You are on page 1of 6

Ap191J6<; arr6<poof1<;;( D9+t2016

(Op191J . KOT09. KA~Ofl<; 20734/2-11-2015)


(ap191J. KOT09. OVOKOTT~<; 7703/2-4-2015)
TO MONOME/\Er nPOTOl11KEIO 0ErrMONIKHr
Ell11KH l11MIKAriA
ruyKpor~9r)KE arr6 Tr) l11KOOT~ Apyupw Mrra·i~OVr), npwrol5iKr), TTOU
opia9r)KE: arr6 TOV np6E0po TOU T PIIJEAOUl) LUIJ~OUAiou Tr)l) l11EU9UVOr)l) TOU
npwro6tKE:iOU 0EOOOAOViKr)l) KQI OTTO Tr) rpa~JIJOTEQ BaOIAIKri MrrAtraou.
LUVE6piaoE 6r)~JOOIO OTO 0Kpoarf}pt6 TOU Tr)V 4'1 ilEKEIJ~piOU 2015, YIO
VO 61KOOEI Tr)V OVOKOTTr'} IJE Opi91J6 KQT09£0r)l) 7703/2-4-2015 KOI IJE
OVTIKEi~JEVO Tr)V OKUpWOr) TI"J~ IJE Op191J6 2281/2015 iliOTOyf}~ nAI"JPWIJrl~ TOU

iliKOarri TOU MOVOIJEAOUl) npwro61KEfOU 0EOOOAOVIKI"Jl), ~ETaeu:


THr KA/\OYrAr- KA0' Hr H ANAKOnH: Tilt; OVWVUIJI"Jt) ETOipEiat; IJE
TI"JV ETTWVU~Jia «TPAnEZA EUROBANK ERGASIAS ANONYMH ETAIPIA
(TPAnEZA rtOYPOMnANK EPrKAZIAr A.E.) (TTPWI"JV Tp6TTE~a EFG
Eurobank Ergasias Avwvu~J'l EratpEia) KOI IJE ro 6taKpiTIK6 rirAo
«EUROBANK ERGASIAS» (rtOYPOMnANK EPrKAZJAr), vo~JiiJWl)

EKTTpOOWTTOUIJEVI"Jt), TTOU TTOpaarci91"JKE 61ci TI"J~ TTAI"JpE~OUOiOl) TI"Jl) 61KI"Jy6pou


AIKOTEpiVf")t) ETTIOKOTTOU (AM 4326), f"} OTToia KOTE9EOE TTpOTciOEI~.

TON KAG' ON H KAHrH- ANAKOnTONTON: 1) Trtt; £6pEuouoat; OTI"J


0EOOOAOViKf") 01J6ppu91J'll) ETOipEiat; IJE Tr)V ETTWVU~JfO «n. ZA<I>EIPOnOY/\OY
& rrA o .E.» (TTPwrtv «il. ZA<I>EIPonovAor & riA o.E.»), vo1..1i~wt;
EKlTpOOWTTOUIJEVf")t), 2) ilf")!Jr}Tpiou Zaq>EipOTTOUAOU TOU NIKOAciou, 3)

noAU~EVfll) Zaq>EipOTTOUAOU TOU ili"J~Jf")Tpiou, KOTOiKWV 0EOOOAOViKf)<;, TTOU

napoora9rtKav 616 rou TTAf"lPEeouoiou rout; 61Kf1Y6pou lwcivvr} Kuvrw6TTouAou


(AM 10775), o OTToiot; Kart9EOE TTporcioEJt;.

