56811KE 11 TTpocrj3aAA61JEV11 OIOTOV~
TTAI1PWIJ~~. OEV OTTOOEIKVUETOI OTT6 TO TTpOOKOIJI09EVTO OTT6 T11V Ka8~~ TpOTT£~0 OTTOOTTOOIJOTO TWV EIJTTOpiKWV T11~
j31j3AiWV, Myw Tl1~ OKUp6TI1TO~ TWV OUIJTT£piAOIJj30VOIJEVWV OTO AoyapiOOJ,J6 TTOOWV Tl1~ EIO<popd<; TOU V. 128/1975,
£~01Tfa<; TOU OVOTOKIOIJOU OUTWV, K08W~ rJ OKUp6TI1Ta TWV ETTIIJEpOU<; TTOOWV ETTr]pEOs£1 TI1V tyypa<pll OTTOOEIKTIK6TI1TO
TOU OUV6AOU Tl1<; OTTO[TI1011<;, a<po(J OEV K08[0TOTOI OUVOT6<; 0 OIOXWPIOIJ6<; TWV ETTIIJEpOU<; TTOOWV ora OTTOOTTOOIJOTO
TWV EIJTTOpiKWV j31j3AfWV T11~ K08~<;
KOI, KaT' OKOAOU8fav, 0Kplj3~~ TTpOOOIOp101J6~ TOU TTPOVIJOTIKO Oq>EIMIJEVOU TTOOOU
KOI OVTiOTOIXO Tr)<; OTTOiTI1011<; Til~ K08~c;;. M£ j30011 Tl~ we;; OVW OKEljJ£1<;, TTpETT£1 VO yiV£1 OEKT6~ 0 OX£TIK6~ Myo~
OVOKOTT~~ KOI r) KpiV61JEV11 OVOKOTT~ OTO OUVOM Tr)<; W<; oucria j300IIJI1, VO OKUpW8Ei 11 TTpocrj3aM61JEVr) ETTITOV~ TTpO~
TTAI1PWIJ~ KOI 11 ap~OIJEVIl IJE T11V KOIVOTTOir)O~ Tl1<; OTOV OVOK6TTTOVTO EKTEAEOTIK~ OIOOIKOOia, K08W<; KOI VO KOTOOIK008Ei
ll K09~~ OTI1V OIKOOTIK~ OOTTOVI1 TOU OVOK6TTTOVTO<; Myw ~TTO<; Tl1<; (ap8po 176 KnoALl) KOTO TO EIOIK6T£pa 0Pis61JEVO
OTO 1iiOTOKTIK6 1 ""ff~6!6 r>>f>tf{'~<£u.J, C2iiv 4')0/"ffliiv ~ J<voi1WTiiJY. ~
riA TOYI AOrOYI AYTOYI
· wAia TWV OIOOiKWV

AKUpWVEI TllV napa TT600~ TOU avnypa<pOU EK TTpWTOU OTToypa<pOU EKTEAEOTOU HJ~ UTTOp191J. 27516/2014 OIOTOV~~
TTAI"JPWIJ~~ TOU ElprJVOOiKI"J OUTOU TOU b.IKOOTrJpiou KOI OTT6 31-12-2014 VEVPOIJIJEVI"J ETTITOY~ TTpO~ TTAI"JPWIJ~ KOI '1
ap~OIJEVI"JIJE OUT~V OIOOIKOOia OVOVKOOTIK~~ EKTEMOEW~, ETTI009EiOI"J~ o ' OUT6V TI"JV 9-1-2015 IJETO OKpi~OU~ avnypa<pOU
TTpWTOU anoypa<pou EKTEAEOTOU TI"J~ OVWTEpW oraray~~ TTAI"JPWl-J~c;.

Em(3aMEI TI"J OIKOOTIK~ OOTTOVI"J TOU OVOK6TTTOVTOc; OE ~apo<; TI"J~ K09~~ TI"JV OTTO[O opf~EI OTO TT006 TWV OIOKOOiWV
TTEV~VTO (250) EUpW. .

Kpi911KE, OTTO<pOOi09rJKE KOI OI"JIJOOIEU9rJKE OE EKTOKTI"J OrJ1J6010 OUVEOpiOOI"J, OTO OKpOOT~pr6 TOU, OTI"JV A9~va, OTT6VTWV
TWV OIOOiKWV KOI TWV TTAI"JpE~OUOiWV OIKI"JV6pwv TOU~ TI"JV 2 ~ ~EB.2018.
H EIP~fflpfliK. ~ H rPAMMATEAI
•II';, ) - ~U/ ~
MAPI ]';'WJ~T;ONH
' {'
: ,
/.