You are on page 1of 16

Asszertivitás

Javuló kapcsolatok

Az asszertív
kommunikáció
3
       lépése

! Az asszertivitás
NEM önérvényesítés

Az INTIMITÁS
útvesztői
Javuló kapcsolatok
asszertív kommunikációval

3 Az asszertivitás lényege
én + te = mi

4 Az intimitás útvesztői - a nagy


kommunikációs csapda

6 Önbizalmat növelő
kapcsolatok

8 Hogyan legyünk asszertívek


három lépésben?

14 Felelősségünk és jogaink
egy kapcsolatban

15 Tamás Katalin
kommunikációs tanácsadó

16 Mit történhet most?


Lehetőségek és kapcsolat
Asszertivitás
Az asszertivitás azt jelenti, hogy környezetünkkel
összhangban dolgozunk céljaink megvalósításáért.

Nem válunk agresszívvé, nem csörtetünk át másokon


ahhoz, hogy elérjük amit szeretnénk. Ugyanakkor nem is
adjuk fel, ami fontos számunkra: kiállunk
magunkért, megtartjuk határainkat, megvalósítjuk
álmainkat.

Nem feltétlenül az történik, amit ÉN szeretnék,


nem az, amit TE, hanem az, amit MI akarunk.

      Agresszív                 Asszertív                   Passzív 

ÉN vagyok a fontos MI vagyunk a TE vagy a fontos


fontosak
A valódi 
intimitás
titka
A kommunikációs A passzív stílus kiváló
szakirodalomban az meghallgatási képességei
agresszív és a passzív ugyanolyan hasznosak
kommunikációnak lehetnek egy helyzetben,
meglehetősen rossz a mint az agresszív stílus
hírneve. határozott állásfoglalása egy
másikban. 
Az agresszív szóról egy
nyomulós, arrogáns, Ennek megfelelően az is
domináns, felsőbbrendű, belátható, hogy akkor
ellenséges, bántó viselkedésű beszélhetünk asszertív
ember ugrik be, a passzívról kommunikációról, ha valaki
pedig egy önmagát feladó, képes az agresszív és passzív
saját jogait sértő, létezéséért stílusra jellemző jegyeket az
is bocsánatot kérő, kezét adott helyzettől és a
tördelő, egészségtelen partnertől függően, túlzások
kapcsolatokban sokáig benn nélkül, rugalmasan használni.
maradó nebáncsvirág.
Az agresszív és a passzív
Ugyanakkor érdemes kommunikáció adaptív
felfedezni, hogy ezek a használata révén leszünk
sztereotípiák egy skála két képesek úgy hosszú távon
extrém végét jelzik, és hogy a kapcsolatban lenni, hogy
túlzásokat kerülve mind a két mindkettőnk igényei
fajta viselkedés életbevágóan kielégülhessenek. Ez a
fontos az egészséges működé ad lehetőséget a
kapcsolatok kialakításához. valódi intimitásra.

04
A valódi 
intimitás
titka

05
06
Önbizalmat
növelő
kapcsolatok
Mások viselkedésének befolyásolására
egyetlen hatékony eszközünk van:
saját viselkedésünk megváltoztatása.
Nem tudunk konfliktusok, Ha inkább saját
nézeteltérések nélkül élni. véleményünket próbáljuk
Ahogy vannak jobb és ráerőltetni a másikra (azaz
rosszabb napjaink, ugyanúgy túlzottan agresszívek
lehetünk éppen egy vagyunk), lehet hogy nekünk
hullámhosszon egymással, lesz igazunk, de ez hosszabb
vagy különbözhet a távon csökkenti a bizalmat,
véleményünk valamiben. Ami és erodálja a kapcsolatunkat.
a lényegesebb a konfliktusok
megléténél az az, hogyan Amikor nem  osztjuk meg a
kezeljük ezeket a nehéz másikkal álláspontunkat,
helyzeteket. nem tesszük láthatóvá benső
történéseinket (vagyis túl
Amikor kiegyensúlyozottak passzívan viselkedünk), akkor
vagyunk, általában nem azt hisszük, a kapcsolat
szokott probléma lenni, hogy érdekében tettünk valamit,
megértsük a másik pedig valójában egyre
álláspontját, és a sajátunkat is távolodunk a valódi
el tudjuk mondani. Ahogy intimitástól.
emelkedik az érzelmi hőfok,
úgy válik egyre nehezebbé az Ha hosszú távon, kiterjedten
egyensúly kialakítása a másik használjuk az agresszív
igényei és saját vágyaink vagy passzív viselkedést a
között.  másik nélkül, az csökkenti
önbizalmunkat, és rontja
Az asszertív technikák kapcsolataink minőségét.
támaszt adhatnak ezekben Magunk és a másik együttes
az érzelmileg nehezebb elfogadása, a passzív és
helyzetekben is. agresszív kommunikáció
Meghallgatási és önkifejezési kiegyensúlyozott használata,
képességünk edzése az az ösvény, amely a
eredményezi majd azt, hogy harmonikusabb kapcsolatok
kapcsolataink és felé vezethet. Ilyenkor nehéz
önbizalmunk kölcsönösen helyzetben is képesek
erősíti egymást. vagyunk meghallgatni a
másikat, és kiállni a nekünk
fontos dolgokért.