H KOAOUOO ~f"}T£i VO yiV£1 6EKTri f1 OTTO 8-10-2015 KOI api91J6 KOTci9£0r)<;


61Koypaq>ou 20734/2-11-2015 KA()of"} Tflt), 'l oTTofa npoo61opiarr}KE v•a va
OU<f1Tf19Ei KOTO Tf"} 6f)1J601a OUVE6piOOfl TTOU OVO<pEpETal OTilV OPXri Tr)<;
TTOpOUOO<;, IJE Tr)V OTTOIO ETTOVO<ptp£1 TTpOt) ou<r'}Tf")O'f) TllV OTTO 2-4-2014 KOI IJE
Opi9J,J6 KOT09EOf"}<; 61KOypaq>OU 7703/2-4-2015 OVOKOTTf}, 'l OTTOIO
npoo6ropiOTf")KE OPXIKO y1a va ou<llrrt9Ei Kard Til 6JKOOIIJO Hit; 16"~-9-2015,
Kara Tf1V oTToia, OIJWt;, IJOTOtW9f"}K£.
TTAr,pe:~OUOIOI 6tKr,y6pot TWv
. 7"'r"Oil rnc; un69e:anc; 01
Karo TrJ au.,., ·'
,4
.
r 10XUpta~ouc; roue; K
01 ~rp f')OOV va yivouv
6to6iKwv avtnru~av npocpoptKu rou, ·
O one_; tyypaq>£<; TTpoTOOEI<; TTOU
6£KTO 6oo avocptpovrot ora npaKTIK KOI

KOlt9£00\I.

A<t>OY MEAETHI:E TH 61KOrPA<l>IA


I:KE<l>GHKE I:YM<l>ONA ME TO NOMO
KOI ~£ ap18~6 £K9EOEW<;
N6~1~0 cptpETOI ~e: TllV OTTO 8- 10-2015
Kara9toe:wc; 20734/2-11 -2015 KA(Jon rnc; Ka9' nc; n avaKorrri. rrpoc; ou~riH'\OTl
KOI (KOOCJ'l Op10TIK(J<; arroq><ioe:wc; n OTTO 2-4-2014 KOI ~( apt8~6 £K8toEwc;

l KOT09ECJ£Wc_; 7703/2-4-2015 OVOKOTT(J TOU K08' OU 11 K.Afl011 - OVOKOIDOVTO(_;,


ucrrc.pa OTT6 ~araiwcrr, rr,c_; ou<(}rr,o(Jc_; rr,c_;, KOTO T11V 0p108EiOO 6tKOOI~O Tl1<;

16-9-2015.
ME HJV UTT6 Kpior, OVOKOTT(J TOU<;, 01 OVOK6mOVTE(_; <11TOUV VO OKUpW8ti,
yta roue; Ae:nro~e:pwc; avacpe:p6~e:vouc; cre: aurr; A6youc;, 11 urr' ap18. 2281/2015
OIOTOVri TTA'lPW~ri<; TOU 6tKOOTri TOU Movo~rAouc; npwro61K£iou
0e:ooaAoviK'l<;. '1 OTTOiO EK668'1KE ~E ~00'1 T'l\1 OVOq>EpO~EV'l OE OUT(}V
ou~~OO'l TOKOXPEWAUTIKOU 6ave:iou KOI ~E T'lV OTToia UTTOXPEW811KOV 01

OVOKOmOVTEc_; VO KOTO~OAOUV OT'lV Ka8''l<; TO TTOOO TWV 117.134,21 EUpW,


nM.ov r6Kwv Kat r.~oowv . Me: ro rre:pt£X6~Evo KOI air11~0 our6, 11 uTT6 Kpio'l
OVOKOTT(J ap~o6fwc_; Ko8'UA'1V KOI KOTO TOTTOV q>EpETOI TTpoc_; OU~fiT'l011 EVWTTIOV
TOU 61KOOT'lPiOU OUTOU KOTO TI1V £101K(J 61061KOOIO (<ip8po 14 TTOp. 2, 22, 632

TTOp.1 £6 . a· KOI TTOp. 3 KnoM), iX£1 6£ 00K'l9ti E~TTp69EO~O KOI v6~1~0 .
OU~q>WVO ~E TO Op9po 632 TTOp. 1 TOU KnoAL\. nptTT£1, ETTO~EVW<; , VO
OKOAou9riOEI 11 VO~IK(J KOI 11 OUOIOOTIK(J tpEUVO TWV A6ywv Tl1<;.
Kara ro ap8po 2 nap. 6 rou v. 2251/1994 «TTEpi rrpooraoiac; rwv
KaravaAwrwv», 6TTw<; o v6~oc; aur6c; IOXU£1, 01 yEvtKoi 6po1 ouvaMaywv
(rOL), 611Ao6ri 01 6p01 TTOU txouv 6IOTUTTW8£1 EK TWV rrportpwv yto
OTTpoa6t6p10TO 0p18~6 ~EMOVTIKWV OU~~OOEWV , OTTOyOpEUOVTOI KOI EIVOI

