You are on page 1of 6

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) BAHASA CINA SJK(C)

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas
dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan
akhir tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada EMPAT lajur yang dibina berdasarkan konstruk kemahiran bahasa.
3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi keempat-empat kemahiran bahasa akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk kemahiran bahasa tersebut seperti di halaman
Data Peryataan Tahap Penguasaan.
校名 : SJK PUTRAJAYA

校址 : 62604 PUTRAJAYA

: W.P. PUTRAJAYA

日期 : 2/10/2017
评估时段:
科目 科任老师: 苏智力 年中
华文 班级: 1 红 年终

语文技能
序号 姓名 身份证号码 性别 整体学习标准
听说 阅读 写字 写作

1 AAA 123356-78-9413 L 1 1 1 1 1
2 BBB 133456-78-9412 P 2 2 2 2 2
3 CCC 120001-78-9413 L 3 3 3 3 3
4 DDD 123876-78-9416 P 4 4 4 4 4
5 EEE 126100-08-9417 L 5 5 5 5 5
6 FFF 149990-00-9413 L 6 6 6 6 6
7 GGG 149990-00-9413 L 1 1 1 1 1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
EN. TAN KAR HOCK
校长
SJK PUTRAJAYA
SJK PUTRAJAYA
62604 PUTRAJAYA LOGO
W.P. PUTRAJAYA SEKOLAH
2 October, 2017 NOTA : JANGAN PADAM

华文 ###
###
姓名 DDD ###
身份证号码 123876-78-9416 ###
性别 P ###
班级 1红 ###
科任老师 苏智力 ###
日期 2 October, 2017 ###
###

###
整体学习表现 年中
###

整体学习表现说明 学生的整体学习表现只显示在年终报告

###
###

科目 技能 学习表现 说明
###

口语交际:能听懂简单的话语,尝试用完整的句子作出回应,态度有礼。
聆听:能边听边记边想,理解内容并抓住部分重点,作出适当的回应,表达相关内容。具有安静
听说 4
聆听的意识。
口头表达:进行口头表达时,内容表达清楚,用词较准确,语句通顺,说话态度恰当。
###

华文 阅读:能阅读与理解文本内容,尝试自主阅读文本,对阅读有兴趣。
阅读 4
朗读:朗读时通顺流利。尝试根据标点符号所表示的语气阅读。
###

写字 4 能以正确的坐姿和执笔法书写,初步掌握笔画和笔顺的规律,字体端正,卷面整洁。
###

写作 4 对写话有兴趣,写自己想说的话,遣词用字、标点符号尚正确,语句尚通顺。
###
###
###

ULASAN TAMBAHAN (Jika ###


ada) :
###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
苏智力 EN. TAN KAR HOCK ###
科任老师 校长 ###
SJK PUTRAJAYA SJK PUTRAJAYA ###
###
表现标准说明

学习表现 听说
口语交际:能听懂简单的话语,口头表达断断续续,词不达意。
1 聆听:只能听记极少的内容,作出一些回应,表达极少的内容。
口头表达:尝试用较简单的词语表达,意思含糊,言语滞顿。

口语交际:能听懂简单的话语,口头表达用词简单,沟通效果欠佳。
2 聆听:只能听记部分内容,作出一些回应,表达部分的内容。
口头表达:能用简单的词语表达,说话尚有条理,意思不够清楚,语句不通顺。

口语交际:能听懂简单的话语,用简单的句子作出回应,态度尚有礼。
3 聆听:能边听边记边想,理解部分内容,作出适当的回应,表达相关内容。
口头表达:进行口头表达时,内容尚清楚,用词尚准确,语句尚通顺,并注意到说话的态度。

口语交际:能听懂简单的话语,尝试用完整的句子作出回应,态度有礼。
4 聆听:能边听边记边想,理解内容并抓住部分重点,作出适当的回应,表达相关内容。具有安静聆听的意识。
口头表达:进行口头表达时,内容表达清楚,用词较准确,语句通顺,说话态度恰当。

口语交际:能主动聆听别人说话,用简单的话语与人沟通,并作出适当的回应,态度有礼。
5 聆听:能边听边记边想,理解主要内容并抓住重点,作出适当的回应,表达相关内容。具有安静聆听的习惯。
口头表达:进行口头表达时,内容表达清楚,用词准确,语句通顺,说话态度适当。