07
Ha mindkettőnknek sikerül Amikor sikerül felismernünk,
megfogalmazni, hogy milyen hogy épp "dühösek vagyunk,
érzéseink vannak a helyzettel mert szeretnénk több
kapcsolatban, és emögött együttműködést a másiktól a
milyen szükségletek állnak, lakás takarítása kapcsán", és
jóval nagyobb az esélyünk ezt el is mondjuk, akkor teljes
egymás megértésére - ekkor mértékben vállaljuk
születhet a problémáinkra magunkért a felelősséget.
valódi megoldás. 

Ilyenkor nem akarjuk megváltoztatni, manipulálni,


kontrollálni a másik felet, hanem magunknak és neki is
megengedjük, hogy az legyen, aki. Vállaljuk a
felelősséget érzéseinkért, gondolatainkért, és valódi
önmagunkért. Ez az igazi felnőtt lét. 

08
Hogyan legyünk
asszertívek?
Lássunk egy munkahelyi példát! Mi lehet a nehézség olyan
helyzetekben, amikor nem asszertíven fogalmazunk?

Iszonyatosan felidegesítesz azzal, hogy állandóan elkésel!

Bár a hanglejtést csak mi képzeljük mögé, ebben a


mondatban két olyan tartalmi dolog is van, ami miatt nagyon
nehézzé válik a probléma valós rendezése. Az egyik, hogy
érzelmeink felelősségét áttoljuk a másikra, a másik pedig hogy
általánosítunk. Ezek nagy valószínűséggel vagy ellenállást,
vagy behódolást fognak kiváltani a másikból, azaz a
túlságosan passzív vagy agresszív reakcióba tolják a másik
felet.

A héten harmadszor érkezel késve. Ezen feldühítem magam,


mert fontos nekem, hogy a vevők maximum 3 percet álljanak
sorban a pénztárnál, és elégedetten távozzanak. Szeretném,
ha ideérnél a 8:30-as kezdésre. Te hogy látod ezt?

Igaz, hogy sok energia egy ilyen közlést összerakni, ugyanakkor


hosszú távon busásan megtérülhet. Megfogalmaztuk a
problémát, kinyilvánítottuk érzéseinket, elmondtuk, mit
szeretnénk, és hogy ez hogyan valósulhatna meg, valamint a
másiktól is kértünk reflexiót. Egy így indított beszélgetés során
a másik félnek lehetősége van arra, hogy felnőtt módon
válaszoljon és viselkedjen, kifejezze saját érzelmeit és
szükségleteit, beszéljen nehézségeiről, és végül kialakulhasson
egy mindkét résztvevő számára konstruktív megoldás. 

Lássuk most azt, hogy mi lehet ennek a fajta kifejezésmódnak


az általános modellje.

09
Hogyan legyünk
asszertívek?

10
1. Probléma
Ebben a fázisban megpróbáljuk megfogalmazni, mi a baj, mi
a probléma, a konfliktus, a nehézség közöttünk. Az asszertív
kommunikációnak ebben az első lépésében arra törekszünk,
hogy lehetőleg röviden és objektíven leírjuk a helyzetet.