OKUpOI OV txouv we; OTTOTEAEO~O T'l 6IOTOpO~'l T'l<; IOOpponiac_; TluV


6tKOIWIJOTWV KOI UTTOXP£WOEWV lWV OUIJ~OMO~tvwv ~EPWV tl<; J3apoc_; lOU

KOTOVOAWTr') . nptTT£1 6£ , OU~<pWVO ~E l'lV OPXfl Tl1<; 6tOq>OV£tO<; VO


TTOpOUOIO<ouv TO 6tKOIW~OTQ KOI ll<; UTTOXPtWOCI(_; TWV IJCptiJV KOTCi rp6TTO

~-· f6 KOI OOIJ>~ . n £p01Tlpw OT~V TTOp. 3 TOU 6p8pou 1 TOU V.


,
,_., n n -r
{I cpuMo rn<; ( l I r /20 16 OTT6q:>oo r,c; TOU M ovo•JtAou· r
~ ~
npW TO IKt iOu
GtooaAovhcnc; (EtOtK~ OtaOnmcrla)

;
128/ 1975 opi~ETOI 6 n (£mi36AAnat an6 ro troc; 1976 £tcrcpop6, papuvouoa ra
rrao11 c; q>uo£w c; Ev EAAa61 AEnoupyouvra m o r w rtKa 1 opu~ma .
I
TTEptAOIJf30 VOIJt V'l<; KOI Hl<; T pan E<ac; Til<; EAA66oc;. UTT(p l OU EV Trl
rro paypaq>w I r ou nap6vroc; AoyaptOOIJOU, OVEPX61JEVIl Etc; noooor6v t va ( 1)
rotc; XtAiotc; ETilolwc; ETTI rou 1J6vou ET'lolou utpouc; rwv Evr6c; EKaorou
'11-JEpOAOyiOKOU trouc; IJilVIOIWv UTTOAOiTTWv TWv XOP'lVOUIJEVWv un· OUHi.Jv
THlO'lt;; cpuoe:wc;; ~OvEiWv ~ TTIOTWOEWV, TT£plA01Jf30VOIJtvwv TWV TTIOTWOE:wv
npoc;; rptin£<a<; KOI W<; TTpO<; TO 61l1J60IOV, TTA'lV TWV £VT6KWV YPOIJIJOTiWV. H
£10q>Op0 OUT" Oq>EiAETOI ntpav TWV 6UVOIJEI Til<; OTT6 19 Maprlou 1962 IJETO~U

TWV TpOTTE<wv OU1Jf300EW<; W<; OUT~ TpOTTOTTOt~9'1 KOI OUV£TTAilpW9J1


IJETOYEVEOTtpw<;, OU1Jq>WV'19EIOWV EIOq>OpWV)). ITilV TTOp. I TOU 16IOU Op9pou ,
£~6Mou, OTilV anoia avacptpOVTOI TO TTPOilVOUIJEVO, TTpof3A£TTETOI OVOIYIJO

KOIVOU AoyaptOOIJOU OT'lV Tparn:<a T'l<; EMti6o<; y1a ETTIOTpocp~ 61acpopwv


T6KWV 0£ E~aywytKt<; ETTIXEip~0£1<;. Irr'}V i610 TTOpdypaq>O avacptpETOI OK61J'l,
6n 0 AoyaplOOIJOt;; aur6c;; ~'liJIOUpy~91lKE IJE OUIJf300'1 IJETO~U TWV TPOTTE<wv
om; 19 MapTiOU 1962 KOI apy6TEpO OTI<; 30.1.1969 KOI EyKpf91lKE IJE Tl<;
OTTOq>tim:u; 1265/1962 KOI 1520/1969, OVTiOTOIXO, Til<; VOIJIOIJOTIK~<;