口语交际:能主动聆听别人说话,用适当的话语与人沟通,并作出明确的回应,态度自然有礼。
6 聆听:能边听边记边想,理解主要内容并抓住重点,作出适当的回应,清楚地表达相关内容。具有安静聆听的习惯。
口头表达:进行口头表达时,内容充实、清楚,话语适当,语句流畅,说话态度有礼。

学习表现 阅读

1 阅读:能认读极少的字词,理解极少的文本内容。
朗读:能认读极少的字词,发音不标准,朗读时错误多,断断续续。

2 阅读:能认读小部分字词,理解部分文本内容。
朗读:能认读小部分字词,发音尚可辨识,丢字、添字或回读的现象明显。

3 阅读:能认读大部分字词,理解文本内容,基本掌握阅读能力。
朗读:朗读教材,基本能正确认读部分字词,偶会丢失或添加词语。朗读时尚流畅,但也会有唱读或停顿不当的现象。

4 阅读:能阅读与理解文本内容,尝试自主阅读文本,对阅读有兴趣。
朗读:朗读时通顺流利。尝试根据标点符号所表示的语气阅读。

5 阅读:能理解文本内容和其教育意义,对阅读有兴趣。
朗读:初步尝试有感情地朗读。学习用适当的语气、语调、语速朗读教材,做到通顺流利。

6 阅读:能充分理解文本内容,并领会其教育意义,对阅读有兴趣。
朗读:有感情地朗读。能用适当的语气、语调、语速朗读教材,错误少,做到通顺流畅和清晰。

学习表现 写字
1 未能以正确的坐姿或执笔法书写,尚未认识基本笔画、运笔的规律,笔顺多错误,字体难辨认,卷面欠整洁。
2 未能以正确的坐姿或执笔法书写,初步认识笔画、运笔的规律,笔顺稍有错误,字体尚可辨认,卷面尚整洁。
3 能以正确的坐姿和执笔法书写,初步认识笔画和笔顺,字体可辨认,卷面尚整洁。
4 能以正确的坐姿和执笔法书写,初步掌握笔画和笔顺的规律,字体端正,卷面整洁。
5 能以正确的坐姿和执笔法书写,掌握笔画和笔顺的规律,字体端正,字的间架结构尚匀称,卷面整洁。
6 能以正确的坐姿和执笔法熟练地书写,掌握笔画和笔顺的规律,字体端正,字的间架结构匀称,卷面整洁。

学习表现 写作
1 书面表达能力极有限,组词成句的能力极弱。
2 书面表达能力尚弱,词不达意,尝试写简单的短句,学习使用标点符号。
3 初步对写话有兴趣,尝试写自己想说的话和使用标点符号。
4 对写话有兴趣,写自己想说的话,遣词用字、标点符号尚正确,语句尚通顺。
5 对写话有兴趣,能写自己想说的话,尝试表达感想,遣词用字、标点符号正确,语句通顺。
6 对写话有兴趣,能写自己想说的话和感想,遣词用字生动有趣,标点符号准确,语句通顺。

学习表现 整体学习表现
1 学生语文能力尚未达标,学习表现处于初学者的阶段。
2 学生语文能力有限,学习表现必须改进,才能达到学习标准的要求。
3 学生语文学习表现处在最基础的阶段。
4 学生的语文能力一般,学习表现尚令人满意。
5 学生的语文能力比一般为佳,学习表现良好。
6 学生的语文能力优良,表现稳定,可以成为其他同学的学习对象。
华文
学校 SJK PUTRAJAYA 科任老师: 苏智力
班级 1 红

听说 阅读
学习表现 尚未掌握 有待改进 基本掌握 满意 良好 优良 学习表现 尚未掌握 有待改进 基本掌握 满意 良好 优良
学生人数 2 1 1 1 1 1 学生人数 2 1 1 1 1 1

5 5

2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0
尚未掌握 有待改进 基本掌握 满意 良好 优良 尚未掌握 有待改进 基本掌握 满意 良好 优良

学生总数 7 人 学生总数 7 人

写字 写作
学习表现 尚未掌握 有待改进 基本掌握 满意 良好 优良 学习表现 尚未掌握 有待改进 基本掌握 满意 良好 优良
学生人数 2 1 1 1 1 1 学生人数 2 1 1 1 1 1

5 5

2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0
尚未掌握 有待改进 基本掌握 满意 良好 优良 尚未掌握 有待改进 基本掌握 满意 良好 优良

学生总数 7 人 学生总数 7 人

整体学习标准
学习表现 尚未掌握 有待改进 基本掌握 满意 良好 优良
学生人数 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0
尚未掌握 有待改进 基本掌握 满意 良好 优良

学生总数 7 人