A célunk az, hogy megegyezzünk egy közös probléma-


leírásban, amely mindkettőnk számára elfogadható. Erre
akkor van a legnagyobb esélyünk, ha elválasztjuk az objektív
tényeket a tényekre vonatkozó véleményektől, gondolatoktól,
értékítéletektől. 

" A héten másodszor mégy a fiúkkal sörözni úgy,  hogy


nem kérdezed meg, szeretnék-e menni. Én meg
szoktalak kérdezni a kirándulós programjaimról.

11
2. Kapcsolat
Ebben a szakaszban elmondjuk, mit jelent nekünk, milyen
hatással van ránk egy adott helyzet. A két legfontosabb dolog,
amit ebben a fázisban érdemes megosztanunk: érzéseink és
szükségleteink. Ha ezeken a szinteken sikerül
összekapcsolódni - még akkor is ha épp nem találunk
megoldást közös problémánkra, - a beszélgetés építeni fogja
a kapcsolatot, és mélyíteni a közöttünk lévő intimitást.

2A. Érzések
Szavakba öntjük frusztrációnkat, csalódottságunkat,
örömünket, és bánatunkat. Érzelmeink felismeréséhez és
szókincsünk bővítéséhez az alábbi linken találunk
segítséget: http://asszertivakademia.hu/erzesek-listaja/ 

2B. Szükségletek
Az érzések mögött univerzális szükségletek húzódnak meg,
amik nem rosszak vagy jók, egyszerűen csak vannak.
Szükségleteink, vágyaink megfogalmazásához itt találunk
segítséget: http://asszertivakademia.hu/szuksegletek-listaja/

" Szomorú vagyok, mert


több kölcsönösséget szeretnék.

09
3. Megoldási javaslatok
Itt fogalmazhatjuk meg saját és hallgatjuk meg a másik
konkrét és megvalósítható javaslatait, hogyan
elégülhetnének ki szükségleteink. Kiválaszthatjuk a
legmegfelelőbbnek látszót, elkezhetjük a megvalósítást, és
bizonyos idő elteltével visszatekinthetünk arra, hová
jutottunk ezzel a megoldással.

"Lekapcsolatunkról,
tudnánk ülni szombaton este beszélni a
hogy tisztán lássunk,
Neked és nekem mi a fontos?

Ha épp nem is jutunk közös megoldásra, az asszertív


kommunikáció önkifejezési és meghallgatási eszköztára
révén mindkét fél jó érzésekkel hagyhatja ott a beszélgetést.

10
13
Asszertív jogok
Ha a saját jogaimat mellőzöm, akkor passzívan, ha a
másokét, akkor agresszívan viselkedem.

Jogom van ahhoz, hogy:


1. Egyenlőként kezeljenek, tisztelettel bánjanak velem.
2. Kinyilvánítsam véleményemet, gondolataimat, érzéseimet.
3. Gondoskodjak a szükségleteimről.
4. Kérjem azt, amit szeretnék.
5. Kiálljak magamért anélkül, hogy önzőnek érezném magam.
6. Hibákat kövessek el.
7. Kérdezzek.
8. Meggondoljam magam.
9. Bűntudat nélkül mondjak nemet.
10. Sikeres legyek.
11. Időt kérjek a döntésemhez.
12. Mások problémáiért ne vállaljak felelősséget.
13. Legyen terem és időm egyedül lenni.
14. Az legyek aki vagyok, és ne az, akinek mások akarnak látni.
15. Ne legyek asszertív.

Fontos észrevenni, hogy a jogokhoz kötelességek kapcsolódnak:


    1. Ha nekem van ilyen jogom, akkor a másiknak is megvan.
    2. Akárhogy is döntök, annak a következményeit is vállalom.
Tamás Katalin
Amerikai MBA diplomás,
hazai és nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkező
kommunikációs tanácsadó
vagyok 16 év rutinnal, alapos
marketing és pszichológiai
ismeretekkel. Asszertív és
Tiszta Kommunikációval
foglalkozom, érdeklődési
területem az önbizalmat
erősítő kommunikáció, amely
kapcsolatainkat is képes
gyógyítani.

Olvass el egy velem készült


friss riportot: "Ha a lehetőség
nem kopogtat, építs neki
ajtót!"

15
Találkozzunk egy
asszertivitás
tréningen!

Szeretettel várlak!
www.asszertivakademia.hu
06 30 364 0 364