ETTITpOTT~<; . 01 OTTOiE<; EyKpi91lKOV OTTO TO UTTOUpytK6 OUIJI30UAIO. ME f30011 TO


TTOpOTTOVW TTpOKUTTTEI 6TI '1 TTOpOTTOVW EIOq>Opa 6Ev OTTOTEA£1 q>6po,
TTp01J~9£10 ~ t~o6o TWV lpOTTE<wv, ETOI WOTE VO EiVOI i5UVOT~ l")j.JETOKUAIOil Til<;

OTOU<; OOVEIA~TTT£<;, aMa TTpOOOU~IlOI") OU1Jf30TIK~<; IJETO~U TWV TpOTTE<wv


UTTOXPEWOI")<; A6yw TWV TTpOOVOq>EpOIJEVWV OU1Jf300EWV TTOU KOT~pTIOOV OTI<;
19.3.1962 KOI 30.1.1969. ntpav OUTOU, OTI")V TTOp. 2 lOU 6p9pou 22 TOU V.
2515/1997 , nou pu91JI<Et Tllv iota Etcrq>opci ortc; TTEPITTTWcre:tc; Twv 6ove:iwv nou
XOPilVOUVTOI on6 TTIOTWTtKci topUIJOTO TOU E~WTEptKou , opi<e:rOI 6n ll «EtO<pop<i
OUT~ (v. 128/1975) ETT1I36AAETOI KOI ETTI TWV ~OVEIWV OE ~POXJ..IE<; KOI
OUVOMOVIJO KOI TWV IOO~UVOIJOU OTTOTEAtOIJOTO<; OU1Jf300EWV OTTO TTIOTWTIKO
I~PUIJOTO TOU E~WTEpiKOU TTpoc; q>UOIKO ~ VOIJIKO np6owna TTOU EIVOI UTTOXPEO
npoc; unopoA~ q>opoAoytK~<; ~~Awo11c;. I:T'lV ne:plnrwoll ouTf'l unoxpe:oc; rrpoc;
an66ooll Til<; Etoq>opac; rlvm o bavrto~moliiJEvoc;» . o otaxwptcrJ.J6<; rou v6J.Jou
EiVOI tuAoyoc; OTilV TTEpiTTTWOil aunt ~lOTI TO TTIOTWTIKO tbpUJJOTO TOU
E~WTE:ptKOU OEV i5EOIJEUOVTOI OTT6 Tl<; rrpoavaq>Ep6J.JEVE<; OU1Jf300EI<; j.JETO~U TWV

TpalTE~WV, TTOU OTTOTtAtOOV Til l3601l Til<; pu91JfOEW<;. ATT6 TO OUVOAO TWV
· 6 ' OUTfl. TOU V. 128/1975 J3apUVEI
TTOpOTTOVW biOTO~EWV TrpOKUTTT£1, Tl fl Ela<papa
· · ~ ouv OTflV EAA66a KOI O£
TO K09£ Eibou~ TTIOTWTIKO lbpUIJOTO TTOU "EITOUpy
· · ~ · rw· V 'EvOVTI TOU 61KOIOUXOU
KOj.JiO TTEplmWOI1 TOU~ 60VEIOAI1TTT£~ - TTE"OT£~ OU ·
Tfl<; Eloq>opa~ (Tparrc<ac; r11c; EAA66oc;) urroxpEoc; y1a T11V Kara~oA~ Eivm ro ~~
morwnK6 ibpu!Ja KOI 6XI o 6av£1a6aTOUIJEVO<;. Km ~tl3a1a, Eival 6uvar~ 11 616
OUIJ~OO£W<; avdA!l4111 EK j.J(pouc; TpiTOU TTpOOWTTOU Tfl<; OXETIK~<;
urroxpcwoEwc; (AK 361, 471 rn.), OIJW<; 6Ev IJTTOpEi va yiv£1 A6yoc; y1a
avabOX~ XPEOU<; OTI1V m::pimWOI1 OUT~, Oq>OU OTTOITEiTOI OUIJJ30011 IJETO~U TOU
6av£IOT~ (TpanE<a EMaboc;) KOI rou rpiTou , aMa IJOVO y1a anA~ urr60X£0'1
0.£U8t:pWOEW<; (AK 478). H OUIJJ300'1 OUT~ 6j.JW<; EIVOI OITIW6'1<;, OE avri9£0'1
IJ£ r11 owpEUTIK~ ~ Tl1 crn:: prpiK~ ava6ox~ xptouc; (rrwpy166r)<; An6oroAoc;.
EVOXIKO ~iKOIO, rcviKO IJEPO<; 0. 444, Kp11TIK6<; OE: AK r£wpy10611-
LT086rrouAou, ap8po 478 ap. 2). 0£ K08£ TTEpiTTTW0'1 6£ UTTOKEITOI 0£ EAEVXO
IJ(OW TWV YEVIKWV PI1TPWV TOU AK, J61wc; TWV ap9pwv 174 KOI 281 AK (J3A.
I:ra86rrouAoc; 0£ AK r£wpyi06'1 I:ra96rrouAou, 361 AK 15). 'ErOI, OTrJV
TTEpimWOI1 Tfl<; EIO<POPO<; TOU V. 128/1975, f1 OUI.I<PWViO EAEU9£pWO£W<; e:iVOI
OKUPI1. OV 6EV TTpaJ3A(TTETOI OTTO Tl1 OUIJJ30011 OITiO ETTI600£W<; W<; rrpa<; T'1
OUVKEKPIIJ(VI1 TTOPOX~ (J3A . naTTOVTWViOU, rEVIKt<; Apxt<; 1983, 0 . 280 KOI IJE
OM'l amoAoyia W<; npo<; Tfl 9£j.J£AiWOfl TOU rrapav6j..JOU J3A. Eq>A9 5253/2003
EE!JTT~ 2003.643. Eq>A9 1431/2004 EE!JTTl1 2004.591 )J:r,v npoKEi!JEVfl
TTEpimWO'l OJ OVOK6mOVT£<; j.J£ TOV 6£UT£p0 A6yo T'1<; OVOKOTT~<; TOU<;, KaT·
EKTij.Jr)Or) TOU 61KOyp6q>OU, Oj.Jq>JOJ3'1TOUV TO U4JO<; T'l<; OTTOiTfl0'1<; TTOU
urroxpEouvrm va KaraJ36Aouv OT'lV Ka9' '1<; JOXUPI<OIJEVOI on napava!Ja
j.JETOKUAiETOI KOI OVOTOKi<ETOI OT'1V TTIOTOUXO (TTpWT'l OVOKOTTTOUOO) '1 EIOq>opa
TOU V. 128/1975. 0 A6yoc; OUTO<; T'l<; OVOKOTT~<; EiVOI VOIJIIJO<;, OT'1PI~61JEVO<;
one; nporrapar£9£io£<; 610ra~w;; KOJ nptTT£1 va EPEUV'19£i TT£pa1rtpw
Kar·ouoia.
ATT6 6Aa TO tyypaq>a TTOU TTpOOKO!Ji(OUV 01 6J061KOI, OTT06£iXT'1KOV TO
£~~<; : flUVOj..J£1 l'l<; IJE ap191JO 2281/2015 6JOTOV~<; TT A'1PW!J~<; TOU l11KOOT~ TOU

MOVO!JUOU<; npwro6JK£iou 0t:ooaAoviK'1<;, '1 OTTOia EK669J1KE KOTOTTIV


I
01 T~OEW<; T'l<; K09' '1<; fl OVOKOTT~, 01 OVOKOTTTOVT£<; ETTITOOOOVTOI OTr)V
KOTO~OA~ TTOOOU 117.134,21 EUpW, TTOU TTpO(KU4JE OTTO T'1 AEITOUpyia Tfl<; !JE ,f
!
~
Opl9j.J6 33.077687/4-9-2008 OUIJJ300J1<; TOKOXPEWAUTIKOU 60VEIOU, TflV anoia

un; FaK6movr£~.
11 TTpWTf"J E~ OUTWV W<; TTIOTOUXO<; KOI 01 ./
I
t
30 <puMo Tile;~ D riI·t /2016 OTT6<pao,c; TOU Movo••EAO .
,.. uc;
nPWTO~IKEIOU
.
E>cooaAoviKrJ<; (EI~IKrl OraOrKaoia)

u rr6Aomo1 w~ EVVU'lTE<;. H
avwTtpw maro66rp 1a rp<inf.Ta .
.. TTPOXWPI"\OE OTO
.
' I
)
KAEiO'IIJO TOU OVWTtpw AoyapiOOIJOU KOI OT'lV KatayyE.Aia T

Trj<; OTTO 28-5-2014 E~WOIK'l<; KOrayyEAia<; -


~ movrcc;
.
'l~ OXE.TIK'l~
aUIJf300'1<; TTIOlWOEW<; T'lV 28 -5-2014, ~£ T'lV ETTi60011 OTour OVOK6
11

TTp6aKA11011~ KOI 6r')Awo'lc;-


I'
ETTIOTOAfic;, ~£ TrlV OTTOiO TOU<; KOAOUOE VO Til<; KOT0(36Aouv TO TT006 TWV

105.501,97 EUpW, TTAEOV ~ll AoyiOTOTT011l9EVTWV KOHl VO~O TOKWV OTT6 TflV 31-
1-2014, EVTOKW<; j.JE TO 0Uj.J(30TIKO ETTIT6KIO UTTEP'l~Epiac; OTT6 l'lV ETTOj.JEV'l TOU

OplOTIKOU KAEIOij.JOTOc; TOU AoyapiOO'j.JOU KOI E~OIJ'lVIOiO OVOTOKIO'j.J6 TWV T6KWV

IJEXPI T'lV OAOOXEP~ £~6cpAilOTl · Arr6 TOV OUV6UOOj.J6 Tile; O'Uj.Jf36ae:wc; j.JE TO

OTTOOTTOOj.JOTO TWV Ej.JTTOpiKWV ~~~AiWV TTOU TE91lKOV UTT04Jil TOU OVW OIKOOTfi

TTpoKUTTTEI 6TI O'T'lV ETTi01Kfl O'Uj.J~OO'l TTEpltX£TCI OTOV 6po 11 .01 '1 ETTI(36puva'l
Tflc; TTIOTOUXOU j.JE TllV Elacpopa TOU V. 128/1975. ATT6 TO OTT60TTOOj.JO TWV

q.mopiKWV ~~~AiWV, TTOU TE9'1KOV UTT04J'l TOU fUKOOT~ y10 T'lV OTT60EI~'l T'lc;

OTTOITftOEWc; OTT6 T'l 0Uj.J{300'l TTIOTWOEWc;, rrpOKUTTH:I 6TI '1 Ka9''lc;

KEcpOAOIOTTOIOUOE T'lV EIOcpopa TOU V. 128/1975 K09E cpopa TTOU XPtWV£ T6Kouc;

TTOO'lc; cpum:wc; KOI OVOTOKI~E TO TTOOO T'lc; (acpou OTO K09£ cpopa TTpOKUTTTOV

UTT6Aomo KEcp6Aa10 UTTOA6yr~£ T6Kouc; (EKTOKIO'j.J6c;) TTEpiEXOVTEc; KOI TTOOO

EIO<popac; TOU V. 128/1975, OTO VEO 0£ TTpOKUmOV EKOOTOTE KEcpOAOIO

urroA6yr~E vtouc; T6Kouc; TTEp•txovTtc; KOI Elacpopa . 0 napcivo1Joc; aur6c;

EKTOKIOj.J6c; KOI OVOTOKJOj.J6c; TWV TTOOWV T'l<; ElOcpopac; yiVETOI j.JE TllV

EVOWj.JOTWOfl T'lc; O'TO ETTIT6KIO UlTOAOVIOj.JOU TWV lTOO'lc; <pUOEWc; T6KWV.

ETTOj.JEVWc; , we; npoc; TO TT006 Tflc; OTTOiT'lO'lc; y10 TO OTTOiO £K6691lKE '1 6IOTOyfi

TTAflpW~Jic;, 0£V TTpOKUTTTEI OTT6 TO OTTOOTTOOj.JOTO TWV Ej.JTTOplKWV ~1f3Aiwv Tile;

Ka9'flc; TpOTTE~ac; TTOU TTpOOKOj.JiOT'lKOV, TO O'UVOAO T'lc; OcpEIAfic;, A6yw Til<;

OKUp6TflTOc; TWV OU~TT£piAOj.J{30VOj.JEVWV OTO Aoyap100j.J6 TTOOWV Til<; EIOcpopac;

TOU V. 128/1975 KOI TOU OVOTOKIO~OU OUTWV. H OKUp6TflTO TWV ETTij.JEpouc;

TTOOWV ETT'lPEO~EI T'lV OTT00EIKTIK6T'lT0 j.JE tyypacpa, aAAci KOI TO

£KK090p10j.JEVO TOU OUV6Aou T'lc; OTTOITftOEWc;, acpou OTO OTT60lTOO].JO TWV

Ej.JlTOpiKWV f31~Aiwv TTOU TTpOOKO~iOT'lKOV OTT6 TllV K09 ' flc; 6EV EIVOI 6uvar6c; 0

6IOXWPI0~6c; TWV ETTij.JEpouc; TTOOWV, acpe:v6c; A6yw TOU £i6ouc; Tflc; £yypacpfi c;
OcpETtpou A6yw Til<; EVOWj.JOTWOflc; OTOV AoyaplOOj.JO TWV TTOOWV Trj<; EIO<popa c;

OTO TTOOO TWV T6KWV, j.JE TTOparrtpa OUVETTEIO TflV a6UVOj.JiO TTp00010p101JOU

lOU npay~OTIKOU TTOOOU Tflc; O<pEIAJic; KOI OVTIOTOIXO T'l<; OTTOIT'lO'lc; T'lc; Ka9 ' J1<;
- tl
(An 1356/2012 NOMOr, Ecp/\aiJ 124/2007 Ap!J 2009.1190). Etro~tvw<;;. (
rrpbn:t va yiv£1 6EKT6<;; o rraparravw "A6yo<;; w<;; ~am~oc; KOI Kar 'ouoiav,
rraptAK£1 6£ r] £p£uva rwv "Aomwv A6ywv avaKorr~c; . Kor 'oKoAou8iav, TTPETTEI
r] KpiVOIJEVr] OVOKOTT~ VO yiV£1 iSEKT~ KOI VO OKUpW8£i r] 2281/2015 6tOTOY~
rr"Ar]pWIJ~<;; TOU ~IKOOT~ TOU Movo~EAOU<;; npwro61KEIOU 8£000AOViKr]<;;. TtAoc;
TO 6JKOOTIKO t~o6a TWV OVOKOTTTOVTWV TTpETTEI VO £TTIJ3Ar]SOUV OE J3apo<;; Tr]<;;
Ka8 'rt<;; rt avaKorr~ . A6yw Tr]<;; ~noc; Tr]<;; (ap8po 176 Kno"A~) .

riA TOYr 1\0rOYr A YTOYr

~IKAZEI OVTIIJWAiO TWV 6to6iKWV.

~EX.ETAI Tr]V OVOKOTT~ .

AKYPONEI Tr]V urr' ap18. 2281/2015 6IOTOV~ TTAr}PWIJ~<;; TOU l11KOOTri


TOU MOVOJ,JEAOU<;; npwroiSIKEiOU 8EOOOAOViKr}<;;.
KATMIKAZEI Tr}V K09 'rtc; r} OVOKOTT~ OTr}V TTAr}PW~~ TWV 61KOOTIKWV
£~66wv TWV OVOKOTTTOVTWV, TO OTTOiO opf(EI 0£ EmOKOOIO EUpW (700 €).
KPI8HKE, OTTOq>OOi09r}KE KOI 6r}J,JOOIEUSr}KE OTO OKpOaT~piO TOU
fliKOOTI"Jpiou CTTr} 8EOOOAOViKr} 0£ EKTOKTr}, 6r}~OOIO OUV£6piOOr} Tr}V
·············J.D.·~..3 :: .....2016. ..~1 {.:<c. CI,J.'. , C ,, c 2~~Ep*
H ~IKArTHr

u~
----